Diplom_Kirispe


Қазіргі таңда, транспорттық техникалар, химиялық аппараттар, өндіріс құралдары мен медициналық бұйымдарда металл материалдардың орны ерекше. Металлдар берік, әрі қаттылығымен қолданыста кең болғанымен, белгілі орта мен белгілі факторларға байланысты мүжілуге ұшырайды. Әсіресе, минералды қышқылдар қышқылды тазалау, қышқылды уландыру кезінде болатпен тікелей бойланыста болады. [1-3]Агрессивті ортамен зарарсызданған болат экономикаға және өндірістік қондырғыға қауіпсіздік мәселелерін тудырады. Металлдар коррозиясы жалпы өндірістік проблема.
Бұл проблеманың шешімі ретінде металды материалдарды коррозиядан қорғайтын бірнеше түрлі қаптамалар ойлап табылған. Қаптамалардың сан түрі белгілі уақытқа дейін металл бетіндегі коррозияны тежей тұрғанымен, мәселені түпкілікті шешкен жоқ. Соңғы онжылдықта аса көңіл бөлініп отырған органикалық қаптамалар. Оның ішінде ингибиторлы органикалық қаптамалар. Ингибиторды қолдану осы мәселелерді шешуде және металлдардың жұмыс жасау уақытын ұлғайтатын эффективті әдіс болып табылады.[1] Ингибиторлы қаптамалардың гетероатомды жұпсыз электроны бар, электртерістігі жоғары, мысалы, азот, күкірт және оттек құрамды қосылыстары және алифатты қосылыстарға қарағанда ароматты қосылыстар металл бетіне жақсы адсорбцияланып, коррозияның агрессивті ортаға ұзағырақ төзімді болуына мүмкіндік береді. Одан бөлек, көптеген π-электрондары өзара екі немесе үш байланысты электртеріс функционалды топтары бар ингибиторлы органикалық қаптамалар, сәйкесінше, өте жақсы ингибирлену қасиетімен бағаланады. Егер осы екі функцияларды комбинирлендірсек, коррозия тежелуін екі есе нәтижеге қол жеткізуге болады. [3] Гетероатомдардың коррозияны тежеу эффективтілігі мына қатар бойынша O <N <S <P өседі. [2] Органикалық ингибиторлар металл коррозиясын металл бетімен донорлы атомдар, π-орбиталдар, ингибитор молекуларының электронды тығыздығымен әсерлесу арқылы төмендетеді. Сол себепті, ингибитордың металл шекарасының адсорбциясына агрессивті ортаның типі, ингибитордың химиялық құрылысы, металлдың зарядталған беті мен табиғаты әсер етеді. -NH2, -OH, -SH секілді поляры топтар органикалық ингибитор құрылымының электронды тығыздығын үлкейтеді. Бірақ бұл қосылыстар қымбат, улы әрі экологиялық таза емес. Соған сәйкес, ғылыми әдебиетте арзан, улы емес, қауіпсіздік жағынан тиімді экологиялық таза ингибиторларды табу анағұрлым ғылыми мәнге ие. [1-2]
Тиімді ингибитор таңдалынып алынғаннан кейін, металл бетіне ингибирлену механизмі адсорбция көмегімен жүреді. Соңғы зерттеулер бойынша бұл механизм ингибитор молекуласы мен металл бетінің атомдарымен өзара байланысына негізделе жүрген. [3] Көптеген осы процесстер Ленгмюр адсорбциясына бағына орын алады. Адсорбция алдымен физикалық, кейіннен химиялық адсорбцияға ауыса отыра процесс жүреді. Адсорбциялық өзара әсерлесу көбіне π-байланысты электрондар (гетероатомдар), -NH және–OH секілді группалар көмегімен жүреді. [4] Адсорбция процесінің көмегімен органикалық ингибиторлы қаптаманың эффективтілігін анықтауға болады. Процесс мынадай параметрлерге: металлдың беттік морфологиясы, электрод типі мен химиялық формуласына тәуелді жүргізіледі.
left57150


Бұл мақалада екі түрлі полиэфир фтальді ангидрид және малеинді ангидридтің полиэтиленгликоль арасындағы реакция көмегімен синтезделініп алынған. Екі полимердің 1 М HCl ерітіндісінде болаттың коррозияға ингибирлену эффектін гравиметрия, потенциодинамикалық поляризационды қисықтар мен электрохимиялық импендансты спектроскопия көмегімен зерттелді. Одан бөлек, екі полимердің металл бетімен металлдың еру адсорбциясының термодинамикалық параметрі зерттелінді. Бұл жұмыста органикалық ингибиторлы қаптамалар металл бетіне адсорбцияланып, бірге қорғағыш қабат түзе жүрді.[1]
281940461010Бұл жұмыста 3- (5-метокси-2-гидроксибензилиденамино) -2 - (- 5-метокси-2- гидроксифенил) -2,3-дигидрохиназолин-4 (1H) -он (MMDQ)
center1880235және 3- (5-нитро-2-гидроксибензилиден mino) -2 (5-нитро-2-гидроксифенил) -2,3-дигидрохиназолин-4 (1H) -он (NNDQ)
екі ерітіндісі араласқан ингибиторлы қасиет көрсете отыра, жұмыс жасайды. Ерітінді құрамында гетероаомдардан бөлек ароматты сақиналардың кездесуі, екі қосылыстың химиялық құрамы ингибитордың эффективтілігіне әсер еткен. Негізінен ингибирленудің жоғары эффективтілігі осы гетероатомдармен күшті координациялық байланысынан жүретіні байқалған. Процесті қалыпты температурада өткізген. Ингибитордың мөлшері 1 мМ концентрацияда, ингибиторлы органикалық қаптама 92% эффективтілікті көрсетті. Ең алдымен гравиметрия көмегімен масса жоғалуын анықталады. 50 мл колбаға 1 мМ ингибиторды қосу арқылы металлдың қаншалықты коррозиядан қорғанғанын масса жоғалтуына байланысты тиімді жағдайды тауып алады. Гравиметриялық зерттеу көмегімен ингибитордың концентрациясы артқан сайын, металл бетін қорғағыш қабілеті артқаны дәлелденген. Бұл жұмыста да органикалық ингибиторлар металл бетіне адсорбция көмегімен агрессивті ерітінділерден коррозияның белсенділігін тежей отыра әсер етіледі. Процессті әртүрлі параметрлермен: атом-донорлардың электронды тығыздықтары мен функционалды топтарға байланысты басқарылып отырылған. Адсорбция көмегімен қапталған қорғағыш қаптаманы электрохимиялық жолмен Тафельдің анаодты және катодты қисықтарына сүйене зерттелген. Талдау программасы прибормен байланысқан компьютерде жүргізілген. (AUTOLAB PGSTAT 30, Нидерланды). Тоқ-потенциал диапазоны +0,3 және -0,3 аралығында болды. [2]
Бұл жұмыста үш түрлі ингибиторлар:2,3-дифенилпиразин (DP), 2,3-ди (фуран-2-ил) пиразин (FP) 2,3-ди (фуран-2-ил) хиноксалин (FQ) қолдана отырып жұмсақ болат бетіне коррозияның әсері зерттелінді. Үш ингибиторда өте жоғары эффективтілікті көрсетті. Хиноксалин мен пиразинді қаптама ретінде таңдау, олардың құрамында электрофильді шабуылды бәсеңдететін екі азот атомына сәйкес алынды. [3]
Өндірістік хиноксалин бензол сақинасы бар пиразин циклді азотқұрамды қосылыстардың ең маңызды классы болып келеді. Мұндағы пиразин сақинасы өнеркәсіптік маңызы бар көптеген полициклдік қосылыстардың бірі болып табылады. Пиразин құрамында әртүрлі гетероатомдардың (метил, амино, бром) болуы, әртүрлі ингибирлену эффективтілігін көрсетеді. Оның тәуелдігі гетероатомдар құрамында жұптаспаған электронның болуы мен металл-гетероатом негізінде металлдың қышқылда еруіне сәйкес орын алды. Осы ингибиторларды қолдану көмегімен металлдың еруі мен қышқылдың қолдану мөлшерін бақылай алуға мүмкіндік берді.[4] Зерттеу жұмыстары таңдап алынған осы екі ингибитордың эффективтілігі ингибитор концентрациясы өсуімен артатынын көрсетті. [1-4] Электронды структура нәтижелері бойынша, берілген заряд темірдің беттік атомдарынан ингибитор молекуласына ауысатынын көрсетті.

Приложенные файлы

  • docx 18241698
    Размер файла: 240 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий