diagnostiki_znan_studentiv


засоби діагностики знань студентів
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„РИнок фінансових послуг”
(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

для студентів, які навчаються за галуззю знань
0305 „Економіка та підприємництво”
за напрямом підготовки
7.03050801 „Фінанси і кредит”
освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст”ЛЬВІВ – 2013


засоби діагностики знань студентів
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
„РИнок фінансових послуг”
(ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ)

для студентів, які навчаються за галуззю знань
0305 „Економіка та підприємництво”
за напрямом підготовки
8.03050801 „Фінанси і кредит”
освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

ЛЬВІВ – 2013


УДК 336.7(477)(075.8)

ББК 65.9(4УКР)261я73

Засоби діагностики знань студентів з навчальної дисципліни “Ринок фінансових послуг” / Укладач: к.е.н., доцент Смолінська С.Д. – Львів, 2013. – 28 c.

Розглянуто і схвалено
на засіданні кафедри фінансів суб’єктів господарювання
Протокол № 1 від 31.02.2013 р.
Зав. кафедри _____________
д.е.н., професор Васьківська К.В.

БК
ЛДФА, 2013
З м і с т

Стор.

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.

Суб’єкти ринку фінансових послуг ... 4

Тема 2. Інституційна та сегментарна структура РФП ............ .5

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва ..6


Тема 4. Фінансові послуги на грошовому ринку ..7


Тема 5. Фінансові послуги на валютному ринку 10

Тема 6. Фінансові послуги на кредитному ринку 15


Тема 7. Фінансові послуги на фондовому ринку .19


Тема 8. Фінансові послуги з перейняття ризику .23


Тема 9. Інфраструктура ринку фінансових послуг .26


Тема 10. Державне регулювання та саморегулювання ринку

фінансових послуг ...27


Список рекомендованої літератури ........29
Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці.
Суб’єкти ринку фінансових послуг

1. Ринок фінансових послуг – це:
а) ринок торгівлі, на якому обертаються позичковий капітал та боргові інструменти;
б) ринок торгівлі, на якому обертаються боргові інструменти та виробничі контракти;
в) ринок, на якому обертаються ф’ючерси і опціони;
г) ринок, на якому функціонують фінансові інститути, акумулюючи грошові кошти, перетворюючи їх у позичковий капітал;
д) система акумуляції певних відносин і специфічний механізм перерозподілу на конкурентній основі фінансових ресурсів між суб’єктами.

2. Фінансові активи – це:
а) специфічні неречові активи, які являють собою законні вимоги власників цих активів на отримання певного грошового доходу у майбутньому
б) передавання фінансових ресурсів від тих, хто їх має, тим, хто їх потребує;
в) кредити, надані суб’єктам господарювання;
г) власний капітал учасника ринку;
д) боргові зобов’язання суб’єктів господарювання.

3. Юридична особа, яка згідно з законом надає одну чи декілька фінансових послуг та яка внесена до відповідного реєстру у порядку, встановленому законом це:
а) банк
б) фінансовий інститут
в) кредитна установа
г) фінансова установа
д) страхова компанія

4. Юридична особа, яка згідно з ліцензіями і відповідними дозволами держави здійснює фінансові послуги, це:
а) кредитна установа
б) фінансовий інститут
в) інститут спільного інвестування
г) банк
д) фінансова установа

5. Банківські операції, які мають право виконувати уповноважені банки, здійснюються на основі:
а) дозволу Міністерства фінансів України.
б) ліцензії Національного банку України.
в) власного бажання.
г) статуту банку
д) договору між банком та його клієнтом

Тема 2. Інституційна та сегментарна структура РФП

1. Інструменти ринку фінансових послуг – це:
а) фінансові інструменти, які обертаються на фінансовому ринку;
б) інструменти ринку позичкового капіталу;
в) інструменти, за якими не виникають фінансові зобов’язання;
г) фінансові інструменти з невизначеним доходом;
д) різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринках фінансових послуг, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на цих ринках.

2. Гроші та розрахункові документи, що обертаються на ринку фінансових послуг, належать до:
а) інструментів грошового ринку
б) інструментів ринку позичкових капіталів
в) інструментів валютного ринку
г) інструментів ринку депозитів
д) інструментів ринку банківських послуг

3. Різноманітні фінансові документи, які обертаються на ринку, мають грошову вартість і за допомогою яких здійснюються операції на фінансовому ринку це:
а) фінансові активи
б) фінансові інструменти
в) платіжні інструменти
г) нематеріальні активи
д) грошові кошти

4. Інструменти фондового ринку:
а) валюта
б) похідні інструменти ринку
в) страхові договори
г) цінні папери
д) гроші
Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва

1. Банки, довірчі товариства, інвестиційні фонди та компанії, страхові компанії, ломбарди належать до:
а) інвестиційних установ
б) фінансових інститутів
в) кредитних установ
г) контрактних фінансових інститутів
д) фінансових установ

2. Учасниками фондового ринку є:
а) торговці цінними паперами та суб’єкти господарювання
б) емітенти, інвестори та професійні учасники фондового ринку
в) брокери, дилери, андеррайтери
г) саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку
д) державні органи влади та емітенти цінних паперів

3. Учасниками грошового ринку є:
а) валютні брокери та дилери
б) емітенти цінних паперів
в) банки
г) Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
д) хеджери

4. Фондова біржа створюється для:
а) зосередження попиту та пропозиції цінних паперів, сприяння формування їх біржового курсу
б) отримання прибутку
в) надання фінансових та інших послуг у сфері розміщення та обігу цінних паперів
г) управління активами інституційних інвесторів
д) вірної відповіді немає

5. Функції фондової біржі:
а) фіскальна
б) посередницька
в) виховна
г) гуманітарна
д) регулятивнаТема 4. Фінансові послуги на грошовому ринку

1. Залучення у вклади грошових коштів фізичних і юридичних осіб та розміщення зазначених коштів від свого імені на власних умовах та на власний ризик є елементом:
а) страхової діяльності
б) банківської діяльності
в) біржової діяльності
г) кооперативної діяльності
д) діяльності ломбардів

2. Депозитні сертифікати видаються:
а) фізичним особам
б) кредитним спілкам
в) юридичним особам
г) банкам
д) фізичним та юридичним особам

3. Попит на гроші – це:
а) прагнення економічних суб’єктів мати у своєму розпорядженні певну визначену суму грошей
б) попит на запас грошей на відміну від попиту на грошовий прибуток
в) оцінка суб’єктами грошових відносин самих грошей залежно від структури витрат
г) сума грошей, яку покупці можуть і мають намір заплатити за необхідні для них товари і послуги
д) попит на грошовий прибуток

4. Пропозиція на гроші – це:
а) сполучення із кількох ліквідних активів, що є альтернативними вимірювачами грошової маси
б) запас грошей у державній скарбниці
в) платоспроможна потреба покупців держави
г) загальна кількість грошей, що перебувають в обігу і які об’єднані у грошові агрегати
д) прибуток суб’єктів господарювання держави

5. Фактори, що впливають на формування попиту на гроші:
а) структура особистого споживання, стан розвитку грошового і кредитного ринку, бажання мати спекулятивний залишок грошей
б) попит на гроші формується незалежно від зовнішніх факторів,
в) інфляційні очікування, товарний дефіцит, наявність спекулятивних ланів
г) емісія грошей державою
д) він спричинюється особистими потребами і смаками6. Процентна ставка – це:
а) ціна, яку сплачують інвестору за залучені грошові кошти.
б) ціна, яку сплачують позичальнику за залучені грошові кошти.
в) ціна, яку сплачують дебітору і кредитору за залучені грошові кошти.
г) ціна, яку сплачують іноземцям за залучені грошові кошти.
д) зазначене у пунктах 1-4

7. Грошовий ринок – це:
а) сукупність економічних та організаційних форм, що пов’язані з купівлею або продажем валют різних країн;
б) частина ринку позикових капіталів, де здійснюються переважно короткострокові депозитно-позикові операції, що обслуговують головним чином рух оборотного капіталу фірм, короткострокових ресурсів банків, установ, держави і приватних осіб;
в) частина фінансового ринку, де формуються попит і пропозиція в основному на середньо- і довгостроковий позиковий капітал, специфічна сфера ринкових відносин, де об’єктом угоди є наданий у позику грошовий капітал і де формуються попит і пропозиція на нього;
г) сфера обігу валют різних країн, де здійснюється купівля-продаж валютними інструментами
д) не має правильної відповіді.

8. Функціями грошового ринку являються:
а) забезпечення ліквідності короткострокових вкладень
б) формування ринку грошей як засобу платежу
в) касове виконання державного бюджету
г) забезпечення міжнародного переміщення капіталу
д) торгівля цінними паперами

9. Депозит – це:
а) вклади фізичних і юридичних осіб в установи банку з метою отримання прибутку від цих операцій в майбутньому
б) позика, яку надає банк фізичним та юридичним особам під певні відсотки
в) операції фізичних чи юридичних осіб з отриманням коштів від юридичної особи, кваліфікованої як фінансова установа, під заставу товарів або валютних цінгостей
г) валютна операція з приводу купівлі-продажу грошової одиниці іноземної держави на національному ринку
д) операція зі страхування ризику на фінансовому ринку

10. Яке визначення є вірним?
а) банк – це посередник грошового ринку
б) банк – це підприємство, яке виготовляє гроші
в) банк –це фінансова установа, що бере участь в процесі створення кредитних і депозитних грошей
г) банк – це місце зосередження валютних цінностей
д) банк – це місце торгівлі цінними паперами
Тема 5. Фінансові послуги на валютному ринку

1. Валюта – це:
а) гроші іноземних держав та їх золотовалютні резерви
б) грошові знаки іноземних держав та інші кредитні й платіжні документи, які визначаються в іноземних грошових одиницях та використовуються в міжнародних розрахунках
в) офіційні запаси іноземних грошей у центральному банку та фінансових організаціях країн
г) офіційна національна грошова одиниця певної держави
д) цінний папір, яким здійснюються розрахункові операції на валютному ринку

2. Англійський банк уклав угоду «спот» з німецьким банком на купівлю 1 млн. євро за англійські фунти стерлінгів. Дата укладання угоди – п’ятниця, 5 грудня 2008 року. Фактичний платіж відбудеться:
а) 5 грудня (у п’ятницю)
б) 6 грудня (у суботу)
в) 7 грудня (у неділю)
г) 8 грудня (у понеділок)
д) 9 грудня (у вівторок)

3. Валютний курс – це:
а) ціна, яку платять у власній валюті за одиницю іноземної валюти
б) курсове співвідношення при перерахунку цін та грошових сум із однієї валюти в іншу
в) курс, за яким попит і пропозиція валюти збігаються
г) курс, за яким продаються цінні папери на фондовій біржі
д) вірної відповіді немає

4. Цiна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни – це
а) спот-курс;
б) валютний курс
в) спред
г) форвард-курс
д) своп-курс

5. У даному позначенні зліва ставиться:

а) база котировки (базова валюта)
б) валюта котировки (валюта, що котирується)
в) базове число
г) валютний курс
д) валютне число

6. Курс обміну між двома валютами, за винятком долара США:
а) спот-курс;
б) своп-курс;
в) крос-курс;
г) форвард-курс
д) валютній курс

7. Форвардна угода – це:
а) терміновий контракт міжбанківського валютного ринку за фіксованою ціною
б) угода купівлі-продажу валюти у майбутньому
в) угода купівлі-продажу валюти за фіксованою ціною
г) зобов’язання продати валюту іноземним агентам
д) угода з обміну валют за раніше узгодженим курсом, які укладаються «сьогодні» з датою валютування у майбутньому

8. Предметом форвардної угоди є:
а) біржа
б) активи
в) акції
г) облігації
д) валюта

9. В момент укладання форвардного контракту форвардна ціна валюти:
а) не дорівнює ціні поставки
б) дорівнює ціні поставки
в) дорівнює ціні контракту на активи
г) дорівнює усім витратам, які пов’язані з володінням активу
д) вірної відповіді немає

10. Ф’ючерсний контракт укладається:
а) тільки на біржі
б) поза біржою
в) одночасно з форвардними контрактами
г) на базі обміну платежами
д) на міжбанківському валютному ринку

11. Ситуацію, коли форвардний курс валюти вищий від курсу «спот», називають:
а) премія
б) знижка
в) облікова ставка
г) дисконт
д) надбавка

12. Японський банк уклав угоду «спот» з французьким банком на купівлю 5 млн. євро за японські ієни. Дата укладання угоди – вівторок, 24 жовтня 2008 року. Фактичний платіж відбудеться:
а) 26 жовтня 2009 року
б) 26 жовтня 2008 року
в) 24 жовтня 2008 року
г) 25 жовтня 2009 року
д) 25 жовтня 2008 року

13. Сукупність економічних відносин, які пов’язані з купівлею-продажем валют різних країн, – це:
а) грошовий ринок
б) кредитний ринок
в) валютний ринок
г) ринок капіталів
д) ринок похідних фінансових інструментів

14. Валютні операції – це операції, пов'язані з:
а) переходом права власності на валютні цінності
б) купівлею-продажем цінних паперів за валюту
в) обігом національної валюти на грошовому ринку
г) перевезенням не задекларованих валютних цінностей через митний кордон
д) використанням валютних цінностей як засобу платежу в міжнародному обігу

15. У даному позначенні справа ставиться:

а) базове число
б) валюта котировки (валюта, що котирується)
в) база котировки (базова валюта)
г) валютне число
д) валютний курс

16. Купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді, – це операція:
а) спот
б) своп
в) форвард
г) ф’ючерс
д) опціон

17. Операція «своп» – це:
а) операція, що поєднує купівлю валюти на умовах «спот» взамін на національну з наступними викупами її у майбутньому
б) купівля-продаж валюти на умовах її поставки протягом двох робочих днів від дня укладання угоди за курсом, зафіксованим в угоді
в) угода, при якій платежі проводяться у встановлений термін за курсом, зафіксованим на час укладення угоди за контрактом
г) договірне зобов'язання, що дає право і зобов'язання купити чи продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом на наперед узгоджену дату або протягом узгодженого періоду
д) строкова угода на біржах, що являє собою купівлю-продаж золота, валюти, фінансових та кредитних інструментів за фіксованою в момент укладання контракту ціною з виконанням операції через певний проміжок часу

18. Договірне зобов'язання, що дає право і зобов'язання купити або продати певну кількість однієї валюти в обмін на іншу за фіксованим у момент укладання угоди курсом на наперед узгоджену дату або протягом узгодженого періоду – це:
а) спот
б) своп
в) форвард
г) ф’ючерс
д) валютний опціон

19. Котирування – це:
а) визначення курсу валюти
б) обмін однієї валюти на іншу
в) ціна грошової одиниці однієї країни, виражена в грошових одиницях іншої країни
г) ціна валюти, що визначається на підставі операції «ф’ючерс»
д) вірної відповіді немає

20. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 8,452 грн., продаж – 8,732 грн. Визначити: скільки гривень можна отримати за 250 доларів США
а) 2113
б) 2183
в) 2173
г) 2115
д) 2123

21. Банк у Києві встановив наступний курс долара США: покупка – 8,882 грн., продаж – 8,972 грн. Визначити: скільки доларів США можна купити на 200 тис. грн.
а) 22290,57
б) 22291,0
в) 22517,45
г) 22291,57
д) 22515,45

22. Які є основні види котирування валюти?
а) складне
б) пряме
в) часове
г) просте
д) непряме

23. Що означає курс Bid у такому написі?

а) курс купівлі долара США
б) курс купівлі німецької марки
в) курс продажу долара США
г) різниця між курсами долара США та німецької марки
д) курс продажу німецької марки


24. Що означає курс Offer у такому написі?

а) курс продажу долара США
б) різниця між курсами долара США та німецької марки
в) курс купівлі долара США
г) курс купівлі німецької марки
д) курс продажу німецької маркиТема 6. Фінансові послуги на кредитному ринку

1. Кредитний ринок – це
а) сукупність економічних відносин з приводи купівлі-продажу валюти
б) специфічна сфера економічних відносин, де об’єктом операцій виступає наданий на певних умовах у позику капітал
в) сфера обігу грошових коштів у національній та іноземній валюті
г) сукупність економічних відносин з приводу можливості отримати державою позику за кордоном
д) оборот капіталу у сфері підприємницької діяльності та можливість отримання суб’єктами комерційного кредиту

2. В чому полягає суть кредиту?
а) це економічні відносини, пов’язані з передачею вартості від кредитора до позичальника
б) це економічні відносини, пов’язані з перерозподілом вартості між галузями економіки та регіонами
в) це економічні відносини з приводу перерозподілу вартості на засадах повернення, строковості і платності
г) це економічні відносини між суб’єктами ринку з приводу перерозподілу вартості між державами
д) це відносини добросусідства між партнерами по бізнесу

3. Спеціальний запис на векселі, що засвідчує перехід права за цим документом до іншої особи, визначається як:
а) акцепт
б) трансферт
в) індосамент
г) авізо
д) аваль

4. В чому полягає призначення банківської процентної ставки за кредит?
а) плата за здійснення кредитування з урахуванням впливу кредитних ризиків, джерело доходів і прибутку банку
б) плата за використання кредитного ресурсу банку
в) джерело поповнення статутного фонду банку
г) джерело надходжень коштів для платежів податків банку до бюджетів усіх рівнів
д) ресурс банку для виплати зарплати працівникам5. До якої форми кредиту слід віднести відстрочку платежу постачальником за відвантажені товари, які він надає покупцеві?
а) державний
б) споживчий
в) комерційний
г) банківський
д) міжнародний

6. Вексель – це:
а) доручення банку покупця, адресоване до банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника
б) інструмент комерційного кредиту
в) форма розрахунку, за допомогою якої здійснюються платежі
г) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін
д) кредитний договір між банком та клієнтом про отримання певної суми на споживчі потреби

7. Банківський кредит – це
а) економічні відносини, в процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення
б) позика НБУ Кабінету Міністрів для виконання урядових програм
в) надання позичальником банку права отримання платежу за платіжними дорученнями за поставлений товар, виконані роботи, надані послуги згідно з договором
г) форма дострокової оренди, пов’язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого та нерухомого майна
д) двосторонній процес, що регламентується угодою майнового найму i полягає в передачі власником своїх прав у користуванні та розпорядженні його майном за визначену плату

8. Принципи банківського кредитування:
а) неповерненості
б) забезпеченості
в) безплатності
г) цільового характеру
д) безстрокововсті

9. Факторинг – це
а) надання позичальником банку права отримання платежу за платіжними дорученнями за поставлений товар, виконані роботи, надані послуги згідно з договором
б) форма дострокової оренди, пов’язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого та нерухомого майна
в) економічні відносини, в процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення
г) форма допомоги держави суб’єктам підприємницької діяльності, яка виражається у здійсненні пільгового кредитування підприємців
д) економічні відносини з приводу купівіл-продажу валюти на міжбанківському ринку

10. Лізинг – це:
а) форма дострокової оренди, пов’язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого та нерухомого майна
б) економічні відносини, пов’язані з наданням депозитних послуг банком клієнтам
в) надання позичальником банку права отримання платежу за платіжними дорученнями за поставлений товар, виконані роботи, надані послуги згідно з договором
г) вид економічних відносин, пов’язаних з котируванням цінних паперів на фондовій біржі
д) економічні відносини, в процесі яких банки надають позичальникам грошові кошти з умовою їх повернення

11. Селенг – це
а) двосторонній процес, що регламентується угодою майнового найму i полягає в передачі власником своїх прав у користуванні та розпорядженні його майном за визначену плату
б) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін
в) надання позичальником банку права отримання платежу за платіжними дорученнями за поставлений товар, виконані роботи, надані послуги згідно з договором
г) відносини, в процесі яких банки надають позичальникам кошти з умовою їх повернення
д) форма дострокової оренди, пов’язана з передачею в користування обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого та нерухомого майна

12. Способи визначення доходу за векселями:
а) прибутковий
б) банківсько-дисконтний
в) рентабельний
г) купонно-еквівалентний
д) рентабельно-прибутковий

13. Кредитний портфель банку – це:
а) сукупність виданих позик, які класифікуються на основі різних критеріїв, пов’язаних з різними факторами кредитного ризику або зі способами захисту від нього
б) сукупність послуг, які банк має можливість надавати своїм клієнтам
в) сукупність позик, які видані банком та віднесені до категорії безнадійних
г) сума стандартних кредитів, кредитів під контролем та субстандартних кредитів, які видані банком
д) сукупність отриманих банком позик від інших банків та від Національного банку України

14. Управління кредитним портфелем є складовою
а) загальної політики банку
б) зовнішноьоекномічної діяльності банку
в) депозитної політики банку
г) інветисційної діяльності банку
д) кредитної політики банку

Тема 7. Фінансові послуги на фондовому ринку

1. Фондовий ринок – це:
а) ринок, на якому функціонують фінансові інститути, акумулюючи грошові кошти, перетворюючи їх у позичковий капітал
б) система економічних та правових відносин, пов'язаних із обігом цінних паперів
в) сфера економічних відносин з приводу кругообороту грошового капіталу
г) ринок, де здійснюється купівля-продаж акцій
д) сукупність економічних відносин з приводу страхування операцій з цінними паперами

2. Фондова біржа – це:
а) представник організованого ринку цінних паперів, що функціонує на основі офіційно зареєстрованих правил ведення торгівлі
б) підприємство, де купують-продають акції та облігації
в) юридична особа, яка здійснює емісію цінних паперів
г) організація, яка надає послуги зі зберігання цінних паперів
д) юридична особа, що здійснює діяльність у сфері спільного інвестування

3. Первинний ринок цінних паперів– це:
а) ринок, де здійснюється обіг емітованих раніше цінних паперів
б) система економічних та правових відносин, пов'язаних із обігом цінних паперів
в) ринок, де перебувають в обігу боргові зобов'язання з терміном обігу меншим як один рік
г) ринок, на якому продаються вперше випущені цінні папери
д) ринок, де обертаються цінні папери, емітовані поза юрисдикцією будь-якої однієї країни, які пропонуються для продажу інвесторам різних країн

4. Акції закритих акціонерних товариств розповсюджуються:
а) між засновниками, а також можуть розповсюджуватися шляхом підписки
б) шляхом підписки та купівлі-продажу на біржах
в) між засновниками, не можуть купуватися та продаватися на біржі
г) шляхом розповсюдження їх на вторинному ринку цінних паперів
д) як інструмент зарахування боргових зобов’язань

5. До боргових цінних паперів відносять:
а) облігації, казначейські зобов’язання, векселі
б) ощадні сертифікати, іпотечні облігації
в) облігації, акції, казначейські зобов’язання,
г) депозитні сертифікати, облігації підприємств
д) облігації місцевих позик, векселі, акції
6. Індекс Доу-Джонса представляє:
а) показник зміни цін товарів за певний період
б) передатний напис на цінних паперах (векселях, чеках)
в) курс акцій 30 американських ведучих промислових корпорацій, що котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі на певну дату
г) показник вимірювання інфляції в країні
д) макроекономічний показник, що характеризує кількість виробленої продукції в країні за певний період часу

7. Андеррайтинг – це:
а) страхування від неприємних змін ринкової кон’юнктури
б) складова частина грошового обороту
в) строкові валютні операції на біржовому ринку
г) розміщення цінних паперів нового випуску серед інвесторів інвестиційним банком або брокерського фірмою
д) цінний папір, який надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін

8. Суть біржових операцій проявляється у:
а) купівлі та продажу цінних паперів
б) отриманні прибутку від їх здійснення
в) пошуку бажаючих купити чи подати цінні папери
г) зосередженні попиту та пропозиції на цінні папери
д) реєстрації цінних паперів

9. Для чого використовуються біржові індекси?
а) для встановлення вартості цінних паперів
б) для характеристики ситуації на фондовому ринку
в) для підрахунку прибутків учасників фондового ринку
г) для встановлення валютного курсу
д) немає правильної відповіді

10. Цінні папери – це:
а) свідоцтва про участь їх власників у капіталі компанії або надання позички і передбачають зобов’язання емітентів сплачувати їх власникам доходи у вигляді дивідендів або процентів
б) вид безготівкових розрахунків на грошовому ринку
в) форма розрахунків між суб’єктами підприємницької діяльності, яка передбачає взаємозалік зобов’язань сторін
г) спосіб здійснення безготівкових розрахункових операцій контрагентів за допомогою банківських переказів
д) вид прав юридичних осіб на майно, взяте ними у лізинг

11. Акція – це:
а) письмове зобов’язання відповідної форми, яке надає право його власнику вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін
б) свідоцтво про надання їх власникам довгострокової позички корпорації, фірмі, підприємству
в) контракт на право купити або продати певну кількість цінних паперів у будь-який момент протягом визначеного строку за фіксованою ціною
г) свідоцтво про надання позички, яке дає право на одержання, як правило, щорічного доходу у вигляді процента
д) папір без установленого строку обігу, що засвідчує майнову участь її власника у капіталі акціонерного товариства

12. Залежно від порядку виплати дивідендів розрізняють акції:
а) іменні
б) привілейовані
в) на пред’явника
г) звичайні
д) прості

13. Характерною ознакою акціонерного товариства є:
а) обмежена відповідальність за учасників за зобов’язаннями товариства
б) спільне здійснення господарської діяльності усіма учасниками товариства
в) можливість випуску необмеженої кількості цінних паперів
г) повна відповідальність за зобов’язаннями майном учасників товариства
д) вільний продаж усіх видів акцій на фондовому ринку

14. Облігація – це:
а) контракт на право купити або продати певну кількість цінних паперів у будь-який момент протягом визначеного строку за фіксованою ціною
б) вклад фізичних і юридичних осіб в установи банку з метою отримання прибутку від цих операцій в майбутньому
в) угода, при якій платежі проводяться у встановлений термін за курсом, зафіксованим на час укладення угоди за контрактом
г) свідоцтво про надання позички, яке дає право на одержання, як правило, щорічного доходу у вигляді процента
д) документ, який засвідчує внесення певної суми 6на депозит у банку

15. Номінальна вартість цінного паперу – це:
а) ціна, за якою папери купуються або продаються на ринку
б) вартість, за якою держава викуповує цінні папери в населення
в) вартість, зазначена на цінному папері
г) ціна цінного паперу, встановлена банком
д) курсова вартість цінних паперів

16. Частина чистого прибутку акціонерного товариства, що підлягає розподілу між акціонерами – це:
а) лістинг
б) індосамент
в) андеррайтинг
г) дивіденд
д) акцепт
Тема 8. Фінансові послуги з перейняття ризику

1. Ризик – це:
а) неможливість здійснення операцій на ринку
б) спекуляція на ринку фінансових послуг
в) ймовірність настання несприятливої події
г) небажання учасників фінансового ринку здійснювати операції з фінансовими активами
д) перестрахування при здійсненні фінансових операцій

2. До фінансових ризиків належать:
а) ризик втрати здоров’я учасників фінансового ринку
б) кредитний ризик
в) страховий ризик
г) ризик у сфері інновацій
д) валютний ризик

3. До способів зниження міри фінансового ризику не відносять:
а) продаж ризику
б) уникнення ризику
в) утримання ризику
г) зниження ризику
д) передача ризику

4. Страхування фінансових ризиків – це:
а) встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту
б) процес розподілу коштів, що інвестуються між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою
в) біржова операція з купівлі термінових контрактів або опціонiв
г) уникнення учасниками фінансового ринку здійснення фінансових операцій
д) відношення у захисті інтересів учасників фінансового ринку при настанні певних обставин за рахунок грошових фондів, які формуються зі страхових внесків, що оплачуються ними

5. Хеджування – це:
а) страхування від небажаних змін ринкової кон’юнктури
б) операції обміну однієї валюти на іншу
в) операції з векселями та іншими цінними паперами
г) система безготівкових розрахунків за товари, цінні папери та надані послуги шляхом заліку взаємних вимог
д) встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту

6. Кредитний ризик – це
а) ризик втрати всього інвестованого капіталу, а також очікуваного доходу
б) ризик того, що позичальник не сплатить по позичці
в) ризик того, що ціна активів упаде через ріст норми відсотка
г) ризик того, що протягом певного періоду вартість залучених банком коштів може обігнати середню процентну ставку за кредитами
д) ймовірність того, що зміна курсів іноземних валют приведе до появи у фірми збитків унаслідок зміни ринкової вартості його активів і пасивів

7. Ймовірність значних збитків по кредитах і інших активах унаслідок невиконання позичальником своїх зобов'язань слід розглядати як:
а) процентний ризик
б) валютний ризик
в) кредитний ризик
г) інвестиційний ризик
д) інфляційний ризик

8. Хеджер – це:
а) учасник ринку, що страхує на терміновому ринку свої фінансові активи
б) особа, що прагне дістати прибуток за рахунок різниці в курсах фінансових інструментів, що може виникнути в часі
в) особа, що отримує прибуток за рахунок одночасної купівлі-продажу того самого активу
г) учасник торгів на фондовій біржі
д) особа, що здійснює спекуляції на ринку цінних паперів

9. Що означає поняття «базис» при здійсненні хеджування?
а) середня різниця між ціною готівкового товару і ф'ючерсного контракту на відповідний місяць постачання
б) найменша ціна здійснення ф'ючерсного контракту
в) різниця між ціною ф'ючерсного і форвардного контракту
г) постійна ціна здійснення ф'ючерсного контракту
д) найбільша ціна здійснення ф'ючерсного контракту

10. Біржова спекуляція – це:
а) спосіб одержання прибутку в процесі біржової ф'ючерсної торгівлі, що базується на розходженнях у динаміці цін ф'ючерсних контрактів у часі, просторі і на різні види товарів
б) процес торгівлі цінними паперами на фондовій біржі
в) механізм здійснення операцій на валютній біржі з метою отримання прибутку на зміні валютних курсів
г) надання фінансових послуг біржовими брокерами та маклерами
д) правильної відповіді немає

11. Диверсифікація як спосіб зниження міри фінансового ризику – це:
а) процес розподілу коштів, що інвестуються між різними об’єктами вкладення, які безпосередньо не пов’язані між собою
б) встановлення ліміту, тобто граничних сум витрат, продажу, кредиту
в) відношення у захисті майнових інтересів суб’єктів при настанні певних обставин за рахунок грошових фондів, які формуються зі страхових внесків, що оплачуються ними
г) процес зменшення ризику можливих втрат
д) процедура торгівлі цінними паперами на фондовій біржі
Тема 9. Інфраструктура ринку фінансових послуг

1. Які функції виконує держава на фінансових ринках?
а) консультаційні
б) інформаційні
в) регулювання та контролю
г) перерозполіду коштів між суб’єктами господарювання
д) виховні

2. Представниками інфраструктури валютного ринку є:
а) фондові біржі
б) брокерські фірми
в) комерційні банки
г) валютні біржі
д) страхові компанії

3. З якою метою Національний банк України купує валюту на валютному ринку?
а) щоб підвищити курс іноземної валюти
б) щоб підвищити курс національної валюти
в) щоб поповнити золотовалютні запаси держави
г) щоб надати кредити комерційним банкам
д) щоб здійснювати торговельну діяльність на міжнародних ринках товарів

4. Основною функцією Національного банку України є:
а) втручання у внутрішню діяльність комерційних банків
б) забезпечення стабільності грошової одиниці України
в) представництво інтересів України в міжнародних банках та інших міжнародних кредитних установах
г) забезпечення цінової стабільності в державі
д) контроль за дотриманням податкової дисципліни комерційними банками

5. Національний банк України має право:
а) здійснювати торговельну, виробничу, страхову та іншу діяльність
б) бути акціонером або учасником банків та інших підприємств
в) здійснювати операції з нерухомістю
г) видавати кредити фізичним особам на споживчі потреби
д) немає правильної відповідіТема 10. Державне регулювання та саморегулювання ринку фінансових послуг

1. Державне регулювання діяльності з надання фінансових послуг здійснюється шляхом:
а) ведення державних реєстрів фінансових установ та ліцензування діяльності з надання фінансових послуг
б) нормативно-правового регулювання діяльності фінансових установ
в) нагляду за діяльністю фінансових установ
г) застосування уповноваженими державними органами заходів впливу на діяльність суб’єктів ринку
д) всі відповіді вірні

2. Основними напрямами нагляду Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг є дотримання встановлених критеріїв щодо:
а) ліквідності, платоспроможності та прибутковості активів й ризиковості операцій комерційних банків
б) ліквідності, платоспроможності та прибутковості активів й ризиковості операцій професійних учасників ринку цінних паперів
в) ліквідності, платоспроможності та прибутковості активів й ризиковості операцій валютних бірж
г) ліквідності, платоспроможності та прибутковості активів й ризиковості операцій фінансових установ
д) ліквідності, платоспроможності та прибутковості активів й ризиковості операцій страхових компаній

3. Основним завданням Антимонопольного комітету України є:
а) участь у формуванні та реалізації конкурентної політики України
б) державне регулювання ринків фінансових послуг
в) проведення ефективної політики стосовно забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, робіт та послуг
г) сприяння просуванню національних товарів, робіт, послуг на міжнародні ринки
д) представництво інтересів України в міжнародних установах

4. Виключне право введення в обіг (емісія) гривні і розмінної монети, організація їх обігу та вилучення з обігу належить:
а) комерційним банкам України
б) Державному казначейству України
в) уряду України
г) НБУ
д) Верховній Раді України

5. Мета діяльності Антимонопольного комітету України полягає у:
а) державному регулюванні ринків фінансових послуг
б) проведенні ефективної політики стосовно забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів, робіт та послуг
в) забезпеченні державного захисту конкуренції у підприємницькій діяльності
г) контролі за сплатою податків суб’єктами підприємницької діяльності
д) сприянні просуванню національних товарів, робіт, послуг на міжнародні ринки

6. Державне регулювання фондового ринку здійснюється через:
а) депутатів
б) саморегулівні організації
в) відповідальних осіб на виборній основі
г) Національний банк України
д) Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку

Список використаної літератури

Закон України “Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг”, 2002.
Закон України “Про депозитарну діяльність”, 1998.
Закон України „Про банки та банківську діяльність”, 2001.
Закон України “Про інвестиційну діяльність” від 18.09.91.
Закон України “Про режим іноземного інвестування” від 19.03.96.
Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про страхування” від 04.10.2001.
Закон України “Про цінні папери та фондову біржу” від 24.05.91.
Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії: Указ Президента України від 19.02.93.
Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет КМУ від 19.02.93.
Про довірчі товариства: Декрет КМУ від 19.02.93.
Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних банків: Інструкція НБУ від 14.04.98.
Банківські операції. Підручник / A.M. Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. / За ред д-ра екон. наук, професора A.M.Мороза. К.: КНЕУ, 2000.
Бурмака М.О., Бутенко Д.С., Головко А.Т. Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Навчально-методичний посібник, 2007
Буряк П.Ю. Інтегровані підприємницькі структури формування, ефективність, потенціал. Монографія. – Львів: Логос, 2007
Буряк П.Ю, Карпінський БА, Залуцька Н.С. Податковий контроль. Підручник. - К: «Хай-Тек Прес», 2007.
Васюренко О.В. Банківські операції. – К., 2001.
Василик О.Д. Теорія фінансів. К: 2002.
Корнєєв В.В. Фінансові посередники як інститути розвитку: Монографія. К: Основа, 2007
Кравченко Ю.Я. Ринок цінних паперів: Навч. посіб. К.: Дакор, КНТ, 2008.
Маслова С.О., Опалов О.А. Фінансовий ринок. – К., 2002.
Гриньова В.М. Інвестування. – Х: 2004.
Хома І.Б. Ринок фінансових послуг. – Львів, 2005.
Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник, 2005
Стоянова Є. Фінансовий менеджмент. – К., 1997.
Ходаківська В.П., Беляєв В.В. Ринок фінансових послуг. –ЦУЛ, 2002.
Костіна Н.І. Банки: сучасні інформаційні технології. Ірпінь, 2001.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок. – К., 2002.
Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання. К., 1999.
Статистичний збірник: Економіка Львівщини, 2010.
Унинець-Ходаківська В.П., Костюкевич О.І., Лятамбор О.А.. Ринок фінансових послуг, 2009
Фінансові послуги України: Енциклопед. довід. / Мітюков І.О., Александров В.Т., Ворона О.І., Недбаєва С.М. К: Укрбланковидав, 2001, Т. 16.
Фондовий ринок України: законодавче регулювання: Навч.-метод, посіб. / Бурмака М.О, Бу- тенко Д.С, Головко А.Т. та ін. Видання 3-е, перероб. та доп. К.: Фенікс, 2007.
Шелудько В.М. Фінансовий ринок , 2006
Шустіков А.А. Фінансова статистика: Навчальний посібник, 2002


Інтернет-ресурси

Офіційний сайт Антимонопольного комітету України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Верховної Ради України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. иа/
Офіційний сайт Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. на/
Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фюндового ринку http ://www. ssmsc. go v. иа/
Офіційний сайт Державної податкової адміністрації htlp:www. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. иа/
Офіційний сайт Міністерства фінансів України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Національного банку України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Національного банку України [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Української національної іпотечної асоціації [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Офіційний сайт Фондової біржі «ПФТС» [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] -
Офіційний сайт Фонду гарантування вкладів фізичних осіб [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]. infobirzha.kiev.иа/
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ].иа/
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра фінансів суб’єктів господарюванняМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ
Кафедра фінансів суб’єктів господарювання

Рисунок 4Рисунок 2Шрифт абзацу за промовчаннямЗвичайна таблиця Немає списку

Приложенные файлы

  • doc 18241378
    Размер файла: 165 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий