ekologia_zhane_turakty_damu_shpor_1-kurs_kaz


<question>Экология пәнін ғылымға енгізген кім және қай жылы?
<variant>Геккель Э. 1866
<question>Экологияландыру (эколгогизациялау) дегеніміз не?
<variant> Экологиялық ойлар және экологиялық мәселелер басқа. білім салаларына ену
<question>Экологияның негізгі әдістерне не жатпайды?
<variant> факторларды зерттеу

<question> Экологиялық мониторинг қандай үш сатыдан тұрады?
<variant> жағдайды бақылау, бағалау және болатын өзгерістердң болжау
<question>  қоршаған ортаның жағдайын бақылау және тексеру жүйелері дегеніміз...
<variant> Экологиялық мониторинг
<question>Жергілікті мониторинг
<variant>жекеленген объектілер
<question>Аймақтық мониторинг
<variant>Үлкен кеңістікті алып жатқан аудандар

<question>Жаһандық (биосфералық) мониторинг:
<variant>биосферадағы өзгерістер
<question> Ортаның ерекшеліктерін – тірі ағзаларыдың көмегімен анықтау дегеніміз
<variant> Биологиялық индикация
<question>Көп түрлі бірлестіктердегі ағзалардың өзара әсерін зерттеу
<variant>қоректі қатынастарды нақты жағдайда жане зертханада бақылау
<question>Экологиялық факторлардың жіктелуі
<variant>абиотикалық, биотикалық, антропогендік
question>Биотикалық факторлар
<variant>Бір ағзалардың тіршілік әрекетінің басқаларға тигізетін әсері
<question>Жылу алмасу түріне байланысты жануарлар қандай экологиялық топқа бөлінеді?
<variant>пойкилотерімді және гомойтерімді
<question>Гидатофиттер және оның өкілдері
<variant>су өсімдіктері, денесінің бір бөлігі немесе толық суға батады (тұңғыйық т.б.)
<question>Популяциялар экологиясы
<variant> демэкология
<question> қоршаған ортаның өзгермелі жағдайында тұрақты динамикалық тепе-теңдікті ұстау
<variant> гомеостаз
<question>Аутэкология нені зерттейді?
<variant>Ағзалардың қоршаған ортамен қарым-қатынасын
<question>Аталған факторлардың қайсысы абиотикалық факторға жатады?
<variant>температура
<question>Аталған факторлардың қайсысы биотикалық факторға жатады?
<variant>Комменсализм
<question>Аталған факторлардың қайсысы абиотекалық факторға жатады?
<variant>Көктемдегі өзендердің жайылуы
<question>Төменде аталған факторлардан абиотикалық факторларын атаңыз:
<variant>ылғалдылық, жарық
<question>Аталған ғалымдардың қайсысы минимум заңын тұжырымдаған?
<variant>Ю. Либих
<question>Аталған ғалымдардың қайсысы толеранттылық заңын тұжырымдаған?
<variant>В. Шелфорд
<question>Берілген қоректік тізбектердің қайсысы дұрыс құралған?
<variant>Шыбын – бақа – жылан – жыртқыш құс
<question>Биомассаның жиналуында қай ағзаның ролі зор?
<variant>өсімдіктер
<question>Азотификсациялаушы бактериялар қай топқа жатады?
<variant>Симбионттар
<question>Төмендегі ағзалардың ішіндегі консументтерге жатпайтынын атаңыз?
<variant>күнбағыс
<question>Қасқырлар жыл сайын бұғылардың 25% жуығын өлтіреді. Бұл құбылыс өзара әсердің қандай формасына жатады?
<variant>жыртқыштық
<question>Әрбір түр басқа түрлермен қарама –қатынасынан пайда алатын, бірлесіп тіршілік ету қалай аталады?
<variant>мутуализм
<question>Әрбір келесі деңгейге энергияның қандай мөлшері өтеді?
<variant>10%
<question>Өсімдіктер бірлестігі қалай аталады?
<variant>фитоценоз
<question>Қоректену тізбегіндегі қандай буынның жойылуы биоценоз үшін айтарлықтай зиянды
нәтижеге әкеліп соқтыруы мүмкін?
<variant>редуценттер
<question>Төмендегі экожүйелердің қайсысы биомассасы мен өнімділігінің жоғары болуымен
сипатталады?
<variant>Тропиктік орман
<question>Жануарлар бірлестігін қалай атайды?
<variant>зооценоз
<question>Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзаларды қалай атайды?
<variant>гетеретрофтар
<question>Толеранттылық диапазоны кең ағзаларды қалай атайды?
<variant>эврибионт
<question>Шөпқоректі жануарлар биоценозда қай топқа жатады?
<variant>консументтер
<question>Тек белгілі бір тамақпен қоректенуге бейімделген ағзаларды қалай атаймыз?
<variant>стенобионт
<variant>монофаг
<question>Топырақ мекендеушілерін қалай атайды?
<variant>эдафобионттар

<question>Бірінші ретті консументтерге қайсысы жатады?
<variant>шөпқоректілер
<question>Ағзалардың қанша мекен ету ортасы бар?
<variant>төрт
<question>Барлық қоректік тізбектер қай топқа жататын ағзалардан басталады?
<variant>өндірушілер
<question>Толеранттылық диапазоны кең ағзаны қалай атайды?
<variant>суккулент
<question>Экологиялық сукцессияның соңғы тепе-теңдік күйі қалай аталады?
<variant>бірінші ретті сукцессия
<question>Төмендегі аталған факторлардың қайсысы жасанды ластану көздеріне жатады?
<variant> автомобильдердің газдары
<question>«Парниктік эффекттің» пайда болу себебі қандай?
<variant> көміртегі тотығы концентрациясының артуы
<question>Адам популяцияларының саны мен тығыздығының артуы арқылы қалалардың өсуі мен
дамуын қалай атайды?
<variant> урбанизация
<question>Атмосфераның жерге жақын қабатының температурасы, оның құрамындағы
көмірқышқыл газы мен кейбір басқа газдардың болуынан жоғарлауын қалай атайды?
<variant> парниктік эффект
<question>Қышқылдық жауынның пайда болуында қандай зат айтарлықтай рөл атқарады?
<variant>көміртегі (ІІ) тотығы
<question>Қай ғалым мына төрт заңды тұжырымдаған: барлығы барлығымен байланысты, бәрі үшін төлеу қажет, барлығын бір жаққа жіберу керек, табиғат өзі барлығын жақсы біледі?
<variant> Б. Комменер
<question>Демографиялық көрсеткішке жатпайды...
<variant>өмір сүрү мекені
<question>Әлеуметтік экология қандай жүйені зерттейді?
<variant> қоғам – қоршаған орта
<question>Атмосферада азот мөлшері:
<variant>78%
<question> Қ.Р. – ның экологиялық кодексі қай жылы қабылданды?
<variant>2007 ж. Қаңтар
<question>Қ.Р. экологиялық қауіпсіздігі сонғы тұжырымдамасы қай жыдарға бекітілген.
<variant>2004-2015 жж.
.
<question>Көшкен құмды тоқтатуға пайдаланатын ағаш тектес өсімдіктер?
<variant>сексеуіл
<question> Тірі ағзалар жиынтығының қоректену, өсу және ұрпақ беру мақсатында белгілі бір тіршілік ету кеңістігін бірлесе пайдалануының тарихи қалыптасқан жүйесі– бұл?
<variant> Экожүйе
<question>Сарқылмайтын ресурсқа жатпайды...
<variant>Пайдалы қазбалар
<question>Сарқылатын ресурсқа жатпайды...
<variant>су энергиясы
<question1>Төмендегі аталған мысалдардың қайсысы антропогенді факторға жатады?
<variant>өнеркәсіптің дамуы
<question>Әр түрлі түрге жататын даралардың арасында немесе бір түрдің ішіндегі қорегі үшін күрес қалай аталады ?
<variant>бәсекелестіқ
<question>Табиғи биогеценоздарда қандай факторлар өзара әсерлеседі
<variant>абиотикалық және биотикалық
<question>Дайын органикалық заттармен қоректенетін ағзаларды қалай атайды?
<variant>гетеретрофтар
<question>Атмосферада оттегі мөлшері:
<variant>21%
<question>Қазақстан Республикасының қоршаған ортаны қорғау туралы заңы қай жылы қабылданды?
<variant> 1997
<question>Оңтүстік Қазақстанда «Ақсу Жабағылы» қорығы қай жылы ұйымдастырылды?
<variant>1926
<question>Озон қабатының маңызы қандай?
<variant>ультракүлгін сәулелерді сіңіру;
<question> Экожүйе компоненттері:
<variant>продуценттер, консументтер, редуценттер
<question> Экология пәні нені оқытады:.
<variant> Адамның сыртқы ортаға әсері.

<question> Экология қандай жүйелерді оқытады
<variant> Популяциялық және экожүйелік.
.
<question> Экологияның қай бөлімі бірлестіктерді оқытады:.
<variant> Синэкология..
<question> Қорықтардың ұймдастырылуы келесі фактор түріне жатады:.
<variant> Антропогендік.
<question> Экологияның келесі бөлімі түр ішілік қарым – қатынасты зерттейді:
<variant> Демэкология
<question> Экологияның келесі бөлімі түр аралық қарым – қатынасты зерттейді:
<variant> Синэкология.
<question> Жануарлардың жарық шығару қабілетін атайды:
<variant> Биолюминисценсия.
<question> Ормандарды шабу келесі экологиялық факторға жатады:
<variant> Антропогендік.
<question> Экологияның қай саласы популяцияларды зерттейді:
<variant> Демэкология.
<question> Экологияның өзіндік әдістеріне жатады:
<variant> Далалық зерттеулер.
<question> Планктон – бұл:
<variant> Суда белсенді қозғалмайтын ағзалар.
<question> Нектон – бұл:
<variant> Судың қалың қабатында бәсең түрде қозғалатындар.
<question> Бентос – бұл:
<variant> Су түбін мекендеушілер.
<question> Дайын органикалық затпен қоректенетін организмдер:.
<variant> Гетеротрофтылар.
<question> Геобионттарға келесі дарақтар жатады:
<variant> Топырақта тұрақты тіршілік ететіндер.
<question> Ағзалық ортада келесі даралар тіршілік етеді:
<variant>Эктопаразиттер мен эндопаразиттер
<question> Келесі даралар топырақта тіршілік етеді:
<variant> Геофилдер мен геобионттар.
<question> Қандай орта температураның, жарықтың және ылғалдылықтың өзгерісімен сипатталады:
<variant> Жер беті–ауа ортасы.
<question> Экологияның келесі бөлімі абиотикалық факторлардың ағзаларға әсерін зерттейді:
<variant> Ауэкология.
<question> Мекен ету ортасына керекті элементтер жиынтығы:
<variant> Экологиялық фактор.
<question> Жоғарғы температураның ауытқуына шыдамайтын организмдерді атайды:
<variant> Стенотермді.
<question> Температура тербелісіне шыдамды организмдерді атаңыз:
<variant> Эвритермді.
<question> Өндірістік мекемелердің шуын жатқызуға болады:
<variant> Антропогенді факторға.
<question> Өсімдіктердің өсіп-дамуына әсер ететін топырақтың минералды құрамы келесіге жатады:
<variant> Абиотикалық фактор.
<question> Тірі ағзалардың бір-біріне әсер етуін атайды:
<variant> Биотикалық фактор.
<question>Температураның әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:
<variant> Жылусүйгіштер, суықсүйгіштер.
<question> Жарықтың әсеріне байланысты өсімдіктерді мынандай экологиялық топтарға бөледі:
<variant> Жарықсүйгіштер, көлеңкесүйгіштер.
<question> Даралардың қорекке бәсекелесуін мына фактордың мысалы ретінде қарастыруға болады:
<variant> Биотикалық.
<question> Келесі организмдер жарық сүйгіш организмдер болып табылады:
<variant> Гелиофиттер.
<question> Келесі организмдер толықтай дерлік суға батып жатады:
<variant> Гидатофиттер.
<question> Келесі организмдер суыққанды организмдер болып табылады:
<variant> Пойкилотермді.
<question> Келесі организмдер суықсүйгіш организмдер болып табылады:
<variant> Криофилдер
<question> Температураның белгілі бір аумағына ғана шыдамды организмдер:
<variant> Стенотермдер.
<question> Келесі өсімдіктер өз денесіне ылғалдылықты жинайды:
<variant> Суккуленттер.
<question> Келесі организмдер қалыпты ылғалдылықты қалайды:
<variant> Мезофиттер.
<question> Толеранттылық– бұл организмдердің:
<variant> Тіршіліктің өзгеріс жағдайларына төтеп беруі.
<question> Қандай жағдай болмасын түрлердің орта фактор көрсеткішіне бейімделушілігін атайды:
<variant> Экологиялық икемділік.
<question> Экологиялық аз төзімді организмдер аталады:
<variant> Стенобионттар.
<question> Экологиялық төзімді организмдерді атаңыз:
<variant> Эврибионттар.
<question> Ағзалардың тіршілігіне қолайлы экологиялық фактордың қарқындылығы аталады:
<variant> Оптимум.
<question> Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:
<variant> Фотосинтез.
<question> Келесі үрдістер жарықтың қатысымен жүреді:
<variant> Фотопериодизм
<question> Келесі организмдер денесінің төменгі бөлігімен суда орналасады:
<variant> Гидрофиттер.
<question> Келесі организмдер жылықанды организмдер болып табылады:
<variant> Гомойотермді.
<question> Келесі организмдер тіршілік ортасында жоғары ылғалдылықты қалайды:
<variant> Гигрофиттер.
<question> Келесі организмдер ылғалдылықтың тапшылығына не аз мөлшеріне шыдайды:
<variant> Ксерофиттер.
<question> Бір популяциядағы жануарлардың уақытша бірігуін биологиялық пайдалы ұйымдасу ретінде атайды:
<variant> Үйір.
<question> Популяция – бұл:
<variant> Биотикалық бірлестіктің бөлігі және белгілі бір кеңістікті алып жатқан бір түрдің даралары.
<question> Саны жоғарылайтын популяцияда үлесі көп болады:
<variant> Репродуктивті даралар.
<question> Популяцияда екі дараның ұзақ немесе аз уақытқа, кейде өмір бойына бірігуін қалай атайды:
<variant> Ата-аналық жұп.
<question> Қасқырлардың бірігуі аталады:
<variant> Үйір.
<question> Тұт көбелегі, жұлдызқұрттары мен қуыршақтары, бір орманда тіршілік етсе құрайды:
<variant> Бір түрдің бір популяциясын.
<question> Құмырсқа илеуінің топтанып тіршілік етуі аталады:
<variant> Күрделі қауым.
<question> Белгілі-бір аудан бірлігіндегі даралар саны және санының көлемі:
<variant> Популяцияның тығыздығы.
<question> Популяцияның әрі қарай өсуінде маңыздырақ болатын:
<variant> Көбеюші аналықтар саны.
<question> Популяция бұл:
<variant> Бір түрге жататын даралар тобы.
<question> Бір түрдің дараларының қырып кетуімен ерекшеленетін қарым-қатынасты атайды:
<variant> Агрессия.
<question> Даралардың өз түрін жеуі, (жоюы) аталады:
<variant> Каннибализм.
<question> Экологияның қай саласы биоценозды оқытады:
<variant> Синэкология.
<question> Бай биоценоздарда (мысалы, тропика ормандарында) түрлердің көпшілігі:
<variant> Көп санды.
<question> Көшетхананы мына жүйеге жатқызуға болады:
<variant> Микроэкожүйе
<question> Бір түрдің басқа түрлермен қоректену қатынасы:
<variant> Трофикалық.
<question> Жыртқыш жануарлар:
<variant> Екінші ретті консументтер.
<question> Автотрофты ағзалар – ол:
<variant> Продуценттер.
<question> Гетеротрофты ағзалар – ол:
<variant> Консументтер.
<question> Таулы аймақта, далалық алқапта тіршілік ететін боз торғай құрайды:
<variant> Бір түрдің екі популяциясын.
<question> Симбиоз – дегеніміз:
<variant> Мутуализм.
<question> Популяциядағы әлі көбейе алмайтын дараларды құрайды:
<variant> Пререпродуктивті даралар.
<question> Жануарлардың қауымдастығы аталады:
<variant> Зооценоз.
<question> Берілген қоректік байланыста қай тізбек продуцент болып табылады: қара бидай – шегіртке – торғай – бактерия:
<variant> Қара бидай.
<question> Дұрыс қоректену тізбегін табыныз:
<variant> Қайың – жұлдызқұрт – сауысқан - бактерия.
<question> Көлденең бағыттарда өсімдіктер бөлігінің орналасуы аталады:
<variant> Шашыраңқылық.
<question> Тең жоғарғы құрылымды бөліктерде биоценоздың таралуы аталады:
<variant> Белдеулілік.
<question> Келесі макроэкожүйе түрлердің әртүрлілігіне бай:
<variant> Тропикалық орман.
<question> Шөп қоректі жануарлар – бұл:
<variant> І-ші ретті консументтер.
<question> Түрлер арасында пайда болатын ортақ экологиялық талаптардан туындайды:
<variant> басекелестик
<question> Бір түрдің екіншісінен қорек алу қарым-қатынасын атайды:
<variant> комменсализм
<question> Екі түрдің арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайы әсер етуін атаймыз:
<variant> Жыртқыштық.
<question> Құстар арасындағы қарым-қатынас нәтижесінде біріне қолайсыз, екіншісіне қолайлы әсер етуін қалай атаймыз:
<variant> Жыртқыштық.
<question> Әр түрге жататын организмдердің белгілі бір физикалық ортада өмір сүру жағдайын атайды:
<variant> Биогеоценоз.
<question> Бактерия мен саңырауқұлақтар көбінесе болып табылады:
<variant> Редуцент.
<question> Бір түрдің таралуына екіші түрдің қатысуын атаймыз:
<variant> Форезиялық байланыс.
<question> Организмдердің бір ортада көршілес өмір сүру формасын атайды:
<variant> Нейтрализм.
<question> Ағзардың бір терриорияда өмір сүріп, бір-біріне не пайда, не кері әсер етпеу жағдайын атайды:
<variant> Нейтрализм.
<question> Табиғи тіршілік ортасындағы бірлестіктің орны аталады:
<variant> Биотоп.
<question> Биоцеоноздың жалпы жүйесінде түрдің алатын орны, оның биоценотикалық талаптары, абиотикалық факторларының ортасы аталады:
<variant> Экологиялық қуыс.
<question> Күн сәулесінің энегиясын пайдаланып, көмір қышқыл газынан және судан органикалық заттарды синтездейтін организмдерді атайды:
<variant> Продуцент.
<question> Бірігіп тішілік ету барысында өзіне пайдасы да зияны да тимейтін, бірақ екінші түрге кері әсер ететін қарым-қатынастың түрі аталады:
<variant> Аменсализм.
<question> Бір түрдің екінші түрмен қоректенгенде келесі байланыс байқалады:
<variant> Трофикалық байланыс.
<question> Өсімдік қауымдастығы аталады:
<variant> Фитоценоз.
<question> Микроорганизмдердің қауымдастығы аталады:
<variant> Микробиоценоз.
<question> Гетеротрофтар энергия көзі ретінде пайдаланады:
<variant> Органикалық заттарды.
<question> Адаммен трансформацияланған, биосфераның екінші ретті жасанды элементарлы бірліктері:
<variant> Агробиоценоздар.
<question> Тірі организмдер қоныстанған және осы организмдердің әсерінен құралған жер қыртысын атайды:
<variant> Биосфера.
<question> Саналы адам әрекетінің нәтижесінде біздің планетамыздың негізгі даму факторы болып табылытын биосфераның даму стадиясы:
<variant> Ноосфера.
<question> Биосфера келесі сфералардан құралады:
<variant> Литосфера, атмосфера, гидросфера.
<question> Биосфераға тән ерекшеліктер:
<variant> Биоәртүрлілік.
<question> Атмосфера құрамы:
<variant> Азот, оттегі, көмірқышқыл газы, аргон.
<question> Биосфера ілімінің авторы:
<variant> Вернадский.
<question> Табиғат ресурстарының келесі түрі сарқылатын және тез қалпына келетін топқа жатады:
<variant> Жануарлар әлемі.
<question> Мына аталған ресурстардың (қорлардың) келесі түрі сарқылмайын топтарға жатады:
<variant> Күн сәулесі.
<question> Аталған ресурстардың келесі түрі қалпына келмейтін ресурстарға жатады:
<variant> Жанар-жағармай (қазбалы).
<question> Аталған ресурстардың келесі түрі сарқылатын және қалпына келетін ресурстаға жатады:
<variant> Құнарлы топырақ.
<question> Жаңа өндіріс-орындарын жобалаудағы тұрғындардың денсаулығын болжауда, табиғатты қорғаудың келесі аспектісі анықтайды:
<variant> Әлеуметтік-гигиеналық.
<question> Денсаулықты қорғау, өндірістік, ғылым ресурстары келесі классификация бойынша анықталады:
<variant> Қолдануға байланысты.
<question> Қоршаған табиғи ортаны қорғауда жалпы бақылау іс-шаралары қарастырылады:
<variant> Экологиялық мониторингте.
<question> Биологиялық су ластаушыларына жатады:
<variant> Балдырлар.
<question> Белгілі бір аймақта ғана тіршілік ететін организмдерді атаймыз:
<variant> Эндемиктер.
<question> Арал маңының экологиялық жағдайын келесідей сипаттауға болады:
<variant> Экологиялық апат.
<question> Түр санының төмендеуінің себебі:
<variant> Шамадан тыс пайдалану.
<question> Тұрмыстық пайдаланудан толық немесе бөлшектей, тұрақты немесе уақытша алынып тасталған биосфера бөлігі қалай аталады:
<variant> Ерекше қорғалатын территориялар.
<question> Озон қабаты атмосферадағы беткі қабаты ретінде:
<variant> Ультракүлгін сәулесінен сақтайын экран.
<question> Озон бұзушы заттар:
<variant> Фреондар.
<question> Қышқылдық жаңбырларды тудырады:
<variant> Күкірт және азот оксиді.
<question> Қышқылдық жауын-шашын тұнбасы бұл:
<variant> Азот және күкірт қышқылдары.
<question> Адамдарға әртүрлі аурулар тудыратын тірі организмдермен қоршаған ортаның ластануы аталады:
<variant> Биологиялық.
<question> «Парниктік» эффект бұл:
<variant> Температураның жоғарлауына себеп болып, биосферадағы қолайсыз өзгерістерге әкеп соғады.
<question> Рак ауруларының себебі болып табылады:
<variant> Канцерогендер.
<question> Атмосфераның ластануы бөлінеді:
<variant> Бірінші реттік және екінші реттік.
<question> Атмосфераның табиғи ластану көзіне жататындар:
<variant> Жанартау.
<question> Тұщы су жетіспеушілік мәселесі туындады:
<variant> Су қоймаларының ластануынан.
<question> Су көзінің биологиялық ластаушыларына жатады:
<variant> Бактериялар.
<question> Су көзінің биологиялық ластаушыларына жатады:
<variant> Қарапайымдар.
<question> Ультракүлгін сәулесінің маңызды ролін атаңыз:
<variant> D витаминінің жануарларда түзілуіне қатысады.
<question> Экожүйені сақтауға арналған табиғи обектілер, шаруашылықта пайдалануға болмайтын территория аталады:
<variant> Қорық.
<question> Қызыл кітапқа тіркелген организмдердің ерешеліктерін атаңыз:
<variant> Анықталмаған, сирек, жойылып бара жатқан, саны азайып бара жатқан.
<question> Адамзаттың өз қажеттіліктерін қамтамасыз ете отырып, болашаққа қатер төндірмейтін дамуы аталады:
<variant> Тұрақты.
<question> Түрлердің азаюының себептері:
<variant> Мекен ету орнының бұзылуы, шектен тыс пайдалану.
<question> Халықаралық дәрежеге ие болған қорықтарды атаңыз:
<variant> Биосфералық.
<question> Қорық және демалыс орыны мәртебесіне ие болған территориялар аталады:
<variant> Ұлттық парктер.
<question> Организмдердің бір бірлестіктерінің белгілі кезектілікпен басқаларымен алмасу процесі аталады:
<variant> Сукцессия.
<question> Өсімдіктерді егу арқылы жерлерді жақсарту бойынша іс-шаралар аталады:
<variant> Фитомелиорация.
<question> Гидропоника – дегеніміз:
<variant> Өсімдіктерді ертінділерде өсіру тәсілі.
<question> Бұзылған жерлерді түбегейлі жақсартуды атаймыз:
<variant> Мелиорация.
<question> Бүкіл гидросферадағы су айналымының белсенділігі құрайды (жыл):
<variant> 3000 жыл.
<question> Топырақтың құнарлы қабатының (гумустың) қалыптасуы үшін қажет:
<variant> 100-200 жыл.
<question> Дефляция – бұл:
<variant> Жел эрозиясы.
<question> Жел эрозиясының түрлерін атаңыз:
<variant> Дефляция және шаңды-дауыл.
<question> Энергия алудың таза жолы:
<variant> Гидроэлектростанциясы.
<question> Сарқырама су, ғасырлық ағаштар, үңгірлер сияқты объектілер кіреді:
<variant> Табиғи ескерткіштерге.
<question> БҰҰ табиғатты қорғау әрекетінің координаторын көрсетіндер:
<variant> ЮНЕП.
<question> Қоршаған орта мен даму бойынша БҰҰ Халыкаралық Комиссияның төрағасын атаңыз:
<variant> Х. Брунтланд
<question> Қоршаған орта мен даму бойынша БҰҰ Конференциясының өту уақыты мен орнын көрсетіңіз:
<variant> Рио-де-Жанейро, 1992 ж.
<question> Қоршаған ортаны қорғау облысында халыкаралық ынтымақтастықтың негізгі қағидалары жасалған:
<variant> Стокгольмде, 1972 ж.
<question> Қоршаған орта бойынша декларация қабылданған
<variant> Стокгольмде, 1972 ж.
<question> Атом энергетикасы бойынша халықаралық агенттікті көрсетіңіз:
<variant> МАГАТЭ.
<question> Озон қабаты бойынша Веналық келісімге қол қойылды:
<variant> 1985 ж.
<question> Қоршаған орта мен даму бойынша БҰҰ Конференциясында қабылданған құжаттарды көрсетіңіз:
<variant> Барлық орман түрлерін басқару
<question> Қоршаған орта мен даму бойынша БҰҰ Конференциясында қабылданған құжаттарды көрсетіңіз:
<variant> Қоршаған орта мен даму бойынша Рио декларациясы.
<question> Қоршаған орта мен даму бойынша БҰҰ Конференциясында қабылданған құжаттарды көрсетіңіз:
<variant> XXI ғасырға күн тәртібі
<question> Алыс кеңістікте ауаның трансшекаралық ластануы туралы Конвенция қабылданды:
<variant> 1979 ж.
<question> Қоршаған ортаны қорғаудың әлемдік күні:
<variant> 5 мауысым.
<question> Италия, Англия, АҚШ мен КСРО арасындағы Антарктида туралы келісімге келді:
<variant> 1959 ж.
<question> Ауыл шаруашылық бойынша БҰҰ мүшесін көрсетіңіз:
<variant> ФАО.

Приложенные файлы

  • docx 18213793
    Размер файла: 59 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий