TEST_itogov_molek_fizV2-100songy_1


2 денгей1
V2 Келтірілген параметрлердегі Ван-дер-Ваальс теңдеулері1
0
0
0
0
1
2
V2 Кез-келген моль үшін Дюлонг-Пти заңы
1
1
0 R
0 3R
0 6R
0 2R
3
V2 Жылу мөлшеріне арналған дұрыс формулалар1
0
1
0
0
0
4
V2 Тасымалдау процесіне арналған { Ньютон,Фик} заңдары1
0 .gradu0
0
0
1
5
V2 Молекулалардың жылдамдықтар бойынша күш өрісіндегі Максвелл - Больцман үлестірімінің дұрыс формуласы1
0
0
0
0
1
6
V2 Өлшемдері 336 м3 бөлмедегі қалыпты жағдайдағы ауаның массасы (ауаның молярлық массасы М = 2910-3 кг/моль)
1 69 кг
0 6,9 кг;
0 0,69 кг;
1 0,69∙10^2 кг
0 690 кг
0 690 г
7
V2 Массасы 1 кг азоттың t = 70 С температурадағы молекулалардың айналмалы қозғалысының энергиясы1 8∙10^4 Дж
0 80 Дж
1 80∙10^3 Н∙м0 8 Дж
0 800 Дж
0 80 Н∙м8
V2 Газдардағы тұтқырлық және жылуөткізгіштікті өзара байланыстратын дұрыс формулалар1 = cv1
0 =
0 =
0 = cv0
9
V2 Газдардағы D диффузия коэффициенті және жылуөткізгіштікті өзара байланыстратын дұрыс формулалар1 = Dcv0 = D
0 = D cv0 D =
0 D = cv1
10
V2 Ван-дер-Ваальс газының көлемі мен температурасы осы шамалардың критикалық мәндерінен екі есе үлкен болса, газдың қысымы мен критикалық қысымның қатынасының сан мәні1
1
0
0
0
0
11
V2 Джоуль-Томсон құбылысы байқалады1 идеал газдарда құбылыс байқалмайды1 нақты газдарда газ суйды0 идеал газдарда байқалады0 идеал газдарда газ қызады0 идеал газдарда газ суйды0 нақты газдарда байқалуы немесе байқалмауы12
V2 Идеал газдың P2 V = const заңы бойынша ұлғаю кезіндегі молярлық жылусиымдылығы1 С = Cp + R
0 С = Cp - R
0 С = Cp + 2R
0 С = Cp +4R
0 С = Cp + 5R
1
13
V2 Максвелл қатынастары0
1
0
0
1
0
14
V2 Молекулалық-кинетикалық теорияның негізгі теориясынан алынған молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығының формуласы ( = nm – газдың тығыздығы).
0
0
1
0
0
1
15
V2 Қалыпты жағдайдағы идеал газ молекулаларының жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясы (Больцман тұрақтысы k = 1,3810-23 Дж/К)
0 6210-21 Дж
0 12,410-21 Дж
1 5,6510-21 Дж
0 18,610-21 Дж
1 5,6510-21 кг∙м2 /с2
0 5,651021 Дж
16
V2 Көлемі V , қысымы p және температурасы T ыдыстың ішіндегі газ N молекулалары0
0
1
0
1
0
17
V2 Көлемі 2,1 л, 8 г оттегінің 200 кПа қысымдағы температурасы
0 302 К
1 -71 С
0 71 С
0 400 К
0 344 К
1 202 K
18
V2 Температурасы t = 50 С қаныққан су буының қысымы p = 12,3 кПа болса, су буының тығыздығы0 82 кг/м3
0 0,82 кг/м3
0 8,2 кг/м3
0 82 г/л
1 8,2∙10-5 г/см3
1 0,082 г/л
19
V2 Суреттегі көрсетілген изопараметрлік процестердің дұрыс жауаптары
0 1 - изобара, 2 - изохора,3 - изотерма;
0 1 - изохора, 2 - изобара, 3 - изотерма;
0 1 - изотерма, 2 - изобара, 3 – изохора;
1 3 - изохора, 2 - изотерма, 1 – изобара;
1 2 - изотерма, 3 – изохора, 1 – изобара;
0 3 - изотерма; 2 - изохора, 1 – изобара.
20
V2 Суреттегі көрсетілген изопараметрлік процестердің дұрыс жауаптары
0 1 - изотерма, 2 - изохора, 3 - изобара
0 1 - изобара, 2 - изохора, 3 - изотерма
1 1 - изобара, 2 - изотерма, 3 – изохора
1 3 – изохора, 2 - изотерма, 1 – изобара
0 2 - изотерма, 3 – изохора, 1 – изохора
0 3 – изобара, 2 - изохора, 1 – изотерма
21
V2 Суреттегі көрсетілген изопараметрлік процестердің дұрыс жауаптары
0 1 - изохора, 2 - изобара, 3 - изотерма
1 1 - изохора, 2 - изотерма, 3 - изобара
0 1 - изобара, 2 - изотерма, 3 - изохора
0 1 - изобара, 2 - изохора, 3 - изотерма
1 2 – изотерма, 3 - изобара, 1 – изохора
0 3 – изотерма, 1 - изохора, 2 – изобара
22
V2 Дұрыс жазылған формула
0
1
0
0
0
1 Жылу - процесс болғандықтан интеграл жүйенің 1-ші күйден 2 -ші күйге өтуі кезіндегі жылу мөлшері23
V2 Оттегі үшін меншікті жылусиымдылықтың қатынасы
0 = 1,33
0 = 1,67
1
0 = 1,87
1
0
24
V2 Бір моль идеал газ үшін изотермдік процестегі жұмыстың дұрыс формуласы1
0
0
1
0
0
25
V2 Изобаралық процесс үшін дұрыс теңдеуді таңда
1 p = const, C = CP;
0 p = const, C = CV ;
0 T = const, C = 0;
0 V = const, C = CP ;
1 р = const, ;
0 V = const, .
26
V2 Жылу машинасы цикл бойынша қыздырғыштан 100 Дж жылу мөлшерін алады, ал мұздатқышқа осы жылудың 75 % пайызын беретін болса, машинаның ПӘК-і
0 = 75 %
1 = 25 %
0 = 43 %
0 = 33 %
1
0
27
V2 Идеал газ изохора, адиабата және изотермадан тұратын цикл жасайды, ал изотермдік процесс циклдың максималь температурасында өтетін болса, газ циклдың қай бөлігінде жылу алады (Q > 0), ал қай бөлікте береді (Q < 0),

0 Q12 > 0, Q23> 0, Q31<0
0 Q12 < 0, Q23> 0, Q31 =0
0 Q12 = 0, Q23> 0, Q31<0
0 Q12 = 0, Q23< 0, Q31>0
1 Q12 > 0, Q23< 0, Q31 =0
1 Q31 =0, Q12 > 0, Q23< 0
28
V2 Идеал газ изохора, адиабата және изотермадан тұратын цикл жасайды, ал изотермдік процесс циклдың минималь температурасында өтетін болса, газ циклдың бөлігінде жылу алады (Q > 0), ал қай бөлікте береді(Q < 0)

0 Q12 < 0, Q23> 0, Q31 =0
1 Q12 > 0, Q23 = 0, Q31<0
0 Q12 < 0, Q23 = 0, Q31>0
0 Q12 > 0, Q23< 0, Q31 =0
0 Q12 = 0, Q23> 0, Q31<0
1 Q31<0,Q12 > 0, Q23 =0
29
V2 Изотермдік процесс үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәні1 T = const, C =
0 T = const, C = 0
0 T = const, C = CP
0 T = const, C = CV
0 p = const, C =
1 dT = 0,C =
30
V2 Фазалық ауысу кезіндегі энтропия өзгерісінің дұрыс функциясын тап (қайтымды процесс, q – фазалық ауысудың меншікті жылуы).
0
1
0
0
1
0
31
V2 Адиабаттық процесс үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәні0 Q = 0, C =
1 Q = 0, C =0
0 Q = 0, C = CV
0 Q = 0, C = CP
1 адиабата, C =0
0 T = const, C =
32
V2 Парциал диффузия D1, D2 коэффициенттерін және өзара диффузия D12. коэффициенттерін өзара байланыстыратын Майер формуласының дұрыс жазылуы1 D12 = c1D2 + c2D1
0 D12 = c1D1 + c2D2
0 D12 = c1D2 - c2D1
0 D12 = c1D1 - c2D2
1 D12 = c1D2 +(1- c1)D1
0 D12 = c1D2-(1- c1)D1
33
V2 Суреттегі заттың әртүрлі күйде болуының варианттары (К – критикалық нүкте, aKd – бинодаль, bKc – критикалық изотерма)

0 1 - газ, 2 - сұйық, 3 – екі фаза
1 1 - сұйық, 2 – екі фаза, 3 - газ
1 2 –екі фаза, 1 - сұйық, 3 - газ
0 1 - газ, 2 – екі фаза, 3 - сұйық0 1 – екі фаза, 2 – газ, 3 - сұйық0 3 – екі фаза, 1 – сұйық, 2 - газ
34
V2 Күй диаграммасында нормальдық заттың әртүрлі күйде болуының дұрыс аймақтары көрсетілген (К – критикалық нүкте, А – үштік нүкте)

0 1 - газ, 2 - сұйық, 3 - кристалл
0 1 - газ, 2 - кристалл, 3 - сұйық0 1 - сұйық, 2 - кристалл, 3 – газ
1 3 – газ, 1 - кристалл, 2 - жидкость;
0 3 – кристалл, 1 - газ, 2 - жидкость;
1 2 - жидкость, 1 - кристалл, 3 – газ.
35
V2 Күй диаграммасында аномальдық заттың әртүрлі күйде болуының дұрыс аймақтары көрсетілген (К – критикалық нүкте, А – үштік нүкте)

0 1 - кристалл, 2 - газ, 3 - сұйық0 1 - сұйық , 2 - газ, 3 - кристалл
0 1 - сұйық, 2 - кристалл, 3 - газ
1 1 - кристалл, 2 - сұйық, 3 - газ
0 1 - газ, 2 - сұйық , 3 – кристалл
1 3 – газ, 1 - кристалл, 2 – сұйық36
V2 Гелийдің күй диаграммасындағы гелийдің әртүрлі күйлері дұрыс көрсетілген
1 1 - қатты Не, 2 - Не-2, 3 - Не-1, 4 - газ
0 1 - қатты Не, 2 - Не-, 3 - Не-2, 4 - газ
0 1 - газ, 2 - Не-2, 3 - Не-1, 4 - қатты гелий
0 1 - Не-1, 2 - Не2, 3 - газ, 4 - қатты гелий
0 1 - қатты Не, 2 - газ, 3 - Не-1, 4 - Не -2
1 3 - Не-1, 4 – газ, 1 - твердый Не, 2 - Не-2
37
V2 Идеал газ үшін молярлық көлемді анықтайтын дұрыс формула
0
0
1
0
1
0
38
V2 Әртүрлі изопроцестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәні0 Изохора, С =
0 изобара, С = CV
0 адиабата, С =
1 адиабата, С = 0
1 изотерма, С =
0 изотерма, С = 0
39
V2 Политроптық процестердегі{изохоралық, избаралық} процестерге арналған жұмыстың формуласы0 T= const: A = 0
1 P=const:
0 P= const:
1 V=const: A = 0
0 T=const: A = 0
0
40
V2 {Изохоралық, избаралық } процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері0 V = const, C = CP
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
0 , C = 0
41
V2 Қатты байланыстағы {біратомды, екіатомды} идеал газ молекулаларының ішкі энергиясының дұрыс формулалары1
0
1
0
0
0
42
V2 {Изохоралық, адиабаталық} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері0 V = const, C = CP
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
0 V = const, C =
1 , C = 0
0 T = const, C =
43
V2 {Фик, Фурье} заңдарының математикалық жазылуы0
0
0
1
0
1
44
V2 Тұрақты қысымдағы {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары0 120 кДж/( моль К)
0 1,2 кДж/( моль К)
1 29,05 Дж/(моль К)
0 21 Дж/(моль К)
1 33,24 Дж/(моль К)
0 21 Дж(кмоль К)
45
V2 Диффузия D және тұтқырлық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар1
0 = D cv0
1
0 D =
0 = D cv46
V2 Газдардағы тұтқырлық және жылу сиымдылық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар0 =
1 = cv0 = cv0 = cv1
0
47
V2 Кез-келген моль үшін Дюлонг-Пти заңы
1
0 R
0 3R
0 2R
1
0
48
V2 Жылу мөлшеріне арналған дұрыс формулалар1
1
0
0
0
0
49
V2 Идеал газды қыздыру кезінде қысымның температураға тәуелділік графигі алынған болса, газдың алатын көлемі (газдың массасы тұрақты)

0 артады0 кемиді1 өзгермейді0 газдың массасын білу қажет0 әртүрлі газдар үшін жауаптар әртүрлі1 тұрақты50
V2 Идеал газдың күйі график бойынша өзгереді, ал 1-ші күйде газдың температурасы Т0 болса, 3-ші күйдегі газдың температурасы
0 Т0
0 2Т0
0 3Т0
0 Т3=0,5 Т0
1 Т3=4Т0
1 Т0=0,25 Т3
51
V2 Дұрыс жазылған формула
0
0
0
1
1
0 жұмыс – күй функциясы, яғни
52
V2 Адиабаталық процесс үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәні0 Q = 0, C =
1 Q = 0, C =0
0 Q = 0, C = CV
0 Q = 0, C = CP
0 dT = 0, C = 0
1 адиабата, C =0
53
V2 Молекулалардың еркін жүру жолына < l > арналған дұрыс формула
0
0
0
1
0
1
54
V2 Газдардың диффузия коэффициенті D үшін жазылған дұрыс формула
0
0
0
1
1
0
55
V2 Газдардың тұтқырлығы үшін жазылған дұрыс формула
0
1
0
0
1
0
56
V2 Газдардың жылуөткізгіштігі үшін жазылған дұрыс формула
0
0
1
0
0
1
57
V2 Газдардың диффузия коэффициентінің D температураға T тәуелділігініңдұрыс формуласы қысым p = const0 D
0 D T
0 D температураға тәуелді емес Т
1 D
1 D
0 D T2
58
V2 Газдардың диффузия коэффициентінің D температураға P тәуелділігінің ұрыс формуласы T = const0 D p
0 D
1 D
0 D
1 D p-1
0
59
V2 p = const кезде газдардың коэффициентінің D температураға T тәуелділігінің дұрыс формуласын, тұтқырлық пен жылуөткізгіштің арасындағы байланысты көрсетіңіз
0
1
0
0
1 ,
0 T1,5, T1,5
60
V2 Бір моль Ван-дер-Ваальс газы үшін дұрыс формуланың түрлері0
0
0
1
0
1
61
V2 Максвелл қатынастары1
0
1
0
0
0
62
V2 Политроптық процестердегі{изохоралық, адиабаталық} процестерге арналған жұмыстың формуласы0 P= const:
0 :
1 V=const: A = 0
0 T=const: A = 0
1
0
63
V2 {Изохоралық және изотермдік} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері0 V = const, C = 0
0 V = const, C =
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
0 , C = 0
1 T = const, C =
64
V2 Қатты байланыстағы {біратомды, үшатомды} идеал газ молекулаларының ішкі энергиясының дұрыс формулалары1
0
0
1
0
0
65
V2 {избаралық және адиабаталық} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері0 V = const, C = CP
0 V = const, C =
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
1 , C = 0
0 T = const, C =
66
V2 {Фик, Ньютон} заңдарының математикалық жазылуы0
0
0
1
0
1
67
V2 Тұрақты қысымдағы {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары0 120 кДж/( моль К)
0 1,2 кДж/( моль К)
1 29,05 Дж/(моль К)
0 21 Дж/(моль К)
1 33,24 Дж/(моль К)
0 25 Дж/(кмоль К)
68
V2 Диффузия D және тұтқырлық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар1 = D
0 D =
1
0 = D cv0 D =
0 = D cv69
V2 Газдардағы тұтқырлық және жылусиымдылық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар0 =
0 =
1 = cv0 = cv0 = cv1
70
V2 Бір моль идеал газ үшін {изотермдік, изохоралық} процестерге арналған энтропия өзгерісінің дұрыс формулалары0
0
0
1
0
1
71
V2 Сиретілген газдардағы тепе-теңдік жағдайындағы дұрыс формулалар (Кнудсен формуласы)
0 p1T1 = p2T2
0
0
1
0
1
72
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық изохоралық} процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі1
0
0
1
0
0
73
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық және изотермдік}процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі0
0
1
0
1
0
74
V2 Бастапқы температурасы 300 К, 20 г сутегі (H 2) изобаралық жағдайда көлемін екі есе ұлғаю кезіндегі: газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісі және газға берілген жылу мөлшері0 20,233 кДж
1 24,932 кДж
0 60,361 кДж
1 62,325 кДж
0 21,334 кДж
0 82,332 кДж
75
V2 4 моль көмір қышқыл газы (CO2) тұрақты қысымда 100 К температураға дейін қыздырылған. Осы газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін және газға берілген жылу мөлшерін табыңыз?
1 9,972 кДж
0 6,325 кДж
0 11,334 кДж
1 13,296 кДж
0 15,255 кДж
0 12,332 кДж
76
V2 Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясына арналған дұрыс формула
0 U(V,T)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT - aV0 U(V)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT + a/V3
77
V2 Сенімді оқиғаның ықтималдылығы1 P(A) = 1
0 P(A) 1
0 P(A) 1
1 P(A) =100%
1 сенімді оқиғаның ықтималдылығы бірге тең 1
0 сенімді оқиғаның ықтималдылығы 1 бірден үлкен78
V2 Изохоралық процестегі энтропияның өзгерісін сипаттайтын дұрыс өрнектер (бір моль идеал газ үшін)
0
0
0
1
0
1
79
V2 Идеал газдың тығыздығына арналған дұрыс формуласы (М- газдың молярлық массасы)
0
0
0
1
1
0
80
V2 Өлшемсіз жылдамдық арқылы жазылған, жылдамдықтың модуліне арналған Максвеллдің үлестірім заңының дұрыс формуласы1
0
0
0
1
0
81
V2 Барометрлік формуланың дұрыс өрнегі (m – ауа молекуласының массасы, M – ауаның молярлық массасы)
0
0
0
1
1
0
82
V2 Газдардағы {изохоралық және изобаралық} процестерге арналып жазылған термодинамиканың бірінші заңы1 Q = = ln
0 Q = = ln
0 Q = dU = dT1 Q =
0 Q = =
0 Q = dU =

83
V2 Газдардағы {изотермдік, изохоралық} процестерге арналып жазылған термодинамиканың бірінші заңы1 Q = = ln
0 Q = =
0 Q = = ln
1 Q = dU =
0 Q = dU = dT0 Q = dU =
84
V2 Больцман үлестіріміне арналған дұрыс формула (Еп – сыртқы күш өрісіндегі бір молекуланың потенциальдық энергиясы)
0
0
0
1
1
0
85
V2 Изохоралық процестегі энтропияның өзгерісі (бір моль идеал газ үшін)
0
0
0
1
1
0 .
86
V2 Бір моль идеал газдың адиабаталық процестегі жасайтын жұмысына арналып жазылған дұрыс формуласы0
1
0
1
0
0
87
V2 Политроптық процестің көрсеткіш дәрежесінің n дұрыс өрнегі0
1
0
1
0
0
88
V2 Политроптық процестің С жылусиымдылығына арналған дұрыс формула
1
0
0
1
0
0
89
V2 Парциал диффузия D1, D2 коэффициенттерін D12 өзара диффузия коэффициентімен байланыстратын Майер формуласы1 D12 = c1D2 + c2D1
0 D12 = c1D1 + c2D2
0 D12 = c1D2 - c2D1
0 D12 = c1D1 - c2D2
0 D12 = D1 + D2
1 D12 =(1- c2)D2 + c2D1
90
V2 Газдардағы D - диффузия коэффициентінің дұрыс формуласы0
0
0
1
1
0
91
V2 Изобаралық процесс үшін дұрыс көрсетілген n политропа көрсеткішінің мәні1 p = const, n = 0
0 p = const, n =
1 dp = 0, n = 0
0 p = const, n =
0 T = const, n = 0
0 V = const, n = 0
92
V2 Фазалық ауысымдардағы энтропияның өзгерісін анықтайтын дұрыс формула (процесс қайтымды, q – фазалық ауысымның меншікті жылуы)
0
1
0
0
1
0
93
V2 Изобаралық процеске арналған жылусиымдылықтың дұрыс мәні1 p = const, C = CP
0 p = const, C = CV
0 p = const, C =
0 T = const, C = 0
1 р = const,
0 V = const,
94
V2 Идеал газдың заңы бойынша ұлғаю кезіндегі молярлық жылусиымдылығы0 C = CV + R
0 C = CV - R
1 C = CV +2R
1
0 C = CV + 4R
0 C = CP +2R
95
V2 Екі атомды газдың меншікті жылусиымдылығы сp = 14,7 kДж/(кгК)
1 2г/моль
0 410-3 кг/моль
0 810-3 кг/моль
1 210-3 кг/моль
0 1410-3 кг/моль
0 1210-3 кг/моль
96
V2 Тұрақты қысымда өтетін бірінші текті фазалық ауысымдағы СP жылу сиымдылық1
0 CP = R
0 CP = 3R
0 CP = 0
0 CP = 4R
1
97
V2 Изохоралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
1
0
0
1
0
98
V2 Изобаралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
0
0
1
1
99
V2 Изотермдік процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
1
0
1
0
100
V2 Адиабаталық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
1
0
0
1

Приложенные файлы

  • docx 18289859
    Размер файла: 599 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий