Uvod_izmenenii


Uvod.V současné době, téměř každý z nás, kdo má k dispozici volné peněžní prostředky, se snaží o to, aby je dokázal dostatečně zhodnotit, nebo alespoň udržel jejich nynější hodnotu i v budoucnosti a eliminoval tak negativní dopad inflace. Jakým způsobem budeme se svými volnými finančními prostředky hospodařit, záleží především na konkrétních cílech, informovanosti a preferencích jednotlivých investorů. Jednou z možností, kde volné finanční prostředky zhodnotit je kapitálový trh, který v současné době nabízí celou řadu možností. Kapitálový trh plní nezbytný mechanismus alokace peněžních prostředků v zemích s rozvinutou ekonomikou. Jde o místo, kde na straně poptávky stojí investoři, kteří investují své volné finanční prostředky do investičních instrumentů (cenných papírů) za účelem jejich výnosnosti. A na straně nabídky stojí emitenti majetkových nebo dluhových cenných papírů, které získávají peněžní prostředky pro financování svého růstu a rozvoje. Všichni investoři by měli před samotným rozhodnutím, do jakých investičních instrumentů budou investovat, zvážit a posoudit celou řadu kritérií. Každý z nich by měl mít představu o tom, kolik finančních prostředků potřebují k tomu, aby zajistili fungování své domácnosti, jakých výnosů, likvidity chtějí dosáhnout a jaká rizika jsou ochotni podstoupit. Podle míry rizik, které jsou investoři ochotni podstoupit se poté mohou vybrat různé konkrétní typy cenných papírů. Chtějí-li investoři dosáhnout vysokého zhodnocení svých volných peněžních prostředků musí tak podstoupit i větší míře rizika.Na základě zákona o kolektivním investování, zákona o důchodovém či doplňkovém penzijním spoření či zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem musí mít svého depozitáře. Depozitářem může být v současné době pouze banka se sídlem na území České republiky. Komerční banka jako depozitář fondů eviduje majetek daného fondu a kontroluje, zda fond nakládá s majetkem v souladu se zákonem a statutem fondu.Depozitář vykonává svou činnost na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře, kterou uzavírá s investiční nebo penzijní společností nebo investičním fondem.
Práce je rozdělena na teoreticku a prakticku časti. V teoretické části je tři kapitoly. V první kapitole bude definován hlavní cíl a filozofie vypořadani burzovych obchodu. V následující kapitole budou shrnuty použité metody a vysvětlení činnosti .Třetí kapitola je hospodařeni Centralniho depozitaře. V praktické části charakteristika s srovnani CDCP, cenných papírů a jejich obchodování na českém a kazašském kapitálovém trhu.
Cílem této práce je prostudovat na trhu s cennými papíry, a to roli depozitáře v této struktuře. Chcete-li provést zamýšlený cíl z následujících úloh:
· Zvažte koncept na trhu s cennými papíry, jeho povaha, funkce a strany;
· Identifikovat úlohu depozitáře aktivit na trhu s cennými papíry;
· Chcete-li studovat povahu depozitáře, právního rámce a základních operací;
· Posoudit stávající problémy a vyhlídky depozitních aktivit v budoucnosti.
Další Cíl prace je stručné popsání historie a zjednodušení orientace ve službách poskytovaných CDCP. V první části věnované historii a současnému stavu CDCP se zaměřujeme jednak na historický vývoj a změny ve struktuře CDCP, dále pak na podmínky k získání povolení k činnosti CDCP a jeho hospodaření.
Hlavními zdroji literatury v tomto dokumentu jsou:
· Zákon Kazašské republiky z 02.07.2003 N 461-II "Na trhu s cennými papíry"
· Učebnice "Trh s cennými papíry: teorie a praxe", editovala VA Galanova;
Různé aspekty trhu s cennými papíry a regulují činnost svých členů o 1000 legislativních a regulačních dokumentů.Hlavním z nich – Zákon N 461-II Kazašské republiky "Na trhu s cennými papíry" z 02.07.2003
Tematu CDCP, se zachazali Ing. Josef Budík ve sve prace “Finanční investování” , Petr Musílek ve knize “Trhy cenných papírů”, Prof. Ing. Oldřich Rejnuš ve svých knihách.METODIKA
Pro dosažení vytyčených cíle bude využita kombinace několika vědeckých metod. První, teoretická část, popisující historie vzniku a zejména práce CDCP.V rámci praktické části bude analýza publikovaných prací v ČR, v Kazachstánu, v EU.

Приложенные файлы

  • docx 18279940
    Размер файла: 16 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий