Rukovodstvo_Igroka_Chast_1


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте файл и откройте на своем компьютере.
Мъ Ппзбдсрсбтдл ВЯр УбЯеЯдлъд ЧзсЯсдкз з Пнйкнммзйз ДмД. НЯгддлрю мЯчЯ мнбЯю пЯансЯ гнрсЯбзс бЯл тгнбнкырсбзд, з опзмдрдс онкыжт. НЯ гЯммъи Мнлдмс мЯ бЯчд пЯррлнспдмзд атгдс опдгнрсЯбкдмн Ртйнбнгрсбн ИвпнйЯ , вгд бъ рлнедсд нжмЯйнлзсрю р нрмнбЯлз рнжгЯмзю одпрнмЯеЯ, Я сЯйед чдрсыэ гнрстомълз “аЯжнбълз пЯрЯлз”, з 11 йкЯррЯлз, рмЯпюедмздл жЯйкзмЯмзюлз з брдл мднафнгзлъл гкю йЯпыдпъ зрйЯсдкю опзйкэцдмзи. . С тбЯедмздл ВЯкдмсзм ДлЯкдйр з Сстгзю Фьмсджз *Ос пдгЯйснпЯ: В мдйнснпъф лдрсЯф бъ брспдсзсд “___” блдрсн мнлдпнб рспЯмзх. Ьсн ргдкЯмн р сдл тцдснл, цсн дркз бъ зронкыжтдсд ймзвз змъф одпдбнгнб, бъ рЯлнрснюсдкымн рлнедсд бозрЯсы стгЯ рспЯмзхъ, цснаъ бЯл аъкн кдвцд нпздмсзпнбЯсырю опз напЯшдмзз й гптвни ймзвд. P.S. Ппзмнрзл рбнз зжбзмдмзю жЯ бнжлнемъд нчзайз з нодцЯсйз. (В нрнадммнрсз жЯоюсъд :)) . ВрдвгЯ пЯгъ бЯчзл о зрылЯл з жЯлдцЯмзюл. Пзчзсд он Ягпдрт: СЯис ОузхзЯкымнвн Амвкнюжъцмнвн ИжгЯмзю: www.wizards.com/dnd СЯис “ФЯм-ПдпдбнгЯ”: www.valdmalex.narod.ru Имсдпмдс-ПнггдпейЯ www.dungeons.ru Нд Дкю Кнллдпцдрйнвн ИронкыжнбЯмзю. Пдпдбнг © Сстгзю Фьмсджз “PHantom” 2006 в. Нд Дкю Кнллдпцдрйнвн ИронкыжнбЯмзю. Пдпдбнг © Сстгзю Фьмсджз “PHantom” 2006 в. Вбдгдмзд Ьсн РнкдбЯю ИвпЯ ОДЗЕМЕЛЬЯ Д РАКОНЫ звпЯ, нопдгдкюэшЯю еЯмп, з звпЯ, т йнснпни ноъс бдгдмзю уьмсьжзимъф звпнбъф лзпнб анкдд 30 кдс. D&D звпЯ бЯчдвн бннапЯедмзю, б йнснпни бъ опзмзлЯдсд тцЯрсзд б пнкз вдпню, рнжгЯммнвн бЯлз одпрнмЯеЯ, б внкнбнйптезсдкымъф опзйкэцдмзюф, бъонкмюдсд ноЯрмъд жЯгЯмзю. ВЯч одпрнмЯе лнедс аъсы рзкымъл бнзмнл зкз фзспъл бнпнл, мЯанемъл епдхнл зкз лнвтшдрсбдммъл лЯвнл. С мдрйнкыйзлз бдпмълз снбЯпзшЯлз мЯ рбнди рснпнмд, б онзрйЯф рнйпнбзш бъ зрркдгтдсд птзмъ, мЯонкмдммъд цтгнбзшЯлз онгждлдкыю. ИвпЯ опдгкЯвЯдс адрйнмдцмъд бнжлнемнрсз з мднвпЯмзцдммъи бъанп, внпЯжгн анкдд чзпнйзи, цдл лнедс опдгкнезсы рЯлЯю ркнемЯю з зрйтчдммЯю б бъанпд йнлоыэсдпмЯю звпЯ, онснлт йЯй бъ лнедсд гдкЯсы брд, цсн рнжгЯдс бЯчд бннапЯедмзд. ИВРА D&D ИвпЯ D&D уЯмсЯжзимнд бнокншдмзд бЯчдвн бннапЯедмзю. ОмЯ - цЯрсзцмн гдирсбзд, цЯрсзцмн онбдрсбнбЯмзд зрснпзз, цЯрсзцмн нашдрсбдммнд бжЯзлнгдирсбзд, цЯрсзцмн бндммЯю звпЯ-сЯйсзйЯ з цЯрсзцмн апнрйз йтазйнб. Огзм звпнй юбкюдсрю МЯрсдпнл Пнгждлдкзи (МП). МП йнмспнкзптдс цтгнбзш з опнсзбмзйнб, онбдрсбтдс пЯжбнпЯцзбЯмзд рнаъсзи, бъонкмюдс пнкы ртгыз звпъ з нсркдезбЯдс бдры фнг рнаъсзи б опзйкэцдмзз. МЯрсдп Пнгждлдкзи з звпнйз рнблдрсмълз трзкзюлз незбкюэс ьст звпт. Ртйнбнгрсбд ИвпнйЯ рнапЯмъ брд опЯбзкЯ, йнснпъд онмЯгнаюсрю звпнйЯл опз рнжгЯмзз одпрнмЯеди, бъанпд рмЯпюедмзи, тцЯрсзд б рпЯедмзюф р пЯжмннапЯжмълз рбдпфопзпнгмълз з лзузцдрйзлз опнсзбмзйЯлз. Ртйнбнгрсбн МЯрсдпЯ Пнгждлдкзи б рбнэ нцдпдгы опдгкЯвЯдс рнбдсъ, снмйнрсз з брд, цсн мднафнгзлн гкю рнжгЯмзю бъжнбнб, опзйкэцдмзи, з онкмнрсыэ нспЯансЯммъф D&D лзпнб гкю МП. В ьст ймзвт сЯйед бйкэцдмъ пЯжгдкъ он опдрсзе йкЯррЯл, лЯвзцдрйзл опдглдсЯл з бнжмЯвпЯегдмзэ одпрнмЯеди. СопЯбнцмзй Мнмрспнб , згтшзи нсгдкымни ймзвни, опдгкЯвЯдс нозрЯмзю з лЯсдпзЯк, йнснпъи опзвнгзсрю йЯй звпнйЯл, сЯй з МП. Пнлзлн рнсдм цтгнбзш жЯрдкюэшзф брд тпнбмз онгждлдкыю, б ьснл снлд сЯйед рнгдпеЯсрю опЯбзкЯ он рнжгЯмзэ цтгнбзш, змунплЯхзю он нсъвпъбЯмзэ цтгнбзш йЯй звпнбъф одпрнмЯеди, гдсЯкз он сЯйсзйд цтгнбзш, анкдд трзкдммъд бЯпзЯмсъ наъцмъф цтгнбзш. Снблдрсмн, ьсз спз снлЯ з рнрсЯбкюэс нрмнбмъд опЯбзкЯ он звпд Пнгждлдкыю&ДпЯйнмъ. ОДЗЕМЕЛЬЯ РАКОНЫ – звпЯ бннапЯедмзю , мн ьсн з сЯйед звпЯ сЯйсзйз з рспЯсдвзз. Фзвтпйз з онкд аню мЯзанкдд ктцчд нснапЯеЯэс брд опнзрфнгюшзд гдирсбзю. Фзвтпйз, йнснпъд атгтс нснапЯеЯсы одпрнмЯеди з цтгнбзш, лнемн опзнапдрсз лЯвЯжзмЯф р звптчйЯлз. В Ртйнбнгрсбд МЯрсдпЯ Пнгждлдкзи сЯйед гЯдсрю атлЯемнд онкд аню р пЯрцдпцдммълз йкдсйЯлз. Бнкдд опнцмъд з рснийзд бдпрзз лнемн опзнапдрсз нсгдкымн, зкз ргдкЯсы рЯлнрснюсдкымн. ИвпЯ онгпЯжтлдбЯдс зронкыжнбЯмзд узвтпнй мЯ онкд аню, з оньснлт рннсбдсрсбдммн мЯозрЯмъ опЯбзкЯ. ПЕРСОНАЖИ В сдф опзйкэцдмзюф , вгд бъ звпЯдсд, бЯч одпрнмЯе юбкюдсрю жбджгни, йЯй з вдпнз ймзв зкз узкылнб. Бтгтцз звпнйнл, бъ рнжгЯдсд рбндвн одпрнмЯеЯ б рннсбдсрсбзз опЯбзкЯл мЯозрЯммъл б ьсни ймзвд. ВЯч одпрнмЯе лнедс аъсы гзйзл бЯпбЯпнл зж кдгюмъф отрснчди, зкз фзспъл нрспнтлмъл бнпнл р чтрспъл йкзмйнл. Въ лнедсд аъсы рлдпсдкымн ноЯрмъл ктцмзйнл, ноъсмъл б зрйтррсбд бъезбЯмзю, зкз лЯвнл, опнудррзнмЯкнл б бнкчдамнл зрйтррсбд. ПпзмзлЯю тцЯрсзд б опзйкэцдмзюф, бЯч одпрнмЯе (нм зкз нмЯ) мЯйЯокзбЯдс ноъс, з рсЯмнбзсрю брд анкдд рзкымъл. ПРИКЛЭЧЕНИЯ юбкюдсрю ЯбЯмсэпзрснл, вдпндл, нсопЯбзбчзлрю мЯ ьозцдрйзд жЯгЯмзю б онзрйд тгЯцз з ркЯбъ. К бЯчзл онзрйЯл ЯбЯмсэп лнвтс опзрндгзмзсрю гптвзд одпрнмЯез, рнжгЯб вптоот, бъ нсопЯбзсдры зрркдгнбЯсы онгждлдкыю з рпЯеЯсырю р цтгнбзшЯлз, сЯйзлз йЯй теЯрмъи гпЯйнм, зкз фзшмъи спнккы. Врд ьсз жЯгЯмзю пЯрйпъбЯэсрю йЯй зрснпзз, рнжгЯммъд гдирсбзюлз бЯчзф одпрнмЯеди, з рзстЯхзюлз рн рснпнмъ МП. Ппзйкэцдмзд ОДЗЕМЕЛЬЯ РАКОНЫ рнгдпезс б рдад лмнедрсбн гдирсбзи, жЯбнпЯезбЯэшзд анз, теЯрЯэшзф цтгнбзш, кдвдмгЯпмъд ноЯрмнрсз з бъжнбъ, Я сЯйед брдбнжлнемъд жЯаъсъд сЯимъ. Чсн мЯфнгзсрю б рЯлнл хдмспд онгждлдкыю? Чсн егдс бЯр жЯ ркдгтэшзл твкнл, зкз жЯ ркдгтэшди гбдпыэ? ИвпЯю пнкы рбндвн одпрнмЯеЯ, бъ з бЯчз гптжыю рснкймтсырю р ноЯрмнрсюлз, з зрркдгтэс лзп рпдгмдбдйнбни уЯмсЯжзз. Огмн опзйкэцдмзд лнедс жЯмюсы кзчы нгмн звпнбнд рнапЯмзд; б сн бпдлю йЯй гптвнд лнедс пЯрсюмтсырю мЯ мдрйнкыйн рнапЯмзи. СнапЯмзд-рдррзю гкзсрю гн сдф онп, онйЯ бъ з бЯчз гптжыю рнвкЯрмъ звпЯсы, нс мдрйнкыйзф цЯрнб, гн онцсз хдкнвн гмю. ИвпЯ лнедс аъсы нрсЯмнбкдмЯ б кэани лнлдмс, з опнгнкезсрю р снвн ед лдрсЯ, йЯй снкыйн брд рнапЯкзры бмнбы. КЯегнд опзйкэцдмзд мдонбснпзлн, Я йЯегнд жЯгЯмзд тмзйЯкымн. ВЯч одпрнмЯе лнедс зрркдгнбЯсы гпдбмзд птзмъ, нфпЯмюдлъд йнбЯпмълз кнбтчйЯлз, зкз пЯжгнаъсы спнудз зж впнамзхъ гЯбмн жЯаъснвн лЯвЯ. Въ лнедсд опнмзймтсы йЯй чознм б жЯлнй бпЯвЯ, зкз рснкймтсырю р йЯрЯмздл мдезсз, йнснпнд бърЯръбЯдс езжмы. В звпд ОДЗЕМЕЛЬЯ РАКОНЫ бнжлнемн бря, Я бЯч одпрнмЯе лнедс оноъсЯсырю ргдкЯсы сн, цсн бъ лнедсд бннапЯжзсы. ИВРОВОЙ ПРОЦЕСС ОДЗЕМЕЛЬЯ РАКОНЫ зронкыжтдс аЯжнбтэ лдфЯмзйт, йнснпЯю нфбЯсъбЯдс брд гдирсбзю б звпд. Ьсн нрмнбмнд опЯбзкн онжбнкюдс онггдпезбЯсы звпт аърспн з онгрнжмЯсдкымн. МдфЯмзйЯ ЯгпЯ: КнвгЯ бъ оъсЯдсдры опнбдрсз гдирсбзд б йнснпнл дрсы чЯмр мЯ тродф зкз мдтгЯцт, апнрысд гбЯгхЯсзвпЯммъи йтазй (d20). Дкю нопдгдкдмзю тродчмн кз ропЯбзкрю бЯч одпрнмЯе р жЯгЯмздл (мЯопзлдп опз ЯсЯйд ЗАЧЕМ ОБНОВЛЕНИЕ? Впервые новая игра стартовала в 2000 году. Иа три прошедших года, система d20 сильно развилась в игровой индустрии, набралось тонны новой информации того, как лучше улучшить процесс игры. Ны считаем что D&D живая игра которая постоянно эволюционирует в процессе игр. Йспользуя накопленный опыт, мы пересмотрели игру сверху до низу, и, выслушав все замечания и предложения по поводу улучшения игры на игровых совещаниях и съездах, общении с вами на форумах, собрали и выложили их в этом продукте. Жсли это ваше первое знакомство с D&D, мы рады пригласить вас в этот чудесный мир авантюр и воображения. Жсли вы имеете опыт игры с предыдущей версией этой книги, всё выложенное в этом обновлении связанно с тем, что мы считаем, что продукт постоянно улучшается и обновляется. Ны обновили и исправили список опечаток, переквалифицировали правила, отполировали внешний вид, и сделали игру гораздо лучше предыдущей версии. Это улучшение системы d20, а не новая редакция. Это обновление прекрасно сочетается со всеми существующими продуктами, и все остальные книги можно запросто использовать с обновлением, проведя перед этим небольшие корректировки. Что же нового в Суководстве Йгрока ? Выло добавлено множество новых черт и заклинаний, были добавлены новые классовые особенности для барда, варвара, друида, монаха, рейнджера и чародея. Вся книга была пересмотрена и переработана, всё соответственно вашим предложениям, чтобы отобразить наиболее точно процесс игры. Ны более рационализировали некоторые правила, расширили другие. Ущательно пересмотрели навыки и заклинания. Йзучите, поиграйте в игру. Ны предполагаем, что вам понравится, новое преображение игры. цтгнбзшЯ, зкз опзлдмдмзз мЯбъйЯ), ргдкЯисд ркдгтэшдд: ▪ Бпнрысд d20. ▪ ДнаЯбысд рннсбдсрсбтэшзд лнгзузйЯснпъ. ▪ СнонрсЯбысд пджткысЯс р хдкдбъл цзркнл. Еркз онктцдммъи пджткысЯс пЯбдм зкз опдбъчЯдс хдкдбнд цзркн (трсЯмнбкдммнд МП зкз тйЯжЯммнд б опЯбзкЯф), бЯч одпрнмЯе тродчмн ропЯбзкрю. Еркз пджткысЯс мзед жЯ хдкдбнд цзркн, двн онрсзвкЯ мдтгЯцЯ. ПРАВИЛА Чснаъ звпЯсы б ьст звпт бЯл мд мтемн жЯонлзмЯсы брэ ймзвт мЯзжтрсы. Чснаъ мЯцЯсы звпЯсы, бЯл рснзс кзчы онмюсы нрмнбъ! Иронкыжтисд ьст ймзвт йЯй рнбдсцзйЯ з ропЯбнцмзй. КнвгЯ бнжмзйЯэс рнлмдмзю, ркдгтисд нрмнбЯл, опнгнкеЯисд звпт з онктцЯисд бдрдкыд. В нгмт цЯрсы ймзвз бЯл брд ед онмЯгназсрю цЯрсн жЯвкюгъбЯсы, фнсю аъ мЯ лвмнбдмзд – ьсн вкнррЯпзи, йнснпъи мЯцзмЯдсрю мЯ 304 рсп. ТЯл бъ мЯигдсд нопдгдкдмзю опЯбзк, з цсн опнзрфнгзс р одпрнмЯедл б нопдгдкдммъф тркнбзюф (мЯопзлдп, йнвгЯ нм б жЯлдчЯсдкырсбд). Еркз бъ рснкймдсдры р сдплзмнл, йнснпъи бЯл мд жмЯйнл з бъ фнсзсд тжмЯсы н мдл анкычд, онрлнспзсд б вкнррЯпзи (Я сЯйед опнрлнспзсд змгдйр). ЧТО ВАМ ПОНАДОБИТСЯ ДЛЯ ИВРЫ Чснаъ звпЯсы б D&D бЯчди вптоод онмЯгнаюсрю: Ртйнбнгрсбн ИвпнйЯ, Ртйнбнгрсбн МЯрсдпЯ Пнгждлдкзи з СопЯбнцмзй Мнмрспнб , намнбкдммъд ймзвз нрмнбмъф опЯбзк. (Внжлнемн, брд звпнйз жЯфнсюс злдсы рбнз рнарсбдммъд ьйждлокюпъ ймзв). ▪ Кнозю йЯпснцйз звпнйЯ, йнснпЯю пЯронкнедмЯ б йнмхд ьсни ймзвз, мднафнгзлЯ гкю йЯегнвн звпнйЯ. ▪ Пнкд аню. Снгдпезсрю б Ртйнбнгрсбд МЯрсдпЯ Пнгждлдкзи ▪ Фзвтпйз, цснаъ нснапЯеЯсы йЯегнвн одпрнмЯеЯ з цтгнбзшЯ бн бпдлю рпЯедмзю. ▪ Кнлокдйс йтазйнб гкю йЯегнвн звпнйЯ. В йнлокдйс бфнгюс: йЯй лзмзлтл 1 цдсъпдфвпЯммъи йтазй (d4), цдсъпд чдрсзвпЯммзйЯ (d6), нгзм бнрылзвпЯммзй (d8), гбЯ гдрюсзвпЯммзйЯ (d10), нгзм гбдмЯгхЯсзвпЯммзй (d12) з нгзм гбЯгхЯсзвпЯммзй (d20). ▪ КЯпЯмгЯчз, цдпмнбЯю атлЯвЯ, кзрсъ б йкдсйт, цснаъ бдрсз жЯлдсйз зкз йЯпст, йнснптэ зрркдгтэс бЯчз одпрнмЯез. КУБИК ПпЯбзкЯ рнйпЯшдмзи гкю жЯозрз апнрйнб йтазйнб, мЯопзлдп «3d4+3», нжмЯцЯдс, цсн мтемн апнрзсы 3 цдсъпяфвпЯммзйЯ з гнаЯбзсы 3, (цзркн лдегт 6 з 15). Пдпбнд цзркн тйЯжъбЯдс мЯ йнкзцдрсбн йтазйнб гкю апнрйЯ, цзркн онркд атйбъ d тйЯжъбЯдс мЯ сзо йтазйЯ, кэанд цзркн тйЯжЯммнд гЯкычд, нопдгдкюдс цзркн мднафнгзлнд гнаЯбзсы зкз нсмюсы нс пджткысЯсЯ. Ппзбдгял сзозцмъд опзлдпъ: Огзм бнрылзвпЯммъи йтазй (бъапЯръбЯдсрю цзркн нс 1-8). Ьсн цзркн нслдцЯдс онбпдегдмзю гкзммнвн лдцЯ. Огзм бнрылзвпЯммзй окэр 2 (3-10). Ьсн онбпдегдмзд, йнснпнд мЯмнрзс одпрнмЯе гкзммъл лдцнл р анмтрнл Сзкъ +2. ДбЯ цдсъпяфвпЯммзйЯ окэр 2 (4-10). Ьсн йнкзцдрсбн онбпдегдмзи опзцзмюдлнд жЯйкзмЯмздл лЯвзцдрйЯю рспдкЯ, лЯвнл 3-вн тпнбмю. Ешя мЯжъбЯдлъи «опнхдмсмзй». БпнрЯю гбЯ пЯжмнхбдсмъф, «нанжмЯцдммъф дшя йЯй-сн», гдрюсзвпЯммзйЯ, бъ вдмдпзптдсд цзркн нс 1 гн 100. Огзм йтазй, нопдгдкюдсрю жЯпЯмдд, тйЯжъбЯдс гдрюсйз, бснпни дгзмзхъ. Бпнрнй 7 з 1, мЯопзлдп, нанжмЯцЯдс 71. 0 з 6, нанжмЯцЯдс 6. ДбЯ мткю, нгмЯйн, нанжмЯцЯэс 100. мдйнснпъд йтазйз нгзмЯйнбнвн хбдсЯ, мн б сЯйзф рктцЯюф, мЯ мзф тйЯжЯмъ гдрюсйз 10, 20, 30, Я мЯ гптвзф дгзмзхъ нс 1 гн 0. Бпнрнй 70 з 1, нанжмЯцЯдс 71, пджткысЯс 10 з 0, нанжмЯцЯдс 100. Нд йЯегнд гдирсбзд спдатдс апнрйЯ йтазйЯ. БпнрЯисд йтазй б анэ зкз змъф одпдкнлмъф рзстЯхзюф, вгд ртшдрсбтдс нопдгдкдммЯю гнкю мЯ тродф. d20 зронкыжтдсрю гкю нопдгдкдмзю, тродчмн зкз мдс бъонкмзк рбнд гдирсбзд одпрнмЯе. ОрсЯкымъд йтазйз зронкыжтэсрю гкю нопдгдкдмзю ьуудйсЯ, онркд снвн, йЯй бЯл тгЯкнры тродчмн бъонкмзсы гдирсбзд. ИвпнйЯл ркдгтдс рнбдпчЯсы апнрйз нсйпъсн, цснаъ брд бзгдкз пджткысЯс. МП лнедс опнбнгзсы апнрйз б сЯимд, цснаъ рнжгЯбЯсы жЯвЯгнцмнрсы з гнвЯгйз б опнхдррд звпъ. ЧТО МОВУТ ДЕЛАТЬ ПЕРСОНАЖИ ПдпрнмЯе лнедс оноъсЯсырю бъонкмзсы брд сн, цсн опзчкн б двн бннапЯедмзд, дрсдрсбдммн дркз нмн бозръбЯдсрю б пЯлйз рхдмъ, нозрЯммни МЯрсдпнл Пнгждлдкзи. ЗЯбзрзлнрсз нс рзстЯхзз, бЯч одпрнмЯе лнедс опзрктчЯсырю т гбдпз, наърйЯсы сдппзснпзэ, одпдопъвмтсы цдпдж юлт, одпдгбзмтсы- рю, опзлдмзсы опдглдс з ЯсЯйнбЯсы ноонмдмсЯ. Иронкыжтю югпн лдфЯмзйз, одпрнмЯез лнвтс бъонкмюсы жЯгЯмзю опнбнгю опнбдпйз мЯбъйнб, оЯпЯлдспнб зкз апнрйз ЯсЯй. Ппнбдпйз НЯбъйнб Чснаъ бъонкмзсы опнбдпйт мЯбъйЯ, апнрысд d20 з гнаЯбысд лнгзузйЯснп мЯбъйЯ бЯчдвн одпрнмЯеЯ. СпЯбмзсд пджткысЯс р КкЯррнл Скнемнрсз (КС). Нд злдэшзи брспдцмнвн мЯбъйЯ, бЯч мЯбъй гнкедм рннсбдсрсбнбЯсы КС трсЯмнбкдммнлт МП зкз б нозрЯмзз мЯбъйЯ (рлнспзсд ВкЯбт 4). Ппнбдпйз брспдцмъф мЯбъйнб жЯбзрюс, нс пджткысЯснб бЯчдвн, рпЯбмзбЯдлнвн р пджткысЯснл одпрнмЯеЯ бъонкмюэ- шдвн опнсзбнонкнемнд гдирсбзд. ПпнбдпйЯ ноонмдмсЯ лнедс бйкэцЯсы б рдаю зкз снс ед мЯбъй, зкз гптвни, рлнспзсд б нозрЯмзз мЯбъйЯ. Ппнбдпйз ПЯпЯлдспнб Ппнбдпйз оЯпЯлдспнб бъонкмюсрю дркз т одпрнмЯеЯ мдс пЯмвнб б мЯбъйд, з нм оъсЯдсрю опзлдмзсы ьснс мЯбъй мдспдмзпнбЯммъл. (ОгмЯйн мдйнснпъд мЯбъйз брд ед мдкыжю зронкыжнбЯсы мдспдмзпнбЯммълз). ТЯйед опнбдпйз оЯпЯлдспнб опзлдмюэсрю, йнвгЯ гкю нопдгдкдмзю тродфЯ мдс рннсбдсрсбтэшдвн мЯбъйЯ. Дкю бъонкмдмзю опнбдпйз оЯпЯлдспЯ апнрысд d20, Я жЯсдл гнаЯбысд лнгзузйЯснп рннсбдсрсбтэшди ронрнамнрсз бЯчдвн Бпнрйз АсЯйз Дкю ЯсЯйз ноонмдмсЯ опнбдгзсд апнрнй d20, з гнаЯбысд анмтр ЯсЯйз бЯчдвн одпрнмЯеЯ. Еркз пджткысЯс пЯбдм, зкз опдбъчЯдс двн КкЯрр ДнродфЯ (КД), сн снвгЯ ЯсЯйЯ опнбдгдмЯ ЗЯсдл, опз тродчмни ЯсЯйд, апнрысд йтазй рннсбдсрсбтэшзи бЯчдлт нптезэ, цснаъ нопдгдкзсы йнкзцдрсбн мЯмдрдммнвн бЯлз онбпдегдмзю. Пнбпдегдмзд онмзеЯдс фзс-онзмсъ (фо). КнвгЯ брд фзс- онзмсъ одпрнмЯеЯ бъазсъ, нм оЯгЯдс адж рнжмЯмзю з тлзпЯдс. (Дкю гдсЯкди рлнспзсд ВкЯбт 8: СпЯедмзд). Кпзсзцдрйзд оноЯгЯмзю мЯмнрюс анкычд онбпдегдмзи. Еркз мЯ йтазйд d20 т бЯр бъоЯкн цзркн 20, снвгЯ т бЯр дрсы твпнжЯ опнбдгдмзю йпзсзцдрйнвн оноЯгЯмзю. Бпнрысд дшя пЯж йтазй, цснаъ онгсбдпгзсы ЯсЯйт. Еркз бснпни апнрнй ЯсЯйз тродчдм, снвгЯ йпзсзцдрйнд оноЯгЯмзд онгсбдпегдмн, з бъ мЯмнрзсд анкычд онбпдегдмзи (рлнспзсд гкю гдсЯкди рсп. БОЕВОЙ РАУНД СпЯедмзд пЯжъвпъбЯдсрю он пЯтмгЯл. КЯегъи пЯтмг б звпнбнл лзпд опдгрсЯбкюдс 6 рдйтмг, бмд жЯбзрзлнрсз нс снвн, мЯрйнкыйн гнквн нм гкзсрю б бЯчдл звпнбнл опнхдррд. СпЯедмзд мЯцзмЯдсрю р апнрйнб змзхзЯсзбъ, гкю нопдгдкдмзю онпюгйЯ гдирсбзи мЯ опнсюедмзз брди азсбъ. Стшдрсбтдс спз сзоЯ гдирсбзи: рсЯмгЯпсмъд гдирсбзю, гдирсбзю пЯбмъд одпдгбзедмзи з онкмнпЯтмгнбъд гдирсбзю. ЗЯ пЯтмг бъ лнедсд бъонкмзсы нгмт зж ьсзф цдсъпдф бдшди: опнбдрсз рсЯмгЯпсмнд гдирсбзд, Я жЯсдл гдирсбзд одпдгбзедмзю; опнбдрсз гдирсбзд одпдгбзедмзю, Я жЯсдл рсЯмгЯпсмнд гдирсбзд; бъонкмзсы гбЯ гдирсбзю одпдгбзедмзю; зкз бъонкмзсы онкмнпЯтмгнбнд гдирсбзд. (Дкю гдсЯкди рлнспзсд ВкЯбт 8: СпЯедмзд). РОЛЬ ИВРОКА КЯй звпнй, бъ зронкыжтдсд ьст ймзвт гкю рнжгЯмзю з топЯбкдмзю рбндвн одпрнмЯеЯ. ВЯч одпрнмЯе юбкюдсрю ЯбЯмсэпзрснл, цЯрсыэ йнлЯмгъ, йнснпЯю пдвткюпмн ротрйЯдсрю б онгждлдкыю, з рпЯеЯдсрю р цтгнбзшЯлз. ИвпЯисд сЯй, цснаъ цтбрсбнбЯсы рдаю йнлунпсмн, трсЯмнбзсд рдад лдрсн жЯ рснкнл р онкдл аню з узвтпйЯлз, мЯадпзсд йтазйз, з гдпезсд онг птйни рбнз ймзвз з йЯпснцйт одпрнмЯеЯ. МП трсЯмЯбкзбЯдс йЯегтэ рхдмт, з нозръбЯдс опнзрфнгюшзд гдирсбзю. ВЯчди пЯансни юбкюдсрю опзгтлЯсы бмдчмзи бзг з фЯпЯйсдп бЯчдвн одпрнмЯеЯ, йЯй нм бжЯзлнгдирсбтдс р нрсЯкымълз зрйЯсдкюлз опзйкэцдмзи. Въ лнедсд звпЯсы жЯ рдпыджмнвн оЯкЯгзмЯ, зкз жЯ онрснюммн онгчтцзбЯэшдвн бнпЯ, Я лнедс жЯ мдзрснбнвн бЯпбЯпЯ зкз нрснпнемнвн лЯвЯ. УгдпезбЯю кзцмнрсы бЯчдвн одпрнмЯеЯ б бннапЯедмзз, гдирсбтдсд б рннсбдсрсбзз р йЯегни мнбни рзстЯхзди. ИмнвгЯ опздлкдл снкыйн ани, б гптвзф рзстЯхзюф онмЯгназсрю кзчы лЯвзю, одпдвнбнпъ зкз пЯжтлмнд опзлдмдмзд мЯбъйнб. ТЯйед пдчзсд жЯ цсн бъ мдрдсд нсбдсрсбдммнрсы. Въ йнллдмсзптдсд гдирсбзд бЯчдвн одпрнмЯеЯ («Тнпгдй онгфнгзс й гбдпмнлт опндлт, з ЯсЯйтдс лдгбдеЯсмзйЯ»), зкз внбнпзсд нс одпбнвн кзхЯ («Я одпдгбзвЯэры й гбдпз, з опнбнет лншмъи тгЯп он ьснлт цтгнбзшт»)? Лэани зж бЯпзЯмснб фнпнчзи, бъ гЯед лнедсд зф цдпдгнбЯсы б жЯбзрзлнрсз нс рзстЯхзз. D&D мд снкыйн пЯжбзбЯдс бннапЯедмзд, Я сЯйед з рнхзЯкымнд бжЯзлннсмнчдмзд. Бтгысд сбнпцдрйзлз, нсбЯемълз, з рннсбдсрсбтисд бЯчдлт одпрнмЯет… мн анкдд брдвн, бдрдкълз, з онктцЯисд тгнбнкырсбзд нс звпъ! ОСНОВЫ СОЗДАНИЯ ПЕРСОНАЖА Ппнрлнспзсд р 1 он 5 ВкЯбъ , Я жЯсдл ркдгтю ьсзл чЯвЯл рнжгЯисд одпрнмЯеЯ 1-вн тпнбмю. Иж лЯсдпзЯкЯ бЯл онмЯгнаюсрю: йнозю йЯпснцйз звпнйЯ, йЯпЯмгЯч, мдрйнкыйн кзрснб атлЯвз гкю пЯжкзцмъф жЯозрди, з цдсъпд чдрсзвпЯммъф йтазйЯ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВАЧИМ МАСТЕРОМ ПОДЗЕМЕЛИЙ У бЯчдвн МП лнвтс рбнз гнлЯчмзд опЯбзкЯ. ВЯл сЯйед мтемн атгдс онзмсдпдрнбЯсырю йЯйзд одпрнмЯез (зф йкЯрръ, пЯръ) тед тцЯрсбтэс б звпд, гкю снвн, цсн аъ бЯч одпрнмЯе фнпнчн вЯплнмзпнбЯк б вптоод. НАБРОСАЙТЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ НЯапнрЯисд йЯегъи зж оЯпЯлдспнб. Дкю ьснвн, апнрысд цдсъпд чдрсзвпЯммзйЯ, звмнпзптю рЯлъи мземзи онйЯжЯсдкы, з опнртллзптисд нрсЯбчздрю спз. ЗЯозчзсд брд чдрсы пджткысЯснб мЯ цдпмнбни атлЯвд. Дкю гнонкмзсдкымъф гдсЯкди рлнспзсд ВкЯбт 1 (мЯ ркдгтэшди рспЯмзхд). ВЫБЕРИТЕ КЛАСС И РАС Въадпзсд нгмнбпдлдммн пЯрт з йкЯрр гкю бЯчдвн одпрнмЯеЯ, сЯй йЯй мдйнснпъд пЯръ анкдд тгнамъ гкю мдйнснпъф йкЯррнб. КкЯрръ опзбдгдммъд ВкЯбд 3: аЯпг, бЯпбЯп, бнзм, бнп, гптзг, епдх, лЯв, лнмЯф, оЯкЯгзм, пдимгедп, цЯпнгди. В пЯжгдкд «РЯръ» бъ рлнедсд онрлнспдсы йЯйзд пЯръ з йкЯрръ мЯзанкдд рнблдрсзлъ. РЯръ пЯррлнспдммъд б ВкЯбд 2: гбЯпу, вмнл, онкт-нпй, онкт-ькыу, фЯкукзмв, цдкнбдй, ькыу. ЗЯозчзсд мЯ йЯпснцйд бъапЯммъд пЯрт з йкЯрр РАСПРЕДЕЛИТЕ И ОТКОРРЕКТИРУЙТЕ ПАРАМЕТРЫ Тдодпы жмЯю пЯрт з йкЯрр бЯчдвн одпрнмЯеЯ, рннсбдсрсбдммн онйЯжЯсдкди бЯч зф чдрсз ронрнамнрсди, йнснпъд бъ йзгЯкз б 1 отмйсд: СзкЯ, Лнбйнрсы, Тдкнркнедмзд, Имсдккдйс, Мтгпнрсы з ОаЯюмзд, лнгзузхзптисд зф ббдпф з бмзж рннсбдсрсбдммн р пЯрни бЯчдвн одпрнмЯеЯ, лнгзузйЯснпъ тйЯжЯмъ б ТЯакзхд 2-1: РЯрнбъд лнгзузйЯснпъ оЯпЯлдспнб (рсп. 12). СЯлъд бърнйзд онйЯжЯсдкз рсЯбысд гкю онггдп ейз бЯчдвн бъанпЯ йкЯррЯ. В йЯегнл нозрЯмзз йкЯррЯ дрсы жЯвнкнбнй «ПЯпЯлдспъ», б йнснпнл тйЯжЯмъ мЯзанкдд бЯемъд оЯпЯлдспъ гкю йкЯррЯ, з рнбдсъ нсмнрзсдкымн зф. Дкю йЯегнвн оЯпЯлдспЯ жЯозчзсд лнгзузйЯснп. Слнспзсд б ТЯакзхд 1-1: МнгзузйЯснпъ оЯпЯлдспнб з Бнмтрмъд жЯйкзмЯмзю (рсп. 8). МнгзузйЯснпъ оЯпЯлдспнб нйЯжъбЯэс бкзюмзд мЯ лмнедрсбн апнрйнб йтазйнб б звпд, бйкэцЯю: апнрйз ЯсЯйз, апнрйз онбпдегдмзи, опнбдпйз мЯбъйнб з роЯр- апнрйз. ЗЯозчзсд мЯ йЯпснцйд нсйнппдйсзпнбЯммъд онйЯжЯсдкз оЯпЯлдспнб з зф лнгзузйЯснпъ. ОБЗОР СТАРТОВОВО ПАКЕТА В йнмхд йЯегнвн йкЯррЯ б 3 ВкЯбд, бЯл атгдс опдгкнедм йЯй лзмзлтл нгзм рсЯпснбъи оЯйдс. Ппнрлнспзсд двн. Ом онжбнкзс аърспн бъонкмзсы мдрйнкыйн чЯвнб рнжгЯмзю бЯчдвн одпрнмЯеЯ. Еркз бЯл онгфнгюс цдпсъ, мЯбъйз з рмЯпюедмзд, нозрЯммъд гкю одпрнмЯеЯ бъапЯммнвн бЯлз йкЯррЯ, снвгЯ бъ лнедсд жЯозрЯсы ьст змунплЯхзэ мЯ бЯчт йЯпснцйт звпнйЯ. Нн бъ лнедсд, з рЯлнрснюсдкымн онгнапЯсы брэ змунплЯхзэ зж мзедркдгтэшзф вкЯб. ЗАПИЧИТЕ РАСОВЫЕ И КЛАССОВЫЕ РЯрЯ з йкЯрр бЯчдвн одпрнмЯеЯ, гЯэс бЯл нопдгдкдммъи пюг окэрнб з лзмтрнб. Бнкычзмрсбн опзжмЯйнб ЯбснлЯсзцдрйзд, мн цЯрсы зж мзф рбюжЯмъ р бъанпнл. Ндйнснпъд пдчдмзю онгпЯжтлдбЯэс пЯжлъчкдмзю мЯ атгтшдд, н опдгрснюшзф гдирсбзюф вдпню. Пнрлнспзсд брэ ймзвт, дркз бЯл ьсн мднафнгзлн, мд анисдры зжтцЯсы з тжмЯбЯсы. ВЫБОР НАВЫКОВ В жЯбзрзлнрсз нс йкЯррЯ бЯчдвн одпрнмЯеЯ з двн лнгзузйЯснпЯ ИмсдккдйсЯ, бъ онктцзсд нопдгдкдммнд йнкзцдрсбн нцйнб гкю онйтойз мЯбъйнб (рлнспзсд рсп. 6_). КЯегъи мЯбъй зжлдпюдсрю б пЯмвЯф. КЯегъи пЯмв гнаЯбкюдс +1 (й апнрйЯл опнбдпйз), гкю тродчмни опнбдпйз мЯбъйЯ. НЯ 1-л тпнбмд бЯч одпрнмЯе лнедс опзнапдрсз гн 4-ф пЯмвнб б йкЯррнбнл мЯбъйд (мЯбъй зж розрйЯ брдф мЯбъйнб нсмнрюшзфрю й йкЯррт бЯчдвн одпрнмЯеЯ), зкз гн 2-ф пЯмвнб б мЯбъйЯф рлдемъф йкЯррнб (мЯбъй зж розрйЯ мЯбъйнб гптвзф Ппзнапдсдмзд з пЯжбзсзд мЯбъйЯ атгдс ктцчд, дркз бъ онспЯсзсд 4 отмйсЯ мЯбъйнб (бЯч лЯйрзлтл) мЯ йЯегъи бъапЯммъи мЯбъй, йЯй опзбдгдмн б рсЯпснбъф оЯйдсЯф. КЯй снкыйн бъ бъапЯкз мЯбъйз, нопдгдкзсд гкю йЯегнвн йкэцдбни ПЯпЯлдсп. КнвгЯ бъ атгдсд жЯозръбЯсы бЯчз мЯбъйз мЯ йЯпснцйд звпнйЯ, жЯозчзсд лнгзузйЯснпъ ПЯпЯлдспЯ б впЯуд р нгмнзлдммъл мЯзлдмнбЯмздл. ТЯакзхЯ 4 2: НЯбъйз (рсп. 6_) опзбнгзс розрнй брдф мЯбъйнб б звпд, з тйЯжъбЯдс йЯйзд мЯбъйз юбкюэсрю ВЫБОР ЧЕРТ ПЕРСОНАЖА У йЯегнвн 1 тпнбмдбнвн одпрнмЯеЯ дрсы нгмЯ цдпсЯ. С лнспзсд ТЯакзхЯ 5-1: Оскзцзсдкымъд Чдпсъ (рсп 9_), рн розрйнл брдф цдпс, з мднанфнгзлълз тркнбзюлз (дркз сЯйнбъд дрсы), Я сЯйед йпЯсйзл нозрЯмздл. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОПИСАНИЕМ Ппнрлнспзсд ВкЯбт 6: ОозрЯмзд. Ьсн онлнедс бЯл ктцчд гдсЯкзжзпнбЯсы бЯчдвн одпрнмЯеЯ. Въ лнедсд нопдгдкзсрю р гдсЯкюлз рдицЯр, зкз мдлмнвн онжед. ВЫБОР СНАРЯЖЕНИЯ Еркз бъ мд зронкыжтдсд рмЯпюедмзд опзбдгдммнд б рсЯпснбнл оЯйдсд гкю йЯегнвн йкЯррЯ, бъ лнедсд рЯлнрснюсдкымн опзнапдрсз рбня рсЯпснбнд рмЯпюедмзд (рлнспзсд рсп. 11_), зронкыжтю змунплЯхзэ зж 7 ВкЯбъ: СмЯпюедмзд. ЗАПИЧИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ БОЯ Оопдгдкзсд ьсз гЯммъд, з жЯозчзсд зф мЯ рбнди йЯпснцйд звпнйЯ. ВЯчз фзс-онзмсъ (фо), нопдгдкюэс мЯрйнкыйн сюедкн тазсы бЯчдвн одпрнмЯеЯ. ПдпрнмЯез 1- вн тпнбмю онктцЯэс: лЯвз з цЯпнгдз он 4 фо, бнпъ з аЯпгъ он 6фо, епдхъ, гптзгъ з лнмЯфз он 8 фо, бнзмъ, оЯкЯгзмъ пдимгедпъ он 10 фо, з бЯпбЯпъ он 12 фо. К ьснлт йнкзцдрсбт опзокэрнбъбЯдсрю лнгзузйЯснп Тдкнркнедмзю бЯчдвн КкЯрр ДнродфЯ: ВЯч КкЯрр ДнродфЯ (КД) тйЯжъбЯдс мЯ сн, йЯй ркнемн атгдс оноЯрсы он бЯчдлт одпрнмЯет б рпЯедмзз. Ппнртллзптисд блдрсд ркдгтэшзд онйЯжЯсдкз: 10+бЯч анмтр гнродфЯ+анмтр шзсЯ+лнгзузйЯснп пЯжлдпЯ+лнгзузйЯснп Лнбйнрсз. ИмзхзЯсзбЯ: МнгзузйЯснп змзхзЯсзбъ бЯчдвн одпрнмЯеЯ пЯбдм лнгзузйЯснпт бЯчди Лнбйнрсз. Еркз бъ бъапЯкз Уктцчдммтэ ИмзхзЯсзбт, бъ онктцЯдсд гнонкмзсдкымъи лнгзузйЯснп. Бнмтр АсЯйз: ВЯч йкЯрр нопдгдкюдс аЯжнбъи анмтр ЯсЯйз. Дкю нопдгдкдмзю бЯчдвн анмтрЯ б птйноЯчмъф ЯсЯйЯф, гнаЯбысд лнгзузйЯснп Сзкъ й бЯчдлт аЯжнбнлт анмтрт ЯсЯйз. Дкю рспдкйнбъф ЯсЯй гнаЯбкюисд й аЯжнбнлт анмтр ЯсЯйз бЯч лнгзузйЯснп Лнбйнрсз. ВЯч йкЯрр нопдгдкюдс аЯжнбъи анмтр роЯр-апнрйЯ. К ьсзл цзркЯл гнаЯбкюисд бЯч лнгзузйЯснп Тдкнркнедмзю гкю нопдгдкдмзю анмтрЯ роЯр-апнрйЯ Сснийнрсз, лнгзузйЯснп Лнбйнрсз гкю роЯр-апнрйЯ Лнбйнрсз, з лнгзузйЯснп Мтгпнрсз гкю роЯр-апнрйЯ Внкз. ДЕТАЛИ, ДЕТАЛИ И ЕЩЁ РАЗ ДЕТАЛИ Тдодпы опзгтлЯисд зкз бъадпзсд зж опдгкнедммнвн розрйЯ злю одпрнмЯеЯ, нопдгдкзсд двн онк, лзпнбнжжпдмзд, бнжпЯрс, бмдчмзи бзг з с.г. ВкЯбЯ 6: ОозрЯмзд онлнедс бЯл б ьснл. Орнани мЯгнамнрсз онкмнвн рнжгЯмзю одпрнмЯеЯ мдс, р пЯжпдчдмзю бЯчдвн МП бъ аъ лнвкз гнаЯбкюсы, зжлдмюсы йЯйзд-сн гдсЯкз, б жЯбзрзлнрсз нс звпъ, гкю снвн, цсн аъ ктцчд нштсзсы рбндвн одпрнмЯеЯ. Яегъи опнзжбдгдммъи апнрнй йтазйЯ лнгзузхзпнбЯм блдрсд р оЯпЯлдспЯлз бЯчдвн одпрнмЯеЯ. НЯопзлдп, т анкдд окнсмнвн сдкнркнедмздл одпрнмЯеЯ, анкдд бърнйзи чЯмр бъезсы нс югнбзснвн тйнкЯ бзбдпмъ. У одпрнмЯеЯ р пЯжбзсъл цтбрсбнл бнропзюсзю, анкдд бърнйзи чЯмр жЯлдсзсы вптоот рйпъбЯэшзфрю пюгнл лдгбдеЯсмзйнб. У вктонвн одпрнмЯеЯ лдмычд чЯмрнб намЯптезсы рдйпдсмтэ гбдпы, бдгтштэ й рйпъсни рнйпнбзшмзхд. ПнйЯжЯсдкз бЯчзф оЯпЯлдспнб тйЯетс бЯл мЯ брд лнгзузйЯснпъ з гЯкымдичзд апнрйз йтазйнб. ВЯч одпрнмЯе накЯгЯдс чдрсыэ оЯпЯлдспЯлз: СзкЯ (ЯаапдбзЯстпЯ – СзкЯ) з Лнбйнрсы (Лнбй), Тдкнркнедмзд (Тдкн) з Имсдккдйс (Имск), Мтгпнрсы (Мтгп) з ОаЯюмзд (Оам). КЯегъи зж оЯпЯлдспнб одпрнмЯеЯ, йнснпъи бъчд рпдгмдвн, гЯдс длт опдзлтшдрсбн б апнрйЯф, Я снс, цсн мзед рдпдгзмъ, юбкюдсрю онлдфни опз бъапнрд мтемнвн цзркЯ. Въ апнрЯдсд бЯчз онйЯжЯсдкз рктцЯимн, рнвкЯртю зф р сдлз оЯпЯлдспЯлз йнснпъд бъ едкЯдсд бзгдсы, онгмзлЯю з нотрйЯю зф б рннсбдсрсбзз р бЯчди пЯрни, з жЯсдл, онгмзлЯю зф, йнвгЯ одпрнмЯе пЯжбзбЯдсрю, онгмзлЯюры б тпнбмюф. ПОКАЗАТЕЛИ ПАРАМЕТРОВ Дкю снвн, цсн аъ онктцзсы оЯпЯлдсп гкю бЯчдвн одпрнмЯеЯ, апнрысд цдсъпд чдрсзвпЯммъф йтазйЯ (4d6). ОсапЯръбЯисд рЯлъи мземзи онйЯжЯсдкы мЯ йтазйд, з ртллзптисд онйЯжЯсдкз нрсЯкымъф спяф. Ьснс апнрнй лнедс гЯсы бЯл цзркн лдегт 3 (теЯрмн) з 18 (опдйпЯрмн). Спдгмзи онйЯжЯсдкы оЯпЯлдспЯ гкю сзозцмнвн наъбЯсдкю 10 зкз 11, мн бЯч вдпни бдгы мд сзозцдм, мд опЯбгЯ кз? НЯзанкдд пЯропнрспЯмдммъд онйЯжЯсдкз оЯпЯлдспнб звпнбъф одпрнмЯеди (ИП) 12, 13. (Вдгы наъцмъи одпрнмЯе, бъчд, цдл наъцмъи цдкнбдй). Бпнрысд йтазйз чдрсы пЯж, жЯозръбЯю пджткысЯсъ йЯегъи пЯж мЯ цдпмнбтэ атлЯвт. КЯй снкыйн бъ онктцзкз чдрсы онйЯжЯсдкди, пЯропдгдкзсд зф он йЯегнлт зж чдрсз оЯпЯлдспнб мЯ рбнд трлнспдмзд. НЯ ьснл ьсЯод, бъ гнкемъ опдгрсЯбкюсы рдад йЯйни сзо звпнйЯ атгдс бЯч одпрнмЯе, бъадпдсд двн пЯрт з йкЯрр, р хдкыэ лЯйрзлЯкымн ктцчдвн пЯжлдшдмзю онйЯжЯсдкди оЯпЯлдспнб. Пнлмзсд цсн бъанп йЯйни-сн пЯръ йпнлд цдкнбдйЯ зкз онкт-ькыуЯ, зжлдмзс онйЯжЯсдкз бЯчзф оЯпЯлдспнб (рлнспзсд ТЯакзхт 2-1: МнгзузйЯснпъ ПЯпЯлдспнб РЯръ рсп. 12). МОДИФИКАТОРЫ ПАРАМЕТРОВ КЯегъи оЯпЯлдсп, онркд бъанпЯ пЯръ, атгдс зжлдмюсырю нс –5 гн +5. В ТЯакзхд 1-1. МнгзузйЯснпъ ПЯпЯлдспнб з Бнмтр жЯйкзмЯмзи (рл. мЯ ркдгтэшди рспЯмзхд) онйЯжъбЯдс лнгзузйЯснпъ гкю йЯегнвн оЯпЯлдспЯ, нрмнбЯммъд мЯ двн бдкзцзмд. Ьсн сЯйед онйЯжъбЯдс йнкзцдрсбн анмтрмъф жЯйкзмЯмзи, йнснпълз бъ рлнедсд бкЯгдсы, дркз бЯч одпрнмЯе ронрнадм ЯйсзбзпнбЯсы лЯвзэ. МнгзузйЯснп цзркн, йнснпнд бъ гнкемъ ртллзпнбЯсы зкз нсмзлЯсы нс апнрйЯ, йнвгЯ бЯч одпрнмЯе гнкедм ргдкЯсы цсн-сн нсмнрюшддрю й ьснлт оЯпЯлдспт. К опзлдпт, бъ гнкемъ опзаЯбзсы зкз нсмюсы лнгзузйЯснп нс Сзкъ, дркз бЯч одпрнмЯе оъсЯдсрю тгЯпзсы йнвн-сн лдцнл. ВЯл сЯйед мтемъ ьсз лнгзузйЯснпъ, дркз бъ мд апнрЯдсд йтазйз, сЯй бъ зронкыжтдсд лнгзузйЯснп жЯ Лнбйнрсы й бЯчдлт КкЯррт ДнродфЯ (КД). Пнкнезсдкымъи лнгзузйЯснп мЯжъбЯдсрю , нспзхЯсдкымъи чспЯу ПАРАМЕТРЫ И ЗАКЛИНАТЕЛИ ПЯпЯлдспъ нс йнснпъф жЯбзрюс бЯчз анмтрмъд жЯйкзмЯмзю (рлнспзсд ВкЯбт 3: КкЯрръ) жЯбзрюс нс сзоЯ жЯйкзмЯсдкю бЯчдвн одпрнмЯеЯ: Имсдккдйс т МЯвнб, Мтгпнрсы гкю Жпдхнб, Дптзгнб, ПЯкЯгзмнб, Рдимгедпнб, з ОаЯюмзд гкю Внкчдамзйнб з БЯпгнб. В гнонкмдмзд й бърнйзл онйЯжЯсдкюл оЯпЯлдспнб, жЯйкзмЯсдкы гнкедм аъсы мднафнгзлнвн тпнбмю, гкю снвн цснаъ онкыжнбЯсырю анмтрмълз жЯйкзмЯмзюлз анкдд бърнйнвн тпнбмю. (Слнспзсд нозрЯмзд йкЯррнб б ВкЯбд 3 гкю гдсЯкди). Дкю опзлдпЯ, бнкчдамзхЯ МиЯкз злддс Имсдккдйс 15, оньснлт нмЯ гнрсЯснцмн тлмЯ, цсн аъ накЯгЯсы анмтрмълз жЯйкзмЯмзюлз: нгмн 1-вн тпнбмю, з нгмн 2-вн тпнбмю. (Нн нмЯ мд онктцзс анмтрмнд жЯйкзмЯмзд бснпнвн тпнбмю гн сдф онп, онйЯ мд гнрсзвмдс 3- вн тпнбмю, лзмзлЯкымнвн тпнбмю йнвгЯ бнкчдамзй ронрнадм ЯйсзбзпнбЯсы жЯйкзмЯмзю 2-вн тпнбмю). Еркз онйЯжЯсдкы оЯпЯлдспЯ бЯчдвн одпрнмЯеЯ 9 зкз мзед, сн нм мд лнедс бннашд онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз. Дкю опзлдпЯ, Имсдккдйс МиЯкз онмзжзкрю гн 9 зж-жЯ гдирсбзю югЯ, нмЯ мд атгдс ронрнамЯ онкыжнбЯсырю опнрсдичзлз бнкчдамълз жЯйкзмЯмзюлз гн сдф онп, онйЯ мд бъкдцзсрю. ПЕРЕБРАСЫВАНИЕ Еркз бЯчз онйЯжЯсдкз ркзчйнл мзжйзд, бъ лнедсд нсйЯжЯсырю нс мзф (р рнвкЯрзю р МП). ВЯчз онйЯжЯсдкз рцзсЯэсрю мзжйзлз, дркз, ртллЯ брдф лнгзузйЯснпнб опзжмЯйнб (одпдг сдл йЯй атгтс опнзжбдгдмъ зжлдмдмзю б рннсбдсрсбзз р пЯрни) пЯбмъ 0 зкз мзед мткю, зкз рЯлъи бърнйзи бЯч онйЯжЯсдкы пЯбдм 13 зкз мзед 13. ПАРАМЕТРЫ КЯегъи оЯпЯлдсп, цЯрсзцмн нозръбЯдс бЯчдвн одпрнмЯеЯ, з бнжгдирсбтдс мЯ брд двн звпнбъд гдирсбзю. Згдры опзбнгзсрю нащюрмдмзд йЯегнвн ПЯпЯлдспЯ, бйкэцЯю розрнй пЯр з рнжгЯмзи р тйЯжЯммъл рпдгмзл онйЯжЯсдкдл зф ПЯпЯлдспЯ. (Нд йЯегнд рнжгЯмзд злддс йЯйни-сн онйЯжЯсдкы б йЯегнл ПЯпЯлдспд, бъ тбзгзсд ьсн, пЯррлЯспзбЯю розрйз опзбдгдммъд мзед). Ьсз онйЯжЯсдкз гЯкдйз нс дгзмъф рпдгмзф, лнкнгъд, онгпнрсйз нгмни пЯръ, нскзцЯэсрю гптв нс гптвЯ, йЯй з ранпшзй мЯкнвнб гбЯпу, йтодх фЯкукзмв, зкз йЯйни-мзатгы зрйкэцзсдкымъи вмнкк. У зрйЯсдкю опзйкэцдмзи – рйЯедл, бнзмЯ гбЯпуЯ зкз пдимгедпЯ вмнккЯ – рйнпдд брдвн, атгтс ктцчзд онйЯжЯсдкз, мт йЯй лзмзлтл сд, нс йнснпъф жЯбзрюс зф йкЯрръ, оньснлт брд звпнбъд одпрнмЯез, б цдл-сн атгтс бъчд нсгдкымъф рпдгмзф опзжмЯйнб. СзкЯ онйЯжъбЯдс, мЯрйнкыйн т бЯчдвн одпрнмЯеЯ пЯжбзсЯ лтрйткЯстпЯ з узжзцдрйЯю рзкЯ. Ьснс оЯпЯлдсп нрнадммн бЯедм гкю бнзмнб, бЯпбЯпнб, оЯкЯгзмнб, пдимгедпнб з лнмЯфнб, сЯй йЯй нм онлнвЯдс зл онадегЯсы б анэ. СзкЯ сЯйед трсЯмЯбкзбЯдс нвпЯмзцдмзд он одпдмнрзлнлт бдрт рмЯпюедмзю бЯчдвн одпрнмЯеЯ (рлнспзсд ВкЯбт 9: АбЯмсэпъ). МнгзузйЯснп Сзкъ опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: • Ппз апнрйЯф птйноЯчмъф ЯсЯй. • Бпнрйз мЯмдрдмзю онбпдегдмзю, опз зронкыжнбЯмзз нптезю акземдвн аню з лдсЯсдкымнвн нптезю. (ВйкэцЯю з опЯшт). (Ирйкэцдмзд: АсЯйз р мд нрмнбмъф птй онктцЯэс снкыйн онкнбзмт лнгзузйЯснпЯ Сзкъ, б сн бпдлю йЯй ЯсЯйз гбтлю птйЯлз р нгмзл нптездл тбдкзцзбЯэс лнгзузйЯснп Сзкъ б 1,5 пЯжЯ; ЧспЯу он Сзкд, мн мд анмтр, опзлдмюдсрю опз опнбдгдмзз ЯсЯй зж ктйЯ, анмтр тцзсъбЯдсрю Тнкыйт т рнрсЯбмъф ктйнб) • Ппнбдпйз ВжазпЯмзю, Ппъейнб, ПкЯбЯмзю. Ьсз мЯбъйз мдонрпдгрсбдммн рбюжЯмъ р оЯпЯлдспнл СзкЯ. • ПпнбдпйЯ Сзкъ (гкю бъкЯлъбЯмзю гбдпз з с.г.) ОКАЗАТЕЛИ РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмюю Спдгмзи МнгзузйЯснп бнкчдамъи нвнмдй, Апфнм рбдскюцнй, кдстцЯю лъчы, еЯаЯ Рни йпър ЖтееЯкЯ, йпнчдцмъи теЯрмъи оЯтй, наджыюмЯ Впзв, лЯкдмыйЯю теЯрмЯю рнпнйнмнейЯ нйЯспзр, озйрз, рспда КбЯжзс, аЯпртй Чдкнбдй, азфнкгдп, етсйЯю йпърЯ 11 МЯимг укЯдп, рнаЯйЯ, онмз, тоъпы Вмнкк, етсйзи аЯпртй, аЯатзм, рйЯс Чдпмъи отгзмв, цнйдп, БнкычЯю ЯйткЯ КдмсЯбп, лзмнсЯбп, рлдрсзсдкы ВнпзккЯ, внкдл зж окнсз, внпвнмЯ, Овмдммъи бдкзйЯм, спзхдпЯснор, ркнм Вдкзйзи бзпл жнкнснвн гпЯйнмЯ ЛОВКОСТЬ (ЛОВК) Лнбйнрсы нопдгдкюдс йннпгзмЯхзэ, опнбнпмнрсы, пдукдйръ з аЯкЯмр. Ьснс оЯпЯлдсп нцдмы бЯедм гкю бнпнб, Я сЯйед мдлЯкнбЯедм гкю сдф одпрнмЯеди, йсн наъцмн мнрзс кдвйзи зкз рпдгмзи сзо гнродфнб (бЯпбЯпъ з пдимгедпъ), зкз сд, йсн зф бннашд мд мнрзс (лнмЯфз, лЯвз з цЯпнгдз), з гкю снвн, йсн фнцдс аъсы зрйтрмъл ктцмзйнл. МнгзузйЯснп Лнбйнрсз опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: • Сспдкйнбъд ЯсЯйз, бйкэцЯю ЯсЯйз зж: ктйнб, ЯпаЯкдснб, лдсЯсдкымъф снонпнб з нрсЯкымнвн рспдкйнбнвн нптезю. • КкЯрр ДнродфЯ (КД), надродцзбЯдс сн, йЯй одпрнмЯе атгдс пдЯвзпнбЯсы мЯ ЯсЯйт. АБЛИЦА ОДИФИКАТОРЫ АРАМЕТРОВ Бнмтрмъд ЗЯйкзмЯмзю (Пн Упнбмэ ЗЯйкзмЯмзи) ПнйЯжЯсдкы МнгзузйЯснп мд лнедс онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз зж-жЯ онйЯжЯсдкю оЯпЯлдспЯ мд лнедс онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз зж-жЯ онйЯжЯсдкю оЯпЯлдспЯ мд лнедс онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз зж-жЯ онйЯжЯсдкю оЯпЯлдспЯ мд лнедс онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз зж-жЯ онйЯжЯсдкю оЯпЯлдспЯ мд лнедс онкыжнбЯсырю жЯйкзмЯмзюлз зж-жЯ онйЯжЯсдкю оЯпЯлдспЯ 10-11 +11 з с.г • СоЯр-апнрйз РдукдйрЯ, тбнпЯцзбЯмзд нс нвмдммъф чЯпнб з гптвзф ЯсЯй, йнснпъф лнемн зжадеЯсы аърспн одпдгбзвЯюры. • БЯкЯмр, Ирйтррсбн ПнадвЯ, Сйпъсмнрсы, Бдрчтлмнд Пдпдгбзедмзд, Вжкнл ЗЯлйнб, ЧзрсйЯ КЯплЯмнб, ЕжгЯ бдпфнл, ПЯгдмзд/АйпнаЯсзйЯ, з ИронкыжнбЯмзд Вдпдбйз. Дкю брдф ьсзф мЯбъйнб Лнбйнрсы юбкюдсрю йкэцдбъл ПЯпЯлдспнл. ОКАЗАТЕЛИ ОВКОСТИ РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмюю Лнбйнрсы Спдгмзи МнгзузйЯснп ЖдкЯсзмнбъи йта (ркзжы) КнкнррЯкымъи незбкдммъи нащдйс Знлаз нвпЯ, отпотпмъи цдпбы ВЯрзкзрй, нвмдммъи бдкзйЯм, нвп, сдмгпзйткэр ВзвЯм срйзи нвмдммъи етй, йЯаЯм, спзснм, цдкнбдй 11 ЛЯллЯрт, лдгбдеЯсмзй, фнавнакзм ВздпЯрузмйр, рлдрсзсдкы Лдб, лдпхЯэшЯю рнаЯйЯ, опзжпЯй, нрылзмнв АрспЯк ымЯю гдбЯ (Ямвдк), ьузпмъи онфзсзсдкы Кнрсюмни гыюбнк, рспдкнюрспда СсЯпдичЯю бнжгтчмЯю ькдлдмсЯкы +11 ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ (ТЕЛО) Тдкнркнедмзд опдгрсЯбкюдс жгнпнбыд одпрнмЯеЯ з двн бъмнркзбнрсы. Тдкнркнедмзд онбъчЯдс фзс-онзмсъ одпрнмЯеЯ, Я ьсн бЯемн гкю йЯегнвн. МнгзузйЯснп Тдкнркнедмзю опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: НЯ йЯегъи апнрнй мнбъф фзс-онзмснб КХП (Ктазй Хзс- онзмснб), (фнсю жгдры чспЯу мзйнвгЯ мд онмзжзс апнрнй мзед цдл 1, одпрнмЯе б кэанл рктцЯд онктцзс йЯй лзмзлтл 1 фзс-онзмс опз одпдфнгд мЯ мнбъи тпнбдмы). СоЯр-апнрйз Сснийнрсз, трсницзбнрсы й югЯл, з онгнамъл ьуудйсЯл. Ппнбдпйз КнмхдмспЯхзз. Ьснс мЯбъй нрнадммн бЯедм жЯйкзмЯсдкюл, нм сдрмн рбюжЯм р Тдкнркнедмздл. Еркз Тдкнркнедмзд одпрнмЯеЯ зжлдмюдсрю б сЯйни рсдодмз, цсн лдмюдсрю лнгзузйЯснп ьснвн оЯпЯлдспЯ, сн рннсбдсрсбдммн онбъчЯэсрю зкз онмзеЯэсрю фзс-онзмсъ ОКАЗАТЕЛИ ЕЛОСЛОЖЕНИЯ РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмдд Тдкнркнедмзд Спдгмзи МнгзузйЯснп Мтлзю, сдмы, тоъпы Рни рЯпЯмцз, пни рнпнйнмнедй Бдр, впзй, етсйЯю кЯрйЯ, цдкнбдй 11 МдгтжЯ, мзлуЯ, нсзге, пеЯбнцтгзшд ЛдвйЯю кнчЯгы, птрЯк, спнвкнгзс ПнгкЯю кнжЯ, сзвп, фзлдпЯ Бдкъи лдгбдгы, внпвткыю, тладп фЯкй Аанкдс, ркнм, сзпЯммнжЯбп ТЯппЯрйыэ ИНТЕЛЛЕКТ (ИНТЛ) Имсдккдйс нопдгдкюдс мЯрйнкыйн бЯч одпрнмЯе напЯжнбЯм з акЯвнпЯжтлдм. Ьснс оЯпЯлдсп нцдмы бЯедм гкю лЯвнб, сЯй йЯй нс мдвн мЯопюлтэ жЯбзрзс ронрнамнрсы опзлдмдмзю жЯйкзмЯмзи, мЯрйнкыйн сюедкдд трснюсы опнсзб двн жЯйкзмЯмзи, з мЯрйнкыйн анкдд лншмъ двн жЯйкзмЯмзю. Ом сЯйед бЯедм гкю снвн одпрнмЯеЯ, йсн фнцдс злдсы чзпнйнд пЯжмннапЯжзд мЯбъйнб. МнгзузйЯснп ИмсдккдйсЯ опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: • Чзркн южъйнб, йнснпълз лнедс бкЯгдсы бЯч одпрнмЯе бмЯцЯкд звпъ. • Чзркн отмйснб мЯбъйнб, онктцЯдлъф мЯ йЯегнл мнбнл тпнбмд. (Нн бЯч одпрнмЯе атгдс онктцЯсы йЯй лзмзлтл 1 нцйн мЯбъйЯ мЯ тпнбдмы). • ОхдмйЯ, Рдлдркн, РЯрчзупнбйЯ, Скнемъд УрспнирсбЯ, ПнггдкйЯ, ЗмЯмзд, Пнзрй з Ирйтррсбн МЯвзз, бря ьсн спдатдс сЯйнвн оЯпЯлдспЯ, йЯй Имсдккдйс. Внкчдамзйз онктцЯэс гнонкмзсдкымъд анмтрмъд жЯйкзмЯмзю, нрмнбЯммъд мЯ зф онйЯжЯсдкюф ИмсдккдйсЯ. МзмзлЯкымъи Имсдккдйс мднафнгзлъи лЯвт цснаъ йнкгнбЯсы 10 + тпнбдмы жЯйкзмЯмзю. У езбнсмъф Имсдккдйс мЯ тпнбмд 1 зкз 2. У цдкнбдйннапЯжмъф ртшдрсб Имсдккдйс йЯй лзмзлтл 3. ОКАЗАТЕЛИ НТЕЛЛЕКТА РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмзи Спдгмзи МнгзузйЯснп Внкдл, жнлаз, нфпнбнд едкд Вдпакэг, йЯпЯайЯэшзирю оЯгЯкышзй, отпотпмъи цдпбы ВзгпЯ, кнчЯгы, рнаЯйЯ, сзвп Сдпъи пдмгдп, пЯрс, сдмг пзйткэр Впзунм, нсзге, рлдрсзсдкы АгрйЯю внмцЯю, иЯпуЯй, нвп, спнккы Вмнкк, йдмсЯбп, спнвкнгзс ВЯис, мнцмЯю бдгылЯ, лдгбдеЯсмзй, цдкнбдй 11 пЯйнцдпдоЯфЯ, кЯлзю, накЯцмъи бдкзйЯм Внкчдамъи н внмдй, мдбзгзлъи опдркдгнбЯсдкы, опзжпЯй Апфн м спзтлуЯснп, азфнкгдп, ртййтатр г укЯдп, мнцмнд йпъкн, рлдпсдкымъи ркЯЯг пЯйдм, мнцмни онгйпЯгъбЯсдкы, сзсЯм Вдкзйзи бзпл жнкнснвн гпЯйнмЯ +11 МУДРОСТЬ (МУДР) Мтгпнрсы онйЯжъбЯдс рзкт бнкз одпрнмЯеЯ, двн нашзд цтбрсбЯ, бнропзюсзд з змстзхзэ. Еркз Имсдккдйс тйЯжъбЯдс мЯ ронрнамнрсы одпрнмЯеЯ ЯмЯкзжзпнбЯсы змунплЯхзэ, сн Мтгпнрсы анкычд нсмнрзсрю й снлт, йЯй одпрнмЯе опзронрнакдм, внснб й мднезгЯммнрсз б нйптеЯэшдл двн лзпд. «РЯррдюммъи опнудррнп», сЯй мЯжъбЯэс снвн, т йнвн мзжйЯю Мтгпнрсы з Върнйзи Имсдккдйс. Ппнрснузкю (мзжйзи Имсдккдйс) лнедс злдсы бърнйтэ опнмзхЯсдкымнрсы (бърнйтэ Мтгпнрсы). Мтгпнрсы нгзм зж мЯзбЯемдичзф оЯпЯлдспнб гкю епдхнб з гптзгнб, з сЯйед мдлЯкнбЯедм гкю оЯкЯгзмнб з пдимгедпнб. Еркз бъ фнсзсд цсн аъ т бЯчдвн одпрнмЯеЯ аъкз бърнйн пЯжбзсъ цтбрсбЯ, Мтгпнрсы рсЯбысд бърнйзл оЯпЯлдспнл. У йЯегнвн ртшдрсбЯ гнкедм аъсы онйЯжЯсдкы Мтгпнрсз. МнгзузйЯснп Мтгпнрсз опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: СоЯр-апнрйз Внкз (гкю нспЯедмзю нцЯпнбЯмзд одпрнмъ онгнамъд жЯйкзмЯмзю). Лдцдмзд, ПпзрктчзбЯмзд, Ппнудррзю, Чтбрсбн МнсзбЯ з Ирйтррсбн ВъезбЯмзю. Врд ьсз мЯбъйз спдатэс фнпнчн пЯжбзсни Мтгпнрсз. Жпдхъ, гптзгъ, оЯкЯгзмъ з пдимгедпъ, онктцЯэс анмтрмъд жЯйкзмЯмзю, йнснпъд жЯбзрюс нс онйЯжЯсдкю зф Мтгпнрсз. МзмзлЯкымъи онйЯжЯсдкы Мтгпнрсз епдхЯ, гптзгЯ, оЯкЯгзмЯ, пдимгедпЯ, гкю нбкЯгдмзю жЯйкзмЯмзюлз, 10 + тпнбдмы жЯйкзмЯмзю. ОКАЗАТЕЛЬ УДРОСТИ РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмюю Мтгпнрсы Спдгмзи МнгзузйЯснп ЖдкЯсзмнбъи йта (ркзжы), езбкдммъи нащ дйс ВзжыюмйЯ, йпЯрмъи ркЯЯг, Впзлкнй, отпотпмъи цдпбы, спнккы Лэгнюшдп, опзжпЯцмъи впза, цдкнбдй 11 ВздмЯ, пдлнпфЯж, рнбнлдгбдгы, сдмы ВзвЯмсрйзи анвнлнк, опзжпЯй, рнбЯ Амгпнрузмйр, кзккдмг, онвкнсзсдкы КнЯскы, мЯвЯ рспЯе, ьпзмыдж (гыюбнк) Егзмнпнв, чснплнбни бдкзйЯм Вдкзйзи бзпл жнкнснвн гпЯйнмЯ +11 ОБАЯНИЕ (ОБН) ОаЯюмзд зжлдпюдс рзкт кзцмнрсз одпрнмЯеЯ, двн тадгзсдкымнрсы, кзцмъи лЯвмдсзжл, ронрнамнрсы бдрсз жЯ рнани, птйнбнгзсы, узжзцдрйтэ опзбкдйЯсдкымнрсы. Омн опдгрсЯбкюдс сн, йЯй бнропзмзлЯэс одпрнмЯеЯ б нашдрсбд, мд одн бмдчмнрсз, Я рзкт двн бмтспдммди опзсювЯсдкымнрсз. ОаЯюмзд нцдмы бЯемн гкю: оЯкЯгзмнб, цЯпнгддб, аЯпгнб. Омн сЯйед бЯемЯ гкю епдхнб, сЯй йЯй бкзюдс мЯ зф ронрнамнрсы «зжвмЯмзд мдезсз». МнгзузйЯснп ОаЯюмзю опзлдмюдсрю б ркдгтэшзф рзстЯхзюф: Айсдпрсбн, Бкду, ДзокнлЯсзю, МЯрйзпнбйЯ, Санп ИмунплЯхзз, Ппзптцдмзд езбнсмъф, ЗЯотвзбЯмзд, ИронкыжнбЯмзд МЯвзцдрйзф Урспнирсб. Врд ьсз мЯбъйз спдатэс фнпнчн пЯжбзснвн оЯпЯлдспЯ ОаЯюмзд. ПпнбдпйЯ бкзюмзю мЯ йнвн-сн гптвнвн. ПпнбдпйЯ гкю оЯкЯгзмнб, епдхнб опз зжвмЯмзз жнлаз, бЯлозпнб з гптвни мдезсз. ЧЯпнгдз з аЯпгъ онктцЯэс анмтрмъд жЯйкзмЯмзю, йнснпъд аЯжзптэсрю мЯ зф онйЯжЯсдкюф ОаЯюмзю. МзмзлЯкымнд ОаЯюмзд мднафнгзлнд аЯпгт з цЯпнгдэ, гкю снвн цснаъ онкыжнбЯсырю лЯвзди пЯбмн 10 + тпнбдмы жЯйкзмЯмзю. КЯегнд ртшдрсбт злддс йЯйни-сн онйЯжЯсдкы ОаЯюмзю. ОКАЗАТЕЛИ БАЯНИЯ РЯрЯ зкз Стшдрсбн Спдгмдд Спдгмзи МнгзузйЯснп Взжвтм (впза), внкдл, жнлаз Кпнйнгзк, мнрнпнв, оЯтй, юшдпзхЯ Орылзмнв, сдмгпзйткэр ЖтсйЯю йпърЯ, кЯрйЯ, нрдк, цттк БЯпртй, взвЯмсрйзи нвмдммъи етй, лдгбдгы, спнккы Вмнкк , внпвнмЯ, етсйзи йЯаЯм, лЯмсзйнпЯ Дпдсц (гдлнм), пнрнлЯфЯ, цдкнбдй 11 ДноодкывЯмвдп, мнцмЯю бдгылЯ, онгрдйЯсдкы, спзЯмс БЯпгедрс, лдгтжЯ, чснплнбни бдкзйЯм АфЯипЯи, вЯпозю, нвп лЯв, озйрз Вдкзйзи аЯпгедрс, мзйрз АрспЯкымЯю гдбЯ (Ямвдк), йпЯйдм Вдкзйзи бзпл жнкнснвн гпЯйнмЯ +11 ПРИМЕР СОЗДАНИЯ И РАССТАНОВКИ ПАРАМЕТРОВ ПЕРСОНАЖА Мнмсд фнцдс рнжгЯсы мнбнвн одпрнмЯеЯ. Ом апнрзк цдсъпд чдрсзвпЯммзйЯ (4d6), нмз онйЯжЯкз 5, 4, 4 з 1. Нд опзмзлЯю рЯлъи мземзи, мЯ цдпмнбнл кзрсд нм жЯозръбЯдс 13. Пнркд ьснвн нм опнзжбнгзс дшя оюсы апнрйнб: 13, 10, 15, 12, 8 з 14. Мнмсд фнцдс звпЯсы жЯ рзкымнвн, окнсмн ркнедммнвн бнзмЯ гбЯпуЯ. Тдодпы нм пЯропдгдкюдс рбнз апнрйз он оЯпЯлдспЯл. НЯ Сзкт згдс рЯлъи бърнйзи 15. Евн одпрнмЯе онктцзс +2 анмтр й Сзкд, цсн гЯрс фнпнчтэ онлншы б анэ. Тдкнркнедмзд онктцзс ркдгтэшзи бърчзи онйЯжЯсдкы 14. ПпзпнгмЯю ронрнамнрсы гбЯпунб +2 й Тдкнркнедмзэ (рлнспзсд ТЯакзхт 2-1: РЯрнбъд МнгзузйЯснпъ ПЯпЯлдспнб рсп. 12) онбърюс онйЯжЯсдкы Тдкнркнедмзю гн 16, цсн гЯрс длт +3 анмтр й фзс-онзмсЯл з тктцчдммъд роЯр-апнрйз Сснийнрсз Нземзи онйЯжЯсдкы Мнмсд нсгЯдс онг ОаЯюмзд МнгзузйЯхзю ОаЯюмзю зж-жЯ пЯръ 2 (рлнспзсд ТЯакзхт 2-1), рмзеЯэс дя гн 6, цсн гЯдс длт чспЯу опз опнбдпйд У Мнмсд дрсы гбЯ онйЯжЯсдкю цтсы бъчд рпдгмдвн(13 з 12), з нгзм рпдгмзи 10. Лнбйнрсы онктцЯдс 13 (+1 анмтр). Ьсн онлнедс б ЯсЯйЯф рн рспдкйнбъл нптездл з роЯр- апнрйнб РдукдйрЯ. (Мнмсд рлнспзс мЯодпдг. Лнбйнрсы 13 гЯрс бнжлнемнрсы двн одпрнмЯет онкыжнбЯсырю цдпсни УбнпЯцзбЯмзд рлнспзсд ТЯакзхт 5 1: Оскзцзсдкымъд Чдпсъ, рсп. 9_) НЯ Мтгпнрсы онигдс 12 (+1 анмтр). Ьсн онлнедс р мЯбъйЯлз бнропзюсзю сЯйзлз йЯй ПпзрктчзбЯмзд з ОсркдезбЯмзд (рлнспзсд ТЯакзхт 4 2 НЯбъйз, рсп. 63), йЯй з анмтр б роЯр-апнрйЯф Внкз. Имсдккдйс атгдс 10 (мзйЯйзф анмтрнб з чспЯунб). Спдгмзи змсдккдйс мд сЯй те окнфн з гкю бнзмЯ. Мнмсд жЯозръбЯдс мЯ йЯпснцйд одпрнмЯеЯ пЯрт рбндвн одпрнмЯеЯ, нйнмцЯсдкымъд ПЯпЯлдспъ, лнгзузйЯснпъ оЯпЯлдспнб. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПАРАМЕТРОВ нс бпдлдмз оЯпЯлдспъ бЯчдвн одпрнмЯеЯ атгтс, зжлдмюсрю. ПЯпЯлдспъ лнвтс мднвпЯмзцдммн онгмзлЯсырю. Мнлдмсъ йнснпъд нйЯжъбЯэс зжлдмдмзю б оЯпЯлдспЯф бйкэцЯэс б рдаю ркдгтэшзд: Огзм отмйс гнаЯбкюдсрю, й йЯйнлт-сн нгмнлт оЯпЯлдспт мЯ 4-л тпнбмд, з жЯсдл сЯйед мЯ йЯегнл онркдгтэшдл 4-л Ммнедрсбн жЯйкзмЯмзи з лЯвзцдрйзф опдглдснб бпдлдммн онгмзлЯэс зкз онмзеЯэс ПЯпЯлдспъ. ЗЯйкзмЯмзд ркЯакюэшзи ктц рмзеЯдс Сзкт одпрнмЯеЯ, Я жЯйкзмЯмзд зкЯ аъйЯ онбъчЯдс дя. ИмнвгЯ жЯйкзмЯмзю опнрсн лдчЯэс одпрнмЯет, онмзеЯю двн оЯпЯлдспъ. Дкю опзлдпЯ, т одпрнмЯеЯ оноЯбчдвн б жнмт гдирсбзю жЯйкзмЯмзю отсъбЯмзд , атгдс гдирсбнбЯсы сЯй, атгсн двн Лнбйнрсы мЯ 4 дгзмзхъ мзед, цдл аЯжнбЯю. Ндйнснпъд лЯвзцдрйзд опдглдсъ лнвтс онгмзлЯсы оЯпЯлдс- пъ, онйЯ нмз мЯфнгюсрю б птйЯф одпрнмЯеЯ. К опзлдпт, одпцЯсйз Лнбйнрсз , онбъчЯэс кнбйнрсы одпрнмЯеЯ. (МЯвзцдрйзд опдглдсъ нозръбЯэсрю б Ртйнбнгрсбд МЯрсдпЯ Пнгждлдкзи ). ЗЯлдсйЯ: Врд лЯвзцдрйзд опдглдсъ сЯйнвн сзоЯ, мд лнвтс онгмюсы оЯпЯлдсп бъчд, цдл мЯ +6. Ндйнснпъд пдгйзд лЯвзцдрйзд опдглдсъ лнвтс онгмюсы ПЯпЯ- лдсп бъчд мЯ онрснюммнд бпдлю, йЯй з жЯйкзмЯмзд едкЯмзд ТЯйни анмтр мЯжъбЯдсрю бпнегдммъи. Лэани оЯпЯлдсп лнедс злдсы бпнегдммъи анмтр, мн мд анкдд цдл +5. Ягъ, анкджмз, з гптвзд ьуудйсъ лнвтс бпдлдммн онпЯеЯсы оЯпЯлдспъ (онбпдегдмзд оЯпЯлдспЯ). Егзмзхъ оЯпЯлдспнб бнррсЯмЯбкзбЯэсрю мЯ опдемзи тпнбдмы рн рйнпнрсыэ 1 дгзмзхЯ гкю йЯегнвн оЯпЯлдспЯ б гдмы. Ндйнснпъд ьуудйсъ ронрнамъ бърЯръбЯсы оЯпЯлдспъ (ПнрснюммЯю онсдпю оЯпЯлдспЯ). Егзмзхъ онсдпюммъд сЯйзл ронрнанл рЯлз мд бнррсЯмнбюсрю, мн зф лнемн бдпмтсы р онлншыэ жЯйкзмЯмзи, сЯйзф йЯй, мЯопзлдп бнррсЯмнбкдмзд ТЯй йЯй одпрнмЯе рсЯпддс, нгмз двн ПЯпЯлдспъ бнжпЯрсЯэс, б сн бпдлю йЯй гптвзд онмзеЯэсрю. Слнспзсд ТЯакзхт 6 Ьуудйсъ ВнжпЯрсЯ, рсп. 109. КнвгЯ йЯйни-сн оЯпЯлдсп зжлдмюдсрю, брд Яспзатсъ, рбюжЯммъд р мзл сЯйед зжлдмюэсрю. НЯ опзлдп, йнвгЯ МиЯкз рсЯкЯ лЯвнл 4-вн тпнбмю, нмЯ пдчЯдс онгмюсы рбни Имсдккдйс гн 16. Ьсн гЯяс ди нгмн анмтрмнд жЯйкзмЯмзд 3-вн тпнбмю, нмЯ рлнедс онкыжнбЯсырю зл, йнвгЯ гнрсзвмдс 5-вн тпнбмю, з атгдс ронрнамЯ ЯйсзбзпнбЯсы жЯйкзмЯмзю 3-вн тпнбмю. КЯй одпрнмЯе 4-вн тпнбмю, нмЯ онктцзс отмйсъ мЯбъйнб, сЯй йЯй онгмюкЯ Имсдккдйс, оньснлт нмЯ онктцзс 5 отмйснб мЯбъйЯ жЯ гнрсзедмзд 4-вн тпнбмю лЯвЯ (2 отмйсЯ жЯ йкЯрр з 3 жЯ анмтр ИмсдккдйсЯ). ОмЯ мд онктцзс гнонкмзсдкымъд отмйсъ жЯ опдгъгтшзд тпнбмз (сЯй йЯй гнонкмзсдкымъд отмйсъ онктцдмъ онркд снвн, йЯй нмЯ онктцзкЯ Имсдккдйс 16). ИНТЕЛЛЕКТ, МУДРОСТЬ И ОБАЯНИЕ КЯй, рпдгрсбн гкю фнпнчдвн нсъвпъбЯмзю рбндвн одпрнмЯеЯ, бъ лнедсд зронкыжнбЯсы рбнз онйЯжЯсдкз ИмсдккдйсЯ, Мтгпн рсз з ОаЯюмзю. Згдры опзбдгдмъ мдйнснпъд опдгонръкйз (з снкыйн опдгонръкйз), снвн, цсн лнвтс нжмЯцЯсы ьсз онйЯжЯсд НЯфнгцзбъи одпрнмЯе нрспнтлдм, лмнвн жмЯдс, з рйкнмдм опнзжмнрзсы жЯлъркнбЯсъд ркнбЯ. ПдпрнмЯе р бърнйзл Им сдккдйснл, мн мзжйни Мтгпнрсыэ, тлдм, мн нм пЯррдюммъи, нм лмнвн жмЯдс, мн длт мд фбЯсЯдс опнмзхЯсдкымнрсз. ПдпрнмЯе р бърнйзл Имсдккдйснл, мн р мзжйзл ОаЯюмздл, лнедс аъсы жЯмнрцзбни брджмЯийни, зкз жЯлймтсъл тцямъл. Улмъи одп рнмЯе р мзжйзл ОаЯюмздл з Мтгпнрсыэ, пЯррдюммъи з мд ПдпрнмЯе р мзжйзл Имсдккдйснл мдопЯбзкымн пЯжвнбЯпз бЯдс з опнзжмнрзс ркнбЯ, злддс сптгмнрсз р одпдгбзедмздл б тйЯжЯммъд мЯопЯбкдмзю, з цЯрсн мд онмзлЯдс рлърк чтснй. ПдпрнмЯе р бърнйни Мтгпнрсыэ ронйнимъи, жгпЯбн лъркюшзи цдкнбдй, брдвгЯ снцдм б лъркюф, мЯрснпнедм з б хдмспд опнзрфнгюшзф бнйптв рнаъсзи. ПдпрнмЯе р Върнйни Мтгпнрсыэ, мн мдбърнйзл Имсдккдйснл, лнедс аъсы мдвпЯ лнсдм, мн опдгнртгзсдкдм. ПдпрнмЯе р бърнйни Мтгпнрсыэ, мн мзжйзл ОаЯюмздл, жмЯдс гнрсЯснцмн снвн, цсн мтемн опн зжмдрсз брктф, з лнедс аъсы рнбдсмзйнл зкз «рзкни б сдмз спнмЯ», Я мд кзгдпнл. Мтгпъи одпрнмЯе р мзжйзл Имсдккдй снл з ОаЯюмздл вптанбЯс з аджърйтррсбдмдм Чдкнбдй р мзжйни Мтгпнрсыэ, аджпЯрртгдм, мднрснпнедм, мдйнмспнкзптэшзи рбнз гдирсбзю, нопнлдсцзбъи. ПдпрнмЯе р бърнйзл онйЯжЯсдкдл ОаЯюмзю, лнедс аъсы йпЯрзбъл бмдчмд, б гтчд, бъгЯэшзлрю рбнзлз жЯрктвЯлз, тбдпдммъл, бъжъбЯэшзл гнбдпзд. ПдпрнмЯе р бърнйзл ОаЯюмздл, мн мзжйзл Имсдккдйснл, лнедс бъгЯбЯсы рдаю жЯ жмЯснйЯ гн сдф онп, онйЯ нм мд рснкймясрю р мЯрснюшзл ьйр одпснл. ОаЯюсдкымъи кзгдп, мн р мзжйни Мтгпнрсыэ, лн едс онкыжнбЯсырю оноткюпмнрсыэ рпдгз нйптеЯэшзф, мн нм мд рлнедс нскзцзсы рбнзф зрсзммъф гптжди нс уЯкычзбъф кырсдхнб. ХЯпзжлЯсзцмъи одпрнмЯе р мзжйзлз Имсдккдйснл з Мтгпнрсыэ рйнпдд брдвн нвпЯмзцдммъи з гЯкдйзи нс онмз лЯмзю лмдмзю гптвзф. ПдпрнмЯе р мзжйзл онйЯжЯсдкдл ОаЯюмзю, лнедс аъсы жЯлймтсъл, вптаъл, мдопзбдскзбъл, онгкзжъбЯэшзлрю, зкз опнрсн мдйпЯрзбни бмдчмнрсз.

Приложенные файлы

  • pdf 18280500
    Размер файла: 918 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий