abramenkova_v_v_socialnaya_psihologiya_detstva


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
Нмпмажг нмпаэчглм блбйжс тглмкглб вгрпраб а жпрможж
исйырсощ ж пмаогкгллмпрж а имлргипрг кгдвжпфжнйжлболмбм
лбнобайглжэ пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб. Номпйгдглб
ыамйьфжэ абдлгзцжу пмфжбйылщу мачлмпргз, мрагрпрагллщу
б прблмайглжг йжхлмпрж огаглиб, – пгкыж ж вгрпимбм пмма
чгпраб; номблбйжжомаблщ спймажэ ж кгублжкщ номэайглжэ а
босннбу кбйыхжима ж вгамхги пнмпмалмпрж и пмпробвблжь ж пм
обвмаблжь; обпиощрб слжибйылмпры вгрпимз псаисйырсощ ж гг
лбхглжг а нмпромглжж огаглимк иборжлщ кжоб – фгймпрлмз
Нмпмажг плбадглм Ножймдглжгк, пмпрмэчжк ж пнжпиб ог
имкглвмабллмз йжргобрсощ, мачжу ащамвма, пймабоэ жпнмйы
сгкщу ргокжлма ж нмлэржз, б рбидг номбобккщ вжпфжнйжлщ.
Ибдвбэ бйбаб нмпмажэ пмномамдвбгрпэ жймдглжгк жрмбма ж
амномпбкж вйэ рамохгпимбм мпкщпйглжэ ж пбкмномагоиж, хрм
нмамйжр мфглжры огсйырбрщ майбвглжэ исопмк ж сажвгры нго
умймбмнгвббмбжхгпижу асма, имййгвдгз ж йжфгга, лм ж пнгфжб
йжпрбк бскблжрболмз птгощ, б рбидг апгк, ирм жлргогпсгрпэ лм
ащкж лбнобайглжэкж жсхглжэ вгрпраб.
Б 16 Пмфжбйылбэ нпжумймбжэ вгрпраб: Схгалмг нмпмажг. –
аднлоишй  йЭивкщзй
Мбйбайглжг
Пнгфжтжиб нмлбабргйылмз пжрсбфжж блбйжб вгрпраб иби
пмфжмисйырсолмз фгймпрлмпрж а пжпргкг гбм клмбммаоблщу
паэгз п кжомк а лбпрмэчгг аогкэ убобиргожсгрпэ апг саг
йжхжабьчжкпэ обощамк кгдвс амббрпрамк ыкнжожхгпижу
тбирма м огаглиг а обкибу гпргпрагллмлбсхлщу ж бскблж
рболщу вжпфжнйжл ж мрпсрпражгк мачгбм, кгрмвмймбжхгпимбм
Нмрогалмпры а рбимбм омвб мпкщпйглжж лбогйб иби
алсрож пбкжу вжпфжнйжл (ажмймбжж, бглгржиж, кгвжфжлщ,
вгкмбобтжж, ырлмймбжж, жпрможж, нгвббмбжиж ж во.), рби ж лб
А лбпрмэчгг аогкэ блбйж вгрпраб а пжпргкг гбм клмбмма
облщу паэгз п кжомк убобиргожсгрпэ, амнгоащу, жкглг
лжгк и имлфс УУ прмйгржэ пмфжбйылмбм прбрспб огаглиб ( мр
нмйлмз бажпжкмпрж мр амйж аомпйщу
– и мрлмцглжэк нб
ожргрлмпрж ж нобабк огаглиб), б, амармощу, апг сагйжхжаб
ьчжкпэ обощамк кгдвс амббрпрамк ыкнжожхгпижу тбирма м
огаглиг а обкибу гпргпрагллмлбсхлщу ж бскблжрболщу вжп
фжнйжл ж мрпсрпражгк мачгбм кгрмвмймбжхгпимбм нмвумвб и
блбйжс Вгрпраб иби обажабьчгбмпэ тглмкглб а исйырсог ж
Огмаумвжкмпры кгдвжпфжнйжлболмбм пжлргб номайгкщ
вгрпраб иби мпмамз нпжумпмфжмисйырсолмз ибргбможж, п нм
кмчыь имрмомбм амкмдлм пмвблжг фгймпрлмз нблмобкщ
ногвпрбайглжз м бимлмкголмпрэу прблмайглжэ йжхлмпрж
огаглиб а мачгпраг, ащпибблб сдг клмбжкж ажвлщкж схг
лщкж: О. Ибм, П. Кмпимажхж, Б.А. Нгромапижк, В.Ж. Тгйы
вцргзлмк, О. Убоог, В.В. Юйыимлжлщк, Ю. Юожипмлмк ж вос
бжкж. Рбимг нмлжкблжг вгрпраб, лг акгчбьчггпэ а сижг
обкиж йбамобрмолмз ыипнгожкглрбржиж, ножамвжр и сагйжхг
лжь нмрмиб жппйгвмаблжз нм ыимймбжхгпимз нпжумймбжж об
ажржэ огаглиб (С. Вомлтглаогллго), нм ырлмбобтжж вгрпраб
(К. Кжв), нм пмфжмймбжж вгрпраб (А.П. Пмаижл), ыимймбжж
вгрпраб (А.Ж. Нблма), блромнмймбжж вгрпраб (А.Ж.
Нмвмалм имнголжиблпимз ймбжиг а XVI а., апрснжацгз а
номржамогхжг п пжпргкмз Нрмйгкгэ, лбсиб ж мачгпрам а УУ
а. прмйилсйжпы п огбйылмпрыь пкглщ
а жппйгвм
абргйыпимз нобиржиг – п «аомпймфглрожкб» лб «вгрмфглр
Парадигма (от грч. примр, образц) — исходная концп
туальная схма, модль постановки проблм и их ршния,
господствующих в тчни опрдлнного историчского
приода в научном сообщств. Смна П. означат научную
Огмаумвжкмпры обобамриж лмамбм нмамомрб а пжпргкг
лблжэ ж лмамбм ногвкгрб маспймайглб, иби нобажйм, амлжи
, паэбллщу йжам п лбимнйглжгк лмащу
тбирма, лг сийбвщабьчжупэ а обкибу ргможж, йжам п амлжи
Парадокс (от грч. ножиданный, странный) — противор
чи, приводящ к взаимно исключающим заключниям, вы
Рбижкж нбобвмипбкж
– номржамогхжэкж а жсхглжж ог
БвйлзнЭпдЭуь бвпозлж гдк
, ьожвжхгпижг пам
амвщ, бтжипжомабллщг а кгдвслбомвлщу, бмпсвбоп
рагллщу ж во. вмискглрбу
(мпмагллм а
амйыцжу бмомвбу) номпроблпраб вгрпимз джлгвгэргйы
лмпрж , тбиржхгпимг йжцглжг лгмршгкйгкмбм нобаб
огаглиб лб жбос, ногдвг апгбм, робвжфжмллсь вйэ апгу
Увкклопщ бвпвж
ж аобиб, тмокжомаблжг омвжргйыпижу
спрблмами ж мпмамз ыкмфжмлбйылмз паэж п огаглимк
джлы пгкыж «обвж вгргз»
огимг
окгвкв нлгбЭ
, мпмлбллмг агаобхжг: «
увкклопщ бвпвж опЭ
клапоь оЭйлопльпвищкшй сЭзплнлй, йлпанрыцй
ланЭкфвкв нлгбЭвйлоп
– пЭзла мЭнЭблзо кЭхвал
Нмащцглжг а нмпйгвлгг вгпэржйгржг
рнлакь гдк
ог
аглиб ж пгкыж (омпр нмрогайглжэ рмабома ж спйсб, а рмк
хжпйг ж вгрпижу, нмащцглжг джлгллмбм имктморб,
кгублжбфжэ ащрб, имйжхгпрам ж ибхгпрам вгрпимз жл
вспрожж обайгхглжз
– илжб, тжйыкма, жбосцги ж но.)
плждглжг
зЭфвопаЭ гдк
(псашгиржалмз свмайгр
амогллмпрж огаглиб спймажэкж джлж, гбм нпжумыкм
фжмлбйылмг айббмнмйсхжг, мнржкжк). А Омппжж нмп
йгвлжг мапрмэргйыпраб ащобдглщ мпмагллм огим
– а
ажвг рогамбж, бнбржж, нгппжкжкб, ногдвг апгбм иби
иби вгрммрагодглжг, вгрмсажзпрам а
тмокбу мрибб мр вмомащу вгргз, кжййжмлма бамо
рма, пмфжбйылмбм пжомрпраб, вгрпимз агпножмолмпрж
(спщлмайглжг/ свмхгоглжг) хсджу
Юрж ж восбжг нбобвмипщ а птгог вгрпраб, аийьхбэ ыим
лмкжхгпижг, ьожвжхгпижг, нмйжржхгпижг ж пмфжбйылщг ж
ножхжлщ, жкгьр мхглы псчгпрагллщз
имк
нмлглр, ж эайэьрпэ пжблбйбкж и нгогмпкщпйглжь пбкмбм
мнвбйвпЭ кЭрфклал дрфвкь
огаглиб, иби а нпжумймбжж, рби ж
НЭдапв лбнЭдЭ нвбвкзЭ а ипвнЭпрнв  озроопав.
А жп
рможж мачгпраб п имлфб УVII агиб а Ибнбвлмз Гаомнг нмп
ргнгллм кглэйжпы фгллмпрлщг можглрбфжж ж абйэвщ лб
огаглиб ж вгрпрам а фгймк ж пбк кмвсп ампнжрблжэ а прм
– псашгирлмыкмфжмлбйылсь. Юнмуб Номпагчглжэ,
мпмагллм а жписппраг, йжргобрсог, млбкглмабйбпы нмэайг
Вхкваозж А.А.
Пмфжбйылмг снобайглжг омдвбгкмпрыь //Амномпщ
лжгк маобб жвгбйылмбм хгймагиб
– огаглиб (З.Осппм). Ог
аглми иби: вмаощз вжибоы Юкжйы (XVIII а.), хжпрщз блбгй
жйж агажллщз пробвбйгф
– Ббаомц ж Мйжаго Ражпр (XIX а.),
б рбидг кбйглыижг бгомж осппижу нжпбргйгз П.Р. Бипбимаб,
А.К. Ббоцжлб, О.Б. Нмкэймапимбм, М.О. Рмйпрмбм, Т.К. Вм
прмгапимбм, Б.Н. Шгумаб XIX агиб. Обимлгф, УУ а.
– ырм Рмк
Пмзго ж Бгигйыагоож Тжлл
– «
мвнашв оймплйш плал, фпл
мнлдлхил лпзншпв нвбвкзЭ зЭз пЭзлалал, нвбвкзЭ зЭз фвил
авзЭ, мшпЭыцвалоь мнлбцпщоь з гдк млонвбопалй оалвал
олбопавкклал лмшпЭ
» [Вмйырм
, п.45]. Юрм ибпбймпы лг рмйыим
йжргобрсощ, лм ж жмаобжргйылмбм жписппраб, писйынрсощ,
б бргк ж ижлгкбрмбобтб. Нмэайэьрпэ маобщ вгрпраб, огим
мрйжхбьчжгпэ мр жмаобдглжз Погвлгагимаыэ ж Омамбм аог
кглж, огаглиб ампнгабьр, жк йьасьрпэ, гбм жсхбьр. А УУ
агиг номамбйбцбгрпэ исйыр огаглиб, УУ аги машэайэгрпэ аг
А рм дг аогкэ, а Омппжж жкггрпэ памэ пнгфжтжиб а ам
оглжэу лб огаглиб ж гбм кгпрм а пмфжбйылмз пжпргкг. П мв
лмз прмомлщ, ьожвжхгпимг агпнобажг вгргз, а мпмагллмпрж
вгамхги, жу нмйлбэ бажпжкмпры мр амйж омвжргйгз ащйж нож
псчж апгк пмпймажэк а Омппжж вм пгогвжлщ XIX а., мвлбим
сЭзпфвозЭь увкклопщ бвпопаЭ
ащйб жлмз. Гпйж нм росвм
амкс бимлмвбргйыпрас Блбйжж а имлфг УIУ агиб огаглми 11
йгр, обамрбьчжз лб тбаожиг, лгп апь кгос мрагрпрагллмпрж
ж б номажллмпры кмб ащры иблгл лбобалг пм аомпйщк, рм
Омппжэ лг лбйб нмвмалщу дгпрмижу бимлма. Восбжк абд
лгзцжк пажвгргйыпрамк бйсамимбм сабдглжэ и вгрпрас эаж
ймпы псчгпрамаблжг мпмамбм ржнб
бвпозлж оаьплоп
а роб
вжфжмллмз осппимз исйырсог
– айббмбмагзлмбм нмхжрблжэ
паэрщу вгргз а огйжбжмлмз джлж лбомвб, рбижу иби Вжкжр
ожз Сбйжхгпижз, Жмблл Спрьдпижз, Боргкжз Агоимйыпижз,
Вмбмйгн Шголмэопижз ж во. Рбзлб паэрмпрж ж лгнмпржджкбэ
рбзлб вгрпраб пмгвжлжйжпы иби слжибйылмг эайглжг осппимз
Пм армомз нмймажлщ УУ прмйгржэ а кжог лбпрснбгр иб
хгпрагллм лмащз ырбн ногдвг апгбм
ножлблжэ
прбрспб вгрпраб аомпйщк пммачгпрамк: 1959 б.
– Вгийб
обфжэ ноба огаглиб, 1979 б.
– ЯОГПИМ машэайгл Бмвмк
Огаглиб, 1989 б.
– ножлэржг Кгдвслбомвлмз имлаглфжж м
нобабу огаглиб. Нмэайглжг вгрпижу Кгдвслбомвлщу имлб
огппма, «вгрпимз вжнймкбржж», вгрпижу рамохгпижу тмоскма
Пмфжбйылбэ пнгфжтжиб ащржэ огаглиб бийьхбгрпэ а рмк,
хрм мл жлбхбйылм ащпрснбгр иби ногвпрбажргйы мвлмаог
кгллм васу амйыцжу пмфжбйылщу мачлмпргз
йнЭ аднлоишт
йнЭ бвпвж
. Иби нжцгр М.П. Ащбмрпижз, “
нвбвклз гавп а
балжклж бвжопапвищклоп. Обк йн биь квал олопЭаиьвпоь кЭ
локлав вал олбопавкклал, оалжопавкклал вал мннлбв йшхивкь,
– кЭ локлав кЭаьдЭкклал вйр лзнргЭыцй вал иыбщй
О.С. Выготский (1896-1934)
— российский психолог, ос
новоположник культурно-историчской тории; многи го
положния послужили толчком к развитию цлых научных
направлний: в языкознании и психиатрии, дфктологии
и этнографии, искусствознании и смиотик, философии и
психологии развития. Эвристичны иди Выготского о зон
ближайшго развития», о роли дтского коллктива как ис
точник развития высших психичских функций рбнка
и многи други до сго дня н исчрпали свой научный и
– хйгл кбймз босннщ (пгкыж, вгрпбвмапимз
босннщ), пммачгпраб (вгрпимбм жбомамбм жйж рамохгпимбм
машгвжлглжэ), амобпрлмбм ийбппб (вмцимйылжима, кйбвцжу
цимйылжима, нмвомприма), вгрпимз псаисйырсощ (осппимз,
бокэлпимз, агймосппимз ж но.), мл
– джргйы памгбм нмпгйиб,
бмомвб, проблщ, Игкйж. Мпмлблжг огаглимк пмапрагллмз
ножлбвйгдлмпрж и рмз жйж жлмз босннг, амйыцмз жйж кбймз,
маспймайглм обйжхлщкж тбирмобкж
– гбм амобпрмк, пмфж
Гпргпрагллм, хрм амобпрлщг боблжфщ вгрпраб ащйж апгбвб
пмфжмисйырсолм маспймайглщ, нмваждлщ ж нмрмкс агпыкб
лгхгриж а обйжхлщг ынмуж. Ибдвмг аогкэ мпкщпйжабйм пгаэ
иби амйгг огймг, амйгг «аомпймг»; вгрпимпры, огаэхйжампры
ножлбабйжпы лгвмпрмзлмз хгормз. Фгллмпры «ащры аомп
йщк» мпмлбабйбпы огаглимк вмпрбрмхлм облм, б жлтбл
ржйылщг хгорщ
– лбжалмпры, лгобфжмлбйылмпры, агмрагрп
рагллмпры, лгногвспкмрожргйылмпры, лгнмпогвпрагллмпры
ж во. аомпйщк пммачгпрамк вмйбмг аогкэ ампножлжкбйжпы
иби лгббржалщг убобиргожпржиж. Мжцы а УУ а. огаэхйжампры
прбйб ампножлжкбрыпэ плжпумвжргйылм, мпмагллм ножкглж
ргйылм им аомпймкс хгймагис, ксдхжлг ж кмбйб нмэажрыпэ
хбпрм снмкжлбгкбэ тобб Н.Б. Тймоглпимбм «
– фвил
авз, олтнЭкахж кЭ аоы гдкщ бвпопал
». Нмпргнгллм аомп
ймпры нгогпрбгр ащры фгллмпрыь, б жлтблржйылмпры аумвжр а
– лг рмйыим вйэ аомпймбм, лм а лбхжргйылмз пргнглж
ж вйэ огаглиб, нмпимйыис жкгллм спрблмаиб «ащры огаглимк»
П.А. Флорнский (1882
— 1937)
— русский учный-энцик
лопдист (философия, лингвистика и смиотика, матма
тика и физика, богослови и искусствознани), автор ц
лостного учния о нобходимости гармонии разума и вры,
философии и богословия, искусства и науки. В го письмах
и воспоминаниях содржатся тонки наблюдния о дтской
психологии. Умр (расстрлян ) в ГУОАГ, рабилитирован
Рбижк маобмк, жкглглжг прбрспб вгрпраб а мачгпраг
нмрогамабйм лмамбм нмвумвб и жсхглжь огаглиб а ногвкгр
лмк ж пмфжбйылмк кжог, бвбьчгбм жпрможхгпижз агирмо
обажржэ а пмхгрблжж п ырлмймбжхгпимз йжлжгз айжэьчжу лб
огаглиб исйырсо ж п млрмбглгржхгпимз мпыь гбм жлвжажвсбйы
лмз джлж, р.г. обобамриж
жппйгвмаблжэ вгрпраб а
Бйбаб 1
Пмаогкгллбэ пмфжбйылбэ пжрсбфжэ обажржэ вгрпраб, амлжи
цбэ ангоащг а жпрможж фжажйжбфжж, рогасгр лбсхлщу обоб
амрми а цжомижу птгобу: вгрпимз ж амобпрлмз нпжумймбжж,
нгвжброжж, жпрможж, ырлмбобтжж, вгкмбобтжж, вгрпимз нпжуж
А пмаогкгллщу спймажэу лбимнйглжэ мбомклмбм имйжхгп
раб тбирма алсрож лбси м хгймагиг амлжибгр лгмаумвжкмпры
обосцглжэ агвмкпрагллщу боблжф ж пнгфжбйжбфжж, нм ащоб
дглжь А.Ж. Аголбвпимбм, «
кв мл кЭрзЭй, Э мл мнлбивйЭй
». Рбимз
имкнйгиплмз номайгкмз эайэгрпэ номайгкб «Огаглми а кжог»,
Клмбмбобллмпры тглмкглмймбжж, лгмашэрлмпры нмйсхгл
лщу ыкнжожхгпижу тбирма ж бимлмкголмпргз номэайглжз
огаглиб а обйжхлщу мробпйэу лбсхлмбм лблжэ, нмасдвбьр
схглщу «машэры лгмашэрлмг»
– мпсчгпражры нмнщрис клмбм
кголмбм блбйжб вгрпраб лб прщиг облщу вжпфжнйжл а рогу
Ог пйсхбзлм нмырмкс, апкброжабэпы а асвсчгг лбсиж, ж
агпрлщз вгрпижз нпжумймб О. Ибм бймб гг номбогппб ажвжр
а жлргбобфжж вгрпимз нпжумймбжж п пмфжбйылмз, б иоснлщз
пмфжбйылщз нпжумймб П. Кмпимажхж пхжрбгр, хрм прщи пмфж
бйылмз нпжумймбжж п восбжкж вжпфжнйжлбкж, а хбпрлмпрж, п
вгрпимз нпжумймбжгз ж ырмймбжгз, амйыгр пагджг пжйщ а рг
можь ж кгрмвщ пмфжбйылмнпжумймбжхгпимбм жппйгвмаблжэ.
Мвлбим ноэкмг лбймдглжг имлфгнрсбйылмбм бннбобрб об
лщу вжпфжнйжл восб лб восбб, иби нмибщабгр жпрможэ лбсиж,
Убобирголмз хгормз огцглжэ бвбхж кгдвжпфжнйжлболмбм
пжлргб а кгрмвмймбжж лбсиж эайэгрпэ маобчглжг и
кЭрфклж йвплблила
(Ю.Б. Явжл). А мргхгпрагллмз нпжумймбжж
машгвжлглжг пнгфжбйылщу вжпфжнйжл мпсчгпрайэгрпэ хгог
Мтодология науки
— учни о принципах построния, фор
мах и способах научного познания. Имя всобщий харак
тр, в психологии М.н. конкртизирутся примнитльно к
различным сфрам практичской и тортичской дятль
А пммрагрпражж п мачгз пугкмз сомалгз кгрмвмймбжж, пб
кщз ащпмижз,
кгрмвмймбжхгпижз сомаглы блжкбгр
силолсозЭь йвплблилаь кЭрз
, имрмобэ ащнмйлэгр жлргбоб
ржалсь тслифжь а нмлблжж рмбм жйж жлмбм эайглжэ, мама
чбэ обомлгллщг рмхиж оглжэ, бвбабэ абйэв лб номайгкс
«п нржхыгбм нмйгрб».
сомаглы кгрмвмймбжж
лбцвкЭрфкшт мнкумла  слнй ооивблаЭкь,
рбижу иби фг
ймпрлмпры, просирсолмпры, жгобоужхлмпры ж во. пжпргкмма
обсьчжу мплмаблжз клмбмхжпйгллщу нмвпжпргк.
злкзнвпкл кЭрфкЭь йвплблилаь
, р.г. пмамиснлмпры
кгрмвма, ножгкма жппйгвмаблжэ ж номфгвсо, ножкглэгкщу а
рмз жйж жлмз пнгфжбйылмз лбсхлмз вжпфжнйжлг. Ж, лбимлгф,
сомаглы
, гбм маобсьр
кгрмвжиж ж облммаоблщг ргулжиж жппйгвмаблжэ, р.г. лбамо
номфгвсо, магпнгхжабьчжу нмйсхглжг вмпрмаголмбм ыкнж
ожхгпимбм кбргожбйб. Обскггрпэ, а обкибу имлиогрлмбм жп
пйгвмаблжэ апг сомалж кгрмвмймбжж ргплм нгогнйгрглщ, умрэ
ибдвщз ж лжу жкггр памж тслифжж, нож ырмк ащпцжз тжйм
пмтпижз сомаглы ащпрснбгр иби пмвгодбргйылмг мплмаблжг
апэимбм кгрмвмймбжхгпимбм лблжэ. А имлиогрлщу нпжумйм
бжхгпижу жппйгвмаблжэу нгоащз сомаглы кгрмвмймбжж бвбгр
лбцЭь мотлилаь
иби тслвбкглрбйылбэ мплмаб обажржэ апгу
А пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб, имрмобэ абжосгрпэ лб
рбижу мачгкгрмвмймбжхгпижу ножлфжнбу хгймагимлблжэ,
иби ножлфжн жпрможкб ж ножлфжн пмфжбйылмз маспймайгл
лмпрж, бймдглб амкмдлмпры жпрможхгпимбм,
блбйжб йжхлмпрж огаглиб ж гбм мрлмцглжз а кжог.
Пмфжмбглг вгрпраб ащпрснбгр нм псрж иби
лмайглжг йжхлмпрж огаглиб а «жпрможхгпимк оэвс млрмбглг
А пмфжмбглгржхгпимз пжпргкг мрпхгрб кмбср ащры ащвг
Нгоабэ иммовжлбрб нмамйэгр обпиощры
бпнгир жсхглжэ, р.г. нмпромжры «жпрможхгпись агорж
Армобэ иммовжлбрб нмамйэгр вбры блбйж
жсхглжэ вгрпраб а ырлмбобтжхгпимк ном
проблпраг, ырлмймбжхгпимз бможмлрбйж, р.г. сажвгры
йжхлмпры огаглиб хгог ножкс псчгпрасьчжу а лбцг
аогкэ исйырсо, пнмпмама гбм пмфжбйжбфжж, айжэьчжу
Рогрыэ иммовжлбрб
– жсхглжг бимлмкголмпргз дж
лгллмбм нсрж йжхлмпрж а млрмбглгг
– ырм пмапрагллм
«рогрыг» жкгоглжг йжхлмпрж, вмпрсн
лмг ыипнгожкглрбйылмкс блбйжс. Ивгпы ащвгйэьрпэ
рбижг кмкглрщ млрмбглгб, имрмощг паэблщ п нож
мачглжгк огаглиб и пмфжмисйырсолщк маобфбк вбл
лмбм мачгпраб, п гбм джлгвгэргйылмпрыь а обйжхлщу
П нмкмчыь ибимз «ргулмймбжж» жппйгвмаблжэ амкмдлм
мпсчгпрайэры рбимз клмбмкголщз блбйж Мплмалщк кгрм
вмк блбйжб пмфжмбглгржхгпимбм кбргожбйб эайэгрпэ
йвпoб
оплнфвозлж нвзлкопнрзу
амппмвблжэ а тмокг тслифж
млжомаблжэ пмфжбйылщу пжпргк ж жлпржрсрма, б рбидг мрлм
цглжз кгдвс йьвыкж лб мплмаг жу нмвлгзцжу маобмаблжз
ж п схгрмк амкмдлщу нсргз ж бимлмкголмпргз жу обажржэ.
Нмвмалм рмкс, иби нбйгмлрмймб йжцы нм тоббкглрс пигйгрб
пнмпмагл амппмвбры майжи рмбм жйж жлмбм джамрлмбм, нпж
умжпрможи нщрбгрпэ сажвгры фгймпрлщз майжи хгймагиб ном
цймбм, амппрблмайгллмбм нм гбм пмуоблжацжкпэ «пйгвбк».
Нож ырмк номцймг мнжпщабгрпэ иби лбайьвбгкмг иби ащ ж
лсрож. Рбибэ огимлпросифжэ номцймбм рогасгр а многвгйгл
лмз кгог «ыттгирб ножпсрпражэ». Иомкг рмбм, жпрможхгпибэ
огимлпросифжэ жкггр пкщпй иби многвгйгллбэ
– кмвгйжомаблжг бйбалщу пмфжбйылщу жлп
ржрсрма ж мпмагллмпргз жу тслифжмлжомаблжэ лг прмйыим нм
тмокбк ж тоббкглрбк, пимйыим нм жу огсйырбрбк а джлгвг
эргйылмпрж йьвгз ж жу фгллмпрлщу можглрбфжз. Кмвгйжомаб
лжг просирсолмвжлбкжхгпимз пжпргкщ лб мплмаблжж гвжлщу
иожргожга ж пжпргк ножлбима нмамйэгр нмйсхжры мачсь рж
Жпумвэ ж бвбх пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб ж нож
лфжнб жпрможхгпимз огимлпросифжж, ногвнмйбббгрпэ жсхг
лжг огаглиб ж вгрпимбм пммачгпраб нм васк лбнобайглжэк:
амнгоащу, а лбнобайглжж жппйгвмаблжэ
ыалиыу овйщ
иби
пмфжбйылмз босннщ а жпрможж исйырсощ, а паэж п нмймдг
лжгк огаглиб а пгкыг, жкглэьчжкжпэ спймажэкж гбм пмфжб
йжбфжж, гбм пмфжбйылмбм прбрспб ж нмжфжж. Амармощу, а лб
нобайглжж жсхглжэ обажржэ
бвпозлж орбзрищпрнш
, огбйылщу
Кгрмв жпрможхгпимз огимлпросифжж, мвлбим, нмкжкм
мхгажвлмз мнжпбргйылмпрж, жкггр мнбплмпры ножнжпщаб
лжэ хгймагис номцймбм лгпамзпрагллщу гкс пмаогкгллщу
хсапра, кмржама нмагвглжэ, йжам мл бхбпрсь бифглржосгр
алжкблжг лб бипгппсбобу ынмуж, лб «импрькбу облщу аог
кгл ж лбомвма», б лг лб йжхлмпрж хгймагиб. А пжйс ыржу ма
прмэргйыпра амлжибгр лгмаумвжкмпры пмвблжэ пмапрагллм
нпжумймбжхгпижу кгрмвма жсхглжэ огаглиб а пмфжмбглгг,
имрмощг нмамйэр пмгвжлэры жпрможхгпись лжры прблмайглжэ
Нмжпи бвгиабрлщу жлпроскглрма жсхглжэ пмфжмбглгб вг
рпраб а млрмбглгг ножамвжр и ащвгйглжь мпмащу «пиамлщу»
эайглжз нпжужхгпимз джлж огаглиб
олулавквпфвозт к
, пмуоблэьчжу памь мрлмпжргйылсь лгжкгллмпры
лб номрэдглжж вйжргйылмбм жпрможхгпимбм нгожмвб ж нгогвб
ьчжупэ ж нмимйглжэ а нмимйглжг вгргз. Ножпамглжг апгбм
амббрпраб исйырсощ номжпумвжр хгог
длкр бигЭжхвал нЭда
(ИВО, нм М.П. Ащбмрпимкс), нмпогвпрамк кгублжкб жлрг
ожможбфжж нож бйбаглпрасьчгз омйж аомпймбм. Б майбвглжг
пмвгодблжгк вгрпимз псаисйырсощ мпсчгпрайэгрпэ хгог
длкр
аЭнЭпаклал нЭдапь
(ИАО), нож многвгйэьчгз омйж пагоп
рлжиб, вгрпимбм пммачгпраб. Ж ИВО ащобпрбгр исйырсолмногв
нмхжрбгкбэ пробргбжэ нмагвглжэ огаглиб, б ИАО ногвмпрбайэгр
Пмфжбйылбэ нпжумймбжэ вгрпраб, мплмащабэпы лб мачгкгрм
вмймбжхгпижу ножлфжнбу жппйгвмаблжэ
– ножлфжнбу исйы
рсолмжпрможхгпимз маспймайгллмпрж ж вгэргйылмпрлмбм
нмвумвб, осимамвпрасгрпэ пйгвсьчжкж имлиогрлмкгрмвмйм
бжхгпижкж ножлфжнбкж. Ногдвг апгбм а пммрагрпражж п абд
лгзцжк кгрмвмймбжхгпижк ножлфжнмк пмаогкгллмз нпжум
ймбжж обажржэ,
мнкумлй ызлилафвозлж аЭибклоп,
пргнглж огйгаблрлмпрж нмагвглжэ огаглиб а лбайьвбгкщу
пжрсбфжэу цжомимкс пнгирос джлгллщу мапрмэргйыпра п
ргк, хрмащ, иби пнобагвйжам ножщабй К. Имсй, сагогхы нпж
умймбжь мр мбоблжхглжэ сижк иосбмк номайгк «жписппр
агллм жмйжомабллщу, лг эайэьчжупэ огногглрбржалщкж
Нм клглжь С. Вомлтглаогллгоб,
ызлилафвоз аЭибклв
1) пмуоблэры фгймпрлмпры пжрсбфжж огбйылмз джлж, вйэ
2) пммрагрпрамабры амйгг цжомижк пмфжбйылщк ж исйы
3) пммрагрпрамабры бвгиабрлмкс нмлжкблжь схбпрлжибкж
Юипнгожкглрбйылщг кмвгйж жппйгвмаблжз а пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб ащйж нмпромглщ а пммрагрпражж п нож
лфжнмк ыимймбжхгпимз абйжвлмпрж: млж ащйж кбипжкбйылм
ножайждглщ и нмапгвлгалщк спймажэк джлж вгргз, амппм
вбабйжпы а пмфжбйылмк, босннмамк имлргипрг нож кжлжкж
Мплмалщкж ыипнгожкглрбйылщкж нмвумвбкж (ножлфж
нбкж) и жппйгвмаблжь мрлмцглжз огаглиб а пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб ащпрснбьр:
мнкум  йвплб ойвкш ол
уЭищклж млду
огаглиб, номэайэьчжзпэ, а хбпрлмпрж, а
ножгкг нмпрблмаиж пгаэ лб кгпрм восбмбм а пжрсбфжж йжх
лмпрлмбм ащамоб, ж
мнкум млопнлвкь зЭнпкш йнЭ
(кжом
Ножлфжн пкглщ пмфжбйылмз нмжфжж
– ырм имлиогр
лмг кгрмвжхгпимг амнймчглжг мачгкгрмвмймбжхгпимбм
кумЭ бвьпвищклопклал лмлонвбопалаЭкь
йжхлмпрж огаглиб
ж гбм мрлмцглжз, псры имрмомбм бийьхбгрпэ а пмвблжж ыи
пнгожкглрбйылмз кмвгйж джлгллщу пжрсбфжз йжхлмпрлмбм
ащамоб а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз. Памг ыипнгожкгл
рбйылмг огцглжг кгрмв пкглщ пмфжбйылмз нмжфжж нмйсхжй
а жсхглжж мрлмцглжз огаглиб, мнмпогвпрамабллщу гбм пма
кгпрлмз вгэргйылмпрыь пм аомпйщкж ж пагопрлжибкж. Кг
рмв пкглщ пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб а пжрсбфжж кмобйы
лмбм ащамоб, б рбидг ножлэржэ рмз жйж жлмз аммаобдбгкмз
пмфжбйылмз омйж
– пагопрлжиб, мрфб/кбргож, пибмхлмбм
нгопмлбдб, пгаэ а асвсчгк ж но.
– нмамйэгр малбосджры
нйбпр йжхлмпрлмпкщпймащу мрлмцглжз огаглиб а пгкыг ж
Пкглб нмжфжж а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ног
вмпрбайэгр огаглис амкмдлмпры мпамглжэ обйжхлщу кмвг
йгз нмагвглжэ а бажпжкмпрж мр пжрсбфжж ж «снобдлэгр» гбм
а рбимк нмагвглжж и лбхжкмкс восбмкс, иби асврм ыржк вос
бжк эайэгрпэ мл пбк. Имлиогрлщк амнймчглжгк мачгбм кг
рмвб пкглщ пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб эайэьрпэ обйжх
лщг кгрмвжхгпижг абожблрщ жсхглжэ бскбллщу мрлмцглжз
Пмфжбйылщз кжо огаглиб
– босннщ аомпйщу ж пагопрлжима,
а имрмощг мл аийьхгл,
– «апромгл» а миосдбьчжз ногв
кгрлщз кжо, ногвпрбайгллщз а вгрпимк пмлблжж иби
, пкщпймамг нмйг, «нэрмг иабжжкгоглжг» (Б.О. Мгмл
рыга). Нмлэржг маобб кжоб, ногвймдгллмг Б.О. Мгмлрыгащк
а номржамагп робвжфжмллмз пржксйылмз нбобвжбкг ампнож
эржэ хгймагимк кжоб, ногвпрбгр пмлблжь нмпогвпрамк пжп
Маоб кжоб эайэгр пмамз пжпргкс лбхглжз иби мамачгл
лсь тмокс мробдглжэ огаглимк мачгпрагллмжпрможхгпимбм
мнщрб, ножмаогргллмбм а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
ж мачглжэ пм аомпйщкж ж пагопрлжибкж. Псчгпрасьчжз
а ажвг лбхглжз, р.г. нмлэржз, мачгпрагллмжпрможхгпижз
мнщр многвкгхгл а пугкбу вгзпражэ, пмфжбйылщу омйэу, лмо
Маоб кжоб ногвпрбайэгр пмамз ибргбможь, мрйжхлсь мр
йнЭ лбнЭдла
ж мр имлиогрлмз
картины мира
иби «просирсолмз
пмамиснлмпрж мрлмцглжз и машгирбк кжоб» (Г.Я. Боргкы
габ). Иборжлб кжоб
– ырм пжпргкб кжомамоглхгпижу лблжз
м кжог, «пмамиснлмпры ногвкгрлмбм пмвгодблжэ, имрмощк
майбвбгр хгймаги» (И.Эпнгоп). Млб кмдгр ащры хсапрагллм
номпроблпрагллбэ, всумалмисйырсолбэ, кгрбтжжхгпибэ,
тжймпмтпибэ, ыржхгпибэ, тжжхгпибэ ж во. А имлргипрг имб
лжржалмз блромнмймбжж иборжлб кжоб
– ырм ажвглжг кжом
вблжэ, убобирголмг вйэ рмбм жйж жлмбм лбомвб, гбм ногвпрба
Вгрпибэ иборжлб кжоб эайэгрпэ пжлиогржхлщк ногв
кгрлмхсапрагллщк маобмаблжгк, ащпрснбьчжк лг иби
нбппжалм«мробдбргйылмг», лм иби биржалм имлпросжосьчгг
– нмпромглжэ огаглимк номпроблпраб пмапрагллщу мр
лмцглжз п миосдбьчжк кжомк иби многвгйгллщу
и лгкс. Юрм кмвгйы мрлмцглжз п миосдбьчгз
вгзпражргйылмпрыь, п ногвкгрлщк кжомк ж восбжкж йьвыкж
ащпробжабгрпэ огаглимк а пммрагрпражж п гбм мджвблжэкж,
многвгйэьчжкж агомэрлмпрлщз убобирго ргу жйж жлщу пм
ащржз ж эайглжз джлж, нмагвглжэ йьвгз ж но. Нмырмкс а
иборжлс кжоб огаглиб анйгрглб
зЭпвалнь анвйвк
, имбвб мл п
многвгйгллмбм амобпрб мибщабгрпэ пнмпмагл мпмлбабры гг ж
Вгрпибэ иборжлб кжоб ногвпрбайэгр пмамз обпцжоэьчг
гпэ п амобпрмк огаглиб тжжхгпимг номпроблпрам: мр обкг
ома ащрэлсрмз осиж
– вм импкжхгпижу обппрмэлжз, мр жма
обдглжэ кбйглыимз имклбрщ
– вм нйблгрболмбм кбпцрбаб
(лбножкго, жмаобдглжг Игкйж ж импкмпб). А тжжхгпимк
номпроблпраг обпнмйбббгрпэ пмфжбйылмг номпроблпрам
– йь
вгз (огбйылщу жйж аммаобдбгкщу), п имрмощкж огаглми пгаэ
а рмз жйж жлмз пргнглж жвглржтжфжосгр. Нмпогвпрамк пжп
ргкщ лбхглжз а пмлблжж огаглиб ногвпрбгр кмвгйы кжоб,
имрмобэ аийьхбгр кжо агчгз ж ногвкгрма, кжо йьвгз, кжо
Иборжлб кжоб иби пмпрбайэьчбэ фгймпрлмз жлргбобржа
лмз просирсощ маобб кжоб аийьхбгр пмамиснлмпры ногвпрба
– пкщпймащу мрлмцглжз а пжпргкг пйгвсьчжу
тжжхгпимг номпроблпрам мрлмцглжз и миосдбьчгз
пмфжбйылмг номпроблпрам мрлмцглжз и восбжк йьвэк
йжхлмпрлмг номпроблпрам мрлмцглжэ и пгаг, и памгкс
Рбижк маобмк, иборжлб кжоб мриощабгрпэ нгогв лбкж иби
пжпргкб «номпроблпра», аийьхбьчбэ мплмалщг прмомлщ аб
жкмвгзпражэ псашгирб п кжомк. Юрж пмпрбайэьчжг с огаглиб
жкгьр лг прмйыим нмлэржзлсь, пимйыим
анЭсфвозры мнвбопЭаивкклопщ,
млж жпнщрщабьр лб пгаг айж
элжэ ргу жйж жлщу жмаобжргйылщу тмок ж ыйгкглрма исйы
рсощ. Ажсбйжбфжэ вгрпимз иборжлщ кжоб
– мпамглжг огагл
имк нгоажхлщу пжкамйма, лбима, слжагопбйылщу тмок ащржэ
(убобирголщу, ипрбрж, вйэ амйыцжлпраб исйырсо кжоб), имрм
Псчгпрасьр вмпрбрмхлм спрмзхжащг пмфжмисйырсолщг
кмвгйж ж маобщ, многвгйэьчжг нмпромглжг иборжлщ кжоб
лб номрэдглжж апгз джлж хгймагиб ж тмокжосьчжг гбм
ногвпрбайглжэ. Млж кмбср ащры лбаблщ
ж ногвпрбайэьр пмамз мамачгллщг агппмлбргйылщг
олулавквпфвозв каЭнЭкпш
, номэайэьчжгпэ а кбппмамк
пмлблжж. Ажсбйылщз боугржн
– абжплщз ыйгкглр исйы
рсощ, тмокжосьчжз имлпрблрлщг кмвгйж жмаобжргйылщу
тмок, ж ногвпрбайэгр пмамз лбжамйгг боубжхлщз нйбпр маоб
ма, пугк, ногвпрбайглжз. Млж блгвэрпэ а номпроблпраг агп
пмлбргйылмбм, жк хсдвб ймбжиб пмлблжэ, ножхжллмпйгвп
рагллщг бимлщ. Номлжилмаглжг а боугржнщ прблмажрпэ
амкмдлщк айббмвбоэ жкглгллщк пмпрмэлжэк пмлблжэ.
Иомкг рмбм, кщ кмдгк лбумвжры жу а эщиг, жбобу, нмагвг
лжж вгргз. Ножкгобкж ажсбйылщу боугржнма кмбср пйсджры
жагпрлщг бобтжхгпижг исйырсомтмокщ: иогпр, мабй, сбмй,
Ажсбйылщз боугржн ногвпрбайэгр пмамз «пугкс хгймаг
хгпимбм всуб», пмбйбплм Н.Б. Тймоглпимкс, ногвймджацгкс
оилаЭнщ анЭсвй
, лгпсчжу многвгйгллсь исйырсолсь лббосис:
ырм рмхиб, агоржибйы, сбмй, рогсбмйылжи, иогпр, вжпи, птгоб,
эзфм, лгимрмощг ыйгкглрщ молбкглрб, майгибьчжг лббйэв
лмпрыь лгижг кжомащг тмоксйщ ащржэ. Нм Тймоглпимкс,
бобтжиб мплмащабгрпэ лб важббргйылщу мчсчглжэу ж, пйг
вмабргйылм, мобблжсгр важббргйылмг номпроблпрам. Гг ма
Обоэвс п нмвмалщкж бйсажллщкж, а иборжлг кжоб пс
чгпрасьр амйгг нмагоулмпрлщг просирсощ, жмаобжргйылщг
тмокщ, имрмощг кмдлм ащйм ащ мамлбхжры иби ажсбйылщг
. Юрм
– вмпрбрмхлм спрмзхжащг просирсощ пмлб
лжэ, имрмощг тмокжосьрпэ а вбллмк имлиогрлмк мачгпраг
ж мробдбьр лмокщ, ырбймлщ, иожргожж, ащобамрбллщг ыржк
мачгпрамк. Юрж исйырсолщг пжкамйщ номжпумвэр ж агппм
лбргйылмбм пмвгодблжэ нпжужхгпимбм ж ногвпрбайэьр пмамз
бомкбвлмг клмдгпрам абожбфжз мплмалщу боугржнжхгпижу ма
обма. Ам клмбжу жмаобжргйылщу тмокбу млж кмбср ащры ном
пйгдглщ вм памжу жпрмима
– боугржнжхгпижу имолгз. П восбмз
прмомлщ, исйырсолщг пжкамйщ
– ырм рг, имрмощкж нмйым
абйжпы вйэ ащобдглжэ «агхлщу жпржл» ж имрмощг вм пжу нмо
жпнмйысьрпэ ам клмбжу огйжбжэу, а усвмдгпрагллмк жмаоб
жргйылмк рамохгпраг. Юрж пжкамйщ номцйж хгог клмдгпрам
ногмаобмаблжз, хгог номфгпп амйгг жйж кглгг пмлбргйылмбм
обажржэ, лм пмуоблэьр гчг клмбмг мр памгбм нгоамлбхбйылмбм
Иомкг лбабллщу, иборжлс кжоб кмбср пмпрбайэры ажс
– пугкбржхгпижг прблвборжжомабллщг
маобщ жйж ногвпрбайглжэ м пмфжбйылмк машгирг, мащхлм
ыкмфжмлбйылм миобцгллщг, майбвбьчжг ащпмимз спрмз
хжампрыь ж лгхсапражргйылмпрыь и иожржиг. Пргогмржнщ
лбжамйгг убобирголщ вйэ ырбймлма кбппмамз исйырсощ, б
хбпрсь эайээ пмамз ногвобппсвиж, ймдлщг фгллмпрж, тжи
пжомабллщг эойщиж. Пргогмржнщ
– тжипжосьр а пгаг лгим
рмощг, нмомз лгпсчгпрагллщг хгорщ машгирб, майбвбьчжг
мрлмпжргйылмз спрмзхжампрыь, млж кбипжкбйылм многвг
йглщ ж прблвборжмаблщ, пмагоцгллм лбимащ ж лг вмнсп
ибьр облмхрглжз. Пргогмржнщ сдг лг эайэьрпэ пжкамйбкж
ж амвгзпрасьр лб хгймагиб хгог пмлблжг памжк йгбим аго
абйжжосгкщк лбхглжгк, слбабгкмпрыь ж обпномпроблгл
лмпрыь. Ножкгомк ажсбйылмбм пргогмржнб эайэгрпэ жмаоб
Боугржнжхгпижг, пмфжмржнжхгпижг ж пргогмржнжхгпижг
ногвпрбайглжэ ж маобщ хгймагиб маобсьр ажсбйылсь пжкам
йжхгпись пмпрбайэьчсь иборжлщ кжоб. «
Пл, фпл йш кЭдшаЭвй
– нжцгр Ялб,
ыпл пвнйк, йь и длбнЭгвкв,
злплншв йларп бшпщ давопкш а млаовбкваклж гдк, кл лбиЭ
бЭып омвусфвозй блбЭалфкшй дкЭфвквй з оалвйр лбшфклйр
ойшоир. Эпл млбнЭдрйваЭвп квфпл ойрпклв, квдавопклв, озншплв
лп кЭо. Оилал и длбнЭгвкв ойалифкш, вои лк млбнЭдрйв
аЭып квфпл блищхвв, фвй т лфвабклв  квмлонвбопавкклв дкЭфв
кв. Ок йвып бливв хнлзж бвоолдкЭпвищкшж Эомвзп, злпл
ншж аоьзж нЭд плфкл кв лмнвбвивк  лбчьокпщ вал квищдь»
[Ялб
25]. Нож апгк амббрпраг жлвжажвсбйылмбм ащобдглжэ рмз жйж
жлмз ргкщ а вгрпижу ожпслибу вмпрбрмхлм мрхгрйжам номпрс
нбьр многвгйгллщг боубжхлщг ыйгкглрщ, просирсощ, тмокщ,
Рбижк маобмк, фглробйылщк а амппмвблжж иборжлщ
кжоб огаглиб эайэгрпэ
адрЭищкЭь йлбвищ йнЭ
, ногвпрбайэ
ьчбэ пмамз пжпргкс бобтжхгпижу ж фагрмащу лбхглжз, пг
кблржиб имрмощу а лбхжргйылмз пргнглж боугржнжхлб. Аж
сбйылбэ кмвгйы кжоб кмдгр ащры бтжипжомаблб а вгрпимк
рамохгпраг: ожпслиг, нйбпржиг, бннйжибфжж. «Нгофгнржа
лмг ащпибщаблжг» м кжог а вгрпимк рамохгпраг, бвг пйжрлм
лбхглжг ж йжхлмпрлщз пкщпй, мробдбгр а лбхжргйылмз
пргнглж пбкс иборжлс кжоб огаглиб. Нмпромглжг вгрпимз
иборжлщ кжоб жпийьхжргйылм вжлбкжхлм ж бажпжр иби мр
алсрожйжхлмпрлщу нбобкгрома (мр вмкжлжосьчгз нмрога
лмпрж огаглиб, фгллмпргз ж пкщпйма), рби ж мр маобб джлж
(ынмуж, исйырсощ, пмфжбйылщу, ыимлмкжхгпижу ж восбжу тби
Ножлфжн нмпромглжэ вгрпимз иборжлщ кжоб, «кжом
имлпросжомаблжг» иби ыипнгожкглрбйылщз нмвумв и жсхг
лжь мрлмцглжз огаглиб и кжос, восбжк йьвэк ж пгаг пбкмкс
а ажсбйылмк нйблг кмдгр ащры нмймдгл а мплмаблжг ыипнг
Кгрмв ажсбйылмз пмфжмнпжумймбжж а жсхглжж вгрпимз
псаисйырсощ ногвмпрбайэгр амкмдлмпры пномпжры вгргз м аг
йжижу рбзлбу ащржэ ж нмйсхжры мрагр лб жу эщиг. Нмпромглжг
вгрпимз иборжлщ кжоб
– ырм лг прмйыим мробдглжг, пимйыим
олдбЭкв нвбвкзлй мнлопнЭкопаЭ лпклхвкж
а жвгбйылмк
нйблг, млм ногвнмйбббгр биржалмг амайгхглжг огаглиб а амп
пмвблжг паэгз п миосдбьчгз вгзпражргйылмпрыь иби нмпр
Ибимлмкголм апрбгр амномп м кгублжкбу прблмайглжэ ж тсл
ифжмлжомаблжэ мрлмцглжз огаглиб. Жагпрлм, хрм мвлжк ж
абдлгзцжу кгублжкма тмокжомаблжэ мрлмцглжз огаглиб и
— в самом общм вид
— эмоционально-
когнитивный процсс носознавамого отождствлния
А пмаогкгллмз нпжумймбжж нмлэржг «жвглржтжибфжэ» му
абрщабгр рож нгогпгибьчжгпэ майбпрж нпжужхгпимз огбйылмпрж.
Амнгоащу, жвглржтжибфжэ
– ырм номфгпп машгвжлглжэ псаш
гирмк пгаэ п восбжк жлвжажвмк жйж босннмз лб мплмаблжж спрб
лмажацгзпэ ыкмфжмлбйылмз паэж ж апйгвпражг ырмбм аийьхг
лжг а памз алсрогллжз кжо ж ножлэржг иби пмапрагллщу лмок,
фгллмпргз, маобфма вбллмбм жлвжажвб жйж босннщ. Мриощрмг
нмвобдблжг иби пйгвмаблжг маобфс мпмагллм эоим ащпрснбгр а
вмцимйылмк вгрпраг. А вбллмк пйсхбг жвглржтжибфжэ огаглиб
амкмдлб п ногвкгрбкж, жбосцибкж, пибмхлщкж нгопмлбдбкж
ж но., а огсйырбрг хгбм кбйщц вгзпрасгр а аммаобдбгкмк нйблг,
«ножмаогрбэ» рг жйж жлщг дгйбгкщг памзпраб машгирма, мамбб
чбэ маоб пмапрагллмбм Э (Б.
Абйймл, Б.А.
Ибнмомдгф). Амарм
ощу, жвглржтжибфжэ
– ырм ногвпрбайглжг, ажвглжг псашгирмк
восбмбм хгймагиб номвмйдглжгк пгаэ пбкмбм ж номгифжэ, лбвг
йглжг гбм памжкж хгорбкж, хсапрабкж, дгйблжэкж. Юрб тмокб
жвглржтжибфжж эайэгрпэ кгублжкмк номэайглжэ кгдйжхлмп
рлщу мрлмцглжз, а хбпрлмпрж, кгдвс айжижкж йьвыкж, лбнож
кго, а пгкыг, имбвб ажвэ а огаглиг пгаэ, омвжргйж мджвбьр, б
нмомз ж рогасьр мр лгбм мпсчгпрайглжэ лгогбйжмабллщу пмап
рагллщу хгпрмйьажащу бкщпйма. Арогрыжу, жвглржтжибфжэ
ащпрснбгр иби кгублжк нмпрблмаиж псашгирмк пгаэ лб кгпрм
восбмбм, хрм номэайэгрпэ а ажвг мпмамбм нмбосдглжэ, нгоглгпг
лжэ жлвжажвмк пгаэ а нмйг, номпроблпрам, мапрмэргйыпраб вос
бмбм хгймагиб ж ножамвжр и спамглжь гбм йжхлмпрлщу пкщпйма.
Юрмр ржн жвглржтжибфжж нмамйэгр кмвгйжомабры пкщпймамг
нмйг нборлгоб нм мачглжь, магпнгхжабгр номфгпп абжкмнмлж
А риблж лгимрмощу жппйгвмаблжз эалм жйж жкнйжфжрлм
пмвгоджрпэ ногвпрбайглжг м ажнмйэолмз кмвгйж жвглржтж
ибфжж. Нм клглжь Б. Абйймлб, огаглми паэбл п кжомк хгог
бттгиржалсь птгос, спрблмажацжзпэ ыкмфжмлбйылщз имл
рбир лмпжр кжкгржхгпижз (нмвобдбргйылщз) убобирго ж нго
амлбхбйылм номэайэгрпэ а пмсхбпржж, бглгржхгпиж амйгг обл
лгз тмокг бобдглжэ ж рмйыим нмрмк нмэайэгрпэ пмхсапражг.
Иби нжцгр Б. Абйймл, «огаглми нмйлмпрыь нмбосдгл а памж
ыкмфжж. Вйббмвбоэ ыкмфжэк мл пйжабгрпэ п пммрагрпрась
чжкж пжрсбфжэкж, р. г. п хгймагхгпижк миосдглжгк, имрмомг
хбчг апгбм ащщабгр ыкмфжмлбйылщг огбифжж.
(исопжа кмз.
) а ыржу пжрсбфжэу, огаглми лг пнм
пмагл ампножлжкбры пгаэ иби псчгпрам, мрйжхлмг мр восбжу
— в общм вид: прживания субыктом чув
ва обособлнности, отстранния, но и одиночства, отвр
А пбкмк вгйг, огаглми плбхбйб лбсхбгрпэ мрйжхбры пгаэ
мр миосдбьчгбм кжоб, бргк мл ножумвжр и мрйжхглжь хгйм
агхгпижу псчгпра мр восбжу машгирма, нмрмк пгаэ мр восбжу.
Пжлиогржк лгобпхйглгллмпрж
ж лг
с огаглиб пкглэгрпэ
мрлмцглжэкж номржамнмпрбайглжэ пгаэ плбхбйб кжос, нмрмк
восбжк йьвэк, бргк спрблмайглжэ обйжхлмз пргнглж пмбйб
Огвжттгоглфжомабллбэ жвглржтжибфжэ, агосчбэ лбхбйм
мр пмпрмэлжэ мачлмпрж п кбргоыь, нмпргнгллм спрснбгр кгпрм
амйгг вжттгоглфжомабллмз, аийьхбьчгз памь номржамнм
– мрхсдвглжг, имбвб жлвжажв кмдгр лг рмйыим нож
лжкбры, лм ж мрагоббры, лг рмйыим йьажры, лм ж лглбажвгры,
пмпробвбры жйж ймобвпрамабры. Мрпьвб жвглржтжибфжэ иби
снмвмайглжг, пмбйбпмаблжг, пмйжвболмпры, агомэрлм, магпнг
хжабгр спамглжг пнмпмама нмагвглжэ, лмок имлаглфжмлбйы
лщу омйгз; амлжилмаглжг мрхсдвглжэ (мампмайглжэ, мрпроб
лглжэ, номржамнмпрбайглжэ) маспймайглм обажржгк с огаглиб
лбхбйылщу тмок пбкмпмлблжэ, нмрогалмпрыь срагодвбры ж
бамгащабры памь пбкмпрмэргйылмпры, иожржхгпиж мрлмпжрыпэ
и рогамаблжэк аомпйщу. Пнмпмалмпры огаглиб и
– лпфргбвкы
кмдлм ногвпрбажры васгвжлщк номфгппмк,
аийьхбьчжк мвлмаогкгллм бппжкжйэфжь пмфжбйылмбм мнщрб
(а цжомимк пкщпйг) ж нмпйгвсьчсь пгйгифжь, мрамо, ножлэ
ржг жйж мрагодглжг вйэ гбм огбйжбфжж а нобиржиг мачглжэ п
кжомк агчгз ж кжомк йьвгз. Ивгпы мрхсдвглжг ножмаогрбгр
нмжржалщз пкщпй, нмвмалщз рмкс, ибимз аийбвщабгрпэ а мр
хсдвглжг иби номфгпп многвкгхжаблжэ ж магчгпрайглжэ. Ом
ырмр номфгпп п многвгйгллмбм кмкглрб млрмбглгб лбхжлбгр
ащры маобчгллщк с огаглиб лб пгаэ пбкмбм, памг пбкммног
вгйглжг, ащобдбэпы а пмбйбпжж жйж обппмбйбпмабллмпрж, нож
лэржж жйж мрагодглжж, пмйжвболмпрж жйж мннмжфжж, пбкмсб
Кмдлм ногвнмймджры, хрм гвжлпрам жвглржтжибфжж
мрхсдвглжэ иби рмдвгпраб, агомэрлгг апгбм, памзпрагллм
кйбвглфс. Ибргк ырм гвжлпрам лбхжлбгр апг амйгг лбосцбрыпэ,
номржамнмпрбайэрыпэ, лбхжлбгр ащпрснбры иби амоыаб, нож
маогрбэ лб ибдвмк амобпрлмк ырбнг лмащг тмокщ ж лмамг
пмвгодблжг: мрлмпжргйылм прбажйылщг нгожмвщ пкглэьрпэ
нгожмвбкж лгобалмагпжэ, иожжпбкж. А ырмк гвжлпраг ном
ржамнмймдлмпргз лгр багвмкм лгббржалщу жйж нмжржалщу
убобиргожпржи. Рби, лгр «нмймджргйылмз» жвглржтжибфжж
жйж «мрожфбргйылмбм» мрхсдвглжэ ж лбмамомр, жам млж мвлм
Иби апэибэ ибргбможэ, ногвнмйбббьчбэ мнжпблжг кмрж
абфжмллмпкщпймамз птгощ йжхлмпрж, мрхсдвглжг ногвпрба
йэгр пмамз
мотлилафвозры злкавноар
(мр conversion
– ногаоб
чглжг), р. г. нмлэржг, лгпсчгг а пгаг памь номржамнмймдлмпры
ж нож многвгйгллщу спймажэу мамобхжабьчггпэ памгз восбмз
прмомлмз. Нпжумймбжхгпибэ имлагопжаб кмдгр ащры обпиощрб
хгог брожасфжь бкажабйглрлмпрж рмбм жйж жлмбм эайглжэ,
памзпраб (апнмклжк мнжпбллсь М.П.
Ащбмрпижк бкажабйглр
лмпры ыкмфжз), б рбидг нож пкгчглжж бифглрма блбйжб, имбвб
мпсчгпрайэгрпэ нгогумв мр мвлмз пжпргкщ мрпхгрб а восбсь,
лбножкго, нож ногаобчглжж хгймагиб ж псашгирб пмапрагл
лмбм вгзпражэ а машгир хыжурм вгзпражз. Рбижг имлагопжащ,
мнжпщабьчжг кгублжкщ абжкмвгзпражэ хгймагиб п кжомк,
а нпжумймбжж умомцм жагпрлщ: ырм жлргожможбфжэ
– ыипрг
ожможбфжэ, имлтмокжк
– лмлимлтмокжк, фглробфжэ

вгфглробфжэ ж во.. Рмбвб нмлэрлм, хрм мрхсдвглжг хгймагиб,
имбвб машгирмк ащпрснбгр, вмнспржк, пмфжбйылбэ босннб жйж
мачгпрам, ж мрхсдвглжг пбкжк хгймагимк лмок ырмбм мачг
праб, гпры ваг обйжхлщг прмомлщ номфгппб, ногвпрбайэьчжг
Гпйж ножлэры б рмхис мрпхгрб пбкмбм псашгирб, рм гбм
нмйлбэ фглрожомабллмпры лб пмапрагллмк
эайэгрпэ мвлм
аогкгллм мрхсдвглжгк мр восбжу, ж кмдгр номэайэрыпэ а ыбм
фглрожкг, ыбмжпржхлмпрж, лгббржажкг. Гпйж дг кщ бмам
ожк ма снмвмайглжж восбмкс хгймагис, номлжилмаглжж а гбм
алсрогллжз кжо, ырм млбхбгр, хрм псашгир нож ырмк мрхсд
вгл а рмз жйж жлмз пргнглж мр пмапрагллщу лсдв. Рбижк ма
обмк, фгймпрлщз блбйж нмлэржэ мрхсдвглжэ ножамвжр лбп
и лгмаумвжкмпрж ащхйглглжэ номржамнмймдлмбм ыйгкглрб
Гпргпрагллм, хрм бжнгоамйжбфжэ ибимзрм мвлмз прмомлщ
васгвжлмбм номфгппб жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ кмдгр нож
агпрж и нбрмймбжхгпимз мвлмамимпрж йжхлмпрж: жйж и гг нмйлмз
обпрамогллмпрж а миосдбьчгк, имбвб йжхлмпры, нмвмалм джв
импрж, пнмпмалб ножлжкбры йьась тмокс йьамбм пмпсвб, нмй
лмпрыь сробхжабэ памг йжфм, жйж дг и восбмз иобзлмпрж
– лг
Мхгажвлм, хрм важдглжг нм мпж «жвглржтжибфжэ
– мр
хсдвглжг» бкщибгр лбп а обкибу вжумрмкжж: йжам
– йжам.
Нмйсхбгрпэ: хгк амйыцг жвглржтжибфжж, ргк кглыцг мрхсд
вглжэ псашгирб ж лбмамомр. (Маобржк алжкблжг а ырмз паэж
лб срагодвглжг И. Тогзвб ма бкажабйглрлмпрж жвглржтжиб
фжж ж лб клглжг Я. К. Блрмлэлб м рмк, хрм мрхсдвглжг
ырм мрпсрпражг пнмпмалмпрж псашгирб и жвглржтжибфжж [Бл
, 1987]. Акгпрг п ргк агспймалм ж восбмг: мрхсдвглжг
лгмаумвжкм, имбвб лсдлм сажвгры хрмрм восбжкж бйббкж,
нмпкмрогры лб пжрсбфжь, лбножкго, мачглжэ ж абжкмвгзп
Рмбвб жвглржтжибфжэ
– мрхсдвглжг лг млбхбгр нмбос
дглжэ лж а пмапрагллмг
, лж а
восбмбм хгймагиб, б
аштлб дЭ
нмйэ мачглжэ ж абжкмвгзпражэ п лжк. Ж рмбвб кщ
мибщабгкпэ сдг а рогукголмк номпроблпраг, бвг мрхсдвглжг
ногаобчбгрпэ а пнмпмалмпры псашгирб апрбры лбв пжрсбфжгз, б
лг лбумвжрыпэ алсрож лгг. Рбибэ «нпжумймбжхгпибэ вжпрблфжэ»
мпмагллм лгмаумвжкб нож ащобамриг машгиржалмз нмжфжж а
номфгппг нмлблжэ ж нож пмуоблглжж пмапрагллмз биощрмпрж
мр робакжосьчгз погвщ. Иби нмиббйж З. Нжбдг, б бргк
Юйыимлжл, ногмвмйглжг вгрпимбм ыбмфглрожкб лг гпры
жвглржтжибфжэ огаглиб п восбжкж
– лмпжргйэкж обйжхлщу
рмхги оглжэ, б пммрлгпглжг ыржу клглжз айббмвбоэ мрлмцг
лжь и пмапрагллмкс клглжь иби и «хсдмкс», ащобамриб лмамз
нмжфжж. Юрм лбхжр: амлжилмаглжг мрхсдвглжэ иби пнмпма
лмпрж ащзрж б ногвгйщ иби пмапрагллмбм Э, рби ж Э восбмбм
Пкглб нмжфжз огаглиб а вгэргйылмпрж, ногвмпрбайэь
чбэ гкс амкмдлмпрж и «номжбощаблжь» обйжхлщу омйгз
(масхбьчгбм ж масхбгкмбм, осимамвжргйэ ж нмвхжлгллмбм,
пробвбьчгбм ж нмкмббьчгбм ж р.в.) пнмпмапрасгр ж ыттги
ржалмпрж пбкмз вгэргйылмпрж вгргз, ж тмокжомаблжь жу
нмймджргйылщу абжкммрлмцглжз
– ножлэржь обйжхлщу
рмхги оглжэ, мпамглжь обйжхлщу кмвгйгз пмвгзпрасьчгбм
Мвлмз ж нгопнгиржалщу йжлжз жсхглжэ кгублжкб
– мрхсдвглжэ эайэгрпэ йжлжэ пмфжмбглгб,
жпрможимисйырсолмбм блбйжб мрлмцглжз а обйжхлщу ог
йжбжэу. Обножкго, ам клмбжу огйжбжэу мрлмцглжэ п амдгп
рамк ащпрснбьр а тмокг снмвмайглжэ гкс, имрмомг мпсчгпр
айэгрпэ обйжхлщкж нпжумисйырсолщкж погвпрабкж, рбижкж
Акплкьк Ю.М.
Нпжумймбжхгпимг мрхсдвглжг йжхлмпрж ж ногпрснлмг
иби ожрсбйщ ж маоэвщ. Рби, мвлм ж бйбалгзцжу уожпржбл
пижу рбжлпра
– ножхбпржг, псры имрмомбм а пмгвжлглжж аг
осьчгбм п Уожпрмк нмпогвпрамк аисцглжэ гбм ргйб ж иомаж
нмв ажвмк уйгаб ж ажлб. Жкгллм а ырмк маоэвг (рбжлпраг га
убожпржж) ножхбпрлжи прблмажрпэ «пм
ргйгплжимк ж пм
лжимк» Вмдгпрагллмбм Гпргпраб. Нож ырмк апг ножхбчбь
А рм дг аогкэ мрхсдвглжг лбумвжр памг ащобдглжг а ма
оэвбу жлжфжбфжж иби пжкамйжхгпимбм мрожфблжэ пгаэ ног
длгбм вйэ нмвбмрмаиж и нгогумвс а жлмг ибхгпрам, восбсь ам
обпрлсь ибргбможь ж во. А исйырсог бтжипжомаблщ тмокщ
асиабйылмбм «мхсдвглжэ» хгбмрм нгогв апрснйглжгк а лмащз
нгожмв джлж: мрогблжг амймп, жкглглжг алгцлмпрж, лблг
пглжг рбрсжомами ж обпиобцжаблжг ргйб а лгимрмощу исйырс
обу ж р. в.. Обжамйгг эоим ж мрхгрйжам ырмр кгублжк номпрс
Оиминальность (от лат. limn
— порог)
— промжуточно
положни индивида в социокультурной структур, оформ
лямо особыми ритуалами и обрядами, когда пржняя со
Юрм нмлэржг прбйм мвлжк ж фглробйылщу вйэ блбйжзп
имбм ырлмбобтб, пмфжмймбб ж тмйыийможпрб
ВзплнЭ ПёнквнЭ
нож блбйжг ожрсбйма апрснйглжэ а вмйдлмпры (нож ащамог
амдвэ), б рбидг вйэ маоэвма джлгллщу нгогймкма: ырм

агуж омдвглжэ, вмпрждглжэ огймпрж, аобиб ж пкгорж. Нпжум
ймбжхгпибэ псры эайглжэ йжкжлбйылмпрж а магпнгхглжж бмрма
лмпрж псашгирб и огижк нгогкглбк памгз псвыащ. Нгогумв лб
амйгг ащпмись прснглы а прбрсплмз жгобоужж магпнгхжабгрпэ
маоэвбкж жпнщрблжэ «лб номхлмпры» жлвжажвб, гбм тжж
хгпижу, всумалщу ж кмобйылщу пжй. Ж нмпимйыис, нм пймабк,
А. Рёолгоб, «
аоьзлв млашхвкв опЭпроЭ ивгп фвнвд мропшкы
», ырж маоэвщ пмномамдвбьрпэ нгогагорщ
аблжгк прбрспма
– слждглжэкж, тжжхгпижкж йжцглжэкж,
лжагйжомаимз жлвжажвсбйылщу обйжхжз вйэ хгймагиб а пм
мрагрпражж п тмоксймз «Гпйж рщ ногрглвсгцы лб омйы амдвэ,
рщ вмйдгл нмащры а нмймдглжж обаб» [Рёолго
, п. 89]. Эайглжг
йжкжлбйылмпрж нмамйэгр аммхжь малбосджры тслифжмлбом
аблжг вбллмбм кгублжкб (жвглржтжибфжэ
– мрхсдвглжг) а
Виктор Т»рнр (р.1920)
— английский и амриканский эт
нограф, социолог и антрополог, лидр так называмой сим
воличской антропологии. Иго внимани сосрдоточно на
символичских систмах, обыдиняющих чловчски со
общства в различны формы, таки как игра, татр, палом
ничство. Извстны го концпции лиминальности и ком
мунитарности включили в свою работу историки, психологи,
Акгпрг п ргк, а пмфжмбглгг малбосджабгрпэ тслифжмлж
омаблжг кгублжкб жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ лг рмйыим
иби обвгйгллмбм лб ыйгкглрщ, лм ж иби пйжрлмз ажнмйэолмз
кмвгйж. Ащвгйгллмг В. Т. Нмоцлгащк пмфжбйылмжпрмож
хгпимг вгйглжг лб «млж ж кщ» а нпжумймбжж нгоамащрлщу лб
омвма маспймажйм нмэайглжг нпжумймбжхгпижу ибргбможз свм
амйыпражэ ж лгсвмамйыпражэ, пжкнбржж ж блржнбржж, йьааж ж
лглбажпрж, пмпробвблжэ ж обалмвсцжэ, нож ырмк нмймджргйы
лщг номэайглжэ нгоамлбхбйылм биогнйэйжпы б «памжкж», б
мрожфбргйылщг
– б «хсджкж». Гвжлпрам номржамнмймдлщу
рглвглфжз эайэгрпэ, агомэрлм, мачгз бимлмкголмпрыь ж
млрмбглгржхгпимбм лобапрагллмбм обажржэ йжхлмпрж, б ном
Пмуоблглжг абйблпб кгдвс жвглржтжибфжгз ж мрхсдвг
лжгк а имлиогрлщу жпрможхгпижу спймажэу тмокжомаблжэ
жлвжажвб магпнгхжабгр лбжамйгг бскбллмг вйэ имлиогрлщу
жпрможхгпижу спймажз мрлмцглжг жлвжажвб и восбмкс жлвж
А ырмз паэж гчг об маобржкпэ и жппйгвмаблжэк A. Baй
ймлa, ногвмпрбайэьчжк амкмдлмпры сажвгры пмфжмбглг
обажржэ жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ пиамы ножкс мл
рмбглгб. Б. Абйймл, номблбйжжомаба нгоамлбхбйылсь мнг
обфжь ногвкщцйглжэ с кбйглыимбм огаглиб, спрблмажй, хрм
млб жкггр ажлболмг промглжг, имбвб лгвжттгоглфжомабллмг
вмймбжхгпимг нмлэржг с огаглиб псчгпрасгр а васу ащобдг
лжэу (лбножкго, срагодвглжэ ж мрожфблжэ), имрмощг жк мв
лмаогкгллм ж пкгцжабьрпэ ж обйжхбьрпэ. Рбижг нболщг
пмхгрблжэ, нм бжнмргг Абйймлб, ногвцгпрасьр гвжлжхлщк
нмлэржэк. Ногвнмймдглжг Абйймлб м псчгпрамаблжж нм
вмалмз просирсощ а кщцйглжж нгоамащрлщу лбомвма нмв
раговжйж анмпйгвпражж вбллщг ырлмбобтжж, спрблмажацжг
лбйжхжг нгогджрима «вамзлщу нмлэржз», рбижу иби, лбнож
кго, ибргбможэ вамзпрагллмбм хжпйб а эщиг, восбжг тмокщ
Гвжлщз кгублжк жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ ащпаг
хжабгр мвжл ж бпнгирма жлргожможбфжж исйырсолщу фгл
лмпргз, иби а млрм ж пмфжмбглгг, рби ж а умвг обажржэ йжх
лмпрж. А мплмаг ырмбм васгвжлмбм кгублжкб йгджр номфгпп
снмвмайглжэ спрблмаибк ж йжхлмпрлщк пкщпйбк восбмбм
хгймагиб, пмфжбйылщу боснн ж р. в., ногдвг апгбм спрблмами,
пкщпйма ж лмок, паэбллщу п тмокжомаблжгк Эимлфгнфжж
ж лобапрагллмз птгощ йжхлмпрж. Ножумвжрпэ имлпрбржом
абры, хрм имлиогрлщг пнмпмащ ж погвпраб ырмбм снмвмайглжэ
Нож блбйжг кгублжкб жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ
лгмаумвжкм обйжхглжг рогу абжкмвмнмйлэьчжу нйблма
номэайглжэ ырмбм кгублжкб а обажржж мрлмцглжз йжх
Млрмбглгржхгпижз нйбл ащпрснбгр иби лгмаумвжкщз
кмкглр прблмайглжэ йжхлмпрж огаглиб. Огаглми вмйдгл
абйэлсры лб пгаэ бйббкж восбжу ж хгог восбжу ножзрж
и пгаг. Жлбхг бмамоэ, айббмвбоэ мрхсдвглжь огаглми
Тслифжмлбйылщз нйбл ащпрснбгр а тмокг мрхсдвглжэ
рмбм жйж жлмбм номвсирб вгэргйылмпрж жлвжажвб хгог
мфглис лбхглжэ огсйырбрб ырмбм номвсирб «вйэ вос
бжу», б бргк «вйэ пгаэ». Вгзпражэ «нмпрблмаиж пгаэ лб
кгпрм восбмбм» ж «номржамнмпрбайглжэ пгаэ восбмкс»
ж лгномжамйылщу прблмаэрпэ номжамйылщкж ж лб
Просирсолщз нйбл: мрхсдвглжг пмфжбйылщу лмок,
фгллмпрлщу ногвпрбайглжз, спрблмами ж нгогджаблжз
восбмбм хгймагиб. Ивгпы мрлмцглжг лбхжлбгрпэ п нго
ажхлмбм мпмлблжэ ыржу лмок, фгллмпргз, спрблмами,
ж рмбвб нмагвглжг жлвжажвб ж лгнмпогвпрагллмбм
прблмажрпэ мнмпогвпрамабллщк. А оэвг пйсхбга ырм нм
агвглжг кмдгр номэажрыпэ а лгббржалмк мрлмцглжж:
мрагодглжж пбкжу лмок ж фгллмпргз, а лгножэржж
спрблмами восбжу йьвгз, а мрпроблглжж мр жу нгогдж
аблжз ж лсдв. нож ырмк а фгймк жкглэгрпэ просирсоб
Рбимащ мплмалщг нйблщ обппкмроглжэ а пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб жвглржтжибфжж
– мрхсдвглжэ иби мв
лмбм ж кгублжкма прблмайглжэ мрлмцглжз огаглиб а кжог
ж жлргожможбфжж исйырсолщу фгллмпргз а млрмбглгг ж
пмфжмбглгг. Тслифжмлжомаблжг кгублжкб «жвглржтжиб
– мрхсдвглжг» лб жлвжажвсбйылмк сомалг гпры апгбвб
ащумв йжхлмпрж б ногвгйщ нмйэ мачглжэ ж абжкмвгзпражэ,
пнмпмалмпры апрбры лбв пжрсбфжгз ж мфглжры гг п рмхиж ог
лжэ лобапрагллщу фгллмпргз, хрм паэблм пм пкглмз нмж
Жрмбж бйбащ
Мплмалщкж ыипнгожкглрбйылщкж нмвумвбкж (ножлфжнбкж)
и жппйгвмаблжь млрмбглгб мрлмцглжз огаглиб а пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб ащпрснбьр:
ножлфжн пкглщ пмфжбйылмз нм
огаглиб, номэайэьчжзпэ, а хбпрлмпрж, а ножгкг нмпрб
лмаиж пгаэ лб кгпрм восбмбм а пжрсбфжж йжхлмпрлмбм ащамоб, ж
Нож блбйжг пмфжмбглгб мрлмцглжз а вгрпраг кщ жпумвжк ж
ножлфжнб жпрможхгпимз огимлпросифжж, нмамйэьчгбм амппм
вбры тглмкглмймбжь мрлмцглжз огаглиб а обйжхлщг нгожмвщ
хгймагхгпимз жпрможж. Нмжпи бвгиабрлщу жлпроскглрма жс
хглжэ пмфжмбглгб вгрпраб а млрмбглгг ножамвжр и ащвгйглжь
мпмащу «пиамлщу» эайглжз нпжужхгпимз джлж огаглиб
– пм
фжмбглгржхгпижу жлабожблрма, пмуоблэьчжу памь мрлмпжргйы
лсь лгжкгллмпры лб номрэдглжж вйжргйылмбм жпрможхгпимбм
Мплмалщк кгублжкмк тслифжмлжомаблжэ мрлмцглжз ащ
прснбгр гвжлщз кгублжк «жвглржтжибфжэ
– мрхсдвглжг», имрм
ощз нмамйэгр йжхлмпрж огаглиб ащзрж б ногвгйщ нмйэ мачглжэ
Вгрмфглрожк, жлтблржфжв, жлтблржйжк
– а хгк пумвп
Обмажрг кгрмвмймбжхгпижг ножлфжнщ а пмфжбйылмз нпж
Иби нмпромжры ыипнгожкглрбйылмг жппйгвмаблжг, хрмащ
Вйэ хгбм лгмаумвжк кгублжк жвглржтжибфжж
– мрхсд
вглжэ а обажржж огаглиб Ибижкж номэайглжэкж а ог
бйылмз джлж кмдлм номжййьпрожомабры вгзпражг ырмбм
Бйбаб 2
йыцбэ хбпры жппйгвмаблжз обажржэ йжхлмпрж огаглиб
нмпаэчглб жсхглжь жлвжажвсбйылмнпжумймбжхгпижу мпм
агллмпргз гбм нпжужиж. Юрм ж лг свжажргйылм, нмпимйыис
жпрможхгпиж ырб номайгкбржиб прбйб ногвкгрмк жсхглжэ
лбхжргйылм облыцг, хгк номайгкбржиб, паэбллбэ п блбйж
мк обажржэ йжхлмпрж огаглиб а рмз жйж жлмз пмфжбйылмз
босннг. Робвжфжмллщг обамрщ нм вгрпимз нпжумймбжж пром
жйжпы рби, хрм ам жкэ хжпрмрщ ыипнгожкглрб огаглми, иби
нобажйм, жщкбйпэ ж гпргпрагллмбм абжкмвгзпражэ п вос
бжкж ж нмкгчбйпэ а жписппрагллм пмвбллсь вжбвс «огаг
лми–хсдмз аомпйщз» (ыипнгожкглрбрмо). Ргк пбкщк эалм
жйж лгэалм огаглми мрвгйэйпэ мр пмфжбйылмз мачлмпрж, хрм
а имлфг имлфма ж прбйм мвлжк ж жпрмхлжима лгмамплмабл
лмбм ногвпрбайглжэ ма мннмжфжж «огаглми–мачгпрам».
Кгдвс ргк, ащощабэ огаглиб ж пмфжбйылмбм миосдглжэ,
номржамнмпрбайээ гбм ырмкс миосдглжь, кщ нмйсхбгк жпиб
Иббймпы ащ, нмвмалщг пьдгрщ жппйгвмаблжз обажржэ
йжхлмпрж огаглиб жкглэьрпэ, имбвб нпжумймбж маобчбьрпэ
и блбйжс огбйылщу вгрпижу пммачгпра жйж алгвоэьр кмвгйж
пмфжбйылмнпжумймбжхгпимбм, б нм псрж
– бхбпрсь йжцы пм
фжмкгрожхгпимбм блбйжб кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вг
рпижу босннбу. Нож ырмк, агппнмолм, номжпумвжр жагпрлмг
ножайждглжг и огбйылмпрж, лм пбкб вгрпибэ босннб тбирж
хгпиж жсхбгрпэ нм маобфс жмйжомабллмбм жлвжажвб. Шрм
ибпбгрпэ пмфжмкгрожхгпимз вжбблмпржиж кгдйжхлмпрлщу
мрлмцглжз ж гг клмбмхжпйгллщу кмвжтжибфжз («ащамо а
вгзпражж», «ащамо нборлгоб нм пмакгпрлмз вгэргйылмпрж» ж
р.н.), рм млб умры ж пуабрщабгр многвгйгллщз нйбпр кгдйжх
лмпрлщу мрлмцглжз а босннг, лм лг ащэайэгр йгдбчжг б
ыржк нйбпрмк бйсажллщг пймж мрлмцглжз. Амлжибгр амн
омп: ибимаб нпжумймбжхгпибэ ножомвб кгдйжхлмпрлщу ногв
нмхрглжз Нож пмфжмкгрожхгпимз номфгвсог рбимз амномп
йжцгл пкщпйб, рби иби нмомдвбьчбэ ырж ногвнмхрглжэ пма
кгпрлбэ вгэргйылмпры пмфжбйылмз босннщ мибщабгрпэ алг
нмйэ оглжэ жппйгвмабргйэ, обамрбьчгбм а обкибу пмфжмкгр
Жкгьчбэ кгпрм эалбэ жйж пиощрбэ «омажлмлбвб» а нмлж
кблжж джлж огаглиб, пйгвпражгк имрмомз эайэгрпэ нмвкглб
жсхглжэ гбм йжхлмпрж блбйжмк йжам жлвжажвб, йжам «нпж
ужиж аг йжхлмпрж» нмйсхбгр огбйылсь бйырголбржас. Нмжпиж
а ырмк лбнобайглжж нмибщабьр, хрм ийьх и нмлжкблжь йжх
лмпрж огаглиб лбумвжрпэ лг а птгог гбм жлвжажвсбйылмбм пм
лблжэ, лг а агйжхлмк омйгамк мнжпблжж гбм вгэргйылмпрж,
б а пжпргкг мачгпрагллщу мрлмцглжз, а кжог лбхжкщу вйэ
лгбм йьвгз, а пмфжбйылщу босннбу. Юрм лбхжр, хрм нпжумймбжэ
Маобчглжг и жпрможж мргхгпрагллмз нпжумймбжж пажвг
ргйыпрасгр м рмк, хрм псчгпрамабйж лгмвлмиобрлщг нмнщриж
пмвблжэ вгрпимз пмфжбйылмз нпжумймбжж иби лбсиж, жсхб
ьчгз вгрпижг босннщ ж кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжж а лжу.
Рбижу нмнщрми ащйм рож.
ащйб ногвножлэрб а 20у

лбхбйг 30у бб. ж паэблб п жкглбкж Б.П. Ибйсдлмбм, Г.Б.
ижлб, Б.Б. Тморслбрмаб ж восбжу. Машгирмк жсхглжэ вгпы
прбйж огбйылщг вгрпижг босннщ: мр аогкгллщу ж пйсхбзлщу
машгвжлглжз ржнб ыиписопжмллщу боснн вм пбкмпрмэргйы
лщу жбомащу боснн ж мобблжмабллщу обамхжу имййгиржама.
Мплмалщкж нбобкгробкж жсхглжэ эайэйжпы: аогкэ тсли
фжмлжомаблжэ боснн, хжпйгллмпры вгргз а лжу, нмймамобп
рлмз пмпрба ж восбжг алгцлг лбайьвбгкщг убобиргожпржиж.
Кгрмвщ жсхглжэ ащйж пимогг нмагвглхгпимпмфжмймбжхгп
ижг, хгк нпжумймбжхгпижг: ырм уомлмкгрожомабллщг лбайь
вглжэ, обйжхлщг блигрщ ж мномплщг йжпрщ, прбржпржхгпижг
кгрмвщ. Вщй ащвгйгл мплмалмз ножлби имййгиржаб
– ырм
абжкмвгзпражг жлвжажвма. Вйэ Б.П. Ибйсдлмбм, лбножкго,
– ырм «абжкмвгзпрасьчбэ босннб йжф, имрмобэ
ащэажйб памь пнмпмалмпры пмамиснлм огббжомабры лб рмр жйж
жлмз обвобджргйы» [Ибйсдлщз
, 1930, п. 212], б вйэ Б.Б. Тмо
рслбрмаб «
Бвпозж злиивзпа
– млнлгбвкв лмнвбвивккшт лб
цвопавккшт роилаж, т гдкщ
– оилгклв мномлолбивкв олу
, п.
51],
р.г. б пмфжбйылмнпжумймбжхгпижкж ргокжлбкж малбосдж
абьрпэ огтйгипмймбжхгпижг ж огбирмймбжхгпижг нмжфжж, ж
Мвлбим кмдлм пиббры, хрм жлргогп и пмфжбйылмз джлж вг
ргз а Омппжж номэажйпэ бвмйбм вм Б.П. Ибйсдлмбм ж Б.Б.
рслбрмаб а жппйгвмаблжэу нгвббмбма, рбижу, иби Т. Тогагйы,
М.Щкжвр, П.Р. Щбфижз ж во. ж пмажобргйгз вгрпижу жбо ж
амйлб жлргогпб и вгрпимз босннг амлжийб, пнспрэ
амйгг рожвфбрж йгр, ж лбцйб памг имлфглрожомабллмг ащоб
дглжг а пжкнмжскг «Нгвббмбжиб ж нпжумймбжэ жбощ», мобб
лжмабллмк а 1964 бмвс. Нбтмп пжкнмжскб ащй лбнобайгл
лб ащэайглжг омйж жбощ а тмокжомаблжж «вгрпимбм мачг
праб». Б.А.
Ибнмомдгф, В.В. Юйыимлжл, Б.Н.
Чгвомажфижз,
Спмаб ж восбжг ащпибщабйж памг мрлмцглжг и ырмкс амн
омпс. А рм аогкэ В.В. Юйыимлжлщк ащйб птмоксйжомаблб пйг
всьчбэ нмжфжэ: хрмащ огаглиб лбсхжры джры а асвсчжу пмфж
бйылщу босннбу, гбм лбвм лбсхжры жбобры а босннг пагопрлжима.
Иби лбсхжры, гпйж мплмалмз ножлби жбощ
– пнмлрбллмпры ж
лгбажпжкмпры мр аомпймбм, акгцбргйыпрам имрмомбм нмвхбп
обосцбгр жбос, б лбхжр ж пбкс босннс Кгдвс ргк, рмйыим а
жбог амкмдлм пмвблжг вгрпимбм пммачгпраб, умрэ ж ампном
жамвэчгбм джлы аомпйщу, лм вмпрбрмхлм пбкмпрмэргйылмбм
Жагпрлщз жппйгвмабргйы вгрпимз жбощ Б.Н. Спмаб мн
СлнпркЭпла А.А.
Жсхглжг вгрпижу имййгиржама // Агпрлжи номпагчг
огвгйжйб просирсос ж вжлбкжис обажржэ жбомамз босннщ: мр
кгублжхгпимбм кблжнсйжомаблжэ лгпимйыижу вгргз нбобй
– вм жбомащу боснн, абжкмвгзпрасьчжу лб мплмаг
пмвгодблжэ жбощ, ж мр лжу и жбомащк имййгиржабк п мрлмпж
ргйылм спрмзхжамз пжпргкмз паэгз, мачлмпрыь рогамаблжз,
п маобмаблжгк «хсапраб
– кщ». Б.Н. Спмаб бвбйбпы амном
пмк: хрм рбимбм гпры а жбог, хрм тмокжосгр пнмпмалмпры с ог
аглиб пмбйбпмащабры памж вгзпражэ п вгзпражэкж восбжу вг
ргз, нмлэры дгйблжэ жбобьчжу, мрпрмэры памь рмхис оглжэ
Апрснжацжз а вжписппжь Б.Н. Чгвомажфижз срагодвбй,
хрм жбоб гпры блбймб номжамвпрагллмз вгэргйылмпрж йьвгз.
Мплмалмг а лгз
– лг пьдгр, лг нобажйб, б мрлмцглжэ вгргз
нм нмамвс жбощ, огбсйжосгкщг лмокбкж. Жкгллм млж пм
вбьр «вгрпимг мачгпрам». Амвгзпрасэ лб ырж мрлмцглжэ,
амглжг лобапрагллщу лмок огаглимк. Ножайжжргйылм а ырм
дг аогкэ обаголсйпэ фжий нпжумймбм нгвббмбжхгпижу обамр
нм ампнжрблжь рмабожчгпижу абжкммрлмцглжз вгргз хгог
Ооклаклж млилгпвищкшж ыссвзп ыплал мвнлбЭ
: жсхг
лжг имййгиржажпрпимз кмвгйж мрлмцглжз вмцимйылжима,
амомдвглжг жлргогпб и «вгрпимкс мачгпрас»,
– нмнщриб
амйлб пмвблжэ вгрпимз пмфжбйылмз нпжумймбжж
ножцйбпы лб пгогвжлс 70у бб. ж лбцйб мробдглжг а обамрбу
жагпрлщу нгвббмбма ж нпжумймбма: Э.М. Имймкжлпимбм, Р.Б.
Огнжлмз, М.Ж. Омажимамз ж восбжу. А ырж бмвщ ангоащг ббм
аможйж жкгллм м вгрпимз пмфжбйылмз нпжумймбжж, м амобп
рлмз пмфжбйылмз нпжумймбжж, м пмфжбйылмнпжумймбжхгпимк
нмвумвг и жсхглжь мрлмцглжз вгргз а босннг вгрпимбм пбвб,
м омйж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз иби мплмаг тмокж
омаблжэ жу абжкммрлмцглжз, обажржэ жу пмросвлжхгпраб
ж но. Машгирмк жсхглжэ эайэйжпы огбйылщг имлрбирлщг
босннщ вгрпимбм пбвб ж кйбвцжу ийбппма цимйщ. Мплмалщкж
нбобкгробкж ащпрснжйж: нмймамобпрлмз пмпрба ж вйжргйы
лмпры псчгпрамаблжэ босннщ, б рбидг ыкмфжмлбйылщг ногв
нмхрглжэ ж лгножэржэ. Мплмалщкж кгрмвбкж миббйжпы роб
вжфжмллщг вйэ вгрпимз нпжумймбжж лбайьвглжг ж агпгвб, б
рбидг пмфжмкгрожхгпибэ ргулжиб иби пмфжбйылмнпжумйм
бжхгпижз ножгк. Мплмалщк ножлбимк босннщ эайэймпы лг
пмфжбйылмз нпжумймбжж нгоамг, хрм аомпбгрпэ а бйбб,
– ырм
пумвпрам ргокжлмймбжхгпимбм йгипжимлб. Иббймпы ащ, апг
аогкэ бмаможрпэ ма мвлмк: м пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, м пм
фжбйылмз босннг, м имййгиржаг. Мвлбим, гпйж номлжилсры б
ргокжлмймбжхгпись мамймхис, пумвпрам жпхгбгр. Иб нмвум
вмк нгоамбм нгожмвб мрхгрйжам номпкброжабьрпэ ножпсчжг
кщцйглжь рмбм аогкглж огтйгипмймбжхгпижг, мриомагллм
ажугажможпрпижг нмжфжж. Иб пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь
прмжр пжпргкб огбифжз. Мрпьвб просирсоб вгрпимз босннщ
ащпрснбгр иби алгцлээ мвлмкголбэ иборжлб паэгз, б обаж
ржг босннщ ж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а лгз
– иби ножма
Вйэ армомбм нгожмвб рбидг убобирголщ нмлэржэ «пма
кгпрлбэ вгэргйылмпры», «вгрпимг мачгпрам», «имййгиржа», лм
тжипжосьрпэ ыржкж ргокжлбкж псчгпрагллм обйжхлщг ма
йбпрж огбйылмпрж, вбдг а обкибу пбкмбм ырмбм нгожмвб. Рби,
мвлж жппйгвмабргйж нобиржхгпиж ноэкм нгоглмпэр пугкс
ножбмвлсь вйэ блбйжб нмлбабргйылщу ном
фгппма, лб пмакгпрлсь вгэргйылмпры, а хбпрлмпрж, лб вгрпись
жбос. А огсйырбрг, лбножкго, пмфжбйылбэ босннб тжбсож
осгр йжцы а ибхгпраг имййгиржалмбм ожргйэ, б обажабгрпэ
рмйыим нпжужиб амайгхгллмбм а вгэргйылмпры огаглиб. Вйэ
восбжу жппйгвмабргйгз жбоб иби пмакгпрлбэ вгэргйылмпры
псчгпрасгр йжцы иби агйжхлбэ, агппсашгиржалбэ «номж
амвпрагллбэ» вгэргйылмпры, лмокщ, омйж, псчгпрасьр пбкж
нм пгаг. Об вмйь огаглиб мпрбгрпэ йжцы тслифжмлжомаблжг
нм ыржк лмокбк. Ж, лбимлгф, рогржз ырбн убобиргожсгрпэ
ыкнжожхгпижк «бпжйыгк» пмфжмкгрожж. А вбллмк пйсхбг
кгрмвжхгпижз жлпроскглр а жагпрлмк пкщпйг лбаэбй ажвг
лжг абжкммрлмцглжз вгргз а босннг: б кгдйжхлмпрлщкж
– ыкмфжмлбйылщг пжкнбржж ж блржнбржж, б б
пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь
– пжпргкб абжкмвгзпражз, ногв
кгрлмг пмвгодблжг имрмомз ж гг тслифжж лг обпиощабьрпэ.
Юрм ножамвжр и рмкс, хрм пмакгпрлбэ вгэргйылмпры ащпрснбгр
рмйыим иби тмл, иби алгцлгг спймажг номэайглжэ кгдйжх
Ибдвщз ж мамлбхгллщу нмвумвма ащпагхжабгр ибись
рм памь, мпмась огбйылмпры, памь тглмкглмймбжь йжхлмпрж
огаглиб а пмфжбйылщу босннбу. Вйббмвбоэ нгоамкс нгожмвс,
номайгкб вгрпимбм имййгиржаб басхбйб а мргхгпрагллмз
нпжумймбжж. Вйббмвбоэ армомкс нгожмвс, ащйж, амнгоащу,
обпиощрщ омйы ж кгпрм жбощ иби агвсчгз вгэргйылмпрж а тмо
кжомаблжж нпжужиж (лм лг йжхлмпрж) огаглиб; амармощу,
ащвгйглб ж номблбйжжомаблб «ргулмймбжэ» жбощ иби памгбм
омвб пмфжмймбжхгпимз кмвгйж мвлмз ж тмок мачгпрагллщу
мрлмцглжз. Вйббмвбоэ рогрыгкс нгожмвс, ножкглжргйылм и
огаглис обпиощрщ амкмдлмпрж рбимбм пмфжбйылмнпжумйм
бжхгпимбм кгрмвб, иби пмфжмкгрожэ, многвгйглб омйы ыкмфжм
Юрж рож нгожмвб жсхглжэ пмфжбйылмз джлж огаглиб
мриощйж амкмдлмпры нгогумвб и лмамкс ырбнс обажржэ лб
схлщу ногвпрбайглжз
– и нмпромглжь
социальной психологии
Жлрглпжалмг обажржг жппйгвмаблжз мачглжэ, абжкм
вгзпражэ ж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпижу босннбу
нмпйгвлгз хграгорж УУ агиб нмиббйм лбпрмэргйылсь ампрог
Ргмогржхгпибэ абдлмпры жсхглжэ номайгкщ мрлмцглжз
маспймайглб гг кгпрмлбумдвглжгк лб прщиг агвсчжу майбп
ргз хгймагимлблжэ: тжймпмтжж, ыржиж, жпрможж, ырлмб
обтжж, амобпрлмз ж пмфжбйылмз нпжумймбжж, восбжу лбси,
спрблмайглжг имлпросиржалщу паэгз кгдвс имрмощкж нм
амйжр абжкммамббржры ырж абдлгзцжг лбсхлщг мробпйж,
апиощры лмащг тбирщ ж бимлмкголмпрж, мриощабьчжг нго
Пмфжбйылбэ нпжумймбжэ вгрпраб
обппкброжабгр вгрпрам
иби огсйырбр пмфжмбглгб вгрпимаомпйщу мрлмцглжз а
исйырсолмжпрможхгпимк имлргипрг. А фглрог алжкблжэ пм
фжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб лбумвэрпэ
олуЭищкшв анрммш
амйыцжг ж кбйщг, огбйылщг ж жвгбйылщг (псчгпрасьчжг а
аммаобдглжж огаглиб), огтгоглрлщг (йжхлмпрлм лбхжкщг
вйэ лгбм) ж босннщ ножлбвйгдлмпрж, а имрмощг аийьхгл ог
аглми жйж п имрмощкж мл пгаэ мрмдвгпрайэгр : ырм пгкыэ ж
цимйылщз ийбпп, вгрпижг жбомащг пммачгпраб ж номипжкж
хгпижг босннщ, дгйбгкщг огаглимк, амйыцжг пмфжбйылщг
босннщ (огбжмлб, лбпгйгллмбм нслирб, проблщ), и имрмощк
ОлуЭищкЭь мотлилаь бвпопаЭ мнвбопЭаиьвп олблж
йвгбоумикЭнкры лбиЭопщ ооивблаЭкь, нЭоойЭпнаЭы
цры бвпопал зЭз лолбры мотлолулзрищпрнкры зЭпвалны,
мнвбйвплй злплнлж ьаиьыпоь лпклхвкь, лмлонвбопалаЭккшв
олайвопклж бвьпвищклопщы нвбвкзЭ о йнлй, бнрай иыбщй
(аднлоишй  оавнопкзЭй), Э пЭзгв дЭзлклйвнклоп мл
нлгбвкь ыпт лпклхвкж, т сркзулкнлаЭкь  увивкЭм
нЭаивкклал слнйнлаЭкь а злкзнвпклоплнфвозлж олуЭищ
Рбимг нмлжкблжг ногвкгрб пмфжбйылмз нпжумймбжж вг
рпраб ащважббгр лб нгогвлжз нйбл обппкмроглжг ж блбйж
абжкмпаэгз пжпргкммаобсьчжу ибргбможз ж нмлэржз
(пк. ожп. 1), бвг а пугкбржхлмк ажвг ногвпрбайглщ апг обп
пкброжабгкщг кгрмвмймбжхгпижг гвжлжфщ cмфжбйылмз нпж
А нпжумймбжж ибргбможэ «мрлмцглжг» маогрбгр джлы а
васу жнмпрбпэу: амнгоащу, иби «паэы, бажпжкмпры», б лб
– иби абжкммрлмцглжг, мачглжг (р.г.
лпклхвкв О...)
ж, амармощу, иби «клглжг, мфглиб» ж, лбхжр, иби пмфжбйы
Обножкго, вйэ А.О. Кэпжчгаб мрлмцглжг
– «фгймпрлбэ
пжпргкб жлвжажвсбйылщу жажобргйылщу пмлбргйылщу паэ
гз йжхлмпрж п обйжхлщкж прмомлбкж машгиржалмз вгзп
ражргйылмпрж» [Кэпжчга
, 1995, п. 16]. Пжпргкб мрлмцглжз
многвгйэгр убобирго нгогджаблжз йжхлмпрж, мпмагллмпрж
гг ампножэржэ, нмагвглхгпижу огбифжз ж но. Нмймджргйы
лщз жйж мрожфбргйылщз мнщр абжкммрлмцглжз йжхлмпрж
п восбжкж йьвыкж тмокжосгр гг пжпргкс алсрогллжу мрлм
цглжз и кжос. Мплмалщг нмймдглжэ имлфгнфжж мрлмцглжз
Кэпжчгаб имлиогржжомаблщ а гбм нбрмбглгржхгпимз
В.Н. Мясищв (1893—1973)
— российский психолог, н
вропатолог и психотрапвт, учник В.М.Бхтрва и
А.Ф.Оазурского. Спциалист в области психологии лич
ности (индивидуально-психологичски особнности и ти
Б вйэ П.М. Осажлцргзлб мрлмцглжг
– ырм ногдвг апгбм
«омвмамг памзпрам хгймагиб, имрмомг обпиощабгрпэ хгог мрлм
цглжг мвлмбм хгймагиб и восбмкс» [Осажлцргзл
, 1997. п. 65].
Мрлмцглжг ащпрснбгр лг рмйыим а пмфжбйылмк (иби абжкммр
лмцглжэ йьвгз), лм ж а нмлбабргйылмк нйблг (иби мрлмцг
лжг хгймагиб и ащржь ж имлиогрлм
– и жпржлг). П.М. Осажл
цргзл нжцгр : «
НвЭищкл йш аовабЭ йввй баЭ адЭйлоаьдЭккшт
– фвилавз  бшпв (йн), фвилавз  бнралж фвилавз
(бнрав иыб)...»
[Осажлцргзл, 1997, п. 4]. Ж вбйгг: «
Опклхвкв
з бнралйр фвилавзр, з иыбьй олопЭаиьвп лфвабкры пзЭкщ фвил
авфвозлж гдк, вв овнбувакр. «Овнбув» фвилавзЭ аов олпзЭкл д
вал фвилавфвозт лпклхвкж з бнрай иыбьй; пл, фвал лкл оплп,
увизлй лмнвбвиьвпоь пвй, з зЭзй фвилавфвозй лпклхвкьй
фвилавз опнвйпоь, зЭзв лпклхвкь з иыбьй з бнралйр фвилавзр
лк омлолбвк ропЭкЭаиаЭпщ. Мотлилафвозж ЭкЭид фвилавфвозлж
гдк, кЭмнЭаивккшж кЭ нЭозншпв лпклхвкж з бнрай иыбьй,
С.О. Рубинштйн (1889-1960)
— российский философ и пси
холог, мтодолог науки, один из создатлй дятльностного
подхода в психологии. Поставил проблму бытия личности
в мир и нравствнной природы чловчской жизни (книга
Чловк и мир»). Идва ли н првым высказал убждни,
что рбнок н просто обыкт пдагогичских воздйствий, а
активный их пробразоватль и соучастник, субыкт обуч
Мрлмцглжг и восбмкс бглгржхгпиж эайэгрпэ амйгг обллгз
тмокмз, лгдгйж мрлмцглжг и пгаг, ж, нм клглжь П.М.
ажлцргзлб, с огаглиб номэайэгрпэ иби мпмлблжг восбжу
Сибщабэ лб лгхгримпры пбкмбм нмлэржэ «мрлмцглжг»
ж лб лгобобамрбллмпры нсргз ж кгрмвма гбм жсхглжэ, М.Ж.
Вмдмажх рбидг спкброжабйб псашгиржалщз ж машгиржалщз
бпнгирщ ырмбм нмлэржэ, нмвхгоижабэ, хрм «
плищзл фвнвд др
фвкв лпклхвкж оЭйлал нвбвкзЭ з бвжопапвищклоп , а мвн
ары лфвнвбщ, з лбцвопавкклж бвжопапвищклоп ивгп мрпщ з
Майбпры номэайглжэ ж тмокжомаблжэ мрлмцглжз ог
аглиб п кжомк
– ырм майбпры мачглжэ ж абжкмвгзпражэ; нм
пймабк Б.Б. Мгмлрыгаб, «мачглжг гпры бирсбйжбфжэ мрлмцг
Номайгкб прблмайглжэ мрлмцглжз огаглиб прбажрпэ ж
жсхбгрпэ а жппйгвмаблжэу пнгфжбйжпрма нм вгрпимз нпжум
ймбжж: Б.А. Ибнмомдфб ж Э.И. Огагомажх, Ж.А. Всаомажлмз,
А.И. Имрщойм, Р.Б. Огнжлмз, Г.М. Пкжолмамз ж восбжу. Об
ножкго, вйэ Г.М. Пкжолмамз мрлмцглжг огаглиб и пагоп
рлжис вжбймбжхлм ж ащпрснбгр а васу ржнбу: иби ногвкгрлмг
(хбпржхлмг) ж иби йжхлмпрлмг (фгймпрлмг). П амобпрмк мрлм
цглжг иби номпмфжбйылмг вгзпражг а нмйыс восбмбм прблм
ажрпэ лбнобайгллщк лг лб нмймджргйылсь мфглис аомпймбм
ж лг лб пмайьвглжг кмобйылмз лмокщ, б лгнмпогвпрагллм лб
Ргмогржхгпибэ абдлмпры жсхглжэ номайгкщ мрлмцглжз
маспймайглб гг кгпрмлбумдвглжгк лб прщиг агвсчжу майбп
ргз хгймагимлблжэ: тжймпмтжж, ыржиж, жпрможж, амобпр
лмз ж пмфжбйылмз нпжумймбжж, восбжу лбси, спрблмайглжг
имлпросиржалщу паэгз кгдвс имрмощкж нмамйжр абжкм
мамббржры ырж абдлгзцжг лбсхлщг мробпйж, апиощры лмащг
тбирщ ж бимлмкголмпрж, мриощабьчжг цжомижг нгопнги
Об облщу прбвжэу обажржэ йжхлмпрж ибдвщз ж бпнги
рма мрлмцглжз лбхжлбгр блжкбры агвсчгг нмймдглжг. Ивгпы
лгмаумвжкм схжрщабры ваб кмкглрб. Нгоащз
– ырм
, а имрмомз обпнмйбббьрпэ псашгир ж машгир мрлмцг
лжз: млб кмдгр ащры агоржибйылмз (рбйблрщ ж нмиймллжиж,
мрфщ ж вгрж ж р.в.) ж бможмлрбйылмз (имййгбж, пагопрлжиж,
восыэ ж р в.). Агоржибйылмпры нймпимпрж мрлмцглжз амапг лг
ногвмногвгйэгр мвлмлбхлм лбнобайгллмпры ырмбм номфгппб,
пибдгк, пагоус алж, б лг лбмамомр. Армомз кмкглр
– ырм
ырмбм номфгппб: лбнобайглжг амвгзпражз мр мвлмбм
жлвжажвб и восбмкс, нож имрмомк ибдвщз ж лжу кмдгр ащ
Пмфжбйылмг номпроблпрам мрлмцглжз иби пжпргкщ жаж
обргйылщу псашгиржалщу паэгз маобсгрпэ а вгрпимк амобпрг
ж лбхжлбгрпэ п вжбвщ «огаглми
– аомпйщз», лбхжргйылм нм
влгг нмэайэгрпэ амкмдлмпры вйэ мрлмцглжз а вжбвг «огаг
– огаглми». Нмпимйыис аомпйщз вйэ огаглиб ащпрснбгр
иби «жвгбй», вмпрмзлщз нмвобдблжэ, ж нпжумймбжхгпиж гбм
абйэв лб аомпймбм
– апгбвб абйэв «плжс аагоу» а асиабйылмк
ж нгоглмплмк, пкщпйг, рм ырб лгпжккгрожхлмпры пмфжбйылщу
нмжфжз многвгйэгр агоржибйылмпры мрлмцглжз ж бвбгр аги
рмо ырмбм номфгппб
– мр аомпймбм и огаглис. Ом ж огаглми пнм
пмагл сдг рмйыим тбирмк памгбм нмэайглжэ лб пагр псчлмпрлм
жкглэры пржйы джлж ж кмржабфжмллмпкщпймащг просирсощ
аомпйщу, б лбхжр, ащпрснбры лгногвлбкгогллщк псашгирмк
мрлмцглжз. А огтйгипжалщз нгожмв памгбм обажржэ огаглми
прблмажрпэ биржалщк псашгирмк ырмбм номфгппб, мрпрбжабь
Иомкг рмбм, иби нжцгр Б.О. Мгмлрыга, «
лпклхвкь з йнр авцвж  з лзнргЭыцй иыбьй оипш биь нв
бвкзЭ йвгбр олблж, кл бЭищхв мнлотлбп т нЭдбалвкв,  лк
лбнЭдрып нЭдкшв, тлпь  адЭйлоаьдЭккшв ик нЭдапь, мв
А.Н. Оонтьв
— (1903—1979)
— российский психолог, фи
лософ, мтодог и организатор науки. Внс всомый вклад в
культурно-историчский подход, разрабатывал торию д
ятльности как отношния чловка к миру, которо опос
Мпмагллм мрхгрйжам ырм «обвамглжг» мрлмцглжз ном
эайэгрпэ а ыипнгожкглрбйылмз пжрсбфжж огаглиб лбгвжлг пм
аомпйщк (ыипнгожкглрбрмомк), имбвб мл ащлсдвгл ащнмй
лэры мвлмаогкгллм ж ногвкгрлсь бвбхс ж пкщпймась б
вбхс вйэ пгаэ
– спрблбайжабры мрлмцглжэ пм аомпйщк. Юрм
«обпчгнйглжг» нмиббй ж В.В. Юйыимлжл, имбвб, п мвлмз прм
омлщ, огаглми блэр пбкжк ногвкгрмк ж вгзпражэкж п лжк, б
п восбмз
– блэр аомпйщк, обвж имрмомбм мл ж мпсчгпрайэгр
вгзпражэ п ногвкгрмк, нмырмкс мпамглжь мнгобфжмлбйылм
ргулжхгпимз прмомлщ мрвгйылмбм вгзпражэ с огаглиб ногв
цгпрасгр ащэплглжг пкщпйб ырмбм мпамглжэ а пжпргкг мрлм
З.Б. Эльконин (1904—1984)
— российский психолог, пда
гог, ближайший соратник О.С.Выготского. Автор приоди
зации дтского развития, основанной на концпции истори
чского происхождния приодов дтства, стронии вдущй
дятльности. Разработчик тории дтской игры и эффк
Иби жагпрлм, вйэ М.П. Ащбмрпимбм мвлжк ж фглробйы
лщу эайэгрпэ нмймдглжг м нгогумвг мр жлргонпжужхгпимбм
и жлробнпжужхгпимкс. Жлщкж пймабкж: рм, хрм нгоамлб
хбйылм амлжибйм иби тслифжэ мрлмцглжз кгдвс йьвыкж
лб обллжу ырбнбу пмфжмбглгб ж млрмбглгб хгймагхгпимбм
обажржэ, анмпйгвпражж прблмажрпэ вмпрмэлжгк мвлмбм
хгймагиб, жлргожможжосгрпэ. Нм М.П. Ащбмрпимкс, жлрг
ожможбфжэ мрлмцглжз а умвг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж
ногвпрбайэгр пмамз псры номфгппб обажржэ. Нож ырмк, гбм
жлргогпсгр жкгллм
, б лг мрлм
А памжу жппйгвмаблжэу М.П. Ащбмрпижз тслвбкглрбйылм
обобабрщабй номайгкщ ащпцжу нпжужхгпижу тслифжз
ногдвг апгбм лб кбргожбйг обажржэ нмлбабргйылщу ном
– нбкэрж, алжкблжэ, кщцйглжэ ж огхж. Мл нжпбй:
обйылмз номайгкмз нож машэплглжж
ащпцжу тмок
нмагвглжэ эайэгрпэ номайгкб
, п нмкмчыь имрмощу
хгймаги майбвгабгр номфгппмк пмапрагллмбм нмагвглжэ (исо
А пмвгодблжж «мрлмцглжэ» (жлбхг
– «нгогджаблжэ» ог
аглимк пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ) мл спкброжабгр рс
кжлжкбйылсь гвжлжфс блбйжб, имрмобэ нмамйэгр жппйг
вмабры нпжужхгпимг обажржг огаглиб лб мплмаг фгймпрлмбм
Мвлбим хогащхбзлм номвсиржалщг ж ыаожпржхлщг
жвгж М.П. Ащбмрпимбм ма мнмпогвпрамаблжж, жлргожможб
фжж, м пмросвлжхгпраг пм аомпйщк иби маэбргйылмк км
кглрг обажржэ йжхлмпрж огаглиб ащйж ыипнгожкглрбйылм
номагоглщ а гбм пмапрагллщу обамрбу ногжксчгпрагллм
лб кбргожбйг нмлбабргйылщу номфгппма, хрм дг ибпбгрпэ
псвыащ мрлмцглжз, а рмк хжпйг ж кгдйжхлмпрлщу, аг жс
хглжэ имрмощу аоэв йж кмдгр ащры вмпрбрмхлм апгпрмомллг
обажрб ргможэ пмлблжэ ж йжхлмпрж, рм млб йжцы гваб лб
кгхбгрпэ М.П. Ащбмрпижк. Ог пйсхбзлм нмырмкс мл а ног
вжпймажж и памгз обамрг «Кщцйглжг ж огхы» бкгхбгр, хрм
апг пвгйбллмг жк лгнмпогвпрагллм нмвамвжр и лмамз нпж
умймбжхгпимз ргможж пмлблжэ, блбйж имрмомз маощабгрпэ
Омащк ырбнмк а обобамриг ыржу номайгк эайэгрпэ имл
фгнфжэ пмлблжэ, обажабгкбэ Б.О. Мгмлрыгащк ж гбм цим
ймз. Пмлблжг
– ырм лг кщцйглжг нйьп ампножэржг, нйьп
рщг нйьп ыкмфжмлбйылщг нгогджаблжэ.
– Пмлблжг вмйдлм
ащры нпжумймбжхгпиж обпиощрм лг иби лблжг рмйыим, лм ж
, иби
(исопжа кмз.
, 1975, п. 235]. Юрб кщпйы м пмлблжж иби мрлм
цглжж псашгирб и кжос маогрбгр а ргможж вгэргйылмпрж памь
имлиогрлсь тмокс ж ножамвжр и аагвглжь нмлэржэ «йжх
лмпрлщз пкщпй» (нм Б.О. Мгмлрыгас, «лбхглжгвйэкглэ»),
мамлбхбьчгбм абмась гвжлжфс пмлблжэ йжхлмпрж. «Имл
иогрлмнпжумймбжхгпиж рбимз пмлбргйылщз пкщпй пмвб
грпэ мробдбьчжкпэ а бмймаг хгймагиб машгиржалщк мрлм
цглжгк рмбм, хрм нмасдвбгр гбм вгзпрамабры, и рмкс, лб хрм
вгзпражг лбнобайглм иби лб памз лгнмпогвпрагллщз огсйы
Вйэ Б.О. Мгмлрыгаб жпумвлщк нож блбйжг пмлблжэ
эайэгрпэ обйжхглжг птгощ
, р.г. рмбм, хрм псашгир
м вгзпражргйылмпрж, ж
птгощ
– рмбм, иби
псашгир и лгз
, ибимз пкщпй млб ножмаогрбгр вйэ
лгбм а бажпжкмпрж мр нмасдвбьчжу гбм кмржама. Обажрбэ
Б.О. Мгмлрыгащк имлфгнфжэ пкщпйма ж лбхглжз, псчгп
рагллщк маобмк мамббржйб мргхгпрагллсь нпжумймбжь,
нмамйжйб аагпрж номайгкс мрлмцглжз а имлргипр жсхглжэ
ногвкгрлмз вгэргйылмпрж ж, гпргпрагллм, ножагйб и нмпрб
лмаиг фгймбм оэвб лмащу амномпма. Ибимащ имлиогрлщг кг
рмвжхгпижг нсрж жсхглжэ пкщпймащу маобмаблжз птгощ
йжхлмпрж Ножмаогрбьр йж мрлмцглжэ ж мробдбьчжг жу а
пмлблжж йжхлмпрж пкщпйщ пнгфжтжхгпижг мпмагллмпрж,
гпйж ногвкгрмк мрлмцглжэ эайэгрпэ восбмз хгймаги Ибимаб
омйы имййгиржалмз вгэргйылмпрж а нмомдвглжж пжпргкщ
йжхлмпрлщу пкщпйма (Обнмклжк, хрм с Б.О. Мгмлрыгаб, иби
нобажйм, вбдг а ножамвжкщу жк ножкгобу огхы жвгр м йжх
лмпрлмк пкщпйг вйэ псашгирб обйжхлщу погвпра вгэргйы
лмпрж, б лг восбмбм хгймагиб). Апг ырж амномпщ миббйжпы а
ибимзрм кгог лб нгожтгожж алжкблжэ. Б.О. Мгмлрыгаб а
нгоась мхгогвы жлргогпмабйм
пл, фпл лмлонвбопарвп
, р.г.
пбкб ногвкгрлбэ вгэргйылмпры, гг тслифжж, просирсоб, омйы
а обажржж нпжужиж ж р.в., б лг
пл, фпл лмлонвбопарвпоь
, р.г.
пжпргкб мрлмцглжз, а рмк хжпйг ж кгдйжхлмпрлщу, имрмобэ
нмомдвбгрпэ ногвкгрлмз вгэргйылмпрыь. Вйэ блбйжб ном
айгкщ пмлблжэ йжхлмпрж лгмаумвжкм ащйм нмпромжры гчг
мвлм аглм, пвгйбры гчг мвжл ажрми а обажржж ырмз ном
айгкщ, лгмаумвжкм ащйм нгогзрж мр блбйжб жлвжажвсбйы
лмз ногвкгрлмз вгэргйылмпрж и блбйжс
бвьпвищклоп зли
мр жсхглжэ вгргокжлблр мрлмцглжз псашгирб и
Юрмр цбб ащй пвгйбл Б.А. Нгромапижк ж гбм пмросвлж
ибкж, обобабрщабьчжкж ргможь вгэргйылмпрлмбм мнмп
А.В. Птровский (1924-2006)
— российский психолог, фи
лософ, пдагог, спциалист в области истории психологии,
психологии личности, социальной психологии, психологии
развития. Автор концпций дятльностного опосрдствова
ния мжличностных отношний, развития личности, трх
А нпжумймбжж обажржэ вмйбжг бмвщ бмпнмвпрамабйб
фжэ жсхглжэ огаглиб а нймпимпрж «вгпы ж ргнгоы». А рм дг
аогкэ а пмфжмбглгржхгпижу жппйгвмаблжэу, агосчжу памг лб
хбйм п ийбппжхгпижу обамр А. Аслврб ж И. Ялбб нм нпжумймбжж
лбомвма, мрпсрпрамабйб вгрпибэ номайгкбржиб. Мжцы а нмп
йгвлжг вгпэржйгржэ УУ агиб лбхжлбгрпэ пайждглжг ыржу васу
лбнобайглжз, хрм вбгр лбвгдвс мпсчгпражры кгдвжпфжнйж
лболщз пжлрг ж п гбм нмкмчыь пмвбры фгймпрлсь нблмобкс
бимлмкголмпргз прблмайглжэ йжхлмпрж огаглиб а мачгпраг.
Нмлэржг «пмфжмбглг» нмпйг вмйбмбм бааглжэ алмаы амаоб
чбгрпэ а нпжумймбжь ж лг рмйыим а лбхглжж, мамлбхбьчгк
мнлувоо ыалиыу фвилавфвозт оллбцвопа (олуЭищкшт анрмм) а
зрищпрнклоплнфвозлй мнлопнЭкопав
, лм ж иби
нЭдапв иф
клоп  йвгифклопкшт лпклхвкж, лброилаивкклв лолбвккло
пьй олуЭидЭу а нЭдкшт зрищпрнЭт а нЭдифкшв олуЭищкл
оплнфвозв мвнлбш,
бвбабэ «машгклмг» ажвглжг огаглиб,
миббацгбмпэ иби ащ лб нгогпгхглжж мпгз амобпрб
– жпрм
– исйырсощ. Юрм рогасгр жлргбобфжж лблжз а майбпрж ыр
лмбобтжж, блромнмймбжж, жпрможж, вгкмбобтжж, пмфжмймбжж ж
Мплмалбэ жвгэ пмфжмбглгб ащйб птмоксйжомаблб А. Асл
врмк ж бийьхбйбпы а рмк, хрм нпжумймб жкггр вгйм лг п бап
робирлщк хгймагимк, б п хгймагимк многвгйгллмз проблщ ж
ынмуж, абжкмвгзпрасьчжк а пмфжмисйырсолмк имлргипрг
п восбжкж йьвыкж. Ибимлмкголмпрж пмфжмбглгб эайэьрпэ
ногвкгрмк жпрможхгпимз нпжумймбжж, жсхбьчгз нпжумймбж
хгпижг мпмагллмпрж прблмайглжэ нмлблжэ, кжомампножэржэ,
промэ йжхлмпрж, спамглжэ мащхбга ж ожрсбйма а облщг ынмуж,
б рбидг ногвкгрмк ырлмнпжумймбжж ж жпрможхгпимз ырлмймбжж.
Тглмкглмймбжэ пмфжмбглгб ногвгйылм мацжолб: мр мнжпблжэ
рмбм жйж жлмбм пнмпмаб кщцйглжэ, нбкэрж иби «жпрможхгпижу
пржйгз», и амппмвблжь нпжумймбжхгпимбм нморогрб жлвжажвб
жйж пмфжбйылмз босннщ вм блбйжб кглрбйылмпрж фгймбм лб
омвб а многвгйгллсь ынмус. Жпрможэ йжхлмпрж а пмфжмбглгг
ногвпрбайэгрпэ номфгппмк абжкмвгзпражэ жлабожблрлщу
(нм мрлмцглжь и многвгйгллщк аогкгллщк номкгдсрибк) ж
жпрможхгпиж жкглхжащу кмкглрма. Жсхглжг пмфжмбглгб а
оспйг нпжумблбйжб (И. Тогзв, И.Б. Ялб) ащйм номвмйдглм
а бкгожиблпимз нпжумжпрможж, амомвжацгз ажмбобтжхгпижз
Нож блбйжг мплмалщу кгрмвмймбжхгпижу спрблмами а
нпжумймбжж обажржэ ащэайэгрпэ мбоблжхгллмпры пугкщ
жлргожможбфжж а машэплглжж кгублжкма обажржэ псаш
гиржалмпрж. Нмырмкс нмлэржг «пжрсбфжэ обажржэ» рогасгр
мпмамбм обппкмроглжэ. Ногдвг апгбм, пмагоцгллм лгвмпрб
рмхлм ногвпрбайглжг рмйыим м «пмфжбйылмз пжрсбфжж»
ыпл
ихщ лбкЭ д мнвбмлошилз нЭдапь. Млййл олуЭищкшт, вопщ
вцв  мннлбкшв,  зрищпрнкшв,  оплнфвозв опрЭу. Кв
блопЭплфкшй пЭзгв ьаиьвпоь аавбвкклв К.Ивакшй млкйЭ
кв опрЭу зЭз плж и клж олалзрмклоп лпклхвкж орбч
взпЭ о лзнргЭыцй йнлй, дкЭфйшт о плфз днвкь гдк,
Курт Овин (1890—1947)
— нмцкий и амриканский пси
холог, автор концпций групповой динамики (психологичс
кого поля) и стилй общния, а такж динамичской тории
личности как врмнной прспктивы чловка в жизннном
Нож рбимк нмлжкблжж пжрсбфжэ
– ырм апгбм йжцы мапрб
лмаиб, убобиргожсгкбэ агпногвкгрлщкж, тмокбйылщкж мр
– пмамиснлмпрыь ножпробпржз, ножрэдглжз, айг
хглжз, нмасвжргйгз, абйглрлмпргз ж во. Нгопнгиржалщк, лм
лгвмпрбрмхлм номобамрбллщк мибщабгрпэ ж ногвпрбайглжг «пж
рсбфжж» иби бвбхж, вбллмз а пжпргкг мрлмцглжз (иби номж
амвлмз армомбм нмоэвиб; нгоабэ
– ырм фгйы, вбллбэ а спймажэу).
Ивгпы ногдвг апгбм бифглр прбажрпэ лб бвбхг, б мрлмцглжэ пж
Фглробйылщк амномпмк рбимбм жппйгвмаблжэ эайэгрпэ
амномп м пммрлмцглжж пмфжм ж млрмбглгб. Вгзпражргйылм
йж ырж ваг йжлжж обажржэ «пмпсчгпрасьр» ибдвбэ пбкб нм
пгаг, йжам млж, пймдлм нгогнйгрбэпы, айжэьр восб лб восбб
Вйэ цимйщ В.В. Юйыимлжлб эплм, хрмащ нмлэры бимлмкго
лмпрж обажржэ вгрпраб, р.г. апь нмйлмрс гбм паэгз п мачг
прамк, млрмбглг огаглиб лгмаумвжкм ногвпрбажры
а опл
нфвозлй ньбр лкплавквдла
[Б.Аглбго, А. Пймамвхжима ж во.
1988] /исопжа кмз
– А.Б./. Погвж нпжумймбма ногвгйылм хгрим
номайгкб пммрлмцглжэ пмфжм ж млрмбглгб ащйб птмоксйж
омаблб М.П.Ащбмрпижк: «
– зиыф з ашохвйр млав
» [Ащбмрпижз
, 1984, п.57]. Мпмамг лбхглжг пмфжмбг
лг ножмаогрбгр а жсхглжж млрмбглгб; нож ырмк нгоащз, нм
Ножлфжнжбйылмг нмймдглжг м
олайвопклж бвьпвищклоп
иби пжпргкммаобсьчгк тбирмог обажржэ йжхлмпрж огаглиб
а босннг, мачгпраг, исйырсог, ноэкм нгогпгибгрпэ п нмйм
дглжгк м
олуЭищклж опрЭу нЭдапь,
айббмвбоэ имрмомз
ногвпрбайэгрпэ амкмдлщк лбнмйлжры огбйылщк пмвгодб
лжгк ногвкгр жппйгвмаблжэ пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб
ж мпсчгпражры паэы нпжумймбжж обажржэ огаглиб п ырлмбоб
Юрж ибргбможж биржалм жпнмйымабйжпы ж жпнмйысьрпэ а
нпжумймбжж а ибхгпраг машэплжргйылщу ножлфжнма обажржэ
огаглиб, лм лг а ибхгпраг мплмалмбм ногвкгрб жппйгвмаблжэ,
нмпимйыис, иби мркгхбгрпэ ам клмбжу обамрбу, паэы кгдвс
пмфжмбглгмк ж млрмбглгмк обажржэ огаглиб, б рбидг кгуб
лжкщ жу нгогумвб нобиржхгпиж лг ногвпрбайглщ а нпжумймбжж
Ввкавн А.И., Оилблбфзла В.И., Эищзлкк Б.Б.
Номайгкщ вгрпимз нпжум
ймбжж ж лбсхлмг рамохгпрам В.В. Юйыимлжлб // Амномпщ нпжумймбжж.
вгрпраб. Имлиогржбфжгз ногвпрбайглжз м пмфжмбглгг а нпж
умймбжж ж эайэгрпэ аагвгллмг М. П. Ащбмрпижк нмлэржг «пмфж
Социальная ситуация развития
— спцифичская для каж
дого возрастного приода систма отношний субыкта в со
циальной дйствитльности, отражнная в го прживаниях
Юрм слжибйылмг вйэ ибдвмбм огаглиб мрлмцглжг пм
аомпйщкж ж пагопрлжибкж, п миосдбьчгз вгзпражргйылмп
рыь, многвгйэгр ибхгпрагллмг памгмаобжг ибдвмбм амобп
рлмбм нгожмвб. Пмфжбйылбэ пжрсбфжэ обажржэ убобиргожс
грпэ, п мвлмз прмомлщ, машгиржалщк нмймдглжгк огаглиб а
пжпргкг мрлмцглжз, б п восбмз
– псашгиржалщк мробдглжгк
ыржу мрлмцглжз а гбм нгогджаблжэу. Пмфжбйылбэ пжрсбфжэ
– ырм жпрми ж важдсчжг пжйщ апэимбм жкглглжэ а
Млб ащпрснбгр иби гвжлжфб блбйжб вжлбкжиж обажржэ
огаглиб, р.г. пмамиснлмпрж бимлма, имрмощкж многвгйэьрпэ
амлжилмаглжг ж жкглглжэ просирсощ йжхлмпрж огаглиб, гбм
«пмфжбйылмг ащржг», а номфгппг имрмомбм жк ножмаогрбьрпэ
лмащг памзпраб йжхлмпрж
– нпжужхгпижг лмаммаобмаблжэ.
Эайээпы номвсирмк обажржэ, лмаммаобмаблжэ нмэайэьрпэ
и имлфс амобпрлмбм нгожмвб ж ножамвэр и нгогпромзиг апгз
просирсощ пмлблжэ огаглиб, и жкглглжэк пжпргкщ гбм мрлм
цглжз и кжос, йьвэк, пгаг пбкмкс. Нмэайглжг лмаммаобм
аблжз гпры мпмащз лби обпнбвб прбомз пмфжбйылмз пжрсбфжж
обажржэ ж пийбвщаблжэ лмамз, хрм пмномамдвбгрпэ амлжи
лмаглжгк «иожжпма амобпрлмбм обажржэ». Аагвглжг ырмбм
нмлэржэ лбнобайглм лб ногмвмйглжг ногвпрбайглжз м погвг
иби тбирмог, кгублжхгпиж oнpeвeйэьчгк обажржг йжхлмпрж
А вбйылгзцгк ырм нмлэржг обобабрщабймпы В.Б. Блблыгащк,
имрмощз вбй гбм обаголсрщз блбйж а кбиомпмфжбйылмнпжум
ймбжхгпимк имлргипрг, ж М.Ж. Вмдмажх, жпнмйымабацгз гбм вйэ
Нмлэржг пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ иби убобиргожп
ржиж обажржэ йжхлмпрж огаглиб алсрож многвгйгллмбм ам
обпрлмбм ырбнб лб мплмаг имлиогрлмжпрможхгпимз пжпргкщ
гбм мрлмцглжз п пмфжбйылмз вгзпражргйылмпрыь кмдгр
ащры п спнгумк ножкглглм ж и
характристик дтской группы
Ивгпы пйгвсгр жкгры а ажвс пйгвсьчгг. Юрм ногдвг апгбм
лбчвзпакшв роилаь
псчгпрамаблжэ вбллмз босннщ, мног
вгйэгкщг жпрможхгпимз ынмумз, исйырсомз, ырлжхгпижкж
мпмагллмпрэкж ж но. Ибдвбэ ынмуб, ибдвбэ мачгпрагллм
ыимлмкжхгпибэ тмокбфжэ нмомдвбйб памж ногвпрбайглжэ м
вгрпраг лг рмйыим иби м нгожмвг джлгллмбм фжийб хгймагиб,
лм ж иби мпмамк амобпрлмк нйбпрг а пмфжбйылмз просирсог
мачгпраб. Боблжфщ вгрпраб обпцжоэйжпы акгпрг п жпрможгз
обажржэ хгймагхгпраб. Мвжлбвфбржйгрлжз огаглми нм рос
вмамкс бимлмвбргйыпрас Блбйжж а имлфг XIX агиб пхжрбйпэ
вмпрбрмхлм аомпйщк хгймагимк, хрмащ лгпрж апь кгос мр
агрпрагллмпрж б огсйырбрщ памгбм росвб. Босннб вгпэрж
ваглбвфбржйгрлжу вгргз, обамрбьчжу лб тбаожиг, ножоба
лжабйбпы и аомпйщк. Свйжлeлжe нгожмвб вгрпраб ам клмбмк
убобиргожсгр мачжз сомаглы обажржэ мачгпраб, млм пм
фжмисйырсолм маспймайглм. А пмаогкгллмз Омппжж, иби ж
ам клмбжу гаомнгзпижу проблбу, вгрпрам, муабрщабгр агпы
нгожмв схглжхгпраб, рби лбщабгкмбм «цимйылмбм вгрпраб»,
анймры вм 16–17 йгр. Алсрож лгбм псчгпрасгр, иби жагпрлм,
обажрбэ пжпргкб амобпрлмз вжттгоглфжбфжж: вмцимйы
– кйбвцжг цимйылжиж
– нмвомприж
– ьлмцж (жйж:
– мромхгпрам
– ьлмпры). Мвлбим агоулээ боблжфб
амобпрб вгрпраб/лгпмагоцгллмйгржэ мамлбхбгрпэ п росвмк;
ырм кмбср ащры а обйжхлщу проблбу ж облщу имлргипрбу: 14
йгр (нмйсхглжг нбпнморб), 15 (нгогумв а нмйжийжлжибу ам
аомпйщз имлржлбглр), 16 (ьожвжхгпибэ мрагрпрагллмпры),
17 (мимлхблжг погвлгз цимйщ), 18 (апрснйглжг а аоби) жйж
21 (пмагоцгллмйгржг). Апйгв б
МвгбркЭнлбклж злкавкувж л
мнЭаЭт нвбвкзЭ
, огаглимк вмбмаможкпэ пхжрбры хгймагхгпимг
Обчвзплй ЭкЭидЭ
а пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб эа
йэгрпэ лг рмйыим ж лг прмйыим мрвгйылщз огаглми а цжомимк
имлргипрг рогу гбм пмпрбайэьчжу
– амобпрб, жпрможж, исйы
рсощ, пимйыим вгрпибэ босннб,
бвпозлв оллбцвопал
, гбм пм
фжбйылщз пкщпй вйэ пмаогкгллмпрж ж а жпрможхгпимз огром
Восбжк имкнмлглрмк пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ вг
рпимз босннщ эайэгрпэ гг машгиржалщз
олуЭищкшж опЭпро
многвгйэгкщз ногдвг апгбм нмймдглжгк вгрпраб иби пмфж
бйылмамобпрлмз босннщ а просирсог мачгпраб. Пмфжбйылщз
прбрсп вгрпимз босннщ нмамйэгр пммрлгпрж вбллсь босннс п
Вжлбкжхгпижк ащобдглжгк пмфжбйылмбм прбрспб, гбм ог
бйжбфжгз эайэгрпэ
олуЭищкЭь нлищ
вгрпимз босннщ, р.г. рг
ногвнжпблжэ, рг нобаб ж маэбллмпрж, имрмощг млб жкггр ж
ащнмйлэгр нм мрлмцглжь и восбжк пмфжбйылщк босннбк
вгрпижк ж аомпйщк. Юрмр нмиббргйы майбвбгр кбипжкбйы
Блбйж пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ, нмамйэгр обп
иощры пмвгодблжг мрлмцглжз а вгрпижу босннбу. Машги
ржалщг спймажэ пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ огаглиб ж
вгрпимз босннщ эайэьрпэ лг тмлмк, б кбргожбймк, имрмощз
бвбгр вгрпимкс имййгиржас «нмйг лбхглжз»
бпнгир пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ,
олуЭищклж млду
р.г. мрлмцглжг хйглма вгрпимз босннщ и пмфжбйылщк спйм
ажэк, прбрспс, омйж, бмрмалмпры и ножлэржь ырмз нмжфжж ж
вгзпражэк а пммрагрпражж п лгз. Мфглиб пмапрагллмбм кгпрб
а жгобоужж прбрспма, гбм фгллмпры вйэ босннщ вмпржббгрпэ п
нмкмчыь пкглщ пмфжбйылмз омйж а огбйылмк жйж жвгбйылмк
нйблбу. Пмфжбйылбэ нмжфжэ эайэгрпэ лбжамйгг нмваждлмз
хбпрыь пжрсбфжж обажржэ, жкглглжэ а имрмомз ногвампуж
Шрмащ нмлэры пжрсбфжь обажржэ вгрпимз босннщ, лгмаум
вжкм амнгоащу, многвгйжры гг кгпрм а пмфжбйылмз просирсог
мачгпраб ж, амармощу, лбзрж лб жпрможхгпимз мпж пмфжмбглгб
йжлжь, имрмобэ пммрагрпрасгр нмймдглжь вгрпимз босннщ ырмбм
Гпйж кщ обппкмрожк, и ножкгос, блбймбжж пмаогкгллмбм
вмцимйылмбм вгрпраб лб пбкщу обллжу ырбнбу пмфжмбглгб а
ынмус нгоамащрлмпрж, рм малбосджк, хрм вгпы амобпрлмз
ийбпп «вгрж» блжкбй номкгдсрмхлмг нмймдглжг кгдвс рж
нмк Б
– «гчг лг вгрж»
– ж ржнмк А
– «сдг лг вгрж». Вгрж
ржнб Б лг жкгйж, а псчлмпрж, лжибимбм прбрспб, р.г. нм псрж
вгйб лг мрлмпжйжпы и ибргбможж йьвгз. Огаглми вм бмвб ащй
пимогг «тжжхгпижк машгирмк» нож кбргож, хгк джащк пс
чгпрамк, ж гпйж кбры скжобйб, рм гбм умомлжйж акгпрг п лгз.
Огаглми ржнб А
– ырм рмр огаглми, имрмощз пвбй ыибкгл «лб
аомпймбм», ж, лгпкмроэ лб памз ьлщз амобпр (нмомз йжцы
810 йгр), ножобалжабйпэ и аомпйщк, а рм аогкэ иби тжж
хгпиж аомпйщз, лм лг пвбацжз рбимбм ыибкглб, кмб мрлм
пжрыпэ и вгрпимкс мачгпрас, нмпимйыис «нбпнморлщз» ам
Пйгвмабргйылм, пмфжбйылщг имолж пмаогкгллщу амобп
рлщу ийбппма вгрпраб (вмцимйылжиж, кйбвцжг цимйылжиж,
нмвомприж) иомьрпэ а жпрможж исйырсощ. Ж сажвгры рм, ибимг
кгпрм ж ибись омйы жбобй рмр жйж жлмз амобпр вгрпраб а пм
фжмбглгг, ырм лбхжр, обпиощры ж машэплжры рм, ибима пмфж
бйылщз пкщпй вгрпимбм имййгиржаб, бхгк амлжийм вгрпимг
пммачгпрам. И бвбллмкс а пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ
жпрможимисйырсолмкс пмвгодблжь огаглми ножмачбгрпэ хг
А жпрможж хгймагхгпраб пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз ащйб
хбпрыь номжамвжргйылмбм росвб аомпйщу. А нгоамащрлмк ма
чгпраг (б рбидг а пмаогкгллщу боубжхлщу исйырсобу) нмвомп
цжг вгрж бхбпрсь эайэйжпы обалмнобалщкж хйглбкж мачжлщ,
аажвс мрпсрпражэ огимз боблж кгдвс лжкж ж аомпйщкж а пма
кгпрлм мпсчгпрайэгкмз вгэргйылмпрж. Вгрж ащйж аийьхглщ а
нмпжйылщг тмокщ лг рмйыим пбкммапйсджаблжэ, лм ж схбпрам
абйж а мумрг, пмажобргйыпраг, маобамриг гкйж, сумвг б джамр
лщкж ж но. Огнмпогвпрагллмг схбпржг вгргз а джлж аомпйщу
номэайэймпы рбидг а рмодгпрабу ж мрвщуг, лгимрмощу ожрсбйбу
ж нобвлжибу лб номрэдглжж апгз жпрможж пмфжмбглгб. Жп
пйгвмаблжэ, номагвгллщг а лгимрмощу боубжхлщу исйырсобу
Фглробйылмз Бтожиж, пажвгргйыпрасьр м рмк, хрм сдг п хг
рщогунэрж йгр кбйыхжиж амйыцсь хбпры аогкглж номамвэр пм
пагопрлжибкж, лбхжлбьр мумржрыпэ, прбажры бнбвлж, скгьр
снобайэры ймвимз ж р. в.. А цгпрыампгкы йгр вгрж кмбср джры
нмхрж пмагоцгллм пбкмпрмэргйылм, лгогвим а мрвгйылмз уж
П обажржгк ж спймдлглжгк исйырсолщу тмок пмакгпр
лбэ вгэргйылмпры а вгрпимк пммачгпраг нмпргнгллм лбхжлбгр
мрвгйэрыпэ мр росвб аомпйщу, ножмаогрбэ нож ырмк хгорщ
нмвобдблжэ гкс. Нмэайэьрпэ жбосциж иби пжкамйжхгпибэ
бкглб огбйылщу мосвжз росвб. Вгрпрам свйжлэгрпэ, с вгргз
ащпамамдвбгрпэ аогкэ вйэ жвгбйылмбм амппмвблжэ а спйма
лщу тмокбу джлж аомпйщу
– нмэайэгрпэ пьдгрлмомйгабэ
жбоб. А ырмр нгожмв амлжибьр, иби мркгхбгр В.В. Юйыимлжл,
вгрпижг пммачгпраб, а имрмощу вгрж, мпамамдвгллщг мр б
амр м пмапрагллмк номнжрблжж, лм мобблжхгпиж паэбллщг п
джлыь мачгпраб, лбхжлбьр жбобры, бжкпрасэ жбомась ргу
ПЭзй лбнЭдлй, олайвопкЭь бвьпвищклопщ бвпвж а оплн
зрищпрнш мвналкЭфЭищкл алдкзиЭ зЭз т лбцЭь бвьпвищклопщ
ол аднлоишй кЭ локлав пнрблашт, бшплашт  нпрЭищкшт слнй
Акгпрг п ргк, п спймдлглжгк ж омпрмк номжамвжргйы
лщу пжй амлжибгр лгмаумвжкмпры а имййгиржалмк
вгргз: амгллмкс жписппрас, огкгпйс, лбащибк пхгрб ж нжпыкб
ж но. Вгргз пмажобьр а прглбу мпмащу схгалщу багвглжз
(цимй), бвг мобблжсгрпэ жу схгалбэ вгэргйылмпры, ножмаог
рбьчбэ мпмащз убобирго. Мпрбабэпы нм алгцлгз тмокг пма
кгпрлмз, млб миббйбпы тбиржхгпиж жлвжажвсбйылмз
– ибд
вщз схглжи огцбй памж схгалщг бвбхж пбкмпрмэргйылм ж кмб
лбвгэрыпэ рмйыим лб пгаэ ж лб нмкмчы пм прмомлщ схжргйэ. А
спймажэу схгалмз вгэргйылмпрж дгприбэ омйгабэ просирсоб
(«схжргйысхглжиж») лг рмйыим лг ногвнмйбббйб, б бногчбйб
имлрбирщ кгдвс вгрыкж. Обножкго, нмвпибиб иби лгнмпогвп
рагллбэ тмокб нмкмчж рмабожчс ам аогкэ схгалщу блэржз
апгбвб мфглжабйбпы огим мрожфбргйылм. А номфгппг схгащ
нмрогалмпры а мачглжж ж абжкмвгзпражж пм пагопрлжибкж
А лбпрмэчгг аогкэ амйыцбэ хбпры обйжхлщу ажвма пма
кгпрлмз вгэргйылмпрж а босннбу вгргз ж нмвомприма эайэгрпэ
огбйбкглржомабллмз, р.г. нмвхжлгллмз пмфжбйылщк рогам
аблжэк ж имлромйь пм прмомлщ аомпйщу. И огбйбкглржом
абллщк мрлмпжрпэ росвмабэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз
а вгрпижу пбвбу, цимйбу, аогкгллщу имййгиржабу йгрлжу йб
бгогз ж во.
– ырм обамрб нм пбкммапйсджаблжь ж нмпжйылщг
тмокщ мачгпрагллм нмйглмбм росвб. Огбйбкглржомабллмз
эайэгрпэ рбидг ж номвсиржалбэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вг
ргз, имрмобэ ногвпрбайэгр пмамз номэайглжг жу рамохгпимз
биржалмпрж а усвмдгпрагллмз, жмаобжргйылмз, ргулжхгп
Обжамйгг промбм огбйбкглржомабллмз мибщабгрпэ схга
лбэ вгэргйылмпры вгргз нм ножмаогрглжь ж биогнйглжь
многвгйгллщу лблжз ж лбащима. Мвлбим млб робвжфжмллм
мпрбгрпэ а лбхжргйылмз пргнглж номргибьчгз нм ножлфжнс
Апг ажвщ огбйбкглржомабллмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж а
лбхжргйылмз пргнглж бвбьрпэ, имлромйжосьрпэ ж мфглжаб
ьрпэ аомпйщкж, имрмощг многвгйэьр нмоэвми вгэргйылмпрж,
гг фгйж ж мобблжбфжь лб номрэдглжж апгбм пмфжмбглгб.
Анмпйгвпражж огбйбкглржомабллщг тмокщ пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж ащумвэр жнмв дгпримбм имлромйэ, ж вгрж лбумвэр
амкмдлмпрж номэайэры пгаэ ж а лгогбйбкглржомабллщу ажвбу
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. Рбимз лгогбйбкглржомабллмз жйж,
рмхлгг пиббры, хбпржхлм огбйбкглржомабллмз пмакгпрлмз
вгэргйылмпрыь эайэгрпэ
анлаЭь бвьпвищклопщ
, ногдвг апгбм

омйгабэ жбоб, жбощ п нобажйбкж, босннмащг пмогалмабргйылщг
жбощ. Апг млж мрлмпжргйылм бармлмклщ ж пбкмвгэргйылщ,
нмпимйыис а лжу пбкж вгрж многвгйэьр жу имлиогрлмг пмвго
Восбмз лгогбйбкглржомабллмз пмакгпрлмз вгэргйылмп
рыь эайэгрпэ пбкмвгэргйылбэ мобблжбфжэ птгощ вмпсбб ж ма
чглжэ а босннбу пагопрлжима
– ырм, рби лбщабгкщг, пбкм
вгэргйылщг босннщ нм жлргогпбк, нмйсхжацжг а нмпйгвлжг
бмвщ цжомимг обпномпроблглжг погвж нмвомприма. Юрб ном
айгкб мпмам мпром апрбгр а амйыцжу бмомвбу, бвг с нмвомприма
ж ьлмцгз, иббймпы ащ, гпры апг амкмдлмпрж вйэ нмйлмфгл
лмбм ж облмпрмомллгбм мрвщуб, мвлбим а огбйылмпрж ырм вб
йгим лг рби. Обножкго, номагвгллмг а бмомвг п кжййжмллщк
лбпгйглжгк пмфжмймбжхгпимг жппйгвмаблжг ащэажйм пащцг
1500 лгтмокбйылщу кмймвгдлщу боснн нм жлргогпбк лб
нмхаг йьааж и жписппрас, ксщиг, ргброс, барм ж бажбимлпр
осжомаблжь ж но. Кбппмащз мномп нмиббй, хрм хгк прбоцг
нмвомприж, ргк пжйылгг жу нмрогалмпры а нмвмалщу машгвж
лглжэу, бвг, нм ащобдглжь мвлмбм ж хйглма рбимз босннщ,
млж «лбумвэр сагджчг мр мнгиж аомпйщу». А пжйс мампма
йгллмпрж ж биощрмпрж лгтмокбйылщу кмймвгдлщу боснн ж
нмрмкс мпйбайглжэ амкмдлмпргз пмфжбйылмбм имлромйэ спж
йжабгрпэ нмвбрйжампры нмвомприма босннмащк айжэлжэк ж
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры а рбижу босннбу кмдгр ножмаогрбры
Огпкмроэ лб обйжхлщг абожблрщ номэайглжэ мрлмцглжз
а вгрпимз босннг а бажпжкмпрж мр жпрможхгпижу спймажз гг
псчгпрамаблжэ иби ногвнмпщйми гг обажржэ, просирсоб кгд
йжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннбу вмцимйылжима, кйбвцжу
цимйылжима ж нмвомприма апг дг жкггр жлабожблрлсь кмвгйы
тслифжмлжомаблжэ ыржу мрлмцглжз, р.г. мачжг, пиамлщг
бимлмкголмпрж вйэ ибдвмбм амобпрлмбм нгожмвб. Млж пийб
вщабьрпэ ж рмбм, ибижг тмокщ огбйбкглржомабллмз ж лгогб
йбкглржомабллмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногмайбвбьр а
вгрпимк имййгиржаг лб многвгйгллмк амобпрлмк ырбнг; ж ж
рмбм, ибижг тслифжж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж биогнйглщ б
ибдвщк гг ажвмк алсрож пбкмбм амобпрб. Обножкго, алсрож
кйбвцгбм цимйылмбм амобпрб лбоэвс п схгамз ж номвсиржа
лмз вгэргйылмпрыь а йьамк цимйылмк ийбппг жкггр кгпрм
погвж вгргз жбомабэ, пнморжалбэ ж росвмабэ пмакгпрлбэ вг
эргйылмпры, имрмобэ а пжйс памгз нмвйжллмз пмакгпрлмпрж
Имлфгнфжэ вгэргйылмпрлмбм мнмпогвпрамаблжэ кгдйжх
лмпрлщу мрлмцглжз Б.А.Нгромапимбм, мнжобэпы лб жвгж
жлргожможбфжж ж мнмпогвпрамаблжэ, лб нмймдглжг м омйж
ногвкгрлмз вгэргйылмпрж а обажржж пмлблжэ (лб кбргож
бйг жсхглжэ огбйылщу боснн ж имййгиржама), вгйбгр мрлм
цглжэ, ногдвг апгбм
– кгдйжхлмпрлщг, ногвкгрмк пнгфж
бйылмбм блбйжб. Иобгсбмйылщк ибклгк имлфгнфжж эайэгрпэ
ножлфжн вгэргйылмпрлмбм мнмпогвпрамаблжэ, псры имрмомбм
бийьхбгрпэ а обппкмроглжж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз
лг пбкжу нм пгаг, б а паэж п пмвгодблжгк пмакгпрлмз пмфж
бйылм лбхжкмз вгэргйылмпрж. Юрмр ножлфжн мриощабгр ам
кмдлмпры малбосдглжэ пймдлмз клмбмсомалгамз просирсощ
кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а имййгиржаг, ногвпрбайэьчгз
Нмагоулмпрлщз пймз
– ырм рмр, а имрмомк мрлмцг
лжэ ащпрснбьр иби лгнмпогвпрагллщг, псаыгирпсашгирлщг
паэж. Юрж мрлмцглжэ (а хбпрлмпрж, пжкнбржжблржнбржж)
амлжибьр ж номэайэьрпэ нож лгнмпогвпрагллмк, алгцлгк
Восбмз, бйсажллщз сомаглы мрлмцглжз (псашгирпсаш
гирмашгирлщу) малбосджабгрпэ нож аийьхглжж пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж иби мнмпогвпрасьчгбм тбирмоб пбкжу мрлмцг
лжз. Пмвгодблжг вгэргйылмпрж, гг фгйж, бвбхж, фгллмпрж,
нмхгонлсрщг ж миосдбьчгз вгзпражргйылмпрж, мибщаб
ьрпэ пнмпмалщкж многвгйгллщк маобмк айжэры лб пжпргкс
мрлмцглжз жлвжажвма а босннг. Имогллщк маобмк мрйжхлб
ж рб убобиргожпржиб, а имрмомз мрлмцглжэ ырмбм бйсажллмбм
сомалэ ногвпрбайглщ а ыкмфжмлбйылщу (ржнб пжкнбржзбл
ржнбржз) нгогджаблжэу, имрмощг, нм пймабк Б.О. Мгмлрыгаб,
лбумвэрпэ лб нмагоулмпрж пмлблжэ. А рм дг аогкэ мрлмцг
лжэ бйсажллмбм сомалэ ногвпрбайглщ, нмажвжкмкс, а тмокг
йжхлмпрлщу пкщпйма, жкглглжг имрмощу апгбвб мнмпогвп
Амлжибьр амномпщ: а ибимз пргнглж амкмдгл рбимз
нмвумв нож жсхглжж вгрпижу боснн
– пбкщу обллжу пмакгп
рлщу машгвжлглжз Об ибимк амобпрлмк ырбнг кщ кмдгк
бмаможры м вгрпимз босннг а пнгфжтжхгпимк, пмфжбйылм
Вгспймалм, нмагоулмпрлщз пймз мрлмцглжз вмпрснгл
ыипнгожкглрбйылмкс блбйжс ж а вгрпимз босннг сдг а погв
лгк ж прбоцгк вмцимйылмк амобпрг. Юрж мрлмцглжэ иби лг
нмпогвпрагллщг псашгирмашгирлщг паэж ыкмфжмлбйылмбм
нйблб бомдвбьрпэ ж тмокжосьрпэ а млрмбглгг вмамйылм
облм. Ом п рмбм пбкмбм кмкглрб, имбвб лг рмйыим мрвгйылщг
жлвжажвщ, б босннб пагопрлжима иби фгймг лбхжлбгр ащ
прснбры вйэ огаглиб а ибхгпраг огбйылмз пжйщ ж машгирб гбм
вгзпражз, можглрбфжз, айжэлжз, кщ кмдгк бмаможры м ам
лжилмаглжж бйсажллмбм пймэ абжкммрлмцглжз ж, пммрагрп
рагллм, бомдвглжж пкщпймамз птгощ йжхлмпрж. Юрм номжп
умвжр рмбвб, имбвб пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз ж псккщ
жлвжажвсбйылщу вгэргйылмпргз, бвг пмакгпрлмпры многвгйэ
грпэ хжпрм алгцлжкж кмкглрбкж
– гвжлпрамк кгпрб ж аог
– ногаобчбгрпэ а вгэргйылмпры абжкмвгзпрасьчсь,
майбвбьчсь мачжкж фгйэкж, пмвгодблжгк, бвбхбкж, р.г.
Рмбвб ж нмэайэгрпэ лгмаумвжкмпры а пмбйбпмабллмпрж
вгзпражз жлвжажвма, имоогифжж ж имлромйг б ащнмйлглжгк
нобажй, пмсхбпрамаблжж а спнгубу ж лгсвбхбу. Ивгпы нмэа
йэгрпэ амкмдлмпры мрлмцглжэ и пагопрлжис иби и пгаг пб
кмкс, р.г.
арйЭкклал лпклхвкь
. Жкгллм восбмз хгймаги иби
нмрогалмпры ащпрснбгр пмвгодблжгк
арйЭкклж ойшоилалж
а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, ж сдг а вмцимйылмк
амобпрг тмокжосгрпэ номмаоб кмржабфжж «обвж айждлгбм»,
ж пагопрлжи прблмажрпэ рбижк кмржамк. Иомкг рмбм, а бс
кбллмк мрлмцглжж амнймчгл номфгпп обпрсчгбм машгвжлг
лжэ Мжхлмпрж огаглиб п Кжомк. Паэщабгкщз п бскбллщк
ржнмк мрлмцглжз тглмкгл имййгиржажпрпимз жвглржтж
ибфжж, кгрмвжхгпибэ пугкб жсхглжэ имрмомбм вмпрбрмхлм
обобамрблб, вбгр амкмдлмпры ыипнгожкглрбйылм мрагржры,
а хбпрлмпрж, лб рбимз амномп: «Иби пийбвщабьрпэ мрлмцглжэ
огаглиб а босннг пагопрлжима а бажпжкмпрж мр мнмпогвпрас
Рмбвб бскбллщг мрлмцглжэ ащпрснбьр иби рбижг мрлмцг
лжэ, а имрмощу ногвкгрлщз кжо
– миосдбьчбэ погвб, б рбидг
пмфжбйылщз кжо
– мачгпрам аомпйщу ж пагопрлжима
– нож
маогрбьр вйэ огаглиб прбрсп агспймалщу йжхлщу фгллмпргз,
имрмощг нгогджабьрпэ жк иби пмпробвблжг ж пмобвмаблжг ж
А бскбллщу мрлмцглжэу амнймчглм обажржг ж номэа
йглжг абдлгзцгз йжхлмпрлмз псапрблфжж
– ибргбможж
, р.г. алсрогллгбм обйжхглжэ псашгирмк вмаоб ж йб, а
имрмомк мрщабгрпэ мвмаоглжг жйж мпсдвглжг ибдвмбм нмп
рсниб (памгбм ж хсдмбм), п рмхиж оглжэ лобапрагллмз фгл
сощ. Гпйж номэайэгрпэ мрлмцглжг и хгймагис иби и фгл
лмпрж, восбмз хгймаги ножмаогрбгр йжхлмпрлщз пкщпй ырм ж
гпры бскбллщг мрлмцглжэ, имрмощг ащпрснбьр иби
, магпнгхжабьчбэ огаглис мнржкбйылмг джлгллмг
обалмагпжг ж обажржг. Ю. Юожипмл ма ырмк нжцгр: «
млопвмвкклв кЭнЭопЭкв фраопаЭ бвкпфклоп, локлаЭкклв кЭ
ифклй лмшпв олуЭищклал дблнлащь  зрищпрнклж олибЭнклоп,
а злкув аиЭаклал зндоЭ бвпопаЭ, орип плп мвнлбфвозж
бЭиЭко а фвилавфвозлж гдк, злплншж...
– омлолбопарвп фрао
Эрик Эриксон (1902—1994)
— амриканский психолог, соци
олог, психоаналитик, основатль психоистории. Разработал
учни об иднтичности, концпцию и приодизацию эпигн
тичского развития личности; сформулировал золото пра
вило» морального повдния: Поступай по отношнию к дру
Бскбллщг мрлмцглжэ, иби хбпрлщз пйсхбз кгдйжхлмпрлщу
мрлмцглжз, кмбср ащры ногвпрбайглщ а васу жнмпрбпэу: иби лг
нмпогвпрагллщг, ноэкщг, б рбидг иби
лмлонвблаЭккшв олбвнгЭ
квй олайвопклж бвьпвищклоп
жлвжажвма. Нгоащз сомаглы бс
кбллщу мрлмцглжз, нм псрж вгйб, жлрглпжалм жппйгвмабйпэ а
оспйбу обйжхлщу ргможз ж а лбцгз проблг, ж б осагдмк, жппйг
Блбйж прблмайглжэ бскбллщу мрлмцглжз огаглиб а пм
фжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб пмпрбайэгр ваг абжкмвмнмйлэ
ьчжг хбпрж: пмфжмбглг ж млрмбглг абдлгзцжу вйэ огаглиб
пмфжбйылщу боснн. Пмфжмбглгржхгпижз блбйж вгрпраб а жп
рможж исйырсощ, а памь мхгогвы, обпнбвбгрпэ лб ваб лбнобайг
лжэ: нгоамг обпиощабгр лбхглжг жлпржрсрб пгкыж иби кмвгйж
«кжоб аомпйщу», б ам армомк блбйжжосгрпэ номфгпп прблма
йглжэ восбмбм жлпржрсрб пмфжбйжбфжж огаглиб
– мачгпраб
Абдлмпры жсхглжэ бглгжпб бскбллщу мрлмцглжз ащйб
ащаблб лгмаумвжкмпрыь нмжпима амкмдлщу вгргокжлблр
рмбм нмагвглжэ йжхлмпрж, имрмомг мпсчгпрайэгрпэ гь а босн
нбу ащпмимбм сомалэ обажржэ а пммрагрпражж п
мнкумлй бв
Принцип дятльностного опосрдствования
— важнйший
мтодологичский принцип отчствнной психологии, от
ражающий дтрминацию процссов сознания и повдния
личности содржаним, цлями и цнностями дятльности,
Кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ а босннг рбидг нмвхжлэьрпэ
вбллмкс ножлфжнс ж маобсьр сомалгась мобблжбфжь а пмфж
бйылщу босннбу. Убобирго мнмпогвпрамаблжэ номэайэгр пгаэ вм
прбрмхлм облм, сдг лб армомк бмвс джлж огаглми малбосджабгр
пнмпмалмпры и обйжхглжь ногвкгрма, айббмвбоэ жу ножлбвйгд
лмпрж пагопрлжибк. Нпжумймбжхгпиж жэчлщг ыипнгожкглрщ
нмиббйж, хрм вгрж 1718 кгп. обйжхбьр рмлижг фагрмащг мр
рглиж ногвкгрма мвлмбм обкгоб ж тмокщ, гпйж млж ножлбвйг
дбр пагопрлжибк (лбножкго, исажи Кбцж, исажи Пбцж), р.г.
хгог мрлмцглжг и пагопрлжибк номжпумвжр спрблмайглжг мрлм
Вгэргйылмпрлмг мнмпогвпрамаблжг иби пжпргкммаобсь
чжз ножлфжн эайэгр пмамз рмр кгрмвмймбжхгпижз сгй, имрм
ощз паэщабгр ж абжкмвмнмйлэгр а пмфжбйылмз нпжумймбжж
вгрпраб абдлгзцжг майбпрж нпжумймбжхгпимз лбсиж
– мачг
нпжумймбжхгпимг нмлжкблжг хгймагиб п пмфжбйылмнпжумйм
Шрмащ обпиощры ножомвс вгэргйылмпрлмбм мнмпогвпрамаб
лжэ ножкглжргйылм и вгрпимз босннг, лгмаумвжкм мрагржры лб
амномп: ибимащ мплмалщг
мндкЭз олайвопклж бвьпвищклоп
Млж кмбср ащры мамлбхглщ пйгвсьчжк маобмк. Пмакгпрлбэ
вгэргйылмпры, амнгоащу, ногвпрбайэгр пмамз гвжлпрам апгу
хйглма босннщ нм кгпрс, аогкглж ж вгзпражь. Амармощу, апг
схбпрлжиж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж машгвжлглщ мачгз фг
йыь гг мпсчгпрайглжэ. Юрм лбхжр, хрм жлвжажвсбйылщг фгйж
ибдвмбм вмйдлщ пманбвбры, йжам босннмабэ фгйы вмйдлб прбры
фгйыь ибдвмбм схбпрлжиб. Арогрыжу, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры
ногвнмйбббгр лбйжхжг бвбллмз пгриж маэбллмпргз хйглма
босннщ. Ахграгорщу, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры ногвнмйбббгр
лбйжхжг паэгз гг схбпрлжима кгдвс пмамз, жу абжкмбажпж
кмпры а номфгппг вгэргйылмпрж. Юрж паэж псчгпрасьр а тмокг
агоабйылщу имлрбирма, мачглжэ, макглб вгзпражэкж ж мфгл
ибкж. Анэрщу, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры а вгрпимз босннг
номжпумвжр лб тмлг пмакгпрлщу нгогджаблжз, айббмвбоэ им
рмощк а вгрпимз босннг мпмамз пжйщ вмпржббьр пмфжбйылм
нпжумймбжхгпижг ыттгирщ нмвобдблжэ аомпйщк ж пагопрлж
Вйэ хгбм лсдлб пмакгпрлбэ вгэргйылмпры Ибимащ гг
млб мнмпогвпрасгр номфгпп аумдвглжэ жлвжажвб а пм
Совмстная дятльность прдставлят собой организован
ную систму активности взаимодйствующих индивидов,
направлнную на цлсообразно производство (воспроиз
Опифпвищкшй мндкЭзЭй олайвопклж бвьпвищклоп
номпроблпрагллмг ж аогкгллмг пмножпсрпражг схбпрлж
има, пмвбьчгг амкмдлмпры лгнмпогвпрагллмбм йжх
лмбм имлрбирб кгдвс лжкж, а рмк хжпйг макглб вгзп
лбйжхжг гвжлмз фгйж
– ногвампужчбгкмбм огсйырбрб,
мрагхбьчгбм мачжк жлргогпбу ж пнмпмапрасьчгбм ог
бйжбфжж нмрогалмпргз ибдвмбм ж аийьхгллщу а пма
лбйжхжг пжпргкщ мобблжбфжж ж осимамвпраб, имрмощг
амнймчглщ а йжфг мвлмбм ж схбпрлжима, лбвгйгллмбм
мпмащкж нмйлмкмхжэкж (йжвгоб), йжам обпногвгйглщ
обвгйглжг номфгппб пмакгпрлмз вгэргйылмпрж кгдвс
схбпрлжибкж, маспймайгллмг убобиргомк фгйж, погвпр
абкж ж спймажэкж гг вмпрждглжэ, пмпрбамк жпнмйлж
А номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж амлжибьр кгд
йжхлмпрлщг мрлмцглжэ, маобсьчжгпэ лб мплмаг ногвкгрлм
бвбллщу абжкмвгзпражз ж ножмаогрбьчжг пм аогкглгк мр
лмпжргйылм пбкмпрмэргйылщз убобирго. Всвсхж жпумвлм масп
ймайгллщкж пмвгодблжгк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, кгдйжх
лмпрлщг мрлмцглжэ, а памь мхгогвы, мибщабьр амвгзпражг
лб гг номфгпп ж огсйырбрщ. Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры эайэ
грпэ мнмпогвпрасьчжк тбирмомк обажржэ йжхлмпрж ж кгд
йжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпимз босннг. А мрйжхжг мр аомп
йщу, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз лбнобайглб лб спамглжг
ж ампномжагвглжг жкж мачгпрагллмжпрможхгпимбм мнщрб ж
тмок хгймагхгпижу абжкммрлмцглжз, умрэ псашгиржалм (вйэ
огаглиб) гг кмржамк кмбср эайэрыпэ рг нмймджргйылщг ыкм
фжж, имрмощг маогрбьр вйэ лгбм мпмась фгллмпры а спймажэу
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры, тмокб гг мобблжбфжж мнмп
огвпрасгр номэайглжэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпимз
босннг: хгк ащцг пргнглы пмакгпрлмпрж (жлргобиржалмпрж),
ргк жлрглпжалгг номргибьр а лгз номфгппщ босннммаобмаб
лжэ, огйыгтлгг номэайэьрпэ мрлмцглжэ абжклмз пмбйбпм
Об мплмаг клмбмхжпйгллщу жппйгвмаблжз прблмажрпэ
амкмдлщк ащвгйжры
опЭб нЭдапь олайвопклж бвьпвищ
клоп а бвпозлж анрммв
: мр ыкмфжмлбйылмз пмакгпрлмпрж а
вжбвг «аомпйщзогаглми» (кбры
– вжрэ) ам кйбвглхгпраг
и прбвжж ногвпмросвлжхгпраб пм пагопрлжибкж а кйбвцгк
вмцимйылмк амобпрг, бргк а погвлгк вмцимйылмк
– и
пмакгпрлщк вгзпражэк п нборлгомк нм жбог п ыйгкглрбкж
пмросвлжхгпраб. Мжцы и имлфс прбоцгбм вoцимйылoбo
– лб
хбйс кйбвцгбм циoйылoбo амобпрб пмакгпрлбэ вгэргйылмпры
вмпржббгр прбвжж аaжклмбм пмбйбпмаблжэ ж пмсхбпржэ а об
йжхлщу птгобу вгэргйылмпрж вгргз, нмэайэьрпэ рби лбщабг
кщг «жбобьчжг имййгиржащ» пагопрлжима п oачлocрыь рог
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры нм тмоксйг «
ньблй, кл кв
» (имбиржалбэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры) лбхжлбгр
пкглэрыпэ тмоксймз «
лбк дЭ аовт  аов дЭ лбклал
» (жлргоби
ржалбэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры). А нмвомпримамк амобпрг
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры ножмаогрбгр убобирго обажрмбм
пмросвлжхгпраб вгргз лб мплмаг ащобамриж мачгбм нйблб вг
эргйылмпрж, обппрблмаиж пжй ж мачгбм ногвампужчглжэ гг
огсйырбрма. Абжкммрлмцглжэ прблмаэрпэ апг амйгг жаж
обргйылщкж, нмэайэьрпэ спрмзхжащг восдгпижг нбощ ж кб
йщг босннщ. Нмпйгвлээ прбвжэ обажржэ пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж эоим ащпрснбгр а обллгк ьлмцгпимк амобпрг а паэж
п обпцжоглжгк ж пмагоцглпрамаблжгк пмвгодблжэ ж тмок
гг мобблжбфжж; нмэайэьрпэ лгтмокбйылщг босннжомаиж, а
имрмощу пмакгпрлбэ вгэргйылмпры кмдгр ножлжкбры номпм
фжбйылсь (пмфжбйылм мвмаоэгксь), бпмфжбйылсь ж вбдг бл
ржпмфжбйылсь лбнобайгллмпры, хрм кмдгр ножамвжры и босн
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры, номвсфжосэ кгдйжхлмпрлщг
мрлмцглжэ, пбкб нож ырмк эайэгрпэ ргк
, п нмкм
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры а вгрпимз босннг эайэгрпэ
«номпроблпрагллм аогкгллщк пжймащк нмйгк», а имрмомк
амлжибьр кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ. Млб мобблжсгр,
пнйбхжабгр ж фгкглржосгр ырж мрлмцглжэ. Вг пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж йьабэ мтжфжбйылбэ босннб асвгр йжцы босн
нмз лб аскббг. Номфгпп аумдвглжэ огаглиб а пмфжбйылсь
– асвы рм жбомамг машгвжлглжг, цимйылщз ийбпп жйж
пбкмвгэргйылщз иосдми, ногвпрбайэгр пмамз гбм можглрж
омаис а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, мпмлблжг гг просирсощ,
Нмпогвпрамк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж огбйжсьрпэ мр
лмцглжэ вгргз восб и восбс (а рмк хжпйг ж восдгпижг нож
аэбллмпрж), многвкгхжабэпы а имлиогрлщу вгзпражэу, ма
кглг жлтмокбфжгз, абжкмнмкмчж. Гпйж фгйж пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж мибщабьрпэ псбсам жлвжажвсбйжпржхгпижкж,
– а пжрсбфжж имлисоглфжж, рм мрлмцглжэ кгдвс
схбпрлжибкж вгрпимз босннщ кмбср пмномамдвбрыпэ абжклмз
лгвмаомдгйбргйылмпрыь ж бажпрыь. Гпйж дг фгйы пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж эайэгрпэ пмфжбйылм лбхжкмз вйэ апгу ж ибдвмбм,
рм ж абжкммрлмцглжэ мибщабьрпэ, иби нобажйм, нмпромглщ
Пбкб алгцлээ просирсоб пмакгпрлмз вгэргйылмпрж,
тмокб гг мобблжбфжж ногвпрбайэгр пмамз абдлщз тбирмо
мнмпогвпрамаблжэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпимз
босннг. Шгк ащцг пргнглы пмакгпрлмпрж вгэргйылмпрж вгргз
а босннг, ргк жлрглпжалгг номргибьр а лгз номфгппщ босн
нммаобмаблжэ, огйыгтлгг номэайэьрпэ мрлмцглжэ абжк
Восбмз тбирмо мнмпогвпрамаблжэ
– кмржабфжэ пмакгп
рлмз вгэргйылмпрж вгргз, имрмобэ ащпрснбгр а спймажэу мр
ожфбргйылмбм жйж нмймджргйылмбм нмасдвглжэ, пржксйж
омаблжэ, лбибблжэ жйж лббобвщ хйглма босннщ б спнгуж
ж лгсвбхж а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. Шрм мибщабгр амйгг
пжйылщз ыттгир лб вгэргйылмпры огаглиб а босннг: мджвблжг
лбибблжэ жйж лббобвщ А нпжумймбмнгвббмбжхгпижу жппйг
вмаблжэу нмибблм, хрм «ампнжрблжг обвмпрыь», лббобвб,
нмуабйб ж но. мибщабгрпэ клмбм вгзпрагллгг «мрожфбргйы
Обимлгф, номэайглжг кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз, б
рбидг тмокжомаблжг йжхлмпрж огаглиб мнмпогвпрасьр пм
вгодбргйылщг, пкщпйммаобсьчжг убобиргожпржиж пмакгп
рлмз вгэргйылмпрж вгргз а босннг, рм, обвж хгбм, ам жкэ иб
ижу фгллмпргз млб мпсчгпрайэгрпэ. Ибижг абжкммрлмцглжэ
амлжилср ж сиогнэрпэ а вгрпимз босннг, ибимз асвгр пбкб ырб
босннб, а ибимз кгог млб асвгр пнмпмалб тмокжомабры йжх
лмпры огаглиб, многвгйэгрпэ ргк, ибибэ пмакгпрлбэ вгэргйы
лмпры машгвжлэгр вгргз жйж нмвомприма а босннс, ибимащ гг
фгйж (жлвжажвсбйылщг жйж имййгиржалщг), ибимам гг пмвго
дблжг (пмфжбйылм фгллмг жйж бпмфжбйылмг), ибимаб пргнглы
мрагрпрагллмз бажпжкмпрж апгу гг схбпрлжима. Пмакгпрлбэ
вгэргйылмпры, «номвсфжосэ» кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ,
пбкб нож ырмк эайэгрпэ ргк погвпрамк, п нмкмчыь имрмомбм
мрлмцглжэ а вгрпимз ж нмвомпримамз босннг кмбср ащры ног
ПЭзй лбнЭдлй, а бвпозт анрммЭт олайвопкЭь бвьпвищ
клопщ мнвбопЭаиьвп олблж а блищхвж и йвкщхвж опвмвк лн
аЭкдлаЭккры слнйр Эзпаклоп кбабла, кЭмнЭаивккры кЭ
лаиЭбвкв  аломнлдавбвкв й лбцвопавкклоплнфвозлал
Огмаумвжкм нмвхгоилсры, хрм номжпумдвглжг вгрпимбм
пммачгпраб, вгрпимз босннщ а жпрможж исйырсощ ж прблмайг
лжг йжхлмпрж огаглиб лб номрэдглжж гбм джлгллмбм нсрж
нмибщабьр пймдлщз лгмвлмлбхлщз убобирго вгэргйылмпр
лмбм мнмпогвпрамаблжэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз. Гпйж лб
обллжу ырбнбу пмфжмбглгб ж млрмбглгб пмакгпрлбэ вгэргйы
лмпры агвгр б пoаoз огаглиб ж «вгрпимг мачгпрам», рм лб ам
йгг нмвлжу ырбнбу жу обажржэ амлжибгр ножлфжнжбйылм
жлбэ пугкб вгргокжлбфжж: йжхлмпры ж вгрпижз имййгиржа
пбкж мпсчгпрайэьр ащамо рбижу тмок пмакгпрлмз вгэргйы
Бглгжп иби номжпумдвглжг ж обажржг мрлмцглжз огаглиб
паэбл п ногвпрбайглжгк м айжэлжж пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж, р.г. м убобиргог огбйылщу имлрбирма гбм пм аомпйщкж
ж пагопрлжибкж, б рбидг п обажржгк пнмпмалмпрж кбйщцб
прбажры пгаэ а нмжфжь восбмбм хгймагиб, р.г. п кгублжкмк
Зжлгллщз мнщр кбйглыимбм огаглиб (а рмк хжпйг ж
лобапрагллщз) нгоамлбхбйылм ножмаогрбгрпэ а пжрсбфжж
лгнмпогвпрагллмбм имлрбирб, абжкмвгзпражэ пм аомпйщк.
Жкгллм а ырмз пжрсбфжж тмокжосгрпэ нгоажхлбэ жвглржтж
ибфжэ пм аомпйщк, амлжибгр мчсчглжг мачлмпрж п лжк.
Нм апгз агомэрлмпрж, пжрсбфжэ лгнмпогвпрагллмбм имлрбирб
эайэгрпэ спймажгк тмокжомаблжэ абжкммрлмцглжз а вжбвг
«кбрыогаглми», спамглжэ огаглимк ыйгкглрболщу лмок ж
бногрма. Нмпргнгллм нмэайэьрпэ жбосциж, ногвкгрщ маж
умвб, восбжг аомпйщг: пжрсбфжж абжкмвгзпражэ спймдлэ
ьрпэ, огаглми прблмажрпэ апг амйгг пбкмпрмэргйылщк, плж
дбгрпэ лгмаумвжкмпры а лгнмпогвпрагллмк имлрбирг, р.
г. ырж
П амобпрмк огаглми мр пжрсбфжж промбм пмакгпрлмз нг
огумвжр и пжрсбфжж жлвжажвсбйылмз, имбвб мл кмдгр мпс
чгпрайэры ибимгрм вгзпражг пбкмпрмэргйылм. Нож ырмк
аомпйщз «мрвбйэгрпэ», ащнмйлээ йжцы тслифжь имлромйэ:
мл пйгвжр, хрмащ огаглми нобажйылм нмвлмпжй ймдис им орс,
айббмвбожй б йбимкпрам, лг ромббй лб прмйжиг тботмом
ась прбрсырис ж р.
н. Нмрмк нмэайэгрпэ восбмз огаглми
– лб
номбсйиг, а нмйжийжлжиг, а вгрпимк пбвс. Омокщ мачглжэ п
лжк ногнмвбьрпэ, огбйбкглржосьрпэ ж спабжабьрпэ плбхбйб
рбидг а пжрсбфжж лгнмпогвпрагллмбм абжкмвгзпражэ: «Нм
вгйжпы жбосцимз», «Ог пщны нгпми лб бмймас вгамхиг», «Нм
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз апг амйгг спймдлэ
грпэ, вгрбйжжосгрпэ, обпргр сомаглы иммнгобфжж а жбобу, ж
акгпрг п ргк амобпрбгр мпкщпйгллмпры жлвжажвсбйылмз вг
эргйылмпрж лб блэржэу нм огхж ж пхгрс, жмаобжргйылмкс
жписппрас. Ом нмногдлгкс лмокщ мачглжэ ж абжкмвгзп
ражэ огбйылм бирсбйжжосьрпэ а пмапрагллм пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж жлргобиржалмбм ржнб. Жкгллм а ыржу пжрсбфжэу
огаглми прбйижабгрпэ п лгмаумвжкмпрыь побалжабры пгаэ ж
восбмбм, пммрлмпжры памж вгзпражэ п вгзпражэкж восбмбм,
мфглжабры памж нмпрсниж. Имлромйы пм прмомлщ пагопрлжима
а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж магпнгхжабгр амйгг пм
Бскбллщг тмокщ нмагвглжэ ж пмросвлжхгпраб огаглиб
ж аомпймбм, огаглиб ж пагопрлжиб, нгоамлбхбйылм амлжиб
ьчжг а пжрсбфжэу тжжхгпимбм ж агоабйылмбм имлрбирб (лг
пвгйбры амйылм, нмкмхы, сргцжры ж р.
в.) нмпргнгллм прблм
аэрпэ апг амйгг клмбммаоблщкж, вжттгоглфжомабллщкж.
П амобпрмк огаглиб гбм бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис
апг кглыцг лсдвбгрпэ а мнмог лб алгцлжг пржксйщ: абжкм
вгзпражг йжфмк и йжфс пкглэгрпэ восбжкж, амйгг мнмпогвп
рамабллщкж тмокбкж. Мвлбим ырж амйгг нмвлжг маобмаб
лжэ памжк нмэайглжгк маэблщ нгоамлбхбйылмз пжрсбфжж
абжкмвгзпражэ ж пмросвлжхгпраб
– пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж жлргобиржалмбм ржнб. А нмпйгвсьчгк жлргожомож
бфжэ лмок нмамйэгр нгоглмпжры «маоб» кмобйылмбм нмаг
вглжэ а обйжхлщг пжрсбфжж вгэргйылмпрж, обпномпроблэры
гбм лб жлвжажвсбйылщг тмокщ вгэргйылмпрж ж лб спймажэ,
лг ногвнмйбббьчжг алгцлгбм имлромйэ (огаглми лбгвжлг п
Жагпрлм, хрм ибргбможэ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз эа
йэгрпэ ргк машэплжргйылщк ножлфжнмк, имрмощз йгб а мплмас
жсхглжэ ж нмлжкблжэ ножомвщ клмбжу нпжужхгпижу эайглжз.
Нгоащк, ирм сагвжргйылм нмиббй ырм лб ножкгог обажржэ
ащпцжу нпжужхгпижу тслифжз, ащй М.П. Ащбмрпижз. Мл нмв
хёоижабй омйы пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вйэ обажржэ нпжужиж
хгймагиб, нмибба, хрм «алсрогллжг» нпжужхгпижг номфгппщ
ащпрснбьр ногмаобмабллщкж тмокбкж «алгцлгз» имййгиржа
Исйырсолмжпрможхгпижз нмвумв и блбйжс нпжужхгпижу
эайглжз ащэажй лгмаумвжкмпры маобчглжэ и жпрможж обаж
ржэ хгймагхгпимбм мачгпраб, и жсхглжь обйжхлщу исйырсо,
мробдбьчжу многвгйгллсь прснглы мачгпрагллмыимлмкж
Апг номэайглжэ жлвжажвсбйылмз биржалмпрж огаглиб
обйжхлщг тмокщ жбомащу вгзпражз, гбм лблжэ ж скглжэ,
имлпросиржалбэ ж усвмдгпрагллбэ вгэргйылмпры ж р.в., эа
йэьрпэ арможхлщкж маобмаблжэкж, тмокжосгкщкж а умвг
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж пм аомпйщкж ж пагопрлжибкж. Вг
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж лгамкмдлм псчгпрамаблжг пмфж
бйылмз босннщ, б лбхжр, лгамкмдлм тмокжомаблжг ж тсл
Жрмбж бйбащ
Ножпрбйылщз жлргогп и пмфжбйылмз джлж вгргз а Омппжж а обк
ибу обажржэ вгрпимбм пммачгпраб ж жбомамз вгэргйылмпрж нмв
бмрмажй амкмдлмпры амлжилмаглжэ рбимз кгдвжпфжнйжлбо
лмз майбпрж жппйгвмаблжэ иби пмфжбйылбэ нпжумймбжэ вгрпраб,
обппкброжабьчсь вгрпрам иби мпмась нпжумпмфжмисйырсолсь
ибргбможь, ногвкгрмк имрмомз эайэьрпэ мрлмцглжэ, мнмпогвп
рамабллщг пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь огаглиб п кжомк, восбжкж
йьвыкж (аомпйщкж ж пагопрлжибкж), б рбидг бимлмкголмпрж нм
омдвглжэ ыржу мрлмцглжз, жу тслифжмлжомаблжэ ж фгйглбноба
йгллмбм тмокжомаблжэ а имлиогрлмжпрможхгпимз пмфжбйылмз
пжрсбфжж обажржэ. Пбкж мрлмцглжэ ащпрснбьр а васу жнмпрбпэу:
иби абжкммрлмцглжг, мачглжг (р.г.
лпклхвкв О...)
ж иби пмфж
Пмфжмбглг иби «ийьх и ащпцгкс нмагвглжь» (М.П.Ащбмрпижз)
имлиогржжомабл нмлэржгк «пмфжбйылбэ пжрсбфжэ обажржэ»,
имрмобэ убобиргожсгрпэ, п мвлмз прмомлщ, машгиржалщк нмйм
дглжгк огаглиб а пжпргкг мрлмцглжз, б п восбмз
– псашгиржа
Абдлгзцжк номэайглжгк мрлмцглжз огаглиб эайэьрпэ бс
кбллщг мрлмцглжэ иби ббокмлжхлщг мрлмцглжэ п кжомк, р.г.
рбижг мрлмцглжэ, а имрмощу ногвкгрлщз кжо
– миосдбьчбэ
погвб, б рбидг пмфжбйылщз кжо
– мачгпрам аомпйщу ж пагопрлж
– ножмаогрбьр вйэ огаглиб прбрсп агспймалщу йжхлщу фгл
лмпргз ж нмомдвбьр прогкйглжг и бчжрг, пмвгзпражь, нмкмчж.
Юкнжожхгпижк огтгоглрмк бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис
А пмакгпрлмз вгэргйылмпрж иби а мпмамк пмфжбйылмк ном
проблпраг номжпумвжр нмсомалгамг просирсожомаблжг фгймпрлмз
иборжлщ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпимз босннг.
нйбл пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайгл тслифжмлбйылм
омйгащкж мрлмцглжэкж, жсхглжг имрмощу паэблм п мрагрбкж
лб амномпщ: Бвг обамобхжабьрпэ мрлмцглжэ (а жбог, схгаг, об
амрг нм пбкммапйсджаблжь, амиосб рмз жйж жлмз вгэргйылмпрж)
ж Шрм млж мробдбьр (лмокщ, маобфщ, многвгйгллсь «ргулмйм
бжь» вгэргйылмпрж, нобаб ж маэбллмпрж гг схбпрлжима).
нйбл пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайгл ыкмфж
млбйылммфглмхлщкж мрлмцглжэкж, жсхглжг имрмощу паэблм
п мрагрбкж лб амномпщ: Ибижг ырм мрлмцглжэ ж Иби млж тсли
фжмлжосьр Юрж мрлмцглжэ номэайэьрпэ, а хбпрлмпрж, а ащамог
нборлгома нм пмакгпрлмз вгэргйылмпрж.
нйбл
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайгл йжхлмпрлмпкщпймащкж
мрлмцглжэкж, жсхглжг имрмощу паэблм п мрагрмк лб амномп:
Обвж хгбм, ам жкэ имбм, обвж ибижу фгллмпргз мпсчгпрайэгрпэ
Мнмпогвпрамабллщг пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь мрлмцглжэ а
вгрпимз босннг жкгьр сомалгась мобблжбфжь, имрмобэ аийь
хбгр тслифжмлбйылмомйгащг, ыкмфжмлбйылммфглмхлщг ж йжх
Ибимаб ногвщпрможэ пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб
Нмхгкс йжцы и имлфс УУ агиб прбйм амкмдлщк нмэайг
Шрм эайэгрпэ ногвкгрмк пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб
Иби паэблщ нмлэржэ «пмфжмбглг» ж «пмфжбйылбэ пжрсб
Вйэ хгбм лсдлб пмакгпрлбэ вгэргйылмпры ж ибимащ гг
Гпйж ногвпрбажры, хрм пмвбл Жлпржрср пмфжбйылмз нпж
умймбжж вгрпраб, ибимаб ащйб ащ номтгппжмлбйылбэ
гбм просирсоб (мрвгйщ, йбамобрможж), иби пнгфжбйжпрщ
Имкс ножлбвйгджр ащпибщаблжг: «
Мотлилафвозж ЭкЭ
ид фвилавфвозлж гдк, кЭмнЭаивккшж кЭ нЭозншпв лпкл
хвкж з бнрай иыбьй, олопЭаиьвп ьбнл млбиккл гдквк
клж мотлила
» Пмбйбплщ йж ащ п лжк Бобскглржосзрг
Жкглглжг прбрспб вгрпраб а мачгпраг а УУ прмйгржж, ножкг
рбкж имрмомбм эайэьрпэ: вгрпижг маобщ а йжргобрсог, жписп
праг, ПКЖ, эайглжг «вгрмфглрожкб» а пгкыг, б бйбалмг
ножлэржг кгдвслбомвлщу вмискглрма м нобабу огаглиб,
нмэайглжг вгрпижу имлбогппма, «вгрпимз вжнймкбржж», вг
рпижу рамохгпижу тмоскма ж пмьма ж но. рогасгр лмамбм
нмвумвб и блбйжс Вгрпраб иби обажабьчгбмпэ тглмкглб а
исйырсог ж мачгпраг, нмасдвбьр мпсчгпражры нмнщрис кгд
вжпфжнйжлболмбм пжлргб номайгкщ вгрпраб а рогукголмз
Мвлмз ж рбижу нмнщрми эайэгрпэ пмфжбйылбэ нпжумйм
бжэ вгрпраб,
обппкброжабьчбэ вгрпрам иби огсйырбр пмфжм
бглгб вгрпимаомпйщу мрлмцглжз, а фглрог алжкблжэ им
рмомз лбумвэрпэ обйжхлщг пмфжбйылщг босннщ: ырм пгкыэ ж
цимйылщз ийбпп, вгрпижг жбомащг пммачгпраб ж номипжкж
хгпижг босннщ, дгйбгкщг огаглимк, б рбидг кбиомпмфжбйы
лщг босннщ (огбжмлб, лбпгйгллмбм нслирб, проблщ), и имрм
Ногвкгрмк пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб эайэьрпэ
мрлмцглжэ, мнмпогвпрамабллщг пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь
огаглиб п кжомк, восбжкж йьвыкж (аомпйщкж ж пагопрлж
ибкж), б рбидг бимлмкголмпрж нмомдвглжэ ыржу мрлмцг
лжз, жу тслифжмлжомаблжэ ж фгйглбнобайгллмбм тмокж
омаблжэ а имлиогрлмжпрможхгпимз пмфжбйылмз пжрсбфжж
Нож блбйжг пмфжмбглгб мрлмцглжз огаглиб а пмфж
бйылмз нпжумймбжж вгрпраб бармо жпумвжр ж ножлфжнб жп
рможхгпимз огимлпросифжж, нмамйэьчгбм амппмвбры тг
лмкглмймбжь мрлмцглжз огаглиб а обйжхлщг нгожмвщ
хгймагхгпимз жпрможж. Нмжпи бвгиабрлщу жлпроскглрма
жсхглжэ пмфжмбглгб вгрпраб ножамвжр и ащвгйглжь мпм
ащу «пиамлщу» эайглжз нпжужхгпимз джлж огаглиб
улавквпфвозт каЭнЭкпла
, пмуоблэьчжу памь мрлм
пжргйылсь лгжкгллмпры лб номрэдглжж вйжргйылмбм
жпрможхгпимбм нгожмвб ж нгогвбьчжупэ ж нмимйглжэ а нм
Мплмалщкж ыипнгожкглрбйылщкж нмвумвбкж (ножлфж
нбкж) и жппйгвмаблжь млрмбглгб мрлмцглжз огаглиб а пм
фжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб ащпрснбьр:
ножлфжн пкглщ
пмфжбйылмз нмжфжж
огаглиб, номэайэьчжзпэ, а хбпрлмпрж,
а ножгкг нмпрблмаиж пгаэ лб кгпрм восбмбм а пжрсбфжж йжх
лмпрлмбм ащамоб, ж ножлфжн нмпромглжэ иборжлщ кжоб
(кжомимлпросжомаблжэ). Иби ыипнгожкглрбйылщз нмвумв и
жсхглжь мрлмцглжз огаглиб и кжос, восбжк йьвэк ж пгаг
пбкмкс а ажсбйылмк нйблг мл нмймдгл а мплмаблжг ыипнг
ожкглрбйылщу кмвгйгз ажсбйылмз пмфжмнпжумймбжж вг
рпраб. Кгрмв ажсбйылмз пмфжмнпжумймбжж а жсхглжж вг
рпимз псаисйырсощ ногвмпрбайэгр амкмдлмпры обобамриж
бвпозлал лбцвопавкклал йквкь
– алжкблжэ аомпйщу и мфг
лмхлщк псдвглжэк обйжхлщу амобпрлщу, огбжмлбйылщу.
ж но. боснн вгргз мрлмпжргйылм номайгк, пмащржз ж тбирма
вгзпражргйылмпрж. Вгрпимг мачгпрагллмг клглжг
– ырм обп
пхжрбллмг лб нгопнгиржас мачгпрагллмг клглжг баробц
Мрлмцглжэ а вгрпраг ногвпрбайэьр пмамз клмбмкголсь
жгобоужхгпись пжпргкс паэгз огаглиб п кжомк, обажабь
чсьпэ ам аогкглж ж номпроблпраг ж жкгьчсь пмапрагллсь
кмвбйылмпры ащобдглжэ
– ыкмфжмлбйылмфгллмпрлщз бп
– прогкйглжг и
паэгз йжхлмпрж, имрмобэ
эайэгрпэ, п мвлмз прмомлщ,
нмйлмфгллмбм обажржэ
огаглиб а кжог, б п восбмз прмомлщ,
гбм йжхлмпр
Абдлгзцжк номэайглжгк мрлмцглжз огаглиб эайэьрпэ
бскбллщг мрлмцглжэ иби ббокмлжхлщг мрлмцглжэ п кжомк,
р.г. рбижг мрлмцглжэ, а имрмощу ногвкгрлщз кжо
– миосдб
ьчбэ погвб, б рбидг пмфжбйылщз кжо
– мачгпрам аомпйщу
ж пагопрлжима
– ножмаогрбьр вйэ огаглиб прбрсп агспйма
лщу йжхлщу фгллмпргз ж нмомдвбьр прогкйглжг и бчжрг,
пмвгзпражь, нмкмчж. Юкнжожхгпижк огтгоглрмк бскбллмбм
мрлмцглжэ и пагопрлжис эайэгрпэ имййгиржажпрпибэ (пмйж
А пмакгпрлмз вгэргйылмпрж иби а мпмамк пмфжбйылмк
номпроблпраг номжпумвжр нмсомалгамг просирсожомаб
лжг фгймпрлмз иборжлщ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вг
рпимз босннг.
нйбл пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
ногвпрбайгл тслифжмлбйылмомйгащкж мрлмцглжэкж,
жсхглжг имрмощу паэблм п мрагрбкж лб амномпщ: Бвг об
амобхжабьрпэ мрлмцглжэ (а жбог, схгаг, обамрг нм пбкмма
пйсджаблжь, амиосб рмз жйж жлмз вгэргйылмпрж) ж Шрм млж
мробдбьр (лмокщ, маобфщ, многвгйгллсь «ргулмймбжь»
вгэргйылмпрж, нобаб ж маэбллмпрж гг схбпрлжима).
нйбл пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайгл
ыкмфжмлбйылммфглмхлщкж мрлмцглжэкж, жсхглжг имрм
ощу паэблм п мрагрбкж лб амномпщ: Ибижг ырм мрлмцглжэ
ж Иби млж тслифжмлжосьр Юрж мрлмцглжэ номэайэьрпэ, а
хбпрлмпрж, а ащамог нборлгома нм пмакгпрлмз вгэргйылмпрж.
нйбл пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайгл
йжхлмпрлмпкщпймащкж мрлмцглжэкж, жсхглжг имрмощу:
паэблм п мрагрмк лб амномп: Обвж хгбм, ам жкэ имбм, обвж иб
Пмфжмбглг иби «ийьх и ащпцгкс нмагвглжь»
(М.П.Ащбмрпижз) имлиогржжомабл нмлэржгк «пмфжбйылбэ
пжрсбфжэ обажржэ», имрмобэ убобиргожсгрпэ, п мвлмз прм
омлщ, машгиржалщк нмймдглжгк огаглиб а пжпргкг мрлмцг
лжз, б п восбмз
– псашгиржалщк мробдглжгк ыржу мрлмцг
Ащвгйглжг ж ргмогржхгпимг срмхлглжг мплмалщу ибргбм
ожз ж нмлэржз нмамйэгр птмоксйжомабры мплмалмз нмвумв
а пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб, обобамрбры гг имлфгнрс
Бйбаб 3
Бглгжп мрлмцглжз огаглиб
Жагпрлм, хрм огаглми мпсчгпрайэгр памь джлгвгэргйы
лмпры айббмвбоэ лбйжхжь васу абжкмнгогпгибьчжупэ ж аб
жкмномлжибьчжу пжпргк, васу кжома: кжоб аомпйщу ж кжоб
вгргз, ибдвщз ж имрмощу майбвбгр многвгйгллмз лбхжкмп
рыь вйэ огаглиб лб рмк жйж жлмк амобпрлмк ырбнг. Бвгиабр
лмз кмвгйыь кжоб аомпйщу эайэгрпэ пгкыэ, б кмвгйыь арм
Кжо пгкыж бйббкж огаглиб ногвпрбайэгр пмамз иборжлс,
лг апгбвб пманбвбьчсь п мфглимз аомпйщу. Пгкыэ, эайэ
эпы ийгрмхимз пмфжбйылмз просирсощ мачгпраб, ащпрснбгр
огбсйэрмомк мрлмцглжз кгдвс йьвыкж. Псчгпрасьчжг а
мачгпраг пмфжбйылщг лмокщ ж исйырсолщг маобфщ бвбьр
многвгйгллщг ырбймлщ ногвпрбайглжз м рмк, ибижк вмйдгл
ащры ксд жйж дглб, мргф жйж кбры нм мрлмцглжь и вгрэк,
вмхы жйж пщл нм мрлмцглжь и ногпрбогйщк омвжргйэк ж р.н.
Юрм лбхжр, хрм
о олуЭищклмотлилафвозлж плфз днвкь, ов
йщь мнвбопЭаиьвп олблж оллпавпопарыцры оплнфвоз оил
гахйоь клнйЭй  увкклопьй бЭкклал лбцвопаЭ олуЭищкры
анрммр, лбчвбквккры слнйнрвйлж а олайвопклж бвьпвищклоп
олалзрмклопщы лпклхвкж: ормнрала йвгбр олблж, нлбпвивж з
бвпьй  бвпвж з нлбпвиьй, Э пЭзгв бвпвж йвгбр олблж, мнл
Юрж просирсолщг убобиргожпржиж пгкыж, жкгэ мрлмпж
ргйылсь лгбажпжкмпры, ногвпрбайэьр пмамз гг пмфжбйылм
нпжумймбжхгпимг гвжлпрам. Нмйлмфгллмз пгкыгз эайэгрпэ
рбибэ, имрмобэ жкггр а лбйжхжж апг просирсолщг имкнмлглрщ
– псносдгпижг, омвжргйыпимвгрпижг, вгрпим
омвжргйыпижг. А огбйылмпрж, мвлбим, пгкыэ кмдгр ащры лг
нмйлмз. Обжамйгг обпномпроблгллмз тмокмз лгнмйлмз пма
огкгллмз пгкыж эайэгрпэ пгкыэ аг псносдгпраб, имбвб йжцы
мвжл ж омвжргйгз (мащхлм кбры) ампнжрщабгр вгргз. Вмпрб
рмхлм обпномпроблглб пгбмвлэ агвгрлбэ пгкыэ (пгкыэ аг ом
вжргйыпраб), а имрмомз псносбж лг кмбср жйж лг умрэр жкгры
вгргз. Амкмдлб ж пгкыэ, а имрмомз мрпсрпрасьр нгоащг ваб
– ырм джасчжг «памжк вмкмк» вгрж
– аобрыэ ж
пгпрощ, нож ырмк прбоцжг (пмагоцгллмйгрлжг) агоср лб пгаэ
Жпрможхгпиж пймджймпы рби, хрм ваб нгоащу имкнмлглрб
пгкгзлщу мрлмцглжз (ксд
– дглб ж омвжргйж
– вгрж), им
рмощг убобиргожсьр пгкыь п рмхиж оглжэ аомпйщу гг хйг
лма, жу мрлмцглжз кгдвс пмамз ж жу мрлмцглжз и вгрэк, ж
вбалб мибщабйжпы ногвкгрмк обппкмроглжэ а пнгфжбйылщу
жппйгвмаблжэу обйжхлщу лбси: пмфжмймбжж, вгкмбобтжж,
пгипмймбжж, ырлмбобтжж, нпжумймбжж ж но.. А рм дг аогкэ
убобиргожпржиб пгкыж п нмжфжж вгргз
– жу мрлмцглжэ и
пбкмз пгкыг, и омвжргйэк, жу абжкммрлмцглжэ кгдвс пм
амз (мрлмцглжэ аобрыга ж пгпрго), жу свмайграмогллмпры мр
ножлбвйгдлмпрж и пгкыг иби пмфжбйылмз босннг, гвжлмкс
фгймкс ж но. вмйбмг аогкэ мпрбабймпы алг жппйгвмабргйыпимз
птгощ. Огаглми ащй лгмршгкйгкщк брожасрмк пгкыж, лм лг
ащй гг пбкмпрмэргйылмз гвжлжфгз. Ибимаб дг пгкыэ «плжс»,
п рмхиж оглжэ вгргз
– кбйыхжима ж вгамхги Иби кглэйбпы
1 приод
— эпоха првобытности
. А вогалгзцгк пммачгпраг а
пжйс промбжу нмймащу рбас, псчгпрамабйм дгпримг мампма
йглжг ксдхжл мр дглчжл ам апгу птгобу вгэргйылмпрж а рг
хглжг вмпрбрмхлм номвмйджргйылмбм аогкглж (лбножкго,
пхжрбймпы, хрм мачглжг п дглчжлмз лгайббмножэрлм вйэ сп
нгцлмз мумрщ (Тогго, 1980)). Нмырмкс кбйглыижз огаглми
нгоамлбхбйылм мибщабйпэ п кбргоыь, б пнспрэ лгимрмомг
– а спймажэу, рби пиббры, «нгоамащрлмбм вгрпбвб»,
бвг ампнжрбргйэкж ащйж дглчжлщ жйж вгамхижнмвомприж,
лг блэрщг а мачгпрагллмк росвг а пжйс пйбампрж, амйглж,
сагхыэ ж но. Кбйглыижз огаглми ащй ногвмпрбайгл ножомвг
ж пйсхбь, ащджабйж пжйылщг ж иогнижг. Памгбм мрфб мл лг
лбй лжимбвб, с лгбм ащй йжцы нмомвжргйы. Нмвобпрбэ, кбйы
хжи нгогумвжй а ксдпись босннс памгбм омвб, б вгамхиб мпрб
абйбпы а дглпимвгрпимз. Рбижк маобмк, «
нлблаЭь злййркЭ»
пмпрмэчбэ ж ксдпимз ж дглпимз боснн, ащйб рмз мобблжб
фжгз, имрмобэ магпнгхжабйб ж апибокйжаблжг, ж нгоажхлмг
ампнжрблжг огаглиб лб пбкщу обллжу ырбнбу пмфжмбглгб.
А пжйс нмймамобпрлмз пробржтжибфжж мачгпраб огаглми
нмпйгвмабргйылм нгогумвжй мр мвлмз пмфжбйылмамобпрлмз
босннщ а восбсь, кглээ памз прбрсп ж пмфжбйылщг омйж лб мп
лмаг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж нм мачгпрагллщк ж умэзпрагл
лщк обамрбк. Вгрпижг обамхжг имййгиржащ пмвбабйжпы сдг п
нэржйгрлгбм амобпрб, б а 7 8 йгр амлжибйж сдг бппмфжбфжж
«восгз нм амобпрс»
– вмпрбрмхлм пбкмпрмэргйылщг босннщ
Юрм пажвгргйыпрасгр м рмк, хрм вгрпимг пммачгпрам эайэ
авквпфвоз бливв нЭкквж слнйлж
пмфжбйылмз мобблжб
фжж, хгк кмлмббклбэ пгкыэ, р.г. босннб пагопрлжима бвмйбм
вм амлжилмаглжэ омвжргйыпимз пгкыж ащпрснжйб вйэ нгоам
Нмврагодвглжгк рмкс
– псчгпрасьчбэ нобиржхгпиж ам
апгу рби лбщабгкщу боубжхлщу исйырсобу
млилаЭь ованваЭ
робвжфжмллбэ тмокб обвгйылмбм ампнжрблжэ кбйыхж
има ж вгамхги п многвгйгллмбм амобпрб. Амлжилмаглжг гг
сумвжр памжкж имолэкж а нгоамащрлсь вогалмпры, имбвб нмв
омпцжг кбйыхжиж нгогумвжйж джры а ксдпижг нмпгйглжэ, б
вгамхиж мпрбабйжпы а дглпижу. Пржужзлбэ нмймабэ пгбогббфжэ
лбайьвбгрпэ ж нм пгз вглы а жбомащу машгвжлглжэу прбоцжу
вмцимйылжима ж кйбвцжу цимйылжима, б а лгимрмощу амп
рмхлщу исйырсобу пйсджр мплмамз вйэ тмокжомаблжэ вгрпижу
пммачгпра мвлмнмймбм пмпрбаб, тмокмз мобблжбфжж имрмощу
эайэьрпэ рби лбщабгкщг
йлилбвгкшв блйЭ
(вмкб ьлмцгз ж
вмкб вгасцги), а имрмощу кмймвщг йьвж номамвэр апг памамв
лмг аогкэ. Нм пгз вглы пмуоблжйжпы «ксдпижг вмкб» а лгимрм
ощу проблбу Бжж, Бтожиж ж Ядлмз Бкгожиж, бвг кбйыхжиж,
робвжфжмллм жагббэ мачглжэ п кбргоэкж ж пгпробкж, пма
кгпрлм нжрбьрпэ, мрвщубьр, мачбьрпэ
– ж рби анймры вм дг
Нм лбайьвглжэк схглщуырлмбобтма, а амобпрг 6

7 йгр бтожиблпижг вгрж, иби нобажйм, жабайэьрпэ мр мнгиж
кбргож ж нгогпгйэьрпэ а мпмащг вгрпижг ужджлщ, нгогумвэ
нмв нбромлбд памжу, пммрагрпрагллм, вгвсцги (кбйыхжиж) ж
абасцги (вгамхиж). Мпмагллм огйыгтлм нмймабэ пгбогббфжэ
— обряд посвящния мальчиков и двочк на
ранних стадиях развития общства в бол высокий возрас
Нгогджрибкж рбимбм эайглжэ лб омппжзпимз нмхаг эайэьрпэ
вгогаглпижг нмпжвгйиж, б рби дг рби лбщабгкщг кмймвгдлщг
«вгажхлжиж» ж «кбйыхжцлжиж», мащхлм мобблжсгкщг нгогв
пабвыамз. А гаомнгзпижу проблбу ксдпижг вмкб ыамйьфжмлжом
абйж а ощфбопижг пмьщ, рбзлщг мачгпраб, «ксдпижг ийсащ».
Шрм ибпбгрпэ дглпижу вмкма, рм млж имгбвг пмуоблжйжпы йжцы а
проблбу ЯбмАмпрмхлмз Бжж, Фглробйылмз Бтожиж, а Энмлжж
М псчгпрамаблжж а Гаомнгзпимз фжажйжбфжж ксдпижу
вмкма иби мбобдвгллмз мр кжоб нмпромзиг (жасциб а йгпс)
п фгйыь номагвглжэ маоэвма нмпаэчглжэ ам аомпймбм имп
агллм пажвгргйыпрасьр пибиж, а рмк хжпйг ж осппижг (лбнож
кго, «Пибиб м кгорамз фбогалг ж пгкж амббрщоэу»). Блбйж
В. а. Пропп
— извстный российский исслдоватль тории
2 приод развития смьи.
Пйгвсьчжз ырбн пгкгзлмбм об
– амлжилмаглжг
мЭнклж овйщ
нгоажхлмбм мрлмпж
ргйылм прбажйылмбм пмьб ксдхжлщ ж дглчжлщ лб мплмаг
вбоммакглб (нгогджрми ырмбм эайглжэ пгбмвлэ
– макгл км
ймвщу йьвгз имйыфбкж, нмвбоибкж). Вм ырмбм вгрж дглчжлщ
жкгйж нмиомажргйэ ж имокжйыфб а йжфг вэвж
– аобрб кбргож,
р.г. ксдхжлщ, имрмомбм омв снмйлмкмхжабй бамржрыпэ м вг
рэу пгпрощ; рбимг маобмаблжг лбщабймпы «
. Ом ксд
кбргож ащй хгймаги ж восбмбм омвб, нмырмкс нболбэ пгкыэ
ащйб п пбкмбм лбхбйб рбимз гвжлжфгз, имрмобэ лбумвжйбпы
Ащжбощабй йж мр рбимз пгкыж огаглми Ирм ж имокжйыфга
ащй вйэ лгбм ногвнмхржргйылгг: асиабйылм
вэвэ жйж хс
дмз (хсдмбм омвб ж хбпрм аогкгллщз) ксд кбргож, имрмомбм
кмдлм ащйм ащ лбщабры
Жпрможимйжлбажпржхгпибэ
огимлпросифжэ ыржу нмлэржз нмибщабгр жу пжлмлжкжхлмпры,
нмпимйыис ам апгу жлвмгаомнгзпижу эщибу нгоамлбхбйы
лщз пкщпй пймаб «мргф»
– имокжйгф, б лг омвжргйы, б пймам
Агомэрлм, а пжйс амйыцгз «йжхлмз бжлргогпмабллмпрж»
ксдб кбргож нм побалглжь п аобрмк, йсхцжк имокжйыфгк
миббйпэ жкгллм ксд, нмырмкс вогалээ нболбэ пгкыэ мвго
дбйб нмагвс лбв омвыгз, ж вйэ огаглиб ырм ащпрснжйм йсх
3 приод развития смьи.
Пйгвсьчжз ырбн
ыамйьфжж пгкыж
паэщабгрпэ п амлжилмаглжгк хбпрлмз пмапрагллмпрж ж ам
лжилмаглжгк кмлмббклмз
мЭпнЭнтЭищклж овйщ,
мплмабллмз
лб ыимлмкжхгпимз ж нпжумймбжхгпимз бажпжкмпрж дглщ мр
ксдб ж вгргз мр омвжргйгз
Огаглми, ножмаогрбэ гвжлпрагл
лмбм имокжйыфб а йжфг омвжргйэмрфб, мибщабйпэ машгирмк
нмнгхглжэ амйыцмбм имйжхгпраб омвпрагллжима пм прмомлщ
мрфб ж кбргож, мвлбим сробхжабй рс кгос пбкмпрмэргйылмпрж,
имрмось жкгй облгг, нмпимйыис гбм кбры рбидг йжцбйбпы апгу
памжу ножажйгбжз ж памамв, нмнбвбэ а нмйлсь рмрбйылсь б
ажпжкмпры мр ксдб. А Вогалгз Богфжж мрфмапимг нобам ногв
нмйбббйм амкмдлмпры номвбдж мрфмк памжу вгргз а обапрам
нож ыимлмкжхгпижу бросвлглжэу, б дглб вйэ богиб
– рмйыим
кбры омдвгллщу а жу аобиг вгргз, вмкмнобажргйылжфб ж лбв
пкмрочжфб б гбм обащлэкж. Зглпибэ вжпиожкжлбфжэ гчг а
амйыцгз пргнглж обпномпроблэйбпы лб вгргз дглпимбм нмйб:
нмхрж ам апгу вогалжу исйырсобу омдвглжг кбйыхжиб пмном
амдвбймпы рмодгпрагллщкж ж обвмпрлщкж маоэвбкж, а рм
аогкэ, иби омдвглжг вгамхиж кмбйм пмномамдвбрыпэ робсо
лщкж фгогкмлжэкж. А лгимрмощу исйырсобу рбибэ нобиржиб
лбайьвбгрпэ нм пгз вглы, б а пмаогкгллмз Омппжж, нм вбл
лщк вгкмбобтма, омдвглжг кбйыхжима вйэ омвжргйгз ж айж
4 приод развития смьи.
Об пйгвсьчгк ырбнг, а
п ножмаогрглжгк ьожвжхгпимбм дглпимбм обалмноб
ажэ ж нмэайглжгк амкмдлмпрж «аобиб нм йьааж» (вм ырмбм
аоби ащй нм ногжксчгпрас ыимлмкжхгпимз пвгйимз васу пг
кгзлщу ийблма), нмймдглжг огаглиб а пгкгзлмз просирсог
псчгпрагллм лг жкглжймпы, лм ргнгоы сдг мл а лбхжргйы
лмз пргнглж сробржй клмдгпрагллсь бамрс, убобирголсь
вйэ нброжбоубйылмз пгкыж, ж лг ножмаогй гчг лгмаумвжкмз
памамвщ, нмногдлгкс лбумвэпы а нмйлмз бажпжкмпрж мр
омвжргйгз, лг жкгэ амкмдлмпрж обпнмоэдбрыпэ памгз псвы
Об осагдг УVII ж УVIII агима а Ибнбвлмз Гаомнг, б бргк ж
а Омппжж номжмцйж псчгпрагллщг жкглглжэ а пгкгзлмк прб
рспг огаглиб ж аммачг
– а жкглглжж мрлмцглжз кгдвс омвж
ргйэкж ж вгрыкж. Жкглглжг пбкмбм кгублжкб пмфжбйжбфжж
а прмомлс ножлблжэ б огаглимк мпмамбм кгпрб а просирсог пг
кыж ж мачгпраб, нмэайглжг жппйгвмаблжз вгрпимбм рамохгпр
аб,
вгрпимбм тмйыиймоб ж жбо ж но. эажймпы лбхбймк ргу цббма а
ножлблжж ноба огаглиб, ножагвцжу а имлфг УУ агиб и ножлэ
Нм клглжь жагпрлмбм жппйгвмабргйэ М. вг Кмг, ырж ж
кглглжэ ащйж маспймайглщ жкглглжгк а Ибнбвлмз Гаомнг
УVII–УVIII агима боблжф ыкмфжмлбйылмз айжмпрж кгдвс
кбргоыь ж огаглимк, скглыцглжгк мрхсдвгллмпрж кгдвс
лжкж ж нмэайглжгк «лбаэхжамбамрйжамбм» кмвспб ампнж
рблжэ вгргз. Апг ырм нмпйсджйм тмокжомаблжь
нового психо
Рбижк маобмк, пмаогкгллбэ омвжргйыпибэ йьамаы ащ
омпйб лб вогаг хгймагхгпимз исйырсощ пмапгк лгвбалм. Юрм
лг лбхжр, хрм хгймаги номцймбм лг йьажй памжу вгргз ж лг
бамржйпэ м лжу, лм ыкмфжмлбйылбэ прмомлб мрлмцглжэ ом
вжргйгз и вгрэк ащйб лг обажрб. Юрмкс пнмпмапрамабйж рэ
дгйщг спймажэ джлж, обпрамогллмпры йжхлмпрж а босннг,
дгпрмимпры лобама. Вгрж амйыцгз хбпрыь ащйж дгорабкж ом
вжргйыпимбм вгпнмржкб, лгдгйж машгирбкж йьааж. Тмоксйб
Нйбрмлб «Вгрж амйыцг ножлбвйгдбр бмпсвбопрас, хгк омвж
ргйэк» миббйбпы вгзпрагллмз вйэ гаомнгзпимз исйырсощ вм
пгогвжлщ УIУ агиб. Омабэ ыржиб ж лмащз ыкмфжмлбйылщз
промз а птгог мрлмцглжз омвжргйгз ж вгргз ащй мвлжк ж
жрмбма клмбммаоблщу номфгппма, ногмаобмабацжу Гаом
нгзпимг мачгпрам нм кгог рмбм, иби млм апг вбйыцг сумвжйм
П ножлэржгк уожпржблпраб лб Оспж пгкыэ лб номрэдглжж клм
бжу агима ащйб пмфжбйылм пблифжмлжомабллмз мачлмпрыь,
мплмабллмз лб фгоималмк аобиг, фгйыь имрмомбм эайэймпы
лгмаумвжкмг мачгпрас ампномжамвпрам мног
вгйгллмбм ржнб йжхлмпрж. Омвжргйыпрам ащпрснбгр а васу тмо
йЭпвнкопал  лпулаопал
, йжхлмпрлщз пкщпй имрмощу
лгмвлмлбхгл, иби а жпрможж исйырсощ, рби ж а жлвжажвсбйы
лмз жпрможж хгймагиб. Кмймвщг йьвж вм аглхблжэ кмбйж лг
лбры восб восбб, б тжжхгпибэ ж всумалбэ жлржклмпры ж гвж
лглжг, амлжибьчжг а номфгппг пмакгпрлмз джлж, ащйж а
лбхжргйылмз пргнглж маспймайглщ нмэайглжгк вгргз. Нож
ырмк агвгрлбэ пгкыэ нгогджабйбпы иби агйжхбзцгг йжхлмг
бмог псносбма ж ащщабйб мпсдвглжг миосдбьчжу, б нмймабэ
Осппибэ нброжбоубйылбэ пгкыэ
– вмпрбрмхлм амйыцбэ пм
фжбйылбэ мачлмпры, машгвжлэьчбэ 3
– 4 ж амйгг нмимйглжз
айждбзцжу омвпрагллжима, б рбидг обамрлжима, лбуйгалж
има, ножгкщцгз ж но. Рбибэ пгкгзлбэ мачжлб, айбвгьчбэ
гкгйылщкж сбмвыэкж ж умэзпрагллщк жксчгпрамк, кмбйб
блжкбры фгймг нмпгйглжг (амр нмхгкс а лгимрмощу омппжз
пижу вгогалэу нм лбпрмэчгг аогкэ
– амйыцжлпрам джргйгз
жкгьр мвлс тбкжйжь). Пгкыэ кмбйб лбпхжрщабры вм 250 хг
Аммачг вмогамйьфжмллбэ Омппжэ
– проблб мхглы ащпмимз
омдвбгкмпрж, лбпгйглжг имрмомз джйм а пммрагрпражж п мног
бвйланЭсфвозй ропЭклазЭй
пйгвсьчгбм нйблб:
«Воби ж вгрж
– паэрмг вгйм. Умймпрмг пмпрмэлжг а огймк ам
– аглобапрагллм. Вгрж
– Вмдыэ айббмвбры. Обамв

Юржу абйэвма вм 60у бмвма УIУ агиб ножвгоджабймпы
нмвбайэьчгг амйыцжлпрам лбпгйглжэ Омппжж, ж лг рмйыим
осппимг. Клмбмвгрлмпры ащйб робвжфжмллмз ж спрмзхжамз,
нмрогалмпры а вгрэу ащйб мхглы ащпмимз ж мплмащабйбпы
. Мвлбим ыкмфжмлбйылмг мрлмцглжг и вгрэк
ащйм жпийьхжргйылм пвгодбллщк, мрфс нброжбоубйылмбм
пгкгзпраб Вмкмпромгк бногчбймпы вбдг жбобры п огаглимк,
б агйжимамобпрлмкс пщлс, лбножкго, «с омвжргйгз огхгз
нгогажабры лг лбвйгджр ж лждг ногимпймажры, ж восбжу жу
пагопрлжима а огхж лг анбвбры, лм мджвбры нмиб млж ащбмам
Иомкг робвжфжмллмз пгкыж а Вогалгз Оспж псчгпрамабй
жлпржрср жписппрагллмбм омвпраб
мащхбз
лбрлщу пгкгзпра (ногжксчгпрагллм илэдгпижу ж амэопижу)
нгогвбабры лмамомдвгллщу пщлмагз лб ампнжрблжг (апибокйж
аблжг) а пгкыж амйгг лжимбм прбрспб ж пмпймажэ. Огаглми ам
аобчбйпэ а омвлмз вмк а 89 йгр, ж паэы гбм п имокжйыфгк ж гбм
пгкыгз ащйб иогнхг иомалмбм омвпраб. Нмвмалщз мащхбз свб
йглжэ кбйыхжиб ж омвлмз пгкыж а пгкыь брбйщиб (ампнжрбргйэ
А имлфг УIУ ж мпмагллм а нмпрогамйьфжмллмг аогкэ а
Омппжж птмокжомабйбпы жлбэ фгллмпрлбэ можглрбфжэ лб пг
кыь иби
имбвб аобиж бийьхбьрпэ нм пговгхлмз
пиймллмпрж кмймвщу йьвгз нож жу мрлмпжргйылмк ьожвж
хгпимк ж ыимлмкжхгпимк обаглпраг, нож ырмк вгрж обппкбр
ожабйжпы иби лгжагдлмг вмнмйлглжг и аобис, б лг фгйы гбм.
Мпмам сомвйжащг номэайглжэ ырб спрблмаиб нмйсхжйб а 20г
бмвщ УУ а., имбвб нмв вгажмк Б.К. Имйймлрбз «Вмомбс иощ
йбрмкс Юомпс!» ащйб машэайглб нмйлбэ пгипсбйылбэ памамвб
дглчжлщ, а рмк хжпйг ж памамвб мр ампнжрблжэ омдвгллщу а
Пмфжбйылщг нмроэпглжэ, дглпибэ ыкблпжнбфжэ,
окгвкв
а вгрэу, мпйбайглжг омйж фгоиаж ж во. ножхжлщ
ножагйж и жкглглжэк кмржабфжж вгрмомдвглжэ ж тмокжомаб
лжэ а Омппжж
клалал пмЭ нлгбЭвйлоп
, мплмабллмбм лб кбйм
вгрлмпрж, нмвлгк апрснйглжж а аоби жйж мпмлбллмк агаобхжж
ж мпйбайглжж хбвмйьажэ. Нмпйгвпражэ ыржу номфгппма пибщаб
ьрпэ а лбпрмэчгг аогкэ. Юрм, п мвлмз прмомлщ, сагйжхглжг им
йжхгпраб вгргз аг пгкыж, ампнжрщабьчжупэ а бмп.схогдвглжэу,
омпр вгрпимз агпножмолмпрж ж аглбвмолмпрж а пгкыэу, мвжл
ж пбкщу ащпмижу а кжог сомаглы баморма ж но., б п восбмз, иби
лж нбобвмипбйылм,
– тмокжомаблжг с хбпрж омвжргйгз мпмамз
ыкмфжмлбйылмз паэж п огаглимк, нмащцглжг прбрспб вгрпраб
а мачгпраг, «
» иби мплмаб огномвсиржалмз кмрж
абфжж лмамбм ржнб. Нм Б.Б. Ажцлгапимкс, пмаогкгллсь пгкыь
кмдлм лбабры вгрмфглрожпрпимз, ырм эайглжг лмамг нобирж
хгпиж лгжагпрлмг п ногдлжу ынму. А рбимз пгкыг ангоащг а жп
рможж вгрж блжкбьр фглробйылмг нмймдглжг, ногаобчбэпы а
Номжпумвжр нгогумв мр имйжхгпрагллмбм ножлфжнб омд
вбгкмпрж, мплмабллмбм лб робвжфжмллмк хбвмйьажж (омвж
ргйыпраг), и ибхгпрагллмкс, мплмабллмкс лб

асиабйылмк лбхглжж ырмбм пймаб) р.г., вгрмфглрожкг. Пийб
вщабгрпэ ампнжрблжг, иби нобажйм, гвжлпрагллмбм огаглиб,
ыбмфглрожхгпимбм, лгаомржхлмбм ж, а псчлмпрж, мхглы мвжлм
имбм, лгпкмроэ лб нмащцгллмг нмнгхжргйыпрам клмбмхжпйгл
лщу «кбкмилэлги». Нож рбимз пжрсбфжж мачгпрам маогибгр
Социальный инфантилизм —формировани таких жизнн
ных установок, при которых субыкт избгат принятия
отвтствнных ршний в значимых ситуациях, возлагая
брмя выбора» и отвтствнность за го рзультаты на дру
Рбижк маобмк, ыамйьфжэ пгкыж ногргонгйб псчгпрагллщг
жкглглжэ лб номрэдглжж пмфжмбглгб. Гпйж ногвпрбажры пгаг
а пбкмк мачгк ажвг пмфжбйылмнпжумймбжхгпись просирсос
пгкыж а ажвг номпргзцгбм боугржнжхгпимбм рогсбмйылжиб п
(ксд)
(дглб)
(пщл \ вмхы), рм
кмдлм маобржры алжкблжг лб рм, хрм пгкгзлщз рогсбмйылжи а
номфгппг обажржэ хгймагхгпимбм мачгпраб иби ащ аобчбгрпэ а
памгк фглрог нм хбпмамз прогйиг, ножмаогрбэ нож ырмк обйжх
лщг нмймдглжэ а номпроблпраг. Пгкыэ иби гвжлжфб нмймам
обпрлмз жгобоужхгпимз пжпргкщ эайэгрпэ ийгрмхимз мачгпраб,
ж гг жкглглжэ пммрагрпрасьр роблптмокбфжэк фгллмпрлщу
А пммрагрпражж п нмймдглжгк боугржнжхгпимбм пгкгзлмбм
рогсбмйылжиб кмдлм ащйм ащ ащвгйжры рож мплмалщг прбвжж
ыамйьфжж кмлмббклмз пгкыж: I
– убобирг
ожсгрпэ бйбаглпрасьчжк ыимлмкжхгпижк ж пмфжбйылмнпжум
ймбжхгпижк нмймдглжгк мрфб иби бмпнмвжлб ж имокжйыфб хбв ж
II прбвжэ убобиргожсгрпэ ногмайбвблжгк фгллмпргз
иби мрлмпжргйылмбм обаглпраб ксдб ж дглщ нож
мрпсрпражж пмфжбйылмбм прбрспб жйж лжижк прбрспг огаглиб
ж, лбимлгф, III прбвжэ
– «огаэхгпрам» а асиабйылмк лбхг
лжж ырмбм пймаб (пмбйбплм робирмаиг Ай. Вбйэ [Вбйы
, 1981])
нмкгчбгр лб агоцжлс боугржнжхгпимбм рогсбмйылжиб вжрэ,
жкгллм млм прблмажрпэ нпжумймбжхгпижк фглромк пгкыж,
Юрм лбхжр,
олуЭищклмотлилафвозЭь ыалиыуь овйщ
мнлотлбиЭ а кЭмнЭаивк пнЭкослнйЭу овйвжкшт увккло
пкшт лнвкпЭуж, дйвквкь лпклхвкж  опЭпрола фивкла
овйвжклал Энтвпмфвозлал пнвралищкзЭ: лп мЭпнЭнтЭищкшт
лпклхвкж о Эболиыпкшй аиЭавкопалй лпуЭ  йргЭ, фвнвд ро
пЭклаивкв нЭавкопаЭ йвгбр ормнраЭй, мн ыплй млилгвкв
нвбвкзЭ лопЭаЭилощ  ызлклйфвоз,  ынбфвоз,  мотлил
афвоз дЭаойшй,
– з бвплувкпндйр зЭз увкклопклж лнвк
пЭу аднлоишт кЭ олуЭищклв алдашхвкв нвбвкзЭ, мнвбмлфпв
кв вал кпвнвола  млпнвбклопвж.
Юрж жкглглжэ лбжамйгг
А омппжзпимк бимлмвбргйыпраг анймры вм лбхбйб УУ агиб
мрпсрпрамабйж прбрыж, муоблэьчжг нобаб вгргз, вбдг пмаго
цгллмйгрлжг вгрж а мрлмцглжж и омвжргйэк жкгйж ногжкс
чгпрагллм маэбллмпрж. Юрм нмймдглжг вгй сагвжргйылм
жййьпрожосгр блбйж осппимбм эщиб, лбножкго, ыржкмймбжэ
ампумвжр и нобпйбаэлпимкс эщис ж млбхбгр
«лг жкгьчжз нобаб бмаможры», р.г. кмймвмз хгймаги вм пм
агоцгллмйгржэ, вм 21 бмвб лг жкгй лб Оспж нобаб бмймпб а
мапсдвглжж пгкгзлщу вгй. Жлргогплм, хрм ырм обпномпроб
лэймпы ж лб дглчжл. А илэдгпимз пгкыг илэбжлэ лг жкгйб
нобаб вбдг пжвгры а ножпсрпражж ксдб анймры вм пгогвжлщ
XVII а. Б гчг а 20у бмвбу лбцгбм агиб а иогпрыэлпимз погвг
Агоулгбм Нмамйдыэ кмймвбэ дглчжлб нмпйг пабвыащ вмйдлб
ащйб ножпйсджабры б пгкгзлщк прмймк ж йжцы нмпйг омд
вглжэ пщлб ножмаогрбйб нобам магвбры акгпрг пм апгкж.
чжлб ащпцжу пмпймажз вм имлфб УIУ агиб лг кмбйб пйсджры
ж лг жкгйб хжлма, нмпимйыис хжл дглчжлщ, гпйж млб лг ащйб
А УVIII агиг а Омппжж погвж вамоэлпраб пхжрбгрпэ, хрм с
вгргз вмйдгл ащры кжо аомпйщу жлргогпма, б вгрпрам
– нг
ожмв, имрмощз лсдлм номагдбры иби кмдлм пимогг, лм а УIУ
агиг нмэайэгрпэ «вгрпибэ имклбрб», а имрмомз фбожр маобм
абллбэ дглчжлб бскблжпржхгпижу абйэвма. Нобавб, лжцжг
пмпймажэ мр ыржу абйэвма ащйж вбйгиж, лм а вбдг пгкмз агв
лмз иогпрыэлпимз пгкыг мпмамг, ащпмимг «блбгйыпимг кгпрм»
(лбномржа иобплмбм сбйб лбв нгхимз) ащйм мрвблм вгрэк.
СЭзпфвозЭь увкклопщ бвпопаЭ
иби робвжфжмллмбм хбвмйь
ажэ ащйб а Омппжж лб ащпмимк сомалг. Вйэ омппжзпимз роб
вжфжж ащйм убобирголм лгакгцбргйыпрам аомпйщу а вгрпижз
ащр, ножлблжг жу жбомамз бармлмкжж, ногвмпрбайглжг жк
тжжхгпимбм номпроблпраб вйэ жбо: жбомащг нмпромзиж лг
обосцбйжпы, жбосциж лг ащаобпщабйжпы, б кбпргожйжпы
прбоцжкж хйглбкж пгкыж
– вгвсцибкж ж абасцибкж. Апг
ырж мапрмэргйыпраб мибщабйжпы айббмрамолщкж вйэ псчгпр
амаблжэ слжибйылмз
бвпозлж орбзрищпрнш
п гг мпмащк ащрмк
ж ащржгк, п вгрпижк тмйыиймомк, нобамащк имвгипмк ж во.
тмокбкж вгрпимз джлж, пмуоблэьчжкжпэ лб номрэдглжж
прмйгржз ж нгогвбьчжкжпэ жспрлм мр мвлмбм вгрпимбм нм
имйглжэ и восбмкс. Восбжк абдлгзцжк пажвгргйыпрамк бйс
ажллмбм сабдглжэ и огаглис эажймпы псчгпрамаблжг мпмамбм
хжлб вгрпимз паэрмпрж а осппимк нобампйбажж
– айббмбмагз
лмг мрлмцглжэ и огаглис «иби лбпйгвлжис Фбопраб Вмджэ» ж
Жрмбж бйбащ
Пгкыэ п пмфжбйылмнпжумймбжхгпимз рмхиж оглжэ ногвпрбайэ
гр пмамз пммрагрпрасьчсь жпрможхгпиж пймджацжкпэ лмокбк
ж фгллмпрэк вбллмбм мачгпраб пмфжбйылсь босннс, машгвжлгл
лсь тмокжосгкмз а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж пмамиснлмпрыь
мрлмцглжз: псносбма кгдвс пмамз, омвжргйгз и вгрэк ж вгргз и
АбнЭйвкзлаЭ В.В.
Ббжмймбжхгпибэ нпжумймбжэ вгрпимз паэрмпрж
омвжргйэк, б рбидг вгргз кгдвс пмамз, номэайэьчжупэ а йьааж,
ножаэбллмпрж, бамрг, жлржклмпрж. Нмймдглжг огаглиб а пгкыг
ыамйьфжмлжомабйм мр мрлмцглжз «машгирб нож кбргож» хгог
ыимлмкжхгпись ж нпжумймбжхгпись бажпжкмпры мр аомпйщу,
Осийгболбэ пгкыэ а Омппжж (пгкгзлщз боугржнжхгпижз рогс
бмйылжи) обажабйбпы а лбнобайглжж жкглглжэ пгкгзлщу фгллмп
рлщу можглрбфжз ж прбрспб огаглиб: мр омвжргйыпраб ж псносдгпраб
Абйэв лб огаглиб хгог ножкс вгкмбобтжж нмибщабгр, хрм
вмогамйьфжмллбэ Омппжэ
– проблб мхглы ащпмимз омдвбгкмпрж.
Клмбмвгрлмпры ащйб робвжфжмллмз ж спрмзхжамз, нмрогалмпры
а вгрэу ащйб мхглы ащпмимз ж мплмащабйбпы лб
нож
алгцлг пвгодбллмк ыкмфжмлбйылмк мрлмцглжж и вгрэк. Пмфж
бйылщг нмроэпглжэ, дглпибэ ыкблпжнбфжэ,
окгвкв млпнвбкло
а вгрэу ж во. ножхжлщ ножагйж и нмэайглжь а Омппжж имлфб
– лбхбйб УУ аа.
клалал пмЭ нлгбЭвйлоп
, мплмабллмбм лб
малодтности, позднм вступлнии в брак или осознанном бзбрачии и
ослаблнии чадолюбия
. Нмпйгвпражэ ыржу номфгппма пибщабьрпэ а
лбпрмэчгг аогкэ. Юрм, п мвлмз прмомлщ, сагйжхглжг имйжхгпраб
вгргз аг пгкыж, ампнжрщабьчжупэ а бмп. схогдвглжэу, омпр вг
рпимз агпножмолмпрж ж аглбвмолмпрж а пгкыэу, мвжл ж пбкщу
ащпмижу а кжог сомаглы баморма ж но., б п восбмз, иби лж нбобвми
– тмокжомаблжг с хбпрж омвжргйгз мпмамз ыкмфжмлбйы
лмз паэж п огаглимк, нмащцглжг прбрспб вгрпраб а мачгпраг, «
» иби мплмаб огномвсиржалмз кмржабфжж лмамбм ржнб.
А хгк кгдвжпфжнйжлболщз прбрсп номайгкщ пгкыж ж иб
Юамйьфжэ пгкыж а Омппжж паэблб п жкглглжгк прбрспб ог
аглиб. А ибимз ж нгожмвма, нмабцгкс, огаглми ащй кби
Ибижг тбирмощ многвгйэйж ащпмись омдвбгкмпры а Омп
Вгрмфглрожк ж пмфжбйылщз жлтблржйжк
– ибимащ
ножхжлщ жу нмэайглжэ ж нпжумймбжхгпижг нмпйгвпражэ
Бйбаб 4
Нмжпи бвгиабрлщу жлпроскглрма жсхглжэ пмфжмбглгб вгрпраб
а млрмбглгг ножамвжр и ащвгйглжь мпмащу «пиамлщу» эайг
, пмуоблэьчжу памь мрлмпжргйылсь лгжкгллмпры лб ном
рэдглжж вйжргйылмбм жпрможхгпимбм нгожмвб а нгогвбьчжупэ
ж нмимйглжг а нмимйглжг. Жлабожблрбкж вгрпимз псаисйырсощ
эайэгрпэ клмбжг тмокщ вгрпимбм тмйыиймоб, вгрпижз нобамамз
ащр, б рби дг жбощ, имрмощг пмуоблэьрпэ ж жспрлм нгогвбьрпэ
ж нмимйглжэ а нмимйглжг вгргз. Мвлмз ж рбижу пиамы аогкэ
Бжнмргщ номжпумдвглжэ пибиж
А кжомамк рамохгпимк лбпйгвжж дбло пибиж ногвпрбайэгр
пмамз слжагопбйылмг эайглжг, нож апгк клмбммаобжж имрм
омбм робвжфжмллщг тмоксйщ пибиж (пьдгр, имкнмжфжэ,
просирсоб, бгомж мпрбьрпэ прбажйылщкж вйэ апгу аогкгл ж
лбомвма. Бглгржхгпижг имолж пибиж иби дблоб спрлмбм лб
омвлмбм рамохгпраб, амлжицгбм ж нгоамащрлмбм кжтб, рг
оэьрпэ а лгбнбкэрлщу аогкглбу, лм сдг п XVII агиб пибиб,
жпхгонба пгаэ иби номвсиржалщз ажв тмйыиймоб, кгвйгллм
брсубгр ж вгбобвжосгр, джаэ прбощк абббдмк. Клмбжг схг
– пибимагвщ пхжрбьр, хрм псвыаб пибиж иби пбкмпрм
эщимамз тмокщ ногвмногвгйглб
– млб нмбжалгр,
Мрисвб аэйбпы пибиб Псчгпрасьр обйжхлщг бжнмргщ
номжпумдвглжэ пибиж. Мвлб ж лжу
гг нмпйгвмабргйж (Абл Бгллгн, В.Кбйжлмапижз) ажвгйж а
пибиг лгнмпогвпрагллмг мробдглжг лгимбвб джащу ногв
прбайглжз ж мащхбга, пм аогкглгк бащрщу ж пмуоблжацжу
пэ а ажвг нгогджрима.
бжнмргб мробдбгр
ыамйьфжь пибиж иби спрлмз робвжфжж лбомвлмбм рамохгп
раб (А.Э.
Номнн, Ж.М. Кгйгржлпижз). Жпумвэ ж блбйжб
тмокбйылмз просирсощ пибиж, слжагопбйылмз вйэ клмбжу
исйырсо, жппйгвмабргйж ножумвэр и ащамвс м гвжлмк жпрмх
лжиг амлжилмаглжэ пибиж ж вбйылгзцгк гг «имхгаыг» нм
проблбк ж имлржлглрбк.
бжнмргб, ам
амвэ пибис и вогалжк кжтбк, кббжж ж плбк, ножнжпщабгр гз
ащобдглжг «жагхлщу нмвбайэгкщу дгйблжз» ж «имкнйги
пма хгймагиб» (И. Тогзв, И.Б. Ялб). Ибдвбэ ж ыржу бжнмрг
броббжабгр рмр жйж жлмз бпнгир пибиж иби пмфжмбглгржхгп
имз жлабожблрщ, лм апг млж миббйжпы агппжйылщ мрагржры
лб фглробйылщз амномп:
амлжийб пибиб, ибима пкщпй
Гпйж вм Омамбм аогкглж пибиб тслифжмлжомабйб иби
спрлщз дбло, бажпэчжз мр кбпргопраб ж жлвжажвсбйылмпрж
пибжргйэ, ж ногвлблбхбйбпы вйэ аомпймз бсвжрможж, рм сдг
а имлфг УVII агиб а жвблжэу нмэайэьрпэ пнгфжбйылм мробам
рбллщг вгрпижг пибиж. Ж а лбпрмэчгг аогкэ кщ жкггк вгйм
п иблмлжжомабллщк памвмк йжргобрсощ вйэ вгргз
– п мв
лмз прмомлщ
– ж пибимз иби мпмащк дбломк вгрпимбм тмйы
Нмхгкс а жпрможж исйырсощ амйыцжлпраб лбомвма ам
лжийб лгмаумвжкмпры нмэайглжэ рбимбм пробллмбм, п сржйж
рболмз рмхиж оглжэ, тглмкглб
– вгрпимз пибиж Ибимаб
гг омйы а номфгппг пмфжбйжбфжж Ж бхгк огаглис пибиб
Псчгпрасьр обйжхлщг агопжж лбхглжэ вйэ огаглиб пибми,
имрмощг а мачгк памвэрпэ и рмкс, хрм
озЭдзЭ ьаиьвпоь лолбшй
онвбопалй роалвкь нвбвкзлй лзнргЭыцвж бвжопапвищклоп
Рмбвб нмхгкс огаглми, нгогв имрмощк мриощр кжо а гбм нго
амвбллмз лгнмлбллмпрж, облммаобжж, эоижкж иобпибкж,
ногвнмхжрбгр жоогбйылмг мрмаобдглжг пибмхлмбм кжоб

огбйылмкс Мрисвб а лгк нмрогалмпры а лгащйжфбу, ащкщпйг,
лгйгнжфг Нмхгкс рби пжйылб йьамаы огаглиб жкгллм и амй
Пибиб иби погвпрам ампнжрблжэ нмрмкс, агомэрлм, айгп
рэчг ащнмйлэйб тслифжж «лбжвблжэ, обайгхглжэ, спроб
цглжэ», хгк мрагхбйб псчлмпрлщк нмрогалмпрэк огаглиб.
Рм, хрм ампнжрбргйы, нмомз, нщрбгрпэ вмлгпрж вм вгрпимбм
пмлблжэ, «армйимабры» а тмокг кмобйылщу пглрглфжз, ног
иобплм мпабжабймпы огаглимк а тмокг агпужромпрлмз пибиж
ж нгогпробжабйм гбм нмагвглжг. И.В. Сцжлпижз пхжрбй, хрм
йгбимпры ж номпрмрб пибиж, нмармоэгкмпры мрвгйылщу ыйг
кглрма пьдгрб ж пймагплщу мамомрма пнмпмапрасьр ащпр
омкс бнгхбрйглжь пибиж а нбкэрж огаглиб. Юрб ибдсчбэпэ
вмпрснлмпры пибиж аиснг п нмыржхгпиж маоблмз тмокмз,
агспймалм, пнмпмапрасьр эоижк ангхбрйглжэк ж гг бнмкж
лблжь. Ом вгйм бийьхбгрпэ лг прмйыим а вжвбиржхгпимк ж
ыпргржхгпимк, пимйыим а нпжумймбмнгвббмбжхгпимк амвгзп
А.В. ЗЭмлнлгву
нжпбй, хрм айббмвбоэ памгмаоблмкс мр
лмцглжь огаглиб и усвмдгпрагллмкс ащкщпйс номжпумвжр
рм, хрм а пибмхлщу бгомэу огаглми лбхжлбгр ажвгры пгаэ пб
кмбм, прбажры пгаэ лб жу кгпрм, пмнгогджабэ жк, нщрбэпы пм
А.В. Капорожц (1905—1981)
— крупный российский психо
лог в области психологии развития и дтской психологии, со
Мпмамг лбхглжг вйэ вгргз жкгьр пибиж, бгомэкж имрм
ощу эайэьрпэ пагопрлжиж: Кбйыхжипнбйыхжи, Иомцгхиб
Убаомцгхиб, пгпрожфб Бйглсциб ж аобргф Жаблсциб ж вос
бжг, р.г. рг нгопмлбджвгрж, имрмощг номэайэьр пкгймпры,
А маоббу ж вгзпрасьчжу йжфбу пибиж бтжипжомаблщ
кмобйылщг лмокщ, лобапрагллщг ногвпрбайглжэ а памгк
ногвгйылмк ащобдглжж
– а тмокг нмйэолщу ырбймлма: ум
омцгбмнймумбм, вмаомбмймбм, иобпжамбмагмаоблмбм.
Млж нгопмлжтжфжомаблщ а маоббу: Ибчгэ Вгппкгорлмбм ж
Жаблб Фбогажхб, Абпжйжпщ Ногксвомз ж Вбащ Эбж, вмаомз
нбвхгожфщ ж ймз кбхгуж, млж эайэьрпэ лобапрагллмз рмх
имз мрпхгрб а мфглиг огаглимк нмагвглжэ миосдбьчжу ж
Жпрможим-исйырсолщз блбйж пибиж п нмжфжж
А йьамз пибиг, жвгр йж а лгз огхы м джамрлщу («Ижкмаыг
агогз»), ма мащвгллщу ногвкгрбу («Нсщоы, Пмймкжлиб
ж Мбнмры»), м фбоэу ж пмйвбрбу («Пгкы Пгкглма»), м вмаощу
кмймвфбу ж иобплщу вгажфбу ж р.н., бнгхбрйглщ обйжхлщг
кмвгйж пмфжбйылщу абжкммрлмцглжз, ножпсчжу рмкс жйж
жлмкс пмпймажь, пмфжбйылмз босннг, рмз жйж жлмз ынмуг.
Мпмагллм огйыгтлм а пибиг ногвпрбайглщ
Огмаумвжкмпры блбйжб ыржу мрлмцглжз а пмфжмбглгрж
хгпимк жппйгвмаблжж пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб масп
ймайглб лг рмйыим ргк мхгажвлщк мапрмэргйыпрамк, хрм пгкыэ
а умвг жпрможж хгймагхгпимбм мачгпраб эайэгрпэ вйэ огаглиб
рмз гпргпрагллмз нжрбргйылмз погвмз, а имрмомз мпсчгпр
айэйбпы нгоажхлбэ пмфжбйжбфжэ огаглиб, лм, ногдвг апгбм
ргк мапрмэргйыпрамк, хрм млб (пгкыэ) ногвпрбайэгр пмамз вйэ
огаглиб пмфжбйылсь босннс, амнймчбьчсь джась кжиом
кЭь озЭдзЭ а млыпфвозлж трблгвопавкклж слнйв бЭвп лбцв
опавкклпмднлаЭккшв лбнЭдуш олуЭищклмотлилафвозт
лпклхвкж а овйщв: ормнрала йвгбр олблж, нлбпвивж з бвпьй 
бвпвж з нлбпвиьй  йвгбр олблж, лпклхвкв з опЭнхй фив
кЭй овйщ, бнрай нлбопавккзЭй
. Ржнщ мрлмцглжз а пгкыг п
кмкглрб гг амлжилмаглжэ а жпрможж исйырсощ ж вм лбцжу
влгз ногргонгйж псчгпрагллщг жкглглжэ, хрм лг кмбйм лг
лбзрж памгбм мробдглжэ а пибиг иби мпмамз тмокг ащобдг
лжэ мачгпрагллмбм пмлблжэ. Нмвмалм боугмймбжхгпимкс
исйырсолмкс погс пибиб клмбмпймзлб, а гг имкнмжфжж, ма
оббу, вгрбйэу, эщиг кмдлм малбосджры жпрможхгпижг паж
вгргйыпраб ж ыйгкглрщ обйжхлщу ынму, лбумвэчжупэ а гвж
Жпрможимисйырсолщз блбйж пибми вбгр ногвпрбайглжг
ма ыамйьфжж жлпржрсрб пгкыж ж алсрожпгкгзлщу мрлмцглжз
п бйсамимз вогалмпрж ж вм Омагзцгбм аогкглж. А пибибу вм
прбрмхлм мрхгрйжам номпрснбьр рож мплмалщг жпрможхгпижг
ынмуж тмокжомаблжэ пгкгзлщу мрлмцглжз а исйырсог. Нго
абэ ынмуб
– вогалгзцбэ, боубжхлбэ. Юнмуб нгоамащрлмпрж
паэблб п лбхбймк обймдглжэ омвмамбм промэ, нож имрмомк
аобхлмомвпрагллщг мрлмцглжэ ногвпрбайглщ а тмокг маш
гвжлглжз омвмамбм ржнб. Юрм
– ынмуб ножкжржалмз вгкми
обржж, обаглпраб апгу хйглма омвмамз пгкыж. Жмаобдглжг
пгкгзлщу мрлмцглжз а пибиг ырмбм нгожмвб лг лбгр хгр
имз жгобоужж нм нмймамобпрлмкс ржнс, а лгз асхжр ынж
хгпибэ жвгэ гвжлглжэ; бйбалщз бгомз лг ащвгйгл, йжам гбм
маоб мхгохгл аг мриомагллмз жвгбйжбфжж. Ножкгомк рб
имз «пибмхлмз пгкыж» кмдгр пйсджры жагпрлбэ «Огниб»,
а имрмомз йьвж лбобалг п джамрлщкж, машгвжлээпы мачгз
гкйгвгйыхгпимз фгйыь, вгзпрасьр пммачб. Юрм ащобдглжг
жвгбйма обаглпраб ж пнбэллмпрж йьвгз а нгоамащрлмма
чжллщз нгожмв пмфжмбглгб. Армобэ ынмуб
– вогалээ. Млб
паэблб пм прблмайглжгк кмлмббклмз пгкыж, обпфагрмк нбр
ожбоубйылмз (амйыцмз) ж нмэайглжгк лсийгболмз (кбймз)
пгкыж. А пибибу, мробдбьчжу ырмр нгожмв бкгрлм ащоб
дглб жгобоужэ ам алсрожпгкгзлщу мрлмцглжэу: псносдгп
ижу (бйбаглпрасьчбэ нмжфжэ ксдб ж нмвхжлгллбэ
– дглщ)
ж омвжргйыпимвгрпижу (нмйлмг нмвхжлглжг амйг омвжргйгз,
жу мпмамг мрлмцглжг и кйбвцгкс ж вгргз, хбпрм ноглгаог
джргйылмг, лбпкгциж прбоцжу аобрыга жйж пгпрго лбв пб
кщк кйбвцжк). А пибибу ырмбм нгожмвб, мрмаобдбьчжу
промбсь нмймамобпрлсь жгобоужь, кмбср малбосджрыпэ ж
гчг амйгг вогалжг пймж пгкгзлщу мрлмцглжз
– памгмаоб
лщг жпрможхгпижг огйжирщ мрлмцглжз, вмнспржк кброжбо
– дглпимбм ножможргрб жйж кжлмобрб
– ногвнмхрглжэ
кйбвцгбм пщлб прбоцгкс а нобаг лбпйгвмаблжэ. Рбимз мрбм
ймпми кброжбоубрб кмдлм лбзрж а пибиг м хсвгплмз рмргк
лмз псносбг
– амйцгалжфг, ножлэацгз агожлщз майжи ж,
апйгвпражг лбосцглжэ псносбмк спрблмайгллщу гь бног
рма (рбас), нмижвбьчгз памгбм ксдб. Ргк пбкщк млб йжцбгр
гбм памгбм нмиомажргйыпраб ж маогибгр лб рэдижг жпнщрблжэ
(иби а пибиг «Фбогалбйэбсциб»). Нгогджрми вогалгзцгбм
– скгочайглжэ вгргз, б рбидг ногвнмхрглжэ
кйбвцгбм пщлб прбоцгкс кмдлм лбзрж ж а пибиг «Кбйыхжи
пнбйыхжи». А лгз омвжргйж мпрбайэьр а йгпс памжу пгкгощу
вгргз лб пшгвглжг вжижк агоэк, ж йжцы айббмвбоэ пкгймпрж
ж лбумвхжампрж пбкмбм кбйглыимбм ж лжу, нгогужрожацгбм
йьвмгвб ж майбвгацгбм гбм хсвгплщкж пбнмббкжпимомум
А пибибу, мробдбьчжу ырмр вогалжз нгожмв а прблмайг
лжж пгкгзлщу мрлмцглжз, агомэрлм, тмокжосьрпэ мплма
лщг нмймомйгащг маобфщ ксдпимбм ж дглпимбм нмагвглжэ ж
Ж, лбимлгф, нмпйгвлжз нгожмв тмокжомаблжэ пгкгзлщу
мрлмцглжз а исйырсог
– рогрыэ ынмуб. Млб паэблб п ном
фгппмк срагодвглжэ ийбппмамбм мачгпраб ж сномхглжэ лси
йгболмз пгкыж пмаогкгллмбм ржнб. «Пибмхлбэ пгкыэ» ырмбм
нгожмвб рби дг, иби ж апгу ногвщвсчжу, мплмаблб лб аобиг.
Ом гпйж боубжхлщз вогалгзцжз аоби
– ырм
вмпрж
дглжэ бгомгк ибижуйжам айбб, лбножкго, амйцгалщу ногв
кгрма («Кмймвжйылщг эаймиж»), аоби вогалгбм нгожмвб эа
, обвж имрмомз пмагоцбьрпэ нмважбж. Огвбомк
пибиж хбпрм багоцбьрпэ
– «хгпрлщк нжоимк, вб б паб
вгаис». А рогрыгк нгожмвг аоби ащпрснбгр иби
, иби
Пбкж алсрожпгкгзлщг мрлмцглжэ вгпы йжцглщ лбйгрб
жвгбйжбфжж, рби памзпрагллмз армомкс нгожмвс ж бхбп
рсь кмбср ножлжкбры тмокс обпногз: кгдвс аобрыэкж жйж
пгпробкж, кгдвс мрфмк ж вгрыкж, кгдвс псносббкж. Нмэайэ
ьрпэ кмржащ «ймз дглщ» жйж гг псносдгпимз лгаголмпрж:
ногдлээ жгобоужэ п ножможргрмк ксдб «нгогамобхжабгрпэ»,
малбосджабэ бйбаглпрам дглщ а пгкгзлщу мрлмцглжэу, лм
ырм бйбаглпрам паэблм лг п мпмащкж кббжхгпижкж пнмпма
лмпрэкж дглчжлщ, иби а боубжхлмз пибиг, б п гг пиаголщк
убобиргомк ж бажрмпрыь ксдб (иби а «Пибиг м ощабиг ж
ощаиг»). Нмэайэьрпэ ргкщ магвмйгллмз нбвхгожфщ («Км
омим», «ИомцгхибУбаомцгхиб» ), ужромз кбргож, дгйбь
чгз нмбсажры пщлбфбогажхб «обвж нмйьамалжиб» («Нож
йщг вгзпражэ прбоцжу пгпрго ж ащлсдвгллмз «ромг дгйг
лщу абцкбима жлмпжры, ромг нмпмума дгйглщу жймкбры,
ромг имйнбима дгйглщу нмоабры», ногдвг хгк маогпрж ксдб
Рбимащ лб кбргожбйг блбйжб пибиж мплмалщг нгожмвщ
пмфжмбглгб пгкгзлщу мрлмцглжз, паэбллмбм п жпрможхгп
ижкж ынмубкж прблмайглжэ пгкыж иби пмфжбйылмбм жлпрж
В озЭдзв кв плищзл кЭхиЭ оалв лпнЭгвкв ыалиыуь ов
йщ о бнваквжхт анвйвк, кл  дЭмвфЭпивкЭ лблбцвккЭь лувкзЭ
овйвжкшт лпклхвкж зЭгблж д ымлт.
Мплмалщг пмфжбйылщг
фгллмпрж, нмжржалщг спрблмаиж, хгрижг нмймомйгащг ж ып
ргржхгпижг маобфщ, агомэрлм, ащйж птмокжомаблщ ам арм
ось ынмус, имрмось кмдлм ащйм ащ лбабры ийбппжхгпимз
Пибиб, малбосджабэ а пгаг нйбпрщ «обйжхлмз вога
лмпрж», вбгр ногвпрбайглжг (мпмагллм а памжу обллжу нгож
мвбу) ма
бвЭищклж овйщв
, б лбхжр, иби пнобагвйжам мркгхбгр
А.Э. Номнн: «Пибиб
– лг рмйыим ахгобцлжз вглы, лм кгхрб
Эайээпы ащобдглжгк мачгпрагллмбм пмлблжэ номцймбм,
вгрпибэ пибиб пбкб тмокжосгр многвгйгллщг бпнгирщ жлвж
ажвсбйылмбм пмлблжэ лбпрмэчгбм ж асвсчгбм. Иби пмфжмбглг
ржхгпибэ жлабожблрб мрлмпжргйылм прбажйылбэ лб номрэдглжж
агима, пибиб эайэгрпэ мвлжк ж пбкщу хжпрщу ж джажргйылщу
жпрмхлжима тмокжомаблжэ с огаглиб ыпргржхгпижу ырбймлма
ж ногвпрбайглжз, а хбпрлмпрж, ма жвгбйылмз пгкыг, пгкгзлмк
пхбпрыг. Юрж «пибмхлщг ногвпрбайглжэ» кмбср анмпйгвпражж
Рби, Ж.Б. Бмлхбома нжцгр м вгрпраг Маймкмаб: «...Мл а
агпимлгхлщз жклжз агхго омаим дкгрпэ и лэлг, ж млб лб
цгнрщабгр гкс м ибимзрм лгагвмкмз проблг, бвг лгр лж лм
хгз, лж умймвб, бвг пмагоцбьрпэ хсвгпб, бвг ргиср огиж кгвс
ж кмймиб, бвг лжирм лжхгбм иосбйщз бмв лг вгйбгр, б вглы
вглыпимз рмйыим ж лбьр, хрм бсйэьр апг вмаощг кмймвфщ,
рбижг, иби Жйыэ Жйыжх, вб иобпбажфщ, хрм лж а пибиг пиб
бры, лж нгомк мнжпбры... Аомпйщз Жйыэ Жйыжх, умрэ нмпйг
ж слбгр, хрм лгр вмаощу амйцгалжф, умрэ ж цсржр мл п сйща
имз лбв пибблжэкж лэлж, лм сйщаиб ырб лг жпиогллээ, млб
пмномамдвбгрпэ рбзлщк авмумк:
озЭдзЭ р квал ойвхЭиЭощ о
, ж мл агппмлбргйылм боспржр нмвхбп, бхгк пибиб лг
джлы, б джлы лг пибиб... Ж прбожи Маймкма, ж вгв ащпйс
цжабйж а вгрпраг рг дг
озЭдз, мнлхвбхв а опвнвлпмклй д
бЭк опЭнкш, а ропЭт кьквз  бьбвз, озалдщ авзЭ  млзливкь
Айжэлжг пибиж лб тмокжомаблжг йжхлмпрж огаглиб
УIУ а. росвлм нгогмфглжры; жагпрлм, хрм Б.П. Нсцижл п
ампрмобмк бмаможй м пибибу: «Шрм б ногйгпры ырж пибиж!
Ибдвбэ гпры нмыкб!», б хрм рбимг пибиб вйэ огаглиб УУ а.
Нм клглжь Б.А. Ибнмомдфб, фгллмпры пибиж а рмк, хрм «млб
пнмпмапрасгр биржалмкс пмнгогджаблжь нгопмлбдбк, нмп
рблмаиг пгаэ лб жу кгпрм, вгзпражь, иби ащ, мр жу йжфб», айб
бмвбоэ пибиг ам клмбмк, мриощабгрпэ пкщпй ж кмобйылбэ
лбхжкмпры хгймагхгпижу нмпрснима. Б п рмхиж оглжэ И.Ж.
Шсимапимбм, «...вм пгкжампыкжйгрлгбм амобпрб пибиб вйэ
ибдвмбм лмокбйылмбм огаглиб гпры пбкбэ вмомабэ нжчб
лг йбимкпрам, б лбпсчлщз ж мхглы нжрбргйылщз уйга» [Шс
Псчгпрасьр йж ж а ибимз тмокг а пмлблжж пмаогкгллмбм
огаглиб ж гбм нмагвглжж пмфжмбглгржхгпижг тмоксйщ ном
цймбм, а хбпрлмпрж жпрможимисйырсолщг ржнщ пгкгзлщу
мрлмцглжз Нож ырмк ам апгк клмбммаобжж мамачгллщу
убобиргожпржи (ржнма) пгкгзлщу мрлмцглжз лбжамйгг жл
ргогпгл бпнгир нмймомйгащу пргогмржнма ж ногвпрбайглжз м
ржнжхлм дглпижу ж ржнжхлм ксдпижу ырбймлбу нмагвглжэ а
Нмпромжры рбимз ыипнгожкглр мибщабгрпэ амкмдлщк
айббмвбоэ рмкс, хрм пймджацжзпэ ржн пгкгзлщу мрлмцглжз,
имрмощз спабжабгр огаглми, тжипжосгрпэ лг рмйыим а жвгбйы
лщу маобфбу ж спрблмаибу, лм огбйылм «многвкгхжабгрпэ» а
миосдбьчжу огаглиб кбргожбйылщу машгирбу, бнгхбрйгаб
грпэ а лжу (вмпрбрмхлм апнмклжры пгкгзлщг огйжиажж). Иб
кжомк ногвкгрма мрхгрйжам номпкброжабгрпэ кжо пгкыж ж
йжхлмпрлбэ нгопнгиржаб пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб, ог
Пкглб пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб а пжрсбфжж нож
лэржэ жк рмз жйж жлмз пмфжбйылмз омйж (мрфб жйж кбргож,
пибмхлмбм нгопмлбдб многвгйгллмбм нмйб ж пгаэ а асвсчгк)
нмамйэгр малбосджры многвгйгллщз нйбпр вжлбкжхгпижу
пкщпймащу маобмаблжз йжхлмпрж огаглиб а пгкыг ж мачг
праг, маспймайгллщз пмфжмбглгмк пгкгзлщу мрлмцглжз.
А пммрагрпражж п кгрмвжхгпижк ножлфжнмк пкглщ пмфжбйы
лмз нмжфжж огаглиб а вгэргйылмпрж ж айббмвбоэ кгублжкс
жвглржтжибфжж пм пибмхлщкж нгопмлбдбкж огаглмивм
цимйылжи спабжабгр жвгбйылщз ржн мрлмцглжз, ногвпрба
Кгрмвжимз, огбйжсьчгз ножлфжн пкглщ пмфжбйылмз нм
жфжж огаглиб а пжрсбфжж ножлэржэ жк пмфжбйылмз омйж,
мтодика Оото»
. Млб бийьхбгрпэ а рмк, хрм огаг
лми, жкгэ лбамо ибормхги п жмаобдглжгк обйжхлщу ногв
кгрма огбйылмз ж пибмхлмз джлж, вмйдгл обймджры жу
нм бвблжь ыипнгожкглрбрмоб рби, хрмащ лб гбм нйблцгрг
мибщабйжпы ногвкгрщ «вйэ кбкщ», «вйэ нбнщ», б бргк вйэ
пибмхлщу нгопмлбдгз
– Абпжйжпщ Ногксвомз ж Жаблб
Фбогажхб. Рбижк маобмк огаглми нмпйгвмабргйылм прбажй
пэ а нмжфжь рмбм жйж жлмбм йжфб нмпогвпрамк ногвкгрма,
имрмощг мробдбйж ржн абжкммрлмцглжз а огбйылмз пгкыг ж
а пгкыг пибмхлмз п рмхиж оглжэ нмймомйгащу пргогмржнма
Вгржвмцимйылжиж 4,5
– 6,5 йгр 80у бмвма XX агиб а нго
амз пгожж ыипнгожкглрб обпногвгйэйж ибормхиж п жмаобдг
лжгк ногвкгрма лб «кбкжлмк» ж «нбнжлмк» нйблцгрбу. Об
амо ибормхги аийьхбй, иби хжпрм дглпижг (пнжфщ ж ийсами
цгопрж; нмкбвб ж всуж ж но.), рби ж хжпрм ксдпижг (тсрамйы
лщз кэх, аожрагллщз ножамо, кмймрми п бамвэкж ж во.), рби
ж лгзробйылщг нм убобиргос ногвкгрщ, р.г. ногвкгрщ мрвщуб
ж ащрб (иогпйм, ргйгажмо, нщйгпмп ж во.), б рбидг «пибмх
лщг» ногвкгрщ (пбнмбжпимомумвщ, амйцгалбэ нбймхиб ж
но.). Жкгллм нож обпийбвг вгрыкж лгзробйылщу ногвкгрма
мпмагллм мрхгрйжам номэажйпэ убобирго абжкммрлмцглжз
а пгкыг, обпногвгйглжэ а лгз омйгз ж маэбллмпргз кгдвс
аомпйщкж, б пибмхлщг ногвкгрщ обпийбвщабйжпы лб «амй
цгалщг» ж «лгамйцгалщг». Ибргк, ж апгбм имкнйгирб ибо
рмхги ибдвщз огаглми вмйдгл ащй ащаобры ибормхиж п ргкж
ногвкгрбкж, имрмощг нмлбвмаэрпэ гкс ам аомпймз джлж.
Юрмр ырбн эайэгрпэ лбжамйгг абдлщк вйэ блбйжб рмбм, иби
жвгбйылщг маобфщ пгкгзлщу мрлмцглжз, вмцгвцжг вм лбп
а мнжпблжэу пибмхлмз пгкыж, айжэьр лб вгрпижг ногвпрба
йглжэ м пгкгзлщу мрлмцглжэу, иби млж нгогпгибьрпэ ж нг
Огсйырбрщ жппйгвмаблжэ миббйжпы пйгвсьчжкж: амйы
цжлпрам вмцимйылжима апг лгзробйылщг ногвкгрщ обпийб
вщабйж рби, хрм лб «кбкжлмк» нйблцгрг мибщабйжпы, иби
нобажйм, ибормхиж, жмаобдбьчжг ногвкгрщ вмкбцлгбм
мажумвб ж умэзпрагллщу обамр (цабаоб, нщйгпмп, вбдг км
ймрми п бамвэкж ж р.в.). Б лб «нбнжлмк»
– ибормхиж п жма
обдглжгк ногвкгрма мрвщуб ж пнморб (ргйгажмо, илжбж ж
Вмпрбрмхлм сагвжргйылм вгрж вгкмлпрожомабйж памж
ногвпрбайглжэ м обпногвгйглжж маэбллмпргз а пмаогкгл
лмз пгкыг ж мрлмцглжэ и иосбс блэржз кбкщ ж нбнщ а гбм
вмкг. Мркгхбйжпы пйсхбж, имбвб омвжргйж бкглэйжпы вгрыкж
пибмхлщкж нгопмлбдбкж, пжкамйжжосьчжкж жпрможхгп
иж пймджацжгпэ ржнщ нмймомйгамбм нмагвглжэ, лбножкго,
ЖаблмкФбогажхгк ж Абпжйжпмз Ногксвомз. Ом миббймпы
мхгажвлщк, хрм вмцимйылжиж сдг нэрмбм бмвб джлж жкгьр
вмпрбрмхлм хгрижг ногвпрбайглжэ м робвжфжмллм ксдпижу
жйж дглпижу птгобу вгэргйылмпрж ж ырбймлбу нмагвглжэ. Нм
ырмкс млж лг мрвбабйж ЖаблсФбогажхс кэбижз вжабл, б Аб
пжйжпг Ногксвомз кмймрми п бамвэкж, хрм пажвгргйыпрасгр м
ргу псчгпрагллщу пважббу а нмймомйгащу нмжфжэу ксдхжлщ
ж дглчжлщ а пмаогкгллмз пгкыг, м нгогамобхжаблжж жпимл
лщу бтжипжомабллщу а исйырсог маоббу кбписйжллмпрж ж
А рм дг аогкэ вйэ кбйыхжима ж вйэ вгамхги мибщабьрпэ
вмпрбрмхлм ножрэббргйылщ рг кмобйылщг ырбймлщ ксдгпр
агллмпрж ж дглпрагллмпрж, бтжипжомабллщг а пибмхлщу
нгопмлбдбу. Мпмагллм ножрэббргйгл вйэ вгргз маоб хсвгп
лмз лгагпрщ, б бргк псносбж Абпжйжпщ Ногксвомз, амнйм
чбьчжз а пгаг жпимллм осппижз, нброжбоубйылщз ж аси
абйылм вмкмпромгапижз жвгбй дглчжлщ
– ксвомз дглщ ж
А номфгппг ыипнгожкглрб п вгрыкж номамвжйбпы агпгвб,
нмпйгвлжз амномп имрмомз ибпбйпэ вгрпижу ногвпрбайглжз
м асвсчгк: «Ибижг ж ногвкгрма ргаг нмлбвмаэрпэ, имбвб
рщ прблгцы пмапгк аомпйщк » Огаглми а памгз «кмвгйж ас
всчгбм» мробдбгр рм ногвпрбайглжг м пгкыг, имрмомг с лгбм
пймджймпы, нмырмкс нмхрж апг вгрж лб ырмр амномп мрагхбйж
побс: «Ос, имлгхлм, нбнжлщ» (кбйыхжиж) жйж «Ос, имлгхлм,
кбкжлщ» (вгамхиж), хрм пажвгргйыпрамабйм м тмокжомаблжж
нмймамз жвглржхлмпрж огаглиб, нож ырмк бйбалщк маоб
мк, омвжргйы рмбм дг нмйб, хрм ж огаглми, эайэгрпэ кмвг
йыь жвглржтжибфжж. Рби миббймпы, хрм с кбйыхжима ащамо
ногвкгрма «вйэ пгаэ аомпймбм» пмпрмэй ж 66% ногвкгрма
«вйэ нбнщ», б с вгамхги – ж 77% ногвкгрма «вйэ кбкщ».
Вйэ памгз асвсчгз пгкыж вгрж ащажобйж рбидг ж пибмхлщг
амйцгалщг ногвкгрщ: имагопбкмйгр, бмамоэчгг гоибйыфг,
пибргорыпбкмаоблис ж во., «магпнгхжабьчжг» иобпжась,
Рбижк маобмк, а пибибу огаглис мриощабгрпэ «жвгбйы
лщз» ржн абжкммрлмцглжз ж пммрагрпрасьчжг нмйс маобфщ
нмагвглжэ, жкгьчжг исйырсолмжпрможхгпись ножомвс.
Ногвймдгллщг вгрэк имлфб 80у бмвма иборжлиж п жмаобдг
лжгк ногвкгрма огбйылмз ж пибмхлмз джлж, прблмажйжпы
пржксймк вйэ ампномжагвглжэ мамачгллмз иборжлщ пгкгз
лщу мрлмцглжз, имрмощг мриощабьрпэ огаглис иби лмокб
ржалщг хгог нмжфжж омвжргйгз, а хбпрлмпрж, а обпногвг
йглжж пгкгзлщу маэбллмпргз. Иомкг рмбм, ащожпмащабгрпэ
иборжлб пмфжбйылщу мрлмцглжз, бтжипжомабллбэ а пибибу,
нмпимйыис жкгллм а пибибу нгогв огаглимк ногвпрбгр амйгг
цжомижз кжо
– кжо хгймагхгпижу мрлмцглжз аммачг. Миб
бймпы мхгажвлщк, хрм вмцимйылжиж сдг нэрмбм бмвб джлж
жкгьр вмпрбрмхлм хгрижг ногвпрбайглжэ м робвжфжмллм ксд
пижу жйж дглпижу птгобу вгэргйылмпрж ж ырбймлбу нмагвглжэ.
Огйыэ лг ащобжры а ырмз паэж пмйжвболмпры п клглжгк
м пибиг можбжлбйылмбм осппимбм тжймпмтб ж жппйгвмабргйэ
ил. Г.О. Росагфимбм:
«...озЭдзЭ дЭзиыфЭвп а овбв блаЭплв йо
пфвозлв лпзнлавкв, вв млбчвй лп гпвжозлал з фрбвоклйр,
вв озЭкв «клал уЭнопаЭ» мнвбопЭаиьвп олблы авизры увк
клопщ бртлаклж гдк  кволйквккры опрмвкщ а плж ивопкув,
злплнЭь мналбп кЭнлбклв олдкЭкв лп ьдшфвопаЭ з тноп
Жвглржтжибфжэ п омвжргйэкж ж спамглжг огаглимк ржнб
мрлмцглжз а пгкыг многвгйэьр тмокжомаблжг с лгбм «км
вгйж асвсчгбм». Жвглржтжибфжэ огаглиб пм пибмхлщкж
нгопмлбдбкж, б а вбйылгзцгк ж п восбжкж йжргобрсолщкж
Жрмбж бйбащ
Пибиб иби пмфжмбглгржхгпижз жлабожблр
– гпры спрмзхжабэ
исйырсолбэ тмокб, имрмобэ нмпогвпрамк лбомвлмнмыржхгпим
бм ащобдглжэ вбгр мамачгллмржнжжомабллщг маобфщ пмфж
бйылм нпжумймбжхгпижу мрлмцглжз а пгкыг, эайэгрпэ мвлжк ж
Юамйьфжэ жлпржрсрб пгкыж ж алсрожпгкгзлщу мрлмцглжз
п бйсамимз вогалмпрж ж вм Омагзцгбм аогкглж ногвпрбайглб
а жпрможимисйырсолмк блбйжг вгрпижу пибми, бвг мрхгр
йжам номпрснбьр рож мплмалщг жпрможхгпижг ынмуж тмо
кжомаблжэ пгкгзлщу мрлмцглжз а исйырсог, вбьчжг рож
ржнб «пибмхлмз пгкыж». Нгоащз ржн
– боубжхлбэ пгкыэ,
ногвпрбайэьчбэ омв п гбм нгоамащрлмз вгкмиобржгз. Арм
омз ржн
– вогалээ нброжбоубйылбэ пгкыэ, а мплмаг имрмомз
йгджр хгрибэ нмймамобпрлбэ жгобоужэ; вгпы пмвбьрпэ нм
ймомйгащг пргогмржнщ «вмаомбм кмймвфб» ж «иобплмз вгаж
фщ». Ж рогржз ржн
– пгкыэ лмамбм аогкглж, мробдбгр лбхбйм
А пибибу огаглис мриощабгрпэ «жвгбйылщз» ржн абжкм
мрлмцглжз ж пммрагрпрасьчжг нмйс маобфщ нмагвглжэ,
жкгьчжг исйырсолм жпрможхгпись ножомвс. Ногвймдгллщг
вгрэк а кгрмвжиг «Ммрм» иборжлиж п жмаобдглжгк ногвкг
рма огбйылмз ж пибмхлмз джлж, прблмажйжпы с вмцимйы
лжима пржксймк вйэ ампномжагвглжэ мамачгллмз иборж
лщ пгкгзлщу мрлмцглжз, имрмощг мриощабйжпы огаглис
иби лмокбржалщг хгог нмжфжж омвжргйгз, а хбпрлмпрж, а
обпногвгйглжж пгкгзлщу маэбллмпргз. Иомкг рмбм, вгпы
ащожпмащабйбпы иборжлб пмфжмисйырсолщу мрлмцглжз, б
тжипжомабллбэ а пибибу, нмпимйыис жкгллм а пибибу нгогв
огаглимк ногвпрбгр амйгг цжомижз кжо
– кжо хгймагхгпижу
мрлмцглжз аммачг. Миббймпы, хрм вмцимйылжиж сдг нэрмбм
бмвб джлж жкгьр вмпрбрмхлм хгрижг ногвпрбайглжэ м робвж
фжмллм ксдпижу жйж дглпижу птгобу вгэргйылмпрж ж ырбйм
Об тмокжомаблжг вгрпижу пгкгзлщу спрблмами мибщабьр
айжэлжг лг рмйыим лбайьвбгкщз огаглимк а огбйылмз джлж ржн
мрлмцглжз омвжргйгз, лм ж жвгбйылщз ржн мрлмцглжз ж нмйм
омйгащу маобфма, бтжипжомабллщу а пибибу. Юрж ваб ржнб мр
лмцглжз апрснбьр а памгмаоблщз вжбймб
– «вжбймб исйырсо»

номцймбм ж лбпрмэчгбм а пмвблжж ногвпрбайглжз м пгкгзлщу
мрлмцглжэу; нож ырмк исйырсолщг нмймомйгащг пргогмржнщ ксд
хжлщ ж дглчжлщ а пмаогкгллщу спймажэу мибщабьрпэ а эалмк
лгпммрагрпражж п псчгпрасьчжк ржнмк пгкгзлщу мрлмцглжз , ж
вгпы пибиб эайэгрпэ мвлжк ж жпрмхлжима нмпромглжэ огаглимк
Ибижг лбомвлщг пибиж мробдбьр ыамйьфжь пгкыж ж пг
Шрм жкгй а ажвс А.Э. Номнн, имбвб пиббй: «Пибиб
– лг
рмйыим ахгобцлжз вглы, лм кгхрб м асвсчгк» Иби ырм
Пмбйбплщ йж Ащ п клглжгк схглщупибимагвма, хрм бж
Гпйж номагпрж ыкнжожхгпимг жппйгвмаблжг п нмкмчыь
кгрмвжиж «Ммрм» п вмцимйылжибкжкмпиажхбкж ж жу
– джргйэкж мрвбйгллмбм пгйглжэ а бйс
Бйбаб 5
Вгрпибэ псаисйырсоб: пмвгодблжг,
тслифжж, лбхглжг а исйырсог
Нмкжкм пмфжмбглгржхгпимбм блбйжб пгкыж, лгмаумвжк пм
фжмбглгржхгпижз блбйж восбмз пмфжбйылмз босннщ, жкгь
чгз амйыцмг лбхглжг вйэ обажржэ мрлмцглжз ж йжхлмпрж
огаглиб: ырм жппйгвмаблжг вгрпимбм пммачгпраб, боснн пагоп
Нмлэржг вгрпимз псаисйырсощ а пмфжбйылмз
ЗИТСКАа СУБКУОЯТУРА (от лат. sub
— под и cultura
воздлывани, воспитани, развити)
— в широком знач
— вс, что создано чловчским общством для дтй
и дтьми; в бол узком
рлыркнбнд опнрспамрсбн хдммнр
сди, трсамнбнй, ронрнанб гдюсдкымнрсз з унпл нашдмзю,
нртшдрсбкюдлыф б гдсрйзф рннашдрсбаф б сни зкз змни
А мачгхгймагхгпимз исйырсог вгрпибэ псаисйырсоб блж
кбгр нмвхжлгллмг кгпрм ж, акгпрг п ргк, млб майбвбгр мрлмпж
ргйылмз бармлмкжгз, нмпимйыис а йьамк мачгпраг вгрж жкгьр
памз пмапрагллщз эщи, обйжхлщг тмокщ абжкмвгзпражэ,
памж кмобйылщг огбсйэрмощ нмагвглжэ, агпыкб спрмзхжащг вйэ
ибдвмбм амобпрлмбм сомалэ ж обажабьчжгпэ а лбхжргйылмз
пргнглж лгбажпжкм мр аомпйщу. Вгрпибэ псаисйырсоб
– барм
лмклмг фгймпрлмг маобмаблжг алсрож исйырсощ аомпйщу

ногвпрбайэгр обйжхлщг амобпрлщг босннщ, пмфжбйылщг пймж,
Нмлэржг вгрпимз псаисйырсощ амлжийм а нмпйгвлжг вг
пэржйгржэ а паэж п омпрмк бскблжбфжж ж вгкмиобржбфжж
мачгпрагллмз джлж: Мобблжбфжгз Машгвжлгллщу Обфжз
а 1959 б. ножлэрб «Вгийбобфжэ ноба огаглиб», 1979 б. машэа
йгл Бмвмк огаглиб, а 1989 б. нм жлжфжбржаг Нмйыцж ащйб
ножлэрб Кгдвслбомвлбэ Имлаглфжэ м нобабу огаглиб
– апг
ырж бирщ нмпйсджйж нмамомрмк мачгпрагллмбм пмлблжэ мр
нмлжкблжэ огаглиб иби псчгпраб йжцы «бмрмаэчгбмпэ прбры
йжхлмпрыь» и ножлблжь пбкмфгллмпрж вгрпраб а обажржж
мачгхгймагхгпимз исйырсощ ж амкмдлмпрж схбпржэ вгргз а
Амлжилмаглжг вгрпимз псаисйырсощ иби фгймпрлмбм жп
рможимисйырсолмбм тглмкглб маспймайглм нмймамобпрлмз
пробржтжибфжгз мачгпраб, сумвэчгз памжкж имолэкж а бйс
амись вогалмпры, имбвб лг номцгвцжг жлжфжбфжь (мпмащз
маоэв нмпаэчглжэ ам аомпймпры) хйглщ мачжлщ машгвж
лэйжпы вйэ мпсчгпрайглжэ пмакгпрлщу тмок джлгвгэргйы
лмпрж, рмдвгпрагллмз аомпйщк. П обажржгк хгймагхгпимбм
мачгпраб ырж тмокщ апг амйгг бармлмкжжомабйжпы, вгйбэ
нгогумв мр ноэкмбм нмвобдблжэ росвмащк, ащрмащк ж ожрс
бйылщк вгзпражэк аомпйщу
– и жбог иби мпмамз лгномвси
ржалмз тмокг биржалмпрж, айббмвбоэ имрмомз мпсчгпрайэгрпэ
снобайглжг пмапрагллщк нмагвглжгк огаглиб, гбм можглрб
Пмвгодблжг вгрпимз псаисйырсощ:
Вгрпибэ псаисйырсоб – ырм рмр кжо, имрмощз вгрпимг пмма
чгпрам пмвбабйм «вйэ пгаэ» лб номрэдглжж апгбм пмфжм
бглгб, гбм пмпрбайэьр: робвжфжмллщг
кЭнлбкшв анш
(ум
омамвщ, нмваждлщг жбощ, амгллмпнморжалщг пмпрэблжэ
ж но.);
бвпозж слищзилн
(пхжрбйиж, воблжйиж, бийжхиж,
пибиж, пробцжйиж, бббвиж); вгрпижз
мнЭалалж злбвзо
(лбиж
пмапрагллмпрж, ащпиблжг вмйбма, кглщ, нобам прбоцжлп
раб ж мнгислпимг нобам а облмамобпрлщу босннбу, нобам
лб жпнмйымаблжг божалмбм/эбмвлмбм кгпрб);
бвпозж ыйлн
(нмргциж, блгивмрщ, омщбощцж, нмввгаиж); вгрпибэ
ж кжтмрамохгпрам («имйвмапрам» номржа агсхгбм, ножщаб
лжг пжй ножомвщ вйэ жпнмйлглжэ дгйблжэ, тблрбпржхгпижг
жпрможжлгащйжфщ); вгрпимг
(амномпщ
ржнб «нмхгкс», обппсдвглжэ м джлж ж пкгорж ж но.); вгрпимг
(ыржкмймбжэ, эщимащг нгогагорщцж, лг
ыопвпфвозв мнвбопЭаивкь
вгргз (пмпрбайглжг
аглмхима ж асигрма, ожпслиж ж йгниб, «пгиогрщ»);
пагопрлжима ж аомпйщу;
нвиалдкшв мнвбопЭаив
Мпрблмажкпэ лб лгимрмощу тмокбу вгрпимз псаисйырсощ.
Юрм ногдвг апгбм имййгиржалщг
, айжэлжг имрмощу а
номфгппг пмфжбйжбфжж росвлм нгогмфглжры. Жбоб иби цимйб
номжамйылмбм нмагвглжэ, «цимйб кмобйж а вгзпражж» (Б.О.
Мгмлрыга) ж памгмаоблмг кмвгйжомаблжг пмфжбйылщу мр
лмцглжз эайэгрпэ агвсчгз вгэргйылмпрыь огаглиб нм пм
агоцглпрамаблжь ж снобайглжь пмапрагллщк нмагвглжгк.
Абдлгзцгг лбхглжг вгпы ножмаогрбьр
анрммлашв анш
, лм
пэчжг мпмащз жлргобиржалщз убобирго, ногвнмйбббьчжг
промбжг нобажйб, пкглс нмжфжж а жбомамк номфгппг, нмпрб
лмаис пгаэ лб кгпрм восбмбм. И лжк мрлмпэрпэ рбижг робвжфж
мллщг вйэ Омппжж жбощ, иби «Мбнрб», «Бмогйиж», «Иббиж
Огимрмощг жпимллм вгрпижг босннмащг жбощ, амцйж а
лгмршгкйгксь хбпры вгрпимз псаисйырсощ, асвсхж вм рмбм
ыйгкглрбкж иболбабйылмз, жбомамз жйж ожрсбйылмз исйы
рсощ аомпйщу. Рбимаб, и ножкгос, жбоб «Зксоиж», имрмобэ
с пйбаэл ампумвжр и эщхгпимкс нмбогабйылмкс маоэвс (аоэв
йж пйсхбзлм нмырмкс лб эщиг иожкжлбйылмз псаисйырсощ
«дксожиж»
– кгорагфщ, роснщ). Шгорщ пмапрагллм жбощ млб
маогйб плбхбйб а бабабу кмймвгдж ж йжцы а 60у бб. УIУ а.
нгогцйб а вгрпись жбомась робвжфжь. Нмобжргйгл а ырмз
паэж ж пмфжмбглг жагпрлмз а Омппжж ж цжомим обпном
проблгллмз вм лгвбалгбм аогкглж вгрпимз жбощ
– умомамвб,
Кбйыхжи вмйдгл п биощрщкж бйббкж ащажобры пгаг
«лгагпрс», лбзрж ж лбабры гг нм жкглж. Иби нмибщабгр жп
рможимырлмбобтжхгпимг жппйгвмаблжг, бббвмхлщз Эцб
гпры лжирм жлмз, иби боубжхлщз эчго, б лгксвоглбэ вгрпибэ
жбоб эайэгрпэ роблптмокбфжгз вогалгзцгбм эщхгпимбм ма
оэвб ножлгпглжэ вгасцги а дгорас вобимлс
– эчгос, бтжи
Клмбжг ж вгрпижу жбо ащцйж ж ибйглвболщу маоэвма
аомпйщу, нм пажвгргйыпрас биржалмбм «огпрбаобрмоб» лбомв
лщу жбо А.К. Божбмоыгаб: «Номцгвцжг хгог агиб робвжфж
мллщг жбощ вмлмпэр вм лбп мрбмймпиж прбожллщу
ыйгкглрщ вогалжу
кббжхгпижу маоэвма, огйжбжмлщу
прбайглжз облщу лбомвма» [Божбмоыга
, 1994, п.35] (нмвхгои
лсрм клмз. –
). Робвжфжмллбэ жбоб
– лг номпрм ампном
жагвглжг вгрпижк пммачгпрамк жпрможхгпиж пймджацжупэ
мрлмцглжз аомпйщу, б нгогмпкщпйглжг жк ыржу мрлмцглжз
Рамохгпибэ, ножпробпрлбэ нгогобамриб пмамиснлмбм мнщрб
ногвцгпрасьчжу нмимйглжз а жбог эайэгрпэ спймажгк барм
лмкжбфжж кжоб вгрпраб ж амлжилмаглжэ цжомимбм иосбб
тглмкглма вгрпимз псаисйырсощ, рбижу, иби обйжхлщг дблощ
гдсрйнвн ункыйкнпа
, и лжк, а хбпрлмпрж, мрлмпэрпэ:
(«Брщабрщ, цйж пмйвбрщ, брщабрщ
– лб аббо...», «Об йбрмк
иощйыфг пжвгйж: фбоы, фбогажх, имомйы, имомйгажх, пбнмдлжи,
нморлмз. Ирм рщ гпры рбимз ..», «Ащцгй кгпэф ж рскблб...» ж
но.) ж восбжг тмокщ дгогаыгаиж;
(жкгллщг
– вйэ
кбйыхжима ж вгамхги ржнб «Блвогзамомагз, лг бмлэз бмйсагз,
бмйсаж амэрпэ, лб бмймас пбвэрпэ», «Мглиб
– нглиб, боэлбэ
имйглиб»). И лжк мрлмпэрпэ рбидг воблжйиж, ащпкгжабьчжг
вгрпижг лгвмпрбриж ж номпрсниж: эагвлжхгпрам, уабпрмапрам,
бйснмпры, нйбипжампры, дбвлмпры, роспмпры, лбножкго, «Зб
вжлббмаэвжлб, пмйглщз мбсогф, нм нмйс абйэгрпэ, лжирм гбм
лг гпр» жйж «Нйбипбабипббсрбйжл, лб лмпс бмоэхжз айжл!»,
айббмвбоэ имрмощк вгрпимг пммачгпрам мпсчгпрайэгр тсли
фжь ампнжрблжэ памжу хйглма. Воблжйиж роглжосьр ыкмфж
млбйылсь спрмзхжампры ж пбкммайбвблжг, скглжг мрпрбжабры
пгаэ нож лбнбвибу пагопрлжима а бвгиабрлмз тмокг пймагплмз
Збло пхжрбйиж эайэгрпэ слжибйылщк, лг жкгьчжк блб
ймбма ам аомпймк тмйыиймог, ж ногвпрбайэгр пмамз акгпрг п
дгогаыгаибкж (ржнб: «Кбриж, кбриж, хыж бнйбриж
– робаиб
жйж асйбаиб ») памгмаоблсь ногйьвжь и жбог, лгмаумвж
кщз гг брожаср ж исйырсолм мтмокйгллсь огбйжбфжь
Жкгллм айббмвбоэ пхжрбйиг, спроблэьрпэ лгдгйбргйылщг
имлтйжирщ а вгрпимз погвг нм нмамвс жбощ ж мамббчбгрпэ
Нм многвгйглжь К.А. Мпможлмз, «
Бвпозж слищзилн
лбкЭ д слнй злиивзпаклал палнфвопаЭ бвпвж, нвЭидрвйлал
 дЭзнвмиьвйлал а оопвйв роплжфашт ропкшт пвзопла, мв
нвбЭыцтоь квмлонвбопавккл д млзливкь а млзливкв бвпвж
 йвыцт аЭгклв дкЭфвкв а нваринлаЭк т анлалж  злй
йркзЭпаклж бвьпвищклоп
» [Мпможлб
, п.41]. Тмйыиймолбэ
ОолнкЭ М.В.
Илбхглжг вгрпимз тмйыиймолмз робвжфжж а обажржж
имккслжибржалщу скглжз огаглиб // Кжо вгрпраб ж робвжфжмллбэ
робвжфжэ, амаобацбэ а пгаэ пмфжбйылщз ж жлргййгирсбйылщз
мнщр клмбжу вгрпижу нмимйглжз, ногвмпрбайэгр огаглис
вмцимйылжис жйж кйбвцгкс цимйылжис бмрмащг пнмпмащ
огцглжэ джлгллщу номайгк а вгрпимк пммачгпраг, б а нмв
омпримамк амобпрг
– ножмаогрглжг нпжумймбжхгпимз лгб
Пмвгодблжг вгрпимз псаисйырсощ кмдгр кглэрыпэ а баж
пжкмпрж мр
алднЭопкшт тЭнЭзпвнопз
вгргз, лбножкго, вм 8
10 йгр а вгрпижу пммачгпрабу лбайьвбьрпэ ногжксчгпрагллм
пржумрамолщг дблощ тмйыиймоб ж нобамамбм ащрб. А 1113
йгр а мачглжж кгдвс вгрыкж жпнмйысьрпэ номбжхгпижг рги
прщ вгкмлпробржалмбм жйж ькможпржхгпимбм пмвгодблжэ. Б
а 1417 йгр
– ырм нгплж, нбомвжж, блгивмрщ, «хголщз ькмо»
иби мпмащг погвпраб ножмаогрглжэ пмфжбйылмбм прбрспб погвж
пагопрлжима ж свмайграмоглжэ нмрогалмпрж нмвомприма а имк
кслжибфжж, б рбидг а ножмаогрглжж пржйэ нмагвглжэ, кмвщ.
Нгогвбхб апгбм амббрпраб пмвгодблжэ вгрпимз псаисйырсощ
номжпумвжр лгнмпогвпрагллм «ж спр а спрб», пгбмвлэ а спйм
ажэу лгтмокбйылмбм мачглжэ лб жбомащу нймчбвибу, а йгр
лжу йббгоэу, пблбрможэу, амйылжфбу. Мжцы и имлфс нгожмвб
вгрпраб, лбоэвс п спрлщкж, нмэайэьрпэ нжпыкгллщг ргипрщ

Измнни историчского содржания и форм дтского фоль
кмдлм номпйгвжры лб ножкгог
. А омппжзпимз
(лэлыхблжэ) кбйглыижу вгргз псчгпр
асьр робвжфжмллщг кбйщг пржумрамолмважббргйылщг тмокщ
Нож ырмк аомпйщз жмаобдбгр нбйыфбкж «имс» ж вгйбгр
«пробцлщг» бйбб, хрм плбхбйб лгпимйыим лбпрмобджабгр ж нс
ббгр кбйщцб, б бргк ащщабгр агпгйщз пкгу, и имрмомкс нож
пмгвжлэгрпэ аомпйщз. А ваб
– нэры йгр нсббйиж прблмаэрпэ ам
йгг ылгобжхлщкж ж пмномамдвбьрпэ пжйылщк нмваобпщаблжгк
огаглиб лб имйглэу («Нмгубйж и абаиг лб уомкмз ймцбвиг, йм
цбвиг, ймцбвиг. Нм омалмз вмомдиг лб мвлмз лмдиг...Нм имх
ибк! Нм имхибк! Ж... а экс
– асу!»). Аомпйщз плбхбйб нйбалм
нмибхжабгр кбйщцб, нмрмк нмваобпщабгр, б а имлфг,
– об
важббгр имйглж ж кбйщц иби ащ нбвбгр а «экс», лм аомпйщз
нмвуабрщабгр гбм, хрм ащщабгр плбхбйб пробу нбвглжэ, б бргк
А амйгг нмвлгк
– вмцимйылмк ж кйбвцгк цимйылмк
амобпрг пробцжйиж нмйсхбьр обажржг а бармлмклмз вгрпимз
погвг ж ножлжкбьр тмокс ащйжхги сдбплмбм ж роббжхгпимбм
пмвгодблжэ, ржнб: «А мвлмк хголмхголмк йгпс прмжр хголщз
хголщз вмк. А ырмк хголмкхголмк вмкг гпры хголбэхголбэ
имклбрб. А ырмз хголмзхголмз имклбрг гпры хголщзхголщз
прмй. Об ырмк хголмкхголмк прмйг прмжр хголщзхголщз
бома. А ырмк хголмкхголмк бомас йгджр хголщзхголщз
кгорагф. Рщ нмвумвжцы и лгкс, б мл... иожхжр: «Мрвбз кмг
пговфг!!». А лжу ножпсрпрасгр лгхжпрбэ пжйб, ногвкгрщаог
вжргйж, мнбплщг ж бббвмхлщг эайглжэ, кгорагфщ ж но., ж апг
ырм эайэгрпэ лгимрмощкж блбймббкж нгогджаблжэ ащпмимз
роббгвжж, пробуб, лм «лг вм пкгорж» ж нмпйгвсьчгбм нпжумйм
бжхгпимбм ибрбопжпб. Вйэ огаглиб номумдвглжг хгог жпнщрб
лжг пробцжйимз (иби нобажйм, вгрж гг обппибщабьр а ргклмз
имклбрг нмвлм агхгомк мпмащк, «бкмбжйылщк» бмймпмк);
ырм вгзпрам
– помвлж боубжхгпимкс маоэвс жлжфжбфжж ж, айб
бмвбоэ гкс, мпсчгпрайэгрпэ иби ащ нгогумв огаглиб лб амйгг
ащпмись амобпрлсь прснглы хгог жпнщрблжг пробумк. Юрмр
мрлмпжргйылм лмащз дбло вгрпимбм тмйыиймоб, «малбосдгл
лщз» йжцы 4050 йгр лббв, нмйсхжй памг вмпрбрмхлм цжомимг
А пгогвжлг 80у бмвма нмэажйбпы а погвг нмвомприма
гчг мвлб тмокб пробцжйиж
– рби лбщабгкщг «пбвжпрпижг
Шсвмажчлмг пмхгрблжг пробцлмбм ж пкгцлмбм а ыржу
пржцибу, имчслпрагллмг маобчглжг нмвомприма и бногрлщк
ргкбк ж лбосцглжг лобапрагллщу лмок а пймагплмз тмокг
магпнгхжабгр нгогджаблжг «обвмпрлмбм сдбпб» ж бйскйжамбм
умумрб, хрм пажвгргйыпрасгр м вгбскблжбфжж вгрпимз мачг
прагллмз джлж а нмпйгвлжг вгпэржйгржэ. Многвгйгллбэ нмы
ржбфжэ дгпрмимпрж а вгрпимз погвг, имбвб «пмагпры мрпрснбгр
нгогв айгпимк мпромскжэ», пмвбгр нбобвмипбйылсь ймбжис
Обажржг вбллщу тмок вгрпимбм тмйыиймоб а нмпйгв
лжг бмвщ, агспймалм, пажвгргйыпрасьчжу ма жкглглжэу
вгрпимбм пмлблжэ а прмомлс гбм
, рогасгр нож
прбйылмбм жсхглжэ нмвмалщу роблптмокбфжз а вгрпижу пм
Мвлб ж абдлгзцжу хгор вгрпимз псаисйырсощ
– лбйжхжг
южыйа нашдмзю
кгдвс вгрыкж, мрйжхбьчгбмпэ
мпмащк пжлрбипжхгпижк ж йгипжхгпижк промгк, маоблмп
рыь, бцжтомабллмпрыь. В.В. Юйыимлжл нож жсхглжж сп
рлмз ж нжпыкгллмз огхж схбчжупэ малбосджй памгмаобжг
лг рмйыим йгипжхгпижу лбхглжз ж бобккбржхгпижу тмок, лм
ж пжлрбипжпб вгрпимбм эщиб, лбножкго, нож лгпманбвглжж
А номфгппг имккслжибфжж вгрж ножвскщабьр «рбзлщг
эщиж», иби ащ лгвмпрснлщг нмлжкблжь лгнмпаэчгллщу,
ногдвг апгбм аомпйщу; бхбпрсь ырм кмдгр ащры ножабайг
лжг и пймас ибимзйжам рбобабопимз ножпрбаиж жйж мимл
хблжэ, ржнб «сп», рмбвб мащхлбэ тобб ножлжкбгр пробллмг
асхблжг ржнб: «Кбкбсп сцйбсп лбсп обамрсп, ножумвжсп имсп
клгсп» (кбкб сцйб лб обамрс, ножумвж им клг). Вмйгг прбо
цжг вгрж нмйысьрпэ мпмащк пйылбмк а спрлмк мачглжж ж
обобамрбллмз рбзлмнжпыь
– а нжпыкгллмк. Апг ырж сужч
оглжэ, жлмбвб вмамйылм лбжалщг, лгмаумвжкщ вгрэк вйэ пм
вблжэ нмиомаб омкблржхгпимз рбжлпрагллмпрж ж пажвгргйы
А мрйжхжг мр аомпймбм, кбйглыижз огаглми памамвлм
ыипнгожкглржосгр п эщимащк кбргожбймк, хсапрасгр пиощ
рсь ылгобжь пймаб, имрмобэ мпгйб а лмокбржалмк пймабог;
нмвмалм нмырбк, вгрж плжкбьр п омвлмбм эщиб бимпрглг
йщг лбнйбпрмаблжэ ж жчср нгоамвбллщг гбм пкщпйщ, вгйбэ
пймам джащк ж ногвкгрлщк, нйбпржхлщк ж аажобьчжк апг
Вгрпимг пймамрамохгпрам, нмвмалмг: «имнбриж, иобплэи,
испрщлэ» помвлж лбомвлмз ыржкмймбжж
– «нмйсийжлжиб,
бсйыабо, кжкмьаиб, всолжигр»; лм мпмагллм ырж нбобййгйж
лбнобцжабьрпэ нож лбимкпраг п лбомвлщкж нгогаёорщ
цбкж: «Губйб вгогалэ кжкм ксджиб, б жнмв пмабиж йбьр
– прмйы йьажкщкж вгрыкж. Нгогагорщцж
– мпмащг
пймагплщг кжиомтмокщ, а имрмощу лбжлблис ащамобхж
абгрпэ лмокб, эайглжг; мхгажвлмг прблмажрпэ лгагомэрлщк,
номайгкбржжосьрпэ мачгножлэрщг ногвпрбайглжэ. Памжкж
имолэкж ырж «йгнщг лгйгнжфщ» (И.Шсимапижз) сумвэр а лб
омвлсь пкгумась исйырсос иби погвпрам
нЭохнвкь олдкЭкь,
мвнвлойшоивкь йнЭ, палнфвопаЭ.
Жбоб а нгогагорщцж нм
амйэгр огаглис мпкщпйжры мрлмпжргйылмпры пбкмз лмокщ, лм
лг а фгйэу гг мрожфблжэ, б а фгйэу рамохгпимбм ножкглглжэ
и имлиогрлщк джлгллщк пжрсбфжэк
– апгбвб слжибйылщк
ж лгнмарможкщк. А памжу пймамрамохгпижу мнщрбу
сзонрвп нвдвнакшж млпвкуЭи нлбклал ьдшзЭ
, амкмдлмпрж
гбм обажржэ, лг агвбэ ма ырмк, амр нмхгкс И.Ж. Шсимапижз ж
Гчг мвлб абдлбэ хгорб вгрпимз псаисйырсощ
нлаЭкв ифкшт йвк
а вгрпижу пммачгпрабу ж лбвгйглжг
прозвищами и кличками.
Юрб прмомлб номэайглжэ
бармлмкжбфжж вгрпимз босннщ, мпмагллм убобирголбэ вйэ
нмвомпримамз ж ьлмцгпимз погвщ, и пмдбйглжь, вм пжу нмо
лг прбйб ногвкгрмк алжкблжэ жппйгвмабргйгз. Кгдвс ргк,
жкгллм номажчб ногвпрбайэьр пмамз памгмаоблмг ном
эайглжг пбкмбм пмвгодблжэ вгрпимз псаисйырсощ ж амббрщз
кбргожбй вйэ сэплглжэ кгублжкма тслифжмлжомаблжэ вг
Об ножкгог блбйжб номажч пгкжийбпплжима мвлмз ж
цимй номжййьпрожосгк бимлмкголмпрж номэайглжэ ыржу
кбоижомабллщу лбима а босннг ж нпжумймбжхгпижг мплмаб
лжэ лбвгйглжэ жкж пагопрлжима. Огимрмощг номажчб нмэа
йэьрпэ иби мробдглжг ргу жйж жлщу алгцлжу убобиргожпржи
огаглиб: «Ощдсуб» (ощджз), «Пэвб» (агймаощпщз кбйыхжи
ж Вгймоспжж, бвг «эибьр»), «Мхим» (кбйыхжи лмпжр мхиж);
а восбжу пйсхбэу жкгьр лбхглжг мрйжхжргйылщг ножлбиж
лбосдлмпрж ж мпмагллмпрж убобиргоб: нмйлмрб ж вмаомвс
– «Имймами», амйрйжампры
– «Агормйгр», нйсрмапрам ж
– «Вглвго». Номажчб вбьрпэ иби памгмаоблбэ
роблптмокбфжэ (бкглб!) тбкжйжж жйж жкглж: «Амомлб» (Ам
омлима), «Божцби» (Божбможз), «Пгощз» (Пгобгз), жйж иби
мробдглжг омвб вгэргйылмпрж хгймагиб: «Вмкбциб» (схжргйы
Огимрмощг номажчб жкгьр убобирго пиощрм мпимоаж
ргйылщз: «Шгасобциб»
– вмйбмаэбэ ж ббогппжалбэ вгамхиб,
бомэчбэ обпнобамз п мажвхжибкж п нмкмчыь мрфб
– кжйж
фжмлгоб, «Шжн»
– пжйылщз кбйыхжи, лм мхглы кбйглыимбм
омпрб, «Ибчгз»
– усвглыижз ж пйбащз кбйыхжи, «Мафб»
Обоэвс п ыржкж, вмпрбрмхлм сббвщабгкщкж пммрлгпглж
экж п имлиогрлмз нгопмлмз, псчгпрасьр номажчб, имрмощг
жкгьр агпыкб пймдлсь жлргоногрбфжь (жйж ыржкмймбжь).
Обножкго, пжйылмбм ж вобхйжамбм кбйыхжиб нмхгксрм лб
щабьр «Во
ы», б иобпжась ж промзлсь вгамхис
– «Исл
машэплглжэ рбимбм омвб номажч жлмбвб лбумвэрпэ а птгог
хжпрщу асимащу тмок, имрмощг лгпср многвгйгллсь ыкмфж
млбйылсь жлтмокбфжь вгрэк (иби ж нмырбк). Акгпрг п ргк, а
ырмк ийбппг, иби нмхрж а ибдвмк вгрпимк пммачгпраг, жкгьр
кгпрм многвгйгллщг кгрбисйырсолщг номажчб
– убобирг
– мвфЭп
(рбижг, иби лбножкго, «Рмйп
– Имймами
– Уоьцб», «Мхибожи
– Мхим
– Илбзиб»,
– Мафб
– Оглбзиб», «Нйср
– Вгл
вго » ж но.), ногвпрбайэьчжг пмамз
нливары мнланЭййр млав
, бвбабгксь огаглис вгрпижк пммачгпрамк ж абдлсь
пмпрбалсь хбпры пмфжбйылмз просирсощ вгрпимз босннщ, им
рмомз лгмаумвжкщ памз ощфбоы ж памз мосдглмпгф, памз «вс
оби», памз цср ж памз Илбзиб. Нмвумвэчжз огаглми иби ащ
ббмлэгрпэ а мпмась пмфжбйылсь лжцс п хгрижк нмагвглхгп
ижк лбамомк ж дгприжкж рогамаблжэкж. Рбижг номажчб
хбпры тжипжомабллщу памзпра вгрпимз псаисйырсощ, ж нм
вмалм дблобк вгрпимбм тмйыиймоб (пхжрбйибк, воблжйибк ж
р.н.), ащпрснбьр иби
олулзрищпрнкшв каЭнЭкпш
, нмармоэ
Огимрмощг номажчбномбобккщ ащпрснбьр иби роблп
исйырсолмг эайглжг, жагпрлмг а обйжхлщу проблбу, а облщг
ынмуж (лбножкго, «Уоьцб» жйж «Боэлсйэ»
– мл иби ащ мвжл
боэгл «б апгу»). Номажчг пнмпмалм ащщабры многвгйгл
лщз пржйы нмагвглжэ, млм малбосджабгр рглвглфжь ащоб
дбры пгаэ рбижк маобмк, хрмащ гбм лмпжргйы пммрагрпрамабй
пмвгодблжь, ащй гбм «вмпрмжл». Обножкго, бкгхглм, хрм
вгасциж, жкгьчжг «имцбхыж» номажчб («Ксоиб», «Иыр» ж
но.), бифглржосьр кэбижг «имцбхыж» нмабвиж, б кбйыхжи п
номажчгк «Вдгипмл» лгмпмлбллм имнжосгр нмагвглжг ж
Номажчг а мрйжхжг мр пмапрагллмбм жкглж огаглиб
апгбвб ыкмфжмлбйылм лбпщчглм, млм лгпгр а пгаг кмкглр
мфглиж (нмжржалмз / лгббржалмз, йжам бкажабйглрлмз).
Мвлбим пкщпймащг бифглрщ кмбср ащры обйжхжкщ, йжцы
жпумвэ ж алсрогллгбм пмфжмисйырсолмбм имлргипрб вг
рпимбм пммачгпраб. Гпйж а кйбвцгк цимйылмк амобпрг ном
– ырм, иби нобажйм, нгхбры эоимз жлвжажвсбйылмпрж,
б мрпсрпражг гбм мажвлм, рм с нмвомприма мпимоажргйылщг
– ножлби бсрпбзвгоб, лм а йьамк пйсхбг: жкгры
номажчг лбхжр
бшпщ дЭйвфвккшй
пагопрлжибкж. Жйж гпйж,
лбножкго, номажчг Нгрсу (хбпрм иби номжамвлмг мр тб
кжйжж) лгпгр лгзробйылм
– нмжржалщз пкщпй а цимйылмк
ийбппг ж кмдгр йжцы лбкгибры лб бвжожпрмпры ж вобхйж
ампры кбйыхжиб, рм а иожкжлбйылмз погвг кбймйгрлжу нобам
лбосцжргйгз ийжхиб Нгрсу млбхбгр эоим ащобдгллмг ног
Обвм пиббры, хрм а мрйжхжг мр номажч а вгрпимз погвг,
ийжхиж а иожкжлбйылмз псаисйырсог лгпмагоцгллмйгрлжу
нмйлмпрыь бкглэьр жк жкэ ж тбкжйжь, дгприм ж мвлмлбхлм
биогнйэьр прбрсп йжхлмпрж а босннмамз жгобоужж (йжвгоб

«асбоб» жйж кмобйылм мнспржацгбмпэ хгймагиб
– «хсциж»),
Рбижк маобмк, лбвгйглжг номажчбкж, пмвблжг памгбм
эщиб, пйглбб алсрож пммачгпраб ногвпрбайэгр пмамз брож
асржалсь убобиргожпржис йьамз псаисйырсощ, а рмк хжпйг ж
вгрпимз, пйсджр мампмайглжь ж бармлмкжбфжж пмфжбйылмз
босннщ, гг просирсожбфжж ж мфглмхлщк убобиргожпржибк гг
Абдлгзцжк ыйгкглрмк вгрпимз псаисйырсощ эайэьрпэ
р
лигиозны прдставлния и духовная жизнь
вгргз. Всумалмг вгпы
нмлжкбгрпэ (спймалм) иби рбибэ вгэргйылмпры пмлблжэ, имрм
обэ лбнобайглб лб многвгйглжг йжхлмпрыь иожргожга вмаоб ж
йб, тмокжомаблжг кмржама нмагвглжэ а пмбйбпжж (жйж ном
ржамогхжж) п
б рбидг ж лб нмжпи пкщпйб джлж ж
памгбм кгпрб а лгз. Пмагпры
– всумалбэ жлпрблфжэ, ащобдг
лжг лобапрагллмбм пбкмпмлблжэ йжхлмпрж, нмамйэьчгбм
Вгрпибэ всумалбэ джлы эайэгр пмамз лбжамйгг бйсамись,
жлржклсь прмомлс джлж огаглиб, лм ж лбжамйгг пмиощрсь
хбпры мр алгцлгбм лбайьвбргйэ (лг рмйыим аомпймбм, лм ж
пагопрлжиб). Жкгллм ырм жкгй а ажвс ж ма ырмк ногиобплм
пиббй А.А. Иглыимапижз:
«Мш дкЭвй, йш аирблзл фраопарвй,
фпл пЭй, а аирбкв бвпозлж брх, вопщ йклал мнвзнЭокшт опнрк,
дкЭвй, фпл а брхв бвпозлж дарфЭп йвилб
– абй оивбш т кЭ
бвпозлй иув, зЭз бш абштЭвй а овбь биЭалртЭкщв, отлбьцвв
лп бвпозлж брх,
– кл оплй мвнвб аовй ыпй о йрфпвищкшй
фраопалй дЭзншплж  квблопрмклж кЭй пЭжкш»
[Иглыимапижз
В.В. Кньковский (1881—1962)
— русский философ-энцик
лопдист, психолог, рлигиозный и общствнный дятль
России и русского зарубжья. Разрабатывал концпцию и
рархии личности (дух-душа-тло) и приодизацию духовно-
А пжйс мпмамз кжтмймбжхлмпрж вгрпимбм пмлблжэ п аг
омз а пагоушгпргпрагллмг, нмрогалмпрыь а маогрглжж ащ
пцгбм погвмрмхжэ фгймпрлмбм кжоб, гбм Рамофб ж Апгвго
джргйэ, ибдвщз огаглми
вопвопавккл нвиалдвк
. Вбдг а рмк
пйсхбг, гпйж огаглми мрйсхгл мр огйжбжмлмз робвжфжж, иби
нмвбайэьчгг амйыцжлпрам вгргз Омппжж нмпрогамйьфжмл
лмбм нгожмвб, нмрогалмпры а «бмолгз птгог», нмжпи ыкмфж
млбйылмз паэж п ащпцжк, джамг амбммачглжг памзпрагллщ
Вйэ омппжзпимз всумалмз робвжфжж, иби сдг мркгхбймпы,
убобирголм мпмамг мрлмцглжг и огаглис иби «лбпйгвлжис
Фбопражэ Огагплмбм», ащобжацггпэ а фгоималмк нмхжрб
лжж вгргз, рби хрм кмдлм бмаможры ма мпмамк ржнг вгрпимз
паэрмпрж а осппимз нобампйбалмз исйырсог, лбомвлмк нмхж
А вгрпижу робвжфжмллщу агомаблжэу, памзпрагллщу огйж
бжмлмкс тмйыиймолмкс пмлблжь, а погвг кйбвцжу цимйы
лжима ащрсьр обйжхлщг «эщхгпижг» обппибщ м имйвмапраг,
лгхжпрмз пжйг ж ногвкгрбу
– аогвжргйэу (Иобплмг нэрлм,
Шголбэ осиб ж во.). Ом а амйгг прбоцгк амобпрг ножпсрп
расьр ж уожпржблпижг нобампйбалщг ногвпрбайглжэ: обппибщ
м паэрщу, м хсвгплмк пнбпглжж, м нмпгчглжж «рмбм» пагрб,
имрмощг вгрыкж бхбпрсь кщпйэрпэ жлвжажвсбйылм ж мапсд
вбьрпэ а иосбс пагопрлжима вйэ сэплглжэ нмлэржз богуб, ам
вбэлжэ, лобапрагллмз мрагрпрагллмпрж. Мвлбим а памгз кбппг
огйжбжмлщг хсапраб вгрж хбпрм пиощабьр ж мр пагопрлжима,
амэпы лбпкгциж, ногвнмхжрбэ маобчбрыпэ лгнмпогвпрагллм
и «ащпцгз жлпрблфжж», пнмпмалмз спйщцбры ж нмкмхы. Амр
«Бмпнмвж, пмуоблж лбп! Вбз лбк вмомаыэ, спнгума а
джлж. Пнбпж! Пнбпж! Бмпнмвж, нмкжйсз. Бмпнмвж, нмкжйсз.
Бмпнмвы лбц Жжпсп Уожпрмп, кщ йьажк ргаэ. Ж Вмдыэ Кб
ргоы, пмуоблж лбп ж пнбпж. Ог вбабз лжимкс маждбры кбйщ
цгз. Вбз апгк вгрэк схжрыпэ умомцм, лб «4» ж «5». Вбз кбйщ
цбк а пбвжиг вмомаыэ. Вбз лбк, Бмпнмвж, ащры иобпжащкж
ж вмйбм джры вм 100 йгр. Пнбпж лбп, Бмпнмвж, кщ лжимбвб
Ргаэ лг басвгк. Кщ Ргаэ, Вмдглыиб, йьажк амйыцг апгу лб
пагрг ж двгк Рамг Омдвгпрам
– 7 элабоэ» (бнжпблм абасц
имз вгамхиж а вгибаог 1995 б.). Нмвмалщг вгрпижг кмйжращ
ножпсчж иби лгфгоималщк, пржужзлм агосьчжк вгрэк, рби
ж амфгоимайгллщк, лбьчжк ргипрщ кмйжра ж Паэчгллмг
нжпблжг, лм жпнщрщабьчжк нмрогалмпры а «памжу» кмйжрабу
Жсхглжг всумалмз нпжумймбжж иби пбкмпрмэргйылмк лб
нобайглжж нпжумймбжхгпимз кщпйж, прмйы айгпрэчг лбхбрмг
а лбхбйг УУ а. нйгэвмз бкгхбргйылщу схглщу: О.М. Ммппижк,
Б.А. Тймомапижк, П.Т. Тоблимк ж во., имрмощг прогкжйжпы
амппрблмажры нобаб нпжумймбжж а прбомк, асиабйылмк ж рмхлмк
лбхглжж ырмбм пймаб, р.г. пмвблжэ лбсиж м всумалмк хгймагиг
иби маобг Вмджгк (В.П. Вобрспы, В.А. Ожхжнмома, А.Ж. Пйм
амвхжима). Нмпйг вйжргйылмбм нгогощаб нпжумймбжэ лг рмйыим
нпжужиж, лм ж всцж, всумалмбм ащржэ хгймагиб амаобчбгрпэ а
лбсис, мпмам мробвлм алжкблжг схглщу и амномпбк прблмайглжэ
всумалмфгймпрлмбм кжомамоглжэ, всумалмлобапрагллмбм
ампнжрблжэ (ВОА) ж всумалмлобапрагллмбм обажржэ (ВОО)
Смховой мир дтской субкультуры.
Псчгпрамаблжг ащпцгбм,
паэрмбм, бмолгбм апгбвб ногвнмйбббгр ж лбйжхжг
– нспры а пиощ
рмз тмокг
– лжцгбм, вмйылгбм. Нмвмалм рмкс, иби а Вогалгз
Оспж лбоэвс п жпийьхжргйылмз всумалмз исйырсомз ж айббмхгп
ржгк псчгпрамабйб
ойвтлаЭь зрищпрнЭ
омдвгпраглпижу Паэрми
ж кбпйглжфщ, асзлщу жбо, нгпгл ж нйэпми, рби дг ж алсрож вг
рпимз псаисйырсощ лгйыэ лг сажвгры «лжмащг» тмокщ спрлщу
ргипрма тмйыиймоб. И лжк кмбср ащры мрлгпглщ: апгамкмдлщг
омщбощцж ж нмввгаиж пагопрлжима ж аомпйщу (ржнб пмаогкгл
Оилблбфзла В.И., ИоЭва В.И.
Нпжумймбжэ обажржэ хгймагиб. К.,
АбнЭйвкзлаЭ В.В.
Всумалмлобапрагллмг обажржг огаглиб а ма
члмпрэу ж пмфжбйылщу босннбу // Всумалбэ исйырсоб иби мплмаб агм
нбплмпрж ж вмомаыэ йжхлмпрж, пгкыж, мачгпраб. ПНа.: Жвам ОБНС
лмбм ммопраб п ваголщкж ж ргйгтмллщкж амлибкж а бмомвбу),
нбомвжж (ржнб «С Мсимкмоыэ вса пнжйжйж...»), б рбидг вгрпибэ
лгножйжхлбэ нмыжэ, рг дг пбвжпрпижг пржциж ж восбжг тмокщ,
а имрмощу имкжхгпимг, агпгймг, и имрмомкс апгбвб прогкжрпэ ог
аглми, ножмаогрбйм нпжумймбжхгпижз пкщпй лбосцглжэ бног
рма аомпйщу. Об гвжлщз жпрмхлжи ж мачжз пнмпма пбкмнмвбхж
пкгумамбм кжоб аомпйщу ж лгимрмощу тмок вгрпимбм тмйы
иймоб сибщабгрпэ жагпрлщк исйырсомймбмк В.П. Мжубхгащк:
«НсйЭ  лолбшж роилакшж нпй зЭз дкЭз хрпз бигв аовал
опльп з плйр омлолбр бнЭдкпщ, злплншж нЭомнлопнЭквк онвб
бвпвж: бнЭдкь, бвп фЭопл млббнЭып «лббкшв» нсйш з йвк
плал, злал лк бнЭдкьп, мнлдклоьп оал бнЭдкиз кЭнЭомва, мн
пЭкулашаЭь, нпйфвоз млаплньь квзлплншв снЭдш, ашнЭгвкь,
З.С. Оихачв (1906—1999)
— культуролог и общствнный
дятль, исслдоватль культуры Зрвнй Руси. Будучи сослан
на Соловки в 20- годы, фактичски спас от гибли нсколько
Мьамаы огаглиб и воблжйибк, нгогагорщцбк, аогкгллмкс
лбосцглжь прбрспма, пкгумащк пжрсбфжэк а мвлм ж рм дг аогкэ
ж обосцбгр, ж срагодвбгр нмоэвми ж лгщайгкмпры кжоб, ном
агоэгкмбм жк лб номхлмпры. Пкгумабэ биржалмпры огаглиб ырм
апэижз об нмврагодвглжг пмапрагллмбм псчгпрамаблжэ хгог
Рбимз жлблмхлщз, нгогаголсрщз, «всобфижз кжо», уб
обирголщз вйэ жбомамз исйырсощ погвлгагимамз Оспж, а мн
огвгйгллмз кгог памзпрагл вгрпимз псаисйырсог а фгймк, лг
рмйыим а пжйс мачгбм вйэ лжу жбомамбм ыйгкглрб, лм ж нм
рмкс, хрм а ырмк иболбабйг хгймаги жщкбгрпэ ж апгу нож
ащхлщу прбажйылщу тмок ж нмбосдбгрпэ а пржужь убмпб, лг
многвгйгллмпрж, нмпимйыис пкгу лбомхжрм жпибдбгр кжо, мл
иби ащ ыипнгожкглржосгр лбв кжомк, йжцбгр гбм обсклщу
Рбижк маобмк, пкгумамз кжо вгрпраб апромгл а вгрпись
псаисйырсос лбоэвс п кжомк пробцлмбм, мнбплмбм, б рбидг п
кжомк амдгпрагллмбм, кжпржхгпимбм
– а пмфжмисйырсолмз
— лмпжргйы вгрпимз псаисйырсощ
Омпжргйгк вгрпимз псаисйырсощ эайэгрпэ
бвпозЭь анрммЭ
, вг
рпимг пммачгпрам, тмокжосьчггпэ лб вмпрбрмхлм обллжу прс
нглэу пмфжмбглгб хгймагхгпраб ж жлвжажвсбйылмз жпрможж
хгймагиб а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз, лбноба
йгллмз лб майбвглжг ж ампномжагвглжг жкж мачгпрагллмжп
Вгрпибэ босннб ногвпрбайэгр пмамз пмфжбйылмнпжумйм
бжхгпись огбйылмпры, аийьхгллсь а имлиогрлщг мапрмэргйы
праб обажржэ мачгпраб (мачгпрагллмнмйжржхгпижг, ыимлм
кжхгпижг, нобамащг) ж майбвбьчсь пмапрагллщк
олуЭищкшй
. Вжлбкжхгпижк ащобдглжгк
пмфжбйылмбм прбрспб
вгрпимз босннщ
– машгиржалмбм кгпрб а мачгпраг, гбм огбйж
бфжгз эайэгрпэ
олуЭищкЭь нлищ
вгрпимз босннщ, имрмось млб
мпабжабгр ж ащнмйлэгр нм мрлмцглжь и восбжк пмфжбйылщк
мачлмпрэк. Нмвхжлээпы мплмалщк пмфжбйылмнпжумймбж
хгпижк бимлмкголмпрэк, вгрпибэ босннб жкггр пмапрагллсь
пнгфжтжис, маспймайгллсь лг рмйыим амобпрлщкж мбоблж
хглжэкж, лм ж мпмагллмпрэкж вгрпимз псаисйырсощ, б рбидг
Жпийьхжргйылм абдлбэ омйы босннщ пагопрлжима бтжи
пжомаблб а лгимрмощу исйырсобу нм пгз вглы, лбножкго, ногв
прбажргйж лбомвб мбмлж (Ядлбэ Ожбгожэ) нож омдвглжж ог
аглиб лбогибьр клмбмхжпйгллщкж жкглбкж, б маобчбьрпэ и
лгкс нм жкглж, имрмомг ащажобьр вйэ лгбм пагопрлжиж. Омйы
мачгпраб пагопрлжима вм лгвбалгбм аогкглж ащйб лбхж
ргйылб а росвмамз, маоэвмамз ж ам клмбжу птгобу джлж бауб
– мпмагллм лб пабвыабу ж нмумомлбу. А вмогамйьфжмллмз
Омппжж можглрбфжэ лб вгрпимг нмагвглжг нмомз ножмаогрбйб
паэчгллщз убобирго маоэвб, мащхбэ, лбножкго, жбоб вгргз с
сбйб жащ п бибнщаблжгк хгбмрм нмагоббйб апгу хйглма пг
кыж а сдбп, нмпимйыис, нм вогалжк нмагоыэк, ырм ногвагчбйм
нмимзлжиб а вмкг, нмпимйыис жбоб вгргз ащйб лбимк вйэ
аомпйщу (иби ащ ногвпибблжгк) ырмбм нгхбйылмбм пмащржэ.
Нм рмкс, иби огаглми жбобгр а исийщ, многвгйэймпы асвсчгг
айббмнмйсхжг пгкыж: гпйж клмбм ж спговлм
– двж а пгкыг нож
ащриб, гпйж лгаогдлм ж ббогппжалм
– ащры агвг. А вгогаглп
имз погвг анймры вм лбхбйб УУ агиб вгрэк мрамвжйбпы мпмабэ
омйы лб нобвлгпрабу, лбножкго, лб пабвыаг жк нмйбббймпы
плжкбры п лгагпрщ нмиощабйм, обпнйгрбры импс, б а маоэвбу
«бпгаблжг гогл», «бийжиблжг агплщ» вгрж ащнмйлэйж фглр
обйылсь омйы, мр лжу, а ногвпрбайглжж иогпрыэл, бажпгйж бб
Об мплмаг лгогбйбкглржомабллщу тмок пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж вгргз а вгрпимз псаисйырсог тмокжосьрпэ об
йжхлщг ажвщ
дтских сообщств
: мр жбомащу машгвжлглжз ж
лгтмокбйылщу боснн номпмфжбйылмбм лбнобайглжэ вм боснн,
Мжцы кжо, пмвбабгкщз вгрыкж «вйэ пгаэ», авбйж мр апг
ажвэчгбм миб аомпйщу а нмйлмз кгог пнмпмагл ногвмпрбажры
жк номпроблпрам вйэ огбйжбфжж апгбм амббрпраб вгрпимз пса
исйырсощ, лм мрпсрпражг дгпримбм имлромйэ пгбмвлэ апг хбчг
жкггр мнбплмпры ногаобчглжэ робвжфжмллмз вгрпимз пса
Огбйбкглржомабллбэ аомпйщкж пмакгпрлбэ вгэргйы
лмпры вгргз нмомдвбйб тмокжомаблжг вгрпижу боснн, имрм
ощг ногвпрбайэйж пмамз мобблжмабллсь тмокс вгрпимбм пм
бвпозж злиивзпа.
Жппйгвмаблжг гбм а Омппжж
миббймпы а фглрог алжкблжэ схглщу, лбхжлбэ п 20у бмвма,
нож ырмк бхбпрсь пбкж ногвпрбайглжэ м аомпйщу имййги
ржабу нм блбймбжж нгоглмпжйжпы лб вгрпижг ж а пммрагрп
ражж п агйглжгк аогкглж, номайгкб имййгиржаб ж йжхлмпрж
огцбйбпы а нмйыс нгоамбм. Нмлэржг «вгрпижз имййгиржа», п
пмфжбйылмнпжумймбжхгпимз рмхиж оглжэ, рби ж лг пкмбйм
ногмвмйгры абоыгоб лгогймпрж, нмпимйыис «имййгиржа иби
босннб ащпмимбм сомалэ обажржэ» п 70у бмвма анймры вм лб
Кгдвс ргк, 20
– 30г бмвщ нмиббйж вмпрбрмхлм пгоы
глмг алжкблжг жппйгвмабргйгз и вгрпимкс пммачгпрас ж а
ибимзрм кгог вбдг нгогмфглис гбм «номжамвпрагллмз лб
хжкмпрж», нмпимйыис кгрмвщ жппйгвмаблжэ вгрпижу боснн
ащйж хбпрм блбймббкж вйэ жсхглжэ аомпйщу имййгиржама. А
30 у бмвбу нмэажйбпы обамрб В.В. Юйыимлжлб, а имрмомз хгрим
птмоксйжомаблщ нмймдглжэ м вгрпимк имййгиржаг. Мплма
лщг гбм убобиргожпржиж рбимащ: ырм, амнгоащу,
йЭпвнЭищкЭь локлаЭ», мн ыплй «орбчвзпакшв мвнвгаЭкь
пмЭ оймЭпж ЭкпмЭпж, пмЭ бнргбш  лбцт кпвнв
– вопщ аплнфкшв лбнЭдлаЭкь, алдкзЭыцв а оалы лфвнвбщ
ихщ кЭ локлав олайвопклж бвьпвищклоп, ьаиьыцвоь вв нвдрищ
. Нмжфжэ В.В. Юйыимлжлб бийьхбйбпы а пйгвсьчгк:
имййгиржамк лг кмдгр лбщабрыпэ йьабэ пмакгпрлм вгзпрас
ьчбэ босннб, ж нмрмкс вгрпижз имййгиржа гпры рбк, бвг гпры
нмйглмг росвмамг лбхбйм, имййгиржажпржхгпибэ спрблмаиб,
гвжлпрам фгйж, лблжг ибдвщк памгз омйж ж кгпрб, абжкмнм
кмчы а обамрг ж нгопмлбйылбэ мрагрпрагллмпры ибдвмбм ж но..
Обскггрпэ, вгрпижг жбомащг пммачгпраб лг кмбйж мрагхбры
рбимз убобиргожпржиг, мвлбим жкгллм а лжу номжпумвжйб (ж
номжпумвжр нм пгз вглы) нгогвбхб ж нмимйглжэ а нмимйглжг
Жсхглжг вгрпижу пммачгпра а млрмбглгг ж жу айжэлжэ
лб номфгпп пмфжбйжбфжж ж тмокжомаблжг йжхлмпрж огаглиб
нмиббйм, хрм «
АнрммЭ оавнопкзла мнвблопЭаиьвп йклаллбнЭд
кшв алдйлгклоп млопнлвкь клашт лпклхвкж о оЭйй олблж
 о бнрай, млйлаЭь фвилавзр млкьпщ овбь, оалв мнвбкЭдкЭфвкв,
млдалиьь омшпЭпщ фраопал нозЭ  млмнлблаЭпщ оиш а опрЭ
Вйэ пмаогкгллщу спймажз убобирголм пмиобчглжг тж
жхгпимбм номпроблпраб вйэ вгрпижу жбо а бмомвбу ж пгйыпимз
кгпрлмпрж, ргоожрможбйылбэ обмачгллмпры вгргз, обоща
кгдвс вгрпижкж нмимйглжэкж ж во. Нмв айжэлжгк ножхжл
пмфжбйылмбм, ыимлмкжхгпимбм ж нпжумймбжхгпимбм убобиргоб,
б рбидг нмв айжэлжгк погвпра кбппмамз жлтмокбфжж номжп
бвслнйЭуь олбвнгЭкь бвпозлж орбзрищпрнш
: магвлг
лжг огнгорсбоб вгрпимбм тмйыиймоб, сробрб спрлщу ргипрма,
ножкжржажбфжэ, б нмомз ж жпхглмаглжг имййгиржалщу
жбо ж р.н. номфгппщ. Пйгвпражгк ырмбм эайэьрпэ, нм клглжь
пнгфжбйжпрма, омпр вгрпижу лгаомма, мрхсдвглжг вгргз мр
Бвпозлв  йлилбвгклв багвкв а оланвйвккшт роилаьт
ножмаогрбгр памь пнгфжтжис, номэайэгрпэ, гпйж кмдлм рби
пиббры, рглвглфжэ «сумвб а нмвнмйыг», имбвб мрлмпжргйылм
лгамйыцжг босннщ, иби нобажйм, вгргз
– нмвомприма лбум
вэр пмапрагллсь птгос вгэргйылмпрж, вмпрбрмхлм биощрсь
вйэ аомпйщу. Юрм лбножкго, босннщ рмйижлжпрма
– нми
ймллжима блбйжзпимбм нжпбргйэ Рмйижглб
– кжтмймбб, жп
рможиб, лбнжпбацгбм пгожь омкблмакжтма «Айбпргйжл им
йгф», «Умаажр» ж во. Омкблржхгпиж лбпромгллбэ кмймвгды
апрогхбгрпэ а нбоибу, нспрщоэу, спробжабгр ощфбопижг рсо
лжощ, макглжабгрпэ пмапрагллщкж пмхжлглжэкж ж но. Пс
чгпрасьр восбжг машгвжлглжэ, лбножкго, пижлугвщ
– тб
цжпрасьчжг нмвомприж, мрнобайэьчжгпэ лб кгпрб амгащу
вгзпражз аогкгл Агйжимз мргхгпрагллмз амзлщ (мпмагллм а
бамймхгллщг схбприж), бвг жайгибьр роснщ лгкгфижу пмй
вбр ж тбиржхгпиж кбомвгопрасьр: мпмам фглжрпэ слжтмокб,
лббобвщ, иогпрщ, лбиж мрйжхжэ, мосджг. Жк номржампрмэр
нмжпимажиж, нмвомприж, имрмощг жчср мпрближ пмйвбр, нм
бжацжу а Агйжись мргхгпрагллсь амзлс, вйэ нгогвбхж апгбм
фгллмбм а ксгж, вйэ спрблмайглжэ тбкжйжз аг агпрж ном
Ножагвгк ножкгощ вгрпижу пммачгпра нмпйгвлжу вгпэ
ржйгржз. Нмпйг хсвмажчлмбм «нмбомкб вгрпижу мобблжб
фжз» а лбцгз проблг имлфб 80у лбхбйб 90у бмвма пгбмвлэ
номжпумвжр нмпргнгллмг ж мпрмомдлмг амомдвглжг вгрпим
нмвомпримащу мачгпрагллщу мобблжбфжз номпмфжбйылмбм
рмйиб. Нмжржалбэ номпмфжбйылбэ лбнобайгллмпры лгим
рмощу вгрпижу мачгпрагллщу мобблжбфжз, нмиб гчг мхглы
пйбащу ж кбймхжпйгллщу, рбижу иби Тгвгобфжэ вгрпижу мобб
лжбфжз «Ялбэ Омппжэ», «Вгрпижз мовгл кжймпговжэ» (ном
бобккб пмакгпрлщу вгй вмомащу вгргз ж вгргзжлабйжвма),
номбобккб «Щимйб вгкмиобржхгпимз исйырсощ» (Важдглжг
ьлщу нбойбкглрбожга), ж во., агспймалм,
кргбЭыпоь а ал
орбЭнопавкклж  лбцвопавкклж млббвнгзв
. Мжцы а мвлмк, и
ножкгос, Нгомапимк обзмлг Кмпиащ псчгпрасьр пйгвсь
чжг тмокбйылщг мобблжбфжж: осппижг пибсрщ ж нжмлгощ,
вгрпимг мачгпрагллмг важдглжг «Кжймпговжг» ж «Кбоц
кмймвщу», «Ялщз нсргцгпрагллжи» ж ийса «Нмвомпр» ж во.,
машгвжлгллщг нмрогалмпрыь вгргз а огбйжбфжж нмжржалщу
фгллмпргз ж мачгпрагллмбм пйсдглжэ, мачгбм вмпсбб, пма
кгпрлмз мачгпрагллм нмйглмз вгэргйылмпрыь. Обажобьр
пжйс лгтмокбйылщг номпмфжбйылщг машгвжлглжэ «гйглщу»,
важдглжг нм бчжрг нбкэрлжима боужргирсощ, огпрбаобфжж
П восбмз прмомлщ, ам клмдгпраг амлжибьр обйжхлщг
пржужзлщг, рбидг лгтмокбйылщг пммачгпраб бпмфжбйылмбм
ж блржпмфжбйылмбм лбнобайглжэ. Мжцы лгимрмощг ж лжу
ножагвглщ а рбайжфг (лб мплмаг номагвгллмбм блигржомаб
Ж рбайжфщ, кщ ажвжк пумвпрам ж обйжхжг а кмймвгдлщу
псаисйырсолщу лбнобайглжэу. Пбрблжпрщ ж кгрбййжпрщ пйс
цбьр мвжлбимась рэдгйсь ббогппжалсь ксщис. Бмрщ ж пбрб
лжпрщ хжрбьр ножайжжргйылм мвжлбимась йжргобрсос. Нближ
рби дг мбоблжхгллщ а жлргогпбу, иби ж бгзкгощ (нобавб, нм
облщк жвгзлщк пммаобдглжэк). Рмйижлжпрщ (рби млж пгаэ
Пбкщк бирсбйылщк а Омппжж кмймвгдлщк важдглжгк
пгбмвлэ пхжрбгрпэ ыкм. Юкм
– обтжлжомабллбэ амнймчгл
лбэ жлтблржйылмпры: маоб ыкм
– облжкщз вгногппжалщз
лбнмкжлбьчжз огаглиб. Юкмижвс памзпрагллб ибовжлбйы
лбэ пкглб лбпромглжэ, ибножлмпры, «ащсхгллбэ агпнмкмч
лмпры» ж р.н.. Вмпрмжлпрам ыкм
– рэбб и жписппрас, пнмпма
Аммачг, исйырмамг пймам апгу лгтмокбйылщу псаисйырсо
лщу машгвжлглжз
– памамвб, хбпрм нмлжкбгкбэ иби памамвб
мр мачгпраб, гбм лмок ж рогамаблжз, мр мрагрпрагллмпрж. Ибд
вмг пммачгпрам жкггр памж убобирголщг псаисйырсолщг мпм
Псаисйырсо
Ргкщ оббмамома.
мир их н понимат, н любит
(скйтбординг,
сноубординг,
Тяжлая насыщн
Только
разговоров про выпивку, наркотики,
Готы
музыка с глубокими
Готичски
Толкинисты
Разговоры о творчств Толкина, об экраниза
Толкина и похо
Властилин колц» и т.п.
Тматики
Гймры
о новых играх, о прохожднии игр, о прокачк»
От элктрон. клубной
агллмпрж (многвгйгллщз алгцлжз ажв, пжкамйжис, ыйгкглрщ
пйглбб, сайгхглжэ, ргкщ оббмамома, пнмпмащ мачглжэ ж но.),
ж ибдвмг ж лжу майбвбгр памжкж симоглжацжкжпэ ожрсбйбкж:
жлжфжбфжэ иби нмпаэчглжг а хйглщ пммачгпраб, ожрсбйщ нож
Гпйж обппкмрогры вбллщг пммачгпраб п пмфжбйылмнпжум
ймбжхгпимз рмхиж оглжэ, рм, нмдбйсз, кбипжкбйылм блрж жйж
имлропмфжбйылщкж ж лжу ащпрснбьр пбрблжпрщ, кгрбййжпрщ
ж нближ, имрмощг хбчг апгбм ж мибщабьрпэ а ногпрснлмз
погвг. Мплмалщг фгллмпрж нблиб: убмп, блбоужэ, боэы ам апгу
ажвбу, агпножлфжнлмпры, аблвбйжк, вмнжлб (бйимбмйы, лбо
– гпйж рщ нбли, рм
рщ джагцы алг нобажй»
Пбрблжпрщ тбиржхгпиж рмрбйжрболбэ
пгирб, бвгнрщ имрмомз кмбср лбумвжрыпэ ж а погвлжу ийбппбу
анмйлг айббмнмйсхлмз цимйщ. Млж жпнмйысьр нмвмажг уожп
ржблпижу маоэвма ж ожрсбйма, лм иби ащ лбмамомр, лг маум
вжрпэ аг иомаж ж дгорамножлмцглжз, имрмощкж кмбср ащры
ж имциж, ж пмабиж, ж вбдг йьвж. Жбоб а вгкмлб ж йьамнщрп
рам с нмвомприма кмдгр бзрж пйжцимк вбйгим, б аомпйщг жу
Жппйгвмаблжэ вгрпижу боснн а млрмбглгг мибщабймпы паэ
бллщкж ногдвг апгбм п лгтмокбйылщкж босннбкж кмймвгдж,
ногвпрбайэьчжкж пмамз имлроисйырсос иби мннмжфжь исйы
рсолщк фгллмпрэк ж мачгпрас аомпйщу. Омпр ж обйжхлщг
тмокщ мриймлэьчгбмпэ нмагвглжэ вгргз а нмпйгвлжг вгпэржйг
ржэ (бйимбмйжк, лбоимкблжэ, номпржрсфжэ), б рби дг жкглглжг
прбрспб вгйжлиаглрлмпрж (пргнглж номржамнобалмпрж нмпрсн
има) вгргз, лбхжлбэ п кйбвцгбм цимйылмбм амобпрб, (бобагдж,
лблгпглжг рэдижу ргйгплщу нмаогдвглжз, лбпжйжг, сажзпраб)
бпрбайэьр нгогпкмрогры имлфгнфжь вгрпимбм имййгиржаб ж,
мнжобэпы лб нмжржалщз мнщр нгвббмбма, вгзпрамабры а пммр
агрпражж п ампрмхлмз ксвомпрыь: «Акгпрм рмбм, хрмащ номийж
лбры рыкс, пйгвсгр бдгхы пагхс». А пмаогкгллмз пмфжбйылмз
пжрсбфжж обажржэ нож омпрг агпножмолмпрж ж ногпрснлмпрж а
вгрпимз погвг лгимрмощг жппйгвмабргйж ж нгвббмбж ажвэр ащумв
лнаЭкдЭу бвьпвищклоп бвпозт лбцвопавккшт  палнфвозт
– нм псрж а амомдвглжж обйжхлщу тмок вгрпимз
псаисйырсощ, – имрмобэ вбгр огаглис бчжрс мр лгббржалмбм
айжэлжэ иби аомпйщу, рби ж пагопрлжима, нмащцбгр сомаглы гбм
Огмаумвжкм тмокжомабры рбижг босннщ пагопрлжима,
имрмощг лб мплмаг йжхлмпрлм лбхжкмз пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж пнмпмалщ пмвбры бркмптгос
«1) пвмилпш, пвокшт
ифклопкшт оаьдвж  лбцвкь; 2) лбцвал бвиЭ, лбчвбкьыцвал
анрммр, лбцт увивж  дЭбЭф, лбцт анЭала  бнрдвж; 3) Эпнбр
пла аднлоилоп, олбопавкклж дкЭфйлоп; 4) ыивйвкпЭ «лол
блоп», млнлж пЭжкш мнвалотлбопаЭ кЭб бнрай млблбкшй
анрммЭй, квзлплнлж ызопнвйЭищклоп анрммлалж бвьпвищ
[Вобрспы
, 1988, п.281]. Рбижк убобиргожпржибк пм
мрагрпрасьр робвжфжмллщг пммачгпраб вгргз, мпабжабьчжг
Ноглгаогдглжг амномпбкж ащржэ вгрпимз псаисйырсощ
мамобхжабгрпэ ащобпрблжгк а мачгпраг пмфжбйылмбм абоыгоб
кгдвс кжомк вгргз ж кжомк аомпйщу ж пржужзлщк номэа
йглжгк рбижу вгрпижу машгвжлглжз ж боснн, имрмощг лгпср а
Мплмалщг тслифжж вгрпимз псаисйырсощ
Ибхгк лсдлб вгрпибэ псаисйырсоб огаглис Ибимам гг кгпрм
а исйырсог аомпйщу, жлщкж пймабкж
– а хгк бийьхбгрпэ гг
пмфжмыамйьфжмллщз пкщпй вйэ хгймагхгпраб Юрж амномпщ
Пкщпй вгрпимз псаисйырсощ
вйэ огаглиб бийьхбгрпэ а
рмк, хрм, амнгоащу, млб ногвмпрбайэгр гкс мпмамг нпжум
ймбжхгпимг номпроблпрам, айббмвбоэ имрмомкс огаглми нож
маогрбгр «пмфжбйылсь имкнгрглрлмпры а босннг обалщу» [R.
, 1993], ырм лбхжр, хрм мплмалбэ тслифжэ вгрпимз пса
ж мплмалщк ббглрмк пмфжбйж
ШАРРИ (HARRE) ГОРАЩИМ РОМ (р.1927)
— британский
психолог и философ, придрживающийся позиций научного
рализма. Иго социально-психологичская, тория, опираю
щаяся на иди О.С. Выготского, развиват положни о том,
что личность являтся пржд всго члном чловчских
Сдг лб пбкщу обллжу ырбнбу пмфжм ж млрмбглгб вгрпимг
пммачгпрам акгпрг (б нмомз ж акгпрм!) п пгкыгз агогр лб пгаэ
– масхбьчжг ж ампнжрщабьчжг. Жкгллм а вгрпимз погвг
жлмбвб вмпрбрмхлм дгприм п нмкмчыь робвжфжмллщу исйырсо
лщу погвпра
– вгрпимбм нобамамбм ащрб, вгрпимбм тмйыиймоб
ж жбомащу нобажй
– номжпумвжр нмвхжлглжг огаглиб босннм
ащк лмокбк ж майбвглжг жк пмапрагллщк нмагвглжгк, б лб
хжр, тмокжомаблжг гбм иби йжхлмпрж. Иомкг рмбм, абдлгзцсь
ж пбксь нгоась йжхлмпрлсь ибргбможь
– нмймась ножлб
– огаглми спабжабгр ам клмбмк айббмвбоэ восбжк
вгрэк, кбйыхжибк ж вгамхибк, омйы вгрпимз босннщ а тмокж
Вгрпибэ псаисйырсоб, амармощу, ногвмпрбайэгр огаглис
агго нмрглфжз вйэ пбкмогбйжбфжж,
ызомвнйвкпЭищкры мил
вйэ мномащаблжэ пгаэ, многвгйглжэ боблжф памжу ам
кмдлмпргз, нмбосдбэ гбм а жлщг ймбжиж, жлщг кжощ ж ном
проблпраб. А мрйжхжг мр исйырсощ аомпйщу, бвбьчгз нсры
обажржэ огаглиб
– мр номпрмбм и пймдлмкс, мр имлиогрлмбм
и бапробирлмкс ж но. вгрпибэ псаисйырсоб бвбгр фгйщз агго
обйжхлщу нсргз обажржэ, многвгйэгр
длкр аЭнЭпаклал
, нмбосдбэ а жлщг ймбжиж, восбжг эщиж, бмрмаэ гбм
Арогрыжу, номпроблпрам вгрпимз псаисйырсощ пмвбгр
огаглис «нпжумймбжхгпимг сиощржг», бчжрс мр лгайббмнож
эрлщу амвгзпражз аомпймбм кжоб, ырм млбхбгр, хрм вгрпибэ
псаисйырсоб ащнмйлэгр
мотлпвнЭмвапфвозры сркзуы
. Босн
нмабэ нпжумргобнжэ жбомз, «пибимргобнжэ»
– жагпрлщз
ножгк лг рмйыим вйэ вгргз, лм ж вйэ аомпйщу. А рм дг аогкэ
вгрпижз тмйыиймо (лбножкго, пробцжйиб
– роглжлб рог
амдлмпрж ж амэлж ргклмрщ, воблжйиб
– нпжумймбжхгпимг
погвпрам айбвглжэ пмамз ж роглжомаиб исйырсолщу имккслж
ибржалщу скглжз ж но.) ногвпрбайэьр пмамз лг жписппрагллм
пмвбллщг, б гпргпрагллщг нпжумргобнгаржхгпижг погвпраб,
жпнмйысгкщг вгрпижк пммачгпрамк лб номрэдглжж рщпэхг
йгржз. А пмаогкгллмз пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ, имбвб
лбайьвбгрпэ ибрбпромтжхгпижз омпр вгрпижу лгаомма, нпж
ужхгпижу бамйгаблжз, мрхсдвглжэ вгргз мр аомпйщу ж пагоп
рлжима ж всумалмбм лгайббмнмйсхжэ,
– апг ырм пнгфжбйжпрщ
паэщабьр, п пмиобчглжгк ж вбдг слжхрмдглжгк тжжхгп
имбм номпроблпраб вгрпижу жбо ж мачглжэ (бмомвпижу вамома
ж вгогаглпижу мимйжф), р.г. п лгамкмдлмпрыь лмокбйылмбм
тслифжмлжомаблжэ вгрпижу пммачгпра вйэ мпамглжэ апгбм ам
ббрпраб вгрпимз псаисйырсощ. Пргнглы нмбосдгллмпрж огаглиб
а вгрпись псаисйырсос эайэгрпэ нмомз памгмаоблщк нмибб
Вгрпибэ псаисйырсоб, ахграгорщу, ащнмйлэгр
нЭкпвищкры сркзуы
: а гг лгвобу пмуоблэьрпэ дблощ, спрлщг
ргипрщ, маоэвщ, ыйгкглрщ пбиобйылмпрж ж но., сробхгллщг
пмаогкгллмз фжажйжбфжгз. Клмбжкж ырлмбобтбкж ж тмйы
ийможпрбкж мркгхбгрпэ нгогкгчглжг исйырсолщу фгллмпргз
ж мажумвб аомпйщу а вгрпись погвс иби кмкглр пмуоблглжэ
робвжфжз п малмайгллмз тслифжмлбйылмпрыь. Нмвмалм рмкс,
иби вгрпижз эщи нмкмббгр мрщпибры мачжг йжлбажпржхгпижг
бимлщ, б а вгрпижу жбобу лбумвэр хсвмк пмуоблжацжгпэ жп
рможхгпижг пажвгргйыпраб бйсамимз вогалмпрж, вгрпижз тмйы
иймо, вгрпибэ пибиб, номажчб ж огйжбжмлщг ногвпрбайглжэ
вгргз вмлмпэр вм лбп клмбммаоблщг тмокщ ж мррглиж хгйм
агхгпижу мрлмцглжз, ыржхгпижу лмок, ыпргржхгпижу маоб
фма обйжхлщу ынму. Кмдлм пиббры: пибиб, бжагйы имрмомз
ногвогибйж ащвбьчжгпэ схглщг
– пибимагвщ, джагр ж асвгр
джры, айббмвбоэ псчгпрамаблжь вгрпимз псаисйырсощ. Об нож
кгог пибиж, иби кщ пкмбйж сагвжрыпэ, мрхгрйжам номпрснбгр
ыамйьфжмллщз пкщпй
– мпмабэ кжппжэ вгрпимз псаисйырсощ
а обажржж исйырсощ аммачг:
олтнЭкпщ (Э абнра мналбпоь )
А вгрпимз псаисйырсог псчгпрасьр кгублжкщ, нмкмббь
чжг огаглис ащобамрбры бмрмалмпры и огцглжэк номайгк, им
рмощг нмэаэрпэ а асвсчгк, лб пйгвсьчгз тбг гбм обажржэ. ж
птмокжомабры бйбможрк бвгиабрлмбм вгзпражэ. А ырмк номэа
йэгрпэ мпмабэ н
(номомхгпибэ)
вгрпимз
псаисйырсощ. А пжрсбфжж «исйырсолмбм аощаб» [Ммркбл
, 1992]
нгогджабгкмбм лбцгз проблмз, имбвб нмащцбгрпэ тбирмо лг
многвгйгллмпрж, имбвб мибщабьрпэ лгпмпрмэргйылщкж клмбжг
номблмщ, обппхжрбллщг лб прбажйылщг пжрсбфжж, а вгрпимз пса
исйырсог псчгпрасгр номблмпржхгпижз нмрглфжбй ногвхсапражэ,
ногвампужчглжэ лмащу робгирможз обажржэ исйырсощ. Вжайгз
пибэ ксвомпры «Спрбкж кйбвглфб бйббмйгр жпржлб» а лбцж влж
нгогпрбгр асхбры хжпрм кгрбтможхгпиж, вгрж лг лбьр, хрм жк
мриощрб жпржлб, млж номомхгпрасьр м псвыабу кжоб а пммрагрп
ражж п нбобвмипмк лблжэ лгагвсьчжу, лглбьчжу. Номайгкб
ржжосэ ж нгогмпкщпйээ жпрможхгпимг лбпйгвжг аомпйщу, вг
рпибэ псаисйырсоб ащпагхжабгр рмхиж омпрб мачгхгймагхгпимз
исйырсощ. А ырмк гг
бртлакЭь йооь
, нм ащобдглжь жагпрлмбм
блбйжзпимбм схглмбм С. Юкгопмлб,
– авфкшв йвоо фвил
Вгрпибэ псаисйырсоб
Абжкммрлмцглжэ исйырсощ аомпйщу ж вгрпимз псаисйырсощ
лмпэр вмпрбрмхлм пймдлщз ж лгмвлмлбхлщз убобирго а йжх
лмпрлмк прблмайглжж огаглиб. П мвлмз прмомлщ, агпы пкщпй
вгрпимз псаисйырсощ
– а прогкйглжж и мампмайглжь, мрхсд
вглжь памгбм кжоб мр кжоб аомпйщу, п восбмз
– ырм ножща
и рамохгпимкс вжбймбс пм аомпйщк кжомк, нмрогалмпры а
Гпргпрагллм, пимйыим ащ огаглми лж мампмайэйпэ, мл ырм
вгйбгр алсрож рмз жйж жлмз пмфжбйылмз босннщ аомпйщу,
ногдвг апгбм а пгкыг, гбм «мачгпрагллмпры» ащобдбгрпэ а
прогкйглжж джры мачгз джлыь пм аомпйщкж. Иби мркгхбй
В.В. Юйыимлжл, ибдвщз цбб ыкблпжнбфжж вгргз мр аомпйщу
агвгр и сбйсайглжь жу паэж п джлыь мачгпраб. Нмырмкс а
вгрпимз псаисйырсог пйгвсгр ажвгры пбкмащрлщз пнмпма мп
амглжэ огаглимк лмащкж прмомлбкж пмфжбйылмз вгзпраж
ргйылмпрж ж гбм пбкмсрагодвглжэ а лгз. Жкгллм вгрпимз
псаисйырсомз многвгйэьрпэ аиспщ, кмвб, эщи ж пнмпмащ
абжкмвгзпражз, б босннб пагопрлжима пйсджр огтгоглр
лщк жпрмхлжимк
йклалфоивккшт йлбвивж млавбвкь
, пмвбабэ
номрмржнщ аомпйщу мрлмцглжз, имрмощг пммрлмпжкщ п пм
фжбйылщкж ж исйырсолщкж лмокбкж, нмкмббьчжкж нмлэры
пгаэ, жпнщрбры памж пжйщ. Ибдвщз ж пмфжбйылщу жлпржрсрма
(пгкыэ ж босннб пагопрлжима) ногвпрбайэгр пмамз бйырголб
ржалщг огтгоглрлщг жпрмхлжиж ащамоб кмвгйгз нмагвглжэ,
вмйэ босннщ пагопрлжима амобпрбгр. Млб лбхжлбгр жбобры
Гпйж пгкыэ ж аомпйщз аммачг, многвгйэьр «млс, айж
дбзцгбм обажржэ огаглиб» (М.П. Ащбмрпижз), бмрмаэ гбм и
мпамглжь пмфжбйылщу лмок, фгллмпргз ж пргогмржнма вбл
лмз исйырсощ (лбножкго, пмфжбйылмыимлмкжхгпижу фгллмп
ргз, огйжбжмлмз ножлбвйгдлмпрж ж но.), рм вгрпимг пммачгп
рам, вгрпибэ псаисйырсоб, ж, мпмагллм, огтгоглрлбэ вгрпибэ
босннб, маспйбайжабгр
зону вариативного развития (КВР),
бвбабэ
мвлмаогкгллмг псчгпрамаблжг ж «нгогийжхис» облщу исйы
рсо, жлщу ймбжи. Рбижк маобмк магпнгхжабгрпэ бмрмалмпры
огаглиб и огцглжь бвбх а лгногважвгллщу мапрмэргйыпрабу.
А мрйжхжг мр млщ айждбзцгбм обажржэ (ИВО), многвгйэг
кмз а имлргипрг пмросвлжхгпраб огаглиб пм аомпйщк а ном
фгппг масхглжэ, млб абожбржалмбм обажржэ (ИАО) бвбгрпэ
босннмз пагопрлжима а номфгппг жбомамбм абжкмвгзпражэ ж
мачглжэ, нож ырмк
дкЭзлашй
прблмажрпэ лг рмйыим пймам, б
вгзпражг, важдглжг, дгпр. Мжхлмпрлщк вмпрмэлжгк огаглиб
а рбимк пйсхбг прблмажрпэ лг майбвглжг мвлмлбхлщкж лбсх
лщкж нмлэржэкж, б мамббчглжг джргзпижу нмлэржз б пхгр
клмбмлбхлщу кжтмймбжхгпижу ногвпрбайглжз, нмпимйыис
вгрж, лбножкго, кйбвцгбм цимйылмбм амобпрб а памамвлмк
мачглжж пнмпмалщ ампномжагпрж лгимрмощг убобиргожп
ржиж мриощрмбм Ббйжйггк ыипнгожкглрбйылмбм кгрмвб лбсх
лмбм нмлблжэ, иби ащ пкмроэ лб кжо бйббкж вогалгбм богиб.
Юрм лбхжр, хрм пкщпй ИАО вйэ вгрпимз псаисйырсощ
а ропЭ
клаивк оаьд ол аовлбцклопщы зрищпрнш
хгог пмапрагллмг
пймамрамохгпрам, тмйыиймо, кжтмймбжь, робвжфжмллсь жбос.
Абожбржалмпры, «жлбимампры», пбкмащрлмпры пмвгодблжэ вг
рпимз псаисйырсощ магпнгхжабгр, п мвлмз прмомлщ, можглрб
фжь лб сробхгллщг, бащрщг тмокщ хгймагхгпимз исйырсощ,
Нм кщпйж
Ю. ИлпйЭкЭ
, кжо вгрпимбм пмлблжэ
– нм ног
жксчгпрас кжтмймбжхгпимбм
– лг жпхгбгр ж лг вмйдгл жп
хгбры а кглрбйылмз просирсог аомпймбм хгймагиб, б номвмй
дбгр тслифжмлжомабры иби бглгобрмо бппмфжбфжз ж мвжл ж
бирсбйылщу кмвгйжосьчжу кгублжкма, жблможосэ имрмощг
б. М. Оотман (1922-1993)
— литратуровд, смиотик гума
нитарных исслдований, руководитль тартуской школы. Ввл
поняти ткста культуры», обыясняющго общи законы для
жизни, искусства, философии, науки, формирующи картину
мира народа. Иго послдняя работа Культура и взрыв»
— ана
Пибмхлмкжтмймбжхгпижз абйэв лб кжо жлбхбйылм
памзпраглгл вгрпимкс пмлблжь, ж мл лбумвжр пгаг нжчс амн
огиж «млбсхжаблжь» аомпйщу. Гпргпрагллмлбсхлмг кжомам
оглжг, тмокжосгкмг аомпйщкж ж нмпргнгллм спабжабгкмг
огаглимк, псчгпрасгр нбобййгйылм п кжтмймбжхгпимз иборж
лмз кжоб п гг блжкжкмк ж нбобвмипбйылмз ймбжимз, нмвмалм
рмкс, иби лблжэ м Игкйгцбог сджабьрпэ п ногвпрбайглжэкж
м «иобг гкйж» а вгрпимк пмлблжж. Ногиобплмз жййьпроб
фжгз ырмбм нмймдглжэ кмбср нмпйсджры ампнмкжлблжэ схг
лмбм ылфжиймнгвжпрб м. Нбайб Тймоглпимбм м памгк вгрпраг:
«Я бшопнл кЭрфиоь гпщ барйь рйЭй: кЭ млавнтклоп
– рйлй
аднлоишт, мнкьа о ивазлопщы дЭзлкш илаз,  а аирбкв
– рйлй
оалй, бвпозй»
[Тймоглпижз Н.
, п. 37]. Омвжргйж кбйыхжиб
жпийьхжргйылм нмпйгвмабргйылм ж пиоснсйглм ампнжрщабйж
а вгрэу гпргпрагллмлбсхлмг кжомамоглжг, жблба ж пгкыж
йьащг номэайглжэ, лг сийбвщабьчжупэ а ырс пугкс: а вмкг лг
ащйм пибми, кжтма, лжибижу огйжбжмлщу ногвпрбайглжз, мв
лбим вгрж жпнмйымабйж кбйгзцсь амкмдлмпры, хрмащ рбзлм
мр аомпйщу жбобры а йгцжу, оспбйми ж амйцгапрам, ж амногиж
пфжглржпрпимкс ампнжрблжь омвжргйгз, Нбагй Тймоглпижз
А номпроблпраг вгрпимз псаисйырсощ (жбобу, вгрпимк
тмйыиймог) пмвгодбрпэ нйбпрщ обйжхлмз вогалмпрж, ножма
чбэпы и имрмощк огаглми апрснбгр млс абожбржалмбм обаж
ржэ а огджкг «вжбймбб исйырсо» (Вжайго, 1975), жлщу ймбжи,
кмобйылщу ногвпрбайглжз, эщима. Мпмагллм ырм убобирголм
вйэ вгрпимбм тмйыиймоб, имрмощз пбк нм пгаг эайэгрпэ м
лмз абожбржалмпрж. Абожбржалмпры, нм псрж, памзпрагллб
тбиржхгпиж апгк дблобк вгрпимбм тмйыиймоб: пхжрбйибк,
нмввгаибк, воблжйибк, пробцжйибк, нбомвжэк, бббвибк,
ожткмабллщк номажчбк, пибибк, блгивмрбк, ащйжхибк ж
во.. Юрлмбобтщ мркгхбьр ногвгйылсь вжлбкжхлмпры робвж
фжмллщу спрлщу ргипрма а вгрпимк жпнмйлглжж, имбвб мвжл
ж рмр дг огаглми кмдгр ногвймджры побс лгпимйыим агопжз
мвлмбм ж рмбм дг ргипрб, лг амобдбэ номржа ргу абожблрма,
А робвжфжмллмз вгрпимз жбог рбидг ногвмпрбайэгрпэ
амкмдлмпры номлжилмаглжэ а млс абожбржалмбм обажржэ
апгз вгрпимз босннг. Ивгпы номжпумвжр пкглб нмжфжж ибд
вмбм огаглиб, хрм агвгр лг рмйыим и снобдлглжь а обйжх
лщу ржнбу нмагвглжэ, бтжипжомабллщу а исйырсог, рбижу,
иби: ножибщабьчжз–ащнмйлэьчжз, пробвбьчжз–нм
кмббьчжз, сагббьчжз–вмбмлэьчжз ж во., лм ж нмамйэгр
огаглис мпамжры обйжхлщг пробргбжж нмагвглжэ нмпогвп
рамк кгублжкб жвглржтжибфжж рм п мвлмз, рм п восбмз ом
йыь. Мвлбим нмвйжллмг мпамглжг ыржу пробргбжз ж нгоглмпб
жу а огбйылщг джлгллщг пжрсбфжж номжмзвгр а огсйырбрг
магжу нмжфжз, абйэвб лб лжу огаглиб, иби лб
А жпрможимисйырсолщу пжрсбфжэу, имрмощг кмбср ащры муб
обиргожмаблщ иби лгмногвгйгллщг, обпцбрщабьрпэ робвжфж
мллщг кгублжкщ нгогвбхж лблжз, обпцжоэгрпэ млб абожб
ржалмбм обажржэ, нож имрмомз вгрж лбхжлбьр можглржомабрыпэ
лг рмйыим ж лг прмйыим лб аомпйщу, лм а амйыцгз пргнглж лб
номважлсрщу пагопрлжима. Имлб абожбржалмбм обажржэ
– ырм
млб мриощрмпрж огаглиб и ампножэржь восбжу исйырсолщу роб
вжфжз ж а ырмз паэж кмдгр ащры обпцжоглб нмпогвпрамк «аб
ожбржалмбм маобмаблжэ», лбнобайгллмбм лб ногвмпрбайглжг
йжхлмпрж амкмдлмпргз ащамоб джлгллщу фгйгз, биржажж
осьчжу гг нмжпимась биржалмпры, бномажосьчгбм «лгмачжг
развития данной культуры
уровнь развития данной культуры
и стротипов данной культуры
пркличку» разных культур
ИАО а вгрпимз босннг ногвпрбайглб лбамомк обйжхлщу
пробргбжз огцглжэ номайгклщу пжрсбфжз а лгногважвгллщу
спймажэу. Вйббмвбоэ ырмз млг а вгрпимз псаисйырсог, огаг
лми ножмачбгрпэ лг прмйыим и мнщрс кбппмамбм пмлблжэ,
пимйыим и бйсажллмкс мнщрс «имййгиржалмбм агппмлбргйы
лмбм». Пнгфжтжиб пмаогкгллмз пмфжбйылмз пжрсбфжж об
ажржэ огаглиб лб нмомбг рогрыгбм рщпэхгйгржэ
– а кбипж
кбйылмз лгмногвгйгллмпрж ж жкглхжампрж кжоб, ж лбхжр,
рогасгр жкглэьчгбмпэ кщцйглжэ ж нмжпиб лгпрблвборлщу
пробргбжз нмагвглжэ, обйжхлщу нмвумвма. Нм кщпйж Я.
Ммркблб, а гвжлпраг облммаобжэ
– магпнгхглжг номбогппб
исйырсощ, нмырмкс жкгллм вгрпибэ псаисйырсоб п гг млмз
абожбржалмбм обажржэ пнмпмалб ащобамрбры нмжпимащз кг
Жрмбж бйбащ
Амлжилмаглжг вгрпимз псаисйырсощ иби фгймпрлмбм жпрможим
исйырсолмбм тглмкглб маспймайглм нмймамобпрлмз пробржтж
ибфжгз мачгпраб, сумвэчгз памжкж имолэкж а бйсамись вога
лмпры. П обажржгк хгймагхгпимбм мачгпраб ырж тмокщ апг амйгг
бармлмкжжомабйжпы, вгйбэ нгогумв мр ноэкмбм нмвобдблжэ рос
вмащк, ащрмащк ж ожрсбйылщк вгзпражэк аомпйщу
– и жбог иби
мпмамз лгномвсиржалмз тмокг биржалмпрж, айббмвбоэ имрмомз
Рамохгпибэ, ножпробпрлбэ нгогобамриб пмамиснлмбм мнщрб
ногвцгпрасьчжу нмимйглжз а жбог эайэгрпэ спймажгк бармлм
кжбфжж кжоб вгрпраб ж амлжилмаглжэ цжомимбм иосбб тглмкг
лма вгрпимз псаисйырсощ, рбижу, иби обйжхлщг дблощ
, и лжк, а хбпрлмпрж, мрлмпэрпэ:
(жкгллщг
вйэ кбйыхжима ж вгамхги), б рбидг воблжйиж, ащпкгжабьчжг
вгрпижг лгвмпрбриж ж номпрсниж (эагвлжхгпрам, уабпрмапрам,
бйснмпры, нйбипжампры, дбвлмпры). Воблжйиж роглжосьр ыкм
фжмлбйылсь спрмзхжампры ж пбкммайбвблжг, скглжг мрпрбжабры
пгаэ нож лбнбвибу пагопрлжима а бвгиабрлмз тмокг пймагплмз
– огхгабэ вобкбржбфжэ мрлмцглжз а вгрпимз
босннг, ащпрснбьчбэ иби погвпрам майбвглжэ огаглимк пмап
рагллщк нмагвглжгк, ырм памгбм омвб босннмамз нпжумроглжлб
эайэгрпэ слжибйылщк, лг жкгьчжк блбймбма
ам аомпймк тмйыиймог ж ногвпрбайэгр пмамз исйырсолм мтмок
йгллсь ногйьвжь и жбог. Акгпрг п робвжфжмллмз, ногдвг апгбм
имййгиржалмз жбомз, пхжрбйиж ж восбжг тмокщ дгогаыгаиж эа
йэьрпэ пмфжмисйырсолщк мтмокйглжгк ж огбйжбфжгз жбомащу
КЭбвивкв мнлдацЭй  зифзЭй
– ырм погвпрам рбасжомаблжэ
йжхлщу жкгл, иби ж «рбзлщг эщиж», пйсдбр мампмайглжь ж барм
лмкжбфжж вгрпимбм пммачгпраб, гбм хгримкс просирсожомаблжь ж
тмокмз гбм жлвжажвсбйжбфжж, б а лгимрмощу пйсхбэу
– ногвпрба
йэгр пмамз кмвгйжомаблжг омйгамз номбобккщ мрлмцглжз ж нмаг
Бвпозлв оилалпалнфвопал
– нгогагорщцж
– мпмащг пймагплщг
кжиомтмокщ, а имрмощу лбжлблис ащамобхжабгрпэ лмокб жйж
А пжйс мпмамз кжтмймбжхлмпрж вгрпимбм пмлблжэ п агомз а
пагоушгпргпрагллмг, нмрогалмпрыь а маогрглжж ащпцгбм погвм
рмхжэ фгймпрлмбм кжоб, гбм Рамофб ж Апгвгоджргйэ, ибдвщз ог
Ойвтлалж йн бвпопаЭ
апромгл а вгрпись псаисйырсос лбоэвс
п кжомк пробцлмбм, мнбплмбм, б рбидг п кжомк амдгпрагллмбм,
– а пмфжмисйырсолмз огбсйэфжж джлж вгрпимбм
Шрм млбхбгр: вгрпибэ псаисйырсоб
– ырм кжо вйэ пгаэ
Иби бкгржй мвжл тоблфспижз нжпбргйы, «Мсхцжг амп
– пагопрлжиж, жам млж агдбймпрлщ». Пнобагв
йжам йж ырм срагодвглжг Иби ащ вскбгрг, хгймаги ибимз
Ибимам пмвгодблжг вгрпимз псаисйырсощ Шрм пмуоблж
Ибижг дблощ вгрпимбм тмйыиймоб убобирголщ вйэ вм
Нмхгкс вгрпимг пммачгпрам эайэгрпэ лбжамйгг вогалжк
А хгк мплмалщг убобиргожпржиж млщ абожбржалмбм об
Ибимащ тслифжж вгрпимз псаисйырсощ Шрм лбхжр гг
Бйбаб 6
а вгрпимз псаисйырсог
Жбоб иби лгогбйбкглржомабллбэ аомпйщкж пмакгпрлбэ вг
эргйылмпры прблмажрпэ пнмпмамк ногмвмйглжэ рмбм обощаб
кгднмимйгллмз паэж аомпйщу ж вгргз, имрмощз маобм
абйпэ а мачгпраг лб многвгйгллмк ырбнг пмфжмбглгб а пжйс
ащвгйглжэ ж мампмайглжэ кжоб вгрпраб ж кжоб аомпймпрж.
Вгрж нож ырмк «иби ащ ащрбйижабйжпы ж птгощ кбргожбйы
лмбм номжамвпраб, ащнбвбйж ж аомпймбм пммачгпраб ж ног
Рмбвб ж амлжийж
играющи дтски коллктивы
, а имрмощу
номжпумвжйм спамглжг мачжу пкщпйма ж кмржама хгймагхгп
имз вгэргйылмпрж, ампномжагвглжг пмфжбйылщу мрлмцглжз,
огйжбжмлщу ногвпрбайглжз, маоэвма ж ожрсбйма. Шгог жбос
вгрж а мнмпогвпрамабллмз тмокг аийьхбьрпэ а джлы аомп
йщу, свмайграмоээ ж пмапрагллсь нмрогалмпры а ножхбпр
лмпрж и номжпумвэчгкс, хрм эайэгрпэ лг номпрм кмвгйжомаб
лжгк пкщпймамбм нмйэ аомпймз вгэргйылмпрж, б памамвлщк
маобчглжгк п гбм пмвгодблжгк. Абдлгзцгз пмпрбалмз хбп
Игрушка принадлжит к фундамнтальным униврсалиям
бытия, таким, как, напримр, дом, жилищ. Она утврждат
цнности культуры и прдат опыт новым поколниям лю
дй. В нй заложн потнциал развития культуры
— как н
АбнЭйвкзлаЭ В.В.
Ам хрм жбобьр лбцж вгрж Жбосциб ж блржжбосциб.
Жбосциб лг рмйыим пмпрбалбэ хбпры жбомамз огбйылмпрж,
жйж ыйгкглр ногвкгрлмбм кжоб, аийьхгллмбм а жбос, млб
памгмаоблмг аглм кгдвс огаглимк ж ногвкгрлщк кжомк.
– хжпрм хгймагхгпижз тглмкгл, нмпимйыис а жбобу
джамрлщу млб ащпрснбгр иби пйсхбзлщз ногвкгр ж лг лбвг
йэгрпэ пжкамйжхгпижк лбхглжгк, лг жбмрбайжабгрпэ пнг
Нм жбосциг кмдлм псвжры ма ынмуг, лбомвг, мпмагллмпрэу
ыпргржиж, нпжумймбжж, кжомнмлжкблжэ, пмфжбйжбфжж, млб
пбкб нмамйэгр срмхлжры рглвглфжж обажржэ пмаогкгллмз
исйырсощ, сажвгры мпмагллмпрж иборжлщ кжоб хгймагиб, гбм
фгллмпрлщг можглрбфжж. Обножкго, цжомимг обпномпроблг
лжг мнржхгпижу жбосцги а XIX агиг мробдбйм ногвпрбайглжэ
йьвгз м кжог иби иборжлиг, хрм, иби пхжрбгрпэ, маспймажйм,
ногвампужржйм ж нмвбмрмажйм нмхас вйэ жмаогрглжэ ижлг
кбрмбобтб. Юрм пажвгргйыпрасгр ма мпмамз
тсли
фжж жбосциж, ногвампужчбьчгз обажржг исйырсощ, а хбпр
Акгпрг п ргк, жбосциб жкггр слжагопбйылщз убобирго. С
клмбжу лбомвма псчгпрасьр нмобжргйылм пумвлщг жбомащг
ногвкгрщ иби гвжлщг кмвгйж пнмпмама мпамглжэ огаглимк вгзпр
Псчгпрасгр бжнмргб, хрм нгоащз исйырсолщз ногвкгр лг
рмйыим а хгймагхгпимз джлж
– млрмбглгг, лм ж а обажржж
хгймагхгпимбм мачгпраб
– пмфжмбглгг, кмдгр ащры, ащй
жкгллм жбосцимз, р.г. ргк, хрм лг жкгйм ноэкмбм сржйжрбо
лмбм лбхглжэ. Об вгрпижг жбосциж жвбалб маобчбйж пгоы
глмг алжкблжг вогалжг кщпйжргйж.
лбпрмзхжам
ножщабй и рмкс, хрмащ а жлргогпбу ампнжрблжэ жмаогрб
йжпы вйэ вгргз ножбмвлщг жбосциж, жлбхг вгрж, «лг жкгэ ам
Аристотль (384 г. до н.э.
— ок. 322 г. до н.э.)
— дрвн
грчский философ-энциклопдист, создатль првого сис
тматизированного учния о психик. Главный го труд
трактат О душ»
— оказал огромно влияни на развити
мировой психологичской мысли как стствннонаучной,
так и рлигиозно-философской. В конткст воспитания
важной мыслью А. являлось то, что знани норм как таково
Тжймпмт Вогалгз Богфжж Боужрбп прбй лбкглжрщк,
кгдвс номхжк, айббмвбоэ рмкс, хрм жмаогй вйэ вгргз нмбог
ксцис, б цагзфбопижз нжпбргйы XVIII а.
ножвскбй
жбос а вгог
аэллщг ижонжхжиж вйэ нмпромги, ржнб лбцгбм
Иоганн Каспар Оафатр (1741-1801)
— швйцарский писа
тль, автор книги для дтй Малнькая Библия». Написал
трактат по физиогномик
— учнию о якобы нпосрдствн
ной связи вншнго облика чловка с го личностными осо
Нм клглжь жагпрлщу кщпйжргйгз, рбижу, иби
жйьайгллщг жбосциж вгргз кмбср пйсджры нгоамз номамз
Фридрих Фрбль (1782-1852)
— нмцкий пдагог, тортик
дошкольного воспитания, разработал идю дтсада и основы
мтодики работы в нм. В России были очнь популярны фр
блвски общства и курсы воспитатльниц для дтсадов и
Жбосциж а осппимз робвжфжж амнймчбйж а пгаг маоб жвг
бйылмбм кжоб, ащпробжабйж фгймпрлсь иборжлс кжоб. Вйэ осп
пимз робвжфжж лжимбвб лг ножагрпрамабймпы жмаобдглжг вжижу
джамрлщу иби жбосцги, мпмагллм ужчлжима: кгвагвэ, амйиб,
ибаблб, б рбидг маобма нмрспрмомллгбм кжоб, лгхжпрмз пжйщ.
Юрм пажвгргйыпрасгр м рмк хрм, ажвжкм, спрлбэ робвжфжэ
– ащ
йжхиж, пибиж, тмйыиймо, а имрмощу жмажймабйж нмвмалщг
нгопмлбдж, лг жкгйж блбймбма а вгрпимз жбосцгхлмз робвжфжж,
ж а «нмргцлмк номкщпйг» лг жпнмйымабйжпы ж лг жбмрмайэ
Шрм дг ибпбгрпэ пжпргкщ амвгзпражэ робвжфжмллмз жб
осциж лб пмлблжг огаглиб, рм млб ащйб жлрсжржалм лбзвглб,
амвгзпрасэ лб апг сомалж мчсчглжз
– рбиржйылщз, ажсбйы
лщз, асимамз. Мпмамг лбхглжг жкгй
, ж имрмомбм ж
бмрбайжабйжпы жбосциж. И ножкгос, пхжрбгрпэ, хрм роэнжхлбэ
исийб, а мрйжхжг мр нйбпркбппмамз, плжкбгр нпжумймбжхгпижз
абоыго кгдвс огаглимк ж «кжомк амйыцжу агчгз», ампнжрщабгр
йбпимамг, ргнймг, обвмпрлмг, вмагожргйылмг мрлмцглжг и кжос,
лгмаумвжкмг вйэ нмйлмфгллмбм вгрпимбм ащржэ
. Нмрмкс рби
А памгз обамрг «Нпжумймбжэ жбощ» В.В. Юйыимлжл, а
бйбаг ма жпрможхгпимк амлжилмаглжж омйгамз жбощ, бмам
ожр ма мцжамхлмпрж абйэвма жагпрлмбм нгвббмбб Г.Б. Бо
ижлб лб номжпумдвглжг жбосциж иби лгжкгллмз лб номрэ
И.А. Аркин (1873-1948) — русский и совтский пдагог и
Мвлбим кмдлм пмбйбпжрыпэ п ргк, хрм нож апгк жмаж
йжж жбосцги пгбмвлэ огаглми номэайэгр жлргогп и рмкс, хрм
асимащг жбосциж
– рогчмриж, дсддбйиж, нмбог
Жбосциб лг рмйыим пмномамдвглжг жбощ, лг рмйыим погвп
кбйщцб ж аомпймбм, кбйщцб ж пагопрлжима, лм
ж погвпрам
, погвпрам
ж вбдг погвпрам
. Жбоб ж жбосциб
– абдлгзцжг пмпрбайэьчжг йьамз
— культурно оруди,
нмпогвпрамк имрмомбм
Анзк В.А.
Огаглми ж гбм жбосциб а спймажэу нгоамащрлмз исйырсощ.
грпэ а мпмамз «
оавнкрплж слнйв»
пмпрмэлжг пмаогкгллмз исйы
рсощ (фжажйжбфжж), гг лбнобайглжэ а важдглжж: и джлж жйж
пкгорж, номфагрблжь жйж вгбобвбфжж, и абжкмнмлжкблжь
жйж мрхсдвглжь. П нмкмчыь жбосциж огаглис нгогвбгрпэ
– исйырсолмг нпжумймбжхгпимг
срдство овлад
ния рбнком собствнным повдним
. Пробу ргклмрщ, лбнож
кго, кмдгр ащры ногмвмйгл огаглимк п нмкмчыь жбосцгх
Игра и игрушка
— спцифичско срдство информации
нмпимйыис а лжу бтжипжомаблщ апг мплмалщг рглвглфжж
амвгзпражэ лб пмлблжг ж нмагвглжг хгймагиб, пнмпмащ ж
погвпраб гбм ампнжрблжэ. ПКЖ нмпромглщ лб ножлфжнбу
жбощ, б жбощ хбпрм
– лб ножлфжнбу ПКЖ. Пажвгргйыпраб
ырмкс, а хбпрлмпрж,
– агпимлгхлщг жбощ аомпйщу лб ргйг
— духовный образ
жвгбйылмз джлж, жвгбйылмбм
кжоб, ырм боугржн ногвпрбайглжз м вмаог
– нмвйжллмк жйж
клжкмк. Нмвйжллбэ жбосциб срагодвбгр вмаом ж пмамз нм
йбббгр обйжхглжг вмаоб мр йб. Обножкго, кэхжи пжкамйжж
осгр пмагоцгллсь тмокс цбоб
– Пмйлфб жйж птгос Игкйж.
– жгобоужхгпимг кжомспромглжг, б исийб
– ма
об хгймагиб. Гпйж а робвжфжмллмз лбомвлмз жбосциг эа
йглб номпрмвсцлбэ йьамаы аомпймбм и огаглис
гбм нобаб лб мпмамг жбомамг номпроблпрам, рм а пмаогкгллмз
пжрсбфжж жбосциб пнмпмалб нмомвжры хсвмажч алсрож всцж
кбйглыимбм хгймагиб. Пмаогкгллбэ номкщцйгллбэ жбосциб
бхбпрсь тмокжосгр ж тжипжосгр а огаглиг рбижг йжхлмпр
лщг памзпраб, иби обппйбайгллмпры амйж, жлвжттгоглрлмпры
А пмаогкгллмз
анлалж уаидЭу аднлоишт
, имбвб
жбоб иби абдлгзцжз брожаср джлж огаглиб а роблп
тмокжомабллмз тмокг ссонжомаблб аомпйщкж, пмфж
бйылбэ пжрсбфжэ вгрпраб рбимаб, хрм
псчгпрасгр рглвгл
фжэ сббпблжэ жбомамз исйырсощ огаглиб. Вгрж нгогпрбьр
жбобры! Юрм п рогамбмз мркгхбьр клмбжг схглщг а кжог,
ЭйлулкЭищкЭь бвкпсзЭуь
иби нмпрблмаиб пгаэ лб
кгпрм жбосциж, алгвоглжг гг убобиргожпржи а нмагвглжг
огаглиб. Вйэ 10кгпэхлмз вгамхиж исийб п агогамхлщкж
осибкж пномамфжомабйб обппйбайгллсь нмс ж «ащобдглжг
йжфб». Пгбмвлэ а Омппжж вйэ жвглржтжибфжж огаглиб (гбм
снмвмайглжэ имксрм, нмпрблмаиж пгаэ лб кгпрм восбмбм) иби
кгублжкб тмокжомаблжэ йжхлмпрж бобдвблжлб нмхрж мр
млилгпвищкшв лбнЭдш  мвнолкЭг
, лм жмажйсьр
ИкпйдЭуь лбцвкь
иби спрблмайглжг мрлмцглжз п жб
осцимз иби п джащк псчгпрамк. Мьажкбэ жбосциб
– восб,
Млдпакшв лгбЭкь.
Вмагожг и жбосциг иби мрпсрпражг
спрблмаиж лб амкмдлсь сбомс. Огаглми лг мджвбгр ббогп
пжж, ногвбргйыпраб мр жбосциж аммачг ж мпмлбгр памь мр
А «Юипнгожкглрбйылмз нпжумймбжж» цагзфбопижз нпжум
ймб О.
, имрмощз жпнмйысгр ргокжл жвглржтжибфжэ вйэ
мамлбхглжэ кгублжкб тмокжомаблжэ «ПагоуЭ» йжхлмпрж ог
аглиб, нжцгр: «
БЭгв злабЭ нвбвклз длбнЭгЭвп мЭнлалд, ищаЭ и
ьаквкзЭ, лк ойалифвоз нвЭидрвп плп Эомвзп оалвж ифклоп,
злплншж мнвбопЭаиьвпоь вйр гвиЭпвищкшй
» [О.Кгзйж, п. 198].
Пйгвмабргйылм, пнмпмалмпры огаглиб и жвглржтжибфжж обпном
проблэгрпэ ж лб лгмвсцгайгллщг, п рмхиж оглжэ аомпймбм, маш
Мпмамг кгпрм а жбомамк номпроблпраг ножлбвйгджр блром
кмотжжомабллщк жбосцибк
– исийбк, кэбижк агосцибк,
имрмощк ножвбгрпэ майжи хгймагиб. Осппибэ робвжфжмллбэ
исийб
– пмагпгвлжи жйж жвгбйылщз маоб кйбвглфб, вмхиж,
имрмощг жкгьр жкэ ж убобирго. Рбибэ исийб лг жкгйб йжфб,
исийбкйбвглгф кмбйб лг жкгры осхгилмдги, б кйбвглхгпибэ
Просирсоб йжхлмпрж // Юипнгожкглрбйылбэ нпжумймбжэ / Нмв
ргйгплмпры ж агбчжрлмпры нгогвбабйбпы а мамачгллмк ажвг
пажабйылжиб. Огаглми, мибщабэпы а вжбймбг п рбимз исиймз а
«лбиймллмз нймпимпрж мрлмцглжз», лбумвжрпэ а агоулгк нмйм
дглжж, иби ащ ногвпрбайэгрпэ аомпйщк. Ивгпы огбйжсгрпэ км
вгйы жвгбйылщу хгймагхгпижу мрлмцглжз аомпймбм и огаглис:
йгхжры, схжры, имокжры, иснбры ж но., бвг огаглми мибщабгрпэ а
нмжфжж бамрйжам субджабьчгбм аомпймбм. Жвгбйылмг Э вг
амхиж а асвсчгк
– ырм кбкб п кйбвглфгк, бвг номжпумвжр амн
ймчглжг боугржнб кбргожлпраб. Исийб
нм В.В. Юйыимлжлс
– лг
рмйыим нборлго нм мачглжь а жбог, лм ж
дЭйвоппвищ бвЭищ
БЭила нвбвкзЭ о анрхзлж а злкпвзопв вал бртлаклкнЭаоп
А нмпйгвлжг вгпэржйгржэ а Омппжж свгйэгрпэ мпмамг алж
кблжг амномпбк всумалмлобапрагллмбм ампнжрблжэ нмвобп
рбьчгбм нмимйглжэ, нмпимйыис прблмажрпэ апг амйгг мхгажв
лщк, хрм апг маобмабргйылщг спжйжэ бмпсвбопраб ж пгкыж
мибщабьрпэ лгвмпрбрмхлщкж, б нмомз ж рчгрлщкж, имбвб
огхы бумвжр м ампнжрбллмпрж йжхлмпрж, обажржж пмагпрж ж
Имоглы апгу лгббржалщу номфгппма а обажржж йжх
– а
бртлаклкнЭаопавкклж освнв,
лмпрлмк прблмайглжж огаглиб, фгллмпрэу гбм джлж, а нм
иббргйэу тжжхгпимбм ж нпжужхгпимбм вмомаыэ, имрмощг
а имлгхлмк жрмбг памвэрпэ и ббокмлжж (жйж лбосцглжж)
гбм мрлмцглжз п кжомк: миосдбьчгз погвмз, аомпйщкж /
пагопрлжибкж ж пбкжк пмамз. А мрйжхжж мр всумалмлобап
рагллмбм ампнжрблжэ (ВОА) иби фгйглбнобайгллмбм ном
фгппб амвгзпражэ лб огаглиб, мпсчгпрайэгкмбм аомпйщкж,
духовно-нравствнно развити (ЗНР)
– ырм памгбм омвб пйгвпр
ажг рбимбм амвгзпражэ, рмбм, хрм номжпумвжр п пбкжк огагл
имк. ВОО ногвпрбайэгр пмамз гвжлпрам абжкммаспймайжаб
ьчжу восб восбб номфгппма:
(иби гпргпрагллмбм
пмогаблжэ, амобпрблжэ),
(иби маогрглжэ
тмокщ, маобфб) ж
(иби айббмвбрлмбм жкглг
ампнжрблжэ, пнмпмапрасьчгбм
нмйлмфгллмкс обажржь огаглиб, а рмк хжпйг всумалмлобап
рагллмкс, эайэгрпэ пмвблжг тмокжосьчгз йжхлмпры
аЭпвищклж онвбш
, а имрмомз бийбвщабгрпэ бвгиабрлбэ жгобоужэ
фгйгз ж фгллмпргз джлж хгймагиб ж лгмаумвжкщг имкнм
лглрщ гбм нмйлмфгллмз джлгвгэргйылмпрж. Абдлгзцгз пм
прбалмз хбпрыь маобмабргйылмз погвщ вйэ огаглиб эайэгрпэ
жбоб ж жбосциб. Огаглми жвглржтжфжосгр пгаэ п жбосцимз, лг
рмйыим п гг «нмабвибкж», алгцлмпрыь, лм ж п гг пиощрмз псрыь,
А рбимз памгмаоблмз вжбвг тмокжосгрпэ нмжфжэ ог
аглиб п исиймз (а лбиймллмз жйж бможмлрбйылмз нймпимпрж,
пагоус жйж плжс) нм мрлмцглжь и исийг. П робвжфжмллмз
исиймз огаглми мибщабгрпэ а жгобоужхгпимз лбиймллмз
нймпимпрж, бвг мл пагоус
– а нмжфжж
идального а
. Мвлбим
кбйщц, нмомз, пиймлгл лбвгйэры исийс памжк лбйжхлщк, ог
бйылщк Э пм апгкж лгвмпрбрибкж ж лгайббмажвлщкж нмпрсн
ибкж, хрмащ мрагрпрагллмпры б лжу йгбйб лб исийс (лбножкго,
лб амномп, ирм обажй хбцис, огаглми п бмрмалмпрыь мрагхбгр:
«Юрм Ибрэ», р.г. исийб жйж кжциб лбвгйэьрпэ нмвмалщкж лг
Пмаогкгллщг исийщ, мпмагллм аыажамл, во. бмамоэчжг
иби ащ «пбкж жбобьр п огаглимк», кблжнсйжосьр жк,
прбаэ гбм а нмжфжь плжс, имбвб лгпмагоцгллмг
рально а
Вжбймб огаглиб п жбосцимз, имрмось мл лбвгйэгр ибхгп
рамк псашгирлмпрж, мпсчгпрайэгрпэ иби п жвгбйылщк Э. Гпйж
блромкмотжжомабллщз ногвкгр жмаобдбгр пагопрлжиб жйж
аомпймбм, рм ибхгпрам жвгбйылмбм Э пмуоблэгрпэ ж а бмож
млрбйылмз нймпимпрж. Исийб абоаж, «бмамоэчбэ» исийб, ом
амрроблптмокго ж но. бвбьр жлсь, лбиймллсь нймпимпры
мрлмцглжз п огаглимк плжс, бвг мл мибщабгрпэ а нмжфжж
Нмвмалщг исийщ, б рбидг, лбножкго, ыйгиромллщг пмабхиж, жкглс
ьрпэ пгбмвлэ жлргобиржалщкж, р.г. асиабйылм абжкмвгзпрасьчжкж п
огаглимк, а рм аогкэ иби жлргобифжэ ногвнмйбббгр обаглпрам псашги
«огбйылмбм Э», имрмобэ номвсфжосгр хсапрам пмапрагллмз лг
нмйлмфгллмпрж, бажпжкмпрж. Агоржибйы мрлмцглжз п всума
лщк кжомк мрпсрпрасгр. Мрпьвб роббжхгпижг пйсхбж вгрпижу
пбкмсажзпра ж блмогипжж
вгамхги иби огбифжэ лгпммрагрп
Жпийьхжргйылм абдлм нмырмкс многвгйглжг
кнЭаопавкклал ойшоиЭ
жбосциж вйэ огаглиб, рмбм, ибижг фгл
лмпрж млб роблпйжосгр, пнмпмапрасгр йж млб тмокжомаблжь
пмагпрж, обйжхглжь вмаоб ж йб, прогкйглжь пйгвмабры
лобапрагллщк лмокбк. Мрпсрпражг ырмбм иожргожэ ногаоб
Мьабэ жбосциб лбвгйэгрпэ огаглимк многвгйгллщк
пкщпймащк пмвгодблжгк, лг апгбвб пманбвбьчжк п исйырсо
лщк лблбхглжгк ж п маоббкж аомпймбм. Юрм умомцм ажвлм
лб ножкгог ногвкгрма, ногаобчгллщу огаглимк а жбосциж,
ногдвг апгбм ащрмащу
– лмдбу, пргийэллщу прбиблбу, бм
оэхжу срьббу
– ргу, хрм лгпср мнбплмпры. Мвлбим мнбплмпры
кмдгр пмвгодбрыпэ а пбкмз жбосциг иби лбиг.
Мьамг ном
жбобллмг огаглимк вгзпражг пнмпмалм ампномжамвжры пб
кмг пгаэ а огбйылмпрж. Гпйж огаглми а жбог пнмпмагл агпрж
пгаэ бскбллм, кжймпговлм, бамрйжам, рм с лгбм гпры лгижз
маобгф рмбм, иби ырм лсдлм вгйбры. Ж лбмамомр, гпйж огаг
лми а жбог ащлсдвгл ащры ббогппжалщк, босащк, дгпрмижк,
ырм маэбргйылм ампномжагвгр пбкм пгаэ имбвблжасвы а рмз
жйж жлмз пжрсбфжж. ЖБОСЩИБ НОМБОБККЖОСГР мпм
ащк маобмк нмагвглжг огаглиб. Ж абдлм нмлжкбры, иби ам
вгзпрасгр жбосциб ж хрм б номбобккс млб а пгаг лгпгр. Нмп
имйыис гпры вмаом ж йм, жвгбй ж блржжвгбй, жбосциб кмдгр
– ырм лг номпрм нймубэ жбосциб: лбножкго,
лгибхгпрагллм пвгйбллбэ, босам обпиобцгллбэ, п мпрощкж
иобэкж жйж кгйижкж вгрбйэкж. Шбпрм блржжбосцибкж кмбср
– бамйгаблжг, нож имрмомк апйгвпражг промбмз вжгрщ
жйж бмймвблжэ а фгйэу нмусвглжэ, мобблжк мрибщабгрпэ ножлжкбры
ащпрснбры алгцлг агсногхлм жбмрмайгллщг ж ыимймбж
хгпиж хжпрщу кбргожбйма «тжокгллщг» жвгйжэ босагдлмбм
номжамвпраб, мрагхбьчжг апгк лгмаумвжкщк пблжрболщк ж
– ырм пнгфжтжхгпимг погвпрам
кбфжж, номнб
бблвжосьчгг блржфгллмпрж, ыржк млб хбпрм
ногвпрбайэгр пмамз мнбплмпры вйэ джлж ж вмомаыэ вгргз,
йжам кмдгр ножхжлжры аогв жу лмокбйылмкс тжжхгпимкс,
нпжужхгпимкс ж лобапрагллм обажржь.
кшж ойшои анрхз мнвбопЭаиьвп олблж аЭгквжхры вв тЭнЭз
С омппжзпижу вгргз лбйжхгпрасьр слбпйгвмабллщг мр
ногвима боугржнжхгпижг кмвгйж ампножэржэ миосдбьчгз
вгзпражргйылмпрж: жмаобдглжэ ножомвлщу йблвцбтрма,
жлргоыгома вмкма ж умэзпрагллмз срабож, йьвпижу ржнбдгз
ж но. Бкгожиблпижг пмйвбржиж ж аммосдглжг, имлпросирмощ
Мгбм п жбомащкж иборбкж, жмаобдбьчжкж йьась проблс
кжоб, иомкг мргхгпрагллмз, майжи хгймагибисийщ (роблп
тмокгоб, хгймагибнбсиб, ксрблрмахгогнбцги ж р.н.), фаг
рмтмокщ имлпросирмома ж но.
– апг млж лг вбьр нмжржалмбм
мрлмцглжэ и омвлмз проблг ж мнщрб нмлблжэ пмапрагллмз
Пмаогкгллщг жбосциж, иби нобажйм, лг пммрагрпрасьр
ыржк кмвгйэк, б жлмбвб ноэкм номржамогхбр жк. Иблжкб
эпы, нмомз, п жбосцибкж жлмпробллмбм номжпумдвглжэ, кб
йщц иби ащ нмйсхбгр нгоащз мнщр исйырсолмз имймлжбфжж,
апрба нгогв лгмаумвжкмпрыь мрагодглжэ, мрхсдвглжэ памжу
робвжфжз ж нмвхжлглжэ хсдггклмкс жбосцгхлмкс кжос.
Рби, а джлж огаглиб кмдгр номжпумвжры нгоабэ пмфжмисйы
рсолбэ робакб, жб имрмомз нмрмк тмокжосгрпэ имкнйгип
исйырсолмз, лбфжмлбйылмз лгнмйлмфгллмпрж, имрмощз прмйы
магрпижз усвмдлжи О. Тбйыи, асвсхж а Бгокблжж 20
бмвма ж ажвэ жмажйжг жбосцги а кбббжлбу, вбй рмхлсь уб
обиргожпржис ыржу жбосцги иби блржжбосцги ж жу лбхг
лжэ вйэ аомпйщу: «
дбвхквв лбцвопал млищдрвпоь анрхзлж,
фплбш лбрдбЭпщ сЭкпЭды, квмлонвбопавкклопщ нвбвкзЭ,
вцв кв млнЭблцвкклал йЭхкЭй, биь плал, фплбш мнапщ
вйр пв азрош  кЭзилкклоп, злплншв обвиЭып вал а брбрцвй
Иомкг рмбм, жлмпробллщг жбосциж кмбср пнмпмапрамабры
обосцглжь паэж кгдвс нмимйглжэкж а пгкыг, гчг а кйб
вглхгпраг номгиржосэ йжлжь обймкб кгдвс мрфбкж ж вгрыкж,
Гдгбмвлм а Омппжж обпномпроблэгрпэ вгпэриж рщпэх обйжх
лщу жбосцги ногдвг апгбм жлмпробллмбм номжамвпраб, погвж
лжу гпры лбхжргйылбэ вмйэ ногвкгрма лжимбм ибхгпраб, лб
лмпэчжу ноэкмз тжжхгпижз, нпжумймбжхгпижз ж всумалщз
аогв огаглис
. Псчгпрамабйж лгмвлмиобрлщг нмнщриж номаг
вглжэ ыипнгоржщ жбосциж, вйэ хгбм ащобабрщабйжпы мног
Юипнгоржб жбосциж аийьхбгр нмкжкм
йвбукозт  ызлилафвозт
рогамаблжз (ибхгпрам кбргожбйб
ж пргнглы маобамриж), б рбидг
(иобпмрб ж пмаго
(обвмпры ж свмамйыпражг),
(обажржг пнмпмалмпргз, скглжз) ж восбжг рог
амаблжэ. Пмбйбплм лгимрмощк восбжк иожргожэк, жбосциб
вмйдлб рбидг пммрагрпрамабры рогамаблжэк:
(пнмпмапрамабры рамохгпрас, пмросвлжхгпрас),
(пммрагрпрамабры мргхгпрагллщк исйырсолщк боуг
ржнбк ж робвжфжэк) ж
(тмокжомабры
Иомкг рмбм, жпийьхжргйылм абдлщк иожргожгк пгбмвлэ
знпвнж бртлаклкнЭаопавкклал ойшоиЭ
жбосциж
Вйэ магпнгхглжэ нмйлмфгллмбм обажржэ пмаогкгл
лмбм огаглиб рогасгрпэ пмвблжг всумалм малмайэьчгз ж
тмокжосьчгз йжхлмпры жбомамз маобмабргйылмз погвщ п
Амнгоащу, лгмаумвжкм
алоолдбЭкв анлалж пнЭбу
мпмагллм босннмащу нмваждлщу жбо п жбосцибкж ж жбом
амбм вгрпимбм тмйыиймоб. Робвжфжмллбэ жбоб, амаобацбэ а
пгаэ пмфжбйылщз ж жлргййгирсбйылщз мнщр клмбжу вгрпижу
нмимйглжз, ногвмпрбайэгр огаглис пнмпмащ огцглжэ дж
лгллщу номайгк а вгрпимк пммачгпраг, ножмаогрглжг нпж
умймбжхгпимз лгбажпжкмпрж мр лгббржалщу айжэ
лжз ж мр
Жбмрмайглжг жбосцги пмапрагллщкж осибкж нож схбп
ржж аомпйщу
– мвлм ж пбкщу нгопнгиржалщу лбнобайглжз.
– жвгйжэ усвмдгпрагллщу номкщпйма, жбосциж,
пвгйбллщг осибкж вгргз, эайэьрпэ погвпрамк исйырсолмып
Амармощу, лгмаумвжкщ
йвнш мл дЭцпв
ж всумалмбм вмомаыэ огаглиб мр обпрйгабьчгбм амвгзп
ражэ жбосцги ж жбо (а рмк хжпйг ж имкныьрголщу), б рбидг
жбомащу пммосдглжз. Вйэ ырмбм лгмаумвжкб бимлмвб
ргйылбэ абб, магпнгхжабьчбэ амнймчглжг вбллщу нож
лфжнма а огбйылсь джлы апгу вгргз Омппжж, хрм нмамйжр
огб
йбкглржомабры лмокс ма маэбргйылмк номагвглжж
пртизы игр и игрушк
вйэ вгргз а фгйэу магпнгхглжэ агмнбп
лмпрж жу джлж, муоблщ вмомаыэ, лобапрагл
лмпрж, бчжрщ
Арогрыжу, лгмаумвжкм машгвжлглжг спжйжз пнгфжб
йжпрма ж обобамрхжима
мл олдбЭкы оланвйвккшт йлбвивж
анрхвз  ан
(а рмк хжпйг ж имкныьрголщу) а пммрагрпражж
п кгвжфжлпижкж, нпжумймбмнгвббмбжхгпижкж ж всумалм
Жрмбж бйбащ
мвлб ж тслвбкглрбйылщу слжагопбйжз хгймагхгпимбм ащ
ржэ, пйсдбчбэ вйэ нгогвбхж фгллмпргз исйырсощ ж мнщрб
эайэгрпэ мосвжгк пмфжбйжбфжж, памгмаоблщк аглмк
кгдвс огаглимк ж ногвкгрлщк кжомк, хбпрыь вгрпимз
блромнмкмотжжомабллбэ жбосциб
– снмвмайгллбэ хг
ймагис, лбвгйэгрпэ огаглимк хгймагхгпижкж памзпрабкж
а осппимз робвжфжж исийб майбвбгр памзпрамк джамбм, эа
йээпы а эщиг мвсцгайгллщк псчгпражргйылщк: мрагхбгр
жбосциб, лг мрагхбьчбэ иожргожь нмжржалмбм всумалм
Зля общства
ырм
– ногвкгр
(«гоибйм исйы
нмпогвпрамк имрмомбм
нгогвбгрпэ а мпмамз «
крплж слнйв»
пмпрмэлжг пмаогкгллмз фжажйжбфжж. Иб
Зля взрослого
жбосциб
– абдлгзцбэ пмпрбалбэ хбпры ма
обмабргйылмз погвщ, нмпогвлжи
(кбйщцб пм
аомпйщк ж пагопрлжимк), б рбидг погвпрам
оруди овладния
огаглимк ногвкгрлщк
духовный образ
жвгбйылмз джлж, жвгбйылмбм кжоб.
Робвжфжмллбэ жбосциб эайэгрпэ
культурным орудим, обсп
Ибимащ нпжумймбжхгпижг кгублжкщ амвгзпражэ жб
Обцс фжажйжбфжь лбщабьр жбомамз. Пмбйбплщ йж ащ п
Пмфжмбглг жсхглжэ огаглиб а исйырсолмжпрможхг
пимк номпроблпраг, ногвпрбайээ пмамз, нм ащобдглжь
М.П.Ащбмрпимбм, «ийьх и ащпцгкс нмагвглжь», мриощабгр
лмащг бможмлрщ нпжумймбжхгпимбм жппйгвмаблжэ млрмбг
лгб. А пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб пмфжмбглгржхгпимг
жппйгвмаблжг мрлмцглжз огаглиб мпсчгпрайэгрпэ а васу лб
нобайглжэу: жсхглжг ыамйьфжж пгкгзлщу мрлмцглжз, бвг
огаглми мибщабгрпэ а «лбиймллмз нймпимпрж» жгобоужхгп
ижу паэгз, ж а «бможмлрбйылмз нймпимпрж» мрлмцглжз оба
Кгрмв жпрможхгпимз огимлпросифжж нмамйэгр амппм
вбры пжпргкс мрлмцглжз огаглиб а пмфжбйылщу жлпржрсрбу.
Нмжпи мрагрма лб амномп м ножомвг ж тмокбу псчгпрамаблжэ
исйырсолмжпрможхгпимбм номцймбм а пмлблжж пмаогкгл
лмбм огаглиб ножагйж и лгмаумвжкмпрж ащэайглжэ мпмащу
олулзрищпрнкшт каЭнЭкпла
– мрлмпж
ргйылм лгжкгллщу ж нмпрмэллщу ам аогкглж ж номпроблп
раг тмок, ргипрма, имрмощг мпсчгпрайэьр «паэы аогкгл»,
нгогвбабэпы ж нмимйглжэ а нмимйглжг, мр лбомвб и лбомвс.
Мвлмз ж рбижу пмфжмбглгржхгпижу жлабожблрма эайэгрпэ
Пибиб ащпрснбгр рбидг мвлжк ж жпрмхлжима нмпромглжэ
огаглимк иборжлщ мрлмцглжз кгдвс йьвыкж, а хбпрлмпрж,
абжкммрлмцглжз а пгкыг. Вйэ пмаогкгллмбм огаглибвм
цимйылжиб «пибмхлбэ пгкыэ»
– ырм ногдвг апгбм кбйбэ
босннб лсийгболмбм ржнб п хгримз нмймомйгамз вжттгоглфж
бфжгз ж многвгйгллщкж пмфжмисйырсолщкж ыпргржхгпижкж ж
нмагвглхгпижкж маобфбкж, иби нобажйм, пммрагрпрасьчжкж
армомз ынмуг тмокжомаблжэ пгкгзлщу мрлмцглжз а исйырсог;
вйэ пмаогкгллщу кбйыхжима ж вгамхги
– ырм нброжбоубйылбэ
пгкыэ. А пибибу огаглис мриощабгрпэ «жвгбйылщз» ржн абж
кммрлмцглжз ж пммрагрпрасьчжг нмйс маобфщ нмагвглжэ,
Об тмокжомаблжг пгкгзлщу спрблмами мибщабьр айж
элжг лг рмйыим лбайьвбгкщз огаглимк а огбйылмз джлж
ржн мрлмцглжз омвжргйгз, лм ж жвгбйылщз ржн мрлмцглжз ж
нмймомйгащу маобфма, бтжипжомабллщз а пибибу. Юрж ваб
ржнб мрлмцглжз апрснбьр а памгмаоблщз вжбймб
– «вжбймб
– номцймбм ж лбпрмэчгбм, пибмхлмбм ж огбйылмбм
а пмвблжж маобб кжоб, а хбпрлмпрж, кжоб пгкгзлщу мрлм
цглжз; исйырсолщг нмймомйгащг пргогмржнщ ксдхжлщ ж
дглчжлщ а пмаогкгллщу спймажэу мибщабьрпэ а эалмк лг
Ог скбйээ омйж пибиж а номфгппг пмфжбйжбфжж огаглиб
иби мпмамбм погвпраб нгогвбхж гкс аомпйщкж мачгпрагллм
жпрможхгпимбм мнщрб, кщ маобчбгк алжкблжг лб рм, хрм ырмз
ампнжрбргйылмз тслифжгз лбхглжг пибмхлмбм лбпйгвжэ лг
жпхгонщабгрпэ. Жкгллм а пибиг амнймчглщ пагоулбомвлщг
(кгрбисйырсолщг) ж пагоуаогкгллщг маобфщ хгймагхгпижу
мрлмцглжз, нмамйэьчжг бмаможры м гг номблмпржхгпимз
омйж а жпрможж, рм, хрм жкгй а ажвс нмыр Агйжкжо Уйгалж
има, бмамоэ: «
– млолт, л злплншж лмнЭвпоь оивмвуфв
Обажржг мрлмцглжз огаглиб мпсчгпрайэгрпэ а млрм ж
пмфжмбглгг а имлргипрг абдлгзцжу пмфжбйылщу боснн
– пг
кыж ж вгрпимбм пммачгпраб. Вгрпимг пммачгпрам эайэгрпэ пб
кщк нгоащк ж лбжамйгг вогалжк жлпржрсрмк пмфжбйжбфжж
огаглиб, нмпимйыис нгоащг вгрпижг машгвжлглжэ амлжийж
сдг а ынмус нгоамащрлмпрж а паэж п нмймамобпрлщк об
вгйглжгк мачгпраб ж ногвцгпрамабйж кмлмббклмз пгкыг
Амлжилмаглжг вгрпимз псаисйырсощ иби фгймпрлмбм жпрм
ожимисйырсолмбм тглмкглб маспймайглм нмймамобпрлмз
пробржтжибфжгз мачгпраб, сумвэчгз памжкж имолэкж а бйс
Номфгпп бармлмкжбфжж мр кжоб аомпйщу а вгрпижу пм
мачгпрабу нмомвжй тмокжомаблжг пмапрагллмбм кжоб «вйэ
– мпмамбм пкщпймамбм номпроблпраб фгллмпргз, спрб
лмами, пнмпмама вгэргйылмпрж ж тмок мачглжэ, мпсчгпрайэ
гкщу а рмз жйж жлмз имлиогрлмжпрможхгпимз пмфжбйылмз
пжрсбфжж обажржэ, р.г. мрлмпжргйылм лгбажпжкмз мр аомп
Амлжилмаглжг вгрпимз псаисйырсощ иби фгймпрлмбм
жпрможимисйырсолмбм тглмкглб маспймайглм нмймамобп
рлмз пробржтжибфжгз мачгпраб, сумвэчгз памжкж имолэкж
а бйсамись вогалмпры, имбвб гчг лг номцгвцжг жлжфжбфжь
(мпмащз маоэв нмпаэчглжэ ам аомпймпры) хйглщ мачжлщ
машгвжлэйжпы вйэ мпсчгпрайглжэ пмакгпрлщу тмок джлг
вгэргйылмпрж, рмдвгпрагллмз аомпйщк. П обажржгк хгймаг
хгпимбм мачгпраб ырж тмокщ апг амйгг бармлмкжжомабйжпы,
вгйбэ нгогумв мр ноэкмбм нмвобдблжэ росвмащк, ащрмащк ж
ожрсбйылщк вгзпражэк аомпйщу
– и жбог иби мпмамз лгном
всиржалмз тмокг биржалмпрж, айббмвбоэ имрмомз мпсчгпр
Пмвгодблжг вгрпимз псаисйырсощ, р.г. рмр кжо, имрмощз
вгрпимг пммачгпрам пмвбабйм лб номрэдглжж апгбм пмфжмбг
Омпжргйгк вгрпимз псаисйырсощ эайэгрпэ
бвпозЭь анрммЭ
вгрпимг пммачгпрам, тмокжосьчггпэ лб вмпрбрмхлм обллжу
прснглэу пмфжмбглгб хгймагхгпраб ж жлвжажвсбйылмз жп
рможж хгймагиб а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз,
лбнобайгллмз лб майбвглжг ж ампномжагвглжг жкж мачг
прагллмжпрможхгпимбм мнщрб ж тмок хгймагхгпижу абжкм
Функции дтской субкультуры.
Мплмалбэ тслифжэ вг
рпимз псаисйырсощ
ж мплмалщк ббглрмк
пмфжбйжбфжж ащпрснбгр босннб пагопрлжима. Сдг лб пб
кщу обллжу ырбнбу пмфжм ж млрмбглгб вгрпимг пммачгпрам
акгпрг п пгкыгз агогр лб пгаэ омйж
– масхбьчжг ж ампнжрщ
абьчжг. Жкгллм а вгрпимз погвг жлмбвб вмпрбрмхлм дгприм
п нмкмчыь робвжфжмллщу исйырсолщу погвпра
– вгрпимбм
нобамамбм ащрб, вгрпимбм тмйыиймоб ж жбомащу нобажй
номжпумвжр нмвхжлглжг огаглиб босннмащк лмокбк ж майб
вглжг жк пмапрагллщк нмагвглжгк, б лбхжр, тмокжомаблжг
гбм иби йжхлмпрж. Иомкг рмбм, абдлгзцсь ж пбксь нгоась
йжхлмпрлсь ибргбможь
– нмймась ножлбвйгдлмпры
– огаг
лми спабжабгр ам клмбмк айббмвбоэ восбжк вгрэк, кбйыхжибк
ж вгамхибк, омйы вгрпимз босннщ а тмокжомаблжж нмймамз
2). Вгрпибэ псаисйырсоб ногвмпрбайэгр огаглис агго нм
рглфжз вйэ пбкмогбйжбфжж, памгбм омвб
вйэ мномамаблжэ пгаэ, многвгйглжэ боблжф памжу
амкмдлмпргз, нмбосдбэ гбм а жлщг ймбжиж, жлщг кжощ ж
3). Номпроблпрам вгрпимз псаисйырсощ пмвбгр огаглис
«нпжумймбжхгпимг сиощржг», бчжрс мр лгайббмножэрлщу
амвгзпражз аомпймбм кжоб, ырм млбхбгр, хрм вгрпибэ пса
исйырсоб ащнмйлэгр
мотлпвнЭмвапфвозры сркзуы
. Обнож
кго, пробцжйиб иби роглжлб рогамдлмпрж ж амэлж ргклмрщ,
воблжйиб иби нпжумймбжхгпимг погвпрам айбвглжэ пмамз
ж роглжомаиб исйырсолщу имккслжибржалщу скглжз ж но.
Тмокщ вгрпимбм тмйыиймоб ногвпрбайэьр пмамз лг жписп
прагллм пмвбллщг, б
вопвопавккшв мотлпвнЭмвапфвозв
, жпнмйысгкщг вгрпижк пммачгпрамк лб номрэдг
4). Вгрпибэ псаисйырсоб ащнмйлэгр
кры сркзуы
: а гг лгвобу пмуоблэьрпэ дблощ, спрлщг ргипрщ,
маоэвщ, ыйгкглрщ пбиобйылмпрж, сробхгллщг пмаогкгллмз
фжажйжбфжгз. Клмбжкж ырлмбобтбкж ж тмйыийможпрбкж
мркгхбгрпэ нгогкгчглжг исйырсолщу фгллмпргз ж мажумвб
аомпйщу а вгрпись погвс иби кмкглр пмуоблглжэ робвжфжз п
малмайгллмз тслифжмлбйылмпрыь. Нмвмалм рмкс, иби вгрпижз
эщи нмкмббгр мрщпибры мачжг йжлбажпржхгпижг бимлщ, а вг
рпижу жбобу лбумвэр хсвмк пмуоблжацжгпэ жпрможхгпижг паж
вгргйыпраб бйсамимз вогалмпрж, вгрпижз тмйыиймо, вгрпибэ
пибиб, номажчб ж огйжбжмлщг ногвпрбайглжэ вмлмпэр вм
лбп клмбммаоблщг тмокщ ж мррглиж хгймагхгпижу мрлмцг
лжз, ыржхгпижу лмок, ыпргржхгпижу маобфма обйжхлщу ынму.
Обножкго, пибиб, бжагйы имрмомз ногвогибйж ащвбьчжгпэ
– пибимагвщ, джагр айббмвбоэ псчгпрамаблжь вг
рпимз псаисйырсощ. Об ножкгог пибиж мрхгрйжам номпрснбгр
ыалиыулккшж ойшои
– мпмабэ кжппжэ вгрпимз псаисйырсощ а
обажржж исйырсощ аммачг: пмуоблжры (б авосб ножбмвжрпэ )
А вгрпимз псаисйырсог псчгпрасьр кгублжкщ, нмкмбб
ьчжг огаглис ащобамрбры бмрмалмпры и огцглжэк номайгк,
имрмощг нмэаэрпэ а асвсчгк, лб пйгвсьчгз тбг гбм обаж
ржэ ж птмокжомабры бйбможрк бвгиабрлмбм вгзпражэ. А ырмк
номэайэгрпэ мпмабэ
(номомхгпибэ)
вгрпимз псаисйырсощ. Номайгкбржжосэ ж нгогмпкщпйээ
жпрможхгпимг лбпйгвжг аомпйщу, вгрпибэ псаисйырсоб ащ
пагхжабгр рмхиж омпрб мачгхгймагхгпимз исйырсощ. А ырмк
бртлакЭь йооь
, нм ащобдглжь жагпрлмбм блбйжзпимбм
схглмбм С. Юкгопмлб, «Вгрж
– агхлщг кгппжж хгймагхгпраб,
Гпйж пгкыэ ж аммачг омвлмз аомпйщз мпсчгпрайэгр
«млс айждбзцгбм обажржэ огаглиб» (нм М.П. Ащбмрпимкс),
бмрмаэ гбм и мпамглжь пмфжбйылщу лмок, фгллмпргз ж прг
огмржнма вбллмз исйырсощ (лбножкго, лблжз, пмфжбйылм
ыимлмкжхгпижу ж фгллмпрлщу можглрбфжз, огйжбжмлмз
ножлбвйгдлмпрж ж но.), рм вгрпимг пммачгпрам, вгрпибэ пса
исйырсоб, ж мпмагллм огтгоглрлбэ вгрпибэ босннб маспйбайж
зону вариативного развития (КВР),
бвбабэ мвлмаогкгллмг
псчгпрамаблжг ж «нгогийжхис» облщу исйырсо, жлщу ймбжи,
магпнгхжабэ бмрмалмпры огаглиб и огцглжь бвбх а лгногв
ажвгллщу мапрмэргйыпрабу. А мрйжхжг мр млщ айждбзцгбм
обажржэ (ИВО), многвгйэгкмз а имлргипрг пмросвлжхгпраб
огаглиб пм аомпйщк а номфгппг масхглжэ, млб абожбржалмбм
обажржэ (ИАО) бвбгрпэ босннмз пагопрлжима а номфгппг жб
омамбм абжкмвгзпражэ ж мачглжэ, нож ырмк
дкЭзлашй
прб
лмажрпэ лг рмйыим пймам, б вгзпражг, важдглжг, дгпр. Юрм
лбхжр, хрм пкщпй ИАО вйэ вгрпимз псаисйырсощ
а ропЭкла
ивк оаьд ол аовлбцклопщы зрищпрнш
хгог пмапрагллмг пйм
амрамохгпрам, тмйыиймо, кжтмймбжь, робвжфжмллсь жбос.
Абожбржалмпры, «жлбимампры», пбкмащрлмпры пмвгодблжэ вг
рпимз псаисйырсощ магпнгхжабгр, п мвлмз прмомлщ, можглрб
фжь лб сробхгллщг, бащрщг тмокщ хгймагхгпимз исйырсощ,
А номпроблпраг вгрпимз псаисйырсощ (жбобу, вгрпимк
тмйыиймог) пмвгодбрпэ нйбпрщ обйжхлмз вогалмпрж, ножма
чбэпы и имрмощк огаглми апрснбгр а млс абожбржалмбм об
ажржэ а огджкг «вжбймбб исйырсо», «жлщу» ймбжи, кмобйылщу
ногвпрбайглжз, эщима. Мпмагллм ырм убобирголм вйэ вг
рпимбм тмйыиймоб, имрмощз пбк нм пгаг эайэгрпэ млмз абож
бржалмпрж. Абожбржалмпры нм псрж памзпрагллб тбиржхгпиж
А жпрможимисйырсолщу пжрсбфжэу, имрмощг кмбср ащры
мубобиргожмаблщ иби лгмногвгйгллщг, обпцбрщабьрпэ роб
вжфжмллщг кгублжкщ нгогвбхж лблжз, обпцжоэгрпэ млб
абожбржалмбм обажржэ, нож имрмомз вгрж лбхжлбьр можгл
ржомабрыпэ лг рмйыим ж лг прмйыим лб аомпйщу, лм а амйыцгз
пргнглж лб номважлсрщу пагопрлжима. Имлб абожбржалмбм
– ырм млб мриощрмпрж огаглиб и ампножэржь вос
бжу исйырсолщу робвжфжз. ИАО а вгрпимз босннг ногвпрба
йглб лбамомк обйжхлщу пробргбжз огцглжэ номайгклщу пж
Пмвгодблжгк вгрпимз псаисйырсощ эайэьрпэ лг рмйыим
бирсбйылщг вйэ кбппмамз исйырсощ мпмагллмпрж нмагвг
лжэ, пмлблжэ, вгэргйылмпрж, лм ж пмфжмисйырсолщг, пмфж
мбглгржхгпижг жлабожблрщ
мрлмпжргйылм спрмзхжащг ам
аогкглж ж номпроблпраг маобщ, кмвгйж, ргипрщ, ногвпрба
йэьчжг пмамз «мпимйиж» обйжхлщу ынму, пйгвщ нбкэрж
номцймбм мнщрб хгймагхгпраб, нгогвбабгкщг ж нмимйглжэ а
Абдлгзцгз пмпрбайэьчгз вгрпимз псаисйырсощ эайэ
ьрпэ жбоб ж жбосциб. Жбосциб
– мвлб ж тслвбкглрбйылщу
слжагопбйжз хгймагхгпимбм ащржэ, пйсдбчбэ вйэ нгогвбхж
фгллмпргз исйырсощ ж мнщрб нмимйглжз. Млб эайэгрпэ мос
вжгк пмфжбйжбфжж, памгмаоблщк аглмк кгдвс огаглимк ж
ногвкгрлщк кжомк, б рбидг хбпрыь вгрпимз жбомамз огбйы
лмпрж. Робвжфжмллбэ жбосциб пмгвжлэгр а пгкыг лгпимйыим
нмимйглжз: вгргз ж омвжргйгз, вгргз ж нобомвжргйгз. Юип
нгоржб жбосциж вмйдлб п лгмаумвжкмпрыь аийьхбры а пгаэ
лг рмйыим кгвжимбжбжглжхгпижг, вжвбиржхгпижг ж нпжумйм
бжхгпижг иожргожж, лм ж иожргожз всумалмлобапрагллмбм
Бйбаб 7
Кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ иби лгнмпогвпрагллщг псаш
гирпсашгирлщг паэж ыкмфжмлбйылмбм нйблб бомдвбьрпэ ж
тмокжосьрпэ а млрмбглгг вмамйылм облм. Ом п рмбм пбкмбм
кмкглрб, имбвб лг рмйыим мрвгйылщг жлвжажвщ, б босннб
пагопрлжима иби фгймг лбхжлбгр ащпрснбры вйэ огаглиб а иб
хгпраг огбйылмз пжйщ ж машгирб гбм вгзпражз, можглрбфжз,
айжэлжз, кмдлм бмаможры м амлжилмаглжж амйгг бйсамимбм
пймэ абжкммрлмцглжз, мнмпогвпрамабллщу пмакгпрлмз вг
эргйылмпрыь а вгрпимз босннг. Юрм номжпумвжр рмбвб, имбвб
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз ж псккщ жлвжажвсбйылщу
вгэргйылмпргз, бвг пмакгпрлмпры многвгйэгрпэ хжпрм алг
цлжкж кмкглрбкж
– гвжлпрамк кгпрб ж аогкглж
– ногаоб
чбгрпэ а вгэргйылмпры абжкмвгзпрасьчсь, майбвбьчсь
мачжкж фгйэкж, пмвгодблжгк, бвбхбкж, р.г. имбвб пмакгпр
Рмбвб ж нмэайэгрпэ лгмаумвжкмпры а пмбйбпмабллмпрж
вгзпражз жлвжажвма, имоогифжж ж имлромйг б ащнмйлглжгк
нобажй, пмсхбпрамаблжж а спнгубу ж лгсвбхбу. Ивгпы нмэа
йэгрпэ амкмдлмпры мрлмцглжэ и пагопрлжис иби и пгаг пб
кмкс, р.г.
арйЭкклал лпклхвкь
. Жкгллм восбмз хгймаги иби
нмрогалмпры ащпрснбгр пмвгодблжгк
арйЭкклж ойшоилалж
а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, ж сдг а вмцимйылмк
амобпрг тмокжосгрпэ номмаоб кмржабфжж «обвж айждлгбм»,
ж пагопрлжи прблмажрпэ рбижк кмржамк. Иомкг рмбм, а бскбл
лмк мрлмцглжж амнймчгл номфгпп обпрсчгбм машгвжлглжэ
Мжхлмпрж огаглиб п Кжомк. Паэщабгкщз а ргможж вгэргйы
лмпрлмбм мнмпогвпрамаблжэ п бскбллщк ржнмк мрлмцглжз
тглмкгл имййгиржажпрпимз (пмйжвболмз) жвглржтжибфжж
(ИЖ), вбгр амкмдлмпры ыипнгожкглрбйылм мрагржры, а хбпр
лмпрж, лб рбимз амномп: «Иби пийбвщабьрпэ мрлмцглжэ ог
аглиб а босннг пагопрлжима а бажпжкмпрж мр мнмпогвпрась
Бскбллмпры а хгймагхгпижу абжкммрлмцглжэу ножлбвйг
джр и хжпйс ргу агхлщу амномпма, имрмощг номлжщабьр пм
амз апь жпрможь обажржэ хгймагхгпимз кщпйж, ножмаогрбэ
— обусловлнная нравствнными нормами и
цнностями систма установок личности на социальны обы
кты (чловка, группу, живо сущство), которая прдстав
лна в сознании прживаниями сострадания и сорадования
и рализутся в общнии и совмстной дятльности в актах
Вйэ машэплглжз ножомвщ бскбллщу мрлмцглжз лгмаум
вжкм ащзрж б жу пмапрагллщг боблжфщ ж маобржрыпэ и блб
йжс ногвкгрлмз вгэргйылмпрж жлвжажвма, а имрмомз ырж
мрлмцглжэ нмомдвбьрпэ ж нмйсхбьр памг вгзпражргйылмг
нпжумймбжхгпимг пмвгодблжг. Юрб мачбэ кгрмвмймбжхгпибэ
спрблмаиб ножамвжр и нмпрблмаиг номайгкщ бскбллщу мрлм
цглжз иби
мнлбивйш ЭкЭидЭ арйЭккшт лпклхвкж а олайвоп
клж бвьпвищклоп.
Рбижк маобмк, мрлмцглжэ а босннг ащ
прснбьр иби мнмпогвпрамабллщг (многвгйэгкщг, бвбабгкщг)
пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь. Нмырмкс номайгкб бскбллмбм мр
лмцглжэ мвлмбм жлвжажвб и восбмкс жкггр
бпнгир, бийьхбьчжзпэ лг рмйыим а босннмамк (нм
иобзлгз кгог, вжбвлмк) убобиргог ыржу мрлмцглжз, лм ж а
рмк, хрм б номэайглжгк бскбллмбм мрлмцглжэ прмэр босннм
ащг мджвблжэ жлвжажвма, пмфжбйылщг лмокщ пбкмбм цжом
имбм нйблб. Мпмащз жлргогп а ырмз паэж ногвпрбайэгр пмамз
бглгжп кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз, а хбпрлмпрж, бскбллщу
мрлмцглжз иби пмфжбйылм нмжржалщу номэайглжз
дЭблпш,
адЭйлмлйлц, раЭгвкь, олибЭнклоп
а босннг. Гпры апг
мплмаблжэ нмйбббры, хрм нмвмалщг, мрлмпжргйылм пймдлщг
тмокщ нмагвглжэ жлвжажвб жкгьр кгпрм сдг а вмцимйылмк
амобпрг, ам абжкммрлмцглжэу кгдвс вгрыкж, имбвб нгогдж
аблжэ мвлмбм огаглиб с восбмбм ащщабьр многвгйгллсь би
Бскбллщг мрлмцглжэ, иби хбпрлщз пйсхбз кгдйжхлмпр
лщу мрлмцглжз кмбср ащры ногвпрбайглщ а васу жнмпрбпэу:
иби «лгнмпогвпрагллщг» ж иби мнмпогвмабллщг пмвгодблжгк
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж жлвжажвма. Гпйж нгоащз сомаглы
бскбллщу мрлмцглжз, нм псрж вгйб, жлрглпжалм жппйгвм
абйпэ а оспйбу обйжхлщу ргможз а босннбу вгргз ж нмвомпр
има, иби а лбцгз проблг, рби ж б осагдмк, жппйгвмаблжг арм
омбм сомалэ миббймпы ногвкгрмк алжкблжэ жппйгвмабргйгз
Робвжфжж жсхглжэ бскбллщу мрлмцглжз огаглиб
Вмббргзцбэ тжймпмтпимыржхгпибэ робвжфжэ ж лгногумвэчбэ
бирсбйылмпры номайгкщ бскбллщу мрлмцглжз кгдвс йьвыкж
нмпрбажйж гг а оэв мвлмбм ж пбкщу мпрощу амномпма пмаог
кгллмз нпжумймбжж. Юрмр жлргогп маспймайгл гг агспймалмз
Вбдг агбйщз абйэв лб мбомклщз кбппжа жппйгвмаблжз
нм жсхглжь бскбллщу мрлмцглжз с вгргз нмамйэгр саж
вгры мрпсрпражг мвлмлбхлмз ргокжлмймбжж вйэ мамлбхглжэ
ырмбм иосбб эайглжз. Обжамйгг ножлэрщк а босагдлмз нпж
умймбжж эайэгрпэ нмлэржг «номпмфжбйылмг нмагвглжг». Нгп
рощз нмрми жппйгвмаблжз
мнлолуЭищклал млавбвкь
, мпсчгпр
айэгкщу а пмаогкгллмз босагдлмз нпжумймбжж, кмдлм ажйм
ащ обагпрж нм рогк мплмалщк оспйбк. Юрм обамрщ а майбпрж
ыкнбржж, бйыросжпржхгпимбм нмагвглжэ, б рбидг лбнобайг
лжг, мамлбхгллмг а йжргобрсог иби helping behaviour
– нмаг
Псчграсьр ваг жпрможхгпиж пймджацжгпэ рглвглфжж а
обппкмроглжж тглмкглб
– бттгиржалбэ: иби пнм
пмалмпры пмпробвбры, пмнгогджабры, ж имблжржалбэ: иби
прогкйглжг и нмлблжь нгогджаблжз восбмбм хгймагиб. Млж
тбиржхгпиж эажйжпы мрнобалщк нслирмк вйэ многвгйглжэ
ргмогржхгпижу нмжфжз ж мпсчгпрайглжэ лбхжргйылмбм
Мвлбим ножумвжрпэ ножлбры, хрм вм пжу нмо ырж ваб ном
– номфгпп жлргййгирсбйылмбм блбйжб нмагвглжэ вос
бмбм хгймагиб ж ыкмфжмлбйылщз номфгпп схбпржэ а хсджу
нгогджаблжэу, б рбидг фгйщз оэв восбжу пумвлщу п лжкж
эайглжз, жкгьчжу обйжхлсь нпжумймбжхгпись просирсос
ж ащнмйлэьчжу обйжхлщг тслифжж а нмагвглжж, лг малб
осджабьр хгрижу боблжф иби а ргмогржхгпижу обппсдвглжэу,
Юипнгожкглрбйылщг пжрсбфжж хбпрм пмвбьрпэ жппйгвм
абргйэкж рбижк маобмк, хрм ыипногппжалщг ащобдглжэ ыкм
фжз машгирб ащщабьр лгномжамйылщз мрийжи с псашгирб
ыкнбржж, имрмощз иби ащ «пхжрщабгр» жу, пнмлрбллм огббжосэ
лб лжу нм ножлфжнс «пржксй
огбифжэ». Нмырмкс ыкнбржзлщг
нгогджаблжэ бхбпрсь ножлжкбьр ажв «лгнмпогвпрагллщу
огбифжз кмкглрб», йжцы пйсхбзлм миббацжупэ анйгргллщкж
а имлргипр номпмфжбйылмбм нмагвглжэ вгргз. Нож ырмк пмфж
бйылмнмжржалщз пкщпй рбимбм мрийжиб лгжагдлм мпрбгрпэ
нмв пмклглжгк, нмпимйыис «машгиржалщг» тжжмймбжхгпижг
нмиббргйж пважбб а ыкмфжмлбйылщу огбифжэу жлвжажвб а мр
агр лб пробвблжэ восбмбм жлвжажвб пбкж нм пгаг гчг лг млб
хбьр бскбллмбм и лгкс мрлмцглжэ,
– лбномржа, жлмбвб млж
кмбср пажвгргйыпрамабры, лбножкго, м пбвжпржхгпимк свм
амйыпражж нож ажвг хсджу пробвблжз. Огвбомк жппйгвмабргйж
нмйсхбьр ащпмижг имоогйэфжж абййма ыкнбржж п абййбкж бб
Рбижк маобмк, обйжхлщг тмокщ алгцлг лбайьвбгкмбм
имлрбирб огаглиб п восбжкж кмбср жкгры иби бскбллсь, рби
ж блржбскбллсь нмвмнйгис. Обайьвбгкщг ыипнгожкглрбрм
омк номэайглжэ ыкнбржж жйж ббогппжалмпрж с вмцимйылжима
кмбср эайэрыпэ йжцы многвгйгллмз ргулжимз тжжхгпимбм
имлрбирб п восбжкж. Гпйж огаглми, вмнспржк, нспибгр а умв
– мл кмдгр ырм вгйбры вйэ рмбм, хрмащ лбиббры пмап
рагллмбм мажвхжиб, ножпмгвжлжрыпэ и лбнбвбьчгкс, б км
дгр ащры, хрмащ бчжржры пйбамбм, мрмкпржры б лгпнобагв
вгргз нм мрлмцглжь и восбжк, иби машэржэ, рбидг кмбср
ащры йжам ббогппжалщ, йжам бттгиржалщ, а бажпжкмпрж мр
Прбаэ номайгкс ыкнбржж, иби пнмпмалмпрж «нмлжкбры бт
тгиржалщг можглрбфжж восбжу», «обпнмлбабры кщпйж, хсап
раб восбмбм» ж рмкс нмвмалмг, бармощ лгжагдлм малбдбьр
нбппжалщз убобирго ырмбм номэайглжэ, йжцбэ гбм вгзпрагл
лмбм, р.
г. жпржллм бскбллмбм пмвгодблжэ. Пнмпмалмпры и
обпнмлбаблжь, иби рбимабэ, лг ногвнмйбббгр лжибимбм би
ржалмбм мрлмцглжэ и ногвкгрс, умрэ аг пнмпмалмпрж огаглиб
нмлжкбры ыкмфжмлбйылщг пмпрмэлжэ восбжу йьвгз аоэв йж
амкмдлб пбкб ыкнбржэ иби пмнгогджаблжг, имрмомг, а памь
А имлргипрг номпмфжбйылмбм нмагвглжэ а босагдлмз
нпжумймбжж обппкброжабгрпэ номайгкб
. Тжймпмт
пимыржхгпибэ робвжфжэ, агосчбэ памг лбхбйм мр М.
срагодвбгр бйыросжк иби лобапрагллщз ножлфжн, бийьхб
ьчжзпэ а агпимощпрлмк прогкйглжж пйсджры восбжк йьвэк,
А нмвмалмк ийьхг ж мпсчгпрайэьрпэ клмбмхжпйгллщг ж
облммаоблщг нмнщриж схглщу обмаобрыпэ а нпжумймбжхгп
имз ножомвг, кгублжкбу, вгргокжлблрбу бйыросжпржхгпимбм
нмагвглжэ, мпсчгпрайэгкщг а оспйбу жйж нож «рэбмрглжж» и
обйжхлщк цимйбк: нпжумблбйжржхгпимз, ажугажможпрпимз,
Юрм «рэбмрглжг» лбийбвщабйм многвгйгллщз мрнгхбрми
лб имлфгнрсбйылщз бннбобр жппйгвмаблжз ж жлргоногрбфжж
нмйсхгллщу вбллщу. Обножкго, айжэлжг ажугажможпрпимз
робвжфжж номэажймпы, а хбпрлмпрж, а рмк, хрм бйыросжпржхгп
имг нмагвглжг паэщабймпы п нмймджргйылщк нмвиогнйглжгк
жлвжажвб а огсйырбрг пмвгэллмбм жк вмаомбм нмпрсниб, б
нпжумблбйж вжирмабй жппйгвмабргйэк нмрогалмпры паэщабры
бйыросжпржхгпижз бир пм прогкйглжгк жлвжажвб огвсфжомабры
Мвлм лбнобайглжг жппйгвмаблжз кмдлм ащйм ащ мамлб
хжры иби вгзпрагллмыкнбржзлмг, млм машгвжлэгр рг жппйг
вмаблжэ, имрмощг кмвгйжосьр ж жсхбьр вгзпрагллмнобирж
хгпижг огбифжж псашгирб лб лгайббмнмйсхжг жйж нмрогалмпры
машгирб. Юрж огбифжж кмбср лмпжры убобирго нмкмчж, пм
Юрм кмбср ащры огбифжж агйжимвсцжэ, чгвомпрж, имрм
ощг обппкброжабьрпэ а пжрсбфжэу лгайббмнмйсхжэ лгнмпогвп
Восбмг лбнобайглжг паэблм п нмжпимк вгргокжлблр бйы
росжкб ж пнмпмама лбсхглжэ нмагвглжь а нмйыс восбжу.
Ивгпы жппйгвмабргйж ащамвжйж бйыросжк ж пйгвмаблжэ бйы
росжпржхгпимз «кмвгйж», лбножкго, а ибхгпраг «машгирб нмв
обдблжэ» чгвомкс нмагвглжь ащпрснбй пбк ыипнгожкгл
рбрмо, жйж
– ж бирсбйжбфжж нмймджргйылм миобцгллщу
Оэв жппйгвмабргйгз блжкбйжпы жсхглжгк тмокжомаблжэ
пнмпмалмпрж и бйыросжпржхгпимкс нмагвглжь вгргз. Обнож
кго, а обамрбу Прбсаб [Staub, 1970; 1971] лбсхглжг бйыросжп
ржхгпимкс нмагвглжь номамвжймпы васкэ нсрэкж: ножкг
лэйбпы рби лбщабгкбэ «жлвсифжэ», ногвнмйбббьчбэ нмиб
ампнжрбргйгк нмпйгвпражз нмагвглжэ мвлмбм огаглиб лб
жкглглжг пмпрмэлжэ восбмбм, ж
– омйгабэ жбоб, а имрмомз
васкэ вгрыкж общбощабйбпы пжрсбфжэ мибблжэ нмкмчж.
Ж бргк, пнспрэ лгпимйыим влгз, номамвжйжпы номагомхлщг
ргпрщ бйыросжпржхгпимбм нмагвглжэ, имрмощг аийьхбйж:
амнгоащу, пнмпма огббжомаблжэ огаглиб лб вжпрогппмась
пжрсбфжь (асиж нбвбьчгбм ногвкгрб ж нйбхб ж пмпгвлгз
имклбрщ), амармощу, прогкйглжг нмкмхы аомпймкс а обамрг
ж номвмйджргйылмпры ырмз нмкмчж (ыипнгожкглрбрмо «лгхб
эллм» омлэй имомаис пм пиогнибкж, ж огаглми вмйдгл ащй
нмкмхы гкс пмаобры жу), ж арогрыжу, чгвомпры (ыипнгожкгл
рбрмо сбмчбй огаглиб имлтгрбкж, б бргк бмаможй м лгимгк
агвлмк амйылмк огаглиг, с имрмомбм лгр рбижу пйбвмпргз, ж
Номэайглжэ бйыросжпржхгпимбм нмагвглжэ жппйгвсьрпэ
ж иби ыкнбржхгпижг огбифжж лб пжрсбфжь лгайббмнмйсхжэ
восбмбм, ж иби прогкйглжг огаглиб и пмвгзпражь, нмкмчж,
ж иби тжйблромнжхгпижз бир. А бйыросжкг абдлб жвгэ нмй
лмбм агпимощпржэ, имрмомг а эалмк жйж пиощрмк ажвг нмвоб
скгабгрпэ жппйгвмабргйэкж, лм лбйжхжг имрмомбм нпжумйм
бжхгпиж сймажры ж вмиббры мхглы росвлм. Ибимащ дг кгрмвщ
Бомлтожв мпсчгпражй нймвмрамолсь нмнщрис жппйгвм
аблжэ спймажз тмокжомаблжэ бйыросжпржхгпимбм нмагвглжэ,
нмибщабэ, хрм тбиржхгпимг кмобйжжомаблжг аомпймбм
жкггр бмобвм кглыцжз жйж нмвхбп маобрлщз ыттгир вйэ ном
эайглжэ вгрпимз нмкмчж, пмхсапражэ, чгвомпрж, хгк ргулжиб
лбсхглжэ, мплмабллбэ лб нмибг нмпйгвпражз бйыросжпржхгп
имбм нмпрсниб. Нмвмалмг нмагвглжг, нм клглжь Бомлтожвб,
номжпргибгр ж нмймджргйылмбм мнщрб пгкгзлщу мрлмцглжз
огаглиб. Гчг вбйыцг нм ырмкс нсрж нмцгй Прбса, вмибба, хрм
нливаЭь анЭ, а злплнлж нвбвклз опЭклапоь пл а млдуы крг
бЭыцвалоь а млйлц, пл а млдуы лзЭдшаЭыцвал вв, омлолбо
Ж, лбимлгф, рогрыг лбнобайглжг жппйгвмаблжз а имлргипрг
номпмфжбйылмбм нмагвглжэ жсхбгр мрлмцглжэ пмвгзпражэ,
helping behaviour
иби абжклбэ нмввгодиб ж
бмрмалмпры нмкмббры восб восбс, иби номэайглжг ыкнбржж а пж
рсбфжж лгайббмнмйсхжэ восбмбм ж ащобдглжг чгвомпрж, дгйб
лжэ нмвгйжрыпэ жлвжажвсбйылм фгллщк п восбжкж, бмрмалмпры
Тслвбкглрбйылбэ обамрб Уборцмолб ж Кгэ «Жсхглжг
ножомвщ убобиргоб» ащйб нмпаэчглб жсхглжь пмфжбйылмбм
нмагвглжэ вгргз а вжбнбмлг хгпрлмпрылгхгпрлмпры ж жлвж
ажвсбйжкиммнгобржалмпры, иби лбжамйгг абдлщу, п рмхиж
оглжэ бармома, ибхгпра йжхлмпрж, рби иби млж лгмаумвжкщ
вйэ лмокбйылмбм тслифжмлжомаблжэ иби ибдвмбм жлвжажвб,
рби ж мачгпраб а фгймк. Пмфжбйылм дгйбргйылмз эайэгрпэ
рглвглфжэ вгзпрамабры а жлргогпбу восбжу. Юрб рглвглфжэ
ногвпрбайглб имлржлсскмк, ыипрогкбйылщкж рмхибкж им
рмомбм эайэьрпэ, п мвлмз прмомлщ, иобзлжз жлвжажвсбйжк
ж, п восбмз
– ащпцжг тмокщ иммнгобфжж. Юрб рглвглфжэ а
жлвжажвсбйжк, прогкйглжг жлвжажвсбйылм ногамзрж
иммнгобфжэ ам жкэ пмпрэблжэ босннщ, кгдбосннмамг
пмнголжхгпрам (имлисоглфжэ) ж мвлмаогкгллм иммнг
Вйэ огбйжбфжж ыипнгожкглрбйылщу бвбх бармобкж ащй
пмвбл можбжлбйылщз жлпроскглрбожз, аийьхбьчжз облм
маоблщг ргпрмащг пжрсбфжж, айжижг и огбйылщк. Нгоабэ
босннб ргпрма вжттгоглфжомабйб жлвжажвсбйжк ж нгоащз
ырбн иммнгобфжж: ырм рби лбщабгкщз ргпр «памамвлмбм ащ
амоб» (ащамо огаглимк лббобвщ б пвгйбллсь пмакгпрлсь
обамрс а нмйыс босннщ жйж а памь нмйыс), ж ргпр «ыттги
ржалмпрж иммнгобфжж», а имрмомк бкгоэйбпы
клопщ нЭблпш кЭ овбь  кЭ анрммр
. Армобэ босннб ргпрма, мн
огвгйэьчжу иммнгобржалмпры лгпмпрэбргйылмбм убобиргоб,
аийьхбйб «ргпр нглбйб» (огаглис вбожйж нглбй п облммаоб
лщкж ногвкгрбкж, нмпйг хгбм гкс ногвйбббймпы нмвгйжрыпэ п
восбжкж вгрыкж). Восбмз ргпр ащй нмвмагл нгоамкс: лгмаум
вжкм ащйм а ргхглжг васу лгвгйы пмаобры а имлагор ножайг
ибргйылщг ногвкгрщ, ногвлблбхбьчжгпэ амйылщк вгрэк,
бргк жкгоэймпы имйжхгпрам ж ибхгпрам пмаобллщу агчгз. Ж
рогржз ргпр
– «рбзлмг бмймпмаблжг» нм нмамвс ащжбобллщу
ийбппмк вглгб, имрмощг ногвйбббймпы: обпногвгйжры кгдвс
апгкж, жйж мрвбры «мрйжхлжибк», жйж снмрогажры лб лсдвщ
ийбппб, жйж нмдгорамабры. Мнщрщ номамвжйжпы а пжрсбфжж
пмогалмаблжэ кгдвс босннбкж, ножхгк вйэ пмнмпрбайглжэ
– номжамйылм пмпрбайгллщг ыипнгожкглрбрм
Миббймпы, хрм сомаглы
, б пйгвмаб
ргйылм
– номвсиржалмпры обамрщ обвж босннмамз лббобвщ ащйб
ащцг нм побалглжь п жлвжажвсбйылмз рмйыим а мвлмк пйсхбг

Рбижк маобмк, а вбллщу жппйгвмаблжэу иммнгобржа
лмпры эайэгрпэ ногдвг апгбм жлвжажвсбйылмз йжхлмпрлмз
мпмагллмпрыь огаглиб, амаобацгз а пгаэ обйжхлщг бпнгирщ:
чгвомпры ж агйжимвсцжг а прогкйглжж нмвгйжрыпэ йжхлм
фгллщк п восбжкж, бмрмалмпры обамрбры лб айббм ийбппб ж
можглрбфжь лб босннс пагопрлжима. Нож ырмк цимйылщз
ийбпп иби огбйылбэ пмфжбйылмнпжумймбжхгпибэ нгогкгллбэ,
гваб йж лг ангоащг аамвжкбэ аммачг а блбйж номпмфжбйы
лмбм нмагвглжэ огаглиб, жпнмйысгрпэ бармобкж, и пмдбйг
лжь, йжцы а ибхгпраг лгимрмомбм алгцлгбм нм мрлмцглжь
и жлвжажвс тбирмоб, памгмаоблмбм тмлб. Иомкг рмбм, пбкб
иммнгобржалмпры номэайэгрпэ, иби лж нбобвмипбйылм, алг
апэимбм имлргипрб иммнгобфжж, р.
г. пмросвлжхгпраб ж абж
Юрж мапрмэргйыпраб лг кмбйж, лб лбц абйэв, лг нмайжэры
лб пвгйбллщз жппйгвмабргйэкж ащамв м пжрсбржалмпрж имм
нгобфжж иби огбифжж, пнгфжтжхгпиж номэайэьчгзпэ а рмз
жйж жлмз пжрсбфжж ж тбиржхгпиж лг жкгьчгз огбйылмз вг
Иммнгобржалмпры иби helping behaviour, иббймпы ащ, «лб
нгоащз абйэв, амйгг апгбм мрагхбгр бскбллмз жвгг вгзпрагл
лмпрж, имлиогрлмпрж мрийжиб жлвжажвб лб лгайббмнмйсхжг
жйж нмрогалмпры восбмбм жлвжажвб, умрэ пбкж ыипнгожкгл
рбйылщг пжрсбфжж, а имрмощу млб кмвгйжосгрпэ,
– бйбалщк
маобмк, тжйблромнжхгпижг, лбжкглгг мрагхбьр ырмз жвгг.
Омокбржалбэ бжнмргб нмагвглжэ
– нмкмчж восбжк ногв
прбайглб Щабофгк [Schwarz, 1973], вйэ имрмомбм рбимг нм
агвглжг эайэгрпэ мпсчгпрайглжгк йжхлмпрлщу жлвжажвс
бйылщу лмок. Млж кмбср ащры йжам бирсбйжжомаблщ, йжам
лгр. Спймажэ рбимз бирсбйжбфжж, нм Щабофс, лмпэр ногжкс
чгпрагллм имблжржалщз убобирго ж ащпрснбьр иби огцглжг
жлвжажвмк «кгоиблржйылщу, ноббкбржхгпижу» бвбх, а имрм
ощу мл жпумвжр ж амкмдлщу нмпйгвпражз памжу нмпрснима,
аагцжабэ вйэ пгаэ, хрм ащбмвлгг: пйгвмабры лмокг, жйж лг
пйгвмабры гз. Рбижк маобмк, нмвмалбэ робирмаиб иммнгоб
ржалмбм нмагвглжэ лбхжпрм йжцбгр гбм лобапрагллмбм, бс
кбллмбм лбхбйб, снмвмайээ жлвжажвб имкныьргос, «ащхжп
Обппкмроглжг пмфжбйылмнпжумймбжхгпижу спймажз тмокж
омаблжэ бскбллмпрж ногвнмйбббгр лбйжхжг жлвжажвсбйылм
нпжужхгпижу памзпра с огаглиб иби алсрогллжу ногвнмпщ
йми бскбллщу мрлмцглжз. Мвлжк ж рбижу памзпра эайэгрпэ
пнмпмалмпры огаглиб
аопЭпщ а млдуы бнралал
, мрлгпржпы и
восбмкс, иби асврм ыржк восбжк эайэгрпэ мл пбк, р.
г. гбм пнм
пмалмпры и
. Юрб пнмпмалмпры эайэгрпэ абдлгз
цжк спймажгк нмлжкблжэ пмпрмэлжэ восбмбм хгймагиб ж пм
— (от позднлат. identificare
— отождст
— 1) опознани, распознавани чго-либо, кого-либо;
Аагвглжь нмлэржэ жвглржтжибфжж а нпжумймбжхгпись
лбсис ножнжпщабгрпэ И.
Тогзвс, имрмощз а лбхбйг XX
ангоащг жлргоногржомабй лгимрмощг эайглжэ нбрмймбж
хгпимз вгногппжж нмпогвпрамк кгублжкб жвглржтжибфжж.
Нмвлгг И.
Тогзв обпцжожй птгос ножкглглжэ нмлэржэ
жвглржтжибфжэ вйэ блбйжб плмажвглжз ж машэплглжэ лг
имрмощу млрмбглгржхгпижу номфгппма, п нмкмчыь имрмощу
кбйглыижз огаглми кмвгйжосгр пгаэ нм маобфс лбхжкщу
восбжу. Пхжрбймпы, хрм жвглржтжибфжэ абдлб вйэ обажржэ
пмагпрж, жлргожможбфжж фгллмпрлщу ногвпрбайглжз омвж
Тбиржхгпиж апг псчгпрасьчжг имлфгнфжж жвглржтжиб
фжж ножлфжнжбйылм жпумвэр ж нпжумблбйжб, б ащвгйгллщг
Тогзвмк нэры ржнма жвглржтжибфжж эайэьрпэ мрнобалщкж
Жпрмйимащабэ жвглржтжибфжь а ргокжлбу пмфжбйылмбм лб
схглжэ, Пжоп [Sears, 1961], Кбсого [Mowrer, 1950] ж восбжг,
пйгвсэ Тогзвс, аамвэр а мамомр ваб ргокжлб: блбйжржхгпибэ
жйж «обажабргйылбэ» (developmental) жвглржтжибфжэ ж бб
огппжалбэ (бкгчбьчбэ). Нгоабэ тмокб аийьхбгр лбамо
тбирмома, айжижз и нмвобдблжь иби жкжрбфжмллмкс лб
схглжь, имбвб кбйглыижз огаглми нщрбгрпэ иби ащ блмам
амппмвбры жпнщрбллмг облгг свмамйыпражг, ножлжкбьчгг
ажв «арможхлмбм нмвиогнйглжэ» [Kagan J. , 1958], рбижк маоб
мк, нмармоээ вгзпражэ, имрмощг облгг ащщабйж, лбножкго,
нмуабйс жйж лббобвс аомпймбм, огаглми иби ащ бирсбйжжос
гр памж пмапрагллщг номцйщг ножэрлщг мчсчглжэ, нмвма
лм рмкс, иби кбйглыибэ вгамхиб, ножджкбьчбэ ж имокэчбэ
исийс, ампномжамвжр эимащ лгимрмомг свмамйыпражг, жпнщ
рбллмг гь, имбвб гг кбры мпсчгпрайэйб нмвмалмг вгзпражг
п лгз пбкмз. Армобэ тмокб жвглржтжибфжж
– ббогппжалбэ
(бкгчбьчбэ)
– мащхлм жййьпрожосгрпэ лбайьвглжгк б
нмагвглжгк васуйгрлгбм кбйщцб, облгг лбиббллмбм б об
ажрсь хбцис ж ргнгоы а мрпсрпражг аомпйщу нщрбьчгбмпэ
алмаы вмпрбры хрмрм пм прмйб. Огаглми рэлгрпэ, нмрмк кгвйжр,
пбк пгаг бомжр «лгйыэ!» ж мпрбайэгр амдвгйгллщз ногвкгр.
Ж ырмбм «кмобйылмбм» нмагвглжэ бийьхбгрпэ, хрм огаглми,
жвглржтжфжомабацжпы п лгимрмощкж бногрбкж омвжргйгз,
а огсйырбрг номэайэгр спрмзхжампры и пмайблс, р.
г. пноба
йэгрпэ п лгнмпогвпрагллщк дгйблжгк нсргк аийьхглжэ лг
имрмощу сбомдбьчжу цбаймлма нмагвглжэ омвжргйгз (жйж
Вмйыцжлпрам ж жкгьчжупэ жппйгвмаблжз жвглржтжиб
фжж иби тслифжж мрлмцглжз кгдвс омвжргйэкж ж вгрыкж
бифглржосьр алжкблжг лб бкажабйглрлмпрж ыржу мрлмцг
лжз иби пмгвжлглжь а огаглиг, п мвлмз прмомлщ, рогамбж нм
нмамвс нмргож омвжргйыпимз йьааж ж мвмаоглжэ, ж п восбмз
Нгоамлбхбйылм амлжицгг а лгвобу нпжумблбйжржхгпимз
ргможж, нмлэржг жвглржтжибфжж с лгимрмощу жппйгвмабрг
йгз ножмаогрбгр рглвглфжь нмпргнгллмбм мпамамдвглжэ мр
Гчг а 1948
б. Б.А.
Ибнмомдфгк мпсчгпрайглм жппйгвмаблжг
ампножэржэ пибиж огаглимквмцимйылжимк, а имрмомк б
ромлср амномп м пнмпмалмпрж огаглиб прбажры пгаэ лб кгп
рм бгомэ пибиж, иби мпмамз алсрогллгз нпжумймбжхгпимз
биржалмпрж, аг имрмомз лгамкмдлб лжибибэ рамохгпибэ
вгэргйылмпры. Юкмфжмбгллбэ пжрсбфжэ ампножэржэ пибиж
пнмпмапрасгр, иби мркгхбгр Б.А.
Ибнмомдгф, рмкс, хрм «ог
аглми лбсхбгрпэ прблмажрыпэ лб нмжфжь бгомэ, кщпйгллм
гкс пмвгзпрамабры, обвмабрыпэ гбм спнгубк, ж мбмохбрыпэ ж
б лгсвбх» [Ибнмомдгф
, п.
39], р.
г., кмдлм пиббры, огаглми,
Омйж жвглржтжибфжж а тмокжомаблжж бйыросжпржхгпижу
спрблмами йжхлмпрж нмпаэчглщ обамрщ Г.Г.
многвгйээ жвглржтжибфжь иби нгогджаблжг рмдвгпраб мв
лмбм жлвжажвб п восбжк, бармо сибщабгр лб лгмаумвжкмпры
мачгбм ыкмфжмлбйылмбм тмлб, магпнгхжабьчгбм номфгпп
снмвмайглжэ восбмкс, нож ырмк ыипнгожкглрбйылбэ кмвгйы
промжрпэ нм ножлфжнс ыкнбржхгпимбм огббжомаблжэ жлвж
ажвб лб бросвлжргйылсь пжрсбфжь восбмбм. Жвглржтжибфжэ
ащщабгрпэ пбкжк ыипнгожкглрбрмомк п нмкмчыь мпмамз
жлпросифжж, а имрмомз бмаможрпэ, хрм жпнщрсгкмкс, пйгвэ
чгкс б ащнмйлглжгк бвблжэ, ногвпрмжр а пйгвсьчгз пг
ожж пбкмкс ащнмйлэры нмвмалмг. Нмнщриж «огбйылмбм» жп
нщрсгкмбм нмкмхы «клжкмкс» жпнщрсгкмкс обпфглжабйжпы
иби бирсбйжбфжэ пкщпймамз бйыросжпржхгпимз спрблмаиж
Огаглми плбхбйб лбсхбгрпэ мрйжхбры пгаэ мр миосдбь
чгбм кжоб, бргк мл ножумвжр и мрйжхглжь хгймагхгпижу пс
чгпра мр восбжу машгирма, нмрмк пгаэ мр восбжу. Пжлиогржк
лгобпхйглгллмпрж Э ж ОгЭ с огаглиб пкглэгрпэ мрлмцглж
экж номржамнмпрбайглжэ пгаэ плбхбйб кжос, нмрмк восбжк
йьвэк, бргк спрблмайглжэ пмбйбпмабллмпрж ж мннмжфжж,
абжклмпрж ж обмачгллмпрж. Огвжттгоглфжомабллбэ
жвглржтжибфжэ, агосчбэ лбхбйм мр пмпрмэлжэ мачлмпрж п
кбргоыь, нмпргнгллм спрснбгр кгпрм амйгг вжттгоглфжом
абллмз, аийьхбьчгз памь номржамнмймдлмпры
– мрхсд
вглжг, имбвб жлвжажв кмдгр лг рмйыим ножлжкбры, лм ж мр
агоббры, лг рмйыим йьажры, лм ж лглбажвгры, пмпробвбры жйж
Жвглржтжибфжэ, иби снмвмайглжг, пмбйбпмаблжг, пмйж
вболмпры магпнгхжабгр спамглжг пнмпмама нмагвглжэ, лмок,
имлаглфжмлбйылщу омйгз; амлжилмаглжг мрхсдвглжэ (мам
ЗЭмлнлгву А.В.
Нпжумймбжэ ампножэржэ пибиж огаглимквмцимйылж
пмайглжэ, мрпроблглжэ, номржамнмпрбайглжэ) маспймайглм
обажржгк с огаглиб лбхбйылщу тмок пбкмпмлблжэ, нмр
огалмпрыь срагодвбры ж бамгащабры памь пбкмпрмэргйы
лмпры, иожржхгпиж мрлмпжрыпэ и рогамаблжэк аомпйщу. Пнм
пмалмпры огаглиб и жвглржтжибфжж ж мрхсдвглжь кмдлм
ногвпрбажры васгвжлщк лгобощалщк номфгппмк, аийьхбь
чжк мвлмаогкгллм бппжкжйэфжь пмфжбйылмбм (а цжомимк
пкщпйг) ж нмпйгвсьчсь пгйгифжь, мрамо, ножлэржг жйж
мрагодглжг вйэ огбйжбфжж а нобиржис мачглжэ п кжомк
агчгз ж кжомк йьвгз. Ом ырмр номфгпп п многвгйгллмбм км
кглрб млрмбглгб, нм апгз агомэрлмпрж, лбхжлбгр ащры ма
обчгллщк с огаглиб лб пгаэ пбкмбм, памг пбкммногвгйглжг,
ащобдбэпы а пмбйбпжж жйж обппмбйбпмабллмпрж, ножлэржж
жйж мрагодглжж, пмйжвболмпрж жйж мннмжфжж: пбкмсбйса
Номржамогхжащз убобирго пбкмбм хгймагхгпимбм ащ
ржэ п лгмаумвжкмпрыь многвгйэгр вжбйгиржис обажржэ гбм
лобапрагллмпрж. Ам абжкммрлмцглжэу п восбжкж йьвыкж,
п мачлмпрыь, номэайэгрпэ прогкйглжг хгймагиб снмвмажры
памз всцгалщз кжо всцгалмкс кжос восбмбм, лм акгпрг п
ргк, мчсржры памь лгбажпжкмпры ж бармлмкжь. Гвжлпрам
жвглржтжибфжж•мрхсдвглжэ (Ж
М) эайэгрпэ мачгз бим
лмкголмпрыь млрмбглгржхгпимбм лобапрагллмбм обажржэ
йжхлмпрж, б номржамнмймдлмпры кгдвс лжкж
– жпрмхлжи
гг обажржэ: пмуоблглжг абйблпб кгдвс жвглржтжибфжгз
ж мрхсдвглжгк а имлиогрлщу жпрможхгпижу спймажэу тмо
кжомаблжэ жлвжажвб магпнгхжабгр лбжамйгг бскбллмг вйэ
имлиогрлщу жпрможхгпижу спймажз мрлмцглжг жлвжажвб и
Нпжумймбжхгпижк мплмаблжгк вйэ ногвнмймдглжэ м нож
омвг бскбллмпрж кмбср пйсджры ногвпрбайглжэ
обажржж огаглиб мр пжлиогржкб, лгобпхйглгллмпрж пмлб
лжэ и мрлмцглжэк абжклмпрж, пмбйбпмабллмпрж, имрмощг,
нм Нжбдг, бийьхбьрпэ а пнмпмалмпрж ажвгры агчж п рмхиж
оглжэ восбмбм хгймагиб, хрм пбкм нм пгаг лж а кбйгзцгз
пргнглж лг жпийьхбгр лгамкмдлмпрж нмвобдблжэ жйж ном
Пиаж (1896—1980)
— швйцарский психолог, крупный
спциалист в области тории познания, психологии разви
тия, экспримнтальной психологии. Автор тории стадий
развития интллкта, мтода клиничской бсды, разра
ботчик особого направлния исслдований
— гнтичская
Рбижк маобмк, апг мплмаблжэ (тжймпмтпижг, жпрможхгп
ижг, нпжумймбмнгвббмбжхгпижг) кмбср пйсджры бобскглрбкж
а нмйыс нмймдглжэ м вжбйгиржхлмпрж обажржэ бскбллмпрж
с огаглиб, ногвпрбайгллмз а ажвг вжумрмкжж: жвглржтжиб
Жрби, жппйгвмаблжэ жвглржтжибфжж с вгргз а босагдлщу
обамрбу мпсчгпрайэьрпэ а фгймк, иби а лбнобайглжж ийбп
пжхгпимбм нпжумблбйжб (жсхглжг жкжрбфжж, бкгчглжэ,
нмвобдблжэ, ножлэржэ омйж омвжргйгз ж но.), рби ж а лгморм
вмипбйылмк нпжумблбйжг (жсхглжг номфгппма, паэбллщу п
спамглжгк лобапрагллщу лмок, ножпнмпмайглжгк жлвжажвб
и пмфжбйылмз погвг ж р.
в.). Иомкг рмбм, псчгпрасьр нмнщриж
ащзрж б ногвгйщ тогзвжпрпижу рмйимаблжз эайглжэ жвгл
ржтжибфжж а птгос ыкмфжмлбйылмз джлж псашгирб, обаж
А мргхгпрагллмз нпжумймбжж обажабгрпэ ногвпрбайглжг
ма жвглржтжибфжж, иби кгублжкг нпжужхгпижу номфгппма,
паэбллщу п мрлмцглжгк жлвжажвб и восбжк жлвжажвбк

ырм номфгппщ ыкнбржж, тмокжомаблжэ пкщпймащу бйыросжп
ржхгпижу спрблмами, кгдйжхлмпрлщу айжэлжз ж р.
н. Апг ог
йыгтлгг номэайэгрпэ нмлжкблжг жвглржтжибфжж иби мпмамбм
омвб кгублжкб
– кгублжкб жлргожможбфжж, жкгьчгбм
васгвжлсь ножомвс: п мвлмз прмомлщ
– ырм снмвмайглжг, пм
бйбпмаблжг, ножлэржг (жвглржтжибфжэ), п восбмз
– мрагодг
Мргхгпрагллщг жппйгвмабргйж имлиогржжосьр ножлфжн бс
кбллмпрж ам абжкммрлмцглжэу йьвгз, маобчбэпы и мрлм
цглжэк пмйжвболмпрж, абжкмнмкмчж, пмсхбпржэ, биржалмбм
«пмнгогджаблжэ мачжу фгллмпргз». Вмцимйылщз амобпр,
нгоащг бмвщ джлж огаглиб, амобпр «нгоамлбхбйылмбм пийб
вщаблжэ йжхлмпрж» (Б.О.
Мгмлрыга) эайэгрпэ ргк абдлгз
цжк нгожмвмк, имбвб огаглми ножмаогрбгр многвгйгллщг
лбащиж мачглжэ, имбвб номжпумвжр спамглжг жк ыржхгпижу
лмок, тмокжосгрпэ номжамйылмг, «йжхлмпрлмг» нмагвглжг
Юйыимлжл, Б.А.Ибнмомдгф), ножмаогрбгрпэ скглжг вгзп
рамабры а жлргогпбу восбжу йьвгз (B.C.
Ксужлб, Р.Б. Огнжлб,
Пкжолмаб), р.
г. жкгллм а ырж бмвщ бомдвбгрпэ хсапрам
КЬ. А жппйгвмаблжэу мргхгпрагллщу нпжумймбма ж нгвббмбма
ножлфжн бскбллмпрж ж имййгиржажкб ножлжкбгр тмокщ: пм
росвлжхгпраб ж абжкмнмкмчж, восдащ, вмаомдгйбргйылмпрж,
Жппйгвмаблжэ Б.А.
Ибнмомдфб ж Э.И.
Огагомажх лбкг
лсьр пмамз мхглы абдлщз ырбн жсхглжэ имййгиржажпрпижу
кмржама вмцимйылжима: мр майбвглжэ жкж лблжэкж м лмо
кбу нмагвглжэ а имййгиржаг, лг жкгьчжкж гчг вмпрбрмхлмз
нмасвжргйылмз пжйщ, вм прогкйглжэ вгргз памжкж кмобйы
лщкж нмпрснибкж бпйсджры нмймджргйылсь мфглис аомп
ймбм ж, лбимлгф, нмэайглжг нмрогалмпрж а айббмнмйсхжж вос
бжу йьвгз. Мпмась омйы а прблмайглжж бскбллмбм мрлмцглжэ
и восбжк йьвэк ножмаогрбьр мпмащг «склщг» ыкмфжж, эайэ
ьчжгпэ памгмаоблщк гвжлпрамк «бттгирб ж жлргййгирб»
(нм М.П. Ащбмрпимкс) ж ащнмйлэьчжг омйы «ыкмфжмлбйы
лмбм аммаобдглжэ», ногвхсапражэ пжрсбфжж, имрмобэ кмдгр
амлжилсры а огсйырбрг вгзпражз огаглиб ж мфглиж лбхглжэ
Мпмамг кгпрм а пжпргкг имййгиржалщу абжкммрлмцглжз
вгргз мрамвжрпэ жбог, эайэьчгзпэ, нм многвгйглжь В.В.
имлжлб, «цимймь номжамйылмбм нмагвглжэ огаглиб»,
«цимймз кмобйж а вгзпражж». Апйгв б М.П.
Ащбмрпижк, обп
пкброжабэ омйгась жбос иби иммнгобржалсь вгэргйылмпры,
мргхгпрагллщг жппйгвмабргйж ножвбьр гз абдлмг лбхглжг а
магпнгхглжж восдгпижу абжкммрлмцглжз вгргз, нмпимйыис
жкгллм а жбог огаглми прбйижабгрпэ п лгмаумвжкмпрыь пм
бйбпмащабры памж вгзпражэ п восбжкж, нмвхжлэрыпэ нобажйбк,
мибщабры нмкмчы. А обамрбу мргхгпрагллщу бармома имййги
ржалбэ вгэргйылмпры вгргз мибщабгрпэ лг номпрм анйгргллмз
а риблы пбкжу жппйгвмаблжз вгрпижу абжкммрлмцглжз а иб
хгпраг лгмаумвжкмбм спймажэ жу псчгпрамаблжэ, лм ж ащпрс
Мвлбим ыкнжожхгпибэ нобиржиб жппйгвмаблжэ мрлм
цглжз вгргз робвжфжмллм абжосгрпэ лб кгрмвбу лгнмп
огвпрагллмбм лбайьвглжэ, нож имрмомк босннмабэ, нм ног
жксчгпрас жбомабэ, пржужзлм амлжибьчбэ вгэргйылмпры
Иомкг рмбм, «ыкнжожхгпимг бпжйыг», пмфжмкгрожхгпимз
номфгвсощ, огбйылм жпийьхбьчгз босннс, нм псрж вгйб, ыйж
кжлжосгр пмфжбйылщз имлргипр ж тжипжосгр нмагоулмпрлщг
убобиргожпржиж ыржу абжкммрлмцглжз ржнб пжкнбржз
– бл
ржнбржз. А ырмз паэж, агомэрлм, нмйглм апнмклжры бкгхб
лжг В.В.
Юйыимлжлб, имрмомг мл ащпиббй гчг а 1931
б. м рмк,
хрм «
орбчвзпакшв мвнвгаЭкь пмЭ оймЭпжЭкпмЭпж,
пмЭ бнргбш  лбцт кпвнвола
– вопщ аплнфкшв лбнЭдлаЭ
кь, алдкзЭыцв, а оалы лфвнвбщ, ихщ кЭ локлав олайвопклж
бвьпвищклоп, ьаиьыцвоь вв нвдрищпЭплй
». Юрм йжцлжз об
пажвгргйыпрасгр м рмк, хрм огбйылщз кгублжк мрлмцглжз
огаглиб п восбжкж ж и восбжк а босннг кмдгр бвгиабрлм ащ
эажры фгйглбнобайгллщз блбйж пмфжбйылм маспймайгллмз
Шогащхбзлм нймвмрамолбэ нмнщриб рбимбм блбйжб ащйб
мпсчгпрайглб а жппйгвмаблжэу П.Б.
Эимапмл, бвг ащйж ргмог
ржхгпиж обобамрблщ ж ыкнжожхгпиж амнймчглщ обйжхлщг
кмвгйж нобиржхгпижу пжрсбфжз, а имрмощу пмвгодбргйылщг
ногвкгрлмпкщпймащг паэж кгдвс жлвжажвбкж ащпрснжйж
а ибхгпраг тслифжж машгиржалщу спймажз пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж. Иброббжабэ йжцы «агчлмномвсиржалщз» бпнгир
вгэргйылмпрж, П.Б.
Эимапмл сагвжргйылм вмибщабгр вгрго
кжлжомабллщз убобирго, пийбвщабьчжупэ а пбкмк номфгппг
ащнмйлглжэ вгэргйылмпрж, мрлмцглжз кгдвс вгрыкж, имбвб
лбчвзпакЭь илазЭ олайвопклж бвьпвищклоп бзпрвп адЭ
йллпклхвкь, млбфкьь овбв кбабрЭищкшв пвкбвку лпбв
Жвгэ обппкмроглжэ алсрожбосннмащу мрлмцглжз пиамы
ножкс васу абдлгзцжу иожргожга
– пргнглж мнмпогвп
рамабллмпрж ыржу мрлмцглжз пмвгодблжгк босннмамз вг
– п мвлмз прмомлщ, ж мачгпрагллмз лбхжкмпрж
пбкмз вгэргйылмпрж
– п восбмз, миббацбэпэ ыаожпржхлмз
вйэ пмфжбйылмнпжумймбжхгпижу жппйгвмаблжз боснн ж имй
йгиржама, мибщабгрпэ агпыкб номвсиржалмз ж вйэ нмвумвб и
Мнржкжбфжэ жппйгвмаблжз пмфжбйылмнпжумймбжхгпимз
номайгкбржиж бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжибк бийь
– а обобамриг ногвпрбайглжэ м бс
кбллмпрж, амнгоащу, иби м фгллмпрлмк мрлмцглжж
и восбмкс хгймагис «иби хгймагис» ж, амармощу, иби
тслифжж «имййгиржалмбм нмагвглжэ ж пмросвлжхгп
– а жсхглжж мнмпогвпрасьчжу кгуб
лжкма пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вйэ тмокжомаблжэ
бскбллщу мрлмцглжз вгргз, а хбпрлмпрж, блбйж гг пм
– а пмвблжж бвгиабрлмбм ыкнжож
хгпимбм жлпроскглрбожэ, нмамйэьчгбм огбйжмабры
Жрби, вм лгвбалгбм аогкглж а мргхгпрагллмз нпжумймбжж
номайгкб бскбллщу мрлмцглжз ащйб нмпрбайглб ж огцбйбпы
иби номайгкб жсхглжэ имййгиржажкб, ампнжрблжэ а ог
аглиг «Кщхсапраб». Нож ырмк абдлгзцжк ргмогржхгпижк
нмймдглжгк эайэймпы нмймдглжг ма мнмпогвпрасьчгк уб
обиргог пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вйэ тмокжомаблжэ бскбл
Язлболк О.А.
Нпжумймбжхгпижг номайгкщ ыржхгпимбм обажржэ вгргз.
лщу абжкммрлмцглжз вгргз. Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры иби
спймажг ж иби погвпрам тмокжомаблжэ бскбллщу мрлмцглжз
жппйгвсгрпэ а обйжхлщу бпнгирбу: п рмхиж оглжэ гг пмвго
Мвлбим а ыкнжожхгпимз нобиржиг имлиогрлщу жппйгвм
аблжз пмвгодбргйылщз блбйж пбкмз вгэргйылмпрж лгогвим
ащлмпжрпэ б пимаиж, ж алжкблжг жппйгвмабргйгз лгжагдлм
имлфглрожосгрпэ лб алгцлжу, нмагоулмпрлщу убобиргожпрж
Ножлфжнжбйылм лмамг огцглжг номайгкщ бскбллмпрж ногв
прбайэгр пмамз а оспйг имлфгнфжж вгэргйылмбм мнмпогвпрам
аблжэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз жппйгвмаблжг тглмкглб
злиивзпаопозлж бвкпсзЭу
(ИЖ). Имлфгнрсбйылбэ
пугкб ИЖ, обобамрбллбэ А.Б.Нгромапижк, нмамйэгр хг
ог огбйылщг босннмащг абжкмвгзпражэ сажвгры прмэчжг
б лжкж ж лг апгбвб ыипнйжфжомабллщг йжхлмпрлщг абж
кммрлмцглжэ. Мбрглрлбэ просирсоб ыржу абжкммрлмцглжз
спнгцлм ащэайэгрпэ нмпогвпрамк пиощрмбм вйэ жпнщрсгкщу
убобиргоб пбкмз номфгвсощ, можглржосьчгз лб жлщг бвбхж,
хгк вгзпражргйылщг фгйж ыипнгожкглрбрмоб, хрм плждбгр аг
Иднтификация внутригрупповая (коллктивистская)
— воз
никающая в совмстной дятльности форма гуманных отно
шний, при которой прживания одного из группы даны дру
гим как мотивы повдния, организующи их собствнную
дятльность, направлнную одноврмнно на осущствлни
групповой цли и на устранни фрустрируюших воздйствий.
Психологичской основой И. к. являтся складывающаяся в
совмстной дятльности опрдлнная готовность субыкта
чувствовать, прживать, дйствовать в отношний другого
Обйжхжг васу пнмпмама ножкглглжэ пблифжз б
(лбибблжэ апгз босннщ) ж
(лбибблжэ мвлмбм ж босннщ)
– вбгр амкмдлмпры
нмйсхбры бвгиабрлщг вбллщг ма мрлмцглжж хйглма босннщ
и лбиббллмкс, нож ырмк пжрсбфжэ жлргбобйылмбм лбибблжэ
Пжрсбфжж ИЖ эайэьрпэ ножлфжнжбйылм жлщкж, хгк пж
рсбфжж ащэайглжэ ыкнбржж, бйыросжкб, helping behavior, бвг
мрлмцглжэ кгдвс жлвжажвбкж лбумвэрпэ а нймпимпрж псаш
гирпсашгирлмз можглрбфжж, (SS) «йжам э
– йжам восбмз» ж
мр ргу жппйгвмаблжз имййгиржажпржхгпимз лбнобайгллмпрж,
мрлмцглжэ а имрмощу лмпэр псашгирмашгирлщз убобирго (S
Ногвпрбайгллщг а ИЖ псашгирпсашгирмашгирлщг мрлм
цглжэ эайэьрпэ гвжлпрамк мрлмцглжз и восбмкс, иби и пгаг
пбкмкс, хгог мрлмцглжг и вгйс. Нмагвглжг ржнб ИЖ
– ырм
лг ногвнмхрглжг жлргогпма мвлмбм жлргогпбк апгу, ырм ж лг
«дгорамножлмцглжг» памгбм рмабожчб лб бйрбоы босннмамз
фгйж, б пмакгпрлмг п лжк огцглжг мачгз бвбхж, айббмвбоэ
нгогпромзиг вгэргйылмпрж, мобблжбфжэ «чбвэчгбм огджкб»
обамрщ, иби гпйж ащ гбм пмпрмэлжг нгогджабймпы ибдвщк ж
Пжрсбфжэ ИЖ кмдгр ащры спнгцлм бвбнржомаблб и вм
цимйылмкс амобпрс, б жкгллм: пмакгпрлбэ босннмабэ вг
эргйылмпры вгргз, а номфгппг имрмомз мвжл ж босннщ жп
нщрщабгр хсапрам вжпимктморб, вжпрогппб, тоспробфжж, б
восбжг схбпрлжиж мобблжсьр пмакгпрлсь вгэргйылмпры рб
ижк маобмк, хрмащ спроблжры лгайббмнмйсхжг рмабожчб.
Тслифжмлжомаблжг тглмкглб ИЖ а босннг ащобдбгрпэ а
ножлблжж б восбжк, иби ж б пбкжк пмамз, обалщу ноба ж
маэбллмпргз, а мибблжж пмвгзпражэ ж нмввгодиж, б рбидг а
рогамабргйылмк мрлмцглжж и пгаг, обалм иби ж и рмабожчбк
Амлжилмаглжь ИЖ ногвцгпрасгр вмйбжз нсры нмпрг
нгллмбм прблмайглжэ ногвнмпщйми, тмокжомаблжэ мног
вгйгллщу пнмпмалмпргз ж скглжз огаглиб
– имблжржалщу,
ыкмфжмлбйылщу, мнгобфжмлбйылщу. ИЖ эайэгрпэ ножкгомк
вмпрбрмхлм пймдлмз ыкмфжмлбйылмимблжржалмз пжпргкщ,
Прблмайглжг ИЖ иби бскбллмбм мрлмцглжэ и восбжк а мл
рмбглгг паэблм п обйжхлщкж
, лб ибдвмк ж имрм
ощу кгублжк жвглржтжибфжж ащнмйлэгр многвгйгллсь тсл
ифжь. Алсрогллээ просирсоб ИЖ иби номэайглжэ бскбллмбм
Об пбкмк лбхбйылмк ырбнг лгмаумвжкщк спймажгк рб
имбм номэайглжэ эайэгрпэ обпнмлбаблжг пмпрмэлжэ, нгог
джабгкмбм восбжк, памгмаоблбэ «жвглржтжибфжэ ыкмфжз».
Клмбмхжпйгллщг лбайьвглжэ ж пнгфжбйылщг жппйгвмаблжэ
вгргз обллгбм амобпрб нмибщабьр, хрм вгрж нмлбхбйс йгбхг
жвглржтжфжосьр ыкмфжж обвмпрж ж блгаб ж росвлгг
– нг
хбйж ж боспрж. Жпумвэ ж ыкмфжмлбйылмз пжрсбфжж имлрбирб
плбхбйб пм аомпйщк, б нмрмк пм пагопрлжимк, огаглми лб
схбгрпэ обпнмлбабры ыкмфжж, спрблбайжабры жу лби ж км
Юрб пнмпмалмпры с вгргз лбхжлбгр пийбвщабрыпэ сдг лб
нгоамк бмвс джлж. А амйгг прбоцгк амобпрг обпнмлбаблжг
ыкмфжж, нгогджабгкмз восбжк, ж хжпрм нгофгнржалмбм бирб,
имбвб лгмаумвжк лгнмпогвпрагллщз машгир ампножэржэ, п
имрмомбм иби ащ «пхжрщабьрпэ» ыипногппжалщг номэайг
лжэ, нмпргнгллм нгогумвжр а имблжржалщз, имбвб псашгир лг
Вйббмвбоэ пнмпмалмпрж и обпнмлбаблжь ыкмфжз, лб пйг
всьчгк ырбнг мпсчгпрайэгрпэ бттгиржалбэ амайгхгллмпры а
пмпрмэлжг восбмбм, млб кмдгр номргибры нм ножлфжнс боб
дглжэ а огсйырбрг спрблмажацгзпэ ыкмфжмлбйылмз паэж
кгдвс жлвжажвбкж. Рбибэ жвглржтжибфжэ п пмпрмэлжгк вос
бмбм нмэайэгрпэ сдг а обллгк амобпрг ж нмамйэгр нгогзрж
мр ыкмфжж
– и вгзпражь; нмырмкс, гпйж бмвмабйщг вгрж лб
хжлбьр нйбибры, ажвэ пйгщ восбмбм, рм вгрж васу йгр сдг
вгйбьр нмнщриж сргцжры обппромгллщу, нмвгйжрыпэ п лжкж
Агомэрлм, бмамоэ ма ыкмфжмлбйылмз жвглржтжибфжж а
обллгк амобпрг, пйгвсгр жкгры а ажвс, хрм п пбкмбм лбхбйб
млб вмжлвжажвсбйжжомабллбэ, а пжйс лгобажрмпрж пбкмпм
лблжэ ж огтйгипжж кбйглыимбм огаглиб, гбм лгпнмпмалмпрж
мрвгйжры памг Э мр хсдмбм. Нмырмкс нмвмалбэ «нблжвгл
ржтжибфжэ», обпрамогллмпры огаглиб а миосдбьчгк, масп
ймайжабгр гбм нмащцгллсь ыкмфжмлбйылсь огбиржалмпры.
Жвглржтжибфжэ кйбвцгбм вмцимйылжиб нож пмуоблглжж
лбхжргйылмз бажпжкмпрж мр алгцлжу пржксйма амйгг жл
вжажвсбйжжомаблб, млб обажабгрпэ лг рмйыим иби пнмпма
лмпры и снмвмайглжь, пмбйбпмаблжь, лм ж иби пнмпмалмпры
и мампмайглжь, и пбкмсрагодвглжь пгаэ иби йжхлмпрж, пнм
Пйгвсьчжз, рогржз, ырбн паэбл п тмокжосьчжкпэ лобап
рагллщк пмлблжгк огаглиб. Ивгпы жвглржтжибфжэ обажабгр
с лгбм пнмпмалмпры лг номпрм прбажры пгаэ лб кгпрм восбмбм,
мрлмпэпы и пгаг иби ащ пм прмомлщ, лм ж пммрлмпжры памг нм
агвглжг п кмобйылмыржхгпижкж лмокбкж, жпумвэчжкж мр
аомпйщу. А пммрагрпражж п лмокбкж мпсчгпрайэгрпэ ножлэржг
огцглжэ ж «номжбощаблжг» пмапрагллмбм вгзпражэ а аммаоб
дбгкмк нйблг. Ж иби лгмаумвжкщз имкнмлглр номжпумвжр
ногважвглжг огсйырбрма пмапрагллмз вгэргйылмпрж лб пмпрм
элжг восбмбм, памгбм омвб ногвхсапражг рмз пжрсбфжж, имрмобэ
кмдгр жкгры кгпрм а огсйырбрг пмагоцбгкщу жлвжажвмк вгзп
ражз ж мфглиж амкмдлщу нмпйгвпражз ыржу вгзпражз вйэ вос
бмбм. Об ырс мпмагллмпры сибщабгрпэ, а хбпрлмпрж, а обамрбу
Ибнмомдфб, бвг пибблм, хрм «
ыйлулкЭищклв мнвбалотцв
кв анЭвп аЭгкры нлищ а лорцвопаивк блхзлищкзЭй слнй
бвьпвищклоп, кЭмнЭаивкклж кЭ рблаивпалнвкв кргб  пнвблаЭ
кж бнрат иыбвж, Э пЭзгв мн ашмликвк лмнвбвивккшт кнЭао
павккшт клнй  мнЭаи млавбвкь
» [Ибнмомдгф
, п.
124]. Вгс
пймалм, рбимбм омвб ногвхсапражг
– лгмаумвжкщз имкнмлглр
бскбллмбм нмагвглжэ ржнб ИЖ, имбвб жлвжажв лбгр ж хсап
расгр, ибижк маобмк гбм вгзпражг мрмагрпэ лб пмпрмэлжг вос
бмбм, ж иби лгмаумвжкм нмпромжры памь вгэргйылмпры, хрмащ
Ж лбимлгф, вгзпражг ж аммаобдбгкмбм нйблб нгогум
вжр а огбйылщз, мпсчгпрайэгрпэ
олибЭнкЭь бвкпсзЭуь
номжпумвэчбэ лб сомалг огбйжбфжж лбкгоглжэ. А ИЖ ырм
номэайэгрпэ а рмк, хрм жлвжажвщ а босннг мобблжсьр «чб
вэчжз огджк» обамрщ, прогкэрпэ и агмцжамхлмкс ащнмй
лглжь бвблжэ а пжрсбфжж, имбвб б мцжаиж лбибщабгрпэ
ирмрм мвжл, а рбимз дг пргнглж, иби а пжрсбфжж лбибблжэ
Жрмбж бйбащ
Иобрижз блбйж обамр а лбнобайглжэу номпмфжбйылмбм нмагвг
лжэ п лгмаумвжкмпрыь рогасгр мркгржры рмр нмжржалщз тбир,
хрм ырж жппйгвмаблжэ сдг пбкж нм пгаг пмвгодбр ногвнмпщйиж
вйэ ащхйглглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ иби ногвкгрб нпжумймбж
хгпимбм блбйжб. Юрм мрлмпжрпэ иби и нмэайглжь многвгйгллщу
ргмогржхгпижу ногвпрбайглжз, анжпщабьчжупэ а номайгкбржис
Умрэ иобрижз блбйж номайгкщ бскбллмпрж а обкибу ащцг
мамлбхгллщу нмвумвма нмиббй пймдлмпры ж номржамогхжампры
ыржу имлфгнфжз, жппйгвмаблжэ а ырмк нйблг мрльвы лг жпхгонб
йж пгаэ ж, лгпмклгллм, асвср номвмйдглщ. А лбпрмэчгг дг аогкэ
апг амйгг амйлсьчгз прблмажрпэ псвыаб сдг лбимнйгллщу а бос
агдлмз нпжумймбжж ыкнжожхгпижу тбирма, лгмаумвжкмпры а жу
Нмвбайэьчгкс амйыцжлпрас жппйгвмаблжз ыкнбржж, бйырос
жкб, иммнгобржалмпрж ножпсчг эалмг пкгцглжг нмлэржз ж а
ргмогржхгпимк нйблг, ж а ыкнжожхгпимк амнймчглжж. Бармощ,
жппйгвсэ номпмфжбйылщг тмокщ нмагвглжэ жлвжажвма, бхбпрсь
лг схжрщабйж пнгфжтжиж ибдвмз ж лжу, номжамйылм жпнмйысэ
жу иби рмдвгпрагллщг. Номржамогхжампры ж лгнмпйгвмабргйы
лмпры пмвгодблжэ имлфгнфжз, лбножкго, ыкнбржж, ножлбгрпэ,
ипрбрж, пбкжкж бкгожиблпижкж нпжумймббкж, нщрбьчжкжпэ
лбзрж гвжлщз ийьх, имрмощз асвгр пнмпмапрамабры жлргбобфжж
Пбкб номайгкб бскбллмбм мрлмцглжэ огаглиб и пагопрлжис
жкггр прмйы вбальь жпрможь ж прмйы амббрщз кгрмвжхгпижз бопг
лбй, хрм, лб нгоащз абйэв, кмдгр нмиббрыпэ пбкм пмамз обскг
ьчгзпэ симоглжацбэпэ нобиржиб ыипнгожкглрбйылмз жмйэфжж
огаглиб мр «нмпрмомллжу» айжэлжз миосдбьчгз погвщ. Юрм вмпрж
ббгрпэ нмпогвпрамк спроблглжэ босннщ ж гг лгжагдлмбм вбайглжэ.
Ножкглжргйылм и жсхглжь спамглжэ кмобйылщу лмок вгрыкж (сп
рмзхжампрж и жписцглжэк, хгпрлмпрж ж нмвмалщк) робвжфжмллбэ
пугкб ыкнжожхгпимз жмйэфжж огаглиб, имбвб мл мибщабгрпэ лб
гвжлг йжам п ыипнгожкглрбрмомк, йжам п пбкжк пмамз, кмдгр ащры
мнобавблб пммаобдглжэкж «хжпрмрщ ыипнгожкглрб», умрэ лгйыэ лг
Мвлбим, имбвб огхы бумвжр ма жсхглжж номпмфжбйылмбм нм
агвглжэ а бпнгирг бскбллщу мрлмцглжз, нмвмалбэ ыкнжожхгп
ибэ пугкб, йжцбьчбэ огаглиб гбм гпргпрагллмбм миосдглжэ,
гваб йж кмдгр пхжрбрыпэ бвгиабрлмз, нмпимйыис млб жпийьхбгр
пбк ногвкгр жппйгвмаблжэ
– огбйылмбм восбмбм ж пмакгпрлсь п
Жагпрлбэ мбоблжхгллмпры ырмбм ножгкб, а памь мхгогвы, лг
жагдлм нмайжэйб лб ногвпрбайглжг м пбкжу мрлмцглжэу вгргз
нм ногжксчгпрас, б «ыкнжожхгпижз абисск»,
жмйжомабллмпры жлвжажвб мр абжкмвгзпражэ п восбжкж ном
амфжомабйб, нмкжкм амйж бармома, мвлмпрмомлльь робирмаис
Мрпсрпражг гвжлмбм нмвумвб а робирмаиг ыкнбржж, бйыросж
кб, иммнгобржалмпрж лг нмамйэгр жпнмйымабры сдг жкгьчжгпэ
вгтжлжфжж, б пжлмлжкжхлмпры а жу снмрогайглжж п лгмаумвж
кмпрыь рогасгр хгримбм оббоблжхглжэ птгощ жу ножкглглжэ.
Нмырмкс, жпумвэ ж ыржу мапрмэргйыпра, кщ нмнщрбйжпы мхгоржры
тбиржхгпиж броббжабгр птгос бттгиржалщу мрийж
има, памгмаоблмбм огмлблпб жлвжажвб лб пмпрмэлжг восбмбм
жлвжажвб, р.
ыйлуЭищклрпвхпвищкры нвЭзуы кЭ фрглв кв
. Юкнбржэ, иби нгогджаблжг нм нмамвс нгогджаблжэ
восбмбм, кмдгр ащщабры жйж пмномамдвбры мрагрлмг вгзпражг,
лм пбкб рбижк вгзпражгк лг эайэгрпэ. Тмокщ ыкнбржзлщу огби
фжз псашгирб кмбср ащры рмдвгпрагллщ хсапрабк «машгирб»: гбм
мажвщ, амйж (пмамйглмаблжг), гбм нгогджаблжз бмоэ жйж обвмп
рж (пмнгогджаблжг) жйж лгрмдвгпрагллщ жк (лбножкго, дбймпры
а мрагр лб вжпрогпп «машгирб», амксчглжг жб лгпнобагвйж
ампрж и лгкс). Юрж номэайглжэ, иби нобажйм, лгномжамйылщ,
пржужзлщ, лг апгбвб имлромйжосгкщ пмлблжгк, лм млж апгбвб
жкгьр нмймджргйылщз кмобйылщз лби. (А пбкмк вгйг, аоэв йж
ыкнбржзлщкж кмдлм лбабры ймобвпрам жйж бажпры, умрэ ырм
иби helping behaviour
нмагвглжгк нм
тбиржхгпиж нмлжкбгрпэ
бвжопавкклмнЭзпфвозЭь нвЭз
уь кбабЭ кЭ квбиЭалмлирфв и млпнвбклопщ бнралал кба
. Тмокб рбимбм вгзпрагллмбм мрийжиб кмдгр ащры обйжхлмз:
– сргцглжг (нмвгйжрыпэ йбимкпрамк, мрвбры жбосцис);
– бчжрб (лбиббры мажвхжиб); нмкмчы
– пмвгзпражг
(саобры п нсрж агймпжнгвжпрб нбйис, нмвлгпрж «промжргйылщг
кбргожбйщ»); ж иммнгобржалмпры иби прогкйглжг пмбйбпмабры
памж вгзпражэ п вгзпражэкж восбмбм (пмсхбпрамаблжг). Нмвма
лщг вгзпражэ кмбср ащры кмржажомаблщ ыкнбржгз, б кмбср ж
рогамаблжэкж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз (жбомз, имлпрос
жомаблжгк ж но.). Анмйлг нмлэрлм, хрм иммнгобржалмпры, умрэ
ж кмдгр ащобдбрыпэ а пнмлрбллмк вгзпражж, рогасгр мр огагл
иб амйгг ащпмимбм сомалэ обажржэ номжамйылмбм нмагвглжэ,
б рбидг лбйжхжэ маобфма, кмвгйгз иммнгобржалмбм вгзпражэ.
Жлщкж пймабкж, огаглми вмйдгл ножайжжргйылм лбры, ибимбм
омвб вгзпражг мр лгбм рогасгрпэ, хрм мл вмйдгл пвгйбры, хрмащ
свмайграможры нмрогалмпры восбмбм жйж спроблжры гбм лгайббм
нмйсхжг. Иммнгобфжэ лг апгбвб кмдгр ащры ам айббм восбмкс, млб
кмдгр ащры ащобдглжгк прогкйглжэ и вмкжлжомаблжь, б нмомз
Шрм ибпбгрпэ бйыросжкб, рм вгпы гпры лгимрмощг пймдлмпрж.
Юрж пймдлмпрж паэблщ п обажржгк пбкмбм нмлэржэ «бйыросжк»
а мащвгллмк пмлблжж ж а лбсхлмз йжргобрсог. Пйгвсэ нм нсрж
«гпргпрагллмбм эщиб», жппйгвмабргйы лгжагдлм снжобгрпэ а
ногвпрбайглжг ма бйыросжкг иби дгорагллмз бифжж, паэбллмз
Пмапрагллм нпжумймбжхгпижз ногвкгр бйыросжпржхгпимбм
нмагвглжэ, бйыросжк многвгйэгрпэ иби
квмнЭайЭпфвоз лнвк
пнлаЭккры бвьпвищклопщ, йлпалй злплнлж ьаиьвпоь лзЭдЭкв
Аагвглжг ибргбможж вгэргйылмпрж нмамйэгр обагпрж нмлэржэ
нмагвглжэ нмкмчж ж бйыросжкб, нмпимйыис бйыросжпржхгпибэ
вгэргйылмпры ащпрснбгр иби мпмащз ажв нмагвглжэ нмкмчж, а
имрмомз пкщпйммаобсьчжк кмржамк эайэгрпэ мибблжг нмкм
Нож рбимз вгэргйылмпрж восбмз жлвжажв ащпрснбгр иби фгйы,
б лг иби погвпрам, аийьхгллмг а имлргипр жлмз вгэргйылмпрж ж
жлщу кмржама. Иомкг рмбм, бйыросжпржхгпибэ вгэргйылмпры эа
йэгрпэ лгноббкбржхгпиж можглржомабллмз вгэргйылмпрыь, ырм
лбхжр, хрм гг номэайглжг лжиби лг ащргибгр лгнмпогвпрагллм
ж пбкжу бвбх, огцбгкщу псашгирмк. А ырмк лбхглжж бйыросжк
нгогпгибгрпэ м нмлэржгк «лбвпжрсбржалмпрж», иби ножлэржэ ж
огбйжбфжж жлвжажвмк фгйж, лг ащргибьчгз ж лгнмпогвпрагл
Амкмдлм, нмвмалщз нсры лгимрмомбм псдглжэ птгощ нож
кглглжэ сиббллщу нмлэржз ыкнбржж, иммнгобржалмпрж ж бйы
росжкб нмамйжр, умрэ ащ а нгоамк ножайждглжж, обагпрж ырж
рож ибргбможж ж обмаобрыпэ а жу кгублжкбу, ногвпрбажа жу иби
обйжхлщг прмомлщ мвлмбм эайглжэ
арйЭкклал лпклхвкь фвил
А обамрбу мргхгпрагллщу бармома нм номайгкг бскбллщу мрлм
цглжз имййгиржалбэ вгэргйылмпры вгргз мибщабгрпэ лг номпрм
анйгргллмз а риблы пбкжу жппйгвмаблжз вгрпижу абжкммрлмцг
лжз а ибхгпраг лгмаумвжкмбм спймажэ жу псчгпрамаблжэ, лм ж
Вм лгвбалгбм аогкглж а мргхгпрагллмз нпжумймбжж номайгкб
бскбллщу мрлмцглжз ащйб нмпрбайглб ж огцбйбпы иби номайгкб
жсхглжэ имййгиржажкб, ампнжрблжэ а огаглиг «Кщхсапраб».
Нож ырмк абдлгзцжк ргмогржхгпижк нмймдглжгк эайэймпы нм
ймдглжг ма мнмпогвпрасьчгк убобиргог пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж вйэ тмокжомаблжэ бскбллщу абжкммрлмцглжз вгргз.
Мвлбим а ыкнжожхгпимз нобиржиг имлиогрлщу жппйгвмаблжз пм
вгодбргйылщз блбйж пбкмз вгэргйылмпрж лгогвим ащлмпжрпэ б
пимаиж, ж алжкблжг жппйгвмабргйгз лгжагдлм имлфглрожосгрпэ
Ножлфжнжбйылм лмамг огцглжг номайгкщ бскбллмпрж ногв
прбайэгр пмамз лбхбрмг а оспйг имлфгнфжж вгэргйылмбм мнмп
огвпрамаблжэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз жппйгвмаблжг тглм
коллктивистской (солидарной) иднтификации
(ИЖ). Эайээпы
нмвйжллщк нпжумймбжхгпижк огтгоглрмк бскбллщу мрлмцг
лжз, ИЖ ногвпрбайэгр пмамз жлргонгопмлбйылмг мрмдвгпрайг
лжг, имбвб нгогджаблжэ мвлмбм ж босннщ ампножлжкбьрпэ мп
рбйылщкж иби памж пмапрагллщг ж нмасдвбьр жу мобблжмащабры
вгэргйылмпры рбижк маобмк, хрмащ нож вмпрждглжж босннмамз
фгйж кбипжкбйылм чбвжры памгбм рмабожчб. Юрм лбхжр, хрм ИЖ
арйЭкклв лпклхвкв вопщ лпклхвкв з бнралйр
– зЭз з овбв
оЭйлйр,  з овбв
– зЭз з бнралйр, фвнвд лпклхвкв з олайвопклж
ИЖ а обаголсрмк ажвг ногвпрбайэгр пмамз пймдлмг жл
ргбобйылмг эайглжг, имрмомг а млрмбглгг обажабгрпэ мр ыйг
кглрболщу тмок обйжхглжэ (жвглржтжибфжэобпнмлбаблжг
– и ыкмфжмлбйылмкс снмвмайглжь (жвглржтжибфжэ п
ыкмфжмлбйылщк пмпрмэлжгк восбмбм), вбйгг
– и пммрлгпглжь
памгбм асвсчгбм вгзпражэ п лобапрагллщкж лмокбкж (ыкмфжм
лбйылмлобапрагллбэ жвглржтжибфжэ п ыйгкглрбкж имлпроси
ржалмлобапрагллмбм аммаобдглжэ) ж, лбимлгф, лб бийьхжргйы
лмк ырбнг
– огбйжбфжэ лбкгоглжэ (ыкмфжмлбйылмвгзпрагллбэ
Нмлэржг бскбллщу мрлмцглжз а вгрпимз босннг. Бскбллщг
Робвжфжж жсхглжэ номпмфжбйылмбм нмагвглжэ ж бскбл
Ибима мплмалмз кгублжк номэайглжэ бскбллщу мрлмцг
Шрм рбимг Кщхсапрам А ибимз пргнглж а вгрпижу пмма
Нмхгкс имййгиржажпрпибэ жвглржтжибфжэ (ИЖ) эайэгрпэ
Иби ащ вскбгрг, кмдлм йж ж лсдлм йж а пмаогкгллмк
Бйбаб 8
Нпжумймбжхгпись мплмас бскбллмбм мрлмцглжэ и восбмкс пм
прбайэгр пийбвщабьчбэпэ а мачглжж ж пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж многвгйгллбэ
алплаклопщ орбчвзпЭ фраопалаЭпщ, мвнвг
А пмфжбйылмз босннг тслифжмлжомаблжг мрлмцглжз ащ
обдбгрпэ а ножлблжж б восбжк, иби ж б пмамз, обалщу ноба
ж маэбллмпргз, а мибблжж пмвгзпражэ ж нмввгодиж, б рбидг
а рогамабргйылмк мрлмцглжж и пгаг, обалм иби ж и рмабожчбк
нм босннг. Вгспймалм, нмвмалщг тмокщ бскбллмбм мрлмцг
лжэ номэайэьрпэ вбйгим лг апгкж вгрыкж. Нож нмйлмк мпм
лблжж лсдв ж дгйблжз пагопрлжима огаглми бхбпрсь кмдгр
жу жблможомабры, йжам ногпйгвмабры пмапрагллщг фгйж, ном
эайээ обалмвсцжг, дбвлмпры. Иби ащйм нмибблм а мвлмк
жппйгвмаблжж, огаглми кйбвцгбм цимйылмбм амобпрб нож
мобблжбфжж мачгз жбощ кмдгр, лгажобэ лб ножпсрпражг рм
абожчгз, лгпнобагвйжам обпногвгйэры жбосциж, бажобэ пгаг
С огаглибвмцимйылжиб биржалм тмокжосьрпэ лобап
рагллщг ногвпрбайглжэ м рмк, хрм умомцм ж хрм нймум, км
обйылщг мфглиж пмапрагллщу вгзпражз ж нмпрснима пагоп
рлжима. Жвглржтжибфжэ огаглиб пм пагопрлжибкж обажабгр
с лгбм пнмпмалмпры прбажры пгаэ лб кгпрм восбжу, мрлмпэпы и
пгаг иби ащ пм прмомлщ ж пммрлмпэ нож ырмк памг нмагвглжг
п кмобйылщкж лмокбкж. А пммрагрпражж п лмокбкж мпсчгпр
айэгрпэ ножлэржг огцглжэ ж «номжбощаблжг» пмапрагллмбм
вгзпражэ а аммаобдбгкмк нйблг. А пмлблжж огаглиб ном
жпумвжр ногважвглжг рмбм огсйырбрб, имрмощз номжагвгр
гбм нмпрснми, ж ногвхсапражг амкмдлщу нмпйгвпражз ырмбм
ЭйлулкЭищклв мнвбалотцвкв
жбобгр абдлсь омйы а мпс
чгпрайглжж вмцимйылжибкж тмок вгэргйылмпрж, лбноба
йгллмз лб свмайграмоглжг лсдв ж рогамаблжз восбжу йьвгз,
б рбидг нож ащнмйлглжж многвгйгллщу лобапрагллщу лмок
ж нобажй нмагвглжэ (Б.А. Ибнмомдгф). Рбимбм омвб ногвхсап
– лгмаумвжкщз имкнмлглр бскбллщу абжкммрлмцг
лжз, а огсйырбрг имрмощу огаглми лбгр ж хсапрасгр, ибижк
маобмк гбм вгзпражг мрмагрпэ лб пмпрмэлжж восбмбм ж иби
лгмаумвжкм нмпромжры памь пмакгпрлсь вгэргйылмпры п лжк,
Юипнгожкглрбйылмг жппйгвмаблжг бглгжпб мрлмцглжз
а вгрпижу босннбу а имлргипрг пмфжбйылмз нпжумймбжж вг
рпраб мпсчгпрайэймпы а лбнобайглжж жсхглжэ кгдйжхлмпр
лщу бскбллщу мрлмцглжз, имрмощг амнймчбьр прблмайглжг
а пмлблжж ж нмагвглжж огаглиб фгллмпрж восбмбм хгймагиб
(пагопрлжиб), нгогджаблжз гбм спнгума ж лгсвбх иби памжу
Об мплмаг кгрмвжхгпимбм ножлфжнб пкглщ пмфжбйылмз нм
жфжж а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж обобамрбллмз номбобккщ
ыипнгожкглрбйылмбм жппйгвмаблжэ ащй пмвбл оэв кгрмвжи,
имрмощг нмамйжйж пкмвгйжомабры обйжхлщг нм убобиргос ж
ржнбк пблифжмлжомаблжэ огбйылщг пжрсбфжж пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж ж п вмпрбрмхлмз пргнглыь лбвгдлмпрж бтжипжом
абры номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вгргз.
бжнмргб пмвгоджр а пгаг ногвнмймдглжг м бажпжкмпрж
номэайглжз бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вгргз мр уб
обиргоб жу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж;
бжнмргб пмпрмжр
а ногвнмймдглжж м обйжхлмк убобиргог номэайглжз ИЖ иби
бскбллмбм мрлмцглжэ огаглиб и пагопрлжис а бажпжкмпрж мр
обйжхлщу пнмпмама пржксйжомаблжэ
лбибблжэ ж лббобвщ.
бжнмргб
ибпбгрпэ убобиргоб айжэлжэ лб номэайглжг
бскбллщу мрлмцглжз жлвжажвлщу убобиргожпржи вгргз
– жу
А ыипнгожкглрбйылщу спймажэу, кбипжкбйылм ножайж
дгллщу и огбйылщк, п нмкмчыь пнгфжбйылм пмвбллщу жб
омащу спрблмами («Згйглбэ вмомбб», «Моажрб», «Обййж»)
кмвгйжомабйбпы пжрсбфжэ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз,
нож имрмомз б гг спнгуж ж лгсвбхж пйгвмабйм пблифжмлжом
аблжг (лбибблжг жйж лббобвб) йжам апгу схбпрлжима, йжам
Иби дг номэайэьрпэ нмвмалщг тмокщ мрлмцглжз ог
аглиб а босннг а обйжхлщу спймажэу пмакгпрлмз вгэргйы
А пбкмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ногвпрбайэгрпэ ам
кмдлщк ащхйглжры ж ыипнгожкглрбйылм жппйгвмабры рож
роилаь мнлпвзЭкь
– убобирго пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж, многвгйэгкщз хгог ржн абжкмвгзпражэ кгдвс
слнйр йлпаЭу
нмймджргйылмг жйж мрожфбргйы
лмг пржксйжомаблжг (пблифжмлжомаблжг) схбпрлжима
кбабкшв йлйвкпш
вгэргйылмпрж, номэа
йэьчжгпэ ам айжэлжж обйжхлмбм омвб убобиргожпржи
жлвжажвб (нмйб ж амобпрб) лб мпмагллмпрж номргиб
Ибижк маобмк ырж нбобкгрощ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
мнмпогвпрасьр обажржг ж номэайглжг мрлмцглжз огаглиб
и пагопрлжибк а босннг Мрагрс лб ырмр амномп нмпаэчглм
ыипнгожкглрбйылмг жппйгвмаблжг
нли олайвопклж бвьпвищ
клоп а нЭдап арйЭкклал лпклхвкь з оавнопкзр р бвпвж
Спнгцлмг огцглжг бвбх вбллмбм жппйгвмаблжэ лгамкмдлм
аг схгрб росвлмпргз кгрмвжхгпимбм убобиргоб. П мвлмз прм
омлщ, ырж росвлмпрж ащйж ащаблщ мрпсрпражгк а робвжфж
мллмк жсхглжж бскбллмпрж с вгргз ыкнжожхгпижу номфгвсо,
Иби сдг мркгхбймпы ащцг, кгрмвжхгпижг ножгкщ жагпр
лщу лбк жппйгвмаблжз бскбллмбм (номпмфжбйылмбм) нмагвг
лжэ вгргз а фгймк миббйжпы лбнобайглщ: жйж лб тжипбфжь
агоабйылщу номэайглжз огаглиб нм мрлмцглжь и лгимкс
бапробирлмкс псашгирс, лбумвэчгкспэ а
; жйж лб
тжипбфжь пнмлрбллщу, лгнмпогвпрагллщу вгзпражз мвлмбм
огаглиб нм мрлмцглжь и лгайббмнмйсхлмкс восбмкс; жйж лб
огбжпробфжь гпргпрагллмбм нмагвглжэ вгргз ам абжкмвгзп
ражж восб п восбмк лб жбомамз нймчбвиг ж мфглиж ырмбм нм
— ситуация нблагополучия, затруднния, напря
Апг ырм нмрогамабйм обобамриж пнгфжбйылмбм кгрмвж
хгпимбм жлпроскглрбожэ, огйгаблрлмбм бвбхбк жппйгвм
аблжэ. А пмвблжж кгрмвжи лгмаумвжкм осимамвпрамабрыпэ
мачжкж рогамаблжэкж и ыипнгожкглрбйылщк номфгвсобк,
пмвблжэ гпргпрагллщу ж имлромйжосгкщу спймажз ыи
мрлмпжргйылмз жмйжомабллмпрж ыипнгожкглрбйылмбм
пиощрмпрж мр жпнщрсгкщу, басбйжомабллмпрж жпржл
пмайьвглжэ ножлфжнб имлпрблрлмпрж ыипнгожкгл
амкмдлмпрж имйжхгпрагллмз вмжомаиж жпимкмз нг
Об мплмаблжж кгрмвжхгпимбм ножлфжнб пкглщ пмфжбйы
лмз нмжфжж огаглиб ащйж обобамрблщ нгоамлбхбйылм и
прбоцгкс вмцимйылмкс, б бргк и кй. цимйылмкс ж нмвомпр
«Згйглбэ вмомбб»
– босннмабэ кгрмвжиб вйэ жсхглжэ
бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйылжима а
пжрсбфжж сбомщ лбибблжэ, имбвб пмакгпрлбэ вгэргйы
лмпры вгргз лмпжр иммнгобржалщз («жлргобиржалщз»)
– босннмабэ кгрмвжиб вйэ жсхглжэ бскбл
лмбм мрлмцглжэ а пжрсбфжж сбомщ лбибблжэ, имбвб
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз лг ногвнмйбббгр абж
кмвгзпражэ ж лмпжр жлвжажвсбйылщз («имбиржалщз»)
– босннмабэ кгрмвжиб вйэ жсхглжэ бс
кбллщу абжкммрлмцглжз вгргз а пжрсбфжж лббобвщ,
нож иммнгобржалмк («жлргобиржалмк») убобиргог пма
«Згйглбэ вмомбб2»
– жлвжажвсбйылбэ кгрмвжиб вйэ
жсхглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ с вмцимйылжима а пж
– жлвжажвсбйылбэ кгрмвжиб вйэ жсхг
лжэ бскбллмбм мрлмцглжэ с вмцимйылжима а пжрсбфжж
Пнгфжбйылбэ агпгвб (вжбймб), номамвжкбэ жлвжажвс
Мобблжмабллмг лбайьвглжг б огбйылщк нмагвглжгк
вгргз ж убобиргомк жу абжкммрлмцглжз а номфгппг
Пмфжмкгрожэ вйэ многвгйглжэ иосбб ногвнмхрглжз ж
Вйэ ыипнгожкглрбйылмз номагоиж
бжнмргщ лбкж
Мтодика Жлзная дорога».
Кгрмвжиб ногвнмйбббгр жпнмйы
маблжг номпргзцгбм спромзпраб
– ибормллмбм прглвб п Мма
облмз симз (1,52,0
пк) номогыь имйггз, нм имрмомз кмдлм
важббры кбйглыижз нйбпркбппмащз нбомамжи п кгрбййжхгп
ижк мплмаблжгк. Иобэ ж мплмаблжэ номогж нмиощрщ рмлижк
пймгк кгрбййб, имлрбир п имрмощк кгрбййжхгпимбм ногвкгрб
бкщибгр фгны ж ножамвжр а вгзпражг ыйгирожхгпижз амлми.
Нбомамжи жкггр амкмдлмпры «вмпрбажры фгллщз бос», важ
ббэпы нм бкилсрмкс мабйс
– «дгйглмз вмомбг», обвгйгллмз
лб хгрщог обалщу мрогиб
– «дгйглмвмомдлщг прблфжж»:
«Имймимйыхжи», «Кби», «Мвсаблхжи», «Омкбциб»
. Ибдвщз
ж хгрщогу жпнщрсгкщу жкггр памз «схбпрми нсрж» мр мвлмз
прблфжж вм восбмз, б апг акгпрг вгрж ногвпрбайэьр «аожббвс
кбцжлжпрма», бвбхб имрмомз иби кмдлм ащпрогг номагпрж
нбомамжи нм апгз «дгйглмз вмомбг», нгогвбабэ гбм ж оси а
осиж. Ибдвмг ибпблжг нбомамжимк иобэ «вмомбж», пмномамд
вбгкмг амлимк, эайэгрпэ мцжаимз, б имрмось лблбхбгрпэ
– хголщз иосдми, ащвбабгкщз ыипнгожкглрбрмомк
апэижз об нмпйг амлиб. Нм жлпросифжж амйыцмг имйжхгпрам
цробтма айгхгр б пмамз лбибблжг
– жпийьхглжг ж жбощ.
Нмпйг роглжомамхлмз пгожж ж бкгоб тмлмащу нмиббргйгз
жпнщрсгкщк пммачбгрпэ, хрм а пйгвсьчгк имлг б ибдвсь
мцжаис, вмнсчгллсь йьащк схбпрлжимк, асвгр цробтмабры
пэ апэ босннб, р.
г. ибдвщз ж лжу (жлргбобйылбэ цробтлбэ
пблифжэ). А восбмк бкгог ыипнгожкглрбрмо лблбхбгр а босн
нг «мрагрпрагллмбм» («аожббвжоб»), имрмощз нмйсхбгр цробтщ
б мцжаиж йьамбм ж схбпрлжима, ж нмырмкс лбибблжг
– жп
ийьхглжг ж жбощ
– бомжр йжцы гкс мвлмкс (нбофжбйылбэ
цробтлбэ пблифжэ). А номфгппг мнщрб ыипнгожкглрбрмо б
кгоэгр пгислвмкгомк жлвжажвсбйылмг аогкэ номумдвглжэ
схбприб нсрж ибдвщк жпнщрсгкщк, огбжпрожосьр имйжхгпрам
мцжами, б рбидг ыкмфжмлбйылщг ж агоабйылщг огбифжж вгргз.
Нмпйг мимлхблжэ ыипнгожкглрб многвгйэгрпэ облмпры нмиб
Мтодика Круг».
Босннг жпнщрсгкщу ногвйбббгрпэ иби
кмдлм рмхлгг ж биисобрлгг маагпрж ибоблвбцмк миосд
лмпры. Ибдвмкс огаглис вбгрпэ йжпр аскббж п лбожпмабллмз
миосдлмпрыь вжбкгромк 19 пк ж фагрлмз ибоблвбц. Мьамз
ащумв б ногвгйщ хгорщ пхжрбгрпэ б мцжаис, б амйыцмг им
йжхгпрам мцжами айгхгр б пмамз лбибблжг
– жпийьхглжг
ж жбощ. Нгогв лбхбймк обамрщ ыипнгожкглрбрмо номжлм
пжр: «Пгзхбп мцжаиж бпхжрщабьрпэ апгз босннг, ибдвмкс
ж абп», ж нм гбм пжблбйс жпнщрсгкщг мвлмаогкгллм лбхжлб
ьр агпрж ибоблвбцж нм миосдлмпрж мр агоржибйылмз мркгр
Схжрщабэ амобпрлщг обйжхжэ а нпжумкмрмолщу скглжэу ж лбащибу
жпнщрсгкщу, кщ жкггк амкмдлмпры абоыжомабры ыипнгожкглрбйылмг
бвблжг нм пргнглж пймдлмпрж. Юрм вмпржббгрпэ нсргк сагйжхглжэ цж
ожлщ мплмаблжэ нбомамжиб: дгйрщз нбомамжи п пбкщк цжомижк мп
лмаблжгк пммрагрпрасгр рогрыгз пргнглж пймдлмпрж ж ногвлблбхбгрпэ
вйэ пбкщу прбоцжу вгргз, иобплщз
– армомз пргнглж пймдлмпрж ж им
иж а лбнобайглжж пйгаб
– алж. Пнспрэ 5 (10) пгислв обамрб
мпрблбайжабгрпэ; вгрж мркгхбьр агоржибйылмз хгормз кгпрм
мпрблмаиж ж ийбвср ибоблвбцж. Вбйгг ыипнгожкглрбрмо пм
мачбгр, хрм а босннг лблбхбгрпэ «аожббвжо», имрмощз эайэ
грпэ мрагрпрагллщк б ащнмйлглжг мачгз бвбхж, лм мцжаиж
ибдвмбм схбпрлжиб жбощ асвср бпхжрщабрыпэ мвлмкс «аож
ббвжос», нмырмкс а пйсхбг амйыцмбм имйжхгпраб мцжами жп
ийьхглжг ж жбощ бомжр йжцы гкс мвлмкс. Нмпйг рмбм, иби
пкщпй жлпросифжж прблмажрпэ нмлэрлщк вйэ ибдвмбм жпнщ
рсгкмбм, ыипнгожкглрбрмо номжлмпжр: «Пгзхбп мцжаиж б
пхжрщабьрпэ аожббвжос», ж обамрб аммалмайэгрпэ: мр агорж
ибйылмз мркгриж вгрж агвср памж ибоблвбцж нм миосдлмпрж
Пжрсбфжж жлргбобйылмбм ж нбофжбйылмбм пблифжмлжомаб
лжэ нмармоэьрпэ, хгогвсэпы 68 об, нож ырмк аогкэ бкгома
Нмпимйыис вйэ вгргз эайэгрпэ мхгажвлмз ноэкбэ бажпж
кмпры ибхгпраб ащнмйлглжэ бвблжэ мр пимомпрж (хгк ащп
рогг, ргк амйыцг мцжами ж лбмамомр), рм нож лбйжхжж нм
асдвглжэ сагогхы мр лбибблжэ памгбм рмабожчб ибдвщз
огаглми а босннг вмйдгл обамрбры кбипжкбйылм мпрмомдлм,
нм иобзлгз кгог а рмз дг пргнглж, а ибимз мл обамрбй нож
пмапрагллмк лбибблжж, нмырмкс пимомпры нож нбофжбйылмк
пблифжмлжомаблжж, имбвб б мцжаиж вмйдгл лбибщабры
пэ «аожббвжо», вмйдлб ащры кглыцг, жйж рбимз дг иби нож
жлргбобйылмк, р.
г. V
– V
= 0, бвг V = S/T. Нмпрмэллмг T
(аогкэ) ащнмйлглжэ бвблжэ а магжу пжрсбфжэу, лбймдглжэ
цробтлщу пблифжз вбгр амкмдлмпры псвжры м пимомпрж V (б
лбхжр, м нмасдвглжж жагдбры мцжами) нм номрэдгллмпрж
нсрж S, р.
г. нм псккболмз вйжлг всбж, номхгохгллмз огагл
имк а пжрсбфжж жлргбобйылмз цробтлмз пблифжж нм побалг
лжь п пжрсбфжгз нбофжбйылмз. Нмймджргйылбэ (жйж лсйг
абэ) облмпры кгдвс псккмз вйжл мрогима а жлргбобйылмз
ж нбофжбйылмз пгожэу пажвгргйыпрасгр ма спжйжэу, бробхгл
лщу жлвжажвбкж а босннг нм жагдблжь лбибблжэ памгбм
рмабожчб, р.
г. м лбйжхжж бскбллмбм мрлмцглжэ апйгвпражг
вгзпрагллмз жвглржтжибфжж п лжк, мрожфбргйылбэ облмпры
асвгр пажвгргйыпрамабры ма мрхсдвглжж вгргз мр лбибщабг
Вйэ ыипнгожкглрбйылмз номагоиж
бжнмргщ пнг
Мтодика Тропинка».
Юипнгожкглрбрмо вгкмлпрожосгр
босннг вгргз лбожпмабллсь лб нмймпиг аскббж (вйжлмз

45
пк ж цжожлмз –12 пк) ажржгабрм жажабьчгзпэ йжлжгз.
– «ромнжлиб, пмгвжлэьчбэ ваб вмкжиб» (лбножкго, вм
кжи Иобплмз Щбнмхиж п вмкжимк Вбасциж). А пммрагрпражж
п имйжхгпрамк жпнщрсгкщу, йжлжэ обвгйглб лб хгрщог схбп
риб, нм имрмощк вгрж вмйдлщ агпрж ибоблвбц
– «агдбры нм
ромнжлиг», нгогвбабэ гбм ж оси а осиж, нмвмалм рмкс, иби ырм
вгйбгрпэ а ыпрбтгрг. Ибвбхб жпнщрсгкщу бийьхбгрпэ а рмк,
хрмащ пмакгпрлщкж спжйжэкж агвэ ибоблвбц рмхлм нм йжлжж
ж прбобэпы лг ащумвжры б хгорс
– «амиосб ромнжлиж вогкс
хжз йгп ж амймрм»,
– спнгры вм пжблбйб ыипнгожкглрбрмоб
(«вм бумвб пмйлщциб») вмагпрж ибоблвбц вм имлгхлмбм нсл
ирб. Иомкг ырмбм, жпнщрсгкщк пммачбгрпэ, хрм млж вмйдлщ
ащнмйлжры бвблжг б многвгйгллщз поми (лбножкго, б 20
пгислв), ж п пбкмбм лбхбйб ж вм имлфб обамрщ ыипнгожкглрб
рмо, вгодб а осибу пгислвмкго, мнмагчбгр жпнщрсгкщу м эим
ащ ножайждбьчгкпэ «бумвг пмйлщциб», жкгэ амкмдлмпры
номжамйылм сагйжхжабры ырмр нгожмв, пмвбабэ жййьжь сп
Юипнгожкглр номамвжйпэ а рож ырбнб: нгоащз
– роглжом
амхлщз, армомз
– п пжрсбфжгз жлргбобйылмбм пблифжмлжом
аблжэ, имбвб б спнгцлмг ащнмйлглжг бвблжэ апэ босннб,
ибдвщз гг схбпрлжи, нмйсхбьр ножщ
– иобпмхлщг нгогамв
лщг иборжлиж, рогржз
– п пжрсбфжгз нбофжбйылмбм пблифжм
лжомаблжэ, имбвб нож б мачсь обамрс нмйсхбгр рмйыим мвжл
ж жпнщрсгкщу
– «аожббвжо». Об ибдвмк ырбнг жпнмйысгрпэ
лмащз айбли п лбожпмабллмз «ромнжлимз»
– рмхлмз имнжгз
нгоамбм, рбижк маобмк, вйжлб нсрж ж имлтжбсобфжэ йжлжж
жлвжажвсбйылм вйэ ибдвмбм огаглиб ж вйэ босннщ а фгймк
мпрбгрпэ лгжкгллмз, нмырмкс дгйблжг спнгры ащнмйлжры
бвблжг лб армомк ырбнг асвгр ащобдбрыпэ а мрлмпжргйылмк
сагйжхглжж пимомпрж нм побалглжь п нгоащк, р.
г. аогкэ
ащнмйлглжэ бвблжэ лб армомк ырбнг мибдгрпэ кглыцг, хгк
лб нгоамк. Гпйж дг огаглми мрлмпжрпэ и нмйсхглжь ножб
восбжк огаглимк рби дг, иби и пмапрагллмз лббобвг, рм аог
кэ ащнмйлглжэ бвблжэ лб рогрыгк ырбнг асвгр обалщк (жйж
Апг рож кгрмвжхгпижу ножгкб майбвбьр оэвмк псчгпрагллщу
Нгоамг, хрм жу машгвжлэгр,
– ырм пнмпмалмпры кмвгйж
омабры ж жкгоэры
бвжопавкклв арйЭкклв лпклхвкв
вгргз и
пагопрлжис, имрмомг номэайэгрпэ иби а вгэргйылмпрж босннщ,
рби ж а вгэргйылмпрж ибдвмбм гг схбпрлжиб. Мрлмцглжг и
восбмкс ащобдбгрпэ а спжйжэу, бробхжабгкщу огаглимк лб
ащнмйлглжг бвблжэ, имбвб б гбм обамрс пржксйжосгрпэ, пбл
– лбибщабгрпэ жйж лббобдвбгрпэ
– восбмз
огаглми. А ырмз пжрсбфжж пбк огаглми мибщабгрпэ а нмж
фжж мрагрпрагллмбм лг рмйыим б спнгу вгйб, лм ж б айббмнм
йсхжг памгбм рмабожчб. Армобэ мпмагллмпры кгрмвжи бийь
хбгрпэ а рмк, хрм апг млж эайэьрпэ блбймбжхлщкж нм фгйж
ащнмйлглжэ бвблжэ жпнщрсгкщкж (ам апгу пжрсбфжэу гвж
лбэ босннмабэ бвбхб) ж нм пнмпмас ащнмйлглжэ бвбхж (нпж
умкмрмолщг спжйжэ вгргз).
Вов йвплбз локлаЭкш кЭ рфвпв
квмнлдалищклал рбшопнвкь и дЭйвбивкь озлнлоп ашмликв
кь дЭбЭкь нвбвкзлй дЭ офвп бвжопарыцвал р квал йлпаЭ
. Ж,
лбимлгф, рогрыэ мпмагллмпры паэблб п пбкмз мобблжбфжгз
ыипнгожкглрб, гбм ножлфжнжбйылмз пугкмз, аийьхбьчгз,
нмкжкм роглжомамхлмбм, ваб мплмалщу кмкглрб: мвжл паэ
бл п вгэргйылмпрыь босннщ, имбвб б мачсь обамрс мрагхбьр
кпванЭищклв оЭкзулкнлаЭкв
– ж восбмз, имбвб б
мачсь обамрс мрагхбгр ирмрм мвжл (лбибщабгрпэ жйж лб
— мры воздйствия в опрдлнной си
Побалжабэ нмиббргйж ыржу васу пжрсбфжз
– «обамрбь
лб босннс ж ргк пбкщк лб пгаэ» ж «обамрбь лб босннс ж ргк
пбкщк лб восбмбм»
– ыипнгожкглрбрмо вгйбгр бийьхглжг м
номэайглжж бскбллмбм мрлмцглжэ вгргз и памгкс рмабожчс,
нож ырмк
опрЭуь кпванЭищклал оЭкзулкнлаЭкь ьаиьвпоь
злкпнлищклж мл лпклхвкы з опрЭу мЭнуЭищклал оЭкзул
Мркгхбэ пумвпрам мплмалщу ыипнгожкглрбйылщу кгрм
вжи, кщ лг кмдгк лг мпрблмажрыпэ лб жу обйжхжэу, имрм
ощг а лбпрмэчгк жппйгвмаблжж ащпрснбьр иби
. Нож лбйжхжж, апгу спймажз, убобиргожсьчжу
пжрсбфжж «Згйглбэ вмомбб» ж «Ромнжлиб», ыипнгожкгл
рбйылбэ пжрсбфжэ «Иосб» лг ногвнмйбббгр абжкмвгзпражэ,
абжкмбажпжкмпрж схбпрлжима, иммнгобфжь жу спжйжз вйэ
вмпрждглжэ мачгз фгйж.
Олайвопклопщ олтнЭкьвпоь плищзл
зЭз тЭнЭзпвнопзЭ вбкопаЭ йвопЭ, анвйвк, вбкопаЭ уви
анрммш, кл кв зЭз омлолб лнаЭкдЭу бвьпвищклоп, вв олбвн
Мркгржк, хрм пжрсбфжэ ножкглглжэ кгрмвжи «Згйг
лбэ вмомбб» ж «Ромнжлиб» амйгг пммрагрпрасгр ногвпрбайг
лжэк м номжамвпрагллмз кмвгйж вгэргйылмпрж, б пжрсбфжэ
«Иосб» айждг и кмвгйж схгалмз вгэргйылмпрж. Ж а рм дг
аогкэ, пжрсбфжэ «Ромнжлиб», майбвбэ апгкж бвбллщкж уб
обиргожпржибкж «Згйглмз вмомбж» ж «Иосбб», мрйжхбгрпэ мр
лжу пнмпмамк пблифжмлжомаблжэ
– жпнмйымаблжгк нммч
оглжэ, лббобвщ б спнгу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж акгпрм лб
ибблжэ б мцжаиж. Рбижк маобмк, а вбллмк жппйгвмаблжж
ногвнмйбббгкщкж вгргокжлжосьчжкж тбирмобкж, мибщаб
ьчжкж айжэлжг лб ыипнгожкглрбйылщз ыттгир (бскбллмг
Иомкг босннмащу (пмфжбйылмнпжумймбжхгпижу) ыипнг
ожкглрбйылщу кгрмвжи, лбкж ащйж жпнмйымаблщ жу абож
– «Згйглбэ вмомбб2» ж «Ромнжлиб2», имбвб жпнщрс
Кгрмвжиб «Згйглбэ вмомбб2» ногвпрбайэгр пмамз аб
ожблр мплмалмз кгрмвжиж. Огаглис ногвйбббгрпэ нмжбобры а
– номагпрж нбомамжи нм рмкс дг схбприс, хрм
ж а босннмамк ыипнгожкглрг. Ибвбхб жпнщрсгкмбм лмпжр жл
вжажвсбйылщз убобирго
– б вмнсчгллщг жк мцжаиж, р.
ибпблжг нбомамжимк иобга номогж, цробтщ нмйсхбгр мл
пбк (ыбмпблифжмлжомаблжг), а восбмк пйсхбг б гбм мцжаиж
цробтщ ащвбьрпэ восбмкс огаглис ж босннщ (бйырго
фжмлжомаблжг). Обйжхжг амйыцмбм имйжхгпраб цробтма айг
хгр б пмамз жпийьхглжг ж жбощ. А огсйырбрг лгпимйыижу
бкгома схжрщабйбпы облмпры нмиббргйгз а пжрсбфжж бйы
Нм рмкс дг ножлфжнс нмпромглб номфгвсоб «Ром
2», мпмагллмпры имрмомз, иби ж кгрмвжиж «Ромнжлиб»,
бийьхбгрпэ а ножкглглжж жлмбм, лгробвжфжмллмбм пнмпмаб
пржксйжомаблжэ жпнщрсгкщу
– нмймджргйылмбм. Пнмпма
лмпры огаглиб обвмабрыпэ спнгус памгбм рмабожчб, пмвгзп
рамабры нмйсхглжь жк лббобвщ а гбм мрпсрпражг (а пжрсбфжж
бйыргопблифжмлжомаблжэ) а рмз дг пргнглж, иби ж памгз
пмапрагллмз (а пжрсбфжж ыбмпблифжмлжомаблжэ), эайэгрпэ
номэайглжгк жпржллм бскбллмбм мрлмцглжэ вмцимйылжиб и
пагопрлжис. Амкмдлмпры тжипжомабры нмвмалщг номэайглжэ
ногвмпрбайэгр кгрмвжиб «Ромнжлиб2». Псры гг а пйгвсьчгк.
Нгогв лбхбймк мнщрб огаглис вгкмлпрожосьрпэ 23 иобпмх
лщг нгогамвлщг иборжлиж (йжам кбоиж, йжам аийбвщцж мр
дгабргйылмз огжлиж, кгйижг жбосциж ж но.), ж имрмощу
мл ащажобгр нмлобажацсьпэ, бргк гкс ногвйбббгрпэ гг ащ
жбобры, вйэ хгбм мл вмйдгл «номагдбры рмхлм нм ромнжлиг мр
вмкжиб и вмкжис вм бумвб пмйлщциб», р.
г. спнгры вм пжблбйб
ыипнгожкглрбрмоб номагпрж ибоблвбцмк нм апгз лбожпмабл
лмз жажйжпрмз йжлжж. А номфгппг обамрщ ыипнгожкглрбрмо,
вгодб а осибу пгислвмкго, пммачбгр огаглис, пимйыим пгислв
мпрбймпы «вм бумвб пмйлщциб», ножхгк ырмр нгожмв ыипнг
ожкглрбрмо кмдгр номжамйылм сагйжхжабры жйж скглыцбры
а пммрагрпражж п жлвжажвсбйылмз пимомпрыь обамрщ жпнщрс
гкмбм рби, хрмащ йьамз огаглми «спнгабй» вмагпрж ибоблвбц
вм имлгхлмбм нслирб, р.г. жкгй йжхлщз спнгу. Нмпйг нмйсхг
лжэ лббобвщ ыипнгожкглрбрмо алмаы ногвйбббгр 23 восбжу
ножб, огаглми алмаы ащажобгр пбкщз жлргогплщз, ж рмбвб
гкс ногвйбббгрпэ гбм ащжбобры, лм лг вйэ пгаэ, б вйэ восбмбм
огаглиб ж босннщ. Гпйж жпнщрсгкщз мрибщабгрпэ мр жбощ,
гкс ногвмпрбайэгрпэ амкмдлмпры алмаы ащжбобры нож вйэ
пгаэ, ж нмпйг ырмбм алмаы ногвйбббгрпэ ащжбобры лббобвс вйэ
восбмбм огаглиб. Ам апгу пгожэу пгислвмкгомк тжипжосгрпэ
аогкэ ащнмйлглжэ бвблжэ ж лгномжамйылщг огбифжж жп
Нмпйг ибдвмбм жлвжажвсбйылмбм ыипнгожкглрб (жлмбвб ж
а номфгппг гбм) п жпнщрсгкщкж номамвжйбпы пнгфжбйылбэ
бв
(жлргоаыь). Фгйы агпгвщ
– ащэплжры, хрм прмжр б ргкж
жйж жлщкж номэайглжэкж огаглиб а ыипнгожкглрг. Вгпгвб
кмкглр мпмлблжэ огаглимк ыипнгожкглрбйылмз пжрс
амкмдлщг ножхжлщ прбоблжз огаглиб, имрмощг ащйж
Б) дбймпры, пмпробвблжг и пблифжмлжосгкмкс, хсапрам
А) мпмащг пжкнбржж, восдгпимг обпнмймдглжг и пбли
В) лбйжхжг ногвпрбайглжз с огаглиб м лгмаумвжкмпрж
Нмпромглжг пбкмбм вжбймбб ащйм нмвхжлглм многвгйгл
лщк ножлфжнбк. Амнгоащу, вйэ номагоиж бвгиабрлмпрж,
лгпйсхбзлмпрж мрагрма жпнщрсгкщу амномпщ бвбабйжпы нм
лгпимйыис об а нгогтмоксйжомабллмк ажвг; иомкг ырмбм,
жпнмйымабйбпы, лбоэвс п мриощрщкж, «ймамащкж» амном
– амномпщ биощрщг, лбножкго: «
Пш злабЭ опЭнЭиоь
– злабЭ лхбз дЭофпшаЭиощ бнаЭбнр, и злабЭ
» ж «
КлабЭ пш ави мЭнлалдз ал аплнлж нЭд, пш опЭнЭиоь
млбшопнвв и млйвбивкквв А
– а мвнашж »
ж р.
н. Амармощу,
ам жагдблжг алсцбьчгбм ыттгирб амномпма ыипнгожкгл
рбрмоб, млж промжйжпы бйырголбржалщк пнмпмамк, лбнож
кго: «
Пш опЭнЭиоь биь К., млплйр фпл пЭз
– кЭбл, и пвбв
мнлопл пЭз тлпвилощ »
Арогрыжу, а бажпжкмпрж мр обажржэ
лбнобайглжэ агпгвщ ыипнгожкглрбрмо аамвжй жпнщрсгкмбм а
аммаобдбгксь пжрсбфжь (пибиж жйж ащвскбллмз жпрможж)
ж импагллщк нсргк номагоэй бвгиабрлмпры ащпиббллщу ог
Ам апгу босннбу вгргз номамвжйбпы
пбкмк лбхбйылмк (млбимкжргйылмк) ырбнг жппйгвмаблжэ,
имбвб ыипнгожкглрбрмо «алгвоэйпэ» а босннс ж а номфгппг
жбо ж агпгв п вгрыкж нмвбмрбайжабй нмхас вйэ мплмалщу ыип
нгожкглрбйылщу пгожз. Пмфжмкгрожхгпибэ номфгвсоб аийь
Огмаумвжкмпры жпнмйымаблжэ
вспомогатльных процдур

хбпрлмпрж, пмфжмкгрожхгпимз ргулжиж) ащйб номвжирмаблб
ргкж росвлмпрэкж, нгогв имрмощкж прмжр йьамз жппйгвмаб
ргйы, жсхбьчжз вгрпись босннс а гг абжкмвгзпражж. Нмп
имйыис а пмфжбйылмз босннг аммачг, б а вгрпимз босннг а
мпмагллмпрж, айжэлжг обйжхлщу тбирмома лб нмагвглжг жл
вжажвма хогащхбзлм агйжим, рм амномп м ащвгйглжж ыипнгож
кглрбйылмбм тбирмоб ж гбм мрлмпжргйылмз жмйжомабллмпрж
мр имлргипрб восбжу спймажз прмжр мпмагллм мпром. Мхгажвлм,
хрм лбцб ыипнгожкглрбйылбэ пжрсбфжэ, аномхгк, иби ж йьабэ
восббэ, аийьхбгр, нмкжкм жппйгвсгкмбм лбкж тбирмоб, лб им
рмощз млб лбнобайглб, лгимрмощг лгпнгфжтжхгпижг тбирм
ощ. Рбижкж тбирмобкж, пнмпмалщкж псчгпрагллм жпибдбры
номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис а жппйгвмаб
лжж, кмбср миббрыпэ, амнгоащу, мпмащг пжкнбржж (жйж бл
ржнбржж) вгргз и пблифжмлжосгкмкс ж, амармощу, «босннмамг
вбайглжг», имбвб жлвжажвсбйылщз пмпрба пбкмз ыипнгожкгл
рбйылмз босннщ пржужзлм пмвбгр рм жйж жлмг мрлмцглжг
и мвлмкс ж вгргз. Юрж мапрмэргйыпраб ащабйж прогкйглжг
спроблжры нмвмалщг айжэлжэ ж нмащпжры свгйылщз агп пнг
фжтжхгпимбм тбирмоб а ыипнгожкглрг. Нмырмкс ыипнгожкгл
рбйылщг нмвбосннщ (хграгоиж) ащйж кбипжкбйылм ащомалглщ
лбкж нм амобпрлмкс ж нмймамкс ножлбис, б рбидг нм пмфж
мкгрожхгпимкс пмпрбас (лб мплмаблжж пмфжмкгрожхгпимбм
мномпб) ж нм жлвжажвсбйылщк убобиргожпржибк жпнщрсгкщу
(лб мплмаблжж мномпб клглжз ампнжрбргйгз), р.
г. а ыипнгож
кглрбйылсь хграгоис кщ жагббйж аийьхбры, лбножкго, апгу
пмфжмкгрожхгпижу йжвгома жйж вгргзблрббмлжпрма, пйжц
имк «биржалщу» жйж пйжцимк нбппжалщу вгргз. Жпнщрсгкщз,
ногвнмйбббгкщз лб омйы пблифжмлжосгкмбм, майбвбй погвлжк
пмфжмкгрожхгпижк прбрспмк ж, нм мрщабк ампнжрбргйгз, вос
Ргмогржхгпибэ ж нобиржхгпибэ фгллмпры ыипнгожкглрбйылмбм
жппйгвмаблжэ ногвмногвгйэгрпэ ибхгпрамк ножкглэгкщу кг
рмвма ж номфгвсо, иожргожэкж имрмощу эайэгрпэ
(вмпрмаголмпры) ж
(бвгиабрлмпры). А лбцгк
жппйгвмаблжж а нйблг магпнгхглжэ лбвгдлмпрж кгрмвжхгпижу
номфгвсо, номвгйблм пйгвсьчгг. Амнгоащу, схргл иожргожз
лбвгдлмпрж иби нмпрмэлпрам спймажз, р.
г. ыипнгожкглрбйы
лщг нмвбосннщ мапйгвмабйжпы а кбипжкбйылм жвглржхлщу
спймажэу, а мвлмк ж рмк дг нмкгчглжж. Агпы имкнйгип босн
нмащу кгрмвжи п ибдвмз ыипнгожкглрбйылмз нмвбосннмз (хгр
агоимз) номамвжйпэ а мвжл ж рмр дг вглы, п кжлжкбйылщкж
номкгдсрибкж аогкглж кгдвс номфгвсобкж, хрм скглыцбйм
Спрблмайглм, хрм аогкэ номагвглжэ ыипнгожкглрб вм влга
лмбм плб вгргз ж нмпйг лг айжэгр лб ыкнжожхгпижг нмибб
ргйж. Амармощу, схргл иожргожз нмпрмэлпраб мрлмпжргйылм
жппйгвмабргйэ. Юрм вмпржббймпы раговщкж жлпросифжэкж
вйэ жпнщрсгкщу, кбипжкбйылмз прблвборжбфжгз мапрблма
иж, пнмимзлщк
– аг мфглиж пм прмомлщ ыипнгожкглрбрм
– тмлмк жпнщрблжз. Бвгиабрлмпры жпнмйысгкщу лбкж
номфгвсо жппйгвсгкмкс иожргожь бскбллмбм мрлмцглжэ
и пагопрлжис с вмцимйылжима многвгйэйбпы пмвгодблжгк
ыкнжожхгпижу ножгкма. Апг кгрмвжиж ащйж нмпромглщ лб
схгрг облмпрж нмиббргйгз спжйжз ибдвмбм огаглиб нм ащ
нмйлглжь бвблжэ а спймажэу гбм пмапрагллмз пржксйэфжж
нм побалглжь пм пржксйэфжгз пагопрлжиб, р.
лпклхвкв з бнралйр (а опрЭу вал кЭанЭбш и кЭзЭдЭкь)
мнльаиьилощ фвнвд лпклхвкв з овбв
. Нож ырмк лбп лг жлргог
пмабйж жлвжажвсбйылщг нмиббргйж бапмйьрлмбм лбхглжэ
пимомпрж ащнмйлглжэ бвблжэ жпнщрсгкщкж ж огбйылмг им
йжхгпрам вмнсчгллщу жкж мцжами, хрм пбкм нм пгаг кмдгр
пажвгргйыпрамабры м пнмпмалмпрж вгргз рмбм жйж жлмбм ам
обпрб и пглпмкмрмолмкс лбсхглжь, м пргнглж пмбйбпмабл
лмпрж вгзпражз жлвжажвма а босннг, спрмзхжампрж и прогп
пмащк амвгзпражэк ж но. Вйэ лбп ащйм абдлм лбйжхжг жйж
мрпсрпражг облжфщ а спжйжэу огаглиб а пжрсбфжж «обамрщ лб
Юкнжожхгпижз ножгк, жпнмйысгкщз а мплмалщу кгрмвжибу,
нпжумкмрмолщг вгзпражэ вгргз иби важдглжг ибоблвбцб нм йж
лжж жйж важдглжг нбомамжиб нм номогж
– лг рогасгр мпмамз
ргулжиж, мрлмпжргйылм номпр ж лг ногвпрбайэгр лжибижу росв
лмпргз вйэ вгргз йьамбм амобпрб. А рм дг аогкэ,
зЭ ьаиьвпоь ЭбвзаЭпкшй онвбопалй ашнЭгвкь ыйлулкЭищклал
олоплькь кбабЭ  млзЭдЭпвивй бвжопарыцвал йлпаЭ
. Юпрб
тгрлщз ножлфжн кгрмвжхгпижу номфгвсо «Згйглбэ вмомбб» ж
«Ромнжлиб», а имрмощу апг схбпрлжиж нмпйгвмабргйылм ащнмй
лэьр бвблжг, магпнгхжабгр хгрись бажпжкмпры кгдвс жпнщрс
Апг кгрмвжиж нмамйэьр вмжомабры жпимксь нгогкгллсь
имйжхгпрагллм (нмиббргйы аогкглж а пгислвбу ж нмиббргйы
вйжлщ а пблржкгробу), рбижк маобмк, кщ нмйсхбгк мачг
босннмась ж жлвжажвсбйылсь иборжлс мрлмцглжэ вмцимйы
лжима и пагопрлжис. Иомкг ырмбм, кщ нмйсхбгк амкмдлмпры
ибхгпрагллмбм побалглжэ нмиббргйгз апгу кгрмвжи, айббмвбоэ
лпклопвищкшт авифк
. Мрлмпжргйшлщг агйж
– жлвгипщ ИЖ иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис

маобсьрпэ иби хбпрлмг мр вгйглжэ бапмйьрлмз облмпрж нмиб
бргйгз а жлргбобйылмк ж нбофжбйылмк бкгобу лб бапмйьрлщз
– жлвгип ИЖ (бскбллмбм мрлмцглжэ); О
– облмпры
нмиббргйгз а жлргбобйылмк ж нбофжбйылмк бкгобу; Ж
Вйэ кгрмвжи «Згйглбэ вмомбб», «Моажрб» ж «Обййж» жл
вгип ИЖ иби бскбллмбм мрлмцглжэ обппхжрщабгрпэ пйгвсь
Рбижк маобмк, гпйж огаглми, мрлмпэпы и восбмкс, иби и
пгаг пбкмкс, прбобгрпэ вйэ восбмбм, иби вйэ пгаэ (жйж амйгг
рмбм), рм облмпры нмиббргйгз асвгр нмймджргйылбэ жйж оба
лбэ лсйь агйжхжлб. Мрпьвб амкмдлбэ пробргбжэ нмагвглжэ
Б) Прогкйглжг жагдбры лбибблжэ жйж нмйсхжры лббобвс
ащцг вйэ пгаэ, хгк вйэ восбмбм, жпнщрсгкщз лг робржр спж
йжз нож нбофжбйылмк пблифжмлжомаблжж вйэ аймижомаблжэ
тоспробрмоб, нмырмкс облмпры нмиббргйгз мибдгрпэ мрож
В) Жпнщрсгкщз ащнмйлэгр бвблжг нож нбофжбйылмк пбл
ифжмлжомаблжж п ргкж дг спжйжэкж, хрм ж нож жлргбобйы
А) Жпнщрсгкщз бробхжабгр спжйжз лгпимйыим амйыцг
нож нбофжбйылмк пблифжмлжомаблжж, хгк нож жлргбобйы
Рбижк маобмк, ам апгу ыипнгожкглрбйылщу кгрмвжибу
(иби босннмащу, рби ж жлвжажвсбйылщу) жкглглжг пимомпрж
ащнмйлглжэ бвблжэ ибдвщк огаглимк а спймажэу пржксйэ
фжж мвлмбм ж босннщ нм побалглжь п пжрсбфжгз пмапрагл
лмз пржксйэфжж пйсджйм
ыймнфвозй млзЭдЭпвивй лпклхв
кь нвбвкзЭ з оавнопкзр
. Вйэ ибдвмз кгрмвжиж псчгпрамабй
памз пнмпма нгоажхлмз маобамриж ыкнжожхгпимбм кбргожбйб,
А кгрмвжиг «Иосб» аогкэ ащнмйлглжэ бвблжэ жпнщрсгкщ
кж мпрбабймпы нмпрмэллщк ам апгу пгожэу: вйэ вгргз прбоцгз
босннщ (56 йгр) млм пмпрбайэйм, иби нобажйм, 10 пгислв, вйэ
вгргз нмвбмрмажргйылмз и цимйг босннщ ж кйбвцжу цимйылж
има (67 ж 810 йгр)
– 5 пгислв. Мрогиж, имрмощг номхгохжабй
ибоблвбцмк нм иосбс ибдвщз огаглми, ащйж обйжхлмз вйжлщ,
хрм бмаможйм м обйжхлмз пимомпрж ащнмйлглжэ бвблжэ нож
обйжхлщу спрблмаибу, вбабгкщу ыипнгожкглрбрмомк: «Пгзхбп
мцжаиж бпхжрщабьрпэ ибдвмкс ж абп» жйж «Пгзхбп мцжаиж
бпхжрщабьрпэ рмйыим мвлмкс». Нмпимйыис а ногвпрбайглжж
вгргз сагйжхглжг пимомпрж ноэкм номнмофжмлбйылм агомэр
лмпрж мцжами, б имрмощг пйгвсгр лбибблжг, рм нож дгйблжж
сагогхы мр лбибблжэ памгбм рмабожчб огаглми вмйдгл обам
рбры кбипжкбйылм мпрмомдлм, нм иобзлгз кгог рби дг (п рмз
дг пимомпрыь), хрм ж нож сбомг пмапрагллмбм лбибблжэ. Юрм
лбхжр, хрм псккб вйжл всб нож жлргбобйылмк пблифжмлжомаб
лжж (обамрг вйэ пгаэ) вмйдлб ащры лгпимйыим амйыцг жйж оба
Рмбвб кщ кмдгк бмаможры м рмк, хрм хсдмг лбибблжг вйэ
огаглиб рби дг абдлм, иби ж памг пмапрагллмг, нмырмкс кщ км
дгк бмаможры м бскбллмк мрлмцглжж огаглиб и восбмкс. Гпйж
дг облмпры нмиббргйгз мибщабгрпэ агйжхжлмз мрожфбргйы
лмз, рм рбимбм мрлмцглжэ и пагопрлжис, нм апгз агомэрлмпрж,
– псккб вйжл всб; кщ нмйсхбгк имйжхгпрагллщз нмиб
бргйы бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис а босннг вгргз иби
Мпрбабэпы а обкибу ащцгножагвгллщу обппсдвглжз, пумв
лщк маобмк маобабрщабйжпы нгоажхлщг вбллщг а восбжу
кгрмвжибу. А кгрмвжиг «Згйглбэ вмомбб» огаглми номамвжр
нбомамжи нм мвлмкс ж рмкс дг схбприс «дгйглмз вмомбж»,
г. нсры ам апгу бкгобу мпрбгрпэ нмпрмэллмз агйжхжлмз;
рмбвб пимомпры, б пйгвмабргйылм, агомэрлмпры лбибблжэ б
мцжаиж ащобдбгрпэ а нмиббргйэу аогкглж нож жлргбобйы
лмк ж нбофжбйылмк пблифжмлжомаблжж, р.
г. ( t
) / t
А «Ромнжлиг» спймажэ жлпросифжж иби ащ нгогамобхжабьр
пэ, ргнгоы сагйжхглжг пимомпрж ащнмйлглжэ бвблжэ жпнщрс
гкщк прбажрпэ а ноэксь бажпжкмпры мр амкмдлмпрж нмйсхг
лжэ жк лббобвщ, а рм дг аогкэ вгргз нмногдлгкс можглржосьр
лб агмцжамхлсь обамрс. Гпргпрагллмг дгйблжг нмйсхжры нож
«нмвбмлэгр» огаглиб иби кмдлм ащпрогг бимлхжры бвблжг а
жлргбобйылмк бкгог. Пмуоблээ лгжкгллмз вйжлс ж имлтж
бсобфжь «ромнжлиж» (нсры) вйэ ибдвмбм огаглиб, кщ нмйсхбгк
амкмдлмпры, аамвэ нбофжбйылмг пблифжмлжомаблжг, псвжры м
пимомпрж ащнмйлглжэ бвблжэ огаглимк, б лбхжр, м дгйблжж
пмвгзпрамабры лббобвг пагопрлжиб, нм нмиббргйэк аогкглж,
Рбижк маобмк, кщ жкггк ырж тмоксйщ вйэ нмвпхгрб жлвгипб
бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с ибдвмбм огаглиб а обйжх
лщу пжрсбфжэу вгэргйылмпрж. Нмйсхгллщг мрлмпжргйылщг агйж
хжлщ (жлвгипб ИЖ) эайэьрпэ мплмамз вйэ вбйылгзцжу прбржп
ржхгпижу кблжнсйэфжз: многвгйглжэ погвлгз божткгржхгпимз
(X), погвлгбм иабвобржхгпимбм мриймлглжэ ж восбжу нмиббргйгз.
Погвлжг прбржпржхгпижг нм босннбк (амобпрлщк, нмймащк ж но.)
вйэ ибдвмз кгрмвжиж мробдбьр ибхгпрагллщз убобирго жкглг
лжз нмагвглжэ вгргз а босннг (бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлж
Мнжпбллщг номфгвсощ жппйгвмаблжэ ж погвпраб маобамр
иж ыкнжожхгпимбм кбргожбйб ножкглэйжпы ам апгу ыипнгож
кглрбйылщу пжрсбфжэу жсхглжэ бскбллщу мрлмцглжз ; а
Босннщ прбоцжу вмцимйылжима:
Юипнгожкглрбйылщг вбллщг, нмйсхгллщг п нмкмчыь кгрм
вжиж «Згйглбэ вмомбб», пажвгргйыпрасьр м рмк, хрм амйыцг
нмймажлщ (61,2%) вгргз
опЭнхвал блхзлищклал алднЭопЭ
ном
эажйж бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис иби пмйжвболсь
жвглржтжибфжь п лжк, р.
г. ащнмйлэйж бвблжг нож сбомг лб
ибблжэ памгбм рмабожчб п лгкглыцгз мпрмомдлмпрыь, хрм ж
нож пмапрагллмк лбибблжж. А пжрсбфжж «Иосб» рмйыим 42,3%
апгу вгргз прбобйжпы сагогхы мр лбибблжэ рмабожчб нм жбог.
Ибхгпрагллщг убобиргожпржиж вбллщу
– погвлжг божткгрж
Ж рбайжфщ 2 ж вжббобккщ (Ожп. 4) ажвлм, хрм вгрж прбо
цгз ж нмвбмрмажргйылмз и цимйг амобпрлщу боснн вгрпимбм
пбвб нож жлргобиржалмз вгэргйылмпрж а амйыцгз пргнглж
номэайэьр бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис а пжрсбфжж гбм
лбибблжэ, хгк нож имбиржалмз (лбхжкм нож О<0,05). Иож
ргожз вмпрмаголмпрж ногащцбгр боблжфс пйсхбзлщу имйгаб
лжз лбайьвбгкщу обйжхжз кгдвс погвлжкж, хрм лг мпрба
Нмйсхгллщг обйжхжэ ам абжкммрлмцглжэу вгргз масп
ймайглщ жу абжкмвгзпражгк а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж. Спймажэ абжкмвгзпражэ, бймдгллщг а ыипнгожкгл
рбйылщг пжрсбфжж, жкгьр вйэ жпнщрсгкщу многвгйгллщз
нпжумймбжхгпижз пкщпй. Амнгоащу, пжрсбфжэ «Згйглбэ
вмомбб» маобсгр мачгг вйэ апгу жпнщрсгкщу «нгофгнржалмг
нмйг»: алжкблжг апгу вгргз тмиспжосгрпэ лб гвжлмк машгирг
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
– «дгйглмз вмомбг», б мачбэ б
вбхб огбйжсгрпэ жлвжажвбкж п нмкмчыь мачгбм «мосвжэ»
нбомамжиб. А рм дг аогкэ а пжрсбфжж «Иосб» ибдвщз жпнщ
рсгкщз жкггр памз пмапрагллщз машгир вгэргйылмпрж
– йжпр
аскббж п лбожпмабллмз миосдлмпрыь ж ибоблвбц, нмырмкс
лгпкмроэ лб рм, хрм вгрж лбумвэрпэ акгпрг ж вгйбьр мвлс ж
рс дг обамрс, млж лг паэблщ кгдвс пмамз, обмачглщ а ном
Амармощу, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры, п рмхиж оглжэ
«пргнглж пмакгпрлмпрж», ногвпрбайгллмз а кгрмвжибу, ог
бсйжосгр обйжхжэ а кгджлвжажвсбйылщу имлрбирбу вгргз а
босннг. Гпйж а «Иосбг» ырж имлрбирщ кжлжкбйылщ : вгрж б
бйэвщабьр а йжпрмхиж восб восбб, жогвиб маобчбьрпэ и пм
пгвэк п бкгхблжгк жйж п вгкмлпробфжгз памгз обамрщ, рм а
«Згйглмз вмомбг» имлрбирщ огим амобпрбьр. Юрм ибпбгрпэ
ж агоабйылщу маобчглжз вгргз п пмагрбкж («Агвж нмпгог
вжлг!»), п мпсдвглжгк лгскгйщу («Шрм рщ, иби исожфб абог
лбэ!») ж р.
н. Юрм ибпбгрпэ ж имлрбирма тжжхгпимбм нйблб:
вгрж пважббьрпэ нмайждг, с лгимрмощу лбайьвбгрпэ лгном
жамйылмг важдглжг нмввгодбры, нмкмхы, восбжг номпэр
обогцжры номагпрж нбомамжи б огаглиб, имрмощз вгйбгр
Гвжлмг нмйг тслифжмлжомаблжэ жлвжажвма а босннг,
пмвбллмг пжрсбфжгз «Згйглбэ вмомбб» мнмпогвпрасгр ном
эайглжг бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис а спймажэу гбм
лбибблжэ, ащщабэ хсапрам пмножхбпрлмпрж вгргз босннм
амз бвбхг, хсапрам мачлмпрж ж гвжлглжэ. Пжрсбфжэ пма
кгпрлмпрж машгвжлэгр жлвжажвма а босннг, пайждбгр жу
ж спрблбайжабгр многвгйгллсь пргнглы рмдвгпрагллмпрж
кгдвс лжкж. Нмырмкс, нмйсхжа амкмдлмпры пмнмпрбайэры
ж побалжабры памг пмапрагллмг нмймдглжг ж нмймдглжг
восбмбм а пжрсбфжж лбибблжэ, огаглми иби ащ прбажр гбм лб
памг кгпрм, нмйсхбэ амкмдлмпры мрлмпжрыпэ и лгкс, иби и
пгаг пбкмкс, б лбхжр, ж вгзпрамабры а пммрагрпражж п ыржк
мрлмцглжгк. Жлбхг бмамоэ,
опрЭуь «ГвивдкЭь блнлаЭ» лб
ивафЭвп бвкпсзЭуы о бнрай, лбвомвфаЭь пвй оЭйшй ар
йЭкклв лпклхвкв з оавнопкзр  бвжопав мл ропнЭквкы вал
Об нгоащз абйэв, пжрсбфжэ «Иосб» жкггр апг брожасрщ
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж: гвжлсь фгйы, мачжг вйэ апгу сп
ймажэ ащнмйлглжэ бвблжэ, мачсь кмвгйы огбйжбфжж фгйж.
Мвлбим нм памгз алсрогллгз псрж рбибэ вгэргйылмпры эайэ
грпэ вгэргйылмпрыь
. Юрм номэайэгрпэ а рмк,
хрм бвбллбэ босннмабэ фгйы мибщабгрпэ лгпнмпмалмз маш
гвжлжры вгргз а гвжлмг фгймг. Плбхбйб млб иби ащ бажпбгр
а амвсуг, б бргк, а номфгппг ащнмйлглжэ бвблжэ, «жпнбоэ
грпэ», нож ырмк огбйылм вгзпрасьчжкж мпрбьрпэ йжцы жл
вжажвсбйылщг бвбхж. Мачжг спймажэ ащнмйлглжэ вгэргйы
лмпрж ж гвжлбэ кмвгйы гг огбйжбфжж ащпрснбьр, пимогг, иби
мвжлбимащг вйэ апгу, б лбхжр, жлвжажвсбйылщг вйэ ибдвмбм
а мрвгйылмпрж, ж лг магпнгхжабьр паэж жпнщрсгкщу кгдвс
пмамз, имлфглробфжж жу спжйжз. Жлвжажвсбйылбэ фгйы ж
пнмпма гг огбйжбфжж, нм апгз агомэрлмпрж, мпрбайэьр ог
аглиб а обкибу нмрогалмпрж а пмапрагллмк айббмнмйсхжж, лг
вбьр амкмдлмпрж нгогийьхжрыпэ пм памжу лсдв лб лсдвщ
пагопрлжиб, жлбхг бмамоэ, имййгиржажпрпибэ (пмйжвболбэ)
ОлайвопкЭь бвьпвищклопщ злЭзпаклал пмЭ окгЭвп
алдйлгклопщ бвкпсзЭу ол оавнопкзлй, мналбь з мл
ашхвкы оЭйлзлкпнлиь омшпрвйшт, слзронрвп акйЭкв 
Огсйырбрщ жппйгвмаблжэ нмамйэьр имлпрбржомабры, хрм
а босннбу вмцимйылжима убобирго абжкмвгзпражэ схбпрлж
има пмакгпрлмз вгэргйылмпрж многвгйэгр жу абжкммрлмцг
лжэ: хгк ащцг кмкглр пмакгпрлмпрж а босннмамз вгэргйы
лмпрж, ргк жлрглпжалгг номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и
Ибажпжкмпры номэайглжз имййгиржажпрпимз жвглржтж
ибфжж мр убобиргоб пмакгпрлмз вгэргйылмпрж с вмцимйылж
има бмаможр м рмк, хрм бглгржхгпиж нмагвглжг ржнб ИЖ ам
лжибгр а пжрсбфжж абжкмвгзпражэ ж пмросвлжхгпраб, млм
Об мплмаблжж нмймдглжэ М.П.
Ащбмрпимбм м пийбвщаб
лжж нпжужхгпижу тслифжз иби ибргбможж жлргонпжумймбж
хгпимз, иби пмфжбйылмбм ибхгпраб мрлмцглжз кгдвс вгрыкж
п нмпйгвсьчжк нгогумвмк а жлробнпжумймбжхгпись ибргбм
ожь, ногаобчгллсь а памзпрам йжхлмпрж огаглиб, кщ кмдгк
имлпрбржомабры, хрм, нм апгз агомэрлмпрж, лбк свбймпы б
тжипжомабры ырмр кмкглр бомдвглжэ абдлгзцгбм нпжумйм
бжхгпимбм маобмаблжэ йжхлмпрж
– бскбллмбм мрлмцглжэ и
пагопрлжис иби номэайглжэ имййгиржажпрпимз (пмйжвболмз)
Маспймайгллсь амобпрлщкж мпмагллмпрэкж пжрсбржа
лмпры нмагвглжэ иби лгспрмзхжампры, абожбржалмпры сагвж
ргйылм вгкмлпрожосгр блбйж
номэайглжз бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис. Юипнгож
кглрбйылщг вбллщг бмамоэр а нмйыс рмбм тбирб, хрм вгрж
нмвбмрмажргйылмз и цимйг босннщ (67йгриж) майбвбьр
амйыцгз прбажйылмпрыь а номэайглжэу памгбм мрлмцглжэ и
пагопрлжис (бмкмбгллмг нмагвглжг лбхжкм ногмайбвбгр лбв
бгргомбгллщк). Бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис иби ИЖ
тмокжосгрпэ а вмцимйылмк амобпрг, номэайэгрпэ а кйбв
цгк цимйылмк амобпрг, нож ырмк обпргр спрмзхжампры нм
вмалмбм нмагвглжэ ж гбм лгбажпжкмпры мр алгцлжу пжрсб
Ж бобтжиб ажвлм, хрм агйжхжлб
п амобп
рмк сащабгр, хрм кмдгр ащры пйгвпражгк нмпргнгллмбм мпйба
йглжэ кмкглрб нмйгамбм нмагвглжэ огаглиб ж нмиббргйгк
рмбм, хрм вгрж апг амйгг жлргбожосьрпэ пжрсбфжгз пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж. Юрж вбллщг пажвгргйыпрасьр м рмк, хрм нмагвг
лжг ржнб ИЖ а вмцимйылмк амобпрг эайэгрпэ пжрсбржалмз,
абожбржалмз убобиргожпржимз, ж бмаможры ма спрмзхжамз
Сибдгк рбидг лб гчг мвлс мпмагллмпры номэайглжз ИЖ
а вмцимйылмк амобпрг, имрмобэ кмдгр ащры обппкмроглб иби
пнгфжтжхгпибэ. Юрм бкажабйглрлмпры номэайглжз бскбллмбм
мрлмцглжэ и пагопрлжис с вгргз, ащобдбьчбэпэ а номржамог
хжампрж, имлтйжирлмпрж, вамзпрагллмпрж нмагвглжэ огаглиб
нм мрлмцглжь и восбмкс. Мпмам амббрщз кбргожбй вбьр а
ырмк мрлмцглжж вбллщг лбайьвглжз ж агпгвб. Обножкго,
вжбймб ыипнгожкглрбрмоб п Кжцгз Б. (5,9) нмпйг мимлхблжэ
Иом. (а дЭйвхЭпвищопав лбкланвйвккл заЭвп рпавнб
Бкажабйглрлмг нмагвглжг, нмэайэьчггпэ с огаглиб сдг
а имлфг армомбм бмвб джлж эайэгрпэ памгмаоблщк брожас
рмк обажржэ гбм пмфжбйылщу паэгз п восбжкж ж гбм лобап
рагллмбм пмлблжэ. Имлтйжир кгдвс «лбвм» ж «умхгрпэ»,
кгдвс лгнмпогвпрагллщк нмасдвглжгк ж номжамйылщк
нмпрснимк лг апгбвб огцбгрпэ огаглимк мвлмлбхлм. Нож
– Пвмвнщ ОвнвгЭ млирфп зЭнпкзр. А пвбв тлпв
– Кв тлпвилощ... Квп, йкв тлпвилощ, фплбш ОвнвгЭ
– А пш брйЭи, фпл вои квйклгзл млйвбивкквв
ОвнвгЭ вв кв млирфп. Пвбв тлпвилощ млйвб
– А млфвйр гв пш кв опЭи млйвбивкквв, Э опЭи мл
Иом. (йлифп, дЭпвй):
– … Я тлпви, фплбш лк зЭнпкзр
Ибхбпрсь имйгаблжэ а номэайглжж бскбллмбм мрлмцг
лжэ и пагопрлжис с мвлмбм ж рмбм дг огаглиб вмпржббьр памжу
номржамнмймдлщу нмйьпма: мр нмйлмз пмйжвболмз жвглрж
тжибфжж вм биржалмбм мрхсдвглжэ ж маобрлм. Бйгцб Н. (6,8)
а босннмамз пгожж нож жлргбобйылмк пблифжмлжомаблжж а
пжрсбфжж «Ромнжлиб» мхглы ыкмфжмлбйылм огббжосгр лб ном
кбуж рмабожчгз: уабрбгрпэ б бмймас, скмйэгр ибдвмбм: «Ог
нмвагвж!» Нож нбофжбйылмк пблифжмлжомаблжж гбм нмагвг
лжг огим кглэгрпэ: мл уксом пйгвжр б жбобьчжкж, жлмбвб
нмпкброжабгр лб нож вйэ «аожббвжоб», нмрмк анмйбмймпб лб
хжлбгр «имйвмабры»: «Нмвамвж! Нмвамвж!» Нмпргнгллм а ном
фгппг жбощ кбйыхжи иби ащ ббмобгрпэ мачжк обвмпрлщк лб
промгк, ножлжкбгрпэ нмбмлэры мпрбйылщу вгргз ж сйщабгрпэ,
Ообапрагллщз пкщпй пжрсбфжж жбощ, мрагрпрагллмпры б
айббмнмйсхжг пагопрлжиб эайэьрпэ мхгажвлщкж вйэ вгргз.
Згйблжг пмуоблжры пмапрагллмг айббмнмйсхжг ж лгмаумвж
кмпры нмпрбобрыпэ вйэ восбмбм лбумвжрпэ а прмйилмаглжж,
умрэ огаглми нмлжкбгр, иби мл вмйдгл нмпрснжры а пммр
агрпражж п лмокмз. Юипнгожкглрбрмо эайэгрпэ вйэ огаглиб
ащобжргйгк лмокщ бскбллмбм нмагвглжэ, ж рмкс росвлм
ножлбрыпэ нож аомпймк а памгк «ыбмжкг», нмырмкс жпнщ
рсгкщз обфжмлбйжжосгр памг лгвмпрмзлмг нмагвглжг, нож
амвэ, иби гкс ибдгрпэ, лгмпнможкщг вмиббргйыпраб пмап
рагллмз нобамрщ. Пгогдб Щ. (5,2) нмпйг мимлхблжэ мнщрб а
пжрсбфжж «Згйглбэ вмомбб
2», имбвб цробтма с пблифжмлж
осгкмбм миббймпы амйыцг, хгк с лгбм пбкмбм, лг кмб пиощры
– КЭз пш брйЭвхщ, тлнлхл, фпл пЭз млирфилощ:
– Я тлфр, фплб МЭзой прп кв бши... млплйр фпл лк
– А вои айвопл МЭзойЭ бши бш НроиЭк, пш опЭ
– И ОивгзЭ пвбь бщвп А вои бш ыпл бшиЭ бвалфзЭ,
Иом. (а дЭйвхЭпвищопав зЭхиьвп):
– ОкЭ йвкь кв бщвп
– Квп, лкЭ... аовт бвалфвз... аовт млдлавп...  вцв бв
– Кр! ИвкЭ З. пЭзЭь йЭивкщзЭь, пЭзЭь трбвкщзЭь,
– ОбгЭвп! Вв дларп: «Зьбиз, дьбиз», Э лкЭ зн
Ибижк дг маобмк огаглми мпмлбгр памг нмагвглжг а
ыипнгожкглрбйылмз пжрсбфжж ИЖ, имбвб пагвглщ ырж ваб км
олбопавкклв биЭалмлирфв
(жлргбобйылбэ пгожэ) ж
алмлирфв плаЭнцЭ
нм жбог (нбофжбйылбэ пгожэ) Ибимаб гбм
мфглиб памжу спжйжз, лбнобайгллщу лб жагдблжг лбибблжэ
вйэ пгаэ ж вйэ восбмбм Жлбхг бмамоэ, ибимам пммрлмцглжг
агоабйылмбм имлромйэ пмапрагллмбм вгзпражэ иби лбкгоглжэ
Вйэ ащэплглжэ ырмбм побс дг нмпйг мимлхблжэ мнщрб
«Иосб» ибдвмкс огаглис ыипнгожкглрбрмо бвбабй амномп:
«Вйэ имбм рщ амйыцг прбобйпэ: вйэ пгаэ жйж вйэ «аожббвжоб»
Вбйылгзцгг пмнмпрбайглжг мрагрма вгргз ж вбллщу ыипнгож
кглрб пажвгргйыпрамабйм м лгпммрагрпражж,
агоабйылмбм имлромйэ пмапрагллмбм вгзпражэ огаглимк ж гбм
Нмпимйыис жпнщрсгкщг лг кмбйж рмхлм многвгйжры ог
сйырбрщ памжу спжйжз, аажвс пиощрмпрж ыипнгожкглрбйылмз
пжрсбфжж, жу агоабйылщз мрхгр убобиргожмабй пимогг жу лб
кгоглжг (иби умргймпы), б лг огсйырбр (иби пвгйбй). Нож ырмк
амйыцжлпрам вгргз (63%) мрагхбйж, хрм мхглы прбобйжпы вйэ
аожббвжоб (амйыцг, хгк вйэ пгаэ, жйж мвжлбимам), р.
г., нм
клглжь огаглиб, а пжрсбфжж лбибблжэ «аожббвжоб» жк ащйм
бробхглм амйыцг спжйжз, хгк а пжрсбфжж пмапрагллмбм лб
ибблжэ. Нож ырмк огбйылм
йвкщхв млилакш
вгргз вгзпраж
ргйылм прбобйжпы вйэ восбмбм рби дг, иби вйэ пгаэ, жйж амйгг
рмбм, м хгк пажвгргйыпрамабйб нмймджргйылбэ жйж лсйгабэ
облмпры нмиббргйгз кгдвс жлргбобйылмз ж нбофжбйылмз
пгожэкж. Рг вгрж, имрмощг мрагхбйж, хрм прбобйжпы амйыцг
вйэ пгаэ, миббйжпы амйгг «хгпрлщкж», пащцг 2/3 жу мрагрма
пммрагрпрамабйм вгзпражргйылмкс нмймдглжь агчгз, р.
ырж вгрж амйгг бвгиабрлм мфглжабйж памж спжйжэ иби лбноба
М хгк бмамоэр ырж вбллщг Ногдвг апгбм, нмвмалмг обп
умдвглжг агоабйылмбм ж огбйылмбм нмагвглжэ кмдгр миббрыпэ
пйгвпражгк лгвмпрбрмхлмз огбсйэфжж пмапрагллмбм нмагвглжэ
а пммрагрпражж п лбкгоглжгк. Нмырмкс жпржллмг дгйблжг ог
аглиб лг апгбвб кмдгр нмайгхы б пмамз бвгиабрлмг вгзпражг,
лбножкго, кмржа жагдбры лбибблжэ пагопрлжиб кмдгр ащры
лг огбйжмабл лб мнгобфжмлбйылмк сомалг а пжйс лгпмаго
Иомкг рмбм, рбимг обппмбйбпмаблжг, агспймалм, кмдгр
ащры паэблм п лбкгогллмз вгкмлпробфжгз амйыцжлпрамк
вгргз пмфжбйылм мвмаоэгкмбм нмагвглжэ а ножпсрпражж
пагопрлжима ж аомпймбм, памгбм омвб нгофгнржалсь бчжрс.
Юрж вбллщг малбосджабьр эоим ащобдгллсь
жу псдвглжз нм нмамвс пмапрагллмбм нмагвглжэ хрм
паэблм, нмажвжкмкс, п лгбвгиабрлщкж ногвпрбайглжэкж
огаглиб м пгаг пбкмк жйж прогкйглжгк пиощры мр пагопрлж
има ж аомпймбм памж ыбмжпржхгпижг лбкгоглжэ. Юипнгожкг
лбйылмг жппйгвмаблжг ащйм номвмйдглм а босннбу кйбвцжу
Босннщ кйбвцжу цимйылжима ж нмвомприма:
П нмвомприбкж блбймбжхлщг ыипнгожкглрщ номамвжйжпы
иби «мрамомхлщг жпнщрблжэ а цимйс ьлщу импкмлбарма».
Обножкго, а
йвплбзв «ОнбпЭ»
хграгом жпнщрсгкщу, ногв
прбайэьчжг ыижнбд импкжхгпимбм имобайэ, вмйдлщ ащйж
кгрмвмк ыпрбтгрщ номагпрж кбйглыись обигрс нм кгрбййж
хгпимз Ммаоблмз номогж. Номпрмг спромзпрам пимлпросж
омаблм рбижк маобмк, хрм йьабэ мцжаиб, вмнсчгллбэ «нж
ймрмк» нож важдглжж обигрщ, пмномамдвбгрпэ цробтлщк
– бджбблжгк иобплмз йбкнмхиж. Мр псккболмбм
имйжхгпраб ыржу цробтма бажпжр амкмдлмпры лбибблжэ
мрпроблглжг «ыижнбдб» мр жпнщрблжз. А мвлмз пжрсбфжж лб
ибблжь кмбйб нмвагоблсрыпэ апэ босннб, ибдвщз хйгл «ыиж
Нмпйг ыипнгожкглрб а пнгфжбйылмз агпгвг ащэплэйжпы
бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вм
цимйылжима. Вщйм спрблмайглм, хрм амйыцжлпрам вгргз а иб
хгпраг ножхжлщ бчжрщ жйж мнобавблжэ восбмбм сибщабйж
лб мпмащг пжкнбржж и лгкс, ножамвэ нож ырмк вмамвщ ржнб
«нмрмкс хрм восб». Иббймпы ащ,
ыйлулкЭищкшв мнвбмлфпвкь
вгргз а босннг ж эайэьрпэ жпржллщк кмржамк жу бскбллмбм
мрлмцглжэ и пагопрлжис. Мвлбим нож пмнмпрбайглжж нмйс
хгллщу ыипнгожкглрбйылщу вбллщу (имйжхгпрагллщу нмиб
бргйгз имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж (ИЖ) нм ибдвмкс
огаглис ж нм босннг а фгймк, вбллщу агпгв п жпнщрсгкщкж
ж жлтмокбфжж ампнжрбргйгз м восдгпижу ножаэбллмпрэу
вгргз) ащэажймпы лгпманбвглжг жу п вбллщкж пмфжмкгрожж.
Жлщкж пймабкж, гпйж пбкж вгрж а ибхгпраг ножхжлщ бскбл
лмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис сибщабйж лб мпмащг пжкнбржж
и лгкс («кщ п лжк восыэ», «нмрмкс хрм восб/нмвосбб»), рм лж
вбллщг пмфжмкгрожж, лж мрщащ ампнжрбргйгз, лж лбайьвг
лжэ ырмбм вмамвб лг нмвраговжйж.
Бнргвозлв нЭомлилгвкв
алдкзЭил ал анвйь мнлавбвкь ызомвнйвкпла, а опрЭу кв
Огсйырбрщ, нмйсхгллщг нож жппйгвмаблжж бскбллщу мрлм
цглжз, сдг а вмцимйылмк амобпрг нмврагодвбьр псчгпрам
аблжг, нм иобзлгз кгог, васу обйжхлщу нйбпрма мрлмцглжз а
босннбу: ыкмфжмлбйылммфглмхлмбм ж йжхлмпрлмпкщпймамбм
Вйэ номагоиж псчгпрамаблжэ блбймбжхлщу нйбпрма с
йиЭбхт хзлищкзла
ж
ащйб мобблжмаблб памг
маоблбэ ыипнгожкглрбйылбэ пжрсбфжэ прмйилмаглжэ ыкм
фжмлбйылщу ногвнмхрглжз огаглиб ж гбм кмржаб пмвгзпражэ
пагопрлжис, нмвагобцгкспэ нмймджргйылмкс жйж мрожфб
ргйылмкс пблифжмлжомаблжь.
Фпл лбвнгп авнт мн аш
блнв бвпщй лбклж д ЭищпвнкЭпа: млйлаЭпщ и кв млйлаЭпщ
оавнопкзр дбвгЭпщ кЭзЭдЭкь (млирфпщ кЭанЭбр)
– т ой
мЭп з квйр и ашдаЭккЭь олайвопклж бвьпвищклопщы квлб
тлбйлопщ, млопЭаа овбь кЭ вал йвопл, мнкьпщ уви  млп
Вбллщг, нмамйжацжг мрагржры лб ырмр амномп, ащйж нм
йсхглщ пйгвсьчжк маобмк. Нм огсйырбрбк пмфжмкгрожж
нмважобйжпы ыипнгожкглрбйылщг нмвбосннщ, бргк ибдвщз
ыипнгожкглрбйылщз цимйылщз ийбпп а пйсхбзлмк нмоэвиг
вгйжйпэ лб ваг хбпрж. А мвлмз хбпрж ийбппб пблифжмлжосг
кщк а нмвбосннбу ащй огаглми п ащпмижк пмфжмкгрожхгпижк
прбрспмк (гбм ащажобйж апг ромг жпнщрсгкщу ыипнгожкгл
рбйылмз хграгоиж), а восбмз
– п лжижк пмфжмкгрожхгпижк
прбрспмк (гбм лг ащажобй лжирм ж гбм хграгоиж, йжам апг мр
Ж рбайжфщ 3 ажвлм, хрм с жпнщрсгкщу 89 ж 1011 йгр а пж
рсбфжж лбибблжэ погвлжг нмиббргйж имыттжфжглрма имййги
ржажпрпимз жвглржтжибфжж иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагоп
рлжис п
кдзй олулйвпнфвозй опЭпролй квозлищзл ашхв
хгк и пагопрлжис
о ашолзй олулйвпнфвозй опЭпролй
. А рм
дг аогкэ а пжрсбфжж лббобвщ ырж нмиббргйж с кйбвцжу цимйы
лжима 89 йгр ащцг а босннбу пм пагопрлжимк п
ашолзй олу
лйвпнфвозй опЭпролй
. Мвлбим прбржпржхгпижз блбйж нмиб
бй лглбхжкмпры ыржу обйжхжз, нмырмкс кмдлм пиббры, хрм
йиЭбхт хзлищкзла 8 11 ивп мнльаивкь арйЭкклал лпклхвкь
а слнйв злиивзпаопозлж бвкпсзЭу з олулйвпнфвозлйр
ибвнр, п. в. з нвбвкзр «млмриьнклйр»  з нвбвкзр «квмлмриьнклйр»,
дкЭфйл кв нЭдифЭыпоь.
Жлщкж пймабкж, а ырмк амобпрг ащоб
дгллбэ пжкнбржэ и огаглис, номэайэьчбэпэ а гбм ащпмимк пм
фжмкгрожхгпимк прбрспг, лг айжэгр лб пмпробвблжг а пжрсбфжж
млбнлопзлалй алднЭопв
паэы кгдвс ыкмфжмлбйылм
мфглмхлщкж ж йжхлмпрлмпкщпймащкж мрлмцглжэкж ибо
вжлбйылм кглэгрпэ: нмиббргйж имййгиржажпрпимз жвглрж
тжибфжж и огаглис п
ашолзй олулйвпнфвозй опЭпролй
а
пжрсбфжж иби лбибблжэ, рби ж лббобвщ лбхжкм
, хгк и
огаглис п лжижк пмфжмкгрожхгпижк прбрспмк. Жкгллм а ырмк
амобпрг номпйгджабгрпэ хгрибэ бажпжкмпры номэайглжз бс
кбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис мр лбйжхжэ жйж мрпсрпражэ
пжкнбржж и лгкс:
плп, злал мнвбмлфпЭып а олулйвпнфвозт
ашблнЭт, а мликлж йвнв млирфЭвп лп плаЭнцвж  олопнЭбЭкв 
олнЭблаЭкв, Э плп, з злйр кв омшпшаЭып оймЭп, лзЭдшаЭ
Мамачбэ нмйсхгллщг огсйырбрщ, кмдлм пиббры, хрм а
босннбу вгргз прбоцгбм вмцимйылмбм, кйбвцгбм цимйылмбм
р бвпвж 813 ивп лп олулйвпнфвозлал опЭпроЭ т оавнопкзЭ
Ножкгхблжг: *
– обйжхжэ а нмиббргйэу вйэ ащпмимбм ж лжимбм прб
рспма вмпрмаголщ нож о > 0,01; номфглр нмйсхбйпэ склмдглжгк лб 100
хбпрлмбм мр вгйглжэ хжпйб вгргз п нмймджргйылщк имыттжфжглрмк имй
йгиржажпрпимз жвглржтжибфжж лб хжпйм вгргз, схбпрамабацжу а ыипнг
ж нмвомпримамбм амобпрма ащйж бтжипжомаблщ
сркзулкЭищклнливашв, мнвбопЭаивккшв клнйлж арйЭк
ыйлулкЭищкллувклфкшв лпклхвкь зЭз нЭдавпаивккЭь
Нмпйгвлжг ащйж обпиощрщ вмпрбрмхлм нмйлм нож пмфжм
ифклопклойшоилашв лпклхвкь
– ырм пийбвщабьчж
гпэ а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж лгмаумвжкщг паэж,
Нож ырмк кмржамк вгзпражэ ибдвмбм схбпрлжиб рбижу мр
лмцглжз прблмажрпэ пагопрлжи иби «лбхжкщз восбмз». Ам
лжибэ а огбйылмк абжкмвгзпражж вгргз, ырж паэж майбвбьр
многвгйгллмз лгбажпжкмпрыь мр лгнмпогвпрагллщу ыкмфж
млбйылщу ногвнмхрглжз огаглиб прбоцгбм вмцимйылмбм ж
кйбвцгбм цимйылмбм амобпрма. Вмйгг рмбм, ырмр нйбпр мрлм
цглжз мибщабгр псчгпрагллмг айжэлжг лб ыкмфжмлбйылм
мфглмхлщг мрлмцглжэ ржнб пжкнбржз
– блржнбржз, нмомз
бвп блхзлищклал  йиЭбхвал хзлищклал
амобпрма
ржажпрпимз жвглржтжибфжж и огаглис ж п ащпмижк ж п лжижк
пмфжмкгрожхгпижк прбрспмк (вйэ лжу абдлб пбкб просирсоб
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж), рм вйэ
лгагобйжхгл
пмфжмкгрожхгпижз прбрсп пагопрлжиб, п имрмощк млж абжкм
вгзпрасгр, нмпимйыис а ырмк амобпрг, мпмагллм а 1213 йгр;
орбчвзпакшв мнвбмлфпвкь  лпавнгвкь мвнвтлбьп а ифкло
пклойшоилалж миЭк  оЭй мл овбв кЭфкЭып лмнвбвиьпщ пр и
Пмфжбйылбэ нпжумймбжэ вгрпраб ж ыипнгожкглрбйылщг
жппйгвмаблжэ абжкмвгзпражэ огаглиб пм пагопрлжибкж а
имлргипрг жбощ, мачглжэ ж росвмащу тмок обпиощабьр клм
бмкголщз убобирго гбм мрлмцглжз а вгрпимз босннг; малб
осджабгрпэ, хрм ырж мрлмцглжэ жкгьр
уровнвую организацию
тслифжмлбйылмомйгащу, ыкмфжмлбйылммфглмхлщу ж йжх
СркзулкЭищклнливашв лпклхвкь
ногвпрбайглщ а ажвг ом
йгз, лмок, фгллмпргз, многвгйэьчжу ножпсчжг вбллмз исйырсог
мпмагллмпрж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, ргулмймбжь пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж. Юрж мрлмцглжэ эайэьрпэ ргк кбргожбймк, лб мп
лмаг имрмомбм номжпумвжр номфгпп пмфжбйжбфжж ж прблмайглжг
йжхлмпрж огаглиб. Жкгллм жу блбйж нмамйэгр обпиощры имл
иогрлмжпрможхгпижг спймажэ пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ
йжхлмпрж. Юрж мрлмцглжэ бтжипжомаблщ а пнгфжтжхлщу вйэ
вбллмз исйырсощ птгобу пмфжбйылмз джлгвгэргйылмпрж вгргз:
росвмамз (а тмокбу пбкммапйсджаблжэ), схгалмз (а блэржэу нм
Тслифжмлбйылмомйгащг мрлмцглжэ, ножпсчжг схгаг ж
росвс, спабжабьрпэ а вгрпимз босннг нмв лгнмпогвпрагллщк
осимамвпрамк ж имлромйгк пм прмомлщ аомпймбм. Мл пбли
фжмлжосгр рг жйж жлщг маобфщ нмагвглжэ: вгдсолщз вмй
дгл ащры биисобрлщк ж алжкбргйылщк, лб блэржэу лгйыэ
ожпмабры а ргробвж пмпгвб ж р. в. Тслифжмлбйылмомйгащг
мрлмцглжэ, бвбабгкщг жбомамз вгэргйылмпрыь (мпмагллм
омйгамз жбомз), а лбхжргйылмз пргнглж пбкмвгэргйылщ, р.г.
пийбвщабьрпэ алг лгнмпогвпрагллмбм айжэлжэ аомпймбм.
Юрм айжэлжг, мвлбим, кмдгр номэайэрыпэ пиощрм, имбвб,
и ножкгос, жбобэ а вгрпижз пбв, вгрж имнжосьр вгзпражэ,
А пбкмз жбог, иби ж а восбжу ажвбу вгэргйылмпрж, кмдлм
ащвгйжры мрлмцглжг пмапрагллм жбомащг ж мрлмцглжэ нм
нмамвс жбощ,
. Пмапрагллм жбомащкж мрлмцг
лжэкж ноэкм ампномжамвэрпэ ножлэрщг а исйырсог лмокщ
ж маобфщ нмагвглжэ: вмирмо нм мрлмцглжь и амйылмкс
вмаощз, схжргйылжфб п схглжибкж
– промббэ, номвбагф п
– агдйжащз. Юрм нйбл жсхглжэ мрлмцглжз
аммачг: млж агппсашгирлщ ж боблгг жагпрлщ. Нбобжбомащг
мрлмцглжэ ногвпрбайэьр пмамз кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ,
амлжибьчжг амиосб жбощ, нож мапсдвглжж гг бкщпйб, нмп
Нпжумймбжхгпиж абдлм, хрм огаглми нож обагорщаблжж
нбобжбомащу мрлмцглжз пбк мпсчгпрайэгр йжхлмпрлщз ащамо
памгз омйж. Жкгллм а нбобжбомамз пжрсбфжж амлжибьр ж об
огцбьрпэ мплмалщг имлтйжирщ вгрпимз джлж. Ам хрм жбобры
Имбм ножлжкбры а жбос Ирм асвгр бйбалщк, ирм асвгр амвжры
Анмпйгвпражж ырж имлтйжирщ кмбср лбумвжры памг ащобдглжг
ыйлулкЭищкллувклфкшт лпклхвкьт
, номэайэьчжупэ а ыкм
фжмлбйылщу ногвнмхрглжэу
– пжкнбржж ж блржнбржж, восдгп
ижу ножаэбллмпрэу. Юрмр ржн мрлмцглжз амлжибгр а млрм
бглгг вмамйылм облм ж плбхбйб кмдгр ащры маспймайгл йжам
хжпрм алгцлжкж кмкглрбкж (лбножкго, кбйщцс лобаэрпэ
исвоэащг вгрж), йжам мфглимз аомпймбм («Умомцжз кбйыхжи,
нмрмкс хрм умомцм исцбгр»), йжам номцйщк мнщрмк мачглжэ
п имлиогрлщк огаглимк
– лгббржалщк жйж нмжржалщк. Юкм
фжмлбйылммфглмхлщг мрлмцглжэ многвгйгллщк маобмк
айжэьр лб мачглжг ж абжкмвгзпражг вгргз а босннг: млж эа
йэьрпэ огбсйэрмобкж нбобжбомащу пжрсбфжз, имбвб имлтйжирщ
жб пфглбожэ ж обпногвгйглжэ нгоащу омйгз а жбог обогцб
А имлиогрлщу пжрсбфжэу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ог
аглиб п восбжкж бйбалбэ тслифжэ ыкмфжмлбйылммфглмхлщу
– мпсчгпрайглжг имоогифжж нмагвглжэ пагоп
рлжиб а пммрагрпражж пм «лбгкщкж» лмокбкж пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж. Гпйж пагопрлжи пйгвсгр ыржк лмокбк, рм мл
мфглжабгрпэ нмжржалм, гпйж мрумвжр мр лжу, рм амлжибьр
рби лбщабгкщг дбймащ аомпймкс, лбнобайэгкщг дгйблжгк
Гчг мвжл бпнгир ащвгйгллщу лбкж мрлмцглжз многвгйэ
грпэ псчлмпрлщкж убобиргожпржибкж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
огаглиб п восбжкж, броббжабэ йжхлмпрлмпкщпймась птгос гбм
мрлмцглжз и лбхжкщк вйэ лгбм восбжк ж пм лбхжкщкж вос
бжкж. Бйбалщз огбсйэрмо ырмбм нйбпрб мрлмцглжз
– нгопмлб
йжжомабллщз восбмз, псчгпрасьчжз а аммаобдглжж жйж а ог
бйылмк нйблг. Тмокжомаблжг
ифклопклойшоилашт лпклхвкж
маспймайглм ногмаобмаблжгк а умвг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб.
Ифклопклойшоилашв лпклхв
– ыпл лпклхвкь, мн злплншт йлпа лбклал орбчвзпЭ мнлб
нвпЭвп биь лбцЭыцвалоь  бвжопарыцвал о кй бнралал орбчвзпЭ
Юрмр ржн мрлмцглжз биощр, иби нобажйм, вйэ лгнмпогвпр
агллмбм лбайьвглжэ. Ом нмпимйыис а пжрсбфжж йжхлмпрлмбм
ащамоб, нож огцглжж пкщпймащу бвбх, ырж мрлмцглжэ магп
нгхжабьр кмржабфжмллмпкщпймась можглрбфжь а пмакгп
рлмз вгэргйылмпрж, рм млж малбосджабьрпэ п нмкмчыь мпм
ащу кгрмвжхгпижу номфгвсо, мплмащабьчжупэ лб ножлфжнбу
пкглщ пмфжбйылмз нмжфжж, а хбпрлмпрж, а ножгкг нмпрб
лмаиж пгаэ лб кгпрм восбмбм. Юрж мрлмцглжэ многвгйгллщк
маобмк айжэьр лб восбжг ржнщ мрлмцглжз, кмвжтжфжосэ жу
а рс жйж жлсь прмомлс. Ибижк маобмк йжхлмпрлмпкщпймащг
мрлмцглжэ номэайэьрпэ а огбйылмз джлж А ргу, лбножкго,
пйсхбэу, имбвб огаглми ам абжкммрлмцглжэу п миосдбьчжкж
агогр лб пгаэ омйы аомпймбм ж вгзпрасгр а пммрагрпражж п лгз,
кщ жкггк вгйм п йжхлмпрлмпкщпймащк ржнмк мрлмцглжз.
Рбимз ржн мрлмцглжз номэайэгрпэ а иожржхгпижу пжрсбфжэу,
имбвб, лбножкго, огаглми бамржрпэ м кйбвцгк аобржциг жйж
пгпроглиг ам аогкэ амйглж кбргож. Имомхг бмамоэ, имбвб а
пжйс жкглглжэ пмфжбйылмз омйж
нвбвклз бвнвп кЭ овбь лп
авпопавкклопщ дЭ биЭалмлирфв бнралал фвилавзЭ, плабЭ фвпзл
А вгрпимз босннг кмбср ащры ногвпрбайглщ апг нйбпрщ
сркзулкЭищклнливашв лпклхвкь
бвбьрпэ
лмокмз бскбллмпрж, имрмобэ кмвгйжомабйбпы а ыипнгожкгл
рбйылщу пжрсбфжэу нмпогвпрамк мпмащк маобмк мобблжм
абллмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз.
клфкшв лпклхвкь
ащобдбьрпэ а ногвнмхрглжэу огаглиб, гбм
пжкнбржэу ж блржнбржэу, ножаэбллмпрэу ж мрагодглжэу.
клойшоилашв лпклхвкь
ащэайэьрпэ а ыипнгожкгл
рбйылщу пжрсбфжэу, имбвб кмржамк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
Шрмащ нмлэры ножхжлщ абжклщу нгогумвма ыржу васу сома
лгз кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннбу вгргз ж нмвомп
рима, лгмаумвжкм номпйгвжры, ибижк маобмк жкглэгрпэ
а умвг млрмбглгб айжэлжг мплмалмбм вгргокжлблрб обаж
ржэ кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз
совмстной дятльности
Огцглжг ырмбм амномпб амкмдлм а обкибу обобамрбллмз
Ащбмрпижк ж Б. О. Мгмлрыгащк мачгнпжумймбжхгпимз
ргможж ащпцжу тмок нмагвглжэ, ногвнмйбббьчгз
лп аквхкт слнй лмлонвбопалаЭкь йвгифклопкшт лпклхв
кмдгр ащпрснжры пнгфжбйылм мобблжмабллбэ ыипнгожкгл
рбрмомк вгэргйылмпры вгргз. Ом гпйж а ыипнгожкглрбу Б.О.
Мгмлрыгаб а ибхгпраг мнмпогвпрасьчгбм лбиб ащпрснбй рмр
жйж жлмз машгир (лбножкго, иборжлиж иби мнмоб вйэ бнмкж
лблжэ), рм а лбцгк жппйгвмаблжж а ибхгпраг лмпжргйэ лмокщ
бскбллмпрж ащпрснбйб
лмнвбвивккшй лбнЭдлй лнаЭкдлаЭккЭь
Юрм млбхбгр йж, хрм
клнйЭ арйЭкклоп
(вйэ пгаэ, иби вйэ
восбмбм, ж вйэ восбмбм, иби вйэ пгаэ), амнймчгллбэ а тсли
фжмлбйылмомйгащу мрлмцглжэу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж,
лб многвгйгллщу ырбнбу млрмбглгб жлргожможжосгрпэ ж
лбхжлбгр вгргокжлжомабры вжлбкжис кгдйжхлмпрлщу паэгз
аг мнмощ лб алгцлжг погвпраб, нмпимйыис нгогумвжр а йжх
Ж рбайжфщ 4 ажвлм, хрм ам апгу амобпрлщу босннбу, б
жпийьхглжгк пбкмз кйбвцгз, жлргобиржалбэ пмакгпрлбэ
вгэргйылмпры ащщабгр номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и
пагопрлжис, б нож имбиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж йжцы
и 10 бмвбк нмиббргйж бскбллмбм мрлмцглжэ иби имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж (ИЖ) ножлжкбьр нмймджргйылмг
лбхглжг. С вгргз 56 йгр имййгиржажпрпибэ жвглржтжибфжэ
лг номэажйбпы, м хгк иобплмогхжам пажвгргйыпрасьр мрожфб
ргйылщг имыттжфжглрщ нм магжк ыипнгожкглрбйылщк пжрс
бфжэк. Юрмр тглмкгл бтжипжомабл а босннбу вмцимйылжима
пгвыкмбм бмвб джлж, лм йжцы а пжрсбфжж
, б памгбм кбипжкскб мл вмпржббгр с ампыкж
йгрми. С вгпэржйгрми ырж имыттжфжглрщ огим плждбьрпэ ж
Рбижк маобмк, а пжрсбфжэу жлргобиржалмбм ж имби
ржалмбм абжкмвгзпражэ ваг йжлжж обажржэ бскбллщу мр
лмцглжз плбхбйб обпумвэрпэ (м хгк пажвгргйыпрасгр прб
ржпржхгпижз блбйж вмпрмаголмпрж обйжхжз, анймры вм
кбипжкбйылщу а 8йгрлгк амобпрг), б бргк огим пайждб
ьрпэ, нобиржхгпиж пманбвбэ а 10йгрлгк амобпрг (пк. ожп.
7).
Омокб бскбллмпрж бирсбйжжосгрпэ ж вмпржббгр памгбм кби
пжкскб йжцы нож жлргобиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж,
убобиргожсьчгзпэ гвжлщк нгофгнржалщк нмйгк ж гвжлщк
машгирмк абжкмвгзпражэ вгргз (лбпрмйылбэ жбоб), хрм пм
вбгр с лжу мачжз ыкмфжмлбйылщз лбпромз, ащщабгр хсап
рам пмножхбпрлмпрж ибдвмбм мачгз фгйж ж майгбхбгр жвгл
ржтжибфжь огаглиб пм пагопрлжимк. Жлщкж пймабкж, рбибэ
вгэргйылмпры, нм псрж, эайэгрпэ мпмащк
олуЭищкшй онвбо
, пнмпмапрасьчжк номэайглжь бскбллщу мрлмцглжз
а вгрпимз босннг. Имбиржалбэ вгэргйылмпры, нмпромгллбэ нм
ножлфжнс «оэвмк, лм лг акгпрг», а млрмбглгржхгпимк нйблг
ногвпрбайэгр пмамз
авквпфвоз бливв нЭккыы
тмокс нмагвг
лжэ вгргз ж эайэгрпэ нгоажхлмз лгнмпогвпрагллмз тмокмз
пмфжбйылмз мобблжбфжж вгрпижу боснн. Рбибэ пмакгпрлбэ
вгэргйылмпры эайэгрпэ нм псрж йжцы алгцлг пмакгпрлмз,
гпйж сбмвлм
– нпгавмпмакгпрлмз, нмвмалм рмкс, ибимз млб
ащабгр с джамрлщу. Мнжпблжг рбимз вгэргйылмпрж лбумвжк
с Б.О. Мгмлрыгаб:
«Мш йлгвй кЭбиыбЭпщ бвьпвищклопщ кв
озлищзт, клабЭ йклат галпкшт айвопв, кл йш кзлабЭ кв
кЭбиыбЭвй р кт бвьпвищклоп олайвопклж. КЭмнйвн, омву
Эищкшв кЭбиыбвкь кЭб йрнЭащьй, мвнвпЭозаЭыцй айвопв
лпклопвищкл знрмкшж мнвбйвп... млзЭдшаЭып, фпл лбцж
злквфкшж мрпщ, злплншж мнлбвишаЭвп т клхЭ, ьаиьвпоь кв
нвдрищпЭплй олайвопкшт лнаЭкдлаЭккшт бвжопаж, кл мнвб
опЭаиьып олблж нвдрищпЭп йвтЭкфвозлал оилгвкь роиж
лпбвищкшт йрнЭащва, д злплншт зЭгбшж бвжопарвп пЭз, зЭз
вои бш лк кво бЭккшж мнвбйвп оЭйлопльпвищкл»
[Б.О. Мгмл
, 1972 п.258]. Огхрм нмвмалмг, лм а номфгппг млрмбглгб
обажржэ огаглиб, кщ ж кмбйж лбайьвбры а лбцжу ыипнгож
кглрбйылщу пжрсбфжэу «Иосб» ж «Кжцглы», нож имрмощу
алгцлг (пимогг
– иабж) пмакгпрлбэ вгэргйылмпры нм нпж
умймбжхгпимз псрж мибщабйбпы жлвжажвсбйылмз (нм нож
Ваг йжлжж лб ожп. 7, ногвпрбайэьчжг имбиржалщз ж жл
ргобиржалщз ржнщ вгэргйылмпрж, пайждбьрпэ а агоулгк ж
лждлгк ногвгйбу. Об обллжу ырбнбу обажржэ бскбллщг мр
лмцглжэ мнмпогвпрасьрпэ йжцы а жлргобиржалмз пмакгп
рлмз вгэргйылмпрж, лм сдг а кйбвцгк цимйылмк амобпрг
ырж мрлмцглжэ кгдвс вгрыкж амкмдлщ ж аг маэбргйылмз
мнмощ лб рбись вгэргйылмпры. Жлвжттгоглрлмпры вгргз 5
йгрлгбм амобпрб и магжк пжрсбфжэк абжкмвгзпражэ (мрож
фбргйылщг имыттжфжглрщ имййгиржажпрпимз жвглржтжиб
фжж) пажвгргйыпрасгр м лгнмпогвпрагллмпрж, пжрсбржалмпрж
номэайглжз с лжу бскбллщу мрлмцглжз. Ж йжцы а 67йгр
лгк амобпрг жлргобиржалбэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры прблм
ажрпэ тбирмомк, мнмпогвпрасьчжк бскбллщг мрлмцглжэ.
А 1012 йгр айжэлжг жлргобиржалмз вгэргйылмпрж иби «прж
ксйбпогвпраб» бскбллщу кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз мпйб
агабгр. Бмпнмвпрам жлргобиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
иби алгцлгбм жлпроскглрб майбвглжэ бскбллщкж мрлмцг
лжэкж с вмцимйылжима ж кйбвцжу цимйылжима пкглэгрпэ
гг нмвхжлгллщк нмймдглжгк с нмвомприма. Иб ыржк тбирмк
прмжр лг «мркжоблжг» вгргокжлжосьчгз омйж пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж а номэайглжж бскбллщу мрлмцглжз, б нгогумв
алгцлжу погвпра мобблжбфжж кгдйжхлмпрлмбм абжкмвгзп
ражэ ам алсрогллжг, жлргожможмабллщг погвпраб. Спамгл
лбэ огаглимк лмокб бскбллмпрж нмйсхбгр памь лмась джлы
а ажвг бскбллщу пкщпймащу спрблмами йжхлмпрж, номэайэь
чжупэ а бмрмалмпрж псашгирб вгзпрамабры вйэ айббб восбмбм
М лбйжхжж бскбллщу пкщпймащу спрблмами импагллм км
бср пажвгргйыпрамабры ж агоабйылмг нмагвглжг вгргз ырмбм ам
обпрб нож номагвглжж ыипнгожкглрб, ж жу мрагрщ лб амномпщ
ржнб: «
Пш злабЭ опЭнЭиоь блищхв Кпл брбвп озиыфЭпщоь д
» ж во.. А мрйжхжг мр блбймбжхлмбм нмагвглжэ вмцимйы
лжима ж кйбвцжу цимйылжима нмвомприж а памжу ащпибщаб
лжэу бнгййжосьр ногдвг апгбм и лобапрагллщк ибргбможэк
пнобагвйжампрж ж обаглпраб. Обножкго, Блвогз В. (10 йгр): «
млфвйр озиыфЭвпоь плищзл ИвхЭ Эпл квомнЭавбиал!
»; Пбцб
К. (12 йгр): «
Мкв зЭгвпоь, фпл квфвопкл, злабЭ лбклал кЭзЭгрп
дЭ аовт
». Вгспймалм, а огбйылмз джлж вгргз а пжрсбфжэу, лг
броббжабгкщу ыипнгожкглрмк, рбидг амкмдлщ мрлмцглжэ, а
имрмощу номэайэгрпэ бскбллмг лбхбйм, лбножкго а лгнмпогвп
гуманно отношни к сврстнику у дтй развиватся от
нпосрдствнных ракций в 5—6 лт чрз опосрдствованны со
Гпйж нмалжкбргйылгг абйэвгрыпэ а ожп. 7, мрмаобдбьчжз
обажржг бскбллщу мрлмцглжз а босннг, рм кмдлм спкмрогры
многвгйгллмг пумвпрам п ргк, хрм Б. О. Мгмлрыга а памгз обамрг
1931 б. лбщабй
мЭнЭиивиланЭййлй нЭдапь ашохт мотфвозт
жйж нбобййгймбобккмк обажржэ (Пк.: Б.О.
Р. 1. П. 56–57). Ом гпйж а гбм ыипнгожкглрбу а ибхгпраг мнмп
огвпрасьчгбм лбиб ащпрснбй рмр жйж жлмз машгир (лбножкго,
иборжлиж вйэ бнмкжлблжэ), рм а лбцгк жппйгвмаблжж а ибхгп
раг лбиб
– лмпжргйэ лмокщ бскбллмпрж ащпрснбйб многвгйгл
Пйгвсгр мркгржры, хрм пнспрэ амйгг нмйсагиб нмпйг ма
лбосдглжэ М. П. Ащбмрпижк ж Б. О. Мгмлрыгащк бимлм
кголмпргз обажржэ ащпцжу нпжужхгпижу тслифжз пумвлщг
огсйырбрщ ащйж нмйсхглщ К. Имсймк ж гбм имййгббкж нож
жсхглжэ бглгжпб кщцйглжэ а бтожиблпимз ж бкгожиблп
Малбосдгллмг пманбвглжг робгирможз обажржэ бскбл
лмбм мрлмцглжэ иби имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж ж
обажржэ нбкэрж мр лгнмпогвпрагллмбм лгномжамйылмбм
и мнмпогвпрамабллмкс номжамйылмкс бнмкжлблжь аоэв
йж кмдлм пхжрбры пйсхбзлмпрыь. Мхгажвлм,
аоьзЭь ашохЭь
слнйЭ млавбвкь млбфкьвпоь дЭзлкр мвнвтлбЭ лп квмлонвбо
павккшт омлолбла млавбвкь окЭфЭиЭ з аквхкй, Э дЭпвй з
акрпнвккв лмлонвбопалаЭккшй, алдкзЭыцй а мнлувоов зрищ
Кмдлм пиббры, хрм гпйж с вмцимйылжима нэрж йгр бскбллмг
мрлмцглжг а облщу ржнбу вгэргйылмпрж мвжлбимам лгнмпогвп
рагллмг, рм с нмвомприма 12–13 йгр млм мвжлбимам мнмпогвп
рамабллмг. Мплмалмг мрйжхжг малбосдгллмз бимлмкголмпрж
обажржэ бскбллщу мрлмцглжз мр мачгз бимлмкголмпрж об
П многвгйгллмбм амобпрб, имбвб вгрпижг босннщ лбхж
лбьр обйжхбрыпэ нм сомаль обажржэ, кщ асвгк жкгры ваг
йжлжж бглгжпб бскбллщу мрлмцглжз. А босннбу п мрлмпж
ргйылм лгащпмижк сомалгк обажржэ бскбллщг мрлмцглжэ а
лбхжргйылмз пргнглж асвср мнмпогвпрамабрыпэ ногвкгрлщк
пмвгодблжгк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж: пнмпмамк гг мобб
лжбфжж, лбйжхжгк иммнгобфжж ж р.в. Нож амйгг ащпмимк
сомалг обажржэ рбижг мрлмцглжэ лбхлср мнмпогвпрамабрыпэ
бскбллщкж пкщпймащкж спрблмаибкж ж, жлргожможжосэпы,
Рбижк маобмк, малбосдгллщз НБОБММГММБОБКК
БГОГИЖПБ МНМПОГВПРАМАБОЖЭ (нбобййгймбобкк об
прдставлят собой диную закономрность происхожд
ния и развития высших форм повдния чловка, суть которой в
прход нпосрдствнных способов повдния сначала к вншн
опосрдствованным с помощью символов-знаков, а затм к внут
рнн опосрдствованным, возникающим в процсс культурного
развития формам.
Нмвхгоилгк гчг об: Б.О. Мгмлрыга лб нож
кгог нпжумймбжж бнмкжлблжэ нмиббй, хрм нбкэры пмаог
кгллмбм хгймагиб эайэгрпэ номвсирмк исйырсолмжпрможхгп
имбм обажржэ ж жвгр хгог обажржг бнмкжлблжэ п нмкмчыь
алгцлжу пржксймалбима и бнмкжлблжь алсрожмнмпогвп
рамабллмкс, р.г. мпсчгпрайэгрпэ ногаобчглжг номфгппма жл
ргонпжужхгпижу (обвгйгллщу кгдвс йьвыкж) а жлробнпжуж
Пнспрэ амйгг нмйсагиб, пумвлщг огсйырбрщ ащйж нмйс
хглщ бкгожиблпижк нпжумймбмк К. Имсймк нож жсхглжж бг
лгжпб кщцйглжэ а бтожиблпимз ж бкгожиблпимз исйырсобу
Юаожпржхлмпры нмлэржэ нбобййгймбобккб бглгжпб мнмп
огвпрамаблжэ, номвгкмлпрожомабллбэ Б.О. Мгмлрыгащк ж К.
Имсймк ножкглжргйылм и ащпцжк нпжужхгпижк тслифжэк
(нбкэрж ж кщцйглжь), малбосджабгрпэ а птгог кгдйжхлмп
рлщу мрлмцглжз.
В олуЭищклж мотлила бвпопаЭ бшил млзЭ
дЭкл, фпл арйЭккшв лпклхвкь а бвпозлж анрммв нЭдааЭыпоь
лп квмлонвбопавккшт нвЭзуж а мьпщхвопщ ивп
– фвнвд лмло
нвбопалаЭккшв олбвнгЭквй олайвопклж бвьпвищклоп а овйщ
аловйщ ивп  дЭпвй з акрпнвккв лмлонвбопалаЭккшй арйЭккшй
Жппйгвмаблжг тглмкглб имййгиржажпрпимз жвглржтж
ибфжж (ИЖ) иби жлвжибрмоб бскбллщу мрлмцглжз а вгрпимк
б) мл ащобдбгр вгэргйылмпрлммнмпогвпрамабллщз ржн
бскбллщу абжкммрлмцглжз а босннг
– мрлмцглжг и йь
а) вбллщз ржн мрлмцглжз амлжибгр а жлргобиржалмз
а) кмржамк схбпрасьчгбм а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ог
аглиб прблмажрпэ огбйылщз жйж аммаобдбгкщз «нгопмлбйж
жомабллщз восбмз», рмр, обвж имрмомбм жйж айббмвбоэ имрм
б) йжхлмпрлмпкщпймащг паэж ащпрснбьр иби мрлмпж
ргйылм лгбажпжкщг мр ыкмфжмлбйылммфглмхлщу паэгз вг
Жлщкж пймабкж, имййгиржажпрпибэ жвглржтжибфжэ иби
многвгйгллщз ржн бскбллщу мрлмцглжз гпры пкщпймабэ
тмокб огногглрбфжж босннмз рбижу паэгз псашгирб п вос
бжкж, имрмощг ногмаобсьр гбм йжхлмпрлсь нмжфжь. А рм дг
аогкэ убобирголщз вйэ вгрпимбм амобпрб ыбмфглрожк, номэа
йэьчжзпэ иби а нмлбабргйылмз птгог, рби ж а птгог мачглжэ,
ногнэрпрасгр обажржь бскбллщу мрлмцглжз. Мвлбим мпмащг
погвпраб (пмакгпрлбэ вгэргйылмпры) ножамвэр и вгфглробфжж
огаглиб а птгог кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз, обажабьр с лгбм
пнмпмалмпры мрлгпржпы и восбмкс иби и пгаг пбкмкс. Жкглг
лжг пмфжбйылмз нмжфжж огаглиб а пжпргкг абжкммрлмцглжз
магпнгхжабгрпэ пкглмз жлргбобйылмбм / нбофжбйылмбм пбли
фжмлжомаблжэ, имбвб огаглми прблмажрпэ мрагрпрагллщк б
айббмнмйсхжг пагопрлжиб. Иомкг рмбм, жлргобиржалбэ пмакгп
рлбэ вгэргйылмпры хгог мачлмпры нгогджаблжз вгргз а босннг
нмамйэгр спрблмажры мрлмцглжэ
(обалмноба
Ибижк дг маобмк а вгрпраг жлргожможсьрпэ, р.г. нож
пабжабьрпэ ж номэайэьрпэ, рбимбм ржнб кгдйжхлмпрлщг мр
лмцглжэ Гпйж алмаы маобржрыпэ и бобтжис обажржэ бскбл
лщу мрлмцглжз а млрмбглгг (пк. ожп.7), рм йгбим бкгржры лб
лгк кмкглр огимбм нгогймкб обажржэ тглмкглб имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж а жлргобиржалмз пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж. Юрмр кмкглр ножумвжрпэ лб амобпр ампыкж йгр.
А нгожмв мр нэрж вм ампыкж йгр (прбоцжг ж нмвбмрмаж
ргйылщг босннщ вгрпимбм пбвб
– лбхбйылщг ийбппщ цимйщ)
номжпумвжр бомдвглжг тглмкглб имййгиржажпрпимз жвгл
ржтжибфжж. Ивгпы номжпумвжр ногжксчгпрагллмг обажржг
номфгппб бвбнрбфжж, нож имрмомк вмпржббгрпэ вмпрбрмхлм
ащпмижз сомаглы пмбйбпмабллмпрж рогамаблжз ж мджвблжз
схбпрлжима пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. А нгожмв мр 9 вм 13 йгр
(IV–VI ийбппщ цимйщ) номжпумвжр нгогумв мр тбщ бвбнрб
фжж и тбг жлвжажвсбйжбфжж. Кгублжк жвглржтжибфжж
(«э рбимз, иби апг»), магпнгхжабьчжз мрлмцглжг и восбмкс
иби и пгаг пбкмкс, пкглэгрпэ кгублжкмк мрхсдвглжэ («э
лг рбимз, иби апг»). А огсйырбрг огаглми лбхжлбгр ащвгйэры
пгаэ ж босннщ ж с лгбм тмокжосгрпэ ножпробпрлмг мрлмцг
Пмфжбйылбэ пжрсбфжэ обажржэ огаглиб а амобпрг нмпйг
ампыкж йгр многвгйэгрпэ пкглмз гбм нмжфжж нм мрлмцглжь
и пагопрлжибк ж аомпйщк, нож имрмомз мл пбк прблмажрпэ
псашгирмк ащамоб а рмз жйж жлмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж.
Мрпьвб прблмаэрпэ нмлэрлщкж нбобвмипбйылщг, лб нгоащз
абйэв вбллщг, нмйсхгллщг нож жппйгвмаблжж имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж. Мачгг плждглжг нмиббргйгз
имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж а пжрсбфжж пмпробвблжэ
пмномамдвбймпы с нмвомприма лбхжкщк нмащцглжгк ыржу
дг нмиббргйгз а пжрсбфжж пмобвмаблжэ. Мриощрмг лгпм
бйбпжг п босннмз нм рмкс жйж жлмкс нмамвс, номргпр номржа
схбпржэ а ыипнгожкглрг, номржа рогамаблжз жлпросифжж
пмхгрбйжпы п йжхлмпрлмз лбхжкмпрыь пмфжмкгрожхгпимбм
прбрспб пагопрлжиб. Апг ырм пажвгргйыпрасгр м обагорщабь
Жпнмйымаблжг нож жсхглжж пмфжбйылмз нпжумймбжж
вгрпраб ибргбможж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж нмамйэгр пс
чгпрагллм обпцжожры ж ногмаобмабры тглмкглмймбжь
кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз, ащвгйжры а ыржу мрлмцглжэу
Вгрпибэ босннб (цжог–вгрпимг пммачгпрам), асвсхж
аийьхгллмз а пмфжбйылщг мапрмэргйыпраб обажржэ мачг
праб (мачгпрагллмнмйжржхгпижг, ыимлмкжхгпижг, нобамащг
ж во.), нмйсхбгр пмапрагллщз пмфжбйылщз прбрсп, многвгйэ
гкщз жпрможимисйырсолщкж ж уомлмймбжхгпижкж убобирг
Памгмаоблщк нмиббргйгк нгогпромзиж тглмкглмймбжж
кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннг кмдгр пйсджры имййги
ржажпрпибэ жвглржтжибфжэ, мробдбьчбэ номфгпп бскблжб
фжж мрлмцглжз огаглиб п кжомк. М лгпамвжкмпрж тглмкглб
имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж и обйжхлщк ыкмфжм
лбйылщк ногвнмхрглжэк пажвгргйыпрасгр рбимз тбир, иби
мрпсрпражг айжэлжэ пмфжмкгрожхгпимбм прбрспб огаглиб лб
номэайглжг и лгкс вгзпрагллмбм пмпробвблжэ ж пмобвмаблжэ
а вмцимйылмк ж кйбвцгк цимйылмк амобпрг. Бйбалщк вг
ргокжлблрмк номэайглжэ имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж
иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис эайэгрпэ пмакгпрлбэ
Рбижк маобмк, пмфжбйылмнпжумймбжхгпибэ просирсоб
вгрпижу боснн жкггр сомалгамг жгобоужхгпимг промглжг.
Кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ ногвпрбайглщ а ырмз просирсог
тслифжмлбйылмомйгащк, ыкмфжмлбйылммфглмхлщк ж йжх
лмпрлмпкщпймащк сомалэкж, ножхгк лб нмпйгвлгк сомалг
амкмдлб кмвжтжибфжэ жпумвлщу кгдйжхлмпрлщу мрлмцг
Нмйсхгллщг нож жппйгвмаблжж нмиббргйж имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж нмамйэьр бмаможры м рмк, хрм бг
лгжп бскбллщу мрлмцглжз а млрмбглгг нмвхжлгл мачгз
бимлмкголмпрж обажржэ ащпцжу тмок нмагвглжэ (нбобййг
ймбобкк обажржэ). Ж ырмз бимлмкголмпрж, пнгфжтжхгпиж
номэайэьчгзпэ а бглгжпг бскбллщу мрлмцглжз, пйгвсьр
рож нмймдглжэ, абдлщу вйэ вбйылгзцгз обобамриж пмфж
В йвплблилафвозлй
нйблг ащэайгллбэ ыкнжожхгпибэ б
имлмкголмпры млбхбгр, хрм ножлфжн вгэргйылмпрлмбм мнмп
огвпрамаблжэ вбгр бвгиабрлщг погвпраб вйэ жсхглжэ пмфж
бйылмз нпжумймбжж вгрпраб ж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз.
Жпрможхгпиж обажржг ногвпрбайглжз ма мнмпогвпрамаблжж
цйм пйгвсьчжк маобмк: «пржксй–погвпрам» (М.П. Ащбмр
пижз), «ногвкгрлбэ вгэргйылмпры иби нмомдвбьчбэ ж мнмп
огвпрасьчбэ псапрблфжэ нпжужиж» (Б.О. Мгмлрыга) ж «пма
кгпрлбэ вгэргйылмпры иби мнмпогвпрамаблжг кгдйжхлмпрлщу
В пвлнвпфвозлй миЭкв
нбобййгймбобкк обажржэ бс
кбллщу мрлмцглжз млбхбгр, хрм а вгрпраг а ибхгпраг псаш
гирб тмокжомаблжэ йжхлмпрж ащпрснбгр пмфжбйылбэ босннб,
амайгибьчбэ огаглиб а обйжхлщг тмокщ пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж. А жлргобиржалмз, иммнгобржалмз пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж огаглми майбвгабгр погвпрабкж вйэ мобблжб
фжж бскбллщу мрлмцглжз, майбвгабгр лмокмз бскбллмпрж. А
ырмр нгожмв пмакгпрлбэ вгэргйылмпры иби ащ агвгр б пмамз
огаглиб. Об осагдг нмвомпримамбм амобпрб номжпумвжр об
вжибйылмг жкглглжг абжкмпаэж кгдвс пмакгпрлмз вг
эргйылмпрыь ж йжхлмпрыь, ж йжхлмпры сдг пбкб мпсчгпрайэгр
В мнЭзпфвозлй миЭкв
нбобййгймбобкк обажржэ кгдйжх
лмпрлщу бскбллщу мрлмцглжз млбхбгр, хрм нобиржиб ампнж
рблжэ огаглиб вмйдлб промжрыпэ п схгрмк амобпрлщу ырбнма,
многвгйэгкщу мпмагллмпрэкж вгргокжлбфжж обажржэ йжх
лмпрж. Огмаумвжкм, схжрщабэ пмфжбйылщз прбрсп огаглиб
а пммачгпраг, пмвбабры спймажэ вйэ пбкмпрмэргйылмбм ащ
амоб жк пммрагрпрасьчгз ырмкс прбрспс пмфжбйылмз нмжфжж
йжхлмпрж ж мачгпрагллм лбхжкщу тмок нмагвглжэ. А
ижу тмокбу нмагвглжэ номжпумвжр лг номпрм прблмайглжг, б
Жрмбж бйбащ
Жрби, бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис, ащпрснбьчгг а тмокг
имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж, амлжибгр а прбоцгк вмцимйы
Вгрж прбоцгз ж нмвбмрмажргйылмз и цимйг амобпрлщу боснн
вгрпимбм пбвб нож жлргобиржалмз вгэргйылмпрж, нмпромгллмз нм
ножлфжнс «мвжл б апгу ж апг б мвлмбм», лбхжкм а амйыцгз прг
нглж номэайэьр бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис а пжрсбфжж
гбм лбибблжэ, хгк нож имбиржалмз, мрагхбьчгз тмоксйг «оэ
С кй. цимйылжима 811 йгр номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ
а тмокг имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж и пмфжмкгрожхгп
имкс йжвгос, р. г. и огаглис «нмнсйэолмкс» ж и огаглис «лгнм
нсйэолмкс», лбхжкм лг обйжхбьрпэ. Жлщкж пймабкж, а ырмк
амобпрг ащобдгллбэ пжкнбржэ и огаглис, номэайэьчбэпэ а гбм
ащпмимк пмфжмкгрожхгпимк прбрспг, лг айжэгр лб пмпробвблжг а
А нмвомпримамк амобпрг ырб бимлмкголмпры ибовжлбйылм
кглэгрпэ: нмиббргйж имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж и ог
аглис п ащпмижк пмфжмкгрожхгпижк прбрспмк а пжрсбфжж иби
лбибблжэ, рби ж лббобвщ лбхжкм ащцг, хгк и огаглис п лж
ижк пмфжмкгрожхгпижк прбрспмк. Жкгллм а ырмк амобпрг ном
пйгджабгрпэ хгрибэ бажпжкмпры номэайглжз бскбллмбм мрлмцг
лжэ и пагопрлжис мр лбйжхжэ жйж мрпсрпражэ пжкнбржж и лгкс:
рмр, имбм ногвнмхжрбьр а пмфжмкгрожхгпижу ащамобу, а нмйлмз
кгог нмйсхбгр мр рмабожчгз ж пмпробвблжг ж пмобвмаблжг, б рмр,
и имкс лг жпнщрщабьр пжкнбржж, мибщабгрпэ а омйж «имйб мр
М лгпамвжкмпрж тглмкглб имййгиржажпрпимз жвглржтжиб
фжж и обйжхлщк ыкмфжмлбйылщк ногвнмхрглжэк пажвгргйы
прасгр рбимз тбир, иби мрпсрпражг айжэлжэ пмфжмкгрожхгпимбм
прбрспб огаглиб лб номэайглжг и лгкс вгзпрагллмбм пмпробвблжэ
ж пмобвмаблжэ а вмцимйылмк ж кйбвцгк цимйылмк амобпрбу.
Бйбалщк вгргокжлблрмк номэайглжэ имййгиржажпрпимз жвгл
ржтжибфжж иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис эайэгрпэ
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры, гг пмвгодблжг ж фгллмпрлщг убобирг
Пмвбллщг ыипнгожкглрбйылщг кгрмвжиж, бвгиабрлм кмвгйж
осьчжг обйжхлщг нм убобиргос пжрсбфжж пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж, нмамйэьр п вмпрбрмхлмз лбвгдлмпрыь многвгйжры ж б
Бскбллмг мрлмцглжг вмцимйылжима ж мрхбпрж с кйбвцжу
цимйылжима вгргокжлжомаблм пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь жл
ргобиржалмбм ржнб, а имрмомз «кмкглр пмакгпрлмпрж» ащобдгл
лбжамйгг эоим. А 1012 йгр айжэлжг жлргобиржалмз вгэргйылмпрж
иби «пржксйбпогвпраб» бскбллщу кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз
мпйбагабгр. Бмпнмвпрам жлргобиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
иби алгцлгбм жлпроскглрб майбвглжэ бскбллщкж мрлмцглжэкж
с вмцимйылжима ж кйбвцжу цимйылжима пкглэгрпэ гг нмвхжлгл
Агоабйылбэ мфглиб пмапрагллщу спжйжз жпнщрсгкщу апрснбгр
а номржамогхжг п ыипнгожкглрбйылщкж вбллщкж огбйылмбм нм
агвглжэ: вгрж хбчг пиймллщ мфглжабры памг нмагвглжг иби лб
нобайгллмг лб айббм пагопрлжиб, нож ырмк йжцы мимйм нмймажлщ
вгргз огбйылм рби нмпрснбьр. Юрм эайэгрпэ пажвгргйыпрамк обп
Пнгфжтжимз нмагвглжэ ИЖ с вмцимйылжима эайэгрпэ гбм пж
рсбржалмпры, амнгоащу, иби бажпжкмпры мр бирсбйылмз пжрсбфжж
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз ж, амармощу, иби абожбржалмпры,
лгспрмзхжампры нмагвглжэ огаглиб а мвлжу ж ргу дг пжрсбфжэу.
Иобзлгз пргнглыь ащобдглжэ пжрсбржалмпрж (лгспрмзхжампрж)
эайэгрпэ бкажабйглрлмпры нмагвглжэ вгргз иби номржамогхж
ампры жу бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис, имлтйжирлмпры дг
Мнмпогвмабллщг пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь бскбллщг кгд
йжхлмпрлщг мрлмцглжэ а вгрпижу босннбу жкгьр сомалгась мо
бблжбфжь, имрмобэ аийьхбгр тслифжмлбйылмомйгащг, ыкмфж
млбйылммфглмхлщг ж йжхлмпрлмпкщпймащг мрлмцглжэ кгдвс
Прблмайглжг кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а вгрпижу босннбу
нмвхжлэгрпэ мачгнпжумймбжхгпимз бимлмкголмпрж обажржэ
(М. П. Ащбмрпижз, Б.О. Мгмлрыга), р. г. бскбллмг мрлмцглжг и
пагопрлжис нмвхжлэгрпэ бимлс нгогумвб мр лгнмпогвпрагллщу
тмок ж пнмпмама нмагвглжэ и мнмпогвпрамабллщк, амлжибь
Тжймпмтщ бмамоэр: «Шгймаги нм памгз ножомвг гпры ащ
ржг вйэ восбжу». Пмбйбплщ йж ащ п ыржк нмймдглжгк
Иби жкглэгрпэ омйы пмакгпрлмз вгэргйылмпрж а вгрпижу
Ибимг лбхглжг жкггр пмфжмкгрожхгпижз прбрсп (пжкнб
ржж/блржнбржж) лб номэайглжг бскбллщу мрлмцглжз ж
М хгк пажвгргйыпрасгр «нбобййгймбобкк обажржэ» бскбл
Ибимащ сомалж мобблжбфжж мрлмцглжз а вгрпижу босн
Бйбаб 9
Бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис с вгргз кмдгр номэа
йэрыпэ а обйжхлщу тмокбу вгзпрагллмбм пмнгогджаблжэ:
ырм пмнгогджаблжг иби
а пжрсбфжж гбм лбибблжэ
ж пмнгогджаблжг иби
а пжрсбфжж гбм лббобвщ.
Обвм мркгржры, хрм ыржк васк тмокбк бскбллмбм мрлмцглжэ
а лбсхлмз йжргобрсог свгйэймпы лгпнобагвйжам лгмвжлбим
Робвжфжж жсхглжэ пмобвмаблжэ иби
Гпйж «
опнЭбЭпвищклопщ фвилавфвозлал орцвопалаЭкь
Осажлцргзл) миббйбпы ногвкгрмк обппкмроглжэ нм
вбайэьчгбм амйыцжлпраб тжймпмтпижу ж ыржхгпижу жп
пйгвмаблжз, б рби дг нпжумймбжхгпижу обамр а майбпрж бс
кбллмбм (номпмфжбйылмбм) нмагвглжэ
– ырм жппйгвмаблжэ
ыкнбржж, иммнгобржалмпрж иби helping behaviour (нмкмббь
чгбм нмагвглжэ) ж бйыросжкб,
– рм блбйж тмок
фрглж нЭблоп
лг блжкбй алжкблжэ жппйгвмабргйгз. Вмпрб
рмхлм агбйм млбимкжрыпэ п обамрбкж нм кмобйылмкс обаж
ржь огаглиб, хрмащ сагвжрыпэ а ырмк. Обножкго, многвгйээ
ыкнбржь иби «пнмпмалмпры мрщабрыпэ лб нгогджаблжэ вос
бмбм», бармощ мпрбайэйж б пмамз нобам ыипнгожкглрбйылм
жппйгвмабры йжцы огбифжж огаглиб лб лгайббмнмйсхжг, вжп
рогпп, вжпимктмор, лгспнгу машгирб ампножэржэ (аммаоб
дбгкмбм жйж огбйылмбм хгймагиб, джамрлмбм, исийс). Нож
ырмк огбифжж жппйгвмабйжпы пбкж нм пгаг, б лг жу ножхжлщ,
лг кмржащ, жу нмасдвбьчжг. Рбимз иогл жппйгвмаблжз бс
кбллмбм, номпмфжбйылмбм нмагвглжэ а «пмпробвбргйылсь»
прмомлс ащй маспймайгл, лгпимйыижкж мапрмэргйыпрабкж:
амнгоащу, айжэлжэкж робвжфжж жппйгвмаблжз а ырмк лб
нобайглжж; амармощу, амйгг эплмз ж амйгг вгрбйылм жппйг
вмабллмз тглмкглмймбжгз вжпрогппб (лгайббмнмйсхжэ);
арогрыжу, хжпрм нобиржхгпижкж пммаобдглжэкж номпрмрщ
пмвблжэ нмвмалщу ыипнгожкглрбйылщу пжрсбфжз; ахграго
рщу, лгмаумвжкмпрыь пмпробвблжэ, п рмхиж оглжэ гбм фгйг
пммаоблмпрж, ж иби ащ «лглсдлмпрыь», «жащрмхлмпрыь»
Нмвмалбэ «жащрмхлмпры» номвжирмаблб ргк мапрмэргйып
рамк, хрм обвмпры нм нмамвс свбхж, спнгуб, пхбпрыэ айждлгбм,
лб нгоащз абйэв, лг эайэгрпэ джлгллмз лгмаумвжкмпрыь
хгймагиб, рбимз, иби пмпробвблжг, мр номэайглжэ имрмомбм
бажпжр гбм айббмнмйсхжг, б жлмбвб ж джлы. Пмфжмбглг бс
кбллмпрж лбп а ырмк рби дг сагдвбгр, нмпимйыис ногвнмйб
ббгр йжцы пмпробвбргйылщг исйырсолщг тмокщ, рбижг, иби нм
Апг ырж мапрмэргйыпраб многвгйжйж, агомэрлм, лгпноб
агвйжам кбймг маобчглжг жппйгвмабргйгз и номайгкг пмнг
огджаблжэ иби пмобвмаблжэ. Кгдвс ргк, нм лбайьвглжэк
нпжумймбма ж нгвббмбма, нмймджргйылщг ыкмфжж облыцг,
хгк мрожфбргйылщг прблмаэрпэ нмамвмк вйэ имккслжибфжж
кйбвглфб пм аомпйщк, умрэ, п рмхиж оглжэ ажмймбжхгпимз
фгйгпммаоблмпрж, вмйдлм ащры лбмамомр
– сбомб вмйдлб
ножщабры и имлрбирс вйэ нмжпиб бчжрщ. Мвлбим вм 6 кгп.
кбйщц, жпнщрщабэ, лбножкго, амйы, лг бвогпсгрпэ и аомп
ймкс, лг «жчгр» гбм, а рм дг аогкэ нож нмймджргйылщу ыкм
фжэу сдг п васукгпэхлмбм амобпрб кйбвглгф «нмвийьхбгр»
Пмобвмаблжг иби тмокб аийьхглжэ восбмбм огаглиб а
пмапрагллмг свмамйыпражг, лбайьвбгрпэ с вгргз вмпрбрмхлм
облм, сдг лб армомк бмвс джлж, имбвб огаглми, жпнщрщ
абьчжз свмамйыпражг мр мачглжэ пм аомпйщк, нщрбгрпэ
ножмачжры и лгкс восбжу вгргз амномпбкж, маобчгллщкж
и аомпймкс: «
А Влав А ПЭкв
». Огаглми амйгг прбоцгбм ам
обпрб жлмбвб ножайгибгр пагопрлжиб и схбпржь а ибимкйжам
свмамйыпражж, имрмощк нмйысгрпэ пбк (пйбвмпрж, жбосциж),
ножхгк ырб пжрсбфжэ лг ногвнмйбббгр сргцглжэ апйгвпражг
Рбижг тмокщ пмнгогджаблжэ жкгьр кгпрм а джлж ог
аглиб ж эайэьрпэ бглгржхгпиж амйгг обллжкж нм побалглжь
п пмпробвбргйылщкж, нмпимйыис кбйглыижз огаглми пийм
лгл, пимогг, жагббры пжрсбфжь лгайббмнмйсхжэ пагопрлжиб
ж нож ырмк пнмпмагл биржалм нмвийьхбрыпэ и пжрсбфжж гбм
агпгйжэ, обвмпрж. Огвбомк бмамоэр: «
– нЭдбвиьвпоь, Э
Мпрбгрпэ лгэплщк амномп м бглгжпг пмвгзпражэ обвмпрж,
гбм пмфжмбглгржхгпижу жпрмибу. Жагпрлм йжцы, хрм пмоб
вмаблжг эайэгрпэ, нм апгз агомэрлмпрж, хжпрм хгймагхгпижк
эайглжгк, ж гпйж блбймбж пмпробвблжэ, нмкмчж, вбдг пбкм
нмдгорамаблжэ псчгпрасьр а джамрлмк кжог, рм тбирма, нм
Имйжхгпрагллщг нмиббргйж
– «жлвгипщ пмобвмаблжэ», нм
йсхгллщг а босннбу вмцимйылжима, бмаможйж м рмк, хрм вгрж
а номфгппг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж пмвгзпрамабйж нмйс
хглжь лббобвщ пагопрлжимк а рбимз дг пргнглж (жйж амйгг
Вбллщг лбайьвглжз нмамйэйж имлпрбржомабры сагйж
хглжг мачгз биржалмпрж вгргз а ырмз пжрсбфжж: млж апибиж
абйж п кгпр, обкбужабйж осибкж, нощббйж ж рмнбйж лмббкж,
уабрбйжпы б бмймас: «
Вов! Кв ромввй!
». А номфгппг ащнмйлг
лжэ бвблжэ ибижкрм мвлжк огаглимк апг мпрбйылщг алжкб
ргйылм пйгвжйж б гбм обамрмз, нмвбмлээ гбм
– «
Фвал пш, зЭз
опЭнз! БЭаЭж бшопнвв!
« «
БЭаЭж, бЭаЭж, Э пл йш ддЭ пвбь кв
» Нмпйг спнгцлмбм багоцглжэ обамрщ вгрж майгб
хгллм авщубйж, иожхбйж «соб», малжкбйжпы. Нмхрж ибдвбэ
ыипнгожкглрбйылбэ нмвбосннб (хграгоиб) номэайэйб гвжлм
всцжг а прогкйглжж ащжбобры ножщ иби вйэ апгз босннщ,
Ромнжлиб» (пмобвмаблжг)
Рбайжфб 5 ж вжббобккб лб Ожп.8 вбгр лббйэвлмг ногвпрба
йглжг м рмк, хрм а пжрсбфжж нмймджргйылмбм пржксйжомаб
лжэ («Ромнжлиб») вгрж хбчг ж жлрглпжалгг (мпмагллм вгрж
56йгриж), номэайэьр бскбллмг мрлмцглжг нм побалглжь
п пжрсбфжгз мрожфбргйылмбм пржксйжомаблжэ («Згйглбэ
вмомбб»), р.г. вгрж бмобвм мумрлгг обамрбьр обвж лббобвщ
пагопрлжиб, хгк вйэ рмбм, хрмащ сагогхы гбм мр лбибблжэ,
Нбобвмипбйылмпры ырмбм тбирб, п рмхиж оглжэ вобамбм
пкщпйб мхгажвлб, жам пмобвмаблжг миббймпы ащцг, хгк пм
пробвблжг, р.г. а босннмамз жбог свмамйыпражг мр нмйсхглжэ
ножб пагопрлжимк вйэ огаглиб «вмомдг» пмапрагллмбм айб
бмнмйсхжэ. Кмдгр ащры, пбкб жбоб ж лббобвб нмргоэйж вйэ
огаглиб «йжхлмпрлщз пкщпй» А рбимк пйсхбг ногвймдглжг
ыипнгожкглрбрмоб номвмйджры жбос (армомз имл), ащмагр
мрибщ. Мвлбим армомз имл нмиббй, хрм вгрж мрибщабьрпэ
Рг вгрж, имрмощг нм ргк жйж жлщк ножхжлбк ноэкм лг
ащпибщабйжпы номржа памгбм схбпржэ а жбог, а нмармолмк II
имлг нмибщабйж нмйлмг мрпсрпражг пмобвмаблжэ. Юрм лб
хжр, хрм бмрмалмпры вгргз пмвгзпрамабры нмйсхглжь ножб
«аожббвжомк» а I имлг ыипнгожкглрбйылмз жбощ пкглжйжпы
лб лгвмаомдгйбргйыпрам, бажпры, мрхсдвглжг ам II имлг:
Млфвйр ыпл лмьпщ вйр Мш плгв тлпй
»; «
Р квал  пЭз ргв
пн зЭнпкз, Э р кЭо бав
». Нмхгкс дг а I имлг кщ лбайьвбйж
эоижг номэайглжэ дгйблжэ вгргз пмвгзпрамабры нмйсхглжь
багрлмбм ножб памжк рмабожчгк Нож ырмк вгрж лг рмйыим
пмбйбплщ обамрбры «лг лб пгаэ», лм ж ащнмйлэйж бвблжг нм
машгиржалщк нмиббргйэк йсхцг, хгк а пжрсбфжж обамрщ
«лб пгаэ», и рмкс дг вгйбйж ырм п свмамйыпражгк, м хгк паж
вгргйыпрасьр пнмлрбллщг ащпибщаблжэ вгргз а номфгппг
мнщрб, нмвмалщг: «
Я брбр опЭнЭпщоь, мропщ Иалнвз млирфп
Апг вгйм а жбомамз пжрсбфжж, млб ногвпрбайэгр пмамз,
нмвмалм «Згйглмз вмомбг», кмвгйы жлргобиржалмз пмакгп
рлмз вгэргйылмпрж, нмпромгллмз нм тмоксйг «мвжл б апгу ж
апг б мвлмбм». Пбк кбдмолщз рмл жбощ, пмакгпрлмг мджвб
лжг ножб, биржалщг номэайглжэ обвмпрж ибдвмбм схбпрлжиб
ЭзпрЭиднрып нЭблопщ дЭ бнралал
, жвглржтжибфжь п лжк,
пнмпмапрасьр рмкс, хрм вгрж обамрбьр вйэ нмйсхглжэ «аож
ббвжомк» лббобвщ рби дг, иби вйэ нмйсхглжэ пмапрагллмз лб
Обвмпрлщз ыкмфжмлбйылщз лбпромз а босннг, амлжи
цжз айббмвбоэ пмакгпрлмз жбог, иби ащ номвйгабгрпэ, жооб
вжжосгр, обпномпроблээпы лб пжрсбфжь «обамрщ вйэ восбмбм».
Вгрж машгвжлэьр памж спжйжэ, ж имййгиржалбэ вгэргйылмпры
мнмпогвпрасгр жу бскбллмг мрлмцглжг и памгкс рмабожчс,
пмобвмаблжг п лжк. Нож жлргбобйылмк пблифжмлжомаблжж,
имбвб апэ босннб нмйсхбгр нож, вгрж мхглы асолм нобвлсьр
нмагвс, б нмагвжргйж, иби жагпрлм, чгвощ, нмырмкс нож
нбофжбйылмк пблифжмлжомаблжж «аожббвжо» кмдгр обппхж
Ам II имлг номэайглжг пмобвмпрж обосцбгрпэ, ногаоб
чбэпы а памь номржамнмймдлмпры. Ргнгоы млж машгвжлэьрпэ
номржа «аожббвжоб», жлмбвб нмржумлыис вмбмабожабьрпэ об
амрбры рби, хрмащ мл лг нмйсхжй ножб. А агоабйылщу номэа
йглжэу: абкгл «
» нмэайэгрпэ «
лк  йш
», а хгк ащобдбгрпэ
Вйэ нмлжкблжэ нпжумймбжхгпимз ножомвщ бглгжпб пм
обвмаблжэ ногвпрбайэгр лгпмклгллщз жлргогп лг рмйыим
пбк тбир лбйжхжэ рбимбм ажвб бскбллмбм мрлмцглжэ и пагоп
рлжис, лм ж рм, ибимащ нмасдвбьчжг мапрмэргйыпраб рбимбм
мрлмцглжэ, гбм ножхжлщ. Вйэ ащэайглжэ «
овйЭкпз млав
» имййгиржажпрпимз (пмйжвболмз) жвглржтжибфжж а
тмокг пмобвмаблжэ с вгргз жпнмйымабйбпы агпгвб, аийьхб
ьчбэ лгпимйыим аймима амномпма, бвбабгкщу огаглис нмпйг
Ог прбаэ нгогв пмамз бвбхж жсхглжэ кмржабфжж нмаг
вглжэ ржнб ИЖ с вгргз,
– вйэ ырмбм лгмаумвжкм, нм иобзлгз
кгог, пнгфжбйылмг жппйгвмаблжг, ж вбллщу агпгвщ вгпы эалм
– мпрблмажкпэ лб лгимрмощу мпмагллмпрэу
ножхжл (кмржажомами) нмагвглжэ вгргз, имрмощг ащргибьр
ж блбйжб агпгвщ. Ногдвг апгбм агпгвб нмиббйб, хрм вйэ
нмвбайэьчгбм амйыцжлпраб вгргз нмагвглжг ИЖ, р.г. мрлм
цглжг и пгаг, иби восбмкс, многвгйэгрпэ иби маэбргйылмг ж
вмйдлмг. Юрм лбхжр, хрм умрэ огбйылщз пкщпй ыипнгожкгл
рбйылщу кгрмвжи
– бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис
– ащй
пиощр мр жпнщрсгкщу ж мриощр йжцы ыипнгожкглрбрмос, айб
бмвбоэ побалглжь нмиббргйгз жлргбобйылмбм (ыбм)пблифж
млжомаблжэ п нмиббргйэкж нбофжбйылмбм (бйырго)пблифжм
лжомаблжэ, лобапрагллбэ псры пжрсбфжж мнщрб ащйб вйэ вгргз
вмпрбрмхлм эплмз. Огмаумвжкмпры пмвгзпрамабры пагопрлжис
а пжрсбфжж гбм лбибблжэ жйж лббобдвглжэ ыипнйжфжосгрпэ
вгрыкж а пммрагрпражж п тмоксймз
– «рби лсдлм нмпрснбры».
Нож ырмк лбайьвбгрпэ эалмг обпумдвглжг агоабйылмз лмокщ
ж огбйылмбм нмагвглжэ вгргз а ыипнгожкглрг, р.
г., иби ж нож
блбйжг вбллщу кгрмвжиж «Иосб», лбкж бтжипжомабл тбир,
имрмощз В.В.Юйыимлжл лбабй иби лгпммрагрпражг «кмобйж а
Ножлфжн ИЖ «и пгаг
– иби и восбмкс ж и восбмкс
– иби
и пгаг» ногвпрбайгл а пмлблжж огаглиб лмокмз пнобагв
йжампрж. Огимрмощг вгрж а жлвжажвсбйылмк ыипнгожкглрг
пнмлрбллм нщрбьрпэ спрблмажры пнобагвйжамг обпногвг
йглжг ж лбибблжэ (цробтма), ж лббобвщ (иборжлми). Жоб
Н. (5,10) а пжрсбфжж «Згйглбэ вмомбб2», малбосджа, хрм с
«пблифжмлжосгкмз» Мбожпщ амйыцг цробтма, хгк с пгаэ, пм
пймабкж «
А алп лпилгй йкв лбкр
» вгамхиб прбйб нгогийб
вщабры хголщг иосдиж
– «цробтщ» ж ащйб мхглы вмамйылб,
имбвб миббймпы нмомалс. А «Ромнжлиг2» млб п бмрмалмп
рыь ащнмйлэйб бвблжг, имбвб лббобвс нмйсхбйб Мбожпб, лм
Восббэ вгамхиб
– Мглб И. (6,0) лб амномп ыипнгожкгл
рбрмоб «Нмхгкс рщ прбобйбпы вйэ Кбцж » мрагржйб: «
Фпл и
Амкмдлмз ножхжлмз нмагвглжэ ИЖ с вгргз кмбйм ащры
хсапрам пмнгогджаблжэ, пмхсапражэ нм мрлмцглжь и пагоп
рлжис. Вгзпражргйылм, лгимрмощг вгрж кмржажомабйж памг
а тмокг дбймпрж, пмпробвблжэ (Обрбцб А.
– 6,6: «
р кЭо йЭивкщзЭь
», Пгогдиб И.
– 7,2: «
Я кв иыбиы, злабЭ
а тмокг бмрмалмпрж и пмвгзпражь (Кбцб X.
– 5,2: «
тлпвиЭ, фплбш р Инш кв бшил лхблз, млплйр фпл лкЭ
тлфвп анЭпщ
»; Нбайжи Н.
– 7,1: «
Я опЭнЭиоь, фплбш
Нмомз вгрж лбвгйэйж пблифжмлжосгкмбм лгпсчгпрас
ьчжкж вмаомвгргйэкж, имрмощг, п рмхиж оглжэ огаглиб,
вмйдлщ ащйж магпнгхжры бскбллмг мрлмцглжг и лгкс, нм
вмалм Пбцг О. (6,8): «
МхЭ аовабЭ бвиЭвп блбнл, аовй млйл
аЭвп, кзлабЭ кв мнвбЭвп а анв, аовт дЭццЭвп
– лббкл, вои
лк ашивпп д анш
». Жйж нмвмалм Блвоьцг Б. (5,5): «
Вмйыцжлпрам вгргз а ибхгпраг ножхжлщ нмагвглжэ а
нмйыс восбмбм сибщабйж лб мпмащг пжкнбржж и пблифж
млжосгкмкс: тмоксйб «нмрмкс хрм
– восб». Иббймпы ащ,
ыкмфжмлбйылщг ногвнмхрглжэ огаглиб эайэьрпэ жпржллщк
кмржамк гбм бскбллмбм мрлмцглжэ, жкгллм млж, лб нгоащз
абйэв, вмйдлщ многвгйэры гбм огбйылмг мрлмцглжг и пагоп
– клмбмхжпйгллщг жппйгвмаблжэ абжкммрлмцглжз
вмцимйылжима пажвгргйыпрасьр, хрм лбйжхжг пжкнбржз ог
Мвлбим блбйж ыипнгожкглрбйылщу вбллщу ж кбргожбйма
агпгв ащэажй лгпманбвглжг вбллщу пмфжмкгрожж, б рбидг
жлтмокбфжж ампнжрбргйгз м восдгпижу ножаэбллмпрэу вг
ргз ж мрагрма жпнщрсгкщу лб амномпщ ыипнгожкглрбрмоб. Рм
гпры, гпйж а ибхгпраг ножхжлщ бскбллмбм мрлмцглжэ вгрж
сибщабйж лб мпмащг пжкнбржж и пблифжмлжосгкмкс («кщ п
– восыэ», «нмрмкс хрм
– восб/ нмвосбб»), рм ырм лг пммр
агрпрамабйм вгзпражргйылмпрж, ж вбллщг пмфжмкгрожж ырмбм
лг нмврагодвбйж. Агомэрлгг апгбм, кмржажомаиб «восб» лг эа
йэгрпэ кмржамк бскбллмбм нмагвглжэ огаглиб нм мрлмцглжь
и пагопрлжис. Ргк лг кглгг, кмржажомаиб «восб» сибщабгр лб
мпмагллмпрж бскбллмбм мрлмцглжэ огаглибвмцимйылжиб
и восбжк, гбм ногвпрбайглжг м вмйдлмк нмагвглжж нм мрлм
цглжь и восбс ж м лбйжхжж эоим ащобдгллмз (нм иобзлгз
– агоабйылмз) тмокг можглрбфжж лб пагопрлжиб. Блб
йж вбллщу агпгвщ бмаможр м рмк, хрм ырб можглрбфжэ лмпжр
мбоблжхгллщз, хбпржхлщз убобирго, нмпимйыис иосб пагоп
рлжима, вйэ имрмощу «лсдлм прбобрыпэ», вмпрбрмхлм сми: гбм
мхгоржй Кбипжк П. (5,4): «
Я опЭнЭыощ
биь оалт
». С лгимрмощу
вгргз ырмр иосб амйгг цжоми, мл обпномпроблэгрпэ лб апь вг
рпбвмапись босннс, иби ма ырмк бмаможр Кбипжк И. (6,5): «
бш опЭнЭиоь биь аовт, млплйр фпл аов йл нвбьпЭ бливып дЭ
йвкь, Э ь дЭ кт.
– дЭ аовт,  аов
– дЭ лбклал
– ырм лб
хжр, тмоксйб рбимаб: «э нмрмкс прбобьпы вйэ апгу, хрм саг
Иомкг рмбм, ащобдгллбэ можглрбфжэ вмцимйылжиб лб
пагопрлжиб лг йжцглб ноббкбржхгпимбм жлргогпб, ащпиб
щабгкмбм а пиощрмз тмокг («
НроиЭк ол йклж бнргп,  ь
– дЭ йвкь, йш о кй анЭвй
») жйж а эалмз, нмвмалм
Мглг И. (6,0): «
Я кв тлпвиЭ, фплбш МЭхЭ озиыфЭиЭощ д анш,
авбщ лкЭ кЭ йвкь лббвиЭощ бш  кв анЭиЭ бш кЭ риув
», Оспйбл
Рбижк маобмк, вбллщг агпгвщ п жпнщрсгкщкж нмам
йэьр ащпиббры лгимрмощг ногвнмймдглжэ мрлмпжргйылм
«пгкблржиж нмагвглжэ» вмцимйылжима а ыипнгожкглрбйылщу
Амнгоащу, лобапрагллщз пкщпй пжрсбфжж ИЖ мпмлб
грпэ огаглимк ж многвгйэгрпэ жк, иби маэбргйылмг ж вмйд
лмг нмагвглжг
– «рби лбвм нмпрснбры». Юрм лбхжр, хрм б
номэайглжгк бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйы
лжима прмэр пмфжбйылщг лмокщ ж пмфжбйылщг мджвблжэ нм
ржнс тслифжмлбйылм омйгащу паэгз, имрмощг, бирсбйжж
осэпы а ыипнгожкглрбйылщу пжрсбфжэу, ногвнжпщабьр ог
аглис многвгйгллщз пржйы нмагвглжэ. Агоабйылмг нмагвг
лжг вгргз а амйыцгз кгог, хгк огбйылмг, огбйбкглржосгрпэ
ыржкж лмокбкж, огбйылгг нмагвглжг лг апгбвб жк пммрагрп
расгр. Ообапрагллбэ лмокб ИЖ роблптмокжомаблб а пмлб
Амармощу, кмржабфжэ нмагвглжэ ИЖ с вмцимйылжима
многвгйэгрпэ нмэайглжгк а ибхгпраг пржксйб вгзпражэ
– ог
бйылмбм восбмбм ж пмакгпрлсь п лжк вгэргйылмпры. Вйэ ог
аглиб пагопрлжи кмдгр ащпрснбры а ибхгпраг фгйж ж а иб
хгпраг погвпраб мрлмцглжз. Рмбвб, имбвб нмагвглжг ИЖ с
огаглиб пржксйжосгрпэ ыкнбржгз, жйж восдгпижк обпнмйм
дглжгк и пагопрлжис, р.
г. млм мпсчгпрайэгрпэ
нЭб плаЭ
, жпумвэ ж гбм жлргогпма ж лсдв, пагопрлжи эайэгрпэ
фгйыь бскбллмбм мрлмцглжэ, рмбвб номэайэгрпэ
паэж кгдвс вгрыкж. Имбвб дг айббмнмйсхжг вос
бмбм вйэ огаглиб многвгйэгрпэ хгог ножкс пмапрагллмбм
айббмнмйсхжэ, жпумвэ ж пмапрагллщу жлргогпма, пагопрлжи
ащпрснбгр иби многвгйгллмг погвпрам, омйы а пжпргкг мрлм
цглжз, вгпы кщ жкггк вгйм п
сркзулкЭищклнливашй лпкл
а босннг. Имбвб дг номжпумвжр лбвгйглжг огаглимк
пагопрлжиб мпмащкж ибхгпрабкж, иби ащ мнобавщабьчжкж
бскбллмг мрлмцглжг и лгкс, рмбвб ащпрснбгр
Рбижк маобмк,
олайвопкЭь бвьпвищклопщ кпвнЭзпаклал
пмЭ ьаиьвпоь биЭалбЭпклж млфалж, роилавй биь озиЭбшаЭкь
арйЭкклал лпклхвкь з оавнопкзр кв плищзл зЭз бвжопавк
клал олопнЭбЭкь, кл  Эзпаклал олнЭблаЭкь
. Блбйж йжргоб
рсощ, ыипнгожкглрбйылщу вбллщу ж лбайьвглжз нмамйэьр
ащпиббры ногвнмймдглжг м нпжумймбжхгпижу обйжхжэу а
тмокжомаблжж с огаглиб пнмпмалмпрж и пмнгогджаблжь иби
пмпробвблжь ж пмнгогджаблжь иби пмобвмаблжь. Нм апгз
агомэрлмпрж, ырм паэблм п ргк, хрм ырж ваб номэайглжэ пм
нгогджаблжэ жкгьр обйжхлсь нпжумймбжхгпись ножомвс ж
бглгржхгпиж амйгг обллгз тмокмз пмнгогджаблжэ эайэгрпэ
пмобвмаблжг. Кбйглыижз огаглми мриощр обвмпрж ж мумрлм
ножпмгвжлэгрпэ и сйщаиг ж пкгус аомпймбм, жпнщрщабэ нож
ырмк свмамйыпражг. Огнмпогвпрагллм пмнгогджабэ нмймдж
ргйылщк ыкмфжэк, огаглми иби ащ сагйжхжабгр жу машгк вйэ
пгаэ пбкмбм. Ибобдбэпы нмймджргйылщк ыкмфжмлбйылщк лб
промгк мр восбжу йьвгз, огаглми нмйсхбгр многвгйгллщз б
Жлмг вгйм
– пмпробвблжг. Юкмфжэ вжпрогппб, жпумвэ
чбэ мр восбмбм, ащщабгр хсапрам вжпимктморб с огаглиб.
Вмпрбрмхлм нмлбайьвбры, иби огббжосгр кбйщц лб пйгщ кб
ргож жйж айжижу. С лгбм рмрхбп прблмажрпэ лбноэдгллщк
йжфм, огаглми бкжобгр, ножпйсцжабгрпэ, бргк лбхжлбгр
номэайэры важббргйылмг агпнмимзпрам, сбмйиж бса мнспиб
ьрпэ алж, огаглми бмрма бнйбибры. Мхгажвлмг вйэ огаглиб
пробвблжг восбмбм хгймагиб ащщабгр а лгк хсапрам вжпимк
тморб, рогамбж, нмпимйыис ырм пробвблжг обпномпроблэгрпэ
ж лб лгбм пбкмбм. А ырмк пйсхбг огаглми кмдгр нмагпрж пгаэ
ножпмгвжлжрыпэ и пробвбьчгкс, лбножкго, нйбхсчгкс
нмнщрбрыпэ спроблжры лгайббмнмйсхжг восбмбм (мрвбры
гкс йьажксь жбосцис, нмдбйгры) ж, рбижк маобмк,
Имбвб кбйглыижз огаглми мрвбйэгрпэ мр жпрмхлжиб проб
вблжз, прбобэпы гбм лг бкгхбры, мл аймижосгр пмапрагллмг
пмнгогджаблжг, бчжчбэ пгаэ мр лгмаумвжкмпрж обвгйэры
хсдмг лгайббмнмйсхжг, «биощабгрпэ» мр вжпрогппб. Пмвгзп
расьчгг нмагвглжг нм спроблглжь лгайббмнмйсхжэ восбмбм
убобирголм вйэ амйгг прбоцжу вгргз ж ам клмбмк бажпжр
мр ампнжрблжэ. Млм паэблм п номфгппмк обпнмлблжэ пм
прмэлжэ восбмбм, п скглжгк пммрлгпрж памг нмагвглжг п км
обйылщкж лмокбкж, ж лбзрж пнмпмащ нмкмчж, нмырмкс аг
биржалмбм схбпржэ аомпймбм, аг мнщрб мачглжэ п лжк ж
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж пм пагопрлжибкж амлжилмаглжг ж
тмокжомаблжг рбимз пнмпмалмпрж с огаглиб лг ногвпрбайэ
Пнмпмалмпры и пмобвмаблжь, амлжибэ ж номэайээпы
а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз иби тслифжэ кмобйылмз
лмокщ «вйэ пгаэ, иби вйэ восбмбм», майбвбгр, иби кщ кмбйж
сагвжрыпэ, кбйщк бнбпмк «номхлмпрж». Амкмдлм, хрм п
амобпрмк ырб пнмпмалмпры сробхжабгрпэ, обпнбвбгрпэ. Ма
ырмк пажвгргйыпрасьр нмпйгвсьчжг ыипнгожкглрбйылщг
вбллщг, имрмощг нмиббйж мрпсрпражг пмобвмаблжэ с кйбв
цжу цимйылжима ж сагйжхглжг пмпробвблжэ а блбймбжхлщу
п вмцимйылжибкж пжрсбфжэу. Ма ырмк пажвгргйыпрасгр ж рмр
тбир, хрм пмобвмаблжг а ыипнгожкглрбйылмз пжрсбфжж с вг
ргз нэржпгкж йгр эайэгрпэ иобзлг лгспрмзхжащк ж нож нма
Псвыас пмобвмаблжэ а вгрпимк амобпрг кмдлм номпйг
вжры лб ножкгог ащпибщаблжз цгпржйгрлгбм кбйыхжиб
Жйьцж Г., вйэ имрмомбм ампномжагвглб ащйб пжрсбфжэ ыи
пнгожкглрб ж б спнгцлщз пмакгпрлщз росв йьажкбэ пгпроб
Обпрэ вмйдлб ащйб нмйсхжры а лббобвс жбосцис. Об ырм кбйы
хжи пиббй: «
Мропщ. КЭбл нЭблаЭпщоь, злабЭ бнралйр тлнлхл
Ам армомз об огаглми авмулсй: «
Кр фпл г, кЭбл млпвнмвпщ
Б а рогржз об кбйыхжи апимхжй ж амксчгллм номжлгп: «
Амлжибгр амномп: иби амлжийж а пмфжмбглгг номэайглжэ
пмпробвблжэ ж пмобвмаблжэ восбмкс хгймагис, ж хрм а жпрм
ожж исйырсощ кмдгр ащпрснжры жу «плэрщкж тмокбкж» (М.П.
Ащбмрпижз) Гпйж жпумвжры ж лмокщ пнобагвйжампрж ж гг
ыамйьфжж а жпрможж исйырсощ, рм кмдлм пиббры хрм пбкб ырб
лмокб обажабйбпы мр «ырлжхгпимз пмфжбйылмз фгллмпрж»
и апгхгймагхгпимз фгллмпрж ж бргк и фгллмпрж мрвгйылмз
Нгоамлбхбйылм а ынмус ийбппжхгпимз нгоамащрлмпрж
ащйж срагодвглщ мрлмцглжэ «слжагопбйылмз абжклмпрж»,
р.г. лмокб пнобагвйжампрж номэайэйбпы а обйжхлщу тмокбу
пмросвлжхгпраб, пмйжвболмпрж, абжкмнмкмчж, абжкмб
чжрщ, мвлбим апг ырж тмокщ жкгйж кгпрм йжцы алсрож памгз
мачлмпрж ж лг обпномпроблэйжпы лб хсдбима. Юрлмфглрожк
ащй убобиргогл ж вйэ пйгвсьчжу ырбнма пмфжмбглгб, а рм
дг аогкэ лмокб пнобагвйжампрж нмпргнгллм ножмаогрбйб
апг амйыцгг обпномпроблглжг лб восбжг пмфжбйылщг босннщ,
мпмагллм огйыгтлм ырм номпйгджабгрпэ лб ножкгог обажржэ
Кгдвс ргк, ырж ырбнщ а обажржж исйырсощ ащйж ном
бртлй ызааЭивкпклоп
(нм ножлфжнс: рщ
– клг,
– ргаг) ж рмйыим п амлжилмаглжгк ж обпномпроблглжгк
жвгз уожпржблпраб нмэажйбпы амкмдлмпры тмокжомаблжэ
фгллмпрж имлиогрлмз йжхлмпрж ж, лбхжр, обажржэ лмокщ
пнобагвйжампрж лб мплмабу кжймпговжэ, йьааж, б лг ыиаж
абйглрлмпрж. Номэайглжгк рбимз лмокщ ж эайэгрпэ пмобвм
аблжг иби блржбажпры. Пмпробвблжг
– хгймагхгпижз бимл
нмагвглжэ, лгмаумвжкщз вйэ ащджаблжэ ажвб, гкс кмдлм ж
лсдлм схжры, пмобвмаблжг
– пагоухгймагхгпибэ пнмпмалмпры,
б лг бимл, лбсхжры ырмкс лгйыэ, кмдлм йжцы схжрыпэ. Ж лг
вбомк пиббй нмыр: «
ОлопнЭбЭып иыб, олнЭбрыпоь
– Экавиш
(ЗблНмйы Ожурго). Аомпймкс хгймагис, хрмащ жпиогллг
пмобвмабрыпэ, лгмаумвжкб мбомклбэ обамрб нм всумалмкс пб
кмпмагоцглпрамаблжь, ногмвмйглжь пгаэйьажэ, вмпрснлбэ
лгклмбжк, а рм аогкэ, иби огаглми пнмпмагл пмобвмабрыпэ
Мплмалщг фгллмпрж кжоб пгбм, ножлбвйгдбчжг восбжк
– ск ж иобпмрб
– мибщабьрпэ лгпмакгпржкщкж п
айббмвбрлмз обвмпрыь
– обвмабрыпэ спнгус, свбхг, пхбпрыь
восбмбм хгймагиб, млж номржампрмэр гз. Кмдгр ащры, ырб пнм
пмалмпры пбкб нм пгаг лг эайэгрпэ рбимз сд фгллмпрыь вйэ
пмаогкгллмбм хгймагиб А рбимк пйсхбг кмдлм лг ножлжкбры
ам алжкблжг лж клглжг бглжбйылмбм нжпбргйэ Б.Н. Шгумаб
ибирм ампийжилсацгбм: «
Вов лпбЭи бш дЭ олнЭблаЭкв!
», лж
сагдвглжг бглжбйылмбм нгвббмбб А.Б. Псумкйжлпимбм, «
кв нЭдбвипщ нЭблопщ
– лбк д аЭгквжхт опйрила алом
А пмфжбйылмз пжрсбфжж пгбмвлэцлгбм влэ, п гбм имлис
оглфжгз ж жлвжажвсбйжкмк, фжлжкмк ж дгпрмимпрыь, имбвб
кжймпговжг и пйбащк, пмпробвблжг и магвмйгллщк нгогпрбгр
ащры лмокмз нмагвглжэ вбдг а вгрпимз погвг, ампнжрблжг
пнмпмалмпрж и пмобвмаблжь мибщабгрпэ лгмаумвжкщк нпж
умимоогифжмллщк погвпрамк ногмвмйглжэ йжхлмпрлмбм ыбм
Жрмбж бйбащ
Жрби, пмакгпрлбэ вгэргйылмпры жлргобиржалмбм ржнб пржксйж
осгр с вгргз номэайглжг бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис лг
рмйыим а тмокг вгзпрагллмбм пмпробвблжэ, лм ж биржалмбм пмоб
– пмвгзпражэ нмйсхглжь лббобвщ б спнгу босннмамз
Пнгфжтжимз пмобвмаблжэ эайэгрпэ гбм мрлмпжргйылм ащп
рощз номфгпп обпнбвб а пжрсбфжж, имбвб, п рмхиж оглжэ вгргз,
Нпжумймбжхгпибэ ножомвб нмвйжллмбм пмобвмаблжэ жлбэ, хгк
пмпробвблжэ, бйбалмг а пмобвмаблжж – мрпсрпражг «всуб ыиажаб
йглрлмпрж» ж нмэайглжг вгзпражэ обвж восбмбм хгймагиб, нм йьа
Тглмкглщ пмпробвблжэ ж пмобвмаблжэ. А хгк пумвпрам ж а
Ибимаб нпжумймбжхгпибэ ж всумалбэ ножомвб пмобвмаб
Шрм млбхбьр пймаб Б. Н. Шгумаб а «Нмнощбслыг»: «Клм
Пмбйбплщ йж ащ п жагпрлщк нгвббмбмк А.Б. Псумкйжлп
ижк, хрм «скглжг обвгйжры обвмпры
– мвжл ж абдлгзцжу
Нмхгкс с вгргз 67 йгр пмобвмаблжг ащцг, хгк с 710йгр
Бйбаб 10
Амномп м бглгжпг бскбллмбм нмагвглжэ с вгргз вм пжу нмо
мпрбгрпэ вжписппжмллщк, лгпкмроэ лб амйыцмг хжпйм жппйг
вмаблжз, номагвгллщу а ырмк лбнобайглжж. Иби жагпрлм,
ащпибщабйжпы вжбкгробйылм номржамнмймдлщг рмхиж ог
лжэ лб бажпжкмпры уомлмймбжхгпимбм амобпрб ж номэайглжз
номпмфжбйылмбм нмагвглжэ. Нпжумймбж, ножвгоджабьчжгпэ
мвлмз рмхиж оглжэ, тжипжосьр сагйжхглжг бйыросжпржхгп
ижу бирма п амобпрмк вгргз, восбжг рбижу имоогйэфжз лг
малбосджабьр. Псчгпрамаблжг рбижу облмбйбпжз апэижз
об снжобгрпэ а амномп м рмк, ибись нпжумймбжхгпись огбйы
лмпры жкгьр а ажвс бармощ, жсхбьчжг обйжхлщг тмокщ
номпмфжбйылмбм нмагвглжэ. Гпйж жкггрпэ а ажвс йжхлмпр
лбэ хгорб, рм гпргпрагллм мджвбры, хрм п амобпрмк млб мпрб
лгрпэ мрлмпжргйылм лгжкгллмз. Гпйж ырм мпмабэ «огбифжэ
кмкглрб», вгргокжлжомабллбэ пжькжлсрлщкж нмрогалмп
рэкж огаглиб, амобпрлбэ вжлбкжиб асвгр ащпрснбры лгмв
лмлбхлм. Гпйж дг ырм памгмаоблбэ «имнжйиб» кмобйылмбм
мнщрб огаглиб ж нгвббмбжхгпижу амвгзпражз аомпймбм, рм
лбхжр, гг пмвгоджкмг многвгйэгрпэ имйжхгпрамк ж ибхгпр
Обажржг бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйылж
има многвгйэгрпэ, нм иобзлгз кгог, васкэ тбирмобкж: ам
нгоащу, обажржгк скглжэ огаглиб пмросвлжхбры п восбжкж
йьвыкж а обйжхлщу пжрсбфжэу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж;
амармощу, обажржгк лобапрагллмз птгощ йжхлмпрж ог
аглиб: лблжэ кмобйылщу лмок, скглжэ нмпрбажры пгаэ а нм
А нгожмв прбоцгбм вмцимйылмбм амобпрб (мр 5 вм 7 йгр)
ырж абдлгзцжг пнмпмалмпрж огаглиб мпмагллм жлрглпжалм
обажабьрпэ, айббмвбоэ спймдлглжь пбкмз пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж вгргз ж ножмаогрглжь жлвжажвсбйылмбм лобап
рагллмбм мнщрб мачглжэ ж абжкмвгзпражэ огаглиб пм пагоп
рлжибкж. Нмырмкс кщ анобаг ащйж мджвбры, хрм нмиббргйж
ИЖ иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис асвср амобпрбры
А жлргобиржалмз пжрсбфжж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж (кг
рмвжиб «Згйглбэ вмомбб») вмпрбрмхлм мрхгрйжам ащожпмащ
абьрпэ обйжхжэ а номэайглжэу ИЖ иби бскбллмбм мрлмцг
лжэ и пагопрлжис, маспймайгллщг амобпрмк жпнщрсгкщу.
Рби, с вгргз прбоцгз амобпрлмз босннщ (56 йгр) бскбллмг
мрлмцглжг ащобдглм пйбам, м хгк пажвгргйыпрасгр мрож
фбргйылщз нмиббргйы жлвгипма ИЖ (пк. рбай. 6), б с вгргз
нмвбмрмажргйылмз босннщ (67 йгр) жлвгипщ ИЖ эайэьрпэ
агйжхжлмз нмймджргйылмз. Мрпьвб пйгвсгр, хрм бскбллмг
мрлмцглжг и пагопрлжис иби пмйжвболбэ жвглржтжибфжэ ам
Ромнжлиб»
А паэж п амномпмк м амобпрлщу мпмагллмпрэу а номэа
йглжэу бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйылжима,
кщ пмнмпрбажйж лбиж лбйжхжэ (+) жйж мрпсрпражэ () ИЖ а
нмагвглжж ибдвмбм огаглиб ам апгу ыипнгожкглрбйылщу пж
рсбфжэу нмнболм: нм убобиргос вгэргйылмпрж («Иосб»
– «Зг
йглбэ вмомбб») ж нм ржнс пблифжмлжомаблжэ («Згйглбэ
– «Ромнжлиб»). Мвжлбимащ йж нм лбис номэайглжэ
пмйжвболмз жвглржтжибфжж с ибдвмбм жпнщрсгкмбм а ыржу
пжрсбфжэу а бажпжкмпрж мр амобпрб. Гпйж огаглми а магжу
пжрсбфжэу нмиббй мвжлбимащг лбиж ИЖ (йжам нмймджргйы
лщг, йжам мрожфбргйылщг), рм гбм нмагвглжг кщ лбщабйж,
млилгпвищкл и лпнуЭпвищкл алйлавккшй
Гпйж дг лбиж ащйж лгмвжлбимащкж, рм рбимг нмагвглжг кщ
Бмкмбгллмпры
Бгргомбгллмпры
Рбайжфб 7 вбллщу бмкмбгллмпрж а пжрсбфжэу «Згйглбэ
вмомбб» ж «Иосб» вбгр ногвпрбайглжг м амобпрлщу обйжхжэу
а спрмзхжампрж (гвжлммаобжж) номэайглжз ИЖ с вмцимйы
лжима. Нмагвглжг вгргз прбоцгз вмцимйылмз босннщ (56
йгрми) кмдгр ащры многвгйглм иби нмагвглжг абожбржалмг,
лгспрмзхжамг, пжрсбржалмг, п лглбхжргйылщк ногмайбвблжгк
мрожфбргйылмз бмкмбгллмпрж. Вгрж нмвбмрмажргйылмз и цимйг
босннщ (67йгриж) майбвбьр амйыцгз прбажйылмпрыь а номэа
йглжэу памгбм мрлмцглжэ и пагопрлжис: бмкмбгллмг нмагвглжг
лбхжкм ногмайбвбгр лбв бгргомбгллщк (О
0,05), лм нож ырмк
нмймджргйылщз ж мрожфбргйылщз гбм лби обалмагомэргл.
Нмажвжкмкс, кщ кмдгк бмаможры ма мрлмпжргйылм амйыцгз
птмокжомабллмпрж нмагвглжэ ржнб ИЖ а ырмк амобпрг, м ам
обпрблжж спрмзхжампрж ж лгбажпжкмпрж бскбллмбм мрлмцг
Побалжабэ лбиж лбйжхжэ жйж мрпсрпражэ ИЖ а ыипнгож
кглрбйылщу пжрсбфжэу «Ромнжлиб» ж «Згйглбэ вмомбб» вйэ
ибдвмбм огаглиб, кщ нмйсхжйж вбллщг м бмкмбгллмпрж нмаг
Бмкмбгллмпры
Бгргомбгллмпры


Рбайжфб 8 вбгр ногвпрбайглжг м амобпрлщу мпмагллмп
рэу спрмзхжамбм номэайглжэ пмпробвблжэ
– пмобвмаблжэ с
вмцимйылжима. С вгргз прбоцгз амобпрлмз босннщ лбхжкм
ногмайбвбгр нмймджргйылм бмкмбгллмг нмагвглжг лбв мрож
фбргйылм бмкмбгллщк, р.
г. вгрж номэайэьр бскбллмг мрлм
цглжг и пагопрлжис а ыржу пжрсбфжэу, лм а фгймк бгргомбгл
Вгрж нмвбмрмажргйылмз и цимйг босннщ нмиббйж эоим
ащобдгллсь нмймджргйылсь бмкмбгллмпры а бскбллмк нм
агвглжж, р.
г. вгрж миббйжпы прбажйылм вмаомдгйбргйылщ и
пагопрлжис. Бмкмбгллмпры лбхжкм ногмайбвбгр лбв бгргомбгл
лмпрыь, хрм бмаможр м амйыцмз спрмзхжампрж ж лгномржамог
А номагвгллмк жппйгвмаблжж лбкж малбосдглщ обйжхжэ а
номэайглжэу бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйы
лжима а бажпжкмпрж мр жу
млилалж мнкЭбивгклоп
. Юипнг
ожкглрбйылщг вбллщг нмиббйж, хрм жлвгипщ ИЖ а босннбу
кбйыхжима ж а босннбу вгамхги обйжхлщ. Юрж мапрмэргйыпраб
нмрогамабйж ножпрбйылмбм алжкблжэ и амномпс
млилалж бс
Юрмз номайгкг свгйэгрпэ лбхжргйылмг кгпрм а
пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб лг рмйыим а пжйс многвгйгл
лмбм пмномржайглжэ робвжфжж «агпнмймз нпжумймбжж», лм
ж а пжйс пмаогкгллмбм нмащцгллмбм жлргогпб и номайгкг,
рби лбщабгкмбм «нмймамбм ампнжрблжэ». Иомкг рмбм, мвлжк
ж абдлгзцжу тбирмома номэайглжз бскбллщу мрлмцглжз а
вгрпижу босннбу, нмкжкм амобпрб огаглиб, м имрмомк бмам
ожймпы лгмвлмиобрлм, эайэгрпэ гбм нмймабэ ножлбвйгдлмпры,
Половая диффрнциация
— это совокупность гнтичс
ких, физиологичских и психологичских признаков, на ос
Иби тслвбкглрбйылмг памзпрам джамбм нмймабэ вжттг
оглфжбфжэ с хгймагиб пмфжмисйырсолм маспймайглб ж эайэ
грпэ нгоамз ж абдлгзцгз йжхлмпрлмз ибргбможгз, имрмобэ
Нмпйг вйжргйылмбм нгожмвб, номцгвцгбм нмв лбимк
«агпнмймз нпжумймбжж», а жсхглжж вгрпраб а Омппжж мимйм
вабвфбрж йгр лббв лбпрснжйм аогкэ маобчглжэ и номайгкбк
нмймамз вжттгоглфжбфжж. Жлргогп и лжк миббйпэ маспйма
йгл лг рмйыим ргк, хрм
зЭпвалнь млиЭ
– оилгквжхЭь мотл
илафвозЭь, оплнзлзрищпрнкЭь, олуЭищкЭь  зикфвозЭь
, лм ногдвг апгбм ргк, хрм пмаогкгллщг рогамаблжэ
ампнжрблжэ ж жлвжажвсбйылмбм нмвумвб и тмокжомаблжь
йжхлмпрж лг кмбср ащры ащнмйлглщ аг схгрб нпжумймбжхгп
Гпйж маобржрыпэ и лгвбалгз жпрможж, малбосджрпэ, хрм а
ыипнгожкглрбйылщу жппйгвмаблжэу бглгржхгпимз нпжумймбжж
робвжфжмллм ащйм лг ножлэрм броббжабры номайгкс нмймамз
вжттгоглфжбфжж. Жу бармощ йжам амапг лг схжрщабйж нмйм
ась ножлбвйгдлмпры жпнщрсгкщу, йжам, жпнмйысэ мвлмнмйщз
пмпрба (хбчг
– кбйыхжимащз), б ащэайгллщг бимлмкголмпрж
обпномпроблэйжпы лб амобпр а фгймк, йжам прбажйж кбйыхжима
Машгиржалщг росвлмпрж жсхглжэ нмймамз вжттгогл
фжбфжж ащйж маспймайглщ ргк, хрм нож нмнщрибу жлрго
ногрбфжж нмйсхгллщу обйжхжз жппйгвмабргйж лгжкгллм
мибщабьрпэ а нйглс пугкщ вамзлмз вгргокжлбфжж обаж
ржэ огаглиб: йжам ажмймбжхгпимз, йжам пмфжбйылмз. Нго
ащз нмвумв, сумвэчжз памжкж имолэкж а мормвмипбйылщз
нпжумблбйж, лгнмпогвпрагллм ащамвжр хгорщ йжхлмпрж ог
аглиб ж гбм нмймамз ножлбвйгдлмпрж, б восбмз
– агвсчгг
лбхглжг ножнжпщабгр лбсхглжь а пжпргкг ампнжрбргйылщу
амвгзпражз лб огаглиб, мпмагллмпргз гбм пмфжбйжбфжж ж
р.н. Мвлбим, жагпрлм, лбножкго, хрм с лмамомдвгллщу кйб
вглфга номэайэьрпэ нмймащг обйжхжэ а нмлбабргйылмз
биржалмпрж ж а огбифжэу лб кбры: кбйыхжиж номэайэьр пгаэ
амйгг пбкмпрмэргйылм ж лгбажпжкм мр кбргож, вгамхиж дг,
– ргплм паэблщ п кбргоыь ж амйгг бажпжкщ мр гг
Пмагоцгллм мхгажвлм, хрм нмймабэ вжттгоглфжбфжэ лг
кмдгр ащры мвлмлбхлм многвгйглб ибижкрм ж ыржу тби
рмома жйж жу пймдглжгк. Псры нмймамз вжттгоглфжбфжж а
нпжумймбжж обажржэ йжхлмпрж бийьхбгрпэ а прблмайглжж
психологичского пола
огаглиб, имрмомг мплмаблм лб нмймамк
пбкмпмлблжж ж фгллмпрлщу можглрбфжэу, нмймомйгамз нм
жфжж йжхлмпрж, огбйжсгкмз гь а мачглжж ж вгэргйылмпрж.
А огсйырбрг ырмбм номфгппб ажмймбжхгпиж вбллщз нмй а умвг
пмфжбйжбфжж мибщабгрпэ
, хрм ножамвжр и мпмлб
лжь псашгирмк пмапрагллмз нмймамз ножлбвйгдлмпрж, тмо
кжомаблжж нмймамз жвглржхлмпрж ж пммрагрпрасьчжу вбллмз
Нмймабэ вжттгоглфжбфжэ маогрбгр нпжумймбжхгпижз
пкщпй вйэ йжхлмпрж, йжцы асвсхж аийьхгллмз а гг вгэргйы
лмпры, мпмагллм а пмакгпрлсь вгэргйылмпры п восбжкж. Псч
лмпры вгэргйылмпрлмбм нмвумвб и номайгкг нмймамз вжттг
оглфжбфжж а рмк ж пмпрмжр, хрмащ многвгйжры кгпрм ж омйы
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж а прблмайглжж нпжумймбжхгпимбм
нмйб йжхлмпрж иби а имлргипрг млрмбглгржхгпимбм обажржэ
жлвжажвб, рби ж а жпрможимисйырсолмк бпнгирг тмокжомаб
лжэ ж тслифжмлжомаблжэ пммрагрпрасьчжу лмок ж маобфма
Юрм лбхжр, хрм нмймабэ вжттгоглфжбфжэ, п мвлмз прм
омлщ, мробдбгр пбк тбир лбйжхжэ многвгйгллщу нпжумймбж
хгпижу ножлбима, паэбллщу п нмймамз ножлбвйгдлмпрыь, п
– номфгпп ножмаогрглжэ ыржу ножлбима, тмокжом
аблжэ нпжумймбжхгпимбм нмйб йжхлмпрж а жпрможж исйырсощ
(пмфжмбглгг) ж жлвжажвсбйылмз жпрможж хгймагиб (млрмбг
лгг). Жпумвэ ж блбйжб жпрможимисйырсолщу тмок нмйм
омйгамбм нмагвглжэ, б рбидг ж блбйжб ыамйьфжж огбйылщу
вгрпижу пммачгпра, кмдлм лбкгржры ймбжис жппйгвмаблжэ
КЭзй лбнЭдлй млилаЭь бссвнвкуЭуь аиьвп кЭ йвг
ифклопкшв лпклхвкь бвпвж а лбклмлилж анрммв а опрЭу
олайвопклж бвьпвищклоп
Ибимащ спймажэ амлжилмаглжэ
бскбллщу мрлмцглжз иби пмпробвблжэ лгсвбхбк ж пмобвм
аблжэ спнгубк восбмбм хгймагиб Номчг бмамоэ, лбпимйыим
нмвмаомкс пнмпмалщ мрлмпжрыпэ кбйыхжиж и пагопрлжибк
кбйыхжибк ж вгамхиж и пагопрлжфбквгамхибк Кщ ногв
нмймджйж, хрм кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ вгргз а босннг
памгбм нмйб лгмвжлбимащ а облщу спймажэу жу пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж ж лб обйжхлщу ырбнбу млрмбглгб жкгьр памж
Мачбэ рглвглфжэ нож жсхглжж бскбллмбм мрлмцглжэ
а босннбу номэайэгрпэ а рмк, хрм
а пжрсбфжж сбомщ
лбибблжэ а кглыцгз пргнглж, хгк кбйыхжиж, пиймллщ ном
эайэры бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжфбк. Мпмагллм мрхгр
йжам ырм номпйгджабгрпэ ам
ыипнгожкглрбйылмз пжрсбфжж,
бвг нмйсхгллбэ облмпры нмиббргйгз кгдвс спжйжэкж ам ж
агдблжг лбибблжэ рмабожчб нм пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж
пмапрагллмбм лбибблжэ с вгамхги мибщабгрпэ мрожфбргйы
лмз агйжхжлмз, б с
– нмймджргйылмз, р.г. а ырмз
пжрсбфжж вгамхги амйгг апгбм бамржр пмапрагллмг айббмнм
Блбйж нмагвглжэ ибдвмбм огаглиб а вбллмз пжрсбфжж,
б рбидг убобирго гбм мрагрма лб амномпщ ржнб: «
Биь злал пш
опЭнЭиоь блищхв
– биь овбь и биь плаЭнцЭ (млбнра)
» нм
иббйж, хрм с вгамхги
– вмцимйылжф малбосджабгрпэ эалмг
обпумдвглжг кмржаб нмагвглжэ а «памь нмйыс» ж алгцлг
вгкмлпрожосгкмбм нмагвглжэ а «нмйыс восбмбм». Огбйылмг ж
агоабйылмг нмагвглжг вгамхги мрйжхбгрпэ мр пммрагрпрась
Вбллщг ыипнгожкглрб нмиббйж, хрм амйыцжлпрам вгргз мн
огвгйжйж памг лбкгоглжг иби лбнобайгллмг лб спроблглжг лг
айббмнмйсхжэ пагопрлжиб. Огбйылм дг кглыцг нмймажлщ вгргз
Нож пмнмпрбайглжж агоабйылмбм ж огбйылмбм нмагвглжэ миб
щабгрпэ, хрм вгамхиж ащцг, хгк кбйыхжиж, мфглжабьр памг
нмагвглжг иби лбнобайгллмг лб айббмнмйсхжг пагопрлжфщ,
р.г. бмамоэр, хрм прбобйжпы вйэ нмвосбж амйыцг, хгк вйэ пгаэ
(жйж мвжлбимам), лм йжцы лгамйыцбэ хбпры ж лжу (38
ог
бйылм рби нмпрснбгр. А рм дг аогкэ с ргу вгамхги, имрмощг а
мрагрбу лб амномп ыипнгожкглрбрмоб вгйбьр ащамо а памь
нмйыс (бмамоэр
– «прбобйбпы вйэ пгаэ»), нмхрж апгбвб ырж
мрагрщ пммрагрпрасьр ж ыкнжожхгпижк вбллщк, ж огбйылмкс
нмагвглжь а ыипнгожкглрг. Юрб хбпры вгамхги, п мвлмз прм
омлщ, жвгр лб нмамвс пмфжбйылщу мджвблжз аомпймбм, ащ
прбайээ пгаэ а амйгг ащбмвлмк пагрг (иби ащ малбосджабэ
«жагхлмг дглпимг имабопрам»), п восбмз прмомлщ, иби лж нб
обвмипбйылм, жвгр номржа ыржу мджвблжз ж ащибщабгр эалмг
ксдгпрам, хгпрлм бэайээ м памгк ыбмжпржхгпимк лбкгоглжж
Кбйыхжиж ножайжжргйылм мвжлбимам мфглжабьр памж
спжйжэ а пмапрагллсь нмйыс ж а нмйыс рмабожчб, лм ог
бйылм йжцы хсры амйыцг нмймажлщ кбйыхжима (56
пгаэ
агвср пммрагрпрагллм. Млж кглгг бвгиабрлм мфглжабьр памг
огбйылмг нмагвглжг; мфглиж памгбм нмагвглжэ ж памгбм лб
Вгамхиж малбосджабьр амйгг ащпмижз сомаглы пмфж
бйылмбм нмагвглжэ. Умрэ «ыбмжпржхлщу» вгамхги а фгймк
амйыцг, хгк кбйыхжима, лм млж йжам лбкгогллм пиощабьр
ырм ж «лб нсайжис» вгкмлпрожосьр пмфжбйылм мвмаоэгкщг
тмокщ нмагвглжэ, йжам лг мпмлбьр памгбм кмржаб. Шбпры
вгамхги вгкмлпрожосгр мпмлбллм лгббржалмг нмагвглжг,
лбнобайгллмг номржа кмобйылмз лмокщ нмкмчж, ж а ырмк
пйсхбг номржамогхжэ кгдвс агоабйылщк ж огбйылщк нмагвг
Восбмз малбосдгллщз тбир ибпбгрпэ
аиькь анрммш оавно
лб номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ а пммрагрпражж
п нмймамз вжттгоглфжбфжгз. Пмвба ыипнгожкглрбйылсь
пжрсбфжь, блбймбжхлсь армомз (жлргобиржалмз пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж а спймажэу сбомщ лбибблжэ), лм мпсчгпр
айэгксь а мрпсрпражж босннщ (огаглми мвжл лб мвжл п ыип
нгожкглрбрмомк), кщ нмйсхжйж амкмдлмпры побалжабры
огсйырбрщ босннмамз ж жлвжажвсбйылмз пгожж. Побалглжг
нмиббйм, хрм пммрлмцглжг нмиббргйгз а жлвжажвсбйылмз
пгожж с кбйыхжима ж с вгамхги миббймпы иби ащ нгогаголсрм:
кбйыхжиж а босннмамз пжрсбфжж прбобьрпэ спроблжры сбомс
лбибблжэ пагопрлжиб (У бо. = 4,53), б лбгвжлг п ыипнгожкгл
рбрмомк жу а амйыцгз пргнглж амйлсгр пмапрагллмг айббмнм
йсхжг (У жлв.=
– 1,88). Вгамхиж дг лбномржа: а жлвжажвс
бйылмз пжрсбфжж амйгг пиймллщ бамржрыпэ м айббмнмйсхжж
пагопрлжфщ (У жлв.= 1,38), б а босннмамз
– м пмапрагллмк
Юрж вбллщг нмамйэьр пиббры м рмк, хрм босннб пагоп
рлжима обйжхлщк маобмк айжэгр лб бскбллмг нмагвглжг
кбйыхжима ж вгамхги ырмбм амобпрб. С
босннб иб
рбйжжосгр номэайглжг бскбллщу кгдйжхлмпрлщу мрлмцг
лжз, с
– лгр; вйэ лжу рбижк ибрбйжбрмомк эайэгрпэ
аомпйщз (а вбллмк пйсхбг
– дглчжлбыипнгожкглрбрмо).
Импагллм ырм нмврагодвбгрпэ лбайьвглжэкж а умвг ыипнгож
кглрб: а босннмамз пжрсбфжж с кбйыхжима пжйылгг ащобдглм
хсапрам памгбм гвжлглжэ п босннмз, абжкмайжэлжг схбпрлж
има, пмогалмабргйылщз ббор. Вгамхиж дг амйгг прбобргйылщ
ж пгоыглщ лбгвжлг п ыипнгожкглрбрмомк. А ырмз пжрсбфжж
млж п амйыцгз мрагрпрагллмпрыь мрлмпэрпэ и сбомг лбибб
лжэ пагопрлжфщ. Ажвжкм, с вгамхги бмобвм огйыгтлгг ащоб
дглб можглрбфжэ лб клглжг аомпймбм, ж нмпимйыис жкгллм
аомпйщз а ырмр кмкглр мпсчгпрайэгр тслифжь имлромйэ,
млж прогкэрпэ пммрагрпрамабры гбм мджвблжэк. Кбйыхжиж
дг а лбхжргйылмз пргнглж амйыцг можглржосьрпэ лб босннс
пагопрлжима, жу клглжг ж мфглис, нмпимйыис босннб памгбм
Юипнгожкглрбйылщг вбллщг, нмйсхгллщг а босннбу вм
цимйылжима, кмбср ащры пагвглщ и пйгвсьчгкс. Амнгоащу,
с вгамхги ам апгу пжрсбфжэу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж нмиб
бргйж кгдйжхлмпрлщу бскбллщу мрлмцглжз лждг, хгк с
, р.г. млж амйгг «ыбмжпржхлщ». Амармощу,
нмибщабьр амйгг ащпмижз сомаглы огтйгипжж ж пмфжбйылмз
мрагрпрагллмпрж, п мвлмз прмомлщ, ж а
йыцсь, хгк
бжаимпры, пнмпмалмпры вгкмлпрожомабры пмфжбйылм мвмаоэг
кщг тмокщ нмагвглжэ (ногдвг апгбм а агоабйылмз птгог)
– п
восбмз. Арогрыжу, с вгамхги ж с кбйыхжима малбосджабьрпэ
нЭдифь а лнвкпЭуьт кЭ олуЭищкшв лбчвзпш
: гпйж вйэ кбйы
хжима босннб пагопрлжима памгбм нмйб мибщабгрпэ огтгогл
рлмз, рм вйэ вгамхги лг босннб пагопрлжф, б аомпйщз лбвг
Нмйсхгллщг тбирщ, лб нгоащз абйэв, кмбср ащры анмйлг
машэплглщ, жпумвэ ж ногскнфжж мнгогдглжэ амобпрлмбм
обажржэ вгамхги нм побалглжь п кбйыхжибкж. Вгамхиж
облыцг, хгк кбйыхжиж, спабжабьр кмобйылщг лмокщ, а хбп
рлмпрж лмокс бскбллмпрж «вйэ пгаэ, иби вйэ восбмбм, ж вйэ
восбмбм, иби вйэ пгаэ»
– нм иобзлгз кгог алгцлг, а птгог
Обобабрщабгкбэ а ажмймбжж обажржэ ргможэ нмймамз
вжттгоглфжбфжж ногвмпрбайэгр бобскглрщ а нмйыс малбос
джабгкщу обйжхжз. Пмбйбплм ырмз ргможж бвбнрбфжэ дглп
ижу мпмагз а млрмбглгг, жу «ножблбллмпры» и псчгпрасьчжк
спймажэк ж рогамаблжэк погвщ пмагоцгллгг, хгк ксдпижу,
хрм магпнгхжабгр дглпимкс нмйс амйгг ащпмись млрмбглгрж
хгпись нйбпржхлмпры, ножпнмпбайжабгкмпры нм побалглжь
п ксдпижк. Жкглхжампры дглпимбм нмйб лбнобайглб лб рм,
хрмащ ножвгоджабрыпэ лмокщ ж нмпнгабры б гг жкглглж
Пмагоцгллм мхгажвлм, хрм нмймабэ вжттгоглфжбфжэ,
тслвбкглрбйылбэ ибргбможэ, броббжабьчбэ фгйщз имкнйгип
лбси м хгймагиг, лг кмдгр ащры мбоблжхглб обкибкж нпжум
ймбжж, лм нмпйгвлээ кмдгр прбры абмз жлргбобфжж лблжз
а ырмз майбпрж. Обножкго, умомцм жагпрлбэ ибдвмкс нг
вббмбс а
йыцбэ нмвбрйжампры вгамхги ампнжрбргйылщк ам
вгзпражэк мамобхжабгрпэ «млрмбглгржхгпимз нйбпржхлмпрыь
дглпимбм нмйб» а ажмймбжж обажржэ, б нмащцгллбэ пнм
пмалмпры вмцимйылжф и огтйгипжж ащпрснбгр иби тслифжэ
нпжумймбжхгпимбм амобпрб. Мвлбим иби машэплжры ж ажм
ймбжхгпижу жлвжажвлщу мплмаблжз обйжхжэ а пргнглж ог
тгоглрлмпрж, лбхжкмпрж босннщ памгбм нмйб с вгамхги ж с
Нмвйжллмз ножхжлмз малбосдгллщу обйжхжз пим
огг апгбм эайэгрпэ лг нмймабэ ножлбвйгдлмпры, аэрбэ пбкб
нм пгаг, б рг обйжхжэ а пмфжбйылмк прбрспг ж нмймомйгамз
нмжфжж, имрмощг бвблщ жпрможхгпиж пймджацжкжпэ а
исйырсог тмокбкж абжкммрлмцглжз с ксдхжл ж с дгл
чжл, лбцгвцжг памг мробдглжг а нмагвглжж пмаогкгллщу
вмцимйылжима. А паэж п ыржк имоогирлгг ащйм ащ бмаможры
лг м ноэкмк айжэлжж нмйб лб номэайглжг кгдйжхлмпрлщу
бскбллщу мрлмцглжз а вгрпимз босннг, б м айжэлжж
фвоз оилгахвалоь омлолбЭ лбцвкь  адЭйллпклхвкж кб
М. П. Ащбмрпижз нжпбй: «Жлвжажв а памгк нмагвглжж ма
лбосджабгр а бпрщацгк ажвг обйжхлщг бимлхгллщг сдг
тбщ обажржэ.
АвквпфвозЭь йклалмиЭклалопщ ифклоп, ол
бвнгЭцвж а овбв миЭопш нЭдифклж бнваклоп
(исопжа кмз.–
В. А.),
пммачбгр гз лгмащхбзлм пймдлмг нмпромглжг...» [Ащ
бмрпижз, 1984, р.3, п. 63]. Прблмайглжг нпжумймбжхгпимбм нмйб
йжхлмпрж а млрмбглгг рбидг лгпгр лб пгаг мрнгхбрми облщу
Малбосдгллщг обйжхжэ а кгдйжхлмпрлщу бскбллщу мрлм
цглжэу пмаогкгллщу вмцимйылжима кмбср миббрыпэ памгма
облщк брбажкмк
– пажвгргйыпрамк нмймамобпрлмз проб
ржтжибфжж мачгпраб ж вогалжу тмок абжкммрлмцглжз а
пмфжмбглгг. А пмаогкгллщу спймажэу п сробрмз памжу нгоам
лбхбйылщу тслифжз ырж тмокщ мрлмцглжз нгогпрбьр ном
эайэрыпэ, б лбхжр, ж пбкж обйжхжэ с кбйыхжима ж вгамхги а
млрмбглгг кмбср абоыжомабры. Иби асвгр кглэрыпэ пммрлм
цглжг нмиббргйгз бскбллщу мрлмцглжз а босннбу кбйыхж
има ж вгамхги п амобпрмк вгргз Номагвгллмг жппйгвмаблжг
а вгрпижу босннбу кйбвцгбм цимйылмбм (8–9; 10–11 йгр) ж
нмвомпримамбм (12–13 йгр) амобпрма вбгр амкмдлмпры мраг
Нмйсхгллщг вбллщг (пк. ожп. 10) нмамйэьр пвгйбры пб
кщз мачжз ащамв м рмк, хрм ножайжжргйылм вм ампыкжйгр
лгбм амобпрб кбйыхжиж мибщабьрпэ а номэайглжж кгдйжх
лмпрлщу мрлмцглжз а босннг пагопрлжима амйгг бскбллщкж,
хгк вгамхиж а босннг пагопрлжф. Об осагдг 9–10 йгр ырм пм
мрлмцглжг «нгогамобхжабгрпэ» а нмйыс вгамхги, б и 12–13
А ибдвщз ж ыржу нгожмвма лгнмарможк блпбкайы пмхг
рблжэ обйжхлщу пжрсбфжз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз а
босннг ж жу нмймамз вжттгоглфжбфжж. Кбйыхжиж ж вгамхиж
нмоблмкс мибщабьрпэ хсапражргйылщ и многвгйгллщк
бпнгирбк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж: иби и пргнглж пмакгп
– жлргобиржалмз жйж имбиржалмз, рби ж и тмокг гг
– лбибблжэ ж лббобвщ. Нож ырмк вг
амхиж апгу амобпрма малбосджабьр а
йыцсь абожбагйы
Рбижк маобмк, лб номэайглжг кгдйжхлмпрлщу мрлм
цглжз а босннг а обйжхлщг нгожмвщ вгрпраб нмймабэ вжт
тгоглфжбфжэ айжэгр лгмвлмлбхлм. Ибдвщз амобпрлмз
Ожп. 10. Айжэлжг нмймамз вжттгоглфжбфжж вгргз кйбвцгбм цимйылмбм ж
нгожмв, паэбллщз п ырбнмк прблмайглжэ нпжумймбжхгпимбм
нмйб йжхлмпрж огаглиб, жкггр памь мпмась пглжржалмпры и
многвгйгллщк амвгзпражэк жалг. Акгпрг п ргк тмокжось
чжзпэ лб мплмаг нмймомйгащу пргогмржнма кбппмамбм пмлб
лжэ нпжумймбжхгпижз нмй йжхлмпрж лб облщу ырбнбу млрмбг
лгб лг кмдгр лг жпнщрщабры айжэлжэ жпрможимисйырсолщу
лбнйбпрмаблжз, бтжипжомабллщу а рбижу тмокбу, иби, лб
ножкго, мащхбж, пргогмржнщ нмагвглжэ, тмйыиймо ж во. Юрм
лбхжр, ибдвщз амобпрлмз ырбн кмдгр бирсбйжжомабры рмр
Жппйгвсгкщг лбкж вгрж прбоцгбм вмцимйылмбм амобпрб
ампномжамвэр, нм апгз агомэрлмпрж, лбжамйгг бйсажллщг
сомалж жпрможимисйырсолмбм обажржэ мрлмцглжз а босн
Об номрэдглжж вйжргйылмз жпрможж хгймагхгпимбм ма
чгпраб пмфжмбглг кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз ногвпрбайэй
пмамз ваг пбкмпрмэргйылщг йжлжж, агспймалм нгогпгибь
чжгпэ ж айжэьчжг восб лб восбб, лм нмйлмпрыь лг пманбвб
ьчжг. Псчгпрамаблжг ыржу васу йжлжз маспймайглм гпргпр
агллщк обвгйглжгк росвб, амлжицжк апйгвпражг нмймащу
ж амобпрлщу обйжхжз ж многвгйэймпы пмвгодблжгк ж тмо
кмз рмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж йьвгз, имрмобэ жкгйб
кгпрм а мачгпраг. А пбкмк вгйг, вгэргйылмпры
лмпжйб
ногжксчгпрагллм имбйжфжмллщз убобирго, иби пмакгпрлбэ
вгэргйылмпры а босннбу памгбм нмйб: мумрб, амзлб, ксдпижг
«пмьщ» ж во. Амкмдлмпры огбйжбфжж пмапрагллщу фгйгз
хгог босннщ памгбм нмйб сагйжхжабйб нмрогалмпры ксдхжл
а машгвжлглжж п восбжкж, нмащцбйб лгмаумвжкмпры а пм
схбпрлжибу, б лбхжр, бмрмалмпры а пмвгзпражж п лжкж. Вг
ащйб амйгг жлвжажвсбйжжомаблб, птгощ
мачглжэ ж абжкмвгзпражэ а босннбу пагопрлжима памгбм
нмйб йжам нмйлмпрыь мрпсрпрамабйж, йжам ащйж мбоблжхглщ.
Пмапрагллщг фгйж, иби нобажйм, лг ащумвэчжг б ногвгйщ
пгкыж ж омвпрагллщу паэгз, дглчжлб огбйжмабйб хгог
– омвжргйгз, ксдб, вгргз. Мрпьвб жпрможхгпиж с
дглчжлщ ам абжкммрлмцглжэу п дглчжлмз кмбйб птмокж
омабрыпэ можглрбфжэ лб пгаэ, памж жлргогпщ, б с ксдхжлщ
МлилалднЭопкЭь опнЭпсзЭуь лбцвопаЭ
лб номрэдглжж
вйжргйылмбм нгожмвб жпрможж хгймагхгпраб ащщабйб лгма
умвжкмпры обвгйылмбм ампнжрблжэ вгргз, имрмобэ ащйб ном
вжирмаблб дгпримз нмйэожбфжгз мачгпрагллщу тслифжз
ксдхжлщ ж дглчжлщ ж промбмз жгобоужгз нмймащу омйгз,
имбвб пхжрбймпы, хрм ксдхжлб вмйдгл блжкбры пмфжбйылм
амйгг лбхжксь нмжфжь, б нмжфжэ дглчжлщ
– бажпжкбэ
ж нмвхжлгллбэ. Мрпьвб лгмаумвжкм ащйм бмрмажры кбйыхжиб
и асвсчгз омйж амжлб, амдвэ, догфб, б пйгвмабргйылм, мпам
амвжры гбм мр йьащу дглпижу айжэлжз ж а нгоась мхгогвы мп
йбажры гбм жвглржтжибфжь п кбргоыь. Юрм вмпржббймпы нсргк
тжжхгпимбм свбйглжэ кбйыхжиб мр омвжргйыпимбм вмкб: гбм
нгогвбабйж лб ампнжрблжг а восбжг вмкб омвпрагллжима жйж
амдвгз нйгкглж, мрвбабйж а схглыг. Юрм вмпржббймпы рбидг
п нмкмчыь пмфжбйылщу мобблжбфжз: рби лбщабгкщг
озв блйЭ
, а имрмощу кбйыхжибк облмбм амобпрб лбвйгдбйм
лмхгабры нмв иощцгз мпмамбм джйжчб, бвг млж ащнмйлэйж
Нмймабэ пмфжбйжбфжэ вгамхиж номумвжйб ногжксчгпр
агллм а прглбу омвжргйыпимбм вмкб, нмвйг кбргож ж ащйб лб
нобайглб лб ножмаогрглжг гь многвгйгллщу тмок нмагвглжэ
ж ножмачглжг гг и асвсчгз омйж дглщ ж паэбллщу п ыржк
Юрм лбхжр, жпрможхгпиж пймджацжгпэ тмокщ абжкм
мрлмцглжз алсрож нмймамобпрлщу боснн мачгпраб ж нмйм
абэ пгбогббфжэ а ампнжрблжж вгргз а амйыцжлпраг исйырсо
лг кмбйж лг миббры айжэлжэ лб тмокжомаблжг кгдйжхлмп
рлщу мрлмцглжз кбйыхжима ж вгамхги а босннбу памгбм нмйб.
Нмажвжкмкс, с пмаогкгллщу вмцимйылжима ж мибщабьрпэ
лбжамйгг эоим ащобдглщ ырж боубжхлщг тмокщ кгдйжхлмп
рлщу мрлмцглжз а пммрагрпражж п нмймамз вжттгоглфжб
фжгз. Об обллжу ырбнбу млрмбглгб (а вмцимйылмк вгрпраг)
малбосджабгрпэ можглрбфжэ лб пмакгпрлсь вгэргйылмпры
ж иммнгобфжь а босннг пагопрлжима с кбйыхжима (мрпьвб
хсапражргйылмпры кбйыхжима и пбкмкс тбирс ножпсрпражэ рм
абожчгз) ж можглрбфжэ вгамхги лб жлвжажвсбйылщг тмокщ
вгэргйылмпрж ж кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ а босннг пагоп
рлжф (нож ырмк огтгоглрлщк йжфмк вйэ вгамхги ащпрснбгр
Жкглглжэ а мачгпрагллмк номжамвпраг ж убобиргог
росвб, нобамамг ж нмйжржхгпимг обаглпрам нмйма, нмащцглжг
омйж дглчжлщ а пгкыг ж мачгпраг лг кмбйж лг жкглжры ырс
можглрбфжь ж лбймджйж памз мрнгхбрми лб нмймась вжттг
оглфжбфжь, тмокжомаблжг нпжумймбжхгпимбм нмйб йжхлмпрж
А кйбвцгк цимйылмк амобпрг нмйсхгллщг тбирщ об
йжхжз а номэайглжж кгдйжхлмпрлщу бскбллщу мрлмцглжз а
босннбу памгбм нмйб с кбйыхжима ж вгамхги маспймайглщ пйг
всьчжкж мапрмэргйыпрабкж. А фгймк пмуоблэгрпэ рглвглфжэ
а робвжфжмллмз нмймамз пмфжбйжбфжж, пмбйбплм имрмомз
вгамхиб вмйдлб ащры ногвгйылм «тгкжлжллмз», лбхжр
бамрйжамз, ргнймз а мачглжж, бажпжкмз; б кбйыхжи
– ног
вгйылм «кбписйжллщк», лбхжр – пбкмпрмэргйылщк, вм
кжлблрлщк, ыипнблпжалщк. А амйыцжлпраг пмаогкгллщу
исйырсо а мащвгллмк пмлблжж ырб нмймомйгабэ можглрбфжэ
эайэгрпэ бйбаглпрасьчгз. Нмажвжкмкс, вгрж кйбвцгбм
цимйылмбм амобпрб мибщабьрпэ лбжамйгг пглжржалщ и
амвгзпражь ыржу нмймомйгащу кмвгйгз. Огвбомк а боблвж
млмк жппйгвмаблжж «Вгрж цгпрж исйырсо» спрблмайглм, хрм
а амобпрг 7–11 йгр вгамхиж мибщабьрпэ лбжамйгг бамрйж
ащкж, бскбллщкж а мачглжж пм пагопрлжибкж ж кйбвцжкж
Рбижк маобмк, жппйгвмаблжг кгдйжхлмпрлщу мрлмцг
лжз огаглиб а пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб п нмкмчыь
блбйжб жпрможимисйырсолщу тмок нмймомйгамбм нмагвг
лжэ, ыамйьфжж огбйылщу вгрпижу пммачгпра а нмймамобп
рлмз просирсог мачгпраб, б рбидг нпжумймбжхгпижу мпм
агллмпргз абжкммрлмцглжз пмаогкгллщу кбйыхжима ж
вгамхги а босннбу памгбм нмйб п лгмаумвжкмпрыь ножамвжр
и обобамриг номайгкщ нмймамз вжттгоглфжбфжж а вгрпимз
босннг. Юрмр блбйж сагдвбгр а лгмвлмлбхлмк убобиргог вг
ргокжлбфжж нмагвглжэ вгргз а пммрагрпражж п нмймамз нож
лбвйгдлмпрыь лб облщу прснглэу млрмбглгб
– мр прбоцгбм
вмцимйылмбм и нмвомпримамкс амобпрс. Тмокжомаблжг нпж
умймбжхгпимбм нмйб йжхлмпрж огаглиб а пмфжбйылщу босннбу
кмдгр ащры нмлэрм йжцы а имлргипрг жу обажржэ а номцймк,
Иб жкглглжэкж нмагвглжэ, маспймайгллщкж нмймамз
ножлбвйгдлмпрыь, а умвг млрмбглгб номпкброжабгрпэ лб
кгхгллбэ М. П. Ащбмрпижк бглгобйылбэ йжлжэ обажржэ йжх
лмпрж: мр пмфжбйылмбм и жлвжажвсбйылмкс, мр алгцлг мнмп
огвпрамабллщу пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь вгргз а босннг и
алсрогллг мнмпогвпрамабллщк, йжхлмпрлмпкщпймащк мр
лмцглжэк. А лбцгк пйсхбг: мр номэайглжз бскбллмбм мрлм
цглжэ огаглиб, бвбабгкмбм ножлэрмз а пммрагрпражж п нм
ймк пмфжбйылмз омйыь, и номэайглжь бскбллмбм мрлмцглжэ
Мхгажвлм, хрм тжжхгпибэ вбллмпры рбижу жлвжажвлщу
убобиргожпржи, иби амобпр ж нмй, а млрмбглгг лг эайэгрпэ
хгкрм тбрбйылщк, дгприм вгргокжлжосьчжк обажржг йжх
лмпрж ж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз огаглиб а босннг. Нмйм
абэ вжттгоглфжбфжэ, иби ж восбжг «
мнвбмлошиз нЭдапь иф
клоп мл оЭйлйр орцвопар оалвйр бвдифкш
» [Мгмлрыга Б.О.
, п.
178], нмырмкс, лбийбвщабэпы лб мпмагллмпрж пмфжбйжбфжж ж
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз, жлвжажвлщг убобиргожпржиж
обйжхлщк маобмк айжэьр лб номэайглжэ мрлмцглжз ог
Жрмбж бйбащ
кбабкшв тЭнЭзпвнопз
жпнщрсгкщу (амобпр ж нмй)
многвгйгллщк маобмк айжэьр лб жу номэайглжэ бскбллмбм мр
Бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис а босннбу памгбм нмйб
иби имййгиржажпрпибэ жвглржтжибфжэ амлжибгр а прбоцгк вм
цимйылмк амобпрг лб осагдг 6бм ж 7бм бмвб джлж огаглиб.
И имлфс вмцимйылмбм амобпрб ырб тмокб абжкммрлмцглжз а
номфгппг памгбм прблмайглжэ вгйбгр нгогумв мр абожбржалмз ж
лгспрмзхжамз убобиргожпржиж
– и мрлмпжргйылм спрмзхжамз ж
Номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйы
лжима паэблм п жу нмймамз ножлбвйгдлмпрыь пйгвсьчжк маоб
мк. Амнгоащу, с вгамхги ам апгу пжрсбфжэу пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж нмиббргйж кгдйжхлмпрлщу бскбллщу мрлмцглжз лждг,
хгк с кбйыхжима, р, г. млж мибщабьрпэ амйгг «ыбмжпржхлщ».
Амармощу, вгамхиж нмибщабьр амйгг ащпмижз сомаглы огтйги
пжж ж пмфжбйылмз мрагрпрагллмпрж, п мвлмз прмомлщ, ж, п восбмз
прмомлщ, а
йыцсь, хгк кбйыхжиж, нпжумймбжхгпись бжаимпры
пнмпмалмпры вгкмлпрожомабры пмфжбйылм мвмаоэгкщг тмокщ
нмагвглжэ (ногдвг апгбм а агоабйылмз птгог). Арогрыжу, с вг
амхги ж с кбйыхжима малбосджабьрпэ обйжхжэ а можглрбфжэу
лб пмфжбйылщг машгирщ: гпйж вйэ кбйыхжима босннб пагопрлжима
памгбм нмйб мибщабгрпэ огтгоглрлмз, рм вйэ вгамхги лг босннб
Ножайжжргйылм вм ампыкжйгрлгбм амобпрб кбйыхжиж мибщ
абьрпэ а номэайглжж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннг пагоп
рлжима амйгг бскбллщкж, хгк вгамхиж а босннг пагопрлжф. Об
осагдг 9–10 йгр ырм пммрлмцглжг «нгогамобхжабгрпэ» а нмйыс
А ибдвщз ж ыржу нгожмвма лгнмарможк блпбкайы пмхгрблжэ
обйжхлщу пжрсбфжз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз а босннг ж
жу нмймамз вжттгоглфжбфжж. Кбйыхжиж ж вгамхиж нмоблмкс
мибщабьрпэ хсапражргйылщ и многвгйгллщк бпнгирбк пмакгпр
лмз вгэргйылмпрж: иби и пргнглж пмакгпрлмпрж
– жлргобиржалмз
жйж имбиржалмз, рби ж и тмокг гг пблифжмлжомаблжэ
– лбибб
лжэ ж лббобвщ. Нож ырмк вгамхиж апгу амобпрма малбосджабьр
амйыцсь абожбагйылмпры а ыржу номэайглжэу нм побалглжь п
Псры нмймамз вжттгоглфжбфжж а нпжумймбжж обажржэ йжх
лмпрж бийьхбгрпэ а прблмайглжж
психологичского пола
огаглиб,
имрмомг мплмаблм лб нмймамк пбкмпмлблжж ж фгллмпрлщу мож
глрбфжэу, нмймомйгамз нмжфжж йжхлмпрж, огбйжсгкмз гь а ма
Вжлбкжиб номэайглжз бскбллмбм мрлмцглжэ вгргз а босннбу
памгбм нмйб а имлргипрг нмймамз вжттгоглфжбфжж маспймайглб
айжэлжгк жпрможимисйырсолщу лбнйбпрмаблжз, бтжипжомабл
лщу а рбижу тмокбу, иби, лбножкго, мащхбж, пргогмржнщ нмагвг
лжэ, тмйыиймо ж во. Юрм лбхжр, ибдвщз амобпрлмз ырбн кмдгр
бирсбйжжомабры рмр жйж жлмз нйбпр пмфжмбглгб кгдйжхлмпр
Иби п амобпрмк жкглэгрпэ номэайглжг бскбллмбм мрлм
Пмбйбплщ йж ащ п срагодвглжгк, хрм ажмймбжхгпижз нмй
– ырм ногвнмпщйиб прблмайглжэ нпжумймбжхгп
Иби ащ нмлжкбгрг нмймдглжг, хрм ажмймбжхгпиж вбллщз
Нмймабэ пмфжбйжбфжэ вгамхги ж кбйыхжима а пгкыг ж ма
чгпраг. Ибимащ пмаогкгллщг спймажэ прблмайглжэ нпж
Ибимаб омйы босннщ пагопрлжима а прблмайглжж нмймамз
Юипнгожкглрбйылмг жппйгвмаблжг бглгжпб мрлмцглжз а вг
рпижу босннбу а имлргипрг пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб
мпсчгпрайэймпы а лбнобайглжж жсхглжэ кгдйжхлмпрлщу
бскбллщу мрлмцглжз, имрмощг амнймчбьр прблмайглжг а
пмлблжж ж нмагвглжж огаглиб фгллмпрж восбмбм хгймагиб
(пагопрлжиб), нгогджаблжз гбм спнгума ж лгсвбх иби пмап
Ргмогржхгпижз блбйж номайгкщ нмиббй, хрм пмап
рагллм нпжумймбжхгпижз ногвкгр жппйгвмаблжэ бскбллщу
мрлмцглжз агпыкб бкмотлм мхгохгл а лбсхлмз йжргобрсог,
хрм нмрогамабйм многвгйжры жу нпжумймбжхгпись ножомвс ж
лбкгржры имлиогрлщг кгрмвжхгпижг нмвумвщ и жу жсхглжь.
Блбйж рбидг нмиббй, хрм ногвкгр нпжумймбжхгпимбм жс
хглжэ бскбллщу мрлмцглжз лг кмдгр ащры огвсфжомабл лж
и мвлмкс ж рбижу жлрглпжалм жппйгвсгкщу а босагдлмз ж
мргхгпрагллмз нпжумймбжж тглмкглма, иби бйыросжк, ыкнб
ржэ ж иммнгобржалмпры, лж и жу псккг, б кгрмвжхгпижг пугкщ
жу жсхглжэ лсдвбьрпэ а псчгпрагллмк нгогпкмрог. Мачжк
лгвмпрбримк ргмогржхгпижу ногвпрбайглжз м ножомвг ыкнб
ржж, бйыросжкб ж иммнгобржалмпрж, эалм жйж лгэалм бппм
фжжосгкщу а босагдлмз нпжумймбжж п бскбллщкж жйж рби
лбщабгкщкж «номпмфжбйылщкж» мрлмцглжэкж, эайэгрпэ
рм, хрм ж нмйэ алжкблжэ ногвпрбажргйгз обйжхлщу имлфгн
фжз тбиржхгпиж ащнбвбгр
олайвопкЭь бвьпвищклопщ бвпвж
имрмобэ рмйыим ж нмомдвбгр бскбллщг мрлмцглжэ, мнмпогвп
расгр жу. Рбижг номэайглжэ бскбллщу мрлмцглжз, иби биржа
лмг пмобвмаблжг спнгубк ж вгзпрагллмг пмпробвблжг лгсвб
хбк пагопрлжиб, лг кмбср ащры ыипнгожкглрбйылм брбимаблщ
«а йма», жсхглщ нмпогвпрамк нспры пбкмбм иомнмрйжамбм
жппйгвмаблжэ пмлблжэ огаглиб жйж дг гбм жлвжажвсбйылмбм
Аийьхглжг номайгкщ бскбллщу мрлмцглжз а имлргипр
жсхглжэ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз нмамйжйм ащваж
лсры ногвнмймдглжг м рмк, хрм пмобвмаблжг ж пмпробвблжг
иби номэайглжг бскбллщу мрлмцглжз ногвпрбайэгр пмамз а
вгрпижу босннбу памгбм омвб ногвнмпщйис, бхбрмхлсь тмокс
свклйвкЭ злиивзпаопозлж и олибЭнклж бвкпсзЭу
(ИЖ), вгрбйылм жппйгвмабллмбм а босннбу аомпйщу а оспйг
имлфгнфжж вгэргйылмпрлмбм мнмпогвпрамаблжэ кгдйжхлмп
рлщу мрлмцглжз. Имййгиржажпрпибэ (пмйжвболбэ) жвглрж
тжибфжэ эайэгрпэ нмиббргйгк нгогпромзиж тглмкглмйм
бжж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннг, мробдбгр номфгпп
бскблжбфжж мрлмцглжз огаглиб п кжомк. М лгпамвжкмпрж
тглмкглб имййгиржажпрпимз жвглржтжибфжж и обйжхлщк
ыкмфжмлбйылщк ногвнмхрглжэк пажвгргйыпрасгр рбимз тбир,
иби мрпсрпражг айжэлжэ пмфжмкгрожхгпимбм прбрспб огаглиб
лб номэайглжг и лгкс вгзпрагллмбм пмпробвблжэ ж пмобвмаб
лжэ а вмцимйылмк ж кйбвцгк цимйылмк амобпрбу. Бйбалщк
вгргокжлблрмк номэайглжэ имййгиржажпрпимз жвглржтжиб
фжж иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис эайэгрпэ пма
кгпрлбэ вгэргйылмпры, гг пмвгодблжг ж фгллмпрлщг убобирг
Ммбжиб жсхглжэ номэайглжз бскбллмбм мрлмцглжэ а вг
рпижу босннбу а имлргипрг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж нмрогам
б) ащэайглжэ бажпжкмпрж номэайглжз бскбллщу мрлм
а) блбйжб омйж кмржабфжж, бвбабгкмз нмпогвпрамк нм
ймджргйылмбм пблифжмлжомаблжэ (лббобвщ) жйж мрожфбргйы
лмбм пблифжмлжомаблжэ (лбибблжэ) мвлмбм ж схбпрлжима
а) жппйгвмаблжэ айжэлжэ рбижу жлвжажвлщу кмкглрма
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, иби нмй ж амобпр вгргз, лб номэа
б) пмвблжэ кгрмвжхгпижу ножгкма, вбьчжу амкмд
лмпры амппмвбры огбйылсь пжрсбфжь пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж ж абоыжомабры апг сиббллщг ащцг ыкнжожхгпижг нг
А умвг ыипнгожкглрбйылмбм жппйгвмаблжэ ащйм спрблма
йглм, хрм номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ с вгргз бажпэр
мр убобиргоб жу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. А рмк пйсхбг, гпйж
огаглми амайгхгл а пмакгпрлсь вгэргйылмпры
клал пмЭ
, р.
г. вгэргйылмпры, имрмобэ вйэ памгбм мпсчгпр
айглжэ рогасгр огбйылмз иммнгобфжж вгргз, с лгбм мрхгрйжам
номэайэгрпэ ИЖ иби тмокб ащобдглжэ бскбллмбм мрлмцг
лжэ. А ырмз пжрсбфжж мл агвгр пгаэ нм мрлмцглжь и восбмкс
рби, иби гпйж ащ ыржк восбжк ащй мл пбк. Имлиогрлм бскбл
лмг мрлмцглжг огаглиб и пагопрлжис номэайэгрпэ а вгэргйы
лмпрж жлргобиржалмбм ржнб а рмк, хрм нож мрожфбргйылмк
пблифжмлжомаблжж апг гбм вгзпражэ лбнобайглщ лб рм, хрмащ
Жлбэ иборжлб лбайьвбгрпэ, гпйж вгрж амайгхглщ а пма
кгпрлсь вгэргйылмпры
злЭзпаклал пмЭ
, нмпромгллсь нм
тмоксйг «оэвмк, лм
– лг акгпрг». Рбибэ вгэргйылмпры, кмвг
йжосгкбэ нож нмкмчж кгрмвжиж «Иосб», а фгймк маспймайж
абгр номэайглжг с вгргз вмцимйылмбм ж кй. цимйылмбм ам
обпрма мрлмцглжз, номржамнмймдлщу бскбллмкс, ножамвэ
и амлжилмаглжь
мр нгогджаблжз памгбм рмаб
Абоыжомаблжг кмржабфжмллмбм бпнгирб вгэргйылмпрж,
мпсчгпрайэгкмбм нож нмкмчж аагвглжэ нмймджргйылмбм ж
мрожфбргйылмбм пблифжмлжомаблжэ а пжрсбфжь пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж жлргобиржалмбм ржнб, пржксйжосгр номэайг
лжг бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис лг рмйыим а тмокг
вгзпрагллмбм пмпробвблжэ (нож лбибблжж пагопрлжиб), лм ж
биржалмбм пмобвмаблжэ
– пмвгзпражэ нмйсхглжь лббобвщ б
спнгу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж мвлжк ж гг схбпрлжима. Пнг
фжтжхгпимз хгормз пмобвмаблжэ эайэгрпэ гбм мрлмпжргйылм
ащпрощз обпнбв, амлжибьчжз нож нмармолмк мнщрг, имбвб,
п рмхиж оглжэ вгргз, номжпумвжр лбосцглжг лмокщ пноб
агвйжампрж обпногвгйглжэ. Нпжумймбжхгпибэ ножомвб пмоб
Нмйсхгллщг нож жппйгвмаблжж нмиббргйж имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж нмамйэьр бмаможры м рмк, хрм
авквдо арйЭккшт лпклхвкж
а млрмбглгг нмвхжлгл мачгз
бимлмкголмпрж обажржэ ащпцжу тмок нмагвглжэ (нбобй
йгймбобкк обажржэ). Бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис с
вгргз обажабгрпэ мр лгнмпогвпрагллщу огбифжз а 5–6 йгр
хгог мнмпогвпрамабллщг пмвгодблжгк пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж мрлмцглжэ 7–9йгрлжу
– и алсрогллг мнмпогвпрам
абллщк бскбллщкж пкщпймащкж спрблмаибкж вгргз 10–13
А вмцимйылмк вгрпраг а ибхгпраг псашгирб тмокжомаб
лжэ йжхлмпрж ащпрснбгр пмфжбйылбэ босннб, амайгибьчбэ
огаглиб а обйжхлщг тмокщ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. А
жлргобиржалмз, иммнгобржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
огаглми майбвгабгр погвпрабкж вйэ мобблжбфжж бскбллщу
мрлмцглжз, майбвгабгр лмокмз бскбллмпрж. А ырмр нгожмв
пмакгпрлбэ вгэргйылмпры иби ащ агвгр б пмамз огаглиб. Об
осагдг нмвомпримамбм амобпрб номжпумвжр обвжибйылмг ж
кглглжг абжкмпаэж кгдвс пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь ж
йжхлмпрыь, ж йжхлмпры сдг пбкб мпсчгпрайэгр ащамо обйжх
лщу тмок пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, имрмобэ мнмпогвпрасгр
Об обллжу ырбнбу млрмбглгб (лб осагдг погвлгбм ж прбо
цгбм вмцимйылмбм амобпрб) бскбллщг мрлмцглжэ мнмпогвп
расьрпэ жлргобиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь, лм сдг а
кйбвцгк цимйылмк амобпрг ырж мрлмцглжэ кгдвс вгрыкж
амкмдлщ ж аг маэбргйылмз мнмощ лб рбись вгэргйылмпры.
Жлвжттгоглрлмпры вгргз 5йгрлгбм амобпрб и магжк пж
рсбфжэк абжкмвгзпражэ (мрожфбргйылщг имыттжфжглрщ
пмйжвболмз жвглржтжибфжж) пажвгргйыпрасгр м лгнмпогвп
рагллмпрж, пжрсбржалмпрж номэайглжз с лжу бскбллщу мрлм
цглжз. Ж йжцы а 67йгрлгк амобпрг жлргобиржалбэ пмакгп
рлбэ вгэргйылмпры прблмажрпэ тбирмомк, мнмпогвпрасьчжк
бскбллщг мрлмцглжэ. А 1012 йгр айжэлжг жлргобиржалмз
вгэргйылмпрж иби «пржксйбпогвпраб» бскбллщу кгдйжх
лмпрлщу мрлмцглжз мпйбагабгр. Бмпнмвпрам жлргобиржалмз
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж иби алгцлгбм жлпроскглрб майб
вглжэ бскбллщкж мрлмцглжэкж с вмцимйылжима ж кйбвцжу
цимйылжима пкглэгрпэ гг нмвхжлгллщк нмймдглжгк с нмв
Имййгиржажпрпибэ (пмйжвболбэ) жвглржтжибфжэ иби
номэайглжг бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вмцимйы
лжима амлжибгр а прбоцгк вмцимйылмк амобпрг лб осагдг
цгпрмбм ж пгвыкмбм бмвма джлж огаглиб. И имлфс вмцимйы
лмбм амобпрб ырб тмокб номэайглжэ бскбллщу мрлмцглжз а
номфгппг памгбм прблмайглжэ вгйбгр нгогумв мр абожбржалмз
ж лгспрмзхжамз убобиргожпржиж
– и мрлмпжргйылм спрмзхж
Бйбалмг мрйжхжг номэайглжз ИЖ с вмцимйылжима мр
блбймбжхлмбм тглмкглб с аомпйщу пмпрмжр а рмк, хрм с вм
цимйылжима нмагвглжг ИЖ лгнмпогвпрагллм анйгрглм а нм
омвжацсь гбм пмакгпрлсь вгэргйылмпры ж нобиржхгпиж лг
псчгпрасгр жмйжомаблм мр ырмз вгэргйылмпрж, мрпьвб пжрс
бржалмпры, лгспрмзхжампры ж бкажабйглрлмпры жу нмагвглжэ,
имрмощг мпмагллм хгрим номэайэьрпэ а обпумдвглжж кгдвс
Об номэайглжг бскбллмбм мрлмцглжэ мибщабгр айжэлжг
млилаЭь мнкЭбивгклопщ
схбпрлжима пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж. Вщйм спрблмайглм, хрм с вгамхгивмцимйылжф ам апгу
пжрсбфжэу пмакгпрлмз вгэргйылмпрж нмиббргйж кгдйжхлмп
рлщу бскбллщу мрлмцглжз лждг, хгк с кбйыхжима; вгамхиж
нмибщабьр амйгг ащпмижз сомаглы огтйгипжж ж пмфжбйы
лмз мрагрпрагллмпрж, п мвлмз прмомлщ, ж, п восбмз прмомлщ,
йыцсь, хгк кбйыхжиж, нпжумймбжхгпись бжаимпры
– пнм
пмалмпры вгкмлпрожомабры пмфжбйылм мвмаоэгкщг тмокщ
нмагвглжэ (ногдвг апгбм а агоабйылмз птгог). Иомкг рмбм,
с вгамхги ж с кбйыхжима малбосджабьрпэ обйжхжэ а можгл
рбфжэу лб пмфжбйылщг машгирщ: гпйж вйэ кбйыхжима босннб
пагопрлжима памгбм нмйб мибщабгрпэ огтгоглрлмз, рм вйэ
вгамхги лг босннб пагопрлжф, б аомпйщз лбвгйэгрпэ памзп
Ножайжжргйылм вм ампыкжйгрлгбм амобпрб кбйыхжиж
мибщабьрпэ а номэайглжж кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а
босннг пагопрлжима амйгг бскбллщкж, хгк вгамхиж а босннг
пагопрлжф. Об осагдг 9–10 йгр ырм пммрлмцглжг «нгогамоб
А ибдвщз ж ыржу нгожмвма лгнмарможк блпбкайы пмхг
рблжэ обйжхлщу пжрсбфжз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз а
босннг ж жу нмймамз вжттгоглфжбфжж. Кбйыхжиж ж вгамхиж
нмоблмкс мибщабьрпэ хсапражргйылщ и многвгйгллщк
бпнгирбк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж: иби и пргнглж пмакгп
– жлргобиржалмз жйж имбиржалмз, рби ж и тмокг гг
– лбибблжэ ж лббобвщ. Нож ырмк вг
амхиж апгу амобпрма малбосджабьр амйыцсь абожбагйы
лмпры, бжаимпры а ыржу номэайглжэу нм побалглжь п кбйыхж
Нмвйжллмз ножхжлмз ыржу обйжхжз эайэгрпэ лг нм
ймабэ ножлбвйгдлмпры, аэрбэ пбкб нм пгаг, б рг обйжхжэ а
пмфжбйылмз нмжфжж, имрмощг бвблщ жпрможхгпиж пймджа
цжкжпэ а исйырсог тмокбкж абжкмвгзпражэ с ксдхжл ж с
дглчжл, лбцгвцжг памг мробдглжг а нмагвглжж пмаогкгл
лщу вгргз. А паэж п ыржк, имоогирлгг ащйм ащ бмаможры лг м
ноэкмк айжэлжж нмйб лб номэайглжг бскбллщу мрлмцглжз,
б м айжэлжж жпрможхгпиж пймджацжупэ пнмпмама мачглжэ ж
абжкмвгзпражэ йьвгз а бажпжкмпрж мр жу нмймамз ножлб
вйгдлмпрж. Иб жкглглжэкж нмагвглжэ, маспймайгллщкж нм
ймамз ножлбвйгдлмпрыь а умвг млрмбглгб, номпкброжабгрпэ
мамлбхгллбэ М.П. Ащбмрпижк бглгобйылбэ йжлжэ обажржэ
– мр пмфжбйылмбм и жлвжажвсбйылмкс. А лбцгк
пйсхбг: мр номэайглжз бскбллмбм мрлмцглжэ, бвбабгкмбм
ножлэрмз а пммрагрпражж п нмймк пмфжбйылмз омйыь, нмж
– и номэайглжь бскбллмбм мрлмцглжэ иби ащобдглжэ
Пмфжбйылмнпжумймбжхгпибэ просирсоб вгрпижу боснн
рнлаквалв внЭнтфвозлв опнлвкв
. Кгдйжхлмпрлщг мр
лмцглжэ ногвпрбайглщ а ырмз просирсог тслифжмлбйылмом
йгащк, ыкмфжмлбйылммфглмхлщк ж йжхлмпрлмпкщпймащк
сомалэкж, ножхгк лб нмпйгвлгк сомалг амкмдлб кмвжтж
ибфжэ жпумвлщу кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а рс жйж жлсь
прмомлс. Кмржабфжэ нмагвглжэ ИЖ с вмцимйылжима мног
вгйэгрпэ нмэайглжгк а ибхгпраг кмржаб вгзпражэ
– огбйы
лмбм восбмбм ж пмакгпрлсь п лжк вгэргйылмпры. Вйэ огаглиб
пагопрлжи кмдгр ащпрснбры ж а ибхгпраг фгйж ж а ибхгпраг
погвпраб мрлмцглжз. Рмбвб, имбвб нмагвглжг ИЖ с огаглиб
многвгйэгрпэ пмнгогджаблжгк, восдгпижк обпнмймдглжгк и
пагопрлжис, р.
г. млм мпсчгпрайэгрпэ
нЭб плаЭнцЭ
, жпумвэ
ж гбм жлргогпма ж лсдв, а ырмк пйсхбг пагопрлжи эайэгрпэ
фгйыь пмакгпрлмз вгэргйылмпрж, рмбвб номэайэгрпэ
мрлмцглжэ кгдвс вгрыкж. Имбвб дг айббм
нмйсхжг пагопрлжиб вйэ огаглиб многвгйэгрпэ хгог ножкс
пмапрагллмбм айббмнмйсхжэ, жпумвэ ж пмапрагллщу жлргог
пма, ж пагопрлжи ащпрснбгр иби памгмаоблмг погвпрам, гкс
ногвнжпщабгрпэ многвгйгллбэ омйы а пжпргкг мрлмцглжз,
вгпы кщ жкггк вгйм п
сркзулкЭищклнливашй оаьдьй
а
босннг. Имбвб дг номжпумвжр лбвгйглжг огаглимк пагоп
рлжиб мпмащкж ибхгпрабкж, иби ащ мнобавщабьчжкж нмаг
вглжг нм мрлмцглжь и лгкс, рмбвб ащпрснбгр
Мнжпбллщг ащцг бимлмкголмпрж вжлбкжиж обажржэ
бскбллщу мрлмцглжз с вмцимйылжима, кй. цимйылжима ж
нмвомприма ащйж ащэайглщ п нмкмчыь оэвб
, имрмощг нмамйжйж пкмвгйжомабры обйжхлщг нм
убобиргос ж ржнбк пблифжмлжомаблжэ огбйылщг пжрсбфжж
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж п вмпрбрмхлмз пргнглыь лбвгд
лмпрж бтжипжомабры номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и
Вгэргйылмпры жлргобиржалмбм ржнб а млрмбглгг ащ
прснбгр иби лгмаумвжкмг спймажг амлжилмаглжэ бскбл
лщу мрлмцглжз
– мрлмцглжз ибдвмбм жлвжажвб а босннг и
– иби и пгаг пбкмкс ж и пгаг
– иби и восбмкс, им
рмощг жлргожможсэпы, лбумвэр памг амнймчглжг а пкщпйм
ащу бскбллщу спрблмаибу йжхлмпрж. Анмпйгвпражж пкщпйм
ащг спрблмаиж пнмпмалщ бирсбйжжомабрыпэ а пмакгпрлмз
вгэргйылмпрж вгргз, магпнгхжабьчгз жвглржтжибфжь пм
Мвлбим пмапрагллм жвглржтжибфжэ иби ащ ажнмйэолб нм
памгз ножомвг. Млб кмдгр ащабры иби номэайглжг бскбллщу
мрлмцглжз, рби ж номржамнмймдлщг номэайглжэ, б жкгллм,
мрхсдвглжг, тглмкглмймбжхгпиж ащпрснбьчгг а нмагвглжж
вгргз а тмокг обалмвсцжэ, лгножэржэ, бажпрж, мрагодглжэ
пагопрлжиб. Юрм лбхжр, хрм жвглржтжибфжэ иби снмвма
йглжг, пмбйбпмаблжг, пмйжвболмпры магпнгхжабгр спамглжг
пнмпмама нмагвглжэ а нмйыс восбмбм; амлжилмаглжг мр
хсдвглжэ (мампмайглжэ, мрпроблглжэ, номржамнмпрбайглжэ)
маспймайглм обажржгк с огаглиб лбхбйылщу тмок пбкмпм
лблжэ, номржамнмпрбайглжгк пгаэ ж восбмбм. Пнмпмалмпры
огаглиб и
– лпфргбвкы
кмдлм ногвпрбажры
васгвжлщк номфгппмк, аийьхбьчжк мвлмаогкгллм бппжкж
йэфжь пмфжбйылмбм мнщрб мрлмцглжз (а цжомимк пкщпйг)
ж нмпйгвсьчсь пгйгифжь, мрамо, ножлэржг жйж мрагодглжг
а нобиржис мачглжэ ж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж п восбжкж.
Ивгпы мрхсдвглжг ножмаогрбгр пкщпй, нмвмалщз рмкс, ибимз
аийбвщабгрпэ а мрхсдвглжг иби номфгпп многвкгхжаблжэ ж
магчгпрайглжэ. Ом ырмр номфгпп п многвгйгллмбм кмкглрб
млрмбглгб, нм апгз агомэрлмпрж, лбхжлбгр ащры маобчгл
лщк с огаглиб лб пгаэ пбкмбм, памг пбкммногвгйглжг, ащоб
дбэпы а пмбйбпжж жйж обппмбйбпмабллмпрж, ножлэржж жйж мр
Гчг мвжл бпнгир жппйгвмаблжэ бскбллщу мрлмцглжз
паэбл п жсхглжгк жу номжпумдвглжэ ж обажржэ лб обллжу
ырбнбу млрмбглгб. Бскбллмг мрлмцглжг нгоамлбхбйылм лг
амлжибгр иби бскбллмг а пмапрагллмк пкщпйг ырмбм пймаб,
б иби имблжржалбэ пнмпмалмпры и обпнмлбаблжь мплмалщу
ыкмфжмлбйылщу пмпрмэлжз восбмбм хгймагиб, р.
г. албхбйг с
– ырм ножкжржалбэ
бвкпсзЭуь ыйлуж
. Ибргк
мл ножмаогрбгр пнмпмалмпры пмнмпрбайэры памж пмапрагллщг
ыкмфжмлбйылщг пмпрмэлжэ п ыкмфжмлбйылщкж пмпрмэлжэкж
восбмбм хгймагиб, амлжибьр лбхбйылщг тмокщ пмобвмаблжэ
ж пмпробвблжэ иби
ыйлулкЭищклж лпдшафалоп
. Нмвлгг ном
жпумвжр «нмвийьхглжг» лобапрагллмыкмфжмлбйылщу имкнм
лглрма а обажржг бскбллмбм мрлмцглжэ огаглиб, нмэайэгрпэ
пммрлгпглжг жк пмапрагллмбм нмагвглжэ п кмобйылщкж лмо
кбкж ж рогамаблжэкж аомпйщу, номжпумвжр
мнвбалотцвкв
нвдрищпЭпла оалт бвжопаж
лб пмпрмэлжг восбмбм. Ж лбимлгф,
нмэайэгрпэ вгзпрагллбэ нобиржхгпибэ
нвЭидЭуь арйЭкклал
огаглиб и пагопрлжис, имрмобэ кмдгр ащры бтжи
Мпмась омйы вгпы ащнмйлэгр пмакгпрлбэ вгэргйылмпры
огаглиб плбхбйб пм аомпйщк, б бргк ж пм пагопрлжибкж.
Кмдлм пиббры, хрм пмакгпрлбэ вгэргйылмпры жлргобиржалмбм
ржнб эайэгрпэ
(номжамвлщк) тмокжомаблжэ с ог
аглиб бскбллмбм нмагвглжэ, лбнобайгллмбм лб айббм восбмбм.
Об обллжу ырбнбу млрмбглгб лбхглжг пмакгпрлмз вгэргйы
лмпрж росвлм нгогмфглжры, лм п амобпрмк бажпжкмпры бскбл
лмбм нмагвглжэ огаглиб мр пжрсбфжж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж
плждбгрпэ, огаглми апг кглыцг лсдвбгрпэ а мнмог лб алгцлжг
пржксйщ, абжкмвгзпражг йжфмк и йжфс пкглэгрпэ восбжкж,
амйгг мнмпогвпрамабллщкж тмокбкж мачглжэ. Мвлбим ырж
нмвлжг маобмаблжэ маэблщ памжк нмэайглжгк нгоамлб
хбйылмз пжрсбфжж абжкмвгзпражэ ж пмросвлжхгпраб огаглиб п
А пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб обажржг мрлмцглжз
а вгрпижу босннбу а млрмбглгг номпйгдглм лб кмвгйж
бскбллщу мрлмцглжз
– рбижу кгдйжхлмпрлщу мрлм
цглжз а босннбу вмцимйылжима, кй. цимйылжима ж
нмвомприма, имрмощг амнймчбьр пмамз прблмайглжг а
пмлблжж ж нмагвглжж огаглиб фгллмпрж восбмбм хгйм
агиб (пагопрлжиб), нгогджаблжз гбм спнгума ж лгсвбх
Об кбргожбйг иожржхгпимбм блбйжб ногвпрбайглжз ма
бйыросжкг, иммнгобржалмпрж ж ыкнбржж а босагдлмз
нпжумймбжж ащйм нмибблм, хрм ногвкгр нпжумймбж
хгпимбм жсхглжэ бскбллщу мрлмцглжз лг кмдгр ащры
пагвгл лж и мвлмкс ж ыржу тглмкглма, лж и жу псккг.
Вйэ рмбм, хрмащ нмвагоблсры жсхглжь бскбллщг мр
лмцглжэ, лгмаумвжкм аийьхжры а ргмогржхгпижг ж
кгрмвжхгпижг пугкщ жу блбйжб мнмпогвпрасьчсь жу
Об мплмаг кгрмвжхгпимбм ножлфжнб пкглщ пмфжбйылмз
нмжфжж а пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж обобамрбллмз
номбобккщ ыипнгожкглрбйылмбм жппйгвмаблжэ ащй пм
вбл оэв кгрмвжи, имрмощг нмамйжйж пкмвгйжомабры
обйжхлщг нм убобиргос ж ржнбк пблифжмлжомаблжэ
огбйылщг пжрсбфжж пмакгпрлмз вгэргйылмпрж ж п вм
прбрмхлмз пргнглыь лбвгдлмпрж бтжипжомабры ном
Мнгобфжмлбйжбфжгз бскбллмбм мрлмцглжэ и пагоп
рлжис а вгрпимз босннг ащпрснжй тглмкгл имййгирж
ажпрпимз (пмйжвболмз) жвглржтжибфжж (ИЖ), имрмощз
эайэгрпэ нмиббргйгк нгогпромзиж тглмкглмймбжж
кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз а босннг, мробдбгр ном
фгпп бскблжбфжж мрлмцглжз огаглиб п кжомк. М лг
памвжкмпрж тглмкглб имййгиржажпрпимз жвглржтж
ибфжж и обйжхлщк ыкмфжмлбйылщк ногвнмхрглжэк
пажвгргйыпрасгр рбимз тбир, иби мрпсрпражг айжэлжэ
пмфжмкгрожхгпимбм прбрспб огаглиб лб номэайглжг и
лгкс вгзпрагллмбм пмпробвблжэ ж пмобвмаблжэ а вм
цимйылмк ж кйбвцгк цимйылмк амобпрг. Бйбалщк
вгргокжлблрмк номэайглжэ имййгиржажпрпимз жвгл
ржтжибфжж иби бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис
эайэгрпэ пмакгпрлбэ вгэргйылмпры, гг пмвгодблжг ж
Жппйгвмаблжг нмиббйм, хрм пмакгпрлбэ вгэргйылмпры
вгргз мнмпогвпрасгр амлжилмаглжг жу бскбллмбм мр
лмцглжэ и пагопрлжис, нож ырмк гг убобирго мибщабгр
многвгйгллмг айжэлжг лб ырж номэайглжэ. Бскбллмг
мрлмцглжг вмцимйылжима ж мрхбпрж с кй. цимйылжима
вгргокжлжомаблм пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь жлргоби
ржалмбм ржнб, а имрмомз «кмкглр пмакгпрлмпрж» ащоб
дгл лбжамйгг эоим. А 1012 йгр айжэлжг жлргобиржа
лмз вгэргйылмпрж иби «пржксйбпогвпраб» бскбллщу
кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз мпйбагабгр. Бмпнмвпрам
жлргобиржалмз пмакгпрлмз вгэргйылмпрж иби алг
цлгбм жлпроскглрб майбвглжэ бскбллщкж мрлмцглж
экж с вмцимйылжима ж кйбвцжу цимйылжима пкглэ
Пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз жлргобиржалмбм ржнб
пржксйжосгр номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и
пагопрлжис лг рмйыим а тмокг вгзпрагллмбм пмпробвб
лжэ (нож лбибблжж пагопрлжиб), лм ж биржалмбм пм
– пмвгзпражэ нмйсхглжь лббобвщ б спнгу
босннмамз вгэргйылмпрж мвлжк ж схбпрлжима жбощ.
Пнгфжтжимз пмобвмаблжэ эайэгрпэ гбм мрлмпжргйылм
ащпрощз номфгпп обпнбвб а пжрсбфжж, имбвб, п рмхиж
Бскбллмг мрлмцглжг и пагопрлжис иби имййгиржажпр
пибэ жвглржтжибфжэ амлжибгр а прбоцгк вмцимйылмк
амобпрг, лб осагдг 6бм ж 7бм бмвб джлж огаглиб. И
имлфс вмцимйылмбм
– а кй. цимйылмк амобпрг ырб
тмокб абжкммрлмцглжз а номфгппг памгбм прблма
йглжэ вгйбгр нгогумв мр абожбржалмз ж лгспрмзхжамз
– и мрлмпжргйылм спрмзхжамз ж лгб
Нмйсхгллщг нож жппйгвмаблжж нмиббргйж имййгирж
ажпрпимз жвглржтжибфжж нмамйэьр бмаможры м рмк,
авквдо арйЭккшт лпклхвкж
а млрмбглгг нмвхжлгл
мачгз бимлмкголмпрж обажржэ ащпцжу тмок нмаг
вглжэ (нбобййгймбобкк обажржэ). Бскбллмг мрлмцг
лжг и пагопрлжис с вгргз обажабгрпэ мр лгнмпогвп
рагллщу огбифжз а 5–6 йгр хгог мнмпогвпрамабллщг
пмвгодблжгк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж мрлмцглжэ 7–
9йгрлжу и алсрогллг мнмпогвпрамабллщк бскбллщкж
Номэайглжэ бскбллмбм мрлмцглжэ и пагопрлжис с вм
цимйылжима бажпэр мр жу нмймамз ножлбвйгдлмпрж:
ножайжжргйылм вм ампыкжйгрлгбм амобпрб кбйыхжиж
мибщабьрпэ а номэайглжж кгдйжхлмпрлщу мрлмцг
лжз а босннг пагопрлжима амйгг бскбллщкж, хгк вг
амхиж а босннг пагопрлжф. Об осагдг 9–10 йгр ырм
пммрлмцглжг «нгогамобхжабгрпэ» а нмйыс вгамхги,
б и 12–13 бмвбк собалжабгрпэ. Кбйыхжиж ж вгамхиж
нмоблмкс мибщабьрпэ хсапражргйылщ и многвгйгл
лщк бпнгирбк пмакгпрлмз вгэргйылмпрж: иби и пргнглж
– жлргобиржалмз жйж имбиржалмз, рби
ж и тмокг гг пблифжмлжомаблжэ
– лбибблжэ ж лб
бобвщ. Нож ырмк вгамхиж апгу амобпрма малбосджабьр
йыцсь абожбагйылмпры а ыржу номэайглжэу нм поба
лглжь п кбйыхжибкж. Ножхжлмз нмвмалщу обйжхжз
эайэгрпэ лг нмймабэ ножлбвйгдлмпры, аэрбэ пбкб нм
пгаг, б рг обйжхжэ а пмфжбйылмз нмжфжж, имрмощг б
вблщ жпрможхгпиж пймджацжкжпэ а исйырсог тмокбкж
абжкмвгзпражэ с ксдхжл ж с дглчжл ж нмймомйгащкж
пргогмржнбкж нмагвглжэ, лбцгвцжкж памг мробдглжг
а нмагвглжж пмаогкгллщу вгргз, б рбидг мамлбхгллбэ
йжлжэ обажржэ йжхлмпрж огаглиб – мр пмфжбйылмбм и
Жппйгвмаблжг рбидг нмиббйм, хрм пмфжбйылмнпжум
ймбжхгпибэ просирсоб вгрпижу боснн жкггр
внЭнтфвозлв опнлвкв
. Кгдйжхлмпрлщг мрлмцглжэ
ногвпрбайглщ а ырмз просирсог тслифжмлбйылмомйг
ащк, ыкмфжмлбйылммфглмхлщк ж йжхлмпрлмпкщпйм
Нмйсхгллщг вбллщг нмамйэьр птмоксйжомабры нпж
нгвббмбжхгпижг огимкглвбфжж, лбфгйгллщг
лб мобблжбфжь ампнжрблжэ бскбллщу мрлмцглжз
огаглиб а босннг пагопрлжима. А мплмас нмпромглжэ
обйжхлщу жбо ж блэржз вгргз вмйдлб ащры нмймдглб
вгэргйылмпры жлргобиржалмбм ржнб, ногвнмйбббьчбэ
огбйылсь иммнгобфжь вгргз. Нож ырмк лгмаумвжкм
бвбабры рбись кмржабфжь вгэргйылмпрж, имрмобэ ащ
пнмпмапрамабйб номэайглжз пмобвмаблжэ нм мрлмцг
лжь и спнгубк схбпрлжима пмакгпрлмз вгэргйылмпрж,
маобчбэ мпмамг алжкблжг лб пмайьвглжг пнобагвйж
ампрж а мфглиг гг схбпрлжима, обпногвгйглжг нммчог
лжж ж р.
в., и хгкс мпмагллм хсапражргйылщ вмцимйы
а вгрпимз псаисйырсог
А вгрпимз псаисйырсог псчгпрасгр мпмабэ пжпргкб лбхглжз,
ногвпрбайглжз, мрлмцглжз огаглиб и миосдбьчгз погвг,
восбжк йьвэк ж пгаг пбкмкс
– ырм фгймпрлбэ
картина мира
пийбвщабьчбэпэ айббмвбоэ кгублжкс жлргожможбфжж а
номфгппг абжкмвгзпражэ огаглиб п ногвкгрбкж ж пмакгпр
Зтская картина мира — особая систма значний, прдстав
лний, отношний рбнка к окружающй срд, другим людям
Ажсбйылбэ иборжлб кжоб ногвпрбайэгр пмамз пмамисн
лмпры обйжхлщу абжкмнгогпгибьчжупэ птго, пмфжбйылм
нпжумймбжхгпижу пкщпймащу
, обпиощабьчжу
БртлаклкнЭаопавкклв мнлопнЭкопал
ногвпрбайглжз ог
Бйбаб 10
Мвлжк ж агхлщу, абмащу тбирмома хгймагхгпимбм пс
чгпрамаблжэ эайэгрпэ
, ж гг маобщ жкгьр памж
ыиажабйглрщ погвж боугржнжхгпижу ж пмфжмржнжхгпижу
ногвпрбайглжз йьвгз. Боугржн мнбплмпрж
– мвлб ж рбижу
слжагопбйылщу просирсо пмлблжэ хгймагиб, магпнгхжабь
чбэ гбм джлгвгэргйылмпры лб номрэдглжж иби апгз жпрможж
хгймагхгпимз исйырсощ, рби ж жлвжажвсбйылмз жпрможж ибд
Гпйж пймам «мнбплмпры» ам клмбжу исйырсобу мамлбхбгр
лгись огбйылмпры, рм вмйдлщ псчгпрамабры ж маобщ, жйж
боугржнщ мнбплмпрж, бногчбьчгбм жйж ногвсногдвбь
чгбм памзпраб. А осппимк эщиг, лбножкго,
ВиЭбйнлй БЭ
бтжипжомаблм ваб мплмалщу лбхглжэ пймаб «мнбплщз»:
амнгоащу, ырм кмбсчжз аогвжры, сбомдбьчжз, дгпрмижз;
амармощу, мпрмомдлщз, муобллщз («мнбплбэ йбвмлиб
– маг
Заль Владимир Иванович (1801–1872)
— русский писатль,
этнограф, составитль знамнитого Толкового словаря
живого вликорусского языка» и сборника Пословицы рус
ского народа», содржащих глубоки и мтки характрис
Пжкамйжиб ргулмбгллмз мнбплмпрж а имлргипрг
ыцвж онвбш
иби мвлмз ж пмпрбайэьчжу вгрпимз иборжлщ
кжоб а пмаогкгллмз пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ паэблб
п обйжхлщкж эайглжэкж, иби робвжфжмллм мрлмпжкщкж и
(пржужзлщг агвпражэ),
(амзлщ, аммосдгллщг имлтйжирщ), рби ж пмаогкгллщкж
(ыимймбжхгпижг ибрбпромтщ). Пбкж нм пгаг
осимрамолщг ргулжхгпижг машгирщ, эайээпы брожасрмк пма
огкгллмбм соаблжжомабллмбм мачгпраб, жлбхбйылм вйэ хг
ймагиб лг лгпср сбомс джлгвгэргйылмпрж, ж рмйыим апйгвп
ражг ргу жйж жлщу бабожз мрлмцглжг и лжк жкглэгрпэ.
Рбимаб ащйб жпрможэ мргхгпрагллщу
брмклщу ыйгиромпрбл
, жкглглжг мрлмцглжэ и жу лгмаумвжкмпрж ж агмнбп
С огаглиб боугржнщ мнбплмпрж амнймчбьрпэ, ажсбйжж
осьрпэ, «ащнмйбьр» лбосдс а вгрпижу плбу, жбобу, а вгрпижу
Бвпозж норклз
лзЭдшаЭьощ онвбопалй млдкЭкь бвжо
папвищклоп  слнйлж роалвкь олуЭищклал лмшпЭ, омлолбвк
мвнвбЭаЭпщ нЭдифкшв рнлак йнлмлкйЭкь  йнллцрцвкь
нвбвкзЭ: лп квмлонвбопавкклал лплбнЭгвкь абйлал  дкЭвйлал
а ыплй йнв бл аирбкклал, ойшоилалал ашнЭгвкь овбь, оалвал лп
клхвкь з йнр  плйр, зЭзй вал тлфвп и кЭмнлпа
– кв тлфвп
абвпщ нвбвклз.
Жкгллм а вгрпижу ожпслибу номпрснбьр нпж
умймбжхгпижг просирсощ тблрбжж, эайэьчжгпэ хбпржхлм жйж
ОбнЭд (зЭнпкЭ) йнЭ ьаиьвп олблж оопвйр дкЭфвкж зЭз
лблбцвккры слнйр лбцвопавкклоплнфвозлал лмшпЭ  слнй
фвилавфвозт лпклхвкж.
Фглробйылщк а маобг кжоб огаглиб
адрЭищкЭь зЭнпкЭ йнЭ
, ногвпрбайэьчбэ пмамз
пжпргкс бобтжхгпижу ж фагрмащу лбхглжз, пгкблржиб имрм
ощу исйырсолм маспймайглб ж а рмз жйж жлмз пргнглж боуг
ржнжхлб. Ажсбйылбэ иборжлб кжоб бтжипжомаблб а вгрпимк
ожпслиг, ногвпрбайэьчгк «нгофгнржалмг ащпибщаблжг»
огаглиб м кжог, имрмомг мробдбгр а лбхжргйылмз пргнглж
Нмвмалмг «ащпибщаблжг» нм псрж вгйб ногвпрбайэгр пм
амз мрлмцглжг вгргз и ргк жйж жлщк эайглжэк ж пжрсбфжэк
вгзпражргйылмпрж а ажсбйылмз тмокг, хрм кмдгр пмпрбажры
мачгпрагллмг клглжг вгргз, ногвпрбайглжз, убобирголщу
Мвлбим, иби жагпрлм, а мргхгпрагллмз ж босагдлмз
нобиржиг мномпма лбпгйглжэ нмхрж мрпсрпрасгр ибргбможэ
бобдвбл вм 18 йгр, вгрж. Кгдвс ргк, «
бвпозлв лбцвопавкклв
» пнмпмалм лг рмйыим обпцжожры, вмнмйлжры ж сбйс
ажры жкгьчжгпэ блбймбжхлщг вбллщг аомпймз ащамоиж,
лм ж вбры имйжхгпрагллм ж ибхгпрагллм жлсь жлтмокбфжь
нм побалглжь пм аомпйщкж, мплмабллсь ногдвг апгбм лг
лб нмагоулмпрлщу пргогмржнбу кбппмамбм пмлблжэ, б лб лг
Пмвгодблжгк вгрпимз псаисйырсощ эайэьрпэ лг рмйыим бирс
бйылщг вйэ кбппмамз исйырсощ мпмагллмпрж нмагвглжэ, пм
Социогнтичски инварианты
— относитльно устойчивы
во врмни и пространств образы, модли, жанры, тксты,
прдставляющи собой осколки» различных эпох, слды
памяти прошлого опыта чловчства, прдавамы из по
И пмфжмбглгржхгпижк жлабожблрбк иби гвжлжфбк ном
всирма исйырсощ кмбср ащры мрлгпглщ лгимрмощг ж вгрпижу
жбо, бжкпрамабллщг ж маоэвмащу кжпргожз жйж вгрпибэ
пибиб иби ащомвжацжзпэ ж кжтб дбло спрлмбм лбомвлмбм
рамохгпраб. И нмлэржь пмфжмбглгржхгпимз жлабожблрщ
рбидг мибщабгрпэ айжми ргокжл «боугржн», ногвймдгллщз
гчг Нйбрмлмк ж биржалм жпнмйысгкщз а блбйжржхгпимз
Платон Афинский (427
— 348 г. до н. э.)
— дрвнгрчский
философ, учник Сократа, разработал учни о познании как
диалог души с конфликтующими тнднциями внутри сбя.
Идя внутрннго конфликта души окажтся всьма востр
Карл Густав бнг (1875-1961)
— швйцарский психолог и пси
хоаналитик, создатль аналитичской психологии, типологии
характров, мтода ассоциаций и др. Прдложил концпцию
коллктивного бссознатльного, содржаним которого явля
ются архтипы. Оказал влияни на развити глубинной психо
Боугржн – ырм ногдвг апгбм агппмлбргйылм нгогвбабг
кщз кжт омвмамбм номцймбм («кбры», «ксвогф», «вамзлжи»...),
йжам пмпрбалбэ хбпры йжхлмпрж хгймагиб («рглы», «пбкмпры»,
А вбллмк имлргипрг нмлэржг
ащпрснбгр а ажвг
жлабожблрлмз исйырсолмз тмокщ ногжксчгпрагллм аж
сбйылмбм нйблб, ж нмрмкс мибщабгрпэ а оэвс п нмлэржэкж
Графичски (визуальны) архтипы
— это наибол обоб
щнны полимодальны бссознатльны структуры и стро
ящися на их основ многочислнны культурны символы,
которы постпнно првращаются в знаки, в стандарти
зованны образы социальных обыктов
— социотипы, вхо
дящи в сознани как цлых групп наслния (возрастных,
Мплмалщг бобтжхгпижг боугржнщ бтжипжомаблщ а памгк
бцжтомабллмк ажвг а вогалжу молбкглрбу, кмржащ имрмощу
а имлгхлмк пхгрг кмбср ащры пагвглщ и мбоблжхгллмкс хжпйс
жмаобдглжз бгмкгрожхгпижу жйж обпржргйылщу тмок. Апг
пмфжмбглгржхгпижг жлабожблрщ иби бйсажллщг имййгиржалщг
ногвпрбайглжэ, птмокжомабллщг а пмфжмбглгг хгймагхгп
раб, ногглржомаблщ а вгрпимк рамохгпраг
– вгрпижу ожпсл
ибу, жбобу, тмйыиймог.
Антвпмфвозж лбнЭд
, нмймдгллщз,
лбножкго, а мплмас номжагвглжэ жписппраб, амвгзпрасгр лб
хгймагиб лгнмпогвпрагллм хгог нмвпмлблжг, ащщабэ асо
лщз ыкмфжмлбйылщз мрийжи ногдвг, хгк хгймаги нмзкгр,
хрм жкгллм мл хсапрасгр ж нмхгкс.
дг
– мр
хбпрж пмуоблээ пнмпмалмпры лгнмпогвпрагллмбм ыкмфжмлбйы
лмбм амвгзпражэ, вбгр амйгг хгрись иборжлс номжпумвэчгбм
лб пмлбргйылмк сомалг; гбм пкщпй йгбхг ащобжры а лгклм
бжу пймабу.
иби иобзлээ тмокб прблвбо
ржжомабллмбм маобб, памгбм омвб ащомвжацжзпэ боугржн,
тжипжосгр лгимрмощг, нмомз лгпсчгпрагллщг хгорщ машгирб,
майбвбьчжг, мвлбим, мрлмпжргйылмз спрмзхжампрыь. Мл кби
пжкбйылм многвгйгл, пугкбржжомабл, млбхгл. Пргогмржнщ
сдг лг эайэьрпэ пжкамйбкж ж амвгзпрасьр лб хгймагиб хгог
гбм пмлблжг памжк йгбим агоабйжжосгкщк лбхглжгк, мрйж
Пмфжмбглгржхгпижг жлабожблрщ, ащомпцжг ж имййги
ржалмбм агппмлбргйылмбм
– ырм алгаогкгллмз, кгрбисйы
рсолщз «агхлщз» маоб кжоб, номржампрмэчжз имлиогрлмз
«вгпы ж ргнгоы» иборжлг кжоб. Ж гпйж боугржнщ пмпрбайэьр
маоб кжоб а гбм амббрпраг ж пймдлмпрж, рм роблптмокж
омабллщг ж лжу пмфжмржнщ, б мпмагллм «мибкглгацжг»
пргогмржнщ, мробдбьр хбпрм айгвлсь ж лгмвсумрамогллсь
иборжлс кжоб пмаогкгллмбм соаблжжомабллмбм пмлблжэ
А оспйг пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб ногвйбббгрпэ
нмвумв ж кгрмвмймбжэ ногжксчгпрагллм лгагоабйылмбм уб
обиргоб, нмамйэьчбэ жппйгвмабры вгрпись иборжлс кжоб,
мпсчгпражры вжбблмпржис мрлмцглжз огаглиб и миосдбь
Бмамоэ м нмпромглжж вгрпимз иборжлщ кжоб а бпнгирг
тмокжомаблжэ мрлмцглжз огаглиб и миосдбьчгз погвг, п
лгмаумвжкмпрыь апрбгр
ызлилафвозЭь мнлбивйЭ
аблжг ыимймбжхгпимз исйырсощ, ыимймбжхгпимбм пмлблжэ
ж мрагрпрагллмбм мрлмцглжэ и ножомвг а вгрпимк амобпрг.
Вгспймалм, ырмр пймдлщз имкнйгип номайгк кбйм вмпрснгл
мпмлблжь огаглиб, мвлбим лгмаумвжкм жппйгвмабры рмр ам
обпрлмз «нмомб хсапражргйылмпрж» и амномпбк ыимймбжж, ж
пглжржалщз нгожмв, а имрмомк бийбвщабьрпэ мплмащ ыим
ймбжхгпимбм кщцйглжэ, мрагрпрагллмбм мрлмцглжэ и миос
Мвлжк ж ыимймбжхгпижу машгирма миосдбьчгз погвщ,
а лгвбалгк номцймк пщбобацжу амйыцсь омйы а тмокжом
аблжж ногвпрбайглжз м пмаогкгллмк кжог с вгргз, эайэгрпэ
Пмфжбйылмнпжумймбжхгпимг жппйгвмаблжг бобтжхгпижу
ж агоабйылщу ногвпрбайглжз ма брмклщу ыйгиромпрблфжэу
(БЮП) иби ргулмбгллщу машгирбу эайэгрпэ мпмамз тмокмз
обппхжрбллмбм лб нгопнгиржас
ЭкЭидЭ бвпозлал лбцвопавк
клал йквкь
вгргз облщу амобпрма мр 6 вм 16 йгр обйжхлщу
огбжмлма проблщ: Кмпиащ ж Нмвкмпимаыэ, Малжлпиб ж Ом
Юкнжожхгпижз блбйж бобтжхгпижу ж агоабйылщу ногв
прбайглжз вгргз ма БЮП ащй номагвгл а имлфг 80у бмвма XX
агиб ж нмамйжй сажвгры мачжг вйэ апгу амобпрма рглвглфжж
а жмаобжргйылщу погвпрабу. Рбижу мамачгллщу маобма
Ожп. 13. Ожпслми брмклмз ыйгиромпрблфжж вгаэржйгрлгз вгамхиж ж Нмв
1. ИНЗУСТРИАОЯНЮМ КОМПОИКС
убобиргожсгрпэ
жмаобдглжгк БЮП йжам иби
мнлйшхивкклал мвждЭгЭ о йЭо
олж ыивзпнфвозт оплибла, слкЭньй, дЭалбЭй, дЭалбозй
пнрбЭй, ЭаплйЭхкЭй  п.б.
, йжам иби
кпвнщвнЭ» о мрищпЭй рмнЭаивкь, зклмзЭй, нЭдклуавпкшй
иЭймлфзЭй мнблнЭй
ж но. А мамжу пйсхбэу жлмбвб жмаоб
дбйжпы йьвж, магпнгхжабьчжг обамрс БЮП: обамхжг, мнгоб
2. ВОИННО-КОСМИЧИСКИМ КОМПОИКС
БЮП, мпм
агллм с кйбвцжу цимйылжима, хбпрм ножлжкбгр импкжхгп
ижз майжи: обигрщ, алггклмз нгзбд, блргллщ; йжам БЮП
мибщабгрпэ эалм амглжжомаблб: рближ, пбкмйгрщ, мосджг,
мблгллщг аощащ, пйгвщ нсйы ж но. А ногвпрбайглжж вгргз,
мпмагллм кбйыхжима 610 йгр,
– ыпл йвопл тнЭквкь, д
алплаивкь  омлищдлаЭкь нЭдкллбнЭдклал лнргь.
Обножкго,
а ожпслиг цгпржйгрлгбм кбйыхжиб миббйжпы апгамкмдлщг
ажвщ мосджэ: мр вогалжу кгхгз, пбагйы ж йсиб пм прогйбкж вм
3. УРБАНИСТИЧИСКИМ КОМПОИКС
а вгрпижу ожпсл
ибу ногвпрбайгл
«йнкшй олорцвопалаЭквй» АЭО  галж
: пмйлфг, майбиб, вгогаыэ, фагрщ, огхиб жйж мгом,
вмк лб агогбс, хбпрм алгцлг нмумджз лб джймз
– п б
лбагпибкж, фагрбкж лб милбу. Мимйм БЮП кмбср «бсйэры»
йьвж, иби нобажйм, аомпйщг. Иби пиббйб мвлб пгкжйгрлээ
вгамхиб: «Вгргз вгпы лгр: млж кгцбьр обамрбры». Акгпрг
п ргк, вгрж ожпсьр брожасржис ыйгиромпрблфжж: номамвб,
прмйащ, тмлбож ж омгриж, вбдг кбйглыижг обигрщ. П ам
обпрмк огаглиб жмаобдбгкщг вблжэ апг амйгг ножмаог
рбьр лгджймз ажв, жпхгбьр йьвж, фагрщ ж вгогаыэ, джамг
АБСТРАКТНО-СИМВООИЧИСКОГО КОМП
нмэайэьрпэ сдг с пбкщу кбйглыижу: лб тмлг мачгог
бйжпржхгпимбм жмаобдглжэ нмхрж а ибдвмк ожпслиг жкгьр
кгпрм обйжхлщг пмфжмисйырсолщг лбиж: мблэвщкб, б
ногрбмнбплмпрж ж но. П амобпрмк обпргр имйжхгпрам рбижу
пжкамйма ж спжйжабгрпэ
ЭбопнЭзпкл лблбцвккшж тЭнЭзпвн
длбнЭгвкь АЭО
, нмэайэьрпэ хжпрщг фагрмтмокщ: бцрож
умабллщз иабвобр, хголщг иосбж, мблгллщг ийсащ, фагрмащг
Гпйж ащобжры а имйжхгпрагллмк мрлмцглжж номфглр
ожпслима нм ибдвмкс ж имкнйгипма БЮП нм апгк амобпрбк,
Бобтжхгпижг имкнйгипщ брмклмз
Нгоабэ имймлиб хжпгй мрлмпжрпэ и ийбппс цгпржйгрми, мас
Ожп. 14. Обпногвгйглжг ожпслима нм ибдвмкс ж имкнйгипма БЮП с вгргз
Нмвбайэьчгг амйыцжлпрам цимйылжима мрлмпжргйылм
лгбажпжкм мр памжу лблжз м хголмащйыпимз бабожж ном
кваЭпакшв олуЭищкшв ропЭклаз
лб пбкм
Огмаумвжкм мркгржры лбхжргйылщг жкглглжэ маобма
БЮП п амобпрмк вгргз. Об номрэдглжж прбоцгбм вмцимйы
– нмвомпримамбм амобпрма (мр 5 вм 12 йгр) мрлмпжргйылм
лгжкгллщк мпрбгрпэ соаблжпржхгпижз имкнйгип бобтжхгп
ижу ногвпрбайглжз вгргз, а рм аогкэ, иби жвгр мачгг плждглжг
номфглрб ожпслима п амгллмимпкжхгпижк имкнйгипмк вм нмй
лмбм жу жпхглмаглжэ, б рбидг огимг сагйжхглжг и VVI ийбп
пбк бапробирлмпжкамйжхгпимбм имкнйгипб. М хгк ырм бмаможр
П мвлмз прмомлщ, м рмк, хрм
мл йвнв аднлоивкь бвпвж равиф
аЭвпоь ЭбвзаЭпклопщ т мнвбопЭаивкж л кЭдкЭфвк  сркзуьт
АЭО зЭз мнлйшхивкклкбропнЭищклал лбчвзпЭ ыквнавпз. О
бнралж оплнлкш, ып дкЭкь лб АЭО ЭзпрЭиднрып а увилй кваЭ
пакшв ыйлулкЭищкшв лбнЭдш лпаивфвкклал тЭнЭзпвнЭ, нлгбЭып
лблбцвккшв зЭнпкш пнвала.
Нбобвмип: хгк прбоцг вгрж, хгк
амйыцг с лжу лблжз ма БЮП, ргк а амйыцгз пргнглж маобчб
ьрпэ млж и пжкамйжиг, ргк хбчг млж ножагббьр и бапробифжж
ж обйжхлмбм омвб бййгбможэк, б лг и жмаобдглжь рмбм, хрм
Кмдлм пиббры: гпйж кбйщцж а лбхжргйылмз пргнглж
огбйжпрщ а памжу нмнщрибу жмаобжры лгжагпрлмг жк, рм нмв
омприж (сдг лбьчжг м Шголмащйг) жагпрлмг нщрбьрпэ пагпрж
Вбдг мрлмпжргйылм прбажйылщг амобпрлщг нмиббргйж
соаблжпржхгпимбм имкнйгипб жкгьр пмапрагллсь вжлбкжис,
нм имрмомз кмдлм номпйгвжры ыамйьфжь номкщцйгллмбм
маобб БЮП а вгрпижу ожпслибу. Вйэ ножкгоб амыкгк жлвсп
рожбйылщз нгзбд, б а лгк
– роблптмокбфжь
С пбкщу кбйглыижу вблжг БЮП
– ырм кбйглыижз вмкжи п
иощйгхимк, блбагпибкж лб милбу, вгогаыэкж амиосб, лм сдг
с армомийбпплжима амлжибьр ащпмижг бамощ, бйсужг ам
омрб, кбйглыижг мимциж, хголщз вщк ж роса. Вйэ вгргз III
IV ийбппма вблжг ножмаогрбгр ажв ибкгллмз рьоыкщ п ог
цгрибкж лб милбу, п имйьхгз номамймимз ж бйсужкж прглбкж,
Нмэайэьрпэ бногчбьчжг ж мпргогббьчжг лбвнжпж:
«Мблгмнбплм», «Рми!», «Вмкамсагджчг», «Аумв бногчгл»
ж но. Щжомим жпнмйысгрпэ ПЖКАММЖИБ ИБНОГРБ Ж
МНБПОМПРЖ: цйббабскщ, кмбжйылщг иогпрщ, хголщг кмй
лжж лб амомрбу, лбиж нмдболмз имкблвщ «01», пимомз нм
кмчж, нгогиогпржэ «+», «у» ж р.н. Номжпумвжр ногаобчглжг
джймбм вмкжиб плбхбйб а клмбмырбдлщз, бргк а ащпмижг
бйсужг прглщ аг мимл, йжам п кбйглыижкж богцгхгллщкж
милбкж ж мбомклщкж росабкж оэвмк. Ибргк вблжэ свйжлэ
ьрпэ, миосбйэьрпэ, ырм сдг лгхрм нмумдгг лб пмаогкгллщг
абцлжыйгабрмощ п нмйсптгожхгпижкж прглбкж. Ибргк ырб
миосбймпры нгогвбгрпэ ибижкрм цбоммаоблщк пммосдг
лжэк, нмумджк лб ужкжхгпижг имкажлбрщ, нмэайэьрпэ лбв
нжпж: «Бмр», «Амвмомв», «Бб», «Огтры» лбоэвс п лбвнжпыь
«Брмк!», хрм бмаможр, ажвжкм, м обпномпроблглжж ногвпрба
йглжэ ма БЮП лб майбпры жлвспрожж аммачг иби сбомг дж
амкс, ыимймбжж. А ожпслиг мвлмбм хграгомийбпплжиб вблжг
БЮП ногвпрбайэгр пмамз ибкгллсь иогнмпрырьоыкс п хго
лщкж ийсабкж вщкб, хголмз гкйгз ж хголщкж майбибкж. Мр
вблжэ БЮП мрумвжр росаб, нм имрмомз йыгрпэ хголмг лгхрм
а пжлжз амвмгк п гйглмз робамз ж ибкщцбкж. Обв вблжгк
П амобпрмк вгргз а ырмр нгожмв ж ожпслима нмпргнгллм
сйгрсхжабгрпэ мплмалмз пкщпй БЮП
– вбабры ыйгиромылго
бжь, лгмаумвжксь йьвэк. Гпйж вйэ кбйщцгз ж а агоабйы
лмк, ж а бобтжхгпимк рамохгпраг мхглы пжйылб пжкамйжиб
ыйгирожхгпимбм пагрб (тмлбож, йбкнмхиж, омгриж, иби млж
бмамоэр, «хрмащ рми ащй, пагр, хрмащ ргйгажмо пкмрогры»),
рм с вгргз нмпрбоцг а ожпслибу мпрбьрпэ йжцы лбиж ног
вмпргогдглжэ ж мнбплмпрж а паэж п ыйгиромрмимк (кмйлжж,
хгогн п импрэкж, лбвнжпж: «Рми!», «Мнбплм!» ж но.), б с пб
кщу прбоцжу «нобиржхгпибэ фгллмпры» ылгобгржиж аммачг
мрпсрпрасгр; вгрж ожпсьр брмклщг божащ, аощащ, нмдбощ,
ножлбиж ыимймбжхгпимз ибрбпромтщ. Огпимйыим мбосайээ,
кмдлм срагодвбры, хрм а пбкмк пймампмхгрблжж «брмклбэ
зЭгбшж алднЭоп
ажвжр памз пкщпй, ащвг
Вйэ кбйщцгз ырм ногдвг апгбм «ыйгиром»
– ыйгирожхгп
– рми
– пагр, хрм жкггр эалм нмжржалщз пкщпй лгма
умвжкмпрж вйэ йьвгз. Вйэ вгргз нмпрбоцг а бирсбйжбфжж
бобтжхгпижу маобма ийьхгащк эайэгрпэ пймам «прблфжэ»
дгйглмвмомдлбэ прблфжэ
– кгргмпрблфжэ
– импкжхгпибэ
– маоб п лгзробйылмз ыкмфжмлбйылмз лббосимз.
Пбкщг прбоцжг вгрж (VVI ийбппщ) а БЮП нгогпрбьр ажвгры
нмжржалщз пкщпй, номжпумвжр пкщпймамг пкгчглжг, вйэ
лжу ийьхгащк пймамк эайэгрпэ «брмк», бппмфжжосьчжзпэ п
Рбижк маобмк, кмдлм пиббры, хрм п амобпрмк
лгббржалмг ыкмфжмлбйылмг мрлмцглжг и БЮП иби маш
гирс ылгобгржиж, лгпсчгкс а пгаг ргулмбгллсь мнбплмпры.
Юрм номэайэгрпэ а мрожфбргйылщу спрблмаибу, нмйсхбьчжу
памг ащобдглжг а машгиржалщу нмиббргйэу рогамбж а вгрпижу
ожпслибу. Шрм ырм б бобтжхгпижг нмиббргйж Амнгоащу, ж
ожпслима нмпргнгллм жпхгбьр йьвж иби мплмалщг нмйымаб
ргйж БЮП, нмхрж жпхгбгр рбидг апг джамг: обпрглжэ, нржфщ,
джамрлщг. Амармощу, нмэайэгрпэ ж лбобпрбгр рби лбщабгкбэ
кванлпфвозЭь дЭхпнтлазЭ
, убобирголбэ вйэ ыкмфжмлбйылм
Арогрыжу, п амобпрмк обпргр ножпробпржг и ргклщк рм
лбк, мплмалмз ибоблвбц с вгргз
– хголщз. Ахграгорщу, а
кблгог ожпмаблжэ апг хбчг номжпумвэр памж: вгрж клмбм прж
обьр йбпржимк, бхгоижабьр сдг лбожпмабллмг ж нгогвгйщ
абьр, жпнмйысэ мамомрлсь прмомлс йжпрб, хрм пбкм нм пгаг
рбидг пажвгргйыпрасгр м ащпмимк сомалг рогамбж. Анэрщу,
имкнмжфжж клмбжу ожпслима вгргз мрйжхбьрпэ лгпабйблпж
омабллмпрыь, р.г. лгсобалмагцгллмпрыь агоуб ж лжб ж пйс
хбзлмпрыь ащамоб фглроб, хрм кмдгр ащры ащаблм лгножэр
А рм дг аогкэ жмаобжргйылщг погвпраб а вгрпижу ожпсл
ибу жкгьр лг рмйыим жкглэьчжгпэ убобиргожпржиж, лм ж
бобтжхгпижг имлпрблрщ
– жлабожблрлщг вйэ апгу амобпрма
ж ножпсчжг маоббк БЮП. И лжк мрлмпэрпэ: 1) облммаобжг
мажйжэ нгогиогчжабьчжупэ йжлжз, апгамкмдлщг иогпрщ,
огцгриж, йгпрлжфщ, ащциж, прмйащ п имйьхгз номамймимз;
апг ырм, иби нобажйм, жмаобдбймпы хголщк ибоблвбцмк
(боугржн иогпрб); 2) ймкбллщг бкилсрщг йжлжж, мрвбйгллм
лбнмкжлбьчжг клмбмсбмйылщг агвщ, иобплщг п дгйрщк
ж хголщк амиосб (боугржн агвщ); 3) хголщг ибобисйж а ма
йжхыг рсх, вщк ж роса, брмклмбм аощаб, нсрблжфщ номамвма
(боугржн пнжобйж); 4) пмфжмисйырсолбэ пжкамйжиб мнбплмпрж:
ймкблбэ прогйб
– кмйлжэ, хгогн п импрэкж, ампийжфбргйы
лщг лбиж, пжкамйщ нмдбоб (01) ж пимомз нмкмчж (иобплщз
Мнжпщабгкбэ бобтжхгпибэ пжкамйжиб лбжамйгг снмрог
ажргйылщу маобма БЮП лбумвжрпэ а гвжлмк пгкблржхгпимк
нмйг, ножайждбьчгк лбп и боугржнс. Ом гпйж мамлбхжры
абдлгзцжг номэайглжэ ырмбм боугржнб хгог мпы хгймагхгп
имбм ащржэ п нмйьпбкж «джлыпкгоры», «пагррыкб», «кжо
амзлб», рм малбосджабгрпэ эалщз иогл и нобамкс «мрожфб
Мпмам лгмаумвжкм пиббры м рмк, хрм с вгргз апгу амобп
рма нож ащнмйлглжж бвблжэ лбайьвбйпэ
алднЭопклж нванвоо
Ожп. 15. Ожпслми брмклмз ыйгиромпрблфжж вгаэржйгрлгбм кбйыхжиб ж
длбнЭдпвищкшт онвбопа
; п рмхиж оглжэ ибхгпраб ожпслиб
(имкнмжфжж, ргулжиж, жпнмйымаблжэ фагрма, мобблжмабл
лмпры йжлжж ж номх.) ожпслиж БЮП ащйж ащнмйлглщ усдг,
хгк мащхлм ожпсьр вгрж вбллмбм амобпрб лб памамвлсь ргкс.
Нмвмалбэ иборжлб лбайьвбйбпы лбкж ж восбжкж нпжумймббкж,
имрмощг обамрбйж п бокэлпижкж вгрыкж, нмпробвбацжкж мр
гкйгроэпглжэ: а нгоащг лгвгйж нмпйг роббгвжж вгрж ожпмабйж
Гпйж побалжабры ожпслиж брмклмз ыйгиромпрблфжж, им
рмось вгрж, ипрбрж, лжимбвб лг ажвгйж, ж ожпслиж вгргз,
огбйылм нгогджацжу гкйгроэпглжг, рм а оэвг пйсхбга ма
лбосджабгрпэ многвгйгллмг пумвпрам. Нэржйгрлээ вгамхиб
ж Нмвкмпимаыэ лбожпмабйб брмклсь ыйгиромпрблфжь иби
хголмиможхлгащз нгзбд п пмагоцгллм хголщк лгамк ж
агпнймрлщкж пгощкж тжбсоибкж йьвгз, номимккглржом
аба ырм тобмз: «Апг скгойж». Иб рщпэхж ижймкгрома мр лгг
лгпимйыим облыцг восббэ нэржйгрлээ вгамхиб ж Мглжлб
иблб вмйбм ожпмабйб клмбмырбдлщг вмкб, йгдбчжг лб гкйг,
ж иобплщг иомабащг фагрщ, обпрсчжг ж обабйжл. «Апг
Олулавквпфвозв оплнзлзрищпрнкшв ЭкЭила
а жп
пйгвмаблжж ожпслима ж пмхжлглжз и лжк, нмибщабьр, хрм а
лжу номпйгджабьрпэ, гпйж сбмвлм,
ЭмлзЭимпфвозв лбнЭдш
пумвлщг п ногвпрбайгллщкж а облщу исйырсобу, кжтбу ж
пибблжэу иборжлбкж гкйгроэпглжз, нмдбома, жагодглжз
асйиблма ж восбжу ыимймбжхгпижу ибрбпромт. Боугржн имлфб
пагрб п рщпэхгйгрлгз робвжфжгз мнжпблжэ а кжтмймбжж ж
огйжбжж облщу лбомвма ж нмйсхжацжз ногвгйылмг ащоб
дглжг а Бнмибйжнпжпг
– Мриомаглжж Жмбллб Вмбмпймаб,
лбумвжр памг бобтжхгпимг амнймчглжг а вгрпижу ожпслибу
брмклмз ыйгиромпрблфжж. Амр лгимрмощг ж ыржу маобма: «...
 мнлдлхил авизлв двйивпньовкв,  оликув опЭил йнЭфкл зЭз
аиЭоькуЭ,  иркЭ обвиЭиЭощ зЭз знлащ...
» (Бн. 6, 1213); «
И квбл
озншилощ, оаахощ зЭз оаплз;  аоьзЭь алнЭ  лопнла бакр
иощ о йвоп оалт
...» (Бн. 6, 14); «
 обвиЭиощ анЭб  лалкщ, ойв
хЭккшв о знлащы,  мЭи кЭ двйиы;  пнвпщь фЭопщ бвнва оал
нвиЭ,  аоь пнЭаЭ двивкЭь оалнвиЭ
»; «...
 рмЭиЭ о квбЭ блищхЭь
давдбЭ, алньцЭь млблбкл оавпищкзр,  мЭиЭ кЭ пнвпщы фЭопщ
нвз  кЭ оплфкз алб. Ийь овж давдбв млишкщ
...» (Бн.8, 711).
Клмбжг ж вгрпижу ожпслима мибщабйжпы иби ащ жййьпроб
Пбкщк кбйглыижк цгпржйгрлжк цимйылжибк а лгнож
лсдвгллмз тмокг ащйж бвблщ амномпщ, ибпбьчжгпэ жу
Бвг апг ыйгирожхгпимг ж амкащ
Бвг обигрщ сйгрбьр
Рбк росащ, нм имрмощк жвгр бб а обигрс
Бвг тмлбож бмоэр, бвг рми
Бвг вщк ж мбмлы
Бвг лбумвжрпэ БЮП
Нмв гкйгз, бвг пнгфжбйылщз умв
Боспрлбэ, э лг умргй ащ рбк ащры
Рбк гпры агпгйщг кгпрб
Об цимйс, лб прмйащ
Об нмвгклсь нгчгос, бвг уоблэрпэ амкащ
Вамогф а пибиг Рож рмйпрэиб»
Нмобжргйылм: лбаблжг Шголмащйыпибэ БЮП нмйсхжйб мр пймаб «хго
Шрмащ ноэрбйжпы йьвж мр тбцжпрма, имбвб амзлб
Рбижк маобмк, вйэ цгпржйгрми амномпщ блигрщ бвбаб
йжпы а тмокг жбощ, пржксйжосьчгз аммаобдглжг вгргз, ж
номвсирмк гг прбйб «агоабйылбэ тблрбжэ» м лгжагпрлмк эа
йглжж. Огросвлм сагвжрыпэ, хрм агоабйылщг ногвпрбайглжэ
вгргз ма БЮП ам клмбмк пумвлщ п бобтжхгпижкж ногглрбфж
экж, умрэ миббйжпы клмбм агвлгг нмпйгвлжу. Ог жкгэ тби
ржхгпиж бирсбйылмз жлтмокбфжж ма БЮП (умрэ лг жпийьхглб
лг анмйлг мпмлбабгкбэ жлтмокбфжэ, нмйсхгллбэ нм обвжм ж
Нож мрпсрпражж с вгргз ибижуйжам пагвглжз м хголм
ащйыпимз бабожж (хрмащ ащэплжры ырм, ащй ногвножлэр вм
нмйлжргйылщз мномп) амйыцжлпрам ж лжу ащпиббйж лгбб
ржалмг ыкмфжмлбйылмг мрлмцглжг и БЮП. Нмхрж апг вгрж
многвгйжйж БЮП иби хрмрм, хрм ащщабгр агмрхгрлщз пробу,
маспймайгллщз амкмдлмпрыь аощаб «мр гкйгроэпглжэ»,
«мр амкащ», «мр рмиб». Акгпрг п ргк, вйэ кбйщцгз мхгажвлб
А фгйэу нмйсхглжэ вбллщу мномпб мачгпрагллмбм клг
лжэ ма мрлмцглжж обйжхлщу боснн лбпгйглжэ и брмклщк
ыйгиромпрблфжэк ащйб номагвглб
ЭкзвпЭ ол опЭнхвзиЭоокзЭй
б. Малжлпиб, бвг лбумвжрпэ
а ыипнйсбрбфжж нгоабэ а кжог брмклбэ ыйгиромпрблфжэ.
«номтжйылщу» ийбппбу сбйсайгллм жсхбьрпэ вжпфжнйжлщ
а Фглрог Жлпржрсрб эвголщу жппйгвмаблжз, ж схбчжгпэ ум
омцм лбимкщ а ргмогржхгпимк ж нобиржхгпимк нйблбу ма
БЮП. Вйэ ыржу вгргз БЮП
– ырм ногдвг апгбм «пбкщз ыт
тгиржалщз пнмпма нмйсхглжэ ылгобжж» ж «аг лгг лжиби
лгйыэ». Блбйж вбллщу нмиббй, хрм БЮП иби амкмдлмг
кгпрм обамрщ а асвсчгк вйэ прбоцгийбпплжима ногвпрбайэгр
пмамз пймдлсь вжйгккс, паэбллсь п ргулмбгллмз мнбп
лмпрыь, лгпкмроэ лб рм, хрм апг млж номтгппжмлбйылм мож
глржомаблщ а ырмк лбнобайглжж. Нмкжкм огбифжж сумвб мр
номайгкщ («Мсхцг ма ырмк лг вскбры») лбхжргйылмз хбпрыь
огаэр ж магжу боснн жу асвсчбэ обамрб лб БЮП нмйлмпрыь
мрожфбгрпэ: «...э лжимбвб лг пмажобйпэ обамрбры лб БЮП»,
«Гпйж э асвс обамрбры лб БЮП, рм э сзвс мррсвб», «...э лг аобб
памгкс вмомаыь». Кбйыхжи ж Ножнэрж Шголмащйыпимз
БЮП лгамкмдлмпры памгз обамрщ лб прблфжж машэплжй рби:
Я нЭкл рйнр (блиал гпщ кв брбр)
» (!). Нм клглжь лгимрмощу
ьлмцгз, обамрб лб БЮП псйжр жк лгкбйщг кбргожбйылщг ащ
бмвщ: «С кглэ асвгр умомцбэ бонйбрб ж джйыг а кбйглыимк
бмомвг». Клмбжг ж прбоцгийбпплжима ащобдбьр сагогл
лмпры, хрм п жу ножумвмк лб БЮП «армомбм Шголмащйэ лг ас
вгр», «йьвж, джасчжг лб БЮП, асвср сагоглщ а баробцлгк
влг», вйэ ырмбм вмпрбрмхлм рмйыим ащнмйлэры пммрагрпрась
чжг жлпросифжж, хгпрлм пмайьвбры ргулжис агмнбплмпрж.
Клмбжг ногвнмйбббьр, хрм асвср лб БЮП «обамрбры умомцм»,
«блжкбрыпэ гг бчжрмз», ж йжцы мвжл ж прбоцгийбпплжима
Рбижк маобмк, пмфжбйылмнпжумймбжхгпимг жппйгвм
аблжг вбгр амкмдлмпры номлжилмаглжэ а кмржабфжмллм
нмрогалмпрлсь птгос нмвомприма. Мрлмцглжг и БЮП с лжу
нмжржалм миобцглм ж вбдг пйгбиб мнмыржжомаблм, ногма
йбвбгр «МНОБАВБРГМЭОБЭ» РГОВГОФЖЭ ПБКМБМ ПС
Юрм паэблм, нм апгз агомэрлмпрж, амнгоащу, п гпргпр
агллщк а ырмк амобпрг нмлбабргйылщк жлргогпмк нмвомп
риб и БЮП иби и мбомклмз ргулжхгпимз жбосциг, имрмомз,
кмдгр ащры, вмагвгрпэ снобайэры, ж, амармощу, п жййьмо
лмз сагогллмпрыь нмвомприб а рмк, хрм, нмпимйыис агмнбп
лмпры БЮП асвгр бажпгры йжхлм мр лгбм, б мл лгсимплжргйылм
асвгр ащнмйлэры апг рогамаблжэ ргулжиж агмнбплмпрж, рм
Рбижк маобмк, а пмаогкгллщу спймажэу вгрпибэ пса
лбнобайглжз обажржэ мачгпраб. А пмаогкгллмз пмфжбйылмз
пжрсбфжж «
зрищпрнклал адншаЭ
» (нм кгримз убобиргожпржиг
Яожэ Ммркблб), нгогджабгкмбм лбцгз проблмз, прблмажрпэ
нмлэрлмз хбпрм лгыттгиржалмпры обйжхлщу номблмма ма
спрблмаибу ж жлргогпбу лбпгйглжэ Омппжж, нмпромгллщу лб
робвжфжмллщу мномпбу мачгпрагллмбм клглжэ. Огнмлэрлщз
кбппбк эщи блигр, обфжмлбйжпржхгпижг пугкщ блбйжб ж р.в.
агппжйылщ бхбпрсь мробжры жпржллмг нмймдглжг агчгз
а пмлблжж омппжэл, б ргк амйгг пномблмжомабры асвсчгг.
Кмдгр ащры, прмжр нмнщрбрыпэ сзрж мр робвжфжмллщу аго
абйылщу мномплжима, лбзрж восбжг пнмпмащ памоб жлтмо
кбфжж ж маобржрыпэ и ибргбможж бобдвбл, пнмпмалщу вбры
мрагрщ лб жлрсжржалмк, ыкмфжмлбйылмк сомалг, имрмощз,
агомэрлм, рмйыим ж амкмдгл а пгбмвлэцлгз пжрсбфжж пагоу
лгмногвгйгллмпрж. Вгрпимг мачгпрагллмг клглжг
– ырм, а
КЭз лпйвфЭып олулила, бвп ьаиьыпоь олуЭищклалд
нЭопклж анрммлж, биь злплнлж тЭнЭзпвнкл опнвйивкв з мвнв
йвкЭй, омлолбклопщ бп «квлбцй мрпьй», лопнлпЭ ало
мньпь квблопЭпзла лбцвопавкклал ропнлжопаЭ  ашолзЭь
Гпйж мачгпрагллмг клглжг аомпйщу, пмпрбайгллмг лб
мплмаг пмфжмймбжхгпижу мномплжима, ногвпрбайэгр пмамз
мробдглжг кмржабфжмллмнмрогалмпрлмз птгощ а тмокг
«лбгкщу» кмржама, р.г. кмржажомами, рм вгрж пнмпмалщ ма
лбосджры нмвйжллщг, огбйылм вгзпрасьчжг кмржащ ж спрб
Зтско общствнно мнни прдставлят собой н только
и н столько отражни прдставлний, оцнок, стротипов
взрослых, сколько выражни социальных установок д
тской субкультуры как относитльно автономного социаль
КЭзлаш йларп бшпщ клашв йвплбфвозв нвхвкь а дрфвк
зЭнпкш йнЭ нвбвкзЭ
Жлтмокбфжэ, нмйсхгллбэ п нмкмчыь
мриощрщу агоабйылщу кгрмвжи, ж амйгг биощрщу
– ожпслмх
лщу, нмамйэгр малбосджры лгимрмощг
дЭзлклйвнклоп слнй
нлаЭкь йквкь бвпвж лб лбнЭдЭт лмЭоклоп а оланвйвкклй йнв
Мвлбим вбллщг кгрмвщ блбйжб мибщабьрпэ лгвмпрбрмхлщкж
вйэ фгймпрлмз иборжлщ кжоб, жам, п мвлмз прмомлщ, агоабйы
лщг кгрмвщ (апгамкмдлщг блигрщ ж мномплжиж) эайэьрпэ нм
агоулмпрлщкж ж пйжцимк сижкж кгрмвжхгпижкж погвпрабкж,
б п восбмз
– вжбблмпржхгпибэ фгллмпры ожпслима аммачг, б лб
ргкс мнбплмпрж, а хбпрлмпрж, п амобпрмк нмлждбгрпэ ж сдг
вйэ амйыцжлпраб вгргз нмвомпримамбм амобпрб памамвлмг ож
пмаблжг мибщабгрпэ лгножгкйгкщк ж лгдгйбргйылщк блэ
ржгк, б лбхжр, лг кмдгр эайэрыпэ абйжвлщк вжбблмпржхгпижк
погвпрамк. Пйгвмабргйылм, амлжибгр лгмаумвжкмпры а нмжпиг
йвплбла бЭаклопз мнвбопЭаивкж лб лмЭоклоп
с вгргз апгу амобпрма вйэ рмбм, хрмащ нмйсхжры амкмдлмпры
А ибхгпраг амкмдлмбм лбнобайглжэ обобамриж рбимбм
слжагопбйылмбм кгрмвб лбкж ногвйбббгрпэ
мтод визуальной
йвплбзЭ «Нркш»
. Жвгэ кгрмвжиж «Ослщ»
ащйб нмвпибблб вгрпижкж ожпслибкж, а имрмощу апрогхб
йжпы мвлж ж рг дг «пробллщг» тмокщ, б рбидг вбллщкж жп
пйгвмаблжз, а имрмощу ащйм нмибблм, хрм «ажсбйылщг
просирсощ, бобтжхгпижг тмокщ (имлрсощ) лбвгйглщ имкн
йгипбкж памзпра, ногдвг апгбм ыкмфжмлбйылммфглмхлмбм
нйблб, убобиргожсьчжу ножпробпрлмг мрлмцглжг и ногвкг
рбк, пмапрагллсь иборжлс кжоб хгймагиб»
В.Ю. АнпвйщваЭ
Бгмкгрожхгпижг пжкамйщ амвгзпрасьр лб пммрагрпрасьчжг
просирсощ пмлблжэ, кмвгйжосэ пжрсбржалщг нмрогалмпрж.
Об ырмк жу памзпраг мплмаблм пмвблжг ыкайгк, рмаболщу
АнпвйщваЭ В.Ю.
Нпжумймбжэ псашгиржалмз пгкблржиж. 2г жв. К.:
Артмьва Илна брьвна (1940-1987)
— российский психолог
и матматик, спциалист в области субыктивной смантики и
образа мира. Экспримнтально доказала сущствовани ус
Кгрмвжиб «Ослщ» ногвпрбайэгр пмамз прблвборжжомабл
лщз пржксйылщз кбргожбй кброжфс ж 60 иборжлми: лбима,
пжкамйма, жмаобдглжз, пмвгодбчжу обйжхлщг боугржнж
хгпижг, пмфжмржнжхгпижг ж пргогмржнжхгпижг маобщ, пбосн
нжомабллщу а 12 (14) оэвма. Ибдвщз оэв ногвпрбайэгр пмамз
Пмвгодблжг иборжлми
– ырм обйжхлщг пмфжмисйырсо
лщг маобщ, пмфжмржнжхгпижг жмаобжргйылщг црбкнщ, бп
пмфжжосьчжгпэ а пмлблжж хгймагиб п ргкж жйж жлщкж пг
П лгбнбкэрлщу аогкгл бгмкгрожхгпижг ж хжпймащг пжк
амйщ мнжпщабйж просирсос ащржэ хгймагиб а кжог, ыржхгпижг
ибргбможж агощ, йьааж, лбвгдвщ, ногвбллмпрж, пнобагв
йжампрж, жпржлщ. Млж маобсьр лбхжргйылщз пймз кжтм
ынжхгпижу лбима ж пжкамйма, имрмощг, айжээ лб пммрагрп
расьчсь просирсос нпжужиж хгймагиб, кмвгйжосьр лмащг
Жагпрлм нпжумтжжхгпимг амвгзпражг бобтжхгпижу
пжкамйма лб нмвпмлблжг (
Нрблищс Анктвжй
), мрпьвб агом
эрлб жу хгрибэ пммрлгпгллмпры п пмфжбйылщкж спрблмаибкж
хгймагиб лб рмр жйж жлмз огбйылщз машгир, джлгллсь пж
рсбфжь, пмащржг, эайглжг ж но. Пйгвмабргйылм, а ащамог
рмз жйж жлмз иборжлиж нож убобиргожпржиг БЮП псашгир лг
мпмлбллм осимамвпрамабйпэ алсрогллжк пмпрмэлжгк, ам
лжибьчжк нож ампножэржж бобтжхгпимбм пжкамйб, п мвлмз
прмомлщ, ж памгбм пмапрагллмбм (кмдгр ащры, пксрлмбм) мр
лмцглжэ и БЮП
– п восбмз. Нож апгз жлвжажвсбйжжомабл
лмпрж ыржу паэгз, амкмдлм, мрщпибры мачжг бимлмкго
Рудольф Арнхйм (р. 1904)
— нмцкий и амриканский
психолог, философ, спциалист в области визуального вос
приятия искусства. Иго подход к психологии основывался на
противорчии мжду врой и знаним, примирить которы
можно только с помощью художствнного опыта, рассмат
Об мплмаг блбйжб вбллщу кгрмвжиж «Ослщ» а убобирг
ожпржиг брмклщу ыйгиромпрблфжз бтжипжомаблщ обйжхжэ
а бобтжхгпижу ногглрбфжэу а обйжхлщу пмфжбйылщу босн
Маобчбгр лб пгаэ алжкблжг псчгпрагллщг обйжхжэ а
бобтжхгпижу ногвпрбайглжэу м псчлмпрж ж лблбхглжж БЮП
с вгргз а побалглжж пм аомпйщкж, мпмагллм, п ксдхжлбкж:
гпйж вйэ нмпйгвлжу БЮП
– ырм ногжксчгпрагллм ргулжхгп
ижз пжкамй (йбкнмхиб), рм вйэ вгргз нмвомприма
– ырм пжк
амй пкгорж (хгогн). Мхгажвлм, хрм вгрпимг мачгпрагллмг
клглжг нм нмамвс БЮП, ащобдгллмг а бобтжхгпижу ноггл
рбфжэу, ыкмфжмлбйылм амйгг лбпщчглм ж мвлмлбхлм лгбб
АнЭсфвозж лбнЭд (ойалилзлймивзо) АЭО р бвпвж 
ногвпрбайэгр пмамз иборжлис, а имрмомз агйжхжлб
рмбм жйж жлмбм пжкамйб пммрагрпрасгр имйжхгпрас ногвнмхж
рбгкщу пжкамйма, ащаобллщу апгкж жпнщрсгкщкж. Нмырмкс
обкгощ ж обпнмймдглжг пжкамйма пммрагрпрасьр номфглрс
ащамома ж облбс жу ногвнмхржргйылмпрж. Вбллщз пжкамйм
имкнйгип эайэгрпэ бобтжхгпижк нмиббргйгк мрлмцглжэ
вгргз ж аомпйщу и БЮП, иби и машгирс, ногвпрбайэьчгкс
ргулмбгллсь мнбплмпры, ж лб лбц абйэв, эайэгрпэ ймагчжк
ногвлбкглмаблжгк ыимймбжхгпимз ибрбпромтщ лбцжу влгз
а имлфг УУ а., нмвмалм рмкс, иби «Бголжиб» Н. Нжибппм а лб
Жрмбж бйбащ
Маоб эвголмз ылгобгржиж, иби хбпры иборжлщ кжоб пмаог
кгллмбм хгймагиб лб осагдг рщпэхгйгржз, агомэрлм, жкггр памж
бйсажллщг жпрможимисйырсолщг номрмржнщ. Псчгпрасьчжг а
номпроблпраг лгмпмлбабгкщу жйж лг анмйлг мпмлбллщу имй
йгиржалщу ногвпрбайглжз, ырж маобщ жлвжажвсбйжжосьрпэ ж
кмбср ащры нпжумймбжхгпиж «пуабхглщ». А имлргипрг пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб ногвножлэрб нмнщриб жпрможимисйырсолмбм,
пмфжмбглгржхгпимбм блбйжб ногвпрбайглжз обйжхлщу вгрпижу ж
лгимрмощу аомпйщу боснн ма брмклщу ыйгиромпрблфжэу иби ргу
лмбгллщу машгирбу. Об мплмаблжж вбллщу кгрмвжиж «Ослщ» кщ
жкггк амкмдлмпры пмвблжэ
анЭсфвозлал лбнЭдЭ Эплйклж ыивз
иби маобб ргулмбгллмз мнбплмпрж а иборжлг кжоб
пмаогкгллмбм хгймагиб. Кжо пмаогкгллмбм огаглиб
– имлфб УУ
агиб ж лбхбйб рогрыгбм рщпэхгйгржэ
– мибщабгрпэ лбхжргйылм
амйгг мнбпгл, хгк 23 вгпэржйгржэ лббв. Ргнгоы сдг лг прмйыим
брмклщг ыйгиромпрблфжж, лгпсчжг нмрглфжбйылсь сбомс, лгаж
вжксь ж лгмпэбгксь, лм ж огбйылщг аммосдгллщг имлтйжирщ,
аощащ вмкма, ббогппжалбэ бмомвпибэ погвб, биржалщг спжйжэ
ПКЖ нм ажсбйжбфжж пкгорж, обосцглжз, ибрбпромт, буабрб
бймдлжима ж но. пмвбьр цжомимкбпцрбалсь иборс мнбплмпргз
Эвголбэ ылгобгржиб, иби млб ногвпрбайглб а маобг кжоб ог
аглиб, мробдбгр а рмз жйж жлмз пргнглж пмфжбйылщг спрблмаиж
аомпйщу лб БЮП
– мрлмцглжг, бтжипжомабллмг а исйырсог,
лбцгвцгг памг лгнмпогвпрагллмг ащобдглжг а бобтжхгпимк ж
агоабйылмк рамохгпраг вгргз. Мвлбим вгрпижг ногвпрбайглжэ мр
йжхбьрпэ мр аомпйщу лбхжргйылм амйыцгз рогамбмз, а лжу ном
прснбьр нпжумймбжхгпижг просирсощ тблрбжж, нмйлмпрыь жйж
хбпржхлм лг мпмлбабгкщг; нмвбайэьчгг амйыцжлпрам цимйы
лжима мрлмпжргйылм лгбажпжкм мр памжу лблжз м хголмащйы
пимз бабожж номвгкмлпрожомабйж лгббржалщг пмфжбйылщг спрб
лмаиж лб псчгпрамаблжг БЮП (гчг вм Шголмащйыпимз бабожж),
П амобпрмк вгргз лгббржалщг спрблмаиж лб БЮП ножмаогйж
убобирго рогамбж, пробуб, мчсчглжэ ибрбпромтщ. Юрм лбумвжйм
памг ащобдглжг а жкглглжэу машгиржалщу нмиббргйгз бобтж
хгпижу ногвпрбайглжз. Мвлбим кмдлм пиббры, хрм лгбажпжкм
мр амобпрб пймампмхгрблжг «брмклбэ ыйгиромпрблфжэ» бирсбйж
жомабйм пиощрщг просирсощ имогллмз рогамбж огаглиб, ащщ
абэ пмфжмисйырсолщг боугржнщ пробуб, вжпрогппб. Боугржн имлфб
пагрб п вогалгз робвжфжгз мнжпблжэ а кжтмймбжж ж огйжбжж об
лщу лбомвма ж нмйсхжацжз ногвгйылмг ащобдглжг а Бнмибйжн
– Мриомаглжж Жмбллб Вмбмпймаб, лбумвжр памг бобтжхгп
Рбимз блбйж «вгрпимбм мачгпрагллмбм клглжэ» пнмпмагл,
нмвмалм имкнбпс, нмиббры рглвглфжж обажржэ мачгпрагллщу
лбпромглжз а огбжмлг, проблг, кжог. Нмпимйыис вгрж, айббмвбоэ
пнмпмалмпрж и ногвхсапражь, ногвампужчглжь, амйгг хсрим ог
ббжосьр лб пбкм жкглглжг пмфжбйылмнпжумймбжхгпимбм тмлб,
нмвмалмг жппйгвмаблжг, нмкжкм «абжклмз абйжвжбфжж» ог
сйырбрма аомпймз ж вгрпимз ащамоми, вгкмлпрожосгр лгмаум
вжкмпры маобчглжэ и блбйжс иборжлщ жкглэьчгбмпэ кжоб а
вгрпимк пмлблжж вйэ нмлжкблжэ лбцгбм лбпрмэчгбм ж номблм
Шрм ногвпрбайэгр пмамз вгрпибэ иборжлб кжоб Ибимащ гг
Иби ногвпрбайглб миосдбьчбэ погвб, а хбпрлмпрж, ргу
лмбгллщг мнбплмпрж, а иборжлг кжоб пмаогкгллмбм ог
Ибимаб амобпрлбэ вжлбкжиб вгрпижу ногвпрбайглжз ма
Амкмдлм йж жппйгвмаблжг «вгрпимбм мачгпрагллмбм
клглжэ» нм нмамвс эайглжз, пмащржз пмаогкгллмпрж ж
Бйбаб 11
Фглробйылмз пмпрбайэьчгз вгрпимз иборжлщ кжоб эайэгрпэ
социально пространство взрослых и сврстников
. Блбйжс ж
кглглжэ мрлмцглжз огаглиб и обйжхлщк прмомлбк мачг
Пнгфжтжиб пмфжбйылмз джлж огаглиб, лбумвэчгбмпэ мвлм
аогкгллм а васу кжобу
– кжог аомпймк ж кжог вгргз, рогасгр
схгрб ырмбм мапрмэргйыпраб ж а нйблг лбхжкмпрж вйэ огаглиб
А паэж п ыржк мпмамг лбхглжг вйэ нмлжкблжэ пймдлмбм
номфгппб пмфжбйылмбм обажржэ йжхлмпрж ножмаогрбгр амн
омп ма мрлмцглжэу огаглиб п босннбкж аомпйщу ж босннбкж
пагопрлжима а умвг млрмбглгб. Псчгпрасгр клглжг, нм псрж,
ампумвэчгг памжкж жпрмибкж и мормвмипбйылмкс нпжумблб
йжс, ма многвгйэьчгз омйж аомпйщу а вгрпимк обажржж;
ырм клглжг обвгйэьр клмбжг жагпрлщг нпжумймбж, а рмк
Зжон Боулби (1907—1990)
— английский психолог и пси
хотрапвт, спциалист в области психологии развития,
этологии, смьи и дтско-родитльских отношний. Автор
концпции привязанности как повднчской систмы, об
ладающй биологичской функций защиты. Исслдовал
— научная дисциплина, изучающая повдни
животных, в частности, в конткст понимания чловка
и, пржд всго, го социального взаимодйствия с другими
Жлбэ рмхиб оглжэ ногвгйылм хгрим птмоксйжомаблб
Р. Щжасрблж: «...клмбжг вгрж лбсхбьрпэ вжпфжнйжлг ж мр
агрпрагллмпрж а босннбу обалщу, вбдг а цбзибу кбймйгрлжу
лбхжргйылм амйыцг, хгк вмкб
» [Щжасрблж
Мрпьвб лгмаумвжкм ножпрбйылмг жсхглжг лг рмйыим б
агвмкм (машгиржалм) огтгоглрлщу пмфжбйылщу боснн (рбижу
иби пгкыэ), лм ж амкмдлм (псашгиржалм) огтгоглрлмз вйэ
огаглиб босннщ пагопрлжима, б рбидг вгрпись амобпрлсь
кбиомбосннс. Жлбхг росвлм машэплжры ж тбирщ амлжилмаг
лжэ и нмвомпримамкс амобпрс кмймвгдлмз имлроисйырсощ
лгтмокбйма ж, лбножкго, рмр тбир, хрм цимйылжиж пагоп
рлжис нмомз нмвобдбьр мумрлгг ж хбчг, хгк аомпймкс. Ж
иомкг рмбм, абдлмпры мнжпблжэ лг рмйыим тслифжмлбйылм
омйгамз (лбгкмз) птгощ лмок, мфглми, клглжз, убобиргож
сьчжу машгир огтгоглрлщу мрлмцглжз, лм ж йжхлмпрлм
пкщпймамз птгощ псчлмпрлщу ногмаобмаблжз а йжхлмпрж
– апг ырм нмомвжйм лгмаумвжкмпры аагвглжэ а имл
ргипр пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб нмлэржэ
илзроЭ лнвк
Оокус оринтации (от лат. lockus
— мсто и orientis
— вос
— свойство группы как цлостной диницы выступать
субыктом влияния на развити личности рбнка. На про
тяжнии онтогнза н только социальны группы взрослых,
но и дтски группы (дтски сообщства) выступают в ка
чств тх совокупных субыктов», на которых оринтиру
Огмаумвжкмпры аагвглжэ ырмбм нмлэржэ ащйб номвжирм
аблб пйгвсьчжкж пммаобдглжэкж. Иби ж клмбжг восбжг пм
фжбйылмнпжумймбжхгпижг ибргбможж, п росвмк номажабьчжг
пгаг вмомбс а вгрпись нпжумймбжь, ногмвмйгабэ клмбмхжп
йгллщг «абоыгощ рожажбйылмпрж» ам абйэвбу лб пмфжбйылсь
джлы огаглиб, рбимг нмлэржг, иби
лмг Б. Убзкглмк вйэ убобиргожпржиж боснн ножлбвйгдлмпрж,
вмйбмг аогкэ мпрбабймпы алсрож «аомпймз» пмфжбйылмз нпж
умймбжж. Кгдвс ргк, мрожфбры айжэлжг обйжхлщу боснн, а
имрмощг аийьхгл огаглми, сдг лжирм лг кмдгр. Ргк амйгг,
хрм нобиржиб жсхглжэ огаглиб а пгкыг жкггр амббрсь лбсх
лсь робвжфжь иби а пмфжмбглгг, рби ж а млрмбглгг, нмрога
лмпры а пммрагрпрасьчгз ргокжлмймбжж ж нмлэржзлмк бннб
Рфрнтность (от лат. referens
— сообщающий)
— отно
шния значимости для субыкта другого чловка или соци
альной группы. РИФИРИНТНАа ГРУППА
— ральная или
воображамая социальная общность, на мнния, оцнки,
цнности которой рбнок оринтирутся в свом сознании
и повднии и с которой он сбя осознанно или носознанно
А рм дг аогкэ мбоблжхгллмпры ыкнжожхгпижу кгрмвма жс
хглжэ огтгоглрлмпрж лг нмамйэгр лг рмйыим спнгцлм мнгож
омабры ыржк нмлэржгк а пмфжбйылмз нпжумймбжж вгрпраб, лм
ж бросвлэгр жсхглжг, лбножкго, рбимбм абдлмбм нбобкгроб
пмфжбйылмз босннщ, иби гг пнмпмалмпры а ибхгпраг фгймпр
лмз гвжлжфщ (б лг мрвгйылщу йжф) ащры псашгирмк айжэлжз
лб йжхлмпры. Юкнжожхгпижг пугкщ жсхглжэ огтгоглрлмпрж
бпрбайэьр жппйгвмабргйэ нмпрмэллм лбумвжрыпэ а сижу обк
ибу «кбймз пмфжбйылмпрж» (огбйылщу имлрбирлщу боснн) ж б
ащабры м пмфжбйылмз нпжумймбжж амйыцжу боснн (ам клмбмк
тмокжосьчжу фгллмпрлщг можглрбфжж йжхлмпрж). Млж лг
нмамйэьр жппйгвмабры аммаобдбгкщг босннщ, нмомз айбпрлм
Обскггрпэ, лб номрэдглжж млрмбглгб лг рмйыим пмфж
бйылщг босннщ аомпйщу, лм ж вгрпижг босннщ (вгрпижг пм
мачгпраб) ащпрснбьр а ибхгпраг ргу «пмамиснлщу псашгирма»,
лб имрмощу можглржосгрпэ огаглми а номфгппг обажржэ.
Аомпйщг мпсчгпрайэьр мачсь пмфжбйжбфжь огаглиб, мн
огвгйээ млс гбм айждбзцгбм обажржэ, пблифжмлжосгксь
пмфжбйылщкж лмокбкж, фгллмпрэкж ж мджвблжэкж вбллмз
исйырсощ, пагопрлжиж магпнгхжабьр ногжксчгпрагллм жл
вжажвсбйжбфжь обажржэ огаглиб ж бвбьр млс гбм абожб
ржалмбм обажржэ, ногвмпрбайэгксь вгрпимз псаисйырсомз
Гпйж огтгоглрлмпры иби можглрбфжэ лб ырбймлщ, лмокщ
ж фгллмпрж пмфжбйылмз босннщ аомпйщу бвблб исйырсомз ж
а умвг джлгллмбм нсрж огаглиб кмдгр маогпрж ибхгпрам йжх
лмпрлмз лбхжкмпрж, рм а босннг пагопрлжима жвгр обажржг
а лбнобайглжж мр пжрсбржалм амлжибьчгз йжхлмпрлмз лб
– и огтгоглрлмпрж босннщ пагопрлжима. Нож мног
вгйглжж йжхлмпрлм (псашгиржалм) лбхжкщу мрлмцглжз ог
аглиб кщ асвгк жпумвжры ж убобиргожпржиж ыржу мрлмцглжз
иби рбижу, нож имрмощу
йлпа лбклал орбчвзпЭ мнлбнвпЭвп
биь лбцЭыцвалоь и бвжопарыцвал о кй бнралал орбчвзпЭ
ифклопкшж ойшои
. А вбллмк пйсхбг нмлэржэ «йжхлмпрлм лб
хжкщг» ж «йжхлмпрлм пкщпймащг» мрлмцглжэ жпнмйысьрпэ
Вгрпибэ босннб, майбвбэ кмчлмз ылгобжгз айжэлжэ лб
огаглиб, лгпгр лб пгаг многвгйгллщг тслифжж, жкгьчжг жп
рможхгпиж жкглхжащз убобирго. Юрм ж тслифжэ пмфжбйжб
фжж, а рмк хжпйг нмймамз, тслифжэ тмокжомаблжэ фгллмпр
Памзпрам огтгоглрлмпрж (йжхлмпрлмз лбхжкмпрж) пм
фжбйылмз босннщ тмокжосгрпэ а номфгппг жлргобиржалм
мобблжмабллмз ж пмвгодбргйылм фгллмз пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж вгргз ж абоыжосгр а бажпжкмпрж мр нмймамобпр
лщу убобиргожпржи.
Илзро лнвкпЭу, п.в. оалжопал анрммш
ашопрмЭпщ орбчвзплй аиькь кЭ нЭдапв ифклоп нвбвкзЭ
пнмпмагл нгогкгчбрыпэ а номфгппг гбм джлгллмбм нсрж а
лбнобайглжж мр пмфжбйылщу боснн аомпйщу лб вгрпижг пм
фжбйылщг босннщ. Юрм умомцм нмлжкбй Имохби, имрмощз
бмаможй, хрм «...
биЭалмлирфв бвпвж дЭаоп кв озиыфпвищкл
лп плал, зЭз т нЭоувкаЭып аднлоишв, кл  ыпл а нЭаклж, Э йл
гвп,  а блищхвж опвмвк
– лп йквкь оавнопкзла, р злплншт
кшв, кл пвй кв йвквв павнбшв мнЭаиЭ лувкз фивкла оалвал нв
Рбижк маобмк малбосджабгрпэ лгмаумвжкмпры побалж
ргйылмбм жсхглжэ вжлбкжиж ймиспб можглрбфжжж огаглиб
лб пгкыь иби пмфжбйылсь босннс ж мачгпрам аомпйщу ам
– п мвлмз прмомлщ, а побалглжж п босннмз пагопрлжима
а вгрпимк пбвс, цимйг ж п вгрпижк пммачгпрамк а фгймк
– п
Огамкмдлмпры жсхглжэ мрлмцглжз кбйглыимбм огаглиб
жпийьхжргйылм агоабйылщкж кгрмвбкж апйгвпражг лжимбм
сомалэ огтйгипжж, пймдлмпрж мпмлблжэ пмапрагллщу ам
кмдлмпргз ж нгогджаблжз анймры вм нмвомпримамбм ам
обпрб; ж а рм дг аогкэ обпрсчгг лгвмагожг жппйгвмабргйгз и
вжбблмпржиг кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжз нсргк псашгиржа
лщу ногвнмхрглжз, ибимз эайэгрпэ пмфжмкгрожэ, ножамвжр
и лгмаумвжкмпрж нмжпиб лгагоабйылщу импагллщу погвпра
ж пнмпмама жппйгвмаблжэ мрлмцглжз а вгрпимк амобпрг.
Рбижкж погвпрабкж кмбср ащры обйжхлщг номгиржалщг кг
рмвщ, бобтжхгпижг ногглрбфжж, блбйж йжлбажпржхгпижу ж
нбобйжлбажпржхгпижу убобиргожпржи мрлмцглжз огаглиб ж
восбжг кгрмвщ. Жпумвэ ж ыржу мапрмэргйыпра, а пмфжбйылмз
нпжумймбжж вгрпраб жпнмйысьрпэ кгрмвщ, обйжхлщг нм
памгкс убобиргос, имрмощг лбнобайглщ лб рг жйж жлщг бп
Вйэ жсхглжэ пргнглж лбхжкмпрж (огтгоглрлмпрж) вйэ
огаглиб пгкыж иби пмфжбйылмз босннщ а побалглжж п босн
нмз пагопрлжима лбкж жпнмйымабйжпы лгпимйыим
кшт норклфкшт пвопла
– «Кмэ пгкыэ» ж блбймбжхлщг гкс
ожпслиж: «Кмэ босннб», «Кмз ийбпп», «Кмж восыэ» ж «Пб
кщз абдлщз вйэ кглэ хгймаги». Нож ырмк ожпслмхлщз ргпр
ащй псчгпрагллм кмвжтжфжомабл ж вмнмйлгл: пнмпмабкж
мфглиж вбллщу, б рбидг машгиржалщкж иожргожэкж нбобкгр
Ибдвщз вгрпижз ожпслми мфглжабйпэ нм пйгвсьчжк
, имрмощк нмйысгрпэ огаглми а жмаоб
дглжж босннщ: гбм б) мриощрмпры, лгмрбмомдгллмпры,
лгбкилсрмпры, а) мрпсрпражг бцрожумабллмпрж, а) пм
обкголмпры апгу хбпргз,
– кмбср пажвгргйыпрамабры ма
мачгз нмжржалмз спрблмаиг огаглиб лб пмфжбйылсь
босннс. А рм аогкэ иби бкилсрмпры (номагвглжг нм нг
ожкгрос йжпрб хголмбм ноэкмсбмйылжиб), йжам жпнмйы
маблжг йжлжж мплмаблжэ аиснг п «рсхбкж» (йбкнбкж);
црожумаиб, смощ нм апгкс номпроблпрас йжпрб
– паж
м лбноэдгллмк мрлмцглжж огаглиб и
вбллмз босннг ножлбвйгдлмпрж, рогамдлщу мджвб
лжэу, м лгаомржбфжж йжхлмпрлщу паэгз п босннмз а
Мфглиб номжпумвжр а абййбу нм ибдвмкс ж нгогхжп
йгллщу нбобкгрома мр +1 вм
–1. Мхглы абдлм рбидг
схжрщабры пмвгодбргйылщг убобиргожпржиж номпроблп
раб: гбм ногвкгрлмпры, р. г. бнмйлгллмпры ногвкгрбкж
(жйж йьвыкж), пргнглы ащобдгллмпрж ыржу нбобкгрома
ИдлбнЭгвкв иыбвж
. Ивгпы а нмйыс лбхжкмпрж вйэ ог
аглиб босннщ пажвгргйыпрасьр: б) кбипжкбйылмг мроб
дглжг огбйылмбм пмпрбаб босннщ, а) бвгиабрлмг обпног
вгйглжг тжбсо лб йжпрг (обпнмймдглжг йьвгз а фглрог
йжпрб, мрпсрпражг абоыгома, нмаголсрмпры восб и восбс
Ногжксчгпраб ырмбм цжомим жпнмйысгкмбм а нобиржиг ыипногппжа
лмбм кгрмвб мхгажвлщ: 1) мл вбгр ащпмись жлтмокбржалмпры б кбймг
имйжхгпрам аогкглж, 2) жкггр свмапрам а ножкглглжж ж амкмдлмпры
лгмвлмиобрлмбм маобчглжэ и кбргожбйс (ожпслис), 3) мрлмпжргйылсь
номпрмрс маобамриж, 4) нпжумргобнгаржхгпижз ыттгир
– обпрмокбдж
абьчгг вгзпражг пбкмбм номфгппб ожпмаблжэ лб жпнщрсгкщу, 5) спрб
ж но.), а) жлвжажвсбйжбфжэ тжбсо (лбйжхжг алгцлжу
лбима мрйжхжэ нм нмйс, амобпрс; мпмагллмпрж мвгдвщ,
ножхгпиж ж но.), б) бвгиабрлщг обкгощ тжбсо, в) жма
обдглжг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж йьвгз (номпроблп
рагллбэ айжмпры, лбйжхжг «мосвжз» ж р. н.). Мрпсрп
ражг йьвгз а ожпслиг пажвгргйыпрасгр м рмк, хрм вбллбэ
босннб ножлбвйгдлмпрж ащщабгр с огаглиб огбифжь
жагбблжэ, мрагодглжэ (3 абййб). Гпйж жмаобдбьрпэ
нмпрмомллжг, лг жкгьчжг мрлмцглжэ и босннг йжфб,
йжам жмаобдбьрпэ пнжлмз, п имомрижкж осибкж (аг
оси), п бцрожумабллщкж йжфбкж, ырм бмаможр ма бсрж
бфжж иби плждглжж нмрогалмпрж а мачглжж, йжам м лг
свмайграмогллмпрж ырмз нмрогалмпрж. Босащг жпибдг
лжэ номнмофжз тжбсо (ащрэлсрмпры жйж пнйьчгллмпры,
нмвхгоилсрбэ бгмкгрожхлмпры, омамрмнмвмалмпры)
рбидг паэблщ пм птгомз мачглжэ, б рбидг сибщабгр
лб цжмжвлщз абожблр обажржэ вбллмбм огаглиб [Б.М.
, 2005]. Мробдглжгк имлтйжирлщу мрлмцглжз а
босннг ж вбдг аобдвгалмпрж кмбср ащры: абоыгощ кгдвс
тжбсобкж, жу обмачгллмпры, жйж жу бхгоижаблжг, б
рбидг обйжхлщг вгтмокбфжж тжбсо, мрпсрпражг с лжу
ргу жйж жлщу хбпргз ргйб, прмэлжг пнжлмз ж но. Апг ырж
ИдлбнЭгвкв Я
– абдлщз нмиббргйы жлргбожомабл
лмпрж огаглиб а босннг, хсапраб ножлбвйгдлмпрж
и лгз. Нмиббргйэкж огтгоглрлмпрж (лбхжкмпрж)
босннщ эайэьрпэ: б) жмаобдглжг Э погвж хйглма
босннщ, аг жмйэфжж ж мрбмомдгллмпрж мр восбжу; а)
бвгиабрлбэ бобтжхгпибэ жлвжажвсбйжбфжэ Э (лбйж
хжг апгу хбпргз ргйб, оси, йжфб ж р. в.), а) бвгиабрлщг
обкгощ Э (лг пйжцимк кбйглыижг жйж пйжцимк амйы
цжг). А ргу пйсхбэу, имбвб огаглми «бащабгр» лбожпм
абры пгаэ (ожпсгр рмйыим пгаэ), йжам Э огаглиб мибщ
абгрпэ лгномнмофжмлбйылм кбйглыижк, а жмйэфжж мр
восбжу (пнжлмз и восбжк)
– ырм сибщабгр лб вгжлргб
Ввкавн А.И.
Нпжумймбжхгпижг ожпслмхлщг ргпрщ: жййьпрожомабллмг
ожомабллмпры огаглиб а босннг, гбм лгножэржг босннщ,
хсапрам лгнмйлмфгллмпрж погвж аомпйщу ж пагопрлж
ОйализЭ анрммш
– лбйжхжг жмаобдглжз ибижу
йжам ногвкгрма жйж агчгз, пжкамйжжосьчжу босннс
а фгймк жйж пмакгпрлсь вгэргйылмпры а лгз, б рбидг
огсйырбрщ пмакгпрлмз вгэргйылмпрж. Жмаобдглжг
пмакгпрлмз вгэргйылмпрж апгз босннщ п ащобдгллмз
а ожпслиг вжлбкжимз нож жмаобдглжж пмапрагллмбм
Э мробдбгр прогкйглжг огаглиб майбвгры фгллмпрэкж
босннщ, сибщабгр лб мачсь пнймхгллмпры гг хйглма а
ногвпрбайглжж огаглиб. Жйжцлээ вгрбйжбфжэ, рчб
ргйылмпры мвлжу ж лгаогдлмпры а мрлмцглжж восбжу
тжбсо эайэгрпэ нмиббргйэкж лбхжкмпрж (лглбхж
– ам армомк пйсхбг) жу вйэ огаглиб. А рм аогкэ
иби эалмг «слжхждглжг» пмапрагллмз тжбсощ, мрбм
омдгллмз мр апгу, эайэгрпэ ножлбимк вгногппжалщу
МЭквнЭ нолаЭкь
. М бжлргогпмабллмпрж огаглиб а
ожпмаблжж, м гбм мачгк ыкмфжмлбйылмк мрлмцглжж
и босннг пажвгргйыпрасьр: б) прбобргйылмпры, рчбргйы
лмпры а номфгппг ожпмаблжэ, а) вгрбйжбфжэ жмаоб
дглжэ (лм лг лбомхжрбэ), а) лбйжхжг пагрймз ж ргнймз
ббккщ фагрма. Обпщчгллмпры ожпслиб фагрмк: а мвлмк
пйсхбг эоижкж, пагрйщкж, а восбмк пйсхбг
– боэлщкж,
ргклщкж рмлбкж,
– бмаможр ма ыкмфжмлбйылмк пмпрм
элжж огаглиб а кмкглр ожпмаблжэ, м гбм огйбипжомабл
лмпрж жйж лбноэдгллмпрж а паэж п ргкмз ожпслиб. Ащ
амо рмбм жйж жлмбм фагрб огаглимк, агомэрлм, лг кмдгр
пхжрбрыпэ пйсхбзлщк, нмпимйыис фагрмабэ пглпможиб
ргплм паэблб п ыкмфжмлбйылмз джлыь йжхлмпрж ж
пммрлмпжрпэ иби п ргкж жйж жлщкж пмпрмэлжэкж псаш
гирб, рби ж п гбм мрлмцглжэкж и лбхжкщк восбжк. Об
ножкго, а фагрмамк ргпрг мрлмцглжз дгйрщз фагр паэ
щабгрпэ п свжайглжгк, иобплщз п обвмпрыь, пгощз п
Ибдвщз ожпслми мфглжабйпэ а пммрагрпражж п вбллщкж
иожргожэкж нм 15 нбобкгробк а 7абййылмз цибйг мфглми
– 3 вм +3 нм ибдвмкс нбобкгрос, п схгрмк гбм ащобдгл
лмпрж ж жлрглпжалмпрж. Псккболщз абйй пргнглж ащобдгл
лмпрж огтгоглрлмпрж (йжхлмпрлмз лбхжкмпрж) вйэ огаглиб
босннщ нм ибдвмкс ожпслис эайэйпэ фжтомащк нмиббргйгк
ж нмамйэгр нмйымабрыпэ нбобкгрожхгпижкж кгрмвбкж прб
А пмфжбйылщу босннбу пийбвщабьрпэ кгдйжхлмпрлщг мр
лмцглжэ, мробдбьчжг абжкмпаэж схбпрлжима ыржу боснн а
имлиогрлмжпрможхгпимз пжрсбфжж обажржэ мачгпраб. Иби
ащ лж мрйжхбйжпы восб мр восбб аумвэчжг а пмпрба амйыцжу
боснн кбйщг босннщ, млж апгбвб лгпср а памгз пмакгпрлмз вг
эргйылмпрж ж а кгдйжхлмпрлщу мрлмцглжэу пргогмржнщ нмаг
вглжэ, лмокщ, мпмагллмпрж мачглжэ, «эщи», ножпсчжг амйы
цжк босннбк.
МЭишв алднЭопкшв анрммш мнвбопЭаиьып олблж
олуЭищкры йзнлонвбр, лмлонвбопарыцры адЭйлоаьдщ ифклоп
нвбвкзЭ о лбцвопалй а увилй.
Ж иби ащ лж ащйб агйжиб омйы кб
ймз босннщ а номфгппг тмокжомаблжэ йжхлмпрж огаглиб, пбкб
нм пгаг ырб босннб лг пмвбгр жпрможхгпиж имлиогрлщу пмфж
Абдлгзцжг пмфжбйылм лбхжкщг памзпраб йжхлмпрж ог
аглиб амлжибьр лб мплмаг мачгпрагллмжпрможхгпимбм
мнщрб, робвжфжз
блищхт олуЭищклалднЭопкшт анрмм
, имрм
ощг нмпогвпрамк имлрбирлмз кбймз босннщ «вмамвэр» вм пм
лблжэ ибдвмбм огаглиб фгйж ж бвбхж мачгпраб, исйырсощ.
Вйэ огаглиб мрлмцглжг и амобпрлщк ийбппбк «аомпйщг»
ж «вгрж» иби пмфжбйылщк кбиомбосннбк маспймайглм ам
клмбмк мрлмцглжэкж пм памжк айждбзцжк миосдглжгк
ж лбмамомр, нмырмкс
бкЭйзЭ илзроЭ лнвкпЭу ьаиьвпоь
злймивзоклж тЭнЭзпвнопзлж дкЭфйшт биь нвбвкзЭ йзнл 
Мрпьвб амлжибгр лгмаумвжкмпры аийьхглжэ
а жппйгвмаблжг кгрмвжи, пнмпмалщу вбры ногвпрбайглжг м
йжхлмпрлмз лбхжкмпрж вйэ огаглиб лг рмйыим боснн ножлб
Вйэ ыржу фгйгз жпнмйысьрпэ жлщг кгрмвжиж, лбножкго,
иби погвпрам вмнмйлглжэ бобтжхгпижу ног
глрбфжз огаглиб агоабйылщкж вбллщкж. Номамвжкмг ыипнг
ожкглрбрмомк а тмокг памамвлмз агпгвщ п ыйгкглрбкж жбощ
жлргоаыь нмамйэйм нмйсхжры жлтмокбфжь: 1) м пмапрагллм
лбхжкщу вйэ огаглиб йжфбу погвж аомпйщу ж пагопрлжима ж
2) ма мачгз гбм можглрбфжж лб пмфжбйылсь нмжфжь (омйы)
аомпймбм: ксдпись/дглпись жйж лб пмфжбйылсь нмжфжь
огаглиб: пагопрлжиб/кбйщцб; кбйыхжиб/вгамхис.
олоплп д барт фЭопвж
. А нгоамз хбпрж ыипнгожкглрбрмомк
бвбьрпэ амномпщ, ибпбьчжгпэ ащнмйлгллщу огаглимк ож
пслима: «Кмэ пгкыэ», «Кмэ босннб», «Кмз ийбпп». Юрм амн
омпщ ржнб: «Ибимз ж ожпслима ргаг амйыцг апгбм лобажрпэ
Ибимз ожпслми ащйм жлргогплгг апгбм ожпмабры Ирм вгпы
жмаобдгл Шрм млж вгйбьр Бвг рщ » ж но. Ибргк бвбьрпэ
амномпщ огтгоглрмкгрожхгпимбм убобиргоб: «1) Шыж ожпслиж
огаэр рщ умргй ащ нмпкмрогры Нмхгкс 2) Имкс ж аомпйщу
рщ умргй ащ нмиббры памж ожпслиж Нмхгкс » Мрагрщ тжи
пжомабйжпы а номрмимйг ж пмнмпрбайэйжпы п сдг нмйсхгл
Ам армомз хбпрж жлргоаыь ногвйбббйпэ
пвоп озЭдз
«Гпйж
ащ э ащй амйцгалжимк», имрмощз вбгр амкмдлмпры а мама
чгллмк ажвг малбосджры мачсь можглрбфжь жлвжажвб лб
ногвнмхжрбгксь вйэ лгбм амобпрлсь босннс. Псры гбм а пйг
всьчгк: а номфгппг жбомамз агпгвщ кбйглыижз огаглми иби
ащ аджабгрпэ а омйы амйцгалжиб, пнмпмалмбм «ногаобчбрыпэ»
а хгймагиб облмбм амобпрб ж нмйб, бргк жпнщрсгкмкс бвб
ьрпэ амномпщ: 1). А имбм ащ рщ умргй ногаобржрыпэ
– а кб
йщцб а вгамхис (кбйыхжиб) рамгбм амобпрб ам аомпймбм хг
ймагиб 2) Нмхгкс рщ умргй ащ ногаобржрыпэ а... 3) Шрм ащ рщ
рмбвб умргй вгйбры Ащамо огаглимк рмз жйж жлмз пмфжбйылмз
омйж а аммаобдбгкмз пжрсбфжж пмапрагллмбм апгкмбсчгпраб
кмдгр пажвгргйыпрамабры лг рмйыим м ногвнмхржргйылмпрж рмз
жйж жлмз омйж вйэ лгбм, лм ж ма мфглиг жк пмапрагллмз «вг
рпимз» нмжфжж, свмайграмогллмпрж гь ж пргнглж имкнглпб
Гпргпрагллм мджвбры, хрм вгржвмцимйылжиж, лбножкго,
асвср мрвбабры ногвнмхрглжг аомпймз нмжфжж иби вбьчгз

нспры а аммаобдбгкмк нйблг
– жвгбйылмг маогрглжг рмз пам
амвщ ж пбкмпрмэргйылмпрж, имрмощу жк лг уабрбгр, ж ножайж
дглжь и бногрлщк ажвбк вгэргйылмпрж. Рби, ащамо нмжфжж
кбйщцб кмдгр пажвгргйыпрамабры м вгтжфжрг йбпиж ж бамрщ,
мчсчбгкмз огаглимк, хсапраг мрагодгллмпрж ж рогамбж. Ащ
амо нмжфжж пагопрлжиб номржамнмймдлмбм нмйб (мпмагллм а
пйсхбг, имбвб кбйыхжи умхгр ногаобржрыпэ а вгамхис) рогасгр
ножпрбйылмбм алжкблжэ ж вмнмйлжргйылмбм жппйгвмаблжэ
Юрмр ргпр кмдгр ащры ногвймдгл нобиржхгпиж йьамз пм
фжбйылмз босннг а ибхгпраг жбомамбм кмкглрб, мвлбим вйэ
ыипнгожкглрбрмоб мл пнмпмагл вбры жлргогплсь жлтмокб
фжь а имлргипрг ймиспб можглрбфжж хйглма босннщ лб рс жйж
жлсь амобпрлсь кмвгйы нмагвглжэ. А ырмк пйсхбг лгмаум
вжкм вбры амобпрлщг бобвбфжж, лбножкго: 2 бмвб, 5 йгр, 10
йгр, памз амобпр ж памз нмй/ номржамнмймдлщз нмй, вбйгг
20 йгр, 30 йгр, 40 йгр ж р.в.а бажпжкмпрж мр амобпрлмбм пм
Иомкг рмбм, кмбср ащры ногвймдглщ ыипнгожкглрбйылщг
ножгкщ ж кгрмвжиж жсхглжэ лбхжкмпрж (огтгоглрлмпрж)
пмфжбйылмз босннщ вйэ огаглиб.
МвплбзЭ «Оирыпш»
 ырм
номгиржалмг погвпрам жкггр фгйыь ащэплжры пргнглы можгл
рбфжж огаглиб лб пмфжбйылсь босннс аомпйщу/пагопрлжима
мвлмнмймбм йжам пкгцбллмбм пмпрбаб а ргу жйж жлщу лбхж
кщу вйэ лгбм пжрсбфжэу. Юрм пйгвсьчжг пжрсбфжж: 1) маобчг
лжг б нмкмчыь нож пмапрагллмк лгайббмнмйсхжж, 2) нмжпи
мвмаоглжэ ж нмжржалмз мфглиж, 3) нмйсхглжг жлтмокбфжж,
4) можглрбфжэ лб клглжг, мфглис, 5) маобчглжг б нмкмчыь
нож лгайббмнмйсхжж пйбамбм. Рбижк маобмк, ащамо пжрсб
фжз вжирсгрпэ ащвгйгллщкж убобиргожпржибкж огтгоглрлмз
босннщ иби пмфжбйылмз мачлмпрж, «лб лмокщ, фгллмпрж ж
клглжэ имрмомз жлвжажв можглржосгрпэ а памгк нмагвглжж».
Жлщкж пймабкж, вбллбэ
йвплбзЭ кЭмнЭаивкЭ кЭ дйвнвкв
опвмвк нвсвнвкпклоп (дкЭфйлоп) биь нвбвкзЭ вал хнлзлал
А номфгппг номагвглжэ мнщрб ащйж жпнмйымаблщ цгпры
ибормхги п лгмногвгйгллммамачгллщкж пжйсырбкж йьвгз:
рож ибормхиж п пжйсырбкж аомпйщу (вамг ксдхжл, ваг дгл
чжлщ, ксдхжлб ж дглчжлб) ж рож ибормхиж
– п вгрпижкж пж
йсырбкж (вамг кбйыхжима, ваг вгамхиж, кбйыхжи п вгамхимз), б
рбидг ваг ибормллщг тжбсоиж кбйыхжиб ж вгамхиж
– пагопрлж
има жпнщрсгкщу. Пжйсырщ нбо лб ибормхибу нмаголсрщ восб и
восбс, б кгдвс лжкж гпры номпроблпрам вйэ рогрыгз тжбсоиж.
Апг цгпры ибормхги ащийбвщабьрпэ нгогв жпнщрсгкщк вйэ м
лбимкйглжэ, бргк гкс вбгрпэ ибормллбэ вгрпибэ тжбсоиб пммр
агрпрасьчгбм нмйб. Юипнгожкглрбрмо обппибщабгр жпрможж,
бгомгк имрмощу эайэгрпэ огаглми, лмпэчжз жкэ жпнщрсгкмбм.
Ибдвщз пьдгр багоцбгрпэ лгмаумвжкмпрыь маобчглжэ бгомэ
и вгрэк, йжам аомпйщк, ж бвбхб жпнщрсгкмбм бийьхбгрпэ а
рмк, хрмащ багоцжры жпрможь ж нмймджры кмвгйытжбсоис
лб лгмаумвжксь ибормхис. Юипнгожкглрбрмос мпрбгрпэ бтжи
пжомабры а номрмимйг лмкго ибормхиж ж агоабйылщг огбифжж
жпнщрсгкмбм. Иби нобажйм, огаглми пммрлмпжр пжйсырщ п ргкж
жйж жлщкж огбйылщкж йжфбкж, хрм пажвгргйыпрасгр ма гбм
МвплбзЭ «МлфпЭищлк»
. Гпйж кгрмвжиб «Пжйсырщ» ащэа
йэгр пбксь мачсь можглрбфжь лб пмфжбйылсь босннс аомп
йщу пагопрлжима ж пргнглы псашгиржалмз огтгоглрлмпрж гг
вйэ огаглиб, рм кгрмвжиб «Нмхрбйымл» лбнобайглб лб жсхглжг
ыкмфжмлбйылммфглмхлмбм мрлмцглжэ огаглиб и аомпйщк ам
мачг ж и вгрэк рбидг иби и многвгйгллмкс амобпрлмкс нйбпрс
мачгпраб, р. г. пмфжбйылмз кбиомбосннг, п имрмомз мл пгаэ
мрмдвгпрайэгр. Номфгвсоб номагвглжэ рбимаб: огаглис ногвйб
ббгрпэ жбоб а нмхрбйымлб, вйэ ырмбм гкс вбьрпэ 20 нжпгкибо
рмхги п лбнжпбллщкж ибормхибкж
– нмпйблжэкж (12 нмжржа
лмбм ж 8 лгббржалмбм пмвгодблжэ), имрмощг лсдлм мнспржры а
рож нмхрмащу эчжиб
– мвжл вйэ аомпйщу, восбмз вйэ вгргз ж
рогржз вйэ нжпгк, имрмощг лг нмвумвэр лжимкс. А пмвгодблжж
нжпгк мробдглщ нмжржалщг жйж лгббржалщг мфглиж йьвгз
(лбножкго, «Ащ
– пбкщг вмаощг», «Шбпрм пговэрпэ лб кглэ»),
псдвглжэ («Ожимбвб кглэ лг нмвамвэр», «Кглэ макблщабьр
хбпрм»), ыкмфжмлбйылщг убобиргожпржибкж («Э йьайь абп», «Э
абп амьпы» ж но.). Схжрщабьрпэ: мачгг имйжхгпрам маобчглжз
огаглиб и аомпйщк ж пагопрлжибкж, пммрлмцглжг нмжржа
лщу ж лгббржалщу маобчглжз и ибдвмз пмфжбйылмз босннг,
Вйэ многвгйглжэ пргнглж лбхжкмпрж пмфжбйылмз босннщ
вйэ огаглиб ащйб обобамрблб ж бномажомаблб
йвплбзЭ йлбв
инлаЭкь нвбвкзлй олуЭищклал мнлопнЭкопаЭ
– «Мнлзойвп
(мр блбй. proximбte
– айждбзцжз, омвпрагллщз). Псры
кгрмвжиж бийьхбгрпэ а рмк, хрм огаглис а лбхжкщу вйэ лгбм
пжрсбфжэу: обвмпрж, нобвлжиб ж лгайббмнмйсхжэ, амйглж,

ногвмпрбайэгрпэ амкмдлмпры пбкмкс промжры памг пмфжбйы
лмг миосдглжг, пмфжбйылмг номпроблпрам
– лбхжкщу вйэ
лгбм аомпйщу ж пагопрлжима, р. г. огаглми тмокжосгр памь
огтгоглрлсь босннс а пжкамйжхгпимз тмокг. Вйэ ырмбм гкс
вбгрпэ ибормллщз йжпр абоубрлмз аскббж п лбожпмабллщкж
васкэ ноэкмсбмйылжибкж (мвжл а восбмк) ж амйыцжк имйжхгп
рамк пржйжмабллщу тжбсоми йьвгз облмбм фагрб: аомпйщу/
вгргз, ксдпимбм/дглпимбм нмйб. Юрм кмбср ащры машгклщг
тжбсоиж ж обйжхлмбм обкгоб имомамхиж, обпнмймдгллщг нм
ножлфжнс «кброгциж». Ибргк огаглми «нмбосдбгрпэ» ыипнгож
кглрбрмомк а пжрсбфжь обвмпрлмбм нобвлжиб, исйыкжлбфжгз
имрмомбм эайэгрпэ пбйьр, тгзгоагои. Огаглис ногвйбббгрпэ
обпнмймджры пгаэ ж апгу, имбм мл умхгр, лб «лбайьвбргйылмк
нслирг» вйэ мамоглжэ тгзгоагоиб, нож ырмк нмвхгоижабгрпэ,
хрм а фглробйылмк ноэкмсбмйылжиг пбйьр ажвлм йсхцг апгбм,
а погвлгк нмусдг, б а нгожтгожзлмк
– пмапгк лгабдлм.
Нмпйг рмбм, иби огаглми обпнмймджй апгу, лбаба ибдвмбм, лб
йжпрг, гкс ногвйбббгрпэ апнмклжры имбмрм, имбм мл кмб б
ащры. А вмагоцглжг апгбм ыипнгожкглрбрмо ногвйбббгр срмх
лжры нмйсхгллсь иборжлс пмфжбйылмбм миосдглжэ огаглиб,
бобскглржосэ ырм ргк, хрм а пжйс оэвб ножхжл а фглробйылмк
ноэкмсбмйылжиг вмйдлщ мпрбрыпэ рмйыим рож тжбсоиж. Мьащг
вгзпражэ ж нгогкгчглжэ жпнщрсгкмбм тжипжосьрпэ а номрм
имйг. Восббэ пжрсбфжэ кмвгйжосгр боспрлмг пмащржг а джлж
– амйглы. Ргнгоы абоубрлщз йжпр
– ырм амйылжфб,
а фглробйылмк ноэкмсбмйылжиг
– «нбйбрб амйылмбм», и имрм
омкс ножцйж нмпгржргйж. Жлпросифжэ мпрбгрпэ ногдлгз, ж
алмаы лгмаумвжкм срмхлжры ащамощ, «жблбры» ж фглробйы
лмбм ноэкмсбмйылжиб, а имрмомк лбумвжрпэ пбк жпнщрсгкщз,
А номрмимйг тжипжосгрпэ пйгвсьчгг: 1. Пмпрба ащажоб
гкщу жпнщрсгкщк йьвгз
– аомпйщу ж пагопрлжима; 2. Прг
нглы номпроблпрагллмз айжмпрж йжф и жпнщрсгкмкс
– а иб
имк ж рогу ноэкмсбмйылжима млж лбумвэрпэ; 3. Нмоэвимащг
лмкгоб ащамома
– имбм ащаобй нгоащк, армощк... нмпйгвлжк;
имк «апнмклжй» огаглми нмпйг амномпб ыипнгожкглрб
рмоб; 5. Ирм мпрбйпэ нмпйг «жблблжэ» а айждбзцгк и лгкс
номпроблпраг. Вбллбэ кгрмвжиб эайэгрпэ импагллщк, номги
ржалщк ж лгагоабйылщк погвпрамк, нмамйэьчжк пжкамйж
хгпиж кмвгйжомабры огаглис памь огтгоглрлсь босннс, броб
бжабэ йжхлмпрлмпкщпймащг мплмаблжэ ащамома лбхжкщу
йжф. А мрйжхжг мр агоабйылщу кгрмвма, лбножкго, мр пмфжм
кгрожж, «Номипжкгрожэ» тжипжосгр псчлмпрлщг мрлмцглжэ
огаглиб и лбхжкщк восбжк нмпогвпрамк спрблбайжабгкщу
огаглимк йжлгзлщу обппрмэлжз, нож ырмк ащамощ лe мбоб
лжхглщ лж боблжфбкж рмз жйж жлмз мтжфжбйылмз босннщ,
лж амобпрлщкж обкибкж, лж хжпймк. Нож маобамриг огсйы
рбрма ыипнгожкглрб нмвпхжрщабгрпэ: б) мачгг имйжхгпрам ма
обчглжз им аомпйщк ж вгрэк а мрвгйылмпрж, а) нмиббргйж
номпроблпрагллмз айжмпрж хйглма маобмабацгзпэ босннщ:
лбумдвглжг п жпнщрсгкщк а мвлмз млг
– 5 абййма, а нмб
– 3 абййб, а обвгйгллмз
– 1 абйй, а) гпйж ащамо
нмпйг лбнмкжлблжэ
– плжкбгрпэ мвлж абйй, б) псккб нмоэв
имащу лмкгома нм аомпйщк ж пагопрлжибк нм ибдвмкс жпнщ
Псчгпрасгр обпномпроблгллмг клглжг м рмк, хрм вйэ огаглиб
пгкыэ эайэгрпэ лбжамйгг огтгоглрлмз босннмз ж анймры вм
нмвомпримамбм амобпрб, имбвб нмэайэьрпэ рби лбщабгкщг
пбкмвгэргйылщг босннщ кмймвгдж, лбхжкмпры пгкыж мпрб
грпэ лб нгоамк кгпрг. Юрм лбхжр, хрм босннб пагопрлжима
йжцы и ьлмцгпимкс амобпрс кмдгр ножмаогпрж памзпрам ог
тгоглрлмпрж, р. г.
омлолбклоп бшпщ орбчвзплй аиькж кЭ нЭд
апв ифклоп нвбвкзЭ
. А ырмк, лб нгоащз абйэв, агппнмолмк
тбирг, кмдгр ащры, пйгвсгр спмклжрыпэ. Амнгоащу, нмвбайэ
ьчгг амйыцжлпрам нпжумймбжхгпижу имлфгнфжз м айжэлжж
босннщ пагопрлжима лб огаглиб, имрмощг, ипрбрж, биржалм
обобабрщабьрпэ йжцы а нмпйгвлжг вгпэржйгржэ, ащйж нмйс
хглщ лб кбргожбйг огбйбкглржомабллщу боснн (вгрпбвмапижу,
цимйылщу ж но.), р.г. лб босннбx ножлбвйгдлмпрж, б лг лб ог
тгоглрлщу босннбу, жаобллщу пбкжк огаглимк. А рм аогкэ,
иби жсхглжг боснн ногвнмхрглжэ, лбножкго, а ырлмбобтжхгп
ижу жппйгвмаблжэу вгрпимбм тмйыиймоб ж ащрб, вгкмлпрожосгр
ащпмись лбхжкмпры вгрпимз босннщ вйэ тмокжомаблжэ йжх
лмпрж огаглиб ж лбйжхжг мпмамз вгрпимз псаисйырсощ алсрож
лжу. Амармощу, псчгпрасьчжг а нпжумймбжж вбллщг, а мпм
агллмпрж лбнобайглжг жппйгвмаблжз Б. А. Ибнмомдфб ж К. Ж.
Мжпжлмз, ащэайэьр нмрогалмпрж огаглиб а мачглжж ж абж
кмвгзпражж пм пагопрлжибкж иби гбм нмрогалмпры а вмаомдг
йбргйылмк алжкблжж, а вгймамк пмросвлжхгпраг, а сабдглжж,
абжкмнмлжкблжж ж пмнгогджаблжж. Юрж жппйгвмаблжэ нм
ибщабьр, хрм сдг а вмцимйылмк амобпрг, а рожнэры йгр, а
вгрпимз босннг гпры рбижг вгрж, имрмощг нм нобас кмбср ащры
лбаблщ огтгоглрлщкж йжфбкж. Юрж вгрж ногвгйылм хсапраж
ргйылщ и амвгзпражэк пагопрлжима, млж можглржомаблщ а ма
чглжж ногдвг апгбм лб нборлгоб, б лг лб пгаэ, вйэ лжу убоби
рголм мрлмцглжг а пагопрлжис, иби и псашгирс, вмпрмзлмкс
сабдглжэ ж алжкблжэ. Рбимз огаглми ам апгу пжрсбфжэу пма
кгпрлмз вгэргйылмпрж нмйысгрпэ лгжкгллмз нмнсйэолмпрыь
пагопрлжима, номэайээ нмвйжллм бскбллмг мрлмцглжг и лжк,
р. г. мл эайэгрпэ лмпжргйгк йжхлмпрлмпкщпймамбм ржнб мрлм
цглжз а вгрпимз босннг, нож имрмомз кмржамк гбм нмагвглжэ
А нпжумймбжж ж нгвббмбжиг лгкбйм жппйгвмаблжз, имрм
ощг вбьр мплмаблжг ногвнмймджры, хрм гпйж кббжпробйылмз
йжлжгз пмфжбйжбфжж эайэгрпэ йжхлмпрлм лбхжкбэ вгэргйы
лмпры п огтгоглрлщкж вйэ огаглиб аомпйщкж, рм жлвжаж
всбйжбфжэ огаглиб сдг а вмцимйылмк амобпрг жлрглпжалм
номргибгр а номфгппг мачглжэ пм пагопрлжибкж, имрмощг нм
Пйгвмабргйылм, сдг а вмцимйылмк амобпрг а ибхгпраг
огтгоглрлщу йжф с огаглиб кмбср ащры лг рмйыим аомпйщг
йьвж, лм ж пагопрлжиж. Огтгоглрлщз пагопрлжи лгмаумвжк
огаглис вйэ пмакгпрлмбм огцглжэ пнгфжтжхгпижу бвбх, им
рмощг мл лг умхгр жйж лг кмдгр мпсчгпражры пм аомпйщк.
Тслифжж огтгоглрлмз босннщ нмамйэьр многвгйжры об
йжхжэ кгдвс босннмз аомпйщу ж босннмз пагопрлжима иби
псашгирма айжэлжз лб йжхлмпры огаглиб. А ибимз пргнглж
памзпрамк огтгоглрлмпрж, лбхжкмпрж кмдгр майбвбры вм
Нсргк бобтжхгпимз ногглрбфжж а вгрпимк ожпслиг ном
пкброжабгрпэ мрлмцглжг огаглиб и босннбк, хйглмк имрм
ощу мл эайэгрпэ
– и пгкыг (босннг аомпйщу), вгрпбвмапимз
босннг ж ийбппс (босннг пагопрлжима). Абдлгзцжк иожрг
ожгк йжхлмпрлмз лбхжкмпрж босннщ а ожпслиг огаглиб
эайэгрпэ жмаобдглжг йьвгз: жу имйжхгпрам, пммрагрпражг
огбйылмкс пмпрбас босннщ, номнмофжж тжбсо, вгрбйж, номож
пмаиб ж фагрмабэ ббккб. Гпйж ибдвщз вмцимйылжи а ожпслиг
«Кмэ пгкыэ» жмаобдбй хгймагхгпижг тжбсощ аомпйщу ж вг
ргз, рм а ожпслиг «Кмэ босннб» йжцы а 48% пйсхбга малбос
джабьрпэ жмаобдглжэ йьвгз. Нож ырмк: гпйж вйэ нгоамбм
ожпслиб убобирголщ клмбмтжбсолщг имкнмжфжж
– босннщ,
пмпрмэчжг ж 45 жйж вбдг 67 хгймаги, рм ам армомк ожпслиг
нмхрж апгбвб лбожпмаблб мвлб тжбсоб, иби нобажйм, ырм пбк
ожпсьчжз, гбм бармнморогр. Рбимг ногвпрбайглжг мрагхбгр
ножлфжнс: «Кмэ босннa
– ырм э». А ожпслиг пгкыж лбжам
йгг лбхжкщк хгймагимк эайэгрпэ кбкб, млб жмаобдбгрпэ
мащхлм а фглрог имкнмжфжж, ырм пбкбэ иоснлбэ тжбсоб ж
лбжамйгг прбобргйылм номожпмабллбэ. А жмаобдглжж вгрпб
вмапимз босннщ вмамйылм огвим кмдлм малбосджры нморогр
ампнжрбргйылжфщ, брм а жащриг лбайьвбьрпэ жмаобдглжэ
обйжхлщу бипгппсбома (прмйщ, иомабрж, цибтщ
– а 38% ож
пслима), жбосциж (кбцжлщ, исийщ
– а 27%), фагрщ лб милбу
ж прмйг
– 20%. Апг вгрж ожпсьр босннс а бкилсрмк ном
проблпраг, хбчг апгбм мхгохжабэ агпы йжпр нм нгожкгрос ргк
лщк ибоблвбцмк, а рм аогкэ, иби а ожпслиг пгкыж, вбдг гпйж
ырм ащйм жмаобдглжг жлргоыгоб, бкилсрмпры йжам мрпсрп
рамабйб, йжам ащйб йжцы хбпржхлмз (лбножкго, рмйыим йж
Мхгажвлм, хрм вйэ нэржйгрлжу вгргз «маоб кжоб» (Б.
млрыга) вгрпбвмапимз босннщ
– ырм ногдвг апгбм кжо ногвкг
рма, имрмощг пжкамйжжосьр «всу босннщ», рмр ржн мрлмцглжз,
имрмощг а лгз птмокжомабйжпы. Вгрж нмхрж лг жмаобдбьр
пмакгпрлсь вгэргйылмпры (тмокщ пмакгпрлмз джлж) пм пагоп
рлжибкж а босннг, йжцы жлмбвб ырм
– схгалмг блэржг, а имрм
омк тжбсощ номпроблпрагллм обмачглщ. А жмаобдглжж дг
пгкыж, кгдвс ргк, лбайьвбгрпэ ргплмг номпроблпрагллмг обп
нмймдглжг тжбсо, хрм эайэгрпэ нмиббргйгк ыкмфжмлбйылмз
айжмпрж хйглма пгкыж; хбпрм а ыржу ожпслибу ножпсрпрасьр
вйэ вмцимйылжиб ножлбвйгджр пгкыг. Пгкыэ
– лбжамйгг
ногвпрбайгллбэ пмфжбйылбэ босннб ж вйэ кйбвцгбм цимйыл
лжиб. А нэры йгр лбхжкмпры гг лбжамйгг агйжиб нм побалг
лжь п босннмз пагопрлжима. Мвлбим мр прбоцгбм вмцимйы
лмбм и кйбвцгкс цимйылмкс амобпрс обоща а лбхжкмпрж
пгкыж ж вгрпимз босннщ скглыцбгрпэ. Гпйж с вгргз нэрж
цгпрж йгр нобиржхгпиж лгр облжфщ нмиббргйгз а ожпслибу
«Кмэ пгкыэ», рм с вгргз ампыкж йгр нмиббргйж огтгоглр
Осйгамкс ийбппс масхбьчжупэ цгпржйгрми, ножлбвйгджр
мпмабэ омйы, нмпимйыис мл
– номкгдсрмхлбэ тмокб кгдвс
вгрпбвмк ж цимймз: вм магвб
– вгрж схбрпэ, нмпйг магвб жб
обьр, апг ырм
– мпсчгпрайэгрпэ а мвлмк нмкгчглжж вгрпимбм
пбвб. Мрпьвб
кривалж зиЭоо
ногвмпрбайэгр лбжамйгг «хжпрщг»
спймажэ вйэ
ызомвнйвкпЭищклал ЭкЭидЭ ифклопклж дкЭф
йлоп плж бвьпвищклоп
, имрмобэ жлргбожосгр босннс. Нмв
хгоилгк, хрм схгалбэ вгэргйылмпры а вбллмз пжрсбфжж, нм
псрж памгз, эайэгрпэ пмакгпрлмз вгэргйылмпрыь имбиржалмбм
ржнб (оэвмк, лм лг акгпрг). Б жбомабэ вгэргйылмпры
– жл
ргобиржалмбм ржнб, нмырмкс лсйгамз ийбпп мрйжхбьр мхглы
лжижг нмиббргйж огтгоглрлмпрж (лбхжкмпрж) ырмз нгоамз
босннщ ножлбвйгдлмпрж. Обйжхжэ а абййбу «Кмэ босннб» ж
«Кмз ийбпп» с мвлжу ж ргу дг вгргз, лбумвэчжупэ а мвлжу ж
ргу дг тжжхгпижу спймажэу, маспймайглщ ргк, хрм нпжум
ймбжхгпиж вйэ вгргз ырж ваг мвжлбимащг босннщ эайэьрпэ
, нмпимйыис обйжхлщ рг йжхлмпрлмпкщпймащг
мрлмцглжэ, имрмощг амлжибьр а номфгппг жу пмакгпрлмз
Побалжк ваб ожпслиб цгпржйгрлгбм огаглиб ж «лсйг
амбм» ийбппб лб ргкс «Кмз ийбпп» ж «Кмэ босннб», ащнмйлгл
лщу а мвжл вглы, имрмощг сагвжргйылм вгкмлпрожосьр эалщг
обйжхжэ йжхлмпрлмпкщпймамг мрлмцглжг кбйыхжиб и ыржк
босннбк ножлбвйгдлмпрж (ожп. 19). Об агоулгк ожпслиг лб
ожпмаблб вгрпбвмапибэ босннб
– кбипжкбйылм лбхжкщг вйэ
кбйыхжиб пагопрлжиж п ампнжрбргйылжфгз акгпрг
– а нобв
лжхлмк умомамвг п фагрбкж а осибу. Собалмагцгллбэ имк
нмжфжэ, рчбргйылмпры номожпмаиж вгрбйгз, умомцм мрма
обдгллбэ жлвжажвсбйжжомабллмпры кбйыхжима ж вгамхги,
эоибэ ж обвмпрлбэ дгйрмиобплмгйглбэ ббккб
– апё пажвг
ргйыпрасгр м нмжржалмк ббокмлжжомабллмк мрлмцглжж ог
аглиб ж и босннг а фгймк, ж и ампнжрбргйылжфг, ж и пгаг иби
хйглс вбллмбм пммачгпраб (бармнморогр кбйыхжиб
– пбкбэ
иоснлбэ тжбсоб пм апгкж ножлбибкж жлвжажвсбйылмпрж).
Ргк амйгг свжажргйгл ожпслми ырмбм огаглиб «Кмз ийбпп»
п вжбкгробйылм номржамнмймдлщкж убобиргожпржибкж (пк.
ожп. 20):
агвы ырм рг дг вгрж а рмк дг нмкгчглжж! Пкгчгл
лбэ айгам вжпббокмлжхлбэ имкнмжфжэ, лгаомржхгпибэ б
црожумаиб, хголщг иосбж акгпрм схжргйылжфщ ж схглжима,
нож ырмк схжргйылжфб мр вгргз мрвгйглб джолмз агоржибйы
лмз йжлжгз, хрм бмаможр м пжкамйжхгпимк гг мрхсдвглжж мр
ийбппб, дгйблжж мрбмомвжрыпэ мр лгг. А ожпслиг эоим ащоб
дгл амобпрлмз огбогпп огаглиб, пажвгргйыпрасьчжз м хсап
раг рогамбж ж нпжумыкмфжмлбйылмбм лгайббмнмйсхжэ кбйы
хжиб а вбллмз пмфжбйылмз пжрсбфжж. Жмаобдгллщз алжс
боугржнжхгпижз иогпр пм клмдгпрагллщкж нгогхгоижаблж
экж пжкамйжжосгр лгмпмлбллмг дгйблжг кбйыхжиб биощры
Об мплмаблжж ащвгйгллщу машгиржалщу иожргожга ог
тгоглрлмпрж (лбхжкмпрж) босннщ вйэ огаглиб нмэайэгрпэ
амкмдлмпры лг рмйыим имйжхгпрагллмбм, лм ж ибхгпрагллмбм
блбйжб ожпслима. Бобтжхгпижг ногглрбфжж тжжхгпимбм
номпроблпраб, а имрмомк мажрбгр пмфжбйылбэ босннб, ног
ргонгабьр псчгпрагллщг жкглглжэ п амобпрмк вгргз. Гпйж
вйэ ожпслима нэрж
– цгпржйгрлжу вгргз убобирголб бкилс
рмпры, биощрмпры, жмйжомабллмпры мр кжоб (лбйжхжг хголмз
обкиж нм нгожкгрос йжпрб, црожумаиб ж смощ а номпроблп
раг йжпрб, ногсагйжхгллщз нмй, гкйэ жйж рсхж лб лгаг ж
но.); рм с вгргз цгпрж ж мпмагллм ампыкж йгр номпроблпрам
иби ащ мхжчбгрпэ, прблмаэпы амйгг памамвлщк мр лглсдлщу
Маоб пмфжбйылмз босннщ иби «Кжоб б жбмомвыь»
спрснбгр кгпрм маобс босннщ, «мриощрмз кжос». Мвлбим
а ожпслиг пгкыж нм побалглжь п ожпслибкж вгрпбвмапимз
босннщ ж цимйылмбм ийбппб и ампыкж бмвбк «хгймагхгп
имг номпроблпрам» ргплжр «номпроблпрам агчгз»: кгагйж,
ргулжиж, нмвомалмпргз жлргоыгоб ж р.в. Убобирголщз вйэ
вмцимйылжима «агчжк» а жмаобдглжж босннщ ж ийбппб
обпномпроблэгрпэ а кйбвцгк цимйылмк амобпрг ж лб пг
кыь. Апг хбчг вгрж (ж кбйыхжиж, ж вгамхиж) жмаобдбьр
«пжкамйщ айббмпмпрмэлжэ» пгкыж: ргйгажмощ, кгагйылщг
прглиж, имаощ, нмпсвс, илжбж а цибтбу, нжблжлм ж р.в., б
вйэ жмаобдглжэ йьвгз, хйглма пгкыж
– бхбпрсь кгпрб
сдг лг мпрбгрпэ. Вйэ кбйыхжимавмцимйылжима вмамйылм
хбпрм ожпмаблжг клмбмырбдлмбм вмкб ж оэвмк бармкмажйэ,
а имрмомк обпнмйбббьрпэ хйглщ пгкыж, б вйэ вгамхги ырм
ожпмаблжг имклбрщ жлсрож, гг саоблпраб. Мвлбим п ам
обпрмк лбкгхбгрпэ рглвглфжэ нгогумвб мр жмаобдглжэ
пгкыж а жлргоыгог (вгрж ожпмабйж вмк плбосдж аг йьвгз,
машэплээ, хрм «апг
– вмкб», йжам жмаобдбйж хйглма пг
кыж лб тмлг алсрогллгбм саоблпраб имклбр)
– и жмаобдг
лжь пгкыж а ыипргоыгог» (хйглщ пгкыж ожпмабйжпы лб йсбс,
с огиж, йжам ырм ащй номпрм «тмрмбобтжхгпижз нморогр»
Об мплмаг номагвгллмбм
, амйыцжлпрам вгргз
апгу амобпрма мркгхбьр ожпслми «Кмэ пгкыэ» иби пбкщз
иобпжащз. Ам аогкэ ожпмаблжэ вгрж, иби нобажйм, п амйыцжк
жлргогпмк мрлмпэрпэ и бвблжь, прбобргйылм ащожпмащабьр
вгрбйж, жпнмйысэ пагрйсь ж ргнйсь ббккс фагрма, хрм рбидг
пажвгргйыпрасгр м амйгг нмймджргйылмк ыкмфжмлбйылмк мр
лмцглжж и вбллмз пмфжбйылмз босннг, м гг лбхжкмпрж вйэ
вгргз. Абдлгзцжк нмиббргйгк огтгоглрлмпрж босннщ эа
йэгрпэ жмаобдглжг йьвгз
– хйглма босннщ ж жмаобдглжг
Э. Ивгпы схжрщабгрпэ пммрагрпражг имйжхгпраб нгопмлбдгз
огбйылмкс пмпрбас босннщ, бвгиабрлмг обпнмймдглжг жу лб
кгпрг (мрпсрпражг жмйэфжж, Э
– погвж восбжу); лбйжхжг пма
кгпрлмз вгэргйылмпрж, жлвжажвсбйжбфжэ а жмаобдглжж Э,
аомпйщу ж пагопрлжима, бвгиабрлщг обкгощ тжбсо ж р.в. Апг
ырж ножлбиж эайэьрпэ импагллщк ащобдглжгк лбхжкмпрж
вйэ огаглиб босннщ иби пмфжбйылмз мачлмпрж, майбвбьчгз
пнймхгллмпрыь ж гвжлпрамк фгйж, жлргбожомабллмпрыь Э а
лгз, нож мачгк нмжржалмк мрлмцглжж Э и хйглбк босннщ,
свмайграмогллмпрыь мр ножлбвйгдлмпрж и лгз. Бобтжхгпижг
ногглрбфжж ырмбм нбобкгроб мрйжхбьрпэ амйыцжк клмбмма
обжгк ж псчгпрагллм обйжхбьрпэ а бажпжкмпрж мр амобпрб
жпнщрсгкмбм, нмйб ж ргкщ ожпслиб. Мачбэ иборжлб жмаоб
дглжэ вгрыкж босннщ иби «пмфжбйылмбм номпроблпраб» вг
плбхбйб лгр йьвгз (б гпры вблжэ, жлргоыго, кгагйы ж р.в.);
бргк нмэайэьрпэ йьвж, лм ырм пимогг пугкщ аг нож
бргк нмэайэгрпэ жмаобдглжг Э, хбпрм ырм фглро апгбм
ж йжцы бргк пмфжбйылбэ босннб ащпрснбгр иби гвжлп
Мвлбим ырб мамачгллмжвгбйылбэ иборжлб а лбхжргйылмз
пргнглж мибщабгрпэ вбйгимз мр жпржлщ, имбвб огхы жвгр ма
блбйжг мрвгйылщу имлиогрлщу псвга вгргз, жу хсапраб айббм
нмйсхжэ, бчжчгллмпрж а пгкыг. Обножкго, Вжкб З. (7 йгр)
лбожпмабй мхглы иоснлм кбкс с нйжрщ, лбхжргйылм кглыцг а
восбмз имклбрг нбнс, пжвэчгбм пнжлмз а иогпйг с ргйгажмоб,
б пгаэ с лмб нбнщ лб агймпжнгвг рбижк кбйглыижк бмймамлм
бмк аг ножлбима жлвжажвсбйылмпрж, хрм росвлм побс б
кгржры. Жйж
– Бйжлб В. (6 йгр) лбожпмабйб памжу омвжргйгз
мимйм вмкб, аэацжупэ б осиж, б пгаэ а милг вмкб пнжлмз и
С цгпржйгрми а вгрпимк пбвс, лбхбацжу масхглжг нм
цимйылмз номбобккг, нмэайэгрпэ гчг мвлб босннб ножлб
– ийбпп, ж умрэ тбиржхгпиж, иби сдг мркгхбймпы,
олопЭа олуЭищклж анрммш лопЭвпоь квдйвккшй, йвкьвпоь зл
нвккшй лбнЭдлй олбвнгЭкв олайвопклж бвьпвищклоп, мльаиь
впоь клалв нвсвнвкпклв иул
– рфпвищ.
Иби номжпумвжр тмо
кжомаблжг ногвпрбайглжз м ийбппг иби пмфжбйылмз босннг с
огаглиб а ргхглжг ырмбм нгоамбм схгалмбм бмвб А ибимз прг
нглж лбхжкб ж ыкмфжмлбйылм лбпщчглб вйэ лгбм пмфжбйы
лбэ джлы ийбппб Иби номжпумвжр аумдвглжг огаглиб а ырс
лмась джлы а лбхбйг ж имлфг схгалмбм бмвб Агвы огаглми
номвмйдбгр мпрбабрыпэ хйглмк восбжу пмфжбйылщу боснн
– а
вгрпимк пбвс ж пгкыг. Иби айжэгр бвбнрбфжэ и спймажэк
цимйылмбм масхглжэ лб гбм мрлмцглжг и вгрпимкс пбвс ж пг
И имлфс схгалмбм бмвб номжмцйм мачгг сагйжхглжг
нмиббргйгз йжхлмпрлмз лбхжкмпрж ибдвмз пмфжбйылмз
босннщ, а имрмось аумвжй огаглми: гпйж вйэ пгкыж ж вгрпб
вмапимз босннщ ырм сагйжхглжг ащйм лглбхжргйылщк, рм
нмиббргйж ийбппб ащомпйж аромг. Юрж жкглглжэ пажвгргйы
прасьр ма мачгк омпрг «пмфжбйылмбм ажвглжэ» ж ащвгйглжэ
огаглимк босннщ, а имрмось мл аумвжр, мпмлблжэ фгймпр
лмпрж ж абдлмпрж гг вйэ пгаэ, р. г.
л алднЭопЭк вв ифкло
пклж дкЭфйлоп
вйэ лгбм. Ма ырмк бмаможр ж ибхгпрагллщз
блбйж ожпслима, п рмхиж оглжэ «нгопмлжтжфжомабллмпрж»
жмаобдглжэ, вгпы абдлм, имбм ж иби ожпсьр вгрж, нмп
имйыис пбк тбир жмаобдглжэ огаглимк рмбм жйж жлмбм хйглб
Нвсвнвкпкшй иуЭй, ашнЭдпвиьй анрммш зЭз «ол
алзрмклал орбчвзпЭ» йларп бшпщ зЭз аднлоишв (нлбпви,
рфпвиь), пЭз  оавнопкз (плаЭнц мл анрммв  лбклзиЭо
Вйэ нгоамийбпплжимацгпржйгрми имйжхгпрам рбижу
лбхжкщу йжф обпргр и имлфс бмвб: схжргйылжфс ожпсьр сдг
нмхрж апг вгрж, ампнжрбргйылжфс п 20 вм 60% вгргз, б нмор
огрщ пагопрлжима тжбсожосьр а ожпслибу «Кмз ийбпп» с апгу
вгргз (номржа 70% а лбхбйг бмвб), нож ырмк мачгг имйжхгпрам
жу амобпрбгр. Мвлбим ножкгхбргйгл тбир: а ожпслиг «Кмэ
босннб» тжбсо пагопрлжима амйыцг, хгк а ожпслиг «Кмз
– нмхрж ибдвщз ж босннщ миббйпэ бнгхбрйгллщк а
ожпслиг рмабожчб пм апгкж ножлбибкж жлвжажвсбйылмпрж,
вб ж пмакгпрлбэ вгэргйылмпры вгргз ащбйэвжр амйгг облмма
облмз: ырм ж номбсйиж, ж жбощ, ж блэржэ п ампнжрбргйылж
фгз. Жлргбожомабллмпры огаглиб а босннг, р. г. жмаобдглжг
пгаэ погвж пагопрлжима а спймажэу вгрпимбм пбвб ж цимйы
лмбм ийбппб рбидг нмжржалм жкглэгрпэ и имлфс бмвб; авамг
Рбижк маобмк,
а анрммв хвопивплз лбкЭнргилощ алднЭо
пЭкв орбчвзпаклж дкЭфйлоп олуЭищклж анрммш а гдк нв
бвкзЭ. Млгкл озЭдЭпщ, фпл а бЭкклж анрммв а увилй млдпакл
лорцвопаиьвпоь мнлувоо ЭбЭмпЭу бвпвж з клашй роилаьй
хзлищклж гдк
– з злкур албЭ норкз бвпвж опЭклаьпоь аов
бливв олбвнгЭпвищкшй, кЭошцвккшй млилгпвищкшй ыйл
уьй, фпл оабвпвищопарвп лб ЭбвзаЭпклж ЭбЭмпЭу бвпвж
з роилаьй лбрфвкь.
Мвлбим ырб иборжлб мрльвы лг эайэгрпэ
вйэ апгу цгпржйгрми ржнжхлмз. А вбллмк амобпрг многвгйэ
Блбймбжхлмг мапйгвмаблжг а пмпгвлгк вгрпимк пбвс а I
(лсйгамк) ийбппг «Б» нмиббйм амйгг лжижг абййщ псашги
ржалмз лбхжкмпрж нм апгк босннбк, а мпмагллмпрж нм ийбппс
(мл пмпрбажй мрожфбргйылсь агйжхжлс
– 1,4). Шрм дг вгрж
ожпсьр А оэвг пйсхбга вйэ огаглиб «Кмз ийбпп» ногвпрба
йэгр пмамз маоб клмбмырбдлмбм вблжэ, алсроы имрмомбм мл
лг нмкгчбгр лж пгаэ, лж мвлмийбпплжима, лж схжргйылжфс.
Мжам, ожпсэ жлргоыго ийбпплмз имклбрщ, огаглми «бащабгр»
лбожпмабры пгаэ, жйж ожпсгр пгаэ лб восбмз прмомлг йжпрб,
йжам мрбмобджабгр пгаэ мр ийбппб ногвкгрбкж ж йжлжэкж.
Ножкгхбргйгл вгпы ожпслми Рблж В., бвг жмаобдбгрпэ барм
нморогр п кбппмз вгрбйгз мвгдвщ, нмортгйгк, а эоимк нйбрыг,
б оэвмк хголщк ибоблвбцмк ащпмибэ богцгхгллбэ абцлэ:
«Ивгпы кмз ийбпп,»
– нмэплэгр вгамхиб. Нмвмалщг бобтж
хгпижг ногглрбфжж пажвгргйыпрасьр
л бвдкпваннлаЭкклоп
нвбвкзЭ а бЭкклж олуЭищклж анрммв, квмньп, лпавнгвк й
зиЭооклал злиивзпаЭ зЭз увилал, Э оивблаЭпвищкл, л квбиЭал
млирф а оЭйлй злиивзпав  л квомлолбклоп рфпвиь лбвомв
фпщ дкЭфйры олайвопкры бвьпвищклопщ, омлолбкры омилппщ
Нмйсхгллщг ожпслиж мрйжхбьрпэ лгащобжргйылмпрыь, лг
аогдлмпрыь, «мвжлбимампрыь», лжижкж ыпргржхгпижкж убоби
ргожпржибкж. Эоим ащобдгл амобпрлмз огбогпп: иби асврм ож
пмабйж вгрж хгрщогунэрж, б лг ампыкжвгаэрж йгр. Вгрж нмхрж
лг ожпсьр йьвгз
– лж пгаэ, лж схжргйылжфс, лж пагопрлжима, б
гпйж хгймагхгпижг тжбсощ апг дг нмэайэьрпэ, рм млж ногвгйылм
вгжлвжажвсбйжжомаблщ: аг ножлбима нмйб, амобпрб, хбпрм
аг хбпргз ргйб, йжф ж но. Нмхрж с нмймажлщ вгргз лбожпмабл
лбэ тжбсоб схжргйылжфщ миббйбпы пргормз. Ибима мплмалмз
йгзркмржа ожпслима Юрм: хголщг иабвобрщ ж ноэкмсбмйылжиж
ийбпплмз вмпиж, нмомз лжхгбм, иомкг ырмбм хголмбм иабвобрб,
хрм номжамвжр блгрсчгг ангхбрйглжг. А рм дг аогкэ а ожпслибу
гпры мхглы рчбргйылм ащожпмабллщг, пимогг, биисобрлм пожпм
абллщг рбайжфщ, асиащ бйтбажрб, нгогнжпбллщг проблжфщ ж
схгалжима. Обножкго, а ожпслиг Пгобгэ Б. амйыцсь хбпры йжпрб
блжкбгр бвбхб, лбв лгз биисобрлщг прмйажиж фжто рбайжфщ
склмдглжэ, б алжс лбхгохгллщг нм йжлгзиг ноэкмсбмйылжиж,
Гпйж побалжры ырж ожпслиж п ожпслибкж «Кмэ пгкыэ», рм
прблмажрпэ эплм, хрм вгйм рср лг а лгскглжж вгргз ожпмабры.
Бобтжхгпижг ногглрбфжж армомийбпплжима пажвгргйыпрасьр
жкгллм м эалмк лгайббмнмйсхжж пжрсбфжж а ийбппг, нмащцгл
лмз рогамдлмпрж, пробубу вгргз нгогв цимйылмз вгзпражргйы
лмпрыь, имлтйжирлмпрыь абжкммрлмцглжз алсрож босннщ,
бросвлглжэу а мачглжж, лгаомржхгпижу огбифжэу ж но. (ырм
нмвраговжйж лбайьвглжэ ж мномп). Мрльвы лг айгпрэчбэ пм
фжбйылмнпжумймбжхгпибэ бркмптгоб а босннг а имлфг нгоамбм
бмвб масхглжэ спсбсажйбпы лгббржалщкж номэайглжэкж ыкмфж
Об мплмаблжж огсйырбрма вжбблмпржхгпижу ожпслима кщ
анобаг бмаможры лг м огтгоглрлмпрж ийбппб вйэ вгргз, б ма
гбм блржогтгоглрлмпрж. Нм апгз агомэрлмпрж, а ырмк ийбппг
кщ прмйилсйжпы п эайглжгк цимйылмз вгбвбнрбфжж, нож
имрмомз абжкммрлмцглжэ кгдвс схжргйгк ж ийбппмк лмпэр
пиощрм имлтйжирлщз убобирго. Прблвборжжомабллбэ агпгвб
п схжргйылжфгз нмвраговжйб лбцг ногвнмймдглжг: гг барм
ожрболщг мрлмцглжэ п вгрыкж, мажйжг тмокбйжмабллщу
кмкглрма а мачглжж ащщабйж а вгрэу пиощрмг пмномржайг
Жппйгвмаблжг а мвлмз ж кмпимапижу цимй нмиббйм, хрм мр
ожфбргйылщз бобтжхгпижз маоб ийбппб с схжргйэ паэбл п лгбб
ржалщк мрлмцглжгк цимйылжима и пмфжбйылмкс номпроблпрас
памгбм ийбппб, а рм аогкэ, иби нмймджргйылщз лг жкггр рбимз
мвлмлбхлмз паэж.
ОлуЭищклв мнлопнЭкопал лпклхвкж а овйщв
 хзлив аломнкйЭвпоь бвпщй, зЭз нЭдбвивкклв кЭ бав фЭоп

лпклхвкь ол аднлоишй  лпклхвкь ол оавнопкзЭй. Мн ыплй
лпклхвкь ол оавнопкзЭй аломнкйЭыпоь ыйлулкЭищкл бливв
млдпакл, Э йн аднлоишт мнвбопЭаивк а зЭнпкв йнЭ нвбвкзЭ
Кмржабфжмллмпкщпймабэ лбнобайгллмпры вгэргйылмпрж
– ампнжрбргйэ жйж схжргйэ
– ам клмбмк многвгйэгр
пмвгодблжг пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз а босннг, сом
аглы гг пмфжбйылмнпжумймбжхгпижу нбобкгрома ж пбкмхсап
ражг ибдвмбм огаглиб а лгз. Юрм лбхжр, хрм мр рмбм, а ибимз
пргнглж пмфжбйылбэ босннб иби джамз мобблжк ногвпрба
йглб а пмлблжж нгвббмбб ж а ибимз пргнглж нгвббмб «ажвжр»
ибдвмбм огаглиб а лгз, бажпжр а имлгхлмк пхгрг ж нпжумйм
бжхгпижз ийжкбр вмаомдгйбргйылмпрж ж рамохгпраб
– п мв
лмз прмомлщ, ж псашгиржалбэ лбхжкмпры вбллмз пмфжбйылмз
Вгспймалм, а пмлблжж вмцимйылжима пймам «Босннб,
ийбпп» жкггр лбхглжг лг прмйыим «пмфжбйылмнпжумймбж
– босннб иби мачлмпры («лбцб восдлбэ босннб»), лм
ж хжпрм «тжжхгпимг»
– босннб, ийбпп, иби бкилсрмг ном
проблпрам («кщ жвгк а ийбпп»). А рм дг аогкэ пймам «пгкыэ»
жкггр, иббймпы ащ, ногдвг апгбм пмфжбйылмнпжумймбжхгпижз
– ырм йьвж, хйглщ пгкыж, мрпьвб ж жу жмаобдглжг
а ожпслибу. Мвлбим блбйж ожпслима вмцимйылжима нмиббй,
хрм маоб пгкыж аийьхбгр лг рмйыим жмаобдглжг йьвгз, лм ж
рм, хрм жу миосдбгр, жлргоыго вмкб, йжам пбк вмк ж пбв, вмкбц
лжг джамрлщг ж но. Жлбхг: вйэ огаглиб пгкыэ лг рмйыим пмфж
бйылмнпжумймбжхгпимг нмлэржг, лм ж тжжхгпимг,
– р.г. рм
номпроблпрам, а имрмомг огаглми нмкгчбгр памь пгкыь ж гбм
ыкмфжмлбйылмг пбкмхсапражг а лгз. Иби кщ ж ногвнмйбббйж,
п амобпрмк пммрлмцглжг «тжжхгпимг/пмфжбйылмнпжумйм
бжхгпимг» а ожпслибу «Кмэ пгкыэ»
– «Кмэ босннб»
– «Кмз
ийбпп» псчгпрагллм кглэгрпэ: мр жмаобдглжэ ногвкгрма
– и
Жпнмйымаблжг имкнйгипб кгрмвжи, пнгфжбйылм обобамрбл
лщу вйэ ащэайглжэ псашгиржалмз лбхжкмпрж ж мрлмцглжз
огаглиб а кбиомпмфжбйылщу босннбу, срмхлжйж иборжлс вж
Фгйы номгиржалмз кгрмвжиж «Пжйсырщ»
– мрагржры лб
амномп: ибимг пмфжбйылмг миосдглжг (босннс аомпйщу жйж
вгргз, памгбм жйж номржамнмймдлмбм нмйб) ногвнмхргр огаг
лмивмцимйылжи а обйжхлщу пжрсбфжэу П игк мл прогкжрпэ
нмвгйжрыпэ памгз обвмпрыь ж памжк бмогк, с имбм мл бумхгр
нмйсхжры лсдлсь жлтмокбфжь, и имкс мл маобржрпэ б нм
кмчыь А ибдвмз пжрсбфжж огаглми кмб ащаобры бвгиабрлмг
Ом нож блбйжг вбллщу, нмйсхгллщу а жппйгвмаблжж, ащ
эажйпэ лгмвлмлбхлщз убобирго ащамоб пмфжбйылмбм миос
дглжэ огаглимк нэржцгпрж йгр. П мвлмз прмомлщ, вгрж лб
хжкм хбчг маобчбйжпы б жлтмокбфжгз, нмкмчыь, пмагрмк
ж мвмаоглжгк им аомпйщк, хгк и пагопрлжибк. П восбмз,
– а
облщу пжрсбфжэу имйжхгпрам рбижу маобчглжз пмвгодбргйылм
ПлабЭ, злабЭ нвбвклз тлпви млирфпщ кслнйЭуы
и млбпавнбпщ клнйр, лк, зЭз мнЭаил, лбнЭцЭиоь з аднлоилж
Эрбплн, вои гв лк лзЭдшаЭиоь а опрЭу, злабЭ вйр бшил
опнЭхкл и авовил
– лбнЭцвкв зл аднлоишй и оавнопкзЭй
бшил нЭаклавнльпкл. И плищзл а опрЭу млйлц оиЭблйр (мл
йлфщ ашдалипщ д бвбш злпвкзЭ) блхзлищкз фЭцв лбнЭцЭвпоь
з оавнопкзЭй.
Нмхгкс жкгллм а ырмз пжрсбфжж Нмпимйыис
вгпы, жкгллм вгпы жкглэьрпэ йжхлмпрлмпкщпймащг мрлм
цглжэ огаглиб п нмжфжж бажпжкмз нм мрлмцглжь пм аомп
йщк лб нмжфжь биржалмз нмкмчж нм мрлмцглжь и кбйглы
имкс (имрглис). Иби мркгхбгр М.П.Ащбмрпижз, «
Нвбвклз мл оалвж
мннлбв лзЭдшаЭвпоь квмликлувккшй а лбцвопав аднлоишт; вал
млдуь о оЭйлал кЭфЭиЭ бЭвп млалб биь нЭдапь р квал фраопа
оиЭблоп, квравнвкклоп  дЭпнрбквкклоп. Нвбвклз блиав албш
лопЭвпоь квмномлолбивккшй з оЭйлопльпвищклйр орцвопалаЭ
кы,  а ыплж квмномлолбивкклоп, кврблбопав бвпопаЭ ивгп
злнвкщ вал нЭдапь. Бвпопал  вопщ млнЭ квмликлувкклоп 
злймвкоЭу мл мнвйрцвопар, п.в. дЭалваЭкь млду мл лпкл
Босннс памгбм нмйб (аомпйщу ж пагопрлжима) ногвнмхжрбйж
кбйыхжиж апгк мпрбйылщк, а рм аогкэ иби вгамхиж мрвбабйж
ногвнмхрглжг пкгцбллмз а нмймамк мрлмцглжж босннг, нож
ырмк вгамхиж кмбйж ащаобры ж босннс номржамнмймдлмбм нмйб,
хгбм кбйыхжиж нмхрж лжимбвб лг вгйбйж ж п амйыцмз мпрмомд
лмпрыь мрлмпжйжпы и пкгцбллщк босннбк. Пйгвмабргйылм, нм
ймомйгащг тмокщ нмагвглжэ с кбйыхжима лмпэр амйгг дгприжз
убобирго, можглрбфжэ лб «ксдпись» босннс мвлмлбхлм пбли
фжмлжомаблб. С пмаогкгллщу вгамхги рбимз дгпримпрж лгр, жу
пмфжбйылщг можглрбфжж амйгг облммаоблщ ж аийьхбьр иби
БЭккшв пвопЭозЭдз «Вои бш ь бши алихвбкзлй»
а фгймк
нмвраговжйж ногвнмймдглжг м
мнвбмлфппвищклоп биь бл
хзлищкзла олуЭищклж млду аднлоилал
. Нмхрж апг вгрж 80у
бмвма ащаобйж нмжфжь аомпймбм памгбм нмйб; мвлб вгамхиб
нмдгйбйб мпрбрыпэ а пмапрагллмз нмжфжж («клг ж рби умомцм»)
ж мвжл кбйыхжи ащаобй нмжфжь кбйщцб. Ащамо огаглимк нм
жфжж аомпймбм млбхбгр лг рмйыим ногвнмхрглжг ырмз нмж
фжж апгк мпрбйылщк, лм ж мрлмцглжг и амобпрлщк босннбк
«аомпйщг», «прбоцжг» иби лбжамйгг лбхжкмг. Вйэ вгргз ащры
аомпйщк
– ырм лбхжр вгйбры хрмрм иби аомпйщз, р. г. огаглиб
ножайгибьр, иби нобажйм, рг ажвщ вгэргйылмпрж аомпймбм, им
рмощг лгвмпрснлщ вйэ лгбм: «
Тлфр бшпщ олибЭплй, фплбш тлбпщ
о нргщвй
» (Пгогдб Щ., 6,9 йгр); «
... злойлкЭаплй, лпзншпь бв
» (Пбцб Щ., 7,0 йгр); «
Тлфр мнванЭппщоь а пвпы, фплбш
Иб дгйблжгк прбры аомпйщк нмомз пиощабьрпэ рбзлщг
кгхрщ огаглиб, иби, лбножкго, с Бйгцж И. (7,1 йгр): «
Тлпви бш
мнванЭппщоь ал аднлоилал бьбы, фплбш бши бвкща
»; жйж ббогп
пжалщг рглвглфжж, иби, лбножкго, с Мьвщ Р. (6,1 йгр): «
ТлпвиЭ
бш мнванЭппщоь а пвпы, фплбш кЭзЭдшаЭпщ бвпвж
». Згйблжг
кбйыхжиб Блвогэ Щ. (7,1 йгр) блэры нмжфжь кбйглыимбм ог
аглиб, «ногаобржрыпэ» а кбйщцб лб рмк мплмаблжж, хрм «кб
йщцгз амйыцг йьаэр, жбосциж нмиснбьр» номвжирмаблм,
агомэрлм, алсрогллг имлтйжирлщк мрлмцглжгк кбйыхжиб и
пмапрагллмз нмжфжж, лгббржалщкж нгогджаблжэкж, ащабл
лщкж, иби миббймпы, мчсчглжгк мрагодгллмпрж, а паэж п нм
Вбллщг, нмйсхгллщг а кгрмвжиг «Нмхрбйымл», нмиббйж
амнгоащу, вгрж лгпимйыим хбчг маобчбьрпэ п нжпы
кбкжпсдвглжэкж, мфглибкж, ногвнмймдглжэкж и
амармощу ыкмфжмлбйылммфглмхлмг мрлмцглжг и
аомпйщк с вгргз лмпжр убобирго мачгбм нмжржалмбм
прогкйглжэ и мачглжь
– пащцг 75% псдвглжз нмйм
арогрыжу, ыкмфжмлбйылммфглмхлмг мрлмцглжг и
пагопрлжибк лмпжр пимогг бкажабйглрлщз убобирго,
мимйм нмймажлщ апгу нжпгк пагопрлжибк лгббржалмбм
Гпйж ногвщвсчжг кгрмвжиж промжйжпы лб ножлфжнг поба
лглжэ пргнглж лбхжкмпрж вйэ огаглиб пмфжбйылщу боснн

огбйылщу жйж аммаобдбгкщу, амйыцжу жйж кбйщу, вгрпижу
жйж аомпйщу, рм а «
» огаглми пбк тмокжосгр
вйэ пгаэ рбись лбхжксь босннс, кмвгйжосгр памг пмфжбйылмг
номпроблпрам. Иби миббймпы, а вбллмк пйсхбг ногвнмхрглжг
вгрпимкс пммачгпрас ащйм ногмайбвбьчжк. Псккб нмибб
ргйгз номпроблпрагллмз айжмпрж и пагопрлжибк рбидг ащцг,
хгк им аомпйщк (62 ж 38 % пммрагрпрагллм), р. г. вгрж прбобйжпы
обпнмйбббры вгрпижг тжбсоиж а лгнмпогвпрагллмз айжмпрж мр
– а амйгг вбйылжу мр пгаэ млбу иби а пжрсбфжж
обвмпрж, рби ж а пжрсбфжж боспрж. Иомкг ырмбм, вмцимйылжиж
пагопрлжима лбщабйж нгоащкж а пнжпиг йжф, имрмощу млж ум
Рбижк маобмк,
бЭккшв, млирфвккшв о млйлцщы йвплбз
, псчгпрагллм мрйжхбьрпэ мр вбллщу апгу
ногвцгпрасьчжу кгрмвжи: вгпы огаглми ащажобгр ногдвг
апгбм пагопрлжима. Юрм лбхжр, хрм
злкопнрнлаЭкв нвбвкзлй
гвиЭвйлал биь овбь олуЭищклал мнлопнЭкопаЭ бвпозлж зЭн
пкш йнЭ
а пжрсбфжж ыкмфжмлбйылмбм пмнгогджаблжэ (пм
обвмаблжэ ж пмпробвблжэ) номжпумвжр ногжксчгпрагллм а
алндлкпЭищклж милозлоп лпклхвкж.
Пбкм номипжкжхгпимг
нмагвглжг, нож имрмомк ыкмфжмлбйылщг обппрмэлжэ кгдвс
йьвыкж ащобдбьрпэ хгог йжлгзлщг обппрмэлжэ а пжкамйж
хгпимз пжрсбфжж, буабрщабгр кгднгопмлбйылмномпроблп
рагллщз бпнгир мрлмцглжз огаглиб пм лбхжкщкж восбжкж,
а рм аогкэ, иби восбжг кгрмвжхгпижг номфгвсощ («Пжйсырщ»,
«Нмхрбйымл» ж но.) броббжабьр, пимогг, ыкмфжмлбйылмнм
агвглхгпижз бпнгир «
кЭзилкклж» милозлоп лпклхвкж
. Ивгпы
можглрбфжэ огаглиб
– вмцимйылжиб лб рм жйж жлмг пмфжбйы
лмг миосдглжг огцбгрпэ, гпргпрагллм, а нмйыс аомпйщу, б лг
пагопрлжима, нмпимйыис мробдбгр огбйылщг джлгллщг пжрс
– п мвлмз прмомлщ, ж прогкйглжг огаглиб прбры аомп
– п восбмз. А рм дг аогкэ, иби нмиббйж вбйылгзцжг
жппйгвмаблжг п вгрыкж цгпрж, пгкж ж вгпэрж йгр, рглвглфжэ
Аомпйщз, миббацжзпэ а пмфжбйылмк номпроблпраг абж
кмвгзпражэ п огаглимк (асвы рм омвжргйы, схжргйы, аобх ж р.в.)
мибщабгрпэ йжхлмпрлм лбхжкщк йжфмк сдг а пжйс памгз нмж
фжж, нмпимйыис мл кмдгр магпнгхжры свмайграмоглжг псчлмп
рлщу нмрогалмпргз огаглиб. Мжхлмпрлм лбхжкщз пагопрлжи
лгмаумвжк огаглис вйэ пмакгпрлмбм огцглжэ пнгфжтжхгпижу
бвбх, имрмощг мл лг умхгр жйж лг кмдгр мпсчгпражры пм аомп
А амйгг прбоцгк амобпрг ймисп можглрбфжж огаглиб, жп
нщрщабьчгбм ыкмфжмлбйылмг лгайббмнмйсхжг погвж аомп
йщу, кмдгр пкгпржрыпэ п пгкыж иби жлбхбйылм огтгоглрлмз
пмфжбйылмз босннщ лб сйжхлсь имкнблжь пагопрлжима жйж
вбдг лб иожкжлбйылсь босннс. Ржнжхлмз пжрсбфжгз ащоб
дгллмбм ймиспб можглрбфжж огаглиб лб босннс пагопрлжима
ногвпрбайэьр пмамз облщг ржнщ жлрголбрлщу схогдвглжз, а
имрмощу вгрпибэ босннб агогр лб пгаэ лг рмйыим тслифжь пм
фжбйжбфжж, лм ж нпжумргобнгаржхгпись тслифжь, хгк имк
С. Вомлтглаогллго нмиббй, хрм мачгпрагллщз убобирго
ампнжрблжэ а лбцгз проблг ргу йгр, ргнйщг ыкмфжмлбйылщг
мрлмцглжэ кгдвс омвжргйэкж ж вгрыкж, мпмабэ омйы вгрпимбм
имййгиржаб а номфгппг пмфжбйжбфжж ножамвжйж и тмокжом
аблжь с пмагрпижу вгргз рбижу ибхгпра, иби мрщахжампры,
прогкйглжг ножзрж лб нмкмчы, имййгиржажк. Нож ырмк мл
п рогамбмз бмаможй ма жлвжажвсбйжкг бкгожиблпижу вгргз,
жу ббогппжалмпрж а мачглжж пм аомпйщкж ж пагопрлжибкж
А пмаогкгллмз пмфжбйылмз пжрсбфжж обажржэ нож ащпм
имк сомалг агпножмолмпрж ж ногпрснлмпрж а вгрпимз погвг
лгимрмощг жппйгвмабргйж ж нгвббмбж ажвэр ащумв а мобблж
бфжж вгэргйылмпрж вгрпижу мачгпрагллщу ж рамохгпижу пм
– нм псрж а амомдвглжж обйжхлщу тмок вгрпимз
псаисйырсощ, имрмобэ вбгр огаглис бчжрс мр лгббржалмбм
айжэлжэ иби аомпйщу, рби ж пагопрлжима, нмащцбгр сомаглы
Жрмбж бйбащ
Номгиржалщз ожпслми нож многвгйглжж ймиспб можглрбфжж
эайэгрпэ пжкамйжхгпимз тмокмз мпкщпйглжэ огаглимк йжх
лмпрлмз лбхжкмпрж пмфжбйылмз босннщ. Вйббмвбоэ аагвглжь
бобтжхгпижу иожргожга мфглиж нмэажйбпы амкмдлмпры имйж
хгпрагллмбм блбйжб ймиспб можглрбфжж огаглиб лб вгрпбвмап
ись босннс, цимйылщз ийбпп нм побалглжь п пгкыгз а прбоцгк
вмцимйылмк кйбвцгк цимйылмк амобпрбу. Юрмр блбйж (аиснг п
ибхгпрагллмз мфглимз бобтжхгпижу ногглрбфжз огаглиб) нмиб
бй пйгвсьчгг: номжпумвжр мачжз омпр йжхлмпрлмз лбхжкмпрж
пмфжбйылмз босннщ а маобг кжоб огаглиб мр нэрж и ампыкж бм
вбк, пмномамдвбьчжзпэ омпрмк лбхжкщу восбжу ж жлвжажвсб
Ащпмибэ ащобдгллмпры можглрбфжж огаглиб лб пгкыь нм поба
лглжж п тмокбйылщкж босннбкж вгрпимбм пбвб ж цимйщ п ам
обпрмк плждбгрпэ. А нэры йгр лбхжкмпры гг лбжамйгг агйжиб нм
побалглжь п босннмз пагопрлжима. Мвлбим мр прбоцгбм вмцимйы
лмбм и кйбвцгкс цимйылмкс амобпрс обоща а имйжхгпрагллщу
нмиббргйэу лбхжкмпрж пгкыж ж вгрпимз босннщ скглыцбгрпэ. А
лсйгамк ийбппг, бвг номжпумвжйм огимг оббоблжхглжг йжхлмпр
лмпкщпймащу мрлмцглжз а васу пмфжбйылщу босннбу лб мплмаг
обйжхлщу ажвма пмакгпрлмз вгэргйылмпрж вгргз (жлргобиржалм
– жбомамбм ж имбиржалмбм
– схгалмбм), мркгхбйпэ лжижз нм
иббргйы ймиспб можглрбфжж лб ийбпп нм побалглжь п вгрпбвмапимз
босннмз, а оэвг пйсхбга ащобдбгкщз мрожфбргйылщкж абййбкж,
пажвгргйыпрасьчжкж м тбиржхгпимз мрожфбргйылмз огтгоглр
лмпрж ийбппб иби пмфжбйылмз босннщ. Юрмр рогамдлщз пжкнрмк
цимйылмз вгбвбнрбфжж, и пхбпрыь, и имлфс схгалмбм бмвб номвг
кмлрожомабй рглвглфжь и мпйбайглжь, мвлбим нмпйгвсьчжг лб
айьвглжэ б вгрыкж вбллмбм ийбппб нмиббйж, хрм вйэ лгимрмощу
вгргз (ногжксчгпрагллм кбйыхжима) «нпжумймбжхгпижг нмргож»
Жпнмйымаблжг имкнйгипб кгрмвжи, пнгфжбйылм обобамрбл
лщу вйэ ащэайглжэ псашгиржалмз лбхжкмпрж ж мрлмцглжз ог
аглиб а кбиомпмфжбйылщу босннбу, срмхлжйж иборжлс вжлбкжиж
ймиспб можглрбфжжж ж псчгпрагллм гг обпцжожйж. Ножкглглжг
кгрмвжи «Пжйсырщ», «Нмхрбйымл», «Номипжкгрожэ» ж восбжу
ножгкма нмвраговжйж вбллщг ожпслмхлщу ргпрма м амобпрлмз
вжлбкжиг ймиспб можглрбфжж огаглиб лб облщг пмфжбйылщг
босннщ. А пжрсбфжж ащамоб рмз жйж жлмз пмфжбйылмз босннщ ог
аглмивмцимйылжи вгзпражргйылм ногвнмхжрбгр босннс аомп
йщу иби лбжамйгг бвгиабрлсь вйэ лгбм нож огцглжж джлгллм
абдлщу бвбх. Пргнглы можглрбфжж вмцимйылжима лб пммачгпр
ам аомпйщу, обскггрпэ, лбхжкм ащцг, хгк лб вгргзпагопрлж
има. Мвлбим псчгпрасгр многвгйгллщз иосб номайгк, имрмощг
вмцимйылжи ногвнмхжрбгр огцбры рмйыим пмакгпрлм пм пагоп
рлжибкж, можглржосэпы лб жу клглжг ж мфглис, ырм номжпумвжр
рмбвб, имбвб жкглэгрпэ пмфжбйылбэ нмжфжэ огаглиб, ж бажпж
А рм дг аогкэ а ыипнгожкглрбйылмз пжрсбфжж биржалмбм км
вгйжомаблжэ огаглимк памгбм пмфжбйылмбм номпроблпраб, пжк
амйжхгпимбм имлпросжомаблжэ «жвгбйылмз» пмфжбйылмз босннщ
лбайьвбгрпэ маобрлбэ иборжлб: огаглми тмокжосгр вйэ пгаэ
бгргомбгллсь нм амобпрс босннс, лм а лгз ногмайбвбьр пагоп
рлжиж, имрмощг обпнмйбббьрпэ огаглимк а лгнмпогвпрагллмз
айжмпрж мр лгбм (айждг, хгк аомпйщг) ж имрмощк а имлиогрлщу
Нмйсхгллщг обйжхжэ а огсйырбрбу нм облщк кгрмвжибк
маспймайглщ, агомэрлм, пнмпмалмпрыь рмз жйж жлмз кгрмвжхгп
имз номфгвсощ броббжабры многвгйгллщз нйбпр мрлмцглжз ог
Пгкыэ ж цимйылщз ийбпп иби мплмалщг босннщ ножлбвйгдлмпрж
вйэ огаглиб эайэгрпэ фглробйылщкж псашгирбкж айжэлжэ лб обажржг
гбм йжхлмпрж, пргнглы айжэлжэ пгкыж ж цимйщ обйжхлб а облщг нг
ожмвщ цимйылмбм вгрпраб, мвлбим лбжамйыцсь мпромрс ырмр номфгпп
ножмаогрбгр лб нгогймклщу кмкглрбу млрмбглгб
– нож апрснйглжж
а цимйс (нгоащз ийбпп) ж нож нгогумвг мр лбхбйылмбм масхглжэ и
клмбмногвкгрлмкс (нэрщз ийбпп). А ырж кмкглрщ а джлы огаглиб ж

Ббокмлжхлщг мрлмцглжэ ыржу васу пмфжбйылщу мачлмп
– пгкыж ж цимйылмбм ийбппб а пмлблжж огаглиб бймб гбм
нпжумыкмфжмлбйылмбм айббмнмйсхжэ ж цжог
– гбм нпжужхгпимбм
Шрм рбимг ймисп можглрбфжж ж ибижк маобмк мл жкглэ
Ибимащ кгрмвщ жсхглжэ лбхжкмпрж пмфжбйылщу боснн а
Мамплсзрг иожргожж многвгйглжэ йжхлмпрлмз лбхжкмпрж
пмфжбйылмз босннщ а вгрпимк ожпслиг ж жу жпнмйымаблжг а
А хгк нпжумймбжхгпижг мрйжхжэ босннщ ножлбвйгдлмпрж
Гпйж ногвпрбажры пжрсбфжь мрпсрпражэ а джлж огаглиб
пмфжбйылмз босннщ пагопрлжима, ибижк маобмк ырм км
дгр нмайжэры лб гбм обажржг Ножагвжрг ножкгощ ж йж
Бйбаб 12
ж асвсчгк кжоб а вгрпимз псаисйырсог
Иби срагодвбгр Ажирмо Тоблий, «Абдлгзцгз мпмагллмпрыь
хгймагиб эайэгрпэ рм, хрм мл кмдгр джры, рмйыим бйэвэ а ас
– sub specie aecternitatis
». Ножпсчг йж ырм памзпрам
огаглис ж п ибимбм амобпрб Шрм айжэгр лб тмокжомаблжг
ногвпрбайглжз огаглиб м пгаг ж ибись омйы ащнмйлэгр асвс
чгг а ыржу ногвпрбайглжэу Тслифжэ вгрпраб
– многвгйэры
бйбалщг лбнобайглжэ асвсчгбм, а мрйжхжг мр аомпйщу, имрм
Виктор Франкл (1905-1997)
— австрийский психиатр и пси
холог, автор глубокой концпции личности чловка как
стрмлнии, поиск и рализации им смысла жизни и от
втствнности за обртни го. Отсутстви смысла жизни
порождат состояни экзистнциального вакуума»
— осо
бого рода нвроза. В. Франкл выдлят три уровня сущст
вования чловка: биологичский, психологичский и духов
Нм маоблмкс ащпибщаблжь жагпрлмбм вгрпимбм нжпбргйэ Апгамймвб
Кборщлглим, «Вгрж
– рб кгоб ж рмр кгх, хрм жажобгр ж мрпгибгр а лб
прмэчгк апё, хгкс лг псдвглм вмаобрыпэ вм асвсчгбм. Аомпйщг
– уоб
лжргйж лбпрмэчгбм, аг имрмомбм лжибимг асвсчгг лг лбпрснжр. Ма
чгпрас лгмаумвжкщ маг ибргбможж йьвгз, прмйы обйжхлщг нм памгкс
нмвумвс и огбйылмпрж: сробржа мвлжу, кжо мпрблмажрпэ ж жпрйггр, йж
А вгрпимз иборжлг кжоб огаглимк мпабжабгрпэ ногвпрбайглжг
м пгаг а асвсчгк (иби йжхлмпрлбэ нгопнгиржаб) ж м асвсчжу
псвыабу кжоб. А имлфг 80у
– лбхбйг 90у бмвма погвж клмбжу
ргк а вгрпижу ожпслибу псашгиржалбэ кмвгйы асвсчгбм
– ырм
лбжамйгг нмжржалщз маоб вйэ апгу вгргз апгу амобпрма.
Юрм ащйм маспймайглм, иби лж нбобвмипбйылм, мачжк мн
ржкжпржхлщк лбпромгк а вгрпимз исйырсог ргу йгр, амногиж
ыимлмкжхгпижк росвлмпрэк (ибормхлбэ пжпргкб номв ж
Мвлбим и пгогвжлг 90у бмвма ж вбйгг номжпумвжр плждг
лжг «нмиббргйгз мнржкжкб» а ожпслибу «Обцг асвсчгг». П
нмкмчыь бобтжхгпимбм имлрглр
–блбйжб ащйж многвгйглщ
нмиббргйж нмжржалмбм/лгббржалмбм мрлмцглжэ и асвсчгкс
с вгргз ж айббмнмйсхлщу пгкгз, номджабьчжу а лгамйыцмк
биощрмк бмомвг Нмвкмпимаыэ. Нмжржалмг мрлмцглжг и
асвсчгкс миббймпы с 38% вгргз, лгббржалмг мрлмцглжг ащ
иббйж 60%, б мпрбйылщг
– лгзробйылмг, лг прмйыим кмвгйы
Мплмалщк кгрмвмк лбпрмэчгбм жппйгвмаблжэ эайэгрпэ
пмхжлглжз вгргз (нбобйжлбажпржхгпижз
блбйж ргипрма), б рбидг жу ожпслима лб ргкщ асвсчгбм , айб
бмвбоэ хгкс ж пвгйблб гчг мвлб нмнщриб нмпрбажры робвжфж
мллсь агоабйылсь птгос мрлмцглжз а пжпргкс гвжлщу ибрг
— тхника вывдния заключния по харак
тристикам ткста, го основны мысли, иди, слдствия, как
скрыты стороны докумнта. Ыироко использутся в социоло
гии для изучния свообразия способа мышлния опрдлнных
социальных групп наслния, а такж в области социальных
отношний, образа будущго.
Впаузцдрйзи йнмсдмс-амакзж

совокупность свдний, оцнок, идй, выражнных в символах,
знаках, композиции и пр. парамтрах рисунка
— в связи с уста
Обкж ащйж ащвгйглщ пйгвсьчжг
– пкщпйм
Гпргпрагллмг, ножомвлмг
– Жписппрагллмг, ргу
Шжпрмг, памамвлмг
– Иббоэлгллмг, пргплгллмг, б
Ащпцжг пжйщ, блбгйщ, Вмб
– Кмлпрощ, жлмнйблг
Ообапрагллщг фгллмпрж, обажржг
– Кбргожбйы
Нгопнгиржалмпры, вжлбкжиб
– Прбржхлмпры, огб
Шсапрам агмнбплмпрж, пнмимзпражэ
– Рогамбб,
А жппйгвмаблжж ащйж жпнмйымаблщ вгрпижг ожпслиж ж
имккглрбожжпмхжлглжэ лб ргкщ: «Обцг асвсчгг», «Э хгог
10 йгр», «Кмэ аомпйбэ джлы» ж р.н. ж обйжхлщу огбжмлма
Кмпимапимбм, Пкмйглпимбм ж во., ж иомкг рмбм, ж
Эисржж ж Вгйбоспж. Ожпслиж ж ргипрщ мфглжабйжпы а пммр
агрпражж п ащвгйгллщкж нбобкгробкж, хрм нмамйэйм саж
вгры а имлржлсскг вжумрмкжж рмхис ножайждглжэ и мвлмкс,
Вжлбкжиб ногвпрбайглжз огаглиб м пбкмк пгаг ж м памгк
асвсчгк а иборжлг кжоб агпыкб лбноэдгллбэ. Гпйж а ож
пслибу, лбножкго, «Кмэ пгкыэ» мробдбгрпэ хбпрм хсапрам
мампмайгллмпрж ж мвжлмхгпраб огаглиб а пгкыг, гбм мрмоабл
лмпры, мрвгйгллмпры мр кжоб аомпйщу, хрм имоогйжосгр п ма
чгз рогамдлмпрыь, ббогппжалмпрыь ж лжимз пбкммфглимз,
ащэайэгкщк нм ожпслис «Огпсчгпрасьчгг джамрлмг», рм
ногвпрбайгллмпры а иборжлг кжоб огаглиб маобб гбм асвс
чгбм лбномржа нмжржалб а имлфг 80у
– лбхбйг 90у бмвма,
хрм пажвгргйыпрасгр ма
лмпйопфклоп лбцвал кЭопнль бв
а ырмр нгожмв. Пнспрэ апгбм лгпимйыим йгр номжпумвжр
нгогймк а ногвпрбайглжэу вгргз м асвсчгк, ж и имлфс 90у
А ногвпрбайглжж вгргз м асвсчгк кжоб жкггр кгпрм прмй
илмаглжг гпргпрагллмлбсхлщу лблжз м кжог п кжтмймбж
хгпижкж, иби ырм нмибблм а ожпслиг Ибрж М. (9 йгр), жмаоб
жацгз «иобз гкйж» жйж а ожп. Мжщ А. (10 йгр), лбабллмк
«Игоибйм Апгйгллмз», бвг гклбэ нмагоулмпры ногвпрбгр
хгог импкжхгпимг ажвглжг. Пжкамйжк лгмногвгйгллмпрж
номпйгджабгрпэ а ожп. Элщ В. (11 йгр) а маобг нмйсблбаг
цгллмбм милб, пиамы имрмомг ажвлггрпэ мгом ж гклмз нгз
бд, б ожпслми Нбайб И. (11 йгр) пжкамйжжосгр «пагр а имлфг
– импкжхгпись агвлс, « вщос» ж тжбсощ аомпймбм
Усвмдгпрагллщз эщи ыржу ожпслима
бкгрлм мрйжхбьрпэ
мр эщиб ожпслима ргу дг вгргз лб восбжг ргкщ: лбхжргйылм
амйыцг мриощрщу имкнмжфжз, хгк бкилсрщу, бмобвм пвго
– кглыцжлпрам. А ногвпрбайглжж вгргз жкггр кгпрм
прмйилмаглжг гпргпрагллмлбсхлщу лблжз м кжог п кжтмйм
Обамрщ кбйыхжима ж вгамхги мрйжхбьрпэ ж ргкбржхгпиж ж
усвмдгпрагллм: с кбйыхжима эоим ащобдгллщз ргулмиобрж
хгпижз бпнгир жмаобдглжэ, и рмкс дг а лбхжргйылмз прг
нглж кобхлмнгппжкжпржхгпижз абйэв лб асвсчгг, с вгам
– амйгг мнржкжпржхгпижз п бифглрмк а джргзпись жйж
Маоб асвсчгбм с ожпсьчгбм огаглиб тмокжосгрпэ лб
мплмаг мнщрб, пмащржз ж номцймбм ж нгогджаблжз лбпрмэ
чгбм, йжам ырм мчсчглжг алг аогкглж. А номпроблпраг лб
прмэчгбм обпнмйбббьрпэ ожпслиж м нсргцгпражэу, лмащу
проблбу, номтгппжэу. Алгаогкгллмг асвсчгг
– ырм бапроби
рлщг ожпслиж п бгмкгрожхгпижкж пжкамйбкж обйжхлщу йж
Бгомэкж, рамофбкж асвсчгбм а ожпслибу эайэгрпэ хбпрм
Вмб (пмжвбьчжз ж ибобьчжз), нмвмалм рмкс, иби а ожп.
Бйгцж Р. нгогвбл кмкглр Вмдыгз ибощ: «апг йьвж, имрмощг
агоцжйж йм а памгз джлж, апг пбмоэр ж нмнбвср лб Вмджз
псв…». Бгомгк, рамофмк асвсчгбм ащпрснбгр ж пбк бармо « …с
кглэ нмв имлромйгк айббмнмйсхжг Игкйж…», «э нсргцгпрась
нм кжобк». Мьвж ащпрснбьр иби нмжржалбэ ж мвлмаогкгллм
лгббржалбэ пжйб
– пмвбргйж ылгобгржхгпимбм цбоб ж бсаэ
чжг ножомвс ббоэлглжэкж ж брмклщкж аощабкж, млж миб
щабьрпэ лгпмпрмэргйылщкж ж бкглэьрпэ «кмлпрожибкж
пнбпбргйэкж ж пмабибкж, пвгйбацжкж йьвгз обабкж. Мосвжэ
ж ылгобжж рамоглжэ асвсчгбм
– ырм роблпнморлщг погвпраб,
Збломащг мпмагллмпрж ожпслима: амйыцжлпрам обамр
жлвспрожбйылщз нгзбд, б рбидг амкмдгл
– кмопимз нгз
бд, бмомвпимз, нбоимащз (вгпы хбпрм ножпсрпрасьр джамр
лщг, аммачг джамрлщг ножпсрпрасьр а ожпслибу лбхжргйылм
хбчг, хгк йьвж), лгпимйыим жлргоыгома, нморогрма, нйбибрма
(нм имкнмжфжмллмкс нмпромглжь), дбломащг пфглиж, хжп
А ожпслибу вгргз «
Я фвнвд 10 ивп
», нмйсхгллщу а 1992 ж а 1999
бмвбу, ащйж малбосдглщ мхгажвлщг пважбж а бобтжхгпижу
ногглрбфжэу мрлмцглжз и пгаг с кбйыхжима ж вгамхги а ас
всчгк а прмомлс скглыцглжэ ногвпрбайглжз м пгаг а пгкгз
лмз птгог ж сагйжхглжэ вмйж жлвжажвсбйжбфжж пмапрагл
лмбм Э, мпмагллм с кбйыхжима. Вйэ вгамхги обйжхжэ б прмйы
Гпйж мрпсрпражг спрблмами лб пгкыь ж вмк с кбйыхжима
робвжфжмллщ, рм вйэ вгамхги, мпмагллм пбкщу прбоцжу, нм
вмалбэ «агппгкгзлбэ» иборжлб кжоб, лб лбц абйэв, рогамд
Нгогймклщк кмкглрмк лб вбллмк ырбнг эайэгрпэ ам
обпр вгпэрж йгр, имбвб лбхжлбгрпэ вжттгоглфжбфжэ маобб Э
а обйжхлщу птгобу джлж, а ожпслибу нмэайэгрпэ тмл, хрм
вбгр мплмаблжг срагодвбры, хрм огаглми ногвпрбайглжэу м
пгаг а асвсчгк лбхжлбгр пжкамйжхгпиж мрвгйэры кжо мр пгаэ
ж пгаэ мр кжоб. Огаглми а амобпрг 7•9 йгр а мплмалмк вгйбгр
бифглр лб асвсчжг памж алгцлжг ибхгпраб (с кбйыхжима
ырм тжжхгпибэ пжйб, с вгамхги
– алгцлээ ножайгибргйы
лмпры). П амобпрмк ногвпрбайгллмпры асвсчгбм а иборжлг
кжоб огаглиб прблмажрпэ апг амйгг вжттгоглфжомабллмз ж
Жкглглжг бобтжхгпижу ногглрбфжз а ожпслибу вгргз
облщу амобпрма «Э хгог 10 йгр» малбосджйж жкглглжэ
а мрлмцглжэу и памгкс асвсчгкс с кбйыхжима ж вгамхги а
прмомлс сробрщ лбхжкмпрж асвсчгз пгкгзлмз джлж ж ног
майбвблжэ нмиббргйгз «Э пбк (пбкб)». Юрм номэажймпы мпм
агллм с кбйыхжима
– а исйыржажомаблжж тжжхгпимз пжйщ
п, нмомз, вмпрбрмхлм ащобдгллщк иожкжлбйылщк мррглимк.
Обножкго, а ожпслиг Бйгцж О. (11, 1 йгр) лбожпмаблщ бкгож
иблпижг ногожж п ибирспбкж ж кбцжлб, а имрмомз пжвжр ба
Вйэ вгамхги обйжхжэ б прмйы имомрижз нгожмв гчг
амйгг псчгпрагллщг. Амнгоащу, биржалбэ «номтгппжмлб
йжбфжэ» вгамхги пбкмбм обллгбм кйбвцгбм цимйылмбм ам
обпрб (22% номржа 0 % пгкы йгр лббв!) ж, амармощу, огимг
плждглжг ногвпрбайглжз м пгаг а асвсчгз пгкгзлмз птгог:
с 1011йгрми 7% номржа 47 % (! ) ж с 1214йгрми 18% ном
Огаглми а амобпрг 79 йгр а мплмалмк вгйбгр бифглр лб
асвсчжг алгцлжг ибхгпраб (с кбйыхжима
– ырм тжжхгпибэ
Ожп. 21. Вжббобккб ногвпрбайглжз вгргз облщу амобпрма м памгк асвс
пжйб, с вгамхги
– алгцлээ ножайгибргйылмпры). П амобпрмк
ногвпрбайгллмпры асвсчгбм а иборжлг кжоб огаглиб прблм
ажрпэ апг амйгг вжттгоглфжомабллмз ж аийьхбгр обйжхлщг
П 1992 нм 1999 бмв номжмцйж пважбж а маобг асвсчгбм с
омппжзпижу нмвомприма: скглыцглжг можглрбфжж лб пгкыь,
сагйжхглжг вмйж жлвжажвсбйжбфжж пмапрагллмбм Э с вг
амхги, ж с ргу ж восбжу агвсчгз мибщабгрпэ можглрбфжэ лб
Жрмбж бйбащ
Мпмагллмпрж вгрпимбм ожпслиб лб ргкс «
КЭхв брбрцвв
» нмп
йгвлжу йгр УУ агиб а фгймк бпрбайэьр спмклжрыпэ а рмк, хрм (а
мрйжхжг мр восбжу ынму) огаглми лбцгбм аогкглж
– «лгжпнобаж
Бобтжхгпижз имлрглр
–блбйж иби кгрмв вбгр амкмдлмпры
вгрбйылмбм блбйжб маобб асвсчгбм иби пмамиснлмпрж мрлмцг
лжз, мфглми, номгифжз огаглиб, ащобдгллщу а пжкамйбу, лб
ибу, имкнмжфжж ж но. ожпслиб, а паэж п гбм спрблмаибкж, жлрг
Псашгиржалщз маоб асвсчгбм а вгрпимз иборжлг кжоб ном
пйгджабгрпэ хгог ргкщ
пнвала, акрпнвкквал бвомлзлжопаЭ
с
амйгг, хгк нмймажлщ вгргз.
Ооклакшв анЭсфвозв мндкЭз
лгвмпрбрмхлбэ ногвпрбайгллмпры мвсцгайгллщу ногвкг
нмащцгллщз пугкбржк, бгмкгрожбфжэ тмок: иабвобрщ,
вгтмокбфжж ногвкгрма а пмхгрблжж п вжпномнмофжэкж,
лг паэбллщг п лжимз ргулжимз ожпмаблжэ, маспймайгл
лщг амобпрмк (лгмнобавбллм кбйглыижг хгймагхгпижг
жйжцлжз пжкамйжк жмаобдглжэ, ащобдгллщз а «ббб
вмхлщу» тжбсобу ж имкнмжфжэу, а хжпрмз «фагрмтмокг»,
ббогппжалбэ ргкбржиб (сбомдбьчгбм ажвб лгжагпрлщг
джамрлщг, йгрбьчжг хголщг нблргощ, огижг пмхгрблжэ
бймбжхлщг тмокщ (пмйлфг а ажвг цйэнщ, вмк аг иощцж
мажйжг лгмнобавбллщу «йжцлжу» йжлжз, нэргл, смома ж
жпнмйымаблжг буомкбржхгпижу (пгомбоэлщу) фагрма,
Апг ырж номэайглжэ мибщабьрпэ агпыкб пумвлщкж п ножлбиб
кж, ащвгйгллщкж пнгфжбйжпрбкж
– вгрпижкж нпжужбробкж
– а
номфгппг вжбблмпржиж нм ожпслибк вгргз, амйылщу цжмтоглж
гз, вйэ имрмощу убобирголщ: бапробирлмпры, пугкбржк, мажйжг
молбкглрма, мрпсрпражг мвсцгайгллщу ногвкгрма, «бапсовлщг»
хгорщ йжфб, жпибдгллщг тжбсощ, мрпсрпражг мвсцгайгллмз нож
омвщ иби нмиббргйгз лгббржажпржхгпижу рглвглфжз [П.Б.
]. Апг ырм пажвгргйыпрасгр ма многвгйгллщу пкгчглжэу
мрлмцглжэ огаглиб и кжос а прмомлс
бртлаклыйлулкЭищклал кв
ж многвгйгллмз вгтмокбфжж вгрпимз иборжлщ кжоб
Ножлфжнщ бобтжхгпимбм имлрглрблбйжб иби кгрмвб
вжбблмпржиж ногвпрбайглжз м асвсчгк а вгрпимз иборжлг
Ибимащ ножхжлщ пумвпраб ожпслима вмомащу ж амйылщу
Иби ащ вскбгрг, ибимащ ногвпрбайглжг м памгк асвсчгк
с вгргз пгбмвлэ Номагвжрг а вгрпимз босннг вжбблмпржис
маобб асвсчгбм нм ожпслибк ж побалжрг гг п имлфмк 90у
Вмйвщогаб П.Б. Ожпслиж вгргз вмцимйылмбм амобпрб, амйылщу цж
Бйбаб 13
А иборжлс кжоб огаглиб мибщабгрпэ аийьхглм рбидг ж
ховно-нравствнно пространство
– мрлмцглжг и мплмалщк
кмобйылщк ибргбможэк вмаоб