kredit_1_om_kaz


Ф КГМУ 4/3-06/02
ИП №6 УМС при КазГМАот 14 июня 2007 г.
ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
Биологиялық химия кафедрасыПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР ҮШІН ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
Тақырыбы:Белоктардың химиялық құрамыТақырыбы: Ферменттер белсенділігінің реттелуі
Тақырыбы: Катаболизмнің жалпы жолдары. Үш карбоны қышқылының циклі.
Тақырыбы: Ұлпалық тыныс алу. МЭТТ. Тотығып фосфорилдену.
Пән: Bioh 2202 биологиялық химия
Мамандығы: 051301- Жалпы медицина
Курс: 2
Құрастырғандар: кафедра меңгерушісі, проф. Л.Е. Муравлева, доцент, к.б.н. Омарова Г.А., доцент, к.м.н. Д.А. Клюев, б.ғ.к., Е.В. Позднякова, аға оқытушы х.ғ.к. Хабдолда Г.
Қарағанды 2014
Кафедра отырысында талқыланды және бекітілді
Хаттама№ _____ _______________2014 ж.
Кафедра меңгерушісі, проф. __________________Муравлева Л.Е.
Сабақ 1
Тақырыбы Белоктардың химиялық құрамы.
Мақсаты: белок молекулаларының аминоқышқылдық құрамы ерекшеліктерін,құрылымдық ұйымдасуын,белоктар жіктелуі және қызметтерін оқып үйрену.
Сабақ тапсырмалары:
•Биохимиялық зертханаларда және биологиялық материалмен жұмыс кезіндегі қауіпсіздік техникасы ережелерін оқып үйрену;
•Пептидтердің биологиялық маңызын,белок молекулаларының ұйымдасу деңгейін,белоктар жіктелуі және қызметтерін оқып үйрену
Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1. Протеиногендік аминоқышқылдардың жалпы сипаттамасы. Пептидтердің жалпы сипаттамасы.
2. Белок молекулаларының құрылымдық ұйымдасу деңгейі. Белоктың бірінші реттік құрылымы.Белоктардың биологиялық қасиеттерінің бірінші реттік құрылымға тәуелділігі.Белоктардағы полипептидтік тізбектердің конформациясы (екіші және үшінші реттік құрылымдары).Байланыстың түрлері.Белотың домендік ұйымдасуы.
3. Белоктардың төртінші реттік құрылымы. Протомерлер конформациясының кооперативтік өзгеруі.
4. Күрделі белоктардың жалпы сипаттамасы (фосфопротеидтер, хромопротеид, гликопротеид, липопротеид, металлопротеид, нуклеопротеид). Рецепторлық белоктар, жасуша мембранасы белоктары жайында түсінік.
5. Белоктардың биологиялық қызметтері.
Оқыту және үйрету әдістері: оқытушымен бірге сұрақтарды талдау, тестілеу, мылқау сызбалармен жұмыс жасау
Әдебиет
1.Биохимия : Оќулыќ / З. С. Сеитов. - Алматы : Эверо, 2012. - 570 б
2. Биологиялыќ химия : оќулыќ / Т. С. Сейтембетов, Б. И. Төлеуов, А. Ж. Сейтембетова. - Алматы : Эверо, 2011. - 420 б. : сур.
3. Биохимия сұрақтары мен жауаптары = Биохимия в вопросах и ответах : оќу құралы / ќұраст. Т. С. Сейтембетов [и др.]. - Алматы: Эверо, 2010. - 312 б
4. Биохимия: Учебник для мед. вузов /под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп., 4-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009, 2008, 2007. - 768 с. : ил.
5. Биохимия с упражнениями и задачами: учеб. для вузов /ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 384 с.: ил.
6. Биохимия. Тестовые вопросы: учеб. пособие /ред.: Д. М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия: учебник /Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. : ил.
8. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии : Учеб. пособие для вузов / Зубаиров, Д. М., Тимербаев В.Н., Давыдов В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.
9. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.
10. Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. Метаболические основы питания с курсом общей биохимии – Алматы, 1998
Бақылау: тестілер, мылқау сызбалар, ситуациялық есептер
Сабақ 2
Тақырыбы: Ферменттер белсенділігінің реттелуі
Мақсаты: ферменттер белсенділігі реттелуінің түрлерін,ферменттердің жіктелуін, ферменттердің медицина салаларында қолданылуын оқып үйрену.
Сабақтың міндеттері:
•Ферменттер белсенділігі реттелуінің түрлері жайында түсінік беру
•Ферменттердің жіктелуі және аталуы жайында түсінік беру
•Ферменттердің медицинада қолданылуы жайында түсінік беру.
Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Ферменттер әсерінің реттелуі. Ферментттер мөлшерін және белсенділігін бақылау.
2.Реттелу түрлері: ферменттер белсенділігін жартылай протеолиз жолымен арттыру,ферменттердің аллостерлік реттелуі,олигомерлік ферменттердің суббірліктерінің ассоциациясы-диссоциациясы арқылы реттелуі, ковленттік түрлену.
3. Ферменттер ингибиторлары жайындағы түсінік. Мысалдар.
5.Мүшелердің арнайы ферменттері жайындағы түсінік.
6. Тұқым қуалайтын энзимопатиялар жайындағы түсінік.
7.Ферменттердің медицина салаларында қолданылуы жайындағы түсінік.Оқыту және үйрету әдістері: оқытушымен бірге сұрақтарды талдау, тестілеу ситуациялық есептерді шығару
Әдебиет
1.Биохимия : Оќулыќ / З. С. Сеитов. - Алматы : Эверо, 2012. - 570 б
2. Биологиялыќ химия : оќулыќ / Т. С. Сейтембетов, Б. И. Төлеуов, А. Ж. Сейтембетова. - Алматы : Эверо, 2011. - 420 б. : сур.
3. Биохимия сұрақтары мен жауаптары = Биохимия в вопросах и ответах : оќу құралы / ќұраст. Т. С. Сейтембетов [и др.]. - Алматы: Эверо, 2010. - 312 б
4. Биохимия: Учебник для мед. вузов /под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп., 4-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009, 2008, 2007. - 768 с. : ил.
5. Биохимия с упражнениями и задачами: учеб. для вузов /ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 384 с.: ил.
6. Биохимия. Тестовые вопросы: учеб. пособие /ред.: Д. М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия: учебник /Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. : ил.
8. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии : Учеб. пособие для вузов / Зубаиров, Д. М., Тимербаев В.Н., Давыдов В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.
9. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.
10. Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. Метаболические основы питания с курсом общей биохимии – Алматы, 1998
Бақылау: тестілер, мылқау сызбалар, ситуациялық есептер
Сабақ 3
Тақырыбы: Катаболизмнің жалпы жолдары. Кребс циклі.
Мақсаты: адам ағзасындағы заттаар алмасуының негізгі кезеңдерін,заттар және энергия алмсуының өзара байланысы оқып үйрену.
Сабақ міндеттері:
•метаболиттік процестердің молекулалық механизмі және катаболизмнің жалпы жолдарының реттелуі жайында түсінік беру
•Пирожүзім қышқылының декарбоксилденіп тотығуы және оның катаболизмнің жалпы жолындағы алатын орны жайында түсінік беру
• Үшкарбон қышқылының циклі және оның катаболизмнің жалпы жолындағы алатын орны жайында түсінік беру
Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Энергия және зат алмасуы туралы түсінік.
2.Метаболизм,оның негізгі кезеңдері, метаболизмнің анаболиттік және катаболиттік жолдары .
3.Негізгі тағамдық заттар катаболизмінің сызбанұсқасы. Метаболизм реттелуінің жалпы принциптері.
4.Адам ағзасындағы метаболизмнің соңғы өнімдері және оның шығу жолдары.
5.Тотығудың негізгі типтері (оксидаздық, микросомалдық, пероксидтік).
6.Катаболизмнің жалпы және арнайы жолдары туралы түсінік.
7.Пирожүзім қышқылының декарбоксилденіп тотығуы.
8.Үшкарбон қышқылының циклі.
Оқыту және үйрету әдістері: оқытушымен бірге сұрақтарды талдау, тестілеу, мылқау сызбалармен жұмыс жасау
Әдебиет
1.Биохимия : Оќулыќ / З. С. Сеитов. - Алматы : Эверо, 2012. - 570 б
2. Биологиялыќ химия : оќулыќ / Т. С. Сейтембетов, Б. И. Төлеуов, А. Ж. Сейтембетова. - Алматы : Эверо, 2011. - 420 б. : сур.
3. Биохимия сұрақтары мен жауаптары = Биохимия в вопросах и ответах : оќу құралы / ќұраст. Т. С. Сейтембетов [и др.]. - Алматы: Эверо, 2010. - 312 б
4. Биохимия: Учебник для мед. вузов /под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп., 4-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009, 2008, 2007. - 768 с. : ил.
5. Биохимия с упражнениями и задачами: учеб. для вузов /ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 384 с.: ил.
6. Биохимия. Тестовые вопросы: учеб. пособие /ред.: Д. М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия: учебник /Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. : ил.
8. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии : Учеб. пособие для вузов / Зубаиров, Д. М., Тимербаев В.Н., Давыдов В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.
9. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.
10. Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. Метаболические основы питания с курсом общей биохимии – Алматы, 1998
Бақылау: тестілер, мылқау сызбалар, ситуациялық есептер
Сабақ 4
Тақырыбы: Ұлпалық тыныс алу.ЭТТ. Тотығып фосфорилдену.
Мақсаты: жасушада макроэргиялық қосылыстар синтезінің негізгі механизмдерін оқып үйрену
Сабақтың міндеттері:
•адам ағзасында ұлпалық тыныс алудың ерекшелігі және механизмдері жайында түсінік беру
Тақырыптың негізгі сұрақтары:
1.Макроэргиялық қосылыстар.
2.Ұлпалық тыныс алу және биологиялық тотығу жайында түсінік. Жасушада субстраттардың дегидрленуі және энергия көзі ретінде сутегінің тотығу. Тотығып фосфорилдену, коэффициент Р/0 және АДФ/О.
3.Митохондрий құрылысы және протондар мен электрондар тасымалы тізбегінің құрылымдық ұйымдасуы.
4.Катаболизмнің жалпы жолдары мен протондар және электрондар тасымалы тізбегі арасындағы байланыс.
5.Дегидрогеназалар және сутегінің бірінші реттік акцепторлары- НАД и флавопротеидтер; НАДН-дегидрогеназалар.
6.Терминалдық тотығу: убихинон, цитохромдар. Цитохромоксидаза.
7.Жасушадағы энергия трансформациясының механизмі ( П. Митчелл теориясы).
8.Электрондар және протондар тасымалы тізбегінің реттелуі (тыныс алу бақылауы).
9.Ұлпалық тыныс алу мен тотығып фосфорилденудің ажыратылуы. Ұлпалық тыныс алудың жылу реттеушлік қызметі.
10.Гипоэнергетикалық жағдайлар жайында түсінік.
Оқыту және үйрету әдістері: оқытушымен бірге сұрақтарды талдау, тестілеу, мылқау сызбалармен жұмыс жасау
Әдебиет
1.Биохимия : Оќулыќ / З. С. Сеитов. - Алматы : Эверо, 2012. - 570 б
2. Биологиялыќ химия : оќулыќ / Т. С. Сейтембетов, Б. И. Төлеуов, А. Ж. Сейтембетова. - Алматы : Эверо, 2011. - 420 б. : сур.
3. Биохимия сұрақтары мен жауаптары = Биохимия в вопросах и ответах : оќу құралы / ќұраст. Т. С. Сейтембетов [и др.]. - Алматы: Эверо, 2010. - 312 б
4. Биохимия: Учебник для мед. вузов /под ред. Е.С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп., 4-е изд. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2009, 2008, 2007. - 768 с. : ил.
5. Биохимия с упражнениями и задачами: учеб. для вузов /ред. Е. С. Северин. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 384 с.: ил.
6. Биохимия. Тестовые вопросы: учеб. пособие /ред.: Д. М. Зубаиров, Е. А. Пазюк. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 960 с.
7. Березов Т.Т. Биологическая химия: учебник /Т. Т. Березов, Б. Ф. Коровкин. - 3-е изд., стереотип. - М. : Медицина, 2008. - 704 с. : ил.
8. Руководство к лабораторным занятиям по биологической химии : Учеб. пособие для вузов / Зубаиров, Д. М., Тимербаев В.Н., Давыдов В.С. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005.
9. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.
10. Шарманов Т.Ш., Плешкова С.М. Метаболические основы питания с курсом общей биохимии – Алматы, 1998
Бақылау: тестілер, мылқау сызбалар, ситуациялық есептер

Приложенные файлы

  • docx 18320954
    Размер файла: 21 kB Загрузок: 7

Добавить комментарий