Metodichni_rekomendaciji_do_seminarskikh_zanjat..

Міністерство освіти та науки України
Інститут права імені Володимира Сташиса
Класичного приватного Університету
ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
„ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА”


Методичні рекомендації та вимоги щодо семінарських занять студентівГалузь знань 0304 – “Право”
Напрям підготовки 6.030401 – “Право”


Запоріжжя
Цивільне право. Загальна частина. Методичні рекомендації та вимоги щодо семінарських занять з дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання. Галузь знань 0304 – Право. Напрям підготовки 6.030401 – Право

Розробник: доцент Воронова О.В.

Рекомендовано науково-методичною радою Інституту права імені Володимира Сташиса Класичного приватного Університету
“___”___________ 20__р., протокол № _

ЗМІСТ


ВСТУП
5

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»

6

МОДУЛЬ 1 Загальні положення цивільного права
6

Тема 1 Поняття цивільного права
6

Тема 2 Загальна характеристика цивільного законодавства
10

МОДУЛЬ 2 Цивільне правовідношення
16

Тема 3 Поняття і особливості цивільного правовідношення
16

Тема 4 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
19

Тема 5 Юридична особа, держава Україна, територіальні громади – учасники цивільних правовідносин

26

Тема 6 Об’єкти цивільних прав
30

Тема 7 Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав
33

Тема 8 Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
37

Тема 9 Поняття правочину. Умови дійсності правочину
40

Тема 10 Нікчемні, оспорюванні правочини
44

Тема 11 Представництво і довіреність
47

МОДУЛЬ 3 Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав

54

Тема 12 Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
54

Тема 13 Захист цивільних прав
57

Тема 14 Відповідальність у цивільному праві
61

Тема 15 Строки та терміни в цивільному праві
64

Тема 16 Позовна давність
68

МОДУЛЬ 4 Право власності та інші речові права
74

Тема 17 Право власності: загальні положення
74

Тема 18 Підстави набуття та припинення права власності
78

Тема 19 Право приватної власності фізичних осіб
82

Тема 20 Право приватної власності юридичних осіб
85

Тема 21 Право держаної і комунальної власності
89

Тема 22 Право спільної власності
92

Тема 23 Інші речові права
96

Тема 24 Захист права власності
99

МОДУЛЬ 5 ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
107

Тема 25 Авторське право і суміжні права
107

Тема 26 Патентне право
112

Тема 27 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг

116

МОДУЛЬ 6 ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
123

Тема 28 Загальні положення про зобов’язання
123

Тема 29 Загальні положення про договір
126

Тема 30 Виконання зобов’язань
130

Тема 31 Способи забезпечення виконання зобов’язань
134

Тема 32 Зміна і припинення зобов’язань
137

ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»


142

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів

146

Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю


152

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
154


ВСТУП


Цивільне право України одна з основних фундаментальних дисциплін, яка вивчається у вищих навчальних закладах юридичного профілю.
В умовах кардинального реформування соціально-економічних відносин в нашому суспільстві відповідно зростає і роль цивільного права як основного регулятора товарно-грошових відносин.
Програма вивчення цивільного права враховує структуру цивільного законодавства, досягнення науки цивільного права, певні навчально-методичні вимоги, які відображають специфіку предмета вивчення.
За умови постійного оновлення цивільного законодавства і відповідних змін практики його застосування метою викладання цивільного права повинно бути не лише вивчення основних законоположень і численних нормативних актів, але й опанування основних положень цивільно-правової науки, які вироблені нею і перевірені багаторічною практикою, науковий аналіз діючого законодавства і практики його застосування.
Студент повинен чітко засвоїти загальновизначені цивілістичні постулати, опанувати цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати їх законодавче оформлення, оволодіти основними навичками практичного використання цивільно-правових засобів. За цих умов набуті ним знання і практичні навички не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів.
Практикум відповідає методичним вимогам, згідно з якими вивчення предмета повинно починатися із загальних понять та категорій, з подальшим переходом до спеціальних питань окремих цивільно-правових інститутів.
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»
МОДУЛЬ 1
Загальні положення цивільного права
Тема 1 Поняття цивільного права
Питання до теми:

1. Дайте поняття цивільного права.
2. Охарактеризуйте предмет цивільного права.
3. Що таке майнові відносини? Чи е організаційні відносини предметом цивільно-правового регулювання? Чи регулюються майнові відносини іншими галузями права?
4. Дайте приклади особистих немайнових відносин. Проаналізуйте ст.ст. 189, 277, 1200 Цивільного кодексу. Які відносини мають місце в даному випадку?
5. В чому полягають особливості методу цивільно-правового регулювання?
6. Назвіть функції цивільного права.
7. Які основні принципи цивільного права.
8. Розкрийте поняття системи цивільного права. Наведіть приклади цивільно-правових інститутів та підгалузей цивільного права.

Задача 1
Визначте, до яких з названих нижче суспільних відносин можна застосувати норми цивільного права:
1.1 Завод передав організації-перевізнику для доставки покупцеві - заводу «Запоріжсталь» - свою продукцію. При перевірці вантажу на станції одержувача, виявилась нестача цього вантажу на суму 80 тис. грн.;
1.2 Петров, який працював механіком на підприємстві, з необережності пошкодив інструмент, переданий йому для налагодження верстата, у результаті чого завдав підприємству збитків на суму 500 грн.;
1.3 Відповідно до наказу міністра об'єднання, підпорядковане міністерству, повинне було передати безоплатно одному із заводів цього ж міністерства устаткування, але об'єднання вирішило продати це устаткування іншому підприємству;
1.4 На зборах колективу підприємства Недригайло А. заявив, що керівник лабораторії Бойко В. - аморальна людина, руйнує сім'ю тощо. Після зборів Бойко В. звернувся в суд з позовом, у якому вимагав, щоб суд своїм рішенням зобов'язав Недригайла А. принести йому вибачення на чергових зборах і компенсувати моральну шкоду в сумі 5 тис. грн.;
1.5 Робітник будуправління при виконанні робіт пошкодив прокладений під землею кабель, у результаті чого Запорізькій МТС завдав збитків на суму 10 тис. грн.;
1.6 Кайров, мешканець Запоріжжя, перебуваючи у Москві, позичив гроші Петрову. Останній борг не повернув.

Задача 2
Володимир Волошин, що повертався вночі додому, зустрівся на вулиці із двома підлітками, які зажадали в нього гроші. При цьому один з них намагався залізти в бічну кишеню піджака, а інший загрожував ножем. Володимир Волошин відіпхнув першого, а другого вдарив в обличчя кастетом. У цей момент із під'їзду найближчого будинку вийшов міліціонер, що направлявся на службу. Він підійшов до Волошина, коли поранений підліток упав.
Володимир Волошин разом з пораненим підлітком був доставлений міліціонером у найближче відділення міліції. Там з'ясувалося, що кастет у Волошина був, а ніж у підлітка, Олексія Йолкіна, 14 років, був відсутній. Волошин був затриманий, а Йолкін - увезен викликаним батьком у лікарню.
Слідство у справі тривало 10 днів. Волошин весь час перебував під вартою.
Батько пораненого підлітка Євгеній Йолкін подав у суд позов до Володимира Волошина з вимогою відшкодувати шкоду, заподіяну його синові, тому що останній став погано бачити правим оком.
Володимир Волошин, у свою чергу, подав у суд два позови. Один - до органів міліції про відшкодування матеріальної шкоди, і про компенсацію моральної шкоди в результаті незаконного ув'язнення під варту. Інший - до Євгенія Йолкіна про компенсацію моральної шкоди, отриманого їм у зв'язку з безпідставним обвинуваченням у нападі й пережитому стресі у зв'язку з нападом на нього Олексія Йолкіна й арештом.
У ході судового розгляду співучасник Олексія Йолкіна - Степан показав, що при нападі на Волошина Олексій дійсно тримав у руці ніж.
Питання до задачі
1. Які відносини, регульовані цивільним правом, ви можете виділити з умов задачі?
2. Які принципи цивільного права можуть бути реалізовані при розгляді даної справи?
3. До який підотрасли цивільного права ставляться норми, що регулюють відносини учасників по даній справі?
4. Які із судових позовів сторін повинні бути урегульовані за допомогою цивільного законодавства?

Задача 3
В'ячеслав Волков, власник житлового одноповерхового будинку загальною площею 47 квадратних метрів 10 березня 2001 р. надав родині Воротнікових (Вірі й Віктору з 2-літнім сином) за договором найму житлового приміщення дві кімнати з кухнею за плату у користування для проживання в них строком на п'ять років.
В'ячеслав Волков працював економістом на взуттєвій фабриці «Оріон». 20 травня 2001 р. він і директор цієї фабрики були арештовані. Обоє засуджені за економічні злочини строком на вісім років з конфіскацією майна. Родина Воротнікових була виселена з будинку В'ячеслава Волкова, сам будинок конфіскований, а потім - проданий на торгах.
Через сім місяців після осуду вирок у відношенні В'ячеслава Волкова був відмінний у порядку нагляду за недоведеністю складу злочину. Волков повернувся у своє місто й зажадав повернення йому будинку, у якому він проживав до незаконного осуду. Житловий орган місцевого самоврядування запропонував йому двукімнатну квартиру загальною площею 45 квадратних метрів у знову споруджуваному будинку. Волков із цим погодився. Одночасно він пред'явив у суд позов до місцевої влади з вимогою про відшкодування збитків у зв'язку із втратою грошового внеску в Ощадбанку, меблів, одягу й Інших особистих речей і відшкодування моральної шкоди.
Питання до задачі
1. Які з відносин, що виникли між учасниками, ставляться до майнових? Що є об'єктом цих відносин?
Які з відносин, виниклих у даній справі, є особистими немайновими? Що служить об'єктом цих відносин?
Якими галузями права регулюються відносини, що виникли між учасниками даної справи?

Задача 4
Камера схову на автовокзалі зобов'язалася зберігати валізу, передану їй Олегом Окуневим, і повернути її в цілості. При передачі валізи сторони встановили строк її зберігання.- до часу відправлення автобуса. Олег Окунев указав високу суму оцінки речей у валізі й сплатив вартість його зберігання.
У призначений строк валіза не була затребувана, а через три дні її украли, коли приймальник був у їдальні під час обідньої перерви. Про крадіжку валізи приймальник заявив органу міліції. У ході слідства по даній справі на внутрішній стороні дверей камери схову були виявлені відбитки пальців, що не належать приймальникові. У зв'язку з незвично високою оцінкою речей, що перебували у валізі, підозра в його крадіжці впала на Олега Окунева. І коли той з'явився й зажадав відшкодувати йому збитки, то був затриманий. Відбитки його пальців виявилися ідентичні зі знятими із внутрішньої сторони дверей камери схову, а валіза була знайдена в його квартирі.
Олега Окунева засудили за крадіжку валізи з камери схову.
Питання до задачі
1. Якими галузями права регулюються описані відносини?
2. Які принципи цивільно-правового регулювання реалізовані в даній справі?
3. Які віди відносин, що виникли по даній справі, регулюються цивільним правом? Який об'єкт цих відносин?

Теми рефератів для презентації на семінарі

1. У чому проявляється різниця в інституційній та пандектній системі побудови галузі цивільного права.
2. Що в себе включає загальна й особлива частини цивільного права.


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «цивільне право», «предмет цивільного права», «система цивільного права», «принципи цивільного права», «функції цивільного права», «метод цивільного права».
Завдання 2. Скласти схему «відносини, які складають предмет цивільного права».


Тестові завдання
1. Цивільне право може розглядатися:
а) як галузь права;
б) як галузь права, як наука, як навчальна дисципліна;
в) як наука;
г) частина науки про право

2. Цивільне право як галузь права – це:
а) система знань;
б) частина науки про право;
в) сукупність категорій та суджень;
г) система правових норм

3. Цивільне право як навчальна дисципліна – це:
а) система перевірених практикою знань;
б) сукупність правових норм;
в) сукупність суспільних відносин;
г) частина науки про право

4. Цивільне право як наука – це:
а) сукупність правових норм;
б) система знань, ідей, теорій, концепцій та доктрин про закономірності становлення і розвитку цивільно – правових явищ;
в) сукупність суспільних відносин;
г) сукупність засобів та прийомів впливу

5. Що є предметом цивільного права?
а) особисті немайнові відносини;
б) майнові відносини;
в) товарно-грошові відносини;
г) майнові та особисті немайнові відносини

6. Чи застосовується цивільне законодавство до майнових відносин, заснованих на адміністративному або іншому владному підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджетних відносин?
а) не застосовується;
б) застосовується;
в) не застосовується, якщо інше не встановлено законом;
г) застосовується, якщо інше не встановлено законом
7. Хто є учасниками цивільних відносин?
а) фізичні та юридичні особи;
б) фізичні, юридичні особи та держава;
в) фізичні, юридичні особи, держава та територіальні громади;
г) фізичні, юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб’єкти публічного права

8. Методом правового регулювання в цивільному праві є:
а) метод цивільно-правового регулювання;
б) метод примусу;
в) імперативний метод;
г) метод заборони

9. Характерними рисами методу цивільно-правового регулювання є:
а) автономія волі сторін та диспозитивність;
б) автономія волі сторін та особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин;
в) диспозитивність та наявність майнової відповідальності сторін;
г) юридична рівність, автономія волі сторін, диспозитивність, особливий порядок вирішення спорів між учасниками цивільних правовідносин та наявність майнової відповідальності сторін

10. Функціями цивільного права є:
а) функція соціального контролю;
б) прикладна;
в) регулятивна, охоронна, компенсаційна та превентивна;
г) охоронна, превентивна та узгодженості інтересів


Тема 2 Загальна характеристика цивільного законодавства
Питання до теми:

1. Поняття цивільного законодавства
2. Форми цивільного законодавства (акти цивільного законодавства України, договори суб’єктів цивільного права, звичаї, міжнародні договори, інші акти цивільного законодавства)
3. Дія актів цивільного законодавства (в часі, в просторі, за колом осіб)
4. Диспозитивні та імперативні цивільно-правові норми
5. Застосування аналогії закону й аналогії права
6. Значення судової практики
7. Тлумачення правової норми
8. Кодифікації цивільного законодавства в Україні


Задача 1
Товариство з обмеженою відповідальністю (далі – ТОВ) “Енергія” у 2000 р. уклало договір оренди земельної ділянки строком на 25 років, згідно з умовами якого воно як орендар повинно щомісяця сплачувати оренду плату в розмірі 250 грн. У вересні 2005 р. Управління земельних ресурсів та управління комунальної власності Харківського місьвиконкому надіслали ТОВ “Енергія” листа, в якому запропонувало з січня 2006 р. сплачувати орендну плату в розмірі 320 грн. Підставою для цього послугувало прийняття у березні 2005 р. сесією міської ради рішення про підвищення плати за землю. Директор ТОВ “Енергія” звернувся до юриста за консультацією, наскільки правомірними є вимоги виконавчих органів.
Чи регулюються ці відносини цивільним кодексом? Яка дія в часі нормативно-правових актів та порядок набрання ними чинності. Вирішіть справу.

Задача 2
Гр-н Сидоренко пред’явив позов до готелю “Київ” про відшкодування вартості пальто, костюму та електробритви, які були в нього вкрадені під час його проживання в готелі. Відповідач заперечував проти позову, посілаючись на те, що Сидоренко відповідно до розпорядження адміністрації готелю повинен був здати свої речі на зберігання в камеру схову, яка процює цілодобово. В іншому випадку адміністрація не несе відповідальності за зникнення речей. Адвокат гр-на Сидоренко звернув увагу суду на те, що розпорядження адміністрації готелю не є нормативним актом і протирічать ст.975 ЦК, відповідно до якої готель відповідає за схоронність майна, внесеного особою, яка проживає в ньому. Представник готелю, в свою чергу, послався на Правила проживання в готелях міста, які були затверджені головою адміністрації міста. В Правилах, зокрема, сказано, що готель не відповідає за втрату речей, які не були здані в камеру схову.
Поясніть правила співвідношення законів та підзаконних нормативних актів. Визначте систему цивільного законодавства. Вирішіть справу.

Задача 3
В фотоательє «Силует» звернулася гр-ка Сімоненко з вимогою про вилучення з торговельної мережі художньої фотографії з її зображенням. Вона відзначила, що заперечує проти розповсюдження цієї фотографії тому, що вважає її невдалою. Як пояснив гр-ці Сімоненко її адвокат, відповідно до ст.303 ЦК особисті папери, в тому числі фотографії фізичної особи є її власністю. Ознайомлення з особистими паперами, їх використання, зокрема шляхом опублікування, допускаються лише за згодою фізичної особи, якій вони належать. Тому для розповсюдження фотографії необхідна її згода. Фотоательє відповіло, що воно має авторське право на художню фотографію з зображенням Сімоненко. Остання позувала ателье за плату, отже, дала свою згоду на розповсюдження фотографії. Відповідно до ст. 308 ЦК у цьому разі фотографія, як і будь-який іншій художній твір, може бути розповсюджена без її згоди. Якщо гр-ка Симоненко хоче вилучити фотографію з продажу вона збов’язана відшкодувати фотоательє пов'язані з цим збиткі.
Поясніть правила співвідношення загальних та спеціальних норм. Вирішить справу.

Задача 4
Гр-н Бортківський збив автомобілем гр-на Тищенко, якому у зв’язку з цим було заподіяно шкоду. Пізніше гр-н Тищенко звернувся до суду з вимогою про її відшкодування. Гр-н Бортківський зробив заяву про те, що його було визнано невинним у карному судочинстві і звільнено від відповідальності, а також, що він не може бути притягнений до цивільно-правової відповідальності, бо ст. 1166 ЦК передбачає вину як обов’язкову умову відповіальності. На це адвокат Тищенка зауважив, що в даній ситуації треба користуватися ст.1187 ЦК, відповідно до якої гр. Бортківський має нести відповідальність за скоєні ним дії.
Поясніть позіцію адвоката потерпілого. Як співвідносяться загальні і спеціальні норми цивільного законодавства?

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Трансформація концепції цивільного права в незалежній Україні
2. Створення нового Цивільного кодексу України

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «цивільне законодавство», «нормативно-правові акти», «звичаї», «міжнародні договори», «аналогія», «судова практика». «бланкетні норми», «юридичні презумпції», «юридичні фікції».
Завдання 2. Скласти схему «джерела цивільного права»


Тестові завдання
1. Що становить основу цивільного законодавства України?
а) Цивільний кодекс України;
б) акти Президента України;
в) Конституція України;
г) постанови Кабінету Міністрів України.

2. Головним актом цивільного законодавства є:
а) Конституція України;
б) нормативно-правові акти;
в) акти Президента України;
г) Цивільний кодекс України.

3. У яких формах може існувати цивільне законодавство?
а) актів цивільного законодавства та міжнародних договорів;
б) актів цивільного законодавства, договорів суб'єктів цивільного права, звичаїв та міжнародних договорів;
в) виключно актів цивільного законодавства;
г) акти суб’єктів приватного права

4. Чи мають право сторони укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства?
а) ні;
б) так;
в) так, але такий договір має відповідати загальним принципам цивільного законодавства;
г) так, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства.

5. Чи має акт цивільного законодавства зворотну дію у часі?
а) ні;
б) ні, крім випадків, коли він пом'якшує або скасовує цивільну відповідальність особи;
в) так;
г) так, окрім випадків, встановлених законом.

6. Звичаєм є:
а) правило поведінки, яке не встановлене актами цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин;
б) правило поведінки, встановлене актами цивільного законодавства;
в) поведінка сторін при укладенні договору;
г) правило поведінки, яке зафіксоване у відповідному документі.

7. Чи може бути застосований звичай у цивільних відносинах, якщо він суперечить договору або актам цивільного законодавства?
а) так;
б) лише у випадках, встановлених законом;
в) так, якщо це не суперечить моральним засадам суспільства;
г) ні.

8. Скільки частин складають систему цивільного права України?
а) вісім;
б) дві;
в) п'ять;
г) шість.

9. Який із перерахованих інститутів не входить до загальної частини цивільного права?
а) представництво;
б) строки та терміни;
в) об'єкти цивільних відносин;
г) договірні зобов'язання.

10. Чи застосовується положення Цивільного кодексу України до врегулювання відносин, що виникають у сферах використання природних ресурсів, охорони довкілля, до трудових та сімейних відносин?
а) ні;
б) так;
в) так, якщо вони не врегульовані іншими актами законодавства;
г) так, якщо є пряма вказівка закону.
Запитання, що виносяться на перший модульний контроль


1. Дайте поняття цивільного права.
2. Охарактеризуйте предмет цивільного права.
3. Що таке майнові відносини? Чи регулюються майнові відносини іншими галузями права?
4. Що таке особисті немайнових відносини? Дайте приклади особистих немайнових відносин.
5. В чому полягають особливості методу цивільно-правового регулювання?
6. Назвіть функції цивільного права.
7. Які основні принципи цивільного права.
8. Розкрийте поняття системи цивільного права.
9. Поняття цивільного законодавства
10. Форми цивільного законодавства (акти цивільного законодавства України, договори суб’єктів цивільного права, звичаї, міжнародні договори, інші акти цивільного законодавства)
11. Дія актів цивільного законодавства (в часі, в просторі, за колом осіб)
12. Диспозитивні та імперативні цивільно-правові норми
13. Застосування аналогії закону й аналогії права
14. Значення судової практики
15. Тлумачення правової норми
16. Кодифікації цивільного законодавства в Україні


МОДУЛЬ 2
Цивільне правовідношення
Тема 3 Поняття і особливості цивільного правовідношення
Питання до теми:

1. Поняття цивільного правовідношення
2. Особливості цивільних правовідносин
3. Елементи цивільного правовідношення
4. Види цивільних правовідносин
5. Що являє собою суб’єктивне цивільне право і які відомі види суб’єктивних цивільних прав?
6. Як визначити поняття суб’єктивного цивільного обов’язку? Які відомі види суб’єктивних цивільних обов’язків?
7. Поясніть, чи зберігається в особи суб’єктивне право власності на річ (наприклад, картину), якщо вона в нього викрадена? Який зміст цього суб’єктивного права?
8. Поясніть, хто є уповноваженою стороною і хто – зобов’язаною в правовідношенні власності. Чому?

Задача 1
Громадянин Петренко від імені свого 3-річного сина уклав договір дарування з громадянином Соколом. Згідно з цим договором Сокіл подарував сину Петренка 1/5 частину будинку.
Визначте суб’єкти, об’єкт і зміст правовідношення.

Задача 2
Громадянка Новак розповіла знайомим, що вона побачила свого знайомого Рудь, який йшов вулицею хитаючись, у нього була блювота, і висловила думку, що він був п'яний. Насправді у Рудь був приступ гепатиту.
Чи може громадянин Рудь вимагати спростування цих відомостей? Чи має право громадянин Рудь, поряд із їх спростуванням, вимагати відшкодування майнової і моральної (немайнової) шкоди?

Задача 3
Водій автобази Кузьмін на повороті не впорався з управлінням автомобіля, у результаті чого відбулося зіткнення з іншим автомобілем, який належав на праві приватної власності Гукову. Останній звернувся до автобази з вимогами про відновлення його автомобіля, а керівництво бази вважало, що витрати на ремонт обох автомашин повинен відшкодувати Кузьмін.
Визначте учасників правовідносин, які виникли в результаті зіткнення автомашин, нормами якої галузі права регулюються відносини між водієм та ДАІ?

Задача 4
Бондаренко, який працює в магазині "Титан", вирішив перейти на інше місце роботи - до універсального магазину "Мета" на посаду завідувача секції. Так як робота на цій посаді пов'язана з матеріальною відповідальністю, від нього вимагали характеристику з останнього місця роботи. Керівництво магазину "Титан" таку характеристику видало, однак вказало в ній, що Бондаренко недобросовісно відноситься до виконання своїх посадових обов'язків і його кваліфікація як товарознавця є низькою. Він, вважаючи, що твердження, які містить у собі характеристика, не відповідають дійсності та ганьблять його честь і гідність, звернувся до директора магазину з проханням про видачу виправленої характеристики. Оскільки йому в цьому було відмовлено, Бондаренко вирішив звернутися за захистом своїх інтересів до суду.
Чи має він право звертатися до суду з вимогою зобов'язати керівництво видати йому виправлену характеристику? Можливий захист честі та гідності за нормами цивільного права?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Співвідношення речових і зобов’язальних правовідносин
2. Абсолютні та відносні цивільні правовідносини

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «цивільні правові відношення», «суб’єктивне цивільне право», «суб’єктивний цивільний обов’язок», «речові правовідносини», «зобов’язальні правовідносини», «абсолютні правовідносини», «відносні правовідносини», «майнові правовідносини», «особисті немайнові правовідносини»
Завдання 2. Скласти схему «елементи структури цивільних правовідносин», «види цивільних правовідносин»


Тестові завдання
1. Що із перерахованого не є елементом цивільних правовідносин?
а) суб'єкт;
б) майнові правовідносини;
в) об'єкт;
г) зміст.

2. Які є види цивільних правовідносин залежно від об'єкта?
а) майнові та особисті немайнові;
б) абсолютні та відносні;
в) речові та зобов'язальні;
г) прості та складні.

3. Які є види цивільних правовідносин залежно від особливостей суб'єктного складу?
а) речові та зобов'язальні;
б) охоронні та регулятивні;
в) абсолютні та відносні;
г) прості та складні.
4. Які є види цивільних правовідносин залежно від характеру вимог, що належать управомоченій особі?
а) майнові та особисті немайнові;
б) речові та зобов'язальні;
в) охоронні та регулятивні;
г) прості та складні

5. Які є види цивільних правовідносин залежно від розподілу прав та обов'язків між учасниками?
а) абсолютні та відносні;
б) прості та складні;
в) охоронні та регулятивні;
г) майнові та особисті немайнові.

6. Цивільні правовідносини, в яких управомочена особа завжди чітко визначена, називаються:
а) абсолютними;
б) відносними;
в) речовими;
г) зобов'язальними.

7. Цивільні правовідносини, в яких чітко визначені всі суб'єкти, називаються:
а) абсолютними;
б) майновими;
в) немайновими;
г) відносними.

8. Цивільні правовідносини, в яких управомочена особа має права, об'єктом яких виступає річ, називаються:
а) речовими;
б) зобов'язальними;
в) майновими;
г) простими.

9. Цивільні правовідносини, в яких управомочена особа має права, об'єктом яких виступають дії боржника, називаються:
а) речовими;
б) зобов'язальними;
в) абсолютними;
г) складними.
10. Цивільні правовідносини, в яких одна сторона має тільки права, а інша - тільки обов'язки, називаються:
а) складними;
б) охоронними;
в) простими;
г) майновими.
Тема 4 Фізична особа як суб’єкт цивільних правовідносин
Питання до теми:

1. Поняття фізичної особи
2. Цивільна правоздатність фізичної особи
3. Цивільна дієздатність фізичної особи
4. Обмеження цивільної дієздатності
5. Визнання фізичної особи недієздатною
6. Засоби індивідуалізації фізичної особи
7. Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
8. Оголошення фізичної особи померлою
9. Опіка та піклування над фізичною особою

Задача 1
Громадянка Гончаренко працювала приватним нотаріусом. Її брат – один із засновників товариства з обмеженою відповідальністю “Надія”, запропонував їй працювати юристом підприємства. Гр. Гончаренко погодилась на запропоновані умови і стала до роботи.
Дізнавшись про це, прокурор району поставив вимогу про звільнення громадянки Гончаренко з роботи у “Надії” на підставі того, що працівники нотаріату не мають права займатися підприємницькою діяльністю. На це гр. Гончаренко відповіла, що, по-перше, вона працює за трудовим договором у фірмі “Надія”, отже підприємницькою діяльністю не займається. По-друге, у зв’язку з тим, що вона є приватним, а не державним нотаріусом, на неї не поширюються вимоги заборони, і взагалі, заборона працівникам нотаріату займатися підприємницькою діяльністю є обмеження їх правоздатності.
На яке коло питань розраховане завдання? Вирішіть справу.

Задача 2
Громадянка Василенко у 16 років вступила у шлюб з дозволу райвиконкому. Через три місяці вони з чоловіком вирішили переїхати до іншого міста на постійне проживання, а перед від’їздом вирішили продати приватний будинок, який належав дружині. Довідавшись про наміри дочки, її батько, вважаючи себе опікуном неповнолітньої, заявив нотаріусу, що він не дасть своєї згоди на продаж будинку. Нотаріус, погоджуючись з батьком, на підставі ст.32 ЦК України, відмовив у посвідченні договору купівлі-продажу будинку.
Громадянка Василенко звернулася до суду зі скаргою на дії нотаріуса.
На яке коло питань розраховане завдання? Вирішіть справу.

Задача 3
Громадянин України Вороненко уклав 3-місячний контракт з американською будівельною компанією і виїхав на роботу в США. 11 вересня 2001 року під час терористичної атаки в місті Нью-Йорк він, за свідченням працівників компанії, знаходився на 81 поверсі Всесвітнього торговельного центру, де виконував опоряджувальні роботи в одному з офісів електронної компанії “Майкрософт”. Після цієї трагедії він більше не телефонував своїй дружині. На її запити уряд США повідомив, що серед поранених, а також загиблих гр. Вороненка не знайдено. Дружина гр. Вороненка звернулась до суду з заявою про встановлення факту смерті її чоловіка, бо їй і її дітям повинна бути призначена пенсія на випадок втрати годувальника. Також це їй необхідно для того, щоб засвідчити страховий випадок і зажадати виплати страхової суми згідно з полісом, який виписаний на її ім'я.
На яке коло питань розраховане завдання ?
В чому полягає різниця між установленням факту смерті та оголошенням громадянина померлим?

Задача 4
Громадянин Татарченко придбав в магазині музикальних інструментів концертний рояль. На наступний день до директора магазину прийшла його дружина з вимогою прийняти рояль назад і повернути отриману магазином суму. При цьому вона пояснила, що її чоловік хворіє на шизофренію, перебуває під наглядом психоневрологічного диспансеру, і в найближчий час вона має намір звернутися до суду із заявою про визнання його недієздатним.
Запрошений директором магазину продавець, який оформляв купівлю, повідомив, що поведінка гр. Татарченка не викликала підозри про його психічні вади. До того ж, гр. Татарченко при випробуванні інструменту виконав на високому професійному рівні кілька технічно складних уривків із творів Бетховена і Чайковського. Дружина гр. Татарченка надала медичну довідку в якій зазначалось, що гр. Татарченко на протязі кількох років страждає періодичними нападами шизофренії, які за останні кілька місяців почастішали, але в проміжках між ними він навіть здатний усвідомлювати свої дії і керувати ними.
Чи є підстави для визнання угоди недійсною ?

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Фізична особа як підприємець
2. Цивільний стан фізичної особи. Акти цивільного стану

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «цивільна правоздатність», «цивільна дієздатність», «обмеження правоздатності», «обмеження дієздатності», «опіка», «піклування», «помічник дієздатної особи», «трансдієздатність», «тестаментоздатність», «правочиноздатність», «деліктоздатність», «місце проживання фізичної особи».
Завдання 2. Скласти схеми «Обсяг цивільної правоздатності фізичної особи», «Види цивільної дієздатності фізичної особи».

Тестові завдання
1. Цивільна правоздатність - це:
а) здатність особи мати цивільні права;
б) здатність особи мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;
в) здатність особи виконувати цивільні обов'язки;
г) здатність особи мати цивільні права та обов'язки.

2. Коли виникає та припиняється цивільна правоздатність?
а) виникає з моменту народження, а припиняється зі смертю;
б) виникає з досягненням 14 років, а припиняється зі смертю;
в) виникає з досягненням 16 років, а припиняється зі смертю;
г) виникає з досягненням 18 років, а припиняється зі смертю.

3. Що є місцем проживання фізичної особи?
а) населений пункт, у якому фізична особа проживає постійно або тимчасово;
б) житловий будинок, квартира, інше приміщення, придатне для проживання в ньому, у відповідному населеному пункті, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово;
в) будинок, в якому фізична особа проживає постійно, переважно або тимчасово;
г) місце реєстрації фізичної особи.

4.З якого віку фізична особа вільно обирає собі місце проживання?
а) з досягненням 16 років;
б) з досягненням 18 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;
в) з досягненням 14 років, за винятком обмежень, які встановлюються законом;
г) з досягненням 14 років.

5. Місцем проживання фізичної особи у віці від десяти до чотирнадцяти років є:
а) місце проживання її батьків (усиновлювачів), якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами);
б) місце реєстрації особи;
в) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає;
г) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

6. Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є:
а) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я, в якому вона проживає;
б) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає;
в) місце проживання її батьків (усиновлювачів), якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами);
г) місце проживання її батьків (усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального закладу чи закладу охорони здоров'я тощо, в якому вона проживає, якщо інше місце проживання не встановлено за згодою між дитиною та батьками (усиновлювачами, опікуном) або організацією, яка виконує щодо неї функції опікуна.

7. Місцем проживання недієздатної особи є:
а) місце проживання її батьків;
б) місце проживання її опікуна або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції опікуна;
в) місце проживання її піклувальника;
г) місце проживання її піклувальника або місцезнаходження відповідної організації, яка виконує щодо неї функції піклувальника.

8. Скільки місць проживання може мати фізична особа?
а) одне;
б) два;
в) законом не обмежено;
г) п'ять.

9. Який вид обмеження правоздатності застосовується в разі закріплення в законодавчих актах заборони працівникам деяких відомств обіймати посади, пов'язані з підприємницькою діяльністю?
а) примусове;
б) законне;
в) це не є обмеженням правоздатності;
г) добровільне.

10. Цивільна дієздатність фізичної особи - це:
а) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати;
б) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми діями створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність у разі їх невиконання;
в) здатність мати цивільні права та виконувати цивільні обов'язки;
г) здатність своїми діями набувати для себе цивільних прав, самостійно їх здійснювати та виконувати цивільні обов'язки.
11. Можливість самостійно нести майнову відповідальність називається:
а) трансдієздатність;
б) тестаментоздатність;
в) правочиноздатність;
г) деліктоздатність.

12. Можливість складати заповіт і бути спадкоємцем називається:
а) дієздатність;
б) трансдієздатність;
в) тестаментоздатність;
г) правочиноздатність.

13. Можливість обирати собі представника та самому бути представником називається:
а) трансдієздатність;
б) правоздатність;
в) тестаментоздатність;
г) деліктоздатність.

14. З якого віку особа є деліктоздатною?
а) з 15 років;
б) з 16 років;
в) з 14 років;
г) з 18 років.

15. У якому із перерахованих випадків не провадиться надання повної цивільної дієздатності?
а) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і працює за трудовим договором;
б) у разі, якщо неповнолітня особа записана матір'ю або батьком дитини;
в) у разі, якщо фізична особа досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю;
г) у разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не досягла повноліття.

16. Чи зберігається повна цивільна дієздатність неповнолітньої особи, набута нею в результаті укладення шлюбу, якщо шлюб визнано недійсним?
а) так;
б) ні;
в) так, якщо визнання шлюбу недійсним відбулося з підстав, не пов'язаних з протиправною поведінкою неповнолітньої особи;
г) так, якщо проти цього не заперечує неповнолітня особа.

17. Неповна дієздатність належить особам:
а) від 14 до 18 років;
б) до 14 років;
в) до 15 років;
г) від 15 до 18 років.

18. Які особи є частково дієздатними?
а) особи, які не досягли 15 років;
б) особи, які не досягли 14 років;
в) особи у віці від 14 до 18 років;
г) особи у віці від 16 до 18 років.

19. На вчинення яких дій не має права малолітня особа?
а) самостійно вчиняти дрібні побутові правочини;
б) здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної діяльності;
в) здійснювати особисті немайнові права на результати творчої діяльності;
г) розпоряджатись заробітком, стипендією або іншими доходами.

20. Чи має право неповнолітня особа укласти правочин щодо транспортного засобу або нерухомого майна?
а) ні, такі правочини укладають від їх імені батьки (усиновлювачі) або піклувальники;
б) так;
в) лише за письмовою нотаріально посвідченою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника і дозвіл органу опіки та піклування;
г) лише за письмовою згодою батьків (усиновлювачів) або піклувальника.

21. Хто несе відповідальність за порушення договору, укладеного неповнолітньою особою за згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника?
а) неповнолітня особа самостійно;
б) батьки (усиновлювачі) або піклувальник;
в) неповнолітня особа та батьки (усиновлювачі) або піклувальник як солідарні боржники;
г) неповнолітня особа особисто, а батьки (усиновлювачі) або піклувальник виступають як субсидіарні боржники.
22. Над якими фізичними особами встановлюється опіка?
а) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності;
б) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;
в) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;
г) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності.
23. Над якими особами встановлюється піклування?
а) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;
б) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та недієздатними особами;
в) над неповнолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності;
г) над малолітніми, які позбавлені батьківського піклування, та особами, обмеженими в дієздатності;

24. За якої умови фізична особа може бути визнана судом безвісно відсутньою?
а) якщо протягом двох років у місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування;
б) якщо протягом трьох років в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування;
в) якщо протягом шести місяців в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування;
г) якщо протягом року в місці її постійного проживання немає відомостей про місце її перебування.

25. Якщо фізична особа пропала безвісти за обставин, що загрожували їй смертю або дають підставу припускати її загибель від певного нещасного випадку, зі спливом якого строку її можна оголосити померлою?
а) шести місяців;
б) трьох років;
в) двох років;
г) одного року.

26. Цивільна дієздатність є обмеженою з моменту:
а) винесення рішення суду;
б) набрання рішенням суду законної сили;
в) настання обставин, що стали підставою обмеження дієздатності;
г) призначення піклувальника.

27. Скільки опікунів може бути призначено фізичній особі?
а) один або декілька;
б) один;
в) два;
г) не більше трьох.

28. Які дії не має права вчиняти помічник?
а) одержувати пенсію;
б) укладати дрібні побутові правочини відповідно до наданих повноважень;
в) одержувати аліменти та заробітну плату;
г) представляти фізичну особу в суді без окремої довіреності.


Тема 5 Юридична особа, держава Україна, територіальні громади – учасники цивільних правовідносин
Питання до теми:

1. Правова природа юридичної особи
2. Ознаки юридичної особи
3. Створення юридичних осіб
4. Організаційно-правові форми юридичних осіб
5. Правоздатність і дієздатність юридичної особи
6. Припинення юридичної особи
7. Держава Україна як учасник цивільних відносин
8. Інші учасники цивільних відносин

Задача 1
Акціонерне товариство «Норка» (далі - АТ) протягом кількох років випускало високоякісні вироби з хутра (жіночі шуби, кожушки, манто, капелюшки), здійснюючи їх продаж як в межах України, так і за кордоном. У встановленому порядку АТ зареєструвало свій товарний знак (чорний трикутник з зображенням білої норки посередині) і отримало відповідне свідоцтво, що підтвердило право власності АТ на вказаний товарний знак.
У січні 2005 р. в газеті «Світанок» було вміщено замітку про те, що якість товарів АТ значно погіршилася. Вважаючи цю інформацію не відповідаючою дійсності, АТ вирішило притягти редакцію газети до відповідальності і звернутися з позовною заявою до господарського суду.
Під час підготовки матеріалів з’ясувалось, що вироби з хутра, які з’явились на ринку України, виробляє товариство «Успіх» (надалі - товариство) і використовує товарний знак, схожий на товарний знак АТ. Тоді АТ «Норка» пред’явило претензію товариству «Успіх» з вимогою припинити випуск продукції під товарним знаком АТ. На це товариству «Успіх» відповіло, що його товарний знак, хоча ще не зареєстрований, але суттєво відрізняється від товарного знаку АТ, бо на ньому в коричневому трикутнику зображена лисиця.
На яке коло питань розраховано це завдання? Вирішить цей спір.

Задача 2
Під час роботи повного товарства «Клімов і компанія» (далі - товариство), яке займалося вирощуванням кролів і виготовленням шапок та кожушків з їх хутра, виникла низка питань, які учасники самостійно не можуть вирішити. Останні звернулися до фахівця із наступними питаннями:
Стало відомо, що один з учасників Петров став учасником ще одного повного товариства. Які правові наслідки його дій?
Товариством був укладений договір купівлі шкірок кролів, які виявилися недоброякісними. Договір підписував Смирнов, але виявилось, що в засновницькому договорі визначено, що ведення справ товариства доручено Клімову. Смирнов настоював на тому, що підписав він договір за дорученням Клімова. Чи можно визнати, що вказаний договір не має юридичної сили для товариства?
Покупцями продукції товариства було заявлено претензії стосовно якості пошиття капелюхів та кожушків. Один з учасників Мішин, який займається вирощуванням кролів, вважає, що на нього не поширюються зобов’язання щодо пошиття капелюхів та кожушків і він не повинен нести відповідальність за цю ділянку роботи. Це знайшло своє закріплення і в засновницькому договорі.
Один з учасників товариства Котов хотів би використати майно товариства (швейну машинку, нитки, ножиці тощо) для того, щоб у вільний час із шкірок, які належать йому на праві власності, шити капелюхи і продавати їх на базарі. Інші учасники товариства з цим не погоджуються.
Учасник товариства Дімарін за його власними зобов’язаннями повинен сплатити кредиторам 1000 грн. У зв’язку з недостатністю у нього майна кредитори ставлять питання про звернення стягнення на частку останнього у складеному капіталі товариства. Чи відповідає це закону?
Декілька кредиторів звернулися до товариства з вимогами про відшкодування збитків за невиконання останнім своїх договірних зобов’язань. Товариство не змогло їх задовольнити, і кредитори вимагають притягнення до відповідальності всіх учасників товариства. На цей час відбулися зміни у складі учасників товариства: Марченко та Сидоров вибули із товариства з власної ініціативи і з ними відбулися розрахунки в повному обсязі.
Дайте відповіді на питання.

Задача 3
Державна податкова інспекція по Жовтневому р-ну м. Харкова звернулась до господарського суду з позовною заявою до виконкому ради Жовтневого р-ну м. Харкова і до товариства з додатковою відповідальністю «Алюмікс» (далі - товариство) про ліквідацію останнього за здійснення діяльності з неодноразовим та грубим порушенням податкового законодавства України. З матеріалів справи вбачається, що товариство являється товариством однієї особи, зареєстровано у встановленому законом порядку і діє на підставі статуту, затвердженого гр-ном України Коробейніковим.
Починаючи з 1.01.2006 р. товариство не представляє в податкові органи необхідні для нарахування та сплати податків документи та відомості, що слід визнати неодноразовим та грубим порушенням законодавства. Окрім цього товариство не може продовжувати свою діяльність, бо єдиний учасник товариства Коробейніков вмер, а спадкоємці відмовились від права спадкування.
На яке питання теми розраховано це завдання?
Як повинна бути вирішена справа?

Задача 4
Громадяни Суботін, Дорошенко, Вересень, Критов, Абрамов, Жовтий та Цимбалюк вирішили зайнятися ремонтом автомобілів і створити з цією метою виробничий кооператив «Автомобіліст». На загальних зборах вони прийняли рішення розробити статут кооперативу і, виходячи з того, що їх сумісних пайових внесків було недостатньо для придбання необхідного обладнення, запросити прийняти участь у роботі кооператива товариство однієї особи «Авто», яке займалося таким само видом діяльності і мало необхідне обладнення. Обговорюючи питання стосовно участі у роботі кооперативу, решта з членів кооперативу зажадали внести лише відповідні кошти, мотивуючи це тим, що в них немає вільного часу на працю в кооперативі, бо вони являються державними службовцями. Після суперечок вони вирішили звернутися за роз’ясненнями до фахівців.
На яке питання теми розраховано це завдання?
Чим відрізняється виробничий кооператив від господарського товариства?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Теорії юридичної особи
2. Засоби індивідуалізації юридичних осіб

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «юридична особа» , «товариство» , «установа» , «нормативно-явочний спосіб створення юридичної особи» , «розпорядчий спосіб створення юридичної особи» , «дозвільний спосіб створення юридичної особи» , «договірний спосіб створення юридичної особи» , «філія юридичної особи», «представництво юридичної особи».
Завдання 2. Скласти схеми: «Класифікація юридичних осіб», «Організаційно-правові форми юридичних осіб».


Тестові завдання
1. Юридичною особою є:
а) громадяни та організації;
б) особа, яка займається підприємницькою діяльністю;
в) організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю та дієздатністю, яка може бути позивачем та відповідачем e суді;
г) об'єднання громадян.

2. Місцезнаходження юридичної особи визначається:
а) місце її державної реєстрації, якщо інше не встановлено законом;
б) місце її державної реєстрації;
в) місце знаходження її постійно діючого органу;
г) місце здійснення її підприємницької діяльності.

3. При ліквідації неплатоспроможної юридичної особи у першу чергу задовольняються вимоги:
а) забезпечені заставою;
б) щодо сплати податків та зборів;
в) щодо повернення вкладів членів трудового колективу до статутного фонду підприємства;
г) незабезпечені заставою.

4. Товариство - це:
а) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які не мають права участі у цьому товаристві;
б) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві;
в) організація, створена однією особою, яка не бере участі в управлінні нею;
г) організація, створена шляхом об'єднання майна учасників.

5. Установа - це:
а) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які мають право участі у цьому товаристві;
б) організація, створена кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна;
в) організація, створена однією або кількома особами (засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної засновниками, за рахунок цього майна;
г) організація, створена шляхом об'єднання осіб (учасників), які не мають право участі у цьому товаристві.

6. Підприємницькі товариства можуть бути створені у формі:
а) акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю;
б) господарських товариств;
в) господарських товариств або виробничих кооперативів;
г) господарських товариств або споживчих кооперативів.

7. На підставі чого діє товариство, створене однією особою?
а) статуту, затвердженого цією особою;
б) засновницького договору;
в) індивідуального установчого акта;
г) положення.

8. З якого моменту юридична особа є створеною?
а) з дня її державної реєстрації;
б) з дня подачі документів на державну реєстрацію;
в) з дня затвердження статуту;
г) з дня підписання засновницького договору.

9. Який спосіб створення юридичної особи застосовується у випадку, коли власник або уповноважений ним орган приймає рішення про створення організації та затверджує її статут або положення про неї?
а) нормативно-явочний;
б) дозвільний;
в) договірний;
г) розпорядчий.

10. Який спосіб створення юридичної особи застосовується у випадку, коли умови її створення зафіксовані у законі у вигляді загального дозволу держави, але для виникнення конкретної організації потрібні прояв ініціативи організаторів і реєстрація у відповідному органі?
а) розпорядчий;
б) нормативно-явочний;
в) дозвільний;
г) договірний.


Тема 6 Об’єкти цивільних прав
Питання до теми:

1. Поняття об’єктів цивільних прав
2. Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей.
3. Поняття майна та майнових прав у цивільному праві.
4. Поняття та загальна характеристика цінних паперів.
5. Групи, типи та види цінних паперів
6. Дії та результат дій як об’єкти цивільних прав
7. Правовий режим окремих видів майна (тварини, житло, культурні цінності, гроші, судно, наркотичні засоби та психотропні речовини, об’єкт підвищеної небезпеки, зброя, підприємство)
8. Оборотоздатність об’єктів цивільних прав

Задача 1
Фермер Сімко за договором зберігання передав до елеватора 50 т пшеничного зерна II сорту загальною вартістю 20 000 грн. Окремий договір було укладено на зберігання 2 т зерна пшениці твердих сортів, яке він закупив на насіння за кордоном на сільськогосподарській виставці. Вказане сортове зерно він мав намір засіяти на своїх полях і згодом замінити культивовані ним вітчизняні сорти пшениці. Вартість цього зерна в договорі вказана втричі вищою, ніж біржова вартість вітчизняного пшеничного зерна II сорту. Внаслідок різних суб’єктивних та об’єктивних причин (тепла зима, постійна вологість повітря, протікаючий дах складу) до весни зерно попріло і втратило придатність для використання за призначенням. Комісія районного управління сільського господарства на підставі лабораторних аналізів з’ясувала, що зерно придатне тільки на фуражні цілі і вартість його знизилась в декілька разів. Фермер зажадав від керівництва складу повернення зерна обох видів належної якості та кількості.
Вирішити спір.
У чому головна відмінність між родовими та індивідуально визначеними, юридично замінними та незамінними речами.
Правове значення цього виду поділу речей.

Задача 2
Після смерті гр. Нестеренко залишилося майно, що йому належало на праві приватної власності. До його складу входили гараж у кооперативі “Віраж”, золота каблучка (вартістю у десять мінімальних заробітних плат), мисливська рушниця (вартістю у дванадцать мінімальних заробітних плат) та газовий пістолет як засіб самозахисту (вартістю у семикратну мінімальну заробітну плату), акції акціонерного товариства “РОСТ” на загальну суму одна тисяча мінімальних заробітних плат, ощадна книжка на пред’явника на суму сто мінімальних заробітних плат. Нащадок звернувся до юриста з запитаннями:
Чи діють правила про спадкування щодо вказаних об’єктів?
Визначте порядок спадкування вказаних об’єктів. Як і яким порядком зможе гр. Нестеренко здійснювати право власності щодо вказаних об’єктів?
Зробіть аргументований висновок.

Задача 3
Гр. Корніленко на виділеній йому для забудови земельній ділянці у межах міста Харкова побудував житловий будинок. Згодом, вирішивши продати будинок, гр.Корніленко звернувся до міського БТІ видати йому документи, необхідні для продажу будинку. Міське БТІ відмовилось реєструвати право власності гр. Корніленко на побудований ним будинок, так як він здійснив будівництво без відповідного проекту. Вирішити спір. Дати відповідь на такі питання:
Які документи потрібні для оформлення права на забудову земельної ділянки?
Яким чином набувається та якими документами посвідчується право власності на щойно побудований жилий будинок?
З якого моменту виникає право власності на жилий будинок?
Особливості оформлення угод щодо відчуження об’єктів нерухомості.
Порядок державної реєстрації прав власності на об’єкти нерухомості

Задача 4
Гр. Львов продав скрипку гр. Носік. У процесі оформлення купівлі-продажу виявилося, що Львов вирішив залишити футляр від скрипки собі. На думку Носіка футляр необхідно передати разом із скрипкою.
Зробіть правовий аналіз ситуації.


Теми рефератів для презентації на семінарі
Функції грошей
2. Теорії юридичної природи грошей

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «майно», «індосамент»,«складові частини речі»,«речі»,«нерухоме майно»,«рухомі речі», «неподільна річ», «складні речі», «речі споживні», «неспоживні речі», «речі, визначені індивідуальними», «речі, визначені родовими ознаками», «тварини», «гроші».
Завдання 2. Скласти схеми «Класифікація речей», «Види цінних паперів».


Тестові завдання

1. Не є об’єктом цивільних прав:
а) гроші;
б) цінні папери;
в) правочин;
г) інформація.

2. Об'єктами, що не можуть бути предметом цивільно-правових угод або іншим чином переходити від однієї особи до іншої, є:
а) об'єкти, що перебувають у вільному обігу;
б) об'єкти, що обмежені в цивільному обігу;
в) цінні папери;
г) об'єкти, що вилучені з цивільного обігу

3. Чи можуть бути предметом цивільного обігу тварини, занесені до Червоної книги України?
а) ні;
б) лише у випадках та порядку, встановлених законом;
в) так;
г) так, якщо не будуть при цьому порушуватись правила поводження з тваринами.

4. Індосамент - це:
а) вид цінного паперу;
б) особа, яка передає право за цінним папером;
в) передавальний напис, вчинений на цінному папері;
г) володілець цінного паперу.

5. На які речі поширюється правовий режим нерухомих речей?
а) на тварин;
б) на цінні папери;
в) на неподільні речі;
г) на повітряні та морські судна.

6. Майно - це:
а) окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов'язки;
б) сукупність речей;
в) сукупність речей, що утворюють єдине ціле;
г) сукупність нерухомих речей.

7. Складові частини речі - це:
а) сукупність речей, які утворюють єдине ціле, що дає змогу використовувати його за призначенням;
б) все те, що не може бути відокремлене від речі без її пошкодження або істотного знецінення;
в) все те, що виробляється, добувається, одержується з речі або приноситься річчю;
г) все те, що може бути виділене з речі без втрати її цільового призначення.

8. Кому належать продукція, плоди та доходи від речі?
а) власникові речі;
б) власникові речі, якщо інше не встановлено договором або законом;
в) володільцеві речі;
г) користувачеві речі.

9. Чи може бути предметом застави підприємство як єдиний майновий комплекс?
а) так, якщо інше не встановлено законом або договором;
б) так;
в) ні;
г) лише у випадках і в порядку, встановлених законом.

10. Індосант - це:
а) фізична або юридична особа, яка передає право за цінним папером;
б) фізична особа, якій передається право за цінним папером;
в) ідентифікаційний номер цінного паперу;
г) вид цінного паперу.


Тема 7 Нематеріальні блага як об’єкти цивільних прав
Питання до теми:

1. Результати інтелектуальної та творчої діяльності
2. Інформація як об’єкт цивільних прав
3. Особисті немайнові блага як об’єкти цивільних прав
4. Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу, особисту недоторканість тощо)
5. Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на им’я, індивідуальність, особисте життя тощо).

Задача 1
Мішин працював водієм автобази тресту, звільнився з роботи за власним бажанням. У виданій йому службовій характеристиці знаходились відомості про погану працю Мішина: «е порушення трудової дисципліни, неправильна поведінка в колективі». Мішин не погодився з характеристикою, оскільки зауважень по виконанню його трудових обов'язків не було зі сторони власника, дисциплінарні стягнення на нього не накладалися, єдиний за всіх 5 років конфлікт з товаришами був визнаний серйозними особистими причинами і потім врегульований. Мішин звернувся до суду з позовом до автобази тресту з запереченням фактів, що його компрометують, які е в службовій характеристиці.
Чи порушено право Мішина на честь і гідність?

Задача 2
12-річну Марину доставили у лікарню із нападом апендициту. Після медичного втручання стан хворої дещо покращився, але після додаткового обстеження лікарі почали наполягати на оперативному втручанні. Батьки Марини на це не погоджувались і вирішили забрати дитину додому. Завідувач хірургічним відділенням дав на це згоду. Через 2 дні у Марини лопнув апендицит, їй зробили дуже складну операцію і вона довго лікувалася у лікарні.
Чи вірними були дії батьків та завідувача? Дайте юридичний аналіз ситуації.

Задача 3
Під час проходження медичного огляду вчителем молодших класів Манковим дільничний терапевт Ганова виявила у нього серцеву недостатність. Про це вона повідомила керівника навчального закладу та чимало батьків учнів, яких навчав Манков. Це привело до того, що учителеві виділили меншу кількість навчальних годин, деякі учні та батьки почали вимагати заміни вчителя, мотивуючи свою вимогу тим, що хворий педагог мало чого може навчити школярів. Манков звернувся з позовом до суду, в якому просив зобов'язати Ганову через засоби масової інформації спростувати інформацію про свою хворобу.
Вирішіть питання по суті.

Задача 4.
Андрій вирішив одружитися із Тамарою. Через тиждень після заручин Ганна, яка раніше була подругою Андрія, з метою недопущення шлюбу між ним і Тамарою, повідомила останній те, що в Андрія є позашлюбна дитина. Тобто Ганна порушила право Андрія на таємницю особистого життя.
Який спосіб захисту цивільних прав повинен бути обраний Андрієм у цій ситуації і чому? Вирішіть питання по суті.

Задача 5.
За один місяць до виборів міського голови м. Залучанська по місту були розповсюджені листівки, в яких один із кандидатів на посаду міського голови був названий лідером злочинного угруповання. У листівці навіть містилася його кличка, якою нібито його називали у злочинних колах. Під листівкою був підпис «Патріоти міста». Оскільки поширювачів інформації встановлено не було, то цей кандидат звернувся з проханням до прокуратури дати офіційне спростування цієї інформації як недостовірної у місцевих ЗМІ. Прокуратура йому відмовила.
Вирішіть питання, чи правомірна відмова прокуратурі

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Зміст права на життя. У чому складається зміст правочину на збереження життя й правочинність на розпорядження життям
2. Зміст права на голос. У чому складається правочинність по використанню свого голосу, а також за розпорядженням звукозаписом
3. Реалізація права на донорство. Види донорства

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «особисті немайнові права», «право на життя», «право на здоров’я,», «право на безпечне довкілля», «право на сім’ю», «право на опіку, піклування», «честь», «гідність», «ділова репутація», «право на зображення та голос», «право на особисте життя», «право на недоторканість житла», «право на свободу об’єднань».
Завдання 2. Скласти схему «Об’єкти цивільних прав»


Тестові завдання
1. Яке право забезпечує природне існування фізичної особи?
а) право на ім'я;
б) право на індивідуальність;
в) право на мирні зібрання;
г) право на сім'ю.

2. Яке право забезпечує соціальне буття фізичної особи?
а) право на недоторканість житла;
б) право на життя;
в) право на медичну допомогу;
г) право на опіку або піклування.

3. Щодо якої особи можуть проводитись медичні, наукові та інші досліди?
а) повнолітньої особи;
б) повнолітньої та дієздатної фізичної особи;
в) повнолітньої, дієздатної або особи, обмеженої в дієздатності;
г) особи, яка досягла шістнадцяти років.

4. З якого віку фізична особа має право на обрання лікаря та методів лікування?
а) шістнадцяти років;
б) вісімнадцяти років;
в) чотирнадцяти років;
г) п'ятнадцяти років.

5. У якому випадку медичні працівники мають право дати неповну інформацію про стан здоров'я фізичної особи?
а) якщо інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її здоров'я або зашкодити процесові лікування;
б) у будь-якому випадку;
в) лише за дозволом головного лікаря;
г) якщо фізична особа не досягла чотирнадцяти років.

6. Яка особа може бути донором крові, її компонентів, органів та інших анатомічних матеріалів та репродуктивних клітин?
а) повнолітня фізична особа;
б) фізична особа, яка досягла шістнадцяти років;
в) дієздатна особа або обмежена в дієздатності;
г) повнолітня дієздатна фізична особа.

7. Яка особа має право на сім'ю?
а) будь-яка фізична особа незалежно від віку та стану здоров'я;
б) повнолітня та дієздатна фізична особа;
в) фізична особа, яка досягла сімнадцяти років;
г) фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років.

8. Які особи мають право на опіку та піклування?
а) малолітні особи;
б) неповнолітні особи;
в) особи, позбавлені або обмежені в дієздатності;
г) всі відповіді вірні.

9. З досягненням якого віку фізична особа має право змінити своє прізвище та ім'я за власним бажанням?
а) чотирнадцяти років;
б) шістнадцяти років;
в) вісімнадцяти років;
г) п'ятнадцяти років.

10. У якому випадку можуть бути змінені прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи?
а) у разі реєстрації шлюбу;
б)у разі розірвання шлюбу;
в) у разі усиновлення;
г) у разі досягнення особою чотирнадцяти років.


Тема 8 Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин
Питання до теми:

1. Поняття юридичного факту
2. Ознаки юридичних фактів
3. Юридичний склад (прості і складні юридичні склади)
4. Юридичний стан
5. Класифікація юридичних фактів
6. Юридичні факти такі, що встановлюють право, що змінюють право, що припиняють право, що відновлюють право
7. Вольові (цілеспрямовані) юридичні вчинки (створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності)
8. Не вольові юридичні вчинки (Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі)

Задача 1
За договором майнового найму Носков передав Сібільову. продуктивну худобу терміном на 1 рік. Після закінчення терміну договору Сібільов продовжував користуватися предметом договору, незважаючи на вимогу Носкова повернути майно. В цей період корова принесла теля.
Погоджуючись, нарешті, повернути корову, Сібільов залишив собі теля.
Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 2
Лукін уклав з Домашенко договір позики на суму 10 тис гривень. На підтвердження факту отримання позики Лукін видав Домашенко боргову розписку із своїм підписом. Чи можна вважати, що форма договору в даному випадку дотримана? Проаналізуйте ст.ст.208 та 1047 ЦК України.
Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 3
Діденко, зважаючи на фізичну ваду - сліпоту, попросив свою сусідку по квартирі Апіну, підписати від його імені договір позики на суму 5 тис. гривень з Чуйковим. Після спливу обумовленого строку дії договору Чуйков звернувся з вимогою до Діденко, про повернення суми боргу. Діденко відмовився виконати цю вимогу, посилаючись на відсутність коштів. В судовому засіданні з'ясувалось, що підпис Апіной ніким не завірено, а сама вона вибула на постійне місце проживання до іншого міста.
Зробіть правовий аналіз ситуації.

Задача 4
Нотаріус з'явився на виклик додому для посвідчення заповіту. Родичі спадкодавця дали нотаріусу заповіт власноручно підписаний спадкодавцем, який на момент приходу нотаріуса був уже непритомний. Нотаріус посвідчив цей заповіт.
Проаналізуйте ситуацію.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Особливості юридичних фактів як підстав виникнення цивільних прав.
2. Конкуренція підстав виникнення цивільних прав та обов’язків.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «юридичні факти», «дії», «події», «стан», «абсолютні події», «відносні події», «правомірні дії», «неправомірні дії», «юридичні вчинки»
Завдання 2. Скласти схему «Класифікація юридичних фактів»


Тестові завдання
1. Юридичний факт, це:
а) підстави виникнення цивільних прав та обов’язків;
б) законом не передбачено;
в) випадки створення літературних, художніх творів;
г) завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі.

2. Що не є юридичними фактами:
а) смерть громадянина;
б) укладання договору;
в) загибель застрахованого майна від повені;
г) побачення закоханих.

3. Правовстановлюючий юридичний факт:
а) переведення боргу в зобов’язаннях
б) реєстрація юридичної особи;
в) факт явки особи, яка раніше була визнана безвісно відсутньою;
г) загибель об’єкта права власності

4. Правозмінюючий юридичний факт:
а) народження дитини;
б) укладання договору;
в) поступка прав в зобов’язаннях
г) створення літературних, художніх творів.
5. Абсолютні події:
а) дощова погода;
б) акти органів влади;
в) рішення суду;
г) стихійні лиха.

6. Дії громадян і юридичних осіб, спрямовані на набуття, зміну або припинення цивільних прав, зізнаються:
а) правочинами;
б) заставою;
в) рішеннями;
г) заявами.

7. Юридичний факт - це обставини реальної дійсності, з якими норми діючого права зв'язують:
а) виникнення, зміну або припинення цивільних правовідносин;
б) події й дії;
в) юридичні вчинки і юридичні акти;
г) адміністративні акти й рішення суду.

8. Учинки громадянина, юридичної особи, акти державних органів і місцевого самоврядування, чинені з волі особи, це:
а) події;
б) дії;
в) правочини;
г) заяви, клопотання, скарги.

9. Явища природи, обставини, які виникають і розвиваються незалежно від волі людей, це:
а) явища непереборної сили;
б) форс мажорні обставини;
в) події;
г) дії.

10. Сукупність юридичних фактів, необхідних і достатніх для настання передбачених законом юридичних наслідків, це:
а) юридичні акти;
б) сингулярне правонаступництво;
в) фактичний (юридичний) склад;
г) універсальне правонаступництво.


Тема 9 Поняття правочину. Умови дійсності правочину
Питання до теми:

1. Визначення правочину та його ознаки
2. Види правочинів
3. Умови дійсності правочину
4. Місце вчинення правочинів
5. Форми правочинів
6. Державна реєстрація правочину
7. Тлумачення змісту правочину
8. Відмова від правочину

Задача 1
Феоктистов та Першин вирішили вчинити договір купівлі-продажу будматеріалів на суму, що перевищує в 5 разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян з розстроченням оплати товару на 14 місяців від дня вчинення договору. При цьому в них виникла суперечка щодо форми цього договору. Першин вважає, що цей договір не може укладатися в усній формі, оскільки згідно зі статтею 206 ЦК він не є договором, що повністю виконується сторонами в момент його вчинення. Феоктистов виходить з того, що відповідно до ст.208 ЦК письмова форма договору між фізичними особами необхідна лише тоді, коли він вчинюється на суму, що перевищує не менше як в 20 разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Він не згоден з тим, що цей договір не є таким, що повністю виконується сторонами в момент його вчинення, оскільки ст. 694 ЦК закріпила правило про те, що з моменту передання товару і до його оплати, товар, проданий в кредит, визнається таким, що перебуває у заставі в продавця для забезпечення виконання покупцем його обов’язку, що до оплати товару.
Як підлягає вирішенню це завдання?

Задача 2
Арістов, який є власником дачного будинку у місті Чорноморську 10 березня 2006 р. вчинив з Івкіною договір оренди будинку строком на 6 місяців. В договорі була встановлена щомісячна орендна плата у розмірі 200 гривень за місяць. При цьому в день вчинення договору Івкіна сплатила Арістову аванс у розмірі 200 гривень, а решту зобов’язалась сплатити після закінчення строку діі договору. Крім того, в договорі було обумовлено, що права і обов’язки сторін припиняються, якщо в період між 20 і 30 червня до Арістова в м. Чорноморськ приїде його син з родиною у відпустку. Фактично Івкіна почала користуватися будинком 20 травня. Син Арістова з родиною приїхав до батька 2 липня. Івкіна, посилаючись на умови договору, відмовилась звільнити орендований будинок. Син Арістова пояснив батькові, що затримався з приїздом у зв’язку з отриманням від нього телеграми про тяжку хворобу брата, що мешкає у Москві. Отримавши телеграму, син Арістова змушений був заїхати в Москву, але там дізнався, що брат вже тиждень знаходиться за кордоном у відрядженні. При цьому він з’ясував, що телеграму надіслав не батько Арістова, а Федірко на прохання Івкіної. У зв’язку з викладеним, Арістов звернувся до суду з позовом про звільнення Івкіною орендованного будинку та сплати нею орендної плати у повному обсязі.
Івкіна пояснила, що вимоги Арістова про звільнення будинку не визнає, оскільки умова, про яку йшлося в договорі, не настала. Крім того, вона вважає, що повинна сплачувати орендну плату лише з 20 травня, тобто з дня, коли вона фактично почала користуватися будинком.
Як підлягає вирішенню це завдання ?

Задача 3
Свідерський та Боткін вчинили договір купівлі-продажу квартири (ст. 655 ЦК), який був нотаріально посвідчений та зареєстрований відповідно до ст. 210 ЦК. Умови договору були повністю виконані сторонами. Через 2 роки сторони звернулися до нотаріальної контори, де було посвідчено цей договір, з заявою про їх відмову від договору на підставі ст. 214 ЦК. Державний нотаріус відмовив їм у посвідченні цієї дії і порадив звернутися до суду, якщо вони хочуть оспорити відмову нотаріуса. Одночасно нотаріус пояснив їм, що виконання умов договору у повному обсязі, на його думку, припинює зобов’язання, породжене ним, належним виконанням. Оскільки з зобов’язанням припинився і договір, відмовитися від нього неможливо. Свідерський і Боткін звернулися до суду, оспорюючи відмову нотаріуса. Суддя вважає, що розгляду цього питання повинно передувати тлумачення ст. 214 та 599 ЦК Конституційним судом України.
Як повинно вирішитися це завдання?

Задача 4
Шилов, дізнавшись що проти робітників підприємства, де він працював, порушено кримінальну справу і йому також може загрожувати притягнення до кримінальної відповідальності, за кілька днів до арешту продав мотоцикл, що йому належав, своєму другові Харитонову. Гроші покупець повинен був віддати жінці Шилова пізніше, а мотоцикл було передано тоді ж. Через деякий час Шилова було засуджено до позбавлення волі з конфіскацією майна, яке йому належить. Прокурор, вважаючи, що конфіскації підлягає і мотоцикл, заявив позов про визнання правочину недійсним, оскільки він мав за мету уникнути конфіскації.
Як слід вирішити завдання?

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Теорія збитковості правочину (Договори, які порушують права чесності, засвідчують експлуатацію однієї із сторін другою стороною). На прикладі римського права, законодавства Франції.
2. Підписання тексту правочину
3. Динаміка цивільних відносин щодо термінології «правочинний», «правосильний», «угода», російський термін «сделка», «правочин».


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: «правочин», «мета правочину», «мотив правочину», «односторонні правочини», «двосторонні правочини», «основні правочини», «допоміжні правочини», «реальні правочини», «консенсуальні правочини», «відплатні правочини», «безвідплатні правочини», «казуальні правочини», «абстрактні правочини», «фідуціарні правочини», «строкові правочини», «безстрокові правочини», «правочини з відкладальними обставинами», «правочини з скасувальними обставинами», «усні правочини (вербальні)», «письмова форма правочину (літеральна)», «конклюдентні дії як спосіб волевиявлення», «мовчання як спосіб волевиявлення».
Завдання 2. Скласти схеми: «Види правочинів», «Умови дійсності правочину».


Тестові завдання
1. 1. Правочин-це:
а) діяльність, що тягне за собою юридичні наслідки;
б) дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків;
в) цивільно-правовий договір;
г) контракт.

2. Односторонній правочин - це:
а) погоджена дія двох або більше осіб;
б) погоджена дія двох осіб;
в) правочин, в якому одна сторона має права, а інша - обов'язки;
г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами.

3. У письмовій формі належить вчиняти правочин:
а) який повністю виконується сторонами в момент його здійснення;
б) між юридичними особами на суму, що перевищує у двадцять і більше разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
в) між юридичними особами незалежно від суми;
г) між фізичними особами на суму, що не перевищує у двадцять разів розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

4. У якій формі належить укладати правочин між фізичною та юридичною особою?
а) письмовій, крім тих правочинів, які повністю виконуються сторонами в момент їх вчинення;
б) письмовій нотаріально посвідченій;
в) усній;
г) конклюдентній.

5. Правочин, в якому підстава вчинення не впливає на його дійсність, називається:
а) никчемний
б) консенсуальний;
в) каузальний;
г) абстрактний;

6. Правочин, який є укладеним з моменту досягнення сторонами згоди щодо всіх істотних умов, називається:
а) реальним;
б) двостороннім;
в) консенсуальним;
г) каузальним.

7. Правочин, який є укладеним з моменту передання речі, називається:
а) реальним;
б) умовним;
в) строковим;
г) консенсуальним.

8. Відплатний правочин - це правочин:
а) в якому одна сторона зобов'язана вчинити певні дії, а інша їх оплатити;
б) в якому кожна із сторін має права і обов'язки;
в) умови укладення якого стосуються невизначеного кола осіб;
г) в якому обов'язку однієї сторони вчинити певні дії відповідає зустрічний обов'язок іншої сторони з надання певного блага.

9. Складання заповіту - це:
а) односторонній договір;
б) односторонній правочин;
в) попередній договір;
г) двосторонній правочин.

10. У якій формі вчиняється відмова від правочину?
а) у письмовій;
б) в усній, якщо сума правочину не перевищує 170 гривень;
в) у такій самій формі, в якій було вчинено правочин;
г) законом непередбачено.

11. Правочин між фізичними особами має бути укладений у письмовій формі, якщо його сума перевищує:
а) 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
б) 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
в) 15 неоподаткованих мінімумів доходів громадян;
г) 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
12. З якого моменту є вчиненим правочин, що підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації?
а) з моменту його нотаріального посвідчення;
б) з моменту його державної реєстрації;
в) з моменту досягнення згоди сторонами по всім істотним умовам;
г) з моменту нотаріального посвідчення або державної реєстрації.


Тема 10 Нікчемні, оспорюванні правочини
Питання до теми:

1. Недійсні правочини: поняття та види. Момент недійсності правочину.
2. Наявність яких дефектів свідчить про недійсність правочину
3. Підстави та правові наслідки нікчемності правочинів.
4. Підстави та правові наслідки оспорюваності правочинів.
5. Правові наслідки недійсності правочину та окремих його частин.
6. Підстави та правові наслідки нікчемності правочинів.
7. Чи може суд визнати дійсним договір, укладений з порушенням вимог закону про його обов’язкове нотаріальне посвідчення? За яких умов?
8. Чим фіктивний правочин відрізняється від удаваного? Які правові наслідки їх укладання?
9. Що таке реституція? Які правові наслідки настають у випадку неможливості передачі майна, отриманого за недійсним правочином?

Задача 1.
Ванін, дізнавшись про те, що проти нього порушено кримінальну справу, продав належний йому автомобіль. Гроші за автомобіль покупець передав в момент укладання правочину. Пізніше Ванін був засуджений до позбавлення волі з конфіскацією майна. Прокурор, вважаючи, що до переліку майна, яке підлягає конфіскації, входить і автомобіль, пред'явив позов про визнання правочину купівлі-продажу недійсним.
Чи правий прокурор? Як вирішити справу? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на чинне законодавство.

Задача 2.
17-ти річний учень коледжу Березін, на гроші, зекономлені від стипендії, без згоди батьків купив плеєр, який згодом обміняв на мобільний телефон вартістю 520 грн. Через деякий час Березін передав телефон однокурснику Євтушенку у тимчасове користування. Через два тижні, Свтушенко продав телефон Лукашуку.
Березін, дізнавшись про продаж телефону, почав вимагати від Лукашука його повернення, однак Лукашук відмовився це зробити. Батьки Брезіна звернулися з позовом до суду.
До кого їм належить пред'явити позов? До якого виду недійсних правочинів належить даний правочин? Яке рішення винесе суд? Відповідь обґрунтуйте.


Задача 3.
Власник автомобіля „AUDI" Бунін напередодні його продажу змінив показники спідометра з метою приховати від покупця Рибалка пройдений автомобілем кілометраж та ступінь його амортизації.
Через кілька днів після укладання правочину автомобіль зламався. Звернувшись до автосервісу, Рибалко з'ясував справжній стан автомобіля та високу вартість його ремонту. Він звернувся до суду з позовом про визнання правочину недійсним та стягнення з Буніна вартості автомобіля і витрат на його ремонт.
До якого виду недійсних правочинів належить даний правочин? Які його правові наслідки? Як вирішити спір?

Задача 4.
Семенова, чоловік якої зловживає спиртними напоями, звернулася до суду з вимогою обмежити його у дієздатності. Одночасно вона просила суд визнати недійсним договір, укладений Семеновим у стані сп'яніння – за відсутності дружини він продав хутрову шапку, а гроші пропив.
Чи, є підстави задовольнити вимоги Семенової? Яке рішення винесе суд по даній справі? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми законодавства.

Задача 5.
Зуєв дав в газеті оголошення про продаж будинку. По оголошенню звернувся Панін, але ціна, запропонована ним, Зуєва не влаштовувала, і він відмовився продавати будинок. Залишаючи Зуєва, Панін порадив йому добре поміркувати над його -пропозицією. Через декілька днів після приходу Паніна, Зуєва побили хулігани. -
Випадково дізнавшись про цю обставину, Панін прийшов до Зуєва знову і запропонував ще раз продати будинок. Побоюючись повторного нападу, Зуєв продав будинок за ціною, запропонованою Паніним. Договір був належним чином посвідчений і зареєстрований.
Через декілька місяців після реєстрації договору, Зуєв звернувся до суду з позовом про визнання договору недійсним. Під час судового розгляду Панін довів, що до нападу хуліганів не мав жодного відношення.
Яке рішення винесе суд? Чи зміниться рішення суду, якщо буде встановлено, що напад був організований Паніним?

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Правові наслідки недійсності правочинів
2. Огляд судової практики про визнання недійсним фіктивних та удаваних правочинів

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: недійсний правочин; нікчемний правочин; оспорюваний правочин; момент недійсності правочину; презумпція чинності правочину; схвалення правочину; правочин, що порушує публічний порядок; помилка; помилка, що має істотне значення; обман; насильство; погроза; фіктивний правочин; удаваний правочин; реституція.
Завдання 2. Скласти схеми «Види недійсних правочинів», Підстави нікчемності правочинів», «Підстави оспорюваності правочинів»


Тестові завдання
1. . Наслідками недійсності правочину є:
а) одностороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;
б) двостороння реституція та відшкодування збитків і моральної шкоди;
в) заборона реституції;
г) відшкодування збитків і моральної шкоди.

2. У разі недодержання сторонами простої письмової форми
правочину:
а) правочин є оспорюваним;
б) правочин є нікчемним;
в) сторони можуть посилатись на показання свідків;
г) сторони не можуть у суді посилатись на показання свідків для підтвердження факту укладення правочину, якщо законом не встановлено інше.

3. У разі недодержання сторонами нотаріально посвідченої
форми правочину:
а) правочин є оспорюваним;
б) правочин є нікчемним;
в) правочин є недійсним;
г) правові наслідки не виникають.

4. Видами недійсних правочинів є:
а) нікчемні й оспорювані;
б) нікчемні;
в) заперечні та нікчемні;
г) оспорювані.

5. Правочин, який може бути визнаний судом недійсним у разі, коли одна із сторін або інша зацікавлена особа заперечують його дійсність на підставах, передбачених законом, називається:
а) нікчемним;
б) заперечним;
в) оспорюваним;
г) алеаторним.

6. Правочин, недійсність якого встановлена законом, називається:
а) безумовним;
б) заперечним;
в) фідуціарним;
г) нікчемним.

7. Який із перерахованих правочинів відноситься до нікчемних?
а) правочин, що порушує публічний порядок;
б) правочин, вчинений під впливом помилки;
в) правочин, вчинений під впливом обману;
г) фіктивний правочин.

8. Правочин, який вчинено сторонами для приховання іншого правочину, який вони насправді вчинили, називається:
а) фіктивним;
б) удаваним;
в) кабальним;
г) каузальним.

9. Чи тягне недійсність окремої частини правочину недійсність інших його частин та правочину в цілому?
а) ні;
б) ні, якщо можна припустити, що правочин був би вчинений і без включення до нього недійсної частини;
в) так;
г) за бажанням сторін, які уклали правочин.

10. Що є місцем вчинення одностороннього правочину?
а) місце вираження волі сторони, якщо у правочині не вказане інше місце його вчинення;
б) місце проживання фізичної особи, яка вчинила правочин;
в) місцезнаходження юридичної особи, яка вчинила правочин;
г) всі відповіді вірні.


Тема 11 Представництво і довіреність
Питання до теми:

. Що таке представництво і в чому полягає його сутність?
Які види представництва Вам відомі?
В чому полягає суб'єктний) склад відносин представництва?
Які особи не можуть виступати представниками?
5. Чим представник відрізняється від посередника, рукоприкладача та комісіонера?
6. Які правочини не має права вчиняти представник?
7. Що таке довіреність і які її основні ознаки? Які умови чинності довіреності?
8. В якій формі укладається довіреність? За яких умов можливе передоручення?
9. Які підстави припинення довіреності Вам відомі? За яких умов довіритель може відмовитися від довіреності?
10. Які правові наслідки перевищення повноважень представником?

Задача 1
8 лютого 2006 року Галкін видав Зайцеву довіреність строком на два місяці на продаж музичного центру за ціною, не менше ніж 14 мінімальних заробітних плат. Довіреність була посвідчена у житлово-експлуатаційній організації. Оскільки покупця Зайцев не знайшов, він 10 квітня того ж року видав просту письмову довіреність (в порядку передоручення) строком на шість місяців своєму синові. Музичний центр останній продав, але за ціною вдвічі меншою ніж та. що вказана у першій довіреності. Галкін зажадав від Зайцева відповідної доплати або повернення музичного центру, на що останній відповів, що усі претензії слід адресувати його синові.
Як повинна бути вирішена справа? Які порушення чинного законодавства допущені сторонами? Чи змінилося б рішення, якщо б Зайцев видав довіреність сину за згодою Галкіна?

Задача 2.
Шрамко, як опікун неповнолітнього Громова, від імені останнього продав належний тому на праві приватної власності автомобіль своєму братові. На укладання даного правочину був отриманий письмовий дозвіл за підписом завідуючого відділом освіти. Але прокурор заявив позов про визнання даного правочину недійсним.
Як вирішити справу? Чи змінилося б рішення, якби продаж автомобіля здійснив не опікун, а батько неповнолітнього за його життя?

Задача 3.
Васін видав Доніну генеральну довіреність на продаж автомобіля строком на один рік. Проте, через три місяці, через втрату довіри до Доніна, Васін вирішив відкликати довіреність, про що заявив Доніну при першій зустрічі. Донін повернути довіреність відмовився.
Які дії необхідно виконати Васіну в цій ситуації"? В якому порядку повинно відбувається припинення цього виду довіреності?

Задача 4.
Доцент ЗНУ Прохоров вирішив продати належний йому автомобіль ВАЗ-21099 і видав довіреність на вчинення продажу з правом зняття автомобіля з обліку своєму товаришу Іванову. Довіреність була засвідчена ректором ЗНУ. Начальник ДАІ відмовився прийняти таку довіреність і зняти автомобіль з обліку, вважаючи, що вона повинна бути посвідчена нотаріусом.
Дайте правову оцінку ситуації. Чи правомірна відмова начальника ДАІ? Як Прохорову належить поводитися у даній ситуації?

Задача 5.
У. нотаріальну контору звернулася Зеленська з проханням посвідчити договір купівлі-продажу квартири від імені свого чоловіка, який знаходиться у місцях позбавлення волі. Нотаріусу була пред'явлена довіреність, посвідчена заступником начальника Управління виконання покарань. На питання нотаріуса, чому довіреність посвідчена не начальником, Зеленська відповіла, що той знаходиться у відпустці і його функції виконує заступник.
Ваші дії як нотаріуса? Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1.Історія виникнення та розвитку інституту представництва в Україні.
2.Особливості законного представництва.
3.Комерційне представництво: зміст та особливості.
4.Представництво за довіреністю.
5.Особливості здійснення функцій представника юридичною особою.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Представництво; законне, добровільне та комерційне представництво; особа, яку представляють (трансмітент), представник, третя особа, комерційний представник, посередник, рукоприкладач; довіреність, фідуціарний правочин, односторонній правочин, генеральна, разова та спеціальна довіреність, форма довіреності, передоручення, замісник (трассант), представництво з перевищенням повноважень.
Завдання 2. Скласти схеми «Види представництва», «Суб'єктний склад правовідносин представництва».


Тестові завдання
1. Представництво - це:
а) договір;
б) правочин;
в) правовідношення;
г) права, що передаються від однієї особи до іншої.

2. Представник здійснює свої повноваження:
а) виступаючи стороною правочину, який укладає;
б) від імені та в інтересах особи, яку представляє;
в) від власного імені, але в інтересах особи, яку представляє;
г) від власного імені, але за рахунок коштів особи, яку представляє.

3. У якому з перерахованих випадків особа не може виступати представником?
а) якщо особа уповноважена на ведення переговорів щодо можливих у майбутньому правочинів;
б) якщо особа діє від імені того, кого вона представляє;
в) якщо особа діє в чужих інтересах;
г) якщо це юридична особа.

4. Правовідношення, в якому одна сторона зобов'язана або має право вчинити правочин від імені другої сторони, називається:
а) доручення;
б) довіреність;
в) комісія;
г) представництво.

5. Чи має право представник передати свої повноваження іншій особі?
а) так;
б) ні, він зобов'язаний здійснювати повноваження особисто;
в) так, якщо інше не встановлено договором;
г) ні, окрім випадків, якщо це встановлено договором, або законом або якщо це здійснено з метою охорони інтересів особи, яку він представляє.

6. Якщо представник, передавши повноваження заміснику, не повідомив про це особу, яку він представляє, то відповідальність за дії замісника буде нести:
а) замісник самостійно;
б) представник як за свої власні дії;
в) представник та замісник на солідарних засадах;
г) замісник як основний боржник, а представник - як субсидіарний.

7. Правочин, вчинений замісником, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки:
а) представника;
б) самого замісника;
в) особи, яку він представляє;
г) представника та замісника.

8. Які особи не є законними представниками?
а) батьки щодо своїх малолітніх дітей;
б) помічник;
в) опікун щодо особи, визнаної недієздатною;
г) усиновлювачі щодо своїх неповнолітніх дітей.

9. Чи має право комерційний представник одночасно представляти інтереси кількох сторін в одному правочині?
а) так;
б) ні;
в) так, якщо інше не встановлено законом;
г) за згодою цих сторін та в інших випадках, встановлених законом.

10. Обсяг повноважень законного представника та їх зміст визначаються:
а) договором;
б) законом;
в) довіреністю;
г) договором або законом.

11. Довіреність - це:
а) цінний папір;
б) договір;
в) письмовий документ, що видається однією особою іншійдля представництва перед третіми особами;
г) контракт.

12. Довіреність, що уповноважує представника на вчинення широкого кола правочинів та пов'язаних з ними юридичних дій, називається:
а) генеральною;
б) спеціальною;
в) разовою;
г) особливою.

13. Яка довіреність надає повноваження на здійснення юридичних дій або правочинів певного типу?
а) разова;
б) загальна;
в) генеральна;
г) спеціальна.

14. Яка довіреність видається представнику на укладення одного правочину?
а) генеральна;
б) разова;
в) спеціальна;
г) особлива.

15. У якій формі має бути довіреність, що видається в порядку
передоручення?
а) у простій письмовій;
б) в усній;
в) відповідно до форми, в якій має вчинятися правочин;
г) у нотаріально посвідченій, окрім випадків видачі довіреності на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії тощо.

16. Що з перерахованого не є обов'язковим реквізитом довіреності?
а) дата вчинення;
б) строк дії;
в) підпис довірителя;
г) дані про особу представникаЗапитання, що виносяться на другий модульний контроль

Поняття цивільного правовідношення
Елементи цивільного правовідношення
Види цивільних правовідносин
Що являє собою суб’єктивне цивільне право і які відомі види суб’єктивних цивільних прав?
Як визначити поняття суб’єктивного цивільного обов’язку? Які відомі види суб’єктивних цивільних обов’язків?
Поясніть, хто є уповноваженою стороною і хто – зобов’язаною в правовідношенні власності.
Поняття фізичної особи
Цивільна правоздатність фізичної особи
Цивільна дієздатність фізичної особи
Обмеження цивільної дієздатності
Визнання фізичної особи недієздатною
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою
Оголошення фізичної особи померлою
Опіка та піклування над фізичною особою
Ознаки юридичної особи
Створення юридичних осіб
Правоздатність і дієздатність юридичної особи
Припинення юридичної особи
Держава Україна як учасник цивільних відносин
Поняття об’єктів цивільних прав
Речі як об’єкти цивільних прав. Класифікація речей.
Поняття майна та майнових прав у цивільному праві.
Поняття та загальна характеристика цінних паперів.
Дії та результат дій як об’єкти цивільних прав
Правовий режим окремих видів майна (тварини, житло, культурні цінності, гроші, судно, наркотичні засоби та психотропні речовини, об’єкт підвищеної небезпеки, зброя, підприємство)
Оборотоздатність об’єктів цивільних прав
Результати інтелектуальної та творчої діяльності
Інформація як об’єкт цивільних прав
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи (право на життя, здоров’я, свободу, особисту недоторканість тощо)
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи (право на им’я, індивідуальність, особисте життя тощо).
Поняття та ознаки юридичного факту
Юридичний склад (прості і складні юридичні склади)
Юридичний стан
Класифікація юридичних фактів
Юридичні факти такі, що встановлюють право, що змінюють право, що припиняють право, що відновлюють право
Вольові (цілеспрямовані) юридичні вчинки (створення літературних, художніх творів, винаходів та інших результатів інтелектуальної, творчої діяльності)
Не вольові юридичні вчинки (Завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі)
Визначення правочину та його ознаки
Види правочинів
Умови дійсності правочину
Місце вчинення правочинів
Форми правочинів
Відмова від правочину
Що таке представництво і в чому полягає його сутність?
Які види представництва Вам відомі?
В чому полягає суб'єктний склад відносин представництва?
Які особи не можуть виступати представниками?
Чим представник відрізняється від посередника, рукоприкладача та комісіонера?
Які правочини не має права вчиняти представник?
.Що таке довіреність і які її основні ознаки? Які умови чинності довіреності?
В якій формі укладається довіреність? За яких умов можливе передоручення?
Які підстави припинення довіреності Вам відомі? За яких умов довіритель може відмовитися від довіреності?
Які правові наслідки перевищення повноважень представником?
МОДУЛЬ 3
Здійснення та захист суб’єктивних цивільних прав
Тема 12 Здійснення цивільних прав і виконання обов’язків
Питання до теми:

Що таке суб'єктивне цивільне право і в чому полягає його зміст?
Чим суб'єктивне цивільне право відрізняється від цивільного інтересу та правоздатності?
Які способи здійснення цивільних прав Вам відомі?
4. На підставі яких принципів відбувається здійснення суб'єктивних цивільних прав?
В чому полягають межі здійснення суб'єктивних цивільних прав?
Що таке зловживання правом і в яких формах воно може відбуватися?
На підставі яких принципів відбувається виконання цивільних обов'язків?
Якими способами відбувається виконання цивільних обов'язків?

Задача 1
Після смерті Ткаченка залишилися спадкоємці за законом: жінка, син та дочка. Протягом двох місяців після смерті Ткаченка жінка померлого звернулася із заявою до нотаріуса про прийняття спадщини, дочка відмовилася від спадщини на користь матері, син жодних дій не здійснив.
Про яке суб'єктивне цивільне право йдеться в задачі? Які способи здійснення суб'єктивних цивільних прав використані зазначеними особами? Чи має право хтось із спадкоємців використати ще якийсь спосіб здійснення свого права і в який термін?

Задача 2.
Подружжя Смірнових, які розлучаються, звернулося до нотаріуса з проханням посвідчити договір, за яким Смірнова відмовляється від аліментів на малолітню дитину, а Смірнов на користь дружини відмовляється від свого права на 1/2 квартири. Нотаріус відмовився посвідчити такий договір. Смірнов пояснив, що даний договір не порушує інтересів сторін: Смірнов бажає укласти новий шлюб і гроші йому потрібні на утримання нової сім'ї, а Смірнова переїде до своєї матері, квартиру здасть в оренду, тому грошей їй вистачатиме на утримання дитини і матері.
Чи має юридичну силу відмова від права, від його здійснення? Які обмеження Існують для здійснення права на житло? Яку відповідь повинен дати нотаріус?

Задача 3.
Посварившись з дружиною, Котов розбив скло у будинку, зламав меблі, пошкодив речі дружини та викинув обручку, завдавши шкоди спільному майну подружжя на загальну суму 10 000 грн. Дружина Котова звернулася до суду з позовом до чоловіка про відшкодування шкоди у повному розмірі. Адвокат Котова заперечив позовні вимоги дружини, зазначивши, що Котов знищив спільно нажите в період шлюбу майно, в якому відповідач має рівну частку з дружиною. На його думку знищення власного майна не вважається протиправною дією.
Чи правий адвокат Котова? Яке рішення, на Вашу думку, прийме суд?

Задача 4.
Зайченко, з метою охорони своєї дачної ділянки, обніс її колючим дротом по якому пустив електричний струм. Про дані дії Зайченка стало відомо дільничному інспектору, який зобов'язав його зняти таку огорожу як небезпечну для оточуючих. Зайченко відмовився це зробити. Виконуючи рішення місцевої адміністрації, її представник примусово зняв колючий дріт з огорожі. Зайченко, вважаючи власні права порушеними, звернувся до суду з вимогою визнати недійсним рішення місцевої адміністрації та поновити огорожу. Він зазначив, що є власником дачної ділянки і тому може захищати розташоване на ній майно у будь-який спосіб.
Розгляньте аргументи сторін та вирішіть спір.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав
2. Принципи виконання суб’єктивних цивільних обов’язків

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів:
Суб'єктивне цивільне право, право на власні дії, право вимоги, право на захист, цивільний інтерес, здійснення суб'єктивних цивільних прав, юридичні та фактичні способи здійснення цивільних прав, принципи здійснення цивільних прав, принципи автономії волі, законності, розумності та добросовісності, солідарності інтересів, межі здійснення цивільних прав, зловживання правом, шикана, цивільний обов'язок, виконання цивільних обов'язків, принципи належного виконання, реального виконання, повноти виконання та законності виконання цивільних обов'язків, обов'язки активного та пасивного типу,
Завдання 2. Скласти схеми: 1.Принципи здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. 2. Межі здійснення цивільних прав. 3. Способи виконання цивільних обов'язків.


Тестові завдання
1. Особа здійснює свої цивільні права:
а) вільно, на власний розсуд;
б) згідно з законом;
в) у межах, наданих їй договором;
г) у межах, встановлених актом цивільного законодавства

2. Якщо законом встановлені правові наслідки недобросовісного або нерозумного здійснення особою свого права, вважається, що поведінка особи є:
а) недобросовісною та нерозумною;
б) добросовісною але нерозумною;
в) добросовісною та розумною, якщо інше не встановлено судом;
г) добросовісною та розумною, якщо це встановлено судом;

3. Чи може особа за відплатним або безвідплатним договором передати своє майнове право іншій особі:
а) не може;
б) може, тільки у випадках, встановлених законом;
в) може, тільки у випадках смерті;
г) може, крім випадків, встановлених законом

4. Нездійснення особою своїх прав:
а) безпосередньо карається законом;
б) не є підставою для їх припинення, крім випадків, встановлених законом;
в) закон не розглядає такі права;
г) є підставою для їх припинення

5. Використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція:
а) обмежені, але допускаються;
б) допускаються;
в) карається законом;
г) не допускаються

6. При здійсненні цивільних прав особа повинна:
а) додержуватися культурних засад суспільства;
б) додержуватися моральних засад суспільства;
в) додержуватися точки зору суспільства;
г) додержуватися поведінки в суспільстві

7. Цивільні обов’язки виконуються:
а) подавши їх до суду;
б) у межах, встановлених договором або актами цивільного законодавства;
в) вільно, на власний розсуд;
г) за допомогою нотаріуса

8. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких:
а) є обов’язковими для неї;
б) їй потрібні;
в) їй непотрібні;
г) не є обов’язковими для неї

9. Виконання цивільних обов’язків забезпечується засобами заохочення та відповідальністю, які встановлені:
а) звичаєм ділового обороту;
б) аналогій закону;
в) актом цивільного законодавства або договором;
г) культурними нормами

10. Особа може бути звільнена від цивільного обов’язку або його виконання у випадках, встановлених:
а) аналогіями права
б) законодавством України;
в) актами цивільного законодавства або договором
г) кримінальними нормами


Тема 13 Захист цивільних прав
Питання до теми:

1. Охорона цивільних прав
2. Поняття захисту цивільних прав.
3. Форми захисту цивільних прав.
4. Юрисдикційна форма захисту.
5. Неюрисдикційна форма захисту (самозахист).
6. Порядок захисту цивільних прав.
7. Засоби захисту цивільних прав.

Задача 1
Родина Новикових, що складалася з 3 чоловік, займала 3-кімнатну квартиру в будинку комунального житлового фонду. Син Новикових одружився з Рыжовой, яка за згодою всіх проживаючих поселилася на цю площу. Через рік молода родина розпалася, і Рыжова, що не мала іншої житлоплощі, запропонувала зробити розмін квартири, на що Новикови відповіли відмовою. Тоді Рыжова пред'явила позов про примусовий обмін житлової площі, представивши суду два конкретних варіанти обміну.
Новикови, заперечуючи проти обміну, указували на те, що проживають на даній площі вже понад 40 років і не збираються переїжджати із центрального району міста в райони новобудов. Крім того, на їхню думку, запропоновані Рыжовой варіанти обміну ущемляють їхні інтереси, тому що їм доведеться користуватися менш упорядженою площею й проживати з дорослим сином у суміжних кімнатах.
Рыжова наполягала на задоволенні позову, уважаючи, що знайдені нею варіанти обміну не порушують прав Новикових, тому що на кожного з них буде доводитися така ж по розмірі площа, який вони користувалися й раніше. До того ж житлова площа в даних квартирах має благоустрій відповідно до вимог чинного законодавства.
Як вирішити дану справу? Що являє собою охоронюваний законом інтерес як предмет цивільно-правового захисту?

Задача 2
Дача Фролова протягом зими була двічі обікрадена невідомими особами. По закінченні чергового дачного сезону Фролов переніс найцінніші речі в темний прикомірок і на горище. При цьому в прикомірку він установив саморобний капкан на великого звіра, а на горищі спорудив пристрій, за допомогою якого з 3-метрової висоти падала важка колода при дотику до складеного на горищі речам.
У січні Фролова викликали до міліції, де йому було запропоновано дати пояснення по факті заподіяння тяжких тілесних ушкоджень громадянинові Крюкову, що був виявлений на горищі дачі зі зламаним хребтом і відмороженими ногами. Як з'ясувалося згодом, дві попередні крадіжки майна Фролова були також зроблені Крюковим. По даному факті була порушена кримінальна справа, але потім воно було припинено по передбаченим кримінально-процесуальним законодавством підставам.
Крюков, визнаний інвалідом I групи, звернувся до Фролова з позовом про відшкодування шкоди, заподіяного втратою працездатності у зв'язку з отриманою травмою.
Чи підлягає позов Крюкова задоволенню?

Задача 3
Громадянин Васильєв був незаконно узятим під варту, у зв'язку із чим зазнав матеріальної шкоди у вигляді втрати заробітку за 12 робочих днів, а також оплати послуг адвоката. Через рік після того, як незаконна постанова слідчого про застосування до Васильєва запобіжного заходу була скасована, Васильєв звернувся з позовом у суд про відшкодування заподіяної йому шкоди.
Суддя відмовився прийняти позовну заяву, роз'яснивши Васильєву, що відповідно до Положення про порядок відшкодування збитку, заподіяного громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури й суду, він повинен звернутися з вимогою про відшкодування шкоди у вищий орган внутрішніх справ, а при відмові останнього від відшкодування - до прокурора.
Чи правильно надійшов суддя?

Задача 4
У результаті зіткнення двох автомашин, що належать Куликовой й Ярошенко, обидві машини одержали серйозні ушкодження. Виновником ДТП за висновком ДАІ був Ярошенко, що не впорався з керуванням. Ярошенко погодився в добровільному порядку відшкодувати Куликовой вартість ремонту автомашини у відповідності з оцінкою, даною експертною фірмою. Куликова, однак, заявила, що її влаштовує лише надання їй іншого автомобіля тієї ж моделі з аналогічним ступенем зношування. Не придя до згоди, сторони звернулися в суд.
Чию позицію підтримає суд? Яким буде рішення, якщо в судовому засіданні Куликова змінить свої вимоги й погодиться на те, щоб їй був повернутий її автомобіль у відремонтованому виді?

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Особливості визнання права як способу захисту порушеного суб’єктивного права
2. Відшкодування шкоди як спосіб захисту порушеного суб’єктивного цивільного права
3. Відшкодування моральної (немайновою) шкоди як спосіб захисту порушеного суб’єктивного права

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: цивільно-правовий захист, порушення, невизнання та оспорювання права, юрисдикційні та неюрисдикційні способи захисту, самозахист, оперативний захист, загальні та спеціальні способи захисту, визнання права, визнання правочину недійсним, припинення дії, яка порушує право, відновлення становища, яке існувало до порушення, примусове виконання обов'язку в натурі, зміна правовідносин, припинення правовідносин, відшкодування збитків, неустойка, збитки, реальні збитки, упущена вигода, моральна шкода, визнання незаконним рішення органів державної влади або місцевого самоврядування.
Завдання 2. Скласти схему Способи захисту порушених цивільних прав.


Тестові завдання
1. Кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його
а) порушення;
б) невизнання;
в) оспорювання;
г) всі відповіді вірні

2. Кожна особа має право на захист свого інтересу, якій
а) встановлюється актами цивільного законодавства
б) не суперечить загальним засадам цивільного законодавства;
в) встановлюється договором;
г) всі відповіді вірні

3. Кожна особа має право звернутися за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу
а) до суду;
б) до Президента України;
в) до органу державної влади;
г) всі відповіді вірні

4. Суд може захистити цивільне право або інтерес
а) не припиненням дії, яка порушує право;
б) не визнанням права;
в) іншим способом, що встановлений договором або законом;
г) способом, який суперечить загальним засадам цивільного законодавства

5. Способом захисту цивільних прав та інтересів може бути
а) зміна правовідношення;
б) самосуд;
в) самоуправство;
г) рейдерство

6. Здійснює захист цивільних прав шляхом вчинення виконавчого напису на борговому документі
а) державний виконавець;
б) нотаріус;
в) суддя;
г) адвокат

7. Застосування особою засобів протидії, які не заборонені законом та не суперечать моральним засадам суспільства є
а) самооборона;
б) самозахист;
в) захист цивільних прав та інтересів;
г) всі відповіді вірні

8. Право на захист особа здійснює
а) відповідно загальним засадам цивільного законодавства;
б) відповідно актам цивільного законодавства;
в) на свій розсуд;
г) відповідно договору

9. Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на
а) їх відшкодування;
б) душевні страждання;
в) приниження честі та гідності
г) приниження ділової репутації фізичної або юридичної особи

10. При визначенні розміру відшкодування моральної шкоди враховуються
а) розміри грошового доходу відповідача
б) розміри грошового доходу відповідача і позивача
в) неоподатковуваний мінімум доходів громадян
г) вимоги розумності і справедливості
Тема 14 Відповідальність у цивільному праві
Питання до теми:

1. Поняття і зміст цивільно-правової відповідальності. Співвідношення санкції і відповідальності.
2. Особливості відповідальності при порушенні особистих немайнових прав.
3 Форми відповідальності.
4. Функції цивільно-правової відповідальності.
5. Види цивільно-правової відповідальності:
а) за підставами виникнення прав та обов'язків;
б) за розподілом прав та обов'язків між суб'єктами:
в) за розмірами відшкодування збитків.
6. Підстави цивільно-правової відповідальності.
7. Підстави звільнення від відповідальності:
а) казус;
б)непереборна сила.

Задача 1
Чи може бути особа притягнута до цивільно-правової відповідальності у наступних випадках:
за несвоєчасну сплату комунальних послуг;
за нанесення образи сусіду;
за несвоєчасну виплату директором підприємства заробітної плати працівникам;
за пошкодження верстата працівником під час виконання трудових обов'язків;
за самовільне знищення особою дерев, які ростуть на сусідській ділянці, якщо вони затуляють світло сусіду;
за скоєння особою вбивства через необережність, внаслідок чого сім'я потерпілого залишилася без годувальника;
за завдання шкоди здоров'ю особи слідчим МВС при розслідуванні кримінальної справи;
за заподіяння продавцем шкоди здоров'ю дитини у випадку продажу дитячого харчування неналежної якості;
за здійснення юридичною особою господарської діяльності без отримання ліцензії;
за неналежне піклування батьків за малолітньою дитиною.

Задача 2
Рухаючись по проспекту Леніна, автомобіль Смирнова, потрапивши у відкритий люк, отримав механічні пошкодження правого переднього колеса, крила та бампера. В ході перевірки обставин ДТП працівниками ДАІ було встановлено, що пошкодження автомобіля сталися внаслідок недостатньої освітленості проїзної частини. Страхова компанія виплатила Смирнову страхове відшкодування у розмірі вартості ремонту та пред'явила до суду позов про відшкодування збитків в порядку регресу до управління дорожнього господарства, яке відповідає за стан доріг у даному районі.
Визначте вид цивільно-правової відповідальності страхової компанії та управління дорожнього господарства. Чи має право страхова компанія пред'являти позов до управління дорожнього господарства? Яке рішення, на Вашу думку, має винести суд? Відповідь обґрунтуйте.

Теми рефератів для презентації на семінарі
Відповідальність „без вини" в цивільному праві.
2. Особливості відшкодування моральної шкоди.
Форс-мажорні обставини як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Цивільно-правова відповідальність, державний примус, договірна та позадоговірна відповідальність, повна, обмежена, кратна відповідальність, часткова, солідарна, субсидіарна відповідальність, відповідальність в порядку регресу, кредитор, боржник, цивільне правопорушення, протиправна поведінка, шкода, майнова шкода, моральна шкода, збитки, реальні збитки, упущена вигода, вина, презумпція вини боржника, змішана вина, цивільно-правові санкції, оперативні санкції, відшкодування шкоди в натурі, неустойка, штраф, пеня, казус, непереборна сила, форс-мажор.

Завдання 2. Скласти схеми:
1. Види цивільно-правової відповідальності.
2. Підстави цивільно-правової відповідальності.

Завдання 3. Користуючись Цивільним кодексом України наведіть по три приклади статей, що передбачають:
відповідальності незалежно від вини;
дольову, солідарну та субсидіарну відповідальності;
обмежують або збільшують розмір відповідальності боржника.


Тестові завдання

1. Залежно від розміру цивільно-правова відповідальність може бути:
а) договірною або деліктною;
б) солідарною або частковою;
в) субсидіарною;
г) повною, обмеженою, кратною

2. Сплата неустойки - це:
а) форма відповідальності;
б) вид відповідальності;
в) ознака відповідальності;
г) підстава відповідальності.

3. Відшкодування збитків - це:
а) вид відповідальності;
б) умова відповідальності;
в) форма відповідальності;
г) підстава відповідальності.

4. Недоговірна шкода виникає:
а) як наслідок порушення договірного зобов'язання;
б) як наслідок порушення абсолютного права потерпілого;
в) внаслідок втрати заробітку;
г) внаслідок знищення речі.

5. Втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які вона зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права, називаються:
а) упущена вигода;
б) моральна шкода;
в) неодержані доходи.
г) реальні збитки.

6. Збитки, завдані порушенням зобов'язання, визначаються:
а) з урахуванням - ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) з урахуванням цін, що існували на момент набрання законної сили рішенням суду;
в) з урахуванням ринкових цін, що існували на день добровільного задоволення боржником вимоги кредитора, а якщо вимога не була задоволена добровільно, - у день пред'явлення позову, якщо інше не встановлено договором або законом;
г) з урахуванням цін, що існували на момент порушення прав кредитора.

7. Розмір упущеної вигоди:
а) не може бути меншим від доходів, одержаних особою, яка порушила право;
б) не може бути більшим від доходів, одержаних особою, яка порушила право;
в) не може бути меншим одного розміру неоподаткованого мінімуму доходів громадян;
г) не може бути більшим ніж сто розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
8. Яка обставина звільняє від відповідальності за порушення зобов'язання?
а) непереборна сила;
б) груба необережність кредитора;
в) казус;
г) форс-мажор.

9. Які правові наслідки передбачено законом за порушення зобов'язання з вини кредитора?
а) суд звільняє від відповідальності боржника;
б) боржник за грошовим зобов'язанням не сплачує проценти;
в) суд відповідно зменшує розмір збитків та неустойки, які стягуються з боржника;
г) законом не передбачено.

10. Надзвичайна та невідворотна за даних умов подія - це:
а) казус;
б) випадок;
в) форс-мажор;
г) непереборна сила.


Тема 15 Строки та терміни в цивільному праві
Питання до теми:

Що таке строки та терміни і яке значення вони мають у цивільному праві?
Чим строки відрізняються від термінів?
Назвіть спеціальні правила обчислення строків та термінів.
Невизначеність строку.
В чому полягають відмінності імперативних строків від диспозитивних? Яке їх правове значення?
Яке юридичне значення мають претензійні, присікальні та гарантійні строки? Якими нормативно-правовими актами вони передбачені? Наведіть декілька прикладів.
В чому полягає особливість початку та закінчення строку у безстрокових зобов'язаннях?
Способи зміни встановленого строку.

Задача 1.
10 липня Гончарова в крамниці “Доміно” придбала зимові чоботи. Через кілька днів до неї прийшла подруга і переконала її в тому, що чобітки такого фасону вже виходять з моди і їй потрібно придбати чобітки іншої моделі. 26 липня Гончарова прийшла до крамниці і попросила обміняти придбані чобітки на іншу модель. Однак продавці відмовились це зробити, посилаючись на пропуск Гончаровою встановленого Законом України “Про захист прав споживачів” 14-денного строку. Гончарова наполягала на своїх вимогах, стверджуючи, що, по-перше, 24 і 25 липня магазин був закритий у зв’язку з вихідними днями, по-друге, з 18 по 24 липня вона хворіла, що підтверджуються лікарняним листком. Крім того, на її думку, про пропуск строку в даному випадку не можна говорити, тому що обчислення строку повинно починатись з часу настання зимового сезону.
Як слід вирішити спір?

Задача 2.
20 грудня 2005 р. Євдокія Ерохина уклала зі страховою компанією «Захист» договір майнового страхування, відповідно до якого був застрахований ризик втрати (загибелі) або ушкодження від стихійного лиха приналежні їй надвірні господарські будівлі: курятник, свинарник й корівник із тваринами та птахом. У курятнику утримувалося 200 курей, у свинарнику - 5 свиней з 20 поросям, у корівнику - три корови із двома телям й бичком. Договір був укладений строком на один рік.
Огляд страхового майна при оформленні договору страхова компанія не робила. Питання про рельєф місцевості, на якому розташовані страхові господарські будівлі, що зазначаються в спеціальному бланку договору, Ерохина залишила без відповіді. У договорі вказувалося, що вона зобов'язана будь-яким способом сповістити страхову компанію «Захист» про настання страхового випадку в день його настання.
3О березня 2006 р. під час весняного паводка ріка поблизу земельної ділянки Ерохиной вийшла з берегів, затопивши курятник і свинарник. Тварини, що перебували в них, загинули. В 20 ч 00 хв. цього ж дня Ерохина послала телеграму страхової компанії «Захист», повідомивши про настання страхового випадку.
5 квітня 2006 р. вона одержала від страхової компанії лист із відмовою їй у виплаті страхового відшкодування по наступних причинах: по-перше, Ерохина не повідомила про настання страхового випадку до моменту закінчення робочого дня страхової компанії (до 17 ч 00 хв.), по-друге, про страховий випадок їм стало відомо тільки наступного дня після його настання, по-третє, Ерохина при укладанні договору навмисне ухилилася від відповіді на питання про рельєф місцевості, на якій розташовані застраховані нею надвірні будівлі.
Питання:
З якого дня починається тривалість строку, зазначеного в договорі? У який день цей строк кінчається?
Як називається строк для повідомлення страхової компанії про настання страхового випадку?
3 . До якої години дня, у який наступив страховий випадок, Ерохина зобов'язаний була відправити страховій компанії телеграму про його настання, щоб це повідомлення вважалося відправленим у строк, передбачений договором?
4. Дайте правову оцінку кожному пункту листа страхової компанії «Захист», отриманого Ерохиной.
5. Які дії треба їй почати у зв'язку з отриманою відмовою?
Теми рефератів для презентації на семінарі
Строки здійснення цивільних прав.
Гарантійні строки у цивільному праві.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Строк, термін, законні та судові строки, абсолютно та відносно визначені строки, імперативні та диспозитивні строки, загальні та спеціальні строки, правостворюючі та преклюзивні строки, гарантійні строки, строки придатності, претензійні строки, відстрочка, розстрочка
Завдання 2. Скласти схему: Види цивільно-правових строків та термінів.
Завдання 3. Назвіть календарну дату початку перебігу строку, певного періодом часу, і календарну дату моменту спливу строку в наступних випадках:
1. Скороходів уклав договір про здачу в оренду свого будинку Ласточкину 28 лютого 2005 р. строком на три роки.
2. Головенков позичив гроші в Мартинової 31 березня 2007 р. строком на один місяць.
3. Завод «Дизель» уклав договір про поставку двигунів автомобільному заводу «Волга» в 2006 р. наприкінці кожного кварталу. Договір укладений 18 грудня 2005 р. строком на три роки.
4. Желудева здала свою однокімнатну квартиру приїжджому Воротнікову 31 жовтня 2007 р. строком на полмесяца. Останній день строку виявився вихідним.
5. Литвинова уклала з Окуневим договір довічного утримання (догляду). Договір укладений 1 січня 2007 р.


Тестові завдання

1. Строками в цивільному праві є:
а) строки позовної давності;
б) строки, визначені договором або судом;
в) строки, визначені законом;
г) усі перелічені вище.

2. Строки обчислюються:
а) роками, місяцями, тижнями, днями або годинами;
б) роками та місяцями;
в) вказівкою на календарну дату;
г) вказівкою на подію, що має неминуче настати.

3. Строком є:
а) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія, що має юридичне значення;
б) певний момент у часі;
в) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення;
г) момент у часі, визначений законом.

4. Терміном є:
а) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія, що має юридичне значення;
б) певний період у часі, зі спливом якого пов'язана дія чи подія;
в) момент у часі, визначений за домовленістю сторін;
г) певний момент у часі, з настанням якого пов'язана дія чи подія, яка має юридичне значення.

5. Перебіг строку починається;
а) з наступного дня після відповідної календарної дати або настання події, з якою пов'язано його початок;
б) у день настання події, з якою пов'язано його початок;
в) у відповідний день календарної дати;
г) від дня, коли особа довідалася про порушення свого права.

6. Строк, що визначений роками, спливає:
а) в останній день останнього року строку;
б) у відповідний місяць та число останнього року строку;
в) в останній день відповідного місяця останнього року строку;
г) в останній робочий день останнього року строку.

7. Строк, що визначений у півмісяця, дорівнює:
а) чотирнадцяти дням;
б) п'ятнадцяти з половиною дням;
в) п'ятнадцяти дням;
г) шістнадцяти дням.

8. Строки, що підлягають точному обчисленню шляхом вказівки на їх початок і закінчення, точну тривалість, посилання на будь-який момент або подію, називаються:
а) невизначеними;
б) судовими;
в) імперативними;
г) визначеними.

9. Строки, що не підлягають зміні за згодою сторін, називаються:
а) диспозитивними;
б) імперативними;
в) правостворюючими;
г) визначеними.

10. Час, протягом якого виготовлювач (виконавець) зобов'язаний забезпечити можливість використання товару (результатів виконаної роботи) за призначенням, називається:
а) строком придатності;
б) строком служби товару;
в) гарантійним строком;
г) строком захисту цивільних прав.


Тема 16 Позовна давність
Питання до теми:

1. Що таке позовна давність і яких видів вона буває?
2. Чому позовна давність є імперативним строком?
3. В чому полягають правила обчислення позовної давності?
4. Які види спеціальної позовної давності Вам відомі? На які вимоги поширюється кожний з її видів?
5. Чим відрізняються правові наслідки переривання строку позовної давності від його зупинення?
6. Які підстави зупиняють перебіг позовної давності?
7. На які вимоги не поширюється позовна давність?
8. В чому полягають правові наслідки спливу строку позовної давності? Які гарантії передбачені чинним законодавством у випадку спливу даного строку?
9. За наявності яких обставин суд може поновити строк позовної давності, що сплинув?

Задача 1.
У грудні 2002 року Ткачук підвозив Кравченка на автомобілі до роботи. Не впоравшись з керуванням, він врізався у стовп, в наслідок чого Кравченко отримав тілесні ушкодження, що призвели до стійкої втрати працездатності і встановлення інвалідності. Кравченко тривалий час знаходився на лікуванні у лікарні, а також був вимушений звільнитися з роботи. Однак, зважаючи на приятельські відносини з Ткачуком, претензій до нього не заявляв.
У січні 2007 року Кравченко посварився з Ткачуком і звернувся до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної здоров'ю за весь час з моменту аварії, а також про відшкодування вартості лікування та суми заробітку, не отриманого у зв'язку із звільненням з роботи.
Чи задовольнить суд позов Кравченка?

Задача 2.
ТОВ «Урожай» 20 вересня 2005 року уклало договір перевезення 30-ти тон яблук з автотранспортною організацією. За умовами договору вантаж повинен був бути доставлений отримувачу 1 жовтня. Але внаслідок ДТП, що сталося з вини перевізника, вантаж повністю зіпсувався.
Чи має право ТОВ «Урожай» вимагати від автотранспортної організації відшкодування вартості зіпсованого вантажу, якщо звернеться до суду: а) 1 жовтня 2006 року, б) у вересні 2008 року.

Задача 3.
31 липня 2005 року між Поляковим і Грачовим був укладений договір позики строком на 1 рік.
З якого моменту позикодавець має право звернутися до суду з вимогою про примусове стягнення з боржника позиченої суми?

Задача 4.
Дібров у березні 2000 року виїхав на роботу за кордон. Під час його відсутності з квартири були викрадені цінні речі, в тому числі колекція старовинних ікон. Повернувшись в Україну 20 квітня 2004 року, Дібров дізнався про крадіжку і про те, що крадії органами міліції не затримані, 22 червня перебуваючи у гостях у Орлова, Дібров впізнав одну з ікон, що входили до колекції, у його вітальні. Орлов пояснив, що придбав її у свого друга Злобіна два роки тому.
1 липня Дібров пред'явив до Орлова позов про витребування ікони. Суд, не заперечував права Діброва на витребування речі, але в задоволені позову відмовив у зв'язку зі спливом строку позовної давності. На рішення суду Дібров подав скаргу, в якій стверджував, що суд неправильно встановив початок перебігу строку позовної давності (з моменту викрадення речей).
З якого моменту належить починати відлік строку позовної давності у даному випадку? Яке рішення належить прийняти суду по скарзі Діброва?Задача 5.
Л. за проханням свого знайомого І. надав йому у тимчасове користування до першої вимоги, свій автомобіль, оформивши 16 грудня 2004 року відповідну довіреність. 10 травня 2005 року Л. в письмовій формі звернувся до І. з вимогою повернути автомобіль, однак через 2 дні Л., в зв'язку з важкою хворобою, помер.
Дружина Л. знала, що автомобіль її чоловікові не було повернуто, і ніяких дій у зв'язку з цим не вчиняла. 20 грудня 2007 року І. з власної ініціативи повернув автомобіль дружині Л., але через кілька днів заявив, що оскільки дружиною Л. було пропущено позовну давність, він повернув автомобіль помилково. На цій підставі звернувся з вимогою до дружини Л. передати йому автомобіль, інакше він витребує його через суд.
Дайте юридичну оцінку ситуації.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Юридичне значення позовної давності як особливого строку захисту цивільних прав.
2.Спеціальні строки позовної давності.Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Позовна давність, спеціальна позовна давність, переривання та зупинення строку позовної давності, сплив та поновлення стоку позовної давності, непереборна сила, мораторій.
Завдання 2. Скласти схеми: 1. Види строків позовної давності. 2. Підстави та правові наслідки зупинення, переривання та спливу строків позовної давності.


Тестові завдання
1. До вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені) застосовується позовна давність строком у:
а) 1 рік;
б) 3 роки;
в) 5 років;
г) 10 років.

2. Споживач має право пред'явити продавцю (виробнику, виконавцю) вимоги стосовно недоліків продукції, на яку гарантійні строки або строк придатності не встановлено:
а ) протягом одного року;
б) протягом двох років;
в) протягом шести місяців;
г) не має права пред'являти вимоги.

3. Строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права або інтересу, називається:
а) претензійним строком;
6) строком позовної давності;
в) строком здійснення цивільних прав;
г) строком виникнення цивільних прав.

4. Загальна позовна давність встановлюється тривалістю:
а) у три роки;
б) у один рік;
в) у п'ять років;
г) у десять років.

5. До вимог про спростування недостовірної інформації, розміщеної у засобах масової інформації, застосовується позовна давність строком в:
а) один рік;
б) шість місяців;
в) два роки;
г) три роки.

6. До вимог про переведення на співвласника прав та обов'язків покупця у разі порушення переважного права купівлі частки у праві спільної часткової власності, застосовується позовна давність строком у:
а) п'ять років;
б) десять років;
в) три роки;
г) один рік.

7. До вимог у зв'язку з недоліками проданого товару застосовується позовна давність строком у:
а) три роки;
б) один рік;
в) два роки;
г) чотири роки.

8. Який строк позовної давності застосовується до вимог про розірвання договору дарування?
а) на такі вимоги позовна давність не поширюється;
б) три роки;
в) один рік;
г) п'ять років.

9. До вимог у зв'язку з перевезенням вантажу, пошти застосовується позовна давність строком в:
а) один рік;
б) три роки;
в) шість років;
г) десять років.

10. Який строк позовної давності застосовується до вимог про оскарження дій виконавця заповіту?
а) три роки;
б) один рік;
в) шість місяців;
г) на такі вимоги позовна давність не поширюється.

11. Чи можуть сторони за домовленістю змінити строк позовної давності?
а) ні;
б) можуть лише зменшити строк позовної давності;
в) так;
г) можуть лише збільшити строк позовної давності.

12. Перебіг позовної давності переривається:
а) вчиненням особою дії, що свідчить про визнання нею свого боргу або іншого обов'язку;
б) дією непереборної сили;
в) встановленням мораторію;
г) у разі зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта, що регулює відповідні відносини.

13. На які вимоги позовна давність не поширюється?
а) про витребування майна з чужого незаконного володіння;
б) про розірвання договору;
в) про стягнення неустойки;
г) про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю.

Запитання, що виносяться на ТРЕТІЙ модульний контроль


Чим суб'єктивне цивільне право відрізняється від цивільного правоздатності?
Способи здійснення цивільних прав
В чому полягають межі здійснення суб'єктивних цивільних прав?
Що таке зловживання правом і в яких формах воно може відбуватися?
Якими способами відбувається виконання цивільних обов'язків?
Поняття захисту цивільних прав.
Форми захисту цивільних прав.
Юрисдикційна форма захисту.
Неюрисдикційна форма захисту (самозахист).
Порядок захисту цивільних прав.
Засоби захисту цивільних прав.
Поняття та ознаки цивільно-правової відповідальності.
Функції та принципи цивільно-правової відповідальності.
Види та форми цивільно-правової відповідальності.
Підстави та умови цивільно-правової відповідальності.
Підстави звільнення від цивільно-правової відповідальності.
Що таке строки та терміни у цивільному праві?
Чим строки відрізняються від термінів?
Назвіть спеціальні правила обчислення строків та термінів.
Невизначеність строку.
Імперативні строки та диспозитивні. Яке їх правове значення?
Яке юридичне значення мають претензійні, присікальні та гарантійні строки?
Обчислення перебігу строків у цивільному праві
Особливість початку та закінчення строку у безстрокових зобов'язаннях?
Що таке позовна давність і яких видів вона буває?
Правила обчислення позовної давності?
Види спеціальної позовної давності
Чим відрізняються правові наслідки переривання строку позовної давності від його зупинення?
Які підстави зупиняють перебіг позовної давності?
На які вимоги не поширюється позовна давність?
Правові наслідки спливу строку позовної давності?
За наявності яких обставин суд може поновити строк позовної давності, що сплинув?


МОДУЛЬ 4
Право власності та інші речові права
Тема 17 Право власності: загальні положення

Питання до теми:
1. Речове право: поняття, ознаки та система.
2. Поняття власності і права власності
3. Право власності в суб’єктивному і об’єктивному сенсі
4. Поняття, ознаки та зміст права власності.
5. Суб'єкти та об'єкти права власності.
6. Здійснення та обмеження у здійсненні права власності.
7. Форми права власності.
8. Види права власності

Задача 1
Зінченко узяв у бібліотеці книжку, яку мав повернути через 3О днів. Протягом цього періоду, прочитавши книгу, він передав її Сватову, який необережно поводячись, залив її водою.
Хто несе ризик пошкодження майна у даному випадку? Відповідь обгрунтуйте з посиланням на чинне законодавство.

Задача 2.
Громадянка Брацило - власниця будинку у селі Степанівка Запорізької області, систематично здавала дачникам свій будинок на літній період, а сама із сім'єю мешкала у сараї. Будучи працездатною, Брацило не працювала, а жила за рахунок коштів, отриманих від дачників.
Чи можна обмежити Брацило у праві розпоряджатися будинком у такий спосіб? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 3
Левченко звернувся до управління споживчого ринку м. Запоріжжя зі скаргою на кафе «Фіалка», яке розташовано біля будинку, в якому він проживає, і музика, що лунає з кафе до двох часів опівночі, не дає йому відпочити. Управління споживчого ринку попередило кафе «Фіалка», що в разі продовження ним неправомірних дій йому буде заборонено здійснювати свою діяльність. Кафе «Фіалка» вважає свої права порушеними, оскільки воно як власник може на свій розсуд використовувати свою власність.
Розберіть доводи сторін.

Задача 4
Фермер Штуцер получил разрешение на добычу лося и вышел на охоту в один из охотничьих заказников, расположенных вблизи границы с Финляндией. Увлекшись погоней, он не заметил, что застрелил лося на территории Финляндии. Привлеченные выстрелами финские пограничники задержали Штуцера в тот момент, когда он пытался перенести некоторые части туши лося на территорию России. Поскольку отстрел лосей в данной местности Финляндии был запрещен, в отношении Штуцера возбудили уголовное дело и вызвали в суд. Нанятый фермером адвокат потребовал освободить его от уголовной ответственности, ссылаясь на то, что у последнего имелось разрешение на добычу лося, выданное компетентным органом России. Сам же лось принадлежит на праве собственности Российской Федерации, поскольку пришел на территорию Финляндии из России. Одновременно Штуцер заявил требование о возврате ему туши лося, которую он мог бы использовать для питания своей семьи.
Основательны ли доводы адвоката? Кому принадлежит право собственности на лося, о котором идет речь в задаче? Что такое «животный мир» как объект права собственности?
Рассмотрите ситуацию, при которой тот же Штуцер травил в своем доме крыс при помощи яда, купленного им в магазине, а государственная служба дератизации потребовала привлечения его к административной ответственности за то, что он уничтожил государственное имущество без должного основания, причем без обращения к компетентным органам.

Теми рефератів для презентації на семінарі
Історична генеза вітчизняної системи речових прав.
Правове регулювання права власності у Стародавньому Римі та сучасній Україні: порівняльно-правовий аспект.
Особливості здійснення права власності на нерухоме майно.
Принципи та межі здійснення права власності.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Речове право в об'єктивному та суб'єктивному значеннях, абсолютний характер речового права, право слідування, право переваги, речевість, об'єкт речового права, право власності в об'єктивному та суб'єктивному значеннях, право володіння, право користування, право розпорядження, об'єкт права власності, річ, майно, здійснення права власності, принцип вільного здійснення права власності, здійснення права власності на свій розсуд, межі здійснення права власності, тягар власності, принцип непорушності власності,
Завдання 2. Скласти схему: Форми та види права власності.


Тестові завдання
1. Що складає зміст права власності?
а) право оперативного управління;
б) право володіння;
в) право розпорядження;
г) право володіння, користування і розпорядження майном

2. Об'єктами права власності українського народу є:
а) будь-яке майно, за винятком окремих його видів, які відповідно до закону не можуть йому належати;
б) земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси;
в) державні та комунальні підприємства й установи;
г) золотий запас, алмазний та валютний фонди.

3. Від імені українського народу право власності здійснюють:
а) окремі громадяни;
б) комунальні підприємства;
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України;
г) органи державної влади.

4. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна несе:
а) власник, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) виключно власник;
в) користувач;
г) особа, яка знищила або пошкодила майно.

5. Право власності – це
а) право особи на річ (майно), яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею незалежно від волі інших осіб;
б) сукупність цивільно – правових норм, які регулюють відносини власності;
в) право особи володіти, користуватися і розпоряджатися річчю своєю владою;
г) юридична можливість фізичного впливу на річ (майно)

6. Суб’єкти права власності – це:
а) фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади;
б) фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, український народ;
в) фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, український народ, інші суб’єкти права;
г) фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, український народ, інші суб’єкти публічного права

7. ЦК України закріплює такі форми власності, як:
а) право власності юридичних осіб;
б) право власності Українського народу;
в) право приватної власності
г) право республіканської власності
д) право комунальної власності
у) право державної власності
ж) право колективної власності
з) право загальнодержавної власності
и) право довірчої власності
к) право муніципальної власності

8. Суб’єктами приватної власності є:
а) юридичні особи приватного права;
б) фізичні та юридичні особи;
в) юридичні особи;
г) жителі села, селища або міста

9. Суб’єктами права комунальної власності є:
а) Автономна Республіка Крим;
б) держава Україна;
в) територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування;
г) сільські, селищні, міські ради

10. Право володіння – це:
а) правомочність визначати юридичну та фактичну долю майна;
б) можливість вилучати з майна корисні властивості речі для задоволення потреб власника;
в) фактичне перебування речі у господарюванні власника;
г) право фактичного, фізичного та господарського впливу на річ

11. Право користування це:
а) вилучення власником з речі Ії корисних властивостей;
б) вилучення власником або володільцем з речі Ії корисних властивостей;
в) право власника визначати долю речі;
г) право власника або володільця фактично впливати на річ

12. Суб’єктами права державної власності є:
а) український народ;
б) органи державної влади;
в) казенні підприємства;
г) Автономна Республіка Крим

13. Право розпорядження – це право власника:
а) визначати фактичну долю речі;
б) визначати юридичну долю речі;
в) відчужувати, дарувати, знищувати річ тощо;
г) визначати фактичну та юридичну долю речі

Тема 18 Підстави набуття та припинення права власності
Питання до теми:

1. Первісні підстави виникнення права власності
2. Похідні підстави виникнення права власності
3. Момент виникнення права власності
4. Привласнення плодів і доходів
5. Привласнення загальнодоступних дарів природи
6. За ким визнається право власності на перероблену річ?
7. Що таке безхазяйна річ і який порядок набуття права власності на безхазяйні речі передбачений чинним законодавством?
8. За яких умов особа може набути право власності за набувальною давністю?
9. Що таке знахідка і чим вона відрізняється від скарбу?
10. Що треба розуміти під «передачею майна»?
11. Які підстави припинення права власності існують?
12. Чим реквізиція відрізняється від конфіскації та націоналізації?
13. В якому порядку та за яких умов у власника може бути викуплена пам'ятка історії та культури, що утримується безгосподарно?
14. В якому порядку відбувається викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності?

Задача 1
Під час підготовки котловану під будівництво будинку троє робітників знайшли глиняний посуд, у якому знаходилися золоті монети, вироби із золота та коштовних металів. Один з робітників запропонував поділити всі цінності між собою та нікому не говорити про знайдений скарб.
Чи правий він? Які правові наслідки виникають у зв'язку із знайденням скарбу?

Задача 2
Іванов погодився продати Петрову приналежні йому на праві власності жилий будинок та гараж, збудований декілька тижнів тому і не зареєстрований у БТІ. Сторони оглянули будівлі, склали два акти, що фіксували їх технічний і експлуатаційний стан та завірили у нотаріуса договір купівлі-продажу. У присутності нотаріуса Петров передав Іванову гроші, а Іванов вручив Петрову ключі від будинку і гаражу. Державну реєстрацію сторони домовилися здійснити через декілька днів.
Але під час вихідних, у зв'язку зі збоями постачання електроенергії у місті, трапилося пошкодження проводки у гаражі, в наслідок чого він згорів повністю, а будинок отримав значні пошкодження. В зв'язку з цим, Петров звернувся до суду з позовом до Іванова з вимогою сплатити за ремонт будинку і повернути гроші за гараж. Іванов позов не визнав, бо вважав, що на момент виникнення пожежі власником будинку він вже не був і тому ризик випадкової загибелі майна покладений на Петрова.
На чому грунтується позиція покупця? Чи прав продавець? Чи виникло у покупця в даній ситуації право власності на будинок і на гараж? Які права мав Іванов на побудований гараж на момент укладання договору? Чи мав він право власності на гараж, як на нерухоме майно? До якої категорії речей можна віднести гараж до його державної реєстрації?

Задача 3
Художник Рощин, перебував у Будинку творчості, написав картину, на якій зображений зимовий пейзаж. При цьому для написання картини він використав полотно і фарби художника Нікітіна, що у службових справах на кілька днів відлучився з Будинку творчості. Довідавшись, що на картину пішли його полотно і фарби, Нікітін вимагав передати картину йому. При цьому він пояснив, що давно мріяв мати у своїй колекції картину Рощина – відомого пейзажиста і не хоче пропускати щасливу нагоду. На думку Нікітіна, картина особливо удалася Рощину, оскільки на неї пішли фарби, привезені Нікітіним з Італії і виготовлені за рецептами старих майстрів. Працю Рощина з написання картин Нікітін готовий оплатити.
Рощин з цим не погодився й у свою чергу виразив готовність оплатити Нікітіну вартість фарб і полотна. Використання не належних йому полотна і фарб Рощин пояснив тим, що приїхав у Будинок творчості голіруч. Побачивши, однак, зимовий пейзаж, що вразив його, він не втримався від спокуси написати картину. Оскільки Рощин і Нікітін домовитися між собою не змогли, спор був переданий на рішення комісії Спілки художників.
Художники звернулися за консультацією до юриста. Яке роз’яснення їм варто дати?

Задача 4
Пивоваров мав власний мікроавтобус. Навесні 2005 р., коли сталася повінь, працівники служби спасіння забрали в нього мікроавтобус для перевезення людей. Влітку йому перерахували вартість мікроавтобусу на його рахунок у банку. У 2007 р. Пивоваров побачив свій мікроавтобус, який використовувався районною держадміністрацією і звернувся до неї з вимогою про його повернення. Держадміністрація йому відмовила в цьому, пояснивши, що мікроавтобус у нього було реквізовано, і він тепер не є його власником. Пивоваров звернувся до суду з позовом про вилучення у держадміністрації його мікроавтобусу і відшкодування йому збитків із врахуванням того, що частково вони йому погашаються перерахованою на його рахунок сумою. На думку Пивоварова, мікроавтобус є його власністю, оскільки ніяких встановлених для реквізиції дій райдержадміністрація не провадила.
Розберіть доводи сторін.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Державна реєстрація прав на нерухоме майно.
2. Набувальна давність - новела вітчизняної цивілістики.
3. Реквізиція та конфіскація як підстави припинення права власності.
4. Викуп земельної ділянки з метою суспільної необхідності як одна з підстав припинення права власності на землю.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: способи набуття права власності, первісні та похідні способи, специфікація, безхазяйна річ, набувальна давність, знахідка, скарб, бездоглядна тварина, підстави припинення права власності, відмова від права, реквізиція, конфіскація.
Завдання 2. Скласти схеми: Підстави набуття права власності. Підстави припинення права власності.


Тестові завдання
1. Хто набуває право власності на виготовлену (створену) річ?
а) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) особа, яка її виготовила (створила);
в) особа, яка замовила виготовлення (створення) речі;
г) особа, яка її виготовила (створила), якщо інше не встановлено договором або законом.

2. Чи набуває на нову річ право власності особа, яка самочинно переробила чужу річ?
а) так, набуває;
б) набуває лише у тому випадку, якщо відшкодує власникові матеріалу моральну шкоду;
в) ні, не набуває, і зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу його вартість;
г) ні, не набуває, і зобов'язана відшкодувати власникові матеріалу моральну шкоду.

3. З якого моменту виникає право власності у набувача за договором?
а) з моменту передання майна, якщо інше не встановлено договором або законом;
б) з моменту підписання договору;
в) з моменту здійснення користування майном;
г) всі відповіді вірні.

4. З якого моменту набувається право власності на рухому річ, від якої власник відмовився?
а) з моменту заволодіння нею;
б) зі спливом одного року з дня взяття на облік такої речі;
в) зі спливом двох років з дня взяття на облік такої речі;
г) з моменту набуття рішенням суду законної сили.

5. Чи відповідає особа, яка знайшла загублену річ, за її втрату, знищення або пошкодження?
а) відповідає лише у разі свого умислу;
б) ні;
в) так;
г) відповідає лише у разі свого умислу або грубої необережності.

6. У якому випадку знайдена річ може бути продана особою, яка її знайшла?
а) у будь-якому випадку;
б) лише за згодою органів міліції;
в) якщо така річ швидко псується або витрати на її зберігання є непропорційно великими порівняно з її вартістю;
г) якщо у зберігача не має змоги її утримувати.

7. Особа, яка знайшла загублену річ, набуває право власності на неї після спливу:
а) шести місяців з моменту заявлення про знахідку міліції або органу місцевого самоврядування;
б) року з моменту заявлення про знахідку міліції або органу місцевого самоврядування;
в) трьох місяців з моменту знайдення такої речі;
г) шести місяців з моменту знайдення такої речі.

8. Сума за продаж знайденого транспортного засобу в разі відмови від неї колишнього власника переходить у власність:
а) органів міліції;
б) територіальної громади, на території якої було знайдено транспортний засіб;
в) держави;
г) особи, яка знайшла загублений транспортний засіб.

9. Зі спливом якого строку міліція має право продати знайдений транспортний засіб, переданий їй на зберігання?
а) трьох місяців;
б) трьох років;
в) шести місяців;
г) одного року.

10. Особа, яка знайшла загублену річ, має право вимагати від її власника (володільця) винагороду в розмірі:
а) двадцяти відсотків вартості речі;
б) двадцяти п'яти відсотків вартості речі;
в) до двадцяти п'яти відсотків вартості речі;
г) до двадцяти відсотків вартості речі.

11. Якщо не буде виявлено власника знайденої бездоглядної домашньої тварини або він не заявить про своє право на неї, то право власності на цю тварину переходить:
а) до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні;
б) до територіальної громади;
в) до держави;
г) до особи, яка її знайшла.

12. Хто набуває право власності на скарб?
а) виключно держава;
б) особа, яка його виявила, окрім випадків передбачених законом;
в) територіальна громада;
г) особи, які виявили його під час розкопок відповідно до їхніх трудових або договірних обов'язків.

13. Що з перерахованого є похідним способом набуття права власності?
а) набуття права власності за законом;
б) набуття права власності за заповітом;
в) набуття права власності на речі, від яких власник відмовився;
г) набуття права власності на знахідку.

14. Що з перерахованого є первісним способом набуття права власності?
а) набуття права власності за договором купівлі) продажу;
б) набуття права власності за актом органів державної влади;
в) набуття права власності внаслідок злиття юридичних осіб;
г) набуття права власності на скарб.


Тема 19 Право приватної власності фізичних осіб
Питання до теми:

Хто є суб'єктами права приватної власності в Україні? Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти права приватної власності.
Які об'єкти не можуть перебувати у власності фізичних осіб?
3. Які обмеження передбачені законодавством щодо здійснення права приватної власності в Україні?
4. Які підстави виникнення права приватної власності Вам відомі?
5. Правовстановлюючі документи власника.
6. Які підстави припинення права приватної власності Вам відомі?
7. Правове регулювання власності на землю.
8. Право власності на житло: поняття та зміст.


Задача 1.
За згоди Ноздріна - власника земельної ділянки, відведеної під пасовище, Шубін побудував на ній дачу. Про це стало відомо виконкому районної ради, який направив Шубіну припис знести будівлю. Шубін не відреагував на вказівку виконкому. Виконком звернувся з позовом до суду до Шубіна.
Які підстави набуття права власності на будівлю? Як повинна бути оформлена передача земельної ділянки забудовнику у даному випадку? Яке рішення повинен винести суд? Відповідь обгрунтуйте.
Задача 2.
Ісаєв на пустирі у м. Мелітополі самовільно побудував житловий будинок. Виконком міської ради своїм рішенням від 10 липня 2006 р. зобов'язав Ісаєва його знести. Виконувати рішення виконкому Ісаєв відмовився.
28 серпня 2006 р. за відсутності Ісаєва, будинок був знесений. Ісаєв звернувся до суду з позовом до виконкому міськради про стягнення 52 тис. грн. завданих збитків – 30 тис. грн. з яких становила вартість будівельного матеріалу, а 22 тис. грн. - вартість майна, що знаходилось у будинку та було знищене при його знесенні.
Яке рішення повинен винести суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 3
Мешканцю м. Харкова Авілову на правi приватної власностi належав будинок, розташований на околицi мiста. Цей будинок бажав придбати у нього за 66 тис. гривень Гаврющенко, мешканець м. Лозової. 5 жовтня 2007 р. Авілов і Гаврющенко засвiдчили договiр купiвлi-продажу будинку у нотарiальнiй конторi, де Гаврющенко передав Авілову 30 тис. грн., а решту за домовленiстю пiсля нотарiального посвiдчення Гаврющенко обiцяв передати 20 жовтня 2007 р. в день переїзду в будинок для проживання.
8 жовтня у мiсцi розташування будинку стався вибух газу в газомережi, i будинок повнiстю згорiв. Гаврющенко звернувся з позовом про витребування вiд Авілова 30 тис.грн. У свою чергу Авілов заявив зустрiчний позов до Гаврющенко про примушення сплати 36 тис. грн., гадаючи, що власником будинку став останнiй.
На яке питання теми розраховане завдання? Що слiд розумiти пiд передачею набувачевi? На кого переходить ризик випадкової загибелi речi?

Задача 4
Гончаренко звернувся до Ради народних депутатів із заявою про виділення йому земельної ділянки під будівництво житлового будинку для його сім'ї із 5 осіб' він, дружина, двоє неповнолітніх дітей, мати. На час подачі заяви Гончаренко проживав у 3-х кімнатній приватизованій квартирі. Рішенням від 01.03.06 йому була виділена земельна ділянка площею 0,1 га. 10.09.07 рішенням цієї ж Ради було постановлено вилучити земельну ділянку раніше виділену Герасименку, оскільки його сім'я забезпечена житлом і має квартиру на праві власності.
Проаналізуйте ситуацію. Ознайомтеся із відповідними положеннями Земельного кодексу України.

Теми рефератів для презентації на семінарі
1. Правове регулювання права власності на земельну ділянку за Цивільним та Земельним кодексом України: порівняльно-правовий аспект.
2. Юридичні колізії правового регулювання самочинного будівництва.
3. Приватизація як одна з підстав набуття права власності на житло.
4. Кондомініуми: правове регулювання в Україні та світі.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: Право приватної власності у об'єктивному та суб'єктивному значеннях, суб'єкти права приватної власності, зміст права приватної власності, право власності на земельну ділянку, самочинне будівництво, житло, житловий будинок, садиба, квартира
Завдання 2. Скласти схеми: Обмеження права приватної власності. Підстави виникнення права приватної власності.


Тестові завдання
1. Власник має право використовувати своє майно для здійснення
а) підприємницької діяльності, крім випадків, встановлених законом;
б) підприємницької діяльності;
в) культурної діяльності;
г) національної діяльності, крім випадків, встановлених законом

2. Власник володіє, користується, розпоряджається своїм майном
а) згідно закону;
б) на власний розсуд;
в) відповідно розпорядження органа державної влади;
г) безпосередньо рішення територіальної громади

3. Власник має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, які
а) здійснює відповідно до закону;
б) здійснює за своєю волею;
в) не суперечать закону;
г) здійснює незалежно від волі інших осіб

4. При здійсненні своїх прав та виконанні обов’язків власник зобов’язаний
а) не суперечить закону;
б) додержуватися моральних засад суспільства;
в) не суперечить волі інших осіб;
г) додержуватися своєї волі

5. Чи має право власник розпорядитися житловим будинком, який знаходиться на земельній ділянці. Що підлягає викупу у зв’язку з суспільною необхідністю, на власний розсуд?
а) має право до набрання законної сили рішенням суду про викуп земельної ділянки;
б) ні, не має;
в) має право незалежно від рішення суду;
г) має право лише за згодою органу, який прийняв рішення про викуп земельної ділянки.

6. Будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного проживання, називається:
а) житловим будинком;
б) квартирою;
в) садибою;
г) житлом.

7. Склад, кількість та вартість майна, яке може бути у власності фізичних та юридичних осіб,
а) може бути обмежено;
б) обмежується законом;
в) не є обмеженими;
г) використовується відповідно до закону.

8. Обмеження розміру земельної ділянки, яка може бути у власності фізичної та юридичної особи
а) не може бути встановлено рішенням територіальної громади;
б) може бути встановлено судом;
в) може бути встановлено законом;
г) не може бути встановлено законом.

9. Право власності на майно припиняється
а) рішенням органу державної влади;
б) у зв’язку з суспільною необхідність;
в) в разі відправки його по почті;
г) в разі його знищення.

10. До особи може бути застосовано позбавлення права власності на майно за рішенням суду як санкція за вчинення правопорушення (конфіскація) у випадках
а) непереборної сили;
б) мораторію;
в) зупинення дії закону або іншого нормативно-правового акта;
г) встановлених законом.


Тема 20 Право приватної власності юридичних осіб
Питання до теми:

1. Спільні закономірності, що характеризують право власності юридичних осіб
2. Право власності кооперативів
а) виробничі кооперативи
б) споживчі кооперативи
3. Право власності господарських товариств
а) повне товариство (п.2 §1 Гл.8 ЦК)
б) командитне товариство (п.3 §1 Гл.8 ЦК)
в) товариство з обмеженою відповідальністю (п.4 §1 Гл.8 Ст.140-150 ЦК)
г) товариство з додатковою відповідальністю (п.4 §1 Гл.8 Ст. 151 ЦК)
д) акціонерне товариство (п.5 §1 Гл.8 ЦК)
4. Право власності громадських об’єднань

Задача 1
Регіональне відділення Фонду державного майна в Запоріжської області провело аукціон по продажу об’єктів незавершеного будівництва і по результатах уклало договір купівлі-продажу з ТОВ “Прометей”. Оскільки фінансовий стан ТОВ “Прометей” погіршився і не дозволяє йому завершити будівництво, воно через деякий час вирішило продати придбаний об’єкт ТОВ “Слобода”. Після укладення договору купівлі-продажу покупець звернувся до міського бюро технічної інвентарізації для оформлення права власності на об’єкт незавершеного будівництва. Йому було відмовлено в цьому, оскільки власником нерухомості, що підлягає реєстрації, ТОВ “Слобода” стане після завершення будівництва. ТОВ “Слобода” звернулося з позовом про оскарження дій міського бюро технічної інвентарізації, що порушують його права, оскільки він не може взяти в банку кредит під заставу об’єкта незавершеного будівництва, у нього відсутні документи, що підтерджують його право власності і йому відмовляють у відведенні земельної ділянки. Позивач також вимагав визнання за ним права власності на об’єкт незавершеного будівництва. Суд задовольнив позовні вимоги.
Розібрати ситуацію. Чи є незавершене будівництво об’єктом права власності? З якого моменту виникає право власності на будівлю?

Задача 2
Член ЖБК Павлик повністю виплатив пайовий внесок за квартиру станом на 01.06.02. У зв'язку з виїздом на постійне місце проживання за кордон, Павлик вирішив квартиру продати гр. Нікольському. Коли Павлик звернувся до голови ЖБК за довідкою про виплату повної суми внеску і належність йому виплаченої квартири, йому було відмовлено. Голова ЖБК мотивував відмову тим, що відповідно до статуту ЖБК квартира е власністю кооперативу і тільки йому належить право розпорядження квартирою.
Дайте правову оцінку ситуації. Вкажіть можливі шляхи вирішення спору.

Задача 3
Пєнкін, Грачов та Шклярський заснували акціонерне товариство. Через рік Шклярський заявив про вихід з числа акціонерів і звернувся до загальних зборів із заявою про виділ йому в натурі вкладу, який він вніс у повному обсязі до статутного фонду товариства.
Загальні збори відмовили Шклярському в задоволенні його вимог, мотивуючи тим, що акціонер не має права виділу вкладу. Вони порадили йому передати свій вклад іншій особі, яка сплатить йому вартість вкладу. Шклярський не погодився з таким рішенням і звернувся до суду.
Як слід вирішити справу?

Задача 4
Косовський, який повністю вніс свій пай за гараж, наданий йому раніше в користування, як члену гаражно-будівельного кооперативу, продав його Борисенко.
Голова правління кооперативу став вимагати, щоб Борисенко написав заяву про прийняття його в члени кооперативу, а також внесення вступного та пайового внеску на експлуатаційні витрати кооперативу. Борисенко відмовився це зробити, вважаючи себе приватним власником гаража, гроші за який він сплатив Котовському.
Голова правління гаражно-будівельного кооперативу звернувся з позовом до суду про звільнення Борисенко із гаражного боксу.
Як слід вирішити справу?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Об’єднання юридичних осіб приватного права
Право власності релігійних організацій
Право власності благодійних організацій

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: виробничі кооперативи, обслуговуючі кооперативи, споживчі кооперативи, кооперативні об’єднання, повне товариство, командитне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, акціонерне товариство, громадська організація, політична партія, професійна спілка, творча спілка, релігійна організація, благодійна організація
Завдання 2. Скласти схему
Підстави виникнення права приватної власності юридичних осіб
Підстави припинення права приватної власності юридичних осіб


Тестові завдання

1. Майно сільськогосподарського кооперативу поділяється на такі фонди:
а) пайовий і неподільний;
б) статутний (складений) капітал;
в) пайовий (складений) капітал;
г) дивідендів і додатковий.

2. Власністю юридичної особи є:
а) майно, передане їй як вклад;
б) майно, вироблене юридичною особою;
в) майно, передане їй як внесок;
г) майно, набуте юридичною особою у процесі діяльності

3. Юридичні особи мають право щодо свого майна
а) здійснювати будь-які дії;
б) здійснювати будь-які дії, що не порушують охоронювані законом інтереси інших осіб;
в) здійснювати дії, що не порушують закони;
г) здійснювати дії, що не порушують моральні засади суспільства

4. Юридична особа -
а) є єдиним власником належного їй майна;
б) може бути власником майна;
в) має лише зобов’язальні права щодо майна;
г) взагалі не має майнових прав.

5. Джерела формування майна юридичної особи визначаються:
а) в Конституції;
б) в Цивільному і Господарському кодексах;
в) в установчих документах;
г) за договором.

6. Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями
а) майном засновників;
б) майном Фонду державного майна;
в) майном загальнодержавній власності;
г) всім належним їй майном.

7. Юридичні особи набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку:
а) можуть за договором купівлі-продажу;
б) не можуть;
в) можуть;
г) можуть тільки як внесок до статутного фонду.

8. Виробничі кооперативи віднесені до:
а) підприємницьких товариств;
б) непідприємницьких товариств;
в) творчих спілок;
г) профспілок.

9. Споживчі кооперативи віднесені до:
а) підприємницьких товариств;
б) непідприємницьких товариств;
в) творчих спілок;
г) профспілок.

10. Суб’єктами права власності кооперативів є:
а) виробничі кооперативи;
б) обслуговуючі кооперативи;
в) споживчі кооперативи;
г) кооперативні об’єднання.


Тема 21 Право державної і комунальної власності
Питання до теми:

1. Поняття права державної власності.
2. Суб'єкти та об'єкти права державної власності.
3. Підстави виникнення права державної власності.
4. Зміст і здійснення права державної власності.
5. Припинення права державної власності.
6. Приватизація державного майна:
а)об'єкти приватизації;
б) способи приватизації;
в) перехід права власності в процесі приватизації.
7. Право комунальної власності.
8. Суб'єкти і об'єкти комунальної власності.
9. Підстави виникнення і припинення права комунальної власності.

Задача 1
Комунальне підприємство «Комунальник» уклало договір купівлі-продажу майнового комплексу, до складу якого входили приміщення з обладнанням для ремонту техніки по обслуговуванню комунального господарства, а також двох тракторів. Прокурор міста виніс припис про усунення порушень законодавства, оскільки означене майно є комунальною власністю, рішення на відчуження якого повинна приймати сесія міської ради і комунальне підприємство не має право ним розпоряджатися. Директор комунального підприємства «Комунальник» пояснив, що діяв в межах наданих йому повноважень, договір купівлі-продажу здійснено, і право власності на означені об’єкти перейшло до покупця. Прокурор в інтересах територіальної громади міста Запоріжжя звернувся з позовом до господарського суду про застосування наслідків недійсності договору купівлі-продажу.
Яке рішення винесе господарський суд?

Задача 2
Тупченко звернувся до адміністрації державного підприємства, на якому він працює, з проханням продати йому будівельні матеріали й автомобіль, який підприємством значний час не використовується.
Адміністрація задовольнила прохання Тупченко і передала йому за договором купівлі-продажу 20 тис. шт. цегли, 100 листів шиферу та вантажний автомобіль 1975 р. випуску. Тупченко заплатив у касу підприємства зумовлену суму грошей згідно з договором купівлі-продажу.
Міністерство, якому підпорядковане підприємство, дізнавшись про це, запропонувало підприємству звернутися з позовом про визнання договору недійсним, тому що власником майна є не підприємство, а саме міністерство, і без його згоди відчуження майна провадити не можна.
Охарактеризуйте правовий режим майна державного підприємства і державної установи. Вирішити справу

Задача 3
Виконком міської ради прийняв рішення про визнання безгосподарним будинку та іншого майна на підставі того, що власник його невідомий і не сплачує обов'язкові платежі і податки. Через два місяці після цього до виконкому звернувся Рогоза А., який стверджував, що власником цього майна є його брат, місцезнаходження якого йому зараз невідоме, але рік тому він отримав від нього листа з м. Калінінграда.
Голова райвиконкому пояснив Рогозі А., що з дня винесення рішення виконкому майно стало державною власністю. Рогоза А. звернувся до юридичної консультації з такими питаннями:
Яке майно вважається безгосподарним і у якому порядку воно може надходити у державну власність? Чи може його брат звернутися до суду про повернення йому майна? Як слід вирішити справу?

Задача 4
Виконавчий комітет міської ради народних депутатів прийняв рішення про передачу у комунальну власність скульптури відомого скульптора на підставі того, що власник належним чином не утримує цю скульптуру, яка є пам'яткою культури та історії і потребує реставрації, власник же відмовляється оплачувати витрати, пов'язані з реставрацією. Жученко звернувся до Голови міської ради з вимогою повернути йому скульптуру, яка є його приватною власністю. Йому пояснили, що з дня винесення рішення про примусове вилучення скульптури ця річ перейшла у комунальну власність територіальної громади і тепер йому не належить.
Жученко звернувся до суду з позовною заявою про витребування скульптури, яку в нього вилучили незаконно і передали у власність територіальної громади.
В якому порядку може відбуватися викуп пам'ятки історії та культури? Чи всі дії виконавчого комітету були законними? Чи задовольнить суд вимоги Жученка?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти.
Управління державною власністю: приватно-правовий аспект.
Управління об’єктами комунальної власності.
Статус територіальної громади міста – нове явище у праві УкраїниЗавдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: майно, яке має перебувати у державній власності; казенні підприємства, об’єкти права власності Українського народу; право державної власності; право комунальної власності; конфіскація, реквізиція, приватизація
Завдання 2. Скласти схеми
Підстави набуття права комунальної власності
Підстави набуття права державної власності


Тестові завдання
1. Від імені Українського народу права власника здійснюють
а) органи виконавчої влади
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) органи державної влади та органи місцевого самоврядування

2. Документ, що посвідчує право комунальної власності на землю, є
а) державний акт;
б) договір;
в) нормативний акт;
г) довіреність

3. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність
а) спадкоємців за законом;
б) територіальної громади;
в) держави;
г) Українського народу

4. На відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень кожен має право за рахунок
а) Кабінету Міністрів України;
б) держави чи органів місцевого самоврядування;
в) органу виконавчої влади;
г) Верховної Ради України

5. Суб’єктами управління об’єктами державної власності є:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Фонд державного майна України;
в) уповноважені органи управління виконавчої влади;
г) Національна академія наук України

6. Повноваження Фонду державного майна України:
а) виступає орендодавцем державного майна;
б) забезпечує передачу нерухомого майна творчим спілкам та релігійним конфесіям;
в) виступає орендодавцем цілісних майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів;
г) забезпечує захист майнових прав держави

7. Організацію та здійснення заходів охорони об’єктів державної власності визначають:
а) спільно Фонд державного майна України, інші суб’єкти управління та Міністерство внутрішніх справ України;
б) Фонд державного майна України;
в) інші суб’єкти управління;
г) Міністерство внутрішніх справ України

8. Усі пам’ятки археології, в тому числі ті, що знаходяться під водою, включаючи пов’язані з ними рухомі предмети, є:
а) пам’яткої національного значення;
б) комунальною власністю;
в) державною власністю;
г) безхазяйною річчю

9. До об’єктів державної власності, що підлягають приватизації, належать:
а) майно підприємств, які є єдиними (цілісними) майновими комплексами;
б) об’єкти незавершеного будівництва;
в) акції, що належать державі у майні господарських товариств
г) земельні ділянки

10. Приватизації не підлягають об’єкти, що мають загальнодержавне значення:
а) надра;
б) законсервовані об’єкти;
в) земельні ділянки;
г) паї, що належать державі у майні господарських товариств


Тема 22 Право спільної власності
Питання до теми:

1. Які ознаки характеризують право спільної власності?
2. Які особи можуть виступати суб'єктами права спільної власності?
3. Що таке право спільної часткової власності і які ознаки характерні для нього?
4. Що таке ідеальна частка і чим вона відрізняється від реальної?
5. За яких умов можлива зміна розміру часток у праві спільної часткової власності?
6. Які правила передбачені для продажу частки у праві спільної часткової власності?
7. За яких підстав припиняється право особи на частку у праві спільної часткової власності?
8. Що розуміють під правом спільної сумісної власності і які його особливості?
9. За яких підстав виникає право спільної сумісної власності?
10. Як відбувається здійснення права спільної сумісної власності?
11. В чому полягають особливості виділу частки з майна, що перебуває у спільній сумісній власності?

Задача 1
Біленку та Лисенку на праві спільної часткової власності належали житловий будинок та присадибна ділянка. Біленко продав частину будинку та ділянки, що йому належала, своєму другу Світленку за 35 тис. грн., уклавши договір купівлі продажу, посвідчивши його у нотаріуса та належним чином зареєструвавши. Лисенко, дізнавшись про це, став вимагати визнати договір купівлі-продажу недійсним, посилаючись на своє переважне право купівлі. Він погодився купити частину будинку та ділянки за ту ж суму, але у розстрочку на один рік.
Як вирішити справу? Як вирішити справу, якщо відомо, що Біленко не продав, а подарував свою частину будинку та земельної ділянки Світленку? Відповідь обгрунтуйте.

Задача 2
Зайченко продав Корухіній автомобіль. Дізнавшись про укладання даного правочину, Доніна - колишня дружина Зайченка, звернулася з позовом до суду з вимогою визнати даний правочин недійсним. В обґрунтування своїх вимог вона зазначила, що автомобіль був придбаний у період, коли подружжя перебувало у шлюбі, і хоча на цей час шлюб розірваний, розподіл спільного майна здійснений не був, а вона своєї згоди на продаж автомобіля не давала.
Чи задовольнить суд вимоги Доніної? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Задача 3
Після смерті батьків до їх 3-х повнолітніх дітей, які проживали окремо, перейшов у спадок житловий будинок у рівних частках. Двоє спадкоємців бажають продати будинок, а виручену суму розподілити між собою, один із спадкоємців згоди на продаж будинку не дав і заявив, що бажає використовувати свою частку в будинку для проживання.
Оскільки згоди між спадкоємцями досягнуто не було, двоє з них пред'явили позов до спадкоємця, який заперечував проти продажу, про зобов'язання його не чинити перешкод в продажі.
Вирішіть спір.
Задача 4
Єгоров разом з Роговим купив на часткових началах двоповерховий будинок. За обопільною згодою родина Єгорова проживала на другому поверсі, а родина Рогова на першому. Під час грози блискавка вдарила в будинок, що належав зазначеним особам, у результаті чого виникла пожежа. Прибула пожежна команда встигла погасити пожежу не цілком. Виявилося, що в результаті пожежі згорів тільки другий поверх, у якому проживала родина Єгорова. Йому і була виплачена страхова сума. Оскільки родині Єгорова тимчасово ніде було проживати, останній звернувся до Рогова з вимогою про виділення його родині половини вцілілого після пожежі будинку. Однак останній відмовився задовольнити вимогу Єгорова на тій підставі, що останній одержав від страхової організації страхову суму, що і повинна бути ним витрачена на відновлення другого поверху. Що стосується першого поверху, то ця частина будинку не належить Єгорову і він не вправі претендувати на будь-яку його частку. Не погодившись з думкою Рогова, Єгоров звернувся з позовом у суд, зажадавши розділу першого поверху будинку.
Яке рішення повинен винести суд?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Право спільної власності на житловий будинок (квартиру).
Право спільної власності фермерського господарства.
Правовий режим майна подружжя.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: об'єкт права спільної власності, суб'єкти права спільної власності, співвласники, підстави виникнення права спільної власності, право спільної часткової власності, право спільної сумісної власності, ідеальна частка, реальна частка, переважне право купівлі частки, виділ частки у натурі, припинення права на частку, поділ майна у праві спільної власності.
Завдання 2. Скласти схеми
Здійснення права спільної сумісної власності
Здійснення права спільної часткової власності


Тестові завдання
1. Майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві
а) колективної власності;
б) приватної власності;
в) спільної часткової або спільної сумісної власності;
г) спільної сумісної власності

2. Право особи на частку у спільному майні може бути припинене за рішенням суду на підставі позову інших співвласників, якщо:
а) частка є незначною і не може бути виділена в натурі;
б) річ є неподільною;
в) спільне володіння і користування майном є неможливим;
г) таке припинення не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї.

3. Специфічна підстава припинення спільної власності:
а) поділ;
б) поділ або виділ;
в) виділ;
г) договір

4. Роздільною власністю подружжя вважається майно:
а) належне кожному з них до одруження;
б) одержане під час шлюбу в порядку спадкування;
в) одержане під час шлюбу за договором дарування;
г) речі індивідуального користування.

5. Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов’язаний:
а) усно повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він Ії продає;
б) письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він Ії продає;
в) продати свою частку іншим співвласникам;
г) письмово або усно повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну, за якою він Ії продає

6. До вимог про переведення прав та обов’язків покупця на співвласника в разі порушення його переважного права купівлі у праві спільної часткової власності застосовується позовна давність:
а) у три роки;
б) у один рік;
в) у п’ять років;
г) у десять років

7. Чи допускається передача співвласником свого переважного права купівлі у праві спільної часткової власності іншій особі?
а) допускається, якщо сторони уклали такий договір у письмовій нотаріально посвідченій формі;
б) допускається;
в) не допускається;
г) не допускається, окрім випадків, передбачених законом;

8. Поліпшення спільного майна, які можна відокремити, є
а) спільною сумісною власністю усіх співвласників;
б) спільною частковою власністю усіх співвласників;
в) приєднання;
г) власністю того з співвласників, який їх зробив

9. Спільна сумісна власність подружжя виникає стосовно майна,
а) одержане під час шлюбу в порядку спадкування;
б) належне кожному з них до одруження;
в) одержане під час шлюбу за договором дарування;
г) набутого подружжям під час шлюбу

10. Право спільної власності – це право:
а) двох або більше осіб на одну ту ж саму річ (майно);
б) особи на річ (майно);
в) особи на декілька речей;
г) двох осіб на одну ту ж саму річ (майно)


Тема 23 Інші речові права
Питання до теми:

1. Загальні положення про речові права на чуже майно: поняття, ознаки та система.
2. Право володіння чужим майном: поняття, сутність, види, підстави виникнення та припинення.
3. Сервітутне право: поняття, зміст, ознаки, види.
4. Поняття, зміст та ознаки права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису).
5. Поняття, зміст та ознаки суперфіціарного права.
6. Право оперативного управління. Поняття, суб’єкти, об’єкти і зміст. Підстави виникнення і припинення.
7. Право господарського відання. Поняття, суб’єкти, об’єкти і зміст. Підстави виникнення і припинення.

Задача 1
Після смерті батька приналежні йому на праві власності житловий будинок і присадибна ділянка розподілялися в рівних частках між двома доньками. Причому присадибна ділянка була поділена між ними таким чином, що на території старшій сестри знаходилися ворота для в'їзду машини, а на ділянці меншої сестри була розташована калитка чорного ходу. Менша сестра звернулася з проханням до старшої сестри дозволити їй користуватися воротами для в'їзду машини і надати їй право проходу та проїзду через ділянку старшої сестри. Старша сестра відмовила у проханні, заявивши, що проїзд через її ділянку машини зіпсує газон. Молодша сестра звернулася до суду з вимогою визнати за нею сервітутне право.
Чи визнає суд подібне право сервітутним? Чи можливо примусово встановити сервітут? Чи вплине на рішення суду, з урахуванням викладених обставин, об’єктивної неможливості встановити другі ворота на ділянці позивача (через наявність перед забором комунікацій, інженерних споруджень, що виключають проїзд через них)? Яке рішення винесе суд?

Задача 2
Козін та Якубов звернулися до суду з позовом до Новікова з вимогою встановити сервітут на право користування ставком, який знаходився на ділянці Новікова. Позивачі зазначили, що користування ставком їм необхідне лише у літній період, коли до них на відпочинок приїздять онуки. Ставок розташований у 15-ти хвилинах ходьби від їхніх будівель, а інший найближчий ставок - на відстані 15-ти кілометрів. Заперечуючи проти встановлення сервітуту, Новіков зазначив, що купання у ставку дітей зашкодить вирощуванню риби, яку він розводить та продає на місцевому ринку.
За яких умов та в якому порядку можливе становлення сервітуту? Чи задовольнить суд вимоги позивачів? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Задача 3
Власник земельної ділянки Яковець та його колега Зубов домовилися про те, що Зубов для забезпечення власної сім'ї на зиму городиною розіб'є на ділянці Яковця, що тимчасово не використовується, город. Однак, коли прийшов час збирати врожай, між сторонами виник спір щодо визначення права власності на нього. Яковець наполягав, що врожай належить йому, як власнику земельної ділянки, на якій його було вирощено. В свою чергу. Зубов також відстоював своє право на врожай, оскільки останній було вирощено безпосередньою працею Зубова та його сім'ї і він витратив грошові кошти на придбання розсади та мінеральних добрив.
Хто є власником вирощеного врожаю? Яке рішення, на Вашу думку, винесе суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 4
Євген надав у користування Микиті земельну ділянку для будівництва кемпінгу строком на 40 років. Через рік кемпінг було збудовано, а ще через рік було знищено пожежею. Євген вважав, що це означає припинення суперфіцію. Микита твердив, що суперфіцій може бути припинено тільки у разі невиконання суперфіціарієм обов’язку.
Дайте юридичний аналіз ситуації.

Теми рефератів для презентації на семінарі
Речеві права на нерухомість в зарубіжних правових системах
Володіння в системі цивільного права України
Сервітути та подібні права в різних країнах світу
Земельні сервітути

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: речові права на чуже майно, абсолютний характер речових прав на чуже майно, право слідування, право володіння чужим майном, законне та незаконне володіння чужим майном, незаконне добросовісне та незаконне недобросовісне володіння чужим майном, сервітут, земельний та особистий сервітут, узус, узуфрукт, емфітевзис, суперфіціарій.
Завдання 2. Скласти схему «Інші речові права»


Тестові завдання
1. Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб називається:
а) сервітут;
б) емфітевзис;
в) суперфіцій;
г) право оперативного управління.

2. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:
а) право господарського відання;
б) суперфіцій;
в) земельний сервітут;
г) особистий сервітут.

3. Яка обставина не припиняє дію сервітуту?
а) невикористання сервітуту протягом двох років підряд;
б) спливу строку, на який було встановлено сервітут;
в) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут;
г) відмови від нього особи, в інтересах якої встановлений сервітут.

4. Яка ознака відрізняє суперфіцій від емфітевзису:
а) довго тривалість;
б) успадковуваність;
в) цільове призначення;
г) відчужуваність.

5. Сервітут – це право щодо:
а) користування чужою земельною ділянкою для забудови;
б) користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;
в) користування особою чужим майном
г) володіння особою чужим майном

6. Сервітут відрізняється від емфітевзису та суперфіція тим, що:
а) не підлягає відчуженню;
б) є безстроковим;
в) зберігає чинність у разі переходу до інших осіб права власності на майно, щодо якого він встановлений;
г) може бути встановлений лише договором

7. Емфітевзис – це право на:
а) користування чужою земельною ділянкою для будь – яких потреб;
б) користування чужою земельною ділянкою для забудови;
в) користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб;
г) користування нерухомим майном.

8. Встановлення емфітевзису виникає на підставі:
а) рішення суду;
б) договору;
в) закону;
г) поєднання в одній особі власника земельної ділянки та землекористувача.

9. До підстав про припинення сервітуту відносять:
а) сплив строку, на який було встановлено сервітут;
б) припинення обставини, яка була підставою для встановлення сервітуту;
в) невикористання сервітуту протягом трьох років підряд;
г) смерті особи, на користь якої було встановлено особистий сервітут

10. Особа, яка володіє знайденою річчю протягом шестимісячного строку на розшук Ії власника є:
а) титульним володільцем;
б) умовним володільцем;
в) фактичним володільцем;
г) законним володільцем


Тема 24 Захист права власності
Питання до теми:

1. Загальна характеристика захисту права власності та інших речових прав: поняття, способи, суб'єкти захисту.
а) речово-правові засоби захисту
б) зобов’язально-правові засоби захисту
2. Віндикаційний позов: поняття, предмет, сторони, умови пред'явлення. Розрахунки між сторонами при поверненні майна з чужого незаконного володіння.
3. Негаторний позов: поняття, предмет, сторони, умови пред'явлення.
4. Позов про визнання права власності.
5. Інші способи захисту права власності.
Задача 1
Щоразу, залишаючи дачу на зиму без догляду, Іванова віддавала найбільш цінні речі на збереження сусідці Мартон, що постійно проживала у дачному селищі. Востаннє Іванова залишила на збереження кольоровий телевізор, відеоапаратуру, килим, холодильник, козу і перського кота.
Приїхавши весною на свою дачу, Іванова довідалася, що Мартон померла. Кольоровий телевізор і відеоапаратуру вона заповіла своїй дочці Катерині, і тепер вони знаходяться в неї. Холодильник, знаючи, що він їй не належить, узяла собі проживаюча неподалік Кузьміна, коли Мартон, знаходячись у важкому стані, лежала в лікарні. Козу Катерина. продала Петрову, а кіт сам пішов з будинку. Йому дав притулок у себе дачний сторож Зюзин.
Іванова пред'явила позови про витребування своїх речей, кози і перського кота до Катерини, Кузьміної, Петрову і Зюзину. Чи є в Іванової підстави для пред'явлення віндікаційних позовів у кожнім із зазначених випадків? Чи підлягають такі позови задоволенню? Якщо таких підстав немає, то яким чином Іванова може захистити свої інтереси?

Задача 2
Краснова звернулася до суду з позовом про звільнення з-під арешту та виключення з опису частини майна, яке підлягало конфіскації у зв'язку із засудженням до позбавлення волі строком на 10 років її чоловіка. У позовній заяві Краснова вказала, що за час перебування у шлюбі (5 років) подружжя придбало дачу, автомобіль «Опель», гараж, телевізор, музичний центр, а також інше майно загальною вартістю 20 000 грн. В опис на конфіскацію були внесені наступні речі: дача, автомобіль «Опель», гараж, телевізор, музичний центр, на які було накладено арешт. Вона просила звільнити з-під арешту автомобіль, оскільки він є її часткою у спільній власності подружжя.
Яке рішення прийме суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 3
Із тиражної таблиці чергового розиграшу державних облігацій Андрєєву стало відомо, що один з виграшів припав на облігацію, викрадену за кілька місяців до цього (разом з іншими речами і цінними паперами). Про цю крадіжку свого часу він повідомив карний розшук, докладно зазначивши перелік викрадених речей. Ним також були зазначені номери і серії викрадених облігацій, зокрема в їх переліку була і облігація, на яку припав виграш.
Під час пред’явлення облігації для оплати вдалось установити особу, що її принесла. Це була робітниця заводу Романова. Коли їй стало відомо про претензії Андрєєва, вона пояснила, що про викрадення облігації не знала, облігацію придбала у відділенні ощадбанку за кілька днів до розиграшу.
Андрєєв звернувся з позовом до суду про повернення йому облігації як викраденої у нього. Романова заперечувала проти позову, посилаючись на те, що вона є добросовісним набувачем і цю облігацію придбала цілком законно. Касир ощадбанку, що була викликана до суду як свідок, підтвердила, що добре пам’ятає факт продажу облігації.
На яке коло питань розраховане це завдання? Як слід вирішити це завдання ?


Задача 4
Токарєв і Бутенко були співвласниками будинку. Бутенко, який проживав на другому поверсі, збудував веранду, після чого Токарєв звернувся з позовом до суду про її знесення. У позовній заяві він зазначив, що веранда перекриває природнє освітлення його кімнати і змушує постійно користуватись електроосвітленням.
Як слід вирішити це завдання ? Чи були у Токарєва підстави звернутися до суду з вимогою про заборону будівництва веранди до того, як Бутенко побудував її ?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Історія виникнення та розвитку віндикаційного позову.
Огляд судової практики з застосування віндикаційного позову.
Особливості зобов'язально-правових позовів захисту права власності.
Особливості позову про визнання права власності на квартиру.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: захист права власності та інших речових прав; загальні та спеціальні засоби захисту; речово-правові та зобов'язально-правові засоби захисту; засоби захисту, що ґрунтуються на нормах різних інститутів цивільного права; суб'єкти права на захист, власник, добросовісний набувач; особа, що має речове право на чуже майно, позивач, відповідач, предмет позову, позовна давність, віндикаційний позов, негаторний позов, позов про визнання права власності, позов з незаконних дій та рішень органів влади та управління, позов про звільнення майна з-під арешту (вилучення майна з опису), позов про відшкодування шкоди, позов про визнання права власності на приміщення, позов про переведення прав та обов'язків покупця, позов про поділ майна між співвласниками, позов про виділ частки зі спільного майна.
Завдання 2. Скласти схеми
Речово-правові засоби захисту права власності
Зобов’язально-правові засоби захисту права власності


Тестові завдання
1. До зобов'язально-правових засобів захисту права власності відноситься:
а) позов про витребування майна з чужого незаконного володіння;
б) позов про усунення перешкод, що зважають здійсненню права власності;
в) позов про визнання права власності;
г) вимога про повернення безпідставно одержаного за рахунок власника майна.
2. Негаторний позов відноситься до:
а) зобов'язально-правових засобів захисту права власності;
б) речово-правових засобів захисту права власності;
в) спеціальних засобів захисту права власності;
г) самоврядних засобів захисту права власності.

3. Віндикаційний позов відноситься до:
а) спеціальних засобів захисту права власності;
б) приватних засобів захисту права власності;
в) зобов'язально-правових засобів захисту права власності;
г) речово-правових засобів захисту права власності.

4. Позов про визнання правочину недійсним відноситься до:
а) зобов'язально-правових засобів захисту права власності;
б) самоврядних засобів захисту права власності;
в) спеціальних засобів захисту права власності;
г) речово-правових засобів захисту права власності.

5. Віндикаційний позов - це:
а) позов власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
б) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного індивідуальними ознаками, з чужого незаконного володіння;
в) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного родовими ознаками, з чужого незаконного володіння;
г) позов про визначення порядку володіння, користування і розпоряджання майном, що є спільною власністю кількох осіб.

6. Негаторний позов - це:
а) позов про переведення прав і обов'язків покупця за договором купівлі-продажу;
б) позов про порядок утримання майна;
в) позов неволодіючого власника до фактичного набувача про витребування майна, визначеного індивідуальними ознаками, з чужого незаконного володіння;
г) позов власника про усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном.

7. Однією з умов пред'явлення позову про визнання права власності є:
а) існування перешкод у здійсненні власником права користування та розпорядження своїм майном;
б) викрадення майна у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
в) оспорювання права власності власника майна або невизнання його іншою особою;
г) наявність обставин, що можуть порушити права власника у майбутньому.
8. Об'єктом віндикаційного позову є:
а) речі, визначені родовими ознаками;
б) речі, визначені індивідуальними ознаками, які існують в натурі на момент подання позову;
в) речі, визначені індивідуальними ознаками, які не збереглися в натурі на момент подання позову;
г) матеріально-правова вимога позивача до відповідача.

9. Предметом віндикаційного позову є:
а) вимога позивача до відповідача про повернення майна з чужого незаконного володіння;
б) речі, визначені індивідуальними ознаками, які існують в натурі на момент подання позову;
в) вимога позивача про усунення з боку відповідача будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
г) усунення триваючого правопорушення.

10. Яке майно не може бути витребувано від добросовісного набувача за віндикаційним позовом?
а) загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
б) викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння;
в) гроші та цінні папери на пред'явника;
г) набуте безвідплатно в особи, яка не мала права його відчужувати.

11. Від якого набувача власник має право вимагати передання усіх доходів від свого майна за весь час володіння ним?
а) від добросовісного набувача;
б) від будь-якого набувача;
в) від недобросовісного, окрім випадків, передбачених законом;
г) від недобросовісного набувача.

12. Повернення яких доходів має право вимагати власник від добросовісного набувача за віндикаційним позовом?
а) які добросовісний набувач одержав чи міг одержати з моменту, коли дізнався чи міг дізнатися про незаконність свого володіння майном;
б) одержаних за весь час незаконного володіння майном;
в) одержаних за останній місяць незаконного володіння майном;
г) одержаних за три останні місяці незаконного володіння майном.

13. Витрати, що необхідні для забезпечення нормального стану та збереження майна з урахуванням його зношуваності, називаються:
а) достатніми витратами;
б) обов'язковими витратами;
в) необхідними витратами;
г) дрібними витратами

14. Строк позовної давності щодо вимог про повернення майна з чужого незаконного володіння складає:
а) три роки;
б) п'ять років;
в) шість місяців;
г) до таких вимог позовна давність не застосовується.

15. Об'єктом негаторного позову є:
а) вимога позивача про усунення з боку відповідача будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання своїм майном;
б) вимога позивача до відповідача про повернення майна з чужого незаконного володіння;
в) усунення триваючого правопорушення, що збереглося до моменту подання позову до суду;
г) речі, визначені родовими ознаками.

16. Предметом негаторного позову є:
а) речі, визначені індивідуальними ознаками;
б) усунення триваючого правопорушення, що збереглося до моменту подання позову до суду;
в) вимога позивача про усунення з боку відповідача будь-яких перешкод у здійсненні ним права користування та розпоряджання майном;
г) вимога позивача до відповідача про повернення майна з чужого незаконного володіння.

17. Позовна давність до вимог за негаторним позовом:
а) не застосовується;
б) складає три роки;
в) складає шість місяців;
г) складає один рік.

18. За якої умови власник має право витребувати майно від добросовісного набувача за віндикаційним позовом?
а) якщо майно було подароване власником;
б) якщо майно було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння;
в) якщо майно було продане власником за заниженою ціною;
г) якщо майно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень
19. Не може бути позивачем у індикаційному позові:
а) власник майна, який на момент подання позову не володіє цим майном;
б) особа, яка володіє майном на праві повного господарського відання або оперативного управління;
в) особа, яка володіє майном на підставі, передбаченій договором;
г) власник майна, який на момент подання позову володіє цим майном
Запитання, що виносяться на ЧЕТВЕРТИЙ модульний контроль


1.Поняття власності і права власності
2. Право власності в суб’єктивному і об’єктивному сенсі
3. Зміст права власності
4. Суб'єкти та об'єкти права власності.
5. Форми та види права власності
6. Первісні підстави виникнення права власності
7. Похідні підстави виникнення права власності
8. Момент виникнення права власності
9. За ким визнається право власності на перероблену річ?
10. Що таке безхазяйна річ і який порядок набуття права власності на безхазяйні речі передбачений чинним законодавством?
11. За яких умов особа може набути право власності за набувальною давністю?
12. Що таке знахідка і чим вона відрізняється від скарбу?
13. Які підстави припинення права власності існують?
14. Чим реквізиція відрізняється від конфіскації та націоналізації?
15. Хто є суб'єктами права приватної власності в Україні? Іноземці та особи без громадянства як суб'єкти права приватної власності.
16. Які об'єкти не можуть перебувати у власності фізичних осіб?
17. Які підстави виникнення права приватної власності Вам відомі?
18. Які підстави припинення права приватної власності Вам відомі?
19. Правове регулювання власності на землю.
20. Право власності на житло: поняття та зміст.
21. Спільні закономірності, що характеризують право власності юридичних осіб
22. Право власності кооперативів
23. Право власності господарських товариств
а) повне товариство
б) командитне товариство
в) товариство з обмеженою відповідальністю
г) товариство з додатковою відповідальністю
д) акціонерне товариство
24. Право власності громадських об’єднань
25. Поняття права державної власності.
26. Суб'єкти та об'єкти права державної власності.
27. Підстави виникнення права державної власності.
28. Припинення права державної власності.
29. Поняття права комунальної власності.
30. Суб'єкти і об'єкти комунальної власності.
31. Підстави виникнення і припинення права комунальної власності.
32. Ознаки права спільної власності
33. Що таке право спільної часткової власності і які ознаки характерні для нього?
34. Що таке ідеальна частка і чим вона відрізняється від реальної?
35. Які правила передбачені для продажу частки у праві спільної часткової власності?
36. Що розуміють під правом спільної сумісної власності і які його особливості?
37. За яких підстав виникає право спільної сумісної власності?
38. Як відбувається здійснення права спільної сумісної власності?
39. Загальні положення про речові права на чуже майно: поняття, ознаки.
40. Право володіння чужим майном: поняття, сутність, види, підстави виникнення та припинення.
41. Сервітутне право: поняття, зміст, ознаки, види.
42. Поняття, зміст та ознаки права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзису).
43. Поняття, зміст та ознаки суперфіціарного права.
44. Загальна характеристика захисту права власності та інших речових прав: поняття, способи, суб'єкти захисту.
45. Віндикаційний позов: поняття, предмет, сторони, умови пред'явлення.
46. Негаторний позов: поняття, предмет, сторони, умови пред'явлення.
47. Позов про визнання права власності.
МОДУЛЬ 5
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Тема 25 Авторське право і суміжні права
Питання до теми:

Що розуміють під правом інтелектуальної власності
Якими нормативно-правовими актами регулюється право інтелектуальної власності?
З яких елементів складається система права інтелектуальної власності?
В чому полягає зміст права інтелектуальної власності?
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
Який строк позовної давності встановлений для захисту прав інтелектуальної власності?
Що таке авторське право і якими нормативно-правовим актами воно регулюється?
Що розуміють під об'єктом авторського права? Які твори не належать до об'єктів авторського права?
Що означає «презумпція авторства»? Які види співавторства Вам відомі?
Зміст авторського права
Який строк чинності прав інтелектуальної власності на твір передбачений чинним законодавством?
Що таке суміжні права і в чому полягає їх зміст?
На які об'єкти суміжних прав поширюється правовий захист?
Які знаки охорони передбачені для авторського права та суміжних прав? З яких елементів вони складаються?

Задача 1
Соловйов і Романов звернулись до суду з позовом до Кучеренка і Васильєва про визнання їх співавторами «Довідника будівельника». Було встановлено, що позивачі спільно з відповідачами об'єднались в колектив для розробки Довідника. Заперечуючи вимоги позивачів, відповідачі вказали, що участь Соловйова та Романова у створенні Довідника полягала у фінансуванні проекту, пошуку рецензента та укладанні контракту з видавництвом. Позивачі наголошували на співавторстві, оскільки без їхньої фінансової та особистої участі Довідник не вийшов би в світ.
Що таке співавторство? За яких умов особи визнаються співавторами твору? Яке рішення повинен прийняти суд? Відповідь обґрунтуйте.

Задача 2
У серпні 2003 р. видавництво «Ксилон» опублікувало повість письменника Громова «Доля». В червні 2006 р. Громову стали відомі факти використання твору без його згоди. З проханням дати консультацію по спірних питаннях, він звернувся до адвоката. Автора, зокрема, цікавило, чи порушено його авторське право, а якщо так, то хто повинен виплачувати йому авторську винагороду у наступних випадках:
1) невеликий уривок повісті був зачитаний в літературній програмі по радіо;
2) повість була видана тиражем 800 примірників рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих;
за сюжетом повісті відбулася вистава в театрі юного глядача;
уривок повісті був опублікований в літературному журналі;
5) видавництво «А.С.К.» опублікувало повість у перекладі російською мовою та імпортувало частину примірників до Росії;
6) літературний інститут виготовив 50 примірників твору для використання в учбовому процесі.
Надайте відповіді на поставлені запитання, посилаючись на норми чинного законодавства. Які з зазначених способів використання твору належать до виключної компетенції автора?

Задача 3
Спадкоємці художника Потапенко, який помер 15 липня 1956 р., дізналися, що одна з його картин була продана 20 лютого 2007 р. художнім салоном приватному колекціонеру. Спадкоємці художника на праві слідування заявили вимоги до покупця картини та художнього салону про виплату їм 5% від вартості, за якою картина була продана музею. Художній салон проти позову заперечував, посилаючись на те, що купив цю картину у 1996 р. у дружини померлого художника, яка як спадкоємниця всіх робіт Потапенка при складанні договору відмовилася від права слідування у разі наступних продажів картини. Покупець картини заявив, що спадкоємці взагалі не можуть висувати будь-яких вимог, оскільки дія авторського права закінчилася 15 липня 2006 р., тобто із спливом 50 років з дня смерті автора.
Як слід вирішити цій спір?

Задача 4 В один з районних судів м. Львова звернувся з позовною заявою гр. Король. Позивач зазначав, що він є автором архітектурного комплексу, будівельні роботи по спорудженню якого в повному обсязі давно завершені. Пам'ятник урочисто відкрито в день міста в присутності мешканців міста та гостей.
Оскільки міськвиконком міста відмовився виплатити авторський гонорар, позивач просив суд стягти з відповідача 140 тис. гривень. Пізніше позивач збільшив свої позовні вимоги до 400 тис. гривень. Представник відповідача позову не визнав і обґрунтовував це тим, що:
1) міськвиконком міста угоди з автором на створення пам'ятника не укладав, а тому не має ніяких підстав і для виплати авторові авторського гонорару;
2) замовником збудованого комплексу виступала обласна Рада, а спорудження велось в основному на кошти пожертвувачів.
Міськвиконком виділив лише земельну ділянку під пам'ятник і здійснював організаційну роботу,
3) будівництво комплексу ще не завершене, оскільки офіційної передачі на баланс міста ще не відбулося.
В судовому засіданні було встановлено, що Державне агентство України з авторських і суміжних прав гр. Король видало свідоцтво про реєстрацію його авторських прав на архітектурний комплекс.
Дайте відповіді на питання і вирішіть спір:
1. Чи підлягають позовні вимоги гр. Король задоволенню?
2. Чи зобов'язаний автор реєструвати свої твори у Державному агентстві України з авторських і суміжних прав і які правові наслідки тягне така реєстрація?
3. Чи зміниться рішення суду, якщо позивач є працівником організації, яка здійснювала спорудження пам'ятника?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Авторське і суміжне право у шоу-бізнесе.
Законодавче регулювання розповсюдження і публічного демонстрування фільмів як фактор боротьби з піратством
Шляхи легалізації аудіовізуального ринку в Україні

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: система права інтелектуальної власності, об'єкти та суб'єкти права інтелектуальної власності, зміст права інтелектуальної власності, виключні права, твір, автор, співавтори, подільне та неподільне співавторство, первинні та похідні суб'єкти авторського права, презумпція авторства, особисті немайнові права автора, майнові права автора, використання твору, суміжні права, гудвіл.
Завдання 2. Скласти схеми
Захист права інтелектуальної власності
Зміст права інтелектуальної власності


Тестові завдання
1. Строк чинності особистих немайнових прав автора:
а) не обмежено в часі;
б) 70 років;
в) 75 років;
г) 50 років.

2. До об'єктів права інтелектуальної власності не належать:
а) літературні та художні твори;
б) наукові відкриття;
в) сорти рослин, породи тварин;
г) ідеї.

3. Хто є суб'єктом авторського права?
а) автори творів;
б) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові права;
в) автори творів та їх спадкоємці;
г) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права.

4. Не є об'єктом авторського права:
а) твори народної творчості (фольклор);
б) похідні твори;
в) комп'ютерні програми;
г) виступи, лекції.

5. Спеціальним знаком охорони авторського права є:
а) ®;
б) С, ім'я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору;
в) ©, ім'я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору;
г) ©.

6. Що з перерахованого є особистим немайновим правом автора?
а) право на використання твору;
б) право на заборону публічної демонстрації твору;
в) право на дозвіл імпорту примірників твору;
г) право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора.

7. Що є майновим правом автора?
а) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі;
б) право на недоторканість твору;
в) виключне право на дозвіл або заборону використання твору;
г) право обирати псевдонім у зв'язку з використанням твору.

8. З якого моменту відраховується строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір?
а) з дня опублікування твору;
б) з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків передбачених законом;
в) з дня смерті автора;
г) з 1 січня року смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів.

9. Скільки складає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір?
а) 50 років;
б) 75 років з моменту створення твору;
в) протягом життя автора твору;
г) протягом життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом.

10. У якому випадку твір не може бути опублікований?
а) якщо він порушує будь-які права людини;
б) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадському порядку, здоров'ю та моральності населення;
в) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському порядку;
г) у разі смерті автора.

11. З якого моменту виникає авторське право?
а) з моменту опублікування твору;
б) із моменту виконання всіх формальностей щодо ідентифікації твору;
в) з моменту створення твору;
г) із моменту сплати коштів за користування значком ©

12. Авторським правом охороняються:
а) його об'єкти;
б) особисті немайнові і майнові права авторів і правонаступників;
в) твори науки, літератури мистецтва;
г) інформація про управління правами мистецтва.

13. Автором визнається:
а) юридична особа, що організувала і фінансувала створення результату творчої діяльності;
б) особа, що вказана автором;
в) фізична особа, творчою працею якої створено твір;
г) особа, що набула права авторства через його платне придбання.

14. Псевдонім це:
а) вигадане ім'я, що обране автором для зазначення свого авторства;
б) присвоєне державою кодове ім'я для індивідуалізації особи;
в) кличка фізичної особи;
г) частина прізвища фізичної особи.

15. Іноземні особи в Україні мають авторські права:
а) передбачені їх національним законодавством;
б) користуються прерогативами стосовно до громадян України;
в) обмежуються в правах відповідно до встановленої реторсії;
г) однакові з громадянами України.

16. Співавтори це:
а) всі особи, що були причетні до оприлюднення твору;
б) особи, творчою працею яких створено твір;
в) інвестори, особи, що фінансували створення твору;
г) особи, що надавали консультативну допомогу та керували проектом

17. Об’єктом авторського твору є:
а) похідні твори;
б) твори народної творчості (фольклор);
в) грошові знаки;
г) державні нагороди України

18. Об’єктами суміжних прав визнаються:
а) передачі (програми) організацій мовлення;
б) топографії інтегральних схем;
в) місця походження товарів;
г) права осіб, що сприяли створенню і комерційному успіху твору.

19. Майнові права у авторському праві можна:
а) продати;
б) передати на підставі авторського договору;
в) використати на підставі ліцензії;
г) подарувати

20. Суб’єктами авторського права є:
а) патентоволодільці;
б) фізичні і юридичні особи;
в) автори творів, їх спадкоємці та особи яким автори передали авторські майнові права;
г) інвестори


Тема 26 Патентне право
Питання до теми:

Право промислової власності: поняття, ознаки та правове регулювання.
Об'єкти патентного права. Умови патентоспроможності об'єктів.
Суб'єкти права промислової власності.
Що таке пріоритет і які його основні види?
Порядок отримання патенту.
Зміст патенту та його види.
Строки чинності прав на об'єкти прав промислової власності.
Припинення дії патенту та визнання його недійсним: умови та порядок.


Задача 1
Агроном Бондаренко запропонував використати лікарську речовину для боротьби з сільськогосподарськими шкідниками. Після видачі Бондаренку патенту, до суду звернувся Кремінь з позовом про визнання його співавтором даного винаходу і про видачу йому патенту. В судовому засіданні було встановлено, що Кремінь висловив ідею використання даної речовини на фермерській конференції.
Яке рішення повинен винести суд? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Задача 2
У контракті інженера КБ «Південне» Вороніна зазначалось, що у випадку створення ним винаходу, патентоволодільцем стає завод. У вільний від роботи час, застосувавши набуті в КБ знання і досвід, Воронін винайшов пристрій для магнітної генерації і подав заявку на видачу йому патенту на даний винахід.
Дізнавшись про подану заявку, керівництво заводу вимагало, щоб винахідник, як це і передбачено контрактом, уступив патент. Одержавши відмову, завод пред'явив до Вороніна і Держпатенту України позов про переведення на нього прав патентоволодільця і видав наказ про звільнення Вороніна з роботи.
Розглянувши позов, суд в його задоволенні відмовив, а зустрічний позов Вороніна про поновлення на роботі і оплату вимушеного прогулу задовольнив.
Чи правильне рішення суду? Відповідь обгрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Задача 3
АТ «Мотор Січ» у жовтні 2006 р. отримало патент на пристрій для виміру електроструму і звернулося до ТОВ «Весна» з позовом про припинення дій, які порушують права на винахід. ТОВ «Весна» проти позову заперечувало, оскільки такі пристрої вони в невеликих масштабах випускають ще з 2004 р. і пояснили, що з липня 2006 р. проводять підготовчі дії з метою випуску такої продукції в значних масштабах.
Проаналізуйте ситуацію. Що таке право поперіднього користування? Чи можна передати право поперіднього користування іншим особам?

Задача 4
На протязі декількох років власник патенту Кіров відмовлявся від неодноразових пропозицій надати дозвіл на використання винаходу.
Зацікавлений у використанні винаходу автомобільний завод звернувся в суд з позовом про надання йому примусової ліцензії (дозволу) на використання винаходу.
Який строк дії патенту на винахід встановлює законодавство України? Чи вправі власник патенту заборонити іншим особам використовувати винахід? Які правові наслідки спливу строку дії патенту? Яке рішення повинен прийняти суд?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Ліцензійний договір як один із способів використання об'єктів патентного права.
Патентування об'єктів права промислової власності у іноземних державах.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: право промислової власності, винахід, корисна модель, промисловий зразок, патентоспроможність, новизна, пріоритет, винахідницький рівень, промислова придатність, винахідник, автор, первинні та похідні суб'єкти права промислової власності, патент, принцип першого заявника, ліцензія, виключна та невиключна ліцензія, примусова ліцензія.
Завдання 2. Скласти схеми
Порядок отримання патенту
Умови патентоспроможності об'єктів права промислової власності.


Тестові завдання
1. Право промислової власності є:
а) інститутом авторського права;
б) самостійним інститутом права інтелектуальної власності;
в) підгалуззю економічного права;
г) матеріальними активами держави.

2. До об'єктів права промислової власності відносяться:
а) нова техніка;
б) витвори ужиткового мистецтва;
в) промислові підприємства;
г) корисні моделі.

3. Винаходом визнається:
а) нове промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
б) комп'ютерна програма;
в) технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможне
г) відкриття наукових теорій та математичних методів.

4. Службовим винаходом визнається:
а) винахід, що створений працівником;
б) винахід що містить державну таємницю;
в) винахід, що створений на підставі замовлення;
г) конвенційний винахід.

5. Роботодавцем визнається:
а) особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу;
б) особа, що працює за трудовим договором;
в) особа, яка видає трудові книжки.
г) особа, яка прийняла працівника за трудовим договором

6. Патентом визнається:
а) документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності;
б) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід
в) документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію;
г) дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю.

7. Ліцензією визнається:
а) дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності;
б) документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи;
в) дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов;
г) рішення суду про використання винаходу іншими особами.

8. Заявкою визнається:
а) документ, що посвідчує право власності на корисну модель;
б) висновок формальної експертизи;
в) сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту;
г) документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу.

9. Строк дії патенту України на винахід становить:
а) 6 років від дати подання заявки;
б) 20 років від дати подання заявки;
в) 30 років від дати подання заявки;
г) 10 років від дати подання заявки.

10. Умовами патентоздатності винаходу визнаються:
а) новизна, однорідність, стабільність, відмінність;
б) новизна і промислова придатність;
в) новизна, висота винаходу, промислова придатність;
г) новизна, винахідницький рівень, промислова придатність

11. Переважне право на отримання патенту має:
а) винахідник;
б) роботодавець;
в) патентовласник;
г) заявник.

12. Датою подання заявки вважається:
а) дата складання заявки;
б) дата відправлення заявки поштою до Відомства;
в) дата формулювання опису винаходу;
г) дата одержання заявки Установою.

13. Видача патенту здійснюється:
а) після проходження експертизи по суті;
б) у місячний термін після його державної реєстрації;
в) у двомісячний термін після його державної реєстрації;
г) у місячний термін після винесення рішення про видачу патенту.


Тема 27 Правові засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів та послуг
Питання до теми:

1. Поняття комерційного найменування, його правові ознаки та функції
2. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, його виникнення, оформлення, здійснення
3. Зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування
4. Неприпустимість відчуження права інтелектуальної власності на комерційне найменування
5. Поняття торговельної марки та Ії значення в цивільному обігу
6. Оформлення прав на торговельну марку
7. Право інтелектуальної власності на торговельну марку
8. Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
9. Виникнення, припинення, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Строки чинності
10. Право інтелектуальної власності на географічне зазначення

Задача 1
У січні 2006 р. у Луцьку було зареєстровано ТОВ «Море», яке відкрило магазин з продажу дитячих іграшок «Море». У липні 2006 р. кондитерська фабрика «Загадка» випустила цукерки під назвою «Море».
У вересні 2006 р. трикотажна фабрика «Оригінал» отримала свідоцтво на знак для товарів та послуг «Море» (клас товарів - дитячий одяг). У цьому зв'язку вона звернулася до ТОВ «Море» та кондитерської фабрики «Загадка» з вимогою припинити використання таких найменувань, оскільки це порушує її права, або при бажанні продовжувати таку діяльність укласти ліцензійний договір.
Засновники ТОВ «Море» з метою уникнути необхідності оплати за договором спочатку пообіцяли перейменувати юридичну особу та магазин і вагалися між назвою «Теремок» та «Колобок», але після бесіди з юристом змінили свою позицію. Підставою для заперечення проти вимог трикотажної фабрики став той факт, що вони розпочали користуватися цією назвою значно раніше, а тому Департамент неправомірно видав трикотажній фабриці «Оригінал» свідоцтво на знак Для товарів та послуг і є всі підстави ставити питання про визнання свідоцтва недійсним.
Проаналізуйте доводи сторін. Як потрібно вирішити спір? Як співвідносяться право на фірмове найменування і право на знак для товарів та послуг? Які права має автор персонажу? Хто і в яких випадках може звернутися до суду про визнання свідоцтва на знак для товарів та послуг недійсним?

Задача 2
До патентного повіреного з проханням допомогти оформити заявки для отримання свідоцтва на знак для товарів та послуг звернулися такі підприємства:
ТОВ «Струм» зі знаком «Добра вода» для випуску мінеральної води;
овочева фабрика зі знаком «Помідорчик» для позначення продукції, виготовлюваної з помідорів;
АТ «Промінь» зі знаком «Кока-кола» для випуску меблів;
швейна фабрика зі знаком «Ласта» для жіночого одягу;
ТОВ «Альфа» зі знаком «Сигма-М» для товарів технічного призначення (за умови, що їх конкуренти вже отримали свідоцтво на знак «Сигма» для цього класу товарів).
Чи може Департамент видати охоронні документи на ці позначення? Які умови надання правової охорони знакам для товарів та послуг зазначені в чинному законодавстві України? Які існують підстави для відмови в наданні правової охорони? Як охороняються на території України загальновідомі товарні знаки? Чи можуть юридичні особи самостійно подати заявки без допомоги патентного повіреного?

Задача 3
У 2003 році ТОВ „Флеш", яке займалося виготовленням телевізійних ігрових приставок, подало до Держпатенту України заявку на реєстрацію знаку для товарів та послуг «NINTEDO» і отримало відповідне свідоцтво. Через певний час компанія „NINTEDO Ко" (Японія) звернулася до суду з позовом до товариства та Держпатенту з вимогою про визнання недійсним даного свідоцтва, посилаючись на те, що знак відтворює загальновідомий знак «NINTEDO», що належить компанії з 1929 року, тим самим вводить в оману споживачів щодо якості товару та його виробника. Відповідач позов не визнав, зазначивши, що компанія «NINTEDO Ко» не працювала і не працює на ринку України, а отже знак «NINTEDO» не є загальновідомим.
Які знаки для товарів та послуг не можуть бути зареєстровані в Україні? Які знаки належать до загальновідомих? Чи можна вважати «NINTEDO» загальновідомим знаком? Як це можна довести? Чи може знак для товарів та послуг, що збігається з комерційним найменуванням їх виробника, бути зареєстрованим на ім'я українського товариства?

Задача 4.
Котов звернувся до Міністерства економіки з заявою про реєстрацію торговельної марки - малюнку пасіки на фоні державного прапора України. У заявці він зазначив, що використання прапора засвідчуватиме національну приналежність виробника, а це, в свою чергу, збільшить попит на мед та його прибутки.
Міністерство економіки відмовило Котову у реєстрації торговельної марки. Воно також рекомендувало Котову спочатку зареєструватися в якості суб'єкта підприємницької діяльності, а вже потім звертатися за реєстрацією торговельної марки у відповідні органи.
Що таке торговельна марка і про який вид марки йдеться у задачі? За яких умов торговельним маркам надається правова охорона? Чи має право Котов вимагати реєстрації торговельної марки без отримання статусу суб'єкта підприємницької діяльності? Чи дотримав Котов вимоги чинного законодавства? Чи правомірна відмова Міністерства економіки у реєстрації торговельної марки? Якщо так, то з яких підстав? Як належить Котову поводитися у даній ситуації?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Відповідальність за порушення інтелектуальної власності щодо фірмового найменування
Правова природа доменного імені.

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: зазначення походження товару; просте зазначення товару; кваліфіковане зазначення походження товару; комерційне найменування; торговельна марка, словесна, зображувальна, об'ємна марка, назва місця походження товару; видова назва товару; географічне зазначення походження товару; доменне ім’я, бренд
Завдання 2. Скласти схеми
Майнові права інтелектуальної власності на комерційне найменування;
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку;
Майнові права інтелектуальної власності на географічне зазначення


Тестові завдання
1. Правова охорона надається знаку для товарів і послуг, який:
а) не суперечить публічному порядку;
б) не суперечить принципам гуманності;
в) не суперечить принципам моралі;
г) на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановленій Законом «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»

2. Право власності на знак для товарів і послуг засвідчується
а) патентом;
б) свідоцтвом;
в) державним актом;
г) ліцензією

3. Строк дії свідоцтва
а) становить 50 років від дати подання заявки до Установи;
б) становить 20 років від дати подання заявки до Установи;
в) становить 10 років від дати подання заявки до Установи;
г) не обмежено в часі

4. Іноземні особи в Україні мають права на знаки для товарів і послуг:
а) передбачені їх національним законодавством;
б) користуються прерогативами стосовно до громадян України;
в) обмежуються в правах відповідно до встановленої реторсії;
г) однакові з громадянами України.

5. Доменне ім’я – це:
а) виконавська діяльність артистів;
б) наукове відкриття;
в) ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті;
г) знак обслуговування

6. Бренд – це:
а) код платника податку, реєстраційний номер в єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ);
б) послідовний набір функціональних, емоційних і самовиразних обіцянок цільовому споживачеві, які є унікальними, значимими і важко імітованими;
в) позначення, за яким товари і послуги одних осіб відрізняються від товарів і послуг інших осіб;
г) поєднання найменування юридичної особи, назви виробу, вказівки на державний стандарт, сорт, посилання на технічні умови тощо

7. Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують:
а) офіційні контрольні клейма;
б) гарантійні клейма;
в) пробірні клейма;
г) печатки

8. Не реєструються як знаки позначення, які відтворюють:
а) промислові зразки;
б) назви відомих в Україні творів науки, літератури і мистецтва без згоди власників авторського права;
в) цитати і персонажі творів науки, літератури і мистецтва без згоди власників авторського права;
г) прізвища, імена, псевдоніми, портрети відомих в Україні осіб без їх згоди.

9. Якщо право на одержання свідоцтва мають кілька осіб,
а) кожному видається по свідоцтву;
б) видається одне свідоцтво, з обов’язкової копією кожному;
в) кожному видається копія свідоцтва;
г) їм видається одне свідоцтво

10. На підставі рішення про реєстрацію знака та за наявності документів про сплату державного мита за видачу свідоцтва і збору за публікацію свідоцтва здійснюється:
а) надання правової охорони;
б) перевірка на відповідність формальним вимогам;
в) кваліфікована експертиза;
г) публікація в офіційному бюлетені відомостей про видачу свідоцтва

Запитання, що виносяться на П'ЯТИЙ модульний контроль


Що розуміють під правом інтелектуальної власності
Якими нормативно-правовими актами регулюється право інтелектуальної власності?
З яких елементів складається система права інтелектуальної власності?
В чому полягає зміст права інтелектуальної власності?
Співвідношення права інтелектуальної власності та права власності
Який строк позовної давності встановлений для захисту прав інтелектуальної власності?
Що таке авторське право і якими нормативно-правовим актами воно регулюється?
Що розуміють під об'єктом авторського права? Які твори не належать до об'єктів авторського права?
Що означає «презумпція авторства»? Які види співавторства Вам відомі?
Зміст авторського права
Який строк чинності прав інтелектуальної власності на твір передбачений чинним законодавством?
Що таке суміжні права і в чому полягає їх зміст?
На які об'єкти суміжних прав поширюється правовий захист?
Які знаки охорони передбачені для авторського права та суміжних прав? З яких елементів вони складаються?
Право промислової власності: поняття, ознаки та правове регулювання.
Об'єкти патентного права. Умови патентоспроможності об'єктів.
Суб'єкти права промислової власності.
Що таке пріоритет і які його основні види?
Порядок отримання патенту.
Зміст патенту та його види.
Строки чинності прав на об'єкти прав промислової власності.
Припинення дії патенту та визнання його недійсним: умови та порядок.
Поняття комерційного найменування, його правові ознаки та функції
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування, його виникнення, оформлення, здійснення
Зміст права інтелектуальної власності на комерційне найменування
Неприпустимість відчуження права інтелектуальної власності на комерційне найменування
Поняття торговельної марки та Ії значення в цивільному обігу
Оформлення прав на торговельну марку
Право інтелектуальної власності на торговельну марку
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку
Виникнення, припинення, визнання недійсними прав інтелектуальної власності на торговельну марку. Строки чинності
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення
МОДУЛЬ 6
ЗОБОВ’ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО
Тема 28 Загальні положення про зобов’язання
Питання до теми:

Що таке зобов’язання та зобов’язальне право?
Яку структуру має цивільне-правове зобов’язання? Що таке право вимоги та борг?
Яке місце займає зобов'язальне право у системі цивільного права України?
Принципи зобов’язального права
Які види цивільно-правових зобов'язань Вам відомі?
Чим односторонні зобов'язання відрізняються від взаємних?
Які зобов'язання називаються алеаторними? На які види вони поділяються?
В чому полягають особливості акцесорних зобов'язань? Наведіть їх приклади.
Чим дольові зобов'язання відрізняються від солідарних та субсидіарних?
Які види множинності осіб у зобов'язанні Вам відомі?
За яких умов та в якому порядку здійснюється цесія та делегація? Які їх правові наслідки?
За яких підстав виникають зобов'язання?

Задача 1
У травні 2006 р. Макаров подарував Любімовій золоту обручку та запропонував одружитися. На заручинах в присутності батьків наречених, було вирішено зіграти весілля у вересні 2006 р. Однак, у серпні наречені посварилися і скасували весілля. Макаров, вважаючи свої права порушеними, почав вимагати від Любімової повернути обручку, відшкодувати витрати на підготовку до весілля (придбання костюму, листівок-запрошень, оренда залу в ресторані) на загальну суму 7000 грн. та відшкодувати моральну шкоду, якої він зазнав у зв'язку із скасуванням весілля у розмірі 2000 грн. Любімова відмовила у задоволенні вимог Макарова, вважаючи, що причина скасування весілля полягає у негідній поведінці нареченого.
Чи обґрунтовані вимоги Макарова? Чи виникло між сторонами зобов'язання? Якщо так, то визначте його вид та підставу.

Задача 2.
Науково-дослідна станція 10 лютого уклала договір з фермером Петровим на поставку 10 березня 150 саджанців малини або 50 саджанців яблуні. Петров для догляду за саджанцями 10 лютого прийняв на роботу агронома Бутенко з посадовим окладом 500 грн. на місяць. 08 березня Петров звернувся до науково-дослідної станції з листом-клопотанням поставити саджанці яблуні, а не малини. Науково-дослідна станція відповіла, що взагалі не зобов'язана постачати саджанці фермерові, оскільки у договорі належним чином не визначений предмет, або, у крайньому випадку, право вибору належить їй, тому зважаючи на високий попит та обмежену кількість саджанців яблуні, вона може поставити Петрову лише саджанці малини в обумовленій кількості. Петров відмовився приймати та оплачувати запропоновані саджанці малини і наполягав на відшкодуванні 500 грн., витрачених на заробітну плату агрономові Бутенку.
Розгляньте аргументи сторін та визначте, чи виникло між сторонами зобов'язання? Якщо так, назвіть його вид. Чи правомірні вимоги Петрова?

Задача 3
Граючи у футбол, 12-ти річний Іванов, 14-ти річний Петров, 17-ти річний Сидоров та 18-ти річний Вовк розбили фару та вітрове скло автомобіля Таврія, який належав Ногіну, завдавши йому збитків на загальну суму 400 грн. Ногін пред’явив до суду позов про стягнення збитків у повному обсязі.
Визначте підставу виникнення та суб’єктний склад зобов’язання. Скільки осіб виступають на боці кредитора та боржника? Визначте вид зобов'язання -дольове, солідарне чи субсидіарне? Яким повинне бути рішення

Задача 4.
На прохання свого приятеля Пісарєва Заславський погодився перевезти на власному автомобілі придбаний Пісарєвим кольоровий телевізор. Під час поїздки з вини Заславського сталося ДТП, внаслідок якого телевізор був повністю пошкоджений.
Пісарєв зажадав від Заславського відшкодувати вартість телевізора, однак останній заперечив, бо на його думку, збирався зробити Пісарєву товариську послугу - грошей за перевезення телевізора він не вимагав, а тому жодних зобов’язань між ними не виникло. До того ж, внаслідок ДТП Заславський також зазнав збитків, оскільки на ремонт автомобіля йому доведеться витратити суму, значно більшу, ніж вартість телевізора.
Хто правий у спорі? Чи виникнуло в даному випадку між сторонами цивільно-правове зобов'язання? Відповідь обгрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Теми рефератів для презентації на семінарі
Структура зобов’язального права України
Види зобов’язань з множинністю осіб
Алеаторні зобов’язання, їх види

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: зобов'язальне право; зобов'язання; суб'єкти, об'єкт та зміст зобов'язання; боржник та кредитор; право вимоги; борг; зобов'язання з активною, пасивною та змішаною множинністю осіб; деліктне зобов'язання, кондикція; регулятивні та охоронні зобов'язання; договірні та позадоговірні зобов'язання; односторонні та взаємні зобов'язання; прості та складні зобов'язання; зобов'язання з конкретно визначеним об'єктом, алеаторні зобов'язання; альтернативні та факультативні зобов'язання; основні та акцесорні зобов'язання; персоніфіковані та неперсоніфіковані зобов'язання; фідуціарні зобов'язання; зобов'язання на користь третьої особи; дольові, солідарні та субсидіарні зобов'язання
Завдання 2. Скласти схеми
Види зобов’язань
Підстави виникнення зобов’язань


Тестові завдання
1. Елементами зобов'язання є:
а) суб'єкти;
б) об'єкт;
в) зміст;
г) підстави виникнення зобов’язань

2. Зміст зобов'язання складають:
а) права та обов'язки його суб'єктів;
б) право вимоги;
в) борг;
г) істотні умови договору.

3. Активна множинність у зобов'язанні передбачає:
а) участь декількох осіб на стороні боржника;
б) участь декількох осіб на стороні кредитора;
в) участь декількох осіб на стороні кредитора та декілька осіб на стороні боржника;
г) виконання обов'язку боржника поручителем або заставодавцем.

4. Участь декількох осіб на стороні боржника називається:
а) активною множинністю;
б) новацією;
в) пасивною множинністю;
г) змішаною множинністю.

5. У якій формі вчиняється правочин щодо заміни кредитора у зобов'язанні?
а) в усній формі;
б) у письмовій формі;
в) в конклюдентній формі;
г) у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов'язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові.

6. Зобов'язання, метою яких є забезпечення виконання головного зобов'язання, називаються:
а) регулятивними;
б) охоронними;
в) факультативними;
г) акцесорними.

7. Зобов'язання, в яких боржник має здійснити для кредитора одну з кількох дій, передбачених законом або договором, називаються:
а) факультативними;
б) альтернативними;
в) особистими;
г) додатковими.

8. Зобов'язання, в яких боржник зобов'язаний здійснити на користь кредитора конкретну дію, а якщо це неможливо - має право замінити її виконання іншою дією, що заздалегідь визначено угодою сторін, називаються:
а) факультативними;
б) альтернативними;
в) акцесорними;
г) зобов'язаннями з конкретним змістом.

9. Боржник у зобов’язанні може бути замінений іншою особою
а) без згоди кредитора;
б) лише за згодою кредитора;
в) за згодою кредитора, якщо інше не передбачено договором;
г) без згоди кредитора, якщо інше не встановлено договором або законом.

10. Заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється:
а) лише за згодою боржника;
б) без згоди боржника;
в) за згодою боржника, якщо інше не передбачено договором;
г) без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом.


Тема 29 Загальні положення про договір
Питання до теми:

Що таке договір і які ознаки йому властиві?
Зміст договору
Які види договорів Вам відомі?
Чим типові умови договору відрізняються від істотних та звичайних?
З якого моменту договір вважається укладеним?
Що таке оферта і які вимоги передбачені законом щодо неї?
7. Що розуміють під акцептом і які вимоги передбачені законом щодо нього?
8. Тлумачення договорів
9. Попередній договір і протокол про наміри
10. Договір про приєднання. Публічний договір


Задача 1
Ситуація 1. Котов побачив на вітрині магазину річ, яку виявив бажання придбати. Однак, продавець повідомив, що ця річ не продається.
Чи можна вважати річ на витрині магазину офертою
Ситуація 2. Котов зайшов до магазину, взяв на вітрині річ, яку виявив бажання придбати і попрямував до каси. По дорозі він ненавмисно випустив річ із рук, яка від падіння розбилась.
Чи виникло в даному випадку договірне зобов'язання між Котовим і магазином?

Задача 2
В якій із запропонованих ситуацій передбачено договір на користь третьої особи:
Ситуація 1. Котов уклав договір страхування, за яким була обумовлена виплата страхової суми у разі його смерті або втрати працездатності протягом строку договору його дочці.
Ситуація 2. Котов уклав договір страхування щодо своєї 20-річної дочки
Ситуація 3. Котов уклав з Левіним договір купівлі-продажу будинку. За цим договором власником будинку став 14-річний син Котова.
Ситуація 4. Котов позичив Левіну 10 тис. гривень. В договорі було обумовлено повернення боргу його дочці.
Ситуація 5. В договорі перевезення було передбачено обов'язок перевізника доставити вантаж до місця призначення і здати його представнику одержувача.

Задача 3
Громадянин Терещенко прочитав в газеті оголошення про те, що громадянка Величко продає старовинний меблевий гарнітур, причому недорого. Зателефонувавши їй, він домовився, що наступного дня прийде оглянути меблі. Але коли у визначений час Терещенко завітав до Величко, меблевий гарнітур уже було продано. Терещенко поставив вимогу перед Величко відшкодувати йому завдані збитки і моральну шкоду. Величко вважає, що ці вимоги є безпідставними.
А як вважаєте ви?

Задача 4
Бородай уклав з Потаповим у простій письмовій формі договір купівлі-продажу квартири. У договорі було встановлено, що основний договір купівлі-продажу буде підписаний сторонами не пізніше 31 грудня поточного року, а також була узгоджена тверда ціна квартири, виражена в доларах США. В обумовлений строк Бородай відмовився продати квартиру Потапову на погоджених умовах, оскільки ціни на ринку нерухомості істотно збільшилися, і він одержав значно більше вигідну пропозицію. Потапів звернувся в суд з вимогою до Бородай про укладання договору купівлі-продажу квартири.
Яке рішення бути винесене судом?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Особливості договору як одного з видів правочинів
Види цивільно-правових договорів та їх особливості

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: договір; принцип свободи договору; односторонній, синалагматичний, багатосторонній договір; відплатний та безвідплатний договір; публічний договір; взаємопогоджений договір та договір приєднання; пойменований, непойменований та змішаний договір; реальний та консенсуальний договір; основний та попередній договір; зміст договору; істотні, типові, звичайні та випадкові умови договору; укладання договору; оферта, акцепт; момент укладання договору
Завдання 2. Скласти схеми
Види договорів
Зміст договору


Тестові завдання
1. Односторонній договір - це:
а) договір, у якому одна сторона має лише суб'єктивні права, а інша - лише суб'єктивні обов'язки;
б) договір, в якому обидві сторони мають права та обов'язки;
в) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією або кількома особами;
г) дія однієї сторони, яка може бути представлена однією особою.

2. Що складає зміст договору?
а) права та обов'язки сторін;
б) умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими відповідно до актів законодавства;
в) умови щодо відповідальності сторін;
г) істотні умови.

3. Договір, у якому одна сторона - підприємець взяла на себе обов'язок здійснювати продаж товарів, виконання робіт чи надання послуг кожному, хто до неї звернеться, називається:
а) публічним;
б) договором приєднання;
в) попереднім;
г) договором на користь третьої особи.

4. Договір, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом погодження другої сторони із запропонованим договором в цілому, називається:
а) публічним;
б) змішаним;
в).договором приєднання;
г) фідуціарним.

5. Договір приєднання може бути змінений або розірваний на вимогу сторони, яка приєдналася, якщо:
а) вона позбавляється прав, які звичайно мала;
б) договір виключає чи обмежує відповідальність другої сторони за порушення зобов'язання;
в) договір містить умови, явно обтяжливі для сторони, яка приєдналася;
г) всі відповіді вірні.

6. Договір, сторони якого зобов'язуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому на визначених умовах, називається:
а) основним;
б) попереднім;
в) договором про наміри;
г) договором на користь третьої особи.

7. У якій формі має бути укладений попередній договір?
а) в усній формі;
б) у нотаріально посвідченій формі;
в) у формі встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - у письмовій формі;
г) у формі, встановленій для основного договору, а якщо форма основного договору не встановлена, - в усній формі.

8. Оферта - це:
а) пропозиція укласти договір;
б) прийняття пропозиції укласти договір;
в) відмова від пропозиції укласти договір;
г) строк для відповіді на пропозицію укласти договір.

9. Акцепт - це:
а) пропозиція розірвати договір;
б) прийняття пропозиції укласти договір;
в) пропозиція змінити умови договору;
г) пропозиція укласти договір.

10. Умови, без погодження яких договір не вважається укладеним, називаються:
а) законними;
б) звичайними;
в) додатковими;
г) істотними.
11. Умови договору, що передбачені нормативними актами, називаються:
а) обов'язковими;
б) випадковими;
в) звичайними;
г) додатковими.

12. Умови, які, як правило, не передбачаються даним видом договору, але можуть бути встановлені за погодженням сторін, або умов, які за погодженням сторін встановлюються у відступ від положень диспозитивної сторони, називаються:
а) законними;
б) випадковими;
в) звичайними;
г) істотними.

13. Місцем укладення договору є:
а) місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір, якщо інше не встановлено договором;
б) місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи, яка дала згоду укласти договір;
в) місце підписання договору;
г) місце проживання фізичної особи або місцезнаходження юридичної особи, яка зробила пропозицію укласти договір.

14. Які умови повинна містити оферта?
а) істотні умови договору;
б) має виражати намір особи укласти у майбутньому договір;
в) істотні та звичайні умови;
г) істотні умови договору та має бути адресована конкретній особі.


Тема 30 Виконання зобов’язань
Питання до теми:

1. Поняття і загальні умови (засади) виконання договірного та позадоговірного зобов’язання
2. Принципи виконання зобов’язання
3. Предмет виконання зобов’язання
4. Суб’єкти виконання зобов’язання
5. Місце виконання зобов’язання
6. Строк (термін) виконання зобов’язання
7. Спосіб виконання зобов’язанняЗадача 1
За договором позики Кузнецов 31 січня 2006 року передав Боброву 5 000 грн. на строк до 01 січня 2007 року. На момент укладання договору сторони проживали ум. Запоріжжі, але у вересні 2006 року Кузнецов виїхав на постійне місце проживання до м. Москви, про що письмово повідомив Боброва. В листі Кузнецов також просив Боброва повернути йому борг у російських рублях за новим місцем проживання, нащо Бобров відповів відмовою і запропонував Кузнецову з'явитися за одержанням боргу в м. Запоріжжя, оскільки договір був укладений саме там.
Чи обгрунтовані вимоги Кузнецова? Як вирішити спір, що виник між сторонами? Які правила відносно місця виконання зобов'язання і валюти грошових зобов'язань містить цивільне законодавство України?

Задача 2.
Ткаченко 10 березня 2007 року звернувся до суду з позовом до Шаркуна про стягнення 1 500 гри. боргу та 5 000 грн. пені за невиконання зобов'язання. Позивач зазначив, що 01 березня 2003 року Шаркун позичив у нього 1 500 грн. Строку повернення боргу між сторонами обумовлено не було. Посилаючись на те, що відповідач відмовився повернути борг, позивач просив суд задовольнити його вимоги. Суд відмовив у позові, виходячи з того, що позивач без поважних причин пропустив строк позовної давності.
Чи обгрунтовані вимоги позивача? Чи правильне рішення виніс суд? Як належить виконувати зобов'язання, в яких строк виконання не встановлений?

Задача 3.
Полунін уклав із Щербиною договір підряду на виконання робіт по ремонту і фарбуванню автомобіля „Шкода". Але у зв'язку із хворобою, Щербина не зміг виконати свої зобов'язання особисто і тому попросив зробити це свого сина, який також мав необхідні знання та досвід для виконання обумовленої роботи. Проти цього заперечив Полунін, який наполягав на розірванні договору та вимагав повернути передані за ремонт гроші. Отримавши відмову, Полунін подав до суду позов з вказаними вимогами.
Чи можливо у даному випадку передоручити виконання зобов'язання третій собі? Які умови та правові наслідки здійснення передоручення виконання? Яке рішення, на Вашу думку, прийме суд? Відповідь обґрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.

Задача 4.
Подружжя Зайцевих та Фоміних, що мешкали у двоповерховому будинку, який належав їм на праві спільної часткової власності, уклали з будівельною фірмою договір на капітальний ремонт водогону. Після виконання фірмою договірних зобов'язань, її представник звернувся до замовників з вимогою про сплату обумовленої договором грошової суми, а також про додаткову оплату виконаних робіт у зв'язку з подорожчанням матеріалів. Замовники відмовилися задовольнити вимоги будівельної фірми в цілому, після чого фірмою до суду був пред'явлений позов з вимогою стягнути з Зайцева суму за договором та додаткові витрати, понесені фірмою.
Визначте вид зобов'язання, яке виникло у даному випадку. Чи може будівельна фірма вимагати сплати боргу від одного із боржників? Яким чином повинно бути виконане таке зобов'язання? Яке рішення має винести суд?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Особливості виконання грошового зобов’язання
Дострокове виконання зобов’язання
Особливості зустрічного виконання зобовязання

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: виконання зобов'язання, принцип належного виконання зобов'язання, незмінність зобов'язання, принцип реального виконання зобов'язання, валюта виконання зобов'язання, предмет виконання зобов'язання, передоручення та переадресування виконання зобов'язання, місце виконання зобов'язання, спосіб виконання зобов'язання, зустрічне виконання
Завдання 2. Скласти схеми
Принципи виконання зобов’язань
Місце виконання зобов’язання


Тестові завдання
1. Зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов
а) договору та вимог Цивільного кодексу;
б) інших актів цивільного законодавства;
в) відповідно до звичаїв ділового обороту
г) інших вимог, що звичайно ставляться

2. Не приймати від боржника виконання його обов’язку частинами:
а) кредитор не має право, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту;
б) кредитор має право, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту;
в) кредитор має право;
г) кредитор не має право

3. Боржник повинен виконати обов’язок, визначений моментом пред’явлення вимоги:
а) у десятиденний строк;
б) у строк три роки;
в) у семиденний строк;
г) на свій вибір

4. Виконати свій обов’язок достроково, боржник:
а) має право, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту;
б) не має право, якщо інше не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає із суті зобов’язання чи звичаїв ділового обороту;
в) не має право;
г) має право

5. Місце виконання зобов’язання встановлюється:
а) у договорі;
б) за місцезнаходженням майна;
в) за місцем здавання товару перевізникові;
г) за місцем проживання боржника

6. Місце виконання за зобов’язанням про передання нерухомого майна встановлюється:
а) за місцезнаходженням боржника;
б) за місцезнаходженням цього майна;
в) за місцезнаходженням кредитора;
г) згідно звичаїв ділового обороту

7. Грошове зобов’язання має бути виконане
а) у любої валюті;
б) у гривнях;
в) у гривнях або у любої іноземній валюті;
г) у грошовому еквіваленті

8. Виконання свого обов’язку однією із сторін, яке відповідно до договору обумовлене виконанням другою стороною свого обов’язку, є:
а) солідарним виконанням зобов’язання;
б) альтернативним виконанням зобов’язання;
в) зустрічним виконанням зобов’язання;
г) виконанням зобов’язання, в якому беруть участь кілька кредиторів;

9. Якщо зустрічне виконання обов’язку здійснено однією із сторін, незважаючи на невиконання другою стороною свого обов’язку, друга сторона:
а) не повинна виконати свій обов’язок;
б) повинна виконати свій обов’язок;
в) має право звернення до суду;
г) не має право звернення до суду

10. Боржник при виконанні альтернативного зобов’язання право вибору предмета зобов’язання:
а) не має;
б) законодавством не встановлено;
в) має;
г) покладає на кредитора
Тема 31 Способи забезпечення виконання зобов’язань
Питання до теми:

Поняття, види та правове значення способів забезпечення виконання зобов'язання.
Поняття та види неустойки.
Підстави виникнення та припинення поруки.
Суб'єктний склад, підстави виникнення та припинення гарантії.
Поняття та функції завдатку.
Поняття, ознаки та види застави.
Права та обов'язки сторін, що випливають із договору застави.
Підстави виникнення та припинення притримання.

Задача 1
Барінов прочитав у місцевій газеті оголошення про продаж Микитенком автомобіля Audi за 40 000 грн. Оглянувши автомобіль, він погодився його купити і дав завдаток у розмірі 5 000 грн., а решту суми зобов'язався передати протягом 7Днів з дня сплати завдатку. Через кілька днів Барінов захворів, про що сповістив Микитенка, і попросив його зачекати ще 14 днів. Однак у зв'язку із загостренням хвороби, передати гроші протягом даного періоду він також не зміг.
Не дочекавшись покупця, Микитенко, якому терміново потрібні були гроші, продав автомобіль Костюку, а одержаний завдаток поштовим переказом надіслав Барінову, повідомивши його про відмову від правочину.
Чи можна вважати даний договір укладеним? Які правові наслідки невиконання договору, забезпеченого завдатком? Чи порушені вимоги чинного законодавства ? Якщо так, то ким саме? Яким чином належить вирішити справу?

Задача 2.
Васін, перебуваючи у відрядженні в м. Ялта, домовився з господарем будинку, що знаходився неподалік від моря, про те, що, протягом трьох літніх місяців у будинку проживатиме його родина. Також він вніс частину суми в рахунок майбутніх платежів, що було належним чином оформлено у нотаріуса.
Через кілька днів родина Васіних приїхала до м. Ялти, але власник будинку відмовився надати житло, мотивуючи тим, що чекає на приїзд сина. Він повернув Васіну сплачену суму, однак, вважаючи себе ошуканим, Васін наполягав на поверненні суми у подвійному розмірі, оскільки вважав її завдатком. Він також вимагав відшкодування збитків, пов'язаних з марним приїздом родини. Не отримавши відшкодування, він звернувся до суду.
Чи можна вважати надану Васіним суму завдатком? Які правові наслідки порушення зобов'язання, забезпеченого завдатком? Яке рішення має прийняти суд? Відповідь обгрунтуйте з посиланням на норми чинного законодавства.Задача 3.
Кірсанов позичив у Вороніна 2 000 грн. строком на два місяці під заставу картини відомого художника вартістю 3 000 грн. Договір позики був укладений у належній формі, але письмова домовленість про заставу картини складена не була. Через три місяці Кірсанов повернув борг Вороніну, але останній відмовився його прийняти, заявивши, що у зв'язку з прострочення виконання зобов'язання, картина стала його власністю.
Визначте предмет зобов'язання, яке виникло у даному випадку. Що таке застава і які правові наслідки невиконання чи неналежного виконання зобов'язання, забезпеченого заставою? Як вирішити спір?

Задача 4.
Між АКБ «Приватбанк» та ТОВ «Олеся» було укладено кредитний договір строком на 3 місяці. На забезпечення його виконання між банком та ТОВ «Імперія» було укладено договір поруки, за яким поручитель зобов'язувався погасити заборгованість, якщо основний боржник не виконає або неналежним чином виконає зобов'язання.
ТОВ «Олеся» заборгованість у встановлені строки не погасило, і банк звернувся до поручителя із вимогою повернути суму боргу та сплатити відсотки за кредитом. Але ТОВ «Імперія» відмовилося повертати гроші та відсотки, посилаючись на те, що воно несе не солідарну, а субсидіарну відповідальність.
Визначте сторони даних договорів. Чим відрізняється солідарна відповідальність від субсидіарної? Яку відповідальність несе поручитель? Чи правомірна відмова ТОВ «Імперія» від виконання зобов'язання? Як вирішити спір?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Кредитування під заставу житлових будинків і квартир
Звернення стягнення на заставлене майно
Реалізація заставленого майна
Іпотека: проблеми, перспективи

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: способи забезпечення виконання зобов'язання, акцесорний характер способів забезпечення виконання зобов'язання, неустойка, штраф, пеня, законна та договірна неустойка, штрафна (кумулятивна), залікова, виключна, альтернативна неустойка, порука, гарантія, завдаток, аванс, застава, іпотека, заклад, притримання.
Завдання 2. Скласти схеми
Види та способів забезпечення виконання зобов'язання.
Види неустойки
Види застави


Тестові завдання
1. Що з перерахованого не є способом забезпечення виконання зобов'язання?
а) притримання;
б) аванс;
в) гарантія;
г) неустойка.

2. Речовим способом забезпечення виконання зобов'язання є:
а) застава;
б) неустойка;
в) порука;
г) гарантія.

3. Іпотекою є застава:
а) цінних паперів;
б) нерухомого майна;
в) валютних цінностей;
г) рухомого майна.

4. У якій формі вчиняється правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання?
а) в усній;
б) у письмовій;
в) у конклюдентній
г) у такій самій формі, що і правочин, виконання якого забезпечується

5. Грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов’язання, називається:
а) неустойкою;
б) заставою;
в) притриманням;
г) завдатком

6. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов’язання, називається:
а) пенею;
б) альтернативною неустойкою;
в) виключною неустойкою;
г) штрафом

7. Неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожен день прострочення виконання, називається:
а) альтернативною неустойкою;
б) штрафом;
в) пенею;
г) заліковою неустойкою

8. Неустойка, що стягується понад збитки, називається:
а) заліковою;
б) альтернативною;
в) виключною;
г) штрафною

9. Неустойка, що передбачає обов’язок відшкодувати збитки лише в тій частині, у якій вони не покриті неустойкою, називається:
а) штрафною;
б) заліковою;
в) виключною;
г) альтернативною

10. Неустойка, що обмежує відповідальність за невиконання чи неналежне виконання тільки сплатою неустойки і виключає вимоги про відшкодування збитків, називається:
а) виключною;
б) кумулятивною;
в) штрафною;
г) заліковою

11. Неустойка, що встановлює можливість стягнення кредитором або неустойки, або збитків, називається:
а) кумулятивною;
б) виключною;
в) альтернативною;
г) штрафною


Тема 32 Зміна і припинення зобов’язань
Питання до теми:

1. Поняття підстави для зміни або припинення зобов’язання
2. Припинення зобов’язання виконанням
3. Припинення зобов’язання переданням відступного
4. Припинення зобов’язання зарахуванням
5. Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
6. Припинення зобов’язання за домовленістю сторін (новацією)
7. Припинення зобов’язання прощенням боргу
8. Припинення зобов’язання неможливістю його виконання
9. Припинення зобов’язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особиЗадача 1
Грачов домовився з Беловим про те, що він відремонтує кухню в квартирі Белова протягом 5 днів. Белов звільнив кухню від меблів і приготував приміщення до ремонту. Однак Грачов, одержавши більш вигідне замовлення, до ремонту кухні в зазначений термін не приступив Зустрівши Белова, Грачов пояснив йому ситуацію І запропонував забрати в нього безкоштовно підготовлену для ремонту фарбу, лак, плитку і раковину для миття посуду, вважаючи, що після цього їх відношення за договором підряду припинилися.
Белов забрав усе запропоноване Грачовим. Але через якийсь час, не знайшовши підрядчика, почав вимагати від Грачова виконання підрядних робіт за обумовлену спочатку винагороду Грачов вимогу відхилив, вважаючи, що вони умовилися про припинення договору, і, що він передав Белову у вигляді відступного перераховані матеріали.
Хто правий у даній суперечці?

Задача 2.
Михайлов, розбираючи майно свого померлого батька, знайшов розписку Гришина про те, що той узяв у борг у батька Михайлова значну суму грошей для покупки холодильника і зобов'язується повернути борг протягом чотирьох років Термін погашення боргу ще не минув. Михайлов, як спадкоємець батька, вимагає від Гришина повернення боргу. Однак Гришин проти цього заперечує, вважаючи, що він не повинен виконувати обов'язки за цією розпискою, оскільки батько Михайлова, вдячний Гришину за увагу і турботу про нього під час хвороби, сказав, що він може не повертати йому гроші, узяті на покупку холодильника.
Хто правий у цьому спорі?

Задача 3.
Румянцев тривалий час не повертав Зуєву узяті в нього в борг гроші. На чергову вимогу повернути борг, Румянцев попросив Зуєва замість грошей взяти у власність його акордеон і, крім того, запропонував свої послуги в проведенні із сином Зуєва протягом 2 місяців уроків гри на акордеоні.
Зуєв не відхиляв зробленої йому пропозиції, але його бентежили наступні обставини: 1) у договорі позики не було умови про можливе його припинення шляхом передачі якого-небудь майна і надання послуг; 2) вартість переданого йому акордеона була нижче суми боргу, а з урахуванням вартості уроків такого музиканта, як Румянцев, перевищувала його борг.
Румянцев і Зуєв звернулися до юриста за роз'ясненням з питань:
Чи можна припинити дію грошового зобов'язання наданням замість майна послуги? Як повинне бути оформлене припинення договору позики при допустимості надання замість грошового боргу - послуг?

Теми рефератів для презентації на семінарі
Неможливість виконання зобов’язання у праві України
Неможливість виконання зобов’язання у різних правових системах

Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Розтлумачити зміст наступних понять та термінів: способи припинення зобов’язань; виконання, відступне, зарахування, новація, прощення боргу, поєднання боржника і кредитора в одній особі, неможливість виконання
Завдання 2. Скласти схеми
Способи припинення зобов’язань
Умови для припинення зобов’язань зарахуванням


Тестові завдання
1. Припинення забов’язання на вимогу однієї із сторін:
а) не допускається;
б) допускається лише у випадках, встановлених договором або законом;
в) допускається лише у випадках, встановлених договором;
г) допускається лише у випадках, встановлених законом

2. Коли контрагенти за договором оренди домовляються про заміну оренди майна його продажем орендареві, то матиме місце
а) зарахування;
б) договір купівлі – продажу;
в) новація;
г) відступне

3. Зобов’язання припиняються зарахуванням, коли:
а) зобов’язання є зустрічними;
б) вимоги, які підлягають зарахуванню, повинні бути однорідними;
в) строк виконання зобов’язання настав, або не вказаний чи визначений моментом затребування;
г) все перераховане вірно

4. Не допускається зарахування зустрічних вимог при припиненні зобов’язання у разі:
а) спливу позовної давності;
б) коли зобов’язання є зустрічними;
в) коли строк виконання зобов’язання не вказаний;
г) коли строк виконання зобов’язання визначений моментом затребування;

5. Зобов’язання припиняється
а) коли є неналежне виконання;
б) за домовленістю сторін;
в) відсутністю на ринку товарів, потрібних для виконання зобов’язання;
г) все перераховане вірно

6. Новація не допускається щодо зобов’язань про
а) заміну первісного зобов’язання новим зобов’язанням між тими ж сторонами;
б) сплату аліментів;
в) заміну первісного зобов’язання;
г) заміну суб’єктів зобов’язання

7. Зобов’язання припиняється внаслідок звільнення (прощення боргу) кредитором боржника від його обов’язків, якщо:
а) це зобов’язання про відшкодування шкоди;
б) це не порушує прав третіх осіб щодо майна кредитора;
в) це зобов’язання про сплату аліментів;
г) це додаткові зобов’язання

8. Зобов’язання припиняється неможливістю його виконання:
а) при відсутності ліцензії у юридичної особи;
б) при відсутності вищої освіти;
в) у зв’язку з обставиною, за яку жодна із сторін не відповідає;
г) у зв’язку з юридичними діями

9. Зобов’язання припиняється смертю кредитора,
а) якщо була заміна у первісному зобов’язанні другим кредитором;
б) у всіх випадках;
в) якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою кредитора;
г) якщо воно є нерозривно пов’язаним з особою боржника

10. Зобов’язання припиняється смертю боржника,
а) крім випадків, коли законом або іншими нормативно – правовими актами виконання зобов’язання покладається на іншого боржника;
б) зокрема за зобов’язаннями про відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю:
в) якщо не може бути виконане іншою особою;
г) якщо воно є нерозривно пов’язаним з його особою і у зв’язку з цим не може бути виконане іншою особою

Запитання, що виносяться на ШОСТИЙ модульний контроль

Яку структуру має цивільне-правове зобов’язання?
Яке місце займає зобов'язальне право у системі цивільного права України?
Принципи зобов’язального права
Які види цивільно-правових зобов'язань Вам відомі?
В чому полягають особливості акцесорних зобов'язань?
Які види множинності осіб у зобов'язанні Вам відомі?
За яких підстав виникають зобов'язання?
Що таке договір і які ознаки йому властиві?
Зміст договору
Які види договорів Вам відомі?
З якого моменту договір вважається укладеним?
Що таке оферта і які вимоги передбачені законом щодо неї?
Що розуміють під акцептом і які вимоги передбачені законом щодо нього?
Договір про приєднання. Публічний договір
Поняття і загальні умови (засади) виконання договірного та позадоговірного зобов’язання
Принципи виконання зобов’язання
Предмет виконання зобов’язання
Суб’єкти виконання зобов’язання
Місце виконання зобов’язання
Строк (термін) виконання зобов’язання
Спосіб виконання зобов’язання
Поняття, види та правове значення способів забезпечення виконання зобов'язання.
Поняття та види неустойки.
Підстави виникнення та припинення поруки.
Суб'єктний склад, підстави виникнення та припинення гарантії.
Поняття та функції завдатку.
Поняття, ознаки та види застави.
Права та обов'язки сторін, що випливають із договору застави.
Підстави виникнення та припинення притримання.
Припинення зобов’язання виконанням
Припинення зобов’язання переданням відступного
Припинення зобов’язання зарахуванням
Припинення зобов’язання поєднанням боржника і кредитора в одній особі
Припинення зобов’язання за домовленістю сторін (новацією)
Припинення зобов’язання прощенням боргу
Припинення зобов’язання неможливістю його виконання
Припинення зобов’язання смертю громадянина або ліквідацією юридичної особи
ЗАПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА»


Поняття цивільного права як приватного права та як галузі права. Місце цивільного права в системі галузей права.
Предмет та метод цивільно - правового регулювання.
Функції сучасного цивільного права та їх загальна характеристика.
Принципи цивільного права та їх загальна характеристика.
Поняття і структура цивільного законодавства.
Дія цивільного законодавства у часі, просторі та за колом осіб.
Цивільне право як наука. Система і завдання навчальної дисципліни «Цивільне право».
8. Поняття та особливості цивільних правовідносин. Елементи цивільного правовідношення.
Класифікація цивільних правовідносин.
Поняття підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин. Поняття юридичного факту. Класифікація юридичних фактів.
Суб'єкти цивільного права та їх загальна характеристика.
Поняття, ознаки та обсяг правоздатності фізичної особи. Виникнення та припинення правоздатності фізичної особи. Правоздатність іноземців та осіб без громадянства.
Поняття та зміст цивільної дієздатності фізичної особи. Види цивільної дієздатності фізичних осіб.
Обмеження дієздатності фізичної особи: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи недієздатною: підстави, порядок та правові наслідки.
Визнання фізичної особи безвісно відсутньою: підстави, порядок та правові наслідки.
Оголошення фізичної особи померлою: підстави, порядок та правові наслідки. Правові наслідки появи фізичної особи, яка була оголошена померлою.
Опіка та піклування як цивільно - правові інститути.
Поняття та ознаки юридичної особи. Сутність юридичної особи.
Правоздатність та дієздатність юридичної особи. Державна реєстрація юридичної особи.
Органи юридичної особи. Організаційно-правові форми юридичних осіб.
Припинення юридичних осіб. Форми припинення юридичних осіб: реорганізація та ліквідація.
Поняття та ознаки держави і територіальних громад як суб’єктів цивільних правовідносин.
Здійснення цивільних прав. Межі здійснення цивільних прав. Зловживання цивільним правом.
Виконання цивільних обов'язків.
Способи захисту цивільних прав та інтересів.
Поняття та види об'єктів цивільних прав.
Речі як об'єкти цивільних прав. Класифікація речей та її правове значення. Майно.
Гроші, валютні цінності та цінні папери як об'єкти цивільних прав.
Дії, послуги та зобов’язальні вимоги як об’єкти цивільних прав.
Поняття та ознаки особистих немайнових прав. Види особистих немайнових прав.
Особисті немайнові права, що забезпечують природне існування фізичної особи.
Особисті немайнові права, що забезпечують соціальне буття фізичної особи.
Визначення правочину та його ознаки. Воля і волевиявлення як суть правочину.
Види правочинів.
Умови дійсності правочину. Презумпція правомірності правочину.
Недійсність правочину. Види недійсних правочинів.
Правові наслідки недійсності правочину (окремих його частин).
Поняття представництва.
Підстави виникнення та види представництва.
Передоручення. Представництво без повноважень або з їх перевищенням
Поняття, зміст та види довіреності.
Форма та строк довіреності.
Скасування довіреності. Відмова представника від вчинення дій, які були визначені довіреністю.
Поняття та значення строків (термінів) у цивільному праві.
Визначення строку та терміну. Початок перебігу строку. Закінчення строку. Порядок вчинення дій в останній день строку.
Класифікація цивільно-правових строків і термінів.
Поняття, значення позовної давності, її зміст та межі дії.
Загальна та спеціальна позовна давність. Початок перебігу позовної давності.
Зупинення перебігу позовної давності.
Переривання перебігу позовної давності.
Закінчення строку позовної давності. Правові наслідки пропущення строку позовної давності.
Вимоги, на які позовна давність не поширюється.
Поняття та зміст права власності.
Право приватної власності. Суб'єкти права приватної власності.
Право державної власності. Суб'єкти права державної власності.
Право комунальної власності. Суб'єкти права комунальної власності.
Способи набуття права власності.
Способи припинення права власності.
Поняття і види права спільної власності.
Право спільної часткової власності: поняття та зміст. Суб'єкти права спільної часткової власності.
Право спільної сумісної власності: поняття та зміст. Суб'єкти права спільної сумісної власності.
Засади захисту права власності.
Право власника на вимогу майна із чужого незаконного володіння (віндикаційний позов). Предмет віндикаційного позову.
Умови задоволення індикаційного позову.
Право власника на вимогу майна від добросовісного набувача. Права і обов'язки добросовісного набувача.
Захист права власника від порушень, не пов'язаних із позбавленням володіння (негаторний позов).
Визнання права власності. Визнання незаконним правового акта, що порушує право власності.
Поняття та види інших речових прав.
Ознаки інших речових прав. Співвідношення права власності та інших речових прав.
Суб'єкти права володіння чужим майном. Підстави виникнення та припинення права володіння чужим майном.
Право обмеженого користування чужим майном. Встановлення та зміст сервітуту.
Підстави припинення сервітуту.
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис).
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).
Поняття права інтелектуальної власності.
Поняття і джерела авторського права.
Об'єкти авторського права. Твори, які не є об'єктами авторського права.
Суб'єкти авторського права. Первинне і похідне авторське право. Співавторство. Нероздільне і роздільне співавторство.
Особисті немайнові права автора.
Майнові права інтелектуальної власності на твір.
Поняття та джерела права промислової власності.
Об'єкти промислової власності. Придатність винаходу, корисної моделі та промислового зразка для набуття права інтелектуальної власності на них.
Засвідчення набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок. Умови та порядок видачі патенту. Строк дії патенту.
Поняття та види зобов’язань.
Підстави виникнення зобов’язань.
Поняття і загальні умови (засади) виконання зобов’язання.
Поняття та способи забезпечення виконання зобов’язань.
Неустойка - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Порука - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Гарантія - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Завдаток - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Застава - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
При тримання - спосіб забезпечення виконання зобов’язань.
Поняття та види підстав припинення зобов’язань.
Правові наслідки порушення зобов’язання. Відповідальність за порушення зобов’язання.
Поняття, функції і значення цивільно – правового договору
Зміст цивільно – правового договору та його тлумачення.
Укладення цивільно – правового договору.
Зміна та розірвання цивільно – правового договору.

Методичні рекомендації
щодо підготовки до семінарських занять та написанню рефератів


Семінарське заняття є однією з найважливіших форм навчального заняття у вищому навчальному закладі, яке проводиться у формі дискусії навколо попередньо визначених тем, до котрих студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань. Семінари проводяться з основних тем навчальної програми і є ефективною формою закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях і під час самостійної роботи з навчальною і науковою літературою.
Головна мета семінарських занять - опанування студентами навчальної дисципліни, забезпечення глибокого і всебічного аналізу та колективного обговорення основних проблем курсу, навчання їх елементам творчого застосування отриманих знань на практиці.
Основними завданнями семінарських занять є:
- закріплення у студентів теоретичних знань;
- оволодіння ними науковим апаратом, навичками усного і письмового викладання навчального матеріалу;
- залучення їх до науки, наукових досліджень;
- прищеплення їм навичок творчого мислення, самостійного формулювання та висловлювання власних думок, а також захисту висунутих наукових положень і висновків;
- формування в них правового світогляду, здатності пов'язувати загальнотеоретичні положення з вимогами повсякденної практики державно-правового будівництва в країні.
Види проведення семінарських занять можуть бути різноманітними. Вони залежать від типу семінару, змісту і особливостей теми, складу студентів. Найбільш поширеними видами на семінарі є: розгорнута бесіда; виступи з рефератами, доповідями; диспут у формі діалогу; круглий стіл тощо.
Треба пам'ятати, що якість семінару перш за все залежить від підготовки студентів до нього, тому при підготовці до семінару кожен студент повинен уважно ознайомитися з планом, який відображає зміст чергової теми заняття; прочитати і продумати свої лекційні записи, які відносяться до теми семінару; вивчити чи законспектувати рекомендовану літературу; скористатися при потребі консультацією викладача; скласти розгорнутий план, тези чи конспект виступу з усіх питань теми заняття.
Студентам необхідно відвідувати кожне семінарське заняття. Пропуск семінару позбавляє студента можливості усвідомити, закріпити та отримати цілісне уявлення по тій чи іншій темі. Крім того, це створює значні труднощі при підготовці до підсумкового модульного контролю, іспиту.
Деякі питання роботи на семінарі:
- переважну більшість семінарських занять буде проведено у формі інтерактивної дискусії, під час якої викладач здійснює поточний контроль якості знань студентів, перевіряє виконання їх завдань самостійної роботи;
- семінарське заняття починається вступним словом викладача, в якому він розкриває значення теми і цілі заняття, форми і методи його проведення;
- студент, розкриваючи зміст того чи іншого питання теми семінарського заняття повинен пов'язувати матеріал з актуальними проблемами сучасності, розглядати правові явища з позиції чинного законодавства України, наводити приклади;
- кожному студенту необхідно правильно уживати поняття і терміни. Систематичні виступи на семінарах сприяють поповненню словарного запасу, а також вмінню лаконічно і точно висловлювати свої думки;
- студенти повинні уважно слухати виступи своїх однокурсників і оцінювати наскільки глибоко розкрите питання. Це дає можливість кожному присутньому на семінарі висловити свою точку зору та подолати прогалини, які мали місце у відповіді. Активна участь на семінарських заняттях прищеплює навички участі в дискусії, аналізі різних точок зору, вмінню відстоювати свою позицію;
- після закінчення виступу студента відбувається обговорення проблеми. При цьому викладач не тільки направляє обговорення на розкриття вузлових питань, але і дає змогу виступити усім учасникам семінару. Якщо ж доповідач чи інший виступаючий на семінарі припускає явні помилки, то для виключення втрати часу викладач може його зупинити і надати слово іншому;
- закінчується семінарське заняття заключним словом викладача, в якому аналізується ступінь розкриття теми, оцінюються всі форми участі студентів на семінарі (виступ з питання, реферат, повідомлення, доповнення, зауваження тощо) та нараховуються рейтингові бали, дається завдання на наступне заняття.
Обов'язковим компонентом семінарського заняття з навчальної дисципліни «Цивільне право» є підготовка рефератів з найбільш актуальних та складних тем курсу.
Реферат не є дослівним переказом тексту підручника або навчального посібника, а являє собою одну з форм наукового дослідження на певну тему, творчо перероблену на основі знайомства зі станом сучасних наукових досліджень (науково-проблемний реферат) або виклад основних положень певних видань чи їх частин (оглядово-інформаційний реферат).
Реферат має бути виконано самостійно. Мета написання реферату полягає у набутті студентом знань з навчальної дисципліни, вміння і навичок працювати з науковою літературою і нормативно-правовими актами, самостійно аналізувати і узагальнювати матеріал, робити і формулювати власні висновки та пропозиції.
За допомогою рефератів студент глибше вивчає найбільш складні проблеми навчальної дисципліни, вчиться правильно оформлювати роботу та докладати результати своєї праці.
Підготовка реферату включає в себе наступні етапи:
- вибір теми;
- підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів;
- складання плану реферату;
- викладення змісту теми;
- оформлення реферату;
- усний виклад реферату.
Вибір теми.
Студент самостійно обирає тему реферату з запропонованого переліку. Допускається закріплення декількох студентів за однією і тією ж темою реферату. В такому разі на семінарських заняттях один з них доповідає, а інші виступають з доповненнями та уточненнями. Студент може в обсязі навчальної програми дисципліни сам запропонувати тему реферату, узгодив її з викладачем.
При виборі теми студенту слід керуватися своїми інтересами до певної проблеми, можливостями підбору літератури та інше.
Підбір і вивчення спеціальної літератури та нормативно-правових актів.
Роботу над рефератом потрібно починати з вивчення стосовно обраної теми відповідного розділу підручника, навчального посібника, конспектів лекцій. Після того як загальне уявлення про обрану тему склалося, студенту слід приділити серйозну увагу підбору і вивченню нормативно-правових актів та літератури, орієнтовний список якої наведено після кожної теми. Однак запропонований перелік джерел не повинен зв'язувати ініціативу студента. Він може та мусить використати інші роботи, самостійно підібрані внаслідок вивчення бібліографії за обраною проблематикою.
Вивчаючи ту чи іншу наукову працю, студент повинен сприймати її крізь призму тих основних проблем, що їх вирішував автор. Без усвідомлення проблеми неможливо виділити головне й істотне, важко відокремити тезу від аргументів і практично неможливо перебороти формальне ставлення до змісту досліджуваної праці.
Складання плану реферату.
Після ознайомлення з літературою та нормативно-правовими актами студент складає план реферату, в якому конкретизуються питання обраної теми та який включає в себе: вступ; основну частину (виклад змісту теми); висновки; список використаної літератури.
Вступ є обов'язковою частиною реферату, в якому стисло обґрунтовується актуальність, наукова і практична значимість обраної теми, вказується на її місце в структурі курсу дисциплини, формулюються цілі дослідження.
Основна частина реферату складається з розділів та підрозділів, в яких мають бути послідовно розглянуті всі питання теми. При цьому слід мати на увазі, що кількість розділів та підрозділів не регламентується, але недоцільно їх робити невеликими за обсягом. Якщо матеріал важко розбити на декілька частин через його тісну змістовну і логічну послідовність, розділ можна не розбивати на підрозділи.
При визначенні назв розділів і підрозділів необхідно знати, що назва розділу не може повторювати назву теми роботи, а назва підрозділу повторювати назву розділу.
Заключна частина реферату має містити висновки, в яких формулюються результати дослідження, оцінки проаналізованого матеріалу, пропозиції чи рекомендації з досліджуваної проблематики.
Вступ і висновки реферату разом не повинні перевищувати одну чверть його обсягу.
Викладання змісту теми.
Після підбору і вивчення літератури, визначення плану реферату слід приступити до узагальнення та систематизації зібраного матеріалу. Виклад матеріалу повинен бути чітким, логічним та послідовним. Викладати матеріал у рефераті рекомендується у безособовій формі висловлювання (наприклад, «вважаємо», «думаємо», «рахуємо» та інше). Необхідно вживати терміни, властиві даній науці, уникати незрозумілих понять та складних граматичних оборотів. Терміни, окремі слова і словосполучення допускається змінювати прийнятими текстовими скороченнями, значення яких зрозуміле з контексту реферату.
При використанні цитат з літературних та наукових джерел слід пам'ятати, що вони необхідні для підтвердження думки автора реферату, або ж для висловлювання своєї думки на противагу іншій. Занадто зловживати ними не слід.
Студенту доцільно звернути увагу на такі характерні недоліки, які трапляються при написанні реферату і які можуть привести до незадовільної оцінки:
- механічне, дослівне переписування використаної літератури;
- поверховий, не аргументований виклад основних теоретичних положень;
- невідповідність між змістом роботи та її планом;
- абстрактний виклад теми, відсутність посилань на чинне законодавство України;
- недбалість і неграмотність викладу.
Отже, основними вимогами до написання реферату є вміння виділяти головні теоретичні питання і роз'яснювати їх на конкретному матеріалі, логічно та послідовно розкривати зміст теми, використовуючи при цьому сучасну юридичну літературу.
Оформлення реферату.
Студент повинен пам'ятати, що через оформлення реферату, його зовнішній вигляд, викладач формує першу думку про зміст матеріалу. Тому кожному студенту необхідно опанувати техніку й етику оформлення наукової праці та дотримуватись стандартних вимог, які висуваються щодо рефератів.
Починається робота з титульного листа, який оформлюється згідно зі зразком. Після титульного листа, на другій сторінці реферату подається план роботи.
Кожна структурна частина роботи повинна починатися з нової сторінки та мати заголовок, який відповідає плану реферату. Заголовки слід розташовувати посередині рядка і друкувати великими літерами без крапок в кінці, не підкреслюючи. Якщо заголовок складається з двох і більше речень, тоді їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.
Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом має бути не менше ніж два інтервали, якщо робота виконана за допомогою комп'ютера.
Розділи слід нумерувати арабськими цифрами без крапок в кінці. Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номеру розділу і порядкового номеру підрозділу, відокремлених крапкою (наприклад - 1.1, 1.2).
Усі сторінки, починаючи з другої, послідовно нумеруються з проставленням арабських цифр за загальним правилом у верхньому правому куті, без крапки в кінці. Слід мати на увазі, що першою сторінкою реферату є титульний лист, на якому нумерація сторінки не ставиться, але враховується при нумерації наступної сторінки.
Реферат пишеться чітким, розбірливим почерком, або друкується на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (розмір 210x297 мм) через два міжстрокових інтервали для друкарської машинки і півтора - для комп'ютера, з обов'язковим додержанням при цьому такої ширини полів: зверху і знизу -20 мм, зліва - 25-30 мм, справа - 10 мм.
Загальний обсяг реферату не повинен перебільшувати 16 друкованих сторінок тексту через 1,5 інтервали.
Робота повинна бути зброшурована і підшита. На останній сторінці ставиться число, місяць та рік виконання роботи, а також підпис виконавця.
Оформлення списку використаної літератури є важливою складовою написання реферату. В список включаються тільки ті джерела, які використовувалися при написанні реферату або на які зроблено посилання в самій роботі. Список літератури в загальний обсяг реферату не включається, але нумерація сторінок продовжується.
Джерела розміщуються в алфавітному порядку назв або прізвищ перших авторів. Спочатку вказують прізвище автора, його ініціали. Потім – назву праці, місто видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок. Якщо праця автора розміщена у збірнику робіт, журналі чи газеті, то після назви ставиться дві косі лінії, а далі назва збірника чи журналу, місце, рік видання та його номер (або випуск), і на яких сторінках даний матеріал надрукований. Для газетної статті, крім назви і року видання, вказують так само дату. При цьому джерела треба писати мовою оригіналу.
Наприклад:
1. Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. // Голос України. – 1996. – 13 липня.
2. Новікова Вікторія. Сутність зустрічного виконання зобов’язань. // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – №9. – С. 25 – 27.
3. Про оголошення незалежності України: Постанова Верховної Ради УРСР від 24 серпня 1991 р. // Відомості Верховної Ради Української РСР. – 1991. - №38. – Ст. 502.
4. Харитонов Е.О., Старцев А.В., Харитонова Е.И. Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 920 с.
5. Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М. Шевченко. – Т. 1. Загальна частина. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 520 с.
Важливе значення має правильне оформлення посилань на джерела та матеріали, які студент використовує при написанні реферату. Рекомендується наступний варіант оформлення посилань. Нумерація усіх посилань з визначенням номера джерела даного посилання у списку використаної літератури. Посилання оформлюється у квадратних дужках з указанням сторінки. Наприклад [1], [5, с. 145].
Усний виклад реферату.
Після написання реферату студент повинен докласти його зміст на семінарському занятті. Автор роботи протягом десяти хвилин має викласти основні положення розділів та підрозділів свого дослідження, обґрунтувати наукову і практичну значимість обраної теми, сформулювати пропозиції чи рекомендації. Після виступу, при необхідності, відповісти на запитання викладача та інших учасників семінару.
За результатами обговорення написаного і докладеного реферату студенту виставляється відповідна кількість балів, які враховуються при виставленні підсумкової оцінки з навчальної дисципліни.
Методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи студентів та підготовки до підсумкового модульного контролю


Саме самостійна робота набуває все більшого значення й актуальності сьогодні, оскільки обсяг навчального матеріалу з Цивільного права досить значний, і не все можна встигнути розглянути під час аудиторних занять. Отже, правильна організація власної самостійної роботи з боку студента є важливою запорукою успішного навчання і ефективного засвоєння ним знань.
Метою самостійної роботи є вироблення навичок опрацювання нормативно-правових актів, спеціальної літератури та інших матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладання одержаної інформації.
Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов'язкових навчальних занять, без участі викладача. Лише у ході самостійної роботи студент має можливість розвинути пізнавальні та виконавчі здібності, пам'ять, самостійне мислення, наполегливість і, головне, виробити вміння самостійного здобуття знань.
Під час самостійної роботи краще за все проявляються індивідуальні особливості студента, його здібності та нахили.
Самостійна робота студента забезпечується системою навчально-методичних засобів, необхідних для вивчення навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій викладача тощо. Серед них значне місце посідає саме методичні матеріали, завдання та вказівки викладача, а також рекомендована спеціальна література та нормативно-правові акти.
Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу може виконуватися у бібліотеці, навчальному кабінеті або комп'ютерному класі університету, а також у домашніх умовах.
Головне в правильній організації самостійної роботи - її планування, яке, в принципі, вже задане робочою програмою навчальної дисципліни. Приступаючи до самостійного вивчення матеріалу, перш за все треба уважно ознайомитись з джерелами, що рекомендуються, розподілити питання на більш та менш складні. Виконуючи самостійну роботу студент повинен законспектувати основний зміст теми, при цьому уникаючи механічного переписування джерел. Окрім слід виділяти основні теоретичні положення, ключові слова, спеціальні терміни і поняття.
Самостійна робота студента повинна розпочинатися ще до початку лекційних занять, тобто слід активно використовувати систему упереджувального читання підручників та навчальних посібників. Це дозволяє закласти теоретичну базу для більш глибокого сприйняття інформації під час лекції.
Під час самостійної роботи студенту пропонуються наступні види завдань для опанування матеріалу з конкретної теми курсу:
- вивчити матеріали теми;
- скласти термінологічний словник;
- продумати відповіді на питання для самоконтролю;
- підготувати тези виступу під час аудиторного заняття;
- підготовити реферат з рекомендованих тем;
- виконати завдання, передбачені робочою програмою навчальної дисципліни;
- вирішити задачі.
Самостійна робота носить сугубо індивідуальний характер, однак можливе й колективне осмислення та вивчення навчального матеріалу. Однією з таких форм є проведення самостійної роботи студентів під керівництвом викладача, яке проводиться відповідно до розкладу навчальних занять, з метою підвищення рівня підготовки студентів, ознайомлення їх з нормативно-правовими актами та отримання необхідної допомоги з боку викладача щодо теоретичних положень окремих галузей законодавства чи аспектів їх практичного застосування.
Перевірка виконання самостійної роботи проводиться викладачем на семінарських заняттях, а також виноситься на підсумковий модульний контроль поряд з навчальним матеріалом, який опрацьовувався при проведенні аудиторних навчальних занять.
Щосеместрово проводяться модульні контролі, підготовка до яких здійснюється за рахунок часу, відведеного на самостійну роботу студента.
При підготовці до письмової комплексної контрольної роботи кожному студенту необхідно в першу чергу ознайомитись з переліком запитань, що виносяться на модульний контроль. Потім переглянути конспект лекцій, звертаючись при цьому до чинного законодавства України, повторити поняття та терміни, їх ознаки, функції, види, структуру тощо.
Для успішного складання іспиту студентам необхідно переглянути увесь програмний матеріал, у тому числі і конспект лекцій та рекомендовану спеціальну літературу, повторити відповіді на контрольні запитання. Іспит проводиться в аудиторії університету у формі індивідуальної співбесіди через постановку викладачем питань, які наведені у білеті, і відповідей на них студента. При цьому викладач, оцінюючи знання студента керується такими критеріями як: правильність відповіді на питання, повнота і конкретність, ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння пов'язувати теорію з практикою, логічно і аргументовано висловлювати свої думки, культура мови.
Результати складання іспиту оцінюються за 4-бальною шкалою оцінок («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно») і вносяться до екзаменаційної відомості та залікової книжки студента.СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА


Гражданское право Украины: Учебник. – Х.: ООО «Одиссей», 2007. – 920 с.
Мичурин Е.А. Гражданское право Украины в схемах. Учебное пособие. – Харьков: Юрсвит, 2006. – 320 с.
Сліпченко С.О., Смотров О.І, Кройтор В.А. Цивільне і сімейне право: Конспект відповідей на заліку та екзамені. Навч. посібник. – Харків: Еспада, 2006. – 336 с.
Цивільне право України. Загальна частина: Підручник / За ред.. І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2006. – 480 с.
Цивільне право України: Академічний курс: Підручник: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. - Т. 1. Загальна частина. - К.: Ін Юре, 2003. - 520 с.
Цивільне право України: Підручник / Є.О. Харитонов, Н.О. Саніахметова. – К.: Істина, 2003. – 776 с.
Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибюо – Фадєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2004. – Т. 1. – 480 с.
Цивільне право України: Підручник: У 3 кн. Кн.. 1 / За ред.. Є.О. Харитонова, А.І. Дрішлюка. – Одеса: Юридична література, 2005. – 528 с.


МОДУЛЬ 1
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА
Література

Гражданский кодекс, Часть 1: три года спустя // Хозяйство и право, 1998. - № 1. - С. 3-20.
Дозорцев В.А. Один кодекс или два? (нужен ли Хозяйственнмй кодекс наряду с Гражданским?) // Правовые проблеми рыночной зкономики в Российской Федерации. Труды Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. - М., 1994. - Вьш. 57.
Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. -М., 1983.
Кодифікація приватного (цивільного) права України / За ред. Довгерта. - К.: Український центр правничих студій, 2000. - С. 9-68.
Лисенкова О. Законодавство України: необхідне нормативне визначення поняття // Право України. - 1999. - № 11. -С. 93-96.
Первомайський О. До питання про джерела цивільного права // Право України. - 2001. - № 2. - С. 34-37.
Притика Д.М., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. -Київ-Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2000. - Т. 1.-С. 8-67.
Смітюх А. Ідея добросовісності як імператив приватного права // Право України. - 2001. - № 8. - С. 51-53.
Трупі І. Систематизація законодавства і підприємництво // Право України. - 2000. - № 11. - С. 91-92.

Закони України, постанови та інші нормативні акти

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України»
Конституція України. Прийнята Верховною Радою України 28 червня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. -№30.-Ст. 141.
Концепція переходу Української РСР до ринкової економіки. Схвалена Верховною Радою Української РСР 1 листопада 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1990. - № 48. - Ст. 631.
Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 137.
Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності: Указ Президента України від 10 червня 1997 р. // Урядовий кур'єр. - 1997. - 14 червня. - № 107-108.
Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР: Постанова Верховної Ради України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991.-№46.-Ст. 621.
Про правонаступництво України: Закон України від 12 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 46. -Ст. 617.
Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-46. - 12 березня 2003 р.; № 47-48. - 13 березня 2003 р.


МОДУЛЬ 2
ЦИВІЛЬНІ ПРАВОВІДНОСИНИ
Література

Алексеев С.С. Односторонние сделки в механизме ґражданско - правового регулирования // Сборник ученых трудов. - Вып. 13. - Свердловск, 1970.
Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. - Калининград, 1978.
Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України. - 2001. - № 9. - С. 44-47.
Баранцев П. Ліквідація підприємства: правове регулювання, оподаткування // Право України. - 2000. - № 12. - С. 77-80.
Безклубий І. Цінні папери: поняття, зміст, юридичні характеристики // Право України. - 2001. - № 9. - С. 33-38.
Белов В.Н. Коммерческое представительство и агентирование (договора). - М.: Финансы и статистика, 2001.
Бірюков В. Деякі колізії в законодавстві України про цінні папери // Право України. - 2000. - № 5. - С. 89-90.
Бобко В. Правові наслідки з'явлення громадянина, визнаного безвісно відсутнім або оголошеного померлим // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 48-50.
Бондаренко І. Засоби державного регулювання господарської діяльності за участю казенних підприємств // Право України. -2001.-№1.-С. 47-49.
Верзуб Б.М. Некоторые вопросы взаимодействия органов опеки и попечительства и нотариата по защите прав и законных интересов несовершеннолетних при совершении сделок отчуждения недвижимого имущества // Нотариат. - 2000. - № 5. - С. 69-71.
Вінник О., Сніжко Р. Конфлікт інтересів в акціонерному товаристві: проблеми правового регулювання // Право України. -2000.-№ 5.-С. 59-61.
Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва внаслідок реорганізації юридичних осіб // Право України. - 2000. - № 8. - С. 58-60.
В'ялий О. Щодо захисту прав акціонерів // Право України. -2000. - № 2. - С. 86-87.
Гордієнко О. Малі підприємства: критерії правового статусу і проблеми його вдосконалення // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 8-12.
Джунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. - 2001. - № 12.-С. 55-57.
Дудин А.П. Объект правоотношения: Вопросы теории. - Саратов, 1980.
Ершова Н.М. Опека и попечительство над взрослыми. - М.,1962.
Єфименко А. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України // Право України. - 2002. - № 10. - С. 77-82.
Єфімов О. Правова природа індосаменту переказного та простого векселя // Право України. - 1999. - № 4. - С. 30-33.
Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А. Підопригори, Д.В.Бобрової. - К., 1992. - С. 60-61.
Загнітко О., Хахулін В. Удосконалення правового статусу кооперативів: окремі проблеми // Право України. - 2001. - № 9 -С. 65-68.
Зензин А., Невзгодина Е. Расширить основания ограничения дееспособности граждан // Социалистическая законность. -1987. - № 5. - С. 64-65.
Зуб И. К проблеме видов юридических лиц // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 10. - С. 44-48.
Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Спорные вопросы учения о правоотношении. Избранные труды по гражданскому праву. - М., 2000.
Кочергіна К. Організаційно-правові форми комерційних юридичних осіб за законодавством України // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 6. - С. 45-47.
Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи // Підприємництво, господарство і право. - 2000. - № 7. - С. 22-24.
Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання //Право України. - 1999. - №11. - С. 16-19.
Красавчикова Л.О. Личная жизнь под охраной закона. - М.: Юрид. лит., 1983.
Крупно П. Суб'єкти добровільного представництва за цивільним правом // Право України. - 2002. - № 5. - С. 105-109.
Кучеренко І. М. Види юридичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності // Становлення та розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні. - К.: ІДП ПАН України, 2001. - С. 68-91.
Кучеренко І.М. Сучасна історія розвитку українського законодавства, яке регулює порядок створення та діяльності державних підприємств // Підприємництво, господарство і право. -2001.-№ 8.-С. 25-28.
Ли А.С. Разграничение сделок представительства и посредничества // Законодательство и экономика. - 1995. - № 11-12.
Лочман Я. Процедури банкрутства банків: нинішній стан та перспективи // Право України. - 2001. - № 3. - С. 61-63.
Магазинер Я.М. Объект права // Известия вузов. Правоведение. - 2000. - № 6.№ 5. - С. 85-88.
Малеина М.Н. Защита личных неимущественных прав советских граждан. - М.: Знание, 1991.
Михеева Л.Ю. Институт опеки и попечительства и его перспективы // Современное право. - 2002. - № 7. - С. 43-46.
Нецька Л. Про окремі недоліки Закону України «Про господарські товариства» // Право України. - 2000. - № 4. - С. 77-79.
Пастух І. Критерії ліцензування підприємницької діяльності // Право України. - 2001. - № 5. - С. 33-39.
Пастух І. Підстави відмови у видачі ліцензії на здійснення окремих видів підприємницької діяльності // Право України. -2000. - № 9. - С. 37-39.
Петрик І. Право на інформацію про акціонерне товариство: подання доказів до суду // Право України. - 2000. - № 2. - С. 52-55.
Пєсков В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. - 1999. - №10. - С. 22-24.
Поляков Б. Правове становище кредиторів у процедурі банкрутства // Право України. - 2001. - № 7. - С. 39-43.
Потюк М. Дочірні підприємства як юридичні особи // Право України. - 1999. - №1. - С. 124-125.
Ромашко О., Грищенко А. Запобігання правопорушенням на ринку цінних паперів: актуальні проблеми // Право України. -2000.
Ромовська З.В. Особисті немайнові права фізичних осіб // Українське право. - 1977. - № 1 (6).
Саніахметова Н. Поняття суб'єктів підприємницької діяльності // Право України. - 2001. - № 9. - С. 28-33.
Соловйова Л. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання // Право України. - 2002. - № 7. - С. 36-39.
Стефанчук Р. Щодо захисту честі, гідності та ділової репутації в цивільному праві // Право України. - 1999. - № 1. - С. 85-89.
Стефанчук Р.О. Захист честі, гідності та репутації в цивільному праві. - К.: Науковий світ, 2001.
Титова Н. Права членів сільськогосподарських кооперативів: тенденції та проблеми їх законодавчого забезпечення // Право України. - 2000. - № 2. - С. 25-27
Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. - 2000. - № 8. - С. 95-98.
Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О.Харитонова, О.М.Калітенко. - Одеса: Юридична література. - 2003. - С. 227-282.
Чанишева Г., Фадєєнко А. Справи за позовами про захист честі, гідності та ділової репутації до засобів масової інформації (окремі питання) // Право України. - 1999. - № 2. - С. 36-41.
Щодо визнання угод недійсними: Постанова Вищого Господарського Суду України від 19 грудня 2002 р. // Галицькі контракти. - 2003. - № 7.
Яковлев В.Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской цивилистики. 1925-1989. - М., 2001.
Ярошенко К. Б. Жизнь и здоровье под охраной закона: гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. - М., 1990.

Закони України, постанови та інші нормативні акти

Водний кодекс України від 6 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 24. - Ст. 189. Кодекс про надра від 27 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 36. - Ст. 340.
Гірничий закон України від 6 жовтня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 50. - Ст. 433.
Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1984. - додаток до № 51-52. - Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України від 5 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 25-26. - Ст. 131.
Кримінально-процесуальний кодекс України від 28 грудня 1960 р. // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Лісовий кодекс України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 17. - Ст. 99.
Положення про державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності. Затв. постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 // Офіційний вісник України. -1998.-№21.-Ст. 767.
Про альтернативну (невійськову) службу: Закон України від 12 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 15. Ст. 188.
Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7 грудня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 5-6. -Ст. ЗО.
Про бібліотеку і бібліотечну справу: Закон України від 27 січня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 7. -Ст. 45.
Про благодійництво і благодійні організації: Закон України від 16 вересня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. -1997.-№46.-Ст. 292.
Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 20. - Ст. 134.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14 травня 1992 р. (в новій ред. від ЗО червня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 42-43. - Ст. 378.
Про господарські товариства: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 49. - Ст. 682.
Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними: Закон України від 18 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 9. -Ст. 34.
Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні: Закон України від ЗО жовтня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 51. - Ст. 292.
Про державну службу: Закон України від 16 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 53. - Ст. 490.
Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 16. - Ст. 93.
Про дію міжнародних договорів на території України: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 137.
Про донорство крові та її компонентів: Закон України від 23 червня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. -№ 23. - Ст. 183.
Про дошкільну освіту: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 49. - Ст. 259.
Про загальний військовий обов'язок і військову службу: Закон України від 25 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. 1992. - № 27. - Ст. 385.
Про загальну середню освіту: Закон України від 13 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 28. - Ст. 230.
Про застосування судами законодавства, що регулює захист честі, гідності і ділової репутації громадян та організацій: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 вересня 1990 р. № 7 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 43.
Про затвердження Положення про порядок легалізації об'єднань громадян: Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 р. № 140 // Урядовий кур'єр від 8 квітня 1993 р. - № 52-53.
Про затвердження Положення про порядок розгляду клопотань про переміну громадянами України прізвищ, імен, по батькові: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 березня 1993 р. № 233 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про захист інформації в автоматизованих системах: Закон України від 5 липня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. -№31. -Ст. 286.
Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України - 1991. -№47-Ст. 646.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
Про місцеве самоврядування: Закон України від 21 травня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 24. - Ст. 170.
Про молодіжні та дитячі громадські організації: Закон України від 1 грудня 1998 р, // Відомості Верховної Ради України. -1999. -№1.-Ст. 2.
Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33.-Ст. 345.
Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні: Закон України від 10 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. -№15.-Ст. 67.
Про об'єднання громадян: Закон України від 16 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 34. - Ст. 504.
Про охорону прав на знаки для товарів та послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994.
Про органи реєстрації актів громадянського стану: Закон України від 24 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 14. - Ст. 78.
Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 34. - Ст. 451.
Про політичні партії в Україні: Закон України від 5 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 23. - Ст. 118.
Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України: Закон України від 21 січня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 18. - Ст. 101.
Про порядок державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 1998 р. № 740 зі змінами та доповненнями.
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23 вересня 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 40. - Ст. 364.
Про порядок переміни громадянами України прізвищ, імен та по батькові: Указ Президента України від 31 грудня 1991 р. № 23 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про порядок продажу, придбання, реєстрації, обліку і застосування спеціальних засобів самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії: Постанова Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1993 р. № 706. / Зібрання постанов Уряду України. - 1994. - № 1. - Ст. 17.
Про приватизаційні папери: Закон України від 6 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 352.
Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15 вересня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. 1999. - №45. - Ст. 397.
Про професійно-технічну освіту: Закон України від 10 лютого 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 32. -Ст. 215.
Про свободу совісті та релігійні організації: Закон України від 23 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. -1991. -№25.-Ст. 283.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 17. - Ст. 184.
Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 березня 1972 р. № 3 // Бюлетень законодавства і юридичної практики України. - 1999. - № 5. -С. 55.
Про судову практику у справах про визнання угод недійсними: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978 р. № 3 // Постанови Пленуму Верховного Суду України 1972-2002: Офіц. вид. / За заг. ред. В.Т.Маляренка. К.: Видавництво А.С.К., 2003. - С. 74-78.
Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини: Закон України від 16 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 41. - Ст. 377.
Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 38. -Ст. 508.
Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 21-22. - Ст. 135.


МОДУЛЬ 3
ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАХИСТ СУБЄ’КТИВНИХ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ
Література

Бабкин А., Молчанова Т. Виды пресекательных сроков в гражданском праве // Советская юстиция. - 1981. - № 24. - С. 22-23.
Бірюков І.А., Заїка Ю.О., Співак В.М. Цивільне право України. Загальна частина. - К.: Наукова думка, 2000. - С. 138-159.
Грибанов В.П. Сроки в гражданском праве. - М., 1967. - С. 8-10.
Луць В.В. Сроки в гражданских правоотношениях // Правоведение. - 1989. - № 1. - С. 40.
Луць В.В. Строки в цивільних правовідносинах. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1992.
Луць В.В. Строки захисту цивільних прав. - Львів: Вид-во Львівського ун-ту, 1993.
Притика Д.М., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. -Київ-Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2000. - Т. 1.-С. 659-694.
Скловский К. Отношения собственника с незаконным владельцем и приобретательная давность // Хозяйство и право. - 2001. -№5.-С. 116-119.
Толстой Ю.К. Исковая давность // Правоведение. - 1992. - № 4.
Цікало В. Імперативність та диспозитивність при застосуванні правових наслідків закінчення строку позовної давності // Право України. - № 11. - С. 95.

Закони України, постанови та інші нормативні акти

Про адвокатуру: Закон України від 19 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 9. - Ст. 62.
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 12. - Ст. 95.
Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції: Закон України від 14 січня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 12. - Ст. 95.
Про застосування методів стерилізації громадян: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 6 липня 1994 р. № 121 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про затвердження Програми подання громадянам гарантованої державою безоплатної медичної допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 955 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про затвердження Умов та порядку застосування штучного запліднення та імплантації ембріона (ембріонів) та методів їх проведення: Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 4 лютого 1997 р. № 24 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про захист населення від інфекційних хвороб: Закон України від 6 квітня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. -2000. - № 29. - Ст. 228.
Про захист прав споживачів: Закон України від 12 травня 1991 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № ЗО. - Ст. 379.
Про нотаріат: Закон України від 2 вересня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 39. - Ст. 383.
Про охорону атмосферного повітря: Закон України від 16 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. -№ 50. - Ст. 678.
Про охорону дитинства: Закон України від 26 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № ЗО. - Ст. 142.
Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України від 25 червня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №41. - Ст. 546.
Про охорону праці: Закон України від 14 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 49. - Ст. 668.
Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. -Ст. 169.
Про підтвердження відповідності: Закон України від 17 травня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 32. -Ст. 169.
Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15 листопада 2001 р. // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про порядок штучного переривання вагітності від 12 до 28 тижнів: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1993 р. № 926 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 19. -Ст. 143.
Про психіатричну допомогу: Закон України від 22 лютого 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 19. -Ст. 143.


МОДУЛЬ 4
ПРАВО ВЛАСНОСТІ ТА ІНШІ РЕЧОВІ ПРАВА
Література

Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в І Україні // Право України. - 2002. - № 6. - С. 53-57.
Власник і право власності / За ред. Я.М.Шевченко. - К., 1994. - С. 105-117.
Грибанов В. П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. - М.: МГУ, 1992.
Дзера О. В. Розвиток права власності громадян в Україні. - К., 1996.
Домашенко М.В., Рубаник В.Є. Власність і право власності. -X.: Факт, 2002.
Иванова. А. Вещное право // Известия ВУЗов: Правовед. -1992.-С. 117-120.
Коплова В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и современном российском гражданском праве. - М., 2000.
Мейер Д.И. Русское гражданское право. - М., 1997. - Ч. 1.
Мозолин В.П. О праве частной собственности // Советское государство и право. - 1992. - № 1. - С. 3-15.
Музика Л. Деякі питання правового режиму об'єктів права комунальної власності // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - № 12. - С. 38-40.
Музика Л. Комунальна власність в Україні: чинне законодавство і законопроекти // Право України. - 2000. - № 11. - С. 60-62.
Підопригора О.А. Римське приватне право: Підручник для студентів юрид. вузів. - 3-тє вид. - К.: Ін Юре, 2001.
Погрібний С.О. Володіння у цивільному праві. - Одеса: Юрид. літ., 2002.-С. 200.
Покровський И.А. Основные проблемы гражданского права. -М., 1998.-С. 223-235.
Право власності в Україні / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
Право власності в Україні: Навчальний посібник / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К.: Юрінком Інтер, 2000.
Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н. Шевченко. - К.: Блиц-Информ, 1996.
Притика Д.М., Карабань В.Я., Ротань В.Г. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. В 4-х т. - Київ-Севастополь: Інститут юридичних досліджень, 2000. Т. 1.-С. 789-840.
Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні. - X.: Консум, 1999.
Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. - М.: Дело, 2000.
Спасибо И. Научно-практический комментарий Закона Украины «О собственности». - X., 1996.
Спасібо-Фатєєва І.В. Питання управління державною і комунальною власністю: приватно-правовий аспект // Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. - № 10. - С. 9-13.
Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах // Хозяйство и право. - 1995. - № 6. - С. 29-46.
Суханов Е. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и право. - 1998. - № 6. - С. 3-13.
Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М., 1991.
Управление государственной собственностью: Учебник / Под ред. В.И. Кошкина. - М.: ЗКМОС, 2002.
Шапп Я. Основы гражданского права Германии: Учебник. - М., 1996. - С. 58.
Шевченко Я.М. Проблеми права власності і власників // Правова держава, вип. 10. - К., 1999.
Щенникова Л. В. Вещные права в гражданском праве России. -М., 1996.
Закони України, постанови та інші нормативні акти
Про власність: Закон України від 7 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 20. - Ст. 249.
Про внесення доповнень до переліку видів майна, що не можуть перебувати у власності громадян, громадських організацій, міжнародних організацій, юридичних осіб інших держав на території України: Постанова Верховної Ради України від 14 липня 1994 р. // Голос України. - 1994. - 27 липня.
Про Державну програму приватизації: Закон України від 18 травня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 33-34. - Ст. 272.
Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі: Закон України від 10 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 41. - Ст. 188.
Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва: Закон України від 14 вересня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 45. - Ст. 375.
Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 року № 26 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 11. - Ст. 96.
Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації: Закон України від 7 липня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 37. - Ст. 332.
Про право власності на окремі види майна: Постанова Верховної Ради України від 17 червня 1992 р. // Урядовий кур'єр. -1992. - 10 липня.
Про практику застосування судами законодавства, що регулює право власності громадян на жилий будинок: Постанова від 4 жовтня 1991 р. №7.// Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. Частина перша. К.: 1998.
Про приватизацію державного житлового фонду: Закон України від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 36. - Ст. 524.
Про приватизацію державного майна: Закон України від 4 березня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 24. - Ст. 348. 232
Про приватизацію земельних ділянок: Декрет Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 10. - Ст. 79.
Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду: Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року № 57 // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № ЗО. -Ст. 337.
Про розрахунок частки державного майна (акцій), яка безоплатно передається у процесі приватизації працівникам радгоспів та інших державних сільськогосподарських підприємств: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2000 р. № 1327 // Комп'ютерна правова система «Ліга: Закон», «Нормативно-правові акти України» та ін.
Про фермерське господарство: Закон України від 19 червня 2003 р. - Офіційний вісник України. - 2003 - № 29. - Ст. 1438.


МОДУЛЬ 5
ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Література

Гаврилов З.П. Комментарий к закону об авторском праве и смежных правах. - М., 1996. - С. 25, 32.
Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права) - М., 2000. - С. 33.
Липцик Д. Авторское право и смежные права. - М.: Ладомир, Издательство ЮНЕСКО, 2002. - 788 с.
Международное частное право: Сб. документов: Учебное пособие / Сост. Д.В.Задыхайло. - Харьков, 1998. - С. 388-422.
Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. 2001. - С. 228.
Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. - М., 2001. - С. 110-111.
Цивільний кодекс України. Коментар // За заг. ред. Є.О.Харитонова, М.Калітенко. - Одеса: Юридична література. - 2003. -С. 378-390.

Закони України, постанови та інші нормативні акти

Про авторське право і суміжні права: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 43. - Ст. 214.
Про архітектурну діяльність: Закон України від 20 травня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. - Ст. 246.
Про видавничу справу: Закон України від 5 червня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 32. - Ст. 206.
Про державну таємницю: Закон України від 21 січня 1994 р. (в новій ред. від 21 вересня 1999 р.) // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 49. - Ст. 428.
Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні: Закон України від 16 липня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 1. - Ст. 1.
Про затвердження Положення про порядок сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 2001 р. № 543// Офіційний вісник України. - 2001. - №21. - Ст. 940.
Про інформацію: Закон України від 2 жовтня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 48. - Ст. 650.
Про науково-технічну інформацію: Закон України від 25 червня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1993. - № 33.-Ст. 345.
Про кінематографію: Закон України від 13 січня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 22. - Ст. 114.
Про наукову і науково-технічну експертизу: Закон України від 10 лютого 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1995. - № 9. Ст. 56.
Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 7. - Ст. 32.
Про охорону прав на зазначення походження товарів: Закон України від 16 червня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 32. - Ст. 297.
Про охорону прав на знаки для товарів і послуг: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. -1994. - № 7. - Ст. 36.
Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. -№ 7. - Ст. 34.
Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем: Закон України від 5 листопада 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1998. - № 8. - Ст. 28.
Про племінну справу у тваринництві: Закон України від 21 грудня 1999 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. -№ 6-7. Ст. 37.
Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27 березня 1992 р. № 6 // Юридичний вісник України. - 2002. - № 26.
Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки: Закон України від 11 липня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 48. - Ст. 253.
Про рекламу: Закон України від 3 липня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 39. - Ст. 181.
Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних: Закон України від 10 липня 2003 р. // Голос України від 21 серпня 2003р.-№156.
Про телебачення і радіомовлення: Закон України від 21 грудня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 10. Ст. 43.
Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність: Закон України від 23 грудня 1998 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 5-6. - Ст. 46.


МОДУЛЬ 6
ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Література

Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву. -М., 1940.
Бєляєва А.П. Принцип свободи договору в правовому регулюванні зовнішньоекономічного контракту: Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Харків, 2005.
Блащук А. Відмова від виконання договору як підстава припинення зобов’язання // Юридична Україна. – 2004. - № 12.
Бондар Т.В. Виконання договірних зобов’язань у цивільному праві. – К.: Юрінком Інтер, 2005.
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. - М.: Статут, 1999.
Бродовський С.О. Укладення, зміна та розірвання договору у цивільному праві України // Дис. канд. юрид. наук. – К., 2005.
Вилкова Н.Г. Договорное право в международном обороте. – М.: Статут, 2002. – 511 с.
Гавзе Ф.И. Обязательственное право. (Общие положения). - Минск, 1968.
Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. – М.: Статут, 2002. – 222 с.
Гражданское, торговое и семейное право капиталистических стран: Сборник норм. актов. - М., 1986. - С. 45-46.
Гриджук Д.М., Олійник В.О. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов’язань. – К.: Оріони, 2002. – 324 с.
Днепров А. Что такое предварительный договор? // Юридическая практика. – 2004. - № 8 (322). – 24 февраля.
Егоров Н.Д. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву // Советское государство и право. - 1989. -№ 3. - С. 36-43.
Зобов'язальне право: Теорія і практика: Навч. посібник / За ред. О.В.Дзери. -К.: Юрінком Інтер, 1998. – 912 с.
Иоффе О.С. Обязательственное право. - М.: Юрид. лит., 1975. – 880 с.
Кот О.О. Перехід прав кредиторів: Історія. Теорія. Законодавство. – К.: Юрінком Інтер, 2002. – 160 с.
Кузнєцова Н. Принципи сучасного зобов’язального права // Українське комерційне право. – 2003. - №4. – С. 9-17.
Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України. – К.: Школа, 2004. – 160 с.
Луць В.В. Сучасна кодифікація договірного права в Україні: здобутки і проблеми //Вісник академії правових наук України. – 2003. - №2 (22). - №3 (34).
Новікова Вікторія. Сутність зустрічного виконання зобов’язань //Підприємництво, господарство і право. – 2006. – С. 25 – 27.
Новицкий И., Лунц Л.А. Общее учение об обязательствах. -М., 1950.
Олюха В.Г. Цивільно – правовий договір (поняття, функції і система): Автореф. дис. канд. юрид. наук. – К., 2004.
Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. -М., 2001.
Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. – М.: Статут, 2005. – 636 с.
Фогельсон Ю.П. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс лекций. - М., 2001.
Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар / За ред. розробників проекту Цивільного кодексу України. - К.: Істина. - 928 с.
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. - М., 1995. - С. 265-266.

Закони України, постанови та інші нормативні акти

Загальні умови укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві. Затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2005 р. // Урядовий кур’єр. – 2005. – №163. – 31 серпня.
Положення про надання фінансових послуг ломбардами. Затверджене розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 26 квітня 2005 р. №3981 // Офіційний вісник України. – 2005 р. - №21. С. 81. – Ст.. 1146.
Примірний договір купівлі – продажу пакета акцій відкритого акціонерного товариства за конкурсом. Затверджений наказом Фонду державного майна України від 28.03.2005 №689 // Офіційний вісник України. – 2005 р. - № 14. – С. 144. – Ст.. 742.
Про товарну біржу: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1992. - № 10. - Ст. 139.
Типовий договір обов’язкового страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності. Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 р. № 1000 // Офіційний вісник України. – 2002. - № 29. – С. 91. – Ст. 1379.13PAGE 15


13PAGE 14615
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 815

Приложенные файлы

  • doc 18262707
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий