Zadach_2

15) Нехай функція витрат монополіста має вигляд: ТС = 50 + Q2 (тобто постійні витрати TFC становлять 50 грош. од., а змінні Q2). Попит на продукцію монополіста задано як Р = 40 – Q. Знайти, яку кількість товару буде виробляти монополіст, щоб максимізувати прибуток.
Розв’язання
Для визначення оптимального для монополіста обсягу виробництва потрібно знайти середні та граничні витрати, сукупний і граничний виторг.
Середні витрати


Граничні витрати


Сукупний
виторг
монополіста


Граничний виторг

Пам’ятаючи, що умовою максимізації прибутку монополіста є рівність граничного виторгу і граничних витрат (MC = MR), одержимо 40 – 2Q = 2Q 40 = 4Q Q = 10.
Отже, при обсязі в 10 од. прибуток монополіста максимальний. Для наочності зобразимо криві середнього і граничного виторгу, середніх і граничних витрат (рис. 11.4).
Криві MR i MC (рис. 11.4) перетинаються при Q = 10. При цьому величина середніх витрат становить 15 грош. од. за одиницю продукції


Ціна на продукцію 30 грош. од. за одиницю, тому середній прибуток 30 – 15 = 15 (грош. од. за одиницю.)
Оскільки обсяг виробленої та реалізованої продукції 10 од., то прибуток фірми становить
15 ( 10 = 150 (грош. од. площа заштрихованого прямокутника).16) Використовуючи наведені дані про діяльність малого підприємства, заповніть пропуски в таблиці та з’ясуйте за кожним варіантом, що є доцільнішим для підприємства:
а) закритися;
б) збільшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;
в) зменшити обсяг виробництва для мінімізації збитків;
г) збільшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;
д) зменшити обсяг виробництва для максимізації прибутку;
є) нічого не змінювати.
P
Q
TR
TC
TFC
TVC
ATC
AVC
MC

5
3
15
18
4
14
6
5
2

3
4
13
20
7
13
5
3
3

6
5
30
30
5
25
6
5
6

3
4
14
12
2
10
3
3
3

3
7
21
25
1
23
4
3
3

5
8
40
52
12
40
7
5
7

5
6
27
23
2
21
4
4
4

7
7
46
43
5
34
6
6
7

5
4
20
24
6
18
6
5
5

4
5
20
22
7
15
4
3
4
Рішення
ATC=TC/Q
MC=(TC/(Q
TR=P*Q(P=TR/Q( Q=TR/P
AVC=TVC/Q
TC=TFC+TVC
TFC=TC-TVC
TVC= TC-TFC
1) б; 2) е; 3) е; 4) г; 5) а; 6) а(б); 7) г; 8) д ; 9) е; 10) б

17) . У таблиці наведено дані про витрати на одиницю продукції (у грош. од.) для діючого в умовах досконалої конкуренції виробника.
Q
Середні постійні витрати, AFC
Середні змінні витрати, AVC
Середні сукупні витрати, АТС
Граничні витрати, МС

0

1
60
45
105
45

2
30
42,5
72,5
40

3
20
40
60
35

4
15
37,5
52,5
30

5
12
37
49
35

6
10
37,5
47,5
40

7
8,57
38,57
47,14
45

8
7,5
40,63
48,13
55

9
6,67
43,33
50
65

10
6
46,5
52,5
75

а) Чи буде виробник діяти у короткостроковому періоді за ціни продукту 32 грош. од.? Чому «так» або чому «ні»? Якщо він функціонуватиме, то яким буде обсяг виробництва, максимізуючий прибуток? Поясніть. Визначте суму економічного прибутку або збитку на одиницю продукції.
б) Дайте відповідь на запитання а) за умови, що ціна продукту дорівнює 40 грош. од.; 55 грош. од.; 65 грош. од.;
Рішення
а) Р=32 гр.од.
як відомо, підприємство буде працювати мінімізуючи збитки, випускаючи об’єм продукції при якому Р=МС=AVC
Як бачимо, коли MC=AVCmin маэмо: за умови Р=МС=32гр.од.
Коли AVCmin=32 гр.од, тобто виробник не зможе діяти в коротко строк періоді, оскільки AVCmin>MC, то він не зможе покрити свої AVCmin
Сума збитку=(AVC+AFC)-P=49-32=17 гр.од
Б) за умови Р= 40 гр.од, виробник буде діяти у коротко строк. Періоді, оскільки Р=МС>AVCmin; тобто МС>37.5, проте він не зможе покрити тільки свої постійні витрати (AFC)
За умови що Р=35гр.од Р=65, виробник буде отримувати прибуток відповідно 6.87 гр.од. та 15(за умови випуску продукції за правилом Р=МС=MR)

18)  Нехай споживач купує три види товарів: Х, Y, Z. Сукупну корисність U (в ютилях), яку отримує споживач від послідовного споживання цих товарів, наведено в таблиці:

а) обчисліть граничні корисності, внесіть значення у таблицю;
б) нехай PX = 2 грош. од., PY = 1 грош. од., PZ = 4 грош. од. Обчисліть значення зваженої граничної корисності, внесіть результати в таблицю.
в) якщо щоденний бюджет споживача становить 17 грош. од., то який набір товарів X, Y, Z забезпечить йому максимальну корисність?
г) бюджет зріс до 38 грош. од. Який набір у такому разі буде максимізувати корисність? Чому дорівнює сукупна корисність ТU, яку отримує споживач?
д) в якому з наведених нижче поєднань товарів споживач також максимізує сукупну корисність:
5X, 4Y, 6Z; 3X, 2Y, 1Z; 8X, 5Y, 8Z; 5X, 3Y, 3Z?
Рішення
a)в табл.
Б) в табл.
В) В=17 гр.од=5*2+3*1+1*4=17гр.од
Х=5; Y=3;Z=1
Г) B=32 гр.од
В= 7*2+4*1+5*4=38 гр.од
TU=119+34+160=313utils
Д) TU=5X+4Y +6Z=90+34+187=311utils
TU=3X+2Y+1Z=57+19+32=108utils
TU=8X+5Y+8Z=131+40+237=408utils
Tu=5X+3Y+3Z=90+27+93=210utils

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Equation.3 1415

13 EMBED Word.Picture.8 1415

13 EMBED Equation.3 1415Root EntryEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native15

Приложенные файлы

  • doc 18256058
    Размер файла: 138 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий