LEKCIA ZUB


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

БУДОВА РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ, ЗУБИ, БУДОВА, ПРИКУС, РОЗВИТОК ЗУБІВ в онтогенезі та філогенезі, аномалії розвитку ротової порожнини Професор кафедри анатомії людини, доктор медичних наукФОМІНА Людмила Василівна Ротова порожнина (cavitas oris) є початком травної системи, розташована в нижній частині голови. Ротова порожнина. Зів.1. arcus palatoglossus;2. arcus palatopharyngeus;3. tonsilla palatina;4. uvula palatina;5. dorsum linguae;6. isthmus faucium. Порожнину рота поділяють на присінок рота та власне ротову порожнину.Присінок рота (vestibulum oris) має ротову щілину (rima oris), що розміщена горизонтально між верхньою й нижньою губами. Вони мають: шкірну частину (pars cutanea), слизову оболонку (pars mucosa), проміжну частину (pars intermedia). На шкірі верхньої губи по середній лінії йде верхньогубний жолобок (philtrum), що закінчується горбком (tuberculum).У товщi губ - коловий м’яз ротаСлизова оболонка щiльно зростається з окiстям й утворює ясна (gingivae),які утворють двi складки - вуздечку верхньої губи (frenulum labii superioris) та вуздечку нижньої губи (frenulum labii inferioris). М’яз - пiдіймач піднебiнної завiски (musculus levator veli palatini)М’яз - натягувач пiднебiнної завiски (musculus tensor veli palatini)М’яз язичка (musculus uvulaeПiднебiнно-язиковий м’яз (musculus palatoglossus)Пiднебiнно-глотковий м’яз (musculus palatopharyngeus) М’язи м’якого піднебіння. Власне ротова порожнина виповнена язиком (lingua seu glossa). Функції: є важливим органом травної системи, сприяє обробленню їжi в порожнинi рота i перемiщенню її в глотку; виконує функцiю органу смаку, у слизовiй оболонцi язика є багато специфiчних нервових закінчень; однією з найважливіших його функцiй є членороздільна мова. Язик, верхня поверхня:1. apex linguae; 2. corpus linguae;3. radix linguae; 4. tonsilla lingualis; 5. tonsilla palatina; 6. vallecula epiglottica; 7. papillae vallatae; 8. papillae fungiformes; 9. papillae foliatae; 10. foramen caecum linguae; 11. sulcus terminalis linguaepapillae filiformes). Язик, нижня поверхня:1. lingua;2. glandula sublingualis;3. plica sublingualis;4. caruncula sublingualis;5. dentes;6. labium inferius. Нижня поверхня язика (facies inferior linguae) прилягає до дна порожнини рота. Пo середнiй лiнiї дна слизова оболонка стовщується й утворює вуздечку язика (frenulum linguae), по боках вiд неї розташовані симетричнi торочкуватi складки (plicae fimbriatae). Слизова оболонка дна ротової порожнини утворює двi пiд’язиковi складки (plicae sublinguales), якi закiнчуються пiд’язиковим м’ясцем (caruncula sublingualis). У товщi складок розташована парна пiд’язикова слинна залоза. На верхiвках пiд’язикового сосочка вiдкриваються пiд’язикові та піднижньощелепні протоки слинних залоз. М’язи язика подiляюьт на двi групи: скелетні м’язи, якi починаються вiд кiсток i прикрiплюються до апоневрозу язика, Вони змінюють положення язика у роті. власнi м’язи , що починаються i прикрiплюються в товщі язика і змінюють його форму. М’язи язика. Вигляд збоку. Ліва половина нижньої щелепи видалена:m. genioglossus;2. m. geniohyoideus;3. m. verticalis linguae;4. m. longitudinalis superior;5. m. longitudinalis inferior. М’язи язика. Сагітальний розтин:1. m. styloglossus;2. m. genioglossus;3. m. hyoglossus;4. m. stylopharyngeus;5. lingua. Ротові залози (glandule oris) подiляють на великi i малi слинні залози.Малi слиннi залози (glandulae salivariae minores): губні (glandulae lаbiales), щічні (glandulae buccales), кутні (glandulae molares), пiднебiнні (glandulae palatinae) та язикові (glandulae linguales).До групи великих слинних залоз (glandulae salivariae majores) вiдносять пiд’язикову, пiднижньощелепну та привушну залози. Ротові залози:1. glandula parotidea; 2. ductus parotideus; 3. glandula parotidea accessoria; 4. glandula submandibularis; 5. m. masseter;6. m. buccinator; 7. m. digastricus. Зуби - утворення, які складаються переважно із твердих тканин, розташовані у порожнині рота та призначені для відкусювання, утримання та жування їжі , а також беруть участь в утворенні деяких звуків мови. Постійні зуби: а - верхні, б - нижні:1. dentes incisivi;2. dens caninus;3. dentes premolares;4. dentes molares;5. dens serotinus (molaris tertius). Формула зубів - 212387654321 1234567887654321 1234567818 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Кожен зуб має 3 частини : corona dentis, radiх dentis, cervix dentisКоронка має кiлька поверхонь. Поверхню, обернену до зуба протилежної щелепи, називають змикальною поверхнею (facies occlusalis). Поверхня, що обернена до присiнка, називається присінковою поверхнею (facies vestibularis), до язика язиковою (facies lingualis), до поверхнi сусiднього зуба - контактною поверхнею (facies approximalis). Контактних поверхонь у кожному зубi є двi: ближча поверхня (facies mesialis), обернену до присереднього зуба, i дальша поверхня (facies distalis), обернену в напрямку до кутнiх зубiв. Коронки зубів утворюють зубні дуги: верхньощелепну (arcus dentalis maxillaris) і нижньощелепну (arcus dentalis mandibularis). ОЗНАКИ НАЛЕЖНОСТІ ЗУБАОзнака кривизни кореня – корень зуба відхиляється у свою сторону від вертикальної осіОзнака кривизни коронки – коронка зуба має товщай шар емалі по вестибулярному краюОзнака кривизни кута коронки зуба - на вестибулярній поверхні кут між змикальною та медіальною поверхнями гострий, а між змикальною та дистильною - тупий Формула молочних зубів – 210255 54 53 52 51 61 62 63 64 6585 84 83 82 81 71 72 73 74 75 Будова зуба (схема). Сагітальний розтин:1. enamelum; 2. dentinum; 3. cavitas coronae, pulpa coronalis; 4. canalis radicis dentis; 5. cementum; 6. perіodontium; 7. os; 8. gingiva. Ясна (gingival) –частина слизової оболонки рота, яка вкриває альвеолярні відростки щелеп від шийки зуба до переходної складки присінка рота та до рухомої частини слизової оболонки рота. Виконує функції фіксуючого апарату та бар’єру.Має 2 частини – пришийкову pars cjllaria) та альвеолярну (pars alveolaria.Верхній край пришийкової частини наз. ясеневим краєм margo gingivalis).Край ясен утворює міжзубні сосочки ( papilla gingivales, Interdantales)Щелеподібний простір між краєм ясен та шийкою зуба називають ясеневим карманом (1-1,5 мм глибиною). З віком поглиблюється до 3 мм. Периодонт – сполучнотканинний зв’язувальний апарат, який утримує корінь зуба у комірці щелеп. Такий вид з’єднань відносять до синдесмозів – вклинення.Стоматологи виділяють такі зв’язки:Зубо-кореневі (горизонтальні, тангенціальні, вертикальні)Зубо-ясеневі (горизонтальні, колові) МіжзубніПародонт (зубо-щелепний сегмент) – комплекс тісно зв’язаних між собою тканин, які оточують корінь зуба.Пародонт включає в себе: сам зуб, зубну альвеолу, частину щелепи, що прилягає до неї, періодонт, ясна та окістя.Всі вони мають спільні джерела кровопостачання та іннервації Прикуси бувають нормальнi та патологiчнi. Hopмальний прикус (ОРТОГНАТІЯ) характеризується тим, що зуби верхньої щелепи (рiзцi) заходять спереду на нижнi, останнi зуби (iкла, кутнi малi та великi) стикаються з вiдповiдними зубами нижньої щелепи, але розмiщенi збоку вiд них. Справа в тому, що коронки верхнiх рiзцiв ширшi вiд коронок нижнiх i покривають своїм рiзальним краєм не тiльки коронки рiзцiв, а також i присередню половину коронок iкол. Трапляються рiзнi варiанти або аномалiї прикусу: 1) прямий прикус - верхнi рiзцi не прикривають спереду нижнiх, а сходяться з ними рiзальними краями; якщо зубні ряди нахилені вперед при прямому прикусі, то такий прикус біпрогнатія2) верхній ряд зубiв виступає вперд через надмірний розвиток верхнiх щелеп – закритий прикус 3) верхній ряд зубiв розташовується позаду від нижнього ряду, що зумовлено надмiрним розвитком нижньої щелепи - прогенія; 4). Відкритий прикус – зубні ряди не змікаються5) косий, або зигзагоподiбний прикус - верхнiй ряд зубiв зміщений вiдносно нижнього в правий чи лівий бік. Крiм того, бувають варiанти щодо кiлькостi зубiв, а також будови i кiлькостi коренiв. На 2-му місяці розвитку у зародка з ротової порожнини розвивається передня частина ротової порожнини, а з переднього відділу передньої кишки - задня частина ротової порожнини, слинні залози, щитоподібна залоза, язик та глотка.З початкового відділу передньої кишки швидко розвивається зябровий апарат, який становить основу майбутньої лицевої частини голови. Зябровий апарат нараховує 5 пар зябрових кишень і зябрових дуг. Найбільшою є перша зяброва дуга, яка називається нижньощелепною. З неї утворюється зачатки верхньої і нижньої щелеп, а також молоточок і коваделко слухових кісточок. Друга зяброва дуга носить назву під’язикової, з неї розвиваються малі роги під’язикової кістки і стремінце. Третя зяброва дуга бере участь у формуванні під’язикової кістки (тіла і великих рогів) та щитоподібного хряща. Найменша, четверта, зяброва дуга зростається з третьою.Із зябрових кишень формуються різні органи. Парні верхньощелепні відростки утворюють верхню щелепу, піднебіння і відповідні м’які частини обличчя. Верхньощелепні відростки зростаються між собою, а між ними по серединній лінії вклинюється серединний носовий (він формується із лобового) відросток зародка. Цей відросток утворює носову перегородку і частину твердого піднебіння, де формується середня частина верхньої губи та її жолобок. Зрощуючись з верхньощелепними відростками, носовий відросток відокремлює ротову порожнину від носової. Голова зародка людини):1. бічний носовий відросток;2. середній носовий відросток;3. верхньощелепний відросток;4. нижньощелепний відросток;5. лобний відросток;6. зачаток ока. Розвиток зубаЗа походженням, ростом та формою зуби людини визначають як:текодонтні ( розташовані у кісткових комірках)діфіодонтні ( зміна відбувається 1 раз у молодому віці)гетеродонтгі ( мають різну форму коронки)В своєму розвитку зуб проходить 3 стадії:- закладка та утворення зубних зачатків- диференціювання зубних зачатків- гістогенез твердих тканин зуба Закладка та утворення зубних зачатків відбувається на 6-8 тижніПослідовно утворюються:Зубний валик вздовж верхнього та нижнього країв первинної ротової щілиниЗубний валик вростає у мезенхіму – утворення епітеліальної пластинкиРозщеплення зубного валика на 2 пластини: передню – губну, та задню – зубну, які набувають форми дугиВздовж зубної пластинки формуються розростання епітеліальних тканин у вигляді колб – по 10 на кожній щелепі (відповідно кількості молочних зубів). Вони називаються зубними, емалевими органами.На 10 тижні в кожний зубний орган вростає мезенхіма – зубний сосочокУособлення зубного органу від зубної пластинки зубною шийкоюНавколо зубного органу формується мішечок з мезенхіми – зубний мішечок 2. диференціювання зубних зачатків – у первинно однорідних клітин зубного зачатка починається диференціювання з виділенням різних за формою та функції клітинних елементів.в зубному органі між клітинами центрального відділу накопичуються рідина та ретикулярна тканина – пульпа зубного органуклітини, які розташовані на межі із зубним сосочком набувають циліндричної форми і називаються адамантобластами – майбутні клітини емалі.на поверхні зубного сосочка утворюється декілька рядів базофільних клітин – одонтобластів, які будують дентин 3. Гістогенез твердих тканин зуба починається з 4 місяця ембріогенезу.- дентин утворюється при активній діяльності одонтобластів, які декретують вихідні компоненти структур дентину- звапнювання дентину починається наприкінці 5 місяця ембріогенезу - Енамелобласти ( похідні від адамантобластів) змінюють свою клітинну структуру, форму клітин, та перетворюється на емалеву призму. Розвиток коренів молочних зубів відбувається майже перед прорізуванням.- Краї зубного органу вростають у мезенхіму у вигляді рукава – епітеліальна коренева піхва (Гервега).- Мезенхімальні клітини зубного сосочка формують одонтобласти, які будують дентин.- Епітеліальні клітини кореневої піхви проростають мезенхімальними клітинами зубного мішечка. З цих клітин формуються цементобласти.- В багатокореневих зубах широкий рукав кореневої піхви розділяються відповідно кількості коренів. Постійні зуби закладаються у тій же зубній пластинці в 5 місяців ембріогенезу – різці, ікла, моляри, зубів, які заміщуються.Премоляри закладаються на місці молочних молярів протягом 1 року життя . Постійні моляри закладаються на 4-5 роках життя. АНОМАЛІЇ РОЗВИТКУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИАпрозопія – відсутність обличчяМакростомія – великий ротМікростомія – малий ротСерединне розщеплення нижньої щелепи - відсутність зрощення нижньощелепних відростківСілина твердого піднебіння, або вовча паща (palatum fissum, seu lupinum) - верхньощелепні відростки можуть залишатися незрощеними після народженняЗаяча губа (labium leporinum) - не зрощується верхня губа, яка стає схожою на губу зайця, звідки і назва цієї вади. Оскільки місце зрощення названих відростків розташоване збоку від серединної лінії, щілина на верхній губі теж розташовується збоку і може бути однобічною або двобічною. Вкорочення вуздечки верхньої губиВкорочення вуздечки язикаЗалишок язиково-щитоподібної протокиПорушення зубних рядів:за кількістю зубівза розташуваннямза формою коронкиза кількістю коренів

Приложенные файлы

  • ppt 18280291
    Размер файла: 3 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий