shpora_po_zadacham-1


Тема 4. Ринок праці. СТВ зайнятості.
Задача 4.1
Розрахуйте як змінилась сторуктура зайнятих в економіці, у звітному періоді, якщо усього зайнятих у цьому періоді в галузях економіки було 35,72 млн осіб, у тому числі у сфері мат вир-ва 20,47 млн осіб, а у сфері послуг 15,25 млн осіб. Відповідно у басизному періоді було 19,85 млн осіб, 15,98 млн.
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Базисний % Звітний %
Мат вир млн осіб 19,85 19,85/35,83=55,4 20,47 20,47/35,72=57,31
Сфера послуг 15,98 15,98/35,83=44,6 15,25 15,25/35,72=42,69
Всього 35,83 100% 35,72 100
Розв’язок
Задача 4.2
У звітному році чисельність зайнятого в економічній діяльності населення крайни складала 19,9 млн осіб, з яких 9,4 млн зайняті в мат вир-ці, а всі інші – в обслуговуванні. На плануємий рік ояікується ↑ чисельності зайнятих в економічній діяльності на 0,6 мон і, втой же час ↓ зайнятості в мат вир-ві на 0,3 млн осіб.
Розв’язок
еі=Еі/Е, де еі – рівень зайнятості в певній галузі, %; Еі – чисельність зайнятих у певній галузі, осіб; Е – загальна чисельність зайнятих.
Ем.зв=(9,4/19,9)*100=47,2%
Еоб.зв.=100-47,2=52,8%
Ем.пл.=((9,4-0,3)/(19,9+0,6))*100=44,4%
Еоб.пл.=100-44,4=55,6%
∆ем=44,4-47,2=-2,8%
∆еоб=55,6-52,8=2,8%
Задача 4.3
Населення міста налічує 496 тис осіб, з яких 72% знаходяться у віці 15-70 років. Підрахуйте рівень економічної активності населення міста і рівень безробіття, якщо зі 117,8 тис незайнятих осіб цієї вікової категорії обстеженням домогосподарств виявлено 29,3 тис безробітних.
Розв’язок
База екон акьтв нас (S)
S=496*0,72=357,12 тис осіб
Чисельність екон актив нас (LF)
LF=357,12-117,8+29,3=268,62 тис осіб
Рівень економічної активності
LF=(268,62/357,12)*100=75,2%
Рівень безробіття (U)
U=(29,3/268,62)*100=10,9%
Задача 4.4
Використовуючи наведені в табл дані визначити рівень економічної активності, рівень зайнятості населення та рівень безробіття в Україні. Проаналізувати його динаміку за 2000-2005 рр.
Населення УКР за економ актив (15-70рр), тис осіб
Показник 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Тис ос Тис ос Тис ос Тис ос Тис ос Тис ос
Екон актив нас (ЕАН) 22831 22427 22232 22171 22202 22281
Працездатного віку 21151 20894 20670 20618 20583 20482
Старше працезд віку 1680,1 1532,9 1562,4 1553,2 1619,9 1799,1
Зайняті 20175 19972 20091 20163 20296 20680
Працездатного віку 18521 18453 18541 18624 18694 18887
Старше працезд віку 1654,3 1518,2 1550,3 1539,2 1601,4 1793,5
Безробітні 2655,8 2455 2140,7 2008 1906,7 1600,8
Працездатного віку 2630 2440,3 2128,6 1994 1888,2 1595,2
Старше працезд віку 25,8 14,7 12,1 14 18,5 5,6
Економ неактив нас(ЕНН) 13318 13596 13668 13688 13623 13560
Працездатного віку 7562,4 7894,1 8140,2 8262,8 8365,4 8410,3
Старше працезд віку 5756 5701,5 5527,3 5424,8 5257,5 5149,4
Заг к-ть нас2000=ЕАН+ЕНН=22831+13318=36149
Заг к-ть нас2001=36023 Заг к-ть нас2002=35900
Заг к-ть нас2003=35859 Заг к-ть нас2004=35825
Заг к-ть нас2005=35841
Розв’язок
2000,% 2001,% 2002% 2003% 2004% 2005%
Рівень економ атив=ЕАН/заг к-ть 63,2 62,3 61,9 61,8 62 62,2
Рівень зайнятості=зайняті/заг к-ть нас 55,8 55,4 56,0 56,2 56,7 57,7
Рівень Б=безроб/економ акт нас 11,6 10,9 9,6 9,1 8,6 7,2
Рівень економ неактив=ЕНН/заг к-ть 36,8 37,7 38,1 38,2 38,0 37,8
Задача 4.5
На кінець звітного періоду чсиельність безробітних в районі за тривалістю безробіття розподілялась таким чином: 2 місяці без роботи – 4220 осіб, 4 – 1870, 5-3720, 8-1680. Підрахуйте середню тривалість безробіття в районі
Розв’язок
Тс=(∑T*U)/∑U
Тс-сер трив Б, міс
Т-трив Б відпов групи, міс
U-чис відп за трив групи Б, осіб
Тс=(2*4220+4*1870+5*3720+8*1680)/(4220+1870+3720+1680)=4,1 міс.
Тема 7. Продуктивність і ефективність праці
Задача 7.1.
Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.
Розв’язок.
Розрахуємо значення показників валової і готової продукції.
Обсяг готової продукції визначається як обсяг реалізованої продукції з урахуванням запасів готової продукції на складі. У звітному періоді він становить: 3,5 + 0,8 = 4,3 млн. грн.
Обсяг валової продукції - це загальна величина готової продукції та обсягів незавершеного виробництва. У звітному періоді валова продукція становить: 4,3 + 0,5 = 4,8 млн. грн.
Продуктивність праці становить:
за валовою продукцією: 4 800 000 : 1220 = 3,93 тис. грн.;
за готовою продукцією: 4 300 000 : 1220 = 3,53 тис. грн.;
за реалізованою продукцією: 3 500 000 : 1220 = 2,87 тис. грн.
Задача 7.2
Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.
Розв’язок.
1. Приріст продуктивності праці під впливом і-го чинника визначається за формулою:

де Еі — зміна чисельності під впливом і-го чинника, осіб; Чвих — вихідна чисельність, осіб;
Знайдемо економію чисельності за кожним чинником:
Еч1 = 1200 0,05 = 60 осіб; Еч2 = 1200 0,075 = 90 осіб;
Еч3 = 1200 0,015 = 18 осіб; Еч4 = 1200 0,04 = 48 осіб.
Загальна економія становить: 60 + 90 +18 + 48 = 216 осіб.
Визначимо зростання продуктивності праці за кожним чинником:


Загальний приріст продуктивності праці становитиме:

З урахування часу реалізації заходів приріст продуктивності праці розраховується ступінчатим методом за такими формулами:
QUOTE
Задача 7.5.
Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.
Розв’язок.
Індекс зростання годинного виробітку робітників
за рахунок зниження виробничої трудомісткості становить:

за рахунок поліпшення використання робочого часу:

Загальне зростання годинного виробітку становитиме Іпп год. = 1,143 1,01 = 1,154.
Індекс зростання продуктивності праці внаслідок зниження виробничої трудомісткості і з урахуванням зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності ПВП становитиме:
1,154 0,72/0,65 = 1,279. Отже, заплановано зростання продуктивності праці на 27,9 %.
Задача 7.11
Бригада із 5 осіб за 21 робочий день базисного періоду виготовила 1260 деталей, у звітному за 22 робочі дні – 1540. Визначити індекс та % зростання денної ПП 1 робітника.
Розв’язок
Виробіток=Q/T
Q1 роб.баз=1260/5=252lyn
Вбаз.=252/21=12 дет
Q1 роб.зв=1540/5=308дет
Взв=308/22=14 дет
%ПП=(14/12)*100-100=17%
Індекс ПП=14/12=1,17
Задача 7.12
Визначити %↓ трудомісткості та ↑ПП за даними табл.
№виробу Пла випуску Затр пр на 1 вир., баз Затр пр на 1 вир., зв
1 900 4 4
2 1200 5 4
3 2600 6 3
Розв’язок
900+1200+2600=4700
Трудом.баз=(4*900+5*1200+6*2600)/4700=4,55
Трудом.зв=(4*900+4*1200+3*2600)/4700=3,45
∆ПП=(Трбаз/Трзв)*100-100=4,55/3,45*100-100=31,9
Задача 7.13
Визначити ↑ ПП на під-ві на основі даних табл.
Показник Баз пер Зв пер
Обсяг вир-ва, грн 1900000 2100000
Питома вага коопер постав в обсязі прод 7,5 (0,075) 5,3 (0,053)
Середньообл чис-ість 550 550
Розв’язок
Чпбаз=1900000*(1-0,075)=1757500
ЧПзв=2100000*(1-0,053)=1988700
Ппбаз=1757500/550=3195,45 грн
ППзв=1988700/550=3615,8
Іпп=3615,8/3195,45=1,13
Задача 7.14
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40,0 тис год, у звітному періоді відповідно – 56,7-нормо-годин і 42 тис год
Розв’язок
ППбаз=50/40=1,25
ППзв=56,7/42=1,35
Іпп=1,35/1,25=1,08
Задача 7.15
Бригада лісорубів із 3 осіб за 20 робочих днів баз періоду заготовила 1000м3 деревини; у звітному періоді за 21 робочі дні – 1210 м3. Визначити індекс та %↑ ПП одного робітника.
Розв’язок
Ппбаз=1000/20=50 м3
ППзв=1210/21=57,62 м3
Іпп=57,62/50=1,15
Ппбазна1роб=50/3=16,67 м3
Ппзвна1роб=57,62/319,21 м3
Іпп=19,21/16,67=1,15
Задача 7.16
Визначити ↑ ПП за методом нормативно-чистої продукції на основі даних табл. Чисельність ПВПбаз=1650, ПВПзв=1530 осіб
Назва виробу Обсяг вир-ва баз Обсяг вир-ва зв Норматив чистої прод
А 850 930 14400
Б 300 340 19800
В 130 130 16200
Розв’язок
НЧПбаз=850*14400+300*19800+130*16200=20286 тис
НЧПзв=930*14400+340*19800+130*16200=22230 тис
ППбаз=20286000/1650=12295 грн
ПП зв=22230000/1530=14529 грн
Іпп=14529/12295=1,18
Задача 7.17
Видобуток вугілля у шахті в базисному році становив 2310 тис. т, у звітному – 2548 тис. т. Визначити абсолютну величину та зростання виробітку на одного робітника шахти, якщо кількість робітників у базисному році становила 2650 осіб, у звітному – 2750 осіб.
Розв’язок:
ППбаз=2310000/2650=871,7m
ППзв=2548000/2750=926,5m
Inn=926,5/871,7=1,26
Абс. вимір=926,5-871,7=54,8
Задача 7.18
На обробку деталі витрачали 28 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 25 хв. На скільки процентів знизилась трудомісткість виготовлення деталі і підвищилась продуктивність праці.
Роз’язок:
Тр=25/28*100=89% - Трудомісткість знизилась на 11%
%ПП=11/(100-11)*100=12,36%
Задача 7.20
Визначити підвищення виробітку на дільниці за нормативним робочим часом, якщо в базисному періоді виконані роботи в обсязі 50 тис. нормо-годин, при цьому відпрацьовано 40 тис. год. У звітному періоді відповідно – 56,7 тис. нормо-годин і 42 тис. год.
Роз’язок:
ППбаз=50/40=1,25 ППзв=56,7/42=1,35 Inn=1,35/1,25=1,08
Задача 7.21
У звітному періоді в цеху було установлено нове устаткування. Робітник на новому верстаті виробляє за годину 50 виробів, а в базисному періоді на старому верстаті виробіток дорівнював 40 виробів. Визначити індекс і процент зростання виробітку.
Розв’явок:
В=Взв/Вбаз=50/40=1,25
% зростанняВ=(50/40)*100-100=25%
Задача 7.22
Визначити зростання продуктивності праці в результаті зниження трудомісткості продукції за даними, наведеними у табл.. 1
Вид виробу План випуску виробу Затрати праці на 1 виріб, н/год
Базисний період Звітний період
А 950 5 3
Б 1730 6 5
В 3950 4 4
Роз’язок:
950+1730+3950=6630
Тр баз=(5*950+6*1730+4*3950)/6630=30930/6630=4,67 н/год
Тр зв=(3*950+5*1730+4*3950)/6630=27300/6630=4,11 н/год
ПП=(Тр баз/Тр зв)*100-100=4,67/4,11*100-100=13,6%
Задача 7.23
Визначити виробіток на одного працівника за методом НВО, якщо обсяг валової продукції становить 3550 тис. грн.., а питома вага основних витрат за нормативами така: заробітня плата основних робітників з нарахуваннями – 9,5%, цехові витрати – 13%, загальнозаводські витрати – 11,5%, сировина і основні матеріали – 42%, кооперативні поставки – 17%. Сефредньооблікова чисельність ПВП – 525 осіб.
НВО=3550тис*(0,095+0,13+0,115)=1207 тис грн
ПП=1207000/525=2299 грн
Задача 7.24
На обробку деталі витрачали 35 хв. Після удосконалення технологічного процесу норму часу переглянули і встановили – 32 хв. На скільки % ↓Тр виготовлення деталі і ↑ПП
Роз’язок:
32/35*100=91,4% - Трудомісткість знизилась на 8,6%
%ПП=8,6/(100-8,6)*100=9,41%
Задача 7.25
Робота 2-ох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризуються даними, наведеними в табл. 1
цех Обсяг вир-ва баз Чис прац баз Обсяг вир-ва зв Чис прац зв
1 21000 51 19000 39
2 25000 48 3200 57
Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці 2-ох цехів.
Роз’язок:
№1 ППбаз=21000/51=411,76 ППзв=19000/39=487,18 Inn=1,18
№2 ППбаз=25000/48=520,83 ППзв=32000/57=561,4 Inn=1,078
ППзаг баз=(21000+25000)/(51+48)=46000/99=464,65
ППзаг зв=(19000+32000)/(39+57)=51000/96=531,25
Inn заг=531,25/464,65=1,14
Задача 7.26
Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва – 38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції – 25 осіб.
Розв’язок:
1) Зростання продуктивності праці за рахунок запровадження нових технологій
45___
3000 – 45 * 100 = 1,5%
2) Організації виробництва
38__ _
3000 – (45+38) * 100 = 1,3%
3) Зниження трудомісткості
25 _
3000 – (45+38+25) * 100 = 0,86%
4) За всіма чинниками
108____
3000 – 108 * 100 = 3,7%
Індексний метод: 1,015*1,013*1,0086=1,037
Задача 7.27
Два підприємства по виробництву борошна у звітному році відпрацювали відповідно до даних таблиці.
Назва Вартість готової продукції і затрат, грн..
Підприємство 1 Підприємство 2
Борошно 2700000 3100000
Зерно 1300000 1600000
Енергоносії 220000 290000
Заробітна плата 540000 620000
Амортизація 50000 60000
водопостачання 60000 75000
У якого з підприємств продуктивність краща?
Розв’язок:
Вартість продукції, грн.
П = вартість затрат, грн.
2700000__________________
П1 = 1,3 млн. + 220 тис + 540 тис + 50 тис + 60 тис = 1,244
3,1 млн.________________
П2 = 1,6 млн. + 290 тис + 620 тис + 60 тис + 75 тис = 1,172
Задача 7.28
Підприємства виробляють однакову продукцію. Знайдіть, яке з них має кращу продуктивність праці (підрахунок за методом чистої продукції).
Показники Показники роботи
Підприємство 1 Підприємство 2
Обсяг валової продукції, грн.. 7,2 млн -
Матеріальні витрати, грн.. 3,8 млн -
Амортизаційні витрати 70 тис -
Фонд заробітної плати, грн. - 1,5 млн
Прибуток, грн. - 2415 тис
Чисельність ПВП, осіб 620 750
Розв’язок:

7,2 млн – (3,8 млн + 70 тис)
ПП1 = 620 = 5371 (грн.)
1,5 млн + 2415 тис
ПП2 = 750 = 5220 (грн.)
Задача 7.29
Підрахуйте, як змінився виробіток в основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.
Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн..
Цукор-сирець, тн 3700 3200 1,0 2,0
Цукор-пісок, тн 2050 2200 1,8 3,5
Цукор-рафінад, тн 1750 1900 2,1 4,4
Чисельність основних робітників, осіб 170 170 Чисельність ПВП, осіб 550 540 Розв’язок:
3700*1 + 2050*1,8 + 1750*2,1
Вбаз = 170 = 62,1 умов.тон
3200*1 + 2200*1,8 + 1900*2,1
Взв. = 170 = 65,6 умов.тон
65,6
І = 62,1 = 1,056 або 5,6%
3700*2*1000 + 2050*3,5*1000 + 1750*4,4*1000
ППбаз. = 550 = 14000 (грн.)
3200*2*1000 + 2200*3,5*1000 + 1900*4,4*1000
ППзв. = 540 = 15481,5 (грн.)
15481,5
І = 14000 = 1,106 або 10,6%
Задача 7.31
Протягом 5 років планується підвищення продуктивності праці на 17 %. За перший рік продуктивність парці зросла на 2,5 %, а за другий на 2,1 %. Визначити на скільки відсотків повинна зрости продуктивність праці в наступні три роки, аби був досягнутий запланований рівень. Визначити середньорічні темпи зростання продуктивності праці в останні три роки.
Розв’язок:
1,025*1,021*Х3=1,17
Х3=1,118
Х=1,038
Задача 7.32
Обсяг продукції зріс на 6 %, чисельність працівників знизилась на 3 %, фондовіддача підвищилась на 1%, матеріаломісткість зросла на 2%. Визначити зростання продуктивності праці індексним методом.
Розв’язок:
1,06/0,97*1,01/1,02=1,082
1,06*1,03*1,01*0,98=1,08
Задача 7.33
Обсяг національного ВВП, який в базисному періоді складав 160 млрд. грн., зріс на 12%. Дефлятор цін склав 107%. Чисельність зайнятих зменшилась на 2%. Визначити індекс, відсоток зростання та відсоток приросту продуктивності праці у звітному періоді на основі номінального і реального обсягів ВВП.
Розв’язок:
ВВП ном (зв) = 160млрд.*1,12 = 179,2 млрд.
ВВП реальний (зв) = 179,2/1,07 = 167,48 млрд.
179,2 млрд/0,98х
І = 160 млрд/х = 1,14
Задача 7.34
Тривалість робочого часу становить 480 хвилин, витрати на виробництво одиниці продукції складають 10 хвилин, а внутрішні простої – 40 хвилин. Запровадження організаційно-технічних заходів дозволило ліквідувати втрати робочого часу і знизити трудомісткість одиниці продукції на 20 %. Визначити зростання продуктивності праці за рахунок екстенсивного, інтенсивного і інтегрального чинників.
Розв’язок:
(480-40)/10=44шт
480/10=48шт
зростання продуктивності (екстенсивний чинник) (48/44)*100=109,1%=9,1%
Визначаємо витрати часу на одиницю продукції після зниження трудомісткості 10хв. * (100-20)/100=8 хв. Або 10*0,8=8
440/8хв=55шт
55/44*100-100=25% (інтенсивний чинник)
виробіток при ліквідації робочого часу і зниженні трудомісткості 480хв/8хв=60шт.
Інтегральний чинник=60/44*100=136,4%
Задача 7.30
Використовуючи наведені в таблиці 1 статистичні дані, визначити рівень продуктивності праці в економіці України та проаналізувати його динаміку за 2000 – 2004 рр.
Населення України за зайнятістю та показники національних рахунків
Показник 2000 2001 2002 2003 2004
Чисельність зайнятих в економіці, тис. осіб 22830,8 19971,5 20091,2 20163,3 ВВП (у фактичних цінах), млн.. грн. 172952 204190 225810 267344 ВНП (у фактичних цінах), млн.. грн.. 164942 200610 222585 264247 Чистий національний дохід (у фактичних цінах), млн.. грн.. 134719 166307 186425 225362 ТЕМА 8 "ОРГАНІЗАЦІЯ, НОРМУВАННЯ ТА РАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРАЦІ"
Задача 8.1.
Визначити рівень організації праці на підприємстві, якщо чисельність працівників становить 1680 осіб, у році 366 календарних днів, тривалість робочої зміни — 8 год; планові неявки — 228 560 люд.-днів; фактичні цілоденні неявки — 252 000 люд. днів, а сума внутрішньо-змінних втрат становить 36 570 год.
Розв’язок
1. Знаходимо календарний фонд робочого часу:
Фк = 1680 366 8 = 4 919 040 люд.-год.
2. Знаходимо плановий ефективний фонд робочого часу:
Феф. пл. = 4 919 040 – 228 560 8 = 3 090 560 люд.-год.
3. Знаходимо фактичний ефективний фонд робочого часу:
Феф. ор. = 4 919 040 – 252 000 8 – 36 570 = 2 866 470 люд.-год.
4. Рівень організації праці становить:

Задача 8.2.
Сукупний потенційний фонд робочого часу на підприємстві в базисному році становив 2658 тис. год, у звітному — 2764 тис. год. Використаний фонд робочого часу становив відповідно 2115,6 та 2266,5 тис. год. Визначити, як змінився рівень організації праці на підприємстві.
Розв'язок
1. Знаходимо рівень організації праці в базисному році:

2. Знаходимо рівень організації праці у звітному періоді:

3. Знаходимо зміну рівня організації праці:

тобто рівень організації праці покращав на 3 %.
Задача 8.3.
Визначити економічну ефективність заходів щодо поліпшення організації праці, якщо до впровадження заходів собівартість одного виробу становила 12 грн, після впровадження — 11 грн 30 коп.; річний обсяг виробництва після впровадження заходів становить 40 500 одиниць, капітальні витрати — 96 тис. грн, Ен — 0,25.
Розв’язок
Річний економічний ефект становить: QUOTE
Ееф = (12 – 11,3) 40 500 – 96 000 0,25 = 4350 грн.
Задача 8.4.
На підприємстві 1600 робітників, питома вага відрядників — 67 %, коефіцієнт виконання норм у відрядників — 1,15. Кожен робітник відпрацював по 170 год. Визначити частку науково обґрунтованих норм за трудомісткістю та чисельністю робітників, які працюють за цими нормами, якщо трудомісткість робіт, виконаних за дослідно-статистичними нормами, становить 75 000 нормо-год.
Розв’язок.
Для визначення частки науково обґрунтованих норм за трудомісткістю необхідно, передусім, обчислити чисельність робітників-відрядників:
1600 0,67 = 1072 осіб.
Загальна трудомісткість відрядних робіт становитиме:
1072 170 1,15 = 209 576 нормо-год.
Трудомісткість робіт, які виконувалися за науково обґрунтованими нормами, становить:
209 576 – 75 000 = 134 576 нормо-год.
Частка науково обґрунтованих норм за трудомісткістю становить:
134 576 : 209 576 100 % = 64,2 %.
Тепер визначимо цей же показник, розрахований за чисельністю робітників. Чисельність відрядників визначається аналогічно попередньому розрахунку. Чисельність відрядників, які повністю зайняті на роботах за науково обґрунтованими нормами, складає:
134 576 : (170 1,15) = 688 осіб.
Частка науково обґрунтованих норм за чисельністю становить:
(688 : 1072) 100 % = 64,2 %.
Тема 9.Оплата праці.
Задача 9.1
Визначити середній тарифний коефіцієнт, середній тарифний розряд, середню тарифну ставку робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за ІІІ розрядом працюють – 19 осіб, за V – 15 осіб, за VІ – 10 осіб.
Розв’язок:
Кс=(1,23*19+1,54*15+1,78*10)/44 працівн. = 1,46 (висновок - Кс між ІV і V розрядами)
Рс= 4+(1,46 – 1,35)/(1,54 – 1,35) = 4,58
Тс = Т1*Кс = 1,82*1,46 = 2,657
Задача 9.2
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: перша операція – обробка сировини тарифікується за 5 розрядом, годинна норма виробітку – 110 кг; друга операція – обробка деталі тарифікується за 6 розрядом, норма часу 25 хв.
Розв’язок:
Рвідр.1= 3,03/110=0,0275 грн. Рвідр2=3,51*25/60=1,46 грн.
Задача 9.3
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (таблиця 1).
Назва деталі Кількість виготовлених деталуй, штук Розряд роботи Норма часу на деталь, хв..
М-1 1260 4 23,0
М-2 630 3 7,0
Розв’язок:
М–1 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02
Заробіток по М–1 = 1260*1,02=1284,78 грн.
М–2 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=2,42*(7/60)=0,282
Заробіток по М–2 = 630*0,282 = 177,87 грн.
Загальний заробіток = 1284,78+177,87=1462,64 грн.
Задача 9.4
Робітник-почасовик п’ятого розряду відпрацював 174 години, виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 500 грн. (розмір пермії 20% від вартості зекономлених матеріалів), протягом 3 змін заміняв хворого робітника 4 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму зар. плати робітника, розмір всіх доплат.
Розв’язок:
5 розряд Тс= 2,80 Зп= 3,03*174=527, 22 грн.
Дол.=500*0,2+527,22*0,1+0,5* (2,46*8*3)=100+52,72+59,04=211,76;
Зп+дол.=738,98 Питома вага тарифу = 527,22/738,98*100=71,3%
Задача 9.5
Визначити відрядну розцінку за кожну операцію, виходячи з таких даних: преша операція – обробка сировини тарифікується за 3 розрядом, годинна норма виробітеку – 80 кг., друга операція – обробка деталі, тарифікується за 5 розрядом, норма часу – 20 хв.
Розв’язок:
Рвідр.=2,42/80=0,03025 грн. Рвідр. 2 =3,03*22/60=1,01 грн.
Задача 9.6
Розрахувати суму зар. плати і розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати – 3,5; розмір пермії за виконання виробничої програми за всіма показниками – 18,2 %, надбавка за професійну майстерність 9,3 %. З/п = 350 грн.
Розв’язок: 350*3,5=1225 грн. 1225*(0,182+0,093)=336,88 грн. 1225+336,88 грн. = 1561,88 грн.
Задача 9.10
Визначити сер. тарифний коефіцієнт, сер. тарифний розряд, середнього динну тарифну ставку, групи робітників-почасовиків, зайнятих на роботах з нормальними умовами праці, якщо за 3 розрядом працюють – 16 осіб, за 5 – 14 осіб, за 6 – 12 осіб.
Розв’язок:
Кс = (1,23*16+1,54*14+1,78*12)/58 працівн = 1,49 (висновок – Кс між 4 і 5 розрядами)
Рс = 4+(1,49 – 1,35)/(1,54 –1,35)= 4,737
Тс = Т1*Кс = 1,82*1,49 = 2,71.
Задача 9.11
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходяячси з даних таблиці
Показник Технічно обґрунтована норма штучного часу на деталь, хв.. 6
Норма виробітку деталей за годину, шт. 9
Розряд роботи 3
Місячна норма роботи за графіком, годин 176
Фактичний місячний виробіток деталей, шт. 1760
Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 11
Розмір пермії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, % 1,5
Розв’язок:
Загальний заробіток = Звідр + Звідр*(П1+П2*Ппл)/100
Звідр- заробіток за відрядною розцінкою = Обсяг виробітку *Рвідр
Рвідр. = 2,42*6/60 = 0,242 Тс(3 розряд) = 2,42 грн.
План випуску = 176*9 = 1584 % виконання = 1760/1584 = 1,11 (перевиконання на 11 %)
Звідр. = 1760*0,242 = 425,92 грн.
Ззаг = 425,92 + 425,92*(11+1,5*11)/100 = 425,92+117,13 = 543,05 грн.
Задача 9.12
Робітник 6 розряду протягом місяця виготовив:
а) 375 деталей А, на кожну з яких установлена норма часу 18 хв., за 6 розрядом (нормальні умови);
б) 350 деталей В, на кожну з яких була встановлена норма часу 25 хв., за 6 розрядом (важкі умови праці, доплати 13 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв’язок:
Рвідр А = 3,51*18/60 = 1,053 грн. Зар А = 1,053 грн * 375 = 394, 88
Рвідр В = 3,51*25/60*1,13 = 1,65 грн. Зар В = 1,65 грн * 350 = 578, 42 грн.?
Заг. заробіток = 973,30 грн.
Задача 9.14
Робітник-почасовик 4 розряду відпрацював 176 год., виконав нормоване завдання, за що передбачена премія у розмірі 10%, зекономив матеріалів на суму 450 грн. () розмір премії 25 % від вартості зекономлених матеріалів). Протягом 3 змін заміняв хворого робітника 5 розряду (доплата в розмірі 50 % тарифної ставки відповідного робітника). Визначити суму заробітної плати робітника, розмір усіх доплат.
Розв’язок:
4 розря Тс = 2,46 Зп = 2,46*176= 432,96 грн.
Дол. = 432,96*0,1+450*0,25+0,5*(2,8*8*3) = 43,30+112,5+33,6 = 189,4
Зп + доп = 622,36 Питома вага тарифу = 432,96/622,36*100 = 69,57%
Задача 9.15
Категорія: складна
Визначити середню тарифну ставку робіт за нормальних умов, якщо відомо, що загальна трудомісткість робіт становить 43 тис. н/год. У тому числі 3 розряду 19 тис.н/год, 4 розряду 6 тис. н/год., 5 розряду – 11 тис.н/год., 6 розряду – 7 тис. н/год.
Розв’язок:
, де – загальна сума тарифних ставок всіх робітників, – загальна трудомісткість;
= 19000*2,42+2,66*6000+3,03*11000+3,51*7000= (45,98+15,96+33,33+24,57)/43 = 2,787 грн.
Задача 9.16
Розрахувати суму з/п та розмір доплат начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мін. з/п – 4,5; розмір премії за виконання виробничої програми за всіма показниками – 16 %, надбавки за професійну майстерність – 9,4%.
Розв’язок:
350*4,5=1575 + 1575*(0,16+0,094)=1975,05 грн.
Задача 9.18
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяць, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт:
Назва деталі Кількість деталей, шт. Розряд роботи Норма часу на деталь, хв..
В–1 330 2 5,0
В–2 160 4 23,0
В–3 210 3 9,0
Розв’язок:
В–1 2-й розряд Тсгод=2,13 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/60)=0,178
Заробіток В–1 = 330*0,178=58,58 грн.
В–2 4 розряд Тсгод=2,66 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60)=1,02
Заробіток В–2 = 160*1,02=163,15 грн.
В–3 3 розряд Тсгод=2,42 Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36
Заробіток В–3 = 210*0,36=76,23 (75,6)грн.
Задача 9.19
Робітник 5 розряду протягом місяця виготовив:
а) 300 деталей А, на кожну з яких встановлена норма часу 20 хв. за 5 розрядом (нормальні умови);
б) 200 деталей В, на екожну з яких була встановлена норма часу 30 хв. За 5 розрядом (важкі умови праці, доплати 9 % до тарифної ставки). Визначити місячний заробіток робітника.
Розв’язок:
РвідрА=3,03*20/60=1,01
З/ПА=300*1,01=303
РвідрБ=3,03*30/60*1,515=1,65
З/пВ=1,65*200=330
Заг зароб=366 грн
Задача 9.20
Визначити відрядні розцінки на деталі та відрядний заробіток токаря за місяці, якщо відомо, що протягом місяця він виконав такий обсяг робіт (табл.).
Начва деталі Кількість деталей, шт Розряд роботи Норма часу на деталь, хв
В-1 330 II 5,0
В-2 160 IV 23,0
В-3 210 III 9,0
Розв'язок
В-1 ІІ-й розряд Тсгод=2,13
Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,13*(5/б0)=0,178грн.
Заробіток В-1=58.58 грн
В-2 IV-й розряд Тсеод=2,66
Рвідр=Тсгод*(Нчасу/60)=2,66*(23/60) = 1,02 грн.
Заробіток В-2=163,15 гри
В-3 ІІІ-й розряд Тсгод=2,42
Рвідр==Тсгод*(Нчасу/60)=2,42*(9/60)=0,36 грн.
Заробіток В-3 =76,23 гри.
Загальний заробіток 297,96 грн.
Задача 9.21
На підприємстві здійснена перетарифікація робітників - почасовиків. Середній розряд до перетарифікації дорівнював 4,5, а після перетарифікації- 3,5. Розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників 1-го розряду, аби середня заробітна плата залишалася без змін.
Розв'язок:

Задача 9.22
Протягом року номінальна заробітна плата підвищилась на 10 %. Ставка прибуткового податку на заробітну плату знизилась на 7 %, а зростання цін на споживчі товари становило 9,8 %. Визначити індекс зростання реальної заробітної плати.
Розв'язок:
Визначаємо індекс зростання номінальної заробітної плати: (100+10)/100=1,1%
Визначаємо зростання реальної заробітної плати за рахунок зниження прибуткового податку:
1,1/(100-0,07)=1,1/0,93=1,183
Визначаємо зниження реальної заробітної плати за рахунок зростання цін на товари:
1,183/1,098=1,077
Задача 9.23
Слюсар-наладчик обслуговує два штампувальних преси із денною тарифною ставкою 28 грн. Перший прес мав завдання на 176 годин роботи відштампувати 1200 штук виробів, а зробив 1500 штук. Другий прес за цей же період зробив 3600 штук виробів при завданні 3000 штук. Тривалість зміни - 8 годин.
Підрахуйте двома варіантами непрямий відрядний заробіток слюсаря-наладчика за відпрацьований час.
Розвۥязок
1-й варіант. Розрахунок здійснюється через непряму відрядну розцінку (Рв неп.):

Розраховуємо кількість робочих днів:
176 : 8 = 22 (дні)
Розраховуємо розцінку по кожному пресу:

Розраховуємо непрямий відрядний заробіток за відпрацьований час слюсаря-наладчика:

2-й варіант. Розрахунок здійснюється через середній коефіцієнт виконання норм (Кн.с.)

Різниця 0,62 грн. за рахунок округлень при розрахунку розцінок
Задача 9.28
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків на поточний календарний рік з розбивкою по кварталах, якщо:
чисельність робітників-почасовиків за розрядами становить: І розряд - 5 осіб, ІІ - 6 осіб, ІІІ - 8 осіб, IV- 4 особи, V - 9 осіб, VI - 12 осіб, VIІ - 14 осіб, VIІІ - 10 осіб;
місячна тарифна ставка робітника І тарифного розряду з почасовою формою оплати праці встановлена на рівні 1,25 мінімальної заробітної плати;
тарифні коефіцієнти встановлені на основі 12-відсоткового зростання (відносне).
Розв’язок.
Розрахуємо годинні тарифні ставки робітників 1 розряду робітників за умов, що мінімальна заробітна плата з 01.12.2010р. – 922 грн.; середньомісячний ФРЧ - 167 год.
годинна тарифна ставка робітника 1 розряду за почасовою формою оплати праці
ТСп1р = 922:167∗1,25 = 6,90 грн.
Будуємо тарифну сітку:
Розряд 1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифний коефіцієнт 1 1,12 1,25 1,4 1,57 1,76 1,97 2,21
ТС за почасовою формою оплати праці 6,9 7,73 8,63 9,66 10,83 12,14 13,59 15,25
Розрахуємо годинний ФЗП:
Розряд 1 2 3 4 5 6 7 8 Разом
ТС за почасовою формою оплати праці 6,9 7,73 8,63 9,66 10,83 12,14 13,59 15,25 -
Чисельність, осіб 5 6 8 4 9 12 14 10 68
Годинний ФЗП, грн.. 34,5 46,38 69,04 38,64 97,47 145,68 190,26 152,5 774,47
Річний ФЗП
ФЗПр = 774,47∗167∗12 = 1552037,88 грн.
Квартальний ФЗП
ФЗПкв = 774,47∗167∗3= 388009,47 грн.
Тема 10. Планування та аналіз трудових показників.
Задача 10.1
На підприємстві працює 50 робітників. Їх питома вага в загальній чисельності ПВП 80 %. На обробку деталі витрачали 8 хв., а після запровадження організаційно-технічних заходів трудомісткість склала 6 хв. Річний обсяг продукції - 400 тис. деталей на рік, фонд робочого часу складає 1700 год. Відсоток виконання норм складає 120%. Зниження трудомісткості відбулося с 1 липня поточного року.
Визначити економію робочої сили і зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників і на всю чисельність ПВП.
Розв'язок
Економія чисельності (Еч)

де Ф-фонд робочого часу К-коеф. виконання норм

Зростання продуктивності праці в розрахунку на чисельність робітників: (3/(50-3) )*100=6,38% в розрахунку на ПВП: 6,38%*0,80=5,4%
ПВП=50/80*100=63 працівника
Задача 10.2 На наступний рік передбачається такий план випуску продукції:
Вироби Кількість, шт. Трудомісткість одного виробу, нормо-годин Виконання норми за планом, %
А 1000 251 115
Б 5000 150 120
В 3000 100 130
Г 400 200 116
Визначте:
необхідну чисельність основних робітників при річному фонді робочого часу 1750 годин;
чисельність усіх виробничих робітників, якщо основні робітники становлять 56 % загальної чисельності робітників;
чисельність всього промислово-виробничого персоналу (ПВП) та чисельність керівників, професіоналів, фахівців і службовців, якщо число керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців становить 17 % загальної чисельності робітників.
Розв’язок.
1. Розрахуємо чисельність основних робітників(Чосн.роб) за номенклатурою виробів:

де Оі – обсяг і-ї продукції, Ті – трудомісткість і-ї продукції, kі – коефіцієнт виконання норм,
ФРЧ – фонд робочого часу


2. Розрахуємо загальну чисельність основних робітників:
Чос р = ЧА + ЧБ + ЧВ + ЧГ = 680 (чол.)
3. Розрахуємо загальну кількість робітників:

Розрахуємо чисельність промислово-виробничого персоналу:

Розрахуємо чисельність
Чкер., проф..,фах.,служ = 1463-1214 = 1463∗0,17 = 249 (чол.)
Задача 10.5.
Визначити годинний фонд заробітної плати і необхідну кількість робітників за професіями на основі даних табл.
Таблиця
Види робіт Розряд робіт Норма часу на виготовлення одного виробу, хв..
Токарні 2 15
Свердлильні 4 20
Шліфувальні 2 10
Річна виробнича програма підприємства – 140000 виробів. Реальний фонд робочого часу одного робітника за рік – 1740 год.
Розв’язок.
Для задачі використовуємо, наприклад, сітку представлену далі.
Р 1 2 3 4 5 6
Кт 1 1,13 1,29 1,48 1,71 2,00
Тс 6,63 7,49 8,55 9,81 11,34 13,26
Розрахунок ФЗП здійснюємо за поелементним методом планування (метод прямого розрахунку)

де ОВі — обсяг виробництва i-х виробів, робіт, послуг у плановому періоді; n — кількість найменувань виробів, робіт, послуг; — сумарна планована відрядна розцінка на i-й виріб за даним підрозділом, по підприємству, грн.
Розраховуємо відрядні розцінки

Види робіт Розряд робіт Норма часу на виготовлення одного виробу, хв.. Тарифна ставка годинна (Тр), грн. Розцінка відрядна, грн..
грн.. розрахунок
Токарні 2 15 7,49 1,87 7,49∗15/60
Свердлильні 4 20 9,81 3,27 9,81∗20/60
Шліфувальні 2 10 7,49 1,25 7,49∗10/60
ФЗП робітників-відрядників
Річний ФЗПпл. = 1,87∗140000+3,27∗140000+1,25∗140000 = 894600 грн.
Годинний ФЗП = 894600 : 1740 = 514 грн
Кількість робітників за видами робіт

токарні роботи свердлильні шліфувальні

20 (чол.) 27 (чол.) 13 (чол.)
Загальна чисельність Чз = 20+27+13 = 60 (чол..)
Тема 11. Інформаційне забезпечення, звітність і аудит у сфері праці
Задача 11.1
Визначте, яке з двох металургійних підприємств у звітному році спрацювало більш продуктивно? Необхідні дані у таблиці.
Під-во Базисний рік Звітний рік
Обсяг виробництва, тис. грн. Чисельність ПВП, осіб Обсяг виробництва, тис. грн. Чисельність ПВП, осіб
№1 260000 3450 295000 3470
№2 520000 4720 601000 4880
Розв'язок
Продуктивніше спрацювало те підприємство, на якому питома вага приросту продукції за рахунок продуктивності праці (%∆QПП) була вищою.

Знаходимо відсоток приросту чисельності (%∆Ч):

Знаходимо відсоток приросту продукції (%∆QПП)

Знаходимо питому вагу продукції, отриману за рахунок приросту продуктивності праці:

Відповідь: продуктивніше спрацювало перше підприємство.
Задача 11.2
Бригада у складі 20 робітників виконала роботу по збірці устаткування. Розподіл робітників і робіт по тарифних розрядах у таблиці
Розряди Коефіцієнти Чисельність робітників Обсяг годин, тис нормогодин
1 1 - -
2 1,13 - 8
3 1,29 6 12
4 1,48 - 10
5 1,71 6 -
6 2 8 -
Підрахуйте середню годину тарифну ставку робітників та виконаних ними робіт і зробіть висновки на основі розрахунків чи ефективно використовується робоча сила і фонд заробітної плати в даному випадку.
Розв'язок
Підрахуємо середній тарифний коефіцієнт бригади робітників і робіт.

Підрахуємо середню тарифну ставку робітників і робіт із розрахунку ТГОД1розряду=2,07 грн

Оскільки робітникам, незалежно від розряду робіт, слід сплатити відповідно до їх тарифної ставки перевитрати фонду оплати праці за дану роботу складуть:
за годину (3,52 - 2,71)=81 коп. х 20 = 16,2 грн.
за зміну 16,2 х 7 = 113,4 грн.
за місяць (154 год.) 16,2 х 113,4= 1837,08 грн.
Робоча сила і фонд заробітної плати використовуються незадовільно через помилки у плануванні робіт.
Задача 11.3
Визначити значимість в абсолютному виразі і за питомою вагою кожного чинника, що зумовив зростання продуктивності праці на основі слідуючих показників.
Показники Базисний період Звітний період
Годинний виробіток, грн. 6 6,5
Кількість годин роботи за зміну 7,95 8,1
Кількість явочних днів за рік 228 225
Питома вага робітників в загальній чисельності персоналу, % 80 82
Розв'язок
Визначаємо виробіток на 1 працівника в базисному періоді
6*76,95*228*0,8=8700,5 грн.
І в звітному періоді
6,5*8,1*225*0,82=9713,9 грн.
Визначаємо абсолютний приріст
9713,9-8700 = 1013,4 грн.
Визначаємо процент зростання виробітку
9713,9/8700- 1.1164*100=116.5%
Визначаємо абсолютний приріст і за питомою вагою продуктивності праці по кожному чиннику:
а)1 підстановка за рахунок збільшення годинного виробітку
6.5 х 7.95 х 228 х 0.8 = 9425.5 грн. Абсолютний приріст 9425.5 - 8700.5 = 725 грн. питома вага = 725/1013.4=71.55%
б)2 підстановка за рахунок зменшення з внутризмінних втрат робочого часу6.5 х 8.1 х 228 х 0.8 = 9603.4 Абсолютний приріст 9603.4- 9425.5 = 177.9питома вага =177/1013.4=17.55%
в)3 підстановка За рахунок зменшення числа явочних днів6.5 х 8.1 х 225 х 0.8 = 9477 грн
Абсолютний приріст 9425.5 - 9603.4= -126.4 грн питома вага = -126.4/1013.4=-12.47%
г)4 підстановка За рахунок збільшення питомої ваги працівників
6.5 х 8.1 х 225 х 0.82 = 9713.9 грн. Абсолютний приріст 9713.9 - 9477 = 236.9 питома вага = 236.9/1013.4=23.38% Перевірка 71.55 +17.55+(-12.47) + 23.38 = 100
Задача 11.4
Розподілити приріст продукції за слідуючими чинниками - зростання виробітку, зміни використання робочого часу і чисельності робітників в абсолютних і відносних величини на основі даних, наведених в таблиці.
Показники Базисний період Звітний період
Обсяг товарної продукції, тис. грн. 7500 8000
Кількість робітників, чол. 650 670
Кількість годин, відпрацьованих всіма робітниками тис. год. 1157 11993
Розв'язок
800/7500=106,66 абсолютний приріст 8000-7500=500
7500тис/650=11538 грн.
8000тис/670=11940 грн.
11940/11538*100=103,48% (продуктивність праці)
670/650*100=103,07%
1157тис/650=1780год
61199,3тис/670=1790год
1790/1780*100=100,56%
3,48%виробіток+3,07%чис. робітн+0,56%зміна викор. роб. часу=7,11 %
6,675/7,11%=0,937%
500тис/6,67=75,07тис.грн.
3,48*0,937=3,26%
3,07*0,937=2,87%
0,56*0,937=0,52%
75,07*3,26=244,72
75,07*2,27=215,45
75,07*0,52=39,06
Задача 11.5
На основі наведених даних визначити за рахунок яких чинників і в якій мірі відбулося зростання обсягів виробництва в звітному періоді.
Показники Базисний період Звітний період
Обсяг продукції, тис. грн. 11000 11500
Трудомісткість, тис. нормо-год. 2544 2580
Кількісіь основних робітників, осіб 1220 1252
Витрати прані основних робітників, тис. чол.-год. 2200 2250
Чисельність промислово-виробничого
персоналу, осіб 3000 3020
Розв'язок
1)трудомісткість на 1 тис. грн.
Базисний 2544000/11000=231.27 Звітний 2580000/11500=224.35
I=0,97
виконання норм 2544000/2200000/* 100=115.6 звітний 2580000/2250000*100=114,7
I=0,99
використання робочого часу 2200тис/1220= 1803 год звіт=2250тис/1252=1797 годІ=1797/1803=0,997
питома вага осн. робітників баз= 1220/3000*100=40.7% звіт=1252/3020* 100- 41.5%I=1,02
1/(0,97*0,99*0,977* 1,02)=1,045
6)Виробіток на 1 працюючого (ПВП)Баз 1Імлн/3000=3666.7
Звіт 11500тис/3020=3807,9
Задача 11.6
Підприємство, яке налічує 865 працівників і працює в 1 зміну, протягом звітного місяця мало простій через відключення струму 6 робочих днів з 22-х.Однак заробітну плату по частковому безробіттю сплачено лише 112 робітникам, а інші отримали її повністю як за відпрацьований час. Підрахуйте рівень прихованого безробіття за звітний місяць.
Роз’язок:
Визначаємо загальний фонд робочого часу (Фр.ч.з.)
Фрчз=865*22=19030 (люд. днів)
Визначаємо втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.)
Фрчвт=865*6=5190 (люд. днів)
Визначаємо врахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.вр.)
Фр.ч.вт.вр.=112*6=672 (люд. днів)
Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (Фр.ч.вт.невр.)
Фр.ч.вт.невр.=5190-672=4518 (люд. днів)
Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр)
Uпр=(4518/19030)*100=23,7%
Задача
На під-ві здійснена перетарифікація робітників-почасовиків. Середній розряд до перетафікації дорівнював 4,5, а після перетафікації – 3,5. розрахувати, яку потрібно відновити тарифну ставку робітників 1го розряду, аби середня з/п залишилася без змін.
Роз’язок:
Т1(х)=Т1*Кс(4,5)/Кс(3,5)
Кс(4,5)=1,445
Кс(3,5)=1,29
Т1(х)=1,12*Т1
Тема 4. Ринок праці. Соціально-трудові відносини зайнятості
Тема 5. Трудовий потенціал. Людський капітал
Задача 4-5.
У базисному році чисельність населення області у віці від 15 до 70 років становила 681,2 тис. громадян, у тому числі 205,7 тис. усіх незайнятих, серед яких 48 тис. безробітних. У звітному році чисельність населення даної вікової категорії зменшилася на 6,3 тис. осіб, чисельність безробітних зросла на 8,2 тис. осіб. Загальна чисельність незайнятих не змінилася. Як змінилися рівень зайнятості та рівень економічної активності населення у звітному році?
Розв’язок
Рівень зайнятості визначається як відношення (у відсотках) чисельності зайнятих до чисельності населення
QUOTE
Частка зайнятих в економічно-активному населенні

Рівень економічної активності

Од. вим. Базисний рік Звітний рік
Чисельність населення 15-70 рр. тис. осіб 681,2 681,2 – 6,3 = 674,9
в т.ч. незайнятих тис. осіб 205,7 205,7
в т.ч. безробітних тис. осіб 48 48 + 8,2 = 56,2
Чисельність зайнятого населення в базовому році тис. осіб 681,2-205,7 = 475,5 674,9-205,7 = 469,2
Чисельність економічно активного населення тис. осіб 681,2-205,7+48 = 523,5 674,9-205,7+56,2 = 525,4
Рівень зайнятості населення % 475,5:681,2∗100 =69,8 469,2:674,9 ∗100 = 69,5
Частка зайнятих в економічно активному населенні % 475,5:523,5∗100 =90,8 469,2:525,4∗100 =89,3
Рівень економічної активності населення 523,5:681,2∗100 = 76,8% 525,4:674,9∗100 = 77,8%
Рівень зайнятості населення зменшився на 69,5 - 69,8 = - 0,3%
Частка зайнятих в економічно активному населенні зменшилася на 89,3 – 90,8 = - 1,5%
Рівень економічної активності збільшився на 77,8 – 76,8 = 1%
Задача 4-5.2.
В області налічується 2123 тис. жителів, серед них частка осіб у віці 15-70 років включно становить 72 %. З осіб цієї вікової категорії 223 тис. доглядають дітей і хворих; 92,6 тис. – школярів, студентів і курсанти військових училищ (усі на денному навчанні); 102,8 тис. незайнятих громадян, серед яких 29 тис. безробітні. Усі інші громадяни у віці від 15-70 років зайняті економічною діяльністю. Визначте:
1) чисельність економічно активного населення та рівень його економічної активності;
2) чисельність зайнятого населення та рівень його зайнятості;
3) рівень безробіття.
Розв’язок
1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=212300*0,72=1528560 осіб
2. Визначаємо чисельність економічно активного населення
Чеан =1528560-223000-92600-102800+29000 = 1139160 осіб
та рівень економічної активності населення

3. Визначаємо чисельність зайнятого населення
Чз = 1528560-223000-92600-102800 = 1110160 осіб
та рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років

Визначаємо рівень зайнятості економічно активного населення (частку зайнятих в економічно активному населенні)

Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.3.
У звітному місяці, в якому був 21 робочий день за графіком, підприємство, котре налічує 828 працівників, через низьку якість продукції мало проблеми з її збутом та завантаженням виробництва й у зв’язку з цим на відпустках з ініціативи адміністрації втратило 4830 людино-днів, проте у звітності цього не відобразило. Який рівень прихованого безробіття був на підприємстві у звітному місяці?
Розв’язок.
Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧ.з.)
ФРЧз = 828∗21 = 17388 люд.днів
Визначаємо рівень прихованого безробіття (Бпр.)

Задача 4-5.4.
У місті 215 тис. осіб у віці від 15 до 70 років включно працюють у різних галузях економіки; 24,2 тис. – ведуть індивідуальну трудову діяльність; 19,4 тис. громадян даної вікової категорії зайняті доглядом за дітьми та хворими; 48,3 тис. – незайняті, серед яких 24,6 тис. є безробітними.
Визначте:
чисельність економічно активного населення;
рівень економічної активності населення;
рівень безробіття в місті.
Розв’язок.
1. Визначаємо чисельність економічно активного населення
Чеан =215+24,2+24,6 = 263,8 тис. осіб
2. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років
Ч15-70 = 215+24,2+19,4+48,3=306,9 тис. осіб
3. Визначаємо рівень економічної активності населення

4. Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.5.
Підприємство, на якому працюють 988 робітників, у звітному місяці через відключення струму мало простій 6 робочих днів з 22 за графіком. Лише 126 робітників отримали оплату з часткового безробіття, а всі інші – повністю як за відпрацьований час. Визначте рівень прихованого безробіття на даному підприємстві.
Розв’язок. Відповідно до ст. 34 КЗпП України простій — це призупинення роботи, викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, невідворотною силою або іншими обставинами.
1 варіант
Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз).
ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів
Визначаємо втрачений фонд робочого часу (ФРЧвт.)
ФРЧвт = 988∗6 = 5928 люд.днів
Визначаємо урахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.ур.)
ФРЧвт.ур = 126∗6 = 756 люд.днів
Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)
ФРЧвт.невр = 5928-756 = 5172 люд.днів
Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)

2 варіант
Визначаємо загальний фонд робочого часу (ФРЧз.)
ФРЧз = 988∗22 = 21736 люд.днів
Визначаємо неврахований втрачений фонд робочого часу (ФРЧ.вт.невр.)
ФРЧвт.невр = (988-126)∗6 = 5172 люд.днів
Визначаємо рівень прихованого безробіття (Uпр.)

Задача 4-5.6
Використовуючи наведені в табл. статистичні дані, визначити показники та проаналізувати тенденції економічної активності, зайнятості та безробіття в Україні за 2005—2009 рр.
Таблиця 1
Населення України за економічною активністю (у віці 15-70 років, тис. осіб)
Показник 2005 2006 2007 2008 2009
Економічно активне населення 22 280,8 22 245,4 22322,3 22397,4 22150,3
працездатного віку 20 481,7 20 545,9 20 606,2 20 675,7 20321,6
Зайняті 20 680,0 20 730,4 20 904,7 20 972,3 20191,5
працездатного віку 18 886,5 19 032,2 19 189,5 19 251,7 18365,0
Безробітні 1600,8 1515,0 1417,6 1425,1 1958,8
працездатного віку 1595,2 1513,7 1416,7 1424,0 1956,6
зареєстровані у державній службі зайнятості 891,9 784,5 673,1 596,0 693,1
Економічно неактивне населення 13 540,4 13 518,9 13 312,0 12 971,1 12823,0
працездатного віку 8406,5 8310,7 8144,8 7909,5 8051,7
Розв’язок
1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=Чек.акт.н+ Чек.неакт.н
2. Визначаємо чисельність населення працездатного віку Чн пр.в.=Чек.акт.н.пр.в+ Чек.неакт.н.пр.в
3. Визначаємо рівень економічної активності населення QUOTE
4. Визначаємо рівень економічної активності насел-я працездатного віку QUOTE
5. Визначаємо рівень зайнятості населення віком з 15 до 70 років QUOTE
6. Визначаємо рівень зайнятості населення працездатного віку QUOTE
7. Визначаємо рівень безробіття QUOTE
8. Визначаємо рівень зареєстрованого безробіття QUOTE
Рівень зареєстрованого безробіття визначається як відношення (у відсотках) кількості безробітних, зареєстрованих у державній службі зайнятості (на кінець звітного періоду), до середньорічної кількості населення працездатного віку. З метою здійснення порівнянь з даними вибіркового обстеження населення (домогосподарств) з питань економічної активності проводиться розрахунок середньої за період (за місяць, квартал, півріччя, 9 місяців, рік) чисельності зареєстрованих безробітних.
Відповідний показник рівня безробіття визначається по відношенню до економічно активного населення працездатного віку за відповідний період

оказник № ст. 2005 2006 2007 2008 2009
Чисельність населення віком 15-70 років, тис. осіб А=1+8 35821,2 35764,3 35634,3 35368,5 34973,3
Чисельність населення працездатного віку, тис. осіб Б = 2+9 28 888,2 28 856,6 28 751,0 28 585,2 28 373,3
Рівень економічної активності населення, % В = 1/А 62,2 62,2 62,6 63,3 63,3
Рівень економічної активності населення працездатного віку, % Г = 2/Б 70,9 71,2 71,7 72,3 71,6
Рівень зайнятості населення, % Д = 3/А 57,7 58,0 58,7 59,3 57,7
Рівень зайнятості населення працездатного віку, % Е = 4/Б 65,4 66,0 66,7 67,3 64,7
Рівень безробіття, % Ж=5/1 7,2 6,8 6,4 6,4 8,8
Рівень зареєстрованого безробіття населення працездатного віку, % З=7/Б 3,1 2,7 2,3 2,1 2,4
Рівень зареєстрованого безробіття ЕАН працездатного віку, % І=7/2 4,3 3,8 3,3 2,9 3,4
Задача 4-5.7.
У місті налічується 825,3 тис. жителів, з яких 29, 0 тис. – діти до 15 років; 25,2 тис. – особи старше від 70 років. У межах вікової категорії 15-70 років за даними обстеження робочої сили виявлено 122 тис. незайнятих осіб, серед яких 70,8 тис. безробітні. Крім того, серед громадян у віці 15-70 років 6,8 тис. школярів і студентів на денному навчанні; 21,9 тис. зайняті домогосподарством, доглядом за дітьми і хворими. Визначте: 1) чисельність і рівень економічно активного населення;
2) чисельність і рівень економічно неактивного населення; 3) рівень безробіття в місті.
Розв’язок
Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років
Чн 15-70=825300-29000-25200=771100 осіб
2. Визначаємо чисельність економічно активного населення
Чеан =771100-122000+70800-6800-21900 = 691200 осіб
Визначаємо рівень економічної активності населення

4. Визначаємо чисельність економічно неактивного населення
Ченнас = 771100-691200 = 79900 осіб
Визначаємо рівень економічно неактивного населення

Або Реннас = 100 – 89,64 = 10,36%
Визначаємо рівень безробіття

Задача 4-5.8.
За даними таблиці знайдіть чисельність економічно активного населення та рівень економічної активності населення
Варіанти
1-й 2-й Чисельність усього населення теорії, осіб 185400 1670000 728000
Питома вага населення у віці 15-70 років, % 72 73 74
З категорії населення 15-70 років:
усі незайняті, осіб 42000 328000 201600
В тому числі: безробітні громадяни, осіб 13800 98300 42700
школярі старших класів і студенти, осіб 19800 156100 119400
домогосподарки і ті, хто доглядає дітей та хворих, осіб 7600 69000 38100
зневірені особи 800 4600 1400
Розв’язок.
1. варіант
1. Визначаємо чисельність населення віком з 15 до 70 років Чн 15-70=185400*0,72=133488 осіб
2. Визначаємо чисельність економічно активного населення Чеан = 133488-42000+13800 = 105288 осіб
3. Визначаємо рівень економічної активності населення

1-3 варіант
чисельність населення віком 15-70 133488 1219100 538720
Чисельність економічно активноного населення 105288 989400 379820
Рівень економічної активності населення, % 78,9 81,2 70,5
Задача 4-5.9
За даними перепису населення із загальної чисельності населення області 3,5 млн. осіб 60 % припадає на населення у працездатному віці, а на те населення у працездатному віці, що не працювало за об’єктивними причинами (інваліди та пільгові пенсіонери), — 1,5 %. Крім того, 13 % населення було зайнято у домашньому господарстві та в різноманітних видах підсобного господарства, перебували на навчанні або жили за рахунок перерозподілу доходів, а 8 % припадало на ту частину населення, яка працювала, перебуваючи за віковими межами працездатного віку.
Визначити: чисельність працездатного населення у працездатному віці, чисельність економічно активного населення, загальну чисельність трудових ресурсів області.
Розв’язок.
осіб Розрахунки
Загальна чисельність населення 3500000    
Населення працездатного віку 60% 2100000 3500000*0,6
в т.ч. - населення працездатного
віку,яке не працювало за
об’єктивними причинами 1,50% 31500 2100000*0,015
зайняте у домашньому господарстві, перебувало на навчанні 13% 273000 2100000*0,13
Працювали, перебуваючи за віковими межами працездатного віку 8% 280000 3500000*0,08
Знайти: чисельність працездатного населення у працездатному віці   2068500 2100000-31500
чисельність економічно активного населення   2075500 2100000-31500-273000+280000
загальна чисельність трудових ресурсів   2348500 2100000-31500+280000
Задача 4-5.10.
У таблиці наведено дані щодо чисельності населення умовної країни.
Таблиця
чисельність населення, млн. осіб
Наймані працівники 30
Особи, що працюють індивідуально 2
Роботодавці 0,7
Неоплачувані працівники сімейних підприємств 0,5
Члени кооперативів та господарських товариств 6
Особи, що раніше не мали роботи та займаються її пошуком, готові приступити до роботи 1
Учні та студенти денної форми навчання 4
Домогосподарки 4,5
Пенсіонери за віком та утриманці 14
Особи, що припинили пошук роботи 0,1
Особи до 16 років 21
Визначити чисельність економічно активного та неактивного населення, чисельність зайнятих та безробітних у країні.
Розв’язок.
Чисельність економічно активного населення 30+2+0,7+0,5+6+1=40,2 40200000
Чисельність економічно неактивного населення 4+4,5+14+0,1=22,6 22600000
Чисельність зайнятих 30+2+0,7+0,5+6=39,2 39200000
Чисельність безробітних 1 1000000
Тема 7. "Продуктивність праці"
Задача 7.1.
Підрахуйте, як змінився виробіток у основних робітників в умовно-натуральному вимірі та продуктивність праці на цукрозаводі у вартісному вимірі відповідно до даних таблиці.
Базисний період Звітний період Коефіцієнт переводу в умовні тони Вартість 1 кг, грн.
Цукор-сирець, тн. 3700 3200 1,0 2,0
Цукор-пісок, тн. 2050 2200 1,8 3,5
Цукор-рафінад, тн. 1750 1900 2,1 4,4
Чисельність основних робітників, осіб 170 170 Чисельність ПВП, осіб 550 540 Розв’язок.

QUOTE ; QUOTE
QUOTE ; QUOTE
Зростання виробітку
абсолютне 65,6 – 65,1 = 0,5 ум.тн.; відносне 65,6 : 65,1 ∗100 = 100,8%
QUOTE
QUOTE
Зростання продуктивності праці
абсолютне 41592,6– 40500 = 1092,6 грн.; відносне 41592,6 : 40500 = 102,7%
Задача 7.2.
Робота двох цехів, що виробляють однакову продукцію, характеризується даними, наведеними в табл. 1.
Цех Базисний період Звітний період
Обсяг
виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб Обсяг
виробництва, грн. Середньоспискова чисельність, осіб
1-й 21000 51 19000 39
2-й 25000 48 32000 57
Розрахувати індекси продуктивності праці кожного цеху та загальний процент зростання продуктивності праці двох цехів.
Розв’язок.
Цех Базисний період Звітний період Продуктивність праці
Обсяг
виробництва, грн. Середньо-спискова чисельність, осіб Обсяг
виробництва, грн. Середньо-спискова чисельність, осіб Базисний період Звітний період
1-й 21000 51 19000 39 21000:51 = 411,8 19000:39 = 487,2
2-й 25000 48 32000 57 25000:48 = 520,8 32000:57 = 561,4
Разом 46000 99 51000 96 46000:99 = 464,6 51000:96 = 531,2
Цех 1. Іпп = 487,2 : 411,8 = 1,18; Цех 2. Іпп = 561,4 : 520,8 = 1,08; Разом 531,2 : 464,6 = 1,14
Задача 7.1.
Визначити показники продуктивності праці за валовою, готовою та реалізованою продукцією, якщо у звітному періоді було реалізовано продукції на 3,5 млн. грн., на складі готової продукції за звітний період сформовані товарні запаси на суму 0,8 млн. грн., обсяг незавершеного виробництва становить 0,5 млн. грн. Середньоспискова чисельність працівників - 1220 осіб.
Розв’язок.
Розрахуємо значення показників валової і готової продукції.
Обсяг готової продукції визначається як обсяг реалізованої продукції з урахуванням запасів готової продукції на складі. У звітному періоді він становить: 3,5 + 0,8 = 4,3 млн. грн.
Обсяг валової продукції - це загальна величина готової продукції та обсягів незавершеного виробництва. У звітному періоді валова продукція становить: 4,3 + 0,5 = 4,8 млн. грн.
Продуктивність праці становить:
за валовою продукцією: 4 800 000 : 1220 = 3,93 тис. грн.;
за готовою продукцією: 4 300 000 : 1220 = 3,53 тис. грн.;
за реалізованою продукцією: 3 500 000 : 1220 = 2,87 тис. грн.
Задача 7.5.
Визначити зростання продуктивності праці за зниження виробничої трудомісткості, якщо планова виробнича трудомісткість — 1 200 000 люд.-год, економія від впровадження комплексу заходів — 150 000 люд.-год, планується збільшити реальний фонд робочого часу одного робітника з 1830 до 1850 год і частку робітників у загальній чисельності ПВП із 65 до 72 %.
Розв’язок.
Індекс зростання годинного виробітку робітників
за рахунок зниження виробничої трудомісткості становить:

за рахунок поліпшення використання робочого часу:

Загальне зростання годинного виробітку становитиме Іпп год. = 1,143 1,01 = 1,154.
Індекс зростання продуктивності праці внаслідок зниження виробничої трудомісткості і з урахуванням зміни питомої ваги робітників у загальній чисельності ПВП становитиме:
1,154 0,72/0,65 = 1,279. Отже, заплановано зростання продуктивності праці на 27,9 %.
Задача 7.2
Для виробництва продукції у плановому періоді за збереження виробітку, досягнутого в базисному періоді, потрібно 1200 робітників. Упровадження нової технології дозволить скоротити потребу робітників на 5 %, модернізація діючого устаткування - на 7,5 %, скорочення внутрішньозмінних втрат робочого часу - на 1,5 %, удосконалення організації праці - на 4 %. Визначити зростання продуктивності праці за різними чинниками, ступінчатим методом та в цілому.
Розв’язок.
1. Приріст продуктивності праці під впливом і-го чинника визначається за формулою:

де Еі — зміна чисельності під впливом і-го чинника, осіб; Чвих — вихідна чисельність, осіб;
Знайдемо економію чисельності за кожним чинником:
Еч1 = 1200 0,05 = 60 осіб; Еч2 = 1200 0,075 = 90 осіб;
Еч3 = 1200 0,015 = 18 осіб; Еч4 = 1200 0,04 = 48 осіб.
Загальна економія становить: 60 + 90 +18 + 48 = 216 осіб.
Визначимо зростання продуктивності праці за кожним чинником:


Загальний приріст продуктивності праці становитиме:

З урахування часу реалізації заходів приріст продуктивності праці розраховується ступінчатим методом за такими формулами:
QUOTE QUOTE
Задача 7.26. Розрахувати зростання продуктивності праці за повним чинником зокрема і за всіма чинниками разом, маючи такі дані (ступінчатий метод). Розрахункова чисельність робітників за базисним виробітком складає 3000 осіб. За рахунок запровадження технології із виробництва вивільнено 45 осіб, за рахунок поліпшення організації виробництва -38 осіб, за рахунок зниження трудомісткості продукції - 25 осіб.
Розв’язок.
Зростання продуктивності праці за рахунок
запровадження нових технологій
QUOTE QUOTE QUOTE
організації виробництва
QUOTE
зниження трудомісткості
QUOTE
За всіма чинниками
QUOTE
Індексний метод 1,015*1,013*1,0086=1,037
Задача 7.7.
Підрахуйте, як змінилася продуктивність праці в умовно-натуральному вимірі у звітному періоді на фабриці по виробництву консервів. Необхідні дні в таблиці
Базисний період Звітний період Коефіц. переводу в умовні банки
Вироблено овочевих консервів, банок 310 200 290 800 1
Вироблено м’ясних консервів, банок 110 000 135 000 1,8
Консервів дитячого харчування, банок 73800 74200 2,8
Затрати праці, людиноднів 275 282 –
ТЕМА 9. "ОПЛАТА ПРАЦІ"
Норма робочого часу при 40-му робочому тижні на 2010 рік – 2004 год.; 2011 рік – 1996 год.
Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 -907 грн., з 01.12. – 922 грн.
Задача 9.1. Автор: Мельникова О.А.
Колективним договором з урахуванням вимог галузевої угоди встановлені мінімальні тарифні ставки робітників підприємства (таб.1) та мінімальні кваліфікаційні співвідношення для встановлення тарифних ставок робітників за розрядами (таб.2)
Таблиця 1
Мінімальні тарифні ставки робітників
№ сітки Види виробництв та робіт, професії робітників
Коефіцієнти співвідношень тарифної ставки робітника
I розряду до розміру мінімальної заробітної плати, (розрахунково за місяць)
1. Робітники основного виробництва. 1,421
2. тером роботи пов’язані з основним виробництвом. 1,391
3. Робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства. 1,25
Таблиця 2
Мінімальні міжкваліфікаційні співвідношення
Розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифні коефіцієнти 1,0 1,1 1,35 1,6 1,83 2,15
Побудуйте тарифну сітку робітників підприємства.
Розв’язок.
Мінімальна заробітна плата з 01.10.2010 -907 грн., з 01.12. – 922 грн.
Диференціюємо тарифні ставки робітників 1 розряду за професійними групами та видами виробництв:
робітники основного виробництва 922 ∗ 1,421 : 167 = 7,85 грн.
робітники допоміжного виробництва,
професії яких за характером роботи пов’язані з основним виробництвом 922 ∗ 1,391 : 167 = 7,68 грн.
робітники, зайняті на інших роботах, безпосередньо не зв'язаних з основним характером діяльності підприємства 922∗1,25:167 = 6,90 грн.
Розробляємо тарифні сітки; здійснюємо горизонтальну диференціацію тарифних ставок за складністю робіт і кваліфікацією працівників.
ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА

Задача 9.2. Автор: Цимбалюк С.О.
Провести аналіз тарифної сітки з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.
МІСЯЧНІ ТАРИФНІ СТАВКИ РОБІТНИКІВ (грн.)
Розряди
1 2 3 4 5 6
Місячні тарифні ставки 920,00 1214,40 1372,27 1550,67 1628,20 1693,33
Розв’язок.
Мінімальна тарифна ставка 1 розряду працівника підприємства менше прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Задача 9.3. Автор: Завіновська Г.Т.
Розрахуйте суму заробітної плати начальнику цеху, якщо коефіцієнт співвідношення його посадового окладу до мінімальної заробітної плати – 3,2; розмір премії за виконання виробничої програми по всіх показниках – 20 %, надбавка за досягнення високих показників у роботі – 25 % посадового окладу. За порушення норм з охорони праці наказом по підприємству його позбавлено премії на 15 %. Визначте, яка система заробітної плати застосована у даному випадку.
Розв’язок.
Мінімальна ЗП з 01.12.2010 – 922 грн.
Посадовий оклад 922 ∗ 3,2 = 2950,4 грн.
Премія 2950,4 ∗ 0,20 = 590,08 грн.
Надбавка 2950,4 ∗ 0,25 = 737,60 грн.
Сума, на яку позбавлено робітника премії 590,08 ∗ 0,15 = 88,51 грн.
Заробітна плата 2950,4 + 590,08 – 88,51 + 737,60 = 4189,57 грн.
Задача 9.4. Автор: Васильченко В.С.
У таблиці наведені необхідні дані щодо підрахунку середніх тарифних розрядів та середніх тарифних ставок за шестирозрядною тарифною сіткою робітників і робіт. Підрахуйте їх та поясність:
можливі причини значних розбіжностей між середнім тарифним розрядом робітників і робіт;
які наслідки цього можуть бути в кожному з випадків;
підрахуйте збитки підприємств за місяць, у якому 176 робочих годин за планом.
Розряди бригада (випадок)
Чисельність робітників, осіб Трудомісткість робіт, тис. нормогодин
1. – –
2. 5 1,2
3. 7 3,6
4. – 7,5
5. 3 10,6
6. – 7,2
ТАРИФНА СІТКА РОБІТНИКІВ
Розряди
1 2 3 4 5 6
Тарифний коефіцієнт 1 1,15 1,25 1,47 1,67 1,87
Тарифна ставка робітників 1 розряду за 40-годинного робочого тижня – 6,60 грн.
Розв’язок.
Середній тарифний коефіцієнт групи робітників Середній тарифний коефіцієнт робіт
QUOTE ; QUOTE ;
Робітників Робіт
К1 = 19,51 : 15 = 1,30; К2 = 48,071 : 30,1 = 1,60
Рробітників = 3+ (1,3-1,25)/(1,47-1,25) = 3,23; Рробіт = 4+ (1,60-1,47)/(1,67-1,47) = 4,65;
Тсер.робітників = 1,30 ∗ 6,60 = 8,58 грн.; Тсер. робіт = 1,60 ∗ 5,51 = 10,56 грн.
Якщо середній розряд робіт випереджає середній розряд робітників, то це призводить до несвоєчасності освоєння виробничих потужностей, втрат робочого часу, випуску бракованої продукції. У цьому разі необхідно посилити роботу щодо підвищення кваліфікації робітників.
Якщо ж середній розряд робітників вищий середнього розряду робіт, то кваліфікаційна робоча сила недовикористовується, фонд заробітної плати перевитрачається.
Задача 9.7. Автор: Мельникова О.А.
Розрахувати заробітну плату майстра аварійно-диспетчерської служби, який відпрацював 120 год., з яких 12 год. – у вечірній час, 24 год. – у нічний час, 8 год. – у святкові дні. Нормативний фонд робочого часу відповідно до графіку – 168 год. Посадовий оклад – 2650 грн. В колективному договорі доплата за нічний та вечірні час встановлена у розмірах, передбачених Генеральною угодою. Майстру нарахована премія у розмірі 30% до основної заробітної плати.
Розв’язок.
Тарифна ставка годинна
2650 : 168 = 15,77 грн.
Основна заробітна плата
15,77 ∗ 120 = 1892,40 грн.
Доплата за роботу у вечірній час – 20% годинної тарифної ставки за кожну годину роботи
12 ∗ 15,77 ∗ 0,20 = 37,85 грн.
Доплата за роботу у нічний час – 35 % годинної тарифної ставки за кожну годину роботи
24 ∗ 15,77∗ 0,35 = 132,47 грн.
Доплата за роботу у святкові дні
15,77 ∗ 8 = 126,16 грн.
Премія
1892,40 ∗ 0,30 = 567,72 грн.
Заробітна плата
1892,40 + 37,85 +132,47 +126,16 +567,72 = 2756,60 грн.
Задача 9.5. Автор: Мельникова О.А.
Регіональне відділення МПтаСП України дослідило тарифні сітки, які діють на підприємствах що займаються виробництвом хліба, булочних та кондитерських виробів. Результати обстеження подано в таблиці.
Розряди
1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифні коефіцієнти
Підприємство 1 1,0 1,3 1,56 1,62 1,76 1,94 2,10 2,5
Підприємство 2 1,0 1,1 1,20 1,30 1,4 1,5 х х
Підприємство 3 1,0 1,04 1,16 1,25 1,33 1,42 1,45 х
Чому підприємства використовують різну кількість розрядів в сітках? Які чинники могли
впливати на розробку кожної з моделей.
Розрахуйте абсолютне та відносне зростання тарифних коефіцієнтів на одному з підприємств.
Проведіть аналіз тарифної сітки.
Розв’язок.
Кількість розрядів визначається за Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників та залежить від того, оплата яких категорій персоналу здійснюється за допомогою даної тарифної сітки; різноманітності номенклатури робіт та діапазону складності робіт.

Задача 9.6. Автор: Мельникова О.А.
Колективним договором підприємства "Будсервіс" передбачена схема посадових окладів керівників, професіоналів, фахівців і технічних службовців, витяг з якої подано в таблиці.

Посада Коефіцієнт співвідношень
Начальник виробничо-технічного відділу 1,20-1,50
Інженер-проектувальник, інженер з проектно-кошторисної роботи, інженер з нагляду за будівництвом, інженер з технічного нагляду 1,10-1,30
Кресляр, технік-лаборант, технік-проектувальник, технік 1,00-1,20
Мінімальний посадовий оклад техніка без категорії встановлюється на рівні 1120 грн. Визначте посадові оклади. Проаналізуйте схему посадових окладів приватного підприємства "Будсервіс" з точки зору виконання нею відтворювальної та мотиваційної функцій.
Розв’язок.

Задача 9.8. Автор: Васильченко В.С.
Робітник ІІІ розряду відпрацював за місяць 168 годин за графіком і виконав норму на 118 %. Працюючи за почасово-преміальною системою, він отримав 12 % премії за виконання та 1,6 % за кожен відсоток перевиконання норми. За економію електроенергії і сировини на суму 2600 грн. отримав премію в розмірі 20 % від даної суми. 26 годин він працював вночі з доплатою 35 % до тарифної ставки, мав 12 % надбавку до тарифної ставки за професійну майстерність. 6 змін з 21-ї підміняв робітника IV розряду, за що отримав доплату у розмірі 50%.
Розрахуйте його місячний заробіток і питому вагу тарифну в загальному заробітку. Зробіть висновки стосовно ролі тарифної ставки робітника в даному випадку.
Розряд 1 2 3 4 5 6
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,16 1,38 1,65 1,98 2,4
Розв’язок.
Мінімальна заробітна плата – 922 грн.
Місячна норма робочого часу – 167 год.
Тарифна ставка робітників 1 розряду
922 : 167 = 5,52 грн.
Тарифна ставка часова n-розряду за нормальних умов
Т3р – 5,52 ∗ 1,38 = 7,62 грн.
5. Основна заробітна плата
7,62 ∗ 168 = 1280,16 грн.
6. Премія за виконання норми
1280,16 ∗ 0,12 = 153,60 грн.
7. Премія за кожен відсоток перевиконання норми
QUOTE
8. Премія за економію ресурсів
2600 ∗ 0,20 = 520 грн.
8. Доплата за роботу у нічний час
26 ∗ 7,62 ∗ 0,35 = 69,34 грн.
9. Надбавка за профмайстерність
1280,16 ∗ 0,12 = 153,62 грн.
10. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника
6 ∗ 8 ∗ (1,65∗5,52) ∗ 0,50 = 218,59 грн.
11. Заробітна плата працівника
1280,16 +153,60 +368,64 + 520 + 69,34 + 153,62 + 218,59 = 2763,95 грн.
12. Питома вага тарифу 1280,16 : 2763,95 ∗ 100 = 46% .
Задача 9.9. Автор: Герасименко О.О.
Розрахувати заробітну плату за місяць робітника VІ тарифного розряду за умови застосування почасово-преміальної системи оплати праці, якщо:
годинна тарифна ставка за VІ тарифним розрядом становить 9,80 грн.;
загальний відпрацьований час за місяць - 184 год.;
норма виробітку за зміну (8 год.) - 4 вироби;
за місяць працівник виготовив 85 виробів належної якості;
за умови високої якості робіт за виконання плану понад 105 % передбачається виплата премії у розмірі 15 % до тарифної ставки.
Проаналізувати, чи матиме стимулювальний ефект запровадження відрядно-преміальної системи порівняно з чинною почасово-преміальною системою оплати праці.
Розв’язок.
Основна заробітна плата
9,80 ∗ 184 = 1803,20 грн.
Плановий виробіток за відпрацьований час
184 : 8 ∗ 4 = 92 вироби
Недовиконання плану
92 – 85 =7 деталей
Заробітна плат робітника – 1803,20 грн.
Задача 9.10. Автор: Васильченко В.С.
Підрахуйте прямий відрядний заробіток слюсаря-складальника за складання вузлів. Дані в таблиці. Робота щодо збірки 1-го і 3-го вузлів має важкі умови з доплатою 8 % до тарифної ставки.
Показники Кількість зібраних вузлів, шт. Розряд роботи Норма часу на один вузол, хв.
Вузол № 1 1200 ІІІ 5
Вузол № 2 300 ІV 12
Вузол № 3 50 VІ 20
Розряд 1 2 3 4 5 6
Тарифний коефіцієнт 1,0 1,16 1,38 1,65 1,98 2,4
Розв’язок.
; ; QUOTE
Мінімальна заробітна плата – 922 грн.
Місячна норма робочого часу – 167 год.
Тарифна ставка робітників 1 розряду
922 : 167 = 5,52 грн.
Тарифна ставка n-розряду за нормальних умов
ІІІр. – 5,52 ∗ 1,38 = 7,62грн.; IVр. – 5,52 ∗1,65 = 9,11 грн.; VI – 5,52 ∗ 2,4 = 13,25 грн.
Тарифні ставки з урахуванням доплати за шкідливі умови праці
ІІІр. – 7,62 ∗ 1,08 = 8,23 грн.; VI – 13,25 ∗ 1,08 = 14,31 грн.

Задача 9.11. Автор: Герасименко О.О.
Машиніст крана обслуговує дві бригади формувальників та арматурника. Кожна бригада формувальників виробляє за зміну по 35 куб. м залізобетону, змінна норма виробітку арматурника - 100 кг арматурних сіток. За місяць перша бригада формувальників виготовила 750 куб. м, друга - 800 куб. м, арматурник - 2550 кг арматурних сіток. Визначити заробіток кранівника на основі непрямих відрядних розцінок, якщо його денна тарифна ставка становить 82 грн.
Розв’язок.
Норма обслуговування для кранівника - 3 об’єкти (арматурник і дві бригади формувальників).
Формувальники виготовляють однорідну продукцію і їм встановлено однакову норму виробітку, то в даному разі для кранівника можна розрахувати одну непряму відрядну розцінку.
Р непр.відр.1 = 82 : (35 3) = 0,78 грн. за 1 куб. м залізобетону.
Розцінка непряма відрядна по продукції арматурника:
Р непр.відр.2 = 82 : (100 3) = 0,27 грн. за 1 кг арматурних сіток.
Непрямий відрядний заробіток машиніста крану становитиме:
0,78 750 + 0,78 800 + 0,27 2550 = 1897,5 грн.
Задача 9.12. Автор: Завіновська Г.Т.
Визначити місячний заробіток робітника, зайнятого на роботах з нормальними умовами праці, за відрядно-преміальною системою оплати праці, виходячи з даних табл. 1.
Показник Технічно обгрунтована норма штучного часу на деталь, хв. 6
Норма виробітку деталей за годину, шт. 10
Розряд роботи III
Місячна норма роботи за графіком, год. 176
Фактичний місячний виробіток деталей, шт. 1795
Розмір премії за виконання місячного завдання до прямого відрядного заробітку, % 11
Розмір премії за кожний процент перевиконання до прямого відрядного заробітку, % 1,5
Розв’язок.
QUOTE ; QUOTE QUOTE
Мінімальна заробітна плата – 922 грн.
Місячна норма робочого часу – 167 год.
Тарифна ставка робітників 1 розряду
: 167 = 5,52 грн.
Тарифна ставка n-розряду за нормальних умов
ІІІ р. – 5,52 ∗ 1,38 = 7,62 грн.;
Розцінка відрядна
Рв = 7,62 ∗ 6 / 60 = 0,762 грн.
Прямий відрядний заробіток працівника
0,762 ∗ 1765 = 1344,93 грн.
Плановий місячний виробіток деталей, шт..
176 ∗ 10 = 1760 шт.
Перевиконання місячного завдання
1795 : 1760 ∗100 - 100 = 2%
Заробітна плата

Задача 9.13. Автор: Васильченко В.С.
В організації розроблена і впроваджена безтарифна система оплати праці. За звітний місяць визначено, що на оплату праці працівників буде спрямовано 26888,0 грн. На основі даних в таблиці, розрахувати заробітну плату кожного працівника організації за безтарифною моделлю оплати праці. Опишіть умови для застосування “безтарифної” системи оплати праці.
Таблиця
Дані для розрахунку фактичної заробітної плати працівників
організації за звітний місяць
Працівники Кваліфікаційний рівень працівника Кількість відпрацьованих годин Коефіцієнт трудової участі
Керівник організації 4,64 193,7 1,1
Провідний фахівець 2,74 124,2 0,9
Фахівець 2 категорії 2,24 181,6 1,06
Робітник вищої кваліфікації 2,54 181,6 1,04
Робітник 1,38 131,0 0,9
Усього Х 2103,3 Х
Розв’язок.


Задача 9.14. Автор: Герасименко О.О.
Витрати заробітної плати на 1 грн. реалізованої продукції у базисному періоді становили 16 коп. У поточному році обсяг реалізованої продукції становив 28 млн. грн., а витрати на оплату праці - 4,2 млн. грн. Визначити економію коштів на оплату праці порівняно з базисним періодом та суму на заохочення працівників за умови, що частка працівників у використанні економії становить 75 % і 1/3 цієї суми спрямовується до резервного фонду.
Розв’язок.
Визначимо зарплатомісткість продукції у поточному році: 4,2 : 28 = 0,15 грн. (або 15 коп.).
Економія в розрахунку на 1 грн. продукції становить 1 коп. (16 – 15).
Визначимо суму досягнутої економії: 28 0,16 – 4,2 = 0,28 млн. грн.
Частка працівників, тобто частка коштів, які використовуються на виплату премії, становить 75 %. Визначимо суму коштів, що використаються на преміювання з урахуванням того, що 1/3 від частки фонду оплати праці працівників спрямовується до резервного фонду:
0,28 0,75 2 / 3 = 0,14 млн. грн.
Задача 9.15. Автор: Герасименко О.О.
За даними табл. 1 розподілити зароблену суму 11 000 грн. між членами бригади.
Таблиця 1
Працівник Відпрацьований час, год. Коефіцієнт трудової участі
А 160 2,1
Б 150 1,6
В 140 1,8
Розв’язок
Працівник Відпрацьований час, год КТУ Коефіцієнто-год Зарплата, грн.
А 160 2,1 336 4464
Б 150 1,6 240 3188
В 140 1,8 252 3348
Сума — — 828 11000
Вартість однієї коефіцієнто-години роботи бригади становить 11 000 : 828 ≈ 13,285 грн.
Для визначення розміру заробітної плати працівників величина коефіцієнто-годин множиться на вартість однієї коефіцієнто-години роботи бригади:
Задача 9.16. Автор: Герасименко О.О.
На заохочення працівників за підвищення якості продукції витрачено 350 тис. грн. Підвищення якості забезпечило зниження витрат на виправлення браку у розмірі 420 тис. грн. та збільшення прибутку від реалізації продукції у розмірі 540 тис. грн. На реалізацію заходів поточні витрати збільшено на 300 тис. грн. Визначити економічну ефективність преміальної системи.
Розв’язок.
Визначимо суму економії, яка отримана в результаті дії преміальної системи:
420 + 540 – 300 = 660 тис. грн.
У розпорядженні підприємства залишається: 660 – 350 = 310 тис. грн.
Ефективність преміальної системи становить: 310 : 660 100 % = 46,97 %.
Тема 10. Планування та аналіз трудових показників
Задача 10.3. Автор: Герасименко О.О. Призначення: іспит
Розподілити абсолютний приріст обсягу виробництва за рахунок зміни виробітку та чисельності працівників, якщо за планом обсяг виробництва становив 6000 тис. грн, фактично — 6800 тис. грн. Планова чисельність ПВП - 250 осіб, фактично було зайнято 273 особи.
Розв’язок.
Абсолютний приріст обсягу виробництва: 6800 – 6000 = 800 тис. грн.
Плановий виробіток: 6000 : 250 = 24 тис. грн.
Фактичний виробіток 6800 : 273 = 24,91 тис. грн.
Додатково за рахунок підвищення рівня продуктивності праці виготовлено продукції на:
(24 910 – 24 000) 273 = 248,43 тис. грн.
За рахунок перевищення фактичної чисельності над плановою додатково отримано продукції на:
(273 – 250) 24 000 = 552 тис. грн.
Задача 10.5. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Розрахувати планову чисельність робітників з обслуговування обладнання, виходячи з даних табл.
Таблиця
Види робіт Кількість обладнання
Наладка обладнання (верстати-автомати) 50
Обслуговування верстатів-напівавтоматів 90
Обслуговування неавтоматичного обладнання 12 тис. одиниць ремонтної складності
Норми обслуговування для одного робітника: верстати-автомати- 10 шт., напівавтомати – 15 шт., неавтоматичного обладнання – 800 од. ремонтної складності.
У плановому році обсяг робіт з обслуговування збільшується у середньому на 20 %. Цех працює у 2 зміни; К об – 1,15.
Розв’язок.
Чисельність працівників з обслуговування розраховуємо за формулою:

Види робіт Кількість обладнання Норма обслуговування, од Чисельність, чол.
Наладка обладнання (верстати-автомати) 50 10
Обслуговування верстатів-напівавтоматів 90 15
Обслуговування неавтоматичного обладнання 12 тис. одиниць ремонтної складності 800
Загальна чисельність робітників з обслуговування 13,8 + 16,56 + 41,4 = 71,76 = 72 (чол..)
Задача 10.6. Автор: Завіновська Г.Т. Призначення: іспит
Розрахувати річний тарифний фонд заробітної плати робітників-почасовиків (табл..). Плановий фонд робочого часу – 1820 год.
Спеціальність Планова чисельність робітників Середній тарифний розряд
Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання 31 3,7
Електромонтери 42 3,4
Слюсарі-сантехники 17 4,1
Розв’язок.
Розряд 1 2 3 4 5 6 7 8
Тарифний коефіцієнт 1 1,12 1,25 1,4 1,57 1,76 1,97 2,21
Розрахунок прямого тарифного фонду заробітної плати робітників за почасовою формою заробітної плати здійснюється за формулою

Розрахуємо годинну тарифну ставку робітника 1 розряду за умов, що мінімальна заробітна плата з 01.12.2010р. – 922 грн.; середньомісячний ФРЧ - 167 год.
ТСп1р = 922:167∗1,25 = 6,90 грн.
Знаходимо середній тарифний коефіцієнт та середню годинну тарифну ставку
QUOTE ; QUOTE
Спеціальність Планова чисельність робітників Середній тарифний розряд Середній тарифний коефіцієнт Годинна тарифна ставка середня, грн..
Слюсарі-ремонтники з ремонту обладнання 31 3,7 1,25+(1,4-1,25)∗(3,7-3) = 1,36 1,36∗6,90 = 9,38
Електромонтери 42 3,4 1,25+(1,4-1,25)∗(3,4-3) = 1,31 1,31∗6,90 = 9,04
Слюсарі-сантехники 17 4,1 1,4+(1,57-1,4)∗(4,1-4) = 1,42 1,42∗6,90 = 9,80
Річний ФЗП
ФЗПт = (31∗9,38+42∗9,04+17∗9,80) ∗1820 = 837,06∗1820 =1523449,2 грн.

Приложенные файлы

  • docx 18255399
    Размер файла: 677 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий