lekcii

Тема 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ЛОГІСТИКИ ТУРИЗМУ
1.1 Концепція логістики туризму
Логістика туризму – це новий сучасний напрямок логістики, який передбачає оптимізацію туристичних (людських), матеріальних та інформаційних потоків, пов’язаних із наданням туристичних послуг прикладаючи логістичні засади до її організації та управління. Логістика туризму передбачає надавати якісні туристичні послуги, та підвищувати якість туристичного продукту до рівня світових стандартів за умови оптимізації використання матеріальних та інформаційних потоків, зниження загальних витрат на здійснення туристичного супроводу, обслуговування та сервісу.
До базових понять логістики туризму як складової логістики послуг належать: логістичний потенціал рекреаційно-туристичних ресурсів (ЛП РТР), логістичний потенціал матеріально-технічної бази туризму (ЛП МБТ), логістичний потенціал вхідного туристичного потоку в регіон (країну) (ЛП ТП). Для ЛП РТР характерні такі показники, як місткість ландшафту та місткість рекреаційних ресурсів. Місткість ландшафту – це показник здатності ландшафту забезпечити умови для нормальної життєдіяльності певної кількості живих організмів. Місткість рекреаційних ресурсів – важливий норматив навантаження туристичних потоків у системі природних комплексів. До складу ЛП МБТ входять такі показники: місткість туристичної території – це обсяг бази ночівлі або підприємств громадського харчування та супутньої бази, що визначає максимальну чисельність туристів, які одночасно можуть користуватися окремими об’єктами, не зумовлюючи при цьому зменшення кількості та рівня туристичних послуг. Місткість розміщення – показник здатності готелю здійснювати розширене відтворення на базі наявних ресурсів шляхом їх інтенсивнішого використання без додаткових капіталовкладень. Головними показником ЛП ТП є обсяг (величина) туристичного потоку, тобто чисельність туристів, які подорожують в ті або інші регіони протягом певного часу. Дослідження турпотоку дає змогу визначити величину та сезонні коливання туристичної міграції; виявити найпопулярніші туристичні регіони; аналізувати соціально-демографічний склад туристів, прогнозувати розвиток туризму.
Виходячи з концептуальних положень логістики, визначимо основні функції логістики в туризмі:
1. Оперативний аналіз, контроль і управління процесами формування і просування і реалізація тур продукту, а також стратегічного планування і прогнозування діяльності тур організацій;
2. Оперативна передача (прийом) необхідного аналізу і якості інформації в заданий час і в потрібне місце;
3. Оперативний контроль за переміщенням туристів і тур продукту;
4. Інтеграція окремо функціонуючих інформаційних систем туристичної інфраструктури (локальні, регіональні, трансконтинентальні мережі) у єдину логістичну інформаційну систему;
5. На основі аналізу і прогнозування розвитку негативних тенденцій у туристській сфері – розрахунок і організація фінансового буфера на випадок настання економічного форс-мажору;
6. Забезпечення проведення селекторних нарад, відео конференцій, симпозіумів і т. д працівників і представників туристських організацій у місцевому регіональному та глобальному масштабах.
Відповідно функціям до основних, практично вирішуваних логістичних задач в туризмі варто віднести раціоналізацію тобто: формування, просування і реалізацію тур продукту, способів перевезення туристів і екскурсантів, організацію оперативно-інформаційного обліку між постачальниками і споживачами тур продукту, планування, прогнозування і контроль фінансових потоків.
Впровадженню логістики в широкому масштабі в Україні заважає цілий ряд чинників, основними з яких є:
Пережитки технократичного мислення керівників більшості підприємств, фірм та інших господарюючих суб’єктів, які вважають, що головне - виготовити, а інше – як вийде;
Низька в цілому по країні договірна дисципліна і відсутність чітких законодавчих визначень таких базових понять, як, наприклад, турфірма, туристський сервіс, якість обслуговування та ін.;
Могутній тиск зовнішньоекономічних чинників на стійкість курсу гривні, стабілізацію цін та ін.;
Наявність ситуацій, коли за порушеннями договірних зобов’язань по реалізації туристського продукту не визначено відповідальну особу або організацію не виконанням або неналежне виконання договірних зобов’язань;
Закритість українського бізнесу від іноземних інвестицій, підприємців.
Упровадження і використання логістичних технологій у туристичній індустрії дозволять: створити єдину систему обліку і контролю за формуванням і рухом туристичного продукту, а також скоротити тимчасові інтервали формування, просування і реалізації туристичного продукту, автоматизувати процеси обліку і контролю фінансового і інформаційного потоків, скоротити чисельність обслуговування персоналу, зменшити об’єм циркулюючої документації та ін.
При цьому слід особливо підкреслити, що процес впровадження логістичних принципів управління не спричиняє за собою ніяких нововедень і не суперечить внутрішній економічній політиці підприємства, туристської фірми та іншого господарюючого суб’єкта, а лише доповнює їх, виводячи підприємство, фірму тощо, на вищий рівень, що забезпечує поліпшення фінансових справ і мікроклімат в колективі.
Отже можна зробити висновок, що логістична концепція для цієї галузі є нагальною. Якісне застосовування логістики в туризмі дозволить підвищити прибутковість від цієї галузі, а також скоротити тимчасові інтервали формування, просування і реалізації туристичного продукту, автоматизувати процеси обліку і контролю фінансового і інформаційного потоків, скоротити чисельність обслуговування персоналу, зменшити обсяг циркулюючої документації та ін.
1.2 Cтруктура логістики туризму
Комплексна структура логістики туризму охоплює її компонентну, регіональну та функціональну структури (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Комплексна структура логістики в туризмі
До компонентної структури належать: 1) логістика рекреаційно-туристичних ресурсів (ресурсної бази туризму); 2) логістика матеріально-технічної бази туризму, у тому числі логістика сфер розміщення туристів (готельного господарства) та харчування (ресторанного господарства); 3) логістика інформаційної інфраструктури (інформаційна логістика в туризмі); 4) логістика транспортної інфраструктури туризму (логістика туристичних перевезень); 5) логістика екскурсійного обслуговування; 6) логістика супутніх послуг у туризмі; 7) логістика виробництва та збуту туристичних товарів.
Регіональна структура логістики туризму відображає її регіональні (геопросторові) системи шести рівнів: 1) локального (логістика туру); 2) мікрорівня (логістика турфірми); 3) мезорівня (логістика туристичної та курортної зон, туристичного району); 4) макрорівня (логістика туристичної галузі країни); 5) мегарівня (логістика туристичних макрорегіонів світу); 6) метарівня (логістика світового туризму).
Цілі та завдання логістики туризму на різних регіональних рівнях різні. Якщо впровадження логістичних засад в управління турфірмою (мікрорівень) дає змогу скоротити витрати і таким чином підвищити ефективність діяльності туристичного підприємства та збільшити його прибуток, то застосування логістичних підходів на вищих таксономічних рівнях (мезо, макро) дає можливість забезпечити сталий розвиток туристичного бізнесу в межах туристично-рекреаційної зони, області, країни. На мега- та метарівнях регіональних логістичних систем туризму розглядають проблеми сталого розвитку туристичної галузі в масштабі туристичних макрорегіонів світу, які виділяє Світова туристична організація, та глобальні питання збалансованого розвитку туристичної індустрії.
Функціональна структура логістики туризму охоплює такі традиційні складові, як логістика постачання, логістика виробництва та збуту. Як видно з рис. 1.1, вони стосуються всіх складових як компонентних, так і регіональних систем логістики туризму.

1.3 Турпотік як головний об’єкт дослідження логістики туризму
Особливість логістики туризму як галузі сфери послуг полягає у визначенні потоку туристів головним об’єктом вивчення. Це пояснюється тим, що подорожі належать до тих видів послуг, в яких споживач переміщується до виробника, а не виробник із його товаром – до споживача.
Слід розрізняти потоки клієнтів (у місцях попиту та реалізації туристичних послуг) і потоки туристів (до місця споживання туристичної послуги та власне в них). «Перетворює» клієнта на туриста турфірма (рис. 1.2). Отже, виокремлюють потоки клієнтів та турпотоки.
У логістиці турпотоків, у свою чергу, розглядають: 1) потоки організованих туристів, а саме: потоки туристичних груп та одиночних туристів (так званий VІР-туризм); 2) потоки неорганізованих туристів, які теж створюють навантаження на рекреаційно-туристичні ресурси місць відпочинку.
Отже, в логістиці туризму потрібно враховувати і вивчати у складі головного потоку туристів:
а) потоки клієнтів (потенційних туристів);
б) потоки організованих туристів;
в) потоки самодіяльних («диких») туристів (що дуже важко у зв’язку з браком будь-якої статистики).


Рис. 1.2. Потоки клієнтів та потоки туристів у логістиці туризму

При цьому основним об’єктом логістики туризму є потоки організованих туристів.
До допоміжних потоків, що обслуговують головний турпотік, в логістиці туризму належить: інформаційний, фінансовий і матеріальний (товарний). Інформаційний потік – це сукупність повідомлень, які циркулюють як у середині логістичних систем туризму, так і між ними та зовнішнім бізнес – середовищем, і потрібні для управління та контролю логістичних систем. Для інформаційних потоків загалом, і в туризмі зокрема, характерні такі показники, як джерело виникнення, напрямок руху, швидкість обробки інформації, інтенсивність потоку. Фінансовий потік у логістиці туризму розглядають як керований рух фінансових засобів, що функціонують у логістичних системах туризму, а також між ними та зовнішнім бізнес-середовищем. Головним джерелом фінансування логістичних систем туризму є кошти туристів, якими вони насамперед оплачують поїздку. Метою матеріального (товарного) потоку в логістиці туризму є забезпечення потреби як туристів, так і організацій в необхідних продовольчих і непродовольчих товарах (торговельні заклади, які приймають, та установи громадського харчування), різноманітному устаткуванні (офісне – для турфірм, холодильне – для ресторанів, побутове – для готелів тощо), змінних матеріалах (готелі, ресторани) тощо.

Комплексна структура логістики в туризміРисунок 5Комплексна структура логістики в туризмі“ђ Заголовок 1ђ Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 18318269
    Размер файла: 127 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий