plan_sem-2012-gospod_pravo

МВС УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Навчально – науковий інститут фінансово-економічної безпеки і права
Кафедра господарського права та процесу
ЗАТВЕРДЖУЮ
Завідувач кафедри господарського права
та процесу

І.Л. Кострицький

“ ” серпня 2012 р.


Плани проведення семінарських занять з
навчальної дисципліни

ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО

Галузь знань: 0304 “Право”
Напрям підготовки: 6.030401 “Правознавство”,
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалаврОбговорено і схвалено на засіданні
кафедри господарського права та процесу
29 серпня 2012 року, протокол № 1.


Одеса – 2012
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Необхідність вивчення навчадьної дисципліни викликана тим, що саме зараз Україна проводить активну роботу, спрямовану на вхід нашої держави до Європейського Союзу. У зв’язку з цим, актуальною стає потреба адаптації норм національного законодавства до Європейських стандартів. Провадження нових реформ в економіці, правознавстві, та становлення нових інститутів права. Саме такою “новою” галуззю та дисципліною права є господарське право.
Загальні принципи цієї дисципліни базуються на нормах, закріплених Конституцією України.
Плани проведення семінарських занять з господарського права розроблені у відповідності до навчального плано підготовки юристів в Одеському державному університету внутрішніх справ.
Вони охоплюють основні питання стосовно відносин у сфері господарської діяльності. А саме такі як, державне регулювання господарської діяльності, особливості утворення та функціонування суб’єктів господарювання. Проводиться аналіз діючого законодавства у сфері господарювання.
У зв’язку з тим, що господарське право пов’язано з нормами також інших галузей, наприклад - цивільного права, в програмі звертається увага на особливості регулювання відносин суб’єктів господарської діяльності за участю цих норм права. Вивчення тем будується на всебічному розгляді документів, які стосуються господарської діяльності.
Метою та задачами вивчення навчальної дисципліни являються:
викладання принципів господарської діяльності;
основних напрямків та можливостей господарської діяльності;
особливостей статусу суб’єктів цієї діяльності;
порядок створення та функціонування господарських товариств та господарських об’єднань;
знайомство з законодавством, регулюючим конкурентні відносини в сфері господарювання;
з’ясування основних напрямків подальшого розвитку малого підприємництва в Україні.
Курсант та студент повинен знати:
методи та основні заходи щодо розвитку підприємництва;
порядок реєстрації та функціонування суб’єктів господарської діяльності;
умови отримання ліцензій та патентів на здійснення визначеного виду господарської діяльності;
порядок створення підприємств, різних форм власності;
основні види злочинів та судову практику в сфері господарювання;
порядок визначення суб’єктів господарювання банкрутом;
слід приділити увагу установчим документам суб’єктів господарської діяльності.
Курсант та студент повинен вміти:
керуватися нормативно-правовими актами у сфері господарювання;
надати характеристику суб’єктам господарської діяльності;
підготувати пакет документів для реєстрації суб’єктів господарювання;
складати договори у сфері господарювання;
Обов’язковою умовою підготовки до семінарського заняття з дисципліни “Господарське право” є вивчення додаткового матеріалу. Закони та підзаконні акти безумовно складають основні джерела інформації, але теоретичний матеріал, який викладено у навчальних посібниках, підручниках та монографіях, потрібен для більш повного інформування стосовно основних питань.
Підготовка до семінарського заняття розпочинається з:
ознайомлення зі змістом відповідної теми в анотації навчальної дисципліни;
ознайомлення з питаннями, які заплановано розглянути на даному занятті;
звертання до конспекту лекції;
звертання до методичних вказівок лектора щодо особливостей вивчення даної теми;
опрацювати рекомендовану для вивчення тем літературу, законспектувати окремі положення, що стосуються питань теми;
використовуючи підручники, необхідно добре засвоїти поняття, які є визначними /опорними/ для цієї теми і виділені в плані семінару;
зробити в зошиті конспект основних положень теми, яка виноситься на семінар;
продумати на кожне питання, що виноситься на обговорення, план відповіді - це допоможе зробити свою відповідь чіткою, логічною та послідовною.
повторити основні положення та визначення з попередніх тем;
ознайомитися з переліком запропонованих тем рефератів.
Методика семінарських занять передбачає дискусійне обговорення попередньо визначених питань, що потребує вивчення курсантами та студентами рекомендованих монографічних робіт, наукових статей.
Відповіді на теоретичні питання повинні бути докладними та обґрунтованими, містити посилання на нормативні акти. Вирішення практичних завдань здійснюються в письмовій формі. Усі складені документи зачитуються та обговорюються під час проведення занять.
Крім загальних питань деякі виносяться на самостійну роботу. Курсанти та студенти повинні самостійно, за допомогою літератури, підручників та нормативної бази опрацювати питання, що виносяться на самостійну роботу, яка складається в більш глибокому вивченні лекційних питань в бібліотеці університету або в інших наукових бібліотеках..
Написання реферату - є важливою формою більш глибокого вивчення теми. Ця форма дає можливість курсантам та студентам детально розбирати питання теми з використанням додаткових джерел. Після заслуховування реферату на семінарі, він повинен бути переданий викладачу.
Результати участі курсантів та студентів на заняттях, самостійній роботі та засвоєння теми - оцінюється викладачем.
Формами викладання є лекції та семінарські заняття. Поточний контроль - опитування та контрольні роботи. Підсумковий контроль - екзамен.

Навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни
«Господарське право»

Плани семінарських занять та завдання для самостійної роботи

Тема №1: Господарське право в системі права. Господарські правовідносини

Мета заняття: закріпити знання поняття господарське право, з’ясувати предмет, метод та принципи господарського права як самостійної галузі права, визначити поняття та зміст господарських правовідносин, джерела господарського права. Закріпити знання поняття та ознак господарської діяльності, визначити види господарських правовідносин, навчити відрізняти комерційну діяльність суб’єктів господарювання, від некомерційної.

Опорні поняття теми: господарське право, господарська діяльність, господарські правовідносини, методи, принципи та джерела господарського права, поняття господарської діяльності та його видів.

Питання лекції:
Предмет регулювання господарського права.
Господарські правовідносини, їх ознаки та види.
Методи господарського права.
Господарське законодавство.

Питання семінарського заняття:
Поняття, ознаки та загальна характеристика господарського права
Предмет та методи господарського права
Поняття, принципи, ознаки господарського діяльності
Загальна характеристика видів господарського діяльності
Поняття, ознаки, принципи та особливості господарської комерційної діяльності
Здійснення державної підтримки малого та середнього підприємництва
Поняття, ознаки, принципи та особливості господарської некомерційної діяльності
Поняття та зміст господарських правовідносин
Види господарських правовідносин
Класифікація господарських правовідносин
Проблеми розмежування суспільних відносин, які регулюються господарським правом, та суспільних відносин, які є предметом інших галузей права
Співвідношення господарського права та господарського законодавства
Поняття, ознаки та особливості господарського законодавства
Нормативні акти господарського законодавства: поняття , ознаки, види
Структура господарського законодавства як вертикальної ієрархічної системи нормативних актів
Характеристика господарського законодавства як горизонтальної системи законодавства
Зв'язок господарського права з іншими юридичними дисциплінами

Теми рефератів:
Поняття господарського права.
Поняття та різновиди господарських правовідносин.
Поняття підприємницької діяльності.
Методи правового регулювання господарських відносин.
Система господарського законодавства

Питання і завдання для самостійного вивчення:
1. Дайте визначення поняття «господарська діяльність».
2. Назвіть ознаки суспільно-корисної господарської діяльності.
3. Назвіть загальні принципи здійснення господарської діяльності.
4. На яких принципах здійснюється підприємницька діяльність?
5. Що таке некомерційна господарська діяльність?
6. Які відносини становлять сферу господарських відносин?
7. Класифікуйте господарські відносини.
8. Які методи господарського права ви знаєте?
9. Які відносини є предметом регулювання господарського законодавства?
10. У чому полягають особливості господарського законодавства?
11. На яких принципах здійснюється поєднання господарського законодавства з комерційним правом інших країн та міжнародними договорами з господарських питань?
12. Назвіть види нормативних актів господарського законодавства.
13. Яким чином визначається система господарського законодавства?
14. На які види (блоки) поділяється господарське законодавство за юридичною силою?
15. Як класифікуються господарсько-правові нормативні акти залежно від змісту їх норм?
16. Дайте загальну характеристику системи статусних (компетенційних) законів.
17. Назвіть основні нормативні акти, що регулюють відносини щодо управління майном.
18. Назвіть основні акти регулювання ринків капіталу.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06.11.1991р. №1798–ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - №6. – ст.56.
Земельний кодекс України [Текст]: Закон України  вiд 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 3. – Ст. 27.
Кодекс торговельного мореплавства України [Текст]: Закон України вiд 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47. – Ст. 349.
Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст]: Закон України від 07 грудня 1984р. // Відомості Верховної Ради України Української РСР. – 1984. – додаток до № 51 – Ст. 1122.
Кримінальний кодекс України [Текст]: Закон України від 05 квітня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26 – Ст. 131.
Повітряний кодекс України [Текст]: Закон України  вiд 19 травня 2011  № 3393- VI // Відомості Верховної Ради України – 2011 - № 48-49. – Ст. 536.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.
Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.
Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні [Текст]: Закон України від 22 березня 2012 № 4618-VI // Офіційний вісник України від 27.04.2012 - № 30. – Ст. 1101.
Про міжнародні договори України [Текст]: Закон України вiд 29 червня 2004 р. № 1906-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 50. – Ст. 540.
Про міжнародне приватне право [Текст]: Закон України вiд 23 червня 2005 р. № 2709-IV // Відомості Верховної Ради України – 2005. - № 32. – Ст. 422.
Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади [Текст]: Указ Президента України вiд 03 жовтня 1992 р. № 493/92 // Збірник указів Президента – 1992. - № 4.
Про інформацію [Текст]: Закон України вiд 02 жовтня 1992 р. № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 48. – Ст. 650.
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .
акціонерні товариства [Текст]: Закон України вiд 17 вересня 2008 р.  № 514-VI // // Відомості Верховної Ради України – 2008. - № 50 – 51. – Ст. 384 .
Про колективне сільськогосподарське підприємство [Текст]: Закон України вiд 14 лютого 1992 р. № 2114-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 20. – Ст. 272.
Про телекомунікації [Текст]: Закон України вiд 18 листопада 2003 р. № 1280-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 12. - Ст. 155.
Про поштовий зв'язок [Текст] : Закон України вiд 04 жовтня 2001 р. № 2759-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 6. – Ст. 39.
Про транспорт [Текст]: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.
Про залізничний транспорт [Текст]: Закон України від 4 липня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.
Про автомобільний транспорт [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №22. – Ст. 105.
Про сільськогосподарську кооперацію [Текст]: Закон України вiд 17 липня 1997 р. № 469/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 39. – Ст. 261.
Про режим іноземного інвестування [Текст]: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст. 80.
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.
Про інвестиційну діяльність [Текст]: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 138.
Про концесії [Текст]: Закон України від 16 липня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.
Про Національний банк України [Текст]: Закон України вiд 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 29. – Ст. 238.
Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.
Про страхування [Текст]: Закон України вiд 07. 03. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 18. – Ст. 78.
Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції [Текст]: Закон України 02 грудня 2010 №2735-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 21. - Ст.144
Про стандартизацію і сертифікацію [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №27. – Ст. 289.
Про державне регулювання видобутку і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними [Текст]: Закон України вiд 18 листопада 1997 р. № 637/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 9. – Ст. 34.
Про метрологію та метрологічну діяльність [Текст]: Закон України вiд 11 лютого 1998 р. № 113/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 30. – Ст. 194.
Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності [Текст]: Закон України вiд 01 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 12. – Ст. 101.
Про інвестиційні фонди та інвестиційні компанії [Текст]: Указ Президента України, Положення вiд 19 лютого 1994 р. № 55/94
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] [Текст]: Указ Президента України; від 23 листопада 2011 № 1061/2011 // Офіційний вісник Президента України від 23 листопада 2011р. - № 31. – Ст. 1192
Про заходи щодо врегулювання відносин заборгованості підприємств [Текст]: Розпорядження Кабінету Міністрів України вiд 14. 05. 1997 р. № 207/97-рп // Офіційний вісник України – 1997. - № 20. – Ст. 31.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів: зі змінами і доп. станом на 25 груд. 2008 р. / уклад.: В.С.Мілаш. - Х.: Право, 2009. - 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.
Пігач Я.М. Господарське законодавство [Текст] / Я.М. Пугач, М.Л. Труфанова. - К.: “Центр навчальної літератури”, 2009. - 623 с.

Тема №2: Державне регулювання господарської діяльності

Мета заняття: закріпити знання про поняття ліцензії та особливості ліцензування певних видів господарської діяльності, визначити порядок, умови та строки отримання ліцензії суб’єктами господарювання в органах державної виконавчої влади. Закріпити знання про патентування певних видів господарської діяльності в Україні, з’ясувати умови та строки отримання патентів, визначити види господарської діяльності, на отримання яких патент можна не отримувати, про здійснення сертифікації та стандартизації органами державної влади, та іншими уповноваженими органами, визначити умови та порядок отримання сертифікатів відповідності, встановлення державних та інших стандартів.

Опорні поняття теми: поняття ліцензії, ліцензіата, ліцензування, придбання ліцензії, переоформлення ліцензії, видача дубліката, анулювання ліцензії. Поняття патенту, патентування, пільговий та короткотерміновий патент, патентування господарської діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу, з надання побутових послуг, по здійсненню операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями. Поняття стандарту та сертифікату, Держстандарт України - як центральний орган виконавчої влади у сфері сертифікації, стандартизації та захисту прав споживачів, лабораторні випробування товарів.

Питання лекції:
1. Основні напрями економічної політики держави.
2. Засоби державного регулювання господарської діяльності.
3. Особливості управління господарською діяльністю у державному та комунальному секторах економіки.

Питання семінарського заняття:
Роль держави в регулюванні господарської діяльності.
Основні напрямки економічної політики
Правові форми здійснення державного регулювання економіки
Державні цільові програми: поняття, види
Загальна характеристика засобів державного регулювання господарської діяльності
Державне замовлення як засіб державного регулювання господарської діяльності
Порядок видачі та строк дії ліцензії
Підстави анулювання ліцензії
Торговий патент: поняття, види та строк дії
Квотування: поняття, порядок квотування виробництва та розподіл квот
Стандартизація та сертифікація у сфері господарювання
Дотації та порядок надання дотацій
Податки як засіб регулювання господарської діяльності
Господарська компетенція органів місцевого самоврядування
Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. Облік господарської діяльності і звітність перед уповноваженими державними органами
Управління господарської діяльності в державному секторі економіки.
Управління господарської діяльності в комунальному секторі економіки

Теми рефератів:
Ліцензування господарської діяльності.
Патентування господарської діяльності.
Квотування (експорту, імпорту товарів).
Правове регулювання ціноутворення в Україні.
Проблеми удосконалення системи заходів регулюючого впливу держави на суб’єктів підприємницької діяльності.
Система органів виконавчої влади, що беруть участь у регулюванні господарської діяльності.
Порядок державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Які чинники спричиняють необхідність державного регулювання господарського життя?
Назвіть напрями економічної політики, що визначаються державою.
Які правові форми державного регулювання економіки виділяють у теорії господарського права?
Назвіть основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.
Яким чином здійснюється ліцензування певних видів господарської діяльності?
Назвіть підстави для анулювання ліцензії.
Що таке торговий патент і в яких випадках він видається?
За допомогою яких методів держава впливає на поведінку суб'єктів господарювання?
У чому полягають особливості управління господарською діяльністю в державному секторі економіки?
У чому полягають особливості управління господарською діяльністю в комунальному секторі економіки?
Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.
Про державну підтримку літакобудівної промисловості України [Текст]: Закон України вiд 12 липня 2001 р. № 2660-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 50. – Ст. 261.
Про державну підтримку суднобудівної промисловості України [Текст]: Закон України вiд 23 грудня 1997 р. № 774/97-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 18. – Ст. 90.
Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідностіі [Текст]: Закон України вiд 01 грудня 2005 р. № 3164-IV // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 12. – Ст. 101.
Про захист прав споживачів [Текст]: Закон України вiд 12 травня 1991 р.  №1023-XII // Відомості Верховної Ради УРСР – 1991. – № 30.
Про охорону праці [Текст]: Закон України вiд 14 жовтня 1992 р. № 2694-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 49. – Ст. 668.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 40. – Ст. 365.
Про пожежну безпеку [Текст]: Закон України вiд 17 грудня 1993 р. № 3745-XII // Відомості Верховної Ради України – 1994. - № 5. – Ст. 21.
Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст]: Закон України вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст. 110.
Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21 червня 2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України від 10 серпня 2012р. - № 58 – Ст. 2309.
Про державну підтримку підприємств, науково-дослідних інститутів і організацій, які розробляють та виготовляють боєприпаси, їх елементи та вироби спец хімії [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2000 р. № 1991-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 48. – Ст. 406.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.
Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб [Текст]: Закон України від 22 грудня 1995 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №3. – Ст. 9.
Про державне оборонне замовлення [Текст]: Закон України вiд 03 березня 1999 р. № 464-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 17. – Ст. 111.
Про стандартизацію [Текст]: Закон України від 17 травня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №31. – Ст. 145.
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.
Про державні цільові програми [Текст]: Закон України вiд 18 березня 2004 р. № 1621-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 25. – Ст. 352.
Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України [Текст]: Закон України вiд 23 березня 2000 р. № 1602-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 25. – Ст 195.
Про молоко та молочні продукти [Текст]: Закон України вiд 24 червня 2004 № 1870-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 47. – Ст. 513.
Про строк дії ліцензії на провадження певних видів господарської діяльності, розміри і порядок зарахування плати за її видачу [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України: від 29 листопада 2000р. №1755 // Офіційний вісник України. – 2000. – №47.
Про стандартизацію і сертифікацію [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 10 травня 1993р. // Відомості Верховної Ради України – 1993. – №27. – Ст. 289.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів: зі змінами і доп. станом на 25 груд. 2008 р. / уклад.: В.С.Мілаш. - Х.: Право, 2009. - 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.
Державне регулювання економіки [Текст] / за ред. І.Р. Михасюка. – К.: Атіка, Ельга. Н. - 2008. – 347 с.
Законодавство України про стандартизацію, метрологію і сертифікацію [Текст]. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 448 с.
Віхров О.П. Організаційно-господарські правовідносини [Текст] / О.П. Віхров. П.; М-во освіти і науки України. - К.: Слово, 2010. - 505 с.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.
оновлення господарського законодавства України [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. – Донецк: Юго-Восток, 2008. - 226 с. : іл.

Тема №3: Суб’єкти господарських правовідносин

Мета заняття закріпити знання про поняття фізичної особи як суб’єкта господарської діяльності. Звернути увагу на особливості державної реєстрації приватних підприємців, їх функціонування згідно до законодавства України. Визначити причини припинення господарської діяльності фізичними особами. Закріпити знання про юридичну особу - суб’єкта господарської діяльності, внутрішню структуру юридичної особи, порядок утворення, умови діяльності та причини припинення юридичної особи. З’ясувати особливості складання установчих документів юридичної особи - суб’єкта господарювання.
Перевірити знання про поняття підприємства, особливості його утворення та функціонування, визначити види підприємств, які можуть створюватись та функціонувати на території України. Закріпити знання про діяльність господарських товариств, особливості утворення окремих видів господарських товариств та здійснення їх господарської діяльності.

Опорні поняття теми: фізична особа як суб’єкт господарювання, державна реєстрація суб’єкта господарювання, єдиний державний реєстр, обов’язки та права реєстратора, припинення господарської діяльності. Юридична особа - суб’єкт господарської діяльності, філії, представництва та інші структурні підрозділи юридичної особи, державна реєстрація юридичної особи як суб’єкта господарювання, устав, установчій договір юридичної особи. Поняття підприємства, організаційно-правової форми, дочірні підприємства, унітарні та корпоративні підприємства, структурні підрозділи підприємств, комунальні та унітарні підприємства, виробничі колективи, соціальна політика підприємств. Господарське товариство, поняття акціонерного товариства публічного та приватного типів, товариства з обмеженою відповідальністю, повні та командитні товариства.

Питання лекції:
1. Суб'єкти господарського права. Суб'єкти господарювання
2. Правове становище підприємств.
3. Правовий статус господарських товариств.
4. Правове становище об’єднань підприємств.
5. Правовий статус громадянина як суб’єкта господарювання.
6. Особливості правового статусу деяких суб’єктів господарювання.

Питання семінарського заняття:
Поняття та види суб’єктів господарського права. Розмежування понять суб’єктів господарського права та суб’єктів господарської діяльності.
Поняття, ознаки та види суб’єктів господарювання
Порядок та способи утворення суб’єктів господарювання
Загальна характеристика процедури реєстрації суб’єктів господарської діяльності. Органи реєстрації.
Фізична особа-підприємець як суб’єкт господарювання
Загальна характеристика установчих документи суб’єктів господарювання.
Правове регулювання реєстрації суб’єктів господарювання. Органи реєстрації.
Поняття, види та організаційно-правові форми підприємств
Організаційна структура підприємств та управління підприємствами
Управління суб’єктом господарської діяльності, система органів, порядок формування, компетенція.
Майно підприємств. Соціальна діяльність підприємства.
Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств
Поняття, види та правове становище підприємств колективної власності
Поняття кооперативу та його різновиди
Правове становище та види приватних підприємств.
Поняття та відмежування підприємства з іноземними інвестиціями та іноземного підприємства.
Правовий статус неприбуткових установ та організацій. Порядок визнання установи та організації неприбутковою.
Господарські товариства: поняття, види, правовий статус.
Особливості правового статусу акціонерного товариства. Порівняльна характеристика приватного та публічного акціонерних товариств.
Правовий режим акцій. Види та функції професійних учасників фондового ринку України.
Правовий статус товариства з обмеженою відповідальністю.
Правовий статус товариства з додатковою відповідальністю.
Особливості правового статусу договірних товариств (повного та командитного).
Об’єднання підприємств: види, організаційно-правові форми.
Асоційовані підприємства. Холдінгові компанії: загальна характеристика.
Порядок припинення діяльності суб’єктів господарської діяльності.

Теми рефератів:
Суб'єкти господарювання: поняття, ознаки та класифікація.
Правове регулювання реєстрації суб'єктів господарювання. Реєстрація юридичних та фізичних осіб: загальна характеристика.
Види реєстраційних дій та їх правове значення.
Поняття та види господарських товариств.
Акціонерне товариство: установчі документи, порядок управління та відпо- відальність учасників.
Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.
Повне та командитне товариства: установчі документи, порядок управління та відповідальність учасників.
Поняття та різновиди державних та комунальних підприємств.
Поняття кооперативу та його різновиди.
Правовий статус інститутів спільного інвестування та кредитних спілок.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
1. Дайте визначення поняття «суб'єкти господарювання».
2. Хто належить до суб'єктів господарювання?
3. Якими способами можуть утворюватися суб'єкти господарювання?
4. Які дії включає порядок державної реєстрації суб'єктів господарювання?
5. Які документи подаються для державної реєстрації суб'єкта господарювання-юридичної особи?
6. Які відомості щодо суб'єкта господарювання-юридичної особи та фізичної особи-підприємця містяться в Єдиному державному реєстрі?
7. В яких випадках проводиться державна реєстрація змін до установчих документів?
8. Назвіть підстави примусового припинення суб'єкта господарювання.
9. Назвіть підстави ліквідації суб'єкта господарювання.
10. Які заходи включає в себе ліквідаційний процес?
11. Дайте визначення поняття підприємства.
12. Назвіть види підприємств залежно від форм власності.
13. Які види державних підприємств ви знаєте?
14. Що таке унітарне підприємство?
15. Що таке корпоративне підприємство?
16. З яких структурних підрозділів складається підприємство?
17. Назвіть особливості господарської діяльності державних комерційних підприємств.
18. В яких галузях економіки створюються казенні підприємства?
19. Дайте визначення поняття господарського товариства.
20. Назвіть види господарських товариств.
21. У чому полягають особливості акціонерного товариства?
22. Вирішення яких питань належить до компетенції зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю?
23. Яким чином здійснюється ведення справ повного товариства?
24. У чому полягає особливість відповідальності учасників повного товариства?
25. Дайте визначення поняття командитного товариства.
26. Назвіть основні права та обов'язки учасників господарського товариства.
27. Дайте визначення поняття об'єднання підприємств.
28. Назвіть ознаки об'єднання підприємств.
29. Які види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств можуть створюватися за законодавством України?
30. Які функції притаманні об'єднанню підприємств?
31. Назвіть органи управління об єднанням підприємств.
32. Які особливості встановлені ГК України щодо управління державними (комунальними) об'єднаннями?
33. Яка залежність може існувати між асоційованими підприємствами?
34. В яких варіантах може здійснюватися підприємницька діяльність громадянина?
35. У чому полягають особливості правового статусу кредитних спілок?
36. Які відомості зазначаються у статуті кредитної спілки?
37. В яких організаційно-правових формах можуть утворюватися благодійні організації?
38. Які відомості зазначаються у статуті (положенні) благодійної організації?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96 - ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №30 – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21. вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.
Про місцеве самоврядування в Україні [Текст]: Закон України вiд 21 травня 1997 р. № 280/97-ВР // Відомості Верховної Ради України - 1997. - № 24. – Ст. 170.
Про місцеві державні адміністрації [Текст]: Закон України від 9 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст. 190.
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №31-32. – Ст. 263.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 18 січня 2013 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – №42-43. – Ст. 79.
Про Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .
Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.
Про колективні договори і угоди [Текст]: Закон України вiд 01 липня 1993 р. № 3356-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 36. – Ст. 361.
Про здійснення державних закупівель [Текст]: Закон України від 1 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України – 2010 - N 33 - Ст.471.
Про кооперацію [Текст]: Закон України від 10 липня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2004. – №5. – Ст. 35.
Про фермерське господарство [Текст]: Закон України від 19 травня 2003 р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №45. – Ст. 363.
Про особисте селянське господарство [Текст]: Закон України вiд 15 травня 2003 р. № 742-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 29. – Ст. 232.
Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.
Про режим іноземного інвестування [Текст]: Закон України від 19 березня 1996 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №19. – Ст. 80.
Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.
Про акціонерні товариства [Текст]: Закон України вiд 17 вересня 2008 р.  № 514-VI // // Відомості Верховної Ради України – 2008. - № 50 – 51. – Ст. 384.
Про кредитні спілки [Текст]: Закон України: від 20 грудня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2002. – №3. – Ст. 79.
Про благодійну діяльність та благодійні організації [Текст]: Закон України вiд 5 липня 2012 № 5073-VI // Відомості Верховної Ради України – 1997. - № 46. – Ст. 292.
Про перетворення державних підприємств у казенні [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 30 червня 1998р. №987 // Офіційний вісник України. – 1998. – №26.
Про типовий статут казенного підприємства [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 1998р. №914 // Офіційний вісник України. – 1998. – №24.- С. 90.
Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, акціонерних, холдингових компаній та інших суб'єктів господарювання, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, та їх дочірніх підприємств [Текст]: Наказ Мінекономіки від 21 липня 2005 № 173 // Офіційний вісник України – 2005 - № 28. – Ст. 1667.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.
Атаманова Ю.Е. Участие в хозяйственных обществах правами промышленной собственности: правовые проблемы передачи инновационного продукта [Текст] / Ю.Е. Атаманова. - Харьков, 2009. - 208 с.
Кузнєцова Н.С., Назарчук І.Р. Ринок цінних паперів в Україні: правові основи формування та функціонування [Текст] / Н.С. Кузнєцова, І.Р. Назарчук. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 598 с.
Щербіна В.С. Суб’єкти господарського права [Текст] / В.С. Щербіна. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – 263.с.

Тема №4: Майнова основа господарювання

Мета заняття: закріпити знання про поняття майна як основи господарювання. Звернути увагу на структуру та зміст правового режиму майна, видів майна як основ господарювання.

Опорні поняття теми: поняття майна як основи господарювання, правовий режим господарювання, право власності, оперативного управління та оперативного ведення.

Питання лекції:
Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
Види майна суб'єктів господарювання та джерела його формування.
Право власності та похідні права (право господарського відання, право оперативного управління) у сфері господарювання.
Корпоративні права та корпоративні відносини.
Правові засади приватизації державного та комунального майна.
Правовий режим цінних паперів у господарській діяльності.

Питання семінарського заняття:
Правовий режим майна суб’єктів господарювання.
Підстави виникнення майнових прав та майнових обов’язків у сфері господарювання.
Види майна у сфері господарювання
Джерела формування майна суб’єктів господарювання.
Цінні папери як особливий вид майна суб’єктів господарювання.
Особливості правового режиму державного та комунального майна.
Правовий статус Фонду державного майна.
Приватизація як особливий вид набуття права власності.
Речові права у сфері господарювання: право власності, право господарського відання, право оперативного управління, право оперативного використання майна.
Особливості корпоративних прав учасників суб’єктів господарювання.
Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
Правове регулювання відносин, пов’язаних із правом промислової власності. Об’єкти права промислової власності.
Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності.

Теми рефератів:
Правовий режим майна суб'єктів господарювання.
Поняття та різновиди речових прав у сфері господарювання.
Використання природних ресурсів у сфері господарювання.
Поняття прав інтелектуальної власності.
Патентне право.
Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів і послуг.
Об’єкти прав інтелектуальної власності в сфері господарювання.
Регулювання відносин щодо використання в господарській діяльності прав інтелектуальної власності.
Правовий статус похідних цінних паперів.
Правовий статус Фонду державного майна України.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Які елементи включає правовий режим майна суб'єктів господарювання?
Назвіть види майна суб'єктів господарювання.
Які об'єкти належать до державного майна у сфері господарювання?
Назвіть повноваження органів управління майном державної власності.
У чому полягають організаційно-установчі повноваження власника?
Що таке право господарського відання?
Що таке право оперативного управління?
Дайте визначення поняття корпоративних прав.
Яким чином здійснюється управління корпоративними правами держави?
Що являє собою Реєстр корпоративних прав держави?
Назвіть основні нормативно-правові акти законодавства про приватизацію.
Які об'єкти державної власності підлягають приватизації?
Які особи можуть бути покупцями в процесі приватизації державного майна?
Дайте визначення поняття цінного паперу.
Які цінні папери належать до пайових цінних паперів?
Які цінні папери належать до боргових цінних паперів?
Які цінні папери належать до товаророзпорядчих цінних паперів?
Які цінні папери належать до похідних цінних паперів?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.
Про здійснення державних закупівель [Текст]: Закон України від 1 червня 2010 року // Відомості Верховної Ради України – 2010 - N 33 - Ст.471
Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.
Про місцеві державні адміністрації [Текст]: Закон України від 9 квітня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №20-21. – Ст. 190.
Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності [Текст]: Закон України вiд 03 березня 1998 р. № 147/98-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 34. – Ст. 228.
Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.
Про приватизаційні папери [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 р. № 2173-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 352.
Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі [Текст]: Закон України вiд 10 липня 1996 р. № 290/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 41. – Ст. 188.
Про особливості приватизації об'єктів незавершеного будівництва [Текст]: Закон України вiд 14 вересня 2000 № 1953-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 45. – Ст. 375.
Про особливості приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України [Текст]: Закон України вiд 18 травня 2000 р. № 1741-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 35. – Ст. 279.
Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68
Про управління корпоративними правами держави [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 15 травня 2000 р. № 791 // Офіційний вісник України – 2000. - № 20. – Ст. 827.
Про формування і ведення Реєстру корпоративних прав держави [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Положення вiд 29 жовтня 2003 р. № 1679 // Офіційний вісник України – 2003. - № 44. – Ст. 2303.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.

Тема №5: Правові засади захисту економічної конкуренції

Мета заняття: закріпити знання про встановлений державою захист конкуренції на ринку України, перевірити вміння відрізняти добросовісну конкуренцію від недобросовісної, привести види недобросовісної конкуренції, закріпити знання про систему антимонопольного законодавства України, з’ясувати особливості існування „природних” монополій на ринках, визначити ознаки підприємств, які можуть називатися монопольними.

Опорні поняття теми: поняття добросовісної та недобросовісної конкуренції, незаконне використання ділової репутації суб’єктів господарювання, несанкціонований збір, розповсюдження та використання комерційної таємниці, поняття монополії, “природної” монополії, Антимонопольний комітет України та органи, що здійснюють контроль в цій сфері, економічна концентрація підприємців.

Питання лекції:
Законодавство про захист економічної конкуренції. Види порушень законодавства про економічну конкуренцію.
Правове становище Антимонопольного комітету.
Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Питання семінарського заняття:
Поняття економічної конкуренції. Законодавство про захист економічної конкуренції.
Прояви порушення законодавства щодо економічної конкуренції.
Прояви недобросовісної конкуренції. Поняття і захист комерційної таємниці.
Правовий статус природних монополій.
Правовий статус Антимонопольного комітету України.
Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.
Відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Обмеження щодо демпінгового та субсидованого імпорту в Україну, який завдає шкоди інтересам національного товаровиробника та інших порушень конкуренції у зовнішньоекономічній діяльності в Україні.
Розгляд справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Теми рефератів:
Правове регулювання інноваційної діяльності.
Правові засади здійснення захисту економічної конкуренції .
Поняття та різновиди антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання.
Монопольне (домінуюче) становище суб'єктів господарювання та зловживання ним.
Загальна характеристика форм прояву недобросовісної конкуренції; відповідальність за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
Антимонопольна політика за законодавством країн Західної Європи.
Державне втручання у діяльність природних монополій.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Назвіть основні акти законодавства про захист економічної конкуренції.
Які дії визнаються антиконкурентними узгодженими діями ?
Дайте визначення поняття монопольного становища.
Які дії (бездіяльність) визнаються зловживанням монопольним становищем?
Що таке недобросовісна конкуренція ?
Що таке економічна концентрація ?
Назвіть основні види порушень законодавства про захист економічної конкуренції.
Які види санкцій застосовуються до суб'єктів господарювання за порушення законодавства про захист економічної конкуренції ?
Якими органами розглядаються справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про економічну самостійність Української РСР [Текст]: Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
Про захист економічної конкуренції [Текст]: Закон України від 11 січня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №12. – Ст. 64.
Про Антимонопольний комітет України [Текст]: Закон України від 26 листопада 1993р. // Відомості Верховної Ради України. – 1993. – №50. – Ст. 472.
Про захист від недобросовісної конкуренції [Текст]: Закон України від 7 червня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №36. – Ст. 164.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012.


Тема №6: Господарські зобов’язання

Мета заняття: закріпити знання про поняття господарського зобов’язання. Вивчити види господарських зобов’язань. Звернути увагу на виконання, забезпечення виконання та припинення господарських зобов’язань.

Опорні поняття теми: поняття господарського зобов’язання, вид господарського зобов’язання, припинення господарського зобов’язання.

Питання лекції:
Поняття, види, та підстави виникнення господарських зобов'язань.
Виконання господарських зобов'язань, забезпечення виконання господарських зобов'язань.
Припинення господарських зобов'язань.
Розірвання господарських зобов'язань. Недійсність господарського зобов'язання.

Питання семінарського заняття:
Поняття господарського зобов’язання та підстави його виникнення.
Види господарських зобов’язань.
Виконання господарських зобов’язань.
Забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Розірвання господарських зобов’язань. Визнання недійсними господарські зобов’язання.
Припинення господарських зобов’язань.

Теми рефератів:
Підстави виникнення господарського зобов’язання.
Майново - господарські зобов'язання.
Організаційно - господарські зобов'язання
Виконання господарського зобов'язання.
Умови припинення господарських зобов'язань.
Визнання господарського зобов'язання недійсним.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Дайте визначення поняття господарського зобов'язання.
Що таке майново - господарські зобов'язання?
Що таке організаційно - господарські зобов'язання і між ким вони можуть виникати?
Назвіть основні підстави виникнення господарських зобов'язань.
Назвіть основні елементи виконання господарського зобов'язання.
Назвіть загальні умови припинення господарських зобов'язань.
З яких підстав господарське зобов'язання може бути визнане недійсним?
Назвіть правові наслідки визнання господарського зобов'язання недійсним.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про управління об'єктами державної власності [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 2006 р. № 185-V // Відомості Верховної Ради України – 2006. - № 46. – Ст. 456.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №7: Господарські договори

Мета заняття: закріпити знання про поняття та ознаки господарських договорів. Визначити класифікацію господарських договорів. Звернути увагу на порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів. Вивчити особливості правового регулювання договорів оренди.

Опорні поняття теми: поняття господарського договору, класифікація господарських договорів. Порядок укладення, зміни та розірвання господарських договорів.

Питання лекції:
Поняття та ознаки господарського договору.
Види господарських договорів.
Функції господарського договору.
Зміст і форма господарського договору.
Порядок укладання, зміни та розірвання господарських договорів.

Питання семінарського заняття:
Поняття, підстави виникнення та принципи виконання господарських зобов’язань.
Способи забезпечення виконання господарських зобов’язань.
Припинення господарських зобов’язань.
Поняття, особливості, функції господарського договору.
Класифікація господарських договорів.
Форма та зміст господарського договору.
Порядок укладання, зміни та розірвання господарського договору.
Комерційне посередництво під час укладання господарського договору.

Теми рефератів:
Істотні умови господарських договорів.
Підстави визнання господарських договорів недійсними. Правові наслідки.
Поняття та особливості укладення договорів за держаним замовленням.
Договір лізингу: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.
Договір концесії: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламен- тація.
Договір комерційної концесії (франчайзинг): поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.
Угода про розподіл продукції: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.
Приватизаційні договори: поняття, правові особливості, нормативно-правова регламентація.
Правовий статус бірж за законодавством України.
Співвідношення цивільно-правових і господарських зобов’язань.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Назвіть особливі ознаки господарського договору.
Яким чином класифікуються господарські договори?
Назвіть функції господарського договору.
Які умови є істотними для будь-якого господарського договору?
В якому порядку укладається господарський договір?
Щодо яких господарських договорів законом встановлено особливості їх укладення?
В якому порядку відбувається зміна і розірвання господарського договору?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №8: Відповідальність у господарсько-правових відносинах. Банкрутство

Мета заняття: закріпити знання про поняття та ознаки господарсько-правової відповідальності. Визначити види господарсько-правових санкцій. Звернути увагу на підстави та строки застосування господарсько-правової відповідальності. Закріпити знання про порядок ліквідації суб’єкта господарювання в разі визнання його банкрутом, визначити заходи, які можуть застосовуватись щодо запобігання визначення неплатоспроможності суб’єкта господарювання.

Опорні поняття теми: поняття, ознаки господарсько-правової відповідальності, види господарсько-правових санкцій. Підстави, строки та форми застосування господарсько-правової відповідальності. Поняття неплатоспроможності суб’єкта господарювання, поняття банкрута та процедури банкрутства, судова санація, мирова угода, ліквідаційна комісія, ліквідатор.

Питання лекції:
Поняття, ознаки та принципи господарсько-правової відповідальності.
Підстави та межі господарсько-правової відповідальності.
Досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.
Відшкодування збитків у сфері господарювання.
Штрафні та оперативно-господарські санкції.
Адміністративно-господарські санкції.
Правове регулювання банкрутства.

Питання семінарського заняття:
Поняття і види юридичної відповідальності суб’єктів господарської діяльності.
Поняття, функції та підстави господарсько-правової відповідальності.
Види господарсько-правової відповідальності.
Види господарсько-правових санкцій.
Поняття, форми та способи захисту прав та законних інтересів учасників господарських правовідносин.
Правове становище і система господарських судів у системі судоустрою України. Значення третейських судів та міжнародного комерційного арбітражу у вирішенні спорів між суб’єктами господарювання.
Порядок виконання судових рішень.
Поняття та підстави застосування банкрутства.
Суб’єкти банкрутства. Учасники провадження у справі про банкрутство.
Підстава порушення справи про банкрутство. Провадження у справі про банкрутство.
Заходи щодо запобігання банкрутству боржника. Позасудові процедури. Відновлення платоспроможності боржника. Санація. Мирова угода.
Процедура ліквідації. Наслідки визнання боржника банкрутом. Черговість задоволення претензій кредиторів.
Правовий статус державної госпрозрахункової установи - Агентства з питань банкрутства.

Теми рефератів:
Поняття та види відповідальності в господарському праві.
Поняття досудового порядку реалізації господарсько-правової відповідальності.
Поняття та ознаки банкрутства.
Судові процедури, які застосовуються до боржника: загальна характеристика.
Ліквідаційна процедура: поняття та наслідки відкриття.
Мирова угода.
Система органів, які здійснюють виконання судових рішень.
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків.
Санація як захід відновлення платоспроможності боржника.
Особливості процедури банкрутства окремих категорій суб’єктів господарювання.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Назвіть особливі ознаки господарсько-правової відповідальності.
На яких принципах базується господарсько-правова відповідальність?
Назвіть умови господарсько-правової відповідальності.
Назвіть склад збитків, що підлягають відшкодуванню у разі порушення господарського зобов'язання.
Який досудовий порядок реалізації господарсько-правової відповідальності встановлено законом?
Назвіть способи встановлення штрафних санкцій у договорі.
У чому полягають особливості застосування оперативно-господарських санкцій ?
Які адміністративно-господарські санкції є заходами майнового характеру?
Які адміністративно-господарські санкції належать до заходів організаційно-правового характеру?
Дайте визначення поняття банкрутства.
Хто може бути визнаний банкрутом?
Який орган здійснює державну політику щодо запобігання банкрутству?
Які види позасудових процедур можуть провадитися з метою запобігання банкрутству?
З яких стадій складається провадження у справах про банкрутство?
Які питання належать до компетенції зборів кредиторів?
Хто організовує здійснення санації боржника?
У яких випадках господарський суд припиняє провадження у справах про банкрутство?
У яких випадках господарський суд приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру?
Які наслідки визнання боржника банкрутом?
Які повноваження здійснює ліквідатор?
Яка черговість задоволення претензій кредиторів встановлена у разі ліквідації банкрута?
Що таке мирова угода і який порядок її укладання?
У яких випадках мирова угода може бути розірвана за рішенням суду?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Господарський процесуальний кодекс України [Текст]: Закон України від 06 лютого 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 6. – Ст. 56.
Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21 червня 2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України – 2012. - № 58 – Ст. 2309.
Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом [Текст]: Закон України від 18 січня 2013р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №42-43. – Ст. 79.
Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.
Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

4.2. Модуль 2, змістовний модуль 2.1.
Особлива частина

Тема №9: Правове регулювання цін та ціноутворення

Мета заняття: закріпити знання законодавчих актів, які регулюють ціноутворення в Україні, з’ясувати вимоги, які встановлюються для визначення та встановлення цін на окремі види товарів.

Опорні поняття: поняття ціни, державні та комунальні ціни, експорті та імпортні ціни, поняття вільних цін, поняття ціноутворення.

Питання лекції:
Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.
Види цін та порядок їх встановлення.
Правове регулювання контролю за додержанням дисципліни цін та відповідальність за її порушення.

Питання семінарського заняття:

Поняття, функції, основні цінообразуючи фактори.
Види, структура, елементи та система ціни.
Ціноутворення та його стратегії.
Державне регулювання ціноутворення в умовах риночної економіки.

Теми рефератів:
Політика ціноутворення.
Види, структура, елементи та система ціни.
Державне регулювання цін.
Оптові й роздрібні ціни.

Запитання і завдання для самоконтролю:
Які функції властиві ціні в умовах переходу до ринку ?
На що спрямована політика ціноутворення в Україні?
На які види залежно від способів встановлення поділяються ціни?
Яким чином здійснюється державне регулювання цін?
У чому полягають особливості ціноутворення при здійсненні експортних операцій?
У чому полягає значення індикативних цін?
У яких сферах застосовуються оптові й роздрібні ціни?
Якими правами наділені державні органи з контролю за цінами?
Яку відповідальність несуть суб'єкти господарювання за порушення державної дисципліни цін?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02 грудня 2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.
Про економічну самостійність Української РСР [Текст]: Закон Української РСР від 03 серпня 1990 р. // Відомості Верховної Ради України УРСР. – 1990. – № 34. – Ст. 499.
Про ціни і ціноутворення [Текст]: Закон України від 21.06.2012 № 5007-VI // Офіційний вісник України від 10 серпня 2012р. - № 58 – Ст. 2309
Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.
Про ціноутворення в умовах реформування економіки [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21 жовтня 1994 р. № 733 // Урядовий кур'єр – 1994. - № 166.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №10: Правове регулювання біржової торгівлі

Мета заняття: закріпити знання про поняття та юридичні ознаки біржі. Звернути увагу на функції, права та обов'язки товарної біржі. Розглянути поняття та ознаки біржових угод та правила біржової торгівлі.

Опорні поняття теми: поняття товарної біржи, біржова угода, біржова торгівля, фондова біржа, ф'ючерсна угода.

Питання лекції:
Поняття та юридичні ознаки біржі.
Функції, права та обов'язки товарної біржі.
Види біржових угод.
Правила біржової торгівлі.
Правовий статус фондової біржі.

Питання семінарського заняття:
Поняття та юридичні ознаки біржі.
Види та класифікація бірж
Функції, права та обов'язки товарної біржі.
Види біржових угод.
Особливості та характеристика ф’ючерсних угод.
Особливості та характеристика форвардних контрактів.
Правила біржової торгівлі.
Правовий статус фондової біржі.
Правовий статус товарної біржі

Теми рефератів:
Товарна біржа.
Основні функції товарної біржі
Фондова біржа.
Біржова угода.
Особливості ф'ючерсної угоди.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Дайте визначення поняття товарної біржі.
Що таке фондова біржа?
Як класифікуються товарні біржі?
Назвіть основні функції товарної біржі.
Які права має товарна біржа?
Яким умовам повинна відповідати біржова угода?
Назвіть види угод залежно від часу виконання.
У чому полягають особливості ф'ючерсної угоди?
Які основні питання діяльності товарної біржі регулюються Правилами біржової торгівлі ?
Назвіть загальні заборони, що діють на біржі.
Охарактеризуйте правове становище фондової біржі.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про товарну біржу [Текст]: Закон України від 10 грудня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – №10. – Ст. 139.
Про торгово-промислові палати в Україні [Текст]: Закон України від 2 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №13. – Ст. 52.
Про цінні папери та фондовий ринок [Текст]: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68
Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців [Текст]: Закон України від 15 травня 2003р. // Відомості Верховної Ради України – 2003. – №31-32. – Ст. 263.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с
Бобкова А.Г. Біржове право [Текст]: навч. посібник / уклад.: А.Г. Бобкова, Ю.О. Моісеєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2010. - 200 с.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

Тема №11: Правове регулювання оренди та лізінгу у сфері господарювання правовідносин

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види договору оренди та об'єктів оренди. Звернути увагу на порядок та умови укладання договору оренди. Розглянути поняття регулювання лізингових операцій.

Опорні поняття теми: поняття та види договору оренди та об'єкт оренди, лізингова операція, фінансовий лізинг.

Питання лекції:
Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.
Сторони в договорі оренди.
Порядок укладання договору оренди.
Умови договору оренди.
Припинення договору оренди.
Правове регулювання лізингових операцій в Україні.

Питання семінарського заняття:
Поняття договору оренди. Об'єкти оренди.
Сторони в договорі оренди.
Порядок укладання договору оренди.
Істотні умови договору оренди.
Порядок припинення договору оренди.
Правове регулювання лізингових операцій в Україні.
Особливості та види лізингу.

Теми рефератів:
Договор оренди.
Об'єкти оренди.
Укладання договору оренди.
Припинення договору оренди.
Основні види лізингових операцій.
Істотні умови договору фінансового лізингу.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Якими ознаками характеризується договір оренди?
Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють відносини щодо оренди державного і комунального майна.
Які види майна можуть бути об'єктами оренди у сфері господарювання?
Хто може бути орендодавцем у договорі оренди майна?
У якому порядку укладається договір оренди цілісного майнового комплексу?
Назвіть підстави відмови у передачі в оренду об'єктів.
Назвіть істотні умови договору оренди.
Який порядок визначення розмірів орендної плати?
Назвіть основні обов'язки орендодавця.
Які основні обов'язки покладаються на орендаря?
11. Назвіть основні види лізингових операцій.
12. Назвіть істотні умови договору фінансового лізингу.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Податковий Кодекс України [Текст]: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України – 2011. - № 13-17. - Ст.112.
Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10. 04. 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.
Про перелік майнових комплексів державних підприємств, організацій, їх структурних підрозділів основного виробництва, приватизація або передача в оренду яких не допускається [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1992 р. № 26-92 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 11. – Ст. 96.
Про впорядкування використання адміністративних будинків і нежитлових приміщень, що перебувають у державній власності [Текст]: Декрет Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 р. № 5-93 // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 12. – Ст. 108.
Про приватизацію державного майна [Текст]: Закон України вiд 04 березня 1992 р. № 2163-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 348.
Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію) [Текст]: Закон України вiд 06 березня 1992 № 2171-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 24. – Ст. 350.
Про господарську діяльність у Збройних Силах України [Текст]: Закон України вiд 21 вересня 1999 р. № 1076-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 48. – Ст. 408.
Про особливості правового режиму майнового комплексу Національної академії наук України [Текст]: Закон України вiд 07. 02. 2002 р. № 3065-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 30. – Ст. 205.
Про затвердження Методики оцінки вартості об'єктів оренди, Порядку викупу орендарем оборотних матеріальних засобів та Порядку надання в кредит орендареві коштів та цінних паперів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1995 р. № 629.
Про оренду державного та комунального майна [Текст]: Закон України вiд 10 квітня 1992 р. № 2269-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 30. – Ст. 416.
Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні [Текст]: Закон України вiд 12. 07. 2001 р. № 2658-III // Відомості Верховної Ради України – 2001. - № 47. – Ст. 251.
Про фінансовий лізинг [Текст]: Закон України від 16 грудня 1997р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №16. – Ст. 68.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с
Трофімова О.В. Правове регулювання лізингової діяльності в Україні [Текст] / О.В. Трофімова. - К.: КИТ, 2009. - 216 с.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

Тема №12: Комерційне посередництво (агентські відносини) у сфері господарювання

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види комерційного посередництва (агентська діяльність). Звернути увагу на ознаки комерційного посередництва. Розглянути поняття та ознаки агентського договору.

Опорні поняття теми: поняття комерційне посередництво, агентський договір.

Питання лекції:
Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття, види, суб'єкти.
Агентський договір: зміст, виконання та припинення.

Питання семінарського заняття:
Комерційне посередництво (агентська діяльність): поняття та підстави виникнення.
Агентський договір: поняття та ознаки
Істотні умови агентського договору
Підстави припинення агентського договору.
Комерційний агент: права та повноваження.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов агентського договору.

Теми рефератів:
Комерційне посередництво (агентська діяльність).
Ознаки комерційного посередництва.
Агентський договір.
Основні умови агентського договору.
Припинення агентського договору.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Назвіть ознаки комерційного посередництва як виду господарської діяльності.
З яких підстав виникають агентські відносини?
Дайте визначення поняття агентського договору.
Назвіть основні умови агентського договору.
Назвіть підстави припинення агентського договору.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.
Правове регулювання господарських відносин в окремих галузях економіки : напрями вдосконалення [Текст]: зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т екон.-прав. дослідж.; [редкол.: В.К. Мамутов (відп. ред.) та ін.]. - Донецьк: Юго-Восток, 2008. - 207 с. : табл.

Тема № 13: Правове регулювання господарської діяльності транспорту

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види транспорту в Україні та законодавства про транспорт. Звернути увагу на правове становище транспортних організацій.. Закріпити знання про транспортні господарські договори.

Опорні поняття теми: поняття вид транспорту, правове становище транспортних організацій, суб'єкти транспорту, транспортний господарський договор.

Питання лекції:
Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.
Законодавство про транспорт.
Правове становище транспортних організацій.
Транспортні господарські договори.

Питання семінарського заняття:
Види транспорту в Україні. Єдина транспортна система України.
Законодавство про транспорт.
Основні завдання Міністерства інфраструктури.
Правове становище інших транспортних організацій.
Транспортні господарські договори: істотні умови, сторони та особливості
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання транспортних договорів.

Теми рефератів:
Транспортна система України.
Законодавство про транспорт.
Суб'єкти залізничного транспорту.
Суб'єкти морського транспорту.
Суб'єкти річкового транспорту.
Суб'єкти автомобільного транспорту.
Суб'єкти авіаційного транспорту.
Господарські транспортні договори на залізничному транспорті.
Господарські транспортні договори на перевезення вантажів автомобільним транспортом.
Договір фрахтування судна.
Чартерне повітряне перевезення.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
З яких елементів складається єдина транспортна система України?
Які суб'єкти входять до складу залізничного транспорту?
Які суб'єкти входять до складу морського транспорту?
Які суб'єкти входять до складу річкового транспорту?
Які суб'єкти входять до складу автомобільного транспорту?
Які суб'єкти входять до складу авіаційного транспорту?
Назвіть основні нормативно-правові акти законодавства про транспорт.
Які основні завдання покладені на Міністерство інфраструктури України?
Які господарські транспортні договори можуть укладатися на залізничному транспорті ?
10. Які умови мають встановлюватися в договорі на перевезення вантажів автомобільним транспортом?
11. Які документи підтверджують наявність і зміст договору морського перевезення вантажу?
12. Що таке договір фрахтування судна?
13. Що таке чартерне повітряне перевезення?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Кодекс торговельного мореплавства України [Текст]: Закон України вiд 23 травня 1995 р. № 176/95-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1995. - № 47. – Ст. 349.
Повітряний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 19 травня 2011 р. № № 3393-VI // Відомості Верховної Ради України. - 2011. - № 48-49. – Ст. 536.
Про транспорт [Текст]: Закон України від 10 листопада 1994 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – №51. – Ст. 446.
Про транспортно-експедиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 01 липня 2004 р. № 1955-IV // Відомості Верховної Ради України – 2004. - № 52. – Ст. 562.
Про трубопровідний транспорт [Текст]: Закон України вiд 15 травня 1996 р. № 192/96-ВР Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 29. – Ст. 39.
Про залізничний транспорт [Текст]: Закон України від 4 липня 1996р. // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – №40. – Ст. 183.
Про транзит вантажів [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1999 р. № 1172-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 51. – Ст. 446.
Про автомобільний транспорт [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №22. – Ст. 105.
Про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період [Текст]: Закон України вiд 20 жовтня 1998 р. № 194-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1998. - № 52. – Ст. 318.
Про радіочастотний ресурс України [Текст]: Закон України вiд 01 червня 2000 р. № 1770-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 36. – Ст.298.
Про Положення про Міністерство інфраструктури України [Текст]: Указ Президента України від 21 травня 2011 року // Офіційний Вісник України – 2011. - № 37. – Ст. 1513.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №14: Правове регулювання капітального будівництва

Мета заняття: закріпити знання про капітальне будівництва. Звернути увагу на те, що відносини в процесі капітального будівництва мають специфічний механізм правового регулювання, зумовлений насамперед особливостями капітального будівництва як діяльності, спрямовані на створення нових і реконструкцію старих основних фондів виробничого і невиробничого призначення. Інвестиційні вкладення в галузі капітального будівництва.
Розглянути поняття та ознаки правового статусу суб’єктів господарювання у галузі будівництва. Закріпити знання про підрядні контракти у будівельній діяльності.

Опорні поняття теми: капітальне будівництво, замовник, підрядник, договір підряду.

Питання лекції:
Поняття капітального будівництва та джерела його фінансування.
Правове регулювання підрядних відносин у капітальному будівництві.

Питання семінарського заняття:
Поняття капітального будівництва і визначення понять.
Джерела фінансування капітального будівництва.
Умови і порядок здійснення будівельної діяльності.
Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.
Підрядні контракти у будівельній діяльності.
Відповідальність за порушення законодавства про будівельну діяльність.

Теми рефератів:
Правовий статус суб’єктів господарювання у галузі будівництва.
Підрядні контракти у будівельній діяльності
Види містобудівної документації.
Умови виготовлення і зміст проекту об’єкта.
Фінансування будівництва із залученням державних коштів.
Види договорів у будівництві та їх зміст.
Правовий статус інвестора, як суб’єкта правовідносин з капітального
будівництва.
Відшкодування збитків у сфері будівництва.


Питання і завдання для самостійного вивчення:
Дайте визначення поняття капітального будівництва.
За рахунок яких коштів може здійснюватися капітальне будівництво?
Які документи мають подати замовники для здійснення видатків на капітальне будівництво за рахунок державних капітальних вкладень?
Які договори підряду можуть укладатися при будівництві об'єктів?
Дайте визначення поняття договору підряду на капітальне будівництво.
Які умови повинен передбачати договір підряду на капітальне будівництво?
Дайте визначення поняття договору підряду на проведення проектних і досліджувальних робіт.


Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Цивільний кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2004 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – №40-44. – Ст. 356.
Про затвердження Загальних умов укладання та виконання договорів підряду на капітальному будівництві [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2005 року // Офіційний вісник України від 19 серпня 2005 року. – Ст. 1867
Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року // Офіційний вісник України від 11 січня 2002 року. – Ст. 2374

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №15: Особливості правового регулювання фінансової діяльності (банківська діяльність, страхування, аудит)

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників. Звернути увагу на порядок державного регулювання ринків фінансових послуг. Розглянути правове регулювання банківської діяльності. Поняття банківської системи України, її структура. Правове становище Національного банку України. Система, форми регулювання банківської діяльності і надзору Національного банку України та його повноваження. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Поняття, види банків та їх характеристика як організаційно-правових форм. Правове регулювання запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Система та суб’єкти фінансового моніторингу.
Правове регулювання страхування. Державне регулювання ринку страхових послуг. Правовідносини, що виникають при наданні страхових послуг. Суб’єкти ринку страхових послуг.
Закріпити знання про інші ринки фінансових послуг. Державне пенсійне страхування. Ломбардні операції, лізингові операції. Аудиторска діяльність

Опорні поняття теми: поняття фінансових послуг, ринок фінансових послуг, учасники фінансових послуг, банківська діяльність, страхова діяльність, аудиторська діяльність, контрольно-ревізійна служба.

Питання лекції:
1. Правове регулювання банківської діяльності.
2. Правове регулювання страхової діяльності.
3. Правові засади аудиторської діяльності.Питання семінарського заняття:
Поняття та види фінансових послуг, ринку таких послуг та їх учасників.
Державне регулювання ринків фінансових послуг.
Правовий статус банків та інших кредитних установ.
Правовий статус кредитних спілок.
Поняття та статус страхових компаній.
Поняття та статус ломбардів, довірчих товариств, установ накопичувального пенсійного забезпечення та інших учасників ринку фінансових послуг.

Теми рефератів:
Види фінансових послуг.
Державне регулювання ринків фінансових послуг.
Правовий статус банків та інших кредитних установ.
Правовий статус кредитних спілок
Поняття та статус страхових компаній
Поняття та статус ломбардів.
Поняття та статус довірчих товариств.
Страхова діяльність.
Аудиторська діяльність.
Завдання контрольно-ревізійної служби.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
Назвіть відомі Вам види банків.
Назвіть особливості створення державного банку.
В якому порядку здійснюється державна реєстрація банків?
Які документи подаються для отримання банківської ліцензії?
Назвіть види банківських операцій.
Дайте визначення поняття кредиту.
Які форми кредиту можуть використовуватися суб'єктами господарювання?
Назвіть види банківського кредиту.
За якими принципами здійснюється банківське кредитування?
Назвіть основні умови кредитного договору.
У чому полягають особливості, отримання кредиту в іноземній валюті?
Які рахунки в установах банку можуть бути відкриті суб'єктам господарювання?
Які документи подаються для відкриття рахунку?
У яких формах можуть здійснюватися безготівкові розрахунки в господарському обороті?
Що таке платіжне доручення?
В якому порядку здійснюються розрахунки акредитивами?
В яких випадках використовуються для розрахунків векселі?
На яких принципах розвивається страховий ринок України?
Дайте визначення поняття страхової діяльності.
Назвіть основні нормативно-правові акти, що регулюють страхову діяльність.
Які положення повинні містити Правила страхування?
Охарактеризуйте правове становище страхових організацій.
В якому порядку здійснюється ліцензування страхової діяльності?
Назвіть відомі Вам об'єднання страховиків.
Назвіть основні функції Уповноваженого органу щодо здійснення державного нагляду за страховою діяльністю.
Якими правами наділений Уповноважений орган при здійсненні державного нагляду за страховою діяльністю?
Назвіть головні завдання контрольно-ревізійної служби.
Що включає в себе аудиторська діяльність?
В яких формах можуть надаватися аудиторські послуги?
Назвіть види аудиту.
Яким чином здійснюється сертифікація кандидатів?
Назвіть права і обов'язки аудиторської фірми.
Назвіть основні функції Аудиторської палати України.

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Митний кодекс України [Текст]: Закон України від 13 березня 2012 № 4495-VI // Офіційний вісник України – 04 травня 2012р. - № 32 - Ст 1175.
Про банки і банківську діяльність [Текст]: Закон України від 7 грудня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №5-6. – Ст. 30.
Про Національний банк України [Текст]: Закон України вiд 20 травня 1999 р. № 679-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 29. – Ст. 238.
Про господарські товариства [Текст]: Закон України від 19 вересня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №49. – Ст. 682 .
Про зовнішньоекономічну діяльність [Текст]: Закон України від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – №29. – Ст. 377.
Про платіжні системи та переказ коштів в Україні [Текст]: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №29. – Ст. 137.
Про недержавне пенсійне забезпечення [Текст]: Закон України вiд 09 липня 2003 р. № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України – 2003. - № 47. – Ст. 372 .
Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5 квітня 2001р. // Відомості Верховної Ради України – 2001. – №24. – Ст. 128.
Про цінні папери і фондовий ринок: Закон України від 23 лютого2006 р.// Відомості Верховної Ради України. – 2006. – №32. – Ст. 68
Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року про гербовий збір стосовно переказних векселів і простих векселів [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 р. № 828-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст. 292.
Про приєднання України до Женевської конвенції 1930 року, якою запроваджено Уніфікований про переказні векселі та прості векселі [Текст]: Закон України вiд 06 липня 1999 № 826-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 34. – Ст.290.
Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст]: Закон України від 1 червня 2000р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – №36. – Ст. 299.
Про страхування [Текст]: Закон України вiд 07. 03. 1996 р. № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України – 1996. - № 18. – Ст. 78.
Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні [Текст]: Закон України вiд 26 січня 1993 р. № 2939-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 13. – Ст. 110.
Про аудиторську діяльність [Текст]: Закон України вiд 22 квітня 1993 р. № 3125-XII // Відомості Верховної Ради України – 1993. - № 23. – Ст. 243.
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [Текст]: Закон України вiд 16 липня 1999 р. № 996-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 40. – Ст. 365.
Про впровадження механізму страхування експортних та кредитних ризиків [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 17 серпня 1998 р. № 1280 // Офіційний вісник України – 1998. - № 33. – Ст. 17.
Про переказний і простий вексель [Текст]: Положення вiд 07 серпня 1937 р. № 104/1341
Про застосування векселів в господарському обороті України [Текст]: Постанова Верховної Ради України вiд 17 червня 1992 р. № 2470-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 35. – Ст. 516.
Про затвердження Порядку видачі, обліку і погашення векселів, виданих під час ввезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Порядок вiд 07.08.1996 № 937

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.

Тема №16: Правовий режим спеціальних (вільних) економічних зон та спеціальні режими господарювання

Мета заняття: закріпити знання про поняття та види спеціальних режимів господарювання. Звернути увагу на спеціальні економічні зони та території приоритетного розвитку. Розглянути поняття та ознаки інвестиційної діяльності. Її співвідношення з підприємницькою та господарською діяльністю. Закріпити знання про спеціальні суб’єкти інноваційного ринку: технопарки та технополіси, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-дослідні установи, венчурні фірми.

Опорні поняття теми: поняття та види спеціальних режимів господарювання, вільна економічна зона, концесія, лізинг, інвестиція, територія пріоритетного розвитку.

Питання лекції:
Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони
Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку
Правове регулювання концесійної діяльності в Україні
Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

Питання семінарського заняття:
Поняття та види спеціальних (вільних) економічних зон
Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони
Правовий режим вільних економічних зон.
Спеціальний інвестиційний режим на територіях пріоритетного розвитку
Правове регулювання концесійної діяльності в Україні
Договір концесії: поняття, істотні умови.
Сторони договору концесії, їх права та обов’язки.
Відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов договору концесії.
Правове регулювання інших спеціальних режимів господарювання

Теми рефератів:
Корпоративна форма інвестування за законодавством України.
Особливості інвестування у процесі приватизації державного майна.
Визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).
Порядок створення спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).
Територія пріоритетного розвитку.
Поняття концесії.
Спеціальні режими здійснення господарської діяльності.

Питання і завдання для самостійного вивчення:
1. Дайте визначення поняття спеціальної (вільної) економічної зони (СЕЗ).
2. Назвіть основні типи СЕЗ залежно від господарської спрямованості та економіко-правових умов діяльності.
3. У якому порядку створюється СЕЗ ?
4. У чому полягає специфіка управління СЕЗ ?
5. Що таке територія пріоритетного розвитку ?
6. Назвіть органи управління територіями пріоритетного розвитку.
7. Дайте визначення поняття концесії.
8. Назвіть принципи концесійної діяльності.
9. Назвіть істотні умови договору концесії.
10. Які спеціальні режими здійснення господарської діяльності встановлені законом ?

Перелік навчально-методичної літератури до теми:
Нормативні акти:
Конституція України [Текст]: Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.
Господарський кодекс України [Текст]: Закон України від 16 січня 2003 р. № 436 – ІV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, № 19-20, № 21-22. – Ст. 144.
Земельний кодекс України [Текст]: Закон України вiд 25 жовтня 2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України – 2002. - № 3. – Ст. 27.
Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон [Текст]: Закон України вiд 13 жовтня 1992 р. № 2673-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 50. – Ст. 676.
Про спеціальну (вільну) економічну зону «Порто-франко» на території Одеського морського торговельного порту [Текст]: Закон України вiд 23 березня 2000 р. № 1607-III // Відомості Верховної Ради України - 2000. - № 26. – Ст.208.
Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу «Курортополіс Трускавець» [Текст]: Закон України вiд 18 березня 1999 р. № 514-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 18. – Ст. 139.
Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на територіях пріоритетного розвитку в Луганській області [Текст]: Закон України вiд 15 липня 1999 р. № 970-XIV // Відомості Верховної Ради України – 1999. - № 38. – Ст. 351.
Про концесії [Текст]: Закон України від 16 липня 1999р. // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – №41. – Ст. 372.
Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг [Текст]: Закон України вiд 14 грудня 1999 р. № 1286-XIV // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 3. – Ст. 21.
Про реєстр концесійних договорів [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України вiд 18 січня 2000 № 72 // Офіційний вісник України – 2000. - № 3. – Ст 82.
Про затвердження Типового концесійного договору [Текст]: Постанова Кабінету Міністрів України, Договір вiд 12 квітня 2000 р. № 643 // Офіційний вісник України – 2000. - № 15. – Ст. 626.
Про зону надзвичайної екологічної ситуації [Текст]: Закон України вiд 13 липня 2000 р. № 1908-III // Відомості Верховної Ради України – 2000. - № 42. – Ст. 348.
Про оборону України [Текст]: Закон України вiд 06 грудня 1991 № 1932-XII // Відомості Верховної Ради України – 1992. - № 9. – Ст. 106.

Спеціальна література:
Вінник О.М. Господарське право [Текст]: навч. посібник / О.М. Вінник. – Вид. 2-ге, змінене та доп. - К.: Правова єдність, 2011. – 766 с.
Ортинський В.Л. Господарське законодавство [Текст]: навч. посіб. / В.Л. Ортинський, О.В. Кондратюк, О.В. Ременяк та ін.; за ред. В.Л. Ортинського. - К.: Знання, 2009. - 359 с.
Господарське законодавство України: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / В. С. Мілаш (упоряд.) – Харків. : Право, 2009.
Господарське законодавство України [Текст]: зб. нормат. актів зі зм. і доп., станом на 25 грудня 2008 р. / упоряд. В.С. Мілаш. – Харків: Право, 2009. – 717 с.
Господарське право [Текст]: курс лекцій: у 2 ч. / уклад.: В.С. Мілаш. - Х.: Право, 2008.
Господарське право [Текст]: метод. вказівки і завдання до викон. контр. робіт (для студ. заоч. ф-ту напряму підгот. "Право") / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / уклад. М.Г. Войнович. - Л.: Видавництво Львів. комерц. акад., 2008.
Господарське право [Текст]: навч. посіб. для студ. напряму підготов. 6.030401 / М.Г. Войтович, Є.І Федик, С.С. Попадюк. – Львів: Новий Світ, 2008. – 225 с.
Господарське право [Текст]: навчальний посібник у схемах і таблицях. / за заг. ред. канд. юрид. наук, доц. М.Л. Шелухіна. - К.: Центр навч. Літ., 2010. - 616 с.
Гайворонський В.М. Господарське право України [Текст]: підруч. для студ. юрид. спец. ВНЗ / В.М. Гайворонський, В.П. Жушман, Н.В. Погорецька та ін.; За ред. В.М. Гайворонського та В.П. Жушмана. - Харків: Право, 2009. - 384 с.
Господарське право України [Текст]: Навчальний посібник / За заг. ред. проф. Н.О. Саніахметової. - Х.: Одіссей, 2011. - 608 с.
Кравчук С.Й. Господарське право України [Текст]: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / С.Й. Кравчук. - К. : Кондор, 2009.
Мілаш В.С. Підприємницькі комерційні договори в господарській діяльності [Текст] / В.С. Мілаш. - Полтава: АСМІ, 2009. - 450 с.
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України [Текст] / Кол. авт.: Г.Л. Знаменський, В.В. Хахулін, В.С. Щербина та ін.; За заг. ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2011. - 688 с.
Науково-практичний коментар до Господарського кодексу України [Текст] / за ред. В.К. Мамутова. - К.: Юрінком Інтер, 2004. – 688 с.
Щербіна В.С. Господарське право [Текст]: підручник / В.С. Щербіна. - Вид. 4-те, перероб. і доп. - К.: Юрінком Інтер, 2012. – 600 с.
13PAGE 15


13PAGE 145715
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18218409
    Размер файла: 512 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий