students-appearance-diplomata-belski-2007

УДК [882.6:378] (076)
ББК 83.3(Беі)я73
Д89
Рэкамендавана Вучоным саветам філалагічнага факультэта
14 снежня 2006 г., пратакол № 4
Складальнік д-р філал. навук, праф. А. I. Бельскі
Рэцэнзент канд. філал. навук, дацэнт Т. П. Казакова

Д 89
Дыпломныя работы па беларускай літаратуры: Метадычныя рэкамендацыі па падрыхтоцы і абароне. Правілы афармлення. Тэматыка: для студ. спец. 1-21 05 01 "Беларус. філалогія" / склад. А. I. Бельскі. Мінск : БДУ, 2007. 28 с.


Метадычная распрацока змяшчае патрабаванні да зместу і структуры дыпломнай работы. Пазначаны арыенціры самастойнай навуковл-даследчай дзейнасці. Даюцца рэкамендацыі па афармленні і падрыхтоцы дыпломнай работы да абароны.
Адрасуецца студэнтам V курса стацыянара і VI курса завочнай формы навучання філалагічнага факультэга Беларускага дзяржанага універсітэта.УДК [882.6:378] (076)
ББК 83.3(Беі)я73


© Бельскі А. I., складанне, 2007
АГУЛЬНЫЯ ЗАѕВАГІ
Дыпломная работа выконваецца на заключным этапе навучання БДУ, на V курсе стацыянара і VI курсе завочнай формы навучання. Яна павінна быць кваліфікацыйнай, г. зн. адпавядаць патрабаванням, якія прад'яляюц-ца да падрыхтокі і афармлення дыпломных работ у вышэйшых навучальных установах. Студэнт-выпускнік павінен аднаасобна падрыхтаваць завершанае даследаванне на адну з актуальных тэм (праблем) сучаснага беларускага літаратуразнаства. Дыпломная работа гэта абагульненае выкладанне самастойна дасягнутых выніка даследавання на аснове вывучанай навуковай літаратуры. Узровень выканання работы і вынікі яе абароны даюць падставы Дзяржанай экзаменацыйнай камісіі зрабіць заключэнне аб магчымасці прысваення выпускніку адпаведнай кваліфікацыі.
Прапанаваная тэматыка дыпломных работ плён навуковай і метадычнай працы многіх выкладчыка кафедры беларускай літаратуры і купьтуры, у тым ліку і атара гэтай распрапокі. Штогод пералік тэм пераглядаецца і абналяецца. Тэмы дыпломных работ, іх кіранікі вызначаюцца кафедрай і па прадсталенні дэканатам зацвярджаюцца загадам рэктара. Назва (загаловак) дыпломнай работы, якая падаецца Дзяржаную экзаменаныйную камісію, павінна цалкам адпавядаць зацверджанай тэме. У выпадку, калі неабходна несці істотныя карэктывы ці дакладненні фармулёку тэмы, дэкан факультэта на аснове абгрунтавання кафедры хадайнічае аб адпаведных зменах у загадзе рэктара.
Правілы афармлення дыпломнай работы сфармуляваны адпаведнасці з “Інструкцыяй па афармленні дысертацыі, атарэферата і публікацый па тэме дысертацыі”, зацверджанай пастановай ВАК Беларусі ад 22 лютага 2006 г. (№ 2).
МЕТАДЫЧНЫЯ РЭКАМЕНДАЦЫІ
Патрабаванні да зместу дыпломнай работы. Ад студэнта-дыпломніка патрабуецца дастаткова пона, з належнай кваліфікаванасцю раскрыць абраную тэму. У сваёй рабоце яму неабходна лагічнай паслядонасці, аргументавана і доказна выкласці змест і вынікі даследавання. Дыпломная работа павінна мець канцэптуальны характар: асноныя навуковыя палажэнні неабходна абгрунтаваць на аснове абагульнення літаратуразначых крыніц, спасылак на іх, а таксама з дапамогай пераканальных, красамоных прыклада і цытат з мастацкіх твора. Змест праведзенага даследавання павінен адлюстраваць знаёмства дыпломніка з літаратурай па тэме, выявіць здольнасць студэнта да самастойнага аналізу і творчага мыслення, засведчыць пра яго належную філалагічную кампетэнцыю.
Выбар тэмы. Студэнту даецца права выбару тэмы для дыпломнага даследавання. Звычайна яна фармулюецца і паступова распрацоваецца падчас працы навуковым спецсемінары. На заключным этапе тэма можа дакладняцца. Не выключана. што ходзе кансультацый з кіраніком будуць уносіцца карэктывы план і канцэпцыю работы.
Калі студэнт выбірае тэму дыпломнан работы першыню або бярэцца за даследаванне абсалютна новай тэмы, то перад гэтым трэба вызначыць свой інтарэс да пэнага перыяду гісторыі літаратуры ці творчасці канкрэт-нага пісьменніка, а затым неабходна важліва азнаёміцца з прапанаванай тэматыкай. Лепш за сё аддаць перавагу тэме, якая так ці інакш крыху вядомая, магчыма, маюцца ласныя напрацокі па ёй. Калі ж студэнт сутыкаецца з праблемай выбару, то пажадана звярнуцца па дапамогу да выкладчыка кафедры і высветліць ступень складанасці тэмы, асаблівасці яе вырашэння, атрымаць звесткі пра крыніцы даследавання. Будучы поспех у значнай ступені залежыць ад усведамлення студэнтам мэты і задач, якіх неабходна дасягнуць у працэсе даследчай дзейнасці. Зрабішы выбар, студэнт піша заяву на імя загадчыка кафедры з просьбай зацвердзіць тэму дыпломнай работы і прызначыць навуковага кіраніка (гл. дадатак 1).
Студэнт можа прапанаваць уласную тэму дыпломнай работы. У гэтым выпадку яму патрэбна звярнуцца да загадчыка кафедры з пісьмовай заявай, у якой абгрунтоваецца мэтазгоднасць гэтага даследавання. Пры станочым вырашэнні пытання тэма дыпломнай работы ключаецца пералік тэм кафедры.
Бібліяграфія, праца з навуковымі крыніцамі. Надзвычай важным этапам у падрыхтоцы дыпломнай работы з'яляецца праца па вывучэнні крытычнай і мастацкай літаратуры. На першай кансультацыі выкладчык прапановае бібліяграфічны спіс асноных навуковых крыніц. якія неаб-ходна выкарыстаць пры напісанні даследавання. Разам з тым у ходзе дас-ледча-пошукавай дзейнасці студэнт працягвае знаёмства з напрацаваным літаратурна-крытычным матэрыялам па абранай тэме, складае пашыраны бібліяграфічны спіс. У бібліятэцы да паслуг наведвальніка у наянасці маюцца картатэка персаналій, сістэматычны каталог, картатэкі па беларускай літаратуры, літаратуразнастве і крытыцы. Арыентуючыся інфармацыйным банку бібліятэкі (у тым ліку з дапамогай камп'ютэра). яе аддзелах і фондах, студэнт без цяжкасцей зможа дапоніць прапанаваны спіс літаратуры іншымі крыніцамі. Бібліяграфія па беларускім літаратуразнастве і творчасці асобных пісьменніка найбольш пона сабрана спецыяльных бібліяграфічных паказальніках і даведніках (гл., напрыклад: "Энцыклапедыя літаратуры і мастацтва Беларусі (т. 1, с. 437138). Дастаткова аб'ёмны спіс крытычнай літаратуры прадсталены тыпавой праграме па гісторыі беларускай літаратуры XX пачатку XXI стагоддзя(.
Пры спасылцы тэксце работы на адпаведную крыніцу неабходна пазначаць парадкавы нумар у бібліяграфічным спісе і нумар старонкі, якія бяруцца квадратныя дужкі: [4, с. 118]. Пры гэтым пасля цытаты, калі яна заканчваецца на кропку, кропка ставіцца пасля дужак; калі ж цытата канцы мае клічнік ці пытальнік, то гэтыя знакі заховаюцца, а пасля дужак ставіцца кропка. Спасылкі тэксце даследавання на мастацкую і навуковую літаратуру, фонды музея і архіва афармляюцца згодна з зацверджанымі бібліяграфічнымі патрабаваннямі (гл. дадатак 6).
План дыпломнан работы. Агульныя абрысы плана дыпломнай работы выкладчык абмалёвае перад студэнтам ужо на першай кансультацыі. Ён прапановае прыкладную канцэптуальную схему дыпломнага даследавання, якая пасля вывучэння літаратуры і заглыблення навуковую тэму канк-рэтызуецца і дакладняецца. План дэталёва абмярковаецца з кіраніком, у выніку прадуманасці, належнага асэнсавання ён робіцца больш лагічна вывераным і дакладным. Канчатковы варыянт плана можа лічыцца як накірунак для самастойнай даследчай дзейнасці дыпломніка.
Пажадана скласці падрабязны рабочы план дыпломнай работы, дзе варта пазначыць чарговасць вылучэння і асвятлення асноных навуковых палажэння, акрэсліць канкрэтныя задачы і шляхі іх рэалізацыі.
У адпаведнасці з тэмай работы кіранік дае студэнту індывідуальныя заданні (па вывучэнні навуковай літаратуры, зборы матэрыялу, напісанні тэксту дыпломнага сачынення), вызначае этапы працы, сочыць за тэрмінамі іх выканання. Пры неабходнасці можа быць распрацаваны каляндарны план-графік на весь перыяд працы студэнта над дыпломнай работай.
Структура і аб'ём работы. Дыпломная работа складаецца з тытульнай старонкі, зместу, уводзін, двух-трох раздзела, заключэння і бібліяграфічнага спіса.
Тытул (тытульная старонка) дыпломнай работы афармляецца паводле адпзведнага зору (гл. дадатак 2).
Змест уключае загалокі (назвы) структурных частак з пазначэннем старонак, на якіх размешчаны тэкст (гл. дадатак 3).
Уводзіны. У гэтай структурнай частцы даецца сціслая характарыстыка аб'екта даследавання, адзначаецца актуальнасць тэмы, абгрунтоваецца яе выбар. робіцца агляд навуковых крыніц па тэме з мэтай высвятлення ступені яе даследаванасці і навізны. У сувязі з гэтым фармулююцца мэта дыпломнан работы і задачы, якія неабходна вырашьшь для дасягнення пасталенай мэты (гл. дадатак 4). Пажадана акрэсліць уласны падыход да распранокі тэмы або праблемы, яе пэных аспекта, патлумачыць неабходнасць правядзення даследавання.
Асноная частка матэрыялу выкладаецца двух ці некалькіх раздзелах, падзел на якія павінен адбывацца лагічнай паслядонасці. Асвятленне і доказнае абгрунтаванне асноных навуковых палажэння у ходзе літа-ратуразначага аналізу павінна быць падпарадкавана мэце і задачам навуковага пошуку. Пры выкладанні матэрыялу неабходна рабіць спасылкі на атара і крыніцу запазычання той ці іншай думкі, пры гэтым вытрымкі з чужога тэксту афармляюцца адпаведнасці з агульнапрынятымі правіламі цытавання (гл. дадатак 5). Вельмі важна, каб у кожным раздзеле былі пададзены вынікі самастойнага даследавання тэмы з пэнымі ацэнкамі, уласнымі меркаваннямі, канстатацыяй зробленага і сціслымі высновамі.
Заключэнне ключае асноныя вывады па тэме дыпломнай работы, якія павінны вызначацца навуковай аб'ектынасцю і глыбінёй.
Бібліяграфічны спіс складаецца з двух раздзела: "Спіс выкарыстаных крыніц" і "Спіс публікацый дыпломніка" (пры мове, калі яны маюцца наянасці). Бібліяграфія прыводзіцца напрыканцы работы і афармляецца ад-паведнасці з агульнапрынятымі правіламі (гл. дадатак 6). Крыніцы размяшчаюцца алфавітным парадку паводле прозвішча атара ці назвы выдання, пры гэтым пералік даецца суцэльнай нумарацыі. Спіс выкарыстанай літаратуры павінен змяшчаць не менш за 3035 крыніц, уключаючы выкарыстаныя выданні мастацкіх тэкста.
Прыкладны аб'ём дыпломнай работы 50–55 машынапісных або 70–75 стандартных рукапісных лісто. Аднак памер работы можа перавышаць вызначаныя межы, паколькі ён залежыць ад ступені распрацокі тэмы (праблемы), яе шматаспектнасці, ад шырыні ахопу пытання і фактычнага матэрыялу, творчага патэнцыялу студэнта і інш.
Мова і стыль дыпломнай работы. Дыпломная работа павінна быць напісана навуковым стылем. Монае, стылістычнае афармленне тэксту сведчыць пра зровень філалагічнай культуры будучага спецыяліста. Таму трэба клапаціцца пра дакладнасць, выразнасць і доказнасць выказанай думкі. Матэрыял неабходна выкладаць лагічна, паслядона, пазбягаць агульных выраза, штампа, моных і стылёвых памылак: таталогіі, выкарыстання слова няправільным значэнні, парушэння сувязі складаным сказе і інш. Неабходна шліфаваць стыль напісанага тэксту, бо часам адзін сказ вымагае грунтонай, удумлівай працы, і таму трэба "абрабіць яго... з цярпеннем" (М. Багдановіч). Дыпломная работа павінна быць пісьменнай, студэнт абавязаны вычытаць тэкст, зрабіць неабходныя выпраленні, у тым ліку памылак друку.
Правілы афармлення. Не менш важнай уяляецца культура афармлення дыпломнай работы. Тэкст яе павінен быць напісаны выразным почыркам або надрукаваны з дапамогай камп’ютэрных сродка. Дыпломная работа выконваецца на стандартнай белай паперы фармату А4, на адным баку аркуша. Яна падаецца да абароны цвёрдым пераплёце ці стандартнай папцы для дыпломнай работы.
Тэкст дыпломнай работы афармляецца адпаведнасці з прынятымі стандартамі. Памер шрыфту тыпу Times New Roman 14. Колькасць знака у радку павінна складаць 60–70, міжрадковы інтэрвал 1,5, колькасць радко на старонцы 39–40.
Неабходна вытрымліваць памеры палё: верхняга і ніжняга 20 мм, левага 30 мм, правага 10 мм.
Пры перапісванні ці наборы тэксту неабходна заховаць чырвоны радок, водступам выдзяляць абзацы.
Кожную структурную частку работы неабходна пачынаць з новай старонкі. Загалокі (назвы) структурных частак друкуюцца па цэнтры радка або пішуц-ца ад рукі тлустым шрыфтам. Кропка канцы загалока не ставіцца.
Старонкі работы нумаруюцца арабскімі лічбамі. Нумар старонкі пазначаецца на верхнім полі з правага боку без кропкі. Першай старонкай дыпломнай работы з'яляецца тытул, які залічваецца агульную колькасць старонак.
Змест, уводзіны, заключэнне, спіс выкарыстанай літаратуры не нумаруюцца.
Абарона дыпломнай работы. На кафедры ствараецца камісія па правядзенні папярэдняй абароны дыпломных работ. Перадабарона адбываецца прыкладна за месяц да абароны работы Дзяржанай экзаменацыйнай камісіі. Прысутнасць кожнага студэнта-дыпломніка абавязковая, ён павінен падаць на разгляд напрацаваныя матэрыялы па тэме свайго даследавання.
Завершаную дыпломную работу неабходна прадставіць навуковаму кіраніку які рыхтуе на яе водзы. Пасля таго як работа дапушчана кафедрай да абароны, яна накіроваецца на рэцэнзію. Студэнт, які своечасова зда работу на рэцэнзаванне (прыкладна за 7–10 дзён да абароны), мае права азнаёміцца з рэцэнзіяй да пачатку абароны Дзяржанай экзаменацыйнай камісіі. Дыпломная работа з водзывам кіраніка і рэцэнзіяй падаецца на разгляд загадчыку кафедры, які вырашае пытанне аб допуску студэнта да абароны. Допуск студэнта да абароны фіксуецца подпісам загадчыка кафедры на тытульнай старонцы работы.
Абарона дыпломнай работы публічная, на ёй, апрача кіраніко і рэцэнзента, могуць прысугнічаць прадстанікі рэктарата і дэканата, выкладчыкі з іншых кафедра, студэнты. У сваім выступленні (10–12 хвілін) атар дыпломнай работы гаворыць пра актуальнасць тэмы, знаёміць прысутных з пасталенай мэтай і задачамі, якія вырашаліся працэсе літаратуразначага аналізу, сцісла выкладае змест і вынікі даследавання. Студэнту могуць быць зададзены пытанні па тэме работы. Навуковы кіранік мае права выказацца пра дыпломнае даследаванне і яе атара. Рэцэнзентам даецца агульная характарыстыка работы, пры гэтым ён ацэньвае зровень і якасць праведзенага даследавання, адзначае вартасці і вызначае яго слабыя бакі. Пасля абмеркавання камісіяй выніка абароны высталяецца адзнака, прымаецца рашэнне аб прысваенні выпускніку адпаведнай кваліфікацыі.

Дадатак 1
НАПІСАННЕ ЗАЯВЫ
Загадчыку кафедры
беларускай літаратуры
прафесару Шамякінай Т.І.
студэнткі V курса
спецыяльнасці “Беларуская філалогія”
дзённай формы навучання
Мацюхінай Таццяны Барысаны


заява.
Прашу замацаваць за мной тэму дыпломнай работы “Тэндэнцыі імпрэсіянізму беларускай паэзіі 1910–1920-х гг.” і прызначыць навуковага кіраніка.
14 студзеня 2006 г. (подпіс) Мацюхіна Т.Б.

Дадатак 2
АФАРМЛЕННЕ ТЫТУЛЬНАЙ СТАРОНКІ
МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ
БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАѕНЫ УНІВЕРСІТЭТ


Філалагічны факультэт
Кафедра беларускай літаратуры і культуры
ТЭНДЭНЦЫІ ІМПРЭСІЯНІЗМУ
ѕ БЕЛАРУСКАЙ ПАЭЗІІ 1910–1920-Х ГГ.

Дыпломная работа студэнткі V курса
спецыяльнасці “Беларуская філалогія”
філалагічнага факультэта
Мацюхінай Таццяны Барысаны

Навуковы кіранік
доктар філалагічных навук
прафесар А.І. Бельскі
Мінск, 2007

Дадатак 3
АФАРМЛЕННЕ ЗМЕСТУ
ЗМЕСТ


Уводзіны ........................................................................................................................
3–5

Раздзел 1. Эстэтыка імпрэсіянізму і дынаміка
беларускай паэзіі пачатку XX стагоддзя ...........................................................
6–15

Раздзел 2. Імпрэсіянізм у паэзіі Максіма Багдановіча .....................................
16–26

Раздзел 3. Паэтыка імпрэсіянізму беларускай паэзіі 1920-х гг. ................
27–50

Заключэнне .............................................................................................................
51–53

Бібліяграфічны спіс .............................................................................................
54–57


Дадатак 4
ФАРМУЛЁѕКА МЭТ I ЗАДАЧ ДАСЛЕДАВАННЯ
Актуальнасць тэмы абумолена патрэбай асэнсавання феномену імпрэсіянізму беларускай паэзіі як з'явы агульнаерапейскага мастацкага працэсу, навуковага абагульнення разрозненых факта, напрацаванага матэрыялу і стварэння на гэтай аснове канцэпцыі наватарскага і дынамічнага развіцця нацыянальнага паэтычнага мастацтва яго арыентацыі на іншакультурны кантэкст. вядучыя эстэтычныя напрамкі і плыні. Да няданяга часу беларускае літаратуразнаства традыцыйна аддавала перавагу даследаванню рэалістычнага тыпу творчасці. Неабходна вызначыць характар прысутнасці і функцыянавання імпрэсіянізму лірыцы 1910–1920-х гг. XX стагоддзя, раскрыць яго ролю і значэнне з улікам тагачаснага зроню паэтычнай культуры. Даследаванне імпрэсіянізму як адметнан мастацкай з'явы яляецца важнай праблемай у сучасным айчынным літаратура-знастве, перспектыным кірункам, паколькі актуалізаваны дыскурс вывучася фрагментарна і на сёння адсутнічае цэласная падагульняльная праца па праблеме беларускага імпрэсіянізму.
Мэта дыпломнан работы выявіць асноныя тэндэнцыі і заканамернасці станалення імпрэсіянізму як адметнай мастацка-стылёвай плыні, вызначыць яго тыпалогію і асаблівасці функцыянавання з улікам нацыянальнай спецыфікі.
У сувязі з акрэсленай мэтай неабходна вырашыць наступныя задачы:
даць канцэптуальную характарыстыку імпрэсіянізму як адметнай эстэтычнай з’явы ерапейскай літаратуры і мастацтве, ідэнтыфікаваць яго праявы беларускай паэзіі 1910–1920-х гг. у тыпалагічнай суаднесенасці і з улікам мастацкай своеасаблівасці;
паказаць трансфармацыю беларускай паэзіі іншанацыянальныя кантэксты і раскрыць працэс узбагачэння культуры творчасці ракурсе рэцэпцыі эстэтыкі ерапейскага імпрэсіянізму;
выявіць стылетваральныя элементы імпрэсіяністычнай творчасці, адметнасць наватарскіх вершаваных структур, мастацкіх прынцыпа, прыёма і сродка пры стварэнні “новай паэтычнай рэальнасці”;
раскрыць эстэтычны пошук у рэчышчы імпрэсіянізму як плённы эксперымент, важны складнік літаратурнага працэсу, які мадэрнізава паэтычную свядомасць, істотна пашыра яе стылёвыя і выяленчыя межы.

Дадатак 5
АФАРМЛЕННЕ БІБЛІЯГРАФІІ ѕ СПІСЕ КРЫНІЦ
а) Прыклады бібліяграфічнага апісання самастойных выдання
Адзін, два або тры атары
Шамякіна, Т. І. Беларуская класічная літаратурная традыцыя і міфалогія / Т. I. Шамякіна. Мінск : БДУ, 2001. 238 с.
Дудара, А. Князь Вітат : п’есы / А. Дудара. Мінск : Маст. літ., 2005. 318 с.
Мішчанчук, М. I. Беларуская літаратура ХХ стагоддзя / М. I. Мішчанчук, I. С. Шпакоскі. Мінск : Вышэйш. шк., 2001. 352 с.
Грамадчанка, Т. К. Праблемы сучаснай беларускай крытыкі / Т. К. Грамадчанка, А. С. Гурская, Л. М. Гарэлік. Мінск : Навука і тэхніка, 1996. 219 с.
Чатыры і больш атара
Нарысы беларуска-краінскіх літаратурных сувязей: культур.-гіст. і літаратуразн. аспекты праблемы / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы / М. А.Тычына [і інш.]; навук. рэд. М. А. Тычына, У. I. Мархель. Мінск : Беларус. навука, 2002. 383 с.
Культурология : учеб. пособие для вузов / С. В. Лапина [и др.]; под общ. ред. С. В. Лапиной. 2-е изд. Минск : ТетраСистемс, 2004. 495 с.
Калектыны атар
Уладзімір Караткевіч. Бы. Ёсць. Буду! : успаміны, інтэрв’ю, эсэ / уклад. Г. Шаблінскай. Мінск : Маст. літ., 2005. 518 с.
Душа мая тужлівая... : вершы, паэмы / уклад. В. Шніпа. Мінск : Маст. літ., 2005. 303 с.
Беларускі фальклор : энцыкл. : у 2 т. / рэдкал.: Г. П. Пашко (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск : БелЭн, 2005. Т. 1: Акапэла Куцця. 768 с.
Шматтомнае выданне
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.: У. В. Гніламёда [і інш.]. Мінск : Беларус. Навука, 19992003. 4 т.
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.: У. В. Гніламёда [і інш.]. Мінск : Беларус. навука, 19992003. Т. 1: 19011920 / Л. Я. Гаранін [і інш.]. 1999. 583 с: Т. 4, кн. 1 : 19661985 / С. А. Андраюк [і інш.]. 2002. 928 с.
Купала, Я. Поны збор твора : у 9 т. / Я. Купала. Мінск : Маст. літ., 19952003. 9 т.
Асобны том у шматтомным выданні
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы: рэдкал.: У. В. Гніламёда [і інш.]. Мінск : Беларус. навука, 19992003. Т. 3: 1941 1965 / Г. П. Тварановіч [і інш.]. 2001. 952 с.
Багдановіч, М. Поны збор твора : у 3 т. / М. Багдановіч. 2-е выд. Мінск : Беларус. навука, 2001. Т. 1: Вершы, паэмы, пераклады, наследаванні, чарнавыя накіды. 751 с.
Зборнікі артыкула, навуковых прац
Фалькларыстычныя даследаванні: Кантэкст. Тыпалогія. Сувязі : зб. арт. / пад навук. рэд. Р. М. Кавалёвай, В. В. Прыемка. Мінск : Беспрынт, 2005. Вып. 2. 269 с.
Творчая асоба I. Навуменкі і праблемы беларускай філалогіі і адукацыі : зб. навук. арт. / рэдкал.: Т. I. Шамякіна (гал. рэд.) [і інш.]; уклад. А. I. Бельскі. Мінск : РІВШ, 2006. 336 с.
Матэрыялы канферэнцый
Комплекснае даследаванне фальклору і этнакультуры Палесся : матэрыялы II Міжнар. навук. фальклорна-этналінгвіст. канф., 1415 крас. 2005 г. / рэдкал.: В. Ліцьвінка (уклад.) [і інш.]. Мінск : Выд. цэнтр БДУ, 2005. 338 с.
Куляшоскія чытанні : матэрыялы Міжнар. навук. канф., 2627 крас. 2006 г. / Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Магілёс. дзярж. ун-т імя А. А. Куляшова; рэдкал.: А. М. Макарэвіч (адк. рэд.) [і інш.]. Магілё: МДУ імя А. А. Куляшова, 2006. 322 с.
Вучэбна-метады чныя матэрыялы
Лойка, А. А. Ронакутны трохвугольнік, або Ад Палямона да Максіма Танка : дапам. па спецкурсе “Беларуска-руска-польскія літаратурныя сувязі” / А. А. Лойка: Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т. Мінск, 2003. 214 с.
Метадычныя казанні і ілюстрацыйны матэрыял да правядзення фальклорнай практыкі студэнта I курса філалагічнага факультэта / Беларус. дзярж. ун-т: ат.-склад. Р. М. Кавалёва [і інш.]; пад рэд. Р. М. Кавалёвай. Мінск, 1998. Вып. 3: Беларуская вясельная абраднасць. 58 с.
Інфармацыйныя выданні
Сцяжынка даніну : навукова-бібліягр. паказ. / склад. Л. А. Мазурына, Т. К. Цяпкова. Мінск : РЦЭВД, 1995. 27 с.
Структура і дынаміка дзіцячага чытання Рэспубліцы Беларусь : па матэрыялах даследавання / Нац. б-ка Беларусі; склад. Н. М. Касілава, М. I. Андарала. Мінск, 1999. 18 с.
Атарэферат дысертацыі
Дасаева, Т. М. Паэтыка лірызму беларускай публіцыстыцы і мастацкай прозе : атарэф. дыс.... д-ра філал. навук: 10.01.10; 10.01.01 / Т. М. Дасаева; Беларус. дзярж. ун-т. Мінск, 2002. 39 с.
Заяц, Н. В. Творчасць Васіля Зуёнка: узаемадзеянне лірычнага і эпічнага : атарэф. дыс. ... канд. філал. навук: 10.01.01 / Н. В. Заяц; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. Мінск, 2006. 21 с.
Архіныя матэрыялы
Беларускі дзяржаны архі-музей літаратуры і мастацтва (БДАМЛіМ). Фонд 16. Воп. 1. Адз. зах. 1.
Цэнтральная навуковая бібліятэка імя Якуба Коласа НАН Беларусі (ЦНБ НАН Беларусі), аддзел рэдкай кнігі і рукапіса. Фонд 23. Воп. 1. Адз. зах. 424.
б) прыклады бібліяграфічнага апісання складовых частак выдання
Складовая частка кнігі
Тычына, М. Цана прароцтва / М. Тычына // Чорны, К. Выбр. тв. /уклад. і прадм. М. Тычыны; камент. М. Тычыны, Я. Янушкевіча. Мінск : Беллітфонд, 2000. С. 324.
Раздзел з кнігі
Лойка, А. А. Максім Гарэцкі / А. А. Лойка // Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд : у 2 ч. / А. А. Лойка. 2-е выд., дапрац. і дап. Мінск : Вышэйш. шк., 1989. Ч. 2. Раздз. 8. С. 364392.
Бунакова, В. А. Формирование русской духовной культуры / В. А. Бунакова // Отечественная история : учеб. пособие / С. Н. Полторак [и др.]; под ред. Р. В. Дегтяревой, С. Н. Полторака. М., 2004. Гл. 6. С. 112125.
Частка са збору твора, выбраных твора
Танк, М. Казка пра Музыку / М. Танк // 3б. тв : у 13 т. Мінск : Маст. літ., 2006. Т. 1. С. 162180.
Сачанка, Б. Родны кут / Б. Сачанка // Выбр. тв. : у 3 т. Мінск : Маст. літ., 1995. Т. 3: Аповесці. С. 361470.
Гілевіч, Н. Перажышы вайну / Н. Гілевіч // Выбр. тв. : у 2 т. Мінск : Маст. літ., 1991. Т. 2. С. 173348.
Складовая частка зборніка
Мазанік, Л. Максім Багдановіч / Л. Мазанік // Шляхам гадо : гіст.-літ. зб. / рэдкал.: Г. Кісялё [і інш.]; уклад. Я. Янушкевіч. Мінск : Маст. літ., 1994. С. 298306.
Якіменка, Т. С. Аб песенна-эпічнай традыцыі музычным фальклоры беларуса / Т. С. Якіменка // Беларуская музыка: гісторыя і традыцыі : зб. навук. арт. / Беларус. дзярж. акад. музыкі: склад. і навук. рэд. В. А. Антаневіч. Мінск, 2003. С. 4774.
Артыкулы са збсрніка тэзіса. даклада і матэрыяла канферэнцый
Гніламёда, У. В. Янка Купала, Якуб Колас і Сярэбраны век / У. В. Гніламёда // Янка Купала і Якуб Колас у кантэксце славянскіх літаратур : матэрыялы Міжнар. навук.-тэарэт. канф., Мінск, 34 кастр. 2002 г. / У. В. Гніламёда (гал. рэд.) [і інш.]. Мінск : Беларус. навука, 2002. С. 714.
Ермакова, Л. Л. Полесский каравайный обряд в пространстве культуры / Л. Л. Ермакова // Тураскія чытанні : матэрыялы рэсп. навук.-практ. канф., Гомель, 4 верас. 2004 г. / НАН Беларусі, Гомел. дзярж. ун-т; рэдкал.: У. I. Коваль [і інш.]. Гомель, 2005. С. 173178.
Артыкул з выдання, якое працягваецца
Чаеская, М. Эвалюцыя вобразнай сістэмы твора К. Чорнага 20-х гадо / М. Чаеская // Міфалогія фальклор літаратура : праблемы паэтыкі : зб. навук. прац / Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т; пад агульн. рэд. В. П. Рагойшы; склад. Т. I. Шамякіна. Мінск : РІВШ, 2004. Вып. 3. С. 170179.
Артыкул з часопіса
Верына, У. Ю. Эвалюцыя паэтычнай сістэмы А. Разанава / У. Ю. Верына // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 2000. №2. С. 3235.
Лявонава, Е. “Не адзінокі востра...”: В. Быка і сусветная літаратура / Е. Лявонава // Полымя. 2005. № 8. С. 166182.
Артыкул з газеты
Падаляк, Т. “Яшчэ з юнацкага зросту пакрылі скроні серабром...” / Т. Падаляк // Звязда. 2005. 14 студз. С. 7.
Галубовіч, Л. Учарашняе сённяшняе / Л. Галубовіч // ЛіМ. 2006. 4 жн. С. 6.
Артыкул з энцыклапедыі, слоніка
Шыкунова, Э. В. Экспрэсіянізм / Э. В. Шыкунова // Беларус. энцыкл. : у 18 т. Мінск : БелЭн, 2004. Т. 18, кн. 1. С. 78.
Журалё, В. П. Уладзімір Кандраценя / В. П. Журалё, Л. I. Шырын // Беларускія пісьменнікі : біябібліягр. слон. : у 6 т. / пад рэд. А. В. Мальдзіса; рэдкал.: I. Э. Багдановіч [і інш.]. Мінск : БелЭн, 1994. Т. 3: Івашын Кучар.С. 134.
Рэцэнзіі
Марціновіч, А. Душа весніцца ад шчырай песні / А. Марціновіч // ЛіМ. 2006. 13 кастр. С. 6. Рэц. на кн.: Кустава, В. Тамсама : вершы / В. Кустава. Мінск : Маст. літ., 2006. 150 с.
Архіныя матэрыялы
Ліст М. Лужаніна да П. Труса // БДАМЛіМ. Фонд 66. Воп. 1. Адз. зах. 1492. Л. 3.
Дадатак 6
АФАРМЛЕННЕ БІБЛІЯГРАФІЧНАГА СПІСА
БІБЛІЯГРАФІЧНЫ СПІС
СПІС НАВУКОВЫХ КРЫНІЦ
Алпатов, М. В. Поэтика импрессионизма / М. В. Алпатов // Этюды по всеобщей истории искусств: избр. искусствовед. работы. Зап.-европ. искусство. Рус. и сов. искусство / М. В. Алпатов; [вступ. ст. Д. И. Сабарьянова]. М.: Сов. художник, 1979. С. 123132.
Андреев, Л. Г Импрессионизм = Impressionisme: Видеть. Чувствовать. Выражать / Л. Г. Андреев. М. : Гелеос, 2005. 320 с.
Арсеньнева, Н. Пад сінім небам: вершы (19211925)/ Н. Арсеньнева. Факсіміл. выд. Вільня: "Вілен. выд-ва" Б. Клецкіна, 1927. 143 с.
Бабарэка, А. Максім Багдановіч у літаратурных ацэнках / А. Бабарэка // Узвышша. 1927. №2. С. 131156.
Бабарэка, У. Творчасць Ул. Дубокі / А. Бабарэка // Узвышша. 1928. № 1. С. 134170.
Багдановіч, I. Э. Авангард і традыцыя: беларус. паэзія на хвалі нац. адраджэння / I. Э. Багдановіч; НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. Мінск : Беларус. навука, 2001. 386 с.
Багдановіч, М. Поны збор твора : у 3 т. / М. Багдановіч. Мінск : Беларус. навука, 19911995. 3 т.
Белый, А. Символизм как миропонимание / А. Белый: сост., вступ. ст. и примеч. Л. А. Сутай. М.: Республика, 1994. 528 с.
Бугаё, Д. Уладзімір Дубока: кн. пра паэта/ Д. Бугаё. Мінск : Беларус. навука, 2005. 324 с.
Бярозкін, Р. Чалавек на прадвесні: расказ пра Максіма Багдановіча / Р. Бярозкін. Мінск : Нар. асвета, 1986. 175 с.
Васючэнка, П. В. Беларуская літаратура XX стагоддзя і сімвалізм / П. В. Васючэнка; Мін-ва адук. Рэсп. Беларусь, Мін. дзярж. лінгв. ун-т. Мінск : МДЛУ, 2004. 110 с.
Гарэцкі, М. Гісторыя беларускае літаратуры / М. Гарэцкі: уклад. і падрыхт. тэксту Т. С. Голуб. Мінск : Маст. літ., 1992. 479 с.
Гісторыя беларускай літаратуры XX стагоддзя : у 4 т. / НАН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы; рэдкал.: У. В. Гніламёда [і інш.]. Мінск : Беларус. навука, 19992003. Т. 1 : 19011920 / Л. Я. Гаранін [і інш.]. 1999. 583 с.
Гніламёда, У. Янка Купала: новы погляд : дапам. для настаніка / У. Гніламёда Мінск : Нар. асвета, 1995. 176 с.
Дубока, У. О Беларусь, мая шыпшына... : выбр. / У. Дубока; ук-лад. Д. М. Давідоскага, 3. К. Пазняк (У Шэкспір. Санеты). Мінск : Маст. літ., 2002. 318 с.
Жылуновіч, 3. Узгоркі і нізіны : крытыч. нарысы / 3. Жылуновіч (Цішка Гартны). Мінск : Белдзяржвыд., 1928. 322 с.
Замоцін, I. Творы : літ.-крытыч. арт. / I. Замоцін; склад. Я. М. Гаварушка. Мінск : Маст. літ., 1991. 335 с.
Званарова, Л. Колеравая сімволіка паэзіі Зінаіды Гіпіус і Наталлі Арсенневай / Л. Званарова // Культура беларускага замежжа / пад рэд. А. Сабалескага; склад. і прадм. А. Сабалескага. Мінск : Беларус. навука, 1998. Кн. 3. С. 97109.
Івашын, В. У кантэксце мастацкіх культур / В. Івашын // Полымя. 1998. № 12. С. 256269.
Импрессионисты, их современники, их соратники: Живопись. Графика. Литература. Музыка : [сб. ст.]; под ред. А. Д. Чегодаева. М. : Искусство, 1976. 319 с.
История всемирной литературы : в 9 т. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького. М.: Наука, 19831994. Т. 4, 7, 8.
Кабаковіч, А. К. Паэзія Максіма Багдановіча: дыялектыка рацыянальнага і эмацыянальнага / А. К. Кабаковіч. Мінск : Навука і тэхніка, 1978. 136 с.
Каваленка, В. А. Вытокі. Уплывы. Паскоранасць: развіццё беларус. літ. XIXXX стст. / В. А. Каваленка. Мінск : Навука і тэхніка, 1975. 335 с.
Каваленка, В. А. Міфа-паэтычныя матывы беларускай літаратуры / В. А. Каваленка. Мінск : Навука і тэхніка, 1981. 320 с.
Каваленка, В. В. Максім Багдановіч і пошукі рускай паэзіі пачатку XX стагоддзя / В. В. Каваленка // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філа-логія. Журналістыка. Педагогіка. 1986. № 3. С. 35.
Конан, У. Святло паэзіі і цені жыцця: лірыка Максіма Багдановіча / У. Конан. Мінск : Маст. літ., 1991. 207 с.
Литературно-эстетнческие концепции в России конца XIX начала XX в. / АН СССР, Ин-т мировой лит. им. А. М. Горького; отв. ред. Б. А. Бялик. М.: Наука, 1975. 416 с.
Логиш, С. В. Импрессионистический пейзаж в поэзии Поля Верлена (Пейзаж и герой. Слово в пейзаже. Темы и образы) / С. В. Логиш // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 1986. № 1. С.2931.
Лойка, А. А. Гісторыя беларускай літаратуры: дакастрычніцкі перыяд : у 2 ч. / А. А. Лойка. 2-е выд., дапрац. і дап. Мінск : Вышэйш. шк., 1989. Ч. 2. 480 с.
Лойка, А. А. Максім Багдановіч / А. А. Лойка. Мінск : Навука і тэхніка, 1966. 335 с.
Луцкевіч, А. Праблемы красы й мастацтва творах Максіма Багдановіча / А. Луцкевіч // Крыніца. 1999. № 45. С. 1527.
Лявонава, Е. А. Плыні і постаці: з гісторыі сусвет. літ. другой паловы XIX XX ст. : дапам. для настаніка / Е. А. Лявонава. Мінск : Рэд. час. "Крыніца", 1998. 336 с.
Максічовіч, В. А. Беларуская літаратура першай трэці XX стагоддзя : вучэб. дапам. для студ. філал. спец. ВНУ / В. А. Максімовіч. Мінск : Беларус. навука, 2006. 424 с.
Мушынскі, М. Навуковая і літаратурна-крытычная спадчына М. Багдановіча / М. Мушынскі // Багдановіч, М. Поны збор твора : у 3 т. / АН Беларусі, Ін-тліт. імяЯ. Купалы; рэдкал.: В. В. Зуёнак [і інш.]. Мінск : Навука і тэхніка, 1993. Т. 2. С. 446480.
Навіна, А. Адбітае жыццё : лекцыі і стацці з беларус. адраджэнскае літ. / Антон Навіна (А. Луцкевіч). Вільня : Выданне Беларус. выд. т-ва, 1929. Кн. 1. 145 с.
Навіна, А. Галоныя кірункі беларускай поэзіі / Антон Навіна (А. Луцкевіч). Вільня : [Друк Я. Левіна], 1933. Адбітак з “Гадавіка БНТ”. Кн. 1. 20 с.
Навуменка, I. Змітрок Бядуля / I. Навуменка. 2-е выд. Мінск : Беларус. Навука, 2004. 227 с.
Навуменка. I. Максім Багдановіч / I. Я. Навуменка. Мінск : Беларус. Навука, 1997. 141 с.
Нарысы па гісторыі беларуска-рускіх літаратурных сувязей : у 4 кн. / АН Беларусі, Ін-т літ. імя Я. Купалы. Мінск : Беларус. навука, 1993 1995. Кн. 2 : Пачатак XX ст. 19001917 / Т. К. Чабан [і інш.]. 1994. 444 с.
Проблемы поэтики в зарубежной литературе XIXXX вв.: межвуз. сб. науч. тр. / Моск. обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской; редкол. : В. Н. Богословский (отв. ред.) [и др.]. М.: МОПИ, 1989. 120 с.
Пятуховіч, М. Максім Багдановіч як паэта-імпрэсіяністы / М. Пятуховіч // Полымя. 1923. № 78. С. 9299.
Рагойша, В. Вяршыні: з невядомага і забытага пра Я. Купалу, Я. Коласа, М. Багдановіча / В. Рагойша. Мінск : Універсітэцкае. 1991. 197 с.
Ревалд, Л. История импрессионизма / Д. Ревалд: пер. с англ. М.: Республика, 1994. 413 с.
Сініла, Г. В. Максім Багдановіч як перакладчык заходнеерапейскай паэзіі / Г. В. Сініла // Весн. Беларус. дзярж. ун-та. Сер. 4, Філалогія. Журналістыка. Педагогіка. 1991. № 3. С. 39.
Страпьцо, М. Загадка Багдановіча / М. Стральцо. Мінск : Беларусь, 1968. 120 с.
Тарасюк, Л. Белорусский поэтический импрессионизм / Л. Тарасюк // Нёман. 1996. №6. С. 241252.
47. Тарасюк, Л. Апалогія красы : кн. пра беларускую паэзію / Л. Тарасюк. Мінск : ВТАА “Права і эканоміка”, 2003. 141 с.
Чабан, Т. Космас “Вянка” / Т. Чабан // Полымя. 1991. № 12. С. 193212.
Энциклопедия импрессионизма и постимпрессионизма / сост. Т. Г. Петровец. М. : ОЛМАПРЕСС, 2001. 320 с.
Яскевич, А. С. Становление белорусской художественной традиции / А. С. Яскевич; Ин-т лит. им. Я. Купалы. Минск: Наука и техника, 1987. 230 с.
СПІС ПУБЛІКАЦЫЙ ДЫПЛОМНІКА
1А Мацюхіна, Т. Б. Роля імпрэсіянізму станаленні беларускай паэтычнай культуры / Т. Б. Мацюхіна // Фальклор і сучасная культура : матэрыялы Міжнар. навук.-практ. канф., Мінск, 2728 крас. 2006 г. / Беларус. дзярж. ун-т, філал. ф-т; рэдкал. : I. С. Рода [і інш.]. Мінск : Паркус плюс, 2006. С. 183186.

( Гісторыя беларускай літагатуры XX пачатку XXI стагоддзя: вучэб. прапмма для ВНУ па спец. 1-21 05 01 Беларуская філалогія. 1-21 05 02 Руская філалопя. 1-21 05 04 Славянская філалогія. 1-21 05 06 Рамана-герчанская філалогія / пад навук. рэд. праф. Т. І. Шамякінай і праф А. I. Бельскага. Мінск: РІВШ, 2006. 168 с
Приложенные файлы

 • doc 18242172
  Размер файла: 159 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий