Zasobi_diagnostiki_TEMS_denna_029sp_7_sem_2012


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ

«Затверджую»
Завідувач кафедри СУТПіО
(по належності до спеціальності)
В.І. Барсов
(підпис) (прізвище)
« 26»_жовтня 2012 р.


ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ


З дисципліни Теорія електромеханічних систем
(назва дисципліни)Для студентів денної форми навчання
спеціальності 6.010104 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками
(номер і назва спеціальностей)

(номер і назва спеціальностей)


Курс 4, семестр 7


Викладач _ Джус В.С._ ________________
(П.І.Б.) (підпис)
м. Харків, 2012 рік

1. Перелік вмінь та навичок, які мають бути сформовані
у випускників в процесі вивчення даної дисципліни

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
- склад, класифікацію, призначення електромеханічних систем;
- загальні фізичні закономірності електроприводу як електромеханічної системи;
- особливості взаємодії основних пристроїв електромеханічної системи;
- фізичні властивості і моделі структурних схем механічної частини електромеханічної системи;
- закономірності і принципи електромеханічного перетворення енергії машин постійного і змінного струму;
- математичний опис і характеристики електромеханічних перетворювачів енергії;
- закони регулювання швидкості двигунів постійного і змінного струму;
- загальні властивості розімкнених і замкнутих по основних координатах електромеханічних систем;
- методи дослідження динамічних характеристик електромеханічних систем;
- методи вибору електродвигунів по потужності.
уміти:
- скласти структурну схему електромеханічної системи;
- розраховувати параметри електромеханічних перетворювачів постійного і змінного струму;
- розраховувати електромеханічні і механічні характеристики електромеханічних перетворювачів постійного і змінного струм в режимі двигуна та гальмівних режимах;
- скласти системи рівнянь, що описують процеси в електромеханічних перетворювачах;
- вибрати ефективний метод регулювання швидкості електроприводу;
- виконати синтез і аналіз розімкнених і замкнутих по основних координатах електромеханічних систем;
- провести дослідження перехідних процесів в електромеханічній системі;
- провести вибір двигуна за даними навантажувальної діаграми механізму.
2. Критерії оцінювання знань

Дані критерії розроблені згідно з робочою програмою з дисципліни „Теорія електромеханічних систем”.
1. Оцінка „Відмінно А” (90ч100 балів) виставляється студенту:
1.1 Який має глибокі знання з теоретичної частини дисципліни: (Механіка електромеханічних систем; електромеханічні властивості двигунів різних типів; перехідні процеси в електромеханічних системах; регулювання швидкості електродвигунів;нагрівання, охолодження та методи визначення потужності електродвигунів).
1.2 Який має логічне мислення при відповідях на запитання, правильно розв’язав задачу, вільно відповів на всі додаткові запитання.
1.3 Зменшення кількості балів в межах оцінки „А” можливе при неточності у деяких формулюваннях при відповідях на додаткові запитання.
2. Оцінка „Добре В” (82ч89 балів) виставляється студенту:
2.1 Який має достатньо глибокі знання з теоретичної частини дисципліни (з п. 1.1), правильно розв’язав задачу, але його відповіді на деякі запитання не є чіткими.
2.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „В” можливе за неточності у деяких формулюваннях при відповідях на теоретичні запитання.
3. Оцінка „Добре С” (74ч81 бала) виставляється студенту:
3.1 Який має тверді знання з теоретичної частини дисципліни (з п. 1.1), розв’язав задачу правильно, але нераціональним способом, його відповіді на деякі запитання не є новими.
3.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „С” можливе за неточність при відповідях на теоретичні та додаткові запитання.
4. Оцінка „Задовільно D” (64ч73 бала) виставляється студенту:
4.1 Який володіє теоретичним матеріалом (з п. 1.1) в повному обсязі, але допустив незначні помилки у вирішенні задачі.
4.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „D” можливе за деякі неточні відповіді на запитання.
5. Оцінка „Задовільно Е” (60ч63 балів) виставляється студенту:
5.1 Який в основному володіє теоретичним матеріалом (з п. 1.1), вирішив задачу з грубими помилками, не відповів на деякі додаткові запитання.
5.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „Е” можливе за деякі помилки при відповідях на запитання.
6. Оцінка „Незадовільно з можливістю повторного складання FX”(35ч59 балів) виставляється студенту:
6.1 Який не володіє деякою частиною теоретичного матеріалу (з п. 1.1), не розв’язав задачу, не відповів на більшість додаткових запитань.
6.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „FX” відбувається за помилки при відповідях.
7. Оцінка „Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни F” (0ч34 бала) виставляється студенту:
7.1 Який не володіє основними питаннями теоретичної частини (з п. 1.1), не розв’язав задачу.
7.2 Зменшення кількості балів в межах оцінки „F” можливе за глибокі помилки при відповідях на запитання.

3. Список навчальної літературиз/п
Найменування навчальної літератури
№№ модуля
Рік видання
Автори

1
2
3
4
5

1
Чиликин Н.Г., Сандлер А.О. Общий курс электропривода. – М.: Энергоиздат. 1981. – 576 с
1ч2
1981
Чиликин Н.Г., Сандлер А.О.

2
Попович М.Г.. Теория электропривода. – К.: Высш школа, 1993. – 494с.
1ч2
1993
Попович М.Г.

3
Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С.Теория автоматизированного электропривода: Уч. Пособие для вузов – М.: Енергия, 1979. – 616 с
1ч2
1979
Чиликин М.Г., Ключев В.И., Сандлер А.С.

4
Ключев В.И. Теория электропривода: Уч. Пособие для вузов – М.: Энергоатомиздат, 1985. – 560 с
1-2
1985
Ключев В.И.

3.1 Перелік довідкової літератури, якою може користуватися студент
при складанні екзамену


з/п
Найменування навчальної літератури
№№ модуля
Рік видання
Автори

1
2
3
4
5

1
Справочник по высшей математике
1-2
1973
Выгодский М.Я.

2
Вешеневский С.Н. Характеристики двигателей в электроприводе. – М.: Энергия 1976. – 431 с.
1ч2
1976
Вешеневский С.Н.

Комплект екзаменаційних білетів
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __1__

1. Схема заміщення асинхронного двигуна. Ковзання асинхронного двигуна.
2. Схема включення і рівняння електромеханічної характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для АД визначити пусковий момент, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ___________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № _2_

1. Рівняння механічної характеристики асинхронного двигуна.
2. Схема включення і рівняння механічної характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну електромеханічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __3__

1. Спрощене рівняння механічної характеристики асинхронного двигуна.
2. Побудова механічних характеристик двигуна незалежного збудження.
3. Визначити пусковий момент АД, використовуючи спрощене рівняння механічної характеристики, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __4__

1. Визначення критичного моменту і критичного ковзання асинхронного двигуна.
2. Механічні характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження для різних опорів якірного ланцюга.
3. Момент опору виробничого механізму дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, момент інерції . 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Визначити момент статичного опору, приведений до валу двигуна і приведений момент інерції, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __5__

1. Природна механічна характеристика асинхронного двигуна.
2. Побудова електромеханічних характеристик двигуна незалежного збудження.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, , 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __6__

1. Характерні точки механічної характеристики асинхронного двигуна.
2. Побудова реостатних характеристик ДПТ НЗ.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __7__

1. Ділянки механічної характеристики, що відповідають різним режимам роботи асинхронного двигуна.
2. Гальмівні режими двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для асинхронного двигуна побудувати природну механічну характеристику, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __8__

1. Реостатні механічні характеристики асинхронного двигуна. Як залежить критичний момент і критичне ковзання при наявності додаткового опору у роторному колі?
2. Рекуперативне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну механічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __9__

1. Гальмівні режими роботи асинхронного двигуна.
2. Механічні характеристики при рекуперативному гальмуванні ДПТ НЗ.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну електромеханічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __10__

1. Динамічне гальмування асинхронного двигуна.
2. Динамічне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Номінальне ковзання АД дорівнює 0,05, синхронна швидкість 1000 об/хв., перевантажувальна здатність 2,1. Визначити номінальну частоту обертання двигуна і частоту обертання, при якій момент двигуна досягає максимальної величини.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __11__

1. Схема і механічні характеристики асинхронного двигуна при динамічному гальмуванні.
2. Механічні характеристики при динамічному гальмуванні двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну механічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __12__

1. Механічні характеристики асинхронного двигуна при динамічному гальмуванні.
2. Схема і механічні характеристики при динамічному гальмуванні ДПТ НЗ.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну механічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __13__

1. Гальмування противключенням асинхронного двигуна.
2. Способи реалізації гальмування проти включенням двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Побудувати навантажувальну діаграму асинхронного електродвигуна 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, цикл роботи якого складається з ділянок:13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __14__

1. Способи реалізації гальмування противключенням асинхронного двигуна.
2. Механічні характеристики ДПТ НЗ при реалізації гальмування противключенням шляхом збільшенні активного моменту статичного навантаження.
3. Для асинхронного двигуна побудувати природну механічну характеристику, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415;13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __15__

1. Механічні характеристики асинхронного двигуна при реалізації гальмування проти включенням шляхом збільшення активного моменту статичного навантаження.
2. Механічні характеристики ДПТ НЗ при реалізації гальмування противключенням шляхом зміни полярності напруги на якорі.
3. Для асинхронного двигуна побудувати природну механічну характеристику, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __16__

1. Генераторне гальмування асинхронного двигуна.
2. Механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Визначити необхідну потужність двигуна, коли цикл його роботи складає з таких дільниць: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __17__

1. Механічні характеристики асинхронного двигуна при рекуперативному гальмуванні.
2. Схема і механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Для асинхронного двигуна побудувати природну механічну характеристику, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __18__

1. Механічні характеристики синхронного двигуна.
2. Реостатні механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Побудувати природну механічну характеристику АД, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __19__

1. Способи пуску і гальмування синхронного двигуна.
2. Механічні характеристики двигуна постійного струму послідовного збудження в гальмівних режимах.
3. Номінальне ковзання АД дорівнює 0,02, синхронна швидкість 1500 об/хв., перевантажувальна здатність 2,7. Визначити номінальну частоту обертання двигуна і частоту обертання, при якій момент двигуна досягає максимальної величини.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __20__

1. Як виконується реверс асинхронного двигуна. Механічна характеристика асинхронного двигуна при реверсі.
2. Динамічне гальмування двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Визначити швидкість АД, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, кількість полюсів 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __21__

1. Способи регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження.
2. Рівняння механічної характеристики асинхронного двигуна.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну електромеханічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __22__

1. Регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження шляхом введення додаткового опору в якірне коло.
2. Природна механічна характеристика асинхронного двигуна.
3. Визначити момент двигуна при пуску механізму, коли момент опору та момент інерції механізму дорівнюють відповідно 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 та 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, швидкість двигуна і механізму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, ККД передачі 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, прискорення при пуску 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __23__

1. Механічні характеристики ДПТ НЗ при реостатному регулюванні швидкості.
2. Реостатні механічні характеристики асинхронного двигуна. Як залежить критичний момент і критичне ковзання при наявності додаткового опору у роторному колі?
3. Визначити момент двигуна при пуску, коли динамічний момент дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, момент опору механізму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, частота обертання двигуна та механізму відповідно дорівнюють 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 та 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, К.К.Д. передачі 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __24__

1. Регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження шляхом зміни напруги.
2. Динамічне гальмування асинхронного двигуна.
3. Визначити необхідну потужність двигуна, коли цикл його роботи складає з таких дільниць: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415,13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __25__


1. Механічні характеристики ДПТ НЗ при регулюванні швидкості зміною напруги на якорі.
2. Гальмування противключенням асинхронного двигуна.
3. Визначити величину струму в якорі двигуна постійного струму незалежного збудження в рекуперативному режимі, якщо напруга мережі, е.р.с. якоря і опір якірного ланцюга відповідно дорівнюють 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __26__

1. Регулювання швидкості двигуна постійного струму незалежного збудження шляхом зміни магнітного потоку.
2. Характерні точки механічної характеристики асинхронного двигуна.
3. . Розрахувати приведений до валу двигуна момент інерції вентилятора, якщо відносно своєї осі його момент інерції дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, швидкість вентилятора - 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, швидкість двигуна - 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __27__

1. Механічні і електромеханічні характеристики ДПТ НЗ при регулюванні швидкості зміною магнітного потоку.
2. Гальмівні режими роботи асинхронного двигуна.
3. Для АД визначити пусковий момент, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __28__


1. Як виконується реверс двигуна постійного струму? Механічна характеристика двигуна постійного струму при реверсі.
2. Схема і механічні характеристики асинхронного двигуна при динамічному гальмуванні.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну електромеханічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __29__

1. Способи регулювання швидкості асинхронного двигуна.
2. Динамічне гальмування двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Визначити пусковий момент АД, використовуючи спрощене рівняння механічної характеристики, якщо 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.
Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __30__

1. Регулювання швидкості асинхронного двигуна шляхом введення додаткового опору в коло ротора.
2. Механічні характеристики при динамічному гальмуванні двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Момент опору виробничого механізму дорівнює 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, момент інерції . 13 EMBED Equation.DSMT4 1415. Визначити момент статичного опору, приведений до валу двигуна і приведений момент інерції, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __31__


1. Механічні характеристики АД при реостатному регулюванні швидкості.
2. Схема і механічні характеристики при динамічному гальмуванні ДПС ПЗ.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, , 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __32__

1. Регулювання швидкості асинхронного двигуна шляхом зміни напруги на статорі.
2. Способи реалізації гальмування проти включенням двигуна постійного струму послідовного збудження.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __33__

1. Механічні характеристики АД при регулюванні швидкості зміною напруги на статорі.
2. Механічні характеристики ДПТ ПЗ при реалізації гальмування противключенням шляхом збільшенні активного моменту статичного навантаження.
3. Для асинхронного двигуна побудувати природну механічну характеристику, коли 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415; 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __34__


1. Регулювання швидкості асинхронного двигуна шляхом зміни числа полюсів.
2. Механічні характеристики ДПТ ПЗ при реалізації гальмування противключенням шляхом зміни полярності напруги на якорі.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну механічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __35__

1. Механічні характеристики АД при регулюванні швидкості зміною числа полюсів.
2. Схема включення і рівняння електромеханічної характеристики двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Для двигуна постійного струму незалежного збудження побудувати природну електромеханічну характеристику, коли: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __36__

1. Регулювання швидкості асинхронного двигуна шляхом зміни величини і частоти напруги на статорі.
2. Побудова механічних характеристик двигуна незалежного збудження.
3. Номінальне ковзання АД дорівнює 0,05, синхронна швидкість 1000 об/хв., перевантажувальна здатність 2,1. Визначити номінальну частоту обертання двигуна і частоту обертання, при якій момент двигуна досягає максимальної величини.


Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __37__


1. Механічні характеристики АД при регулюванні швидкості зміною величини і частоти напруги на статорі.
2. Гальмівні режими двигуна постійного струму незалежного збудження.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, , 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.

Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-5.05

____________УКРАЇНСЬКА ІНЖЕНЕРНО_ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ________
(повне найменування вищого навчального закладу)

Освітньо-кваліфікаційний рівень__________Бакалавр_______________

Напрям підготовки _6.010104.29 Професійна освіта_________________
Спеціальність_6.010104.29 Професійна освіта. Автоматизовані системи управління промисловими установками_____Семестр__7____
(назва)
Навчальна дисципліна __Теорія електромеханічних систем__________


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № __38__

1. Як виконується реверс асинхронного двигуна? Механічна характеристика асинхронного двигуна при реверсі.
2. Схема і механічні характеристики при динамічному гальмуванні ДПТ НЗ.
3. Побудувати навантажувальну діаграму 13 EMBED Equation.DSMT4 1415 для АД, цикл роботи якого складається з ділянок: 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415, 13 EMBED Equation.DSMT4 1415.Затверджено на засіданні
кафедри, циклової комісії Систем управління технологічними процесами і об’єктами
Протокол №_6__ від „__26__”_жовтня__ 2012__року
Завідувач кафедри,
голова циклової комісії ____________________ _____Барсов В.І.__
(підпис) (прізвище та ініціали)
Екзаменатор ___________________ _____Джус В.С.___
( підпис) (прізвище та ініціали)
13PAGE 15


13PAGE 15
Root Entry2Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native4Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native9Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native2Equation NativeEquation NativeEquation NativeEquation Native

Приложенные файлы

  • doc 18242015
    Размер файла: 762 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий