Titul_diploma

Дніпропетровський національний університет
імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки

Кафедра менеджменту та туризму


Пояснювальна записка
до дипломної роботи
за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»на тему «УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ МЕТАЛУРГІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
(НА ПРИКЛАДІ ВАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ»)»

Виконав: студент 4 курсу групи ВЗ-09-1
напряму 6.030601 «Менеджмент»
Іванов І.І.

Керівник: к.е.н., доц.

Консультант розділу «»Охорона праці»:
ст. викл.

Рецензент: к.е.н., доц.


м. Дніпропетровськ - 2013 рік
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Факультет міжнародної економіки
Кафедра менеджменту та туризму
Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»
Напрям 6.030601 «Менеджмент»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри
____________________Мешко Н.П.
«____» ________________2013 року


З А В Д А Н Н Я
НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

П.І.Б.

Тема роботи: «Удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійного підприємства (на прикладі ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат»)».
Керівник роботи: к.е.н., доц.____________
затверджені наказом вищого навчального закладу від 17.10.2012 р. № 1275-с.
2. Строк подання студентом роботи 06.01.2013 р.
3. Вихідні дані до роботи: на основі балансів та звітів про фінансові результати ВАТ «ДМК», нормативно-правових актів України, які регулюють зовнішньоекономічну діяльність, спеціальної літератури, результатів досліджень, інформації мережі Інтернет визначити напрями та розробити заходи щодо удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств.
4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки: 1) теоретичні основи управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств; 2) ринок металургійної продукції України; 3) господарська діяльність ВАТ «ДМК», в тому числі його зовнішньоекономічна діяльність та управління нею; 4) напрями удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств та ВАТ «ДМК»; 5) заходи щодо удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, 6) розглянути питання з охорони праці на підприємстві.
5. Перелік графічного матеріалу: 1) управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства; 2) методи управління зовнішньоекономічною діяльністю; 3) експорт металопродукції ВАТ «ДМК» до країн СНД і далекого зарубіжжя в 2011 р.; 4) обсяги реалізації металопродукції ВАТ «ДМК» на ринках СНД і далекого зарубіжжя в 2011 р.; 5) організаційна структура ЗЕЗ; 6) SWOT-аналіз ВАТ «ДМК»; 7) показники ефективності проектів.6. Консультанти розділів роботи

Розділ
Прізвище, ініціали та посада
консультанта
Підпис, датазавдання видав
завдання
прийняв

1
Прізвище, ініціали, доцент2
Прізвище, ініціали, доцент3
Прізвище, ініціали, доцент4
Прізвище, ініціали, доцент7. Дата видачі завдання 18.10.2012 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

Назва етапів дипломної роботи
Термін виконання
Примітки

1.
Дослідження основ управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, нормативно-правових актів щодо здійснення зовнішньоекономічної діяльності в Україні, написання розділу 1 дипломної роботи.
20.09.2012-27.09.2012
Виконано

2.
Дослідження ринку металургійної продукції України, господарської діяльності ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат», його зовнішньоекономічної діяльності, управління нею; аналіз фінансово-економічного стану підприємства, написання розділу 2 дипломної роботи.
28.09.2012-15.10.2012
Виконано

3.
Визначення напрямів удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю металургійних підприємств та ВАТ «Дніпровський металургійний комбінат», написання розділу 3 дипломної роботи.
16.10.2012-05.11.2012
Виконано

4.
Розробка заходів щодо удосконалення управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, написання розділу 4 дипломної роботи.
06.11.2012-06.12.2012
Виконано

5.
Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях, написання розділу 5 дипломної роботи.
07.12.2012-30.12.2012
Виконано

6.
Висновки, оформлення роботи та підготовка графічного матеріалу.
31.12.2012-05.01.2013
Виконано


Студент І.І. Іванов
Керівник роботи
Консультант розділу «Охорона праці»,
ст. викл.
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 415

Приложенные файлы

  • doc 18242005
    Размер файла: 56 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий