komplekt_1_Kushnerik


ПП “Земля”
Прим.№ 1
Арх.№123
Договір № 1000 від «14» січня 2014 р.
Замовник Веленець Жанна Іванівна
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Велен
ець Жанні Іванівні
кому (прізвище, ім'я та по батькові громадянина України, назва юридичної ооби)
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
(цільове призначення земельної ділянки)
за адресою:Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Залізнична, 16
повна адреса для земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту,
відстань і напрям від межі або від центру населеного пункту та інші орієнтири для земельної ділянки,
розташованої за межами населеного пункту)
м. Дубровиця - 2014
Зразок контртитулу
ПП “Земля”
Ліцензія на виконання робіт із землеустрою, землеоціночнх робіт серія 20 № 111 від 23.01.2012
(термін дії від 23.01. 2012 до 23.04.2015)
Сертифікат інженера 365 № 5676 від 10.01.2012
Договір № 1000 від «14» січня 2014 р.
Замовник Веленець Жанна Іванівна
ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Веленець Жанні Іванівні
кому (прізвище, ім'я та по батькові громадянина України, назва юридичної ооби)
для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
(цільове призначення земельної ділянки)
за адресою: Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Залізнична, 16
повна адреса для земельної ділянки, розташованої в межах населеного пункту,
відстань і напрям від межі або від центру населеного пункту та інші орієнтири для земельної ділянки,
розташованої за межами населеного пункту)
Кадастровий номер земельної ділянки:5621600000:02:001:3059


Керівник підприємства Ю. І. Шумбарець
(підпис) (ініціали, прізвище)
Начальник відділу А. Б. Скоблик
(підпис) (ініціали, прізвище)
Відповідальний за дотримання
законодавства при виконанні
робіт із землеустрою О. Г. Шеченко
(підпис) (ініціали, прізвище)
Виконавець робіт П. Ф. Корнійчук
(підпис) (ініціали, прізвище)
м. Дубровиця - 2014 Примітка* - склад осіб, що підписують проект землеустрою може змінюватись залежно від структури підприємства (виконавця робіт), та назв посад.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
1. Основні відомості про земельну ділянку
Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення меж) земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі – документація із землеустрою) Веленець Жанни Іванівни для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) за адресою Рівненська область, Дубровицький район, м.Дубровиця, вул.Залізнична,16 площею 0,2412га розроблений ПП “Земля” на основі договору від 14.01.2014 № 1000;
Підставою для виконання робіт є:
договір на виконання робіт від 14.01.2014 № 1000;
технічне завдання на виконання робіт.
Інформаційною базою для складання документації із землеустрою є:
Рішення Дубровицької міської ради за № 222 від 23.12.2013 р. про надання дозволу на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
За результатами кадастрової зйомки фактична площа земельної ділянки, яка знаходиться по вул. Залізнична 16 у м.Дубровиця Дубровицької міської ради, площею 0,2412 га.
Вид цільового призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка).
Склад та площу угідь земельної ділянки наведено в експлікації згідно форми 6-зем.
Місцеположення точок повороту зовнішніх меж земельної ділянки детально досліджено і встановлено в натурі по фактичному їх положенню на місцевості в присутності гр. Веленець Ж.І. та узгоджено із суміжними землекористувачами, про що складені відповідні акти, які додані в додатку.
При узгодженні зовнішніх меж земельної ділянки зацікавленими сторонами претензії суміжників не виявлено.
Точки повороту меж земельної ділянки закріплені в натурі (на місцевості). Результати закріплення меж оформлено актом прийомки-передачі межових знаків на зберігання, складено список та кроки межових знаків, переданих гр. Веленець Ж.І. на зберігання.
2. Топографо-геодезичні роботи:
З метою розробки документації із землеустрою виконано комплекс топографо-геодезичних робіт.
Польові геодезичні роботи виконано 2014 року. Відповідальний за виконання робіт геодезист Панасюк В. А.
Координати точок планової геодезичної основи визначені за результатами
прокладання теодолітного ходу, тахеометричного знімання;
(зазначаються способи проведення зйомки та прилади, що використовувались)
тахеометр Trimble G130 № 465632, теодоліт Theo 010
Пункти полігонометрії 2-го розряду
(зазначаються пункти ДГМ до яких було виконано прив’язку)
Врівноваження виконано в УСК 2000.
Кадастрова зйомка земельної ділянки виконана:
Наземним геодезичним зніманням
(зазначаються методи проведення зйомки)
Лінійно-кутові виміри при створенні планової геодезичної основи та кадастрової зйомки земельної ділянки виконувались:
тахеометр Trimble G130 № 465632, теодоліт Theo 010
(зазначаються прилади, що використовувались)
Контроль виконання польових геодезичних робіт та приймання матеріалів здійснювався у встановленому порядку уповноваженими посадовими особами
Управління Держземагентства в Дубровицькому районі
(назва організації відділення, що проводило перевірку)
Отримані результати відповідають точності
(результати перевірки)
Обробку результатів геодезичних вимірів при створенні планової основи та виконання кадастрової зйомки і складання технічної документації виконано на
ПК, за допомогою програмного комплексу Delta Digital
(зазначається обладнання та програмні продукти, що використовувались)
За матеріалами кадастрової зйомки обчислено площу земельної ділянки та виготовлено кадастровий план
(*-обчислено площу і периметр земельної ділянки, складено кадастровий план земельної ділянки в масштабі 1:1000 з відображенням суміжних землекористувачів, каталогу координат точок поворотів меж земельної ділянки, експлікації земельних угідь згідно форми 6-зем, а також виготовлено та внесено на магнітний носій обмінний файл в форматі XML)
Копії журналу польових вимірювань, схеми геодезичної планової основи, абрису та інших польових матеріалів, детальні відомості щодо результатів та точності виконання топографо-геодезичних робіт і кадастрової зйомки наведено нижче.
3. Відповідність законодавчій та нормативно-правовій базі
Документація із землеустрою розроблена у відповідності з діючими нормами і правилами, що відносяться до компетенції органів державного нагляду.
Законодавчою, нормативно-правовою та нормативно-технічною базою для виконання робіт є:
Земельний кодекс України.
Закон України "Про землеустрій".
Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5 000, 1:2 000, 1:1 000, 1: 500 (ГКНТА-2.04-02-98).
Інструкція про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, затверджена наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 19 від 17.02.2000
СНиП 1.02.07.87. Инженерные изыскания для строительства. Госстрой СССР, ГУГК CCCP, M., 1988г.
Закон України «Про державний земельний кадастр»;
Інструкція пр. встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками (із змінами та доповненнями), затверджена наказом Держкомзему яукраїни від 18.05.2010 №376 і зареєстрована Мінюстом України 06.2010 за №391/17686.
Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500, M. Heдpa 1989г.
Правила по технике безопасности на топо-геодезических работах. М. Недра 1991 г.
ДОГОВІР № ___1000___
на виготовлення проектно-вишукувальної документації
м. Дубровиця 14.01.2014 р.
(населений пункт) (дата)
Веленець Жанна Іванівна
(найменування замовника, яка здає на виготовлення науково – технічну продукцію)
іменований(на) далі “Замовник”, в особі Веленець Жанни Іванівни
(посада, прізвище, ім’я та по-батькові)
який діє на підставі ________________________________________________
(найменування документу, який дає право на укладання договору)
з однієї сторони і Шевченко Олександр Григорович__ іменований на далі “Підрядчик”, в особі ______ПП «Земля»______________________ який діє на підставі “Статуту”, з другої сторони, уклали між собою такий договір:
1. Предмет договору:
1.1 “Замовник” доручає, а “Підрядчик” приймає на себе виготовлення науково-технічної- продукції встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
1.2 Технічні, економічні та інші вимоги до науково – технічної продукції, яка є предметом договору згідно діючого нормативного забезпечення .
1.3 Термін здачі робіт по договору 5 місяців.
1.4 Зміст і строки виконання основних етапів визначаються графіком виконання робіт.
1.5 Приймання та оцінка науково-технічної продукції здійснюється “Замовником” на протязі 10-ти робочих днів з дня її пред’явлення і оформляється актом здачі-приймання.
2. Вартість робіт і порядок розрахунків:
2.1 За виготовлену науково-технічну продукцію, відповідно до даного договору, “Замовник” перераховує “Підрядчику” згідно з протоколом про договірну ціну 800 грн.
2.2 Оплата проводиться :
передоплатою вартості роботи в сумі 400 грн;
аванс оплати вартості робіт в сумі 400 грн;
сплатою по проміжних актах готової продукції
2.3 Рахунки “Підрядчика” оплачуються “Замовником” на протязі 5-ти банківських днів з дня їх отримання.
3. Порядок здачі і приймання робіт:
3.1 По завершенню роботи “Підрядчик” пред`являє “Замовнику” акт здачі-приймання науково – технічної продукції.
3.2 “Замовник” на протязі 10-ти робочих днів з дня отримання акту здачі-прийому робіт зобов’язаний направити “Підрядчику” підписаний акт здачі-прийому науково-технічної продукції або мотивовано відмову від приймання робіт. У мотивованої відмови “Замовника” сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доробок та строків їх виконання.
3.3 “Підрядчик” передає “Замовнику” закінчену науково-технічну продукцію після повної оплати її вартості.
3.4 Якщо в процесі виконання робіт з’ясується недоцільність дальшого її проведення “Підрядчик” припиняє роботу по письмовому повідомленню про це “Замовника”
3.5 “Замовник” зобов’язаний оплатити фактично виконаний обсяг робіт на день її припинення, а „Підрядчик” зобов’язаний повернути завдаток за виключенням вартості виконаних робіт.
4. Відповідальність сторін:
4.1 За невиконання або неналежне виконання зобов’язань по цьому договору “Підрядчик” і “Замовник” несуть майнову відповідальність у відповідності з діючим законодавством:
у випадку виявлення недоробок у науково-технічній продукції “Підрядчик” зобов’язаний на протязі 20-ти календарних днів в добровільному порядку усунути їх власними силами та за власні кошти.
у випадку затримки виплати по поданих “Підрядчиком” планових документів з вини “Замовника”, останній сплачує “Підрядчику”, крім суми заборгованості, пеню в розмірі 0,5% від простроченої суми за кожен день прострочки.
5. Інші умови
5.1 “Підрядчик” приступить до роботи після отримання завдатку
аванс в сумі 400 грн.
(форма завдатку)
6. Строк дії договору
Початок “ 14 ” січня 20 14 р.
Закінчення “ 14 ” травня 20 14 р.
7. Додаток до договору
7.1 Завдання на проектування 2 сторінках
7.2 Кошториси на 1 сторінках
7.3 Протокол погодження договірної ціни на 1 сторінках.
ПОГОДЖЕНО:
Виконавець Шевченко О.Г.
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
_______ПП «Земля»________
найменування юридичної особи)
__________ П.Ф. Корнійчук
   (підпис)             (ініціали та прізвище)
М. П.
15 січня 20 14 р.  ЗАТВЕРДЖЕНО
Замовник Веленець Ж. І.
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи,
____Державний реєстратор______
найменування юридичної особи)
___________ ____Сон С. С._____
    (підпис)             (ініціали та прізвище)
М. П.
15 січня 20 14 р. 
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
Веленець Жанна Іванівна
(прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
___________________________________________________________________
1. Підстава для виконання робіт: Рішення Дубровицької міської ради за № 222 від 23.12.2013; Договір № 1000 від «14» січня 2014 р.
2. Характеристика об’єкту:
2.1 Загальна площа земельної ділянки 0,2412 гектарів;
2.2 Місце розташування земельної ділянки (адреса): м. Дубровиця Дубровицького району Рівненської області.
2.3 Форма власності: приватна;
2.4. Цільове призначення у відповідності з КВЦПЗ: Розділ В, секція 02.01. для будівництва та обслуговування жилого будинку та споруд (присадибна ділянка);
3. Топографо-геодезичне вивчення району робіт:
Наявність великомасштабної зйомки 2003 року, наявність пунктів полігонометрії
Найближчі до району робіт пункти: Полігонометричний пункт 42
використати, як вихідні, у побудові планової основи.
У випадку застосування ГНСС методів вимірювань з використанням перманентних станцій необхідно додати стислий опис мережі, її базові технічні характеристики, точність, види навігаційних послуг, що надаються, віддаленість перманентних станцій від району робіт тощо.
3.1. Зміст робіт:
Закріплення кутів повороту межі земельної ділянки межовими знаками в установленому Інструкцією порядку.
Скласти технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) яка містить:
-абрис меж земельної ділянки та всіх доступних поворотних точок меж суміжних земельних ділянок;
-Акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості).
-Акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання, який включається до документації із землеустрою після виконання робіт із встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) та закріплення їх межовими знаками.
- план меж земельної ділянки (або за бажанням Замовника – кадастровий план земельної ділянки). При складання пану меж земельної ділянки врахувати наявність «червоних ліній», обмежень, обтяжень сервітутів та інших режимоутворюючих об’єктів.
- план меж зон обмежень у використанні земельної ділянки навколо об’єктів та таких, як дороги, будівлі, об’єкти водного фонду, лінії електропередач, які розташовані на території проведення робіт.
-результати проведених топографо-геодезичних робіт на місцевості у вигляді звіту, як складової частини технічної документації із землеустрою:
1) опису технології виконання польових робіт, методів вимірювань, використаних приладів.
2) координат вихідних точок геодезичної основи з документами, які підтверджують їх достовірність та джерел отримання (довідка з Картгеодезфонду) крім випадків застосування мережі перманентних станцій,
3) результат розрахунку координат поворотних точок межі та точок постійного закріпленням, з оцінкою точності (СКП для кожного виміру);
3) карточки закладки межових знаків та у випадку їх закладення
4) план геодезичного обґрунтування із зазначенням вихідних пунктів, точок постійного закріплення, поворотних точок межі, межових знаків (у разі наявності) з їх унікальними ідентифікаторами крім випадків застосування мережі перманентних станцій;
5) результати внутрішнього контролю якості виконаних вимірювань;
6) у випадку використання електронних геодезичних приладів необхідно подати електронні копії вихідних даних вимірювань у відповідних обмінних форматах;
- копії метрологічних сертифікатів на вимірювальне обладнання та сертифікат мережі у випадку застосування мережі перманентних станцій;
- копія сертифіката інженера-геодезиста, відповідального за виконання геодезичних робіт.
- копія сертифіката інженера-землевпорядника, відповідального за виконання землевпорядних робіт.
4. Вихідні дані:
Перед початком виконання робіт необхідно визначити не менше 3 пунктів державної геодезичної мережі та отримати їх координати з Картгеодезфонду в установленому порядку.
У випадку застосування мережі перманентних станцій необхідно отримати відповідну послугу з надання диференційної поправки від оператора мережі у порядку, встановленому договором з таким.
4. Основні етапи роботи:
4.1 Підготовчі роботи (згідно з Інструкцією про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376);
4.2 Польові та камеральні роботи виконати та оформити згідно з вимогами наступних нормативно-правових та нормативно-технічних документів:
1. Закону України "Про землеустрій";
2. Закону України "Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність";
3. Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98), затвердженої наказом Укргеодезкартографії від 09.04.98 № 56, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.06.98 за № 393/2833 (із змінами);
4. Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 18.05.2010 № 376, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 16.06.2010 за № 391/17686.
5. Інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 19 від 17.02.2000;
6. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500. М. Недра, 1989 г.;
7. Правила по технике безопасности на топографо-геодезических работах. М. Недра, 1991 г.;
4.2.1 Рекогносцировка пунктів Державної геодезичної мережі та обрання пунктів як вихідних
4.2.2 Отримання координат вихідних пунктів в Картгеодезфонді
4.2.3 Згущення геодезичної мережі для району робіт та встановлення точок постійного закріплення з визначенням їх координат.
4.2.4 Вирахування координат точок постійного закріплення.
4.2.5 Визначення точок кутів повороту межі та закріплення їх межовими знаками.
4.2.6. проведення камеральних робіт
4.2.7. Складання звіту про виконані роботи.
4.3 У випадку застосування мережі перманентних станцій необхідно
4.3.1 Визначення точок кутів повороту межі та закріплення їх межовими знаками.
4.3.2. Проведення камеральних робіт
4.3.3. Складання звіту про виконані роботи.
4.4. На всіх етапах робіт виконавець зобов’язаний проводити внутрішній контроль якості, для уникнення грубих помилок.
4.5 Технічний контроль та приймання робіт виконати згідно до Інструкції про порядок контролю і приймання топографо-геодезичних та картографічних робіт, затвердженої наказом Головного управління геодезії, картографії та кадастру України № 19 від 17.02.2000.
5. В процесі виконання робіт до технічного завдання можуть бути внесені зміни та доповнення за домовленістю сторін.
Технічне завдання складено:
Приватне підприємство « Земля »
33029 м. Дубровиця, вул. Троїщинська 3
Тел. 9379992
Сертифікат інженера 365 № 5676 від 10.01.2012
Головний інженер
22.02.2014 Німець А.С.
Дубровицькому міському голові Домальчуку Михайлу Володимировичу
Веленець Жанна Іванівні
НЮ-220469, виданий
Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області,
ідент.код. 2332456942, що проживає за адресою:
Рівненська обл., Дубровицький район м. Дубровиця, вул. Залізнична 16
тел. 0994569258
Заява
Прошу передати у власність безоплатно земельну ділянку площею 0,2412 га по вул. Залізнична,16 для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель та споруд та надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою.
Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок із цільовим призначенням безоплатно у власність не отримувала.
До заяви додаю:
Копію будинкової книги
Копію технічного паспорта
Копію паспорта, ідентифікаційного коду
14.01.2014р.
Україна
Дубровицька міська рада
Дубровицького району
Рівненської області
6 скликання
36 сесія
23.12.2013 р. №222
Про надання дозволу на складання технічної
документації із землеустрою щодо встановлення
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості),
яка знаходиться у користуванні громадянина
Веленець Ж. І.
Розглянувши заяву громадянина про надання дозволу міської ради на складання технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користуванні громадянина Веленець Ж. І.., керуючись ст. 122 Земельного кодексу України « Про державний земельний кадастр » (із змінами та доповненнями), ст. 22 Закону України « Про землеустрій », ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні », Дубровицька міська рада вирішила: 1. Надати дозвіл на підготовку технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), яка знаходиться у користування громадянина Веленець Ж. І. площею 0,2412га для будівництва та обслуговування жилого будинку та споруд, розташованою за адресою м. Дубровиця, вул. Залізнична, 16
2. Встановити термін дії дозволу – 3 роки
3.На підставі цього рішення громадянці Веленець Ж. І. замовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в землевпорядній організації, яка має право на проведення даних видів робіт, надати на розгляд та затвердження у встановленому законом порядку
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена постійної комісії міської ради з питань землекористування, архітектури, благоустрою, будівництва та екології.
Голова міської ради Домальчук М. В.
Схема розташування
земельної ділянки

Умовні позначення:
- земельна ділянка гр. Веленець Ж. І.

Керівник відділу Держземагентства
в Дубровицькому районі _________ Гетьман І. С.
(підпис) (ініціали, прізвище)
АКТприйомки-передачі межових знаків на зберігання
м.Дубровиця  (назва населеного пункту)  "26"лютого 20 14 року 
Ми, що нижче підписалися:1.Веленець Жанна Іванівна2.інженер-землевпорядник Корнійчук П. Ф., у присутності власників (користувачів) суміжних земельних ділянок:1. гр. Трохановський Р. А.2. гр. Іванов А. А. склали цей акт про таке:
1. Межі земельної ділянки за кадастровим номером: 5614367984:23:415:8734, яка знаходиться по вул. Залізнична 16, м. Дубровиця, Дубровицький р-н, Рівненської обл.                                                                 (місцезнаходження земельної ділянки)площею 0,2412 га, наданої власнику/користувачу земельної ділянки                                 (необхідне підкреслити)_________________________Веленець Жанна Іванівна___________________________                                        призвіще  та ініціали фізичної особи, найменування юридичної особи)для будівництва та обслуговування жилого будинку, госп. будівель та споруд , закріплені                                                      (цільове призначення земельної ділянки)в натурі (на місцевості) межовими знаками встановленого зразка у кількості __4__ шт., список яких додається.
Схема прив'язки межових знаків до об'єктів і контурів місцевості/абриси (кроки) додається(ються).                                                (необхідне підкреслити) 
2. Власник/користувач земельної ділянки претензій щодо меж та конфігурації земельної
(необхідне підкреслити)
ділянки немає. 
3. Власниками/користувачами суміжних земельних ділянок претензій до                
(необхідне підкреслити)
існуючих меж не заявлено. 
4. Межові знаки пред'явлені та передані на зберігання____________________________Веленець Жанна Іванівна__________________________,                       (прізвище та ініціали фізичної особи, найменування юридичної особи)який(і) про адміністративну відповідальність за знищення межових знаків згідно з пунктом "е" частини першої статті 211 Земельного кодексу України та статті 56 Кодексу України про адміністративні правопорушення ознайомлений(і).
5. Цей акт складений у __3___ примірниках, один з яких додається до відповідної документації із землеустрою, другий передається виконавцю робіт, інший(і) - власнику/користувачуземельноїділянки.   
(необхідне підкреслити) 
Додаток:
1.Схема прив’язки межових знаків
Власник земельної ділянки _____________________ Веленець Ж. І.
Виконавець робіт: інженер-землевпорядник _____________________ Корнійчук П. Ф.
Власники-землекористувачі _____________________ Трохановський Р. А.
суміжних земельних ділянок _____________________ Іванов А. А.
АКТ*
 перенесення  в  натуру  (на місцевість) меж охоронних зон, 
зон  санітарної  охорони,  санітарно-захисних  зон  і  зон особливого режиму використання земель за їх наявності
 
При складанні проекту землеустрою встановлено, що через земельну ділянку, яка знаходиться за адресою:вул.Залізнична,16 м. Дубровиця Дубровицького р-ну
(вказується місце знаходження земельної ділянки)
площею 0,2412 га, наданої громадянину
  
Веленець Жанна Іванівна для будівництва та обслуговування
(ПІБ)                                                                       (цільове призначення земельної ділянки)
жилого будинку, господарських будівель та споруд            
Проходять межі (у разі відсутності ставиться «-»):
- охоронних зон навколо ЛЕП площею 0,0075 га
- зон санітарної охорони ---
- санітарно-захисних зон ---
- зон особливого режиму використання земель ---
Розміри та місцезнаходження охоронних зон Навколо ЛЕП площею 0,0075 га
показані на абрисі та на плані, що додаються.
 
Акт складений у двох примірниках.
 Виконавець робіт ____ПП «Земля»______  П. Ф. Корнійчук    _________
                                                     (посада та назва підприємства)      (ПІБ)                           (підпис)       
 
Представник Дубровицької міської ради М.В. Домальчук   _________
                                                      (посада та назва ради)                                          (ПІБ)                        (підпис)
З проходженням охоронної зони навколо ЛЕП ознайомлений
                                                            (назва охоронної зони)
Землевласник  Веленець Жанна Іванівна _________
                                                                         (ПІБ)                                                               (підпис)
Достовірність підписів та відсутність претензій засвідчую.
 
Голова Дубровицької міської ради ради М.В. Домальчук   _________
                           (назва ради)                                                                                (ПІБ)                                 (підпис)
                                                                  
     МП*Примітка: АКТ складається лише у разі наявності одного із виду охоронних зон.
До Акту обов’язково додається абрис або план на якому показується розміщення та місцезнаходження охоронних зон.

6 сесія 10 скликання
Україна
Рівненська область
Дубровицька міська рада
Р І Ш Е Н Н Я
від 10 лютого 2014 року №71
Про затвердження технічної документації по
встановленню меж земельної ділянки в натурі
та передачу земельної ділянки гр.Веленець Ж. І.
(суб’єкту земельних відносин)
для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
(цільове призначення)
Розглянувши технічну документацію по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі, яка передається у власність гр.Веленець Ж. І. площею 0,2412 га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що знаходиться за адресою Рівненська обл. Дубровицький р-н. м. Дубровиця, вул.Залізнична,16 та керуючись пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтей12, 19, 26,
Земельного кодексу України Дубровицька міська рада.
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документація по встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (кадастровий номер: 5614367984:23:475:8734) Веленець Жанні Іванівні для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд за адресою Рівненська обл. Дубровицький р-н. м. Дубровиця, вул.Залізнична,16
2. Передати Веленець Жанні Іванівні земельну ділянку площею 0,2412 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) .
3. Контроль за виконанням рішення покласти на інженера- землевпорядника Німця Антона Сергійовича, Дубровицької міської ради.
Голова М. В. Домальчук

ПП “Земля”
Веленець Жанна Іванівна
м.Дубровиця, вул.Залізнична. 16
Дубровицький район Рівненська область;
Заява
Прошу виготовити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд площею 0,2412 га, за адресою: Рівненська обл. Дубровицький район., м. Дубровиця, вул.Залізнична,16 До заяви (клопотання) додаю копії:
- паспорту та ідентифікаційного коду;
- рішення органу виконавчої влади про дозвіл на розроблення документації із устрою за №222 від 23.12.2013 р.
- правовстановлюючих документів на нерухоме майно
Дата: 05.02.2014р. Підпис _________________
ВИТЯГз Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Номер витягу НВ - 3244567891113
Дата формування 25.02.2014 р.
Надано на заяву (запит) Веленець Жанна Іванівна
ЗВ - 7654326573852
  Дані, за якими здійснювався пошук інформації у Державному земельному кадастрі
Кадастровий номер земельної ділянки  8513467955:22:186:3010
Власник (користувач):  
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування Веленець Жанна Іванівна
Податковий номер  
Загальні відомості про земельну ділянку
Кадастровий номер  5614367984:23:475:8734 
Місце розташування (адміністративно-територіальна одиниця) <вул. Залізнична, 16, м.Дубровиця, Дубровицький район, Рівненська область
Цільове призначення:  Секція В, Розділ 02.01
Категорія земель землі житлової та громадської забудови
Вид використання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
Форма власності приватна
Площа земельної ділянки, гектарів 0,2412га
Нормативна грошова оцінка, гривень 56000,00
Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки
Інформація про документацію із землеустрою, на підставі якої здійснена державна реєстрація земельної ділянки Технічна документація із
землеустрою розроблена
ПП «Земля»
Орган, який зареєстрував земельну ділянку Районний відділ Держземагентства
Дата державної реєстрації земельної ділянки 04.02.2014 р.
Відомості про право власності / право постійного користування
Вид права право власності
Інформація про власників (користувачів) земельної ділянки  
Прізвище, ім'я та по батькові / найменування Веленець Жанна Іванівна
Громадянство Україна
Реквізити документа, що посвідчує особу НЮ 220469 виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області
Податковий номер / номер та серія паспорта фізичної особи 2332456942
Місце проживання / місцезнаходження м. Дубровиця, вул. Залізнична 16
Частка у спільній власності ціла
Документ, який є підставою для виникнення права Рішення Дубровицької міської ради № 71 від 10.02.2014 р.
Документ, що посвідчує право Свідоцтво на право власності на нерухоме майно № 223562 від 21 квітня 2014 р.
Відомості про обмеження у використанні земельної ділянки
Вид обмеження у використанні земельної ділянки охоронна зона навколо ЛЕП до 1кВ
Площа земельної ділянки (її частини), на яку поширюється дія обмеження 0,0075 га
Підстава для виникнення обмеження у використанні земельної ділянки Земельний кодекс України
Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження Управління Держземагентства в Дубровицькому районі
Дата державної реєстрації обмеження 25.02.2014 р.
Строк дії обмеження безстроково
Відомості про державного кадастрового реєстратора (нотаріуса), який надав витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку
Витяг підготував та надав Державний кадастровий реєстратор
Олександр Григорович Шевченко
Підпис М. П.  
СВІДОЦТВО ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
СВІДОЦТВО
ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
Індексний номер: 223562
Дата: 21 квітня 2014 р.
ВІДОМОСТІ ПРО ОБ’ЄКТ НЕРУХОМОГО МАЙНА
Обєкт нерухомого майна: земельна ділянка
Адреса об’єкта: м.Дубровиця,вул.Залізнична,16
Кадастровий номер: 5625081700:28:153:0054
Категорія земель: землі житлової і громадської
забудови
Цільове призначення: будівництво та обслуговування
житлового будинку,
господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка),
секція В, розділ 02.01
Площа: 0,2412 га
ВІДОМОСТІ ПРО ПРАВО ВЛАСНОСТІ
Форма власності: приватна
Розмір частки: 1
Власник: Веленець Жанна Іванівна
реєстраційний номер облікової картки платника податків 2332456942, паспорт громадянина України, НЮ 220469, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, адреса: м.Дубровиця,
вул. Залізнична,16
Орган державної реєстрації служби: Реєстраційна служба
Дубровицького районного
управління юстиції Рівненської
області
Державний реєстратор: Власюк І.В.

(підпис)
ВИТЯГз Державного реєстру прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності
Індексний номер витягу 223562
Дата, час формування 21.04.2014р. 15год 25хв 19с
Витяг надав Реєстраційна служба Дубровицького району управління юстицій Рівненської області, державний реєстратор
Власюк Ігор Вікторович
Підстава надання витягу Заява №6589, 25.02.2014 р.,13год 34хв 15с
гр.Веленець Ж. І.
Актуальна інформація про Державну реєстрацію про право власності
Номер запису про право власності 22222
Дата, час державної реєстрації 21.04.2013 р.,15год 28хв 00с
Державний реєстратор Власюк Ігор Вікторович
Реєстраційна служба Дубровицького району управління юстицій Рівненської області
Підстава виникнення права власності
Форма власності
Розмір частки
Власник  - Свідоцтво про право власності;
Серія та номер: НЮ 220469, Кадастровий реєстратор управління Держземагентства у Дубровицькому районі,
-рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень( з відкриттям дозволу) індексний номер 1419576 від 23.05.2014р. 15:29:00:
приватна
1
грВеленець Ж. В.
НЮ 220469, виданий Дніпропетровським РВ УМВС України в Дніпропетровській області,20 березня 1973 року
Ідентифікаційний номер 2332456942
вул. Залізнична,16 м. Дубровиця,
Дубровицького р-ну, Рівненської області
Тел: (096) 25 13 125

Приложенные файлы

  • docx 18288461
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий