Zasobi_diagnostiki_znan_studentiv

13 SHAPE \* MERGEFORMAT 1415

Кафедра економіки та менеджментузасоби діагностики знань студентів
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА”
(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)
для студентів, які навчаються за галуззю знань
0306 "Менеджмент і адміністрування"
за напрямом підготовки 6.030601 – "Менеджмент",
за освітньо-кваліфікаційним рівнем – бакалаврЛЬВІВ - 2015 ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Сучасні процеси глобалізації світового економічного розвитку не оминають і Україну, яка поступово інтегрується до міжнародної економіки. Основним суб'єктом сучасних міжнародних економічних відносин виступає підприємство як ключова ланка ринкової економіки. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства є важливою і невід'ємною сферою господарської діяльності, яка при ефективному використанні всього комплексу сучасних форм і методів міжнародного бізнесу здатна позитивно впливати на ефективність виробництва, його технічний рівень, якість продукції, що виробляється.
Вихід підприємства на зовнішні ринки сприяє пристосуванню економіки до системи світогосподарських відносин, формуванню економіки відкритого типу. Саме тому розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємств – це суттєвий фактор підвищення ефективності господарської діяльності як на рівні мікроекономіки, так і в масштабах усього народного господарства.
Створення високоефективного механізму функціонування зовнішньої економіки України потребує належної підготовки спеціалістів у цій галузі. Навчальна дисципліна „Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” – це дисципліна циклу професійної та практичної підготовки, яка є підґрунтям для формування системи теоретичних знань і підготовки професійних навичок майбутніх фахівців у сфері економіки. Ця дисципліна є інтегрованою і вивчає міжнародні аспекти діяльності підприємства, механізми, що регулюють цю діяльність, способи виходу підприємства на міжнародні ринки, алгоритми ведення зовнішньоекономічних операцій та розрахунків за цими операціями.
Тести з навчальної дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» складені відповідно до програми курсу.
Мета тестів полягає в оцінюванні (самооцінюванні) здобутих студентами знань з дисципліни “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства”. З огляду на відому аксіому про те, що немає нічого практичнішого, ніж добра теорія, тестування сприятиме виявленню рівня теоретичної підготовки майбутніх менеджерів і існуючих прогалин у їх знаннях, а також підвищенню рівня їх загальної та фахової культури.
Тестові завдання складаються з теоретичних запитань до кожного з яких пропонується чотири варіанти відповідей, з яких лише один правильний.
Необхідний теоретичний матеріал для виконання тестових завдань міститься у джерелах, наведених у списку рекомендованої літератури.
1. Найперший текст Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” було прийнято:
а) 16 квітня 1991 р.;
б) 8 вересня 1994 р.;
в) 9 грудня 1997 р.;
г) 30 липня 2000 р.
2. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
а) перелічені у статті разом з видами зовнішньоекономічної
діяльності;
б) взагалі не згадуються;
в) перелічені в окремій статті;
г) перелічені у статті разом з принципами зовнішньоекономічної діяльності.
3. У сфері зовнішньоекономічної діяльності в Україні може застосовуватися відповідальність:
а) майнова;
б) немайнова;
в) субсидіарна;
г) генеральна.
4. Вперше Митний кодекс України було прийнято:
а) у 1990 р.;
б) у 1992 р.;
в) у 1994 р.;
г) у 1996 р.
5. Товари подвійного використання це:
а) товари як цивільного, так і воєнного призначення;
б) товари цивільного та невоєнного призначення;
в) товари промислового призначення та щоденного вжитку
споживачів;
г) товари як сільськогосподарського, так і промислового призначення.
6. Індивідуальні ліцензії на здійснення резидентами України майнових інвестицій за межами України видає:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України;
г) Торгово-промислова палата України.
7. До порушників порядку зовнішньоекономічної діяльності спеціальні санкції тимчасове призупинення зовнішньоекономічної діяльності та індивідуальний режим ліцензування застосовує:
а) Генеральна прокуратура України;
б) Міністерство юстиції України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
8. Види зовнішньоекономічної діяльності, що здійснюються в Україні, визначаються:
а) законом;
б) звичаєм;
в) концепціями видатних вчених;
г) Президентом України.
9. У сфері зовнішньоекономічної діяльності товари не переміщуються:
а) у супровідному багажі;
б) у несупровідному багажі;
в) у вантажопасажирських відправленнях;
г) у ручній поклажі.
10. Судно закордонного плавання перебуває в порту під митним контролем:
а) перед заходженням до порту;
б) одразу після заходження до порту;
в) перед виходом з порту;
г) протягом усього часу перебування в порту.
11. Господарський кодекс України було прийнято:
а) 8 березня 1994 р.;
б) 1 вересня 1997 р.;
в) 30 березня 2000 р.;
г) 16 січня 2003 р.
12. “Офіційний вісник України” є збірником законодавства:
а) щомісячним;
б) щотижневим;
в) щоквартальним;
г) щорічним.
13. У статті “Види зовнішньоекономічної діяльності” Закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність” міститься така кількість її видів:
а) 3;
б) 7;
в) 10;
г) понад 10.
14. Законодавство України не передбачає такого виду розслідувань:
а) антидемпінгового;
б) антисубсидаційного;
в) спеціального;
г) індикативного.
15. Про торгово-промислові палати в Україні:
а) є окремий закон;
б) є окремий Указ Президента України;
в) є окрема постанова Кабінету Міністрів України;
г) немає жодного нормативного акта.
16. За межами України резиденти України здійснюють майнові інвестиції:
а) на власний розсуд;
б) за колективними ліцензіями;
в) за індивідуальними ліцензіями;
г) за торговими патентами.
17. Зовнішньоекономічною діяльністю суб’єктів господарювання є господарська діяльність, яка у процесі її здійснення потребує:
а) перетинання митного кордону майном;
б) перетинання державного кордону послугами;
в) участі держави в міжнародних економічних організаціях;
г) укладення відповідних міждержавних угод.
18. Продукти харчування, що перевозяться у вагонах-ресторанах поїздів міжнародного сполучення, обов’язковому декларуванню митним органом:
а) підлягають;
б) не підлягають;
в) підлягають, якщо наявний їх надлишок;
г) підлягають, якщо наявна їх нестача.
19. Існує такий вид митних транзитних перевезень:
а) внутрішній;
б) зовнішній;
в) внутрішньо-зовнішній;
г) зовнішньо-внутрішній.
20. Порядок і умови здійснення митного контролю товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України в міжнародних поштових відправленнях, встановлюються:
а) Верховною Радою України;
б) Президентом України;
в) Кабінетом Міністрів України;
г) Державною митною службою України.
21. Розділ VII “Зовнішньоекономічна діяльність” Господарського кодексу України складається з такої кількості глав:
а) 2;
б) 4;
в) 6;
г) 8.
22. В Україні відсутній такий кодекс:
а) Митний;
б) Антидемпінговий;
в) Антисубсидійний;
г) Господарський процесуальний.
23. На території України для іноземних суб’єктів господарської діяльності не діє такий правовий режим:
а) національний;
б) найбільшого сприяння;
в) спеціальний;
г) організаційний.
24. До субсидованого імпорту в Україні застосовуються такі заходи:
а) антидемпінгові;
б) компенсаційні;
в) реєстраційні;
г) концентраційні.
25. Міжвідомча рада з питань експортного контролю не є органом:
а) дорадчим;
б) консультативним;
в) вирішальним;
г) міжвідомчим.
26. В Україні індикативні ціни застосовуються до товарів походженням:
а) з Росії;
б) з Європейського Союзу;
в) з США;
г) з України.
27. Зовнішньоекономічна діяльність не здійснюється за таким принципом:
а) свободи її суб’єктів добровільно вступати в зовнішньоекономічні відносини;
б) здійснення зовнішньоекономічних відносин у будь-яких формах, що не заборонені законом;
в) підтримки вітчизняного виробника;
г) рівності перед законом усіх суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
28. Митним брокером може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.
29. Митний склад є:
а) будівлею;
б) територією;
в) акваторією;
г) митним режимом.
30. Нормативно-правовий акт, що стосується зовнішньоекономічної діяльності, не має права видавати:
а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
б) Торгово-промислова палата України;
в) Національний банк України;
г) Державна митна служба України.
31. Глава 37 “Загальні положення” розділу VII “Зовнішньоекономічна діяльність” Господарського кодексу України містить таку кількість статей:
а) 6;
б) 13;
в) 20;
г) 27.
32. Найвищим органом державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
а) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
економіки України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Адміністрація Президента України;
г) Верховна Рада України.
33. Рішення про застосування часткової заборони (ембарго) на торгівлю в Україні приймає:
а) Антимонопольний комітет України;
б) Кабінет Міністрів України;
в) Верховна Рада України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України.
34. Давальницька сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії поняття, що не застосовуються:
а) до ввезення на митну територію;
б) до вивезення з митної території;
в) до транзиту митною територією;
г) до ввезення на митну територію та вивезення з неї.
35. Закон України “Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності” прийняла Верховна Рада України такого скликання за часів незалежності України:
а) першого;
б) другого;
в) третього;
г) четвертого.
36. У зовнішньоекономічному договорі (контракті) не обов’язково повинна міститися:
а) преамбула;
б) вказівка на реєстрацію договору;
в) ціна товару (послуги) договору;
г) загальна вартість контракту.
37. Загальні умови і порядок здійснення зовнішньоекономічної діяльності не визначаються:
а) Господарським кодексом України;
б) Законом України “Про зовнішньоекономічну діяльність”;
в) іншими нормативно-правовими актами України;
г) нормативно-правовими актами Європейського Союзу.
38. Кабінет Міністрів України може встановлювати перелік товарів (робіт, послуг), експорт та імпорт яких здійснюється суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності лише за наявності:
а) сертифіката про відповідність;
б) патента;
в) ліцензії;
г) реєстраційної картки.
39. Митним перевізником може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.
40. Немає такого виду митного режиму:
а) знищення або руйнування;
б) реімпорт;
в) магазин безмитної торгівлі;
г) переробка на митній території України.
41. Глава 38 “Іноземні інвестиції” Господарського кодексу України містить таку кількість статей:
а) 5;
б) 11;
в) 16;
г) 21.
42. До органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності не належить:
а) Державна митна служба України;
б) Антимонопольний комітет України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.
43. Позбавляти режиму найбільшого сприяння в Україні має право:
а) Верховна Рада України;
б) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції
України;
в) Національний банк України;
г) Міністерство фінансів України.
44. Державне регулювання імпорту сільськогосподарської продукції в Україні відбувається за допомогою такого регулювання:
а) виключно тарифного;
б) виключно нетарифного;
в) як тарифного, так і нетарифного;
г) виключно сезонного.
45. Квоти на експорт товарів (робіт, послуг) затверджуються в Україні:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції
України;
в) Національним банком України;
г) Державною митною службою України.
46. Текст “Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)” від 6 вересня 2001 р. закінчується:
а) формулюванням поняття “зовнішньоекономічний договір (контракт)”;
б) переліком нормативно-правових актів України щодо форми, порядку укладення і виконання зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
в) вимогою про укладення зовнішньоекономічного договору у простій письмовій формі;
г) зазначенням умов визнання договору недійсним.
47. Режим квотування зовнішньоекономічних операцій в Україні не здійснюється шляхом обмеження:
а) загальної кількості ввезених за певний період товарів;
б) загальної кількості вивезених за певний період товарів;
в) сумарної вартості товарів, що вивозяться (ввозяться) за певний період;
г) номенклатури товарів, що перетинають митний кордон.
48. Знищення або руйнування товарів за відповідного митного режиму здійснюється за рахунок:
а) Кабінету Міністрів України;
б) Державної митної служби України;
в) Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;
г) їх власника чи іншої заінтересованої особи.
49. Громадяни можуть ввозити міцні алкогольні напої на митну територію України без сплати податків, що встановлені на імпорт, у такій кількості з розрахунку на одну особу:
а) 0,5 л;
б) 1 л;
в) 2 л;
г) 3 л.
50. Призупинення митного оформлення товарів, що містять об’єкти права інтелектуальної власності, може тривати не більше, ніж таку кількість календарних днів:
а) 20;
б) 30;
в) 45;
г) 60.
51. Розділ VII “Зовнішньоекономічна діяльність” Господарського кодексу України містить таку кількість статей:
а) 14;
б) 24;
в) 34;
г) 44.
52. Митну політику України визначає:
а) Верховна Рада України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Державна служба України;
г) Кабінет Міністрів України.
53. До заходів України у відповідь на дискримінаційні та/або недружні дії інших держав, митних союзів або економічних угруповань не належить:
а) повне ембарго на торгівлю;
б) часткове ембарго на торгівлю;
в) надання режиму найбільшого сприяння;
г) встановлення квот (контингентів).
54. Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності не використовується з метою:
а) тарифного і нетарифного регулювання;
б) ведення статистики зовнішньої торгівлі;
в) митного оформлення товарів;
г) оподаткування доходів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
55. Форма статистичної звітності № 9-ЗЕД не стосується:
а) експорту послуг;
б) експорту та імпорту товарів;
в) імпорту послуг;
г) експорту (імпорту) послуг.
56. Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) від 6 вересня 2001 р. містить таку кількість пунктів:
а) 3;
б) 5;
в) 7;
г) понад 10.
57. Форма зовнішньоекономічного договору (контракту) визначається правом:
а) місця його укладення;
б) місця його виконання;
в) місцезнаходження суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
г) місцезнаходження арбітражу, де розглядатиметься можливий спір.
58. В Україні державну реєстрацію зовнішньоекономічних договорів має право запроваджувати:
а) Верховна Рада України;
б) Адміністрація Президента України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
59. Основним методом визначення митної вартості товарів в Україні є метод:
а) за ціною угоди щодо ідентичних товарів;
б) за ціною угоди щодо подібних товарів;
в) за ціною угоди щодо товарів, які імпортуються;
г) віднімання та додавання вартості.
60. Декларація митної вартості не подається в разі вивезення товарів, щодо яких встановлено такий вид мита:
а) вивізне;
б) антидемпінгове;
в) компенсаційне;
г) реверсне.
61. Стаття про зовнішньоекономічну діяльність підприємства в розділі VII “Зовнішньоекономічна діяльність” в Господарському кодексі України розміщується:
а) на початку;
б) в середині;
в) наприкінці;
г) відсутня в цьому розділі.
62. В Україні немає такого виду експортних (імпортних) ліцензій:
а) генеральні;
б) субсидіарні;
в) разові (індивідуальні);
г) спеціальні (індивідуальні).
63. Відомості про золотовалютні резерви України складає в Україні:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Міністерство економіки України;
г) Кабінет Міністрів України.
64. Конвенція ООН про договори міжнародної купівлі-продажу товарів була укладена:
а) у Нью-Йорку;
б) у Відні;
в) у Парижі;
г) у Женеві.
65. В Україні базові умови поставок за зовнішньоекономічними договорами визначаються:
а) за Правилами ІНКОТЕРМС;
б) за інструкцією Державної митної служби України;
в) за положенням Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України;
г) за розпорядженням Кабінету Міністрів України.
66. На території України щодо іноземних інвестицій встановлюється такий режим:
а) нації найбільшого сприяння;
б) національний;
в) інтернаціональний;
г) інтеграційний.
67. Господарський кодекс України не називає такої форми суб’єктів господарювання з іноземними інвестиціями:
а) підприємство з іноземними інвестиціями;
б) іноземне підприємство;
в) представництво іноземної юридичної особи;
г) представництво іноземної фізичної особи.
68. Іноземні інвестиці в Українії:
а) не підлягають націоналізації;
б) підлягають націоналізації у випадках, встановлених законом;
в) підлягають націоналізації у випадках, передбачених Кабінетом Міністрів України;
г) підлягають націоналізації відповідно до Указу Президента
України.
69. Критерій достатньої переробки у Митному кодексі України:
а) не згадується;
б) згадується лише у ст. 1, де йдеться про визначення основних термінів;
в) наводиться в окремій статті;
г) регламентується у статті разом із сертифікатом про походження товару.
70. В Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності немає такої структурної частини:
а) розділу;
б) секції;
в) групи;
г) товарної позиції і підпозиції.
71. Господарський кодекс України було прийнято:
а) значно раніше, ніж Цивільний кодекс України;
б) дещо раніше, ніж Цивільний кодекс України;
в) у той же час, що й Цивільний кодекс України;
г) значно пізніше, ніж Цивільний кодекс України.
72. В Україні немає такого виду експортних (імпортних) квот:
а) глобальних;
б) групових;
в) антидемпінгових;
г) селективних.
73. Відомості про стан і структуру зовнішньоторговельного і платіжного балансів складає в Україні:
а) Міністерство фінансів України;
б) Національний банк України;
в) Кабінет Міністрів України;
г) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України.
74. Конвенцію про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів Верховна Рада України:
а) ще не ратифікувала;
б) вже денонсувала;
в) ратифікувала в 2003 р.;
г) ратифікувала в 1993 р.
75. У разі припинення інвестиційної діяльності на території України іноземний інвестор має право повернути свої інвестиції не пізніше такої кількості місяців після припинення інвестиційної діяльності:
а) 3;
б) 6;
в) 9;
г) 12.
76. Вільний обіг це:
а) володіння товарами, не пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;
б) користування товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;
в) розпоряджання товарами, пропущеними через митний кордон України, без митного контролю;
г) розпоряджання товарами, пропущеними через митний кордон України, з митним контролем.
77. Принципи митного регулювання не передбачають:
а) системності;
б) організованості;
в) ефективності;
г) гласності та прозорості.
78. Митну територію України не становить:
а) територіальне море;
б) територія України, зайнята сушею;
в) споруди у виключній морській економічній зоні України;
г) штучні острови у відкритому морі.
79. Митний орган не зобов’язаний вчиняти таку дію щодо митної декларації:
а) вмотивовувати відмову у її прийнятті;
б) письмово повідомляти декларанту причини відмови;
в) проставляти відмітку про час і прийняття митної декларації на її бланку;
г) вчиняти відповідні записи в документах декларанта.
80. Через митний кордон України не можуть бути пропущені товари:
а) не заборонені до ввезення в Україну;
б) не заборонені до вивезення з України;
в) не заборонені до транзиту через митну територію України;
г) щодо яких не було здійснено митне оформлення.
81. У статті 68 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” Господарського кодексу України зазначається:
а) про самостійність підприємства у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
б) про порядок використання коштів підприємства в іноземній валюті;
в) про представництва, філії та виробничі підрозділи підприємства за кордоном;
г) про зарубіжне патентування винаходів підприємства.
82. Рішення про встановлення режиму ліцензування та квотування експорту (імпорту) приймає:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство фінансів України;
г) Президент України.
83. Зведення фактичної інформації про зовнішньоекономічну діяльність в Україні здійснює:
а) Міністерство фінансів України;
б) Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України;
в) Державний комітет по статистиці України;
г) Національний банк України.
84. Власником магазину безмитної торгівлі може бути:
а) лише підприємство-резидент;
б) будь-яка фізична особа;
в) будь-яка юридична особа;
г) лише підприємство-нерезидент.
85. Зведення правил зовнішньоторговельного співробітництва України з державами учасницями СНД було складено на початку:
а) 1992 р.;
б) 1995 р.;
в) 1998 р.;
г) 2000 р.
86. Чинне Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) було затверджено:
а) у 1991 р.;
б) у 1994 р.;
в) у 1997 р.;
г) у 2001 р.
87. До митних органів України не належать:
а) регіональні митниці;
б) галузеві митниці;
в) митниці;
г) центральний орган виконавчої влади в галузі митної справи.
88. У Митному кодексі України про митний пост:
а) не згадується;
б) йдеться в окремій статті;
в) згадується у статті разом з митною вартою;
г) присвячена ст. 17 “Спеціалізовані митні установи та організації”.
89. Митному огляду підлягає ручна поклажа та супровідний багаж:
а) народних депутатів України;
б) віце-прем’єр-міністрів України;
в) суддів Верховного Суду України;
г) суддів Конституційного суду України.
90. Немає такої митної декларації:
а) тимчасової;
б) періодичної;
в) попередньої;
г) регулярної.
91. Стаття 68 “Зовнішньоекономічна діяльність підприємства” Господарського кодексу України складається з такої кількості частин:
а) 2;
б) 3;
в) 4;
г) 5.
92. У Законі України “Про зовнішньоекономічну діяльність” про заборону окремих видів експорту та імпорту:
а) йдеться в окремій статті;
б) не згадується;
в) йдеться в багатьох статтях;
г) йдеться у двох статтях.
93. Закон України “Про зовнішньоекономічну діяльність” державну монополію на експорт та імпорт товарів:
а) передбачає щодо всіх видів товарів;
б) не передбачає щодо жодних видів товарів;
в) передбачає щодо окремих видів товарів;
г) взагалі не згадує.
94. Нормативний документ “Про міжнародний комерційний арбітраж” є в Україні:
а) Законом, прийнятим Верховною Радою України;
б) Указом Президента України;
в) постановою Кабінету Міністрів України;
г) наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України.
95. Указ Президента України “Про застосування Міжнародних правил інтерпретації комерційних термінів” від 4 жовтня 1994 р. № 567/94 зобов’язав дотримуватися цих Правил у редакції:
а) у 1960 р.;
б) у 1970 р.;
в) у 1980 р.;
г) у 1990 р.
96. Чинне Положення про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів) було затверджено:
а) Кабінетом Міністрів України;
б) Міністерством юстиції України;
в) Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України;
г) Торгово-промисловою палатою України.
97. Підрозділи митної варти, як правило, розміщуються в місцях розташування:
а) регіональних митниць;
б) митних постів;
в) митниць;
г) галузевих митниць.
98. Митні органи безплатно не надають зацікавленим особам за їх запитами таку інформацію про нормативно-правові акти з питань митної справи:
а) назву акта;
б) його основні положення;
в) інформацію про опублікування;
г) тексти відповідних актів.
99. На митному кордоні України спільний митний контроль здійснюється разом з органами:
а) міліції;
б) прокуратури;
в) Збройних Сил України;
г) митних служб зарубіжних держав.
100. Особистий огляд як виняткова форма митного контролю здійснюється:
а) за усним розпорядженням керівника підрозділу митного органу;
б) за письмовим розпорядженням керівника підрозділу митного органу;
в) за письмовим розпорядженням керівника митного органу;
г) за усним розпорядженням керівника митного органу.
101. Які з нижченаведених форм співробітництва є формами міжнародного економічного співробітництва?
а) міжнародний кредит;
б) міжнародні пасажирські перевезення залізничним транспортом;
в) відповіді а та б вірні;
г) немає правильної відповіді.
102. Яка з нижченаведених форм міжнародного співробітництва не є формою економічного співробітництва?
а) міжнародна торгівля послугами;
б) міжнародна благодійна діяльність;
в) орендні операції між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності;
г) міжнародна міграція робочої сили.
103. Надання послуг на міжнародному рівні, як форма міжнародної економічної діяльності, передбачає:
а) надання страхових і маркетингових послуг;
б) надання грошової допомоги країні;
в) жодне з вищезазначеного;
г) відповіді а та б вірні.
104. Зовнішньоторговельна операція – це:
а) сукупність економічних відносин між фізичними та юридичними особами, які знаходяться у різних країнах;
б) комплекс дій контрагентів різних країн, спрямована на здійснення торговельного обміну і забезпечення такого обміну;
в) обмін певного товару на інший товар без використання грошової форми розрахунків;
г) немає правильної відповіді.
105. За об’єктами торгівлі зовнішньоторгові операції класифікуються на:
а) торгівлю товарами в матеріальній формі і послугами;
б) торгівлю товарами в матеріальній формі, послугами, цінними паперами і робочою силою;
в) торгівлю сировиною;
г) торгівлю товарами в матеріальній формі, послугами, цінними паперами, валютою, робочою силою.
106. Виділіть групи товарів, з якими здійснюються зовнішньоторговельні операції:
а) сировина, продовольчі товари, непродовольчі товари, машини та обладнання;
б) робоча сила і трудові ресурси;
в) грошові кошти і фінансові інструменти;
г) товари, послуги, робоча сила, фінансові інструменти та грошові кошти.
107. Реімпорт – це:
а) придбання товару з-за кордону і розрахунок за нього в формі зустрічної поставки товару;
б) купівля товарів та послуг у іноземних резидентів;
в) придбання із ввезенням з-за кордону раніше експортованого товару, що не підлягав там переробці;
г) придбання із ввезенням з-за кордону раніше експортованого товару, що підлягав там переробці.
108. Експортно-імпортні операції – це:
а) форма міжнародного руху товарів, при якій операції відбуваються між іноземними контрагентами на території України;
б) купівля-продаж товарів за умови, що такі товари у разі зміни власника перетинають кордони національних митних територій;
в) відповіді а та б вірні;
г) немає правильної відповіді.
109. До причин, що зумовили виникнення та розвиток міжнародних торгівельних відносин можна віднести:
а) міжнародний рух капіталу та робочої сили;
б) розвиток міжнародного судноплавства;
в) можливість отримання прибутку від розширення ринку збуту;
г) розвиток міжнародного кооперування виробництва.
110. Як називається найбільш впливова міжнародна організація, яка регулює відносини у сфері міжнародної торгівлі:
а) ООН;
б) ЕКОСОР;
в) СОТ;
г) ЮНКТАД.
111. Умови платежу – це:
а) спосіб і порядок здійснення фінансових розрахунків та гарантії; виконання сторонами взаємних зобов’язань;
б) зазначені у контракті валюта платежу та сума;
в)обидва вищеназвані варіанти.
112. Яка форма платежу не використовується при виконанні зовнішньоторговельного контракту?
а) передоплата;
б) готівкова оплата;
в) акредитив;
г) інкасо;
д) відкритий рахунок.
113. Передоплата може здійснюватись:
а) у розмірі повної вартості товару, що поставляється;
б) частково;
в) у будь-якому розмірі.
114. Клірингові розрахунки – це:
а) платежі, яким надана відстрочка платежів згідно умовам зовнішньоторговельного контракту;
б) платежі, які передбачають, що покупці сплачують суму, обумовлену договором через певний час після поставки товару;
в) система безготівкових розрахунків за товари, послуги, цінні папери, що базуються на заліку взаємних вимог і зобов’язань.
115. До засобів платежу відносять:
а) акредитив, переказ, готівку;
б) чек, вексель, переказ (телеграфний, поштовий);
в) готівку, інкасо, акредитив.
116. Доручення клієнта (імпортера) банку здійснити за його рахунок виплату грошей експортеру або акцептувати виставлену експортером тратту проти отримання вказаних у цьому дорученні товаросупровідних документів – це:
а) вексель;
б) чек;
в) інкасо;
г) документарний акредитив.
117. Акредитив, який передбачає надання продавцеві авансової суми, яка призначена для фінансування виробництва, купівлі товару, організації експортної операції тощо – це:
а) револьверний акредитив;
б) акредитив з “червоним застереженням”;
в) акредитив з відстрочкою платежу.
118. Право на використання переводного акредитиву може бути передане третій особі:
а) 2 рази;
б) 4 рази;
в) 1 раз;
г) необмежену кількість разів.
119. Переуступка бенефіціаром частини або всієї виручки по акредитиву на користь постачальника матеріалів, деталей тощо – це:
а) цесія;
б) аваль;
в) індосамент.
120. Акредитив, який передбачає, що протягом узгодженого строку використання, його сума відновлюється як тільки імпортер відшкодує банку, що відкрив акредитив, здійснені за ним платежі експортеру - це:
а) акредитив;
б) револьверний акредитив;
в) безвідзивний акредитив;
г) трансферабельний акредитив.
121. Інкасо буває:
а) документарне і бездокументарне;
б) комерційне та фінансове;
в) переказне та не переказне;
г) підтверджене і непідтверджене.
122. Форма розрахунків, суть якої полягає в періодичних платежах імпортера експортеру після отримання товару - це:
а) чисте інкасо;
б) банківський переказ;
в) бездокументарний акредитив;
г) відкритий рахунок;
д) чек.
123. Найбільш невигідною формою розрахунків для експортера є:
а) чек;
б) вексель;
в) відкритий рахунок;
г) непідтверджений акредитив;
д) чисте інкасо;
е) банківський переказ.
124. Яких видів чеків не існує?
а) банківський ордерний чек;
б) клієнтський чек;
в) іменний чек;
г) колективний чек;
д) ордерний чек;
е) пред’явний чек;
ж) дорожній чек.
з) єврочек.
125. Короткострокові боргові зобов’язання, які випускає уряд країни – це:
а) муніципальні векселя;
б) казначейські векселя;
в) фінансові векселя;
г) приватні векселя.
126. Предача права вимоги по тратті третій особі - це:
а) аваль;
б) акцепт;
в) індосамент.
127. Вексель, на якому стоїть відмітка “не наказу”, що позбавляє його права передачі називається:
а) іменний (ректа-вексель);
б) простий вексель;
в) доміцильований вексель;
г) вексель на пред’явника.
128. Поручительство третьої особи за весь або частину платежу по векселю:
а) алонж;
б) індосамент;
в) аваль;
г) тратта.
129. Алонж – це:
а) право трасата передати ремітенту обов’язки по погашенню векселя;
б) додатковий листок до векселя;
в) підтвердження трасатом згоди платити по тратті.
130. Платіжний документ, грошове зобов’язання виплатити зазначену в ньому суму його володарю, який виписується крупними банками в національній та іноземній валюті різного номіналу - це:
а) вексель;
б) переказний вексель;
в) чек на пред’явника;
г) дорожній чек;
д) єврочек.
131. Умови “інкотермс” 2000 розподіляють між продавцем і покупцем:
а) відповідальність, витрати, ризики при здійсненні контракту;
б) відповідальність при здійсненні контракту;
в) порядок та умови страхування ризиків;
г) порядок, витрати та умови фрахту.
132. Які з перелічених груп передбачені базовими умовами поставок “інкотермс” 2000?
а) група b, c, d, f;
б) група e, f, c, d;
в) група a, b, c, d;
г) група f, e, a, b.
133. Фрахтування – це:
а) попередня оплата товару за кордоном;
б) орендна плата за використання морського судна або плата за провезення товару по морю;
в) вивізне мито.
134. Що таке митне очищення?
а) сплата експортного мита;
б) сплата імпортного мита;
в) сплата того мита, яке передбачене обраною базисною умовою поставки.
135. Які базисні умови поставки передбачають розбіжності в часі переходу ризиків випадкової загибелі або пошкодження товарів і витрат щодо поставки товарів від експорту до імпорту?
а) група f;
б) група e;
в) група c;
г) група d.
136. Які базисні умови поставки передбачають розмитнення товару експортером:?
а) exw;
б) daf, ddu;
в) deq, ddp;
г) des, caf.
137. За якими базовими умовами поставки експортер повинен забезпечити транспортування продукцію до кордону?
а) cif, cpt;
б) exw;
в) daf;
г) cpt.
138. Назвіть базові умови поставки, що передбачають морське транспортування:
а) exw, fca;
б) fas, fob, cfr, cif, des, deq;
в) cip, cpt, daf, ddu, ddp, fca;
г)daf, ddu.
139. За якими базовими умовами поставок ціна буде мінімальною?
а) exw, fas;
б) deq, ddp;
в) fob, cfr;
г) daf.
140. Яка базова умова поставки передбачає найменший обсяг відповідальності для експортера?
а) cip;
б) fas;
в) exw.
141. При яких базисних умовах поставки імпортер несе найменшу відповідальність, проте ціна буде вищою?
а) fas;
б) fob;
в) ddp;
г) daf.
142. Яка з нижченаведених базових умов перевезень передбачає закладання вартості страхування до ціни товару?
а) fob;
б) ddu;
в) cif;
г) daf;
д) exw.
143. Яка умова базисних умов поставок зобов’язує продавця оплатити фрахт за перевезення товару до вказаного місця призначення?
а) cpt;
б) cif;
в) cip.
144. Яка умова базисних умов постачання означає, що обов’язок продавця щодо доставки виконано після того, як товар передано через поручні судна у визначеному порту відвантаження і вимагає від продавця митного очищення товару на експорт?
а) fas;
б) fob;
в)fca.
145. Якщо маршрут руху товару передбачає транзит через кілька країн, то кордон якої країни передбачений умовою daf?
а) кордон країни експортера;
б) кордон країни імпортера;
в) кордон будь-якої країни, зазначеної в контракті.
146. Коли обов’язки продавця щодо поставки товару вважаються виконаними згідно з умовою fca “інкотермс” 2000?
а) коли товар очищено від мита на експорт і передано під відповідальність перевізника в обумовленому покупцем місці;
б) коли виплачено мито;
в) коли товар передано покупцю;
г) коли товар передано перевізникові.
147. З якого моменту всі витрати і ризики втрати товару або його пошкодження несе покупець, якщо контракт виконується на умові fas “інкотермс” 2000?
а) коли товар розміщено вздовж борту судна на причалі в обумовленому порту;
б) коли товар розміщено вздовж борту судна;
в) коли товар доставлено в обумовлений порт.
148. Згідно з умовою fob “інкотермс” 2000 очищення товару від мита на експорт здійснює:
а) продавець;
б) покупець;
в) за домовленістю;
г) згідно умов контракту.
149. Хто укладає договір страхування і сплачує страхову премію згідно з умовою cif “інкотермс” 2000?
а) продавець;
б) продавець або покупець за домовленістю;
в) покупець.
150. До якого виду транспорту використовується умова des “інкотермс” 2000?
а) тільки для повітряного чи залізничного транспорту;
б) будь-якого;
в) комбінованих перевезень.
151. Діяльність, що базується на співробітництві між суб’єктами господарської діяльності даної країни та іноземними суб’єктами господарської діяльності і на спільному розподілі результатів та ризиків від її здійснення – це:
а) спільне підприємство;
б) спільне підприємництво;
в) обидва варіанти вірні.
152. Господарські підприємницькі структури, які утворюються різнонаціональними засновниками та характеризуються наявністю спільного майна, спільним управлінням та спільним розподілом прибутку й ризику – це:
а) спільне підприємство;
б) спільне підприємництво;
в) обидва варіанти невірні.
153. Кооперація і спільне підприємство – це поняття, які є:
а) тотожними;
б) взаємопов’язаними, але не замінюючими один одне;
в) взаємозамінюючими.
154. Які з перерахованих типів не є типом спільного підприємництва?
а) холдинг;
б) командитне товариство;
в) приватне підприємство.
155. Який з перерахованих типів є типом спільного підприємництва?
а) товариство з обмеженою відповідальністю;
б) приватне підприємство;
в) споживча спілка.
156. Яким організаційно-інституційним шляхом з нижче перерахованих можна заснувати спільне підприємство?
а)купівля зарубіжним інвестором частки власності діючого підприємства, пакету його акцій;
б)створення заінтересованими сторонами-засновниками нової підприємницької організації;
в) обидва варіанти вірні.
157. За інституційною природою виділяють таких суб’єктів інвестування:
а) державні, приватні, змішані;
б) державні і приватні;
в)державні, приватні, змішані і міжнародні організації.
158. Інвестиції можуть бути вкладеними у:
а) валюті, цінних паперах та грошових вимогах;
б) правах на інтелектуальну власність і господарську діяльність, послугах;
в) обидва варіанти вірні.
159. Інвестиції можуть мати форму:
а) концесії;
б) повного викупу;
в) обидва варіанти вірні.
160. На масштабність динаміку, результативність СП не впливають наступні фактори:
а) політичні;
б) глобально-економічні;
в) демографічні.
161. Для учасників СП - експортера капіталу для створення такої господарської організації типовими є такі мотиви:
а) освоєння нових ринків збуту і, відповідно, збільшення прибутку через зростання продажу новим покупцям;
б) вплив на економіку країни інвестицій;
в) жоден з варіантів не є вірним.
162. Для сторони, що імпортує капітал через створення СП, важливими є такі мотиви:
а) отримання капіталу для подальшого розвитку;
б) підвищення ефективності господарювання внаслідок кращого забезпечення наявних, відносно надлишкових факторів виробництва, капіталом та технологіями;
в) всі варіанти вірні.
163. Спільними мотивами участі в СП і для інвесторів, і для реціпієнтів капіталу є такі:
а) скорочення обсягів капітальних витрат і ризиків під час створення спільних виробничих потужностей;
б) спільний поділ прибутку;
в) обмін досвідом.
164. Система регулювання діяльності СП формується на законодавчому полі України через такі загальні законодавчі нормативні акти:
а) господарський кодекс України;
б) закон України "про іноземні інвестиції";
в) закон України «про зовнішньоекономічну діяльність».
165.Перші СП в Україні з’явились:
а) після 1991-го року;
б) після 1950-го року;
в) у 80-х роках.
166. До найбільш інвестиційно привабливих регіонів України можна віднести:
а) західний;
б) південний;
в) донбаський.
167. Найбільш типовою для України моделлю спільного підприємництва є:
а) координація виробничого процесу, відповідно до якого відбувається обмін вузлами та деталями з наступним складанням готової продукції на підприємстві одного або двох партнерів;
б) об’єднання виробничих потужностей обох сторін і налагодження виробництва у одній країні;
в) виробнича кооперація у сфері послуг.
168. Командитне товариство – це:
а) різновид господарської діяльності у сфері виробництва та торгівлі, учасники якої поділяються на таких, що беруть на себе ризик щодо діяльності підприємства усім своїм майном та вкладників, які відповідають за зобов’язаннями тільки внесеним ними капіталом;
б) об’єднання осіб, які беруть участь у діяльності фірми, причому відповідальність кожного з учасників за зобов’язаннями обмежується його внеском до статутного фонду;
в) акціонерне товариство, яке володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних організацій.
169. Холдинг – це:
а) різновид господарської діяльності у сфері виробництва та торгівлі, учасники якої поділяються на таких, що беруть на себе ризик щодо діяльності підприємства усім своїм майном та вкладників, які відповідають за зобов’язаннями тільки внесеним ними капіталом;
б) об’єднання осіб, які беруть участь у діяльності фірми, причому відповідальність кожного з учасників за зобов’язаннями обмежується його внеском до статутного фонду;
в) акціонерне товариство, яке володіє контрольним пакетом акцій юридично самостійних організацій.
170. Назвіть основну функцію, що виконує Національний Банк України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:
а) здійснює заходи щодо забезпечення раціонального використання коштів державного валютного фонду;
б) здійснює валютну політику в країні;
в) затверджує нормативи розподілу валютної виручки підприємств.
171. Контроль за зберіганням і використанням офіційних валютних резервів здійснює:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Національний банк України;
в) Валютна Рада України.
172. Що відноситься до адміністративних органів регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
а) оперативне регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
б) затвердження порядку нагромадження і використання валютних коштів при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності;
в) система розрахунків при здійсненні експортно-імпортних операцій.
173. Оперативне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності це:
а) система ліцензування при імпорті;
б) тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності;
в) система квотування при експорті.
174. Головною підставою функціонування підприємства як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності є:
а) проходження системи реєстрації суб'єктів ЗЕД у МЗЕЗТ;
б) внесення даного виду діяльності до статутних документів;
в) отримання карточки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності на митниці.
175. Який державний орган видає ліцензії на здійснення експортно-імпортних операцій:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Національний банк України;
в) Міністерство економіки України.
176. Який орган видає сертифікат визначення продукції власного виробництва:
а) Торгово-промислова палата України;
б) Міністерство економіки України;
в) Кабінет Міністрів України.
177. Який орган має право змінювати ставки ввізного мита:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство економіки України.
178. З якою метою здійснюється державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства:
а) створення рівних можливостей суб’єктам ї зовнішньоекономічної діяльності для розвитку всіх видій підприємницької діяльності;
б) стимулювати прогресивні зрушення у галузях народного господарства;
в) застосувати заходи оперативного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
179. На підставі чого здійснюється регулювання суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності:
а) економічних заходів оперативного державного регулювання;
б) рішень недержавних органів управління, у межах статутних документів;
в) угод між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.
180. Обов'язковій реєстрації при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності підлягають:
а) контракти в рамках міжнародної кооперації;
б) експортні контракти по українським товарам у країни ЄС;
в) бартерні контракти.
181. До економічних регуляторів зовнішньоекономічної діяльності відноситься:
а) система митного регулювання;
б) розробка і встановлення податків у сфері зовнішньоекономічних зв'язків;
в) система нетарифного регулювання.
182. У випадку суперечностей між правовими нормами міжнародного законодавства і національними правовими нормами домінує:
а) норма міжнародного права;
б) норма національного права;
в) правова норма законодавства третьої країни.
183. Який орган встановлює і змінює ставки ввізного мита на підакцизні товари:
а) Кабінет Міністрів України;
б) Верховна Рада України;
в) Міністерство економіки України
184. З якою метою здійснюється регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства:
а) митний контроль за товарами, що ввозяться або вивозяться з України;
б) захист економічних інтересів України;
в) забезпеченим збалансованості економіки та рівноваги на внутрішньому ринку.
185. Завдання системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності:
а) нетарифне регулювання експорту та імпорту окремих товарів;
б) розвиток конкуренцій та ліквідацій монополій у сфері зовнішньоекономічної діяльності;
в) створення привабливих умов до залучення іноземного капіталу.
186. Який правовий режим створює іноземним інвесторам рівні умови діяльності з національними підприємствами:
а) режим найбільшого сприяння;
б) національний режим;
в) спеціальний режим.
187. Який правовий режим встановлюється для підприємств Росії, Білорусі та Казахстану, якщо Україна укладає з цими країнами митний союз:
а) спеціальний режим;
б) режим найбільшого сприяння;
в) національний режим.
188. Хто є найвищим органом державного управління зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
а) Міністерство економіки України;
б) Верховна Рада України;
в) Кабінет Міністрів України.
189. Які функції виконує Кабінет Міністрів України при регулюванні зовнішньоекономічної діяльності:
а) забезпечує складання валютного баланс;
б) розглядає, затверджує та змінює структуру органів державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
в) регулює курси національної валюти України;
г) здійснює нагляд за дотриманням суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності законів України.
190. За дієздатністю суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності поділяються на:
а) державу та власників;
б) підприємства та фірми;
в) фізичні та юридичні особи.
191. Який із перелічених суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності відповідає мегарівню:
а) галузь економіки, яка займається зовнішньоекономічною діяльністю;
б) держава;
в) Торгово-промислова палата;
г) правильна відповідь не снує.
192. Які із перелічених методів підносяться до економічних інструментів регулювання:
а) нетарифне регулювання;
б) тарифне регулювання;
в) митне регулювання;
г) оперативне регулювання.
193. Яку із перелічених функцію виконує Торгово-промислова палата України:
а) видає страхові поліси на міжнародні вантажі;
б) видає сертифікат походження товару;
в) видає сертифікат відповідності товару.
194. За якою ознакою об'єднуються підприємства у складі Торгово-промислової палати:
а) за галузевою;
б) за кредитоспроможністю;
в) за територіальною.
195. Хто вперше сформулював основні положення теорії порівняльних переваг:
а) Д. Рікардо;
б) А. Сміт;
в) Дж. Міль;
г) Э. Хекшер, Б. Олін.
196. Основний тезис теорії меркантилізму:
а) багатство країни визначається кількістю золота в країні;
б) сальдо торгового балансу може бути як активне, так і пасивне;
в) необхідно застосовувати обмеження до експорту товарів.
197.На чому базується теорій міжнародної торгівлі А. Сміта?
а) абсолютних перевагах у торгівлі;
б) порівняльних перевагах торгівлі;
в) дефіцитності факторів виробництва.
198. Хто є автором теорії вирівнювання факторів виробництва при міжнародному обміні:
а) П. Самуельсон;
б) Г. Хаберлер;
в) Дж. Мілль.
199. Яка з економічних теорій уперше систематизовано проаналізувала зовнішньоекономічну політику держави:
а) меркантилізм;
б) теорія абсолютних переваг;
в) теорія порівняльних переваг.
200. Автархічна модель зовнішньоекономічної політики характеризується:
а) відсутністю зовнішньоекономічних відносин з іншими країнами;
б) відсутністю державних перешкод у сфері зовнішньоекономічних відносин;
в) відсутністю протекціоністських методів регулювання зовнішньоекономічних зв'язків.
201. Міжгалузеві відмінності в теорії порівняльних переваг пояснюються головним чином тим, що:
а) у виробництві різноманітних товарів чинники виробництва використовуються у різних співвідношеннях;
б) у виробництві різноманітних товарів чинники виробництва використовуються в однакових співвідношеннях;
в) погодними умовами;
г) географічним положенням країни.
202. Прихильники протекціонізму стверджують, що:
а) реальна конкуренція недосконала;
б) міжнародний обмін здійснюється залежно від вільного співвідношення попиту і пропозиції;
в) міжнародний обмін забезпечує глобальну економічну оптимізацію;
г) реальна конкуренція досконала.
203. Із наведеного визначте основну функцію протекціонізму:
а) захищати нові галузі виробництва від іноземної конкуренції;
б) забезпечувати рівноправну конкуренцію в міжнародному масштабі;
в) запобігати втручанню держави в міжнародну торгівлю;
г) не захищати нові галузі від іноземної конкуренції.
204. Назвіть причину, за якої застосування протекціонізму вважається доцільним.
а) диверсифікація заради стабільності;
б) зменшення внутрішньої зайнятості;
в) захист конкурентоспроможних галузей економіки.
205. Захисні заходи, спрямовані проти окремих країн, це:
а) селективний протекціонізм;
б) монопольним протекціонізм;
в) прихованим протекціонізм.
206. За якого виду протекціонізму зменшуються тарифні обмеження і збільшуються нетарифні.
а) прихований протекціонізм;
б) колективний протекціонізм;
в) селективний протекціонізм.
207. Дайте правильне визначення колективного протекціонізму:
а) політика інтеграційних угруповань стосовного третіх країн;
б) обмеження спрямовані проти окремих країн;
в) захист від іноземної конкуренції не всього національного виробництв, а його окремих галузей.
208. На що вказує активний розрахунковий баланс:
а) країна є нетто-кредитором;
б) країна є нетто-боржником;
в) суму міжнародної заборгованості.
209. Укажіть вірну залежність:
а) актив поточного платіжного балансу супроводжується чистим при-током капіталу по балансу руху капіталів і кредитів;
б) актив поточного платіжного балансу приводить до продажу нерухомості за кордоном;
в) актив поточного платіжного балансу супроводжується чистим відтоком капіталу по балансу руху капіталів і кредитів.
210. Який із наведених показників характеризує якісну сторону зовнішньоекономічних зв'язків:
а) структура експорту й імпорту товарів;
б) зовнішньоторговельний оборот країни;
в) обсяги платіжного балансу країни.
211.Скорочення офіційних валютних резервів показує:
а) масштаби дефіциту поточного платіжного балансу;
б) величину активного сальдо платіжного балансу;
в) масштаби дефіциту платіжного балансу.
212.Операції по приватному переказу валюти за кордон відображаються в:
а) балансі некомерційних платежів;
б) балансі послуг;
в) балансі руху капіталу.
213.До чого призводить погіршення платіжного балансу:
а) підсилення валютного контролю, зниження курсу національної валюти, збільшення позичань за кордоном;
б) лібералізація валютного контролю, підвищення курсу національної валюти, припинення позичань за кордоном;
в) збільшення товарного імпорту;
г) збільшення товарного експорту.
214. Який баланс найбільшою мірою віддзеркалює стан зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період:
а) платіжний баланс;
б) розрахунковий баланс;
в) зовнішньоторговельний баланс;
г) баланс руху капіталів.
215.До показників інтегрованості країни у світову систему господарювання відносяться:
а) квота зовнішньоторговельного обороту;
б) зовнішньоторговельний оборот;
в) темпи росту зовнішньоторговельного обороту.
216. Який із перелічених показників відноситься до показників результативності зовнішньоекономічних зв'язків:
а) зовнішньоторговельний оборот надушу населення;
б) зовнішньоторговельний оборот;
в) квота зовнішньоторговельного обороту.
217. Який із перелічених показників відображає обсяги зовнішньоекономічних відносин:
а) зовнішньоторговельний оборот;
б) темпи приросту зовнішньоторговельного обороту;
в) експортна квота.
218. Розподіл зовнішньоекономічних зв'язків за суб'єктами та методами товарного обміну це:
а) інституціональна структура зовнішньоекономічних зв'язків;
б) товарна структура зовнішньоекономічних зв'язків;
в) географічна структура зовнішньоекономічних зв'язків.
219. Зовнішньоекономічна діяльність – це діяльність, яка пов'язана з відношеннями між:
а) резидентом та нерезидентом;
б) двома нерезидентами;
в) двома резидентами;
г) державою та нерезидентом.
220. Система заходів направлених на більш сприятливий розвиток економіки, науково-технічних і виробничих зв'язків з іноземними країнами, а також на розширення участі в міжнародному поділі праці з метою вирішення стратегічних завдань соціально-економічного розвитку країни, це:
а) політика підприємства;
б) політика вільної торгівлі;
в) зовнішня економічна політика;
г) політика протекціонізму.
221. У період перебудови управління економікою і зовнішньоекономічною діяльністю носило характер:
a) вільної торгівлі;
б) тоталітарний;
в) авторитарний;
г) автократичний.

222. Політика, що передбачає, мінімальне втручання держави у зовнішньоекономічну діяльність і необмежений доступ на вітчизняний ринок іноземних товарів - це:
a) політика вільної торгівлі;
б) політика протекціонізму;
в) антимонопольна політика;
г) зовнішньоекономічна політика.
223. До перебудови управління економікою будувалось на:
a) олігополії й адміністративних заходах;
б) монополії й адміністративних заходах;
в) конкуренції й ринкових заходах;
г) чистій монополії й ринкових заходах.
224. У післявоєнні радянські роки всі питання ЗЕД перебували у віданні:
a) державних органів;
б) підприємств;
в) місцевих органів самоврядування;
г) державних органів і підприємств.
225. Головною метою екстенсивного зростання економіки є:
a) витрати на виробництво;
б) кількісний результат;
в) якість продукції;
г) технічний прогрес.
226. У період перебудови ЗЕД в Україні характеризується:
а) відсталою стратегією і структурою обігу;
б) ліквідацією державної монополії на зовнішню торгівлю;
в) інтенсивним розвитком інтеграційних процесів на мікрорівні;
г) недостатнім використанням нових форм зовнішньоекономічних зв'язків.
227. Структура зовнішньоторговельного обігу України має переважно:
а) товарний характер;
б) сировинний характер;
в) фінансовий характер;
г) змішаний характер;
228. Різні форми, засоби і методи зовнішньоекономічних відносин між країнами охоплює поняття:
a) зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону;
б) зовнішньоекономічні зв'язки;
в) зовнішньоекономічна діяльність;
г) менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
229.Сукупність виробничо-господарських, організаційно-економічних і оперативно-комерційних функцій підприємства, пов'язаних з його виходом на зовнішній ринок і участю в зовнішньоекономічних операціях це:
а) зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону;
б) зовнішньоекономічні зв'язки;
в) зовнішньоекономічна діяльність;
г) менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
230. Управління виробничо-господарською та комерційною діяльністю підприємства, пов’язаною із його виходом на зовнішній ринок у зовнішнє міжнародне середовище з метою більш повного використання зовнішніх або міжнародних чинників економічного росту означає:
a) зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону;
б) зовнішньоекономічні зв'язки;
в) зовнішньоекономічна діяльність;
г) менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
231. У ролі суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності виступають:
а) держави;
б) підприємства;
в) підприємства та держави;
г) місцеві органи самоврядування.
232. Сукупність галузей, підгалузей, об'єднань підприємств і організацій, що виготовляють продукцію на експорт або використовують імпортну сировину, продукцію і здійснюють інші види і форми зовнішньоекономічної діяльності складає:
a) зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону;
б) зовнішньоекономічні зв'язки;
в) зовнішньоекономічна діяльність;
г) менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
233. Яке з наступних понять включає в себе зовнішню торгівлю, міжнародну виробничу кооперацію, міжнародне науково-технічне співробітництво, міжнародне інвестиційне співробітництво, валютно - фінансові і кредитні операції
a) зовнішньоекономічний комплекс країни або регіону;
б ) зовнішньоекономічні зв'язки;
в) зовнішньоекономічна діяльність;
г) менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.
234. Комплекс заходів обмежено-забороненого порядку, що перешкоджають проникненню іноземних товарів на внутрішній ринок країни - це:
A. Квотування
B. Митно-тарифне регулювання
C.Нетарифне регулювання
Б. Ліцензування
235. Дайте вірне визначення поняття "Квота".
a) встановлення у вартісному або фізичному вираженні певного обсягу експорту (імпорту) на певний період (рік, квартал, і т.п.);
б) обмеження у вигляді одержання права або до волу від уповноважених державних органів на ввезення (вивезення) певного обсягу товарів;
в) грошовий збір або податок, що вилучає держава з товарів, власності й інших цінностей при перетинанні кордону;
г) податок, котрий імпортер повинен внести у свій банк імпортер перед закупівлею іноземного товару.
236. Які види ліцензій функціонують в Україні?
a) групова та індивідуальна;
б) відкрита та закрита;
в) генеральна, разова та відкрита;
г) відкрита, групова та індивідуальна.
237. Що таке "неофіційна домовленість між експортером імпортером про обмеження ввезення певних товарів на ринок імпортера"?
а) нетарифне регулювання;
б) антидемпінгові заходи;
в) технічні бар'єри;
г) «добровільні» обмеження експорту.
238. Які види квот використовуються в Україні?
а) глобальні та разові;
б) глобальні, групові, індивідуальні;
в) глобальні, відкриті та разові;
г) індивідуальні та відкриті.
239. Яке Міністерство визначає порядок реалізації квот і ліцензій на окремі товари?
а) Міністерство фінансів України;
б) Міністерство зовнішньоекономічних відносин України;
в) Міністерство економіки України;
г) Міністерство міжнародної торгівлі.
240. Які критерії необхідно дослідити при виході на зовнішній ринок?
a) місткість ринку, витрати на виробництво, транспортну інфраструктура, політичну й економічну стабільність;
б) культурне середовище і підприємницький ресурс;
в) стан економіки і торговельний баланс;
г) стабільний рівень цін і економічну свободу.
241. Які аспекти потенційних партнерів необхідно дослідити при виборі фірми-партнера?
a) технологічний, науково-технічний, організаційний і правовий;
б) ділову активність та імідж фірми;
в) застосування інформаційних систем у менеджменті;
г) підприємницький та комунікаційний.
242. Які принципи оцінки потенційних партнерів необхідно враховувати при організації підприємства - суб'єкта ЗЕД?
a) оцінка ступеня надійності потенційного партнера та врахування положення фірми на зовнішньому ринку;
б) оцінка ділової репутації потенційного партнера;
в) вірні відповіді а, б;
г) немає вірної відповіді.
243. Країни, які знаходяться у договірних відносинах стосовно купівлі-продажу товарів та послу у міжнародній торгівлі називають:
a) контрагентами;
б) конкурентами;
в) резидентами;
г) немає вірної відповіді.
244. Об'єднання підприємців реалізуються у двох видах:
a) товариства та спілки;
б) концерни та корпорації;
в) асоціації та корпорації;
г) консорціуму та товариства.
245. Фірми капітал, яких належить підприємцям рідної країни називаються:
a) національними;
б) іноземними;
в) змішаного типу;
г) кооперованими.
246. Фірми, капітал як їх належить іноземним. підприємцям в повному обсязі або у певній частині, що надає право контролю називають:
a) національними;
б) іноземними;
в) змішаного типу;
г) кооперованими.
247. Фірми, капітал яки х належить підприємцям двох або декількох країн називають:
a) національними;
б) іноземними;
в) змішаного типу;
г) кооперованими.
248. Письмова пропозиція на продаж відповідної партії товарів одному можливому покупцю з вказівкою терміну відповіді, на протязі якого він пов'язаний своєю пропозицією і не може зробити пропозицію іншим покупцям - це:
а). вільна оферта;
б) тверда оферта;
в) плаваюча оферта;
г) термінова оферта.
249. Зазвичай робиться одночасно на одну й ту ж партію товарів великій кількості покупців і не містить терміну для відповіді - це:
а). тверда оферта;
б) вільна оферта;
в) плаваюча оферта;
г) оферта-зобов'язання.
250. До якого етапу належать наступні стадії: 1. Письмова вказівка покупця про доставку товарів або надання послуг; 2. Встановлення графіку доставок; 3. Визначення мінімальної ціни; 4. Прийняття замовлення?
a) забезпечення доставки і розрахунків;
б) оформлення замовлення покупцем;
в) виконання замовлення продавцем;
г) оформлення страхового полісу.
251. Який етап процесу укладання та реалізації міжнародного контракту забезпечують наступні документи: замовлення, акцепт пропозиції покупця, проект контракту, акцепт твердої оферти продавця, зустрічна оферта, графік доставки, ордер?
a) забезпечення доставки і розрахунків;
б) оформлення замовлення покупцем;
б) оформлення страхового полісу;
в) виконання замовлення продавцем.
251. До якого етапу належать наступні стадії: 1. визначення конкретної ціни; 2. Визначення базових умов доставки; 3. Узгодження, умов розрахунку і методів платежу покупцем?
a) визначення доставки і розрахунків;
б) забезпечення доставки і розрахунків;
б) оформлення страхового полісу;
в) виконання замовлення продавцем.
252. Який етап процесу укладання та реалізації міжнародного контракту забезпечують наступні документи:
a) визначення доставки і розрахунків;
б) забезпечення доставки і розрахунків;
б) оформлення страхового полісу;
в) виконання замовлення продавцем.
253. Дайте вірну інтерпретацію умови доставки FAC?
а) Франко-перевізник;
б) Франко-завод;
в) Вартість і фрахт;
г) Доставка товарів.
253. До якого етапу належать наступні стадії: 1) Підготовка товарів до відвантаження (упаковка товару згідно до правил, норм і стандартів); 2) Доставка і транспортування; 3) Страхування вантажу - оформлення страхового полісу; 4)Митне очищення - заповнення митної декларації; 5) Пред'явлення платіжного рахунку?
а) оформлення заповнення покупцем;
б) виконання замовлення продавцем;
в) оформлення страхового полісу;
г) забезпечення доставки і розрахунків.
254. Дайте вірне визначення поняття "Інвойс ".
a) це пакет документів, який використовується для страхування вантажів;
б) це пакет документів, який є основою розрахункових операцій;
в) це пакет документів, який використовується для визначення походження товару;
г) це пакет документів, який використовується для визначення базової ціни з урахуванням вартості упаковки.
255. Управління ЗЕД як елементом єдиної цілісної системи внутрифірмового управління займається:
a) відділ з продажу;
б) відділ зовнішньоекономічних зв'язків;
в) відділ маркетингу;
г) плановий відділ.
256. До якого відділу належать наступні сектори: комерційний сектор, економічний сектор, сектор маркетингу, інженерно технічний сектор, протокольна група?
a) відділ зовнішньоекономічних зв'язків;
б) відділ з продажу;
в) відділ маркетингу;
г) відділ кадрів.
257. Маркетингова та оперативно-комерційна служби є основними функціональними підрозділами:
a) відділ з продажу;
б) відділ зовнішньоекономічних зв'язків;
в) відділ маркетингу;
г) відділу експорту.
258. В яких формах функціонує зовнішньоекономічний апарат на даний час?
a) у формі відділу зовнішньоекономічних зв'язків;
б) у формі зовнішньоторговельної фірми;
в) у формі зовнішньоторговельної фірми та відділу зовнішньоекономічних зв'язків;
г) вірних відповідей немає.
259. Метою зовнішньоекономічної діяльності є:
a) максимізація доходу за рахунок більш повного освоєння внутрішнього ринку;
б) оперативне планування ЗЕД;
в) максимізація доходу на тривалий період за рахунок ефективної участі у міжнародному підприємництві;
г) удосконалення організаційної структури підприємства.
260. Опрацювання питання з кон’юнктури ринку потенційних покупців, налагодження ділових контактів з ними, проведення переговорів, підписання угод включає в себе:
a) економіка підприємства;
б) організація ЗЕД;
в) мікроекономіка;
г) макроекономіка.
261. Який сектор відділу зовнішньоекономічних зв'язків вивчає кон'юнктуру світових товарних ринків, приймає участь у визначенні цін на експортну продукцію і т. ін.?
a) економічний сектор;
б) сектор маркетингу;
в) комерційний сектор;
г) науково-технічний сектор.
262. Який сектор забезпечу виконання обов'язків за міжнародними контрактами та угодами, участь у підготовці та проведенні комерційних переговорів; організацію поставок згідно з контрактом і контроль за їх виконанням; перегляд рекламацій з експорту та імпорту?
a) комерційний сектор;
б) економічний сектор;
в) сектор маркетингу;
г) протокольний сектор.
263. Функціями якої служби є: проведення переговорів з іноземними фірмами, підготовка комерційних розрахунків за базисними та валютно-фінансовими умовами контракту, ведення комерційної кореспонденції з іноземними фірмами?
а) маркетингової служби;
б) оперативно-комерційної служби;
в) виробничої служби;
г) вірні відповіді б та в.
264. Дайте вірне визначення поняття "планування ".
a) уміння передбачити ціль підприємства, результати його діяльності і ресурси, що необхідні для досягнення цієї цілі, а також визначати ціль ЗЕД як складової частини загальної системи внутрішнього планування;
б) вид діяльності людини, спрямований на формування «знань на перед» про об'єкт і його розвиток, на основі минулих тенденцій його розвитку;
в) процес аналізу ринкового оточення фірми;
г) сукупність прийомів, методів і форм управління підприємством.
265. Якими є терміни довгострокового планування?
a) 10 - 25 років;
б) 10 - 15 років;
в) 8 – 10 років;
г) 8 – 5 років.
266. Якими є терміни короткострокового планування?
а) 5 - 10 років;
б) 10 - 15 років;
в) понад 25 років;
г) 1 - 2 роки.
267. Якими терміни середньострокового планування?
а) 2 - 3 роки;
б) до 5 років;
в) більше 10 років;
г) до року.
268. Основна мета зовнішньоекономічної діяльності повинна бути спрямована на:
a) успішне здійснення цілей підприємства за рахунок зовнішніх факторів економічного росту;
в) завоювання підприємством зовнішніх ринків;
в) досягнення кінцевого бажаного результату шляхом не тільки внутрішніх, але і зовнішніх факторів економічного росту;
г) зміцнення і нарощування експортного потенціалу.
269. Стратегічне планування - це:
a) функція спрямованості, що включає сукупність глобальних ідей розвитку підприємства, у тому числі у сфері ЗЕД;
б) функція, що визначає, як повинні бути розраховані ресурси підприємства для досягнення стратегічної мети;
в) система заходів, спрямованих на більш сприятливий розвиток підприємства;
г) сукупність заходів, спрямованих на досягнення бажаного результату підприємством.

270. Тактичне планування - це:
a) функція, що визначає як повинні бути розраховані ресурси підприємства для досягнення стратегічної мети;
б) функція спрямованості, що містить сукупність глобальних ідей розвитку підприємства, у тому числі в сфері ЗЕД;
в) уточнення місії і стратегічних цілей підприємства на основі отриманого прогнозу;
г) виявлення можливих шляхів альтернативного розвитку або об’єкту процесу.
271. Дайте визначення поняття "зовнішньоторговельні операції'.
а) операція з підготовки товару до постачання та доставки його покупцеві;
б) складання угоди з покупцем, у якій обговорюються всі умови;
в) комплекс заходів контрагентів різних країн, які направлені на здійснення торгового обміну;
г) операція, яка пов'язана і з пошуком покупця.
272. Які операції належать до основних зовнішньоекономічних операцій?
а) операції з страхування вантажів;
б) операції з міжнародних розрахунків;
в) операції з міжнародних перевезень;
г) операції з обміну науково-технічними знаннями у формі торгівлі патентами, ліцензіями, ноу-хау.
273. Які операції належать - до допоміжних операцій у зовнішньоекономічній діяльності?
а) операції з міжнародного туризму;
б) орендні операції, в тому числі лізингу;
в) операції з обміну технічними послугами у формі консультаційного та будівельного інжинірингу;
г) транспортно-експедиторські операції.
274. Дайте визначення поняття «реекспортні операції».
а) продаж та вивезення товарів за кордон для передач їх у власність іноземному контрагенту;
б) закупівля та ввезення іноземних товарів для подальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни або використання підприємством-імпортером;
в) продаж та вивезення з країни раніше ввезеного до неї товару без переробки;
г) експортні угоди, які не здійснились.
275. Що є правовою формою зовнішньоторговельних операцій?
a) зовнішньоторговельна угода;
б) домовленість;
в) міжнародна угода;
г) всі відповіді вірні
276. Закупівля та ввезення іноземних товарів для подальшої їх реалізації на внутрішньому ринку своєї країни - це:
a) експорт;
б) імпорт;
в) реекспорт;
г) реімпорт.
277. Підприємства, фірми, організації, які отримали від держави право виходу на зовнішній ринок - це:
a) суб'єкт зовнішньоторговельних операцій;
б) об'єкт зовнішньоторговельних операцій;
в) посередник;
г) вірні відповіді а, б
278. Договір (угода) між двома або декількома сторонами, які знаходяться у різних країнах, про постачання товарів та надання послуг - це:
а) договір про постачання;
б) зовнішньоторгова угода;
в) консигнаційна угода;
г) міжнародна угода.
279. Лібід – це
a) вид міжнародного договору;
б) чек для подорожування;
в) ставка покупця на лондонській міжбанківській біржі;
г) немає вірної відповіді.
280. Різновидом фінансового злиття компаній є:
a) опціон;
б) варрант;
в) своп;
г) форвардна угода.
281. Ф'ючерс - це:
a) право та зобов'язання 2-х партнерів продати або купити в у згоджений момент часу визначений об'єм активів;
б) безумовне зобов'язання 2-х партнерів продати або купити в узгоджений момент часу визначений об'єм активів;
в) право, але не зобов'язання 2-х партнерів продати або купити в узгоджений момент часу визначений об'єм активів;
г) немає вірної відповіді.
282. Винагороду у вигляді комісійних отримує:
a) концесіонер;
б) імпортер-дистриб'ютор;
в) міжнародний маклер;
г) міжнародний брокер.
283. З якою метою здійснюється регулювання ЗЕД підприємства:
a) митний контроль за товарами, що вивозяться з України;
б) забезпечення збалансованості економіки та рівноваги на внутрішньому ринку;
в) захист економічних інтересів України;
г) всі відповіді вірні.
284. Який правовий режим встановлюється на території вільних економічних зон для іноземного інвестора:
a) національний;
б) спеціальний;
в) преференційний;
г). немає вірної відповіді.
285. Усі платежі по митниці нараховуються у відповідності до:
a) біржової вартості товару;
б) ринкової вартості товару;
в) купівельної спроможності товару;
г) індексних цін.
286. Лібор – це:
a) різновид дорожнього чеку;
б) ставка за короткостроковими кредитами лондонської міжбанківської біржі;
в) певна форма векселя;
г) ставка за довгостроковими кредитами швейцарських банків.
287. Прихильники протекціонізму стверджують, що - мито, квоти та інші торгівельні бар'єри необхідні для:
a) захисту молодих галузей від іноземної конкуренції;
б) збільшення внутрішньої зайнятості;
в) фінансове злиття компаній;
г) усі попередні відповіді невірні.
288. Зустрічна торгівля – це:
а) дозвіл на вивіз товарів;
б) торгівля у вільній економічній зон;
в) бартерні операції;
г) операції з переробки давальницької сировини;
289. Аквізиція – це:
а) страхування ризиків;
б) вид банківського сертифікату;
в) фінансове злиття компаній;
г) немає вірної відповіді.
290. Які посередницькі операції здійснюються від імені торгівельного посередника та за його рахунок:
a) операції з перепродажу;
б) агентські операції;
в) комісійні операції;
г) усі відповіді вірні.
291. Коли застосовуються нетарифні методи регулювання:
a) за існування вільної торгівлі;
б) у випадках порушення суб'єктом зед правових та регулюючих норм;
в) у випадках, коли відсутня валютна заборгованість країни;
г) немає вірної відповіді.
292. Що із нижчепереліченого не є формою міжнародної кооперації. Дайте цьому поняттю визначення.
a) контракт-менеджмент;
б) стратегічний альянс;
в) співвиробництво;
г) конвергенція.
293. Що із нижчепереліченого не є формами міжнародної кооперації. Дайте цьому поняттю визначення.
a) ліцензійний договір;
б) спільне підприємство;
в) факторинг;
г) стратегічний альянс.
294. Частина платіжного балансу країни рахунок поточних платежів не враховує:
а) товарний експорт;
б) чисті доходи від продажу продукції;
в) зміни в активах країни а кордоном;
г) односторонні трансфертні платежі.
295. Баланс, що формується на ос нові даних митної статистики - це:
a) баланс послуг і некомерційних платежів;
б) торговий (зовнішньоекономічний);
в) баланс руху капіталів - а кредитів;
г) немає вірної відповіді.
296. Ліцензія це:
a) кількісна форма бар'єру на імпорт;
б) система безготівкових розрахунків;
в) дозвіл державних органів на проведення зовнішньоекономічної діяльності;
г) немає вірної відповіді.
297. На чому базується теорія вільної міжнародної торгівлі Д. Рікардо?
a) абсолютних переваг;
б) дефіциту факторів виробництва;
в) порівняльних переваг;
г) немає вірної відповіді.
298. Як класифікуються митні ставки за видами?
a) пряма і непряма;
б) внутрішня і зовнішня;
в) адвалорна, специфічна і комбінована;
г) пряма, внутрішня і адвалерна.
299. За умови зростання ціни на світовому ринку найбільш ефективним є мито:
a) адвалерне;
б) специфічне;
в) антидемпінгове;
г) реальне.
300. Мито - це:
a) податок, що стягується за товари, які імпортуються в Україну;
б) податок, що стягується за товари, які перетинають митну границю України;
в) податок, що стягується за підакцизні товари;
г) усі відповіді вірні.
301. Активне сальдо платіжного балансу збільшується, якщо в країні:
a) знизяться реальні процентні ставки;
б) зростуть темпи інфляції;
в) виникнуть всі процеси перераховані вище;
г) нічого з перерахованого вище не виникне.
302. Який баланс в найбільшому ступені відображає становище зовнішньоекономічних зв'язків країни за певний період ?
a) розрахунковий баланс;
б) платіжний баланс;
в) баланс руху капіталів;
г) немає вірної відповіді.
303. До нетарифних кількісних бар'єрів належать:
a) специфічне мито;
б) адвалорне мито;
в) квота;
г) комбіноване мито.
304. Вкажіть вид мита, що стягується у % від ціни:
a) адвалерне;
б) специфічне;
в) комбіноване;
г) антидемпінгове.
305. Синонімом поняття «квотування» є:
a). Контирування;
б) контирування;
в) контингентування
г) контингентування.
306. За умов зниження ціни на світовому ринку найбільш ефективним є мито:
a) адвалерне;
б) специфічне;
в) антидемпінгове;
г) реальне.
307. Дозвіл, що надає право імпортеру ввезти певну кількість товару в країну, називається:
a. квота
b. компенсаційне мито
c. ліцензія
б. імпортний депозит
308. Які специфічні принципи покладені в основу міжнародної сегментації ринків:
a) географічні і демографічні;
б) економічні і науково-технічні;
в) соціальні і культурні;
г) виявлення країн з попитом на аналогічні товари.
309. Строком на один рік може видаватись:
a) генеральна ліцензія;
б) разова ліцензія;
в) вірні відповіді а та б;
г) немає вірної відповіді.
310. Режим найбільшого сприяння нації - це.
a) надання іншій іноземній країні пільг та преференцій як всім останнім країнам, яким наданий такий режим;
б) надання іноземній державі більш пільгових умов ніж усім іншим країнам;
в) вірні відповіді а та б;
г) немає вірної відповіді.
311. Які методи найбільш активно використовуються при вивченні зовнішніх ринків?
a) кабінетні;
б) позакабінетні;
в) залучення суспільних організацій;
г) використання інформації органів місцевої влади.
312. Які учасники переговорів у зовнішньоекономічній діяльності відіграють найбільшу роль у створенні умов для повторної угоди?
a) користувачі та споживачі;
б) платники;
в) критики;
г) особи, що впливають на процес формування рішення щодо купівлі.

313. Дайте вірну інтерпретацію умови доставки СIF?
а) вартість, страхування та фрахт;
б) Франко-завод;
в) вартість і фрахт;
г) вартість, фрахт та доставка.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Митний кодекс України. // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.91 №959 – ХІІ // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про митну справу в Україні: Закон України від 25.06.91// www. rada .[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про єдиний митний тариф: Закон України від 06.02.96 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України від 23.09.94 № 432/95-ВР // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 № 283/97 –ВР // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. № 168/97 – ВР // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон: Закон України від 13.10.92 р № 2673-ХИ // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про внесення змін до Закону України "Про державний бюджет України на 2005 рік" та інших законодавчих актів України: Закон України від 25.03.2005 №2505 – IV // www. rada .[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про концепцію створення спеціальних (вільних) економічних зон в Україні: постанова Кабінету Міністрів України від 14.03.94 № 167 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про затвердження порядку випуску, обігу і погашення і податкових векселів: постанова Кабінету Міністрів України від 01.01.97 № 1104 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Про систему валютного регулювання і валютного контролі: Декрет Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 // www. rada .[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Порядок установлення і використання офіційного обмінного курсу гривні до іноземних валют: Постанова НБУ від 12. 02.2003 № 58 // www. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Положення про Державну митну службу України: Указ Президента України № 26/97 від 08.02.97 // [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].
Валютне регулювання в Україні: закони, укази, постанови накази, інструкції / Упоряд.: С.Л. Колтун, Т.Д. Паніковськка. – К.: ЦСП "Компас", 1996. – 200 с.
Богун В.П. Валютно-фінансові умови зовнішньоекономічних угод: окремі питання практики застосування // Предпринимательство: хозяйство и право. – 1999. – № 7. – С. 22 – 25.
Богун В.П. Зовнішньоекономічні контракти: окремі питання теорії та практики укладання // Вісник вищого арбітражного суду України. – 2000. – № 1. – С. 149 – 151.
Вільні економічні зони: Навч. посіб. / І.Ю. Сіваченко, Н.О. Кухарська, М.А. Левицький. – К.: Дакор, 2002. – 480 с.
Внешнезкономическая деятельность предприятий: Учеб. для вузов / Под ред. Л.Е. Стровского. – 3-є изд., перераб. и доп: – М.: ЮНИТИ, 2003. – 847 с.
Внешнезкономическая деятельность предприятий: Учеб. для вузов / Под ред. Л.Е. Стровского. – 3–е изд., перераб. и доп. – М.: ЮНИТИ, 2001.– 847 с.
Внешнеэкономическая деятельность: нормативная база / Сост. С.В. Филатов. – X.: Изд. Дом "Фактор", 2004. – 470 с.
Гелд Д., Мак-Грю Е. Глобалізація/антиглобалізація: Пер. з англ. І. Андрущенко. – К.: К.І.С., 2004. – 180 с.
Гребельник О.П., Романовський О.О. Основи зовнішньоекономічної діяльності: Навч. посіб. – К.: Деміур, 2003. – 296 с.
Громова Н.М. Внешнеторговьш контракт: Учеб. пособт М.: Юристъ, 2003. – 141 с.
Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. – К.: Знаня, 2006. – 462с.
Дорнберг Р. Міжнародне оподаткування: Пер. з 2-го англ. І вид. Ю. Кучеренка; Ред. Т. Хорунжа. – К.: Абрис, 1997. – 302 с.
Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: ЦУЛ, 2002. – 172 с.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Підручник / За ред. І.В. Багрової. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 580 с.
Кириченко А А. та ін. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. – К., 2000. – 468 с.
Козак Ю. Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб: 2-ге вид., перероб. та доп. – К.: ЦУЛ. 2006 – 792с.
Макогон Ю.В. и дp. Внешнеэкономическая деятельность. – Донецк: Регион, 1998. – 342 с.
Международньїй маркетинг: Учеб. пособие для вузов. Под ред. Г.А. Васильєва, Л.А. Ибрагимова. – М.: ЮНИТЯ ДАНА, 1999. 199 с.
Митрошенков А. Зффективные переговоры: Практ. пособие для деловых людей.– 2-е изд., испр. – М.: Весь мир, 2003 – 279 с.
Мойсеева Н.K. Международный маркетинг: Учеб. пособие. – М.: Центр экономики и маркетинга, 1998. – 320 с.
Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник. – К.: КНЕУ, 2003. – 948 с.
Плотников А.Ю. Внешнеторговый контракт от "А" до "Я" Практика подготовки и заключения. – М.: Приор, 2003. – 192с.
Прокушев Е.Ф. Внешнезкономическая деятельность Инкокотермс-2000. – М.: Изд-во "Дашков и К", 2003. – 307 с.
Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – К.: Таксон, 2000.  Кн. 1: Міжнародна торгівля: теорія і політика. – 320 с.
Рокоча В.В. Міжнародна економіка: Навч. посіб.: У 2 кн. – К.: Таксон, 2002. – Кн. 2: Монетарна теорія міжнародної економіки. – 320 с.
Румянцев А.П., Румянцева Н.С. Зовнішньоекономічна діяльність: Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2004. – 377 с.
Румянцев А.П., Міжнародна торгівля: Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 376с.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. проф. А.І. Кредісова.  К.: ВІРА-Р, 2003. – 448 с.
Управління зовнішньоекономічною діяльністю / За ред. проф. А.І. Кредісова. – К.: ВІРА-Р, 1998. – 448 с.
Феофанова Л. А. Как заключать международные контракты. – М., 1994. – 254 с.
Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: Навч. посіб. ч К.: КНЕУ, 1998. – 120 с.

13PAGE 15


13PAGE 14415МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Львівський національний університет імені Івана Франка

Приложенные файлы

  • doc 18241801
    Размер файла: 278 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий