normatuvno-pravovi_dokumentuГоловне управління освіти і науки
Дніпропетровської облдержадміністрації

Дніпропетровський обласний
психолого-медико-педагогічний центр

Дніпропетровський обласний методичний центр
практичної психології і соціальної роботи


ЗБІРНИК

НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ СИСТЕМИ ОСВІТИ

Дніпропетровськ
2007Упорядники:
Мушинський В.П., завідувач Дніпропетровського ОМЦ практичної психології і соціальної роботи;
Савєльєва Н.В., методист-психолог з питань соціальної роботи Дніпропетровського ОМЦ практичної психології і соціальної роботи;


Рецензенти:
Родименко І. М., начальник відділу соціального захисту дитинства головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук.
Васильковська С. І., директор Дніпропетровського обласного психолого-медико-педагогічного центру, вчитель-методист.Збірник нормативно-правових документів психологічної служби системи освіти. / В.П. Мушинський, Н.В. Савєльєва. – Дніпропетровськ, 2007 р.
До збірника включені нормативно-правові документи, що регулюють діяльність психологічної служби системи освіти України та інших міністерств і відомств.
Збірник адресовано керівникам районних та місцевих відділів освіти, керівникам психологічних служб, керівникам навчальних закладів, методистам рай(міськ)во, відповідальним за роботу психологічної служби, практичним психологам і соціальним педагогам освітніх навчальних закладів.

ЗМІСТ


1
Закон України «Про освіту» (від 23.05.1991р. № 1060- XII) ------------------------------------------------------------
3

2
Наказ МОН «Про затвердження Положення про психологічну службу системи освіти України» (від 03.05.1999 № 127) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4

3
Наказ МОН «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України» (від 07.06.2001р. № 439) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7

4
Лист МОН «Про внесення змін і доповнень до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів» (від 15.08.2007р. № 1/9-479) -----------------------------------------------------
8

5
Лист МОН «Про зарахування часу роботи на посаді психолог» (від 18.05.2001р. № 1/9-193) -----------------
10

6
Лист МОН «Про планування діяльності, ведення документації практичних психологів» (від 27.08.2000р. № 1/9-352) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10

7
Наказ МОН «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми інвалідами системи освіти» (від 28.12.2006р. № 864) --------------------------------------
17

8
Лист МОН «Про атестацію практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів та центрів практичної психології і соціальної роботи (від 13.12.2001р. № 1/9 439) ---------------------
24

9
Тарифно-кваліфікаційні характеристики практичного психолога, соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми інвалідами -------------------------------------------------------------------------------------------
25

10
Професійний портрет та статус соціального педагога -------------------------------------------------------------------
29

11
Основні функції соціального педагога --------------------------------------------------------------------------------------
32

12
Зовнішні зв’язки соціального педагога -------------------------------------------------------------------------------------
34

13
Посадова інструкція соціального педагога навчального закладу (зразок) ------------------------------------------
36

14
Положення про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів система освіти (наказ МОН від 19.10.2001р. № 691) -----------------------------------------------------------------------------
37

15
Наказ МОН «Про затвердження Положення про експертизу психологічного і соціологічного інструментарію, що застосовується в навчальних закладах» (від 20.04.2003р. № 330) -------------------------------------------
39

16
Наказ МОН «Про затвердження умов проведення всеукраїнського конкурсу «Кращий працівник психологічної служби системи освіти» (від 27.12.2005р. № 767) -----------------------------------------------------------------
45

17
Етичний кодекс практичного психолога -----------------------------------------------------------------------------------
47

18
Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи -----------------------------------------------------------------------
50

19
Про тривалість робочого тижня (лист МОН від 27.11.2000р. № 109) -------------------------------------------------
51

20
Про можливість працювати практичними психологами у ДНЗ (лист МОН від 04.04.2005 № 1/9-165) --------
52

21
Постанова кабінету міністрів «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій педагогічних працівників» (від 26.04.2003р. № 632) --------------------------------------------------------------------------------------------
52

22
Лист УНМЦППіСР «Про оплату праці та сумісництво»
53

22
Постанова кабінету міністрів «Про щорічну відпустку» (від 14.05.1997р. № 346) ---------------------------------
54

23
Постанова кабінету міністрів «Про внесення змін до переліку закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугою років» (від 28.07.2002 № 1436) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
57


ЗАКОН УКРАЇНИ «Про освіту»

Стаття 21. Психологічна служба в системі освіти
У системі освіти діє державна психологічна служба. Психологічне забезпечення навчально-виховного процесу в закладах освіти здійснюють практичні психологи. За своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.
Стаття 22. Соціально-педагогічний патронажу системі освіти
Соціально-педагогічний патронаж у системі освіти сприяє взаємодії закладів освіти, сім'ї і суспільства у вихованні дітей, їх адаптації до умов соціального середовища, забезпечує консультативну допомогу батькам, особам, які їх замінюють. Педагогічний патронаж здійснюється соціальними педагогами. За своїм статусом соціальні педагоги належать до педагогічних працівників.
Стаття 57. Гарантії держави педагогічним, науково-педагогічним працівникам та іншим категоріям працівників закладів освіти
1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:
належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування;
підвищення кваліфікації не рідше одного разу на п'ять років;
правовий, соціальний, професійний захист;
компенсації, встановлені законодавством, у разі втрати роботи, у зв'язку зі змінами в організації виробництва і праці;
призначення і виплату пенсії відповідно до чинного законодавства;
встановлення підвищених осадових окладів (ставок заробітної плати) за наукові ступені і вчені звання;
виплати педагогічним і науково-педагогічним працівникам надбавок за вислугу років щомісячно у відсотках до посадового окладу (ставки за робітної плати) залежно від стажу педагогічної роботи у таких розмірах: понад 3 роки - 10 відсотків, понад 10 років - 20 відсотків, понад 20 років - 30 відсотків; (установлено, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом восьмим частини першої статті 57 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджет на 2001 рік згідно із Законом України від 07Л2.2000 р. № 2120-Ш)
надання педагогічним працівникам щорічної грошової винагороди в розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов'язків;
виплату педагогічним і науково-педагогічним працівникам допомоги на оздоровлення у розмірі місячного посадового окладу (ставки заробітної плати) при наданні щорічної відпустки; (установлено, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом десятим частини першої статті 57 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом України від 07.12,2000р. № 2120-Ш)
встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) науково-педагогічним працівникам вищих закладів освіти третьою та четвертого рівнів акредитації на рівні подвійної середньої заробітної плати працівників промисловості; (установлено, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом одинадцятим частини першої статті 57 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом України від 07,12.2000р. № 2120-Ш)
встановлення середніх посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам вищих закладів освіти першого та другого рівнів акредитації та інших закладів освіти на рівні не нижчому від середньої заробітної плати працівників промисловості. (установлено, що у 2001 році положення і норми, передбачені абзацом дванадцятим частини першої статті 57 цього Закону, реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету Україна та місцевих бюджетів на 2001 рік згідно із Законом України від 07.12.2000р. № 2120-Ш)
Перегляд заробітної плати педагогічним та науково-педагогічним працівникам провадиться двічі на рік з щоквартальною індексацією з Урахуванням рівня інфляції.
Затвердження схеми посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним, науково-педагогічним працівникам та підвищення (індексація) а посадових окладів (ставок заробітної плати) проводиться у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2.Держава забезпечує:
встановлення доплат спеціалістам, які працюють в системі освіти, до рівня середньомісячної заробітної плати працівників у цілому по народному господарству;
встановлення середнього розміру посадових окладів (ставок заробітної плати) обслуговуючому персоналу відповідно до схеми посадових окладів (ставок заробітної плати), що визначені Кабінетом Міністрів України. Перегляд рівня заробітної плати спеціалістам, які працюють в системі освіти, і обслуговуючому персоналу провадиться двічі на рік з щоквартальною індексацією з урахуванням рівня інфляції.
3. У разі захворювання педагогічного та науково-педагогічного працівника, яке унеможливлює виконання ним професійних обов'язків і обмежує перебування в дитячому, учнівському, студентському колективах, або тимчасового переведення за цих чи інших обставин на іншу роботу, за ним зберігається попередній середній заробіток. У разі хвороби або каліцтва попередній середній заробіток виплачується до відновлення працездатності або встановлення інвалідності.
4. Педагогічним працівникам, які працюють у сільській місцевості і селищах міського типу, а також пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними працівниками в цих населених пунктах і проживають у них, держава відповідно до чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм. Вони мають право на одержання у власність земельної ділянки у розмірі середньої земельної частки відповідно до чинного законодавства.
5. Педагогічним та науково-педагогічним працівникам за рахунок власних коштів закладів освіти може надаватися матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань.ПОЛОЖЕННЯ
про психологічну службу системи освіти України
(затверджено наказом Міністерства освіти України 03.05.99 № 127,
зареєстровано в Міністерстві юстиції України із змінами і доповненнями 09.07.2001 р. за № 570/5761)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.
1.1. Психологічна служба (далі - служба) в структурі освіти є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров'я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості.
1.2. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань навчальних закладів.
1.3. Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України, Декларацією прав людини, Конвенцією про права дитини, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», чинним законодавством України та цим Положенням.
І.4. Діяльність служби в системі освіти України забезпечується практичними психологами (соціальними педагогами), які мають вищу спеціальну освіту. За своїм статусом працівники служби належать до педагогічних працівників і відповідно до чинного законодавства користуються всіма правами і гарантіями, передбаченими для них.
1.5. Психологічна служба тісно працює з органами охорони здоров'я, соціального захисту, сім'ї і молоді, внутрішніх справ, іншими зацікавленими відомствами, а також - із громадськими і благодійними організаціями.
1.6. Це положення регламентує загальну структуру та функції психологічної служби в системі освіти України в цілому і є основою для діяльності наявної мережі служби управлінь та відділів освіти державних адміністрацій.
1.7. Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться в штати дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів за рішенням районних (міських) відділів освіти, управлінь (комітетів) професійно-технічної освіти, за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою, в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат навчальних закладів, згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів) підрозділів системи освіти (додаток).

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ.
2.1. Завдання психологічної служби системи освіти України полягають:
у сприянні повноцінному особистісному й інтелектуальному розвитку дітей на кожному віковому етапі, у створенні умов для формування у них мотивації до самовиховання і саморозвитку;
у забезпеченні індивідуального підходу до кожної дитини на основі її психолого-педагогічного вивчення;
у профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і особистісному розвитку дитини.
2.2. Основними видами діяльності психологічної служби є:
діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту і умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді, визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;
корекція - здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;
реабілітація - надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;
профілактика - своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;
прогностика - розробка, апробація і застосування моделей поведінки групи та особистості у різних умовах, проектування змісту і напрямків індивідуальною розвитку дитини та складання на цій основі життєвих планів, визначення тенденцій розвитку груп, міжгрупових взаємин та освітньої ситуації у регіоні.
2.3. Психологічна служба системи освіти України функціонує на трьох рівнях:
науковому, на якому вивчає закономірності психічного розвитку і формування особистості дитини з метою розробки методів і методик професійного застосування психологічних знань в умовах сучасної школи;
прикладному, на якому здійснює соціально-психологічне забезпечення процесу навчання і виховання, включаючи розробку навчальних програм, підручників, професійну підготовку і підвищення кваліфікації фахівців;
практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.
2.4. Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:
консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;
просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім'ї;
превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

З. СТРУКТУРА ТА УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЮ СЛУЖБОЮ
З.1. Психологічна служба в системі освіти України складається з трьох основних ланок:
Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи;
обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи або методистів методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу;
практичних психологів, соціальних педагогів, які працюють у навчальних закладах.
3.2.Науково-методичне керівництво психологічною службою системи освіти здійснює Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи, який створюється Міністерством освіти України та АПН України, і діє на підставі Статуту.
3.3. Обласні центри практичної психології і соціальної роботи створюються Міністерством освіти Автономної Республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій і методично підпорядковуються Українському науково-методичному центру практичної психології і соціальної роботи.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи закладів післядипломної освіти або як юридичні особи.
3.4. Районні (міські) центри практичної психології і соціальної роботи створюються районними (міськими) відділами освіти і методично підпорядковуються обласним центрам.
Центри можуть функціонувати як структурні підрозділи методичних кабінетів або як юридичні особи.
3.5. Районні і міські центри створюються при наявності у навчальних закладах освіти району (міста) від 20 тис. і більше дітей віком до 18 років.
Якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає за психологічну службу.
Відділи освіти таких районів на паритетних засадах можуть створювати міжрайонні центри практичної психології і соціальної роботи.
3.6. Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) проводиться атестаційними комісіями, що створюються при районних (міських) центрах та методичних кабінетах, для встановлення (підтвердження) їх кваліфікаційних категорій згідно з Положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20.08.93 № 310 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02.12.93 за № 176.
3.7. Обласним, районним (міським) центрам в установленому порядку затверджується штатний розпис згідно з нормативами чисельності практичних психологів (соціальних педагогів).
3.8. Обласні, районні (міські) центри здійснюють свою діяльність відповідно до Положення або Статуту, якщо вони є юридичними особами.

4. ЗМІСТ ДІЯЛЬНОСТІ.
4.1. Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи є головною організацією психологічної служби системи освіти України. Він здійснює організаційні, координаційні та науково-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
До числа його повноважень належить:
науково-методичне забезпечення психологічної служби системи освіти;
участь в експертизі діяльності, ліцензуванні державних і недержавних навчальних закладів та підрозділів психологічної служби системі освіти;
здійснення психометричного нагляду, забезпечення діяльності психометричної комісії, організація соціально-психологічної експертизи методів, методик, новацій у галузі освіти;
дотримання державних вимог до змісту діяльності психологічної служби, координація науково-прикладних досліджень та методичних розробок.
4.2. Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) є основними організаційно-методичними структурами психологічної служби освіти в області, районі (місті). Вони здійснюють організаційні, координувальні та навчально-методичні функції у галузі практичної психології і соціальної роботи.
Обласні, районні (міські) центри (методисти):
забезпечують діяльність психологічної служби освіти регіону згідно з державними вимогами;
надають методичну, інформаційну підтримку практичним психологам, соціальним педагогам;
беруть участь в організації підвищення кваліфікації спеціалістів служби, їх атестації та професійному зростанні, кадровому забезпеченні служби, сертифікації фахівців;
організовують діяльність методичних об'єднань практичних психологів і соціальних педагогів;
координують науково-дослідні, практичні дослідження за пріоритетними напрямками діяльності психологічної служби;
беруть участь в оцінці, прогнозуванні та формуванні освітньої політики в регіоні;
впроваджують досягнення психологічної науки та передового досвіду.
Центри практичної психології і соціальної роботи (методисти) організовують діяльність «Телефонів довіри», кабінетів корекції кризових станів, психологічних (сімейних) консультацій, профільних консультпунктів, реабілітаційних центрів залежно від соціально-психологічних потреб регіону.
4.3. Практичний психолог навчального закладу:
бере участь у здійсненні освітньої, виховної роботи, спрямованої на забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей і учнівської молоді, збереження їх повноцінного психічного здоров'я;
проводить психолого-педагогічну діагностику готовності дитини до навчання в період її переходу з однієї вікової групи до іншої, допомагає у виборі навчального закладу згідно з рівнем психічного розвитку;
розробляє та впроваджує розвивальні, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням індивідуальних, статевих, вікових особливостей різних категорій дітей;
сприяє вибору підлітками професій з урахуванням їх ціннісних орієнтацій, здібностей, життєвих планів і можливостей, готує учнів до свідомого життя;
здійснює превентивне виховання, профілактику злочинності, алкоголізму і наркоманії, інших узалежнень і шкідливих звичок серед підлітків;
проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію девіантної поведінки неповнолітніх;
формує психологічну культуру вихованців, учнів, педагогів, батьків, консультує з питань психології, її практичного використання в організації навчально-виховного процесу.
4.5.Соціальний педагог навчального закладу:
здійснює посередництво між освітніми установами, сім’єю, трудовими колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію з метою створення умов для всебічного розвитку дітей і-підлітків;
сприяє участі вихованців у науковій, технічній, художній творчості, спортивній, суспільно-корисній діяльності, виявленню задатків, обдарувань, розкриттю здібностей, талантів, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію учнівської молоді;
залучає до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої, творчої роботи різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян;
впливає на подолання особистісних, міжособистісних, внутрішньосімейних конфліктів, надає потрібну консультативну психолого-педагогічну допомогу дітям і підліткам, групам соціального ризику, дітям, які потребують піклування тощо.
4.6. Соціальний педагог зараховується у загальноосвітні, школи-інтернати для дітей, які потребують соціальної допомоги, школи (ПТУ) соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання, професійно-технічні училища згідно з нормативами. Соціальні педагоги зараховуються у ці навчальні заклади за вакантних посад практичних психологів.
4.7. Працівник психологічної служби повинен:
керуватися Етичним кодексом психолога;
дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;
будувати свою діяльність на основі доброзичливості, довіри у тісному7 співробітництві з усіма учасниками педагогічного процесу;
пропагувати здоровий спосіб життя, підвищувати рівень психологічних знань педагогічних працівників і батьків;
зберігати професійну таємницю, не поширювати відомостей, отриманих в процесі діагностики або корекційної роботи, якщо це може завдати шкоди дитині чи її оточенню;
постійно підвищувати свій професійний рівень, запобігати випадкам здійснення психодіагностичної, розвивально-корекційної, консультативно-методичної роботи особами, які не мають відповідної фахової підготовки або права на таку діяльність;
знати програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня знань, розвитку дітей, вимоги державних стандартів до забезпечення навчально-виховного процесу, основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки.
4.8. Тривалість робочого тижня практичного психолога (соціального педагога) - 40 годин, із них 20 год. відводиться для роботи у навчальному закладі (індивідуальна і групова психодіагностика, консультування учнів, учителів, батьків, корекційно-розвивальна робота тощо) і 20 год, - на підготовку до проведення соціально-психологічних заходів (занять, тренінгів, ділових ігор), обробку результатів досліджень, оформлення висновків тощо.

5. ФІНАНСУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ.
5.1. Фінансування діяльності Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи здійснюється Міністерством освіти України та Академією педагогічних наук України згідно з установчим договором.
5.2. Фінансування діяльності обласних центрів здійснюється Міністерством освіти України Автономної республіки Крим, управліннями освіти обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій.
5.3. Фінансування діяльності районних (міських) центрів практичної психології і соціальної педагогіки (головних психологів) здійснюється районними (міськими) відділами освіти.
5.4. Оплата праці практичних психологів (соціальних педагогів), працівників центрів, головних психологів здійснюється згідно з чинним законодавством.
5.5. Працівникам психологічної служби закладів освіти виділяється окреме приміщення для проведення діагностичної, консультативної, розвивальної і корекційної роботи.

Директор Українського НМЦ
практичної психології і соціальної роботи І.І. ЦушкоМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ

07 червня 2001 р. № 439

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
9 липня 2001 р. за № 570/5761

Про внесення змін до Положення
про психологічну службу системи освіти
України

Відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та з метою приведення Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.12.99 за № 922/4215, у відповідність до зазначеного Закону України

НАКАЗУЮ:
Унести зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України (додаються).
Міністру освіти України Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій вжити організаційних заходів щодо функціонування усіх ланок психологічної служби згідно з Положенням про психологічну службу системи освіти України, із змінами.
Скасувати наказ Міністерства освіти і науки України від 15.08.2000 № 386 «Про внесення змін до Положення про психологічну службу системи освіти України».
Департаменту розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спільно з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи розробити та надати на затвердження проекти нормативно-правових актів щодо планування діяльності, ведення документації та звітності всіх ланок психологічної служби (до 01.09.2001)Міністр В.Г. Кремень


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
освіти і науки України
07.06.2001 № 439

Зміни до Положення про психологічну службу системи освіти України

У пункті 1.3 словосполучення «Законом України «Про освіту» замінити на словосполучення «Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».
Пункт 1.7 Положення викласти в такій редакції: «Посади практичних психологів (соціальних педагогів) уводяться в штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти за умови наявності спеціалістів з фаховою освітою в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат, згідно з Типовими штатними нормативами закладів та установ освіти».
У третьому абзаці пункту 3.1 словосполучення «головних психологів районних (міських) методичних кабінетів» замінити на словосполучення «методистів методичних кабінетів районних (міських) відділів освіти, які відповідають за психологічну службу».
У другому абзаці пункту 3.3 словосполучення «інститутів удосконалення вчителів» замінити на словосполучення «закладів післядипломної освіти».
Другий абзац пункту 3.5 викласти в такій редакції: «якщо чисельність дітей, які відвідують дошкільні заклади або навчаються в загальноосвітніх та інших навчальних закладах системи загальної середньої освіти району (міста), менша, то у відповідному методичному кабінеті вводиться посада методиста, який відповідає за психологічну службу».
У першому, другому та третьому абзацах пункту 4.2 слова «головні психологи» замінити словом «методисти».
У пункті 4.4 словосполучення «загальноосвітніх школах та школах-інтернатах усіх типів, професійно-технічних училищах» замінити на словосполучення «усіх типах загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів».
У пункті 4.6 слова «професійно-технічні училища» замінити на слова «професійно-технічні навчальні заклади».
У пунктах 5.3 та 5.4 слова «головних психологів» замінити словом «методистів».


ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 15.08.2007 р. № 1/9-479


Міністру освіти і науки Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій
Про нормативи чисельності практичних
психологів та соціальних педагогів
навчальних закладів

На виконання п. 13 заходів Міністерства освіти і науки України щодо поліпшення психолого-педагогічного супроводу дітей, які навчаються в сільських, гірських і малокомплектних школах, затверджених наказом від 21.06.2007 р. № 531 «Про виконання рішення колегій Міністерства освіти і науки України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту з питань профілактики злочинності та проявів насилля серед учнівської молоді, безпритульності і бездоглядності дітей» Міністерство освіти і науки України відповідно до нормативів чисельності практичних психологів та соціальних педагогів навчальних закладів (лист від 15.06.2004р № 1/9-324) рекомендує:
1. Посади практичних психологів уводити в штати дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти при умові наявності спеціалістів з фаховою освітою за нормативами чисельності практичних психологів закладів та установ освіти (додатки І -2) в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.
Чисельність практичних психологів дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу; комбінованого типу, у яких є 2 і більше груп компенсуючого типу; дитячих будинків інтернатного типу; центрів розвитку дитини - одна ставки на навчальний заклад.
Чисельність практичних психологів спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів) з поглибленим вивченням окремих предметів та курсів: гімназій, ліцеїв, колегіумів; загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку: навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернаті в) для дітей, які потребують тривалого лікування; шкіл соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірніх (змінних) шкіл для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання; міжшкільних навчально-виробничих комбінатів для задоволення потреб учнів у профорієнтаційній допрофесійній, професійній підготовці; професійно-технічних навчальних закладів; вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації; позашкільних навчальних закладів - одна ставка на навчальний заклад.
2. Посади соціальних педагогів уводити в штати загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти (незалежно від посад практичних психологів) при умові наявності спеціалістів з фаховою освітою за нормативами чисельності соціальних педагогів закладів та установ освіти (додаток 3) в межах коштів, передбачених єдиним кошторисом витрат.
Чисельність соціальних педагогів дошкільних навчальних закладів (дитячих будинків) інтернатного типу та центрів розвитку дитини - одна ставка на навчальний заклад.
Чисельність соціальних педагогів загальноосвітніх шкіл-інтернатів для дітей, які потребують соціальної допомоги; спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів) для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; навчально-реабілітаційних центрів для дітей, які потребують корекції фізичного ті (або) розумового розвитку; загальноосвітніх санаторних шкіл (шкіл-інтернатів)для дітей, які потребуючі) тривалого лікування; шкіл соціальної реабілітації для дітей, які потребують особливих умов виховання; вечірніх (змінних) шкіл для громадян, які не мають можливості навчатися в школах з денною формою навчання: професійно-технічних навчальних закладів; вищих навчальних закладів 1-2 рівнів акредитації - одна ставка на навчальний заклад.
Ставка заробітної плати практичних психологів та соціальних педагогів із спеціальних загальноосвітніх школах (школах-інтернатах), навчально-реабілітаційних центрах для дітей; які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, виплачується за 18 годин педагогічної роботи на тиждень.
3. Якщо посади практичних психологів та соціальних педагогів гірських та сільських малокомплектних навчальних закладів передбачені у штатах районних центрів практичної психології і соціальної роботи, а не в навчальних закладах, то їхня чисельність розраховується за формулою:
заг. чисельність учнів малокомплектних ЗНЗ району ------------------------------------------------------------------- = х
100 учнів де х - кількість ставок.
4. Нормативи чисельності основного персоналу центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів, які відповідають за психологічну службу, наведені у додатку 4.
5. У випадках, коли посади, перелічені в зазначених нормативах, не можуть забезпечити нормальне функціонування навчального закладу, за рахунок можливостей місцевого бюджету та позабюджетних коштів можуть бути введені додаткові посади практичних психологів і соціальних педагогів.Т.в.о. Міністра Б.М. Жебровський
В.Г. Панок
288-04-59


Додатки
до листа Міністерства
освіти і науки України
від 15.08.2007 р. №1/9-479

Додаток 1
Нормативи чисельності практичних психологів дошкільних навчальних закладів
Місто
Село (селище)

Чисельність груп
Норматив чисельності
Чисельність груп
Норматив чисельності

5 і більше
0,5
2 і більше
0,5

7 і більше
0,75
4 і більше
0,75

9 і більше
1,0
6 і більше
1,0


Додаток 2
Нормативи чисельності практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів
Місто
Село (селище)

Чисельність учнів
Норматив чисельності
Чисельність учнів
Норматив чисельності

300 і більше
0,5
50 і більше
0,25

500 і більше
0,75
100 і більше
0,5

700 і більше
1,0
200 і більше
0,75

900 і більше
1,25
300 і більше
1,0

1100 і більше
1,51300 і більше
1,751500 і більше
2,0
Додаток З
Нормативи чисельності соціальних педагогів загальноосвітніх навчальних закладів
Місто
Село (селище)

Чисельність учнів
Норматив чисельності
Чисельність учнів
Норматив чисельності

300 і більше
0,5
50 і більше
0,25

500 і більше
0,75
100 і більше
0,5

700 і більше
1,0
200 і більше
0,75

900 і більше
1,25
300 і більше
1,0

1100 і більше
1,51300 і більше
1,751500 і більше
2,0
Додаток 4
Нормативи чисельності основного персоналу центрів практичної психології і соціальної роботи та методистів,
які відповідають за психологічну службу

Область
Район, місто

Чисельність дітей (учнів) дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
Норматив чисельності
Чисельність дітей (учнів) дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів
Норматив чисельності

до 150 тис
2
до 15 тис.
1

150-200 тис.
3
15-20 тис
2

більше 200 тис.
4
більше 20 тис.
3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
№1/9-193 від 18.05.2001 .р.

Міністру освіти Автономної республіки Крим,
начальникам управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

На численні запити з місць щодо зарахування часу роботи на посаді «психолог» до стажу педагогічної роботи практичних психологів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України повідомляє наступне.
Статтею 21 (Психологічна служба в системі освіти) Закону України «Про освіту» визначено, що за своїм статусом практичні психологи належать до педагогічних працівників.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2001 р. № 78 «Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним та науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти» до стажу педагогічної роботи для виплати надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки зараховується час роботи на посадах передбачених переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000р. № 963.
Посада «практичний психолог» включена до даного переліку. Проте, до затвердження «Положення про психологічну службу в системі освіти України» (наказ Міністерства освіти України від 01.07.1993 р. № 230, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.07.1993 р. за № 101) вона мала назву «психолог» (інструктивний лист Державного Комітету СРСР з народної освіти від 27.04.1989 р. № 16 «Про введення посади психолога в закладах народної освіти»).
У зв’язку з тим, що посадові обов’язки «психолога» - «практичного психолога» навчальних закладів і установ освіти не змінювались, запис у трудовій книжці «психолог» (або інших документах, що відповідно до законодавства України підтверджують стаж роботи) є підставою для зарахування до стажу педагогічної .роботи практичного психолога, для виплати надбавки за вислугу років і допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки.


Заступник Міністра В.О. Огнев’юк

ПОГОДЖЕНО:
Міністерство праці та соціальної політики УкраїниЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 27.08.2000 р. №1/9-352

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти обласних,
Київської та Севастопольської
міських державних адміністрацій

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 14.08.2000 р. № 385 та на численні запити з місць щодо планування діяльності, ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України з метою удосконалення роботи республіканського (АР Крим), обласних, районних (міських) центрів (методистів) практичної психології і соціальної роботи, практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, усіх типів загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти Міністерство освіти і науки України рекомендує:
1. Планування діяльності здійснювати за річним та щомісячним планом роботи (додатки 1-2). Річний план роботи психологічної служби є окремим розділом річного плану роботи навчального закладу або місцевого органу управління освітою.
При складанні річних планів роботи необхідно враховувати:
участь у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України;
пріоритетні напрями діяльності навчального закладу та запити педагогічного колективу;
специфіку роботи з учнями (дітьми) на кожному віковому етапі їх розвитку;
спеціалізацію і рівень кваліфікації практичного психолога (соціального педагога) навчального закладу.
2. Ввести таку статистичну звітність про роботу працівників психологічної служби (додаток 3):
для практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів - за чверть;
для районних (міських) центрів (методистів) - за півріччя:
для обласних центрів практичної психології і соціальної роботи – за навчальний рік.
Звітність здійснюється за нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 4).
Регіональні центри (методисти) практичної психології і соціальної роботи за результатами роботи за навчальний рік, крім звіту, подають інформацію про психологічну службу та діяльність центрів або методистів (додатки 5 - 8).
3. Практичним психологам (соціальним педагогам) навчальних закладів вести таку документацію:
індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування (додаток 9);
протоколи індивідуальних консультацій (додаток 10);
журнали проведення корекційно-відновлювальної та розвивальної роботи (додаток 12);
журнали психологічного аналізу уроків (додаток 13);
журнали щоденного обліку роботи (додаток 14);
Крім того, необхідно мати тижневий графік роботи (додаток 11)
Додатки: на 14 арк.

Заступник Міністра В.О. Огнев'юкДодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
(ПОГОДЖЕНО)* (ЗАТВЕРДЖЕНО)*
Директор ______________________ Директор районного
(назва навчального закладу) (міського) центру
______________________________ практичної психології (методист)
______ _________________ _______ ___________________
(підпис) (прізвище, і., п\б) (підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН
роботи практичного психолога
__________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
______________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові) на 200____ - 200______навчальний рік

№ №п\п
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться


1. Психодіагностична робота

2. Консультативна робота

3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота

4. Психологічна просвіта

5. Навчальна діяльність

6. Організаційно-методична робота

7. Зв’язки з громадськістю
Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу освіти, у штат якого включена ставка практичного психолога.


Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _______________
(назва навчального закладу)
__________________________
_________ _______________
(підпис) (прізвище, і., п\б)

ПЛАН
роботи практичного психолога
____________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
За ___________________________місяць 200______року

№ №п\п
Зміст роботи з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, адміністрацією навчального закладу
Термін проведення
Де і з ким проводиться
Норми часу


1. Психодіагностична робота2. Консультативна робота3. Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота4. Психологічна просвіта5. Навчальна діяльність6. Організаційно-методична робота7. Зв’язки з громадськістю


Примітки:
а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються практичними психологами навчальних закладів освіти, затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;
б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту.

Додаток З

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
__________________________
_________ ______________
(підпис) (прізвище, і. п/б)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу практичного психолога
_________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
за ______________чверть 200___ - 200___навчального року

№ п/п
ОСНОВНІ ВИДИ РОБОТИ
Охоплено осіб
Затрачено годин

1.
Індивідуальна психодіагностика:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.
2.
Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.3.
Індивідуальне консультування:
А) учнів (дітей) всього:
У т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
Б) педпрацівників;
В) батьків.
4.
Корекційно-відновлювана та розвивальна робота з учнями (дітьми):
А) індивідуальна (всього):
У т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
б) групова (всього):
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ5.
Проведення ділових ігор, тренінгів для
А) педпрацівників;
Б) батьків.6.
Психологічна просвіта, виступи перед:
А) учнями (дітьми);
Б) педпрацівниками;
В) батьками.7.
Навчальна діяльність (кількість годин):
курси за вибором;
факультативи;
гурткова робота.8.
Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість заходів):
учнів (дітей) вдома;
батьків за місцем роботи;
органів виконавчої влади та громадського самоврядування.


Примітки. Статистичний звіт про роботу:
а) практичним психологом навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;
б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;
в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 4
Нормативи часу на основні види роботи практичного психолога


позиції
Найменування видів робіт
Одиниця виміру обсягу роботи
Нормативу часу (год)


Організаційно-методична робота1
Складання плану роботи:
на місяць
на рік
План
План
План

2,5
6,0

2
Складання звіту про виконану роботу:
за місяць (чверть)
за півріччя (рік)
Звіт
Звіт
Звіт

4,0
8,0

3
Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками
Один захід
7,0

4
Підготовка до педагогічних консиліумів
Один захід
5,0

5
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів
Один захід
3,0

6
Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)
Один захід
3,0

7
Робота в бібліотеці, самопідготовка
Місяць
8,0

8
Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)
Один захід
5,0

9
Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) психологів (соціальних педагогів)
Місяць
8,0


Психодіагностична робота10
Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)
Один учень
(дитина),
педпрацівник, батьки
6,0

11
Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)
Один клас
(група дітей),
група педпрацівників, батьків
16,5


Консультаційна робота12
Індивідуальне консультування:
а) учнів (дітей) у т.ч.:
дошкільного віку -'*- 1,0
початкових класів --"-- 1,0
середніх класів ** 1,5
старших класів, студентів --** 2,0
б) педпрацівників
в) батьків


Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда


1,0
1,0
1,5
2,0
1,5
2,0

13
Профконсультації з учнями (включаючи бесіди з батьками, педагогами) без проведення психодіагностичної роботи, у т.ч.: середніх класів старших класів, студентів


Один учень
Один учень


3,0
5,0


Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота14
Корекційно-відновлювальна та розвивальна робота з учнями (дітьми)
у т.ч.: а) індивідуальна
б) групова

Один учень (дитина)
Один клас (група)

30,0
40,0

15
Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків
Одна група
40,0


Психологічна просвіта16
Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях, тощо
Один виступ
Фактично використаний час


Навчальна діяльність17
Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків
Одне заняття
1,0


Зв’язки з громадськістю18
Відвідування учнів (дітей) вдома, бесіди з батьками
Один захід
2,0

19
Відвідування батьків за місцем роботи
Один захід
3,0

20
Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування
Один захід
2,5

Примітки:
Приводяться упорядковані під звітність практичного психолога (соціального педагога) нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339
У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися практичними психологами (соціальними педагогами), проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

Додаток 5

ІНФОРМАЦІЯ
про психологічну службу та діяльність регіональних центрів (методистів)
практичної психології і соціальної роботи
у 200__-200___ навчальному році.
1. Статус центрів:
підпорядкованість (місцевим органам управління освітою, інститутам післядипломної педагогічної освіти (ІППО), юридичні особи);
штат центрів (кількість посад, кваліфікаційний рівень, вчені ступені);
структурні підрозділи (телефони довіри, психологічні консультації, кабінети корекції кризових станів, профільні консультпункти, реабілітаційні центри тощо).
Зведені статистичні дані, що характеризують організаційно-управлінську діяльність центрів (згідно з додатками 6-8).
Професійна підготовка психологічних кадрів за минулий навчальний рік:
підготовка, перепідготовка практичних психологів (соціальних педагогів) ВНЗ області та ІППО;
підвищення кваліфікації даних кадрів обласними ШПО та ЦІППО АПН України;
атестовано працівників психологічної служби на вищу, І, II категорії.
4. Участь центрів (регіональних психологічних служб) у реалізації державних (регіональних, місцевих) програм, наказів та рішень колегій Міністерства освіти і науки України.
5. Науково-методичні, нормативні, інформаційні матеріали, підготовлені або видані у минулому навчальному році:
- підручники, навчально-методичні посібники, наукові статті;
- методичні рекомендації для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників, батьків, дітей та учнів;
- накази, розпорядження, положення, інформаційні листи тощо.
6. Проведення масових заходів:
- науково-практичні конференції;
- навчальні семінари для керівників районних (міських) психологічних служб, місцевих органів управління освітою;
- семінари-практикуми для практичних психологів (соціальних педагогів), педпрацівників.
7. Передовий досвід роботи центрів (соціально-психологічні програми, навчальні технології, авторські школи тощо).
8. Соціально-психологічні дослідження, експериментальна робота:
- тема;
- предмет, об'єкт досліджень;
- час, місце проведення, кількість учасників.
9. Зведені статистичні дані, що характеризують роботу практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів освіти за напрямками роботи (згідно додатку 3).
10. Взаємодія з державними, громадськими, міжнародними організаціями, засобами масової інформації.
11. Підписка на журнали «Практична психологія та соціальна робота», «Обдарована дитина»:
- навчальними закладами освіти;
- практичними психологами та соціальними педагогами;
- педагогічними працівниками.
12. Перспективи розвитку психологічної служби регіону.

Примітки:
а) інформація про психологічну службу готується в описовій формі і надсилається у роздрукованому вигляді обсягом до 10 сторінок, а також у вигляді електронної копії (на дискеті у форматі Word версія 6 або 7);
б) терміни подачі інформації:
для районних (міських) центрів (методистів) - щорічно до 1 липня;
для обласних центрів - щорічно до 1 серпня.

Додаток 9

Індивідуальні картки психолого-педагогічного діагностування
учнів ___________класу
(дітей ____________групи)
___________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
Соціально-демографічний паспорт
учня (дитини)
та його (її) сім'ї.

№ п/п
Дата проведення
Назва методики
Короткий результат.
Висновки та рекомендації


Додаток 10

Протоколи індивідуальних консультацій
практичного психолога
_______________________________________________
(назва навчального закладу)

№ п\п
Дата проведення
Проблема звернення
Короткий опис змісту консультацій

Примітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста.

Додаток 11

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор __________________
(назва навчального закладу)
________________________________
__________ ____________________
(підпис) (прізвище, ім'я, по-батькові)

ГРАФІК РОБОТИ
практичного психолога
__________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Дні тижня
Інтервали робочого часу


з _______ год.
по _______ год.

ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятниця

Додаток 12


ЖУРНАЛ
проведення корекційно-відновлювальної
та розвивальної роботи практичним психологом
______________________________________________________________
(назва навчального закладу)

№ п\п
Прізвище, ім’я учня (дитини)
Форма роботи
Тематика
роботи
Методи роботи
Дата проведення.
Облік відвідуванняІндив.
Групова
Додаток 13

ЖУРНАЛ*
психологічного аналізу уроків (занять) практичним психологом
____________________________________________________
(назва навчального закладу)

Дата спостереження: Клас (група)
«____» ________200_р. ___________
Учитель (вихователь) _______________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)

Хід уроку (заняття) чи навчально-виховного заходу
Аналіз спостережень. Висновки та рекомендації

1. Навчальна діяльність та емоційний стан учнів (дітей)
2.Структура та динаміка уроку (заняття, заходу)
3. Аналіз діяльності вчителя (вихователя)

Примітка: психологічний аналіз уроків (занять) здійснюється на запит адміністрації навчального закладу.


Додаток 14
ЖУРНАЛ
щоденного обліку роботи практичного психолога
________________________________________________________
(назва навчального закладу)

Дата
К-сть год.
Вид роботи
Короткий зміст роботи
З ким проводилась
К-сть чол.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ
від 28.12.2006р. № 864

Про планування діяльності та ведення документації
соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з
дітьми-інвалідами системи Міністерства освіти і науки України

На виконання пункту 3 наказу Міністерства освіти і науки України від 23.08.06р. № 631 «Про вжиття вичерпних заходів, спрямованих на дотримання законодавства щодо захисту прав неповнолітніх» та забезпечення належної роботи соціальних педагогів в навчальних закладах
Наказую:
1.Затвердити кваліфікаційні характеристики соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами, практичного психолога навчального закладу системи Міністерства освіти і науки України (додатки 1-3)
2. Міністру освіти і науки Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:
Забезпечити виконання спільного наказу Міністерства освіти і науки України від 14 червня 2006р. № 1983\388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах» (зареєстровано в міністерстві юстиції України 12 липня 2006р. за № 824/12698);
Проаналізувати стан кадрового забезпечення та до початку 2007-2008 навчального року увести посади соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами, практичних психологів в усі типи загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти відповідно до нормативів їхньої чисельності (лист Міністерства освіти і науки України від 15.06.2004р. № 1/9-324)
Керівникам навчальних закладів забезпечити:
Планування діяльності соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами за річним та щомісячним планом роботи (додатки 4-5) та за тимчасовими нормативами часу на основні види роботи практичного психолога та соціального педагога (додаток 6).
Ведення соціальними педагогами фахових журналів реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів (додаток 7), графік роботи на тиждень (додаток 8), журналів щоденного обліку роботи (додаток 9), соціальних паспортів класу (додаток 10), облікових карток соціального супроводу сімей дітей (додаток 11), актів обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей (додаток 12), переліків суб’єктів соціально-педагогічної діяльності в мікрорайоні навчального закладу (додаток 13).
Українському науково-методичному Центру практичної психології і соціальної роботи у 1 півріччі 2007 року провести нараду керівників обласних психологічних служб щодо діяльності соціального педагога, соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами навчальних закладів.
Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.


Т.в.о Міністра Б.М. Жебровський

Примітка: додатки 1-3 (кваліфікаційні характеристики далі по тексту).

Додаток 4

ЗАТВЕРДЖЕНО ПОГОДЖЕНО
(ПОГОДЖЕНО) * (ЗАТВЕРДЖЕНО)*
Директор________________ Директор районного (міського)
(назва навчального закладу) центру практичної психології
________________________ (методист РМК)
________ _____________ ________ _____________
(підпис) (П.І.П.) (підпис) (П.І.П.)ПЛАН
роботи соціального педагога
(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)
____________________________________________________
(назва навчального закладу)
________________________________________________________________
( П.І.П.)
на 200__ - 200__ навчальний рік

№ п/п
Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрації та місцевого самоврядування
Термін
проведення
Де і ким проводиться


1. Діагностичні

2. Прогностичні

3. Консультативні

4. Захисні

5. Профілактичні

6. Соціально-перетворювальні

7. Організаційні

*Примітка: річний план роботи затверджується керівником навчального закладу, у штат якого включена ставка соціального педагога (соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)

Додаток 5

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор________________
________________________
________ _____________
(підпис) (П.І.П.)

ПЛАН
роботи соціального педагога
(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)
_____________________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
(П.І.П.)
на _____________ 200__ року
(місяць)
№ п/п
Функції по роботі з учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, органами держадміністрації та місцевого самоврядування
Термін проведення
Де і з ким проводиться
Норми часу


1. Діагностичні2. Прогностичні3. Консультативні4. Захисні5. Профілактичні6. Соціально-перетворювальні7. ОрганізаційніПримітки: а) проставляються нормативи часу на види робіт, що виконуються соціальними педагогами (соціальними педагогами по роботі з дітьми-інвалідами) навчальних закладів, затверджені наказом МОН України від 07.12.1996 р. № 339, із розрахунку 8-годинного робочого дня;
б) один примірник щомісяця подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту РМК.


ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор
__________________________
_________ ______________
(підпис) (прізвище, і. п/б)

СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ
про роботу соціального педагога
_________________________________________________________________
(назва навчального закладу)
__________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по-батькові)
за ______________чверть 200___ - 200___навчального року

№ п/п
Функції та основні види роботи
Охоплено осіб
Затрачено годин

1.
Діагностичні
Індивідуальна психодіагностика:
а) учнів (дітей) всього:
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ
студентів ВНЗ
б) педпрацівників;
в) батьків/опікунів.

Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження серед:
а) класів (груп) всього:
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
б) педпрацівників;
в) батьків/опікунів
Складання соціального паспорту школи2
Консультативні
Проведено індивідуальних консультацій (бесід):
а) учнів (дітей) всього:
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
б) студентів ПТНЗ
в) студентів ВНЗ
г) педпрацівників;
д) батьків.

Проведено групових консультацій (бесід):
а) учнів (дітей) всього:
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
б) студентів ПТНЗ
в) студентів ВНЗ
г) педпрацівників;
д) батьків.3.
Захисні
Зв’язки з громадськістю, відвідування (кількість дітей/заходів):
учнів (дітей), студентів, сімей вдома;
батьків за місцем роботи;
органів виконавчої влади та громадського самоврядування;
участь у судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх4.
Соціально-перетворювальні та профілактичні
Розвивальна групова робота з учнями (дітьми), студентами (всього):
у т.ч. – дошкільного віку;
початкових класів;
середніх класів;
старших класів;
студентів ПТНЗ;
студентів ВНЗ
Проведення ділових ігор, тренінгів для
а) педпрацівників;
б) батьків/опікунів.
Психологічна просвіта, виступи перед:
а) учнями (дітьми), студентами;
б) педпрацівниками;
в) батьками/опікунами;
г) іншими представниками громади
Навчальна діяльність (кількість годин):
курси за вибором;
факультативи;
гурткова робота.5.
Організаційні
а) Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та інших категорій (та/або за запитом) (кількість дітей/заходів)
б) Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)
в) Оформлення документації на оздоровлення дітей
г) Оформлення документів до суду
Примітки. Статистичний звіт про роботу:
а) соціальним педагогом навчального закладу освіти за чверть подається в районний (міський) центр практичної психології і соціальної роботи або методисту;
б) директором районного (міського) центру (методистом) за півріччя подається в обласний центр практичної психології і соціальної роботи;
в) директором обласного центру за навчальний рік подається в Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи.

Додаток 6
Нормативи часу на основні види роботи соціального педагога


позиції
Найменування видів робіт
Одиниця виміру обсягу роботи
Нормативу часу (год)


Організаційно-методична робота1
Складання плану роботи:
на місяць
на рік
План
План
План

2,5
6,0

2
Складання звіту про виконану роботу:
за місяць (чверть)
за півріччя (рік)
Звіт
Звіт
Звіт

4,0
8,0

3
Підготовка до проведення тренінгів, ділових ігор тощо з учнями (дітьми), батьками, педпрацівниками
Один захід
7,0

4
Підготовка до педагогічних консиліумів
Один захід
5,0

5
Підготовка до виступів на батьківських зборах, педагогічних нарадах, семінарах для педагогів
Один захід
3,0

6
Підготовка до проведення виховних годин з учнями (дітьми), навчальних занять (курси за вибором, факультативи, гуртки)
Один захід
3,0

7
Робота в бібліотеці, самопідготовка
Місяць
8,0

8
Консультації в навчально-методичних та наукових центрах (закладах)
Один захід
5,0

9
Участь в навчально-методичних семінарах (нарадах) соціальних педагогів
Місяць
8,0

10
Складання та корекція банку даних (списків учнів/студентів, сімей різних соціальних категорій) тощо
Один список
Фактично

11
Робота з документами: опрацювання нормативно-правових актів, написання листів, позовів та ін.
Один документ
Фактично

12
Проведення/участь у благодійних акціях
Один захід
фактично


Соціально-педагогічні дослідження13
Індивідуальна психодіагностика (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій)
Один учень
(дитина),
педпрацівник, батьки
3,0

14
Групова психодіагностика, соціально-психологічні дослідження (обстеження, обробка результатів, оформлення висновків і рекомендацій):
спостереження;
анкетування;
соціометричні дослідження;
референтометрія;
експертне опитування
Один клас
(група дітей),
група педпрацівників, батьків
6,0


Консультаційна робота15
Індивідуальне консультування:
а) учнів (дітей) у т.ч.:
дошкільного віку -'*- 1,0
початкових класів --"-- 1,0
середніх класів ** 1,5
старших класів, студентів ПТНЗ та ВНЗ --** 2,0
б) педпрацівників
в) батьків/опікунів


Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда
Одна бесіда


1,0
1,0
1,5
2,0
1,5
2,0


Профілактична та розвивальна робота16
Розвивальна робота з учнями/студентами (дітьми)
у т.ч.: а) індивідуальна
б) групова

Один учень (дитина)
Один клас (група)

30,0
40,0

17
Проведення ділових ігор, тренінгів для педпрацівників, батьків
Одна група
40,0


Психологічна просвіта18
Виступи перед учнями (дітьми), педпрацівниками, батьками, в установах та організаціях, тощо
Один виступ
Фактично


Навчальна діяльність19
Викладання навчального матеріалу за програмами курсів за вибором, факультативів, гуртків
Одне заняття
1,0


Зв’язки з громадськістю20
Відвідування учнів/студентів (дітей) вдома, бесіди з батьками
Один захід
2,0

21
Відвідування батьків за місцем роботи
Один захід
3,0

22
Участь в судових засіданнях щодо розгляду справ стосовно неповнолітніх
Один захід
Фактично

23
Вирішення питань з місцевими органами виконавчої влади та громадського самоврядування
Один захід
2,5


Соціальне інспектування24
Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт, багатодітних сімей, сімей, які перебувають в кризовій ситуації та інших категорій (та/або за запитом)
Одне обстеження
3,0

25
Складання акту обстеження житлово-побутових умов (іншого документу)
Один документ
1,0

26
Оформлення документації на оздоровлення дітей
Один документ
1,0


Примітки:
Приводяться упорядковані під звітність соціального педагога нормативи, розроблені Національним центром продуктивності Міністерства праці України та затверджені наказом Міністерства освіти України від 07.12.95 р. № 339
У звітах на види робіт, які не включені до даного переліку, але виконувалися соціальними педагогами, проставляється фактично використаний час, якщо ці роботи відносяться до їх посадових обов'язків.

Додаток 7


ЖУРНАЛ
Реєстрації звернень учнів, батьків, вчителів
_____________________________________
(назва навчального закладу)

№ п/п
Дата проведення
Проблема звернення
Короткий запис змісту консультаціїПримітка: конфіденційна інформація про клієнта надається лише з дозволу директора навчального закладу, керівника районного (міського) центру практичної психології і соціальної роботи або методиста РМК.


Додаток 8

ЗАТВЕРДЖЕНО
Директор _________________________
_________________________________
_________ _________________
(підпис) (П.І.П.)

ГРАФІК РОБОТИ
Соціального педагога __________________________
(назва навчального закладу)
_____________________________________________
(П.І.П.)

Дні тижня
Інтервали робочого часу


з __________ год.
по ________ год.

ПонеділокВівторокСередаЧетверП’ятниця


Додаток 9


ЖУРНАЛ
щоденного обліку роботи соціального педагога
(соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами)
____________________________________________
(назва навчального закладу)

Дата
К-сть годин
Вид роботи
Короткий зміст роботи
З ким проводилась
К-сть осіб
Додаток 10
СОЦІАЛЬНИЙ ПАСПОРТ
___________ класу ___________________________
(назва навчального закладу)
1-й сем., 2-й сем. (підкреслити)
200 ____ - 200 ____ навчального року

Класний керівник ___________________________________

№ п/п
П І П
дитини
Дата народження
Домашня адреса
П І П батьків
Категорія (код)*
Дата відвідувань.

123
* Коди складної життєвої ситуації (відповідно до спільного наказу МОН України від 14 червня 2006 р. № 1983/388/452/221/556/596/106 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів соціальної роботи із сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах», зареєстрованого в Мінюсті України 12 липня 2006 р. за № 824/12698):

01 – інвалідність батьків або дітей;
02 – вимушена міграція;
03 – наркотична або алкогольна залежність одного з членів сім’ї;
04 – перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі;
05 – важковиховуваність дитини, девіантність;
06 – насильство в сім’ї;
07 – безпритульність;
08 – сирітство;
09 – складні стосунки в сім’ї, психологічний розлад;
10 – відсутність житла або роботи;
11 – бездоглядність;
12 – виникнення ризику для здоров’я та життя (зокрема, проживання на екологічно забруднених територіях, в районі епідемії, антисанітарних умовах тощо);
13 – інше (дописати)

Гендерна характеристика класу:
1.1.кількість хлопців - __________
1.2.кількість дівчат - ___________

ІІ. Стан здоров’я учнів:

№ п/п
П І П дитини
Здоров(а)
Тимчасові розлади здоров’я
Хронічні соматичні хвороби
Психосоматичні захворювання
Інвалід
Приміт.

1
2

(заповнює медпрацівник)

ІІІ. Види позанавчальної діяльності учнів:

№ п/п
П І П
дитини
Музична школа
Спорт. секція
Гурток, клуб
Інше
Не відвідує ПНЗ
Прим

1
2


(заповнює класний керівник)

ІV. Соціальна поведінка учнів:

№ п/п
П І П дитини
Скоїв (ла) правопорушення
Стоїть на обліку КМДН
Адиктивна поведінка
Систематично порушує дисципліну
Конфлікти з вчителями, учнями

12
(заповнює класний керівник)

V. Інформація про соціальне середовище розвитку учнів:

№ п/п
П І П дитини
Повна сім’я
Неповна сім’я
Виховують прийомні батьки (опікуни)
Малозабезпечена сім’я
Багатодітна сім’я
Інше

1
2


(заповнює класний керівник)

На підставі соціальних паспортів класів соціальний педагог заповнює соціальний паспорт навчального закладу, журнал обліку сімей дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах (див. Спільний наказ МОН України від 14 червня 2006 р.)

Додаток 11


ОБЛІКОВА КАРТКА
сім’ї дитини _____________________________
щодо якої здійснюється соціальний супровід

Тип сім’ї (поставити відповідну позначку)
багатодітна
неповна
малозабезпечена


Батько _______________________________________________________________________________________________________
(П І П, рік народження)
Мати ________________________________________________________________________________________________________
(П І П, рік народження)
Кількість членів сім’ї, у т.ч. до 18 років _____________________________________________________________________________________________________________
Місце проживання сім’ї ________________________________________________________________________________________
(індекс, область, район, місто (село, селище), вулиця, будинок, квартира, телефон)
______________________________________________________________________________________________________________
Підстава для організації соціального супроводу ______________________________________________________________________________________________________________
(див. «Коди складної життєвої ситуації»)
Надана допомога ______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Суб’єкт(и) соціального супроводу _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Терміни здійснення соціального супроводу _____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Причини зняття соціального супроводу (поставити відповідну позначку):

Подолання сім’єю складної життєвої ситуації
Відмова сім’ї від допомоги, якщо це не загрожує іншим особам
Переїзд сім’ї (зміна місця проживання)
Рішення щодо неповнолітніх дітей
Інше (написати)
Додаткова інформація ___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Соціальний педагог н/закладу ___________________________________________________________________________________


Додаток 12
АКТ
обстеження матеріально-побутових умов проживання дитини

1. Прізвище, ім’я, по-батькові заявника __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
2. Рік народження __________________________________________________________________________________________
3. Адреса _________________________________________________________________________________________________
4. Вид та розмір пенсії (допомоги) __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
5. Працює, розмір зарплати (не працює) __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
6. Особи, які прописані і проживають разом із заявником (склад сім’ї, їх вік, статус, розміри їх пенсій та зарплат, майновий стан, джерела прибутку, наявність автотранспорту, пільг, субсидій, компенсацій тощо):
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
7. Підсобне господарство, характеристика, розміри __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
8. Житлово-побутові умови проживання :
(стан житла, стан здоров’я, умови проживання, забезпечення паливом, невідкладні проблеми тощо) __________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
9. Висновок в доцільності надання допомоги ____________________________________________________________________________________________________
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·10. Члени комісії:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ (посада, прізвище, підпис)М.П. “ ______ “ _______________________ 200 __ р.


Додаток 13


СУБ’ЄКТИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В МІКРОРАЙОНІ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

До суб’єктів соціально-педагогічної діяльності відносяться державні, громадські організації, фізичні особи, що здійснюють соціальну політику в Україні та надають соціально-педагогічні послуги різним категоріям учнівської молоді.

Суб’єкти соціально-педагогічної діяльності
Перелік суб’єктів соціально-педагогічної діяльності, з якими взаємодіє соціальний педагог в мікрорайоні навчального закладу

Державні організації
Державні виконавчі органи та органи місцевого самоврядування
Структури Міністерства праці та соціальної політики: центри зайнятості, притулки для неповнолітніх, кризові центри
Структури Міністерства охорони здоров’я: лікарні та поліклініки, санаторно-курортні установи, санітарно-профілактичні установи, анонімні медичні кабінети
Структури Міністерства освіти і науки: відділи освіти, методичні кабінети, центри опіки та піклування (опікунські ради), центри практичної психології і соціальної роботи, навчальні заклади різних типів та форм власності, центри дитячої та юнацької творчості
Структури Міністерства сім’ї, дітей та молоді: відділи у справах сім’ї та молоді, центри соціальних служб для молоді, дружні клініки для молоді, реабілітаційні центри
Структури Міністерства внутрішніх справ: виправно-трудові установи, приймальники-розподільники, служби у справах неповнолітніх, кримінальна міліція у справах неповнолітніх
Структури Міністерства культури: бібліотеки, кінотеатри, будинки культури інше
Структури державного комітету спорту і туризму: стадіони, басейни, спортзали, тири, оздоровчі центри, спортивні секції, клуби інше

Недержавні організації
Благодійні фонди, товариства, політичні партії та їх осередки, що працюють з молоддю та дітьми (СПОУ, Пласт, УНКМО інше), громадські об’єднання, приватні соціальні служби, відділення міжнародних організацій (ПРОООН, ЮНІСЕФ, Товариство Червоного Хреста тощо)

Фізичні особи
Соціальні працівники, соціальні педагоги, практичні психологи, реабілітологи, медичні працівники, вчителі, тренери, волонтери

ЛИСТ
Міністерства освіти і науки України
від 13.12.2001 р. №1/9-439

Міністру освіти Автономної
Республіки Крим, начальникам
управлінь освіти і науки обласних,
Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій


Про атестацію практичних психологів
(соціальних педагогів) загальноосвітніх
навчальних закладів та центрів
практичної психології і соціальної роботи

На виконання пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України від 15 серпня 2001 р. № 592\33 «Про забезпечення розвитку психологічної служби в системі освіти України» та численних запитів з місць щодо атестації практичних психологів (соціальних педагогів) дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності системи освіти (далі - навчальних закладів), а також методистів-психологів обласних, районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів, Міністерство освіти і науки України дає наступне роз’яснення.
Атестація практичних психологів (соціальних педагогів), як і інших педагогічних працівників, здійснюється згідно з Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України (наказ Міністерства освіти України від 20,08.93 р. № 310, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.93 р. за № 176) із змінами і доповненнями (наказ Міністерства освіти України від 01.12.98 р. № 419, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.12.98 р. за № 792\3232).
Відповідно до пункту 3.6 Положення про психологічну службу системи освіти України (наказ Міністерства освіти України від 03.05.1999 р. № 127, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30.12.1999 р. за № 922\4215) із змінами і доповненнями (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2001 р. № 439, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.07.2001 р. за № 570/5761), атестація практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії» проводиться атестаційними комісіями районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи та методичних кабінетів відповідних відділів освіти.
З метою дотримання вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників України та об'єктивного оцінювання якості виконання посадових обов'язків практичним психологом (соціальним педагогом) секретарем атестаційної комісії загальноосвітнього навчального закладу, в якому працюють зазначені вище педагогічні працівники, заповнюються п.п.10, 11 атестаційного листа. Атестаційний лист передається до відповідної атестаційної комісії при районному (міському) центрі практичної психології і соціальної роботи чи методичного кабінету.
Проведення позачергової атестації практичних психологів (соціальних педагогів) здійснюється відповідно до п. 3.3. Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.
Атестація практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», атестація керівників та методистів-психологів районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії» проводиться атестаційними комісіями обласних центрів практичної психології і соціальної роботи відповідно до пункту 13 Типового положення.
Атестація керівників та методистів-психологів районних (міських) центрів практичної психології і соціальної роботи на кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», атестація керівників та методистів-психологів обласних центрів практичної психології і соціальної роботи на кваліфікаційні категорії «спеціаліст», «спеціаліст II категорії», «спеціаліст І категорії», «спеціаліст вищої категорії» проводиться атестаційною комісією Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи згідно з пунктом 7.4 Типового положення.
Педагогічні звання «практичний психолог-методист» присвоюються відповідно до пунктів 5.5.-5.6, Типового положення (педагогічне звання практичного психолога-методиста присвоюється з 1 вересня 2005 року відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 р. № 632).
Відповідно до пункту 3.4 Типового положення атестація практичних психологів (соціальних педагогів) навчальних закладів передбачає попереднє (не рідше одного разу на п'ять років) підвищення кваліфікації в установах, акредитованих в установленому порядку на здійснення підвищення кваліфікації.
Підвищення кваліфікації керівників та методистів-психологів районних (міських), обласних центрів практичної психології і соціальної роботи здійснюють Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України та Український науково-методичний центр практичної психології і соціальної роботи.

Заступник державного секретаря Г.Г. Науменко


Тарифно-кваліфікаційні характеристики педагогічних працівників, у тому числі «соціального педагога» у вигляді додатків до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України були затверджені наказом Міністерства освіти України від. 20.08.1993 р. (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 02.12.1993 р. за № 176). На сьогоднішній день назване Типове положення у новій редакції проходить державну реєстрацію у Міністерстві юстиції України.
Проекти тарифно-кваліфікаційних характеристик «практичного психолога», «соціального педагога», «соціального педагога по роботі з дітьми-інвалідами», що нижче наводяться, розроблені науковими співробітниками Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи, погоджені з керівниками регіональних центрів практичної психології і соціальної роботи і теж проходять державну реєстрацію як додатки до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України.

ТАРИФНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Практичний психолог

Посадові обов'язки. Бере участь в організації освітньо-виховного процесу з метою забезпечення всебічного особистісного розвитку дітей, підлітків, молоді, зміцнення і захисту їхнього психічного здоров’я. Виявляє причини, що утруднюють становлення особистості дитини. Шляхом психодіагностики, консультування, психопрофілактики, психолого-педагогічної корекції, надає допомогу вихованцям, учням, учителям, батькам у вирішенні питань навчання, виховання і розвитку дітей та підлітків. Проводить психолого-педагогічну діагностику їхньої готовності до навчання, допомагає у виборі загальноосвітнього навчального закладу, профілю навчання згідно з рівнем індивідуального розвитку. Планує, розробляє, впроваджує в практику розвиваючі, корекційні програми навчально-виховної діяльності з урахуванням статевих, вікових, інших особливостей дітей. Сприяє пошуку, відбору, розвитку обдарованих дітей, вибору молоддю професії з урахуванням їхньої підготовки та здібностей. Виявляє і обстежує вихованців, учнів, які потребують соціально-психологічної корекції, надає їм психолого-педагогічну допомогу. Настановленням і особистим прикладом утверджує повагу до принципів загальнолюдської моралі, батьків, жінки, культурно-національних, духовних цінностей України, країни походження, дбайливе ставлення до навколишнього середовища тощо. Готує вихованців, учнів до життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. Дотримується педагогічної етики та етичного кодексу психолога, поважає гідність дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, пропагує здоровий спосіб життя. Здійснює первинну профілактику алкоголізму, наркоманії, інших шкідливих звичок серед дітей, підлітків. Проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну корекцію асоціальної поведінки, психологічну реабілітацію неповнолітніх. Бере участь у роботі комісій з питань соціально-правового захисту дітей, психолого-медико-педагогічних консультаціях тощо. Сприяє формуванню психологічної культури вихованців, учнів, учителів, батьків. Консультує керівників, працівників навчальних закладів та освітніх установ з питань психології організації та управління навчально-виховним процесом. Постійно підвищує свій професійний рівень, загальну культуру.
Повинен знати. Повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія». Має знати загальну, соціальну, педагогічну, вікову психологію, психологію особистості, загальну педагогіку, основи дефектології, сексології, профорієнтації і психології праці, психодіагностики, психопрофілактики, психотерапії, психогігієни, структуру системи освіти, психологію управління; форми, методи, засоби ефективного навчання і виховання, діагностики і корекції психічного розвитку дитини; програмно-методичні матеріали і документи щодо обсягу, рівня освіти дітей, вимоги до нормативного забезпечення навчально-виховного процесу; індивідуальні характеристики вихованців, учнів, соціальні, культурні, психологічні інші умови їхнього навчання та виховання; основні напрямки і перспективи розвитку освіти, психолого-педагогічної науки; Закон України «Про освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, етичний кодекс психолога, інші законодавчі і нормативно-правові акти та Документи з питань навчання і виховання дітей та молоді, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинен вміти ефективно застосовувати професійні знання в практичній діяльності: проводити психологічну діагностику, соціально-психологічні обстеження, індивідуальні та групові консультації з дітьми і дорослими, здійснювати індивідуальну і групову психокорекцію, розробляти. Реалізовувати програми профілактики відхилень у поведінці та розвиткові, формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки, здійснювати соціально-психологічну і психолого-педагогічну експертизу, за результатами своєї діяльності готувати звіти, висновки і рекомендації для педагогів, батьків, вихованців, органів і установ освіти; здійснювати педагогічну (просвітницьку) роботу в галузі психології; розв'язувати конфлікти; самостійно підвищувати свій професійний рівень.
Повинен мати: ціннісні орієнтації, спрямовані на всебічний культурний, духовний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, творчу психолого-педагогічну діяльність, розвинуті комунікативні здібності і навички, глибокі і системні професійні знання.
Кваліфікаційні вимоги до категорій.
Практичний психолог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія», проявляє високий рівень професіоналізму, ініціативи, творчості, дотримується етичного кодексу психолога, досконало володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення навчально-виховного процесу, досяг високої результативності, якості своєї праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, має власні методичні розробки. Стаж педагогічної роботи не менше 8 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи - не менше 5 років.
Практичний психолог І категорії має вищу освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія» виявляє ґрунтовну професійну компетентність, дотримується етичного кодексу психолога, добре володіє ефективними формами, методами психологічного забезпечення педагогічного процесу, досяг значних результатів у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи - не менше 5 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи - не менше 3 років.
Практичний психолог II категорії має вищу освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія», виявляє достатній професіоналізм, дотримується етичного кодексу психолога, використовує сучасні форми, методи психологічного забезпечення навчання та виховання, розвитку дітей, вихованців, учнів, досяг вагомої результативності у психолого-педагогічній діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Стаж педагогічної роботи не менше 3 років, у тому числі на посаді практичного психолога освітньої установи - не менше 1 року.
Практичний психолог має вищу освіту зі спеціальності «Психологія», «Практична психологія», професійно компетентний, дотримується етичного кодексу психолога, забезпечує нормативні рівні психологічної підтримки педагогічного процесу, задовольняє етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

ТАРИФНО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Соціальний педагог

Посадові обов'язки. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей та молоді в системі освіти, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції тощо державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.
Здійснює функції:
діагностичну: встановлює соціально-педагогічний діагноз, вивчає особливості діяльності і спілкування вихованців, вивчає особливості, міру і спрямованість впливу соціального середовища (школи, сім'ї, сусідів, груп ровесників тощо);
організаційну: організує соціально корисну діяльність дітей і підлітків, формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих;
прогностичну: прогнозує результати процесу виховання з урахуванням найважливіших факторів розвитку особистості;
попереджувально-профілактичну і соціально-терапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організує надання соціотерапевтичної допомоги тим, хто її потребує, забезпечує захист прав дітей в суспільстві, надає допомогу в період соціального і професійного визначення особистості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді Сприяє розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їх участь у науковій, технічній, художній творчості. Залучає громадської організації, творчі спілки, окремих громадян тощо до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи.
Надає необхідну консультативну психолого-педагогічну допомогу дитячим, молодіжним об'єднанням, дітям, підліткам, які потребують піклування, займається профілактикою правопорушень неповнолітніх тощо. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, и пропагує здоровий спосіб життя. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Повинен знати. Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічної принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки учнів різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, у позашкільних закладах, за місцем проживання; основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей та учнів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України «Про освіту», Декларацію і прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинен вміти: застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати корекцію відхилень у поведінці школярів, молоді; проводити профілактичну роботу з попередження девіантної поведінки, а також розробляти програми та проекти роботи з «дітьми вулиці», працювати з групами ризику в умовах неформального спілкування, сприяти прояву ініціативи, активізації суб'єктивної позиції вихованців (клієнтів); організовувати взаємодію педагогічного колективу, батьків, громадських об'єднань та організацій, служб у справах неповнолітніх, служб соціального захисту, профспілок, правоохоронних органів, медичних установ тощо щодо виховання, оздоровлення, здійснення соціального патронажу, профілактичної роботи і соціальної реабілітації дітей та підлітків.
Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток особистості дитини як найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички проведення співбесід, інтерв'ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.
Кваліфікаційні вимоги до категорій.
Соціальний педагог вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало володіє ефективними формами, методами організації педагогічної роботи серед дітей, молоді, батьків, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 8 років.
Соціальний педагог I категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значної якості соціально-педагогічної діяльності, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 5 років.
Соціальний педагог II категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», дотримується вимог етичного кодексу, достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 3 років.
Соціальний педагог має вишу або середню освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», як виняток, іншу вищу педагогічну освіту, дотримується вимог етичного кодексу, професійно компетентний, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

ТАРИФНО-КВАЛІФЇКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами
Посадові обов'язки. Забезпечує соціально-педагогічний патронаж дітей-інвалідів шкіл-інтернатів, спеціальних та санаторних шкіл, сприяє взаємодії навчальних закладів, сім'ї, служб у справах неповнолітніх, соціального захисту, охорони здоров'я, центрів соціальних служб для молоді, кримінальної міліції тощо державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, неурядових та громадських організацій з метою адаптації дитини з особливими потребами до вимог соціального середовища і створення умов для її благополучного розвитку.
Здійснює функції:
діагностичну: здійснює соціально-педагогічну діагностику, вивчає особливості діяльності і спілкування особистості, особливості, міру і спрямованість впливу мікросередовища (школи, сім'ї, сусідів, груп ровесників тощо);
організаційну: організує соціально значиму діяльність дітей і підлітків у соціальному середовищі, формує демократичну систему взаємостосунків в підлітковому середовищі, а також серед дітей і дорослих;
прогностичну: прогнозує процес виховання по мірі розвитку особистості;
попереджувально-профілактичну і соціально-терапевтичну: передбачає і приводить в дію юридичні, педагогічні, психологічні механізми попередження і подолання негативних явищ, організує надання соціальної допомоги тим, хто її потребує, забезпечує захист прав дітей в суспільстві, надає допомогу в період соціального і професійного визначення особистості. Сприяє розвитку дітей з обмеженими можливостями, поліпшенню їхнього психоемоційного стану. Стимулює розвиток соціальної і економічної активності дітей-інвалідів, підприємницької ініціативи, інтелектуального, трудового потенціалу. Сприяє виявленню та розкриттю здібностей, талантів, обдарувань вихованців через їхню участь у науковій, технічній, художній творчості, дбає про професійне самовизначення та соціальну адаптацію молоді з урахуванням медико-фізіологічних та соціально-психологічних можливостей. Залучає різні установи, громадські організації, творчі спілки, окремих громадян до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно-оздоровчої та інших видів роботи. Забезпечує (надає чи організує) необхідну консультативну допомогу дітям, підліткам, які потребують піклування, їх батькам, особам, які їх замінюють. Дотримується педагогічної етики, поважає гідність особистості дитини, захищає її від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігає вживанню ними алкоголю, наркотиків, іншим шкідливим звичкам, пропагує здоровий спосіб життя, займається профілактикою правопорушень неповнолітніх тощо. Постійно підвищує свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.
Повинен знати. Для вирішення соціально-педагогічних завдань повинен мати знання в обсязі вищої освіти зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». Має знати вікову, педагогічну, соціальну психологію; етику, естетику, педагогічну деонтологію, основи права, екології; методологічні принципи, закономірності, зміст, методи та форми виховання; інноваційні процеси, технології освітньо-виховної роботи в навчальних закладах різних типів; особливості профілактики девіантної поведінки дітей з обмеженими можливостями різного віку, негативних явищ у підлітковому середовищі, проблеми статево-рольової соціалізації особистості дітей-інвалідів; форми і методи роботи у сімейно-побутовому середовищі, де виховується інвалід, у позашкільних закладах, спеціальних та лікувально-оздоровчих закладах, за місцем проживання; основи валеології, зміст, форми та методи організації здорового способу життя дітей-інвалідів різного віку; специфіку роботи у загальноосвітніх школах-інтернатах, спеціальних, санаторних та школах соціальної реабілітації; сучасний стан і тенденції розвитку дитячих, підліткових спілок, рухів, організацій тощо та їхній вплив на особистість; функції, права системи державних інститутів, установ, громадських організацій у галузі освіти, навчання та виховання підростаючого покоління; взагалі і дітей з особливими потребами зокрема, культурні, економічні, демографічні, екологічні особливості соціального середовища, в якому організовується робота; основи трудового законодавства України, правила охорони праці та техніки безпеки; Закон України «Про освіту», Декларацію прав людини, Конвенцію про права дитини, інші законодавчі і нормативно-правові акти та документи з питань навчання і виховання, державну мову відповідно до чинного законодавства про мови в Україні.
Повинен вміти: застосовувати професійні знання в практичній діяльності, здійснювати і корекцію відхилень у поведінці дітей з особливими потребами; проводити профілактичну роботу з попередження їхньої девіантної поведінки, а також розробляти та організовувати програми та проекти виховної, превентивної, корекційної та реабілітаційної роботи з дітьми-інвалідами; впроваджувати масові, колективні та індивідуальні форми та методи реабілітації дітей та підлітків-інвалідів; розробляти соціальні моделі та застосовувати методи навчання, виховання та спілкування осіб з обмеженими фізичними можливостями; займатись посередницькою діяльністю в сфері виховання та соціальної допомоги; працювати в умовах неформального спілкування, сприяючи прояву ініціативи, активізації суб'єктивної позиції вихованців (клієнтів).
Повинен мати розвинені комунікативні та організаційні здібності, здатність співчувати, співпереживати; ціннісні орієнтації, спрямовані на розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, на творчу педагогічну діяльність; навички проведення співбесід, інтерв'ювання, вирішення конфліктних ситуацій, проведення групових занять з дітьми та дорослими.
Кваліфікаційні вимоги до категорій.
Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами вищої категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», виявляє високий рівень професіоналізму, ініціативу, досконало володіє ефективними формами, методами організації соціально-педагогічної роботи серед дітей-інвалідів та їхніх батьків, дотримується вимог етичного кодексу, забезпечує високу якість своєї праці, має власні методичні розробки, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 8 років.
Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами І категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна, робота», виявляє високий рівень професійної компетентності, використовує сучасні форми, методи навчально-виховної роботи, досяг значної якості соціально-педагогічної діяльності, дотримується вимог етичного кодексу, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування. Педагогічний стаж - не менше 5 років.
Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами II категорії має вищу освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», достатній рівень професіоналізму, використовує сучасні форми, методи виховання дітей-інвалідів, дотримується вимог етичного кодексу, досяг вагомої якості соціально-педагогічної праці, відзначається загальною культурою, моральними якостями, що служать прикладом для наслідування, педагогічний стаж - не менше 3 років.
Соціальний педагог по роботі з дітьми-інвалідами має вищу або середню педагогічну освіту зі спеціальностей «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота», як виняток, іншу вищу педагогічну освіту, професійно компетентний, дотримується вимог етичного кодексу, забезпечує нормативні вимоги до рівня навчально-виховної роботи у соціальному середовищі, відповідає загальним етичним та культурним вимогам до педагогічних працівників.

ПРОФЕСІЙНИЙ ПОРТРЕТ ТА СТАТУС СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА.
Професія «соціальний педагог» в Україні була введена до кваліфікаційного переліку спеціальностей у 2002 р. Соціальний педагог - спеціаліст, який зайнятий у сфері соціально-педагогічної роботи або освітньо-виховної діяльності. Він організовує взаємодію освітніх та позанавчальних установ, сім'ї, громадськості з метою створення в соціальному середовищі умов дія соціальної адаптації та благополуччя в мікро соціумі дітей та молоді, їх всебічного розвитку.
Структурний і якісний аналіз цінностей соціально-педагогічної роботи, як професійної діяльності, виявляє їх комплексний характер, гуманістичну природу і сутність.
Якраз гуманістичний ідеал - самоцінність особистості - визначає зміст і призначення цієї діяльності, а її цінності тією чи іншою мірою відображають визнання гармонії суспільних і особистих інтересів, пріоритету загальнолюдських цінностей (істина, здоров'я, мир, милосердя, добро, допомога іншій людині тощо). У зв'язку з цим основним завданням соціально-педагогічної роботи є налагодження балансу між відповідальністю суспільства перед особистістю і особистості перед суспільством.
Таким чином, мета соціально-педагогічної роботи в навчальному закладі - сприяння учням успішно вирішувати власні проблеми. Засоби досягнення цієї цілі - вивільнення і розвиток ресурсів учня і його соціального оточення, здійснення необхідних соціальних змін, навчання, виховання перенавчання та самовиховання особистості.
Головною особливістю соціально-педагогічної роботи є вміння спеціаліста визначати проблеми і потреби на різних рівнях: індивідуальному, міжособистісному і суспільному.
Характер професійної діяльності вимагає від соціального педагога знайомства з широким колом питань, починаючи з організації системи освіти та соціальної роботи в цілому, діючого законодавства, основ соціології і економіки тощо, закінчуючи конкретними, прикладними знаннями. Ідея професіоналізму закладає відповідну модель і стандарт поведінки, впливає на всю організацію соціально-педагогічної роботи - від низової до глобальної.
Кваліфіковане сприяння учням у вирішенні їх проблем, що виникають в процесі засвоєння знань та соціалізації, визначає професійні особливості соціально-педагогічної роботи.
Від традиційних сфер діяльності, які пов'язані з аналізом і вирішенням проблем людей (психологія, соціологія, юриспруденція, педагогіка, інше), соціально-педагогічна робота відрізняється перш за все своїм інтегральним характером. Соціальний педагог в деякому розумінні виступає універсалом, проте його універсальність має досить чіткі предметні кордони, які визначаються змістом освітніх та виховних проблем учня і можливими шляхами їх вирішення. У зв’язку з цим, маємо ще одну принципову особливість соціальної педагогіки як професії - прикордонний характер. Зміст цієї роботи акумулює в собі елементи суміжних професій, що взаємозбагачує їх інформацією, інструментарієм, технологіями.
Соціальний педагог сприймає учня як цілісного індивіда, в поєднанні його різних сторін, в той час як суміжні спеціалісти підходять до вирішення проблеми лише зі своєї сторони. Цілісне бачення учня дозволяє урівноважити тенденцію його часткової «репрезентації» в окремих науках і професіях. Ціннісна спрямованість дії соціального педагога будується на принципі: «Від людини, як найвищої цінності - до цінностей професійних».
Важливою особливістю соціально-педагогічної роботи, як професії, чого не існує в жодній із суміжних сфер діяльності, виступає її посередницький характер.
Соціально-педагогічну роботу не можливо уявити без елемента посередника, причому, цей елемент виступає не як периферійний, а як центральний. Посередницький характер соціальної педагогіки - наслідок її інтегрованості, спрямованості на цілісність людини і орієнтації на життєві проблеми реальних дітей та молоді. Необхідність посередництва між учнем і різноманітними соціальними структурами виникає тоді, коли перший не може самостійно реалізувати свої права і можливості. В самому загальному вигляді соціальний педагог виступає посередником між учнем і соціумом. Він сприяє, з одного боку - ефективній його адаптації в оточуючому виховному та соціальному середовищі, з іншого - гуманізації цього середовища.
При більш детальному аналізі посередника можна виділити декілька напрямків його здійснення:
між учнем і різноманітними структурами та установами;
між учнем та викладачами або вихователями;
між дитиною та батьками;
між учнем та іншими спеціалістами, які залучаються до вирішення виховних та навчальних проблем учня (тренери, керівники гуртків тощо);
між учнем та різними групами ровесників, молодіжними групами, тощо.
Ефективне здійснення посередницьких функцій можливе при виконанні соціальним педагогом певних умов:
розумінням соціальним педагогом проблем учня, його здатності до «вростання» в зміст проблеми дитини;
здатністю соціального педагога до адекватного представлення і вираження (репрезентації) проблем учня;
знаннями про наявність соціальних ресурсів, які є у різних закладах та установах, що займаються проблемами дітей та молоді;
знаннями інструментальних можливостей суміжних професій, представники яких залучаються до участі у вирішенні проблем учня;
наявністю спільної мови, що забезпечує взаєморозуміння різних спеціалістів та їх ефективне співробітництво;
довірою соціальному педагогу як з боку учня так і тих з ким у нього виникли проблеми, що досягається завдяки його професіоналізму і бездоганною роботою.
Навчальному закладу властиві три провідні напрямки роботи - управління навчальним процесом, участь у вихованні дітей та молоді, організація виховного середовища. Відповідно до цих напрямків будується діяльність будь-якого спеціаліста навчально-виховного закладу, з акцентом на один із них, в залежності від професійної специфіки. Тому і в діяльності соціального педагога можуть бути виділені три аспекти:
участь в управлінні навчальним закладом;
участь у виховному процесі;
участь в організації виховного середовища.
Кожний із даних аспектів визначає конкретні напрямки роботи соціального педагога.

1. Участь в управлінні
Участь в управлінні навчальним закладом соціальний педагог здійснює за трьома основними напрямками:
консультування адміністрації дана діяльність передбачає:
- проведення соціологічних і соціально-педагогічних досліджень в педагогічному, учнівському, батьківському колективах. Результати таких досліджень мають забезпечувати прийняття адекватних управлінських рішень;
- участь у вирішенні конфліктів. Практична робота засвідчує, що рівень конфліктності у взаємодії навчального закладу з учнями та батьками досить часто перевищує бажаний рівень, так як у більшості випадків конфлікти обумовлені нерозумінням соціальних причин, що викликають напруженість.
2) методична робота
Методична робота є складовою частиною роботи будь-якого педагогічного працівника. В межах цієї роботи соціальний педагог.
проводить заняття з учителями, під час яких відбувається навчання прийомам соціометричного контролю за міжособистісною атмосферою в класі, групі; надасться допомога в діагностиці факторів ризику (відчужені, бойкотовані учні); сприяння ефективному розподілу ролей в учнівському колективі з метою компенсації негативного впливу соціальної стихії, інше;
участь в роботі педагогічних консиліумів (педрада, батьківські збори, інше).
3) взаємодія з різноманітними закладами
Даний напрямок діяльності соціального педагога включає:
- участь від імені навчального закладу в роботі місцевих органів влади і самоуправління з питань соціального розвитку л вирішення соціально-педагогічних проблем та участь в розробці і обговоренні регіональних і місцевих соціальних програм і проектів;
взаємодія з органами управління освітою, соціального захисту, охорони здоров'я, комісіями у справах неповнолітніх тощо для вирішення соціально-педагогічних проблем;
співпраця з громадськими та іншими організаціями, які можуть впливати на вирішення тих або інших соціально-педагогічних проблем.

2. Участь у виховному процесі
Даний напрямок діяльності передбачає два основні шляхи:
1) моніторинг навчально-виховного закладу, який забезпечує виявлення і діагностування соціально-педагогічних проблем та включає поточне спостереження за загальним станом справ в навчальному закладі, класних колективах та групах, за взаємовідносинами між вчителями, учнями, батьками тощо. Моніторинг забезпечує аналіз та прогнозування конкретних соціально-педагогічних проблем.
2) соціально-педагогічна реабілітація. Даний напрямок є провідним в діяльності соціального педагога. Він вимагає індивідуальної роботи з конкретним учнем, де від соціального педагога очікують найбільших успіхів. Цей напрямок реалізується в різних видах діяльності:
соціально-педагогічна підтримка здійснюється у співробітництві з органами місцевого управління самоврядування і різними відомчими установами, які мають необхідні повноваження для влаштування дитини і засоби на її утримання, а також з громадськістю, в розпорядженні якої є різноманітні фонди і кадрові ресурси. В сукупності це дозволяє вилучати неповнолітніх із важкого або загрозливого становища, направляти в притулок, передавати в прийомну сім'ю або інтернат. А якщо надія на оздоровлення обстановки в сім'ї не втрачена - включати батьків в різні реабілітаційні програми; .
соціальний контроль (реалізується функція навчального закладу як одного із суб'єктів системи профілактики дитячої бездоглядності і правопорушень) здійснюється у взаємодії з комісією у справах неповнолітніх та захисту їхніх прав. Цей напрямок діяльності передбачає певний позитивний вплив з боку навчального закладу на прилеглий мікрорайон, протидію субкультурам маргінальної орієнтації, які все активніше залучають в свою сферу неповнолітніх;
- педагогічна реабілітація, що являє собою соціальну підтримку всередині навчально-виховного процесу. Вона передбачає, з однієї сторони, пошук засобів на додаткові заняття з учнями, з іншої - покращення соціально-психологічного статусу неуспішної дитини. При цьому соціальний педагог виступає захисником особистості учня в колективі. Віл символізує гуманізм колективу, виступає захисником відчужених та відторгнених дітей. Діючи на грані стихійних та організованих сил в учнівському колективі або групі, соціальний педагог полегшує тиск на слабого І залучає „невдах" до корпоративного духу навчального закладу;
- психопрофілактика, спрямована на виявлення учнів, дезадаптація яких пов'язана з обмеженими можливостями їхнього здоров'я. Такі діти мають стояти на окремому обліку. У цьому випадку обов'язковим є співробітництво із шкільним психологом та дитячим лікарем. Завдання соціального педагога в роботі з даною категорією учнів - своєчасно взяти їх на контроль, розробити і затвердити план реабілітаційних заходів, проконтролювати хід їх реалізації.

3. Участь в організації виховного середовища
Даний напрямок діяльності передбачає три обов'язкові компоненти роботи соціального педагога:
супровід дитини в сім’ї. Взаємодія з сім'єю потребує від соціального педагога надзвичайної делікатності та такту. Разом із тим, він не може ігнорувати факти неблагополучної внутрішньо сімейної обстановки. В цьому випадку нерідко поведінка батьків не носить антисуспільного характеру і не дає підстав для втручання правоохоронних органів. Тому соціальний педагог має брати на себе відповідальну ініціативу для вирішення внутрішньо сімейних соціально-педагогічних проблем з метою захисту інтересів та прав дитини.
робота із соціальним середовищем учня. Даний вид діяльності передбачає вивчення і роботу з різноманітними неформальними об'єднаннями та трупами дітей та молоді в мікрорайоні навчального закладу, населеного пункту. Знання проблем неформального життя учнів допомагає в значній мірі керувати процесом виховання і запобігати конфліктам, які «занесені ззовні» до навчального закладу.
участь в роботі батьківського комітету. Взаємодія з громадськими органами самоврядування школи - батьківським комітетом, опікунською радою та інше - входить в завдання соціального педагога за багатьма напрямками його роботи. Дані об'єднання не наділяються адміністративними повноваженнями і ефективно можуть бути використані для формування виховних завдань навчального закладу, для вирішення конфліктних ситуацій між учнями і вчителями, для формування здорового соціально-педагогічного клімату в навчальному закладі.
Таким чином, соціальний педагог в навчальному закладі має доволі широкий діапазон обов'язків.

Учням та їхнім батькам він надає наступні види соціальних послуг:
допомагає в адаптації дітей при вступі до школи, в переході із однієї ступені навчального закладу до іншої та при випуску з навчального закладу;
попереджує конфлікти, які можуть виникнути в учнівському колективі; допомагає у вирішенні конфліктних ситуацій на ранній стадії та запобігає розвиткові більш складніших проблем; допомагає учням у формуванні навичок вирішення та подолання кризових станів; навчає соціальним навичкам;
виступає посередником між навчальним закладом та сім'єю: допомагає батькам і вчителям зрозуміти інтереси і потреби дітей в отриманні освіти і віднайти способи їх задоволення в навчальному закладі; допомагає визначати індивідуальні навчальні програми для дітей, які цього потребують (наприклад, навчання вдома);
виступає посередником між батьками і вчительським колективом, спонукає батьків до активної участі в житті навчального закладу, доводять до відома адміністрації і педколективу необхідну інформацію про становище в сім'ях учнів, які потребують соціально-педагогічної підтримки;
слідкує за відвідуванням учнями навчального закладу, допомагає їм у подоланні причин, що призводять до пропусків занять;
попереджує і понижує негативний вплив факторів ризику на дітей.
Разом із педколективом навчального закладу соціальний педагог:
приймає участь в педрадах, батьківських зборах та інших нарадах, що стосуються соціально-педагогічного життя навчального закладу;

Приложенные файлы

  • doc 18249296
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий