S_2_imidzh


Модуль №1 «Теоретико-методологічні та прикладні засади іміджелогії»
Змістовний модуль 3. Інструментарій іміджелогії
Семінарське заняття № 2.
Тема: Поняття інструментарія в іміджелогії та специфіка його використання
Мета:
- знати: інструментирійіміджелогії:позиціювання, маніпулювання, міфологізація, візуалізація, формат, вербалізація, деталізація, дистанціювання;прийоми формування іміджу: емоціоналізація, акцентування інформації, заміна цілей, подача суперечливих сигналів, метафоризація, контекстне введення знаків.
- вміти:напрактиці реалізувати можливості основних прийомів по формуванню іміджу особи, об’єкту або явища.
План:
Поняття інструментарія в іміджелогії.
Особливості та практичні можливості:
Позиціонування; Деталізації;
Маніпулування; Акцентування інформації;
Міфологізації; Дистанцирування;
Емоціонвлізації; Метафорізації;
Форматизації; Візуалізації;
Вербалізації; Опитування суспільної думки.
Теми рефератів та повідомлень:
Позиціювання як технологія продажу та просування товару на ринку.
Маніпулювання суспільною свідомістю, як технологія іміджмейкінгу.
Іміджеві характеристики за поглядом Г. Почепцова.
Нейролінгвістичне програмування: основні принципи і межі застосування методу.
Особливості використання технік маніпуляції при створенні негативного іміджу.
Міфологізація у рекламі.
Емоціоналізація у формуванні негативного іміджу.
Використання візуалізації за допомогою технічних засобів.
Оцінка ефективності іміджевого впливу за допомогою опитування суспільної думки.
Питання для самоперевірки:
Чому імідж є реальним засобом впливу на масову свідомість?
Визначте зміст поняття інструментарій практичної іміджелогії.
Проаналізуйте логічний ланцюг: фізичний об’єкт------індивідуальна свідомість------комунікативний об’єкт-------масова свідомість.
Проаналізуйте три етапи позиціювання: трансформація, утрирування, перевод.
Як ви розумієте технологію міфологізації в процесі створення іміджу?
Які ви знаєте типи міфів?
Чому інформація доведена до аудиторії на емоціях більш впливовіша? Доведіть на прикладах.
Як ви розумієте тип іміджу – візуальний. Завдяки яким технологіям його можна створити?
Визначте, що є візуальним образом об’єкту; що є візуальним образом співрозмовника.
Як використовується технологія контрастів та подібності в процесі створення іміджу.
Література:
Барна Н.В. Іміджелогія : Навчальний посібник для дистанційного навчання / За ред. В.М. Бебика. – К.: Університет «Україна», 2008. – 217с.
Голошубова А.О. Іміджологія : Навчальний посібник. – Одеса: Вид-во Одеського національного морського університету, 2010. – 80с.
Лактіонов О.М., Хомуленко Т. Б. Політична психологія та Іміджелогія : Навчально-методичний посібник. – Харків, 2009. – 94 с.
Палеха Ю.І. Іміджологія: Навчальнийпосібник. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 324 с.
Хомуленко Т.Б., Падафет Ю.Г., Скоріна О.В. Теоретичні та практичні аспекти дослідження іміджу: Монографія. – Х: ВД «ІНЖЕК», 2005. – 272с.
Академия имиджелогии // http://www.academim.org/Имиджелогияhttp://ru.science.wikia.comПрактична частина заняття з використанням елементів ділової гри
(50 хвилин):
Розподіл на 4 команди.
Обрання по одному спостерігачу від команди.
Завдання:
1 варіант: завдяки використанню інструментарія практичної іміджелогії розробити корпоративний імідж віртуального банку (Назва, гасло, історія, клієнти, тощо.)
2 варіант:завдяки використанню інструментарія практичної іміджелогіїрозробити корпоративний імідж віртуальної страхової компанії
3 варіант:завдяки використанню інструментарія практичної іміджелогії розробити імідж ректора віртуального університету напередодні виборів
4 варіант:завдяки використанню інструментарія практичної іміджелогії принизити імідж торгівельної марки НЕМІРОВ.

Приложенные файлы

  • docx 18270083
    Размер файла: 20 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий