SRS_gotovy_kazakhsky


Хирургиялық стоматология пропедевтикасы модулі 41-1-6
Пән–- Хирургиялық стоматология пропедевтикасы PHS 4302.
Мамандық 051302 «Стоматология»
Студенттердің өзіндік жұмыстарына арналған методикалық әдістемелер
1.№22 Тақырып. Бет-жақ аймағындағы комбинирленген жарақат кезіндегі алғашқы хирургиялық өңдеудің ерекшеліктері.
КУРС: 4
семестр – 7,8


Алматы 2012 ж
Модуль отырысында қарастырылды
Хаттама № «___ » ________ 2012 ж
Хирургиялық стоматология пропедевтикасы
модулінің жетекшісі бекітті
Д.м.н. профессор __________ К.Т. Тулеуов
№ 1 Тақырып.Стоматологиялық науқастың анамнезін жинау және сырқатнамасын толтыру.
Мақсаты: жақ-бет аймағында патологиясы бар науқастардан анамнез жинау мен сырқатнамасын толтыруды үйрету.
Тапсырмалар: тақырып материалын келесі сұрақтар бойынша өз бетімен оқу:
1. Паспорттық бөлімі
2. Науқасты сұрап тексеру. Жалпы және жергілікті шағымдары.
3 .Ауру анамнезі.
4 .Өмір анамнезі.
5. Жергілікті зерттеу (ауыз сыртылық қарау, ауыз ішілік тексеру, пальпация)
6. Зерттеу жоспары.
7. Қосымша зерттеу әдістері.
8. Клиникалық диагнозды дәлелдеу.
Орындалу түрі:
Науқасты курациялау және сырқатнама жазу;
Мультимедиялық форматта презентация дайындау мен оны көрсету;
Орындалуға қойылатын талаптар (критерийлер):
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Сырқатнаманың құрылымы: I. Жалпы мағлұматтар (паспорттық бөлім) 1.Тегі,аты-жөні. 2. Жасы. 3. Мамандығы (егер науқас зейнеткер болса, «зейнеткер»деп жазған соң бұрынғы мамандығын көрсету). 4. Клиникаға түсу күні. 5. Мекен-жайы.
II.Түскендегі шағымдары А) пайда болу уақыты; Б) даму жылдамдығы; В) тұрақтылығы немесе кезектілігі; Г) айқындылығы; Д) түрі (сапалық көрінісі); Е) пайда болу шарттары.
III Осы аурудың тарихы. IV. Өмір тарихы. V. Жанұялық анамнезі. VI. Қазіргі жағдайы.
I.Жалпы тексеру.
Субъективті. Жағдайы (жақсы,қанағаттанарлық,жаман).
Объективті.Жалпы жағдайға баға беру (қанағаттанарлық,орта ауырлықта,ауыр). Есінің жағдайы (анық,қателескен,сопорозды,ступорлы,коматозды,қозғыш,сандырық). Қалпы (белсенді,пассивті,қиналған). Бетін қарап тексеру:бет кескіні (тыныш,қиналған,үрейленген, және т.б.),соған тән ерекшеліктер (митральді науқас беті,бүйректік ауруы бар науқас,базедов ауыруы бар науқас және т.б.).
Дене бітімі (дұрыс,дұрыс емес,дұрыс емес). Тұлғасы.Конститутциональді тип (нормостехникалық,гиперстехникалық,астеникалық). Бойы.Дене темперетурасы. Терісі және көрінетін шырышты қабаты. Тері асты май клечаткасы. Лимфа түйіндері. Бұлшықеттер. Сүйектер. Буындар. Тыныс алу жүйесінің ағзалары. Жүрек қантамыр жүйесі. Асқорыту жүйесінің ағзалары. Зәр шығару мен жыныс ағзалары. Жүйке жүйесі.
II.Жергілікті статусы
Мультимедиялық форматтағы презентация құрылымы: Титульді слайд; Кіріспе (зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау,оның актуальдігін анықтау, презентацияның мақсаты мен мәселелері); Негізгі бөлім (бұл рефераттың әр бөлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді,оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар,графиктер,суреттер және т.б. келтіріледі); Қорытынды (қортындылар жасау немесе презентация тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қортындылау жүргізу).
6.Тапсыру мерзімі:кеш емес
7.Бағалау:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:

Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет: Негізгі: 1.Бернадский Ю.И. Основы хирургической стомотологии-Киев.1964.-32с.
2.Бернадский Ю.И. Основы хирургической стомотологии.-Москва.2000.-400с. 3.Шаргородский А.Г. Воспалительные звболевание челюстно-лицевой области и шеи.Москва.1985.-4. 4. Робустова Т.Г. хирургическая стомотология.-Москва 1990.-576с. Қосымша: 1.Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия.(под редакцией Александрова.-С-Петербург.1998.-590с.) 2.Супиев Т.К. Клиника и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний.-А-Ата.1990-225с.
9.Бақылау
Тест түріндегі тапсырмалар.
1.Клиникалық зерттеу әдісі кезінде шағымы мен анамнезі
- бұл:
А) өмір анамнезі; Б) ауру анамнезі; В) жоғарыда айтылғандардың барлығы; Г) науқас туралы жалпы мағлұмат; Д) басынан өткен және қосымша аурулары.
2.Науқас ауру анамнезін нақты айта алмаған жағдайда не істеу керек? А)жазбау керек; Б)оған мән бермеу керек; В)соған байланысты сұрақтар қою; Г) туыстарын шақырту; Д)сырқатнамаға ауру анамнезін жинау мұмкін болмағандығын жазу.
3.Егер науқас қабылдау бөлімшесіне ессіз түссе, онда: А) сырқатнама шығарылған кезде жақылады; Б) сырқатнамада анамнез жазылмайды; В) сырқатнамада шағымдары жазылмайды; Г) сырқатнама жағдайы жақсарғанда жақылады; Д) сырқатнама қасындағы алып келген адамдар сөзінен жазылады.
4.Рентгенокинематография деген бұл: А) отырған жағдайдағы рентген; Б) қашықтықтағы рентген; В) жатқан қалыптағы рентген; Г) қозғалмалы объектілер рентгені; Д) мұрын қуысына енгізілетін рентген зерттеу.
5.Электрорентгенография жүргізгенде рентген пленкасының орнына не қолданылады? А) күйе; Б) ақ қағаз; В) магний табақшалары; Г) графитті табақшалар; Д) селен табақшалары.
6.Контрасты заттардың түрлері: А) спирт құрамдас; Б) суға еритін; В) қышқылға тұрақты; Г) қышқылға ерігіш; Д) сілті ерігіш.
7.Полярография әдісі нені анықтайды? А) тіндердегі оттегінің көбеюін; Б) тіндердегі сұйықтықтың қысымын; В) тіндердегі көмірқышқылдың көбеюін; Г) тіндердегі оттегі қысымын; Д) тіндердегі қышқылды-қалыптастырушы үрдістің бұзылуын.
8.Стомотоскопияда не қолданылады? А) йодинат; Б) йод ерітіндісі; В) Люголь ерітіндісі; Г) метилен көгі ерітіндісі; Д) бриллиант жасылы.
9.Қалыпты жағдайдағы төменгі жақсүйек бұтағының сүйек тініндегі ультрадыбыстың жылдамдығы: А) 3000 см/ сек; Б) 3200 см./сек; В) 3500см./сек; Г) 4000см./сек; Д) 4500см./сек;
10.Телерентгенография жүргізгенде объект пен сәуле көзінің арасы қанша болуы тиіс? А) 3м; Б) 2м; В) 1м; Г) 2,5м; Д) 1,5м.
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.

1. №2 Тақытып. Жүргілізегн науқастардың жергілікті статусын сипаттау.
2. Мақсаты: жергілікті статусын, клиникалық көрінісін, жақ бет аймағы сырқаттарын нақтамалауды үйрену.
3. Тапсырмасы: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1. Сырт пішінін қарап тексреу. (Бет әлпетінің симметрлігі. Тері жабындысы.)
2. Сипап тексеру (сыртынан, ішінен).
3. Ауызының ашылу деңгейі.
4. Ауыру сезімі: таралуы, сипаты, қарқындылығы, ұзақтығы, тағам қабылдау кезіндегі уақытымен байланысы, биімділігі.
Тағам сапасына, қозғалуына және физикалық қысымға; таралуы, ауыру сезімін доғару әдістері.
5. Ауыз ішін қарап тексеру.
6. АҚКҚ. Қызылиек. Тілі.
7. Тістері. Тіс формуласы. Шайнау аппаратының сипаты.
8. Араны. Бадамша бездері.
4. Орындау түрі:
Рефератты жазу және безендіру.
Мультимедиялық форматтағы презентацияны дайындау және көрсету.
5. Орныдау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиттер:
Негізгі:
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Киев. 1864. – 32 с.
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Москва. 2000. – 400 с.
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. – Москва. 1985. -352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – Москва. 1990. – 576 с.
Қосымша:
Атлас топографической анатомии человека. I часть. (Под редакцией Золотко Ю.Л.) – Москва. 1964. -214 с.
Курмангалиев З.К. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. –Семипалатинск. 1992. -88 с.
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. (Под редакцией Александрова. –С-Петербург. 1998. -590 с.
Супиев Т.К. Клиника и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний. – А-Ата. 1990. – 225 с.
9. Бақылау (сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Тест түріндегі тапсырмалар:
1. Науқастың сырт пішінін қарап тексерулер туралы сырқатнамасында жазылады:
өмір анамнезі
сырқат анамнезі
өзгерістер ошағы
лабораториялық зерттеу әдістерінің қорытындылары
функционалы бұзылыстар (сөйлеу, жұтыну, шайнау)

2. Сипап тексеру жатады:
физиотерапиялық әдістке
науқасты лабораториялық зерттеу әдістеріне
функционалды зерттеу әдістері
гауқасты қосымша зерттеу әдістеріне
науқасты клиникаклық зерттеу әдістеріне
3. Жалған флюктуация – бұл:
пульстің болмауы
пергамент сықырының анықталуы
сұйықтықтың барлық бағытта таралуы
қуыста сұйықтық өозғалысының болмауы
флюктуация тек бір бағытта анықталады
4. Бимануальная сипап тексреу жиі қолданылады
үрдіс мойын бөлігінде орналасқанда
ауыз қуысы тіндерінің патологиясы кезінде
жақ бет аймағында қолданылмайды
тек қана төменгіжақсүйегі асты сілекей бездері ауырған жағдайда ғана
жақ бет аймағының барлық патологиясы кезінде
5. Тістерді қағып тексергенде анықталынады
ұлпаның өліеттенуі
ауыру сезімі
тістердің қозғалғыштығы
тіс түбір ұшының сынығы
тіс сауытының сынығы

6. Патологиялық өзгерген тіндерге аускультация жүргізіледі:
гемангиома кезінде
қатерлі ісіктер кезінде
жоғарғы жақсүйегінің сынығы кезінде
төменгі жақсүйегінің сынығы кезінде
жақ бет аймағының флегмонасы кезінде
7. Сүңгілеп тексеру әдісі жақ бет аймағының келесі патологиялық үрдістері кезінде қолданылады
жыланкөздер болғанда
жақсүйектерінің сынықтары болғанда
сілекей бездерінің сырқаттары кезінде
кесілген немесе тесілген жарақаттар болғанда
жақ бет аймағының флегмоналары кезінде
8. Бужирование жиі қолданылады
гайморти кезінде
сілекей бездерінің толық емес жыланкөздері кезінде
төменгі еріннің ретенциялық кисталары кезінде
төменгі жақсүйегінің жарақаттық остеомиелиті кезінде
құлақ маңы безі өзегінің тарылуы кезінде

9. Жақ бет аймағының сүйектерін тексеру үшін жиі қолданылады
МРТ
сиалография
электроодонтография
ауыз қуысының түбін тексеру
бас қаңқасының тік және бүйір бағыттағы рентгенографиясы
10. Жақ бет аймағының төменде келтірілген ағзаларының қайсысын тексеру үшін томография қолданылады?
сілекей бездерін
мұрын қойнауларын
жоғарыда аталғандардың барлығын
самай-төменгі жақ буынын
самай асты және қанатша-таңдай шұңқырлары
Әдістемелік нұсқаулықтарды аударып, өңдеген Бименов К.С.
1. № 3 Тақырып. Фантом классындағы жұмыс .
2. Мақсаты: Науқасты қарап тексеру әдістерін фантомда үйрену.
3. Тапсырмасы: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1. Сыртқы қарап тексеру
2. Сипап тексеру
3. Ауызының ашылу дәрежесі
4. Ауыз ішін қарап тексеру
5. АҚКҚ. Қызылиек. Тіл.
6. Тістер. Тіс формуласы. Шайнау аппаратының сипаты.
7. Аран. Бадамша бездері.
8. Қарап тексеруге арналған аспаптар.
9. Жансыздандыру жүргізуге арналған аспаптар.
10. Тіс жұлуға арналған аспаптар.

4. Орындау түрі: Мультимедиялық форматта презентация дайындап, оны көрсету
Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет:
Негізгі:
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Киев. 1864. – 32 с.
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Москва. 2000. – 400 с.
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. – Москва. 1985. -352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – Москва. 1990. – 576 с.
Қосымша:
Атлас топографической анатомии человека. I часть. (Под редакцией Золотко Ю.Л.) – Москва. 1964. -214 с.
Курмангалиев З.К. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. –Семипалатинск. 1992. -88 с.
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. (Под редакцией Александрова. –С-Петербург. 1998. -590 с.
Супиев Т.К. Клиника и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний. – А-Ата. 1990. – 225 с.
9. Бақылау (сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Тест түріндегі тапсырмалар:
1. Ауыз қуысы кілегей қабатын қарап тексерудің бірізділігі
еріндерін, ұрттарын, альвеолды өсіндісін, қатты және жұмсық таңдайын, тілді, тіл асты аймағын
еріндерін, альвеолды өсіндісін, қатты және жұмсақ таңдайын, тіласты аймағын, тілін, ұрттарын
еріндерін, тілін, қатты және жұмсақ таңдайын, тіласты аймағын, ұрттарын, альвеолды өсіндісін
тіласты аймағын, ұрттарын, альвеолды өсіндісін, еріндерін, тілін, қатыт және жұмсақ таңдайын
ұрттарын, альвеолды өсіндісін, еріндерін, тілін, қатты және жұмсақ таңдайын, тіласты аймағын

2. Бимануальная сипап тексеру қолданылады
үрдіс мойын аймағында ошақталғанда
ауыз қуысы түбі тіндерінің патологиясы кезінде
жақ бет аймағында қолданылмайыд
жақ бет аймағының барлық патологиялдық үрдісі болған кезде
тек қана төменгі жақсүйегі сілекей бездерінің сырқаттары кезінде
3. Тістерін соғып тексергенде анықтауға болады:
А) ұлпа некрозын
Б) ауыру сезімін
В) тіс түбірінің сынуын
Г) тістеерінің қозғалғыштығын
Д) тіс сауытының сынығын

4. Патологиялық өзгерген тіндерінің аускультациясы қолданылады
гемангиомада
жоғарғы жақсүйегінің сынығы кезінде
төменгі жақсүйегінің сынығы кезінде
қатерлі ісіктер болған жағдайда
жақ бет аймағының флегмоналары кезінде
5. Төменде келтірілген жақ бет аймағының патологиялары кезінде сүңгілеп тексеру әдісі қолданылады
бет әлпетінің абсцесстері кезінде
жыланкөздер болған жағдайда
жақсүйектері сынығы кезінде
түзілістер анықталған кезде
жақбет аймағының флегмоналары болғанда

6. Бужирлеу қолданылады
гайморит кезінде
төменгі еріннің ретенциялық кисталары кезінде
төменгі жақсүйегінің радикулярлы кистасы кезінде
құлақмаңы бездерінің өзектерінің стенозы кезінде
төменгі жақсүйегінің жарақаттық остеомиелиті кезінде
7. Төменгі жақсүйегінің шығып кетуін орнына келтіру кезінде, үлкен азу тістерге қысым қандай бағытта түсіріледі?
артқа
бүйірге
төменге
төменнен жоғары
алдыңғы қатар тістеріне
8. Төменгі жақсүйегінің шығып кетуі кезінде, көрсетілетін алғашқы көмек қандай?
иммобилизациялау
буын басының резекциясы
буын капуласын тігу
төменгі жақсүйегінің буын өсіндісінің резекциясы
юуын басын буын шұңұырына енгізу
9. Төменгі және жоғарғы жақсүйектеріндегі тіс түбірлерін жұлуға арналаған қосымша аспаптар
экскаваторлар
тік қысқыштар
инеүстағыш
Лимберг ілмегін
Карапетян элеваторын

10. Дополнительные инструменты для удаления корней зубов нижней и верхней челюсти
долото
прямые щипцы
иглодержатель
крючок Лимберга
элеватор Карапетяна
11. Төменгі жаұсүйегінің үшінші үлкен азу тістерін жұлуға арналған аспап?
тік қысқыш
Леклюз элеваторын
S-тәрізді ұштары түйіскен қысқыш
S-тәрізді ұрттары түйіспеген қысқыш
құстұмсықты ұрттары тегіс түйіспеген
12. Төменгі жақсүйегінің кіші азу тістерін жұлуға арналған аспапты көрсетіңіз:
әмбебап, тік қысқыштар
S-тәрізді, істігі бар қысқыш
көлбеу жазықтықтағы қысқыш
құстұмысқты ұрттары түйіскен қысқыш
құстұмсықты ұрттары түйіспеген қысқыш
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1. №4. Тақырып. Хирургиялық стоматологиядағы дәлелді медицина.
2. Мақсаты: алдын алу, нақтамалық және емдеу шараларын қолдану туралы шешімін, оның тиімділігін және қауіпсіздігін ескере отырып, хирургиялық стоматологиялық медициналық тәжірибеге көзқарасын қалыптастыру, ал мұндай ізденісті, салыстуруды, жалпыландыруды қолдану науқастың емдеу тиімділігі үшін
3. Тапсырмасы: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1. Дәлелді медицинаға түсінік.
2. Даму тарихы.
3. Дәлелді медицинаның қағидалары.
4. Дәлелді медицинаның даму тарихы
5. Ақпарат көзі.
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат көлемі – 4-5 б. шамасында. Реферат құрылымы- титульді парағы, кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі, қорытындысы, ұолданылған әдебиеттер тізімі (мұнда, 8-10 нан кем емес ақпарат көзі болуы керек). Баяндама барысында, қолданылған әдебиеттерге сілтемелері болуы керек. Мүмкіндігінше клиникалық мысалы болуы керек. Реферат, білімді орындалып, баяндау мәдениетін сақтау керек. Қажетінше, мәтін иллюстрацяилармен болуы керек
* - барлық тұжырымдамалары ның дәлелі келтірілуі керек: А, B, C, D.
** - науқастың жеке ерекшеліетерімен шартталған, қосымша сырқаттарының мүмкін болатын асқынуларды нақтамалауға қажетті, қосымша нақтамалық шаралары қажет.
*** - науқастың жеке ерекшеліетерімен шартталған, қосымша сырқаттарының мүмкін болатын асқынуларды нақтамалауға қажетті, қосымша емдік шаралары қажет.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиттер:
Негізгі:
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Киев. 1864. – 32 с.
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Москва. 2000. – 400 с.
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. – Москва. 1985. -352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – Москва. 1990. – 576 с.
Қосымша:
Атлас топографической анатомии человека. I часть. (Под редакцией Золотко Ю.Л.) – Москва. 1964. -214 с.
Курмангалиев З.К. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. –Семипалатинск. 1992. -88 с.
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. (Под редакцией Александрова. –С-Петербург. 1998. -590 с.
Супиев Т.К. Клиника и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний. – А-Ата. 1990. – 225 с.
9. Бақылау (сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Тест түріндегі тапсырмалар:
1. «Основы челюстно-лицевой хирургии», «Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области» шығарған, Украинаның атақты ғалымы, энцеклопедист і:
Кабаков Б.Д.
Фришберг И.А.
Соловьев М.М.
Бернадский Ю.И.
Шаргородский А.Г.
2. 1879 жылы алғашқы рет аппликациялық жансыздандыруды қолданған Петербургтың ғалымы:
Анреп В.К.
Ерофеева Е.Л.
ПротопоповС.В.
Столяренко Ю.П.
Вишневский А.В.
3. Евдокимов А.И. Васильев Г.А. ең тиімді жіктемесін көрсетіңіз:
Бет қаңқасы сүйектірінің сынықтары
жақ бет аймағының жарақаттары
жақ бет аймағының ісіктері
жақ бет аймағының ауытқулары
одонтогенді қабыну ауруларының
4. Остеомиелиттің инфекциялы-эмболиялық теориясын ұсынған кім?
Семенченко Г.И.
Дерижанов С.М.
Бобров А.А. және Лексер
Снежко Я.М. және Васильев Г.А.
Бернадский Ю.И. және Колесов Н.А.
5. Жақсүйектерінің остеомиелитінің клинико-рентгенологиялық жіктемесін кім ұсынды?
Васильев Г.А.
Солнцев А.М.
Яковлева Л.П.
Медведева А.Ф.
Соловьев М.М.
6. Төменде келтірілген аппараттардың қайсысы төменгі жақсүйегінің сынықтарын аппараттық емдеу үшін қолданылады?
Рудько аппараты;
Брагин аппараты;
Елизаров аппараты;
Аржанцев аппараты;
Маланчука және Ходорович аппараты.
7. Төменде келтірілген пластика әдістерінің қайсысын Лимберг ұсынған?
сабақты пластика;
тіндерді еркін алмастыру;
маңдайдан қоректік аяғы бар жамау алу;
үшбұрышты жамаумен пластика;
самай бұлшықетінен алынған жамаумен миопластика
8. 1964 жылы Колесов А.А. қандай жіктемесін ұсынған?
Бет қаңқасы сүйектірінің сынықтары
жақ бет аймағының жарақаттары
жақ бет аймағының ауытқулары
одонтогенді қабыну ауруларының
жақ бет аймағының ісіктері және ісік тәрізді түзілістері
9. Тамырлық ісіктерінің клинико-анатомиялық жіктемесін кім ұсынды?
Васильев Г.А.
Солнцев А.М.
Яковлева Л.П.
Горбушина П.М.
Кондрашин Н.И.
10. Мемлекеттік тілдегі «Хирургиялық стоматология» оқулығының авторы кім?
Супиев Т.К.
Батыров Т.У.
Тулеуов К.Т
Сагатбаев Д.С.
Уразалин Ж.Б.
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, қалыптастырған Бименов К.С.
1. №5 Тақырып. Хирургиялық стоматологиядағы қазіргі заманға сай визуализациялаудың әдістері.
2. Мақсаты: хирургиялық стоматологиядағы қолданылатын қазіргі заманғы визуализациялау әдістерін оқу.
3. Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Хирургиялық стоматологиядағы қолданылатын визуализациялау әдістері;
Рентген сәулелерінің ашылу тарихы,рентгенологияның ғылым ретінде дамуы;
Стоматологияда қолданылатын рентген аппаратурасының түрлері,жұмыс істеу қағидалары;
Құрал – жабдықтар,рентген кабинетінің жұмысын ұйымдастыру,қауіпсіздік техникасы;
Тағайындауға көрсеткіштер,жақ – бет аймағындағы патологияға ұшыраған әртүрлі тістер мен сүйектердің рентген суреттерін талдау;
Магнитті – резонансты және компьютерлі томорафия, оларды стоматологияда қолдануға берілген көрсеткіштер.
4. Орындалу түрі:
Рефератты жазу мен құрастыру;
Мультимедийлі форматта презентация дайындау мен оны көрсету;
Рентгенограммаларды сипаттау.
5. Орындалуға қойылатын талаптар ( критерийлер):
Таңдалған СӨЖ түрін 1 сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді беті;
Жоспары ( рефераттың мазмұнын бөлімдекр бойынша беттерін белгілей отырып құрастыру);
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Мультимедийлі форматтағы презентация құрылымы:
Титульді слайд;
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Тапсыру мерзімі : семестрдің 4 аптасынан кеш емес
6. Бағалау

п/п Бағалау критерий Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Презентациялар мен мультимедияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тематикалық сөзжұмбақты бағалау критерийі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
7.Әдебиет
Негізгі :
Хирургическая стоматология: Учебник./ Под редакцией Робустов Т.Г. с соавт. – 3-е изд., перераб. И дополн. – М., Медицина , 2003 – 504 с.
Привес М.Г. и др. Анатомия человека . М., Медицина , Спб. Гиппократ, 2000. – 704 с.
Тимофеев А.А. Основы челюстно – лицевой хирургии. Киев, 2007 – 696 с.
Қосымша:
Белешенков В.В. и др. Учебное пособие.Анатомо-физиологические особенности челюстно – лицевой области и методы ее исследования.М.: 2005-180 с.
Ибрагимова Р.С. Синдром болевой дисфункции височно – нижнечелюстного сустава ( патогенез,клиника, диагностика, лечение): Учебное пособие . Алматы, изд. «Эффект» 2007- 140 с.
Кващук В.В. Атлас клинической анатомии головы и шеи.Ростоа н/Д.: 2002 – 72 с. Лойт А.А., Каюков А.В. Хирургическая анатомия головы и шеи.М., Медпрессинформ, 2006- 128 с.
Самедов Т.И. Иванов Ю.В. Двигательная дисфункция нижней челюсти: рукаводство для врачей. Под редакцией М.М. Соловьева. – СПб,: СпецЛит, 2008-46 с.
Семенов Г.М., Лебедев В.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов. СПб , Питер, 2008- 304 с.
8. Бақылау:
Сұрақтар:
Хирургиялық стамотологияда қолданылатын визуализациялау әдістерін атаңыз.
Хирургиялық стоматологияда жиі қолданылатын қандай визуализациялау әдістері бар?
Рентген сәулесі туралы түсінік, олардың қасиеттері.
Стоматологияда қолданылатын рентген аппаратурасының түрлері, жұмыс істеу қағидалары.
Құрал – жабдықтар, рентген кабинетінің жұмысын ұйымдастыру,қауіпсіздік техникасы
Түсініктер: периодонтальді саңылаудың сорылуы, ағару, қараю, сүйек тінінің деструкциясы
Ауыз ішілік рентген суреттер жасауға көрсеткіш.
Периодонтитке ( жедел және созылмалы) тән рентген суреттің сипаттамасы
Остеомиелитке ( жедел және созылмалы ) тән рентген суреттің сипаттамасы
Тістердің дистопиясын , ретенциясын нақтамалау қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Жоғары жақ синуситін нақтамалау қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Жоғары жақ синуситіне ( жедел және созылмалы ) тән рентген суреттің сипаттамасы
Пародонт ауруларын диагностикалауда қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Қандай жағдайларда үш өлшемді максиллофациальді томорафия (3Д – томографта ) жасаған дұрыс
Төменгі жақ сүйегі сынығын диагностикалауда қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Жоғарғы жақ сүйегі сынығын диагностикалауда қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Бет сүйегі сынығын диагностикалауда қандай проекциядағы рентген суретін жасаған дұрыс
Самай төменгі жақ буын ауруларын диагностикалауда қандай визуализациялау әдістерін білесіз?
Тесттік тапсырмалары:
Хирургиялық стоматологияда қолданылатын қазіргі заманғы визуализациялау әдістеріне төменде берілгендердің бварлығы жатады, ТЕК мынадан басқасы:
Доплерография
Ортопантограмма
КТ
Контрасті рентгенография
МРТ
Самай төменгі жақ буынының МРТ-ның басқа әдістерімен салыстырғандағы артықшылығы неде?
Қол жетімділігі
Инвазивсіздігі
Салыстырмалы арзандығы
Табиғи контрастілігі
Буын дискісінің визуализациялануы
Ортопантограмманың көмегімен төменде берілген ақпараттың барлығын алуға болады, ТЕК мынадан басқасы:
Пародонт қабынуының қарқындылық дәрежесі
Жақ сүйек тінінің сорылу ошағаның пішінін
Жақ сүйегі альвеола ө сіндісінің атрофиялану дәрежесін
Жақтағы жаңа түзілістердің рентгенологиялық белгілерін
Жақ – бет хирургиясының бөлімшесіне
Науқас төменгі жақ сүйегі астының сол жағынан ісінуіне, тамақ қабылдағандағы ауру сезіміне ( әсіресі, қышқыл мен ащтыдан) шағымданып келеді. Ауру сезімі тамақтанғаннан соң бірнеше уақыттан кейін басылады.Тіл асты аймағын пальпациялағанда ұзарған пішінді сілекей тасы тәрізді тығыздану айқындалды.Тастың тіл асты аймағының оң жағында орналасуын анықтау үшін төменде берілген әдістердің барлығы қолданылады,ТЕК мынадан басқасы:
Ортопантограмма
КТ
Ауыз қуысы түбінің рентгенографиясы
МРТ
Төменгі жақ асты сілекей безінің контрасты сиалографиясы
Науқас 26 жаста, самай төменгі жақ буыны ( СТЖБ) маңындағы ауру сезім мен сықырға, шайнау бұлшықеттерінің ауратындығына, ауыз ашылуының қиындауына шағымданады. Айқындап сұрап тексеруден: жоғары эмоцианалды жүктемесі мен тітіркендіргіштігі бар екендігі анықталды. Төменде берілген самай төменгі жақ буынын қандай визуализация әдісімен анықтауға болады?
Ортопантограмма
СТЖБ панорамды зонографиясы
СТЖБ Шуллер бойынша рентгенографиясы
Бүйір проекциядағы төменгі жақ сүйегінің рентгенографиясы
Мұрын – иек проекциясындағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
Науқас 72 жаста, жоғарғы жақ сүйегі аймағындағы ұстама тәрізді ауру сезіміне шағымданады, ауру сезімі самайға, шүйдеге тарайды, 3 апта бойы жоғарғы жақтағы тісін ұлпа қабынуымен емдеп жүр, 3 өзегі де пломбыланған, бірақ ауру сезімі қойған жоқ. Осы тісті жұлуға жолдама алды. Бөлімше меңгерушісі науқасты тексерген соң, қосымша, 17 тісте тағы бір канал бар - жоғын анықтауды ұсынды. Визуализацияның қай әдісін қолданған жөн болатын еді?
Ортопантограмма
17 тістің үш өлшемді томографиясы
17 тістің ауыз ішілік рентгенографиясы
Жоғарғы жақ сүйегінің бүйір проекциясындағы рентгенографиясы
Мұрын – иек проекциясындағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
Жақ – бет хирургиясының қабылдау бөліміне жарақаттан соң науқас түсті. Қарап тексергенде көптеген жырылған, жаралар мен оң жағынан тіндердің ісінуі анықталды.Ауызының ашылуы шектелген. Көз асты қыры бойымен баспалдақ белгісі анықталды.Ьет сүйегі сынығын ажырату үшін төменде берілген қандай визуализация әдісін қолдануға болады?
Денцитометрия
Шуллер бойынша рентгенография
Жоғары жақ сүйегінің бүйір проекциясындағы рентгенографиясы
Тік проекциядағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
Мұрын – иек проекциясындағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
26 жастағы науқас оң жағындағы сілекей безі маңындағы периодты түрде ( күз – көктем мезгілдері) болатын ісіну мен ауыру сезіміне шағымданады. Төменде берілген самай төменгі жақ буынын қандай визуализация әдісімен анықтауға болады?
Ортопантограмма
Ауыз қуысы түбінің гентгенографиясы
Құлақ маңы сілекей безінің контрасты сиалографиясы
Тік проекциядағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
Бүйір проекциядағы бет қаңқасы сүйектерінің рентгенографиясы
Негізгі әдебиет
1. Хирургическая стоматология: Учебник./ Под редакцией Робустов Т.Г. с соавт. – 3-е изд., перераб. И дополн. – М., Медицина , 2003 – 504 с.
2. Привес М.Г. и др. Анатомия человека . М., Медицина , Спб. Гиппократ, 2000. – 704 с.
3. Тимофеев А.А. Основы челюстно – лицевой хирургии. Киев, 2007 – 696
Қосымша әдебиет:
Белешенков В.В. и др. Учебное пособие.Анатомо-физиологические особенности челюстно – лицевой области и методы ее исследования.М.: 2005-180 с.
Ибрагимова Р.С. Синдром болевой дисфункции височно – нижнечелюстного сустава ( патогенез,клиника, диагностика, лечение): Учебное пособие . Алматы, изд. «Эффект» 2007- 140 с.
Кващук В.В. Атлас клинической анатомии головы и шеи.Ростоа н/Д.: 2002 – 72 с. Лойт А.А., Каюков А.В. Хирургическая анатомия головы и шеи.М., Медпрессинформ, 2006- 128 с.
Самедов Т.И. Иванов Ю.В. Двигательная дисфункция нижней челюсти: рукаводство для врачей. Под редакцией М.М. Соловьева. – СПб,: СпецЛит, 2008-46 с.
Семенов Г.М., Лебедев В.А. Топографическая анатомия и оперативная хирургия для стоматологов. СПб , Питер, 2008- 304 с.
Бақылау ( сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар).
Сұрақтар:
Жақ – бет аймағындағы сезімтал иннервацияны қандай нервтер жүзеге асырады?
n.Maxillaries иннервация жолы мен аймағы
n.Mandibularis иннервация жолы мен аймағы
Қанат – таңдай түйінін қандай нервтер түзеді
n.Facialis иннервация жолы мен аймағы
Шайнау бұлшықеттер тобының анатомиясы мен функциясы
Ымдау бұлшықеттер тобының анатомиясы мен фуекциясы
Самай төменгі жақ буынының анатомиясы
Самай төменгі жақ буынының қызметі
Тест түріндегі тапсырмалыр.
1. Жоғарға жақ нервісі қаңқа қуысынан қандай тесік арқылы шығады?
Домалақ
Сопақ
Көз
Жоғарғы көз жүлгесі
Төменгі жақ сүйек тесігі
2 . Төменгі жақ нервісі қаңқа қуысынан қандай тесік арқылы шығады?
Домалақ
Сопақ
Көз
Жоғарғы көз жүлгесі
Төменгі жақ сүйек тесігі
3 . Қанат – таңдай шұңқырының алдыңғы қабырғасына қандай анатомиялық құрылым сәйкес келеді?
Жоғарғы жақ сүйек төмпешігі
Сына тәрізді өсіндінің көз өсіндісі
Қанатша өсіндінің сыртқ табақшасы
Таңдай сүйегінің сыртқы вертикальді табақшасы
Сына тәрізіді сүйектің қанатша өсіндісінің алдыңғы беті
Қанат – таңдай шұңқырының артқы қабырғасына қандай анатомиялық құрылым сәйкес келеді?
Жоғарғы жақ сүйек төмпешігі
Сына тәрізді өсіндінің көз өсіндісі
Қанатша өсіндінің сыртқ табақшасы
Таңдай сүйегінің сыртқы вертикальді табақшасы
Сына тәрізіді сүйектің қанатша өсіндісінің алдыңғы беті
5. Қанат – таңдай шұңқырының медиальді қабырғасына қандай анатомиялық құрылым сәйкес келеді?
Жоғарғы жақ сүйек төмпешігі
Сына тәрізді өсіндінің көз өсіндісі
Қанатша өсіндінің сыртқ табақшасы
Таңдай сүйегінің сыртқы вертикальді табақшасы
Сына тәрізіді сүйектің қанатша өсіндісінің алдыңғы беті
6 .Қанатша – таңдай шұңқырының жоғарғы жақ нервісінен шығатын төменде берілген бұтақтардың барлығы жатады , ТЕК мынадан басқасы:
Бет
Қанат – таңдай
Жоғарғы және төменгі мұрын
Жоғарғы артқы альвеолярлы
Алдыңғы жоғарғы альвеолярлы
7. Үшкіл нервтің невралгиясына вегетативті симптоматика тән, бұл үшкіл нервтің төмендегі вегетативті түйіндерімен байланысты, Тек мынадан басқасынан:
Құлақ
Кірпіктік
Көз
Тіласты
Қанат – таңдай
8. Төменгі жақ сүйегін түсіретін бұлшықеттерге төменде берілгендердің барлығы жатады, ТЕК мынадан басқасы:
Қосқарыншалы
Меншікті шайнау
Иектік – тіл
Жауырын – тіласты
Жақ – тіласты
9. Екі жақты жиырылуда төменгі жақ сүйегін алға ығыстыратын бұлшықеттерге жатады:
Самай
Қосқарыншалы
Иектік – тіл
Сыртқы қанатша
Жақ – тіласты
Самай төменгі жақ буын дискісінің алға ығысуына төменде берңілген бұлшықеттердің қайсысы қатысады?
Самай
Жақ – тіласты
Ішкі қанатша
Сыртқы қанатша бұлшықетінің жоғарғы басы
Сыртқы қанатша бұлшықетінің жоғарғы басы
Самай төменгі жақ буын дискісінің артқа ығысуына төменде берңілген бұлшықеттердің қайсысы қатысады?
Сыналы – төменгі жақ
Біз – төменгі жақ
Диск – төменгі жақ
Бет – төменгі жақ
Латеральді
12. Самай төменгі жақ буыны биламинарлы аймағының қызметіне төменде берілгендердің барлығы жатады, ТЕК мынадан басқасы:
Амортизациялаушы
Қорғаныс ( барьерлі)
Синовиальді сұйықтықтың түзілуі
Буын басы қимылына қатысуы
Самай төменгі жақ буын дискісінің қимылына қатысуы
13. Самай төменгі жақ буынының ( СТЖБ ) анатомо – функционалдық ерекшеліктеріне төменде берілгендердің барлығы жатады, ТЕК мынадан басқасы:
СТЖБ буын ішілік және сыртылық байламдары бар
СТЖБ буын беттері гиалинді шеміршекпен жабылған
СТЖБ буын беттері дәнекер тінді шеміршекпен жабылған
Ауызды ашқан кезде буын басы шарнирлі қимыл жасайды
Ауызды ашқан кезде буын басы келуші қимыл жасайды
14. Тілдің иннервациясына төменде берілгендердің барлығы қатысады,ТЕК:
Тілдік
Шүйделік
Тіласты
Тіл – жұтқыншақ
Барабанды шек
15. Самай төменгі жақ буынының қалындауына төменде берілген артериялардың барлығы қатысады, ТЕК мынадан басқасы:
Қанатша
Артқы құлақ
Терң құлақ
Ішкі ұйқы
Алдыңғы барабанды
16. Төменгі жақ шұңқырының барлық шекаралары дұрыс көрсетілген,ТЕК мынадан басқасы:
Жоғарыдан – құлақ қуысы
Алдынан – буын төмпешігі
Ішкі жағынан - бұрыштық ось
Артынан - самай сүйегінің барабанды бөлігі
Сыртынан – самай сүйегінің бет сүйегі өсіндісінің негізі
17. Үшкіл нервтің невралгиясы жоғарғы жақ қойнауының синуситімен байланысты дамыған жағдайда ауру сезімі төменде берілген нервтердің қатысуымен жүреді, ТЕК мынадан басқасы:
Мұрын
Көз
Жоғарғы артқы альвеолярлы
Алдыңғы жоғарғы альвеолярлы
Ортаңғы жоғарғы альвеолярлы
Беттегі ауру сезімі төменде берілген кез келген нервтердің қатысуымен жүруі мүмкін,ТЕК:
Артқы жоғарғы альвеолярлы
Төменгі альвеолярлы
Көз асты
Бет
Таңдай
Бет терісінің иннервациясына төменде берілген нервтердің барлығы қатысады, ТЕК мынадан басқасы:
Ұрттық
Беттік
Зигоматикус
Ментальді
Көзасты
Жаттығулар:
n.Maxillaries жолын альбомға салыңыз
n.Mandibularis жолын альбомға салыңыз
Альбомға қанат – таңдай жолының суретін салыңыз
Альбомға үлкен қазтабанды салыңыз ( n.Facialis біз – емізікше тесігінен шығуынан соң) және соған сәйкес беттегі схемасын көрсетіңіз
Альбомға самай төменгі жақ буынының құрылымын салыңыз
Альбомға самай төменгі жақ буынының байламдық аппаратының схемасын салыңыз
Альбомға ауызды ашып – жапқандағы самай төменгі жақ буынының қимыл схемасын көрсетіңіз
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
№6 Тақырып. Хирургиялық стоматологияда заманауи қосымша зерттеу әдістері ( морфологиялық әдістер, функциональді диагностикалау әдісі).
Мақсаты: морфофункциялық зерттеу әдістерін оқып үйрену.
Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Жағынды – таңба әдісі
Биопсия әдісі
Жағынды – қайта таңба әдісі
Орындалу түрі: реферат, презентация, есептерді,тесттерді,альгоритмдерді құрастыру,ауыру тарихын жазу, рөлдегі ойындарға сценарий, рецензиялар және т.б.
Орындалу критерийлері:
Титульді беті;
Жоспары ( рефераттың мазмұнын бөлімдекр бойынша беттерін белгілей отырып құрастыру);
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Тапсыру мерзімі: семестрдің 4 аптасынан кеш емес
Бағалау:

п/п Бағалау Критерий Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Презентациялар мен мультимедияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тематикалық сөзжұмбақты бағалау критерийі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау ( сұрақтар,тесттер,есептер және т.б.)
Тест түріндегі тапсырмалар:
Термография ( жылу енгізу) көбінесе нені диагностикалауда қолданылады?
Лимфаденит
Аденофлегмона
Сілекей тас ауруы+
Одонтогенді флегмона
Жұмсақ тіндердің ісіктері
Реовазографиямен зерттейді:
Сүйек тінінің жағдайын
Лимфа түйіндерінің жағдайын
Тістердің электроқозғыштығын
Зерттелетін аймақтың тамырларын+
Сілекей безі түтіктерінің жағдайын
Ауыз қуысы шырышты қабаты ісікті үрдістерінің салыстырмалы диагностикасында төменде берілгендердің барлығы қолданылады, ТЕК мынадан басқасы:
Стоматоскопия
Цитологиялық зерттеу
Биопсия
Диафаноскопия+
Пункция
Ауыз қуысы шырышты қабатының ойық жараларында цитологиялық зерттеуді қандай әдіспен орындайды?
Жарақат шеттерінен қырынды алу арқылы+
Ауызды шаю арқылы
Жарақат орталығынан тінді жыртып алу арқылы
Жараны метилен көгімен бояп, оған шынымен басу арқылы көру
Стоматолог ешқандай манипуляция орындамайды
Пункционды биопсияны ( трепанобиопсия) ненің көмегімен жүзеге асырады?
Ісікті үрдіс бетінен жағында алу арқылы
Патологиялыұ ошақтан ине мен шприц арқылы аспирация жасау
Жіңішке қабырғалы цилиндрлер арқылы оны енгізіп, патологиялық ошақтан тін кесіп алады+
Патологиялық ошақ тереңіне рентгеноконтрасты зат енгізіледі
Операциядан кейінгі материалды зерттеу
Әдістемелік нұсқауды аударған Сабданалиев А.М.
Әдістемелік нұсқауды қалыптастырған Бименов К.С.
1. 7 Тақырып Ауыз қуысындағы және беттегі операциялар кезіндегі асептика және антисептик. Амбулаторлы хирургиялық стоматологиялық қабылдаудағы гепатиттің және АИВ-инфекциясының алдын алу.
2.Мақсаты: Амбулаторлық хирургиялық стоматология қабылдауында гепатит пен АИВ – инфекциясының алдын алу үшін ауыз қуысына жасалатын операциялар кезіндегі асептика және антисептика қағидаларымен үйрету.
3.Тапсырма келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1.Бет- жақ аймағы аймағы және ауыз қуысында жүргізілетін операциялар кезіндегі асептика және антисептика
2.Амбулаторлы хирургиялық стоматологиялық қабылдауда АИВ – инфекциясының алдын алу
3. Амбулаторлы хирургиялық стоматологиялық қабылдауда гепатиттің алдын алу
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат көлемі – 4-5 б. шамасында. Реферат құрылымы- титульді парағы, кіріспе бөлімі, негізгі бөлімі, қорытындысы, ұолданылған әдебиеттер тізімі (мұнда, 8-10 нан кем емес ақпарат көзі болуы керек). Баяндама барысында, қолданылған әдебиеттерге сілтемелері болуы керек. Мүмкіндігінше клиникалық мысалы болуы керек. Реферат, білімді орындалып, баяндау мәдениетін сақтау керек. Қажетінше, мәтін иллюстрацяилармен болуы керек
* - барлық тұжырымдамалары ның дәлелі келтірілуі керек: А, B, C, D.
** - науқастың жеке ерекшеліетерімен шартталған, қосымша сырқаттарының мүмкін болатын асқынуларды нақтамалауға қажетті, қосымша нақтамалық шаралары қажет.
*** - науқастың жеке ерекшеліетерімен шартталған, қосымша сырқаттарының мүмкін болатын асқынуларды нақтамалауға қажетті, қосымша емдік шаралары қажет.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиттер:
Негізгі:
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Киев. 1864. – 32 с.
Бернадский Ю.И. Основы хирургической стоматологии. – Москва. 2000. – 400 с.
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. – Москва. 1985. -352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – Москва. 1990. – 576 с.
Қосымша:
Атлас топографической анатомии человека. I часть. (Под редакцией Золотко Ю.Л.) – Москва. 1964. -214 с.
Курмангалиев З.К. Анатомо-физиологические особенности челюстно-лицевой области. –Семипалатинск. 1992. -88 с.
Клиническая оперативная челюстно-лицевая хирургия. (Под редакцией Александрова. –С-Петербург. 1998. -590 с.
Супиев Т.К. Клиника и лечение одонтогенных воспалительных заболеваний. – А-Ата. 1990. – 225 с.
9. Бақылау (сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Сұрақтар:
Хирург қолын операцияға дайндау
Ауыз қуысы мен бет аймағына жасалатын операция кезіндегі асептика
Ауыз қуысы мен бет аймағына жасалатын операция кезіндегі антисептика
Ауыз қуысын операцияға дайндау
Операция алаңын өңдеу
Амбулаторлы хирургиялық стоматология қабылдауында АИВ инфекцияның алдын алу
Амбулаторлы хирургиялық стоматологияда қабылдауында гепатит инфекциясының алдын алу
Тест түріндегі тапсырмалар:
Операция алдында науқасқа ауыз қуысын аталған ерітінділермен жуып шаю керек, біреуінен басқасы:
Фурциллин ерітіндісі
Калий пермангаты ерітіндісі
1% иодтың спиртті ерітіндісі
5% иодтың спиртті ерітіндісі
Биглюконат хлогексидиннің сулы ерітіндісі
2 . Ауыз қуысының кілегей қабатындағы операция аймағын аталған антисептиктермен өңдейді, біреуінен басқа:
Фурциллин ерітіндісі
Калий пермангаты ерітіндісі
1% иодтың спиртті ерітіндісі
5% иодтың спиртті ерітіндісі
Биглюконат хлогексидиннің сулы ерітіндісі
3. Аталған барлық ЖИТС индикаторлы аурулары кезінде АИВ инфекцияға тексеру жүргізіледі. Біреуінен басқасы:
Пиелонефрит
Каполин саркомасы
Желшешек теміреткі ( ополясывающий лишай)
Бас миының лимфомасы
Емге келмейтін іріңді инфекциялар
Аталған барлық ЖИТС индикаторлы аурулары кезінде АИВ инфекцияға тексеру жүргізіледі. Біреуінен басқасы:
Қант диабеті
Каполин саркомасы
Желшешек теміреткі ( ополясывающий лишай)
Бас миының лимфомасы
Емге келмейтін іріңді инфекциялар
Аталған шаралардың барлығы АИВ инфекциясының профилактикасына жатады, біреуінен басқасы:
Дезинфекция ережелерін сақтау
Стерилизация ережелерін сақтау
Санитарлы ағарту жұмыстары
Салауатты өмір салтын жүргізу
АИВ инфекцияланғанда оқшаулау
6. Аталған шаралардың барлығы АИВ инфекциясының профилактикасына жатады, біреуінен басқасы:
Дезинфекция ережелерін сақтау
Стерилизация ережелерін сақтау
Санитарлы ағарту жұмыстары
Салауатты өмір салтын жүргізу
Контрацепция таблеткамен
7. Аталған себептердің барлығы гепатит пен АИВ инфекциясының жұғу жолына жатады, біреуінен басқасы:
Жыныстық жолмен
Ауа тамшылы жолмен
Инфекцияланған қанды құю
Дезинфекция ережелерін сақтамау
Залалсыздандыру ережелерін сақтамау
8. Аталған себептердің барлығы гепатит пен АИВ инфекциясының жұғу жолына жатады,біреуінен басқасы:
Жыныстық жолмен
Амандасу арқылы
Инфекцияланған қанды құю
Дезинфекция ережелерін сақтамау
Залалсыздандыру ережелерін сақтамау
9. Қандай биологиялық сұйықтарды АИВ инфекциясы көп мөлшерде концентрацияланған?
Терде
Зәрде
Нәжісте
Көз жасында
Қанда
10. Қандай биологиялық сұйықтарды АИВ инфекциясы көп мөлшерде концентрацияланған?
Терде
Зәрде
Нәжісте
Көз жасында
Сілекейде
Әдістемелік нұсқауды аударған Сабданалиев А.М.
Әдістемелік нұсқауды қалыптастырған Бименов К.С.
1.№8 Тақырып. Жақ – бет аймағы тіндерінің иммунологиялық ерекшеліктері. Ауыз қуысы тіндерінің антибактериальді резистенттілігі және одонтогенді инфекцияның дамуы.
2.Мақсаты: адамның иммунды жүйесінің құрылымын оқып білу, жақ – бет патологиясындағы иммунитет түрлері мен механизмдері, ауыз қуысы тіндерінің антибактериальді резистенттілігі.
3.Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Иммунитетке қатысатын ағзалар
Жасушалық иммунитет
Гуморальді иммунитет
Лимфоциттер, құрылым ерекшеліктері, қызметі , түрлері.
Антигендер.Түсінік.Химиялық табиғаты.Түрлері.Гаптендер туралы түсінік.
Антигендердің спецификалылығы.Спецификалылылықтың түрлері.
Иммунды жауап.
Организмнен антигендердің элиминация үрдісі
Иммунитеттің реттелуі
Ауыз қуысы тіндерінің антибактериальді резистенттілігі
Одонтогенді инфекцияның дамуы
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9.Бақылау ( сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Тест түріндегі тапсырмалар.
1.Реттеуші жасушаның имунокампонентті түріне жатады:
Макрофагтар
Т-лимфоциттер
Алып жасушалар
Дендритті жасушалар
Эпителиальді жасушалар
2.Инфекцияға қарсы қорғанысты қамтамасыз ететін ең маңызды антиген:
Ig A
Ig G
Ig M
Ig E
Ig D
3.Иммуноглобулиндердің қайсысы 2 түрге бөлінеді: сарысулы мен секреторлы
Ig A
Ig G
Ig M
Ig E
Ig D
4.В – жасушалардың белсенуі мен олардың плазматикалық жасушаға айналуы қай жерде жүреді?
Қызыл сүйек миында
Тимуста
Бауырда
Көкбауырда
Лимфа түйіндерінде
5.Адамда неше иммуноглобулин классы бар?
2 класс
3 класс
4 класс
5 класс
6 класс
6.Белсенді иммунитет шақыратын заттарға не жатады?
Плазма
Вакциналар
Витаминдер
Биостимуляторлар
Гипосенсибилизирлеуші препараттар
7.Организмнің спецификалық емес белсенділігін жоғарлату үшін тағайындайды:
Бактериофаг
Супрастин,тавегил
Тималин,тактивин
Стафилококкты анатоксин
Антистафилакоккты плазма
8.Антинолизатпен тері – аллергиялық сынама жүргізгенде , сынаманың нәтижесі анықталады:
7күнде
1 айда
4 күнде
1 күнде
12 күнде
9. Актиномикозды иммунологиялық зерттеуден өткізгенде ет пептонды сорпаның мөлшері енгізіледі, сынаманың нәтижесінде төменде көрсетілгендей қорытындылар алынады, ТЕК ҚАНА біреуінен басқасы:
Реакция күдік тудырады, ақшыл – қызыл түсті эритема(+)
Реакция әлсіз оң мен сол (++--)
Реакция сол,инені енгізгеннен нүкте бар (-)
Реакция әлсіз оң,қызғылт – көкшіл түсті эритема (-)
Реакция айқын оң,ошақты өзгерістер бар (++++)
10.Жақ – бет аймағы тіндерінің жергілікті спецификалық емес иммунитетті көтеру үшін нені тағайындаған дұрыс болар еді?
Лизоцим
γ-глобулин
альбумин ерітіндісі
реополиглюкин ерітіндісі
элеутерококк экстракты
Әдістемелік нұсқауды аударған Сабданалиев А.М.
Әдістемелік нұсқаулықты қалыптастырған Бименов К.С.
1.№9 Тақырып. Организмнің спецификалық және спецификалық емес қорғаныс факторлары . Олардың жақ – бет аймағының қабыну ауруларының патогенезіндегі рөлі.
2.Мақсаты:келесі факторлармен шартталған одонтогенді қабынудың дамуын,клиникалық көрінісін, нәтижесін оқып білу: вируленттілігі, инвазивтілігі, токсинділігі және микробтардың басқа да ерекшеліктері , организмнің иммунобиологиялық жағдайы, жақ – бет аймағы тіндерінің анатомо- физиологиялық ерекшеліктері.
3. Тапсырмалар:
қорғаныстың спецификалық емес факторы деген не (жасушалық және гумаральді)
Тіндердің бактериоциттік субстанциялары, биологиялық сұйықтықтары, комплемент жүйелері.
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
5.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты.Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
6.Бақылау ( сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалыр, жаттығулар)
Одонтогенді қабыну аурулары қан плазмасында келесі компоненттердің пайда болуымен жүреді,ТЕК мынадан басқасы:
Альбуминдер
Глобулиндер
Гонадотропиндер+
Гликопротеиндер
С – реактивті белок
Спецификалық емес қорғаныс механизмдерінің жергілікті гуморальді түрі қабыну аурулары кезінде лизоцим ақуызының түзілуімен анықталады, ол организмнің биологиялық сұйықтықтарында болады,ТЕК неде болмайды?
Көз жасында
Сілекейде
Әйелдің уыс сүті
Синоаивльді сұйықтық+
Мұрын қуысы бөліндісі
Иммунитеттің орталық реттеуші ағзасы:
Бүйрек үсті безі
Қалқанша безі
Шанышқылы без+
Ұйқы безі
Безі (предстательная железа)
Спецификалық қорғаныс реакциялары иммунокомпонентті жасушалармен жүзеге асырылады, олар иммундық жүйенің орталық және перифириялық ағзалары мен тіндерде орналасады,ТЕК:
Тимус
Көкбауыр
Сүйек миы
Бүйрек үсті безі+
Лимфа түйіндері
Патологиялық одонтогенді ошақтары бар, іріңді ауруларға бейім науқастарға келесі профилактикалық шаралар қолданылуы тиіс, ТЕК мынадан басқасы:
Иммунизация
Стерилизация+
Флюрография
Витаминотерапия
Ауыз қуысың санациясы
Тері сынамаларына баға бергенде келесі көрсеткіштердің болғанына ескерген ЖӨН, тек мынадан басқасы:
Резус – фактор мен қан топтарын +
Басқа ағзалардағы патологиялық ошақтар
Қоршаған ортаның ластануы
Профессиональді және тұрмыстық зияндықтар
Сенсибилизирленген организмнің жалпы фоны
Методикалық нұсқауды доцент Сабданалиев А.М. дайындады.
Әдістемелік нұсқаулықты қалыптастырған Бименов К.С.
1.№10 Тақырып. Ауру сезімі. Оның компоненттері, механизмі, өткізілетін жолдары. Организмнің ауру сезімге реакциясы.
2.Мақсаты: Ауру сезімі түсінігін бақылау компоненттері. Механизмі өткізгіштік жолдары организм ауру сезімге реакциясы.
3.Тапсырма:
1.ауру сезіміне түсінік
2.Ауру сезімінің классификациясы
3.Ауру сезім факторлары
4.Ауру сезімінің физиологиялық механизмі
4. 4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
5.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты.Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
6.Бақылау
Сұрақтар:
Ауру сезімін анықтау
Анестезияны анықтау
Жалпы жансыздандыруды анықтау
Жергілікті жансыздандыруды анықтау (апликациялық,инфильтрациялық,өткізгіштік ансетезия)
Ауру сезімінің факторын атаңыз
Себептеріне байланысты ауру түрлерін атаңыз
Ауру сезімінің импульстерінің берілуінің қандай жолдарын білесіз?
Ауру сезімін басудың қандай механизмдерін білесіз
Тест түріндегі тапсырмалар
Жалпы жансыздандыру – бұл:
Тактильдік сезімталдылықты сөндіру
Температуралық сезімталдылықты сөндіру
Пропреоцептивті сезімталдылықты сөндіру
Науқастың есін сөндірумен бірге барлық сезімталдылықты сөндіру
Науқастың есі сақталған және сезімталдық белгілі бір аймақта
Терминальді анестезия – бұл:
Тамыр ішілік наркотикалық заттарды енгізу
Эноназальді және эндотрахеальды наркоздық заттарды енгізу
Шырышты қабаттың сыртына анастетикті жағу
Инекциялы жансыздандыру, анестетикті нерв шоғыры аймағына енгізу
Инекциялы жансыздардыру, анестетикті перифериялық нерв шоғырына және аяқталған жеріне енгізу
3. Инфильтрациялық анестезия – бұл:
Тамыр ішілік наркотикалық заттарды енгізу
Эноназальді және эндотрахеальды наркоздық заттарды енгізу
Шырышты қабаттың сыртына анастетикті жағ
Инекциялы жансыздандыру, анестетикті нерв шоғыры аймағына енгізу
Инекциялы жансыздардыру, анестетикті перифериялық нерв шоғырына және аяқталған жеріне енгізу
4.Өткізгіштік жансызнадыру дегеніміз – бұл;:
Наркотикалық заттарды көктамыр ішіне негізу;
Тіндердің беткей бетіне анестетикті жағу;
Наркозды заттарды эндоназальді және эндотрахеальді енгізу;
Анестетикті нерв бұтағының жанына енгізу арқылы жүргізілетін инъекциялық жансыздандыру;
Анестетикті перефириялық нерв талшықтарының ұштарына енгізілетін инъекциялық жансыздандыру
5. Терінің беткі қабатына анестетикті жағу арқылы жансыздандыру болып табылады:
Тамыр ішілкі наркоз
Мұрын ішілік наркоз
Өткізгіштік жансыздандыру
Апликациялы жансыздандыру
Инфильтрациялық жансыздандыру
6. Науқасты есінен тандыру арқылы барлық сезім мүшелерінің жоюы арқылы жасалады, бұл:
Наркоз
Өткізгіштік
Апликациялық
Инфильтрациялық
Бұтақтық
7. Нерв бұтақтарының жанына анестетикті салу арқылы жүргізілетін инъекциялы жансыздандыру, бұл:
Тамыр ішілкі наркоз
Мұрын ішілік наркоз
Өткізгіштік жансыздандыру
Апликациялы жансыздандыру
Инфильтрациялық жансыздандыру
8. Анестетикті перифериялық нерв талшықтарымен ұштарына жіберу арқылы жасалатын инъекционды жансыздандыру , бұл:
Тамыр ішілкі наркоз
Мұрын ішілік наркоз
Өткізгіштік жансыздандыру
Апликациялы жансыздандыру
Инфильтрациялық жансыздандыру
9. Жергілікті анестезия - бұл:
Температуралық сезімталдылықты жою
Пропреоцептивті сезімталдылықты жою
Науқасты есінен тандырмай , тактильді сезімталдылықты жою
Науқастың есіннен тандырып,барлық сезім түрлерін жою
Науқастың есін сақтай отырып,белгілі аймақтағы ауру сезімін жою
10. Жалпы жансыздандырудың бір түрі:
Аторалгезия
Эндотрахеальдф наркоз
Өткізгіштік наркоз
Вагосимпатикалық блокада
Инфильтрациялық анестезия
11. Аталған жансыздандырудың қайсысы жалпы жансыздандыруға жатады:
Аторалгезия
Эндотрахеальдф наркоз
Өткізгіштік наркоз
Вагосимпатикалық блокада
Инфильтрациялық анестезия
Аталған жансыздандырудың қайсысы жалпы жансыздандыруға жатады:
Аторалгезия
Тамыр ішілік наркоз
Өткізгіштік
Вагосимпатикалық
Инфильтрациялық
Методикалық нұсқауды доцент Сабданалиев А.М. дайындады.
Әдістемелік нұсқаулықты қалыптастырған Бименов К.С.
№11 Тақырып. Қазіргі заманғы карпульды анестетиктер.Түрлері, клинико-фармакологиялық мінездемесі.
2. Мақсаты:Қазіргі заманғы корпульді анестетиктер. Түрлері, клинико-фармакологиялық мінездемесін үйрету.
3. Тапсырма: тақырып бойынша қаралатын материалдарды өз бетімен талдау, келесі сұрақтар бойынша:
1. Қазіргі заманғы корпульді анестетиктер классификациясы
2. Физико – химиялық қасиеттері бойынша жергілікті әсер ететін анестетиктердің салыстырмалы мінездемесі.
3.Әсер уақыты бойынша жергілікті әсер ететін анестетиктердің салыстырмалы мінездемесі.
4. Жергілікті әсер ететін анестетиктердің құрамына кіретін вазоконстрикторлар мінездемесі.
4.Орындалу түрі:
Реферат жазу және өрнектеу
Мультимедиялық форматта презентация дайындау және көрсету
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
5.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты.Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
6.Бақылау
Сұрақтар:
Анестетиктердің жіктелуі
Жансыздандырудың түсініктемесі
Жалпы жансыздандырудың түсініктемесі
Жергілікті жансыздандыруды анықтау (апликациялық,инфильтрациялық,өткізгіштік ансетезия)
Ауру сезімінің факторын атаңыз
Себептеріне байланысты ауру түрлерін атаңыз
Ауру сезімінің импульстерын жеткізетін қандай жүйелер бар?
Ауру сезімін қысымының күшейетін қандай механизмдерді білесіз
Тест түрінде тапсырма
1. Аталған жергілікті әсер ететін анестетиктердің ішіндегі қайсысы жүкті әйелдерге қолданған қолайлы:
Новакаин
Лидокаин
Тримекаин
Ультракаин
Метилобокаин
2. Жергілікті әсер ететін анестетиктердің құрамында артикаин ертіндісінің концентрациясының қанша пайызы қолданылады?
1%
2%
3%
4%
5%
3. Новакаинге қарағанда ультракаиннің жансыздандыру әсері қанша есе үлкен?
2-3 есе
3-4 есе
5-6 есе
7-8 есе
9-10 есе
4. Инфильтрационды анестезия жасаған кезде ультракаинның әсері қанша уақыттан кейін жансызданады
1-2 мин
4-6 мин
6-8 мин
8-10 мин
10-12 мин
5. 4% ультракаинмен жансыздандырылған кезде әсер ету уақыты қанша?
15-30 мин
30-45 мин
45-60 мин
1,5-2 сағ
3-5 сағ
6. Аталған жергілікті әсер ететін анестетиктердің қайсысы тамыр тарылтқыш қасиетке ие?
Артикаин
Септинест
Бупивокаин
Мепибокаин
Ультракаин
7. Аталған жергілікті әсер ететін анестетиктердің қайсысы новакаинге қарағанда 16 есе күшті:
Артикаин
Септинест
Бупивокаин
Мепибокаин
Ультракаин
8. Аталған жергілікті әсер ететін анестетиктердің қайсысы новакаиннен 8 есе улы?
Артикаин
Септинест
Бупивокаин
Мепибокаин
Ультракаин
9. Қазіргі заманғы жергілікті анестетиктердің қайсысы жансыздандыру әсері күшті әрі уыттылығы аз?
Артикаин
Септинест
Бупивокаин
Мепибокаин
Ультракаин
10. Жергілікті анестетиктердің әсерін күшейтетін препарат
Анальгетиктер
Аналептиктер
Вазодиляторлар
Вазоконстрикторлар
Антигистаминді препараттар
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1.Тақырып 12 . Стоматологияда жергілікті инъекциялар жансыздандырудың жаңа әдістері (спангиозды, интремегоменторлы, сүйек асты, интросептальді жансыздандыру).
2. Мақсаты: Стоматологияда жергілікті инъекциялар жансыздандырудың жаңа әдістерін оқып үйрену
3.Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Интралигаментарлы жансыздандыру
Интрасептальді жансыздандыру
Сүйекпердесі астылық жансыздандыру
Спонгиозды жансыздандыру
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
5.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты.Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
Бақылау сұрақтары
Интралигаментарлы жансыздандыру жүргізудің кезеңдері және әдістері, көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, артықшылықтары, кемшіліктері.
Спонгиозды жансыздандыру жүргізудің кезеңдері және әдістері, көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, артықшылықтары, кемшіліктері.
Интрасептальді жансыздандыру жүргізудің кезеңдері және әдістері, көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, артықшылықтары, кемшіліктері.
Сүйекпердесіастылық жансыздандыру жүргізудің кезеңдері және әдістері, көрсеткіштері, қарсы көрсеткіштері, артықшылықтары, кемшіліктері.
Тест түріндегі тапсырма
Қандай жансыздандыру қысымды принциппен периодонтта енгізіледі:
Спангиозды
Өткізгіштік
Интрасептальды
Сүйек қабығы асты
Интралигаментарлы
Сүйек тінініе қысыммен енгізілетін анестезия қалай аталады:
Спангиозды
Өткізгіштік
Интрасептальды
Сүйек қабығы асты
Интралигаментарлы
Көршілес тістердің ұяшықтары арасындағы сүйек қабырғасына анестетикті енгізу арқылы жүргізілетін жансыздандыру түрі қалай аталады?
Спангиозды
Өткізгіштік
Интрасептальды
Сүйек қабығы асты
Интралигаментарлы
Сүйек пердесі және сүйек тінінің арсасына анестетикті енгізу арқылы жүргізілетін жансыздандыру түрі қалай аталады?
Спангиозды
Өткізгіштік
Интрасептальды
Сүйек қабығы асты
Интралигаментарлы
Төменде келтірілген жағдайлардың барлығы, интралигаментарлы жансыздандыру жүргізудің қарсы көрсеткіші болып табылады, ТЕК ҚАНА біреуінен басқасы:
Терең пародонтальды қалта
Пародонт тіндеріндегі жедел қабыну үрдісінің болуы
Жедел периодонт қабынуы кезінде тісті емдеу
Созылмалы ұлпа қабынуы кезінде тісті емдеу
Созылмалы периодонт қабынуының өршуі себебінен тісті жұлу
Төменде келтірілген жағдайлардың барлығы, интралигаментарлы жансыздандыру жүргізудің қарсы көрсеткіші болып табылады, ТЕК ҚАНА біреуінен басқасы:
Терең пародонтальды қалта
Пародонт тіндеріндегі жедел қабыну үрдісінің болуы
Жедел периодонт қабынуы кезінде тісті емдеу
Созылмалы периодонт қабынуының өршуі себебінен тісті жұлу
Жоғарғы жақсүйегінде созылмалы периодонт қабынуы себебінен тісті жұлу
Төменде келтірілген жағдайлардың барлығы, интралигаментарлы жансыздандыру жүргізудің қарсы көрсеткіші болып табылады, ТЕК ҚАНА біреуінен басқасы:
Терең пародонтальды қалта
Пародонтиттің терең қабынуы
Жедел периодонтит кезінде тісті емдеу
жедел ұлпа қабынуы кезіндегі тісті емдеу
Созылмалы периодонт қабынуының өршуі себебінен тісті жұлу
Пародонтальды анестезияның қанша уақыт аралығында жансыздандыру әсері байқалады:
3-5 мин
7-10 мин
1-5 мин
12-15 мин
15-45 мин
Интралигаментарлы анестезияның жансыздану ұзақтығы қанша уақыт?
1-5 мин
10-15 мин
20-30 мин
40-50 мин
60-90 мин
Төменде аталғандардың қайсысы пародонтальді жансыздандыру әдісіне жатады,біреуінен басқасы:
Спангиозды
Өткізгіштік
Интрасептальды
Сүйек қабығы асты
Интралигаментарлы
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1.№13 Тақырып.Негізгі және өосымша ауралары бар науқастрадың тісін жұлу кезіндегі жансыздандыру жүргізудің ерекшеліктері.
2.Мақсаты: Негізгі және өосымша ауралары бар науқастрадың тісін жұлу кезіндегі жансыздандыру жүргізудің ерекшеліктерін оқыту.
3.Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Тіс жұлу операциясына көрсеткіштер
Тіс жұлу операциясына қарсы көрсеткіштер
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно-лицевой области и шеи. – Москва. 1985. -352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология. – Москва. 1990. – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. «Иммунология».Ярилин А.А. «Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М., 2000.
Иммунология в 3-х томах под редакцией У. Пола, Из-во "Мир" (пер.с англ.), 1987-1988 г.г.
Петров Р. В. Иммунология (учебник), М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно-лицевой области. 1997.
Қосымша:
Федосеева В. Н., Порядин Г. В. Ковальчук Л. В., Чередеев А. Н., Коган В. Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике,М. 1993
Ройт А.основы иммунологии (пер. англ.), М., 2002 Стефани Д. В., Вельтищев Ю. В. Иммунология и иммунологические методы/Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А.П.Тарасова. – М.:Медицина. – 1987. – 472 с., ил.
Потемкина Е.Е., Позднякова Р.З., Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии.- М.: Изд-во РУДН, 2003. – 283 с.
Лимфоциты. Методы (ред. Дж.Клаус), (пер.англ.), М 1998.
9. Бақылау
Сұрақтар:
Жансыздандыру дегеніміз не?
Жүрек қан тамыср патологиясы кезіндегі дәрілік заттардың әсері
Бауыр аурулары кезіндегі дәрілік заттардың әсері
Плацентарлы қоршау арқылы анестетиктер сіңеді ме?
Тест түріндегі тапсырмалар:
Артериальді қысымы жоғары науқастарға жедел хирургиялық араласу кезінде қандай дәрілік заттарды көктамыр ішіне негізу керек:
0,5-1% дибазол ерітіндісін
3% сутегінің асқын тотығын
70% этил спиртін
2% лидокаин
0,1% адреналин
Артериальді қысымы жоғары науқастарға жедел хирургиялық араласу кезінде қандай дәрілік заттарды көктамыр ішіне негізу керек:
25% магний сульфаты ерітіндісі
3% сутегінің асқын тотығын
70% этил спиртін
2% лидокаин
0,1% адреналин
Созылмалы коронарлы жетіспеушілігі бар науқастарға жедел хирургиялық араласу кезінде, асқынулардың алдын алу мақсатында қандай коронолитикалық дәрілік заттарды енгізген жөн:
валидол
аспирин
цитромон
глюкоза
сахароза
Созылмалы коронарлы жетіспеушілігі бар науқастарға жедел хирургиялық араласу кезінде, асқынулардың алдын алу мақсатында қандай коронолитикалық дәрілік заттарды енгізген жөн:
нитроглицерин
аспирин
цитромон
глюкоза
сахароза
Бронхиальді демікпесі бар науқастарға, жедел хирургиялық араласу кезінде қандай бронходилататор қолданған жөн?
2,4 эуфиллин
3% сутегінің асқын тотығын
70% этил спиртін
2% лидокаин
0,1% адреналин
Бронхиальді демікпесі бар науқастарға, жедел хирургиялық араласу кезінде қандай бронходилататор қолданған жөн?
асмопент
аспирин
ацитилсалициловая кислота
аскорутин
адреналин
Аллерго- анамнезі оң науқастарды қабылдау кезіндегі дәрігер тактикасы:
Скарификациялық сынама
Вассерман сынамасын
Кулаженко сынамасын
Азопирамиялық сынамасын
Термоиндикатлы сынамасын
Аллерго- анамнезі оң науқастарды қабылдау кезіндегі дәрігер тактикасы:
Теріішілік сынамасын
Вассерман сынамасын
Кулаженко сынамасын
Азопирамиялық сынамасын
Термоиндикатлы сынамасын
9. Аллерго- анамнезі оң науқастарды қабылдау кезіндегі дәрігер тактикасы:
Сублингвальді сынамасын
Вассерман сынамасын
Кулаженко сынамасын
Азопирамиялық сынамасын
Термоиндикатлы сынамасын
10. Аллерго- анамнезі оң науқастарды қабылдау кезіндегі дәрігер тактикасы:
Тамшылы сынамасын
Вассерман сынамасын
Кулаженко сынамасын
Азопирамиялық сынамасын
Термоиндикатлы сынамасын
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1.№14 Тақырып: Фондық және ілеспелі аурулары бар науқастардағы тіс жұлу ерекшелігі.
2.Мақсаты: фондық және ілеспелі аурулары бар науқастардағы тіс жұлу ерекшелігін оқыту.
3.Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Тіс жұлу операциясына көрсеткіштер
Тіс жұлу операциясына қарсы көрсеткіштер
4. Орындау формасы:
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
6.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
Бақылау
Сұрақтар
Тіс жұлу кезеңі
Қан тоқтату әдістері
Тіс қяшығының жазылу кезеңдері
Тест түріндегі тапсырмалар
Негізгі және қосымша сырқаттары бар науқастардың тісін жұлғаннан кейін қандай асқынулар дамуы мүмкін?
Ұяшықтан қан кету
Тіс сауытының сынып кетуі
Тіс түбірінің сынуы
Жоғарғы жақсүйегінің төмпешігінің сынуы
Жоғарғы жақсүйегі қуысының тесілуі
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
Электрокоагуляция жүргізу
Электростимуляция жүргізу
Саусақпен қысу
Массаж жасау
Тіс ұяшығын антибиотик ерітінділерімен шаю

Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
Йодоформды турундамен тіс ұяшығын нығыздау
Электростимуляция жүргізу
Саусақпен қысу
Массаж жасау
Тіс ұяшығын антибиотик ерітінділерімен шаю
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
Гемостатикалық анжымен тіс ұяшығын нығыздау
Электростимуляция жүргізу
Саусақпен қысу
Массаж жасау
Тіс ұяшығын антибиотик ерітінділерімен шаю
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
Капрофермен шыланғын анжымен тіс ұяшығын нығыздау
Электростимуляция жүргізу
Саусақпен қысу
Массаж жасау
Тіс ұяшығын антибиотик ерітінділерімен шаю
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
Фибринди жапқышпен
Электростимуляция жүргізу
Саусақпен қысу
Массаж жасау
Тіс ұяшығын антибиотик ерітінділерімен шаю
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
2,4 эуфиллин
1% викасол
70% этил спирті
2% лидокаин
0,1% адреналин
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
2,4 эуфиллин
5% аминокапронды қышқылын
70% этил спирті
2% лидокаин
0,1% адреналин
Созылмалы және қосымша сырқаттары бар науқастарда, тіс ұяшығынан қан кетуді тоқтату әдісі?
2,4 эуфиллин
12, 5 %дицинон
70% этил спирті
2% лидокаин
0,1% адреналин
Қан жүйесіндегі қанның ұю және ұюына қарсы жағдайын анықтау үшін жүргізу өажет:
коагулограмма
капрограмма
кардиограмма
калостома
кардиостимуляция
Әдістемелік нұсқауды аударып, өңдеген Бименов К.С.
№15 Тақырып . Тіс жарып шығу аурулары кезіндегі дәрігердің әрекеті.Тістің қиналып жарып шығуындағы рентген зерттеудің рөлі.
2. Мақсаты: Тіс жарып шығу ауруларындағы қабыну үрдісінің айқындылығы мен тістердің жақтарда орналасуына байланысты дәрігердің тактикасы. Міндетті түрде жүргізілетін диагностика түрі ретінде рентген, ол дәрігерге емдеу тактикасын таңдауға көмектеседі: көмектің жеделдігін, кірісу көлемі, оның дұрыстығы , тісті жұлу көрсеткіші немесе науқасты динамикада бақылауын анықтайды.
3. Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
«Ретромолярлы шұңқыр»
«Самай айдаршығы»
4. Орындау формасы:
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау ( сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)
Сұрақтар:
Тістердің қиналып жарып шығуының жиі кездесетін қандай асқынулары бар?
Төменгі «ақыл» тістің қиналып жарып шығуында қандай жаңа түзілістер дамуы мүмкін?
Тістердің жарып шығуындағы қабынулы асқынуларда жиі болатын белгілері қандай?
«Ақыл» тістің қиналып жарып шығуының асқынуларында қоданылатын ем.
«Ақыл» тістің қиналып жарып шығуында тісті жұлуға көрсеткіштер, диагностикасы.
Төменгі ақыл тістің орналасу жіктемесі.
Есептер:
Төменгі үшінші азудың қиналып жарып шығуында, рентген суретте төменгі жақ сүйегі бұтағында сегізінші тістің дистальді сауыт бетінде және түбірінде жарты ай пішіндес сүйек тінінің сорылуы анықталды . Сіздің алдын ала қоятын диагнозыңыз қандай?
Периодонтит
Инклюзия
Дистопия
Перикоронарит
Ретромолярлы остит
Тесттік тапсырмалар:
Енген ақыл тістің жиі орналасатын бағыты қандай?
Медиальді қисаю ( алға иілу)+
Дистальді қисаю ( артқа)
Горизонтальді қисаю ( көлденең)
Вертикальді қисаю ( төмен)
Мұндай орналасу түрлері жоқ
Төменде ақыл тістердің орналасуын анықтау үшін рентгенодиагностиканың келесі түрлері қолданылады,ТЕК мынадан басқасы:
Флюрография+
Ортопантомография
КТ
МРТ
3Д дентальді КТ
Ретромолярлы аймақ « теріс» деген термин нені білдіреді?
Егер төменгі ақыл тістің дистальді бетінен төменгі жақ сүйегі бұтағының қырынан 1 см-ге дейін болса
Егер төменгі ақыл тістің дистальді бетінен төменгі жақ сүйегі бұтағының қырынан 3 см-ге дейін болса
Егер төменгі жетінші азудың дистальді бетінен төменгі жақ сүйегі бұтағының қырынан 1 см-ге дейін болса
Егер төменгі ақыл тістің дистальді бетінен төменгі жақ сүйегі бұтағының қырынан 2 см-ге дейін болса
Егер төменгі жетінші азудың дистальді бетінен төменгі жақ сүйегі бұтағының қырынан 0,5 см-ге дейін болса
Төменгі ақыл тісті жұлуға көрсеткіш:
Невралгия
СТЖБ артриті
Сілекей тас ауруы
Төменгі жақ сүйегі тістерінің топтаса орналасуы
Теріс ретромолярлы кеңістік+
Дистопия дегеніміз:
Тістердің орналасу аномалиясы+
Тіс тіндерінің қалыптасу аномалиясы
Жақ – бет аймағының даму аномалиясы
48 және 38 тістердің аномалиялы орналасуы
Алмасу үрдістерінің бұзылуы
Әдістемлік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
№ 16 Тақырып. Оронтральді қатынастарды жабудың жаңа пластикалық әдістері
2. Мақсаты: Ороантральды қатынастарды жабудың жаңа пластикалық әдістерін оқып үйрену
3. Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Жоғарғы жақсүйегі қуысының жыланкөзі және тесілуі
Ороантральді қатынастардың пластика әдісі
4. Орындау формасы:
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
5. Орындау критерийлері:
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау (сұрақтар, тест түріндегі тапсырмалар, жаттығулар)
Сұрақтар:
1) Жоғарғы жаұсүйегінің үлкен азу тістерін жұлу кезінде дамитын асқынуларды көрсетіңіз
2) Жоғарғы жаұсүйегі қуысы түбінің тесілуі кезінде қандай пластика әдістері бар?
Тест түріндегі тапсырмалар
Бір тіс шекарасында болған перфорациялық тесікті қандай қиындымен жапқан ДҰРЫС болар еді?
Ұрттың шырышты қабаты
Тістері жоқ альвеола өсіндісінің шырышты қабатынан
Қатты таңдайдың шырышты қабатынан
Еркін көшіру қиындысымен
Ауыз қуысы кіреберісіндегі шырышты – сүйек қабы қиындысымен
Перфорациялық тесікті тіккенде қиықтың көрсеткіштері келесі өлшемдер бойынша ескеріледі, ТЕК мынадан басқасы
Альвеола өсіндісінің енін
Қиындының ұзындығы – 3 өлшемге дейін болуы
Қиындының ені мен ұзындығы бірдей
Қиындының ені тістер аралығына сай болуы тиіс
Шырышты қабатта тыртықты өзгерістердің болуы
Жоғарғы бірінші азу аймағында болған перфорацияны тесікті жою төменде берілген жансыздандырудың көмегімен жүзеге асырады, ТЕК қана мынадан басқасы
Инфильтрационды , таңдай
Инфраорбитальді, таңдай, туберальді
Инфильтрационды, аппликационды
таңдай, туберальді
Инфраорбитальді, таңдай, инфильтрационды
Гаймор қуысы түбінің тесілу симптомын науқаста келесі әдістермен анықтайды,ТЕК мынадан басқасы
Перфорацияда науқас ұртына ауа жинай алмайды
Мұрнынан қан кетуі мүмкін ( жұлынған тіс жақтағы мұрын тесігінен)
Ауыз жабық кезде ауаның ауызға кіріп тұруы
Мұрнынан шыққан бөлінді ауызға кетуі мүмкін және мұрнынан сөйлеу немесе мыңқылдау
Көрші тістердің қозғалғыштығы анықталды +
Гаймор қуысының перфорациясы көбінесе қандай тістерді жұлғанда анықталады?
және 3.6 тістер
және 1.6 тістер+
және 2.8 тістер
және 1.4 тістер
және 1.1 тістер
Әдістемелік нұсқаулықты аурдарып, өңдеген Бименов К.С.
№17 Тақырып. Оқу сырқатнамасын жазу.
Мақсаты: Студент науқасты объективті және субъективті зерттей білу тиіс.Ауру тарихын құжаттарды ЕАО бойынша толтыру керек. Танысқаннан кейін поспорттық бөлімін толтыру керек,ол жерде маңызды статистикалық пункттері белгіленуі керек.( Аты – жөні, жасы мекен-жайы, кәсібі, келген күні мен емханаға түскен күні).
Шағымдарында келген себеп-салдарына зиян қою керек, ауру сезімінің түріне, уақытына, орналасуына, күшіне, қарқындылығына және оны немен байланыстыратындығына назар аударған жөн.
Ауру анамнезінде бұрын қандай зерттеулер жүргізілген, зерттеу себебін, бұрын қолданған емнің нәтижесін және бұрынғы диагнозын анықтау керек.
Өмір анамнезінде міндетті түрде бұрын ауырған ауруларын, «Д» тіркеуінде тұратындығын, аллергоанамнезін, профессиональді зияндылықтарын, тұрмыстық жағдайын, демографиялық шарттарын анықтағын жөн.
3. Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Науқасты субъективті қарап тексеру
Науқасты объективті қарап тексеру
Науқасты қарап тексерудің қосымша әдістері
4. Орындау формасы:
Аталмыш тақырып бойынша, реферат жазып, оны безендіру.
Мультимедиялық форматта презентацияны дайындап, көрсету.
5. Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау (сұрақтар, тесттер, есептер және т.б.)
Сұрауқтар
Науқасты қарап тексерудің лабораторлы әдістері
Тест түріндегі тапсырмалары:
БЖА аурулары бар науқастарды зерттегенде ауру тарихында келесі зерттеу нәтижелерінің барлығы болуы тиіс,ТЕК мынадан басқасы:
Флюрография
Зәрдің ЖА
Қанның ЖА
Қандағы қант мөлшері
Урография+
Созылмалы продуктивті лимфадениттің диагнозын анықтау үшін, оны келесі аурулардан ажыратуға болады,ТЕК мынадан басқасы:
Дермоидты киста
Лимфа түйіндерінің спецификалық зақымдануы
Сілекей бездерінің қатерсіз ісіктері
Лимфа түйіндерінің біріншілік қатерлі ісіктері
Одонтогенді кисталар ( радикулярлы, фолликулярлы)+
Үшінші азу тістерді жоспарлы жұлу операциясына жалпы жансыздандыру жасау арқылы науқасты госпитализациялау қандай зерттеуді талап етеді?
ЭКГ
Қан мен зәрдің ЖА
Флюрография
Қанның БХ анализі
Бас миы тамырларының ангиографиясы+
Ауру тарихында қосымша зерттеу әдістерінің нәтижелері жазылады ма?
Клиникалық диагнозды дәлелдеу үшін міндетті түрде жазылады+
Науқасты стационарға жатқызған жағдайда ғана қажет
Қажеттілігі жоқ
Егер де науқасты амбулаторлы қабылдаса ғана
Науқасты шығарған кездегі жағдайына байланысты
Науқасты клинико-лабораторлы зерттеуге төменде берілгендердің барлығы жатады, ТЕК біреуінен басқасы:
Қанның ЖА
Флюрография
Қанның БХ анализі
Зәрдің ЖА
Аускультация+
Емхананың қабылдау бөлімінде, сырқатнаманың паспорттық бөлімін не мақсатпен толтырады?
Көш-қон полициясы үшін
Территориальді округтегі тұрғындарды санақтан өткізу үшін
Ауру тарихын медико-статистикалық сараптаудан өткізу үшін ( заңдастырылған құжат)
Науқасты госпитализациялауын дәріптеу үшін
Клиника персоналының жұмысын тіркеу үшін
Әдістеиелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
№ 18 Тақырып. Қабыну аурулары кезіндегі емдік дене шынықтыру.
Мақсаты:Жақ – бет аймағының қабыну аурулары кезіндегі емдік дене шынықтыру әдістерін оқып білу.
Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
Емдік дене шынықтырудың негізгі қасиеттері
Емдік дене шынықтырудың түрлері мен әдістері
Жақ – бет аймағы қабыну аурулары бар науқастарды реабилитацияда көрсетілген емдік дене шынықтырудың түрлері мен әдістері
Жақ – бет аймағы қабыну ауруларындағы емдік дене шынықтырудың физиологиялық және терапиялық әсері
Жақ – бет аймағы қабыну аурулары кезінде, қызметтерінің бұзылуын қалпына келтіруге бағытталған емдік дене шынықтырудың орны
Жақ – бет аймағы қабыну аурулары кезіндегі емдік дене шынықтырудың тағайындау мерзімі
4. Орындалу түрі:
Жақ – бет аймағы қабыну ауруларында жаттығуларды құрастыру мен оларды орындау кешені
Қолдағы материалдардан механотерапия жасау үшін аспаптар дайындау
Рефератты жазу мен құрастыру
Мультимедиялы форматта презен тация дайындау мен оны көрсету
5. Орындалуға қойылатын талаптар ( критерийлер):
Таңдалған СӨЖ түрін 1 сұрақ бойынша кафедра талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді беті;
Жоспары ( рефераттың мазмұнын бөлімдекр бойынша беттерін белгілей отырып құрастыру);
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Мультимедийлі форматтағы презентация құрылымы:
Титульді слайд;
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
6. Тапсыру мерзімі: семестрдің 4 аптасынан кеш емес
7. Бағалау:

п/п Бағалау Критерий Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Презентациялар мен мультимедияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тематикалық сөзжұмбақты бағалау критерийі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
Бақылау:
Сұрақтар:
Емдік дене шынықтырудың негізгі қасиеттері
Емдік дене шынықтырудың түрлері мен әдістері
Жақ – бет аймағы қабыну аурулары бар науқастарды реабилитацияда көрсетілген емдік дене шынықтырудың түрлері мен әдістері
Жақ – бет аймағы қабыну ауруларында ЕДШ қолдану мақсаты мен көрсеткіштері
Шайнау бұлшықеттері үшін арнайы жаттығуларды атаңыз
Жақ асты аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді? ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Қанатша төменгі жақ аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді. ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Ауыз қуысы түбі аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді. ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Самай асты аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді. ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Жұтқыншақ маңы аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді. ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Самай асты аймағының флегмонасында қандай қызметтің бұзылуына ЕДШ әсер етеді. ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Одонтогенді жақ сүйегінің остеомиелитіндегі ЕДШ тағайындау мақсаты неде? ЕДШ жүргізу мерзімін атаңыз
Тесттер
1 ЕДШ үшін төменде берілген анықтамалырдың барлығы жатады,ТЕК біреуінен басқасы:
Табиғи-биологиялық әдіс
Патогенетикалық терапия әдісі
Этиологиялық терапия әдісі
Функиональді терапия әдісі
Қалпына келтіруші терапия әдісі
2 Стоматологиядағы ЕДШ жеке әдістеріне төменде берілгендердің барлығы жатады, ТЕК біреуінен басқасы:
Мойын бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығулар
Тіл бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығулар
Ымдау бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығулар
Шайнау бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығулар
Қимыл бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығулар
3. Жақ асты аймағы флегмонасындағы физикалық жаттығуларды төменде берілген ҚАНДАЙ қызмет бұзылыстарында қолданылады?
Сөйлеу және жұтыну
Тыныс алу және сөйлеу
Жұтынудың қиындауы
Тыныстың қиындауы
Ауыз ашылуының шектелуі және жұтынудың ауыруы
4. Жақ – бет аймағының абсцессі мен флегмонасында ЕДШ ҚАШАН бастайды?
ЕДШ тағайындалмайды
Жараны тазалағаннан кейін
Жараның тыртықтануынан соң
Іріңді ошақты ашу алдында
Іріңді ошақты ашқан соң 2-3 күннен кейін
5. Самай асты аймағының флегмонасындағы физикалық жаттығуларды төменде берілген ҚАНДАЙ қызмет бұзылыстарында қолданады?
Жұтыну
Тыныс алу және сөйлеу
Тілмен қозғалту
Тыныс алудың қиындауы
Ауыз ашылуының шектелуі және жұтынудың ауыруы
6. Ауыз қуысы түбі аймағының флегмонасындағы физикалық жаттығуларды төменде берілген ҚАНДАЙ қызмет бұзылыстарында қолданады?
Жұтыну
Сөйлеу
Тыныс алу
Тілмен қозғалту
Дауысының отыруы
7. Төменде берілген флегмоналардың қайсысында айқындалған контрактура БОЛАДЫ?
Самай
Ауыз қуысы түбі
Жұтқыншақ маңы
Массетер асты
Қанатша – жақ
8. Жақтардың одонтогенді остеомиелитінде ЕДШ мәселелері НЕ?
Жедел кезеңінің улануын басу
Жедел кезеңінің қабыну үрдісін жою
Жедел кезеңіндегі қабыну үрдісін шектеу
Созылмалы кезеңдегң секвестрлердің түзілуін күшейту
Жедел және созылмалы кезеңдерде бұлшықеттердегі тыртықты өзгерістерді алдын алу және сүйек регенерациясын жылдамдату
9. 28 жастағы ер адам, 38 тісін жұлған соң, 3 тәулікте ауыз ашылуының шектелуіне шағымданады. Науқасты қарап тексергенде : жұлынған тіс ұяшығы эпителизациялану кезеңінде, ауыз ашылуының шектелуі ІІ дәрежелі, қабыну белгілері жоқ. Бұл жағдайда қай емдеу тактикасы ДҰРЫС болар еді?
ЕДШ
Новакаинды блокадалар
Антибактериальді терапия
Десенсибилизациялаушы терапия
Антисептик ерітінділерін ауызда ұстау
10 . 28 жастағы ер адам, 38 тісін жұлған соң ,3 тәулікте ауыз ашылуының шектелуіне шағымданады.Науқасты қарап тексергенде : жұлынған тіс ұяшығы эпителизациялану кезеңінде, ауыз ашылуының шектелуі ІІ дәрежелі, қабыну белгілері жоқ. Бұл жағдайда ЕДШ қандай түрлерін тағайындаған ДҰРЫС болар еді?
Баллон эспандері
Жомов аппараты
Ерін кеңейткіш
Қызыл иектің вакум- комперессионды массажы
Шайнау бұлшықеттеріне физикалық жаттығулар жасау
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
№19 Тақырып. Жақ-бет аймағының жарақаттары кезіндегі емдік дене шынықтыру.
Мақсаты: Жақ-бет аймағының жарақаттары кезіндегі емдік дене шынықтырудың әдістерін оқып үйрену.
Тапсырмалар: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
ЕДШ негізгі қасиеттері , түрлері, тәсілдері
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктерімен ребилитацияланған науқастарға тағайындалған ЕДШ түрлері мен тәсілдері
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктері кезіндегі ЕДШ физиологиялық және терапиялық тәсілдері
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктері кезінде қызметі бұзылғанда оны қалпына келтіру үшін тағайындалатын ЕДШ
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктері кезіндегі ЕДШ тағайындау мерзімдері
Орындалу түрі:
Жақ – бет аймағы қабыну ауруларында жаттығуларды құрастыру мен оларды орындау кешені
Қолдағы материалдардан механотерапия жасау үшін аспаптар дайындау
Рефератты жазу мен құрастыру
Мультимедиялы форматта презен тация дайындау мен оны көрсету
Орындалуға қойылатын талаптар ( критерийлер)
Таңдалған СӨЖ түрін 1 сұрақ бойынша кафедра талартарына сай уақытында тапсыру
Жаттығулар кешенінің құрылымы
Титульді беті
Ауру периоды
Бастапқы жағдай
Жаттығудың сипаттамасы
Жаттығуды орындауға методикалық нұсқау
Реферат құрылымы:
Титульді беті;
Жоспары ( рефераттың мазмұнын бөлімдекр бойынша беттерін белгілей отырып құрастыру);
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Мультимедийлі форматтағы презентация құрылымы:
Титульді слайд;
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
Тапсыру мерзімі: семестрдің 4 аптасынан кеш емес
Бағалау:

п/п Бағалау Критерий Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Презентациялар мен мультимедияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тематикалық сөзжұмбақты бағалау критерийі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.

Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
Сұрақтар:
ЕДШ негізгі қасиеттерін атаңыз
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктері кезіндегі ЕДШ түрлері және әдістерін атаңыз
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктері кезіндегі ЕДШ қолданудың мақсаттары мен көрсеткіштерін атаңыз
Жақ-бет аймағының жарақаттары мен күйіктерімен ребилитацияланған науқастарға тағайындалған ЕДШ түрлері мен тәсілдерін атаңыз
Шайнау бұлшықеттеріне арналған арнайы жаттығуларды атаңыз
Беттің бүйір бөлігінің жаңа болған жарақаттарында ЕДШ қызметтің қандай бұзылыстарына бағытталған. ЕДШ тағайцындау уақытын атаңыз
Беттің ауыз аймағындағы жаңа болған жарақаттарында ЕДШ қызметтің қандай бұзылыстарына бағытталған? ЕДШ тағайцындау уақытын атаңыз
Тілдің жаңа болған жарақаттарында ЕДШ қызметтің қандай бұзылыстарына бағытталған
Мойын бөлігінің күйікті зақымдануында ЕДШ қызметінің қандай бұзылыстарына бағытталған
Жақ – бет аймағы жарақаттарының клиникалық ағымының периодтарын атаңыз
Жақ – бет аймағы жарақаттарының клиникалық ағымының периодтарында қолданылатын ЕДШ ерекшеліктерін атаңыз
Төменгі жақсүйегінің сынығында ЕДШ қызметтің қандай бұзылыстарына бағытталған
Бір жақты және екі жақты шендеу кезінде қолданылатын ЕДШ ерекшеліктерін атаңыз
Жақ – бет аймағының оқтан болған жарақаттарында ЕДШ тағайындаудың мерзімін атаңыз
Тест түріндегі тапсырмалар
1. ЕДШ тәсілдеріне төменде берілгендердің барлығы жатады,ТЕК біреуінен басқасы:
Рефлексотерапия
Еңбек терапиясы
Шектелген серуен мен терренкур
Таңертеңгілік гигиеналық гимнастика
Спорттық ойындар мен спортты – қолданбалы жаттығулар
2. Стоматологиядағы ЕДШ жеке тәсіліне төменде берілгендердің барлығы жатыады ,ТЕК біреуінен басқасы:
Таңертеңгілік гигиеналық гимнастика
Тіл бұлшықеттерінің арнайы жаттығулары
Ымдау бұлшықеттерінің арнайы жаттығулары
Шайнау бұлшықеттерінің арнайы жаттығулары
Қимыл координациясының арнайы жаттығулары
3. Жақ – бет аймағының механотерапиясында төменде берілгендердің барлығы жатыады ,ТЕК біреуінен басқасы:
Ерін кеңеткіш
Жомов аппараты
Илизаровтың аппараты+
Эспандер типтес аппарат
Қозғалмалы Лимберг типтес аппарат
4. Төменгі жақ сүйегінің жарақатындағы контрактураның түрі қандай
Миогенді+
Артрогенді
Неврогенді
Тыртықты
Психогенді
5. Науқас 26 жаста, оң жақ ұртындағы жараға АХӨ жасаған соң 2 аптадан кейін жақ – бет хирургия клиникасына келді,ол аузының шектеліп ашылуына шағымданды. Контрактура дамыған. Бұл жағдайдағы контрактураның генезі қандай?
Тыртықты+
Миогенді
Артрогенді
Неврогенді
Психогенді
6. Жақ – бет аймағы жұмсақ тіндерінің жаңа жарақаттарында ЕДШ қашан бастайды?
ЕДШ жасамайды
Жара жазылған соң
Жараны АХӨ соң 3-4 күннен кейін+
Жараны АХӨ соң 7-8 күннен кейін
Жараны АХӨ соң 2 аптадан кейін
Жараны АХӨ соң 10 аптадан кейін
7. Клиникаға 56 жасар еркек жеткізілді. Бірнеше минут бұрын, тісін сауытқа егеп жатқанда сепарациялық дискпен тіл жарақатталды. Қарап тексергенде: тілдің үштен бір бөлігінің ұзындығыда кесілген жара бар, жараны АХӨ өткізді. Төменде берілген қызмет бұзылудың қай түрі дамуы мүмкін?
Сөйлеу
Тыныс алу
Тілмен қимылдату+
Тыныстың қиындауы
Ауыздың ашылуы мен жұтыну
8. Клиникаға 56 жасар еркек келді. 3 күн бұрын тісін сауытқа егеп жатқанда пайда болған тіл жарасы АХӨ өткен. Төменде берілген физикалық жаттығулардың қайсысы тағайындалмауы тиіс
Тілді жоғары қарай қимылдату
Тілмен бүйірге қарай қимыл жасау
Тілмен артқа және таңдай бойымен алға қимылдату
Тілмен тістердің вестибулярлы беттерін жалау
Төменгі жақ сүйегін алға шығару және бір мезгілде бүйірге қозғалту+
9. Ауыз қуысы түбінің флегмонасындағы қызметтің бұзылуындағы ЕДШ төменде келтірілген қызметтердің барлығын қалыптастыруға бақытталған, ТЕК ҚАНА біреуінен басқасын?
Жұтыну
Сөйлеу
Тілмен қимылдату
Тыныс алу
Даусының отыруы,қырылдауы+
10. 35 жастағы науқасқа күйіктен кейінгі айқын тыртықты контрактураны жою үшін бетінің бүйір бөлігіне Люмберг әдісі бойынша қарсы үшбұрышты қиындыларды қолдана отырып операция жасалды. ЕДШ қашан тағайындау керек.
ЕДШ жасалмайды
Жара жазылған соң
Операциядан соң 2-3 күннен кейін
Операциядан соң 5-7 күннен кейін
Операциядан соң 2 аптадан кейін
Операциядан соң 10 аптадан кейін
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
№20 Тақырып. Жақ бет аймағының қабыну аурулары кезінде физиоем.
2. Мақсаты: Жақ бет аймағының әр түрлі жарақаттық зақымдануы кезінде, физикалық емдеу әдістерін тағыйндау көрсеткіштерін үйрету.
3. Тапсырмасы: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1) Жақ бет аймағының әр түрлі жарақаттық зақымдануы кезінде, физиотерапиялық емдеу әдістері
2) Бет әлпетінің жұмсақ тіндерінің жарақаты кезіндегі физиотерапиялық емдеу әдістері
3) СТЖБ жарақаттарын физиотерапиялық емдеу әдістері
4. Орындалу түрі:
Рефератты жазу және безендіру;
Мультимедиялық форматта презентация дайындау және оны көрсету;
5. Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8.Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау
Сұрақтар:
1. Салқын, тіндерге зақымдау әсерін келтіреді
2. Тіндерге гальванизацияның әсер ету механизмі
3. Дәрілік заттарды инфильтрациялық енгізу алдында электрофорездің әсері қандай?
4. Жарақат кезінде УЖЖ емнің көрсеткіштері
5. Жарақат кезіндегі ультрадыбысты қолдану
6. Төменэнергетикалық лазердің жарақаттанған тіндерге әсер ету механизмі.
7. ЖБА жарақаттық зақымдануы кезінде дарсонвализацияның әсер ету механизмі
8. Аралас физиоемнің әсері және оның артықшылықтары
9. Аралас әдістердің түрлері және оларды ЖБА жарақаттары кезінде қолдану
Тест түріндегі тапсырмалар
Төменде келтірілген, жақ бет аймағының тіндеріне, үздіксіз электр тогымен физиологиялық әсер ету реакциясынң ішінен қайсысы тән емес:
Гиперемия
Вазоделятация
Қан қысымы жоғарлау
Жергілікті тепмературасы
Артериялық қысымнығң жоғарлауы
Гальванизация бет – жақ аймағында қандай әсер етеді:
Ауыспалы ток
Импульсті ток
Әрдайым ток
Электорлық алаң
Әрдайым жоғарға күшті алаң
УЖЖ – емнің физикалық факторының әсері:
Тұрақты ток
Ауыспалы ток
Импульсті ток
Электорлы аймақта ауыспалы
Ауыспалы аймақтағы тұрақты алаң
УЖЖ – терапияда физикалық фактордың әсерінің қайсысы тән емес:
Коагуляция
Вазоделятация
Зат алмасуының активтілігі
Ферментті активация
Қан алмасуының активациясы
Науқас К., 43 жаста. Төменгі жақ сынығымен емханада 16 күн емделіп жатыр. Қандай физиотерапия науқасқа көрсетілген
Ионофорез
УВЧ – терапия
УФО – терапия
Гальванизация
Суық терапия
Диодинамотерапиялық әдістерде әсер ету факторы қандай
Әрқашан ток
Ауыспалы ток
Импульсті синусоидты формалы
Электрлік алаңмен ауыспалы
Импульсті ток жоғары, кішкентай күшпен
Ультрадыбыстық әдіспен терапиялық әсер ету факторы
Ауыспалы ток
Электромагниттік алаң
Импульсті синусоидты формалы
Электрлік алаңмен ауыспалы
Кері эзоэлектрлік эффект
8. Науқас З., 45 жаста емханада 4 күн емделуде – төменгі жақ сынығымен физиотерапияның қандай түрі әсіресе көрсетілген:
УФО – терапия
Суық терапия
Гальванизация
Ионофорез кальциймен
Төменгі интенсивті лазотерапия
9.Дарсонваль терапиялық әсер ету факторы:
Тұрақты ток
Ауыспалы ток
Импульсті синусоидты формалы
Ультрадыбысты тазалықпен ауыспалы алаң
Импульсті ауыспалы ток жоғарғы тазалығымен,кішкентай күшпен
10.Науқас Е., 26 жаста жол апатынан кейін тез арада жоғарғы жақ сынығын Ле-ФОР 2 диагнозымен клиникаға жеткізілді.Науқасқа физиотерапияның қай түрін тағайындау керек:
УД терапия
Суық терапия
УФО – терапия
Магнитті терапия
Ультрадыбысты терапия
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1. №21 Тақырып. Бет-жақ аймағындағы жарақаттары кезіндегі физиотерапия:
2. Мақсаты: Жақ бет аймағының әр түрлі жарақаттық зақымдануы кезінде, физикалық емдеу әдістерін тағыйндау көрсеткіштерін үйрету.
3. Тапсырмасы: келесі сұрақтар бойынша, тақырыптың қарасытыратын сұрақтарын өз бетінше оқып үйрену:
1) Жақ бет аймағының әр түрлі жарақаттық зақымдануы кезінде, физиотерапиялық емдеу әдістері
2) Бет әлпетінің жұмсақ тіндерінің жарақаты кезіндегі физиотерапиялық емдеу әдістері
3) СТЖБ жарақаттарын физиотерапиялық емдеу әдістері
4. Орындалу түрі:
Рефератты жазу және безендіру;
Мультимедиялық форматта презентация дайындау және оны көрсету;
5. Орындау критерийлері:
Тандалған СӨЖ түрін 1сұрақ бойынша модульдің талаптарына сай уақытында тапсыру.
Реферат құрылымы:
Титульді парақ;
Тақырыбы (бетін көрсете отырып, реферат бөлімдерін бірізді баяндау);
Кіріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, рефераттың мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау)
Негізгі бөлім (рефераттың бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы бөлімнің логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (реферат тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Мультимедиялық форматтағы презентацияның құрылымы:
титульді слайд;
кәріспе (зерттелетін мәселенің мазмұнын қалыптастыру, презентацияның мәселелігін, мақсатын және тапсырмасын анықтау
Негізгі бөлім (презентацияның бұл бөлімі жеке мәселені немесе оның бір бөлігін қарастырады, алдыңғы слайдтың логикалық жалғасы болып табылады; бұл бөлімде кестелер, графикалар, суреттер келтірілген және т.б.);
Қорытынды (презентация тақырыбы бойынша, қорытында келтірілген немесе тұжырымдама жасалынған);
Қолданылған әдебиеттер тізімі
6. Тапсыру уақыты: кеш емес
7. Бағалау критерийлері:
Рефератты тапсыру және қорғау, презентацияны, микрокестелерді, схемаларды көрсету және т.б. хирургиялық стоматология модулінің тақырыптық жоспарына сай тапсырылуы керек, ол төменде келтірілген кестеде машықтарды бағалау тізімі көрсетілген:
Рефератты бағалау критерийлері

п/п Бағалау критериі Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Мультимедиялық форматтағы презентацияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тақырыптық сөзжұмбақты бағалау критериі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет:
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:
Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау
Сұрақтар
1. Салқын, тіндерге зақымдау әсерін келтіреді
2. Тіндерге гальванизацияның әсер ету механизмі
3. Дәрілік заттарды инфильтрациялық енгізу алдында электрофорездің әсері қандай?
4. Жарақат кезінде УЖЖ емнің көрсеткіштері
5. Жарақат кезіндегі ультрадыбысты қолдану
6. Төменэнергетикалық лазердің жарақаттанған тіндерге әсер ету механизмі.
7. ЖБА жарақаттық зақымдануы кезінде дарсонвализацияның әсер ету механизмі
8. Аралас физиоемнің әсері және оның артықшылықтары
9. Аралас әдістердің түрлері және оларды ЖБА жарақаттары кезінде қолдану
Тест түріндегі тапсырмалар
Төменде келтірілген, жақ бет аймағының тіндеріне, үздіксіз электр тогымен физиологиялық әсер ету реакциясынң ішінен қайсысы тән емес:
Гиперемия
Вазоделятация
Қан қысымы жоғарлау
Жергілікті тепмературасы
Артериялық қысымнығң жоғарлауы
Гальванизация бет – жақ аймағында қандай әсер етеді:
Ауыспалы ток
Импульсті ток
Әрдайым ток
Электорлық алаң
Әрдайым жоғарға күшті алаң
УЖЖ – емнің физикалық факторының әсері:
Тұрақты ток
Ауыспалы ток
Импульсті ток
Электорлы аймақта ауыспалы
Ауыспалы аймақтағы тұрақты алаң
УЖЖ – терапияда физикалық фактордың әсерінің қайсысы тән емес:
Коагуляция
Вазоделятация
Зат алмасуының активтілігі
Ферментті активация
Қан алмасуының активациясы
Науқас К., 43 жаста. Төменгі жақ сынығымен емханада 16 күн емделіп жатыр. Қандай физиотерапия науқасқа көрсетілген
Ионофорез
УВЧ – терапия
УФО – терапия
Гальванизация
Суық терапия
Диодинамотерапиялық әдістерде әсер ету факторы қандай
Әрқашан ток
Ауыспалы ток
Импульсті синусоидты формалы
Электрлік алаңмен ауыспалы
Импульсті ток жоғары, кішкентай күшпен
Ультрадыбыстық әдіспен терапиялық әсер ету факторы
Ауыспалы ток
Электромагниттік алаң
Импульсті синусоидты формалы
Электрлік алаңмен ауыспалы
Кері эзоэлектрлік эффект
8. Науқас З., 45 жаста емханада 4 күн емделуде – төменгі жақ сынығымен физиотерапияның қандай түрі әсіресе көрсетілген:
УФО – терапия
Суық терапия
Гальванизация
Ионофорез кальциймен
Төменгі интенсивті лазотерапия
9.Дарсонваль терапиялық әсер ету факторы:
Тұрақты ток
Ауыспалы ток
Импульсті синусоидты формалы
Ультрадыбысты тазалықпен ауыспалы алаң
Импульсті ауыспалы ток жоғарғы тазалығымен,кішкентай күшпен
10.Науқас Е., 26 жаста жол апатынан кейін тез арада жоғарғы жақ сынығын Ле-ФОР 2 диагнозымен клиникаға жеткізілді.Науқасқа физиотерапияның қай түрін тағайындау керек:
УД терапия
Суық терапия
УФО – терапия
Магнитті терапия
Ультрадыбысты терапия
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.
1.№22 Тақырып. Бет-жақ аймағындағы комбинирленген жарақат кезіндегі алғашқы хирургиялық өңдеудің ерекшеліктері.
2. Мақсаты: бет-жақ аймағының анатомия-физиологиясы, бет-жақ аймағының комбинирленген жарақаты кезіндегі алғашқы хирургиялық өңдеу.
3.Тапсырмалар:
1. Алғашқы және екіншілік хирургиялық өңдеу
2. Жарақаттың түріне байланысты алғашқы көмек
3. Бет –жақ аймағының жарақаты кезінде алғашқы көмекте қолданылатын хирургиялық инструменттермен танысу
4. Бет –жақ аймағының жарақаты кезінде алғашқы көмекті өткізумен танысу.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:
Бет –жақ аймағының қанмен қамтамасыз етілуі.
Веналық жүйенің ерекшелігі.
Бетке веналық қанның баруы.
Инфекциялану үрзісі кезінде қан ағысының бағыты
Мойын венасының кеңеюі кезіндегі асқынулар.
Лимфа жүйесі.
Лимфа жүйесінің қызметі.
Лимфа түйіндерінің жіктелуі.
Бастың лимфа түйіндері.
Бет пен жақтың иннервациясы.
Ауыз қуысы шырышының иммунологиялық қасиеті.
Ымдау бұлшықеттері.
Жараның зақымдалу түріне байланысты жіктелуі.
Жарақат өзегіне байланысты жарақаттарды жіктеу
Жарақат микрофлорасының дамуына байланысты жарақаттардың жіктелуі
Жарақат үрдісінің жіктелуі
Жараның жазылу түрлері.
Жарақат үрдістерін лабораториялық бағалау әдістері
Жараны алғашқы хирургиялық өңдеу.
Жарақатты алғашқы хирургиялық өңдеудің ерекшеліктері
Тігіс салу түрлері мен орындау техникасы
АХӨ кезінде қолданылатын тігістік материалдар және аспаптар.
5. Орындалутүрі.
Рефератты жазу мен құрастыру;
Мультимедийлі форматта презентация дайындау мен оны көрсету
6. Орындалуға қойылатын талаптар ( критерийлер)
Таңдалған СӨЖ түрін 1 сұрақ бойынша кафедра талартарына сай уақытында тапсыру
Жаттығулар кешенінің құрылымы
Титульді беті
Ауру периоды
Бастапқы жағдай
Жаттығудың сипаттамасы
Жаттығуды орындауға методикалық нұсқау
Мультимедийлі форматтағы презентация құрылымы:
Титульді слайд;
Кіріспе ( зерттелетін жұмыстың негізін сипаттау, оның актуальділігін анықтау, рефераттың мақсаты мен мәселелері);
Негізгі бөлімі ( бұл рефераттың әр бқлігі бөлек бір мәселені немесе сол мәселенің бір жағын ашады және шешеді, оның алдындағының логикалық жалғасы болады, бұл бөлімінде кестелер мен схемалар, графиктер, суреттер және т.б. келтіріледі);
Қорытынды ( қорытындылар жасау немесе реферат тақырыбы бойынша жалпылау арқылы қорытындылау жүргізу);
Әдебиеттер тізімі.
7.Тапсыру мерзімі: семестрдің 4 аптасынан кеш емес
Бағалау:

п/п Бағалау Критерий Балл бойынша бағалау дәрежесі
Өте жақсы жақсы Қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Берілген тапсырманың мазмұны реферат тақырыбына сай болса 13 9,75 6,5 0
2. Тақырыптың ашылуы және толықтылығы
13 9,75 6,5 0
3. Мәліметтердің толық жеткізілуімен қортынды шығарылуы 13 9,75 6,5 0
4. Информация көздерімен жұмыс істей білу қабілеті 13 9,75 6,5 0
5. Реферат бойынша сұрақтарға жауап беру 12 9 6 0
6. Талапқа сай көркемдеу 12 9 6 0
7. Иллюстрацияның сапасы және толықтылығы 12 9 6 0
8. Әдебиеттерді таңдау 12 9 6 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл – 100 балл

Презентациялар мен мультимедияларды бағалау критерийлері
№ Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Презентацияның титулы, жоспары, қолданылған әдебиеттері және Inernet ті қолдану 10 7,5 5 0
2. Берілген тапсырманың мазмұны презентация тақырыбына сай болса 10 7,5 5 0
3. Слайдтардың орналасу реттілігі 10 7,5 5 0
4. Керекті мәліметтерді енгізу 10 7,5 5 0
5. Қазіргі заманға сай мәліметтерді қолдану 10 7,5 5 0
6. Ақпараттарды дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
7. Презентациядағы ақпараттағы қолдану дәрежесі 10 7,5 5 0
8. Ғылыми терминдерді дұрыс қолдана білу 10 7,5 5 0
9. Өзінін позициясын мүмкіндігін дәлелдеу және критикаға конструктивті түрде қабылдау 10 7,5 5 0
10. Слайдты көркемдеу сапасы (бояу, қарау және т.б) 10 7,5 5 0
100 75 50 0
Қорытынды максимальді балл -100балл
Тематикалық сөзжұмбақты бағалау критерийі

п/п Бағалау критерийі Балл бойынша бағалау дәрежесі
үздік жақсы қанағаттанарлық қанағаттанарлықсыз
1. Сөзжұмбақтың тақырыпқа сай таңдалуы 20 15 10 0
2. Сұрақтардың жоғары дәрежеде құралуы 20 15 10 0
3. Сөзжұмбақтағы сұрақтардың саны 20 15 10 0
4. Қолданылған әдебиеттердің саны 20 15 10 0
5. Эстетикалық көркемделуі 20 15 10 0
100 75 50 0
Максимальді балл – 100.
8. Әдебиет
Хирургическая стоматология: Учебник./ Под редакцией Робустов Т.Г. с соавт. – 3-е изд., перераб. И дополн. – М., Медицина , 2003 – 504 с.
Привес М.Г. и др. Анатомия человека . М., Медицина , Спб. Гиппократ, 2000. – 704 с.
Тимофеев А.А. Основы челюстно – лицевой хирургии. Киев, 2007 – 696 с.
Негізгі:
Шаргородский А.Г. Воспалительные заболевания челюстно – лицевой области и шеи. – Москва . 1985 . – 352 с.
Робустова Т.Г. Хирургическая стоматология . – Москва . 1990 . – 576 с.
Хаитов Р.М. и др. « Иммунология».
Ярилин А.А. « Основы иммунологии».
Галактионов В.Г. Механизмы иммунитета в графической форме. М.,2000.
Иммунология в 3-х томах под ред. У. Пола, Из-во «Мир» ( пер. С англ.), 1987 – 1988 г.г.
Петров Р.В. Иммунолдогия ( учебник) , М, 1995
Супиев Т.К. Одонтогенные воспалительные процессы челюстно – лицевой области . 1997.
Қосымша:

Федосеева В.Н., Порядин Г.В. Ковальчук Л.В. Чередеев А.Н. Коган В.Ю. Руководство по иммунологическим и аллергологическим методам в гигиенической практике , М. 1993
Ройт А. Основы иммунологии ( пер. С англ) , М., 2002
Стефани Д.В., Вельтищев Ю.Вю Иммунология и иммунологические методы / Под ред. Г. Фримеля., Пер с нем. А. П. Тарасова – М.: Медицина . – 1987 – 472 с.
Потемкина Е.Е. , Позднякова Р.З. Манукян Л.М. Пособие по лабораторной клинической иммунологии. – М.: Изд-во РУДН , 2003 – 283с.
Лимфоциты .Методы ( ред. Дж. Клаус ) , ( пер . с англ) , М 1998.
9. Бақылау (сұрақтар,тест түрінде,тапсырмалар,жаттығулар)

Науқас 30 жаста. Бет –жақ бөлімшесіне сол жақ көз аймағының жарақатымен келіп түсті. Анамнезінде 1сағат алдын арматураға құлап қалған. Жара 2.5- 1.2 см, қансырап тұр, шеттері тегіс емес, түбінде сүйек тіні көрінеді. Диагноз қойыңыз.
тесілген жара
кесілген жара
шабылған жара
оқтан болған жара
жұлынып- зақымданған жара
Науқас 30 жаста. Бет –жақ бөлімшесіне сол жақ көз аймағының жарақатымен келіп түсті. Анамнезінде 1сағат алдын арматураға құлап қалған. Жара 2.5- 1.2 см, қансырап тұр, шеттері тегіс емес, түбінде сүйек тіні көрінеді. Сіздің емдеу жоспарыңыз.
Екіншілік тгіс салу
Тез арада тігіс салу
Тампонмен қаттылап байлау
Екіншілік хирургиялық өңдеу
Біріншілік хирургиялық өңдеу
3. Науқас 30 жаста. Бет –жақ бөлімшесіне сол жақ көз аймағының жарақатымен келіп түсті. Анамнезінде 1сағат алдын арматураға құлап қалған. Жара 2.5- 1.2 см, қансырап тұр, шеттері тегіс емес, түбінде сүйек тіні көрінеді. Жергілікті жансыздандыру үшін көрсетілген новакаиннің қажетті пайызын таңдаңыз.
3%
2%
4%
.5 %
0.5 %
4. Жедел жәрдеммен бет –жақ бөлімшесіне тұрмыстық жарақатпен 21 жастағы науқас келіп түсті.
Қарағанда:маңдай аймағының жарақатының ұзындығы 5.0 см, ені 1.5 см, жарадан қатты қан кетуде, сүйектер бүтіндігі бұзылмаған, шеттері тегіс. Сіздің диагнозыңыз.
тесілген жара
кесілген жара
шабылған жара
оқтан болған жара
жұлынып- зақымданған жара
5. Жедел жәрдеммен бет –жақ бөлімшесіне тұрмыстық жарақатпен 21 жастағы науқас келіп түсті.
Қарағанда:маңдай аймағының жарақатының ұзындығы 5.0 см, ені 1.5 см, жарадан қатты қан кетуде, сүйектер бүтіндігі бұзылмаған, шеттері тегіс. Сіздің емдеу жоспарыңыз.
Екіншілік тгіс салу
Тез арада тігіс салу
Тампонмен қаттылап байлау
Екіншілік хирургиялық өңдеу
Біріншілік хирургиялық өңдеу
6. 5 ҚКА қабылдау бөліміне 5 күн алдын тұрмыстық жарақат алған 21 жастағы науқас келіп түсті.
Қарағанда:маңдай аймағының жарақатының ұзындығы 5.0 см, ені 1.5 см, жарадан іріңдік бөлініп тұр, тері жамылғысы гиперемирленген, ісінген, сүйектер бүтіндігі бұзылмаған, шеттері тегіс. Сіздің емдеу жоспарыңыз.
Екіншілік тгіс салу
Тез арада тігіс салу
Тампонмен қаттылап байлау
Екіншілік хирургиялық өңдеу
Біріншілік хирургиялық өңдеу
7. Жедел жәрдеммен бет –жақ бөлімшесіне тұрмыстық жарақатпен және пышақпен бетінен ұрылған 21 жастағы науқас келіп түсті.
Қарағанда:маңдай аймағының жарақатының ұзындығы 5.0 см, ені 1.5 см, жарадан қатты қан кетуде, сүйектер бүтіндігі бұзылмаған, шеттері тегіс. Сіздің емдеу жоспарыңыз.
Екіншілік тгіс салу
Тез арада тігіс салу
Тампонмен қаттылап байлау
Екіншілік хирургиялық өңдеу
Біріншілік хирургиялық өңдеу
8. Жедел жәрдеммен бет –жақ бөлімшесіне тұрмыстық жарақатпен және пышақпен бетінен ұрылған 21 жастағы науқас келіп түсті.
Қарағанда:маңдай аймағының жарақатының ұзындығы 5.0 см, ені 1.5 см, жарадан қатты қан кетуде, сүйектер бүтіндігі бұзылмаған, шеттері тегіс. Алғашқы хирургиялық өңдеу жүргізілді, жараны тігу үшін қандай тігу материалын тандау керек?
жібек
лавсан
кетгут
корален
полипропилен
9.Кесілген жараның белгілеріне мына симптомдардан басқасы кіреді.
гематома, ауырсыну
жара шеттері тегіс емес, қансырау
іріңді бөліністер, гиперемия, ісік
жара шеттері тегіс, қансырау
жұмсақ тіндердің мыжылуы, қансыру
10. Жедел жәрдеммен 36 жастағы науқас бет-жақ бөлімшесінің қабылдау бөліміне оң жақ шайнау аймағының жарақатымен келіп түсті. Жара аймағы қызарған, ісінген, пальпацияда ауырсынусыз. Оң жақ ауыз бұрышы төмен түскен, парус симптомы анықталды. Беттің мимикалық бұлшықетінің парезінің себебі неде?
шайнау нервісінің зақымдалуы
шайнау бұлшықетінің зақымдалуы
самай-құлақ нервісінің зақымдалуы
бет нервісінің зақымдалуы
үшкіл нервтің зақымдалуы
11. Жедел жәрдеммен 45жастағы науқас бет-жақ бөлімшесінің қабылдау бөліміне тілдің жарақатымен келіп түсті. Жарақатты стоматолог қабылдауында болғанда алған.
Қарағанда: жараның шеті тегіс, ұзындығы 1.5 см, ені 0.5 см, тілдің оң жағынан қатты қан ағып тұр, қимылы шектелген. Сіздің емдеу тактикаңыз.
Екіншілік тгіс салу
Тез арада тігіс салу
Тампонмен қаттылап байлау
Екіншілік хирургиялық өңдеу
Біріншілік хирургиялық өңдеу
12. Жедел жәрдеммен 45жастағы науқас бет-жақ бөлімшесінің қабылдау бөліміне тілдің жарақатымен келіп түсті. Жарақатты стоматолог қабылдауында болғанда алған.
Қарағанда: жараның шеті тегіс, ұзындығы 1.5 см, ені 0.5 см, тілдің оң жағынан қатты қан ағып тұр, қимылы шектелген. Осы жағдайда қандай асқыну болуы мүмкін?
асфиксия
гиперемия
қан кету
тілдің төмен түсуі
тігістердің ажырауы
Әдістемелік нұсқаулықты аударып, өңдеген Бименов К.С.

Приложенные файлы

  • docx 18219594
    Размер файла: 381 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий