Test_2_kurs_2_kr_2_sem(ist izo)


Шаблон для закрытых вопросов (пять вариантов ответов)
Примечание: в таблице запрещается добавлять удалять строки, колонки, разбивать или объединять ячейки, менять "шапку таблицы".
Сокращение:
- № - номер вопроса;
- об - объект - "Т" (Вопрос) или "A","B","C","D","E" (вариант ответа);
- по - правильный ответ (отмечается символом "+"). В вопросе может быть только один правильный ответ;
- Тема (Глава)- Поле для ввода названия главы темы. Значение по умолчанию: [Нет];
- б - балл (сложность вопроса).Допустимые значения 1,2,3 (1-самый легкий,3-самый сложный).Значение по умолчанию 1;
- тв - Тип вопроса. Допустимые значения Лек (Лекционный), Сем (Семестрового занятия), СРС (Самостоятельная работа студента), ПРК (Практические занятия), Лаб (Лабораторные занятия),КРС (Курсовая работа студента), УПП (Учебно-производственная практика), Дип (Дипломная работа),ГЭК (Гос. экзамен).
№ об по Тело вопроса (варианты ответов) Тема (Глава) б тв
1 Т Алып «Парфенос Афина» мүсінін сомдаушы: Антика дәуірі 3 Лек
A Пракситель B + Фидий C Мирон D Аппелес E Леохар 2 Т «Вакханка» мүсінін жасаушы: Антика дәуірі 1 Сем
A Мирон B + Скопас C Пракситель D Поликлет E Леохар 3 Т Атақты мүсінші - Лисипп жұмысы: Антика дәуірі 2 Лек
A Диск лақтырушы B + Апоксиомен C Книдтік Афродита D Парфенос Афинасы E Бельведер Аполлоны 4 Т Грекия эллиндік кезең туындысы, «жеті кереметтердің» бірі: Антика дәуірі 3 СРС
A Мысыр пирамидасы B Семирамида бағы C + Родос колосы D Парфенон E Сфинкс 5 Т Атақты «Милосс Венерасы» қай кезең мүсіні: Антика дәуірі 1 Лек
A Архаика B Классика C + Эллиндік D Палеолит E Мезолит 6 Т Грек ғимараттарының фундаменті: Антика дәуірі 2 Лек
A Абака B Ордер C + Стереобат D Франтон E Энтазис 7 Т Стереобаттың колоннамен шүйіркелесетін бөлігі: Антика дәуірі 3 A Эхин B Абака C Кранштейн D Капитель E + Стилобат 8 Т Салмақты, қарапайым ер адамның мүсінімен алмасырылып пайдаланылатын ордер түрі: Антика дәуірі 2 Лек
A Коринифтік B + Дорилік C Ионилік D Композиттік E Тоскандық 9 Т Қыз баланың мүсінімен сипаттас ордер түрі: Антика дәуірі 2 Лек
A Коринифтік B Дорилік C + Ионилік D Композиттік E Тоскандық 10 Т Ордерлік жүйе дегеніміз не: Антика дәуірі 2 Лек
A + Колонна мен антаблементтің үйлесімі B Колонна мен стереобаттың үйлесімі C Ғимараттың алдынан қараған көрінісі D Шіркеу E Зикурат 11 Т Триглиф орналасатын ғимараттың бөлігі: Антика дәуірі 3 Лек
A Интерьер B Колонна C + Фриз D Карниз E Капитель 12 Т Қарапайым, базасы жоқ ордерлік колонна: Антика дәуірі 2 Лек
A Коринифтік B + Дорилік C Ионилік D Композиттік E Готикалық 13 Т Метоп орналасатын гимараттың бөлігі: Антика дәуірі 2 Лек
A Интерьер B Колонна C + Фриз D Карниз E Капитель 14 Т Фасадында төрт колонна орналасатын Грек шіркеулерінің түрі: Антика дәуірі 2 Лек
A Амфипростиль B Периптер C Парфенон D + Простиль E Антадағы шіркеу 15 Т Шіркеудің екі фасадына да төрт-төрт колоннадан орналасқан түрі: Антика дәуірі 2 Лек
A + Амфипростиль B Периптер C Парфенон D Простиль E Антадағы шіркеу 16 Т Жан-жаға түгел колонналармен безендірілген шіркеу түрі: Антика дәуірі 3 Лек
A Амфипростиль B + Периптер C Парфенон D Простиль E Антадағы шіркеу 17 Т Энтазис орналасатын сәулеттік бөлік: Антика дәуірі 3 Лек
A Антаблемент B + Колонна C Стереобат D Стилобат E Фриз 18 Т Абака орналасатын сәулеттік бөлік: Антика дәуірі 2 Лек
A Антаблемент B Колонна C Стереобат D + Капитель E Фриз 19 Т Эхин орналасатын сәулеттік бөлік: Антика дәуірі 2 Лек
A Антаблемент B Колонна C Стереобат D + Капитель E фриз 20 Т Колонна стволының үштен бір бөлігіндегі қалыңдаған тұсы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Энтазис B Эхин C Абака D Архитрав E Фриз 21 Т Архитрав орналасатын сәулеттік бөлік: Антика дәуірі 2 Лек
A + Антаблемент B Колонна C Стереобат D Капитель E фриз 22 Т Фриз орналасатын сәулеттік бөлік: Антика дәуірі 2 Лек
A + Антаблемент B Колонна C Стереобат D Капитель E Абака 23 Т Акротерий орналасатын сәулеттік ғимараттың бөлігі: Антика дәуірі 3 Лек
A + Антаблемент B Колонна C Стереобат D Капитель E Абака 24 Т Сима орналасатын сәулеттік ғимараттың бөлігі: Антика дәуірі 3 Лек
A + Карниз B Колонна C Стереобат D Капитель E Абака 25 Т Гейсон орналасатын сәулеттік ғимараттың бөлігі: Антика дәуірі 3 Лек
A Капитель B Колонна C Стереобат D + Карниз E Абака 26 Т Мутулдар орналасатын сәулеттік ғимараттың бөлігі: Антика дәуірі 3 Лек
A Капитель B Ствол C Стереобат D + Карниз E Абака 27 Т Грек мүсін өнеріндегі курос образы: Антика дәуірі 2 Лек
A Қыздар мүсіні B + Құдайлар мен батырлар C Жануарлар D Жасы келген кәрі адамдар E Ыдыс аяқ 28 Т Грек мүсін өнеріндегі кора образы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Салтанатты киімдегі қыздар мүсіні B Құдайлар мен батырлар C Жануарлар D Жасы келген кәрі адамдар E Ыдыс аяқ 29 Т Грек вазаларының екі құлағы бар, аузы кішкене май мен вино сақтауға арналған түрі: Антика дәуірі 3 Лек
A Кратер B + Амфора C Ойнаха D Гидрия E Лекиф 30 Т Грек вазаларының үш құлағы бар, төбеге қойып су тасуға арналған түрі: Антика дәуірі 3 Лек
A Кратер B Амфора C Ойнаха D + Гидрия E Лекиф 31 Т Ежелгі Грек мәдениетіндегі қол жууға арналған ыдыс: Антика дәуірі 3 Лек
A Кратер B Килик C + Ойнаха D Гидрия E Лекиф 32 Т Ежелгі Гректерде арнайы шөп жиынтықтары арқылы жағымды иіс шығарып тұруға арналған ыдыс: Антика дәуірі 3 Лек
A Аттикалық кратер B Килик C Ойнаха D Гидрия E + Лекиф 33 Т Аттикалық қыш бұйымдарында кілемдік стильден кейін кеңінен қолданылған ваза жазу түрі: Антика дәуірі 3 Лек
A Кілемдік стиль B + Қарафигуралы стиль C Қызылфигуралы стиль D Готикалық стиль E Геометриялық стиль 34 Т Киликта орындалған «Қайықтағы Дионис» композициясының авторы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Эксекий B Клитий C Эргоним D Евфимид E Евфроний 35 Т Қарафигуралы амфорада орындалған «Ахилл мен Аякс сүйек ойнауда» композициясының авторы: Антика дәуірі 3 Лек
A Евфимид B Клитий C Эргоним D + Эксекий E Евфроний 36 Т Грек махаббат және сұлулық құдайы Антика дәуірі 2 Лек
A Авгий B + Афродита C Артемида D Афина E Елена 37 Т Трояның негізін қалаушы: Антика дәуірі 3 Лек
A Одиссей B Эпаф C + Ил D Приам E Гектор 38 Т Гректер Трояны жаулағанда патша болған: Антика дәуірі 2 Лек
A Одиссей B Эпаф C Ил D + Приам E Гектор 39 Т Грек мәңгілік жастық шақ құдайы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Геба B Оры C Гермес D Кассандра E Данай 40 Т Жыл мезгілдері құдайлары: Антика дәуірі 3 Лек
A Афиналар B Латоналар C Фабостар D + Орлар E Танталдар 41 Т Сұлулық пен жақсылық құдайлары: Антика дәуірі 2 Лек
A + Хариттар B Латоналар C Фабостар D Орлар E Танталдар 42 Т Грек мәдениетінде шындықтың қорғаушысы, өтіріктің қас жауы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Дик B Латона C Фабос D Ор E Тантал 43 Т Астрономия ғылымының шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Урания B Эвтерна C Эрато D Талия E Клио 44 Т Лириканың шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B + Эвтерна C Эрато D Талия E Клио 45 Т Би шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B Эвтерна C Эрато D Талия E + Терпсихора 46 Т Грагедия жанрының шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B + Мельпомена C Эрато D Талия E Клио 47 Т Махаббат әндерінің шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B Эвтерна C + Эрато D Талия E Каллиопа 48 Т Комедия жанрының шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B Эвтерна C Эрато D + Талия E Клио 49 Т Тарихтың шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B Эвтерна C Эрато D Талия E + Клио 50 Т Әнұранның шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Полигимния B Эвтерна C Эрато D Талия E Клио 51 Т Поэзияның шабыты саналатын Гераның қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Урания B + Каллиопа C Эрато D Талия E Клио 52 Т Каллиопаның баласы, атақты әнші: Антика дәуірі 3 Лек
A Эогр B Деймос C Эвр D + Орфей E Мемнон 53 Т Грек мәдениетінде барлық құдайлардың анасы саналады: Антика дәуірі 1 Лек
A + Геа (Жер) B Авгий C Уран (Аспан) D Реа E Тейя 54 Т Грек аңызында жердің бетін жауып жатқан шексіз көк ауа: Антика дәуірі 1 Лек
A Геа (Жер) B Авгий C + Уран (Аспан) D Реа E Тейя 55 Т Кек құдайы, Геяның баласы: Антика дәуірі 1 Лек
A Урания B + Эринии C Эрато D Талия E Клио 56 Т Геяның баласы, көп басты құбыжық: Антика дәуірі 1 Лек
A Урания B Эринии C Эрато D + Ехидна E Клио 57 Т Грек аңызындағы өлгендер жаныпатшалығының күзетшісі, құбыжық ит: Антика дәуірі 1 Лек
A Гидра B Эринии C + Цербер D Ехидна E Девкалион 58 Т Грек аңызында жылан денелі, 9 айдаһар басты құбыжық: Антика дәуірі 1 Лек
A + Гидра B Эринии C Цербер D Ехидна E Девкалион 59 Т Афина қаласының негізін қалаушы, Геяның баласы: Антика дәуірі 2 Лек
A Эгей B + Кекроп C Эфра D Пелей E Афродита 60 Т Афиндықтардың минотаврды және көптеген құбыжықтарды жеңген атақты батыры: Антика дәуірі 2 Лек
A Эгей B Кекроп C Эфра D Пелей E + Тесей 61 Т Афинаның атақты суретшісі, Эрихтеяның тұқымы: Антика дәуірі 3 Лек
A Ино B Кекроп C Эфра D + Дедал E Тесей 62 Т Посейдонның әйелі: Антика дәуірі 2 Лек
A Рея B Афродита C Артемида D Елена E + Амфитрита 63 Т Посейдонның баласы, Сидонның патшасы: Антика дәуірі 1 Лек
A Ино B + Агенор C Эфра D Дедал E Тесей 64 Т Тесейді минотаврмен шайқасында құтқарушы, құдайлардың әмірімен Диониске күйеуге шыққан қыз: Антика дәуірі 2 Лек
A Рея B + Ариадна C Артемида D Елена E Амфитрита 65 Т Трояның қорғаушысы, батыры, қолбасшысы: Антика дәуірі 1 Лек
A + Гектор B Агенор C Парис D Дедал E Тесей 66 Т Грек аңызындағы батыс желі, Эостың баласы: Антика дәуірі 2 Лек
A Борей B Атлас C Эвр D Нот E + Зефир 67 Т Грек аңызындағы солтүстік желі, Эостың баласы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Борей B Атлас C Эвр D Нот E Зефир 68 Т Грек аңызындағы шығыс желі, Эостың баласы: Антика дәуірі 2 Лек
A Борей B Атлас C + Эвр D Нот E Зефир 69 Т Грек аңызындағы оңтүстік желі, Эостың баласы: Антика дәуірі 2 Лек
A Борей B Атлас C Эвр D + Нот E Зефир 70 Т Эостың баласы, Троя шайқасының батыры: Антика дәуірі 2 Лек
A + Мемнон B Атлас C Эос D Нот E Зефир 71 Т Грек аңызында өзінің арқасында аспан әлемін тіреп тұрған палуан: Антика дәуірі 2 Лек
A Мемнон B + Атлас C Эос D Нот E Зефир 72 Т Грек аңызы бойынша адамдарға отты үйреткен көреген: Антика дәуірі 1 Лек
A Мемнон B Атлас C Эос D + Прометей E Зефир 73 Т Уран мен Геяның қыздары: Антика дәуірі 2 Лек
A + Титаниттар B Ариадна C Артемида D Циклоптар E Амфитрита 74 Т Заңдарды сақтаушы, Япеттің әйелі: Антика дәуірі 2 Лек
A + Фемида B Ариадна C Артемида D Тейя E Амфитрита 75 Т Уран мен Геяның ұлдары: Антика дәуірі 2 Лек
A + Титандар B Палуандар C Орфейлер D Циклоптар E Құбыжықтар 76 Т Прометейдің әйелі: Антика дәуірі 2 Лек
A Фемида B Ариадна C Артемида D Тейя E + Гесиона 77 Т Грек аңызы бойынша бұлт құдайы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Нефела B Фемида C Ариадна D Артемида E Пенелопа 78 Т Троя патшасы Приамның әйелі: Антика дәуірі 3 Лек
A Нефела B Фемида C Ариадна D + Гекаба E Пенелопа 79 Т + Приамның қызы, көріпкел: Антика дәуірі 3 Лек
A Кассандра B Фемида C Ариадна D Гекаба E Пенелопа 80 Т Соғыс құдайы Арестің әйелі: Антика дәуірі 2 Лек
A + Афродита B Фемида C Ариадна D Артемида E Пенелопа 81 Т Соғыспен келген бейбітшілік құдайы, Арестің қызы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Гармония B Фемида C Ариадна D Артемида E Пенелопа 82 Т Гаргона Медузаны жеңген батыр: Антика дәуірі 2 Лек
A Тесей B Геракл C Парис D Гектар E + Персей 83 Т Кейіннен Египт аталған елдің бірінші патшасы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Эпаф B Приам C Парис D Агенор E Персей 84 Т Айдтың әйелі, көктемгі табиғат құдайы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Персефона B Фемида C Ариадна D Артемида E Пенелопа 85 Т Кейіннен құдайға айналған, атақты батыр,: Антика дәуірі 2 Лек
A + Геракл B Приам C Парис D Агенор E Персей 86 Т Крит патшасы: Антика дәуірі 1 Лек
A Эпаф B Приам C Парис D Агенор E + Минос 87 Т Күйеуін жтырма жыл тосқан, жүз жігіттің бетін қайтарған Одиссейдің әйелі: Антика дәуірі 3 Лек
A + Пенелопа B Фемида C Ариадна D Артемида E Пенелопа 88 Т Минотавр: Антика дәуірі 3 Лек
A Жылан басты адам B + Бұқа басты адам денелі құбыжық C Арыстан басты адам D Жолбарысқа ұқсас құбыжық E Ит немесе қорқау қасқыр 89 Т Құдайларға жанын өз еркімен берген Гераклдың қызы: Антика дәуірі 3 Лек
A Геба B Деметра C Гестия D + Макария E Алкмена 90 Т Гераклдың шешесі: Антика дәуірі 2 Лек
A Геба B Деметра C Гестия D Макария E + Алкмена 91 Т Гераклдың қайтыс болуына себеп болған екінші әйелі: Антика дәуірі 3 Лек
A Геба B Деметра C Гестия D Макария E + Деянира 92 Т Жарық пен өнер қорғаушысы: Антика дәуірі 2 Лек
A Артемида B Зевс C Дардан D Одиссей E + Аполлон 93 Т Дионистің тәлімгері, Орхоменнің патшасы: Антика дәуірі 3 Лек
A + Атамант B Зевс C Дардан D Одиссей E Геракл 94 Т Кронның қызы, құрбандылық отының, жанұя ошағының қорғаушысы: Антика дәуірі 1 Лек
A + Гестия B Деметра C Ио D Макария E Деянира 95 Т Дүниежүзі сәулет өнерінің туындысы «Афин акроплі»: Антика дәуірі 3 Сем
A Қорғанды құрылыс B + Өнер мен қолөнерінің жетістіктерінің жемісі C Қазна сақталатын орын D Әскери қару-жарақ сақтайтын орын E Құдайға қызмет етушлер тұрағы 96 Т Кнос сарайы мен Фестадағы Фрескалар қай кезеңге жатады: Антика дәуірі 2 Сем.
A Эллиндік B Архаикалық Грекия C + Крит-минос D Амарн E Аккад 97 Т Миной мәдениетін ашқан Британдық археолог: Антика дәуірі 3 Лек.
A + Артур Эванс B Генрих Шлиман C Роберт Колдевей D Франсуа Шампольон E Артур Познански 98 Т Алып «Парфенос Афина» мүсінін сомдаушы: Антика дәуірі 3 Лек
A Пракситель B + Фидий C Мирон D Аппелес E Леохар 99 Т Римнің дөңгелек формадағы алып сәулеттік құрылысы: Антика дәуірі 2 Лек.
A + Амфитеатр B Зиккурат C Периптер D Толос E Театр 100 Т Рим жеңіс құдайы: Антика дәуірі 2 Лек
A Арес B Гелиос C + Виктория D Зевс E Марс 101 Т «Виллы мистерий» қабырғаларының безендірілуіндегі қолданылған көркемдік техника: Антика дәуірі 2 Лек.
A Мозаика B + Фреска C Энкаустика D Инкрустация E Масляная живопись 102 Т Рим қалалары Помпей мен Геркуланум осы табиғи апаттан жоқ болды: Антика дәуірі 1 СРС
A Су тасқыны B Су басу C + жанартаудың атылуы D Қар көшкіні E Чума эпидемиясы 103 Т Ежелгі этрустардың көп қолданатындары, бұлар: Антика дәуірі 2 Лек.
A Өлген адамның күлін сақтайтын арнайы жәшік B Сәлет құрылысы C Киімі D + Әшекей бұйымдар E Сазды аспаптар 104 Т Рим сәулет өнеріндегі атриумдағы бассейн қызметі: Антика дәуірі 3 Лек
A Шомыламын орын B Сауна C + Жаңбыр суы жиналатын орын D Сәндік E Бөлме кеңістігін ашу құралы 105 Т Римнің пантеон ғимаратының интерьеріндегі бірінші ярусын безендірген ордер: Антика дәуірі 2 Лек
A Тоскандық B Ионилік C + Коринфтік D Композиттік E Дорилік 106 Т Колизейдің үшінші ярусында пайдаланылған ордер: Антика дәуірі 2 Лек
A Тоскандық B Ионилік C + Коринфтік D Композиттік E Дорилік 107 Т Колизейдің екінші ярусында пайдаланылған ордер: Антика дәуірі 2 Лек
A Тоскандық B + Ионилік C Коринфтік D Композиттік E Дорилік 108 Т Колизейдің бірінші ярусында пайдаланылған ордер: Антика дәуірі 2 Лек
A + Тоскандық B Ионилік C Коринфтік D Композиттік E Дорилік 109 Т Император Тита аркасының негізгі ойы: Антика дәуірі 2 Лек
A + Постамент B Мүсін C Қақпа D Қарапайым арка E Сәндік ескерткіш 110 Т Римді кірпіш қаладан мәр-мәр қалаға айналдырған император: Антика дәуірі 3 Лек
A + Август B Цезарь C Септимий D Константин E Сулла 111 Т Керегенің жабықтығын ашу үшін пайдаланылған, терезе суретін салған Помпей интерьеріндегі роспистегі стиль Антика дәуірі 2 Лек
A Инкрустациялық стиль
B Ориенталтзациялық стиль C + Декоративтік стиль D Гоикалық стиль E Романдық стиль 112 Т Помпейдегі керегені мәр-мәр мен яшмадан қалағандай етіп керініс беретін стиль: Антика дәуірі 2 Лек
A + Инкрустациялық стиль
B Ориенталтзациялық стиль C Декоративтік стиль D Гоикалық стиль E Романдық стиль 113 Т Пантеон ғимаратының сәулетшісі: Антика дәуірі 2 Лек
A + А. Дамасский B Диоклетиан C Август D Веспасиан E Скопас 114 Т Рим жеңіс құдайы: Антика дәуірі 2 Лек
A Арес B Гелиос C Марс D Зевс E + Виктория 115 Т Рим соғыс құдайы: Антика дәуірі 2 Лек
A Арес B Гелиос C + Марс D Зевс E Виктория 116 Т Б.з.б. 754 жылы Римнің негізін қалаған балалар: Антика дәуірі 2 Лек
A + Рем мен Ромул B Ромул мен Аякс C Рем мен Рим D Роман мен Марс E Ром мен Август 117 Т Рим өнерінің дамуына әсер еткен, жергілікті мәдениет: Антика дәуірі 2 Лек
A Карфаген B + Этрус C Крит-микен D Кельт өнері E Малоазия 118 Т Ежелгі этрустардың көп қолданатындары, бұлар: Антика дәуірі 2 Лек.
A Өлген адамның күлін сақтайтын арнайы жәшік B Сәлет құрылысы C Киімі D + Әшекей бұйымдар E Сазды аспаптар 119 Т Ежелгі этрустардың көп қолданатындары, бұлар: Антика дәуірі 3 Лек
A + Өлген адамның күлін сақтайтын арнайы жәшік B Сәлет құрылысы C Киімі D Әшекей бұйымдар E Сазды аспаптар 120 Т Ежелгі Рим рәмізі: Антика дәуірі 1 Лек
A Бельведер аполлоны B Венера C + Капитолий қаншығы D Зевс E Олимп Гора 121 Т Атақты «Алтын үй» кімнің жарлығымен тұрғызылды: Антика дәуірі 2 Сем
A Цезарь B + Нерон C Калигул D Ұлы Помпей E Коммод 122 Т Салтанатты арка - құрылыстық кезеңі: Антика дәуірі 3 Лек
A Республика B Этрурия C Эллинизм D + Империя E Мезолит 123 Т Октавиан Август мүсіні және ол қай кезге жатады: Антика дәуірі 1 Лек
A Республика B Неолит C + Империя D Эллинизм E Архаика 124 Т Пантеон, оның жасалу кезі: Антика дәуірі 2 Лек
A Республика B Қола C + Империя D Архаика E Эллиндік 125 Т Әйгілі «Мистерий Вилласы» қай жерде: Антика дәуірі 3 Лек
A Рим B Фаюм C + Помпей D Афина E Геркуланум 126 Т Римнің орталық алаңы: Антика дәуірі 2 Сем.
A Агора B + Форум C Целла D Зиккурат E Термы 127 Т Табулярий - бұл: Антика дәуірі 1 СРС
A Қалалық шіркеу B + Мемлекеттік архив C Арсенал D Кітапхана E Бақылау мұнарасы 128 Т Ежелгі Рим дәстүрінің үй және ошақ басының құдайлары: Антика дәуірі 2 Сем.
A Хаторлар B + Ларлар және пенаттар C Неферлар D Сатирлар E Вакхандар 129 Т Ежелгі Рим мәдениетінде «имагинес» - бұл: Антика дәуірі 3 СРС
A Алаң B Термы C + Аруақтардың восктан жасалған бюсты D Қару түрі E Оюдың түрі 130 Т Гладиаторлар шайқасыосы мәдениеттің дәстүрінің жалғасы болып саналады: Антика дәуірі 1 Сем.
A Шумерлік B Египеттік C Галлдық D + Этрустік E Македондық 131 Т Ежелгі Рим мәдениетінде Виадук- бұл: Антика дәуірі 2 Лек.
A Амфитеатр B Форумның бөлігі C + Көпір D Бояу E Кіші мүсіндік форма 132 Т Өнер қолдаушысы, оның аты өнер әлемінде кеңінен таныс: Антика дәуірі 1 Сем.
A Перикл B + Меценат C Леонид D Ганнибал E Гай Гракх 133 Т «Алтын ғасыр» ежелгі Рим өнеріндегі қай басшының басқару кезеңіне келеді: Антика дәуірі 1 СРС
A Флавий B + Октавиан Август C Веспасиан D Помпей E Цезарь 134 Т Ежелгі Рим сәулеттік ғимараттарының маңызды жаңалығы: Антика дәуірі 2 СРС
A Маяк B Периптер C + Акведук D Театр E Мастаба 135 Т Ежелгі Римнің ең үлкен амфитеатры: Антика дәуірі 2 Лек.
A Марцелла театры B + Колизей C Дионис театры D Траян форумы E Каракалла театры 136 Т Грек мәдениетін қолдаушы Рим императоры: Антика дәуірі 1 СРС
A Цезарь B Помпей C Гракх D + Адриан E Тит Лукреций Кар 137 Т Ежелгі Рим мүсін өнеріндегі өте қарқынды қолданыстағы жанр: Антика дәуірі 2 Лек.
A Натюрморт B Маринизм C Анимализм D + Портрет E Пейзаж 138 Т Римдік терма-бұл: Антика дәуірі 2 Сем.
A Форум B + Монша C Амфитеатр D Агора E Тұрғын үй 139 Т Діни реформатор-Рим ипмераторы: Антика дәуірі 1 СРС
A + Константин B Цезарь C Перикл D Леонид E Аристотель 140 Т Классикалық Рим базиликасының жоспарын не құрады: Антика дәуірі 2 Лек.
A Домалақ B Квадрат C + Латын кресті D Үш бұрыш E Тік төрт бұрыш 141 Т Ежелгі Рим мәдениетіндегі Горацилердің отбасының жауы: Антика дәуірі 3 СРС
A Цезар B Флавилер C Ларлар және пенаттар D + Куриацилар E Спартандықтар 142 Т Шіркеуге сыйлық немесе құрбандық жасаушы адам (кеңінен- бейнелеу өнері аумағында): Антика дәуірі 3 СРС
A Гладиатор B Сенатор C + Донатор D Стратег E Трибун 143 Т Портреттік кескіндеменің антикалық орталығы: Антика дәуірі 2 Лек.
A Вавилон B Троя C Микен D + Фаюм E Кносс 144 Т Фаюм портреттерінің жасалған көркемдік техникалары: Антика дәуірі 2 Сем.
A Акварель B Майлы бояу C Гуашь D + Темпера (Энкаустика) E Күйе карандаш 145 Т Ежелгі Римде ғана болған атты адамдер киетін ерлер киімі: Антика дәуірі 3 СРС
A Туника B Хитон C + Тога D Хитониск E Пеплос 146 Т Ежелгі Римдегі ең жоғарғы мәртебеге ие болған топ: Антика дәуірі 2 Лек.
A Атты адам B + Патриции C Илоты D Құлдар E Перғауындар 147 Т Рим легионерлерінің қаруларының қатарындағы қысқа қылыш: Антика дәуірі 2 СРС
A Катана B Стилет C + Гладиус D Кортик E Палаш 148 Т «Виллы мистерий» қабырғаларының безендірілуіндегі қолданылған көркемдік техника: Антика дәуірі 2 Лек.
A Мозаика B + Фреска C Энкаустика D Инкрустация E Масляная живопись 149 Т Рим қалалары Помпей мен Геркуланум осы табиғи апаттан жоқ болды: Орта ғасыр 1 СРС
A Су тасқыны B Су басу C + жанартаудың атылуы D Қар көшкіні E Чума эпидемиясы 150 Т Ежелгі Римнің дөңгелек формадағы көп көрерменге арналған сәулеттік құрылысы: Антика дәуірі 2 Лек.
A Театр B Зиккурат C Периптер D Толос E + Амфитеатр 151 Т Орта ғасыр өнері қандай принципті негізге ала отырып қалыптасты: Орта ғасыр 1 Лек.
A + Ерте християндық идеология B Пұтқа табынушылық C Варварлық D Антикалық философия E Индуизм 152 Т Шығыс-Рим империясының астанасы: Орта ғасыр 1 Лек.
A Аахан B + Константинополь C Рим D Карфаген E Иерусалим 153 Т Көбіне Византиялық өнер ескерткіштері болып саналатын, антикалық қала: Орта ғасыр 1 Лек.
A Рим B Афина C + Равенна D Иерусалим E Геркуланум 154 Т Византиялық өнердің ең әйгілі сәулет ескерткішінің бірі: Орта ғасыр 1 Лек.
A Карнактағы Амон құдайға арналған ғибадатхана B + Константинопольдегі қасиетті София шіркеуі C Карракалы термасы D Колизей E Парфенон 155 Т Орта ғасырлық қамалдағы бақылағыш мұнара аталды: Орта ғасыр 1 Сем.
A Бург B + Донжон C Базилика D Контрфорс E Аркбутан 156 Т Романдық шіркеу құрылысының планы қандай пішінде болды: Орта ғасыр 2 Сем.
A + Латын кресі B Грек периптері C Грек кресі D Баптистерий E Зиккурат 157 Т Орта ғасырлық роман стиліндегі негізгі өнер түрі: Орта ғасыр 2 Лек.
A Графика B Живопись C + Сәулет өнері D Мүсін өнері E Қолданбалы-сәндік өнер 158 Т Аббаттық Клюн шіркеу салынған стиль: Орта ғасыр 3 Лек.
A Готикалық B Антикалық C + Романдық D Византиялық E Грекиялық 159 Т Готика стилінің рәмізі: Орта ғасыр 1 Лек.
A Феодалдық кезеңнің басы B + Феодалдық кезеңнің шарықтау және құлдырау кезі C Антикалық кезеңнің құлдырауы D Каролинг өнерінің гүлдену кезі E Византиялық кезең 160 Т Аркбутан – бұл: Орта ғасыр 2 Лек.
A Діни рәсімдер өткізуге арналған құрылыс B + Готикалық шіркеу бөлігі C Діни догма D Бақылағыш мұнара E Қамалдық тұрғын бөлмесі 161 Т Әйгілі Нотр-Дам-де-Пар шіркеу құрылысының салыну кезі: Орта ғасыр 3 Сем.
A Антикалық B + Готикалық C Романдық D Византиялық E Мысырлық 162 Т Нефтің ішкі бөлік қабырғалары контрфорспен не арқылы қосылып біріктіріледі: Орта ғасыр 3 Лек.
A Нервюра B + Аркбутан C Дорилік бағана D Ионилік бағана E Коринифтік бағана 163 Т Әйгілі ХIII-ХV ғасырлардағы Кельн шіркеуі соғылған стиль: Орта ғасыр 1 СРС
A + Готика B Роман C Византиялық D Араб E Ерте грекиялық 164 Т Англиядағы готика стилі қалай таралды: Орта ғасыр 3 Сем.
A Еуропалық жаңа өнердің әсерінен B Обсолютті монархия символы C + Католиктік сенімнің бейнелеу өнеріне үстемдік құра әсер етуі D Қандай да бір жаңа көркемөнер бағытқа енуге ұмтылыс E Британдықтардың пұтқа табынушылықпен күрес тәсілі 165 Т Біздің эрамыздың Х ғасырындағы Ежелгі Орыс территориясындағы славян мәдениетінің дамуына әсері: Орта ғасыр 3 Лек.
A Индуизм B Буддизм C Ислам D + Христиан E Пұтқа табынушылық 166 Т Киев София шіркеуіндегі живопистің басым түрі: Орта ғасыр 2 Лек.
A Витраж B Майлы бояу кескіндемесі C + Мазайкалы-фреска D Мәрмәр үстіне ыстық балауыз жүргізу текникасы E Живопистің мүлдем болмауы 167 Т Ең экспрессивті орыс живописшісі: Орта ғасыр 1 Лек
A Андрей Боголюбский B + Феофан Грек C Гаттамелата D Алевиз Жаңа E Аристотель Фиорованти 168 Т Батыс уропалық роман стилінің әсері көрініс тапқан, Владимирдегі шіркеуі: Орта ғасыр 2 Сем.
A Успен шіркеуі B + Дмитрий шіркеуі C София шіркеуі D Санта Мария дель Фиор E Боголюбов қаласы 169 Т Политрасы аса қызу және трагедиялы колоритпен ерекшеленген икона жазушы: Орта ғасыр 3 Лек
A Андрей Рублев B + Феофан Грек C Симон Ушаков D Владимор Мономах E Алевиз Жаңа 170 Т Москвалық Кремль комплексіндегі орталық шіркеу: Орта ғасыр 1 Лек
A Звенигород шіркеуі B Руан шіркеуі C + Успень Шіркеуі D Феодор Стратилата Шіркеуі E София шіркеуі 171 Т Москва Кремліндегі Успен соборының проектісін жасаған сәулетші: Орта ғасыр 2 Сем.
A Филиппо Брунеллески B + Аристотель Фиороанти C Алевиз Жаңа D Феофан Грек E Дионисий 172 Т Филадағы Покров шіркеуінің стильдік бағыты: Орта ғасыр 3 Лек
A Готика B + Нарышкин бароккосы C Теремді плиталар D Итальяндық палаццо E Антикалық 173 Т Королингтер кезеңі өнерінің хронологиясы: Орта ғасыр 1 СРС
A 4-5 ғасыр
B 5-6 ғасыр
C + 7-9 ғасыр
D 9-10 ғасыр
E 11-12 ғасыр
174 Т Теодорих кесенесінің салыну кезеңі: Орта ғасыр 2 Лек.
A + Ерте ортағасыр B Роман стильі C Проторенессанс D Эллинизм E Готика 175 Т Неф бұл: Орта ғасыр 3 Лек.
A Шіркеудің жоғарғы бөлмесі B + Екі жағынан қатарланған колонналармен шектелген, шіркеудің ішкі бөлігі C Сыртқы галлерея D Ішкі галлерея E Сәулет өнерінің ішкі тіреуіші 176 Т «Жоғарға готика» өнерінің кезеңі: Орта ғасыр 2 СРС
A Б.э.д. 5 ғ.
B 1 ғасыр
C + 13 ғасыр
D 19 ғасыр E 16 ғасыр
177 Т Париж құдайанасының шіркеуі қай стильде: Орта ғасыр 2 Лек.
A роман
B + готика
C барокко
D классицизм
E рококо
178 Т Готикалық құрылыс бөлшегі емес: Орта ғасыр 3 Сем.
A контрфорс
B аркбутан
C нервюр
D фронтон E + стилобат
179 Т Француз готикалық ескерткіші емес: Орта ғасыр 3 СРС
A Шартр шіркеуі
B Амьен шіркеуі
C Реймс шіркеуі D + Наумбург шіркеуі E Нотр Дам де Пари
180 Т Бір мұнаралық құрылыс қай елдің готикалық шіркеулеріне сай: Орта ғасыр 3 Лек.
A + Германия
B Франция
C Англия
D Испания
E Италия
181 Т Қай елдің готикалық шіркеулерінде тікке ұмтылыс ғимарат формасымен емес декоративтік элементтер арқылы беріледі: Орта ғасыр 1 СРС
A Германия
B Франция
C + Англия
D Испания
E Италия
182 Т Мавритандық стиль атауын алған, готикалық шіркеу салынған ел: Орта ғасыр 3 Лек.
A Германия
B Франция
C Англия
D + Испания E Италия
183 Т Готикалық шіркеудің қандай бөлігінде кескіндеме орналасқан: Орта ғасыр 1 Сем.
A Қабырға B + Терезе C Колонна D Күмбез E Арка 184 Т Готикалық шіркеудің ажырамас бөлігі саналған кесіндеме түрі: Орта ғасыр 1 СРС
A мозаика
B фреска
C энкаустика
D + витраж
E шпалеры
185 Т Готикалық шіркеуде естуге болатын әуен: Орта ғасыр 2 Лек.
A + орган
B фортепиано C пианино D флейта
E скрипка 186 Т Б.э. 10 ғасырды Ежелгі Рус аумағындағы словяндардың мәдениетіне әсер еткен: Орта ғасыр 2 Сем.
A Индуизм
B Буддизм
C Ислам
D + Христианство
E Язычество
187 Т Киевтік София шіркеуінде жиі кездесетін кескіндеме түрі: Орта ғасыр 2 СРС
A Витраж
B Майлы бояу
C + Фрескалы-мозайка
D Мәрмәрдағы ыстық воск
E Кескіндеме жоқ
188 Т Роман шіркеуінің бір колоннадан бір колоннаға шейінгі аралығы: Орта ғасыр 1 СРС
A галерея
B Дольмен C + неф
D балюстрада
E люкарна
189 Т Роман шіркеуіне кіре берісте орналасатын сәулеттік бөлік: Орта ғасыр 2 Сем.
A + тимпан
B аркбутан
C контрфорс
D нервюры E архитрав
190 Т Отендегі Сен-Лазар шіркеуі тұрғызылған стиль: Орта ғасыр 1 Сем.
A готика
B Ренессанс
C + роман стильі D барокко
E рококо
191 Т Роман стильіндегі шіркеу: Орта ғасыр 3 СРС
A Наумбургский;
B Линкольн шіркеуі
C + Отендегі Сен-Лазар шіркеуі;
D Шартр;
E Нотр-Дам де Пари.
192 Т Неміс готикалық шіркеуі: Орта ғасыр 1 Сем.
A Амьен
B Реймс
C Шартр
D Страсбург E + Кёльн
193 Т Роман шіркеулерінде тимпанда орналасатын рельеф секілді библиалық көрініс: Орта ғасыр 3 Лек.
A «Жақсы хабар»
B «Пейзаж»
C «Құпия кеш»
D + «Қорқынышты сот»
E « Жұмақтан қуу»
194 Т Роман стильіндегі тимпан: Орта ғасыр 2 Сем.
A + Кіре берістегі жартылай домалақ қуыс: B Ішкі алаң C Сыртқа шыққан элемент D Стрелка тәріздес терезе E Навес 195 Т Контрфорс Орта ғасыр 2 Лек.
A Арка
B Ішкі колонна
C + Сыртқы тірегіш D Коридор
E Галерея
196 Т Роман термині: Орта ғасыр 3 Лек.
A + Сәулет өнеріндегі Рим өнеріне ұқсастықтан пайда болған термин B Ортағасыр өнеріндегі діни мағына C Рим империясы секілді безендіруден D Фрескалардан E колонналардан 197 Т Роман стильінің кезеңі: Орта ғасыр 1 Сем.
A + Ортағасыр B Қайта өркендеу дәуірі C Ежелгі Грек D Ежелгі Мысыр E Ежелгі Рим 198 Т Клюндегі аббаттық шіркеудің салыну стильі: Орта ғасыр 2 СРС
A Готика
B Антика
C + Роман
D Византиялық
E Гректік
199 Т Ортағасырлық роман стильінің негізгі өнер түрі: Орта ғасыр 2 Сем.
A Графика
B Кескіндеме
C + Сәулет өнері
D Мүсін өнері
E Қол өнер
200 Т Роман шіркеулерінің негізі: Орта ғасыр 2 Лек.
A + Латын кресті
B Грек периптері
C Грек кресті
D Баптистерий
E Зиккурат
201 Т Византиялық сәулет құрылысы: Орта ғасыр 2 Лек.
A Карнакадаға Амон шіркеуі
B + Констатинопольдегі София шіркеуі
C Каракалла Термасы
D Колизей
E Парфенон
202 Т Византиялық өнер ордасы саналатын Солтүстік Италия қаласы: Орта ғасыр 3 Сем.
A Рим
B Афины
C + Равенна
D Иерусалим
E Геркуланум
203 Т Проторенессанс кезеңі: Орта ғасыр 2 Лек.
A 18
B + 13
C 14
D 15
E 11
204 Т Проторенессанс кезеңінің суретшісі: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A Леонардо да Винчи
B Мазаччо
C Андреа Мантенья D + Джотто
E Филиппо Липпи.
205 Т Қайта өркендеу дәуірінің отаны: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A Германия
B + Италия
C Франция
D Англия
E Греция
206 Т Ренессанс атауының мағынасы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A + Философия мен өнерде антикалық идеалдарды жандандыру B Римнің сұлулық конондарын жандандыру C Крит-Микен кезеңінің кескіндемелік тәсілін пайдалану D Әдебиетте грек тілін пайдалану E Грек сәулеттік формаларын қайталау 207 Т Брунеллескидің жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A Флорентиялық баптистерий
B + Капелла Пацци
C Палаццо Руччелаи
D Ротонда Вилласы
E Венециядағы Дожей сарайы 208 Т Джоттоның керемет туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Венециядағы Дожей сарайы B + Падуедағы Капелла дель Арена
C Сикст капелласы D Галерея Фарнезе
E Флоренциялық тәрбие үйі
209 Т Қайта өркендеу дәуірінің сәулет өнеріндегі жаңалығы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек
A Виадук
B + Палаццо
C Донжон
D Базилика
E Храм в антах
210 Т Италия өнеріндегі жетекші идея: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Тек қана діни сипат B + Гуманизм C Ұлттық идея D Басқа елдерге қарсы агрессия E Пұтқа табынушылық 211 Т Данышпан Джоттоның реформаторлығы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем
A Жарты шеңберлі өрлікті пайдалану B + Үш өлшемді кеңістікті бейнелеуге ұмтылушылық C Майлы бояуды ойлап табушы D Күмбездің жаңа түзілімін құрастырушы E Мүсіндік пластиканы жаңаша дамытушы 212 Т Қайта өркендеу дәуіріндегі архитектурадағы жаңалық: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Виадук B + Палаццо C Донжон D Базилика E Антадағы ғибадатхана 213 Т Джотто шығармашылығының орталығы болып табылады: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A Венециядағы Дожей Палаццосы B + Падуе дель Арена капелласы C Сикст капелласы D Фаренезе галереясы E Флоренциядағы тәрбие үйі 214 Т Ф.Брунелесскидің авторлық жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Флоренция баптистериі B + Пацци Капелласы C Ротонда Вилласы D Венециядағы Дожей сарайы E Ф.Брунелесскидің авторлық жұмысы: 215 Т Мүсін өнерінің нағыз реформаторы, антикалық дәстүрді жаңғыртушы, жалаңаш тұлғаны алғаш сомдаған мүсінші: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A Гиберти B + Донателло C Леонардо да Винчи D Джотто E Боттичелли 216 Т «Статир кереметі» фреска авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Джотто B + Мазаччо C Симоне Мартини D Джорджоне E Леонардо да Винчи 217 Т Әйгілі «Көктем» кенеп авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Рафаэль B Мазаччо C + Боттичелли D Джорджоне E Фра Филиппо Липпи 218 Т «Афин мектебі» шығармасының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Гирландайо B + Рафаель C Тинторетто D Веронеза E Микеланджело 219 Т Сәулетші Браманте шығармасы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Капелло Пацци B + Темпьетто часовнясы C Ротонда Вилласы D Колизей E Собор Нотр-Дам-де Пари 220 Т Флоренцияда, жас Леонардо да Винчиге дәріс берген суретші: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Тициан B + Верроккьо C Боттичелли D Чимабуэ E Джотто 221 Т Леонардо да Винчидің өте керемет және өзіне көбірек назар аудартатын шығармасының бірі: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A «Көктем» B «Ипполито Риминальди портреті» C + «Мона Лиза Джоконда» D «Сикст мадоннасы» E «Дельфілік қасиетті» 222 Т «Сикст мадоннасы» картинасының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Тинторетто B + Рафаэль C Леонардо да Винчи D Гирландайо E Гиберти 223 Т «Жоқтау» мүсіндік композиция авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Лисипп B + Микеланджело C Рафаэль D Брунеллески E Леохар 224 Т Солтустік Қайта өркендеудегі басым түскен живопись техникасы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Акварель B Темпера C + Майлы бояу D Мрамор бетіне ыстық балауыз жүргізу E Гуашь 225 Т Солтүстік Қайта өркендеу бейнелеу өнеріндегі жаңалық: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A Фреска B Витраж C + Гравюра және офорт D Мүсін өнері E Зенгерлік өнер 226 Т «Төрт апостол» композициясының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Лукас Кранах B + Альбрехт Дюрер C Ганс Гольбейн D Ван Эйк E Брейгель 227 Т Филадағы Покров шіркеуі: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Готика
B + Hарышкин бароккосы
C Терем палатасы
D Италия палаццосы
E Антика
228 Т Брунеллески туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Пизан мұнарасы B Венециядағы Дожей сарайы
C + Флоренциядағы Санта Мария дель Фьоре
D Римдегі Қасиетті.Петр
E Падуедағы дель Арена капелласы
229 Т Давид туындысы емес: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A + «Дорифор"
B "Давид"
C "Қасиетті. Георгий"
D Кондотьер Гатамелата
E "Мария Магдалина"
230 Т Кватроченто суретшісі емес: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Филиппо Брунеллески
B Донателло
C Мазаччо
D Пьеро делла Франческа
E + Веронезе
231 Т Мазаччо туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A "Сикст мадоннасы"
B + фреска "Чудо со статиром"
C "Мадонна Литта"
D "Мадонна Конестабиле"
E фреска "Поцелуй Иуды"
232 Т Чинквиченто суретшісі емес: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек.
A Леонардо да Винчи;
B Браманте C Рафаэль Санти
D Микеланджело
E + Тинторетто
233 Т С. Батичелли туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A "Портрет герцога Монтефельтро"
B «Спящая Венера" C + "Рождение Венеры"
D "Венера Урбинская"
E «Портрет папы Льва X" 234 Т Фра Филиппо Липпидің ұстазы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A + Боттичелли B Мазаччо C Джотто D Учелло E Перуджино 235 Т Дель Арена фрескасының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Леонардо да Винчи B + Джотто C Мантенья D Рафаэль E Микеланджело 236 Т Дель Арена орналасқан италия қаласы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Венеция B Равенна C + Падуя D Мантуя E Милан 237 Т Леонардо шығармасы емес: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A "Джоконда"
B "Мадонна Бенуа"
C + "Афинская школа"
D "Тайная вечеря"
E "Мадонна Литта"
238 Т Леонардо до Винчи кескіндемесінде қолданған тәсіл: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A + Сфумато
B Тенеброзо
C Гризайль
D Монотипия
E Аквантина
239 Т Миландық кезеңге жататын Леонардоның негізгі жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Мадонна Бенуа
B Мадонна Литта
C + Фреска «Тайная вечеря»
D «Джоконда»
E «Мадонна в скалах»
240 Т Леонардоның құпия сақтауға арнап жасаған жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Сем.
A Целла B Аркбутана C + Криптекс D Толос E Баптистерий 241 Т Луврдағы Леонардо жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A «Ипполито Риминальди» портреті B + «Жартастағы мадонна» C Құпия кеш D Горностай ұстаған әйел E Жақсы хабар 242 Т Леонардоның «Мадонна бенуа» жұмысының екінші аты: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A «Жақсы хабар» B «Пьета» C + «Гүл ұстаған мадонна» D «Мадонна Литта» E «Джоконда» 243 Т Леонардо шығармашылығының жемісті кезеңі: Қайта өркендеу дәуірі 3 Сем.
A Венециалық B Падуялық C + Миландық D Сиендік E Римдік 244 Т Р.Санти туындысы емес: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A " Мадонна Конестабиле"
B "Мадонна со щенгёнком"
C + " Джиневр де Бенчи" портреті
D "Афин мектебі"
E "Месса в Больсене"
245 Т С.Батичелли бірнеше рет бейнелеген құпия ғашығы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Чечилия Галлерани B + Симонета Веспуччи C Лукреция Борджия D Мона Лиза E Мария Сфорца 246 Т «Мадонна Конестабиле» туындысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A Леонардо да Винчи B Филиппо Липпи C + Рафаэль D Перуджино E Андреа Мантенья 247 Т Рафаэльдің атақты монументальді жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A «Рыцарьдің түсі» B «Единорог пен әйел» C «Дельфийская сивилла» D + «Афин мектебі» E «Құпия кеш» 248 Т Микеланджело Буанаротти жұмысы емес: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A "Пьета";
B "Давид";
C "Моисей";
D " Медичи мазары»
E + "Кондотьер Гатамелата".
249 Т Сикстин капелласының росписінің авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Рафаэль;
B Леонардо;
C + Микеланджело;
D Тициан;
E Веронезе.
250 Т Венеция кескіндеме мектебінің түлегі емес: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A Тициан;
B Джорджоне;
C Веронезе;
D Тинторетто;
E + Боттичелли.
251 Т Ренессанс кескіндеме өнерінің реформаторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Рафаэль
B + Джотто
C Тициан
D Мазаччо
E Лука Лейденский 252 Т Микеланджелоның монументальді жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек.
A « Гаттамелата» B «Кондотьер Коллеони» C + «Давид» D «Дорифор» E «Вакханка» 253 Т Ватикан Қасиетті Петр шіркеуінің авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Сем.
A Гиберти B Микеланджело C Браманте D Брунеллески E Донателло 254 Т Джорджоне шығармашылығындағы сүйікті тақырыбы: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A Батальдық
B Портреттік
C + Адам мен табиғат байланысы
D Икона
E Анималисттік
255 Т Джорджоне туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A + «Юдифь»
B «Кающаяся Мария Магдалина»
C «Чудо со статиром»
D «Мадонна Конестабиле»
E «Ливийская сивилла»
256 Т Туындыларында Венеция әйелдерінің сұлулығын насихаттаған суретші: Қайта өркендеу дәуірі 3 Сем.
A Леонардо да Винчи
B + Паоло Веронезе
C Боттичелли
D Джотто
E Брунеллески
257 Т Тинтореттоның жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A «Чудо со статиром»
B «Рождение Венеры»
C + «Чудо святого Марка»
D Джоконда»
E «Поцелуй Иуды»
258 Т Тицианның жұмысы емес: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек
A + "Ұйқыдағы Венера";
B "Венера Урбинская";
C "Кающаяся Мария Магдалина"; D "Св. Себастьян";
E "Динарий кесаря".
259 Т Джорджоне туындысы емес: Қайта өркендеу дәуірі 3 Сем
A "Юдифь";
B "Үш философ";
C "Спящая Венера";
D + "Даная";
E "Ауылдық концерт".
260 Т Тинторетто кескіндемесінің ерекшелігі: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Байсалды, жұмсақ колорит B Мелонхолиалық бағыт C + Экспрессия және ашық колорит D Ақ-қара формат E Кішкене көлемді кенеп 261 Т Джорджоненің «Ұйқыдағы Венера» туындысына ұқсас Тицианның жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек
A + «Урбин Венерасы» B «Жер және әуе махаббаты» C «Өлген Христос» D «Үш грация» E «Мадонна Литта» 262 Т Солтүстік қайта өркендеу дәуірінде кеңінен қолданылған кескіндемелік техника: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек
A Акварель
B Темпера
C + Масляная живопись
D Мәрмәрдағы ыстық воск
E Гуаш
263 Т «Гент алтарьы» росписінің авторы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем
A Ван Дейк
B Ганс Гольбейн
C Лука Лейденский
D + Ван Эйк
E Босх
264 Т «Корабль глупцов», «Сад земных наслаждений» жұмыстарының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек
A Ван Эйк
B Брейгель
C + Босх
D Дюрер
E Ганс Гольбейн
265 Т Пейзаж жанрының новаторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Лука Лейденский
B Эразм Роттердамский
C + Питер Брейгель
D Мартин Лютер
E Альбрехт Дюрер
266 Т Солтүстік қайта өркендеу дәуірінің бейнелеу өнеріндегі жаңалық: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Фреска
B Витраж
C + Гравюра и офорт
D Мүсін
E Зергерлік өнер
267 Т «Төрт апостол» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек
A Лукас Кранах
B + Альбрехт Дюрер
C Ганс Гольбейн
D Ван Эйк
E Брейгель
268 Т Солтүстік қайта өркендеу дәуірінің өнері деп саналады: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A + 15-16 ғасыр солтүстік еуропа өнері
B 16 ғасыр Франция өнері
C 16 ғасыр Англия өнері
D 15 ғасыр Норвегия өнері
E 17 ғасыр Россия өнері
269 Т Нидерланды қайта өркендеу дәуіріне жатпайтын суретші шығармашылығы: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек
A + Дюрер;
B Брейгель;
C Босх;
D Гуго ван дер Гус;
E Вейден.
270 Т Нидерланды өнеріне жатпайтын суретші шығармашылығы: Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A Ян ван Эйк
B Гуго ван дер Гус
C Рогир ван дер Вейден
D + Ганс Гольбейн E Губерт ван Эйк
271 Т 16 ғасыр Нидерланды өнеріне жататын суретші шығармашылы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем
A Ян ван Эйк
B Гуго ван дер Гус
C Рогир ван дер Вейден
D + Питер Брейгель Старший (Мужицкий)
E Губерт ван Эйк
272 Т Германия қайта өркендеу дәуірі өнеріне шығармашылығы жатпайтын суретші: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек
A Матиас Грюневальд (Нитхардт)
B Ганс Гольбейн Младший
C Дюрер
D Лукас Кранах Старший
E + Иероним Босх
273 Т Дюрер шығармашылығына жатпайтын жұмыс:
Қайта өркендеу дәуірі 1 Лек
A «Апокалипсис» -«Четыре всадника»
B «Меланхолия»
C «Св. Иероним»
D «Рыцарь, дьявол и смерть»
E + «Венера перед зеркалом»
274 Т Питер Брейгель Старший (Мужицкого) шығармашылығына жатпайтын суретші шығармашылығы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек
A «Падение Икара»
B «Шаруалар биі»
C «Шаруа тойы»
D «Соқырлар»
E + «Сад наслаждений»
275 Т Солтүстік қайта өркендеу дәуірінің құрылуына не себеп болды: Қайта өркендеу дәуірі 3 Лек
A Грек классикасы B Ежелгі Рим өнері C + Готика дәстүрі D Түрлі мәдениеттер E Мұсұлман өнері 276 Т «Портрет четы Арнольфини» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A + Ян ван Эйк B Губерт ван Эйк C Тициан D Тинторетто E Ганс Гольбейн 277 Т «Мадонна канцлера Роллена» кенебінің авторы: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A + Ян ван Эйк B Губерт ван Эйк C Тициан D Тинторетто E Ганс Гольбейн 278 Т Яна ван Эйк кескіндемелік жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A + «Мадонна каноника ван дер Пале» B «Джоконда» C «Чудо со статиром» D «Меланхолия» E «Четыре всадника» 279 Т «Алтарь Портинари» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A + Гуго ванн дер Гус B Губерт ван Эйк C Тициан D Тинторетто E Ганс Гольбейн 280 Т Иеронимус Босх өмір сүрген қала: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A + Хертогенбос  B Брюгге C Венеция D Рим E Париж 281 Т Босх шығармашылығына ұқсас ХХ века модернизм бағытындағы ағым: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Ренессанс B + Сюрреализм C Готикалық D Романдық E Византиялық 282 Т Босх шығармашылығына тән ерекшелік: Қайта өркендеу дәуірі 1 Сем.
A + Символизм B Фреска C Витраж D Коллаж E Темпера 283 Т Босх жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A «Портрет четы Арнольфини» B + «Воз сена» C «Меланхолия» D «Гент алтарьі» E «Ливийская сивилла» 284 Т «Искушение святого Антония» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Ян ван Эйк B Губерт ван Эйк C Тициан D + Иеронимус Босх E Ганс Гольбейн 285 Т Питер Брейгель (Старшим) өз шығармашылығында насихаттаған ел: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Германия B + Нидерланды C Италия D Польша E Англия 286 Т «Падение Икара» туындысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A + Брейгель B Босх C Дюрер D Гольбейн E Тициан 287 Т П. Брейгеля (Старший) адамның өзімен өзінің шайқасы философиялық туындысы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A «Три грации» B + «Битва карнавала и поста» C «Рыцардің түсі» D «Сад земных наслаждений» E «Афин мектебі» 288 Т «Балалар ойыны» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Рогир ван дер Вейден B Гуго ван дер Гус C + Питер Брейгель D Альбрехт Дюрер E Ганс Гольбейн 289 Т Брейгельдің «Февраль» жұмысының екінші аты: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A «Пьета» B + «Охотники на снегу» C «Падение Икара» D «Сад земных наслаждений» E «Афин мектебі» 290 Т «Жалқаулар елі» жұмысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Рогир ван дер Вейден B Гуго ван дер Гус C + Питер Брейгель D Альбрехт Дюрер E Ганс Гольбейн 291 Т «Шаруалар биі» туындысының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A + Брейгель B Босх C Дюрер D Гольбейн E Тициан 292 Т П. Брейгельдің аллегориялық және хрестоматиялық жұмысы: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A «Пьета» B + «Соқырлар» C «Прекрасная Ферроньер» D «Сад земных наслаждений» E «Афин мектебі» 293 Т А. Дюрер – шығармашылығы жататын ел: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Нидерланды B Италия C + Германия D Голландия E Франция 294 Т Еуропалық ксилографии шебері: Қайта өркендеу дәуірі 2 Сем.
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 295 Т Еуропа суретшілерінің ішіндегі бірінші теоретик: Қайта өркендеу дәуірі 3 СРС
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 296 Т «Четыре книги о пропорциях» авторы, атақты суретші:
Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 297 Т «Руководство к измерению циркулем и линейкой» трактатының авторы: Қайта өркендеу дәуірі 2 СРС
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 298 Т Ағашқа орындалған оңтістік және солтүстік жершарының жұлдызды аспанын бейнелеген үш гравюраның авторы Неміс суретшісі: Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 299 Т Солтүстік қайта өркендеу дәуірінің суретшісі өзінің автопортреттерінің негізінде уақыт пен адам аралығын зерттеген суретші: Қайта өркендеу дәуірі 1 СРС
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан 300 Т «Святой Иероним в келье» гравюралық жұмысының авторы Қайта өркендеу дәуірі 2 Лек.
A Брейгель B Босх C + Дюрер D Гольбейн E Тициан

Приложенные файлы

  • docx 18279848
    Размер файла: 255 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий