fiziologia_s_kafedry


«Ішкі» тыныс дегеніміз://
қан мен альвеорлярлы ауа арасындағы газ алмасу//
+қан мен тіндер арасындағы газ алмасу//
ішке алған ауа мен тіндер арасындағы газ алмасу//
резервтік ауа мен қан арасындағы газ алмасу//
қосымша ауа мен тіндер арасындағы газ алмасу
***
Альвеолярлы ауаның құрамы://
О2 16,4%; СО2 4,1%; N2 79,5%//
+О2 14,5%; СО2 5,5%; N2 80%//
О2 16,4%; СО2 4,6; N2 79%//
О2 20,96%; СО2 0,04%; N2 79%//
О2 18,0; СО2 3,5%; N2 79%
***
Ауа құрамының жалпы қысымы 70 мм с. б. болғанда газ 14,0% болса, онда оның парциалды қысымы://
+100 мм с. б.//
127 мм с. б.//
90 мм с. б.//
120 мм с. б.//
60 мм с. б.
***
Венозды қандағы О2 мен СО2 кернеуі тең://
О2 110 мм с. б.; СО2 40 мм с. б.//
О2 159 мм с. б.; СО2 0,2 мм с. б.//
+О2 40 мм с. б.; СО2 46 мм с. б.//
О2 50 мм с. б.; СО2 40 мм с. б.//
О2 124 мм с. б.; СО2 31 мм с. б.
***
Карбоангидраза ферменті газалмасу процесінде осындай функция атқарады://
+реакцияны жылдамдатады: Н2СО3= СО2+Н2О//
реакцияны жылдамдатады: HbCО2=СО2+Hb//
реакцияны баяулатады: H2CO3 = CO2 + H2O//
реакцияны баяулатады: HbCO2 = CO2 + Hb//
реакцияны баяулатады: Hb + O2 = HbO2
***
Карбоангидраза қанның осы компонентінде болады://
плазмада//
сарысуында//
лейкоцитте//
тромбоцитте//
+эритроцитте
***
Кезбе нервтің екі жақты қиылуы тынысқа әсері://
тыныс беткейлік және жиі болады//
тыныс өзгермейді//
тыныстың тежелуі болады//
+тыныс терең әрі сирек болады//
тыныс терең әрі жиі болады
***
Ерікті түрде тынысты тежегенде гиперпноэнің даму себебі://
қанда О2 төмендеуі//
қанда О2 жоғарылауы//
қанда СО2 жоғарылауы//
қанда СО2 төмендеуі//
+қанда СО2 төмендеуі мен О2 жоғарылауы
***
Тау ауруы дамуының алғашқы себебі://
СО2 жоғары парциальды қысымы//
О2 жоғары парциальды қысымы//
О2 төмен және СО2 жоғары парциальды қысымдары//
О2 жоғары және СО2 төмен парциальды қысымдары//
+О2 төмен парциальды қысымы
***
Гипокапнияның тынысқа әсері://
+тыныс тежеледі//
тыныс күшейеді//
тыныс өзгермейді//
тыныс жиілейді//
тыныс беткейлік болады
***
Қан қысымы жоғарылауының тынысқа әсері://
тыныс күшейеді//
тыныс жиілейді//
+тыныс тежеледі//
тыныс өзгермейді//
тыныс терең әрі сирек болады
***
Қан қысымы төмендеуінің тынысқа әсері://
тыныс терең әрі жиі болады//
тыныс тежеледі//
тыныс жиілейді//
+тыныс күшейеді//
тыныс өзгермейді
***
Үлкен тереңдікте болғанда наркотикалық жағдайда болудың себебі://
СО2 мөлшерінің жоғарылауы//
О2 мөлшерінің жоғарылауы//
қанда О2 төмендеуі//
+О2 мен азоттың қосылуы//
азот мөлшерінің жоғарылауы
***
Жоғары биіктікте тыныс тоқтауының себебі://
тыныстайтын О2 азаюы//
+қанда СО2 қатты төмендеуі//
қанда СО2 жоғарылауы//
қанда О2 жоғарылауы//
ішке тыныстайтын О2 мен сыртқа шығаратын СО2 төмендеуі
***
Гипербариялық оксигенацияның емдік қызметі осының есебінен болады://
+биологиялық сұйықтықтарда О2 еруі//
қанда СО2 төмендеуі//
тыныстайтын О2 жоғарылауы//
сыртқа шығаратын СО2 жоғарылауы//
Hb О2-мен қосылуының жоғарылауы
***
Гипоксия кезінде ентігудің пайда болу себебі://
+гипоксиялық қан хеморецепторлар арқылы тынысты қоздырады//
көмірқышқыл тыныс орталығын қоздырады//
О2 төмендеуі тыныс орталығын қоздырады//
Геринг-Брейер рефлексі әрекеті пайда болады
***
Жалпы ұйқы артерияларының екі жақты қысылуы әкеледі://
тыныс жиілеуіне//
+тыныс тоқтауына//
тыныс сиреуіне//
терең әрі сирек тынысқа//
беткейлік тынысқа
***
Трахея қысылуынан болады://
тыныс тоқтауы//
тыныс жиілеуі//
+жиі және терең тыныс//
терең және сирек тыныс//
сирек тыныс
***
Өкпенің күшейген гипервентиляциясы шақырады://
тыныс жиілеуі//
+кысқа уақытқа тыныстың тоқтауы//
тыныс сиреуі//
сирек және терең тыныс//
беткейлік тыныс
***
Өкпенің күшті гипервентиляциясында, ағзадан көмір қышқыл газының артығымен шығарылуында дамиды://
+газдық алкалоз//
газдық ацидоз//
метаболиттік ацидоз//
компенсацияға жатпайтын ацидоз//
метаболиттік алкалоз
***
Ерікті тыныс алудан кейінгі гиперпноэның негізгі себебінің дамуы://
қанда оттегінің төмендеуі//
қанда оттегінің жоғарылауы//
+қанда көмір қышқыл газының жоғарылауы//
қанда көмір қышқыл газының төмендеуі//
гипоксемия
***
Гипокапния тыныс алуға қалай әсер етеді?://
+тыныс алу тежеледі//
тыныс алу күшейеді // .
демікпе дамиды//
тыныс алу тоқтайды//
тыныс алу өзгермейді
***
Тыныс алуға қан қысымының жоғарылауы қалай әсер етеді?//
+тыныс алу тежеледі//
тыныс алу күшейеді// .демікпе дамиды//
тыныс алу тоқтайды//
тыныс алу өзгермейді
***
Ішкі тыныс алу- бұл://
альвеолярлы (көпіршікті) ауа мен қан арасындағы газдардың алмасуы//
қан мен атмосфералы ауа арасындағы газдардың алмасуы//
альвеолярлы (көпіршікті) ауа мен ұлпа арасындағы газдардаың алмасуы//
+қан мен ұлпа арасындағы газдардаың алмасуы//
альвеолярлы (көпіршікті) ауа мен сыртқы орта арасындағы газдардаың алмасуы***
Тыныс алуға қан қысымының төмендеуі қалай әсер етеді?//
тыныс алу тежеледі//
+тыныс алу күшейеді // .демікпе дамиды//
тыныс алу тоқтайды//
тыныс алу өзгермейді

Приложенные файлы

  • docx 18299257
    Размер файла: 22 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий