Fizika_gotovy


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
12
C
6
ядросының меншікті
байланыс энергиясы:
1,2

10
-
12
Дж/нуклон;1,2

10
-
9
мДж/нуклон;
7,68 МэВ/нуклон


Абсолют қара дене үшін
жазылған өрнек:

;
;
;

Адиабаталық процесс
үшін:
;

;
;

Адиабаталық процесс:
газдың
өте жылдам ұлғаюы немесе
сығылуы арқылы өтеді; жүйенің
ішкі энергияның кемуі есебінен
жұмыс жасауы;жүйеде қоршаған
ортамен жылу алмаспай өте
процесс.

Айнымалы F күштің әсерінен
гармони
ялық тербеліс жасайтын
материалдық нүктенің
потенциалдық энергиясы:
;
;
;

Ампер күші магнит өрісінде
орналасқан...
электр тогы бар
өткізгішті деформацияға
келтіреді;электр тогы бар тұйық
контурды а
йналысқа келтіреді;
электр тогы бар өткізгішке әсер
етеді;

Атом ядросы:
өлшемі
шамамен 10
-
1410
-
15
м; B
элементар бөлшектер
-

протон
мен нейтроннан тұрады;
протондар санына тең болатын
зарядпен сипатталады;

Бастапқы фазасы нольге тең,
периоды 4 с, ал амп
литудасы 10
см болатын гармониялық тербеліс
теңдеуі
:
;
;
;

Берілген қатынас
:
кез
келген дөңгелек орбита үшін
бірдей болады;орбитальды
моменттердің гиромагниттік
қатынасы деп
а
талады;Эйнштейн мен Гааз
тәжірибелерінде анықталған;

Больцман
үлестірулері:
;
;
;

Бордың екінші постулаты:

Бордың жиіліктер ережесі деп
аталады; электрон бір стационар
күйден басқа күйге өткенде бір

фотон шығарылады; электрон
бір стационар күйден басқа
күйге өткенде бір фотон
жұтылады ;

Бу машинасына келетін будың
температурасы 400 К,
конденсатордағы температура 320
К. Машина 5 кДж жылу жұмсаса,
мүмкін болатын максимал
жұмысы:
1000 Дж;1 кДж;

0,001
МД
ж;

Бірдей материалдан жасалған
массалары мен радиустары бірдей
шар мен тұтас цилиндр бірдей
жылдамдықпен сырғанаусыз
домалайды. Кинетикалық
энергияларының
айырмашылығы:һ
93∙10
-
2

;0,933;
;

Біртекті сым өткізгіштің
кедергісі 36 Ом. Ӛткізг
ішті бірдей
бірнеше бөліктерге бөліп, оларды
өзара параллель қосқанда жалпы
кедергі 1 Ом болды. Бірдей
бөліктер саны:6;
;
;

Вакуумдағы электрстатикалық
өріс үшін Гаусс
теоремасы:
;
;
;

Гравитациялық өріс тартылыс
өрісі....
денелер арасындағы
гравитациялық өзара әсер
жүзеге асатын өріс; денерден
пайда болады және материяның
бар болуының формасы;өзара
әсердің ерекше тобына жататын
өріс

Де Бройль т
олқынының
фазалық жылдамдығын анықтауға
болатын өрнек:
;
;
;

Дене массасы:

аддитивті
шама; инерттілік өлшемі;
скаляр шама

Денелерде болатын жылу
алмасу ..... болады:
конвекциялық жолмен;жылу
өткі
згіштік арқылы; сәуле
шығару арқылы ;

Дененің кинетикалық
энергиясы :
санақ жүйесінің
таңдап алынуынан тәуелді;дене
қозғалысының күй функциясы;
дене массасы мен
жылдамдығынан тәуелді;

Дененің толық энергиясы 1
Дж
-
ға артқанда дене массасы ....
өзгереді.
11,1

∙10
-
18
кг;
;Деформациялану шамасы 3 есе
артса, дененің потенциялдық
энергиясы:

9 есе артады;

есе
артады;
есе артады

Динамиканың негізгі заңының
теңдеуі:
;
;

Дифракция құбылысы:

жарық
толқындарының бөгетті
орағытып өтуі;жарық
толқындарының түзу сызықты
таралу бағытынан
ауытқуы;жарықтың толқындық
қасиетін дәлелдейді;

Дөңгелек орамның центріндегі
кернеулік 200 А/м, ал

магниттік
моменті 1 А∙м
2
. Орамның радиусы
және орамдағы ток күші:
92,5 мм;
0,037 кА;

9,25∙10
-
2

м; 37000 мА
;
9,25 см; 37 А ;


Егер зарядталған бөлшек
магнит өрісіне б180
0

бұрышпен
ұшып кірсе, ...
бөлшек
бірқалыпты
қозғалады;бөлшектің
жылдамдығы өзгерме
йді;бөлшек
өз инерциясымен қозғалады;

Егер зарядталған бөлшек
магнит өрісіне б90
0

бұрышпен
ұшып кірсе, онда

бөлшек шеңбер
бойымен қозғалады;Лоренц
күші жұмыс
атқармайды;бөлшек нормаль
үдеумен қозғалады;


Екі альфа ыдырау болғанда:
элементтің реттік номері

4
-
ке
кемиді ;протондар саны 4
-
ке
кемиді;массалық саны 8
-
ге
кемиді ;

Еркін гармониялық тербелістің
дифференциалдық теңдеуі:
;
;
;

Еркін өшетін тербелістің
дифференциалдық
теңдеуі:
;
;
;

Жарықтың толқындық қасиетін
сипаттайды:
поляризация;
дифракция;интерференция

Желдеткішті ағытқаннан кейін
бірқалыпты кемімелі қозғала
отырып, 5,5 с уақыт ішінде 22
айналым жасап барып тоқтады.
Желдеткіштің бас
тапқы бұрыштық
жылдамдығы:
50 рад/с
;
; 0,05∙10
2

рад/с
;

Желдеткішті ағытқаннан кейін
бірқалыпты кемімелі қозғала
отырып, 5,5 с уақыт ішінде 22
айналым жасап барып тоқтады.
Желдеткіштің бұрыштық
үдеуі:
9,13 рад/с
2
;913∙10
-
2
рад/с
2

0,091
3∙10
2

рад/с
2


Желдеткішті ағытқаннан кейін
бірқалыпты кемімелі қозғала
отырып, 5,5 с уақыт ішінде 22
айналым жасап барып тоқтады.
Желдеткіштің айналу
жиілігі:
0,008∙10
3

с
-
1
;800∙10
-
2

с;0,08∙10
2

с
-
1

Жүйенің ішкі энергиясы ......
тұрады.
молекулалардың

бейберекет қозғалысының және
атомдардың тербелісінің
кинеткалық
энергиясынан;молекулалардың
өзара әсерлесуінен боатын
потенциалдық
энергиясынан;атомдар мен
иондардың электрондық қабық
энергиясынан;

Идеал газдың молекула
-
кинетикалық теориясы:
молекуланың м
еншікті көлемі
ыдыс көлемімен салыстырғанда
өте аз;газ молекулалары
арасында өзара әсерлесу күші
болмайды;газ молекулаларының
өзара және ыдыс қабырғасымен
соқтығысуы серпімді


Идеал газдың ішкі
энергиясы:
процесс нәтижесінде
жүйе бастапқы күйіне қайтып
келг
енде
өзгермейді;термодинамикалық
жүйенің бір мағыналық
функциясы болып
табылады;жүйенің таңдап
алынған күйінің қалай
өзгергеніне тәуелді емес

Изобаралық процесс кезінде
газ температурасы екі есе артса:
газ
көлемі екі есе артады; газ көлемі
температураға ту
ра
пропорционал өзгереді;газ
қысымы тұрақты болады;

Изобаралық процесс:

көлемнің
температураға қатынасы
тұрақты шама;газ көлемі
температураға тура
пропорционал;тұрақты
қысымда өтеді

Изотермилық процесс үшін:
;
;
;

Изотермиялық процесс:
газ
қысымы мен көлемінің
көбейтіндісі тұрақты шама;

тұрақты температурада өтеді;газ
көлемі артқанда қысымы
азаяды;

Изохоралық процесс кезінде
жүйеде газ температурасы екі есе
артса:

газ көлемі тұрақты
болады; жүйеде га
з жұмыс
атқармайды;газ қысымы екі есе
артады;

Изохоралық процесс:
газ
қысымы температураға тура
пропорционал;қысымның
температураға қатынасы
тұрақты шама;тұрақты көлемде
өтеді;

Импульс моментінің өрнегі:

;
;

Импульс моментінің сақталу
заңы:
тұйық жүйенің импульс
моменті тұрақты; тұйық жүйеде
сыртқы күштердің моменті
нольге тең;тұйық жүйеде
импульс моментінің уақыт
бойынша туындысы нольге тең


Импульстің сақталу заңы:

тұйық жүйеде
орындалады;табиға
ттың
фундаментальды заңы;
кеңістіктің біртектілігімен
анықталады

Импульсі 10 Мм/с
жылдамдықпен қозғалған
электронның импульсіне тең
болатын фотонның толқын
ұзындығы 1,6∙10
-
19

Кл,
9,11∙10
-
31
кг:
;73

10
-
12
м;


73 пм;

Индуктивтігі 0,
5 мГн
тербелмелі контур 300 м толқын
ұзындығына сәйкестелген. Контур
конденсаторының электр
сыйымдылығы:
;
;

Индуктивтігі 1 мГн катушка
мен диаметрлері 20 см, бір бірінен
1 см қашықтықта орналасқан
екі
дөңгелек пластинадан тұратын ауа
конденсаторы өзара параллель
жалғанған. Контурдағы тербеліс
периоды:
;
;
;

Индукциялық ток:
магнит
индукциясы ағынының өзгеріс
жылдамдығымен
анықталады;мәні магни
т
индукциясы ағынының өзгеріс
әдісінен тәуелсіз;бағыты Ленц
ережесімен анықталатын ток;

Инерция моментінің өлшем
бірлігі:

Н∙с
2
∙ м; Дж∙с
2
; кг∙м
2

Интерференция
құбылысы:
жиіліктері бірдей,
фазалар айырымы тұрақты
толқындардан алынады;тек
когерентті жарық
толқ
ындарынан алынады;
жарықтың толқындық қасиетін
дәлелдейді;


Интерференция құбылысын
байқауға болады:

Френель
бипризмасымен;Френель
биайнасымен;Бийе
билинзасымен;

Карно циклімен жұмыс
жасайтын идеал жылу
машинасының суытқышының
температурасы 3 есе артса,
онда
ПӘК:
3 есе кемиді ;

есе
кемиді;

есе кемиді;

Кез келген инерциалды санақ
жүйесінде барлық физикалық
құбылыстар бірдей
өтеді:
салыстырмалылық
принципі;Эйнштейннің
релятивистік
салыстырмалылық
принципі;салыстырмалылы
қ
принципін жалпылайтын 1
-
постулатКернеулігі 10 кА/м болатын
магнит өрісінде шеңбер жасап
қозғалатын электронның айналу
периоды 1,6∙10
-
19

Кл, 9,11∙10
-
31
кг:
; 2,84∙10
-
6

мс; 2,84∙10
-
9

с

Кинетикалық энергия:

жүйенің
механикалық
қозғалыс
энергиясы;дене
жылдамдығынан тәуелді
болатын энергия;
жылдамдықтың екі дәрежесіне
тура пропорционал энергия

Комптон эффект:

қысқа
толқынды электрмагниттік
сәуленің серпімді шашырауы;
рентгендік фотондардың еркін
электрондармен соқтығысу
нәтижесі;
монохроматты рентген
сәулелерінің шашырауы;

Консервативті күштердің
жұмысы:
орын ауыстырудың
траекториясына тәуелді
емес;теріс таңбамен алынған
потенциалды энергияның
өзгерісіне тең; дененің бастапқы
және соңғы орындарымен ғана
анықталады

Көлденең қиманың

бірлік
ауданына әсер етуші
күш:
;
;
;

Көлденең қиманың бірлік
ауданына әсер етуші күш:
Юнг
модулі мен салыстырмалы
деформацияның көбейтіндісіне
тең;Юнг модулі мен дененің
салыстырмалы ұзаруының
көбе
йтіндісіне тең; механикалық
кернеулік деп аталады

Көлемі 240 см
3

ыдыстағы
температурасы 290 К және
қысымы 50 кПа газдың
молекулалар
саны:
;
3∙10
21
;
;

Күш:
денеге үдеу береді; дене
жылдамдығын өзгертеді;денені
деформац
ияға ұшыратады

Қалыпты жағдайда массалары
1 кг азот пен 1 кг гелий
газдарының ыдыстағы қоспасының
көлемі:
6,4∙10
3

л;6,4∙10
6

см
3
;

Қатаңдықтары 1 кН/м және 3
кН/м екі серіппе өзара параллель
жалғанған. Абсолют деформация 5
см болғандағы

жүйенің
потенциалдық
энергиясы:

;
; 5 Дж

Қуат:

денеге әсер етуші күш
пен жылдамдықтың скаляр
көбейтіндісіне тең; дененің бірлік
уақыт ішінде істеген жұмысына
тең шама; дененің жұмыс істеу
шапшаңдығын сипаттайтын
ск
аляр шама

Қыздырғыштың температурасы
суытқыш температурасынан 3 есе
жоғары. Қыздырғыш газға 42 кДж
жылу берді. Карно циклі кезінде
газдың жұмысы:

28 кДж;0,028
МДж;
;

Лоренц күші:
бөлшек
зарядына тәуелді емес; бағыты
сол қол ережесімен
аны
қталады;жылдамдық
векторына перпендикуляр.

Магнит индукция векторы:

магнит өрісінің күштік
сипаттамасы болады; бағыты оң
бұранда ережесімен
анықталады;оң зарядталған
бөлшекке әсер ететін күшке
перпендикуляр.

Магнит индукциясының өлшем
бірлігі:
;
;
;


Магнит өрісінде тогы бар
өткізгіш орынауыстырғанда
жасалатын жұмыс....
оң болады,
егер күш орынауыстырумен
сүйір бұрыш жасаса;ток күшінің
магнит ағынына көбейтіндісіне
тең; Ампер күшінің жұмысы
болады;

Массасы
m

дене
а

үдеумен
қозғала отырып, F
ү

үйкеліс

күші
әсерінен тоқтайды. Дененің
қозғалыс теңдеуі:

ma=F
ү
;
ma=

N;

ma=

mg

Массасы
m

дене
F
т

тарту және
F
ү
үйкеліс күштері әсер етеді.
Дененің


үдеуі:
;
;
;

Массасы
m

дене
F
т

тарту және
F
ү
үйкеліс күшітері әсерінен
а

үдеу алып қозғалады. Дененің


массасы:
;
;
;

Массасы
m

дене
F
т

тарту
күшінің әсерінен
а

үдеу алады.
Денеге
F
ү
үйкеліс

күші әсер еткен
кездегі дененің қозғалыс
теңдеуі:
ma= F
т
-

F
ү

;
F
т

= ma +

N

;
ma= F
т
-

mg

Массасы 2,1 кг, радиусы 35 см
болатын біртекті тұтас диск 360
мин
-
1

жиілікпен айналады. Оған
жанама тежеу күші әсер еткенде 2
минуттан соң тоқтайды. Дискіге
әсер етке
н тежеу күші:
115∙10
-
3

Н;11,5∙10
-
2
Н;115 мН;

Массасы 2,1 т автомобиль 3,2 с
уақыт ішінде 28 м жол жүріп
барып тоқтады. Автомобильдің
орташа тежелу күші:
11,5 кН;
11500 Н; 0,0115 МН;

Массасы 4 г, сутегі тұрақты
қысымда температурасы 10 К
-
ге
қыздырылды. Г
аздың ұлғаю
кезіндегі жұмысы

0,166 кДж ; 166

Дж;
;

Массасы 50 г материалдық
нүктенің тербеліс теңдеуі берілген
, мұндағы А10
см,

5 с
-
1
. Тербеліс фазасы

-
қа тең уақыт мезетіндегі
нүктеге әсер
етуші күш:

-

62,5 мН;
-
62,5∙10
-
3

Н ;
-
625∙10
-
4

Н ;

Материалдық нүктенің
бәрқалыпты қозғалысының
өрнегі:
a=0;F=0;v=const

Материалдық нүктенің....

массасы болады;өлшемі
ескерусіз болады;өлшемі
арақашықтықпен
салыстырылады

Маховиктің айналмалы
қозғалысыны
ң теңдеуі берілген
. Мұнда А2 рад,
В16 рад/с, С
-
2рад/с
2
, инерция
моменті 50 кг∙м
2
. Осы дөңгелек
маховиктің 3 с уақыт мезетіндегі
қуаты:
C
;
;800
Вт ;

Менделеев
-
Клапейрон
теңдеуі:
;
;
;

Механика бөлімі болып
табылады:
кинематика;динамика;
статика

Механикалық жұмыс
AFscosб

өрнегімен анықталады:

егер

болса, онда А

0; егер

болса,
онда А

0; егер

болса, онда
А0

Механикалық қуат:

;
;

Механикалық энергияның
сақталу заңы:

сыртқы
диссипативті күштер болмағанда
толық энергия тұрақты болады;
консервативті жүйелерде толық
механ
икалық энергия
сақталады; уақыттың
біртектілігімен анықталады

Молекулалардың ең ықтимал
жылдамдығы:
;
;
;

Молекулалардың орташа
арифметикалық жылдамдығы:
;
;
;

Молекуланың құрылысына
қарай диэлектриктердің
поляризациясы:

бағдарлық;
электрондық;иондық

Мұз бетімен 20 м/с бастапқы
жылдамдықпен жіберілген шайба
40 секундтан соң тоқтады. Шайба
мен мұз арасындағы үйкеліс
коэффициенті:

51∙10
-
3
;5,1∙
10
-
2
;
510∙10
-
4

Нүктенің орташа жылдамдығы:
;
;

Ньютонның екінші заңына
сәйкес, үдеу:
тең әсерлі күшке
тура пропорционал; дене
массасына кері пропорционал;
тең әсерлі күшпен бағыттас

Ом
заңы:
;
;
;

Ӛзара әсерлесуші екі дененің
арақашықтығы 2 есе артса, ...
өзара
әсерлесу күші 4 есе кемиді; өзара
әсерлесу күші

есе
кемиді;өзара әсерлесу күші

есе кемиді

Ӛ
ткізгіштегі ток күшінің
тығыздығы:
;
;
;

Ӛткізгіштерді өзара параллель
жалғағанда:
;
;
;

Ӛткізгіштерді өзара тізбектей
жалғағанда:
;
;
;

Ӛшудің логарифмдік
декременті:
;
;
;

Поляризация
құбылысы:
жарықтың көлденең
электрмагниттік толқын
екендігін дәлелдейді;жарық
толқынының реттелі
п таралуы;

және

векторларының
өзара перпендикуляр бағытта
тербелісі;

Протон магнит өрісіне
перпендикуляр бағытта ұшып
кіргенде Лоренц
күші...
жылдамдық шамасын
өзгертпейді;бағыты сол қол
ережесімен анықталады;жұмыс
атқармайды.


Радиоактивті элементтің
ыдырау тұрақтысын анықтауға
болатын өрнек:

;
;
;

Радиусы 35 см, массасы 2,1 кг
біртекті тұтас диск
жиілікпен айналады.
Дискіге жанама тежеу

күші әсер
еткенде 2 минуттан соң тоқтайды.
Тежеу күшінің жұмысы:

91300
мДж
;

0,0913 кДж;91,3 Дж;

Радиусы 5 см жұқа сақина
арқылы ток өтеді. Токтың мәні 3
есе артса, оның центріндегі
индукция:
есе артады;

есе артады
;3 есе артады;

Радиусы 5 см орам арқылы 10
А ток өтеді. Дөңгелек токтың
магнит моменті:
78∙10
-
3

А∙м
2
;
;
;

Резистор, катушка және
конденсатордан тұратын тізбектің
толық
кедергісі:
;
;
;


Рубидий
89
Rb элементінің
ыдырау тұрақтысы 77∙10
-
5

с
-
1

болғанда, жартылай ыдырау
периоды:

0,25 сағат болады ;15
минут болады ;900 секунд
болады;

Сақталу қасиеті бар физикалық
шамалар:

импульс; масса;
энергия

Серіппесін тең етіп ек
іге
бөлгеннен кейінгі серіппелі
маятниктің периоды:
1,414 есе
кемиді ;

есе
кемиді;

есе кемиді;

Сутегі атомы негізгі күйде
толқын ұзындығы 121,5 нм жарық
квантын жұтты. Сутегінің қозған
атомының электрондық
орбитас
ының радиусы:

40,5 пм;
0,1

10
-
9
м; 0,212 нм

Сыйымдылығы 10 л жабық
ыдыста 200 К температурада
массалары 7 г және 2 г болатын
азот пен сутегі газдарының
қоспасы бар. Газ қоспасының
қысымы:
301 кПа;0,304 МПа;


301∙10
3

Па;

Сыртқы фотоэффект
заңы:
бас
тапқы максимал
жылдамдық жарық
интенсивтілігінен тәуелді
емес;фотоэлектрондар саны
жарық интенсивтілігіне
пропорционал;әрбір зат үшін
фотоэффектің қызыл шекарасы
болады;

Тангенциал үдеудің
бағыты:
шеңберге жанама
бойымен; нормаль үдеуге
перпендикуляр;жылда
мдық
векторымен бағыттасТас 1200 м биіктіктен еркін
құлады. Тастың құлау уақытының
соңғы секундындағы
жолы:
; 1,5∙10
2

м;
0,15∙10
3

м


Тас 1200 м биіктіктен
құлайды. Құлау кезінің соңғы
секундындағы жолы:
;
;150 м

Температурасы 1,2 кК болатын
пештің көру терезесінің ауданы 8
см
2
. Осы көру терезесінен 1 минут
уақытта шығатын энергия
мөлшері:

5650 Дж;


5,65
кДж;5,65

10
3
Дж;

Температурасы 300 К болатын
азот арқылы өтетін дыбыс
жылдамдығы:
;
;
;

Температурасы 300 К, қысымы
1 мПа болатын идеал газ
молекулаларының
концентрациясы: к1,38∙10
-
23

Дж/К.
242∙10
15

м
-
3
;2,42∙10
23

см
-
3
;2,42∙10
17

м
-
3

Тербелмелі жүйенің
алғырлығы:
;
;
;

Тербелмелі контур
катушкасының ұзындығын екі есе
арттырғанда контур тербелісінің
периоды:

есе артады;
1,41 есе артады;

артады;

Тербелмелі контур
конденсаторының
пластиналары
ның арасын екі есе
арттырғанда контур тербелісінің
периоды:

есе кемиді;
1,41 есе кемиді ;

есе кемиді;


Тербеліс периодтарының
қатынасы 1,5

ке тең болатын
математикалық маятниктердің
ұзындықтарының қатынасы:

2,25
;
2250∙10
-
3
;1,5
2

Тербеліс тудырып алуға
болатын құрал:
катушка мен
конденсатор тізбегі;тербелмелі
контур; гармониялық
осцилятор;

Термодинамиканың екінші
заңы:
нәтижесінде суық денеден
ыстығырақ денеге жылу беру
арқылы өтетін процестің болуы
мүмкін емес; бір

денені
салқындату арқылы нәтижесінде
жұмыс жасайтын процестің
болуы мүмкін емес;оқшауланған
жүйенің энтропиясы осы жүйеде
өтетін кез келген процестерде
кемуі мүмкін емес;

Толқын ұзындығы 2 есе
артқанда фотонның:

массасы 2
есе кемиді; импульсі 2 есе
кеми
ді;энергиясы 2 есе кемиді ;

Толқын ұзындығы 2 есе
артқанда фотонның:
массасы 2 есе
кемиді;импульсі 2 есе
кемиді;энергиясы 2 есе кемиді;

Толқын ұзындығы 55,8 пм
рентген сәулелері графит плитада
шашырайды. Сонда түскен жарық
бағытымен 60
0
бұрыш жасай
шашырағ
ан жарық толқынының
ұзындығы:

5,7

10
-
11
м


; 57

10
-
12
м


;57 пм;

Турмалин кристалдардың
оптикалық осьтері арасындағы
бұрыш 90
0
. Бұрыш шамасын екі
есе арттырса, онда 2
-
ші
турмалиннен өткен жарық
интенсивтілігі:

максимал мәніне
жетеді;2
-
ші турмалинге түске
н
жарық интенсивтігіне тең
болады; оған түскен жарық
интенсивтігін біле отырып,
Малюс заңымен есептеледі

Тізбектегі ток күші 3 А
болғанда аккумулятор
батареясының сыртқы тізбегіндегі
қуат 18 Вт, ал ток күші 1 А
болғанда қуат 10 Вт болады.
Батареяның Э.Қ.К
-
і және ішкі
кедергісі:


;
;

Ұзындығы 40 см түзу өткізгіш
біртекті магнит өрісінде 5 м/с
жылдамдықпен индукция
сызықтарына перпендикуляр
бағытта қозғалады. Ӛткізгіш
ұштарындағы потенциалдар
айырым
ы 0,6 В. Осы магнит
өрісінің индукциясы

0,3 Тл;
;

;

Физикалық маятниктің
тербеліс периодын есептеп табуға
болатын өрнек:
;
;
;

Электр өрісі энергиясының
кө
лемдік тығыздығы:
;
;
;

Электр сыйымдылығы 1 мкф
кондесатордан және индуктивтігі 1
мГн катушкадан тұратын
контурдың тербеліс жиілігі:
5,05
кГц ; 5,05 ∙10
3

с
-
1
;5,05 ∙10
3

Гц

Электрмагниттік индукц
ия
құбылысында пайда болатын
ток:
индукциялық ток;құйынды
ток; Фуко токтары;

Электрон индукциясы 8 мТл
болатын магнит өрісінде радиусы
0,5 см шеңбер бойымен қозғалады.
Электронның де Бройль
толқынының ұзындығы:

100
пм;0,1

10
-
9
м;0,1 нм;

Электрон магнит

өрісіне
перпендикуляр бағытта ұшып
кіргенде оның қозғалысына
қолдануға болатын
өрнек:
;
;
;

Электрон магнит өрісіне
перпендикуляр бағытта ұшып
кіргенде оның қозғалысына
қолдануға болатын
өрнек:
;
;
;

Электрстатикалық өріс
кернеулігі:
бірлік оң зарядқа әсер
етуші күшпен бағыттас болады;
электрстатикалық өрістің
күштік
сипаттамасы;электрстатикалық
өрістегі бірлік оң зарядқа әсер
ететін күшпен ан
ықталады;

Электрстатикалық өріс
потенциалы:
электрстатикалық
өрістің энергетикалық
сипаттамасы;бірлік оң зарядтың
потенциалдық энергиясымен
анықталады;бірлік оң зарядты
сол нүктеден шексіздікке
тасымалдағандағы жұмысқа
тең;

Электрстатикалық өрістегі
нүктелі
к зарядты
тасымалдағандағы жұмыс:
өрістегі
орынауыстыру
траекториясынан тәуелді
емес;кез келген тұйық контур
бойынша нольге
тең;потенциалдық энергияның
кемуі есебінен жасалады;

Ядролық күштің негізгі
сипаттамасы:

табиғаты электрлік
емес;тартылыс күштері бол
ып
табылады;қанығу қасиеті тән;

Ядролық реакцияда:
энергияның бөлінуі де, жұтылуы
да болады; энергияның,
импульстің және импульс
моментінің сақталу заңы
орындалады; электр зарядының
және массалық санның сақталу
заңы орындалады ;


Приложенные файлы

  • pdf 18223986
    Размер файла: 518 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий