ekon_dinamika


Чтобы посмотреть презентацию с картинками, оформлением и слайдами, скачайте ее файл и откройте в PowerPoint на своем компьютере.
Текстовое содержимое слайдов презентации:

ПланЕкономічне зростання і економічний розвиток.Модель економічного зростання Харрода-ДомараМодель економічного зростання Солоу.Циклічність як форма економічного розвитку. Сутність та структура економічного циклу. На самостійне опрацювання:Маржиналістська та структуралістська теорії економічного зростання.Золоте правило Солоу як критерій норми заощаджень. Поняття “економічне зростання” більш вузьке ніж поняття “економічний розвиток”. Для вимірювання економічного зростання використовуються річні темпи росту: ; ВВП = Типи економічного зростання: Загальне уявлення про взаємодію всіх факторів економічного зростання дає крива виробничих можливостей Економічне зростання повинно бути пропорційним, відповідати пріоритетам структурної політики країни і бути безперервним. З урахуванням світового досвіду нормальними є темпи зростання на рівні3-5%. Рейтинг країн за ІРЛП Країни з дуже високим ІРЛП Рейтинг країн за ІРЛП Країни з високим ІРЛП …………………………………… Рейтинг країн за ІРЛП Країни з середнім ІРЛП Країни з низьким ІРЛП Існують неокласичні, неокейнсіанські моделі економічного зростання. Для неокейнсіанських моделей економічного зростання характерно:а) в основу беруть умову ефективного сукупного попиту, який визначається рівнем доходу.б) основним фактором економічного зростання вважають інвестиції, бо від нагромадження капіталу залежить рівень доходу і, відповідно, об’єм сукупного попиту Основні передумови моделі Домара-Харрода : модель не враховує технічного прогресуінвестиційний лаг = 0, тобто інвестиції миттєво переходять у приріст капіталу випуск не залежить від затрат праці, оскільки праця не є дефіцитним ресурсом;Норма вибуття капіталу=0Заощадження = інвестиціямвикористовується виробнича функція Леонтьєва, яка передбачає неможливість взаємозаміни факторів виробництва — праці і капіталу середня схильність до збереження і середня ефективність інвестицій є постійними величинами Виробнича функція В.Леонтьєва Основним фактором зростання є нагромадження капіталу основним інструментом регулювання росту – норма заощадження досягнення постійного економічного зростання і динамічної рівноваги автоматично неможливо, значить, держава повинна активно регулювати економічний розвиток країни шляхом зміни величини інвестицій. Недоліки моделі Харрода-Домара : у використанні виробничої функції В. Леонтьєва, у якій праця і капітал не є товарами-субститутами, що суперечить дійсності;незалежність один від одного таких параметрів, як співвідношення доходу і капіталу, граничної норми заощаджень, приросту працюючих, що мінімізуєвірогідність досягнення рівноважного економічного зростання. В цих умовах порушення рівноважного рівня одного з її параметрів руйнує рівновагу всієї системи. Модель Е.Домара досліджує двояку роль інвестицій: в розширені сукупного попиту і в збільшенні виробничих потужностей (сукупної пропозиції) в часі і повністю базується на використанні мультиплікатора. Евсей Домар (1914—1997) Американський економіст. Професор Массачусетського технологічного інституту. Представник економічної школи неокейнсіанства. Область досліджень - теорія економічного зростання. Рой Харрод(1900-1978) англійський економіст, представник неокейнсіанства. Галузь досліджень: економічне зростання, теорія грошей, міжнародна торгівля, валютна система. Р.Харрод досліджуючи економічне зростання економіки в основу своєї ідеї поклав теорію акселератора (прискорювача), яка дозволяє визначити відношення приросту інвестицій від приросту доходу. β = Зміна в інвестиціях / Зміна у доході S=I AD=AS Його модель показує, як три основні фактори пропозиції – капітал, праця і НТП впливають на зростання обсягів виробництва Y = F ( K, L х Е ) Роберт Солоу(1924-…..) американський економіст, Президент Американської економічної асоціації з 1979 р.Неокласична модель була започаткована Р.Солоу, якому в 1987 році було присуджено Нобелівську премію за вклад в теорію економічного зростання. 1. Заощадження = інвестиціям2. Зростання населення впливає на ек. зростання через динаміку капіталоозброєності 3. Зростання капіталоозброєності, залежить від зростання норми заощаджень проте зростання норми заощаджень не може бути постійним, оскільки заощадження обмежують споживання 4. Технологічній прогрес є джерелом постійного зростання як продуктивності праці, так і загального продукту.кінцевим результатом є не зростання продукту як такого, а зростання продуктивності праці. Джерелами економічного зростання за Солоу є: Капіталоозброєність (запаси капіталу на одного працюючого) може змінюватись з кількох причин, а саме:інвестиції збільшують обсяг капіталу на працівника;фізичне і моральне зношення капіталу зменшує його обсяг на працівника;збільшення чисельності працівників зменшує обсяг капіталу на одного зайнятого. Основним фактором зростання є зростання капіталоозброєності основним інструментом її регулювання є норма заощадження при зростанні норми заощаджень економіка матиме більше інвестицій, більший запас капіталу, більший рівень виробництва Загальноприйнятною концепцією ООН є концепція сталого економічного розвитку. Сталий економічний розвиток – це розвиток, що задовольняє потреби дійсного часу, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої власні потреби.

Приложенные файлы

  • ppt 18241191
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий