TEST_itogov_molek_fizV3-100congy


3 денгей
1
V2 Адиабатада (суретті қараңыз) жүйенің 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі кескінделген, осы суретте температураның өзгерісі, ішкі энергия, жылу берілген немесе алынған және жұмыстың таңбасы дұрыс берілген

0 dT > 0, dU > 0, Q >.0, A > 0;
0 dT < 0, dU < 0, Q.< 0, A > 0;
1 dT < 0, dU < 0, Q.= 0, A > 0;
0 dT = 0, dU = 0, Q.> 0, A > 0;
0 dT < 0, dU < 0, Q.= 0, A < 0;
1 dU < 0, dT < 0, Q.= 0, A > 0;
1 A > 0, dT < 0, dU < 0, Q.= 0;
0 dU > 0, dT > 0, Q >.0, A > 0.
2
V2 Газдардағы G физикалық қасиеттің жалпы тасымалдау теңдеуіндегі дұрыс формуласы
0 d(NG)= n<>(G1 - G2)dSd
0 d(NG) = n(<1> G1-<2>G2)dSd
0 d(NG)= <>(n1G1 - n2G2)dSd
1 d(NG)=(n1<1>G1 - n2<2>G2)dSd
0 d(NG)=G(n1<1>-n2<2>)dSd
1
1
0
3
V2 Молекулалардың < l > орташа еркін жүру жолына арналған дұрыс формула ( - молекулалардың орташа жылдамдығы, < f >- молекулалардың 1 с уақыттағы орташа соқтығысу саны)
0 < l > =
0 < l > =
0 < l > =
0 < l > =
1 < l > =
0
1
1
4
V2 Молекулалардың < l > орташа еркін жүру жолына арналған дұрыс формула
0
0
0
0
1
0
1
1
5
V2 Газдардың диффузия коэффициентіне D арналған дұрыс формулалар
0
0
0
1
0
1
1
0
6
V2 Газдардың тұтқырлығына арналған дұрыс формулалар
0
1
0
0
0
1
1
0
7
V2 Газдардың жылуөткізгіштігіне арналған дұрыс формула
0
0
1
0
0
1
0
1
8
V2 Қысым тұрақты p = const болған кездегі диффузия D коэффициентінің температураға T тәуелділігінің дұрыс формуласы
0 D
0 D T
0 D не зависит от Т1 D
0 D
1 D
1 D
0 D T2
9
V2 Температура тұрақты T = const болған кездегі диффузия D коэффициентінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс формуласы
0 D p
0 D
1 D
0 D
0 D қысымға тәуелді емес
1
1 D p-1
0
10
V2 Қысым тұрақты p = const болған кездегі тұтқырлық коэффициентінің және жылуөткішгіштік коэффициентінің температураға T тәуелділігінің дұрыс формуласы
0
1 ;
0 және температураға тәуелді емес
0
0
1 T0,5, T0,5
1 ,
0 T1,5, T1,5
11
V2 Температура тұрақты T = const болған кездегі тұтқырлық коэффициентінің және жылуөткішгіштік коэффициентінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс формуласы
1 және қысымға тәуелді емес
0 p, p
0 ,
0 ,
0 ,
1 және қысым р өзгергенде өзгермейді
1 және қысым р өзгергенде тұрақты
0 және қысымға сызықты тәуелді
12
V2 Нақты газдарға арналған вириальдық теңдеудің дұрыс түрі
1
0
0
0
0
1
0
1
13
V2 Молекулалардың жылулық қозғалысының жылдамдық модуліне арналған Максвелдің үлестірім заңының дұрыс формуласы
0
0
0
0
1
0
1
1
14
V2 Жылдамдық векторына арналған Максвелл үлестірім заңының дұрыс формуласы
0
1
0
0
0
1
1
0
15
V2 Изопроцестер теңдеуіндегі политропа көрсеткішнінің дұрыс көрсетілген мәні
0 Изохора, V = const, n = 0
0 изобара, p = const, n =
1 адиабата, = const, n =
1 изохора, V = const, n =
0 изохора, pV = const, n = 1
1 изобара, p = const, n = 0
0 изотерма, = const, n =
0 изотерма, = const, n = 0
16
V2 Леннард-Джонс потенциалының дұрыс формуласы
0
0
0
1
0
1
1
0
17
V2 Газдардағы D диффузия коэффициенті және тұтқырлық коэффициентін өзара байланыстыратын дұрыс формула
0 D =
0 D =
0 = D cv
1 = D
0 = D cv
1
1
0
18
V2 Газдардағы жылуөткізгіштік коэффициенті және тұтқырлық коэффициентін өзара байланыстыратын дұрыс формула
0 =
0 =
1 = cv
0 = cv
0 = cv
1
1
0
19
V2 {Ең ықтимал, орташа квадраттық және орташа арифметикалық } жылдамдықтардыңың дұрыс формулаалары
1
0
1
0
0
1
0
0
20
V2 {, dU және } шамалары процеске және күй функциясына жатады
1
, - процесс
0
, dU, - күй функциялары
0
, dU, - процесс
0 , dU - процесc1
dU – күй функциясы
1 , - процесс, ал dU – күй функциясы
0 , - процесс, ал – күй функциясы
0 , dU - процесс, ал – күй функциясы
21
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
0 V = const, C = CP, n=0
1 V = const, C = CV,
0 V = const, C = 0, n=1
1 , C = 0,
0 p = const, C = CV,
1 p = const, C = CP, n =0
0 T = const, C = , n=1
0 T = const, C = 0 , n=0
22
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
0 dU = RT
1 dU =
0 dU = 3RT
1 dU = 0
0 dU = -
0 dU = kT
1 dU = –
0 dU = –
23
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
1 dU= -
0 dU= pdV +
0 dU = -
0 dU= pdV -
0 dU= pdV
0 dU = 3RT
1 dU =
1 dU= - pdV +
24
V2 Газ V1 көлемнен V2 көлемге бір рет изотермдік, ал екінші рет изобаралық және үшінші рет адиабаталық ұлғайады. Осы процестердің дұрыс өрнектелген түрі

0 p = const, изотерма 1- 21
0 T = const, изотерма 1-21
1 = 0, адиабата 1 – 2
0 = 0, изобара 1 – 211
0 = 0, изохора 1 – 211
1 = 0, адиабата 1 – 211
1 p = const, изобара 1- 21
0 = 0, адиабата 1 – 21
25
V2 Графиктегі бейнеленген процестердің дұрыс реті

1 p = const, изобаралық ұлғаю 2- 3
1 T = const, изотермдік сығылу 1-2
0 p = const, изобаралық сығылу 3- 1
0 T = const, изотермдік ұлғаю 1- 2
0 p = const, изобаралық ұлғаю 1- 2
1 V = const, изохоралық ұлғаю 3-1
0 p = const, изобаралық сығылу 1- 2
0 V = const, изохоралық сығылу 1- 2
26
V2 Молярлық массасы М екі атомды газдың жылусиымдылығының дұрыс формуласы, егер газдың тұтқырлығы белгілі болса
1
1
0
0
0
0
1
0
27
V2 Политроптық процестердегі{изохоралық, избаралық } процестерге арналған жұмыстың формуласы
0 T= const: A = 0
1 P=const:
0 P= const:
0 :
1 V=const: A = 0
0 T=const: A = 0
28
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестер үшін политропа көрсеткіштері
1 T= const: n = 1
1 P=const: n = 0
0 T= const: n = 0
0 P=const: n =
1 V=const: n =
0 T= const: n = 2
0 T= const: n =
0 T= const: n = 1
29
V2 Изобаралық процесте {біратомды,екіатомды және үшатомды} идеал газды 10 K температураға қыздыру кезінде 1 моль идеал газдың ішкі энергиясының өзгерісі
1 124,65 Дж
0 55,4 Дж
1 249,3 Дж
0 83,1 Дж
1 202,75 Дж
0 150,65 Дж
0 1200 Дж
0 128,65 Дж
30
V2 Газдардағы T = const кезіндегі { , және D} коэффициенттерінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс түрлері
1 қысымға тәуелді емес
0 p
0
0
0 D p;
1 қысымға тәуелді емес
1 D
0
31
V2 Газдардағы Р=const кезіндегі { , және D} коэффициенттерінің Т температураға тәуелділігінің дұрыс түрлері
1 D
1
0 температураға тәуелді емес
0
0 D температураға тәуелді емес
1
0 температураға тәуелді емес
0 D
32
V2 Термодинамиканың бірінші бастамасының {изотермдік, изохоралық және изобаралық) процестерге қолданылуы
1 T= const
0 V=const
1 V=const
0 V=const
1 P=const
0 TdS= - dU+pdV V=const
0
0 dU= pdV - TdS V=const
33
V2 Политроптық процестердегі{изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестерге арналған жұмыстың формуласы
0 T= const: A = 0
1 P=const:
0 P= const:
0 :
1 V=const: A = 0
0 T=const: A = 0
1
0
34
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері
0 V = const, C = CP
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
0 V = const, C =
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
0 , C = 0
1 T = const, C =
35
V2 Қатты байланыстағы {біратомды, екіатомды, үшатомды} идеал газ молекулаларының ішкі энергиясының дұрыс формулалары
1
0
1
0
0
1
0
0
36
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестер үшін жылусиымдылықтың дұрыс мәндері
0 V = const, C = CP
1 V = const, C = CV
0 V = const, C = 0
0 V = const, C =
0 p = const, C = CV
1 p = const, C = CP
1 , C = 0
0 T = const, C =
37
V2 {Фик, Фурье, Ньютон} заңдарының математикалық жазылуы
1
0
0
0
0
1
0
1
38
V2 Тұрақты қысымдағы {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары
0 120 кДж/( моль К)
1 20,77 Дж/(моль К)
0 1,2 кДж/( моль К)
1 29,05 Дж/(моль К)
0 21 Дж/(моль К)
1 33,24 Дж/(моль К)
0 21 Дж(кмоль К)
0 25 Дж/(кмоль К)
39
V2 Диффузия D және тұтқырлық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар
1 = D
0 D =
1
0 = D cv
0
1
0 D =
0 = D cv
40
V2 Газдардағы тұтқырлық және жылу сиымдылық коэффициенттерінің өзара байланыстыратын дұрыс формулалар
0 =
0 =
1 = cv
0 = cv
0 = cv
1
0
1 ;
41
V2 Бір моль идеал газ үшін {изотермдік, изобаралық және изохоралық} процестерге арналған энтропия өзгерісінің дұрыс формулалары
0
0
0
1
0
1
0
1
42
V2 Сиретілген газдардағы тепе-теңдік жағдайындағы дұрыс формулалар (Кнудсен формуласы)
0 p1T1 = p2T2
0
0
1
0
1
0
1
43
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық изохоралық және адиабаталық}процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі
1
0
1
0
0
1
0
0
44
V2 Бір моль идеал газдың температурасы {изобаралық изохоралық және изотермдік}процестерде е = 2,7 есе артқандағы энтропияның өзгерісі
0
0
1
0
0
1
1
0
45
V2 Бастапқы температурасы 300 К, 20 г сутегі (H 2) изобаралық жағадайда көлемін екі есе ұлғаю кезіндегі: газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісі және газға берілген жылу мөлшері
0 20,233 кДж
1 24,932 кДж
0 60,361 кДж
1 62,325 кДж
0 21,334 кДж
1 87,255 кДж
0 80,255 кДж
0 82,332 кДж
46
V2 4 моль көмір қышқыл газы (CO2) тұрақты қысымда 100 К температураға дейін қыздырылған. Осы газдың ұлғаю жұмысын, ішкі энергиясының өзгерісін және газға берілген жылу мөлшерін табыңыз?
1 3,324 кДж
0 4,932 кДж
1 9,972 кДж
0 6,325 кДж
0 11,334 кДж
1 13,296 кДж
0 15,255 кДж
0 12,332 кДж
47
V2 Бір моль Ван-дер-Ваальс газының ішкі энергиясына арналған дұрыс формула
1 U(V,T)=CvT - a/V
0 U(V,T)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT - aV
0 U(V)=CvT + a/V
1
0 U(V,T)=CvT - aV
0 U(V,T)=CvT + a/V3
48
V2 Сенімді оқиғаның ықтималдылығы
0 P(A) = 0
0 P(A) 0
1 P(A) = 1
0 P(A) 1
0 P(A) 1
1 P(A) =100%
1 сенімді оқиғаның ықтималдылығы бірге тең 1
0 сенімді оқиғаның ықтималдылығы 1 бірден үлкен
49
V2 Изохоралық процестегі энтропияның өзгерісін сипаттайтын дұрыс өрнектер (бір моль идеал газ үшін)
0
0
0
1
0
1
1
0 .
50
V2 Идеал газдың тығыздығына арналған дұрыс формуласы (М- газдың молярлық массасы)
0
0
0
1
0
1
1
0
51
V2 Өлшемсіз жылдамдық арқылы жазылған, жылдамдықтың модуліне арналған Максвеллдің үлестірім заңының дұрыс формуласы
1
0
0
0
0
1
1
0
52
V2 Барометрлік формуланың дұрыс өрнегі (m – ауа молекуласының массасы, M – ауаның молярлық массасы)
0
1
0
0
0
1
1
0
53
V2 Газдардағы {изотермдік, изохоралық және изобаралық} процестерге арналып жазылған термодинамиканың бірінші заңы
1 Q = = ln
0 Q = = ln
1 Q = dU =
0 Q = dU =
0 Q = dU = dT
1 Q =
0 Q = =
0 Q = dU =

54
V2 Газдардағы {изотермдік, изохоралық және адиабаталық} процестерге арналып жазылған термодинамиканың бірінші заңы
1 Q = = ln
0 Q = =
0 Q = = ln
1 Q = dU =
0 Q = dU = dT
1 =- dU = dT
0 Q = dU =
0 Q = dU =
55
V2 Больцман үлестіріміне арналған дұрыс формула (Еп – сыртқы күш өрісіндегі бір молекуланың потенциальдық энергиясы)
0
0
0
1
0
1
1
0
56
V2 Изохоралық процестегі энтропияның өзгерісі (бір моль идеал газ үшін)
0
0
0
1
0
1
1
0
57
V2 Бір моль идеал газдың адиабаталық процестегі жасайтын жұмысына арналып жазылған дұрыс формуласы
0
1
0
1
0
1
0
0
58
V2 Политроптық процестің көрсеткіш дәрежесінің n дұрыс өрнегі
0
1
0
1
0
1
0
0
59
V2 Политроптық процестің С жылусиымдылығына арналған дұрыс формула
1
0
1
0
0
1
0
0
60
V2 Парциал диффузия D1, D2 коэффициенттерін D12 өзара диффузия коэффициентімен байланыстратын Майер формуласы
1 D12 = c1D2 + c2D1
0 D12 = c1D1 + c2D2
0 D12 = c1D2 - c2D1
0 D12 = c1D1 - c2D2
0 D12 = D1 + D2
1 D12 =(1- c2)D2 + c2D1
1 D12 = c1D2 +(1- c1)D1
0 D12 = c1D2 -(1- c1)D1
61
V2 Газдардағы D - диффузия коэффициентінің дұрыс формуласы
0
0
0
1
0
1
1
0
62
V2 Изобаралық процесс үшін дұрыс көрсетілген n политропа көрсеткішінің мәні
1 p = const, n = 0
0 p = const, n =
1 dp = 0, n = 0
0 p = const, n =
0 T = const, n = 0
0 V = const, n = 0
1 изобара, n = 0
0 dТ = 0, n = 0
63
V2 Фазалық ауысымдардағы энтропияның өзгерісін анықтайтын дұрыс формула (процесс қайтымды, q – фазалық ауысымның меншікті жылуы)
0
1
0
0
0
1
1
0
64
V2 Изобаралық процеске арналған жылусиымдылықтың дұрыс мәні
1 p = const, C = CP
0 p = const, C = CV
0 p = const, C =
0 T = const, C = 0
0 V = const, C = CP
1 p = const,
1 р = const,
0 V = const,
65
V2 Идеал газдың заңы бойынша ұлғаю кезіндегі молярлық жылусиымдылығы
0 С = CP - R
1 C = CP + R
0 C = CV + R
0 C = CV - R
1 C = CV +2R
1
0 C = CV + 4R
0 C = CP +2R
66
V2 Екі атомды газдың меншікті жылусиымдылығы сp = 14,7 kДж/(кгК)
0 410-3 кг/моль
0 810-3 кг/моль
1 210-3 кг/моль
0 1410-3 кг/моль
0 1210-3 кг/моль
1 2г/моль
1 0,002 кг/моль
0 610-3 кг/моль
67
V2 Тұрақты қысымда өтетін бірінші текті фазалық ауысымдағы СP жылу сиымдылық
1
0 CP = R
0 CP = 3R
0 CP = 0
0 CP = 4R
1
0 CP = R
1 dT=0
68
V2 Изохоралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
0
1
0
1
1
0
69
V2 Изобаралық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
0
0
1
0
1
1
70
V2 Изотермдік процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
1
0
0
1
1
0
71
V2 Адиабаталық процестегі энтропия өзгерісіне арналған дұрыс формулалар (бір моль идеал газға арналған)
0
0
1
0
0
1
0
1 энтропия - қайтымды адиабаталық процесте өзгеріссіз қалатын күй функциясы
72
V2 Адиабатада (суретті қараңыз) жүйенің 1-ші күйден 2-ші күйге өту процесі кескінделген, осы суретте температураның өзгерісі, ішкі энергия, жылу берілген немесе алынған және жұмыстың таңбасы дұрыс берілген

0 dT > 0, dU > 0, Q >.0, A > 0;
0 dT < 0, dU < 0, Q.< 0, A > 0;
1 dT < 0, dU < 0, Q.= 0, A > 0;
0 dT = 0, dU = 0, Q.> 0, A > 0;
0 dT < 0, dU < 0, Q.= 0, A < 0;
1 dU < 0, dT < 0, Q.= 0, A > 0;
1 A > 0, dT < 0, dU < 0, Q.= 0;
0 dU > 0, dT > 0, Q >.0, A > 0.
73
V2 Газдардағы G физикалық қасиеттің жалпы тасымалдау теңдеуіндегі дұрыс формуласы
0 d(NG)= n<>(G1 - G2)dSd
0 d(NG) = n(<1> G1-<2>G2)dSd
0 d(NG)= <>(n1G1 - n2G2)dSd
1 d(NG)=(n1<1>G1 - n2<2>G2)dSd
0 d(NG)=G(n1<1>-n2<2>)dSd
1
1
0
74
V2 Молекулалардың < l > орташа еркін жүру жолына арналған дұрыс формула ( - молекулалардың орташа жылдамдығы, < f >- молекулалардың 1 с уақыттағы орташа соқтығысу саны)
0 < l > =
0 < l > =
0 < l > =
0 < l > =
1 < l > =
0
1
1
75
V2 Молекулалардың < l > орташа еркін жүру жолына арналған дұрыс формула
0
0
0
0
1
0
1
1
76
V2 Газдардың диффузия коэффициентіне D арналған дұрыс формулалар
0
0
0
1
0
1
1
0
77
V2 Газдардың тұтқырлығына арналған дұрыс формулалар
0
1
0
0
0
1
1
0
78
V2 Газдардың жылуөткізгіштігіне арналған дұрыс формула
0
0
1
0
0
1
0
1
79
V2 Қысым тұрақты p = const болған кездегі диффузия D коэффициентінің температураға T тәуелділігінің дұрыс формуласы
0 D
0 D T
0 D не зависит от Т
1 D
0 D
1 D
1 D
0 D T2
80
V2 Температура тұрақты T = const болған кездегі диффузия D коэффициентінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс формуласы
0 D p
0 D
1 D
0 D
0 D қысымға тәуелді емес
1
1 D p-1
0
81
V2 Қысым үшін {дөңес, ойық және сфералық} беттерге арналған Лаплас формулаларының дұрыс жауаптарын тап
0
0
1
1
0
0
0
1
82
V2 Температура тұрақты T = const болған кездегі тұтқырлық коэффициентінің және жылуөткішгіштік коэффициентінің қысымға р тәуелділігінің дұрыс формуласы
1 және қысымға тәуелді емес
0 p, p
0 ,
0 ,
0 ,
1 және қысым р өзгергенде өзгермейді
1 және қысым р өзгергенде тұрақты
0 және қысымға сызықты тәуелді
83
V2 Бір моль {, , } массасы
1 32 г
0 44 кг.
1 44 г
0 22,4 г
1 18 г.
0 18 кг0 32 кг0 16 г84
V2 Молекулалардың жылулық қозғалысының жылдамдық модуліне арналған Максвелдің үлестірім заңының дұрыс формуласы
0
0
0
0
1
0
1
1
85
V2 Молекулалар жылулық қозғалысы жылдамдықтарының {модуліне, жеке компоненттеріне және векторына} арналған Максвелдің дұрыс үлестірім формулалалары
0
1
1
0
0
1
0
0
86
V2 Изопроцестер теңдеуіндегі политропа көрсеткішнінің дұрыс көрсетілген мәні
0 Изохора, V = const, n = 0
0 изобара, p = const, n =
1 адиабата, = const, n =
1 изохора, V = const, n =
0 изохора, pV = const, n = 1
1 изобара, p = const, n = 0
0 изотерма, = const, n =
0 изотерма, = const, n = 0
87
V2 Изобаралық процесс кезіндегі идеал газдардың {біратомды, екіатомды, үшатомды} молярлық жылусиымдылықтары
1
1
1
0
0
0
0
0
88
V2 Газдардағы D диффузия коэффициенті және тұтқырлық коэффициентін өзара байланыстыратын дұрыс формула
0 D =
0 D =
0 = D cv
1 = D
0 = D cv
1
1
0
89
V2 Идеал газдар {біратомды, екіатомды, үшатомды} үшін молярлық жылусиымдылықтардың қатынасы
0 Cp/Cv= 2,5
0 Cp/Cv = 1,35
1 Cp/Cv = 1,67
0 Cp/Cv = 2,53
0 Cp/Cv = 1,35
1 Cp/Cv = 1,4
0 Cp/Cv = 1,8
1 Cp/Cv = 1,37
90
V2 {Ең ықтимал, орташа квадраттық және орташа арифметикалық } жылдамдықтардыңың дұрыс формулаалары
1
0
1
0
0
1
0
0
91
V2 {, dU және } шамалары процеске және күй функциясына жатады
1
, - процесс
0
, dU, - күй функциялары
0
, dU, - процесс
0 , dU - процесc1
dU – күй функциясы
1 , - процесс, ал dU – күй функциясы
0 , - процесс, ал – күй функциясы
0 , dU - процесс, ал – күй функциясы
92
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
0 V = const, C = CP, n=0
1 V = const, C = CV,
0 V = const, C = 0, n=1
1 , C = 0,
0 p = const, C = CV,
1 p = const, C = CP, n =0
0 T = const, C = , n=1
0 T = const, C = 0 , n=0
93
V2 {Изохоралық, избаралық және изотермдік} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
0 dU = RT
1 dU =
0 dU = 3RT
1 dU = 0
0 dU = -
0 dU = kT
1 dU = –
0 dU = –
94
V2 {Изохоралық, избаралық және адиабаталық} процестердің ішкі энергиясының өзгерісі
1 dU= -
0 dU= pdV +
0 dU = -
0 dU= pdV -
0 dU= pdV
0 dU = 3RT
1 dU =
1 dU= - pdV +
95
V2 Газ V1 көлемнен V2 көлемге бір рет изотермдік, ал екінші рет изобаралық және үшінші рет адиабаталық ұлғайады. Осы процестердің дұрыс өрнектелген түрі

0 p = const, изотерма 1- 21
0 T = const, изотерма 1-21
1 = 0, адиабата 1 – 2
0 = 0, изобара 1 – 211
0 = 0, изохора 1 – 211
1 = 0, адиабата 1 – 211
1 p = const, изобара 1- 21
0 = 0, адиабата 1 – 21
96
V2 Графиктегі бейнеленген процестердің дұрыс реті

1 p = const, изобаралық ұлғаю 2- 3
1 T = const, изотермдік сығылу 1-2
0 p = const, изобаралық сығылу 3- 1
0 T = const, изотермдік ұлғаю 1- 2
0 p = const, изобаралық ұлғаю 1- 2
1 V = const, изохоралық ұлғаю 3-1
0 p = const, изобаралық сығылу 1- 2
0 V = const, изохоралық сығылу 1- 2
97
V2 Больцман, Лошмидт және Универсал газ тұрақтыларының өлшем бірліктерін тап (СИ)
0 Дж/(мольК)
0 Дж/моль
1 Дж/К
0 Джмоль
0 ДжК
1 Дж/(мольК)
1 кг∙м2/(с2∙К)
0 1/м3
98
V2 СИ жүйесіндегі Больцман, Лошмидт және Универсал газ тұрақтыларының өлшем бірліктерін көрсет
0 Дж/(мольК*кг)
0 Дж/моль
1 Дж/К
0 Джмоль
0 ДжК
1 Дж/(мольК)
1 кг∙м2/(с2∙К)
0 1/м3
99
V2 Тұрақты көлемдегі {гелий, азот және көмірқышқыл газдарының} молярлық жылусиымдылықтары
0 120 кДж/( моль К)
1 20,77 Дж/(моль К)
0 1,2 кДж/( моль К)
1 12,46 Дж/(моль К)
0 21 Дж/(моль К)
1 25 Дж/(моль К)
0 21 Дж(кмоль К)
0 25 Дж/(кмоль К)
100
V2 СИ жүйесіндегі {диффузия, жылуөткізгіштік және тұтқырлық}коэффициенттерінің өлшем бірлігі
0 кг м2 /с
0 кг м/ К
0 м2 /с.
0 м /с2
1 м2 с
1 кг/м с
0 кг м/ с К
1 кг м/ с3 К

Приложенные файлы

  • docx 18289858
    Размер файла: 878 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий