Konspekt_gotovy_1


Kraków, 2015 r.
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Wydział: Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych
Kierunek: Stosunki międzynarodowe
Specjalność: Handel zagraniczny
Valekh Bairamov
Numer indeksu: 50426
e-mail: [email protected]
Konspekt pracy licencjackiej
Proponowany temat:
Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego.
Opiekun naukowy:
prof. nadzw. dr hab Marcin Lasoń
Spis treści konspektu:
Proponowany tytuł pracy......................................................................................... 3
Cel pracy.................................................................................................................. 3
Motywacja............................................................................................................... 3
Pytania badawcze.................................................................................................... 3
Hipotezy badawcze..................................................................................................4
Bibliografia.............................................................................................................. 5
Struktura pracy......................................................................................................... 7
Spis treści pracy………………………………………………………………….... 8
Proponowany tytuł pracy
Współczesny terroryzm zagrożeniem dla bezpieczeństwa światowego.
Cel pracy
Celem tej pracy licencjackiej jest szczegółowa analiza oraz określenie poziomu
zagrożenia terroryzmem dla bezpieczeństwa międzynarodowego , przeciwdziałania władz
państwowych na akty terrorystyczne , skutki zamachu na World Trade Center z 11 września 2001r., kiedy to cały świat z zapartym tchem śledził niezwykłe i jednocześnie tragiczne wydarzenia ze Stanów Zjednoczonych , współprace organizacji międzynarodowych w celu zapobiegań operacji terrorystycznych na świecie aczkolwiek to jest bardzo trudnym zadaniem.
Motywacja
Wybrałem ten temat ponieważ to jest jeden z najistotniejszych problemów we współczesnym świecie związany niebezpieczeństwem dla całego świata , wywołujący konflikty w skali globalnej , fatalna ilość ofiar w s kutku przeciwdziałań terrorystycznych wynosi ponad milion osób za ostatnie kilkanaście lat , miejsce oraz współpraca Polski z NATO na czele z USA na akty antyterrorystyczne na Bliskim Wschodzie a mianowicie w Iraku , Pakistanie , Afganistanie .
Pytania badawcze
Praca ta będzie próbą odpowiedzi na zasadnicze pytania dotyczące tej tematyki – będą one stanowić główne wątki pracy.
Czym jest współczesna postać terroryzmu ? – problemy definicyjne.
Jako rolę odgrywa współczesny terroryzm dla bezpieczeństwa międzynarodowego ?
jakie są zagrożenia ładu i bezpieczeństwa międzynarodowego ? – terroryzm jako zagrożenie o charakterze asymetrycznym.
Globalny charakter zagrożenia terroryzmem międzynarodowym.
Zamachy 11 września 2001 roku jako przełomowa data dla percepcji zagrożeń terrorystycznych.
Interwencja Stanów Zjednoczonych do Afganistanu i Iraku po aktach terrorystycznych 11 września 2001 roku w Nowym Jorku i Waszyngtonie .
Jaka jest rola NATO I ONZ w uregulowaniu konfliktu ?
Skutki Operacji anty terrorystycznych na bliskim wschodzie oraz miejsce Turcji i Arabii Saudyckiej
Hipotezy badawcze
1.Terroryzm jest zagrożeniem o charakterze globalnym. Zjawisko to można napotkać w powiązaniu z wieloma różnymi ideologiami. Termin terror wywodzi się z języka łacińskiego i oznacza „stosowanie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu zastraszenia kogoś. Terroryzm jest nie tylko zjawiskiem, które stwarza zagrożenie powszechne w wymiarze geograficznym. Jest to również zagrożenie wielopłaszczyznowe, którego zwalczanie również musi odbywać się na wielu płaszczyznach, aby zapewnić jego skuteczność i długofalowe skutki.
2. Terroryzm jest zjawiskiem historycznie zmiennym, wielopłaszczyznowym i dynamicznym, występującym w różnych postaciach. Trudne jest obecnie zdefiniowanie jednolitej definicji terroryzmu, który zmienia się pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego, a zwłaszcza szybkiego postępu naukowo-technicznego. Terroryści perfekcyjnie wykorzystują najnowsze środki łączności, mass media, nowoczesne techniki komunikowania się oraz komputery. Dzisiejszy efekt terrorystyczny można osiągnąć poprzez nowoczesne techniki komputerowe z dostępem do Internetu. Służby specjalne, jak i sami terroryści, doskonale sobie zdają sprawę z nieograniczonych możliwości, jakie dają systemy informatyczne. Praktycznie można sparaliżować cały świat poprzez włamanie się do sieci komputerowych państw, instytucji, banków czy przedsiębiorstw. W dobie powszechnego stosowania urządzeń elektronicznych można w spektakularny sposób wywołać szereg katastrof i nieodwracalnych w skutkach tragedii.
3. Współczesne środowisko międzynarodowe, w którym funkcjonują zarówno państwa, jak i organizacje międzynarodowe, podlega dynamicznym zmianom. Prowadzi do osłabienia ochronnej funkcji granic państwowych, a także osłabienia władzy państwa nad własnym terytorium i ludnością, która je zamieszkuje. Poważną kategorią zagrożeń bezpieczeństwa współczesnych państw oraz czynnikiem zakłócającym funkcjonowanie systemu międzynarodowego jest właśnie terroryzm jako zagrożenie asymetryczne. Zagrożenia asymetryczne to zagrożenia generowane w ramach konfliktu pomiędzy stronami, z których jedna, „na skutek dysproporcji potencjałów militarnych i innego rodzaju zasobów oraz (albo) odmienności kulturowych między przeciwnikami decyduje się na wybór asymetrycznych strategii i metod prowadzenia konfliktu.
4. Terroryzm XXI w. to zjawisko, z którym stykamy się coraz częściej. Jak w przypadku wielu innych zjawisk obecnej epoki odmienność jego tkwi przede wszystkim w skali, z jaką uderza on w podstawy współczesnego ładu politycznego, społecznego i ekonomicznego. We współczesnym świecie, którego funkcjonowanie w związku z postępującą automatyzacją i komputeryzacją zależne jest od sieci komputerowych, również cyber-atak może stać się bronią masowego rażenia. W związku z tym kolejną, wyrastającą z postępującej szybkości procesów globalizacyjnych, cechą terroryzmu jest możliwość uderzenia w państwo właśnie na styku rzeczywistości wirtualnej i kontrolowanych za jej pośrednictwem elektrowni, oczyszczalni ścieków i innych, niezbędnych do funkcjonowania społeczeństw, elementów infrastruktury państwa.
5. zamachy 11 września 2001 roku całkowicie odmieniły Stany Zjednoczone61. W tym dniu dwa samoloty uderzyły w północną i południową wieżę World Trade Center. Trzeci samolot uderzył w Pentagon, czwarty zaś rozbił się w południowej Pensylwanii, nie doleciawszy do celu dzięki akcji podjętej przez jego pasażerów. Udaremnili oni dotarcie samolotu do czwartego celu, którym był Biały Dom. Według raportu Komisji powołanej dla zbadania sprawy zamachów w World Trade Center zginęło ponad 2600 osób, 125 osób zginęło w Pentagonie, 256 ludzi zginęło w samolotach.
6. Po zamachach na Nowy Jork i Waszyngton 11 września 2001 roku , ONZ I USA zażądały od Afganistanu wydania osób odpowiedzialnych na zamach , w tym Bin Lagena . Afganistan odmówił w związku z czym Rada Bezpieczeństwa usankcjonowała użycie sił zbrojnych w celu schwytania winnych zamachów i przywrócenia bezpieczeństwa międzynarodowego. Działania zbrojne rozpoczęły się w grudniu 2001 roku w Afganistanie oraz w Iraku w 2002 roku .
Bibliografia
Fundusze strukturalne i programy pomocowe Unii Europejskiej : poradnik praktyczny : praca zbiorowa / pod red. Klemensa Budzowskiego. Kraków, 2003
Fundusze strukturalne w Polsce/ Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Warszawa, 2002
Funduszeunijne w nowej perspektywie 2014-2020 / Magdalena Krasuska.Warszawa, 2014
FunduszeUnii Euopejskiej: doświadczenia i perspektywy: [praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka]. Warszawa, 2006
FunduszeUnii Europejskiej 2007-2013 : cele, działania, środki / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. Kraków, 2008
Pomoc finansowa Unii Europejskiej dla Polski : doświadczenia i perspektywy / red. nauk. Anatoliusz Kopczuk, Marek Proniewski ; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białystoku. Białystok, 2006
Polityka strukturalna Polski i Unii Europejskiej / Jerzy Ładysz. Warszawa, 2008
Jak pisać o Funduszach Europejskich? : [osobisty poradnik językowy] / Jan Miodek [et al. ; rys. Paulina Gajda]. Warszawa, 2010
Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013 / [red.] Magdalena Burnat-Mikosz, Michał Gwizda, Magdalena Kosewska-Kwaśny ; [aut. Magdalena Burnat-Mikosz et al.]. Warszawa, 2007
Fundusze UE dla jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2013 : praca zbiorowa. Cz. 1, Przewodnik po funduszach UE dla jst / pod red. Marka Szczepańskiego. Warszawa, 2007
Europejska Współpraca Terytorialna w Małopolsce w latach 2007-2013 / [Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Departament Polityki Regionalnej. Zespół Europejskiej Współpracy Terytorialnej]. Kraków, 2010
Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce : aktualizacja 2010 / [aut.: Łukasz Skrok]. Warszawa, 2010.
Fundusze UE2014-2020 : [nowa perspektywa - nowe możliwości : praca zbiorowa / pod red. Michała Gwizdy, Magdaleny Kosewskiej-Kwaśny oraz Szymona Żółcińskiego ; aut.: Rafał Brodecki et al.]. Warszawa, 2014
Programy Unii Europejskiej dla Polski : przewodnik / [oprac.: Paweł Samecki i Adam Kaliszuk].Warszawa, 2003
Instrumenty finansowe polityki regionalnej Unii Europejskiej / [zespół red. Enrique Lopez Galan et al.]. Kraków, 2002
Funduszestrukturalne w Unii Europejskiej / Monika Sadurska-Kisiel.Warszawa, 2002
FunduszeUnii Europejskiej 2007-2013 : cele, działania, środki / Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak. Kraków, 2008
Ocena projektów europejskich 2007-2013 / Tadeusz A. Grzeszczyk.Warszawa, 2009
FunduszeEuropejskie a innowacyjność polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Babiaka. Warszawa, 2008
Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski / Dorota Murzyn. Warszawa, 2010
FunduszeUnii Europejskiej dla przedsiębiorców 2007 - 2013 : praktyczny poradnik z przykładami / Małgorzata Jankowska, Aneta Sokół, Anna Wicher. Warszawa, 2010
Struktura pracy
Praca składa się z trzech rozdziałów. Każdy rozdział składa się z czterech podrozdziałów.
Rozdział perwszy stanowić będzie wprowadzenie do tematu właściwego. Będzie w nim omówione wszystko, co wyjaśnia pojęcie funduszy strukturalnych. Najperw, polityka strukturalna Unii Europejskiej, jako główne oraz początkowe pojęcie całej pracy. Dalej -
zasady działania funduszy strukturalnych, czyli to, na czym jest oparta polityka strukturalna, oraz cele na które kierowane są środki z funduszy. Także, programy krajowe oraz inicjatywy wspólnotowe, jako dwie różne grupy instrumentów.
Rozdział drugi będzie bezpośrednio odnosił się dowykorzystaniaśrodków z funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2007-2013. Będą omówione regulacje unijne, czyli założena polityki spójności, oraz regulacje krajowe, czyli strategia rozwoju kraju. Następny podrozdział to żródła pozyskania srodków z funduszy strukturalnych, czyli dostępne programy operacyjne w okresie programowym 2007-2013, ich cele, instytucję, osi priorytetowe oraz finansowanie. Dalej, regionalne programy operacyjne na lata 2007-2013 niektórych województw, a zwłaszcza Województwa Pomorskiego, Mazowieckiego, Małopolskiego, Wielkopolskiego oraz Śląskiego. W następnym podrozdziale będzie omówione wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw, czyliinnowacje i inwestycje, informatyzacja gospodarki, innowacje i inwestycje w działaniach proekologicznych, rozwój zasobów ludzkich, badania i rozwój.
Rozdział trzeci będzie tą częścą pracy, w której własnie już będze omówiony wpływ funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na rozwój gospodarczy w Polsce, w postaci wyników oddziaływań środków z funduszy strukturalnych na rozwój Polskiej gospodarki. Porównamy systemy zarządzania funduszami w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013, przedstawimy Polskę jako lidera wykorzystania funduszy wśród państw Unii Europejskiej, przeanalizujemy ekonomiczne wskaźniki rozwoju gospodarczego w polsce w okresie lat 2007-2013, czyli zmiany PKB, wzrost eksportu i importu, Human Development Index oraz bezpośrednie inwestycjie zagraniczne. Podsumowójąc, Zdefiniujemz zmianę pozycji Polski w odniesieniu do krajów UE-15 w wyniku realizacji programów operacyjnych funduszy strukturalnych w tym ocenę korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce.
Spis treści pracy
Wstęp
Rozdział 1. Fundusze strukturalne jako glówne żródło finansowania polityki strukturalnej
1.1. Polityka strukturalna Unii Europejskiej
1.2. Fundusze strukturalne
1.3. Zasady działania oraz cele funduszy strukturalnych
1.4.Programy krajowe oraz inicjatywy wspólnotowe
Rozdział 2. Wykorzystanie środków z funduszy strukturalnych w Polsce 2007-2013
2.1.Regulacje unijne oraz regulacje krajowe.
2.2.Żródła pozyskania srodków z funduszy strukturalnych na lata 2007-2013
2.3.Regionalne programy operacyjne na lata 2007-2013 niektórych Województw
2.4.Wsparcie z funduszy Unii Europejskiej dla małych i średnich przedsiębiorstw
Rozdział 3. Wyniki oddziaływań środków z funduszy strukturalnych na rozwój Polskiej gospodarki
3.1.Analiza porównawcza systemu zarządzania funduszami w okresach programowania 2004-2006 i 2007-2013
3.2.Polska jako lider wykorzystania funduszy wśród państw Unii Europejskiej na lata 2007-13
3.3.Ekonomiczne wskaźniki rozwoju gospodarczego w polsce okresie lat 2007-2013.
3.4.Zmianа pozycji Polski w odniesieniu do krajów UE-15 w wyniku realizacji programów operacyjnych funduszy strukturalnych.
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Приложенные файлы

  • docx 18223955
    Размер файла: 29 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий