Por’adok_imen_stip

Ухвалено Затверджено
Вченою радою Дніпропетровського наказом ректора Дніпропетровського
національного університету імені національного університету імені
Олеся Гончара Олеся Гончара
«5» лютого 2015 р. від «09» лютого 2015р.
протокол № 7 № 81

Порядок визначення кандидатур з числа студентів Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара для призначення
іменних і персональних стипендій
Загальні положення
Цей Порядок визначає процедуру визначення кандидатур з числа студентів, які навчаються у Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, для призначення іменних і персональних стипендій. Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», актів Кабінету Міністрів України та нормативних документів Міністерства освіти і науки України щодо стипендіального забезпечення осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, положень про порядок призначення відповідних іменних і персональних академічних стипендій (перелік стипендій наведено у додатку 1).
Терміни призначення і виплати іменних або персональних стипендій та їх кількість визначаються засновниками відповідних стипендій або уповноваженими на це органами (особами).
Кандидати на отримання іменних або персональних стипендій визначаються з числа студентів-відмінників університету, які найбільш відзначилися в навчальній, науковій та науково-дослідній роботі, приймають активну участь у громадському, спортивному та культурному житті університету, в роботі органів студентського самоврядування, мають високі моральні якості.
Визначення кандидатур на отримання іменних або персональних стипендій здійснюється в університеті на конкурсній основі.
До участі у конкурсі на отримання соціальних іменних або персональних стипендій допускаються студенти, які згідно з умовами відповідних положень мають право на їх отримання.
Основними принципами конкурсного відбору кандидатур студентів на отримання іменних або персональних стипендій є відкритість та колегіальність, повнота, об’єктивність та системність оцінювання їх досягнень у навчанні, науковій, громадській та іншій діяльності.

Проведення відбору кандидатур на отримання іменних або
персональних стипендій
Для конкурсного відбору кандидатур на отримання іменних або персональних стипендій утворюється конкурсна комісія, склад якої затверджується наказом ректора. Кількість членів конкурсної комісії не може бути меншою п’яти осіб. Строк повноважень конкурсної комісії – один рік.
Інформація про початок конкурсного відбору кандидатур на отримання іменних або персональних стипендій доводиться до відома факультетів (навчально-наукових інститутів) та Ради студентів навчальним відділом університету з урахуванням термінів, необхідних для проведення ними відповідних процедур та підготовки конкурсних документів претендентів.
Кандидатури студентів на отримання іменних або персональних стипендій висуваються вченими радами факультетів (навчально-наукових інститутів) з урахуванням пропозицій відповідних кафедр, студентів академічних груп та органів студентського самоврядування факультетів (навчально-наукових інститутів).
На підставі рішень вчених рад факультети (навчально-наукові інститути) готують клопотання про висунення претендентів на отримання іменних або персональних стипендій, в якому зазначаються їх основні освітні та наукові здобутки, рівень активності їх участі у громадському, спортивному та культурному житті університету (факультету, навчально-наукового інституту, кафедри, академічної групи), в роботі органів студентського самоврядування тощо. Клопотання підписується деканом факультету (директором навчально-наукового інституту), головою органу студентського самоврядування цього структурного підрозділу та подається на розгляд конкурсної комісії у визначені нею терміни. До клопотання обов’язково додаються такі матеріали:
витяг з протоколу вченої ради факультету (навчально-наукового інституту) про висунення претендента на отримання іменної або персональної стипендії, підписаний головою та вченим секретарем вченої ради;
копія навчальної картки студента – претендента на отримання іменної або персональної стипендії, завірена деканом факультету (директором навчально-наукового інституту);
список наукових публікацій (авторських свідоцтв, патентів) претендента на отримання іменної або персональної стипендії, підписаний претендентом та засвідчений деканом факультету (директором навчально-наукового інституту);
таблиця розрахунку конкурсного балу для оцінки навчальних та наукових досягнень студента, рівня його участі у громадському, спортивному та культурному житті університету, в роботі органів студентського самоврядування (за формою, наведеною у додатку 2).
У період своєї роботи конкурсна комісія має право звертатися до керівників навчальних та наукових структурних підрозділів, органів студентського самоврядування з метою уточнення або отримання додаткової інформації щодо претендента на призначення іменної або персональної стипендії.
Конкурсна комісія не має права вносити будь-які корективи (зміни) у документи, подані на її розгляд.
Кандидатури претендентів на отримання стипендій можуть бути зняті з розгляду конкурсною комісією у випадку невідповідності документів, поданих факультетами (навчально-науковими інститутами), вимогам п. 2.4 цього Порядку або у випадку виявлення недостовірної інформації, наданої на її розгляд, про що Вчена рада університету інформується у формі рішення конкурсної комісії.
Конкурсна комісія колегіально розглядає подані вченими радами факультетів (навчально-наукових інститутів) матеріали та подає свої обґрунтовані пропозиції щодо кандидатур студентів на отримання іменних або персональних стипендій на розгляд Вченої ради університету у формі протоколу свого засідання.
Остаточне рішення щодо кандидатур на отримання іменних або персональних стипендій приймає Вчена рада університету.


Перший проректор Кочубей О.О.


Додаток 1

ПЕРЕЛІК іменних та персональних стипендій, які призначаються студентам Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

Іменні стипендії:
академічна стипендія Президента України;
академічна стипендія Верховної Ради України;
соціальна стипендія Верховної Ради України;
академічна стипендія Кабінету Міністрів України;
соціальна стипендія Кабінету Міністрів України;
академічна стипендія імені М.С.Грушевського;
академічна стипендія імені В.М.Черновола;
академічна стипендія Дніпропетровської обласної державної адміністрації;
стипендія Дніпропетровської обласної ради;
стипендія міської у м. Дніпропетровську ради.


Персональні стипендії:
академічна стипендія Вченої ради Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара;
академічна стипендія імені В.І.Моссаковського;
академічна стипендія імені С.М.Конюхова;
стипендія благодійного фонду «Україна».Додаток 2
Таблиця
розрахунку конкурсного балу для оцінки навчальних та наукових досягнень студентів, їх участі у громадському, спортивному та культурному житті університету, в роботі органів студентського самоврядуванняНайменування критерію
Оціню-вання
в балах
Кіль-кість
(запов-нити)
Бал
(розра-хувати)

1.
Навчальні досягнення
Успішність навчання
Участь у студентських олімпіадах з дисциплін
Міжнародних:
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
Всеукраїнських (другий тур):
І місце
ІІ місце
ІІІ місце
Всеукраїнських (перший тур):
І місце
ІІ місце
ІІІ місце;
Рівень володіння іноземною мовою:
елементарний користувач (сертифікат рівня А2)
незалежний користувач (сертифікат рівня В2)
досвідчений користувач (сертифікат рівня С1 або С2)

5
·m
·100

20
60
45
30
10
30
20
15
4
10
8
5

5
10

30

n=


2.
Досягнення у науковій роботі
Отримання охоронних документів на об’єкти інтелектуальної власності України (міжнародних);
Наукові публікації:
у виданні, що входить до міжнародних науково-метричних баз даних (одноосібна)
у фаховому виданні України (одноосібна)
в інших виданнях (одноосібна);
Участь з одноосібними доповідями у наукових конференціях, симпозіумах, семінарах (з публікацією тез):
за кордоном
міжнародних в Україні
всеукраїнських
університету
факультету;
Отримання гранту на міжнародному науковому конкурсі;
Участь у всеукраїнських (обласних, міських) конкурсах для студентів, аспірантів, молодих вчених:
І місце
ІІ місце
ІІІ місце;
Участь у всеукраїнському конкурсі студентських наукових, науково-дослідних робіт (заключний етап):
І місце
ІІ місце
ІІІ місце


40 (80)


30 (80)
20 (60)
10 (20)20 (40)
10 (20)
8 (15)
6 (10)
4 (5)

60


8 (5)
25 (15)
15 (10)
10 (8)

10
30
20
153.
Участь в роботі органів студентського самоврядування
3.1. Рада студентів університету:
голова ради
заступник голови ради
член ради;
3.2. Рада студентів гуртожитку:
голова ради
заступник голови ради
член ради;
3.2. Рада студентів факультету (навчально-наукового інституту):
голова ради
заступник голови ради
член ради30
20
10

20
10
8


10
8
54.
Участь у спортивному житті університету
4.1. Член збірної команди з виду спорту:
України
університету
факультету (навчально-наукового інституту);
4.2. Участь у спортивних змаганнях з виду спорту (олімпіадах, турнірах тощо)
Міжнародних (Всеукраїнських):
І місце
ІІ місце
ІІІ місце;
Обласних, міських (університетських):
І місце
ІІ місце
ІІІ місце


30
10
8


20 (10)
60 (30)
45 (20)
30 (15)
5 (3)
15 (8)
10 (7)
8 (5)5.
Участь у культурному житті університету
5.1. Член художнього колективу університету (зі статусом заслуженого або народного);
5.2. Лауреат або дипломант Всеукраїнського творчого конкурсу (на рівні регіону)
5.3. Участь в організації творчих (художніх) заходів на рівні:
університету
факультету (навчально-наукового інституту);


5 (8)

10 (8)


5
3Усього балівПримітки:
У позиції 1.1 цієї таблиці m – середній бал успішності претендента за весь термін навчання (за 100 – бальною шкалою) з урахуванням усіх видів звітності; n – кількість семестрів навчання. Для осіб, які здобувають ступінь магістра, в показнику m також ураховуються їх досягнення під час навчання за програмою підготовки бакалавра, n – кількість семестрів навчання за обома програмами. Розрахунок балу ведеться так: 5
·n
·m
·100.
При розрахунках балу в позиції 3 цієї таблиці ураховується тільки один (максимальний) показник.
Наведені у дужках значення показників відповідають змісту, зазначеному у дужках в описі відповідного критерію.
15

Приложенные файлы

  • doc 18280118
    Размер файла: 119 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий