istoriya_kritiki_5_kurs

Практичне заняття № 1
ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИЦИЗМ ТА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА В УКРАЇНІ 10-40-х рр. ХІХ століття

План:
Періодизація української літературної критики.
Періодика першої третини ХІХ століття, її значення для літературної критики. Перші спроби осмислення її суті.
Взаємодія і зміна літературних напрямів як чинник літературної критики. Елементи літературної критики в “Руській трійці”.
Роль Г. Квітки-Основ’яненка в розвитку критичної свідомості української літератури.
Внесок харківської школи романтиків у розвиток української літературної критики. Критичні погляди М. Костомарова.

Література:
1. Гром’як Р. Історія української літературної критики / Роман Гром’як. –Тернопіль: “Підручники & посібники”, 1999. – 224 с.
2. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. –К. : Либідь, 1996-1998. – Кн. 1[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.litmisto.org.ua.– Заголовок з екрана.
3. Шкандрій М. В обіймах імперії : Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій. – К.: Факт. – С. 208-219.

Вказівки для підготовки:
1. Опрацювати відповідні параграфи посібника Р. Гром’яка (див. на сайті кафедри української літератури та методики її викладання).
2. За названою хрестоматією (дивись названий електронний ресурс) опрацювати статті Розумника Гонорського (“От издателей”, “Сочинения Акима Нахимова”), В.Масловича (“Несколько слов об одном из “Двух опытов в словесности”), П. Гулака-Артемовського (усі наявні в хрестоматії), І. Срезневського (“Несколько замечаний о критике”), Г. Квітки-Основ’яненка (“Супліка до пана іздателя”, [Письмо к издателям “Русского вестника”], уривки з листів Г. Квітки-Основ’яненка, Є. Гребінки (“Малороссийские повести, рассказанные Грицьком Основьяненком”), членів “Руської трійці” (на вибір), М. Костомарова (“Обзор починений, писанных на малороссийском языке”, “Кобзарь Тараса Шевченко. 1860”, “Народні оповідання” Марка Вовчка”). Бути готовими характеризувати проблематику та актуальні для авторів критерії критики.
3. Складіть у тезах план названого розділу монографії М. Шкандрія (див. на сайті кафедри). Будьте готові зробити усне повідомлення за складеним планом.


Практичне заняття № 2
ПАНТЕЛЕЙМОН КУЛІШ – УКРАЇНСЬКИЙ ПРФЕСІЙНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КРИТИК

План:
1. М. Драгоманов, І. Франко, М. Коцюбинський, С. Єфремов, М. Зеров, В. Петров, Ю. Шерех, Є. Маланюк та інші про роль П. Куліша в українському письменстві та критиці.
2. Роль журналу “Основа” в утвердженні й розробці теоретичних засад літературної критики. Проект П. Куліша “Записки про Південну Русь”.
3. Стаття “Характер та завдання української критики” як своєрідне узагальнення художньої, культурологічної, літературно-критичної діяльності П. Куліша. “Об отношении малороссийской словесности к общерусской”.
4. Кулішеві підходи до аналізу й оцінки українського письменства. Статті “Простонародность в украинской словесности”, “Перегляд українських книжок”, “Переднє слово до громади. Погляд на українську словесність”.
5. Творчість Т. Шевченка як ферментуючий фактор критичної думки і зміни критеріїв оцінки художніх явищ. П. Куліш і Т. Шевченко.

Література:
1. Гром’як Р. Історія української літературної критики / Роман Гром’як. –Тернопіль: «Підручники & посібники», 1999. – 224 с.
2. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. –К. : Либідь, 1996-1998. – Кн. 1[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.litmisto.org.ua.– Заголовок з екрана.
3. Шкандрій М. В обіймах імперії : Російська і українська літератури новітньої доби / Мирослав Шкандрій. – К.: Факт. – С. 219-236.
4. Мазуркевич О. П. Куліш в оцінці М. Коцюбинського // Рідна школа. – 1996. – № 9.
5. Маланюк Є. В Кулішеві річницю // Дивослово. – 1994. – № 8.
6. Наукові читання присвячені П. Кулішу // СіЧ. – 1995. – №  5-6.
7. Нахлік Є. Проблема “Україна – Захід” в інтерпретації П. Куліша // Сучасність. –1997. – № 6.
8. Нахлік Є. Українсько-російська двомовність у творчості П. Куліша // Вітчизна. –1997 . – № 6.
9. Погрібний А. Класики не зовсім за підручником. – К., 2000.
10. Скрипник М. П. Куліш як речник консервативної духовної традиції в Україні // Сучасність. –2003. – № 5.
11. Федорук О. “Основ’янський” період діяльності Куліша // Мандрівець. – 2000. – № 3-4.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацюйте відповідні параграфи посібника й рекомендовану літературу. Будьте готові усно відповідати на питання плану практичного заняття.
2. Опрацюйте статті П. Куліша, названі в плані. У зошитах запишіть план цих статей, проблематику, перерахуйте актуальні для автора критерії критики та критерії оцінки книжок.
3. Порівняйте оцінки творчості І. Котляревського, що дали їй М. Костомаров і П. Куліш. Випишіть характеристики “Енеїди” від Ю.Андруховича, В.Неборака, В.Шевчука (матеріал на сайті кафедри). Зробіть висновок про критерії оцінки художнього твору, якими послуговуються ці критики.
4. На основі відомого вам з «Історії української літератури» та матеріалу монографії М.Шкандрія запишіть тези про роль і значення феномена Т. Шевченка для розвитку критичної свідомості української літератури.
Практичне заняття № 3
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ДОРОБОК І. ФРАНКА

План:
1. Стан української культури в 70-90-х років ХІХ ст. Роль М. Драгоманова в розвитку української літератури. Проблематика й перебіг літературної дискусії 1873 – 1878 років.
2. Етапи світоглядної еволюції І. Франка. Перші праці естетичного та літературно-критичного спрямування (“Поезія та її становисько в наших временах. Студіум естетичний”, “Література, її завдання та найважливіші ціхи” тощо).
3. Вітчизняний літературний процес в оцінці І.Франка (“Слово про критику (наша белетристика)”, “Старе й нове в сучасній українській літературі”, “Принципи і безпринципність”, “Маніфест “Молодої музи”, “Привезено зілля з трьох гір на весілля”, “Давнє і нове” тощо).
4. Естетичний трактат “Із секретів поетичної творчості” в теорії літературної критики.
5. Національна домінанта зрілого критицизму І.Франка (“Що таке поступ?”, “Поза межами можливого”, “Інтернаціоналізм і націоналізм у сучасних літературах”).

Література:
1. Гром’як Р. Історія української літературної критики / Роман Гром’як. –Тернопіль: “Підручники & посібники”, 1999. – 224 с.
2. Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. –К. : Либідь, 1996-1998. – Кн. 2
3. Євшан М. Мих. Драґоманів як літературний критик / Микола Євшан // Критика. Літературознавство. Естетика. – К.: Основи, 1998. – С. 64-70.
4. Луцишин О. Літературне покоління у науково-критичному потрактуванні І. Франка // Дивослово. – 1997. – № 3.
5. Мельник Я. З останнього десятиліття Івана Франка. – Л., 1999.
6. Салига Т. І. Франко. Погляд із третього тисячоліття // Науковий світ. – 2001. – № 12.
7. Федченко П. «Апостольські» послання М. Драгоманова // СіЧ. – 1998. – № 7.
8. Франко І. Зібр. творів: У 50 т. – Т. 31, 34, 35 (названі в плані праці) або ці статті за будь-яким іншим виданням.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацювати відповідні параграфи посібника Р. Гром’яка та рекомендовану літературу.
2. На основі монографії Я. Мельник зробити повідомлення про роль М.Драгоманова в житті І.Франка.
3. Дайте своє розуміння «наукового реалізму».
4. Перерахуйте етапи світоглядної еволюції І. Франка й схарактеризуйте особливості кожного.
5. Зробіть висновок про те, що обстоює І. Франко в роботах “Маніфест “Молодої музи” й “Привезено зілля з трьох гір на весілля”.
6. Випишіть головний висновок, зроблений І. Франком у трактаті “Із секретів поетичної творчості”, а також письмово перерахуйте тези й аргументи, що висуває автор, підводячи читача до цього висновку.
Практичне заняття № 4
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ ДОРОБОК РАННЬОГО УКРАЇНСЬКОГО МОДЕРНІЗМУ: М.ЄВШАН, ЛЕСЯ УКРАЇНКА

План:
1. Роль “Української хати” в формуванні критичного канону українського модернізму.
2. Контекст сучасності в інтерпретації М. Євшаном феномена Шевченка (“Шевченко і ми”, “Тарас Шевченко”, “Шевченко і Куліш”).
3. Сучасний літературний процес в критичному осмисленні М.Євшана (“Поезія безсилля”, “Пісня про Мойсея (Студія над твором І. Франка)”, “Куди ми прийшли?”).
4. Метакритичні студії М. Євшана (“Листи з Галичини. ІІ.Зразок літературної критики”, “Антін Крушельницький. Літературно-критичні нариси”, “Добролюбов і його критична школа”).
5. Неоромантизм у художній і критичній спадщині (“Малорусские писатели на Буковине”, “Новейшая общественая драма”, “[Володимир Винниченко]”).

Література:
1.Гром’як Р. Історія української літературної критики / Роман Гром’як. – Тернопіль, 1999.
2.Євшан М. Критика. Літературознавство. Естетика. – К.: Основи, 1998. (книжка є в бібілотеці ім. М. Горького).
3.Історія української літературної критики та літературознавства. Хрестоматія: У 3 кн. – К., 1998. – Кн. 2.
4. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі. – К., 1999. – С. 127-162.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацюйте відповідні параграфи посібника й названі критичні праці.
2. Зверніть окрему увагу на літературну характеристику “Тарас Шевченко”. Знайдіть полемічні тези, поміркуйте над тим, як полемічність і тенденційність у літературній критиці слугують актуалізації сучасних смислів і орієнтирів літературного процесу.
3. Прокоментуйте переваги й недоліки метакритичних виступів М.Євшана.
4. Перерахуйте риси неоромантизму й поясніть, як вони відбиваються в критичних студіях Лесі Українки.
Практичне заняття № 5
ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА ЯК СУСПІЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА В ХХ СТОЛІТТІ

План:
1. Визначення літературної критики. Завдання, функції, предмет, об’єкт. Літературно-критичні жанри.
2. Спільні та відмінні риси літературознавства та літературної критики.
3. Поняття методу критики. Рівні методу. Перерахуйте відомі Вам класифікації методів літературної критики.
4.Опрацюйте та законспектуйте розділи монографії В.Брюховецького “Специфіка літературно-критичної діяльності” (К., 1986) “Психологічні основи” (С.80-121), “Гносеологічні можливості і функції” (С. 122-140). Зробіть висновки про ці аспекти природи літературної критики.
5. Із критичних виступів, опублікованих останнім часом (3-4 останні роки) в часописах „Критика”, „Кур’єр Кривбасу”, газетах „Літературна Україна”, “Українська літературна газета” випишіть приклади застосування критичної образності й прокоментуйте її відповідність перерахованим у лекції рисам.

Література:
1. Баранов В., Бочаров А., Суровцев Ю. Литературно-художественная критика. – М., 1982.
2. Борев Ю. Роль литературной критики в художественном процессе. – М., 1979.
3. Бочаров А. Жанры литературно-художественной критики. Лекции. – М., 1982.
4. Брюховецький В. Критика в сучасному літературному процесі. – К., 1986.
5. Бурляй Ю. Основи літературно-художньої критики. – К., 1985 (С.5-73, 107-162).
6. Галич О., Назарець В., Васильєв Є. Теорія літератури: Підручник. – К., 2001.
7. Літературознавчий словник-довідник. – К., 1997.

Вказівки до підготовки:
1. Принесіть на заняття приклади критичних виступів різних жанрів. Обґрунтуйте жанрові ознаки анотації, рецензії, огляду, проблемної статті тощо.
2. Поясніть, як Ви розумієте метод літературної критики та його рівні.
Практичне заняття № 6
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНА СПАДЩИНА “РОЗСТРІЛЯНОГО ВІДРОДЖЕННЯ”

План:
1. Українська літературна ситуація 20-х рр. ХХ століття (характеристика критичної платформи організацій).
2. Літературно-мистецька та критична періодика: стан, характер, проблематика.
3. Літературна дискусія 1925 – 1928 рр.: основні питання, хід, наслідки.
4. Особливості критичного стилю М. Хвильового.
5. Критичні студії М. Зерова-неокласика.

Література:
1. Баган О. Місія неокласики / Олег Баган // Зеров М. Українське письменство ХІХ століття. Від Куліша до Винниченка: Лекції, нариси, статті. – Дрогобич: Відродження, 2007. – С. 545-564. (Режим доступу до електронного ресурсу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] ).
2. Зеров М. До джерел [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] - Назва з екрана. (статті “Поезія Олеся і спроба нового її трактування”, “Літературний шлях Максима Рильського”, “І. Європа Просвіта Освіта Лікнеп”, “II. Євразійський ренесанс і пошехонські сосни”, “ІІІ. “Зміцнена позиція”)
3. Шерех Ю. Літ Ікара / Юрій Шерех // Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології. Три томи. Т. 2. – Харків: Фоліо, 1998. – С. 136-184.
Вказівки до підготовки:
1. Складіть план статті О.Багана у тезах.
2. Прочитайте кілька памфлетів М.Хвильового (“Листи до літературної молоді”: “Про “сатану в бочці”, або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”, “Про Коперніка з Фрауенбурґу, або абетка азіатського ренесансу в мистецтві” (доступні в 4-томному виданні творів М.Хвильового, а також на сайтах “Літературне місто”, “Український центр” та інших). Поясніть їхні ідеї, стиль, роль у літературній дискусії, спираючись на студію Ю. Шереха «Літ Ікара».
Практичне заняття № 7
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ “ШІСТДЕСЯТНИКІВ” (перше заняття)

План:
1. Стан і характер громадсько-культурного життя в кінці 50-х та в 60-х роках ХХ ст.
2. Літературна критика І.О. Світличного (“Письменник і критик А читач?”, “Напередодні історико-літературного синтезу”, “Коментар критичний до коментаря наукового”, “Боги і наволоч” та інші).
3. Літературні портрети І. Дзюби: критичний ракурс, жанрові особливості, прикмети стилю.

Практичне заняття № 8
ЛІТЕРАТУРНО-КРИТИЧНИЙ АСПЕКТ ДІЯЛЬНОСТІ “ШІСТДЕСЯТНИКІВ” (друге заняття)

План:
1. Літературні дискусії 60-х років минулого століття.
2. Студії В.Дончика про вітчизняний літературний процес.
3. Риси критичного стилю М.Ільницького.
4. “Шістдесятництво” як феномен національного життя.

Література:
1. Гундорова Т. Методологічний тиск // Критика. – 2002 (грудень). – ч. 12 (62)
2. Дзюба І. З криниці літ : У 3 т. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006-2007. – Т. 3. Літературні портрети.., 2007. – 880 с. ( “Василь Симоненко”, “Ліна Костенко”, “Микола Вінграновський”, “Народжуйте себе допоки світу” (Іван Драч)”, спогад “Душа, розпластана на пласі” (І.Світличний)”).
3. Дончик В. З потоку літ і літпотоку .
· К. : Стилос, 2003 .
· 556 с. (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).
4. Іван Дзюба очима шістдесятників (Є. Сверстюк, М. Коцюбинська, ) // СіЧ. – 2001. – № 7.
5. Ільницький М. На перехрестях віку : у 3-х кн. / М. М. Ільницький.
· К. : Києво-Могилянська академія, 2008 (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).
6. Наєнко М. Історія українського літературознавства. – К. : Академія, 2001. – С. 266-314.
7. Павлишин М.Явище і норма: Іван Дзюба – критик // Дзюба І. З криниці літ : У 3 т. – К. : Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – Т. 1. – С. 7-35 (книжка наявна в бібліотеці імені М.Горького).
8. Світличний І. Серце для куль і для рим: Поезії; Поет. переклади; Літ.-крит. ст. - К.: Рад. письменник, 1990. – 581 с.
9. Світличний І. О. З живучого племені Дон Кіхотів / І. О. Світличний, Н. О. Світлична ; уклад.: О. І Неживий, М. Х. Коцюбинська .
· К. : Грамота, 2008 .
· 816 с.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацюйте названу літературу.
2. Зі статті М. Павлишина випишіть риси критичного силю І.Дзюби та знайдіть ілюстрації до них у статтях І. Дзюби.
3. Схарактеризуйте сатиричний аспект критичних фейлетонів І. Світличного.
4. Схарактеризуйте проблематику критичних виступів В. Дончика.
5. Проаналізуйте науково-літературознавчий і суб’єктивно-критичний аспекти праць М. Ільницького.

Практичне заняття № 9
ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 40-50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ЕМІГРАЦІЇ
(перше заняття)
План:
1. Дискусії про перспективи й напрямки розвитку української літератури в МУРі.
2. Ю. Шерех – ініціатор та ентузіаст літературно-мистецької дійсності в еміграції.
3. Проблематика літературно-критичних праць Ю. Шереха (“Театр Лесі Українки чи Леся Українка в театрі?”, “Шоста симфонія Миколи Куліша”, “Людина і люди (“Місто” Валеріана Підмогильного)”, “Трунок і трутизна (Про “Палімпсести” Василя Стуса)”).
4. Характерні особливості стилю та викладу критичних праць Ю. Шереха. Інтелектуалізм як прикмета урбаністичної критики.

Література:
1. МУР. Збірники літературно-мистецької проблематики. Зб. 1 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] (виступи Віктора Бера, І.Багряного, О.Грицая, Ю.Шереха).
2. Шерех Ю. МУР і я в МУРі // Шерех Ю. Пороги і запоріжжя. Література. Мистецтво. Ідеології : У 3 т. / Юрій Шерех. – Т. 2. – Х.: Фоліо, 1998. – С. 296-323 (також критичні статті, названі в плані за цим та іншими виданнями).
3. Павличко С. Дискурс модернізму в українській літературі / Соломія Павличко. – К., 1999. – С. 279-322.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацюйте рекомендовану літературу, щоб бути готовими відповідати на питання плану.
2. У виступах, надрукованих у Збірнику МУРу, знайдіть та випишіть спільні погляди та принципові розходження в баченні перспектив розвитку української літератури.
3. Випишіть риси критичного стилю Ю. Шереха.
4.Зробіть повідомлення про перебування Ю. Шереха в Німеччині та участь в організації МУРу.

Практичне заняття № 10
ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 40-50-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ В ЕМІГРАЦІЇ
(друге заняття)
План:
1. Поняття мікроісторії української літературної критики на прикладі Ю. Лавріненка.
2. Діяльність Ю. Лавріненка в “Українській літературній газеті”.
3. Жанр сильвети в літературно-критичному доробку Ю. Лавріненка (антологія “Розстріяне відродження”).
4.Метакритичні студії Г. Костюка (“Михайло Драгоманів і українська літературна критика”, “На шляху до верховин (Юрій Шевельов-Шерех як літературний критик)”, “Піднятися вище і літати швидше (Іван Світличний як літературний критик)”) і про нього (Баштова Н. “Критик-гуманіст”).
4.Урбаністична складова критичної студії Б. Рубчака «Поезія антипоезії».

Література:
1. Костюк Ю. Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Григорій Костюк. – Вашингтон-Київ, 2002. – 416 с. (названі статті).
2. Лавріненко Ю. Розстріляне відродження / Юрій Лавріненко. – К. : Смолоскип, 2003 .
· 984с. (критичні сильвети).
3. Рубчак Б. Міти метаморфоз, або Пошуки доброго світу / Богдан Рубчак. – Л. : ЛА “Піраміда”, 2012. (названі статті).
3. Шестопалова Т.П. На шляхах синтези думки (теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка) / Т.П.Шестопалова. – Луганськ, 2010. – С. 112-112, 180-198.

Вказівки до підготовки:
1. Опрацюйте рекомендовану літературу.
2.Оберіть кілька сильвет і проаналізуйте їхні жанрові характеристики, у зошитах запишіть побачені вами риси жанру та ілюстрації з текстів Ю. Лавріненка (орієнтуйтеся на аналіз сильвет у посібнику й монографії “На шляхах синтези думки”).
3. Знайдіть інформацію про українські періодичні видання з назвою «Українська літературна газета» (де й коли видавалися). Які ви знаєте ще періодичні видання літературно-мистецької україніки в Україні та за її межами?
4. Пригадайте, як Г. Костюк пов’язаний із Луганськом. Знайдіть один-два цікавих факти життєвої й культурної біографії Г. Костюка за книгою “Зустрічі і прощання”.

Практичне заняття № 11
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 70-80-х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

План:
1. Стан і динаміка літературно-критичної дійсності в 70-80-х рр. ХХ століття.
2. Проблематика критичних праць В. Стуса.
3. Літературні портрети В. Моренця “Володимир Сосюра”, “Борис Олійник”.
4. Актуалізація питання про рустикальний і модерний типи поезії в критиці 80-х років ХХ століття.

Література:
1. Моренець В.П. Володимир Сосюра / В.П.Моренець. – К., 1988.
2. Моренець В.П. Борис Олійник / В.П.Моренець. – К., 1989.
3. Стус В. Феномен доби (Сходження на Голгофу слави) / Василь Стус. – К., 1993.


Вказівки до підготовки:
1. Розгляньте композицію нарисів В. Моренця, на прикладі його книжок розкажіть про спосіб створення літературних портретів.
2. Уважно прочитайте розділ “Де сходяться земля і небо” з нарису “Борис Олійник”, розкажіть про обраний критиком спосіб аналізу художності.
3. Розкрийте символіку назви студії “Феномен доби (Сходження на Голгофу слави)”, з тексту доберіть необхідні аргументи та ілюстрації.

Практичне заняття № 12
УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА КРИТИКА 90-х – 2000-х РОКІВ

План:
1. Причини й прояви зміни критичної парадигми літератури в означений час.
2. Літературно-художня критика, її представники та друковані осередки. Есеїзм як одна з прикмет сучасного критичного стилю.
3. Наукова критика, перспективи розвитку (напрацювання О. Забужко, Т. Гундорової, Н. Зборовської та ін.)
4. Характеристика матеріалів літературних сайтів (“Літакцент”, “Читомо”, “Буквоїд”). Аналіз критичних матеріалів.

Література:
1. Антологія світової літературно-критичної думки ХХ століття / За ред. М.Зубрицької. – Л., 1996.
2. Зборовська Н. Літературний процес і завдання критики / Ніла Зборовська // СіЧ. – 2004. – № 4.
3. Фізер І. До джерел кризи сучасної критики / Іван Фізер // Сучасність. – 2000. – № 3.
4. Фізер І. Критика літературна / Іван Фізер // Сучасність. – 2000. – № 6.
Шумейко Т. І мертві, і живі, й напівнароджені // Критика. – 2001 (липень-серпень).
5. Матеріали сайтів “Буквоїд”, “Літакцент”, “Читомо”.

Практичне заняття № 13
ГОЛОВНІ КОНЦЕПТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ ХІХ СТОЛІТТЯ

План:
1. Концепт мови в критичних працях В. Масловича, Є. Гребінки, Г. Квітки-Основ’яненка, П. Куліша.
2. Концепт характеру в роботах М. Костомарова.
3. Антиколоніальні ідеї в феномені Т. Шевченка.
4. Концепт “літератури для домашнього вжитку” в роботі М. Драгоманова про “чотири літератури” та в літературній дискусії 1873-1878 рр.
5. Концепти реалізму, нації, психологізму та естетизму в критичному мисленні І. Франка.

Вказівки до підготовки:
1. На основі опрацьованих критичних джерел та метакритичних студій підготуйте обговорення питань плану в мінігрупах (4-5 студентів).
2. Повторіть вивчене на попередніх практичних заняттях. Будьте готові до аудіювання відомих вам критичних праць.
3. Самостійно знайдіть у літературно-критичних працях дві-три ідеї, що перейшли з ХІХ століття у ХХ-е.

Практичне заняття № 14
ГОЛОВНІ КОНЦЕПТИ ЛІТЕРАТУРНОЇ КРИТИКИ ХХ СТОЛІТТЯ

План:
1. Концепт національної літератури в літературно-критичній спадщині М. Євшана.
2. Концепти модернізму та неоромантизму в розробці Лесі Українки-критика.
3. Проблема урбаністичної свідомості української літературної критики ХХ століття. Кореляція понять “рустикальний” / “модерний”.
4.Концепти європеїзму, азіатського ренесансу, романтики вітаїзму, розстріляного відродження.
5. Інтелектуалізм критичного мислення в ХХ столітті.
6. Філософські аспекти літературної критики.
7. Психоаналіз та міфокритика в сучасних літературних студіях.

Вказівки до підготовки:
1. На основі опрацьованих критичних джерел та метакритичних студій підготуйте обговорення питань плану в мінігрупах (4-5 студентів).
2. Повторіть вивчене на попередніх практичних заняттях. Будьте готові до аудіювання відомих вам критичних праць.
3. Підготуйте словник із 10-20 понять, визначення яких ви дізналися або поглибили для себе в курсі історії української літературної критики.


Практичне заняття № 15
ЗАХИСТ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ПОШУКОВО-НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ З ІУЛК

Вказівки до підготовки:
1. З переліку тем для самостійної роботи оберіть одну й підготуйте повідомлення на 5 хвилин, використавши кілька науково-критичних джерел.
2. У своєму виступі визначте головні факти, судження, оцінки. Подумайте, як краще наголосити ці моменти (зробити їх наочними) під час виступу на практичному занятті. Забезпечте свій виступ необхідною наочністю й ефективно застосуйте її.
3. Продумайте кілька можливих питань до виступів своїх одногрупників.

Теми для самостійної роботи студентів

1. Формування критичної свідомості української літератури в зверненнях та епістолярії Г. Квітки-Основ’яненка.
3. Розмаїття критичних інтерпретацій “Енеїди” І. Котляревського.
2. Критична рецепція феномена Т. Шевченка в діяльності П. Куліша.
3. “Хутірська філософія” П. Куліша.
4. Основні положення теорії критики І. Франка.
5. Шевченкознавчі студії І. Франка.
6. Головні концепти статей І. Франка “Література, її завдання і найважливіші ціхи” та “Старе й нове в сучасній українській літературі”.
7. Неоромантична ідея в літературно-критичних працях Лесі Українки.
8. Шевченкознавча тема М. Євшана.
9. Літературно-критичні нариси М. Зерова “До джерел”.
10. Ю. Меженко-літературний критик.
11. Літературно-критичні нариси А. Ніковського.
12. Сучасні підходи до вивчення літературної дискусії 1925-1928 рр.
13. Памфлети М. Хвильового: проблематика, стиль, засоби виразності.
14. Літературна критика доби проголошення соціалістичного реалізму (30-і рр. ХХ ст.).
15. Мистецький Український Рух.
16. Ю. Шерех – літературний критик.
17. Ю. Лавріненко – літературний критик.
18. Г. Костюк – літературний критик.
19. Б. Рубчак – літературний критик.
20. Урбаністична тема літературної критики в еміграції та діаспорі.
21. Літературні портрети І. Дзюби.
22. Критична свідомість І. Світличного.
23. Міжнаціональний компонент літературної критики М. Ільницького.
24. Літературно-критичні праці В. Стуса.
25. Літературні портрети письменників В. Моренця.
26. Урбаністична тема української літературної критики 60-80-х рр. ХХ століття.
27. Особистий топ-10: українські художні твори, які раджу прочитати сучасникам.
28. Презентація доробку літературного критика, чиї погляди й оцінки мені близькі.

Підготовка до контрольних модульних робіт

1. КМР № 1 має тему “Зародження й формування літературного крититицизму на українських територіях у ХІХ столітті”. Вона буде проведена у формі письмової контрольної роботи за 15 варіантами. Кожен варіант складатиметься з двох питань. Перше питання покликане виявити знання студентами першоджерел (критичні праці, які зазначені в планах практичних занять). Друге питання – оглядове – має на меті оцінити вміння студентів узагальнювати вивчений критичний матеріал (приміром, “Періодизація української літературної критики”, “Літературна дискусія 1873-1878 рр., роль М. Драгоманова в ній”, “Позитивістський етап розвитку критичної свідомості І.Франка” тощо).

2. КМР № 2 має тему “Здобутки української літературної критики в ХХ столітті”. Форма проведення – аналогічна першій.

Перелік оглядових питань для КМР №1, №2

Літературна критика. Предмет, завдання, функції. Метод літературної критики.
Зв’язок літературної критики з іншими дисциплінами та науками. Предмет історії літературної критики.
Періодизація української літературної критики. Українські альманахи і періодика 40-х років ХІХ століття.
Харківська школа романтиків в історії української літературної критики. М. Костомаров-критик.
Творчість Т. Шевченка як ферментуючий чинник української критичної думки.
Діяльність П. Куліша-літературного критика.
Валуєвський циркулярі зміна форм літературно-критичної діяльності українців.
Роль М. Драгоманова в літературній критиці.
Позитивістський етап світоглядної еволюції І. Франка.
Національно-психологічний етап світоглядної еволюції І. Франка.
Літературна дискусія 1873 – 1878 рр.
Літературно-критична думка на межі ХІХ – ХХ століть (Леся Українка, В. Стефаник, М. Коцюбинський, П. Грабовський, Б. Грінченко).
Соціальна заангажованість літературної критики П. Грабовського.
Б. Грінченко – літературний критик (характеристика критичної позиції, статті, участь у дискусіях).
Головні здобутки української літературної критики в 40-90-х рр. ХІХ століття.
Роль журналу “Українська хата” в становленні модерністської літературної критики. Загальна характеристика діяльності М. Євшана.
Літературна дискусія 1925 – 1928 рр. М. Хвильовий та його критична спадщина.
Періодичні видання з літературно-критичною складової в 20-х рр. ХХ століття. Літературні угруповання цього часу.
Літературно-критичний аспект діяльності “неокласиків”.
Соцреалізм в українській літературній критиці.
Загальна характеристика літературної критики Ю. Шереха (назви робіт, проблематика, характеристика стилю).
Загальна характеристика літературно-критичної діяльності Б. Рубчака.
Поняття мікроісторії української літературної критики (на прикладі Ю. Лавріненка).
Критичний аспект антології Ю. Лавріненка “Розстріляне відродження”.
Літературно-критичний аспект “шістдесятництва”.
Літературна критика 70-80 рр. ХХ ст.
Стан і характер сучасної літературної критики.
Урбаністична концептосфера української літературної критики ХХ століття.
Проблематика сучасних літературно-критичних досліджень.
Огляд інтернет-ресурсів української літературної критики (сайти, автори, теми, стиль, критичний ракурс).


Критерії оцінювання роботи студента з «Історії української літературної критики»

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.
Для студентів спеціальності “Українська мова і література” бали розподілено наступним чином: на практичних заняттях студент може набрати 30 балів. Максимальна кількість балів за одне заняття – 4. Така кількість балів – 30 – відведена з огляду на те, що основна мета практичних занять все ж таки не контролююча, а навчальна. На практичних заняттях студенти зможуть отримувати більше необхідних пояснень складних питань, вступати в діалог з одногрупниками та викладачем, щоб краще засвоїти тему, не переймаючись необхідністю набирати бали кожного заняття.
КМР № 1, КМР № 2 можуть бути оцінені по 25 балів. За відвідування лекцій та самостійну роботу (практичне заняття № 15) студенти отримують по 10 балів.
Для студентів групи “Українська мова і література. Мова і література (Англійська)” бали розподілено наступним чином: за практичні заняття можна отримати 20 балів (на занятті можна набрати до 4 балів, принцип набирання балів той самий, що і в студентів спеціальності “Українська мова і література”).
КМР № 1, 2 – по 25 балів. За самостійну роботу та відвідування лекцій студент отримує відповідно 20 і 10 балів.

Контрольні питання для перескладання курсу невстигаючими студентами дублюють питання КМР№ 1,
КМР № 2.


15

Приложенные файлы

  • doc 18323479
    Размер файла: 149 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий