dopusk_IzhKG_1


@1
Негізгі жазуға қатысты қиманың сызықтау бұрышын көрсет?
A) 45
Жіңішке үзік сызықтың қалыңдығы неше?
[email protected]
A)
@3
Сызбада қайсы жерде дұрыс штрихтау көрсетілген?

A) А
@4
А2 форматының өлшемдерін көрсет?
A) 420х594
@5
ЕСКД мен қандай үлкейту масштаб қатары анықталады?
A) 2:1; 2,5:1; 4:1
@6
Көлбеудің дұрыс белгіленуін көрсет?
A) С
@7
Сызықтау жиілігі неше мм тең?
A) 1…10
@8
А3 форматының өлшемдерін көрсет?
A) 297х420
@9
Құбырлық бұранданың төбесіндегі бұрыштары неше градусты құрайды?
A) 55
@10
ЕСКД-мен шрифтілердің қандай өлшем қатары анықталады ?
A) 2,5; 3,5; 5; 7
@11
Рамкаға қатысты 450 пен орындалған қайсы сызбада сызықтау дұрыс көрсетілген?

A) С
@12
Өлшем сызықтарының арақашықтығы қанша?
A) 7…10
@13
Газдық монтаждау схемасы сызбада қалай белгіленеді?
A) Х4
@14
Сызбада трапециялы бұранда қалай белгіленеді?
A) Тr20×8(Р4)
@15
Қайсы жерде сызықтау дұрыс орындалған?

A) А
@16
Шығару сызықтары өлшем сызықтарынан неше мм асуы керек?
A) 1…3
@17
Үзік сызық қайда қолданылады?
A) көрінбейтін контурларда
@18
Қандай формат басқа форматтарды өлшеу бірлігі болып қабылданған?
A) А4
@19
Берілген А нүктесі қандай бетте орналасқан?

A) сферада
@20
Қандай сызбада детальдің фронталь тілігі дұрыс орындалған?

A) С
@21
Негізгі проекциялау жазықтықтар саны неше?
A) 6 жазықтық
@22
Берілген А нүктесі қандай бетте орналасқан?

A) конуста
@23
Қандай сызбада детальдің профиль тілігі дұрыс орындалған?

С
AutoCAD графикалық жүйесінің бағдарламалық тілі қалай аталады: A) AutoLISР
Берілген А нүктесі қандай бетте орналасқан?

A) жазықтықта@26
Қандай сызбада детальдің фронталь тілігі дұрыс орындалған?

A) А
@27
Симметриялы детальдің тілігімен түрін қандай сызық шектейді?
A) үзілме нүктелі
@28
Берілген А нүктесі қандай бетте орналасқан?

A) цилиндрде
@29
Қандай сызбада детальдің фронталь тілігі дұрыс орындалған?

A) С
@30
Жергілікті тілік қандай сызықпен шектеледі?
A) тұтас ирек
@31
Қандай өлшемде қате бар?

A) 1:5
@32
10 мм тесіктің өлшемдері қалай дұрыс қойылады?
A) 4 отв.10
@33
Схемалардың түрлері мен типтерін қандай стандарт анықтайды?
[email protected]
A) ГОСТ 2.701-84
@34
Үш бірдей фасканың өлшемдері қалай қойылады, бұрышы 450, катеті 2 мм ге тең ?
[email protected]
A) (2х450)
3 фаски
@35
Қандай сызбада сырықтағы бұранда дұрыс көрсетілген?

[email protected]
A) В
@36
Болттың шартты түрдегі белгіленуін көрсет?

[email protected]
A) Болт М12 х 40ГОСТ 7798-70
Фасканың өлшемі қандай сызбада дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С
@38
Шпильканың сызбада шартты белгіленуін көрсет ?

[email protected]
A) шпилька М12х60
@39
Қандай сызбада бұрандалы қосылыс дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С
@40
Диаметрі 20мм болтқа немесе шпилькаға арналған шайбаны сызбада қалай белгілейді?
[email protected]
A) Шайба 20 ГОСТ 11371-68
@41
Қандай сызбада болттың немесе винттің басындағы бұранда дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С
@42
Қандай сызбада винттік қосылыс дұрыс көрсетілген?

[email protected]
A) С
@43
Қандай сызбада тесіктегі бұранда дұрыс орындалған?

[email protected]
A) А
@44
Қандай сызбада болтты қосылыс дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С@45
Қандай сызбада шартты түрде сыртқы құбырлық бұранданың өлшемі дұрыс қойылған?

[email protected]
A) D
@46
Қандай сызбада шпилькалы қосылыс дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С
@47
Қандай сызбада бұрандалы қосылыс қимасы дұрыс орындалған?

[email protected]
A) В
@48
Қандай сызбада тесіктегі бұранда дұрыс орындалған?

A) С
@49
Сызбаға тексті енгізу үшін қандай шрифт қолданылады?
[email protected]
A) Техникалық
@50
Мына белгі қандай қосылысты көрсетеді?

[email protected]
A) пісіру
@51
Қандай сызбада винттің басы дұрыс орындалған?

[email protected]
A) С
@52
Сызбаға өлшемдерді түсіру үшін қандай команда қолданылады?
[email protected]
A) Размеры
@53
Екі немесе үш өлшемді модельдеуде HATCH командасының қызметі?
[email protected]
A) Штрихтау
@54
Мына кескіннің қайсысы құбырлық бұранданың профилі болып табылады?

A) 2
Қандай сызбада бұранданың өлшемдері дұрыс көрсетілген?

[email protected]
A) D
@56
Үш өлшемді модельдеуде SUBTRACT командасының қызметі?
[email protected]
A) Алып тастау
@57
Мына белгі қандай қосылысты көрсетеді?

[email protected]
A) Дәнкерленген
@58
Екі немесе үш өлшемді модельдеуде CHAMFER командасының қызметі?
[email protected]
A) Фаска жасайды
@59
Қиюшы жазықтықтың санына байланысты тіліктер нешеге бөлінеді ?
[email protected]
A) 2-ге
@60
Мына кескіннің қайсысы тіректік бұранданың профилі болып табылады?
[email protected]
A) 4
@61
Екі немесе үш өлшемді модельдеуде FILLET командасының қызметі?
[email protected]
A) Түйіндестіреді
@62
Конустық беттің дұрыс белгіленуін көрсет?

[email protected]
A) С
@63
Екі немесе үш өлшемді модельдеуде SCALE командасының қызметі?
[email protected]
A) Масштаб
@64
Мына кескінде қайсысы қапсыра пісірілген?

A) 4
@65
Екі өлшемді модельдеуде ARRAY командасының қызметі?
[email protected]
A) Объектіні көбейтеді
@1
Ќай сызбада т‰йістірілген, жиектері тік, екі жаќты ќосылыстар кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@2
Шартты кескіні жєне белгілеуіне ќарап профиль тµбесіндегі б±рышы 600 болатын тењ б‰йірлі ‰шб±рыш б±рандалары ќай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@1
Ќандай сызбада бµлшектіњ ќимасын кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@2
Егер А стрелка бойынша оњ жаѓы бµлшектіњ т‰рі ќандай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@1
Екі фронталь проекциялаушы жазыќтыќтардыњ ќиылысуы ќандай сызбада т±рѓызылѓан?

[email protected]
A) B
@2
Жалпы жаѓдайдаѓы фроонталь проекциялаушы жазыќтыќтардыњ ќиылысуы ќандай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@1
Ќандай сызбада тік б±рышты б±ранда профилі аныќталѓан

[email protected]
A) B
@2
Шартты кескіні жєне белгілеуіне ќарап профиль тµбесіндегі б±рышы 550 болатын жєне ±штары дµњгелек тењ б‰йірлі ‰шб±рыш б±рандалары ќай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша ±саќ ќадамды болтпен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) B
@2
Ќандай сызбада трапециялыќ б±ранданыњ профилі кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@1
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша тавролыќ т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) D
@2
Ќандай сызбада бµлшектіњ сатылы тілік кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша шойыннан жасалѓан бµлшектерді шпильканыњ кµмегімен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@2
Бµлшектіњ астынан ќараѓандаѓы кµрінісі ќандай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@1
Ќандай сызбада шпонканыњ кµмегімен біріктіруі кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@2
Ќандай сызбада т‰йістірілген, бір жиегі ќиѓаш, бір жаќты кілтті ќосылыстары аныќталѓан?

[email protected]
A) D
@1
Шартты кескіні жєне белгілеуіне ќарап б‰йірлері тењ емес трапеция б±ранданы ќай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@2
Ќандай сызбада тавролыќ, жиектері тік, екі жаќты ќосылыстар аныќталѓан?

[email protected]
A) C
@1
Ќандай сызбада беттестірілген, жиектері тік, екі жаќты ќосылыстар аныќталѓан?

[email protected]
A) B
@2
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша беттестірілген т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) A
@1
Бµлшектіњ ‰стінен ќараѓандаѓы кµрінісі ќандай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@2
Ќандай сызбада бµлшектіњ жергілікті тілік кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@2
Ќандай сызбада бµлшектіњ жергілікті тілік кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша ірі ќадамды винтпен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@2
Ќандай сызбада А стрелкасы бойынша бµлшектіњ кµрінісі кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша шойыннан жасалѓан бµлшектерді шпильканыњ кµмегімен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) D
@2
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша бµлшектерді дєнекерлеп біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@1
Ќандай сызбада А стрелкасы бойынша бµлшектіњ кµрінісі кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@2
Ќандай сызбада бµлшектіњ к‰рделі сыныќ тілік кµрсетілген?

[email protected]
A) [email protected]
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша т‰йістіріліп пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@2
Ќандай сызбада профиль бойынша ќ±бырлыќ цилиндрлік б±ранданы кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@1
Ќандай сызбада профилі б‰йір ќабырѓаларыныњ арасындаѓы б±рышы 300 болатын тењ б‰йірлі трапеция б±ранданы кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@2
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша тавролыќ т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) [email protected]
Ќандай сызбада профиль бойынша метрлік б±ранданы кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@2
Кескіні мен белгіленуі бойынша фитингініњ кµмегімен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) [email protected]
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша б±рыштыќ т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) B
@2
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша беттестірілген т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) D
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша шойыннан жасалѓан бµлшектерді шпильканыњ кµмегімен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@2
Кескіні мен белгіленуі бойынша болаттан жасалѓан бµлшектердегі б±рандалы тесіктерге арналѓан шпилька т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) A
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша ±саќ ќадамды винтпен біріктіру т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) C
@2
Кескіні мен белгіленуі бойынша ‰шкірісті б±рандалы ќозѓалысты винттіњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) D
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша болаттан жасалѓан бµлшектердегі б±рандалы тесіктерге арналѓан шпилька т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) A
@2
Кескіні мен белгіленуі бойынша ірі ќадамды болттыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) D
@1
Кескіні мен белгіленуі бойынша ±саќ ќадамды винтті ќандай сызбада кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@2
Аксонометриядаѓы берілген (A,B,C,D) кµрінісінен ќайсысы А т‰ріне сєйкес келеді?

[email protected]
A) B
@1
Аксонометриядаѓы берілген (A,B,C,D) кµрінісінен ќайсысы С т‰ріне сєйкес келеді?

[email protected]
A) C
@2
Аксонометриядаѓы берілген (A,B,C,D) кµрінісінен ќайсысы В т‰ріне сєйкес келеді?

[email protected]
A) D
@1
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте Б-Б ќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@2
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте Г-Г ќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@1
Сызба салынатын параќтардыњ А4 пішімніњ µлшемдерін кµрсетіњдер.
[email protected]
A) 210 мм х 297 мм
@2
Негізгі жазу мен ќосымша баѓананыњ µлшемдері т‰сірілген. F µлшемін кµрсетіњдер?

[email protected]
A) 55 мм
@1
Егер кесіндініњ ±зындыѓы 50 мм тењ, ал оныњ бейнесі 100 мм берілсе, сызбаныњ масштабтыњ белгіленуін кµрсетіњдер.
[email protected]
A) М 2:1
@2
Геометриялыќ дененіњ алдынан ќараѓандаѓы кµрінісі кµрсетілген. ‡стінен ќараѓандаѓы кµрінісін кµрсетіњдер.

[email protected]
A) A
@1
Сызбада орындалу жєне белгіленуі бойынша б±рыштыќ т‰рімен пісірілген ќосылыстардыњ т‰рін аныќтањдар?

[email protected]
A) B
@2
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен к‰рделі сыныќ тілік болып келеді?

[email protected]
A) A
@1
Кµпќырлы дененіњ алдынан жєне ‰стінен ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісін кµрсетіњдер?

[email protected]
A) C
@2
Ќандай сызбада металдыњ ГОСТ 2.306-68-не сєйкес графикалыќ белгіленуін кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@3
Аксонометриядаѓы берілген (A,B,C,D) кµрінісінен ќайсысы D т‰ріне сєйкес келеді?

[email protected]
A) A
@4
Сызбада берілген A,B,C,D геометриялыќ денелерден фронтальды тілікті кµрсетіњдер?

[email protected]
A) D
@5
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен фронтальды тілік болып келеді?

[email protected]
A) B
@6
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен горизонтальды тілік болып келеді?

[email protected]
A) C
@7
Ќандай сызбада жергілікті тілік кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@8
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен горизонтальды сатылы тілік болып келеді?

[email protected]
A) C
@9
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен кµлбеу тілік болып келеді?

[email protected]
A) D
@10
Сызба салынатын параќтардыњ А3 пішімніњ µлшемдерін кµрсетіњдер.
[email protected]
A) 297 мм х 420 мм
@11
Геометриялыќ дененіњ екі сурет берілген. Ќай суреттен фронтальды сатылы тілік болып келеді?

[email protected]
A) B
@12
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте А-Аќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@13
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте Д-Д ќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@14
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте B-Bќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) B
@15
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте Б-Б ќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) D
@16
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте А-Аќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) A
@17
Сызбада бµлшектіњ алдынан жєне сол жаѓынан ќараѓандаѓы кµрінісі берілген. Ќай суретте Д-Д ќиманы кµрсетілген?

[email protected]
A) C
@18
Ќандай сызбада ќырларыныњ µлшемі 100х100х100 куб изометрия проекцияларында кескінделген?

[email protected]
A) A
@19
Ќандай сызбада ќырларыныњ µлшемі 100х100х100 куб ќиѓаш б±рышты диметрияда кескінделген?

[email protected]
A) D
@20
Ќандай сызбада ќырларыныњ µлшемі 100х100х100 куб ќиѓаш б±рышты изометрияда кескінделген?

[email protected]
A) C
@21
Ќандай сызбада ќырларыныњ µлшемі 100х100х100 куб тік б±рышты диметрияда кескінделген?

[email protected]
A) B

Приложенные файлы

  • docx 18238895
    Размер файла: 2 MB Загрузок: 3

Добавить комментарий