protsessy_kolonka


ААААААА
Аз энергия жұсау – қай фильтрлеу әдісінің ерекшелігі: Ультрафильтрация...Микрофильтрация...Гиперфильтрация
Агрегаттылық дәрежесі бойынша суспензияларды бөледі: ұсақагрегатты ...орташаагрегатты ...іріагрегатты
Анаэробты ферментациялық аппараттар....биогаз...ацетон...шампан шараптарын
Ашытқы өнімдерін бөліп алуға арналған құрал жабдық Колонкалар....Жинағыш...Биореактор
Аэрация процесінің дұрыс ұйымдастыру үшін білу керек: Еріген оттегінің критикалық концентрациясы...Еріген оттегінің концентрациясына тәуелді клетка қасиеттері...Оттегіні пайдаланудың жоғарғы шегі
Аэробты микроорганизмдердi пайдаланып ластанған суларды тазалау қондырғысы: Септотенк...Метанотенк...Аэротенк
Аэробты терең ферментация аппараттарында, массайырбас анықталады: ортадан оттектің және басқа да, биогенді элементтердің микробтық жасушаға тас...жасуша алмасу өнімдерінің культуралды сұйықтыққа жіберілуімен ..оттектің массаберукоэффициентімен
Аэробты терең ферментация аппаратын құрастырғандағы ең басты міндет-жасушалардың ортадағы жіті массайырбасы мен энергоайырбасын қамтамасыз ету, анықталуы: ортадан оттектің және басқа да, биогенді элементтердің микробтық жасушаға тас ...жасушүа алмасу өнімдерінің культуралды сұйықтыққа жіберілуімен ...оттектің массалмасу коэффициентімен
ӘӘӘӘӘӘӘӘ
Әдеттегі ферментацияны басқару мен тексеру үлгісіне: ферментер...құрылғылар...жүйені реттеуші
Әр клетка келесі өсу фазаларынан өтеді: бөліну...созылу...Дифференциация
ББББББББ
Барботажды колонна: крышкаға...рубашкаға...барботер
Барботажды колонна: қақпаққа...жейдеге...барботерге
Басқарылатын культивирлеу, биотехнологиялық процесс моделіне негізделген, алгоритм құруды қажет етеді. Ол мүмкіндік береді: Жаңа процесстерді зерттеуге және құруға...Аппараттарды жетілдіруге...Өндірістің технологиялық үлгсін жетілдіруге
Беттік сұйық-фазалы ферментация ағатын камерада, тұрақтандырылады: Ылғалдық...Температура ...Ауа беру жылдамдығы
Беттік ферментация кезінде: биообьект тек қана қоректік ортаның бетінде өседі ...масса алмасу болмайды ...қосалқы аэрация болмайды
Биореакторда үздіксіз ферментация кезінде:қоректік ортаның барлық компоненттерін ферментерға бір уақытта салады...егу материалын бір мезгілде енгізеді...инокулятты бір мезгілде енгізу
Биосинтездің бірінші реттік метаболит өнімдері: аминқышқылдар...органикалық қышқылдар...тотықпаған май қышқылдары
Биореактордағы масса алмасу қамтамасыз етеді: бірярусты араластырғыш...екіярусты араластырғыш...көпярусты араластырғыш
Биоректорларда өсірілетін өсімдік клеткаларының екінші реттік метаболиттерінің синтезіне әсер етушіфакторлар Өсімдік-донор генотипі...Фитогормондартабиғаты...Фитогормондарконцентрациясы
Биореакторлардың құрылымдық шешімдерінің әртүрлілігі тәуелді: продуценттің және қоректік ортаның типіне...өндірістің технологиясы және масштабына...мақсатты өнімге
Биосинтез ферментерде материалдық ағын принципі бойынша: периодты...реттелетін....үздіксіз
Биосинтездің екінші реттік метаболит өнімдері:...антибиотиктер...гормондар...токсиндер
Биотехнологияда мембраналық процесстерге жатады: ультрафильтрация...микрофильтрация...гиперфильтрация
Биотехнологиядағы мембраналық процесстер жатады: Гиперфильтрация ...Микрофильтрация...Ультрафильтрация
Биотехнологиялық оптимизацияда шектеулерді ескеру керек, олар байланысты: Экономическалық и конструктивті жағдайлармен...Бақылаушы аппарат мүмкіншіліктерімен ...Экологиялық талаптармен
Биотехнологиялық процессті басқаруға арналған модельдерді жасағанда параметрлерді өлшеуді қажет етеді: Культуралды ортадағы негізгі субстраттардың концен...Маңызды клеткаішілік компоненттердің концентрациясы ...Биомасса концентрациясы
Биотехнологиялық процессті басқаруға арналған модель құрастырғанда есептеу керек параметрлер:Культуралды ортада еріген О2және СО2концентрациясы ...Көбіктің күйі мен деңгейі...Мақсатты өнімнің концентрациясы
Биотехнологиялық процессті басқаруға арналған модель құрастырғанда есептеу керек параметрлер:Культуралды ортада еріген О2және СО2концентрациясы ...Көбіктің күйі мен деңгейі...Мақсатты өнімнің концентрациясы
Биотехнологиялық процессті басқаруға арналған модельді құру үшін өлшеу керек: Дақылды ортадағы еріген О2және СО2концентрациясын...Көбіктің күйі мен деңгейі...Мақсатты өнім концентрациясы
Биотехнологиялық процесті математикалық модельдеу мүмкіндік береді: Жаңа прцесстерді зерттеу мен құрастыруға...Аппараттарды жетілдіруге...Өндірістің технологиялық сызбасын жетілдіруге
Биотехнологиялық процесстерді басқаруға арналған үлгілер құрастырғанда культурада концентрациясын есептейді: Субстраттың...Биомассының...Өнімнің
Биотехнологиялық процесстерді басқаруға арналған модельдер құрастырғанда культурада концентрациясын есептейді:Субстраттың...Биомассасын...Өнімді
Биотехнологиялық процесстерді модельдеу арқылы, параметрлерді есептеуге болады..Өнімділікті...Өсімнің үлестік жылдамдығы...Субстратты пайдаланудың үлестік жылдамдығы
Биотехнологиялық процесстерді құрастырғанда-модельдеу ең маңызды бағытына жатады, себебі оның көмегімен: Жаңа процесстер зерттеліп, жасалады....Аппараттар жетілдіріледі...Өндірістің технологиялық сызбасы жетілдіріледі
Биотехнологиялық процесстерді моделдеу үшін, модельдерді (үлгілерді) жүйелі құруды, модельдерді пайдалануды қажет етеді: Массаалмасу...Биообъект өсімінің кинетикасын...Биохимиялық процесстерді
Биотехнологиялық процесстерді модельдеу декомпозиция әдісін пайдаланады. Бөлек модельдер құрастырылады: Массаалмасу...Биообъект өсімінің кинетикасы...Биохимиялық процесстер
Биотехнологиялық процесстердің үйлесімделуіматематикалық әдіс моделінің негізінде жүзеге асырылады: Динамикалық бағдарламалау...Сызықсыз бағдарламалау...Вариациялық есептеу
Биотехнологиялық процесстердің таза химиялық процесстерден айырмашылығы:биологических агенттердің физико-химиялық әсерлерге сезімталдылығында...заттардың «сұйықтық-клетка», «газ-сұйықтық-клетка» типтері бойынша фаза аралық ....асептика жағдайларының талаптарында
Биотехнологиялық өндірістің арнаулы өнімдерінің қатарына биомасса жатады, пайдаланыланылатын аймағы: Жемдік-азықтық ақуыз алуға....Биометаногенезге....Бактериалды металлдарды шаймалауға
Биотехнологиялық өндірістің арнаулы өнімдері-бірінші реттік метаболиттер: Аминқышқылдары....Витаминдер...Органикалық қышқылдар
Биотехнологиялық өндірістің арнаулы өнімдері-бірінші реттік метаболиттер: Антибиотиктер...Токсиндер...Алкалоидтар
Борпылдақ мембрана жасайтын кең таралған материалдар: Күрделі эфирлі целлюлоза ...Полиуретан...Поливинил спирті
Борпылдақ мембраналар жасалады: Күрделі эфирлі целлюлоза...Полиуретанадан...Поливинилді спирт
Бір текті әдіспен бөліну жүйесі: центрифугалау...фильтрлеу...тұндыру
ВВВВВВВВВ
Вакуумде жұмыс жасайтын, фильтр түрлері : Үздіксіз, сыртқы-беттік фильтрлеуді жүзеге асыратын, ұяшықты...барабанды фильтр ...Үнемі беттік жаңартылып, жуылатын барабанды фильтр
ГГГГГГГГ
Гомогенно-ағынды ферментация процессін қамтамасыз ету, инженерлі реализациянын анықтауынша төмендегіге көшіріледі: өлшенген түрде материалды ағынның ферментерға түсуі ...ферментердан жылуды,пайдаланылған ауаны,культуралды с.ш....мақсатты өнімнің дамуы,пайда болуы үшін продуценттің өнпө
Гомогенді-ағындық ферментацияның қамтамасыз етілуі, инженерлік орындалу тұрғысынан, әкеледі: материалдық ағынның ферментерге мөлшерлі түсуіне...ферментерге жылуды,қолданылған ауаны,дақылдық с.ш....мақсатты өнімнің түзілуіне және продуценттің дамуына оптималды деңгейде негізгі процесстерді өлшеуге және тұрақтандыруға
ГФ тобындағы ферментер (энергияны газды фазаға жеткізетін): Барботажды сапты...құбырлы...жүзбелі сұғындырмалы (насадка)
ДДДДДДД
Далаға егуге немесе реализациялауға дайындау кезеңінде in vitro өсірілген тамырланған өсімдіктерді :қоршаған ортаның жаңа жағдайларына бейімдейді....өсімдіктердің суыққа төзімділігін арттырады...өсімдіктердің патогенді микроорганизмдер мен қоршаған ортаның қолайсыз факторларына төзімділігін арттыру
Дақылды сұйықтықтан өзгерген агрегатты күйден, термиялық әдіспен сусыздандыру, яғни буландыруға ұшырау: бусыздандыру....буландыру...кептіру
Дақылдау түріне байланысты ферментердағы биосинтез: батқан...беттік...тереңдік
Дақылдық сұйықтықтан мақсатты өнімді бөліп алу келесі процесстермен жүзеге асады: Сепарация...Экстракция...Буландыру
Дақылдық сұйықтықтан мақсатты өнімді культуралдық сұйықтықтан бөліп алу келесі процесстермен жүзеге асады: Экстракция...тұндыру...Ион алмасу
Дақылды сұйықтықтан өзгерген агрегатты күйден, термиялық әдіспен сусыздандыру, яғни буландыруға ұшырау: бусыздандыру...буландыру...кептіру
Дақылды сұйықтықты алдын-ала өңдеу мүмкіндік береді: Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді...Сұйық және қатты фазаның жақсырақ бөлінуіне мүмкіндік береді...Ары қарайғы тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға мүмкіндік береді
Дақылданған клетка стерилизацияны қажет етеді: барлық кіріс шығыс құбырларын ... «техникалық» ауа...қоректік орта
Дақылдау түріне байланысты ферментердағы биосинтез: батқан...беттік...тереңдік
Дақылдау процесінің микрокинетикалық көзқарасынан келесі модельдерді таңдаған жөн, олардың негізінде: Микроорганизмдер популяциясының өсу кинетикасын сипаттау...Бұл процессті культиватордағы массаалмасу процессімен байланыстыру...Бұл процессті культиватордағы жылуалмасу процессімен байланыстыру
Дақылдаудың әр нақты процессі үшін араластыру үш бағыттың біреуін шектейді. Массатасымалдау газ- сұйықтық...Массатасымалдау сұйықтық-клетка...Механикалық әсер
Дақылды ерітіндіні алғаш өңдеу кезінде: тұндырады...фильтрациялайды...центрифугалайды
Дақылды ерітіндіні өңдеудің әдістері:...тұндырады...фильтрациялайды...центрифугалайды
Дақылды ерітіндіні өңдеудің мембраналық әдістері: электродиализ...ультрафильтрация...микрофильтрация
Дақылды ерітіндіні ең алғаш мембраналық әдістер арқылы өңделеді: электродиализ...ультрафильтрация...микрофильтрация
Дедифференциация аяқталғаннан кейін каллус клеткасының ары қарай дамуы әр түрлі жолмен жүреді: толыққанды өсімдіктің екінші реттік регенерациясы...клетканың екінші реттік дифференцировкаға қабілеттілігін жоғалтуы ...каллус клеткасының дамуының қалыпты циклі, қартаюы мен өлуі нәтижесінде аяқталатын.
Дедифференцировка аяқталғаннан кейін каллус клеткасының даму жолдары Мақсатты өсімдіктің екінші реттік регенерациясы...Клетканың екінші реттік дифференцировкаға және өсімдіктің регенерациясына қабілеттілігін жоғалтуы, тұрақты дедифференцировка, ортада гормондарсыз өсу қабілетіне ие болуы, яғни ісік клеткасына айналуы...Каллус клеткасының ескіру мен өлумен аяқталатын, дамуының қалыпты циклі
Дедифференциацияның талабы ауксиндер болуы, жиі қолданатын: Индолил-3-сірке қышқылы...2, 4-Дихлорфеносірке қышқылы ...Нафтилсірке қышқылы
Дедифференциацияның талабы цитокининдер болуы, жиі қолданатын: 6-бензиламинопурин...Зеатин...Кинетин
Дедифференциация барысында клеткалар бастапқы ұлпаға тән қасиеттерін жоғаотады, ең алдымен олар қор заттарын жоғалтады: Крахмал...Белоктар....Липидтер
Декомпозиция моделі бұл-биотехнологиялық процесстерді моделдеуге, бастапқы жүйені ішкі жүйе қатарына бөлшектейді. Бөлек құрылатын модельдер: Масса алмасу...Биообъект өсімінің кинетикасы...Субстратты пайдалану кинетикасы
Дифференциациацияда маңызды роль атқарады өсімдік-донор генотипі...культивирлеу жағдайы...культивирлеудің физикалық факторлары
Диффузор: ауаны үрлеп таратуға арналған құрылым...бекітілген желдеткіш...ауаны реттейтін түтік
ЖЖЖЖЖЖЖЖ
Жалпылама түрде кез-келген микробиологиялық процесс 3 негізгі кезеңді құрайды: Ферментацияға дейінгі..Ферментациялық...Постферменациялық
Жаңа өнеркәсіпті жобалауда, тиімді оптимизациялау нұсқасын таңдау керек: Технологиялық режимдер...Технологиялық сызбалар...Құрал-жабдық түрлері
Жануар биотехнологиясының негізгі бағыттары Эмбриоинженерия...Эмбриокультура...Эмбриотрансплантация
Жануарлар биотехнологиясының бағыты Суперовуляция...Жасанды ұрықтандыру...Эмбрионтрансплантациясы
Жануарлар эмбриокультура әдістері донор мен рецепиент таңдау...экстракорпоральное оплодотворение гамет...криоконсервация
Жасанды ұрықтандыру үшін шәуетті алдын ала алуға қажет құрылғы: шәуетке арналған бутылкалар ...шәуетке арналған Тубтер...Холодильник
Жасанды ұрықтандыру жүргізу үшін қажет құрылғы тұқымға арналған бөтелке...шәуетке арналған туба...Катетероливка
Жасанды ұрықтандыру үшін аналықтан алдын ала шәует алады.Қажет аппаратура ұқымға арналған бөтелке...шәуетке арналған туба...холодильник
Жасанды ұрықтандырудың уретралық әдісі үшін қажет: Электроэякулятор...шәует жинақтағыш...жасанды вагина
Жемдік ақуызды тұрақтандыру үшін: бидай жармасын қолданады...балық ұнын қолданады...жүгері ұнын қолданады
Жылдамдататын фильтр ұнтақтарын қандай тәсілдермен пайдаланады : Фильтрлі сұйықтыққа енгізу...Фильтр бетіне қондыру...Фильтр бетіне тегістеу
Жұқа химиялық технологияпроцесстері биотехнологиялық процесстерден айырмашылығы: биологиялық агенттердің физико-химиялық әсерлерге тұрақтылығында...көбік түзілуінде...асептика жағдайларының талаптарында
ЕЕЕЕЕЕЕЕ
Егер микробиологиялық синтездің өнімі сұйық ортада болса, оны бөліп алу үшін қолданылатын әдістер: экстракциялау...ионды алмасу...адсорбция
Егер өнім қатты фазада бөлінген болса, онда микробиологиялық синтездің өнімін бөліп алу және концентрлеу үшін қолданылатын әдістер: фильтрлеу...центрифугалау...тұндыру
Егістікке егуге немесе реализациялауға арналған in vitro алынған, тамырландырылған өсімдіктерді Сыртқы ортаның жаңа жағдайларына бейімдейді ...Өсімдіктерді шынықтыру жұмыстарын жүргізеді...Сыртқы ортаның түрлі жағымсыз факторларына және патогенді микроорганизмдерге тұрақтылығын жоғарылатады
Екінші реттік метаболиттер үшін культура клеткаларын қолдану мысалдары Жень-шень - фенолды қосылыстардың гликолизденуі үшін Panas ginsens тамырын суспензиялық культура өнімі...Көкпек және картоп - индолил-3-сірке қышқылының индолил-3-ацетил-L-аспарагин қышқылына трансформацяилануы үшін...оймақгүл - дигитоксиннің диготоксинге трансформациялануы үшін
Екінші реттік метаболиттердің синтезіне әсер етеді: донор-өсімдіктің генотипі...қоректік орта құрамы мен оның компонеттерінің концентрациясы....көмірсулардың табиғаты мен мөлшері
Еріген заттарды бөліп алу үшін дақылды сұйықтыққа қолданылатыншаралар: тұндыру...фильтрлеу...центрифугалау
ИИИИИИИИ
Идиолиттер – биотехнологиялық өндірістің арнаулы өнімдері: Антибиотиктер...Токсиндер...Алкалоидтар
Иммобилденген өсімдік клеткасы көмегімен екінші реттік метаболитті алу технологиясы Клеткалар белгілі тасымалдаушы қосады ...Клеткалар тасымалдаушыда адсорбирленеді...Тасымалдаушыны клеткамен қоректік ортаға енгізеді
Инициал-клеткаларға тән: ірі ядро...қор заттардың көп мөлшерде жинақталуы...вакуольдердің кішкене көлемі
Инициал-клеткалар қалың клетка қабырғасын түзеді...қалған каллус клеткаларынан жекешеленген ...қор заттарды басқа клеткалардан көп жинақтайды
Интактты өсімдікте каллус ұлпалары қандай қызмет атқарады қорғаныштық...қор...Регенерациялық
КККККККК
Каллус ұлпасының тызыздығын реттеуге болады: бір ауксинді басқасымен алмастыру...қоректік ортада кальций хлоридітұзының концентрациясын арттырып немесе кемітіп...қоректік ортаға ферменттер қосу арқылы
Кептіру әдісіне әсер ететін материалдың өзгешеліктері: ылғалдылығы...термотұрақтылығы...химиялық құрамы
Кептіруге қажетті режимді таңдау, термолабильді материалға байланысты: материалдардың соңғы ылғалдылығына...температураға...кептіру уақытына
Кері осмос пен ультрафильтрация аппараттары мембранасының формасына байланысты жіктеледі: пластинкалы...түтікшелі...спиральды
Кез-келген ферментацияның алдында стерилизация жүреді: ферментердің толық ішкі беткейлері және барлық түтікшелерін...«технологиялық» ауаны...қоректік ортаны
Клетка-инициалдар ие Айтарлықтай үлкен ядро...Қор заттарының көп жиналуы ...Вакуольдер мөлшерінің кіші болуы
Клетка ішілік екінші реттік метаболиттер- алкалойдтар жинақталады: Вакуольде...Хлоропластта...бос кеңістікте
Клеткаға қоректік заттар мен оттегі келтіру мен метаболизм өнімдерін алшақтату үш фаза арасында массаалмасу арқылы жүзеге асады: қатты...сұйық....газ тәрізді
Клондаған кезде қосалқы бүршіктердің дамуы үшін қоректік ортаға не қосады: 6-бензиламинопурин...6-фурфуриламинопурин...Зеатин
Көбейту бірнеше әдіспен жүзеге асады: қолтық меристемаларын активациялау ...жапырақ ұлпаларынан адвентивті бүршік дамуын индукциялау...апикалды доминацияға ие өркендерді микроқалемшелеу
Көптеген қосалқы өркендердің дамуына қоректік орта құрамына келесі цитокининдер қосылуы әсер етеді: 6-бензиламинопурин...6-фурфуриламинопурин...Зеатин
Көп циклді ферментацияның ферментациялық процесс аяқталу кезінде: Аппаратта шамамен 10% дақылды сұйықтық қалдырады...ферментерға таза қоректік ортаның (көлеміне қарай) 90% енгізеді...дақылды сұйықтықтың 10% ғана қалдырып қалғанын төгіп және ферментерға (көлеміне қарай) 90% таза қоректік орта құю
Культураны өсіруде өсу клеткаларының ағынды культивирлеу кезінде Биореакторға үздіксіз таза дақыл қосып отырады...Белгілі бір суспензия көлемін алады...Пайдаланылған қоректік ортаның белгілі бір бөлігін алады
Культуралды сұйықтықты алдын-ала өңдеу мүмкіндік береді: Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді...Сұйық және қатты фазаның жақсырақ бөлінуіне мүмкіндік береді...Ары қарайғы тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға мүмкіндік береді
Культуралды сұйықтықтың қышқылдық коагуляциясы мүмкіндік береді:Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді...Сұйық және қатты фазаның бөлінуіне..Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға
Культуралды сұйықтықты электролиттермен өңдеу: Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді...Сұйық және қатты фазаның жеңіл бөлінуіне...Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алу
Культуралды сұйықтықтың жылу коагуляциясы мүмкіндік береді: Мақсатты өнімді сұйық немесе қатты ортаға толыққанды көшіруге мүмкіндік береді...Ары қарай тазарту мен бөлінуге қабілетті өнім алуға...Екі қабат электрлі бөлшектің қалыңдығын өзгертуге
ҚҚҚҚҚҚҚҚ
Қатты фазада пайда болған микробиологиялық синтездің өнімін бөліп алу және концентрлеу үшін қолданылатын әдістер: фильтрлеу...центрифугалау...тұндыру
Қатты қоректік орталарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын микроорганизмдерді арнайы қондырғыда дақылдау: Беттік ...Қатты фазалық...Батырылмаған
Қазіргі кезде вирустық өсімдіктерді диагностикалауға қолданады: Иммуноферментативті техниканы...Моноклональды антиденелер...РНК- мен ДНК-вироидтарының таңбаланған фрагменттерінің молекулалық гибридизация әдісі
Қоректік орталарды стерилизациялауға арналған, термолабильді компоненттері бар техникалық әдістер: Ультрафильтрация...Мембраналық фильтрлеу ...Микрофильтрлеу
Қысымда жұмыс жасайтын, фильтр түрлері: Жиектемелі фильтр-сыққыш...Парақты фильтр...Жиектемелі фильтр-мерзімдік әсері бар сыққыш
Қыздыруға ерекше төзімді препараттарды кетпіру: вакуум-кептіру шкафтарда төмен қысыммен...вакуум-кептіру шкафтарда төмен температурамен....шашыратқыш кептіргіштерде
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ
Лабораториялық жағдайларда суспенциялық ортаны араластыру жүреді көмегімен Качалка....Роллерлі қондыру..Шейкерлер
МММММММММ
Макрокинетика процессінде,микроорганизмдерді дақылдау аппаратында, олардың өсімін, дамуы мен алмасуын мынаны ескере отырып зерттейді: Диффузия...Конвекция...Жылуалмасу
Макрокинетика процессінде, микроорганизмдерді аппаратты дақылдау зерттейді:Өсуін...Дамуын...Алмасуын
Макрокинетикалық процесс заңдылықтарын білген, культивирлеуге, бөлуге, бөлшектеп, өлшеп құюға, кептіруге мүмкіндік береді: Практикалық және эксперементтік мәліметтерді жүйелеуге...Негізгі химиялық технология прцесстерін биологиялық, микробиологиялық популяцияның даму заңдылықтарымен байланыстырады...Негізгі химиялық технология процесстерін биохимиялық процесспен байланыстыру
Мақсатты өнімнің қажетті қасиеттерін сақтап қалу (клетка немесе олардың метаболизм өнімдері) өндірістің келесі кезеңдерінің негізгі мақсаты болыптабылады Бөліп алу...кептіру...ұсақтау
Мақсатты өнімдердің қажетті пайдалы қасиеттері (клеткалардың немесе олардың метаболизмінің өнімі) негізінен келесі кезеңдерде пайда болады: Дақылдау...Өсіру...Ферментация
Масштабтау және оптимизациялау тек математикалық модельдеу арқылы жүзеге асады, оның кезеңдері: Математикалық модель процессін құрастыру...Математикалық модель процессін шешу...Математикалық модель процессінің анализі
Массаалмасуды араластыра отырып интенсификациялау қамтамасыз етеді: Аэрацияланатын ауадан оттегінің жеткілікті қарқынды абсорбциясы және газ тәрізді алмасу өнімдерінің қарқынды десорбциясы...Клетка маңы ауданындағы концентрация және аппараттағы қоректік заттардың орташа концентрациясы арасында минималды градиент...Қондырғы көлемі бойынша биомассаның біртекті орналасуы
Масса алмастаыруға арналған биореактордағы құрылғы: бірярусты араластырғыш...екіярусты араластырғыш...көпярусты араластырғыш
Масса аламасу үшін ферментерда: бір жақты араластырғыш...екі жақты араластырғыш...көп жақты араластырғыш
Математикалық модельді оптимизациялау мен масштабтау мүмкіндік береді: Жинақталған білімді жүйелеуге...Зерттеу көлемін қысқартуға ...Процесстің автомизациясын жүзеге асыратын қолайлы сызба құруға
Математикалық модельдің-экперименталды мағұлматтарын жалпылау тәсілі ыңғайлы, себебі: Экспериментті тиянақты жоспарлауға мүмкіндік береді...Мағұлматтарды өңдеуге...Эксперименттік жұмыстардың көлемін қысқартуға
Материалдың қасиеті кептіру әдісіне әсерін тигізеді: ылғалдылығы...термотұрақтылығы....химиялық құрамы
Материалдың маңызды қасиетіне байланысты кептірудіңәдісін таңдау: ылғалдылығы...термотұрақтылығы...химиялық құрамы
Материалдық ағын принципін реттеу арқылыферментерде жүретін биосинтез: төгіп-қосу...көп циклді...үздіксіз
Мембраналық бөлу әдістерінің ортақтығы олардың аппаратуралық ұйымдастырылуының негізгі элементі: мембраналар...жартылай өткізгіш мембраналар перегородки...жартылай өткізгіш перегородкалар
Мембраналық әдістің бөлігі, биологиялық суспензияның артықшылығы: Фазалық айналымдарсыз және агрегатты өзгерістерсіз, концентрлеу және тазалау жүреді ...Өңделетін өнім жылулық және химиялық әсерге ұшырамайды ...Герметикалық және асептикалық жағдайлары жеңіл қамтамасыз етіледі
Мембраналық фильтрлеу әдісі келесі ерітінділерді концентрлеуге арналған: Белоктар...Ферменттер...Нуклеин қышқылдары
Мембраналы фильтрлеу препараттарды тазалауға және концентрлеуге қолданылады:..Термолабильді ....Термосезімтал ...Термофобты
Мембраналы фильтрлеу әдісі ерітінділерді концентрлеуге қолданылады: Ақуыздарды ....Ферменттерді ....Нуклеин қышқылдарын
Мембрананың формасы мен аппаратта орналасуына байланысты ультрафишлтратор мен кері осмос келесі типке жатады: Қатпарлы ...Құбырлы ....Спиральді
Мембраналық әдістің биологиялық бөлімінің ерекшелігі:..Фазалық айналымсыз және агрегатты өзгерусіз, концентрлеу және тазалау жүреді ...Өңделетін өнім жылулық және химиялық өңделмейді...Герметикалық және асептикалық жағдайлар жеңіл қамтамасыз етіледі
Мембраналық әдістің барлығына ортақ, барлығында аппарат элементі рәсімделген: Мембранлар....Жартылай өткізгіш қалқа...Жартылай өткізгіш мембрана
Мембраналық әдістің барлығына ортақ , ол аппараттың рәсімделген элементі: Мембраналар ...Жартылай өткізгіш қалқа ...Жартылай өткізгіш мембрана
Мембранные процессы в биотехнологии: Диализ...Электродиализ...Кері осмос
Мембранды фильтрлеу технологиясы: Ультрафильтрация...Микрофильтрация...Гиперфильтрация
Мерзімді культивирлеу кезінде клеткаларды өсіру...Процесс соңында барлық клетка суспензиясын пайдаланады ...Процесс соңында барлық клетка суспензиясын төгеді...Процесс соңында барлық клеткаларды төгеді және пайдаланады
Метанды құрылғылар жабдықталған: Шикізат беру жүйесімен ...Жылу алмасу трубаларының температурасын тұрақтандыру жүйесімен ...Продуцент биомассасын және шикізатты гомогенді үлестіру үшін араластырғыш құрылғы
Механикалық араластрығышы бар биореакторда болады: гиотор....араластырғыштар....қалақтар
Механикалық араластыру кезінде бөлінетін жылуды алшақтату үшін ферментерлерде қарастырылған: Секциондық қаптар ....Змеевиктер....Жылуалмастырғыштар
Механикалық әдіс арқылы, дақылды сұйықтықтың агрегатты күйден өзгерусіз сусыздандыруға алып келеді: фильтрлеу...центрифугалау...сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалық процестердің алуан түрлігі: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау....Эмульсияны сепарациялау...Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау процесін қолдану бағыты: Дақылды сұйықтықтан биомассаның бөлінуі...Микробиологиялық синтезден тұтас өнім бөлу....Экстракция қалыптасу барысында,эмульсия бөлінеді
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау процестерін жиі қолданады: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау...Эмульсияны сепарациялау....Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау процесін қолданады: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау...Эмульсияны сепарациялау...Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау әдісі қолданады: Дақылды сұйықтықтан биомасса бөлінеді...Микробиологиялық синтезден тұтас өнім бөлу...Экстракция қалыптасуы барысында,эмульсия бөлінеді
Микробиологиялық өндірістің ферментацияға дейінгі кезеңінің жүзеге асу схемасына кіреді: Қоректік орта дайындауға арналған реактор....Орталарды салқындатуға арналған жылуалмастырғыш...Қоректік ортаның өлшеуіш-жинақтағышы
Микробиологиялық өндірістің ферментацияға дейінгі кезеңінде келесі құрылғылар пайдаланылады: Орталарды стерилизация температурасында сақтап тұрушы ...Орталарды салқындатуға арналған жылуалмастырғыш...Қоректік орта дайындауға арналған реактор
Микробиологиялық өндірістің ферментацияға дейінгі кезеңінде қоректік орталарды дайындау үшін келесі құрылғылар пайдаланылады: Орталарды стерилизация температурасында сақтап тұрушы ...Орталарды салқындатуға арналған жылуалмастырғыш...Қоректік орта дайындауға арналған реактор
Микробиологиялық синтез технологиясында центрифугалаудың кемшілігі: .клеткаға айналу кезінде әсер ету ...Қыздыру...герметизацияның және асептикалық шарттың қамсыздандыруының қиындығы
Микробиологиялық синтездің нәтижесінде өнімді бөліп алу және оны концентрлеу әдісін таңдау кезінде ескеретін факторлар: Дақылды сұйықтықтың қасиетін...Бөлінетін өнімнің қасиетін...Соңғы өнімге қойылатын талаптарды
Микробиологиялық синтез Өнімдерін кептірудің кең таралған әдісі шашыратқыш...жылу вакуумдық...қайнап тұрған қабатта
Микробиологиялық синтез Өнімдерін кептірудің кең таралған әдісі шашыратқыш...Сублимациялық...қайнап тұрған қабатта
Микробиологиялық синтез өнімдері сұйық түрде өндіріледі, ол кезде келесі кезеңдер қажет емес: кептіру...ұсақтау...ұнтақтау
Микробиологиялық синтез технологиясында центрифугалаудың кемшілігі: клеткаға айналу кезінде әсер ету...қыздыру...герметизацияның және асептикалық шарттың қамсыздандыруының қиындығы
Микробиологиялық синтездің жиынтық жылу эффектісі байланысты өзгереді: Қоректік орта құрамы...Биомасса саны....Процесстің аппаратты рәсімделуі
Микробиологиялық синтез кезінде бөлінетін жылуды алшақтату үшін ферментерлерде қарастырылған: Секциондық қаптар ...Змеевиктер...Жылуалмастырғыштар
Микробиологиялық синтездің технологиясы үшін центрифугалаудың кемшілігі: клеткаға айналу барындағы әсері...қыздыру.....герметизацияның және асептикалық шарттың қамсыздандыруының қиындығы
Микробиологиялық синтездің жылу эффектісін анықтау әдісі: Түзу емес калориметрия....Жылу балансы...Динамикалық
Микробтық синтездің технологиясы үшін, центрифуганың кемшілігі: клеткаға айналу кезіндегі әсері...қыздыру...герметизацияның және асептикалық шарттың қамсыздандыруының қиындығы
Микробиологиялық өндірісте центрифугалық процестердің алуан түрлігі: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау...Эмульсияны сепарациялау...Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау процестерін жиі қолданады: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау...Эмульсияны сепарациялау...Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау процесін қолданады: Суспензияны жарықтандырып центрифугалау...Эмульсияны сепарациялау...Дақылды сұйықтықты сепарациялау
Микробиологиялық өндірісте центрифугалау әдісі қолданады: Дақылды сұйықтықтан биомасса бөлінеді....Микробиологиялық синтезден тұтас өнім бөлу...Экстракция қалыптасуы барысында,эмульсия бөлінеді
Микробиологиялық өндірісте центрифуганың қолданылу мақсаты: Дақылды сұйықтықтан биомассаның бөлінуі...Микробиологиялық синтезден тұтас өнім алу...Экстракция қалыптасу барысында,эмульсия бөлінеді
Микробтық синтездің технологиясы үшін, центрифуганың кемшілігі: клеткаға айналу кезіндегі әсері...қыздыру...герметизацияның және асептикалық шарттың қамсыздандыруының қиындығы
Микроклональды көбейту процесін бөлуге болады: жақсы өсетін стерильді культура алу...жеке көбейту...далаға егуге немесе реализациялауға дайындау
Микроклональды көбейту жолымен алынған өсімдік –регенеранттарды болады: стерильді жағдайда қалемшелеуге...қоректік ортаға отырғызуға...тамырландырып, дала жағдайына бейімдеуге
Микроклональды көбейтудің кезеңдері: жақсы өсетін стерильді культура алу стерильной культуры...жекекөбейту...далаға егуге немесе реализациялауға дайындау
Микроклональды көбейтуге қолданылатын стандартты орталар:Мурасиге және Скуг...Нич ортасы...әр кезеңде әр түрлі қоспаларды қосатын орталар
Микроклональды көбейту кезінде жақсы өсетін стерильді культура алу үшін керек: донор өсімдікті дұрыс таңдау...инфекцияланбаған дақыл алу...қоректік ортада тезжәне қарқынды өсуіне ықпал ету
Микроорганизмдерді өндірістік тереңдік дақылдауға арналған арнайы қондырғы: Ферментер...Биореактор...Ферментатор
Микроорганизмдерді өндірістік жартылай үзіліссіз дақылдауға арналған арнайы қондырғы: Ферментер...Биореактор...Ферментатор
Микроорганизмдерді өндірістік үзіліссіз дақылдауға арналған арнайы қондырғы: Хемостат...Турбидостат...Биореактор
Микроорганизмдер популяциясының өсу кинетикасының негізгі теңдеулері: Экспоненциалдық өсу теңдеуі...S –тәрізді қиғаш өсуді сипаттайтын теңдеу...Логистикалық қисық теңдеуі
Микроорганизмдердің соңғы тепе-тең концентрациясы тәуелді: Субстраттың бастапқы мөлшері....Микроорганизм түрімен анықталатын м/о көбею процесінің тепе-теңдік константасы ...Дақылдау жағдайымен анықталатын м/о көбею процесінің тепе-теңдік константасы
Микроорганизмдер популяциясының аппаратта дамуы реакциондық ортадағы үш фаза арасыда массаалмасусыз жүзеге аспайды,ол фазалар: қатты (микроорганизмдер)...сұйық (қоректік орта)...газ тәрізді (аэрацияланатын ауа)
ОООООООО
Оқшауланған ұлпа культураларын биотехнологиялық жұмыстарда келесі бағыттарда қолданады: селекцияның in vitro оқшауланған өсімдік клеткаларын ортаның әр түрлі қолайсыз факторларына төзімділікке бейімдеу....Оқшауланған ұлпа культураларын егетін өсімдікті қалпына келтіру мен көбейту үшін қолдану ...медицина, парфюмерия, косметика және басқа өндірістік салалар үшін екінші реттік синтез өнімдерін пайдалану:
Оттегіні пайдаланудың жоғарғы шегі сипатталады: 1 сағатта құрғақ масса бірлігіне миллимольмен...сағатына 1мл дақылдық сұйықтыққа оттегіні пайдалану жылдамдығы бойынша граммен...1 сағатта дақылдық сұйықтыққа миллимольмен
ӨӨӨӨӨӨӨӨӨ
Өндірістік шартта, дақылды сұйықтықты сусыздандыру механикалық әдіс арқылы жүзеге асады, судың агрегаттық күйі өзгермейді, бұл: фильтрлеу...центрифугалау..сепарациялау
Өндірістік шарттарда дақылды сұйықтықтан өзгерген агрегатты күйден, термиялық әдіспен сусыздандыру, яғни буландыруға ұшырау: бусыздандыру...буландыру...кептіру
Өнімнің химиялық немесе физико-химиялық қасиетіне негізделген еріген заттарды бөліп алу технологиясы:экстракция...ион алмасу...адсорбция
Өнімнің химиялық немесе физико-химиялық қасиетіне негізделген еріген заттарды бөліп алудың арнайы технологиясы: экстракция...ион алмасу...адсорбция
Өсу клеткаларын өсіруге арналған биореактордың жоғары крышка жанындаға құрылғыне үшін: қоректік орта...егу материалға...ауаға
Өсу клеткаларын өсіруге арналған биореактордың ортасында масса алмасуды қамтасыз ететін құрылғы: бірярусты араластырғыш...екіярусты араластырғыш...көпярусты араластырғыш
Өсу клеткаларын өсіруге арналған биореакторлардың негізгі түрлері Барботажды...Аэролифті...шығарылған циркулярлық петлямен
Өсу клеткаларын өсіруге арналған биореактор негізгі түрлері Механикалық араластыру құрылғысымен ...Барботажды....Аэролифті
Өсімдік клеткасын өсіруде ішкі рециркуляциялы эрлифитті реакторда бар: қақпақ...рубашка...орталық құбыр
Өсімдік клеткасын өсіруде сыртқы рециркуляциялы эрлифитті реакторда бар: газды сұйықтықты сепаратор....сыртқы рециркуляциялы жүйесі бар рубашка...қақпақ
Өсімдік клеткасын өсіруде ішкі рециркуляциялы эрлифитті реакторда бар: қақпақ ..Рубашка...орталық түтік
Өсімдік өсіруге арналған биореакторлардың артықшылығы Датчик көрсеткішіне қарап отырып басқару мүмкіндігі ...Культивирлеуші материалдың үлкен көлемі пробалар алуға мүмкіндік береді ...Клетка культураларында стресс жағдайлары туындамайды
Өсімдікті культивирлеу үщін қоректік орта құрамы мен компоненттерінің концентрациясы болу керек Продуцент-клеткаларының санын өсуін қамтамасыз ету ...Биомассаның өнімділігінежағдай жасау ...Екінші реттік метаболит синтезі процессін күшейту
Өсімдік клеткасын өсіруге арналған барботажды колоннада бар:қақпақ...рубашка...барботер
ПППППППП
Популяцияның қайтымды өсуінің автокаталитикалық моделіне негізделген тәуелділік жүйесі құрастырылды, оған кіретін теңдеулер: Дақылдағыш өнімділігінің теңдеуі ...Қоректік орта компоненттерінің ассимиляциясы теңдеуі...Қоректік орта компоненттерінің сіңімділік теңдеуі
Пробиркадағы өсімдіктер өсуге қолайлы ылғалдылық дәрежесі: 65%...70%...75%
Прогамалық сәйкессіздік келесі себептерден тууы мүмкін: Генетикалық детерминирленген (анықталған) аналық өсімдіктің шашақ секреттері мен аталықтың тозаңдары сәйкес келмегенде ...аналық өсімдіктің тозаң түтікшесі мен аталық өсімдіктің бағана жіпшесінің сәйкессіздігі...өзара ұлпалық сәйкессіздік
Протопластарды алудың ферментативті әдісі кезінде қандай ферменттер арқылы клетка қабығын жояды Целлюлаза....Гемицеллалаза...Пектиназа
Протопластарды бөліп алудың ферментативті әдісі кезінде клетка қабықшасын жою үшін қолданады: Целлюлаза...Гемицеллалаза...Пектиназа
Протопластарды бөліп алуға болады: өсімдік ұлпаларының клеткаларынан...каллус культураларынан...Суспензиялық культуралар
При микроклональном размножении на этапе получения хорошо растущей стерильной культуры необходимо..донор өсімдікті дұрыс таңдау...инфекцияланбаған культура алу ...қоректік ортада тезжәне қарқынды өсуіне ықпал ету
РРРРРРРРРР
Р.Г. Бутенко бойынша каллус ұлпаларының классификациясы борпылдақ....орташа тығыздықты...тығыз
Р.Г. Бутенко бойынша каллус ұлпаларының классификациясы Легко распадающиеся на отдельные мелкие агрегаты и состоящие из оводненных клеток...айқын меристемалық шоғырлары бар ...өткізу жүйесінің редукцияланған камбий аудандары бар
СССССССС
Сепарация процесстің эффективтілігін жоғарылату үшін арнайы қосалқы дақылдың өңдеуін қолданады: рН өзгерту....химиялық агенттерді қосу
Суспензиялық дақылдарды өнеркәсіптік культивирлеу кезінде қолданады ашық жүйелер....жабық жүйелер...ағынды жүйелер
Суперовуляция жүргізуге арналған препараттар обладающие фолликулстимулирующей активностью...вызывающие овуляцию фолликулов и этрус провоцирующие охоту
Суспензиялық ортаның өсуіне өте жоғары әсер ететін оның үздіксіз араласуы, оны қамтасыз етеді Жақсыаэрация...Клетка тұндыруды болдырмау ...Клеткалық агаттардың пайда болуын болдырмау
Сұйық фазалы ферментер түріне сұйықтықты жіберетін сорғыштағы арнайы құрылғылар жатады: сопло...эжектор...диспергатор
Сұйық фаза ферментер тобыны: cорғыш араластырғты....эжекционды...сорғалатып ағатын ағысты басу
Сұйық қоректік орталарды пайдалану арқылы жүзеге асырылатын микроорганизмдерді арнайы қондырғыда дақылдау: Тереңдік ...Суспензиялық ...Батырылған
Сұйытылған су ерiтiндiлерiнен этанолды, ацетонды, бутанолды бөлiп алудың дәстүрлi әдiстерi Инкубация...Ферментация....Дистилляция
Сұйық ортадағы, микробиологиялық синтездің өнімін бөліп алу үшін қолданылатын әдістер: экстракциялау...ионды алмасу...адсорбция
Сыртқы жүйелі эрлифитті реакторда:газды сұйықтықты сепаратор...жейденің сыртқы циркуляциялық жүйесі...қақпақ
ТТТТТТТТТТ
Тазалау және концентрлеуге мембраналы фильтрлеу әдісін қолданатын препараттар: Термолабильді ...Термосезімтал ...Термофобты
Температура және жылуағынын есептеу үшін биологиялық суспензияның физикалық жылу параметрлеріқажет: үлесті жылу сыйымдылығы...температура өткізгіштік коэффициенті...жылу өткізгіштік коэффициенті
Термолабильді компоненттері бар қоректік орталардың стерилизациясына арналған технологиялық әдістер: ультрафильтрация...мембраналық фильтрация...микрофильтрация
Тездететін фильтр ұнтақтарын пайдалану тәсілдері : Фильтрлі сұйықтыққа енгізу ...Фильтр бетіне қондыру...Фильтр бетіне тегістеу
Тереңдік ферментация кезінде продуцент клеткасы барлық қоректік орта көлемінде төмендегілердің көмегімен жұмыс істейді: араластырғыш көмегімен...турбинді насостың көмегімен ...қысыммен ауа шығару көмегімен
Термотұрақты препараттарды кептіру жүреді: жалпақ табақтарда...ленталық конвейерларда...қайнап тұрған қабатта
Технологияны дамыту мақсатында қолданылуы мүмкін математикалық модельдер жаңа заман көзқарасы бойынша келесі талаптарға сай келуі тиіс:Популяциялық деңгейде болуы ...Биологиялық мағынасы бар эксперименталды түрде анықталатын константалары мен параметрлерінің саны минималды болуы ...Оптимизациялау, жүргізу, реттеу мен масштабтау жолдарын анықтауы
Төмен энергия жұмсаумен жүзеге асатын фильтрлеу әдісі Ультрафильтрация...Микрофильтрация....Гиперфильтраци
Турбулярлы культура – фрементацяи процессі өзын турбада жүреді, қайсысында: бір жағынан қоректік компоненттер тоқтаусыз келіп түсетін...бір жағынан үздіксіз инокулят келеді....екінші жағынан үздіксіз культуралды сұйықтық шығып кететін
Турбулентті биореакторда ферментация процессі ұзын құбырда жүреді, онда: бір жағынан үздіксіз қоректік компоненттер түсіп отырады....бір жағынан үздіксіз инокулят түсіп отырады....басқа жағынан дақылдық сұйықтық үздіксізағып кетіп отырады
Турбулентті дақыл - ферментацияпроцессі ұзын құбырда жүреді, онда: бір жағынан үздіксіз қоректік компоненттер түсіп отырады....бір жағынан үздіксіз инокулят түсіп отырады....басқа жағынан дақылдық сұйықтық үздіксізағып кетіп отырады
Түзілген биогазды жинауға арналған метанды құрылғылар жабдықталған:Газды қалпақпен ....Айнымалы көлем құрылғысымен ...Газгольдермен
Тұндыру процессін тездету үшін қолданылатын коагуляттар: желатин....балық клейі....казеин
Тұндыру процессін жеделдету үшін қолданылатын флокулянттар: натрий альгинаты....целлюлоза...пектин
Тұндыру процессін жеделдету үшін қолданылатын флокулянттар және коагулянттар:желатин....целлюлоза....пектин
Тығыз каллус ұлпасының кез келген типін басқа типке келесі әдіс арқылы жүзеге асыруға болады: бір ауксинді басқасымен алмастыру ....қоректік ортада кальций хлоридітұзының концентрациясын арттырып немесе кемітіп ...қоректік ортаға ферменттер қосу арқылы
Тығыз каллусты борпылдақ етуге болады: қоректік ортадан Ca2+ тұздарын шегеріп....ауксин 2,4-Д бар ортада культивирлеу ...ферменттер – пектиназа және целлюлаза бар ортада культивирлеу
УУУУУУУУУ
Ультрафилтратор мен кері осмос аппараты келесі типке жатады: Қатпарлы ...Құбырлы ....Спиральді
Ультрафильтрация әдісі биологиялық прпараттарды тазалауға және концентрлеуге қолданылады: Термолабильді ...Термосезімтал ...Термофобты
ФФФФФФФФ
Фазаға жеткізетін ферментер: Сапты барботажды...Құбырлы....Сапты
ФГ тобындағы ферментерға (энергияны газды фазаға жеткізетін жатады: Барботажды...Барботажды-эрлифитті...Газлифитті
Ферментация процессінде өлшеніп алынған, есептік параметрлер: Өнімділігі...Өсімнің үлесті жылдамдығы...Субстратты пайдаланудың үлесті жылдамдығы
Ферментация процессінде көрсеткіштерді өлшегенде, есептік параметрлер алынды: Оттек бойымен масса жіберу көлемі.....Көбіктің күйі мен деңгейі...Мақсатты өнім концентрациясы
Ферментациядан кейінгі кезеңнің бірінші сатысында жүреді: Дақылды сұйықтықты фракциялау...Дақылды сұйықтықты сепаратордан өткізу...Биомассаның бөлінуі
Ферментер ортасында тік өсьті масса алмастырушы құрылғы: Бір жақты араластырғыш...Екі жақты араластырғыш...Көп жақты араластырғыш
Ферментерларда аэрация процессі үшін қолданылады: Турбиндік араластырғыш...Барботер...Түтікше
Ферментерде биосинтез материалдық ағын принципі бойынша: Периодты...Реттелетін...Үздіксіз
Ферментердағы материалды ағын принципі бойынша биосинтез характеристикасы: Алып-төгу...Көп циклді...Үздіксіз
Ферментердің беткейінде жартылай дөңгелек қақпақ бірнеше кіру бөліктерінен тұрады: Қоректік ортаға арналған...Егінді материалды енгізуге арналған...Ауаның кіріп-шығуына арналған
Ферментерда масса алмасуға жауап береді: Бір жақты араластырғыш...Екі жақты араластырғыш...Көп жақты араластырғыш
Ферментерда механикалық араластыруда бар: Гиотор...Араластырғыштар...Қалақшалар
Ферментерға қоректік заттардың транспорты жүреді: Насостармен...Турбинді насостың ленталық транспортерлерімен ...Шнекті транспортерлары
Ферментердің басты массаалмасудағы мінездемесінің көрсеткіші болып қызмет етеді: Оттектің масса беру коэффициенті ...1кг бимассса түзілуге кеткен оттектің шығымы...Биомассаның белгілі бір көлемі түзілуге кеткен оттек шығымы
Ферменттік препараттарды тұрақтандыруда қолданады: Глицеринді..Көміртекті...Кобальт, магний, натрийдің бейорганикалық иондарын
Физикалық жылу материалдарының параметрлері: Үлесті жылу сыйымдылығы....Температуралық өткізгіштік коэффициенті...Жылу өткізгіштік коэффициенті
Фильтрацияның ақырғы міндеті: Қатты фаза алу (сұйық қалдық болған кезде)....Сұйық фаза алу (қатты қалдық болған кезде)...Бірмезгілде сұйық та қатты да фаза алу
Фильтрация алдында, культуралды сұйықтықты алдын-ала өңдеу: Қышқылдық коагуляция...Жылулық коагуляция....Электролиттермен өңдеу
Фильтрация алдында, культуралды сұйықтықты өңдеудің кең тараған әдістері: Қышқылдық коагуляция....Жылулық коагуляция...Электролиттермен өңдеу
Фильтрация процесін тездететін, жәрдемші фильтр материалдары жасалады: Диатомиттен ....Кизельгурдан ...Перлиттан
Фильтрация процессін тездететін, фильтр ұнтақтарын жасауға қолданылатын, материалдар: Диатомит....Кизельгур...Перлит
Фильтрлеуге арналған мембрана типтері: Борпылдақ ....Ядролық ...Изотропты
Фильтрлеудің мембранды технологиясы:Ультрафильтрация...Микрофильтрация...Гиперфильтрация
Фильтрлеудің мембранды әдістері: Ультрафильтрация....Микрофильтрация...Гиперфильтрация
Фильтрлеудің мембраналы әдісіне жатады: Диализ...Электродиализ...Кері осмос
Фильтрлеу мына мақсатта жүргізіледі: Қатты фаза алу (сұйық қалдық болғанда)...Сұйық фаза алу (қатты қалдық болғанда)....Бір мезгілде сұйық және қатты фаза алу
Фильтрлеу прцессіне әсер ететін, макрофакторлар: Фильтрлеудің беті ...Фильтр қалқанда пайда болатын қысым әртүрлілігі...Тұнба қалыңдығы
Фильтрлеу процессіне әсер ететін макрофагтар: Беттік фильтрлеу...Фильтр қалқанында пайда болатын қысым әртүрлілігі...Тұнба жуандығы
Фильтрлеу процессіне әсер ететін, микрофагтар: Екі қабатты электрлі бөлшектің қалыңдығы...Тұнбаның мөлшері мен формасы...Фильтр қалқанының мөлшері мен формасы
Фитобиореактордағы биомассаның өсуі культивирлеу факторларына байланысты бақыланады Көмірсу табиғатына ...Көмірсу санына...Фосфор және азот қосылыстарының саны мен табиғатына
Фотобиореакторлардың басқа биореакторлардан айырмашылығы Жарықпен қамтамасыз ететін жүйе болуы....Субстартарды араластыратын жүйлердің күрделілігімен...Тек ғана механикалық аэрациялау жүйесі болу керек
ЦЦЦЦЦЦЦЦ
Центрифуга факторымен бөліну, 12000: Ротор құрылысы бар барабанмен: Түтікшелі...Табақшалы...2 камералы
ІІІІІІІІІІІІ
Ішкі рециркуляциялық эрлифиті реакторда: қақпақ...жейде...орталық құбыр
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭ
Эксперименттік модельдеудің алғашқы кезеңі лабораториялық деңгей, онда жүргізіледі: Жаңа продуценттерді зерттеу...Жаңа прцесстерді зерттеу...Жабдықтар мен технологияларды өңдеу масштабтары
Электродиализ, кері осмос және ультрафильтрация ерітінділерді концентрлеу үшін қолданады: Ақуыз...Ферменттер...Нуклеин қышқылы
Электродиализ, кері осмос және ультрафильтрация әдістері биологиялық препараттарды тазалауға қолданылады: Вакцина ...Полисахаридтер...Қан компоненттері
Электродиализ, ультрафильтрация, кері осмос әдістері биологиялық прпараттарды тазалауға және концентрлеуге қолданылады: Термолабильді ...Термосезімтал ...Термофобты
Эмбрион трансплантациялау технологиясының этаптары донор мен рецепиент таңдау...донорлардың суперовуляциясы...эмбриондарды жуу
Эмбриондарды культивирлеуге арналған аппаратура : Петри табақшасы...Термостат-инкубатор...ұрғашы-реципиент
Эмбриондарды мұздату бойынша жұмыс жүргізу үшін қажет аппаратура: бағдарламалы мұздатуға арналған аппарат ...Дьюара сосуды...Кельвинатор
Эмбриоинженерия әдістері трансгеноз....клондау...гендік инженерия
Энергияны газды-фазаға жеткізетін ферментер: барботажды...барботажды-эрлифитті....газлифитды
Энергияны сұйық фазаға жеткізетін ферментер: сорғыш араластырғышты...эжекционды...сорғалап ағатын ағысты басу
Энергияны сұйық фазаға жеткізетінферментергежатады: сорғыш араластырғышты...эжекционды...сорғалап ағатын ағысты басатын
Энергияны сұйық және газды фазаға жеткізетін аппаратарыныңнегізгі конструктивті элементтері: Барлық белгілі үлгілердің араластырғыш құрылғылары...Сорғыш және араластырғыш құрылғылардың жиынтығының болуы...Сорғыш және араластырғыш құрылғылардың жиынтығы

Приложенные файлы

  • docx 18296265
    Размер файла: 67 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий