diplom_5_Vosstanovlen


ТИТУЛКА
Завдання
РЕферат
ЗМІСТ
ВСТУП
Формування ринкової економіки зумовило необхідність переорієнтації виробництва та реалізації товарів на задоволення потреб і запитів споживачів. Нова система господарювання в Україні викликала великий інтерес з боку українських підприємців та економістів до маркетингової концепції управління на рівні підприємства, об’єднання. Закордонний досвід переконує в тому, що маркетингова концепція сприяє і вдосконаленню системи внутрішньофірмового управління, і успіху підприємства у конкурентній боротьбі.
Маркетинг передбачає гнучкість організаційних форм управління, активну заповзятливість, постійний пошук шляхів ефективного пристосування до ринку і впливу на споживача. Маркетинг базується не на затверджених згори планових завданнях, а передусім на глибокому знанні об’єктивної інформації про ринок, про реальні вимоги споживачів та ініціативи.
Мета маркетингової діяльності підприємства – забезпечення рентабельності, тобто визначеної прибутковості у встановлених часових межах за рахунок максимального задоволення потреб споживачів. Для її досягнення потрібно вирішити дві головні взаємопов’язані проблеми:
1. продати максимально можливу кількість товарів фірми;
2. дати споживачу максимум задоволення, як покупцю та користувачу. Для цього фірма цілеспрямовано формує і розвиває у споживачів бажання купувати і користуватися її товарами та послугами.
За допомогою маркетингу керівники підприємств отримують необхідну інформацію про споживачів, про ціни, що їх споживачі готові платити, про те, у яких регіонах місткість ринку найбільша, яка сфера діяльності є найвигіднішою для вкладання капіталу чи створення нового підприємства
Маркетинг також дає можливість зрозуміти у який спосіб підприємство має організовувати процес реалізації своєї продукції, товарів чи послуг, як належить проводити кампанію щодо їх просування на ринок, будувати стратегію реклами, формувати попит в умовах конкурентного тиску з боку інших підприємств, які функціонують на тому самому ринку.
У сучасній літературі маркетинговий комплекс ототожнюють із такими складовими: товар (product), ціна (price), місце (place), просування (promotion). Кожен із цих елементів має комплексний і багаторівневий характер. Товарна політика передбачає курс дій суб’єкта господарювання або наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки щодо формування асортименту та управління ним, підтримання конкурентоспроможності своїх товарів, визначення для них оптимальних сегментів ринку, розробки упаковки, маркування, здійснення допродажного і післяпродажного обслуговування товарів.
Перед усіма комерційними та багатьма некомерційними організаціями, як одна з основних, постає проблема визначення ціни на свої товари і послуги. Поширене нині уявлення щодо ефективності використання маркетингового ціноутворення лише в умовах насиченого ринку є справедливим, якщо вбачати у маркетинговій ціновій політиці тільки знаряддя конкурентної боротьби. Але, як показує досвід господарської практики, маркетингове ціноутворення за будь-якого ступеня насиченості ринку здатне коригувати поведінку економічних суб’єктів, споживачів і виробників у вигідному для всіх напрямі. Конфлікти, що можуть виникнути у процесі встановлення ринкових відносин, система маркетингового ціноутворення рекомендує долати за допомогою таких заходів, інструментів і методів, які дають змогу врахувати ступінь конкуренції та ступінь насиченості ринку.
Дедалі більшої важливості набуває наступний елемент комплексу маркетингу – маркетингова політика комунікацій. Ця система просування спрямована на інформування, переконання, нагадування споживачам про фірму та її товари, підтримку збуту, а також створення позитивного іміджу фірми. Формування комунікаційної політики підприємства передбачає прийняття великої кількості різноманітних різень, пов’язаних із визначенням цільової аудиторії, величини рекламного бюджету, вибором оптимальних засобів розповсюдження реклами, використання засобів комерційної пропаганди.
Важливим аспектом для торгівельного підприємства, оскільки саме воно займається збутом товарів виробників, є організація товарного руху, формування товарного асортименту, транспортування, складування, пристосування товару до вимог споживача. Весь цей перелік функцій і становить останній елемент комплексу маркетингу – маркетингова збутова політика.
Ефективність управління маркетинговою діяльністю на підприємстві залежить від ефективності функціонування системи організації маркетингу. Оскільки саме служба маркетингу повинна визначити стратегію маркетингу, здійснювати маркетинговий контроль, досліджувати ринок та формувати комплекс маркетингу фірми.
Значний внесок в розвиток маркетингової діяльності  зробили  наступні дослідники: Балашов В.Г., Гавриленко В.І., Григорчук Т.В., Длігач А.О., Жук В.Д., Кобиляцький Л.С., Старостіна А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В., Шостак Л. тощо.
Метою роботи є :організації маркетингової діяльності на підприємстві ПАТ «Автобаза№1».
Для досягнення поставленої мети, визначені наступні завдання:
-   визначити основи маркетингової діяльності підприємства:
-    дослідити сутність, функції, концепції та особливості організації маркетингу в сучасних умовах;
-   проаналізувати техніко-економічні показники та маркетингову діяльність ПАТ «Автобаза№1», виявити недоліки;
- виявлення мотиваційних механізмів здійснення маркетингових
заходів на підприємстві;
оцінка сучасного стану маркетингової діяльності на
конкретному підприємстві;
- розробка практичних рекомендацій з удосконалювання організації й підвищення ефективності маркетингової діяльності для досліджуваного підприємства;
Об’єктом дипломного дослідження виступає організація маркетингової діяльності підприємства. Виходячи з цього, предметом дослідження є напрямки розвитку організації маркетингової діяльності підприємства -   запропонувати комплекс заходів щодо організації маркетингової діяльності на підприємстві.
Для дослідження проблеми конкурентоспроможності були використані наступні методи:
- коефіцієнтний метод для оцінки фінансового стану підприємства у другому розділі роботи;
- проведений аналіз для дослідження фінансової звітності в контексті аналізу фінансово-господарської діяльності;
- удосконалити організаційну структуру підприємства;
-проаналізувати вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (матриці SPACE), у другому розділі роботи;
-SWOT-аналіз для визначення стратегічних напрямів подальшої діяльності, застосований у другому розділі;
- розробити пропозиції та визначити перспективнї напрямки розвитку атотранспорного підприємства.
Інформаційною базою дослідження стали праці українських і закордонних фахівців в області маркетингу; матеріали наукових конференцій; періодичної преси; інформаційну базу дослідження складають закони України, нормативні документи Міністерства інфраструктури України, матеріали Державної служби статистики України, дані статистичної та фінансової звітності підприємства ПАТ “Автобаза№1”, власні аналітичні розрахунки. Дані оброблялися з використанням сучасних програмно-інформаційних засобів і технологій.
РОЗДІЛ1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Маркетинг: суть та функції
Забезпечення ефективного розвитку і функціонування, як великих підприємств, так і молодих фірм до умов ринкової системи господарювання в даний час є складною комплексною проблемою. У першу чергу це стосується таких її сторін, як менеджмент і маркетинг. [6, с.105].
Останнім часом маркетинг упевнено завойовує ринкові позиції як джерело, що дає змогу створювати й підтримувати певні стандарти людського життя. Докорінна трансформація світової економіки внаслідок упровадження таких нових засобів зв'язку й сполучення, як глобальні телефонні та комп'ютерні мережі, супутникове телебачення, факсимільні апарати, уможливлює значне скорочення географічних відстаней. Завдяки новим комп'ютерним і телекомунікаційним технологіям істотно змінилися методи виробництва і маркетингу. Тепер не обов'язково витрачати особистий час на пошук необхідних товарів. Достатньо скористатись одним із каналів повідомлень, щоб зробити замовлення, і менеджери з маркетингу за допомогою комп'ютера вивчать потреби, що виникли, розроблять і доставлять товар, проведуть у разі необхідності відео-конференцію в реальному часі тощо. [4,c. 107].
В умовах переходу до ринку розвиток маркетингу залежить від прибутковості підприємств. Річ у тім, що на початкових етапах діяльності маркетингових служб потрібні додаткові кошти, а істотний ефект від них у вигляді доходу від розширення асортименту, відновлення випуску продукції (послуг), підвищення якості можна отримати лише на наступних етапах. Тому суттєвою перешкодою на шляху розвитку маркетингу є збитковість багатьох підприємств. [7, с.90].
Можна виділити певну етапність (закономірність) у розвитку поняття "маркетинг". У міру розвитку й ускладнення економічних відносин це поняття наповнюється все новим змістом і стає складною системою, що поєднує ряд інших понять.
Погляди вчених-маркетологів у визначенні маркетингу дуже різняться. Нині у світі існує більше тисячі таких визначень. Так, у 1960 р. Американська асоціація маркетингу (ААМ) розглядала маркетинг як підприємницьку діяльність, пов'язану із спрямовуванням потоку товарів і послуг від виробника до споживача. У 1985 р. ААМ на підставі багаторічного досвіду впровадження маркетингу дала нове його визначення: маркетинг - це процес планування й втілення задуму, ціноутворення, просування й реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що задовольняє цілі окремих осіб і організацій. [21, с.74].
Британський інститут управління визначає маркетинг як один із видів творчої управлінської діяльності, спрямованої на розширення виробництва і торгівлі шляхом виявлення потреб споживачів, а також розробок для задоволення цих потреб.
Файнберг визначає маркетинг як "систему автоматичного регулювання попиту і пропозиції".
За визначенням М. Кезі, "маркетинг - це діяльність підприємства, що спрямовує потік товарів і послуг від виробника до кінцевого споживача або до промислового покупця з метою задоволення потреб споживача і досягнення цілей підприємств".
Ф. Котлер вважає, що концепція маркетингу - це одна з філософій управління, яка має на меті визначення й задоволення потреб покупця за допомогою інтегрованих програм маркетингу для досягнення організаційних цілей. Маркетинг є соціальним і творчим процесом, що спрямований на задоволення потреб як індивідів, так і груп шляхом створення, пропозиції й обміну товарів. [12, с.74].
Маркетинг - це творча управлінська діяльність, тісно пов'язана з іншими видами діяльності фірми з випуску товарів та послуг і спрямована на задоволення потреб на основі постійного аналізу ринку з метою одержання максимального прибутку для підприємства.
Це визначення розкриває суть предмета маркетингу як управлінської діяльності, що залежить від інших видів діяльності: виробничої, конструкторської, дослідницької та розробної, торгової, кадрової, фінансової тощо. Положення про здійснення постійного дослідження ринку споживачів і вивчення всіх видів діяльності, що супроводжують рух товарів від підприємств до кінцевих споживачів, розкриває зміст маркетингу: необхідність постійно досліджувати ринок, що зумовлюється зміною потреб і смаків споживачів. При цьому виробники і продавці мають спільно досліджувати ринки за певних умов, аби забезпечити необхідну повноту і точність, оскільки виробничі підприємства не можуть виконувати такі дослідження достатньою мірою. їх торговельні точки не охоплюють весь ринок споживачів.
Образно кажучи, це ситуація, коли пропозиція повинна  взятии силою попит. Маркетинг виник у США на початку XX ст. як узагальнення практики нецінової конкуренції в умовах загострення збуту продукції. Іншими словами маркетинг означає, що товаровиробник від пасивної монофункції – пропозиції (виробництво) товарів чи послуг – переходить до активної поліфункції: поряд з виробництвом товарів активно формується попит. Проникнення “пропозиції” в сферу “попиту” – ознака розвиненої ринкової економіки.
В основі поняття “маркетинг” лежить термін “ринок”, воно найузагальненіше відбиває ринкову діяльність. Маркетингова діяльність повинна забезпечити:
-         надійну, достовірну і своєчасну інформацію про ринок, структуру і динаміку конкретного попиту, смаки покупців тощо, тобто інформацію про зовнішні умови функціонування підприємства;
-        створення такого товару, послуг чи їх асортименту, які повніше задовольнятимуть вимоги ринку, ніж їхні конкуренти;
-         необхідний вплив на споживача, попит і ринок загалом, який забезпечуватиме максимально можливий контроль у сфері реалізації.
Сучасна економічна література найчастіше користується визначенням провідного фахівця Американської асоціації маркетингу, професора Північно-Західного університету США Ф.Котлера:
“Маркетинг – це вид діяльності, що спрямований на задоволення потреб людини шляхом обміну”.
Маркетинг (від англ. ”market” – ринок) – це ринкова концепція управління виробничо-збутовою і науково-технічною діяльністю підприємств, яка спрямована на вивчення ринку і економічної кон’юнктури, конкретних запитів споживачів і орієнтацію на них товарів і послуг”.[8, с.9].
Із більшості трактувань суть даного терміну, (в у мовах розвитку вітчизняної економіки) із огляду українських дослідників, найбільш точнее таке:
Маркетинг – це комплексна система організації виробництва і збуту, орієнтованих на більш повне задоволення попиту конкретних споживачів і
отримання на цій основі прибутку [32, с.3]. Таке визначення найбільш точно розкриває цільові напрямки маркетингової діяльності, однією із головних складових якої є аналіз реальних ринкових процесів і тенденцій розвитку самого підприємства. Підприємствам, які діють на конкурентних ринках, необхідно виробляти не те, що вони хочуть продати, а те , що споживачі хочуть купити.
Об'єднує всі ці визначення концептуальне розуміння маркетингу. Концептуально маркетинг - це філософія ділової активності, в основі якої лежить подвійна ціль: підприємства за допомогою врахування ринкових умов і процесів, а також активного впливу на них.
Суть маркетингу в формулі: "Виробляти те, що безумовно користується попитом і реалізується, а не намагатися нав'язати покупцю не "погоджену" попередньо з ринком продукцію."
Розбіжність наведених визначень здебільшого залежить від неоднакових трактувань принципів управління маркетингом, на яких грунтується його концепція у різних авторів.
Маркетинг має спрямовувати роботу всіх інших видів управлінської діяльності на підприємстві виходячи з результатів досліджень ринку з метою досягнення необхідного рівня ефективності роботи підприємства за допомогою якнайповнішого задоволення потреб споживачів.
Отже, немає й не може бути однозначного визначення поняття "маркетинг". Це цілий комплекс, система функцій розвитку, набір і кількість яких змінюється слідом за еволюцією комплексу взаємин підприємства із зовнішнім середовищем, від ступеня їхнього розвитку. Цілі керівництва підприємства будуть визначатися об'єктивними закономірностями цієї еволюції, а не сугубо суб'єктивним "баченням". Так само всі функції маркетингу не можуть бути зосереджені винятково в підрозділі маркетингу. Зрозуміло, за підрозділом маркетингу збережеться контроль за виконання цих функцій, але сам він стає головною функцією вищого керівництва підприємства.
Слід погодитися з С. Єгорової, що основними підходами до маркетингу є:
- маркетинг як філософія, ідеологія управління, що зумовлює не тільки створення служб маркетингу, але й змінює усю філософію управління, тобто коли кожен керівник розглядає свою діяльність перш за все с позицій створення цінностей для користувача;
- маркетинг як функція управління виробничо-збитовою діяльністю, що зумовлює тільки формування в організації спеціалізованих маркетингових підрозділів [10, с.99].
Діючи в умовах реалізації підприємницьких ініціатив і реалізації місії підприємства на ринку, маркетинг задіяний у виконанні функцій, які умовно можна поділити на чотири групи:
1) Аналітичні функції :
аналіз оточуючого середовища;
дослідження ринку та його структури;
дослідження споживачів та їхніх потреб;
вивчення товарів та товарної структури;
аналіз внутрішнього середовища підприємства та його можливостей.
2) Виробничі функції :
розробка нових товарів та організація їх виробництва;
розробка нових технологій;
забезпечення конкурентоспроможності товарів;
організація матеріально-технічного постачання.
3) Збутові функції:
організація системи формування попиту та стимулювання збуту;
розробка збутової політики та організація збуту;
організація системи комунікації підприємства;
проведення цілеспрямованої товарної політики;
проведення цілеспрямованої цінової політики.
4) Управлінські функції:
розробка цілей підприємства;
розробка стратегії й тактики маркетингу;
організація стратегічного та оперативного планування;
інформаційне забезпечення управління;
організація контролю маркетингу.
Результати проведеного дослідження дозволяють зробити наступні висновки:
1. Серед фахівців і науковців не має загальноприйнятого визначення поняття “маркетинг”. Маркетинг, який розглядається як філософія і інструментарій підприємницької діяльності, є результатом теорії і практики різних шкіл.
2. Маркетинг – це система поглядів, прозора функція координації різних аспектів підприємницької діяльності, комплекс взаємопов’язаних елементів ділової активності, філософії бізнесу, мета якої – це пом’якшення кризи перевиробництва, а також, процес збалансування попиту та пропозиції.
3. Маркетинг як система має свої напрямки (проведення політики в області якості і асортименту продукції, формування цін, організації реалізації, комунікацій), методи (облік, аналіз, моделювання, прогнозування і проектування, коригування) та завдання реалізації (комплексне вивчення ринку; виявлення потенційного попиту та незадовільне них потреб; планування товарного асортименту та цін; розробка заходів щодо найбільш повного задоволення існуючого попиту; планування та здійснення збуту; розробка заходів щодо удосконалення управління і організації виробництва).
Результат маркетинг-діяльності – здобуття прихильності споживача з
допомогою створення продукції високої якості, що пропонується покупцям
за конкурентноспроможними цінами.
В узагальненому вигляді маркетингова діяльність містить такі складові: прогнозування (фактичне економічне становище підприємства та його визначальні чинники);
мета – дії, до яких треба вдатися для поліпшення стану; стратегія – найдієвіші способи для досягнення мети;
тактика – конкретизація необхідних дій (хто? де? коли?);
контроль – яких покупців треба вивчати, щоб визначити успішність
товарної політики підприємства.
Отже, маркетинг – це система поглядів, прозора функція координації різних аспектів підприємницької діяльності, комплекс взаємопов’язаних елементів ділової активності, філософії бізнесу, мета якої – це пом’якшення кризи перевиробництва, а також, процес збалансування попиту та пропозиції.
HYPERLINK "http://asta-information.blogspot.com/2013/02/blog-post_1217.html" Концепції та види маркетингуВиди маркетингу розрізняють залежно від особливостей збуту і типів пропонованих продуктів. Відповідно до цього прийнято виділяти [5,  с. 23]:
маркетинг засобів виробництва;
маркетинг споживчих товарів;
маркетинг послуг.
Кожен із зазначених видів маркетингу може здійснюватися як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках. Залежно від ринків розрізняють:
внутрішній маркетинг;
міжнародний маркетинг.
Кожне підприємство у процесі своєї діяльності застосовує окремий вид маркетингу, який утворюється на основі взаємодії попиту і пропозиції, що виникла на ринку. У цьому разі може бути використано такі види маркетингу:
1. Конверсійний маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу негативний. Мета маркетингу — стимулювати попит.
2. Стимулюючий маркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу відсутній. Мета маркетингу — створити попит.
3. Розвиваючий маркетинг. Застосовується, коли є потенційний попит. Мета маркетингу — зробити попит реальним.
4. Ремаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу зменшується. Мета маркетингу — підвищити попит.
5. Синхромаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу коливається. Мета маркетингу — стабілізувати попит.
6. Підтримуючий маркетинг. Застосовується за повноцінного попиту. Мета маркетингу — підтримувати попит на досягнутому рівні.
7. Демаркетинг. Застосовується, коли попит на товар чи послугу надмірний. Мета маркетингу — знизити попит.
8. Протидіючий маркетинг. Застосовується, коли сформувався ірраціональний попит. Мета маркетингу — ліквідувати попит.
Маркетингова концепція — це система науково обґрунтованих уявлень про закономірності виробничо-збутової діяльності підприємств, організацій чи окремих осіб в умовах ринкової економіки. Будь-яка концепція створюється організацією підприємницької діяльності, тому можна стверджувати, що ґенеза маркетингу відбувалася на ґрунті підприємницьких концепцій.
Існують також інші способи класифікації видів маркетингу, які можна подати як розширену класифікацію (табл. 1.1).
Таблиця 1.1.Розширена класифікація видів маркетингу
Застосування Види маркетингу
Залежно від сфери маркетингової діяльності маркетинг споживчих товарів; маркетинг промислових; товарів; маркетинг послуг
Залежно від періоду, на який розробляється маркетингова політика підприємства стратегічний; тактичний; оперативний
Залежно від об'єктів уваги, кінцевих цілей і засобів їх досягнення виробничий; товарний; збутовий; ринковий (суто маркетинговий); розвинутий
Залежно від мети діяльності комерційний; некомерційний
Залежно від видів продукції товарів; послуг
Залежно від рівня діяльності макромаркетинг; мікромаркетинг
У стандартній ситуації маркетинг повинен обслуговувати ринок кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції. Компанія та її конкуренти відправляють вироблену ними продукцію й інформацію про неї кінцевим споживачам – особисто чи через проміжні ланки (посередників). На всі діючі елементи цієї системи впливають однакові фактори навколишнього середовища (демографічні, економічні, екологічні, науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні). Кожна зі складових системи маркетингу вносить свій внесок у створення споживчої цінності. Таким чином, успіх компанії залежить не тільки від її власних дій, але і від того, наскільки добре потреби кінцевого споживача задовольняються всіма ланками ланцюга
Ефективна маркетингова діяльність підприємства неможлива без організації відповідних управлінських структур — відділів, бюро, секторів тощо. їхня діяльність має базуватись на таких принципах:
цілеспрямованість — відповідність місії, цілям, стратегії та політиці підприємства, спрямованість на розв'язання суто маркетингових проблем, пошук і задоволення потреб споживачів;
чіткість побудови — розумна спеціалізація, брак дублювання функцій, забезпечення єдності керівництва маркетинговою діяльністю, підконтрольність виконавців;
точна визначеність напрямів діяльності — орієнтація на конкретну концепцію, чіткий розподіл завдань та функцій кожного підрозділу й виконавця, вертикальних та горизонтальних зв'язків;
гнучкість — своєчасне реагування на зміни в навколишньому бізнес-середовищі;
скоординованість дій — комплексність маркетингових заходів для досягнення ефекту синергії;
достатня фінансова забезпеченість як з погляду виконання маркетингових дій, так і мотивації праці працівників маркетингових служб;
економічність — покриття витрат на маркетинг доходами від реалізації маркетингових заходів;
висока кваліфікація кадрів та їх постійна спеціальна перепідготовка;
активна політика — пошук ринків, споживачів, незадоволених потреб, творчі підходи до розв'язання поставлених маркетингових завдань.

Рис. 1.1 Алгоритм формування маркетингової діяльності[12]
Перший етап - проводиться дослідження ринку, на якому працює підприємство, визначається величина попиту і пропонування продукції, співвідношення між ними, реальна і потенційна місткість ринку та його сегментів, стан конкуренції, аналіз поведінки споживачів, тенденції та перспективи розвитку ринку тощо.
Другий етап - аналіз власного підприємства, його сильних та слабких сторін, з’ясовується концепція управління маркетингом та ідея його організації.
Існує п'ять основних підходів, щодо концепцій, на основі яких організації ведуть свою маркетингову діяльність:
- концепція вдосконалювання виробництва - споживачі будуть доброзичливі до товарів, які широко поширені й доступні, отже, зосередження зусиль на вдосконалені виробництва та ефективності системи розподілу;
- концепція вдосконалювання товару - споживачі будуть прихильні до товарів, що пропонують найвищу якість, кращі експлуатаційні властивості й характеристики, отже, треба зосередитись на удосконалюванні товару;
- концепція інтенсифікації комерційних зусиль - споживачі не будуть купувати товар підприємства в достатніх кількостях, якщо не буде докладено зусиль у сфері збуту й стимулювання продажів;
- концепція маркетингу - запорукою успіху досягнення цілей є визначення потреб і побажань цільових ринків, забезпечення задоволеності більш ефективними й більш продуктивними, ніж у конкурентів, способами;
- концепція соціально-етичного маркетингу - запорукою успіху досягнення цілей підприємства є визначення потреб і побажань цільових ринків, забезпечення задоволеності ефективнішими й продуктивнішими, ніж у конкурентів, способами з одночасним збереженням і зміцненням благополуччя споживача й суспільства в цілому [4, с.105].
Третій етап – визначення цілей та завдань діяльності маркетингової організаційної структури. Попереднє з’ясування концепції організації маркетингу на підприємстві дає змогу встановити його цілі та основні завдання:
виявлення існуючих і потенційних бажань покупців, реального й можливого попиту на товари і на цій підставі обґрунтування доцільності їх виробництва та збуту;
організація науково-дослідних та проектно-конструкторських робіт для створення продукції, яка позитивно відрізнялася б своєю якістю, конкурентоспроможністю і зручністю для споживачів від тієї, що вже є на ринку, модифікування продукції, узгодження її споживчих якостей із запитами ринку;
планування і координація виробничої, збутової і фінансової діяльності підприємства;
організація і вдосконалення системи та методів збуту продукції;
управління маркетинговою політикою цін;
планування і реалізація заходів комплексу маркетингової комунікації;
регулювання процесів виробництва, транспортування, пакування продукції, сервісного обслуговування споживачів;
контроль та аналіз маркетингової діяльності підприємства.
Четвертий етап – формування маркетингової організаційної структури.
Реалізацію маркетингових функцій на підприємстві здійснює маркетингова служба. Залежно від розмірів і спеціалізації підприємства, обсягів і виду продукції, каналів збуту, структури відділів маркетингу будуть різнитися. Найчастіше зустрічаються такі структури:
функціональна;
товарна;
ринкова;
товарно-ринкова.
Опорною серед них є функціональна. Функціональна організація служби маркетингу - відповідальність за виконання кожного функціонального завдання покладається на окрему особу або групу осіб. Функціональна організація є базовою для інших типів і найпоширенішою формою організації відділу маркетингу [4, с. 117].
П’ятий етап – розподіл функцій між виконавцями. Існує ряд підходів, які створюють умови для того, щоб процес виконання маркетингових функцій здійснювався послідовно і в одному напрямку.
Шостий етап – відповідно до визначеної структури, завдань та функцій відділу маркетингу здійснюється підбір працівників, які мають відповідати загальним вимогам: компетентність, високі моральні якості, пунктуальність, дисциплінованість, уміння керувати людьми, кругозір, ерудицію, стратегічне мислення, аналітичні здібності; мати підприємницькі здібності; відзначатися творчим, новаторським мисленням; вміти вести переговори, знати іноземні мови; мати спеціальну підготовку в галузі менеджменту та маркетингу.
Сьомий етап - формування маркетингової організаційної структури підприємства. Це розробка та запровадження системи стимулювання праці.
Восьмий етап - контроль за діяльністю, що дає змогу здійснювати коригувальні дії [4, с. 110].
Таким чином при формуванні маркетингової діяльності на підприємстві слід виявити основні функції маркетингу, а також визначити алгоритм, за допомогою якого буде формуватися маркетингова діяльність. Враховуючи розробку даних етапів, а також їх подальше застосування забезпечить ефективне функціонування маркетингової діяльності підприємства, сприятиме досягненню поставлених цілей та успішному функціонуванню у жорстких умовах сучасних економічних відносин.
Якщо виходити з класифікації теорії "керування маркетингом", запропонованої професором маркетингу Північно-Західного університету США Філіпом Котлером, то під "концепцією маркетингу" розуміється "порівняно новий підхід у підприємницької діяльності", який "стверджує, що основою досягнення цілей організації є визначення потреб цільових ринків і забезпечення бажаної задоволеності більш ефективними і більш продуктивними, чим у конкурентів, способами"[8.с.11]
Розглядаючи сутність поставленого питання ("яка концепція маркетингу?"), її можливо, по Ф.Котлеру, "на рівні явища" визначити за допомогою виразів типу: "Відшукайте потреби і задовольніть їх", "Виробляйте те, що можете продати, замість того щоб намагатися продати те, що можете зробити", "Любіть клієнта, а не товар", "Нехай буде по-вашому", "ви - наш бос", "Робити усе, що в наших силах, щоб максимально відшкодувати кожен витраченій клієнтом долар ціннісною значимістю, якістю й задоволеністю". Іншими словами, об'єктом основної уваги в "концепції маркетингу" Ф.Котлер визначає вивчення цільових клієнтів фірми з їх запитами і потребами. Фірма інтегрує і координує усю свою діяльність з розрахунком на забезпечення максимальної задоволеності клієнтів, одержуючи відповідний прибуток саме завдяки створенню і підтримці споживчої задоволеності.
Таким чином, згідно Ф.Котлеру, по своїй глибинній суті концепція маркетингу - це орієнтація на потреби і запити клієнтів, підкріплена комплексними зусиллями організації маркетингу, націленими на створення споживчої задоволеності як основи для досягнення цілей організації.
Ми є свідками могутнього трансформування економіки. У сучасних умовах маркетинг представляє підприємницьку діяльність організації, реалізовану відповідно до принципів маркетингової концепції керування підприємством з метою задоволення потреб замовника. На рисунку 1.2 показані основні елементи системи сучасного маркетингу.
Компанія
(маркетолог)
Постачальники


Ринок кінцевого споживача
Маркетингові посередники

Конкуренти


Рис. 1.2. Складові елементи системи маркетингу підприємства[10]
У стандартній ситуації маркетинг повинен обслуговувати ринок кінцевих споживачів в умовах наявності конкуренції. Компанія та її конкуренти відправляють вироблену ними продукцію й інформацію про неї кінцевим споживачам – особисто чи через проміжні ланки (посередників). На всі діючі елементи цієї системи впливають однакові фактори навколишнього середовища (демографічні, економічні, екологічні, науково-технічні, політико-правові, соціально-культурні). Кожна зі складових системи маркетингу вносить свій внесок у створення споживчої цінності. Таким чином, успіх компанії залежить не тільки від її власних дій, але і від того, наскільки добре потреби кінцевого споживача задовольняються всіма ланками ланцюга.
1.3. Організація маркетингової діяльності на підприємстві в сучасних умовах
Реалізація маркетингових планів, стратегій, програм неможлива без використання організаційних ресурсів найбільш раціональним способом. Маркетингова стратегія, програма і організація тісно пов'язані поміж собою. Добра стратегія за поганої організаційної структури і неналежного її функціонування, слабка стратегія за хорошої організаційної структури і належному її функціонуванні можуть призвести до невдачі на ринку. Більш того, запланована стратегія по ходу виконання часто корегується з метою її пристосування до умов ринку, які змінюються. У сьогоднішніх умовах дуже жорсткої конкуренції спроможність адаптуватися до змін у ринковому середовищі, знижувати витрати і підтримувати конкурентоспроможний рівень якості і сервісу має принципово важливе значення. Цьому сприятиме чітко налаштована організаційна структура, яка спроможна швидко реагувати на такі зміни.
Для кращого розуміння категорії "організація маркетингової діяльності" спочатку необхідно розібратися, що таке взагалі "організація" і "організаційна діяльність".
У загальному сенсі "організація" - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення певної загальної мети або сукупності цілей. Для того, щоб стати організацією, така група людей має відповідати наступним вимогам:
наявність щонайменше двох людей, які вважають себе часткою цієї групи;
наявність щонайменше однієї мети, яку приймають у вигляді загальної усі члени даної групи,
наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти визначеної мети (сукупності цілей).
Потреба у організаційній діяльності обумовлена наступними причинами:
для досягнення своїх цілей люди вимушені об'єднуватися;
будь-яка спільна діяльність буде більш ефективною, якщо для кожного члена будь-якого колективу визначено:
що він має робити,
за що він несе відповідальність,
хто контролює його діяльність.
Відповідь на ці три питання визначає організаційну роль члена будь-якого колективу. Сукупність і взаємозв'язки організаційних ролей утворюють організаційну структуру підприємства.
В організаційній діяльності виділяють три основних напрямки:
визначення норм керованості, тобто визначення тієї кількості людей, якою ефективно може керувати керівник;
установлення взаємовідносин, повноважень і відповідальності, які пов'язують керівників різних рівнів та їх підлеглих;
формування організаційної структури підприємства, тобто його поділ на підрозділи і установлення зв'язків між ними.
На формування оптимальної маркетингової організаційно структури впливають такі чинники:
-сукупність цілей компанії - організація має забезпечувати:
1) виконання запланованих завдань,
2) мобільність організації,
3) вмотивованість персоналу і реалізацію його творчого потенціалу,
4) ефективність управління компанією і координацію маркетингової діяльності;
-умови маркетингового середовища - зовнішні умови (конкуренція, зовнішні канали збуту, кількість та величина ринків, обсяги, структура потреб і купівельна спроможність споживачів, економічна політика держави, стан розвитку науки і техніки, правове і суспільні відносини), внутрішні умови (величина компанії і вік її матеріально-технічної бази, кількість продуктів, що випускаються та їх різнорідність, кваліфікація персоналу, фінансовий потенціал, канали збуту.
Процес організаційної діяльності включає наступні етапи:
Установлення цілей підприємства.
Виявлення і класифікація видів діяльності потрібних для досягнення цілей.
Групування цих видів діяльності виходячи з ефективного використання ресурсів.
Формування структурних підрозділів, визначення їх цілей, що стоять перед ними.
Наділення керівників підрозділів повноваженнями, достатніми для досягнення цілей, що стоять перед ними.
Вертикальна і горизонтальна взаємоув'язка цих підрозділів, посадових зв'язків і інформаційних потоків.
В основі побудови організаційних структур лежать два основних принципи:
єдності мети, відповідно до якого організаційна структура є ефективною, якщо вона сприяє співробітництву людей при досягненні цілей організації;
ефективності, відповідно до якого організаційна структура є ефективною, якщо вона сприяє досягненню цілей за мінімальних небажаних наслідків або витрат.
Організація маркетингової діяльності включає до свого складу такі завдання.
побудову (удосконалення) організаційної структури маркетингу;
підбір фахівців з маркетингу (маркетологів) належної кваліфікації;
розподілення завдань, прав і відповідальності в системі управління маркетингом;
створення умов для ефективної роботи працівників маркетингової служби (організація їх робочих місць, надання необхідної інформації, засобів оргтехніки тощо);
організацію ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами підприємства.
Виходячи з цього, організаційна структура маркетингу визначає системну сукупність функцій, а через них й впорядкованість завдань, посад, повноважень і відповідальності, на основі яких підприємство здійснює маркетингову діяльність.
Організація маркетингового управління діяльністю підприємств – це процес забезпечення результативної діяльності підприємств на основі внутрішньої та зовнішньої взаємодії в умовах динамічного маркетингового середовища, спрямований на досягнення встановлених маркетингових цілей та забезпечення ефективності маркетингового управління.
Необхідність та практична значущість організації маркетингового управління обумовлені зниженням результативності діяльності підприємств в умовах ринку, підвищенням інтенсивності конкурентної боротьби, нестабільністю маркетингового середовища.
У процесі організації маркетингового управління діяльністю підприємств необхідно дотримуватись таких вимог:
– відповідність зовнішнім умовам;
– відповідність місії та цілям підприємства;
– забезпечення гнучкості реагування на зміни, що відбуваються в маркетинговому середовищі;
– налагодження комунікаційних зв’язків;
– створення умов для реалізації функцій маркетингового управління.
Система організації маркетингового управління діяльністю підприємств, як показано на рисунку 1.3, охоплює такі елементи:
– інформаційне забезпечення;
– організаційна структура управління підприємством;
– кадрове забезпечення;
– комунікаційні зв’язки;
– організаційна культура;
– стратегічні зміни.
Діюча організаційна структура управління підприємством має забезпечити ефективність діяльності підприємства [13, с.115].
Організаційна структура управління підприємством має бути досить гнучкою, щоб забезпечити можливість швидко реагувати та адаптуватись до змін, які відбуваються в маркетинговому середовищі; достатньо простою, щоб мінімізувати можливість виникнення перешкод, конфліктів між різними ланками управління й окремими працівниками.
Система маркетингу підприємства включає три основні елементи:
- організаційно-управлінський елемент - це служба з організації маркетингу в підприємстві; її основне завдання - забезпечити підрозділи підприємства необхідною ринковою інформацією і координувати їхню роботу з орієнтацією на вимоги ринку;
- дослідницький елемент - це методичні та інформаційні прийоми і процедури дослідження всієї маркетингової діяльності підприємства, включаючи його ринкову, асортиментну, цінову, рекламну та інші сфери діяльності;
- програмно-контрольний елемент - цільові програми і контроль маркетингу в підприємстві, що переслідують мету формування стратегії, тактики й оперативної ринкової діяльності підприємства на різні періоди часу з орієнтацією на реальну ситуацію і потенційні можливості підприємства. Принципову схема системи маркетингу наведено в рис. 1.3.
Зовнішнє середовище:
-економіка;
-політика;
-правові обмеження;
-соціальна сфера та інше;
Внутрішнє середовище:
-фінанси;
-технологія;
-кадри;
-організація та інше.
Цілі підприємства:
отримання прибутку;
повернення праці персоналу;
оплата праці персоналу;
соціальна відповідальністьЦілі маркетингу:
задоволення потреб;
досягнення переваг над конкурентами;
зовоювання частки ринку;
забезпечення зростання прибутку

Система інформації та управління


Аналіз :
- ринкові ситуації;
- поведінки покупці;
- поведінки конкурентів; продукції


Планування :
нових товарів
ринків виробництва
(вибір)
нових ринків (прогнозування)Маркетингові рішення щодо товару, розподілу, проектування, ціни


Аналіз і контроль за виконанням рішенні

Рис. 1.3. Система організації маркетингового управління діяльністю підприємства[5].
Основні особливості маркетингової системи управління підприємницькою діяльністю полягають у:
o орієнтації на потреби ринку збуту - є важливою ознакою маркетингової стратегії управління підприємством;
o ситуаційному характері управління - прагнення спрогнозувати варіанти можливих ситуацій на ринку і мати у своєму "портфелі" набір альтернативних стратегічних рішень;
o дійовій системі безперервного збору й обробки інформації - до неї належать такі параметри, як обсяг і структура необхідної інформації, способи її ефективного пошуку і збору, методи передачі, обробки і збереження інформації, напрями передачі інформації після обробки;
o стратегії активного впливу - характеризує відмовлення від тактики пасивного пристосування до ринкових умов і перехід до політики впливу на ринок збуту конкретного споживача продукції;
o підприємницькій ініціативі - передбачає постійну розробку нових конкурентоспроможних ідей, їхнє оперативне впровадження;
o проникненні на нові ринки з масовими недорогими товарами, пропозиції товару з високими якісними характеристиками на базі ключових технологій;
o організації масового збуту товарів, що дозволяють задовольнити дійсний попит;
o використанні стандартизованих програм маркетингу на всіх товарних ринках світу;
o завоюванні лідируючих позицій на ключових ринках збуту і залучення потенційних конкурентів як партнерів з маркетингу.
З метою забезпечення результативності маркетингового управління необхідно, щоб організаційна структура управління підприємством відповідала таким вимогам:
– наявність у складі підприємства служби маркетингу або фахівців з маркетингу (залежно від розмірів підприємства та специфіки його діяльності);
– оптимальність розподілу прав та обов’язків;
– ефективність делегування повноважень;
– висока якість розробки та дотримання нормативних документів, що забезпечують маркетингове управління (положення про службу маркетингу, посадові інструкції фахівців з маркетингу);
– адаптивність;
– простота.
Неможливо організувати ефективне маркетингове управління без відповідного інформаційного забезпечення. При цьому дуже важливо, щоб інформація була релевантною, актуальною, своєчасною, повною, достовірною, оперативною, оскільки від цього залежить правильність та своєчасність прийняття управлінських рішень. Крім того, на підприємствах має бути автоматизований процес збору, аналізу, систематизації даних [5, с.22].
Процес організації маркетингового управління супроводжується комунікаціями між працівниками, між різними рівнями управління, із зовнішнім середовищем. При цьому важливо забезпечити якісні комунікаційні зв’язки за всіма напрямками, оскільки від цього залежить швидкість і своєчасність прийняття необхідних маркетингових рішень. У процесі комунікацій можуть виникати бар'єри (організаційні, семантичні, міжособистісні, культурні тощо), для подолання яких необхідно зацікавити учасників процесу комунікації в забезпеченні ефективності комунікаційного процесу, проводити з працівниками роз’яснювальну роботу, підвищувати рівень відповідальності персоналу за результативність комунікацій, чітко структурувати комунікаційні повідомлення, налагодити зворотний зв'язок.
Іншою складовою системи організації маркетингового управління діяльністю підприємств є кадрове забезпечення. Оскільки в умовах ринкової економіки персонал розглядається як стратегічний ресурс підприємства, то необхідно особливу увагу приділяти процесу підбору і відбору персоналу.
У процесі підбору персоналу доцільно визначити потреби в персоналі (кількісні та якісні), дослідити ринок праці, визначити джерела залучення персоналу (з урахуванням їхніх переваг і недоліків), визначити вимоги до персоналу. Під час відбору персоналу відбувається пошук претендентів, аналіз відповідності претендентів встановленим вимогам, визначення критеріїв відбору персоналу, вибір найбільш відповідних претендентів, забезпечення трудової адаптації нових працівників.
Організаційна культура є невід’ємним елементом організації маркетингового управління діяльністю підприємств. Організаційну культуру підприємства характеризують: стиль управління, характер комунікаційних зв’язків підприємств, рівень формалізації корпоративної культури, форма прийняття управлінських рішень, рівень конфліктності та методи вирішення конфліктів, морально-психологічний клімат у колективі.
У процесі організації маркетингового управління невід'ємним є проведення стратегічних змін. Стратегічні зміни мають чітко плануватись й охоплювати не лише процеси перебудови організаційної структури управління, а й всі процеси, пов’язані із здійсненням маркетингової діяльності. При цьому важливо забезпечити участь максимально можливої кількості працівників у реалізації стратегічних змін, своєчасно виявляти причини опору стратегічним змінам і розробляти заходи щодо їхнього подолання [9, c.91].
Таким чином, впровадження системи організації маркетингового управління буде сприяти підвищенню результативності маркетингового управління і, як наслідок, підвищенню ефективності діяльності підприємств і зміцненню їхніх позицій на ринку.

РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПАТ "АВТОБАЗА№1"
2.1. Загальна характеристика ПАТ "Автобаза№1"
«Автобаза № 1» тресту «Київшляхбуд-1» була створена в 1969 році і входила до складу Міністерства будівництва та експлуатації автомобільних доріг УРСР.
Основною сферою діяльності підприємства є перевезення будівельних вантажів для будівництва і реконструкції магістральних автомобільних доріг.
Спільно з дорожньо-будівельними організаціями були побудовані основні автомагістралі: Ленінград-Київ-Одеса; Чоп-Київ-Харків; Київ-Дніпропетровськ.
У 1986 році «Автобаза № 1» тресту «Київшляхбуд-1» приймала активну участь у ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС, за що в той час була почесно нагороджена, а також отримала велику кількість подяк і нагород від уряду.
У 1994 році колектив автобази створив товариство покупців і викупив у держави основні та оборотні кошти, будівлі та споруди, автомобілі, а також все необхідне для нормальної роботи транспортного підприємства. Завдяки чому було засноване Акціонерне товариство закритого типу «Автобаза № 1» з колективною формою власності.
19.04.2011р. згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» Акціонерне товариство закритого типу «Автобаза№1» змінило своє найменування на Публічне акціонерне товариство «Автобаза №1» (ПАТ «Автобаза № 1») .
Товариство зареєстроване Дарницькою районною у місті Києві державною адміністрацією 12 жовтня 1994 року, запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР № 1 065 120 0000 003877. Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту та у відповідності до чинного законодавства України.
Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Колекторна, буд. 17.
Товариство є юридичною особою – господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
Статутний капітал Товариства становить 100 611 (сто тисяч шістсот одинадцять) гривень.
Вже більше 40 років спеціалізується на наданні транспортних послуг, з них більше 15 років здійснює міжнародні перевезення вантажів автомобільним транспортом по Україні, Росії, Білорусі та країнам Західної Європи - Німеччина, Бельгія, Голландія, Данія.
ПАТ «Автобаза № 1» зросла на базі державного автотранспортного підприємства і за короткий період, змогла досягти високих позицій на українському ринку автоперевезень, а також на міжнародному ринку автотранспортних фірм та компаній України.
Загальна площа виробничих приміщень по ремонту і технічного обслуговування автомобілів становить 3045 кв.м. На всіх дільницях працюють професійні фахівці з усіх видів ремонту і сервісу. На території підприємства працює автозаправна станція.
Технічна база підприємства, рухомий склад, надання послуг і виконання робіт відповідають нормам і вимогам загальноприйнятим у розвинених європейських країнах.
Маючи в наявності 35 одиниць транспорту, ПАТ «Автобаза № 1» успішно надає транспортні послуги на міжнародних сполученнях. Для виконання поставлених завдань підприємство має тягачі марки Renault, Volvo, а так само напівпричепи фірми Кегель, і Schmitz.
Поряд з іншими автотранспортними підприємствами, наша компанія рухається в ногу з часом, і постійно оновлює парк своїх вантажних автомобілів, а також займається удосконаленням контролю по пересуванню транспортних засобів для оптимізації всього процесу доставки вантажу від відправника до вантажоодержувача.
Всі автопоїзда забезпечені GPS навігацією, і управляються водіями, які постійно проходять курси підвищення кваліфікації. Крім цього всі наші автомобілі забезпечені всіма видами страхування. ПАТ «Автобаза №1» є дійсним членом АсМАП України. Завдяки активному членству в АСМАП Україна підприємство має можливість доставляти вантажі під ТІР-карнетом.
Стабільна і якісна робота автобази отримала належну оцінку і визнання серед українських та зарубіжних партнерів.
Крім основного роду діяльності нашого підприємства, з доставки вантажів, ПАТ «Автобаза № 1» надає авторемонтні послуги для вантажних автомобілів різних марок.
Ремонтна майстерня має в наявності високотехнологічне обладнання для діагностики і ремонту тягачів та напівпричепів, а також високо кваліфікованих фахівців, які готові виконувати завдання різного рівня складності.
Основними споживачами послуг по автотранспортним перевезенням є фірми, які здійснюють міжнародні перевезення. Такі, як: ДП «ЕТГ-Україна», ТОВ «Треал-Транс», ТОВ «Горизонт-СМ», ТОВ «Рідний край», ТОВ «Фреза», ІСТ Логістик А / S, «С. К. Джонсон», ТОВ «Торгова група« Мартекс », ТОВ «МакРоад », ДП «ФМ Ложістік Дніпро »та інші.
«ПАТ «Автобаза №1» є публічним акціонерним товариством і головним органом управління в ньому виступають Загальні збори акціонерів. В безпосередньому підпорядкуванні Зборів акціонерів знаходиться Правління. Правління очолює Голова Правління, який має заступників, серед яких головний інженер (перший заступник), начальник управління фінансів і збуту, головний економіст і начальник управління матеріально-технічного забезпечення тощо.
Протягом звітного періоду середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу становить 65 осіб, позаштатних працівників, осіб, які працюють за сумісництвом та осіб, які працюють на умовах неповного робочого часу немає. Фонд оплати праці в звітному році становив 1148 тис. грн. і в порівнянні з попереднім роком фонд оплати праці зменшився. Кадрова програма спрямована на забезпечення рівня кваліфікації працівників операційним потребам емітента: Товариство на постійній основі здійснює навчання працівників з метою підвищення рівня їх кваліфікації відносно операційних потреб в підприємстві, проводить соцiально-психологiчнi дослідження у сферах мотивації персоналу, адаптації молодих працiвникiв та iнше.
Співробітники автобази мають стаж роботи понад 10 років, і мають високі професійні якості. Колектив підприємства стабільний і згуртований. Найважливішим критерієм у роботі є: якісне перевезення вантажу, без пошкоджень і в найкоротші терміни, без порушення митних правил.
Підприємство займається :
перевезеннями по Україні та Міжнарадними перевезеннями ;
орендою приміщень;
ремонтними роботами вантажного транспорту.
Основними завданнями підприємства «Автобаза №1» при організації перевезень вантажів є:
забезпечення високого рівня обслуговування замовників;
виконання існуючих планів перевезень;
повне задоволення потреб замовників в автомобільних перевезеннях;
ефективне використання транспортних засобів, підвищення
продуктивності праці, максимальне зниження транспортних витрат.
Система організації перевезень повинна забезпечувати:
координацію роботи всіх підрозділів і працівників підприємства «Автобаза №1»;
оптимальну організацію руху;
ефективне використання рухомого складу автотранспорту;
рентабельність перевезень;
безпеку руху;
доставку вантажів в найкоротші терміни.
ПАТ «Автобаза№1» займаеться міжнародними вантажними перевезеннями:
- використовується документ - товарно-транспортна накладна автомобільного транспорту - CMR, в ній вказуються дані про вантаж, місце і дату її складання, найменування і адресу відправника, перевізника, одержувача та ін. У Той же час CMR є страхуванням вантажу. При міжнародних автомобільних перевезеннях використовується документ - книжка МДП (корнет TIR).Цей документ призначений для спрощення перетину митних меж, оскільки відповідно до міжнародної конвенції вантаж, що перевозиться автомобільним транспортом з корнетом, зазвичай звільняється від митного огляду в проміжних митних постах і є страхуванням перед митними органами.
Транспортно-експедиційне обслуговування здійснюється в наступній послідовності:
1 етап (до укладення контракту): аналіз кон'юнктури ринків транспортних послуг (тарифні ставки, фрахт тобто вартість доставки одиниці вантажу різними засобами транспорту); розрахунок транспортних витрат з урахуванням базисних умов - кошторис транспортних витрат.
2 етап (в процесі реалізації угоди полягає договір з транспортно-експедиційною фірмою) : готуються усі необхідні документи; готується товар; оформляється страхування вантажу; виконуються митні, санітарні, ветеринарні формальності; оформляється ГТД (вантажна митна декларація), паспорт угоди; оплачуються податки, мита, збори; організовується стеження за просуванням транспорту (від вантажовідправника до вантажоодержувача).
3 етап (після завершення угоди): виробляються додаткові взаєморозрахунки, якщо вони з'явилися; при необхідності пред'являється позов, претензії до транспортно-експедиційних служб, якщо вони з'явилися. Оформляється необхідна документація з урахуванням позовної давності. До транспортно-експедиційних операцій відносяться:
вибір раціонального виду транспорту з урахуванням вартості доставки і термінів переміщення;
організація накопичення вантажу, зберігання на складах;
упаковка та комплектація;
забезпечення контейнерних перевезень в оптимальному режимі;
підготовка необхідних транспортних і грузосопроводительных документів; здійснення розрахунків з перевізником;
оформлення комерційних актів (псування, недостачі, ушкоджень і т. д.); підготовка транспорту до перевезення режимних вантажів (вогненебезпечних, вибухонебезпечних).
Детальныше зупинимось на певних елементах контракту:
Товаросупровідними документами при здійсненні зовнішньоекономічних операціях є:
копія контракту.
митна накладна - є підставою для відшкодування експортного ПДВ або нарахування податкового кредиту при імпорті.
рахунок фактура або інвойс.
пакувальний лист
сертифікат якості
сертифікат відповідності - якщо параметри даного товару потрапляють під обмеження в державі контрагента.
сертифікат підтвердження доставки - пред'являється органам податкової служби для підтвердження підстави розрахунку ПДВ, або його копія надається контрагенту – якщо це передбачено договором.
сертифікат походження - впливає на розмір ввізного митного збору або на можливість перетину товаром межі України.
сертифікат кінцевого споживача – застосовується для товару, який має подвійний характер використання і імпортується в держави, уряд яких
не підписав деякі ремілітаризаційні конвенції ООН.
Хотілося б відзначити, що основними показниками, що розглядаються
замовниками в даний час при замовленні автомобілів є:
- якість пропонованої підприємством продукції, тобто визнання
продукції у світі, наявність у підприємства відповідних ліцензій і сертифікатів якості;
- другий не менш важливий показник – терміни виготовлення продукції. Даний показник при розгляді тендерних пропозицій буває навіть при небагато більшій ціні має вирішальне значення;
- ціна продукції – вона повинна відповідати якості продукції і бути
конкурентоздатною при пропозиції;
- останнім часом з'явився ще один показник – терміни оплати
поставленої замовнику продукції, тобто не 100 % оплата за продукцію, а, приміром, 20 % - передоплата, 30% - по факту готовності, 30% - після відвантаження й останній платіж протягом місяця з моменту отримання товару імпортером, хоча події в світовій економіці змушують повертатись до умов оплати повної вартості продукції.
Слід також зазначити, що ПАТ №Автобаза№1» намагається моментально реагувати на ситуацію, що постійно змінюється. Про це говорить велика кількість використовуваних форм розрахунків, застосовуваних у зовнішньоекономічній діяльності.
ПАТ «Автобаза№1» позиціонує себе як один із лідерів в галузі вантажних автоперевезень по території Києва, України, СНД і Європи. Стратегічний потенціал компанії достатній для того, щоб провадити диверсифіковану політику надання послуг.
Безумовна перевага ПАТ №Автобаза№1» у тому, що підприємство знаходиться на ринку вже понад 40 років, і за цей час менеджмент компанії сформував настільки усталену клієнтську базу, що на її зміну можуть вплинути лише вагомі економічні чинники, зокрема загальна економічна криза, стагнація виробничого сектору, розрив торговельних відносин на рівні країн. Саме керівництво компанії позиціонує її як учасника ринку вантажних перевезень із великим досвідом здійснення міжнародних перевезень, власним автопарком і висококваліфікованим персоналом.
На сьогодні ПАТ №Автобаза№1» надає такі послуги:
- послуги з міжнародних перевезень за напрямками (Росії, Білорусі та країнам Західної Європи - Німеччина, Бельгія, Голландія, Данія.)
- послуги з перевезень вантажів по всіх регіонах України.
Успішна і своєчасна доставка вантажу від відправника до одержувача залежить від транспорту, який використовує вантажоперевізник, і в цьому контексті ПАТ №Автобаза№1» » є унікальним підприємством, оскільки підбір транспорту здійснюється напряму замовником послуги перевезення. Це дозволяє знизити витрати на перевезення вантажу, а також мінімізувати можливі ризики шляхом перенесення відповідальності за прийняття рішення безпосередньо на замовника послуг. Водночас ПАТ №Автобаза№1» є споживачем низки послуг, а також специфічної продукції, від вартості яких залежить і вартість послуг самого підприємства.
2.2. Аналіз фінансово-господарської діяльності ПАТ «Автобаза №1»
Аналізуючи господарсько-економічну діяльність ПАТ «Автобаза№1», доцільно зупинитися на фінансовій складовій та зокрема на деяких фінансових показниках.
Основним видом діяльності Товариства, за рахунок якого було отримано більше 10% доходу у звітному році є надання транспортно-експедицiйних послуг та здавання в найм (оренду) нерухомого майна. Сума виручки за даними видами послуг склала 11 761 тис.гривень. Послуги надавались резидентам України та не експортувались. Перспективність виконання робіт та надання послуг полягає в застосуванні новітніх технологій та розширенні асортименту та переліку товарів, робіт та послуг, а також їх якості. Господарська діяльність Товариства не залежить від сезонних змін. Товариство надає транспортнi послуги, як на пiдставi укладених довгострокових договорiв, так i разових заявок клiєнтiв. Основні клієнти – фізичні та юридичні особи – резиденти України. Основним ринком збуту є територія України, Росії, Білорусії та країни Західної Європи - Німеччина, Бельгія, Голландія, Данія, основні клієнти – фізичні та юридичні особи – резиденти та нерезиденти України. Основними ризиками в діяльності Товариства є зміни у податковому законодавстві та порушення термінів розрахунків з боку контрагентів. Також негативно впливають на діяльність Товариства загальнодержавні особливості, а саме: постійні фiнансово-економiчнi зміни, політична ситуація, податкова політика. Всі ці фактори можуть призвести до зменшення обсягів виконуваних робіт та надаваних послуг та призвести до зменшення прибутку підприємства. Заходи ПАТ «Автобази№1» щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту полягають в оперативному реагуванні на зміни у податковому законодавстві, розширенні номенклатури та якості послуг. Основними каналами збуту є укладання разових та довгострокових договорів на надання послуг, основними методами продажу є адресна та загальна реклама. При наданні послуг сировина не використовується. Стан розвитку галузі, у якій здійснює свою діяльність підприємство характеризується перевищенням пропозиції над попитом, не здійснює впровадження нових технологій та товарів на український ринок, положення підприємства на ринку характеризується як стабільне. Товариство не займає домінуючого положення на ринку; галузь, у якій здійснює свою діяльність підприємство характеризується середнім рівнем конкуренції та передбачає можливість збільшення частки ринку у цій галузі. Товариство передбачає у перспективі суттєве розширення діяльності як у кількісному обчисленні, так і територіальному. Товариство не має постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання.
Агрегований баланс ПАТ «Автобаза№1» подано в додатку А. Головна проблема фінансового аналізу не в тому щоб розрахувати показники, а оцінити їх значення (табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Аналіз показників ліквідності ПАТ "Автобаза№1" в 2013 – 2015 рр.
Назва показника Формула 2013 2014 2015 Норма-тивне значення
Коефіцієнт покриття Сума оборотних активів/Сума поточних зобов’язань 1,01 1,055 1,14 >1
(або2)
Коефіцієнт швидкої ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції, дебіторська заборгованість/Поточні зобов’язання 0,31 0,22 0,6 0,6 –0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові засоби та їх еквіваленти, поточні фін. інвестиції/Поточні зобов’язання 0,07 0,064 0,2 > 0,2
Чистий оборотний капітал, тис. грн. Сума оборотних активів – Сума поточних зобов’язань 0,9 6,1 23,5 > 0
Коефіцієнт абсолютної ліквідності не досягав бажаного рівня в 2013-2014 рр., але в 2015 році показник зріс і становить 0,2. А це в свою чергу говорить про збільшення наявності грошових коштів на 26,3 тис. грн. 
В 2015 році відбувся і ріст чистого капіталу. А це в свою чергу показує збільшення наявності грошових коштів та ріст дебіторської заборгованості. Підприємство може сплатити поточні заборгованості. Зростання чистого оборотного капіталу свідчить про спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання та розширити поточну діяльність.
Для системної оцінки ефективності використання основного і оборотного капіталу ПАТ "Автобаза№1" розрахуємо коефіцієнти (показники) рентабельності (див. табл. 2.2.).
Таблиця 2.2Аналіз прибутковості ПАТ "Автобаза№1" за2013-2015 рр.
№ Показники 2013 рік
2014 рік 2015 рік Темп зміни
порівнян-ня з 2013 р., % порівнян-ня з 2014р.,%
1. Доход (виручка) від реалізації продукції, тис. грн. 355,8 380,5 441,2 124,0 115,9
2. Непрямі податки та інші вирахування з доходу, тис. грн. 17,2 20,8 27,0 156,9 129,8
3. Чистий доход від реалізації продукції, тис. грн. 338,6 359,7 414,2 122,3 115,1
4. Інші операційні доходи, тис. грн. 32,9 59,6 101,7 309,1 170,6
6. Разом чисті доходи, тис. грн. 371,5 419,3 515,9 138,8 123,0
7. Матеріальні затрати, тис. грн. 13,5 16,9 21,6 160,0 127,8
8. Витрати на оплату праці, тис. грн. 98,7 103,7 120,5 122,0 116,2
9. Відрахування  на соціальні заходи, тис. грн. 7,5 9,7 11,4 152,0 117,5
10. Амортизаційні відрахування, тис. грн. 33,5 31,3 28,2 84,2 90,1
11. Інші операційні витрати, тис. грн. 19,0 26,1 32,4 170,5 124,1
у тому числі єдиний податок, тис. грн. 16,5 19,0 24,0 145,4 126,3
12. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 168,9 187,6 235,7 139,5 125,6
13. Інші звичайні витрати, тис. грн. - - - - -
14. Разом витрати, тис. грн. 341,1 375,3 449,8 131,8 119,8
15. Чистий прибуток, тис. грн. 30,4 44,0 66,1 217,4 150,2
16. Коефіцієнт чистої рентабельності реалізованої продукції 0,085 0,11 0,15 176,0 136,3
17. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 0,046 0,062 0,09 195,6 145,0
18. Коефіцієнт рентабельності загального капіталу 0,58 0,60 0,73 125,8 121,6
Аналізуючи основні показники діяльності  ПАТ "Автобаза№1", встановлено, що чистий прибуток в 2015 році зріс на 50,2% в порівнянні з 2014 роком та 117,4% в порівнянні з 2013 роком, тобто ми спостерігаємо плавну, але чітку тенденцію до зростання прибутку, розвитку діяльності. Цей ріст відбувся насамперед за рахунок збільшення інших операційних доходів, а також через зростання реалізації продукції.
В проаналізованому підприємстві чиста рентабельність реалізованої продукції 2013 році становила 0,085(8,5%), а в 2014 році – 0,11 (11%), в 2015 році – 0,15 (15%). Відповідно і спостерігається ріст рентабельності власного капіталу та рентабельності загального капіталу.
Ріст коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може бути орієнтиром для оцінки конкурентоспроможності продукції, а зниження коефіцієнта – означати зменшення попиту на продукцію.
Стан зносу основних засобів. Первинна вартість на балансі станом на 31.12.2013 р., складала 87 650 тис. грн, при чому знос станом на 31.12.2013 р. складав 61 795 тис. грн, що свідчить про швидкі темпи зносу технічних засобів, в тому числі автомобільного парку, а також про намагання підприємства залучити додаткові кошти шляхом збільшення величини амортизаційних відрахувань. Станом на 31.12.2013 року виробничі запаси складали 848 тис. грн; товари – 290 тис. грн.; незавершене виробництво – 1099 тис. грн. З одного боку така величина запасів та незавершеного виробництва свідчить про потужність виробничого потенціалу компанії в короткотерміновій перспективі, але з іншого – понад 2 млн грн. активів перебувають у недостатньо ліквідній формі,дляможливогопокриттярозривів,пов’язанихіз загальним погіршенням економічної кон’юнктури в країні .
Неефективність фінансового менеджменту простежується і в контексті аналізу дебіторської заборгованості. На початок 2014 року загальний обсяг дебіторської заборгованості складав 11,2 млн. грн. При цьому лише 3,3 млн.грн. – дебіторська заборгованість по розрахункам із бюджетом, тобто це планові затримки у зв’язку із закінченням фінансового року, але 6,6 млн. грн.– це дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги 6612 тис. грн, стягнення якої має відбуватися системно та швидко з метою насичення підприємства ліквідними платіжними засобами. Разом з тим залишок грошових коштів на поточному рахунку в банку на початку 2014 року становив 530 тис. грн. Що стосується кредиторської заборгованості, то її величина на початок 2014 року сягала 6,5 млн. грн., 55% з яких складала заборгованість за товари, роботи, послуги, а 1,1 млн. грн. – заборгованість з поплати праці. При цьому довгострокові фінансові зобов’язання станом на початок 2014 року становили 9663 тис. грн. [107].
Статутний капітал ПАТ «Автобаза№1» становить 1 млн грн та поділений на 50 000 простих іменних акцiй номiнальною вартiстю 20 грн кожна, випущених в бездокументарнiй формi iснування, якi розподiляються мiж акцiонерами. Акцiонерами пiдприємства є власники товариства, в кiлькостi 199 осiб, яким належить 100% акцiй. Резервний капiтал ПАТ «Автобаза№1» за результатами дiяльностi за 2013 рiк не нараховувався та на початку 2014 року складав 250 тис. грн. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2013 рiк з урахуванням вирахувань на податок на додану вартiсть (4238 тис.грн.) склав 91596 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукції склала 85 814 тис.грн; сума iнших операцiйних доходiв склала 6497 тис.грн; сума iнших доходів від операційної дiяльностi на 31.12.2013 р. становить 1626 тис.грн. За 2013 рiк сума адмiнiстративних витрат складає 6470 тис.грн, сума витрат на збут – 408 тис.грн, iнших операційних витрат становить 4091 тис. грн. Сума чистого прибутку за 2013 рiк становить 1220 тис. грн. [107].
Що стосується фінансової стабільності підприємства, то найбільш точну оцінку її стану можна отримати із застосуванням показника ймовірності банкрутства, який розраховується наступним чином:
Z = 1,2 × (оборотний капітал/активи балансу) + 1,4 × [(виручка від реалізації + фонд цільового фінансування + нерозподілений прибуток (непокритий збиток))/ активи балансу] + 3,3 × (виручка від реалізації / активи балансу) + 0,6 × (статутний фонд/ сума зобов’язань) + (чиста виручка від реалізації / активи балансу). Підставивши відповідні показники в розрахункових величинах млн грн, отримуємо таке:
Z = 1,2 х (14,1/41,3) + 1,4 х [(95,8+0,25+23,1) /41,3] + 3,3 х (95,8 / 41,3) + 0,6 х (1 / (9,7+6,5)) + (91,6 /41,3) = 14,30
Таким чином, станом на початок 2015 року ПАТ «Автобаза№1» є фінансово стабільним, оскільки показник ймовірності банкрутства є більшим за нормативне значення.
За результатами аналізу фінансово-економічної діяльності ПАТ«Автобаза№1», можна зробити такі висновки:
- показники платоспроможності ПАТ «Автобаза№1» коливалися протягом аналізованого періоду, але майже всі показники окрім коефіцієнту негайної абсолютної ліквідності в 2014 році перевищували нормативні значення;
- стале зростання загального коефіцієнта покриття та проміжного коефіцієнта покриття протягом всього аналізованого періоду демонструє поступове збільшення величин власних коштів в загальній структурі капіталу коливання коефіцієнта фінансової автономії свідчить про пошуки менеджментом підприємства ефективних шляхів управління фінансовими потоками, однак низькі показники коефіцієнта заборгованості демонструють неефективність обраної фінансової стратегії;
- низькі показники чистої рентабельності підприємства на тлі достатньо високих показників рентабельності наданих послуг демонструють необхідність концентрації менеджменту ПАТ «Автобаза№1» на тих напрямах діяльності, що мають більшу прибутковість, тобто на міжнародних вантажних перевезеннях та перевезеннях вантажів в межах України без диверсифікації діяльності в напрямку надання супутніх сервісних та логістичних послуг.
Виходячи з проведеного аналізу ПАТ "Автобаза№1" спостерігається стабільна тенденція його розвитку.
Отже, отримаємо графік ПАТ «Автобази№1» в якому буде показано показники ліквідності та платоспроможності від 2013-2015рр. (рис. 2.1. Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Автобаза№1» за 2013-2015 рр. )

Рисунок 2.1 - Динаміка показників ліквідності та платоспроможності ПАТ «Автобаза№1» за 2013-2015 рр.
З огляду на проведений вище аналіз, в умовах ПАТ «автобаза№1» у
контексті формування маркетингової стратегії, особливий акцент необхідно робити саме на організаційну та економічну складові.
ПАТ «Автобаза№1» надає транспортні послуги вантажним автомобільним транспортом по Україні, Росії, Білорусі та країнам Західної Європи - Німеччина, Бельгія, Голландія, Данія. Виходячи с цього можна проаналізувати динаміку перевезення в цих країнах (Рис.2.2. Міжнародні перевезення в країни СНД в 2015 р.млн.грн. за 2013-2015рр.)

Рисунок 2.2. Міжнародні перевезення в країни СНД та за кордон за 2013-2015рр млн..грн.
Як показано на рис. 2.2. у 2015 р. Надання транспортних послуг в країни СНД зменшився порівняно з минулими роками, цьому сприяло політичне становище, а саме війна. Але надання транспортних послуг за кордон збільшилась в порівнянні з минулими роками і в майбутньому ця тенденція також буде зростати . Тому доцільно буде розширювати свій ринок, а сама почати надавати транспортні послуги в такі країни як Туреччина, Румунія, Болгарія. Тому доцільно буде налагоджувати зв’язки з цими закордонними партнерами для досягнення та розширення свого бизнесу.
Важливим кроком на шляху визначення можливостей застосування тих чи інших альтернатив розвитку маркетингової стратегії є аналіз організаційної структури ПАТ «Автобаза№1» на предмет її спроможності оперативно та адекватно реагувати на будь-які зміни в зовнішньому середовищі. Саме організаційна структура є тим інституційним базисом, за рахунок якого в подальшому буде впроваджуватись та чи інша маркетингова стратегія.
Дослідження організаційної структури ПАТ «Автобаза№1» необхідно розпочати з аналізу принципів її побудови, що сформувалися за роки роботи
підприємства:
- логіка побудови організаційної структури, по-перше, відображає місію, цілі та завдання функціонування «Автобази №1», організація управління пристосована до умов середовища, в якому працює підприємство та його основних потреб. «Автобази №1 » – яскравий приклад того, як філософія підприємства трансформувалася в його організаційне забезпечення;
- принцип оптимального поділу праці між керуючими органами та безпосередніми виконавцями – працівниками – врахований не повною мірою, що викликає нерівномірне навантаження на працівників, іноді відсутність належної спеціалізації та можливості творчого підходу до виконання роботи. Крім того, нерівномірно відбувся розподіл сфер управління між топ-менеджментом підприємства;
- процес побудови структури управління підприємством виходить з необхідності чітко визначити зв’язки між елементами вертикальних та горизонтальних рівнів структури та розподілити визначені повноваження й ступінь відповідальності окремого працівника чи органу управління. Можна зазначити, що у випадку «Автобази №1» зазначені ієрархічні та горизонтальні зв’язки мають часом дуже низьку ефективність через велику скупченість та занадто широке втручання неформальних відносин;
- принцип відповідності між функціями й обов'язками працівників та їхніми повноваженнями й відповідальністю забезпечується на підприємстві не в повному обсязі. Порушення цього принципу несе в собі ризик отримати дисфункцію системи управління в цілому. А сама структура управління суто візуально тяжіє до авторитарного стилю, оскільки в підпорядкуванні генерального директора компанії знаходиться велика кількість досить дрібних та розрізнених за своїм функціональним призначенням структурних підрозділів;
- організаційну структуру ПАТ «Автобаза №1» можна характеризувати як адекватну щодо соціально-культурного середовища підприємства. Це значно спрощує прийняття рішень про розподіл обов’язків, повноважень та визначення відповідальності, а також обумовлює формування централізації та деталізації у роботі підрозділів та працівників, полегшує визначення ступеня самостійності та необхідного контролю. На практиці це означає, що неможливо формально запровадити структуру управління підприємством, скопіювавши її у іншого ефективно працюючого підприємства й самовпевнено очікувати від неї такої ж високої ефективності. Необхідно враховувати те, що ця структура на іншому підприємстві функціонує за інших соціально-культурних умов. Тому на підприємстві розробляється такий проект організаційної побудови рівнів управління, який повністю може задовольнити потреби ПАТ «Автобаза№1», враховуючи запити внутрішнього та зовнішнього середовища.
Переходячи до графічного аналізу організаційної структури Автобаза№1, слід зауважити, що при її побудові було використано лінійний тип структури із можливим його трансформуванням у лінійно-штабну структуру, в якій функцію штабу або координаційно-консультаційного центру може виконувати перший заступник, планово-аналітичний відділ та бухгалтерія як єдиний центр управління фінансовими потоками (рис. 2.3.)
Заступник директора
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ

Бухгалтерія:
Господарський відділ

Відділ транспорту і логістики; відділ міжнародних перевезень
Відділ охорони праці та безпеки руху по техніці безпеки:
Планово-аналітичний відділ
Ремонтно-механічна майстерня

Головний бухгалтер
Прибиральник служби приміщень


Відділ митного сервісу
Економіст
Начальник транспортного відділу
Кафе-столовая

АЗ (майстерня)

Головний інженер
Менеджер з перевезень
Начальник РММ

Помічник бухгалтера

Начальник відділу експлуатації
Диспетчер


Менеджер із збуту
Начальник гаража


Експедитор

Рисунок 2.3 - Організаційна структура ПАТ «Автобаза№1» (існуюча)
Основними перевагами організаційної структури ПАТ «Автобаза№1» є:
– порівняно чітка та нескладна побудова ієрархії підприємства;
– узгодженість дій виконавців та високий рівень між структурної координації;
– чітка система керівництва;
– своєрідна гнучкість організації, завдяки чому існує можливість швидкої реакції на зміни факторів зовнішнього середовища.
До недоліків можна віднести:
– перевантаження інформацією, великий потік документації, безліч контактів з підлеглими, великий обсяг не релевантної інформації, комунікаційні шуми;
– нераціональність розподілу сфер впливу між топ-менеджментом підприємства, зокрема у першого заступника генерального директора в прямому підпорядкуванні знаходиться лише декілька підрозділів;
– відсутність спеціалістів з окремих функцій управління, зокрема маркетингової служби;
– невідповідність організаційної структури ПАТ «Автобаза№1», і зокрема функціонального навантаження на структурні підрозділи, зростаючим ринковим вимогам.
2.3. Аналіз маркетингової діяльності на "ПАТ «Автобаза№1"
Стан зовнішнього середовища галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом суттєво впливає на діяльність підприємств, коригуючи умови, цілі та завдання діяльності, а також змінюючи кількісні параметри внутрішнього середовища. Ступінь залежності внутрішнього середовища від зовнішнього відокремлює лідерів галузі від її посередніх агентів та аутсайдерів ринку.
Система маркетингу транспортних підприємств має певну специфіку, оскільки галузь належить до сфери послуг і не виробляє фізичного товару.
Для маркетингу послуг концептуально важливим є аспект маркетингу взаємовідносин, завданням якого є налагодження ефективних відносин із споживачем послуг, індивідуалізація відносин з ним.
На автоперевізників вантажу впливають як зовнішні фактори мікросередовища – постачальники, конкуренти, споживачі, посередники, державні органи, так і зовнішні фактори макросередовища – економічні, політичні, екологічні, соціальні .
Тому доцільно провести аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства. Для отримання повної картини економічного потенціалу (або «фінансова сила»)підприємства; дізнатися про конкурентні переваги компанії; привабливість галузі (бізнес-напрямку); стабільність середовища (зовнішні умови бізнесу).
Отже, скористаємося SPACE-аналіз (Strategic Position and Action Evaluation) для оцінювання стратегічного положення підприємства .
SPACE (Strategic Position and Action Evaluation - оцінка стратегічного положення та дій) – це комплексний метод аналізу позицій на ринку і вибору оптимального варіанту стратегії розвитку для підприємств середнього і малого бізнесу.
Метод дозволяє вибрати, класифікувати і проаналізувати найбільш важливі характеристики внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства і на цій основі рекомендувати варіант стратегії його розвитку. На базі основних фінансово-економічних показників діяльності ПАТ «Автобаза№1» можна не лише визначити відхилення між проголошуваною та реальною стратегіями підприємства, а і його місце в системі ринкових координат. Саме топ-менеджмент підприємства проголошує стратегію лідерства в галузі вантажних перевезень автомобільним транспортом, але на сьогодні через темпи загального падіння обсягів економічної активності в країні та погіршення ринкової кон’юнктури ПАТ «Автобаза№1 » навряд чи здатне конкурувати із потужними європейськими перевізниками, які все частіше входять на вітчизняні ринки( таблиця 2.3.)
Таблиця 2.3 - Показники для побудови матриці SPACE для ПАТ «Автобаза№1»
Внутрішня стратегічна позиція
Економічний потенціал («фінансова сила» (FS))
Показники Оцінка Вага Сумарна
оцінка
Рівень операційної
платоспроможності 1,34 4 0,2 0,8
Загальний коефіцієнт покриття 2,15 4 0,1 0,4
Коефіцієнт фінансової
автономії 0,61 3 0,2 0,6
Сума 1,8
Конкурентні переваги (СА) Чистий працюючий капітал, млн. грн.. 7,5 3 0,2 0,6
Рентабельність наданих послуг 0,14 3 0,1 0,3
Чиста рентабельність
підприємства 0,03 1 0,2 0,2
Сумма 1,1
Зовнішня стратегічна позиція
Стабільність середовища (ES) (зовнішні умови бізнесу)
Фактори Показники Оцінка Вага Зважена
оцінка
Висока конкуренція Галузь характеризується досить високими бар’єрами входження та усталеністю зв’язків клієнт-перевізник 4 0,2 0,8
Законодавче забезпечення Вимагає суттєвого вдосконалення та приведення відповідальності із міжнародними та європейськими стандартами 3 0,2 0,6
Розвиток інфраструктури Вимагає значного вдосконалення за участю держави 4 0,2 0,8
Сума 2,2
Привабливість галузі (IS) (бізнес-напрямок)
Транзитний потенціал країни Сприятливість географічного розташування 3 0,2 0,6
Постійність попиту Попит залишається стабільним через високі обсяги товарообігу, в т.ч. за рахунок інших видів транспорту 4 0,2 0,8
Сума 1,4
Отримані результати розрахунків наносимо на прямокутну систему
координат (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 - Матриця SPACE-аналізу підприємства ПАТ «Автобаза№1»
Результати SPACE-аналізу свідчать, що точка ПАТ «Автобаза№1»має координати (0,3; -0,4) в ринковій системі координат. Таким чином, для ПАТ«Автобаза№1» характерна конкурентна стратегія. Така ситуація цілком зрозуміла, оскільки економічний потенціал та матеріально-технічна база підприємства, а також наявність значної заборгованості (як кредиторської, так і дебіторської) позбавляє підприємство можливості інвестувати наявні фінансові кошти в збільшення чи оновлення автопарку. Водночас саме в подібних заходах вбачається один із можливих і доцільних варіантів розвитку підприємства. Аналіз господарсько-економічної діяльності ПАТ «Автобаза№1», а також інституційної та організаційної підсистем підприємства та оцінка його реальної ринкової стратегії, є необхідною передумовою проведення імітаційного моделювання, на основі якого будуть вироблені перспективні шляхи розвитку бізнесу.
Імітаційне моделювання передбачає в першу чергу вимоги до вихідної інформації. Це визначення джерел інформації, методів її отримання та первинної підготовки. Визначені вимоги повинні гарантувати точність і достовірність вихідної інформації та мінімум витрат на її отримання. Одним із джерел отримання необхідної інформації для моделювання є облікова документація, яка ведеться на автотранспортному підприємстві за необхідний період та статистичні дані з розвитку ринку транспортних послуг.
Крім того, інформація, необхідна для моделювання, повинна бути однорідною, об’єктивною та репрезентативною. Статистична однорідність інформації забезпечується стабільними умовами проведення експерименту.
Об’єктивність та достовірність забезпечуються використанням реальних даних досліджуваного підприємства, репрезентативність визначається вимогами щодо мінімального обсягу вибірки.
За результатами перевірки на адекватність моделі було встановлено, що розбіжність між фактичними даними і розрахунковими не перевищує 5%. Це дає можливість стверджувати, що про допустиму похибку, яка характеризує відповідність розробленої Імітаційної моделі реальному об’єкту, а результати моделювання є коректними.
Для повної картини проведемо SWOT – аналіз діяльності підприємства "ПАТ «Автобаза№1"
Аналіз можливостей та загроз
Можливості для "ПАТ «Автобаза№1" — це сприятливі зовнішні аспекти її маркетингових дій, завдяки яким вони можуть досягти конкурентних переваг на ринку збуту.
Загрози — це несприятливі тенденції розвитку маркетингового зовнішньогосередовища, які можуть негативно вплинути на ринкові позиції фірми.
Можливості та загрози визначаються на основі аналізу зовнішнього маркетингового середовища фірми.
Сильні та слабкі сторони- визначаються для того щоб оціниті, які необхідно прийняти міри для покращення та вдосконалення компанії з метою іі подальшого процвітання на ринку.
Зробивши аналіз факторів мікро та макро маркетингового середовища підприємства "ПАТ «Автобаза№1", можна всі отриманні дані занести в таблицю SWOT-аналізу, в якій будуть перелічені всі слабкі та сильні сторони підприємства, можливості та загрози (таб. 2.4. SWOT-аналіз підприємства " ПАТ«Автобаза№1.
Таблиця 2.4. SWOT-аналіз підприємства " ПАТ «Автобаза№1
Сильні сторони S Вага фактору Можливості O Вага фактора
- Якість обслуговування клієнтів - полягає в персональному підході до кожного замовника.
-Досвід роботи компанії - більш 40 років на українському ринку.
-Жорсткий конкурент на ринку.
-Вища за середню обізнаність про стан ринку
-Наявність висококваліфікованого персоналу
-Наявність усталеної клієнтської бази 3
5
4
3
5
5 Можливість пошуку нових клієнтів - і ведення переговорів.
· Охоплення можливо більшого числа клієнтів.
· Стабілізація економічної і політичної ситуації спричинила збільшення рівня життя населення.
· Ненасичений український ринок представляє практично необмежені можливості для зростання .
· Відсутність потенційно потужних конкурентів
·Велика кількість відносно малих підприємств, чиї ринкові частки можна поглинути
4
4
5
3
4
5
Всього 25 25
Слабкі сторони W Загрози T Відсутність планування - до теперішнього моменту не робилося спроб аналізу, прогнозування і планування діяльності фірми.
· Відсутність інвестування в маркетинг за винятком мінімально необхідних засобів на розміщення реклами;
· Недолік фірмових комунікацій, відсутність регулярного інформування співробітників про результати їх праці, слабкий зворотний зв'язок.
·Старіння великої частини основних засобів
·Недостатня розвиненість логістичних технологій
·Недостатня кваліфікація управлінців середньої ланки 4
4
3
3
4
3 Висока схильність впливу зміни законодавства і регулятивних заходів.
· Зміна митних процедур і мит може різко понизити рентабельність бізнесу або навіть зробити його нерентабельною.
· Виникнення труднощів при укладанні договорів із замовниками.
· Велика ймовірність виникнення нових конкурентів
· Постійні атаки з боку ключових конкурентів (конкурентна позиція погіршується).
.Низькі бар’єри для виходу на національний ринок вантажних перевезень іноземних конкурентів 4
4
3
4
3
3
Всього 23 22

Таблиця 2.2 - Матриця можливостей
ІМОВІРНІСТЬ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
Сильний вплив Помірний вплив Малий вплив
Висока
імовірність 1.Повністю задоволений попит на продукцію
2.Стійкий попит на продукцію 1.Вдосконалення менеджменту 1.Невдала поведінка конкурентів
Середня
імовірність 1.Вдосконалення обладнання
2. Зниження цін на послуги 1.Розорення і відхід підприємств-виробників 1. Відсутність зарубіжних конкурентів
Низька імовірність 1.  Зниження податків і мит
2.Поява нових виробників
1. Зміни переваг споживачів 1.Державна підтримка підприємства
Таблиця 2.3 -Матриця погроз
ІМОВІРНІСТЬ ВПЛИВ НА ОРГАНІЗАЦІЮ
Руйнування Критичний стан Важкий стан «Легкі удари»
Висока імовірність 1.Економічна неспроможність клієнтів 1.Несприятлива економічна ситуація в державі 1.Збої в постачаннях продукції 1.Поява нових фірм на ринку
2.Посилення конкуренції
Середня імовірність 1. Зниження рівня життя населення 1.Зростання податків і мит 1.Законодавчи проекти 1.Скачки курсів валют2.Зміна купівельних переваг
Низька імовірність 1.Зміна якості наданих послуг 1. Зміна рівня цін 1.Зростання темпів інфляції 1.Погіршення політичної обстановки
Таблиця 2.4 - Профіль середовища
Фактори середовища Важливість для галузі
А Вплив на організацію
В Спрямованість впливу
С Ступінь важливості
Б=АхВхС
1.Можливості
...
2.Загрози
...
3.Сильні сторони
...
4.Слабкі сторони
... 2
3
3
2 3
3
3
3 +1
-1
+1
-1 6
-9
9
-6
Таким чином, SWOT-аналіз визначив, що сильні сторони та зовнішні можливості ПАТ «Автобаза№1» переважають слабкі сторони та зовнішні загрози, що свідчить про можливість і доцільність подальшого розвитку підприємства. Але слід зауважити, що така перевага є незначною, а найбільший негативний вплив вчиняють фактори, з якими боротися ні рівні підприємства просто неможливо. Йдеться про загальне погіршення ринкової кон’юнктури та економічної ситуації. Що ж стосується виходу на ринок організацій товаровиробників, які мають власний транспорт, то експерти хоча і визначили цей фактор як значний, однак його цілком можна нівелювати за рахунок повномасштабного використання таких можливостей, як поглинання відносно малих підприємстввантажоперевізників, або захоплення їх ринкові частки та використання новітніх інформаційних логістичних технологій та технологій з митного оформлення.
Завдяки цих оцінок можна зробити висновок, що у компанії «Автобаза№1» є певні фактори середовища, які мають відносно більш важливе значення для підприємства, отже, заслуговують самої серйозної уваги, це «Загрози», а є ті які вимагають подальшого спостереження з метою своєчасного на них реагування при їхньому можливому рості, це «Слабкі сторони». Проведення зазначених заходів дозволить досягти більш стійкого фінансового положення, придбати додаткові конкурентні переваги і завоювати великі частки ринку.
РОЗДІЛ 3 ПРОПОЗИЦІЇ ТА НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПАТ «АВТОБАЗА№1»
Проблеми здійснення маркетингової діяльності на ПАТ «Автобаза№1»
В умовах ринкової економіки сучасні вітчизняні підприємства під організації маркетингового управління зіштовхуються з низкою проблем основні з яких: проблеми кадрового, інформаційного, фінансового забезпечення, низький рівень адаптивності оргструктури, нестабільність зовнішнього оточення, психологічні бар’єри, відсутність системного інтегрованого підходу (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Типові проблеми при застосуванні маркетингу підприємствами України.
З метою вирішення проблем та оптимізації процесу організації маркетингового управління діяльністю підприємств доцільно створити відповідну систему.
Недостатній рівень кадрового забезпечення – одна з найважливіших проблем організації маркетингового управління діяльністю підприємства ПАТ «Автобаза№1». На підприємстві відсутні працівники, що мають достатньо глибокі знання у сфері маркетингового управління, мають необхідні уміння та навички, достатній досвід роботи у сфері маркетингу. Для вирішення цієї проблеми необхідно:
- підвищувати рівень кваліфікації наявного персоналу у сфері маркетингового управління шляхом навчання у вищих навчальних закладах, участі у тренінгах, переймання досвіду підприємств-лідерів, стажування;
- систематично здійснювати оцінку персоналу.
Проблема фінансового забезпечення організації маркетингового управління діяльністю підприємства ПАТ «Автобаза№1» стає особливо гострою в умовах кризи.
З метою вирішення проблем та оптимізації процесу організації маркетингового управління діяльністю підприємств ПАТ «Автобаза№1» доцільно створити відповідну систему, яка буде являти сукупність взаємопов’язаних елементів, ефективне використання яких дозволяє забезпечити пристосування діяльності підприємств до мінливого маркетингового середовища і досягати встановлених маркетингових цілей.
Перспективи розвитку маркетингу на ПАТ «Автобаза№1»
При аналізі системи управління організаційна структура даного підприємства потребує певної модифікації. Насамперед потрібно створити окремий відділ маркетингу. Впровадження концепції маркетингу у практику дає можливість підприємству оперативно реагувати на ринкову ситуацію та перемагати в умовах конкуренції.
Організація маркетингу передбачає:
побудову та вдосконалення структури управління маркетингом;
добір фахівців з маркетингу належної кваліфікації;
розподіл завдань, відповідальності серед працівників маркетингових служб;
створення належних умов для ефективної роботи маркетингового персоналу;
забезпечення ефективної взаємодії маркетингової служби з іншими службами фірми.
Функції маркетингу виконує служба маркетингу, яка може мати різну організаційну структуру: функціональну, регіональну, товарну, ринкову та різноманітні їх комбінації.
Функціональна організація служби маркетингу передбачає розподіл обо­в'язків між структурними підрозділами за окремими функціями маркети­нгової діяльності.
Функціональна організація служби маркетингу є найпоширенішою та найпростішою, проте її ефективність знижується із зростанням товарного асортименту та розширенням кількості ринків збуту. При такій організації маркетингу відсутня особа, яка відповідає за маркетинг окремих товарів загалом чи маркетингову діяльність на окремих ринках.
Регіональну організацію служби маркетингу застосовують у компаніях, які працюють на широких географічних ринках. Вона передбачає створення підрозділів, що займаються маркетингом продукції підприємства в окремих регіонах.
При виборі організаційної структури маркетингу слід дотримуватися основних принципів її побудови:
- наявності чітко сформульованих цілей та завдань, поставлених перед підпри­ємством;
- забезпечення оперативного передання інформації між службами маркетингу;
- відсутності „подвійного підпорядкування";
- обмеження кількості персоналу;
- обмеження кількості ланок в управлінні;
- чіткого визначення та координації завдань лінійного керівництва і функціо­нальних служб;
- загальної координації дій вищим керівництвом.
Для того щоб підприємство могло вижити в умовах конкуренції, яка існує на регіональному ринку, утримати свої позиції на ньому і збільшити свою частку, йому необхідно переглянути свою організаційну структуру, тобто створити відділ маркетингу на підприємстві. Відділ маркетингу в даний час відсутній на підприємстві, але є необхідний для нього на сьогоднішній день, тому підприємству потрібно створити таку структуру служби маркетингу, яка зможе взяти на себе всю маркетингову роботу, включаючи планування.
3.2.1. Розробка пропозицій та визначення перспективних напрямів розвитку автотранспротного підприємства ПАТ «Автобаза№1»
На основі аналізу вхідних даних про підприємство ПАТ «Автобаза№1»: організаційної структури, господарсько-економічної діяльності, фінансових результатів, – та після проведення комплексного ґрунтовного дослідження умов, в яких підприємство функціонує та його зовнішнього середовища, а також ґрунтуючись на результати моделювання напрямку організації перевезень, були визначені можливості його подальшого розвитку.
Незважаючи на те, що ПАТ «Автобаза№1» займає конкурентну маркетингову позицію на ринку, аналіз фінансового стану продемонстрував наявність таких негативних тенденцій, як брак ліквідності та нестача тимчасово вільних коштів. Порівнюючи результати з іншими учасниками ринку, стає зрозуміло, що фінансові показники є тенденційними для галузі в цілому та пояснюються негативним впливом глобальної фінансово-економічної кризи і загальноекономічним спадом. Водночас конкурентна позиція підприємства означає наявність потенціалу його розвитку, SWOT-аналіз та матриця SPACE демонструють і вектор такого розвитку для ПАТ «ПАТ «Автобаза№1»» – розширення збуту послуг з вантажоперевезень автомобільним транспортом на міжнародному ринку. Справа в тому, що останні політичні події свідчать про можливість скорочення вантажоперевезень із країнами СНД: Росії та Білоруссю, тому топ-менеджменту ПАТ «ПАТ «Автобаза№1»» слід зосередити увагу на такому напрямку як Румунія, Болгарія, Туреччина. Німеччина та країни Центральної Європи на сьогодні не можуть вважатися перспективним ринком через їх залежність від позиції Росії стосовно України. Ринок Східної Європи значною мірою охоплений діяльністю підприємства ПАТ «Автобаза№1» одним із стабільно-зростаючих через підвищення цих магістральних коридорів у відносинах Європа-Азія-Африка після подій, які унеможливили рух товарів через Північну Африку.
Для того, щоб ефективно та в повному обсязі реалізувати стратегію розширення, запропоновану вище, необхідно створити належне організаційне забезпечення. В цьому контексті напрямом розвитку в галузі управління та менеджменту ПАТ «Автобаза№1»» є виділення маркетингової служби у внутрішньому середовищі підприємства та її інституціональне забезпечення шляхом створення відповідного структурного підрозділу. Як було встановлено під час аналізу результатів моделювання маркетингової складової діяльності ПАТ «Автобаза№1», такого відділу в організаційній структурі підприємства не існує, що дало змогу зробити такий висновок – підприємство не є маркетингово орієнтованим, маркетингові функції виконують працівники різних відділів, узгодженість дій яких низька, важко виробити загальне бачення стану підприємства з позицій стратегічного маркетингу. Управління та координація маркетингових заходів входять до великого спектру обов’язків першого заступника генерального директора. За таких умов цілком логічно прогнозувати подальше погіршення якості маркетинговій роботи на підприємстві. З огляду на потребу охоплення нових ринків цей недолік має бути усунений.
Узагальнюючи викладене вище, можна зробити висновок, що постає об’єктивна необхідність розробки комплексу заходів з підвищення ефективності та якості маркетингової діяльності на підприємстві ПАТ «Автобаза№1», що має втілитися через: удосконалення організаційної підсистеми забезпечення стратегічного маркетингу, розширення функціональної складової в маркетинговій роботі підприємства; розробку плану реалізації маркетингової стратегії, обраної на основі існуючого стану та конкурентних переваг ПАТ «ПАТ «Автобаза№1».
Насамперед трансформацію доцільно розпочати з удосконалення організаційної підсистеми забезпечення стратегічного маркетингу, оскільки саме маркетинговий відділ є відповідальним за подальшу реалізацію маркетингової стратегії підприємства.
Світовий та вітчизняний досвід у сфері теоретико-методологічного забезпечення маркетингової діяльності суб’єктів господарювання свідчить про те, що перебудова організаційних фірмових структур управління з метою орієнтації їх на маркетинг – це складний процес, що вимагає ретельної підготовки і участі в ньому не лише керівного складу, але і всього персоналу. Впровадження маркетингу в організаційні структури фірм найчастіше відбувається за двома головними напрямками: шляхом створення спеціалізованої служби або відділу маркетингу і шляхом модернізації інших основних служб з метою їх більшої адаптації до вимог ринку і більш оперативної реакції на зміни зовнішнього середовища. Важливими є питання визначення місця маркетингового підрозділу в організаційній структурі підприємства та статусу керівника маркетингової служби в управлінській ієрархії підприємства.
Маючи низький статус, керівник позбавлений дієвих важелів впливу на інші структурні підрозділи в контексті реалізації комплексу маркетингу на підприємстві, а сам відділ може перетворитися на суто статичну структурну одиницю без реальних інструментів виконання задекларованих завдань. У такому разі це буде зайва структура, що збільшує витрати і ускладнює управлінські проблеми. Забезпечити високий статус маркетингового підрозділу необхідно шляхом підпорядкування відділу або служби маркетингу безпосередньо генеральному керівникові або його першому заступникові. Проте це не дасть бажаних результатів за відсутності розширення прав підрозділу, закріплення за ним функцій, які дозволяють з позицій маркетингу реально впливати на рішення щодо просуванню послуг з урахуванням ринкового попиту, вибору цільових ринків збуту, формуванню та здійсненню збутової, цінової, рекламної політики тощо.
Організаційна структура ПАТ «Автобаза№1» побудована за лінійним принципом, що є перевагою для створення маркетингового відділу. Лінійна організація маркетингу найпростіша з точки зору її управління. Вона характеризується чіткістю в розподілі компетенцій та відповідальності, стандартизації процесів управління, що дає змогу ефективно функціонувати в широкій розгалуженій структурі великого транспортного підприємства. Але в умовах розширення діяльності та роботи на різних ринках збуту результативність функціонування відділу може знизитися через такі недоліки як проблеми у координації дій; неможливість прийняття рішень на рівні відділу та необхідності їх передачі на більш високий щабель управління, що позбавляє такі рішення оперативності, а відтак і ефективності.
З огляду на це, вбачається доцільним розмістити новостворений відділ маркетингу ПАТ «Автобаза№1» в прямому підпорядкуванні першому заступнику генерального директора. Таким чином маркетингові функції з першого заступника перейдуть до цілого відділу висококваліфікованих працівників на чолі з керівником відділу. Перший заступник, маючи досвід в забезпеченні процесів маркетингу, повинен поставити чіткі завдання перед відділом та забезпечити належний контроль за їх виконанням. Також така диверсифікація є оптимальною з точки зору налагодження зв’язків із планово-економічним відділом, як структурним підрозділом відповідальним за акумуляцію надзвичайно важливої інформації для роботи маркетологів: фінансові можливості підприємств, тенденції галузі тощо. Тісні зв’язки дають змогу отримувати цю інформацію швидко та без втрат часу, обробляти її та узгоджувати маркетингове планування з загальнофірмовим, беручи до уваги фінансові резерви підприємства.
Для укомплектування штату відділу маркетингу на ПАТ «Автобаза№1» необхідним є залучення не менш як 5 спеціалістів, у тому числі керівника відділу. Набір та розстановку персоналу повинен виконати відділ кадрів за участі першого заступника генерального директора при відборі претендента на місце керівника відділу маркетингу. Таким чином, у відділі маркетингу пропонується створити такі посади (табл. 3.1).
Таблиця 3.1. Укомплектування штату відділу маркетингу на ПАТ «Автобаза№1
Посада
Кількість штатних одиниць Функції
Критерії оцінки
Керівник відділу
маркетингу 1 Розробка стратегії маркетингу; координація виконання програм маркетингу; контроль за виконанням маркетингових планів та реалізацією стратегії
Удосконалення стратегії маркетингу; підвищення конкурентоспроможності та авторитету підприємства
Менеджер з продукції (продукт-менеджер)
1 Розробка виробничої та цінової стратегії; формування асортименту продукції. Упровадження нових видів продукції. Розвиток збутової мережі
Зростання доходів від продукції; збільшення питомої ваги нових видів продукції в асортименті
Фахівець з маркетингового планування
(Маркетолог) 1 Ситуаційний аналіз; формування маркетингової мети, розробка плану дій; обґрунтування плану; контроль за реалізацією плану
Досягнення мети плану, поліпшення конкурентних позицій підприємства
Фахівець з реклами та зв'язків з громадськістю
1 Розробка стратегії комплексу просування; організація рекламних кампаній; організація зв'язків з громадськістю
Зростання поінформованості покупців; залучення нових покупців; поліпшення іміджу підприємства; підвищення ефективності заходів просування
Фахівець з маркетингових досліджень та інформаційного забезпечення маркетингової діяльності
1 Проведення досліджень споживачів продукції; моніторинг конкурентів; стратегічний аналіз умов діяльності; інформаційне забезпечення маркетингових рішень
Наявність систематичної оновленої інформаційної бази; забезпечення інформаційних потреб керівників та фахівців з окремих функцій маркетингу
Всього 5 Правильний вибір найбільш ефективних засобів передачі реклами у значній мірі визначає успіх всієї рекламної кампанії. Від вірного вирішення даної проблеми залежить, якої кількості потенційних споживачів досягне сигнал, наскільки сильною буде дія на них, яка сума буде витрачена на рекламу і наскільки ефективними будуть ці затрати.
При виборі медіа-каналу, за допомогою якого рекламне звернення має доноситись до цільової аудиторії необхідно врахувати певні особливості рекламованого товару і фірми, а також ретельно зважити переваги і недоліки всіх можливих засобів розповсюдження реклами (таб.3.2. Характеристики основних медіа-каналів)
Таблиця 3.2.Характеристики основних медіа-каналів
Засоби
розповсюдження
реклами Переваги Недоліки
1 2 3
Газети оперативність; гнучкість;
багаточи-сельність аудиторії;
низька вартість одного контакту. короткотривалість існування;
низька якість відтворення;
незначна аудиторія вторинних
читачів; розміщення поруч з
рекламою конкурентів.
Журнали висока якість відтворення;
довготривалість існування; велика кількість вторинних читачів; достовірність; престижність;
висока вибірковість. тривалий часовий розрив між
купівлею місця і появою реклами;
сусідство з рекламою конкурентів;
відносно висока вартість.
Телебачення ширина охоплення;
багаточисельна аудиторія;
поєднання зображення, звуку і
руху; високий ступінь притягання уваги; сильний емоційний вплив. висока абсолютна вартість;
перевантаженість рекламою;
швидкоплинність рекламного
контакту; слабка вибірковість
аудиторії.
Радіо масовість аудиторії; відносно
низька вартість одного рекламного контакту обмеженість звукового
представлення; невисокий ступінь залучення уваги
Дірект мейл‖ висока вибірковість аудиторії;
гнучкість; особистісний характер; відсутність реклами конкурентів. відносно висока вартість одного контакту;о браз макулатурності.
Друкована реклама висока якість відтворення; значна тривалість контакту (календарі);відсутність реклами конкурентів низька вибірковість аудиторії;
немо-жливість контакту із
віддаленими аудиторіями
Зовнішня реклама висока частота повторних
контактів; гнучкість; помірна
вартість. відсутність вибірковості аудиторії;обмеження творчого характеру.
Отже, при виборі ефективного способу розповсюдження реклами для ПАТ «Автобази №1» краще обрати такий вид реклами:
- Пряма поштова реклама («дірект мейл») – дозволить надзвичайно точно спрямувати рекламне звернення саме тим адресатам, що можуть стати потенційними клієнтами, надати їм широку інформацію про транспортні перевезення:
- Зовнішня реклама забезпечує високу частоту повторних контактів, охоплює велику кількість аудиторії.
Для конкретизації медіа-каналів необхідно назвати медіа-носії, на яких буде подаватися реклама ПАТ «Автобаза №1» отже, ними є:
1.Зовнішня реклама:
-Розміщення рекламного звернення на щитах у м. Києві; -
2. Пряма поштова реклама („дірект мейл‖) – буде містити інформацію про фірму та її послуги, адресу офісу.
3. Створення рекламного звернення
Рекламне звернення є центральним елементом усього процесу рекламного впливу на отримувача. Саме за допомогою рекламного звернення комунікатор контактує із його цільовою аудиторією, потенційними покупцями. Саме у рекламному зверненні фокусується більшість елементів рекламної комунікації.
Рекламне звернення можна визначити як елемент рекламної комунікації, що є безпосереднім носієм інформаційного та емоційного впливу, який здійснює комунікатор на отримувача. Це послання має конкретну форму (текстову, візуальну, символічну тощо) і доноситься до адресата за допомогою конкретного каналу комунікації.
Запропонована структура витрат на маркетингові заходи для ПАТ «Автобаза№1»
Основні напрямки маркетингових витрат % до сукупних маркетингових витрат
1. Функціонування посади маркетолога 30%
2. Пряма поштова реклама 15%
3. Зовнішня реклама 30%
4. Зв’язки з громадськістю 5%
5. Стимулювання збуту 20%
Далі слід визначитися з основними витратами на створення маркетингового відділу, виходячи із витрат на оплату праці та загальних витрат на забезпечення автоматизованого робочого місця кожного менеджера і роботи відділу в цілому, розрахунок яких наведено у Додатку В. У результаті отримуємо суму 460 680 грн – це витрати на утримання відділу маркетингу на перший рік його функціонування. У подальшому ця стаття видатків буде значно меншою, оскільки до її складу не включатимуться витрати, пов’язані із створенням автоматизованого робочого місця менеджера. Також для відділу маркетингу необхідно розробити Положення про відділ, в якому будуть окреслені його структура, основні функції та завдання, права та відповідальність працівників. Основні інформаційні канали та зв’язки, що поєднують маркетинговий відділ з іншими структурними одиницями підприємства (Додатки Д). Необхідність визначення місця відділу маркетингу (далі – Відділ) у структурі підприємства обумовлюється важливістю реалізації покладених на нього завдань в максимально повному обсязі та в найбільш короткі строки. Суто ієрархічно Відділ підпорядковується першому заступникові та знаходиться на третій ланці в системі управління поряд із відділами транспорту і логістики, митного обслуговування, планово-економічним відділом, бухгалтерією. У самого Відділу в підпорядкуванні не має жодного структурного підрозділу, проте існує низка підрозділів (Додаток Е), які входять до його сфери впливу. Це означає, що між Відділом та відповідними підрозділами існують тісні взаємозв’язки в маркетинговій сфері. Лише в процесі реалізації маркетингової стратегії Відділом може відбуватися регулювання та корегування окремих процедур чи маркетингових заходів, участь у яких беруть зазначені підрозділи, але подібного роду координація відбувається із залученням першого заступника та керівника служби міжнародних перевезень. Таким чином, в своїй діяльності та в процесі реалізації загальної маркетингової стратегії підприємства Відділ безпосередньо співвідноситься із такими структурними підрозділами: −з відділом транспорту і логістики та відділом митного сервісу: в процесі реалізації комплексу маркетингових заходів, спрямованих на посилення позицій підприємства на внутрішньому ринку – Відділ регулюватиме та координуватиме їх діяльність; в процесі відносин з клієнтами, контрагентами та органами державної влади в рамках реалізації контрактних зобов’язань та формування позитивного іміджу підприємства – Відділ координуватиме їх діяльність, супроводжуватиме контракти; в процесі узгодження асортиментної політики та політики управління якістю – Відділ регулюватиме їх діяльність; −з відділом логістики та відділом міжнародних перевезень, що перебувають в підпорядкуванні служби міжнародних перевезень: в процесі реалізації міжнародної маркетингової стратегії (виходу на нові ринки, розробки маркетингових заходів з охоплення максимальної кількості потенційних клієнтів, налагоджуванні маркетингових комунікацій з потенційними партнерами) – Відділ регулюватиме та координуватиме; в процесі укладання договорів із клієнтами, розробки та налагоджуванні довгострокових форм співробітництва, пільгових схем оплати послуг тощо – Відділ регулюватиме та координуватиме їх діяльність; в процесі узгодження асортиментної політики та політики управління якістю – Відділ координуватиме їх діяльність; −з планово-аналітичним відділом та бухгалтерією: відбуватиметься взаємоузгодження початкових обсягів витрат на реалізацію маркетингової стратегії, пошук джерел фінансування маркетингових заходів та в подальшому корегування кошторису витрат. Як вбачається з викладеного вище, на підприємстві виокремлюється чотири форми співробітництва Відділу маркетингу в процесі реалізації маркетингової стратегії підприємства з іншими структурними підрозділами: −координація діяльності – оперативний моніторинг стану виконання маркетингової стратегії, узгодження плану реалізації тих чи інших заходів, контроль результатів; −регулювання діяльності – оперативне управління процесом реалізації маркетингових заходів, моніторинг досягнення маркетингових цілей, внесення пропозицій до керівництва відповідних структурних підрозділів щодо реалізації тих чи інших функціональних та організаційних змін; −координація та регулювання діяльності – поєднання двох вказаних вище функціональних напрямків; −взаємоузгодження та корегування обсягів фінансування маркетингової стратегії – виявлення можливостей та обсягів фінансування процесу реалізації маркетингової стратегії, встановлення лімітів фінансування на різних етапах впродовж року, оперативне внесення змін в план реалізації з огляду на тенденційні зміни (зменшення) обсягів фінансування.
Отже, Відділ маркетингу, який пропонується створити на ПАТ «Автобаза№1», буде мати широкі повноваження в сфері реалізації маркетинговоъ огранізації, в тому числі важелі впливу на діяльність інших структурних підрозділів, що не виходить за межі підсистеми маркетингу (Додаток Є). Заломлюючи теоретичні засади функціонування запропонованої концептуальної моделі забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних вантажних перевезень, а також практичні аспекти реалізації розробленої моделі організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу, можна цілком обґрунтовано стверджувати, що Відділ маркетингу, який буде створено ПАТ «Автобаза№1», зосереджуватиме в собі організаційну, інструментальну та функціональну складові маркетингової підсистеми підприємства. Конкурентна ринкова позиція, такі переваги як власний розгалужений автопарк та наявність інфраструктурних об’єктів, використання сучасних технологій вантажоперевезень, усталені зв’язки з постачальниками та партнерами дають змогу обґрунтувати вибір базової маркетингової та конкурентної стратегії для ПАТ «Автобаза№1» та визначити її як стратегію послідовника на основі базової маркетингової стратегії економії на витратах. Здійснюючи цю конкурентну стратегію, ПАТ «Автобаза№1» не бере участі в «ціновій боротьбі» лідерів ринку, стабілізує фінансові показники, захищає свою частку на українському ринку вантажних автоперевезень, та розширює діяльність на міжнародному ринку. Стратегія передбачає прагнення до покращення якості послуг, зниження витрат, тим самим створюючи підприємству високий міжнародний імідж та велику базу постійних клієнтів, що дає змогу отримувати гарантовану частину прибутку. Маючи можливості збільшити обсяги вантажних автоперевезень на ринку Європи, для ПАТ «Автобаза№1» пропонується розширити діяльність у таких країнах як Болгарія, Угорщина та Туреччина. Добросусідські стосунки, якісні шляхи, двосторонні торговельні договори між Україною та цими країнами, а також постійне підвищення рівня товарообігу дають змогу зробити висновок про ефективність розвитку діяльності підприємства саме на ринку вантажних автоперевезень в цих країнах.
Статистичні дані свідчать про поступове збільшення сумарного показника товарообігу між Болгарією, Угорщиною та Туреччиною (табл. 3.1, 3.2). Крім того, наявні показники експорту та імпорту демонструють тренд до зростання їх обсягів в майбутньому.
Таблиця 3.1 - Товарообіг між Україною та Болгарією, Угорщиною,
Туреччиною за 2012-2014 рр
Країна Експорт, тис. дол. США Імпорт, тис. дол. США
2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013
Болгарія 395540,1 450928,7 755413,8 568755,4 151763,5 217997,7 269654,6 280535,1
Угорщина 730223,1 860084,3 1340723,2 1510219,0 678320,9 1214630,6 1326706,9 1159568,4
Туреччина 2126526,4 3026668,7 3748582,0 3685112,6 952243,6 1298282,2 1481242,1 1951858,2
Джерело:[29;30http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/zd/ztt/ztt_u/arh_ztt2012.html]
У торгівлі з Туреччиною Україна має найбільш позитивне сальдо серед усіх своїх зовнішньоторговельних партнерів. Туреччина займає друге місце серед споживачів українських експортних товарів.
Таблиця 3.2 - Товарообіг між Україною та Болгарією, Угорщиною,
Туреччиною за 2015 рік
Країна Експорт Імпорт Сальдо
тис. дол.
США у % 2013 р. тис. дол.
США у %2013 р. Болгарія 227388,0 87,6 107220,3 124,0 120167,7
Угорщина 703946,3 109,0 500212,5 98,2 203733,8
Туреччина 1638796,6 104,5 733618,6 102,9 905178,1
Джерело: [30]
У 2014 році товарообіг склав 5 млрд 637 млн дол. США, а в 2015 року показники експорту та імпорту товарів між Україною та Туреччиною перевищили аналогічні показники попереднього року та продовжують нарощувати оберти. Серед товарів українського експорту до Туреччини переважають сировина: сталевий прокат, корисні копалини (вугілля, мінеральні добрива та різні продукти хімічної галузі). Імпорт з Туреччини представлений текстильними виробами, продукцією машинобудівного комплексу, сільськогосподарськими товарами, побутовою хімією. Протягом останніх років постійно збільшується показник експорту з Угорщини. У 2013 році від досяг 1 млрд 510 млн дол. США. Показник товарообігу у 2014 році склав 2 669 787,4 тис. дол. США. Імпорт дещо знизився, однак до кінця року може вийти на попередній результат.
Аналіз товарної структури українського експорту до Угорщини свідчить про те, що в 2014 р., так само як і в минулі роки, її формували як «традиційні» товарні позиції (енергоносії, мінеральна сировина та напівфабрикати), так і готова продукція (машини, обладнання, механізми, апаратура тощо). Структура українського імпорту з Угорщини вказує на стабільну товарну структуру імпорту: лікарські засоби, засоби радіо- та телезв’язку, хімічна та електропродукція, корми для годівлі тварин [44].
Що стосується торговельних відносин з Болгарією, то тут домінує імпорт. Показник товарообігу за 2014 року перевищує аналогічні показники попереднього року на 24 %. Це дає змогу загальному показнику товарообігу поступово зростати, навіть при помірному зменшенні експорту з України. Показник товарообігу у 2013 році склав 849290,5 тис. дол. США. Основними товарами, що експортуються з України до Болгарії є: продукти та сировина чорної металургії, енергетичні ресурси, насамперед, вугілля та коксові матеріали, машини, обладнання, механічні пристрої. Болгарський експорт представлено переважно продукцією фармацевтичної галузі.
Розглянувши основні товарні позиції експорту та імпорту із зазначеними країнами, можна дійти висновку про можливість використання наявного автопарку ПАТ «Автобаза№1» – автопоїздів та причепів – для перевезення товарів приладобудівної галузі, продукції АПК, легкої промисловості, товарів хімічного виробництва, беручи до уваги, що перевезення продукції видобувної та металургійної галузей в основному забезпечується залізничним та морським транспортом.
Для новогостворенного Відділу маркетингу його першим завданням буде дослідження ринку вантажних автоперевезень в Угорщині, Болгарії, Туреччині, виявлення зон невдоволеного попиту, аналіз діяльності конкурентів на цих ринках, пошук нових клієнтів та стимулювання збуту послуг підприємства, розширення рекламних заходів ПАТ «Автобаза№1» у цих країнах. Провідне місце серед завдань новоствореного Відділу маркетингу посідатиме дослідження ринку вантажних автоперевезень в Угорщині, Болгарії, Туреччині, а саме: виявлення потенційних конкурентів ПАТ «Автобаза№1» (табл. 3.3-3.4) та пошук можливостей для конкурентної боротьби з ними.
Таблиця 3.3 - Потенційні конкуренти ПАТ «Автобаза№1» на ринку вантажних перевезень автомобільним транспортом у Туреччині
Назва компаніїї Місто Кількість персоналу,осіб
Послуги Власній автопарк(кількість вантажівок
Demiral Nakliyat
Ltd. Şti Стамбул 200 Габаритні вантажі,
рефрижератори, митне
оформлення + (170)
Oba Lojistik
Otomotiv Tic.Ltd. Şt Стамбул 140 Вантажоперевезення до 120м3,
логістичні послуги +(115)
Logitrans Lojistik
ve Tasimacilik
Org.Ltd.Sti Стамбул 70 Консолідовані перевезення,
рефрижератори, габаритні
перевезення, цінні вантажі,
послуги брокерів, страхування, + (55)
EximTrans
Uluslararasi
Nakliyat
Tic.LTD.Sti Ізмір 70 Вантажоперевезення
автотранспортом до 20т и
об’ємом від 86 до 120 м3 + (70 в лізингу та
50 –
обслуговують
маршрути)
M.G.T. Transport Стамбул 40 Вантажні перевезення до + (30)
A.S. України та Росії до 20 т. [30]
Слід зауважити, що аналіз ринку вантажних перевезень Туреччини обмежувався лише підприємствами, які обслуговують її Азійську частину та найбільший порт – Стамбул. Виходячи з цього, основними конкурентами для ПАТ «Автобаза№1» є Demiral Nakliyat Ltd. Şti – один із найбільших вантажоперевізників; Logitrans Lojistik ve Tasimacilik Org.Ltd.Sti – один з найпотужніших логістичних операторів; M.G.T. Transport A.S. – орієнтується переважно на ринок України. Сильними сторонами двох перших підприємств є достатньо диверсифікований та великий за кількістю транспортних засобів рухомий склад, що включає переважно автопотяги. Однак, як засвідчує аналіз внутрішнього ринку вантажоперевезень Туреччини, обидва ці підприємства орієнтуються саме на нього, лише в деяких випадках обслуговуючи транспортні потоки до Німеччини. Сильною стороною M.G.T. Transport A.S. – є наявність усталених зв’язків із українськими та російськими партнерами й клієнтами, що дає змогу постійно забезпечувати навантаження власного рухомого складу. Що ж стосується слабких можливостей для ПАТ «Автобаза№1» подолання будь-яких конкурентних переваг турецьких операторів вантажоперевізників – усталеність політичного забарвлення зовнішньоекономічних відносин. Тобто історично склалося, що товарообіг між Туреччиною та сусідньою Болгарією незначний, та, крім того, Туреччина майже не використовує Болгарію як транзитну країну для доступу на український чи російський ринки. Але у випадку з Україною, транспортна інфраструктура Болгарії цілком прийнятна для здійснення транзиту вантажів на шляху до Туреччини, що дає змогу ПАТ «Автобаза№1» розвивати цей напрямок міжнародних вантажоперевезень.
Щодо потенційних конкурентів на ринку вантажоперевезень в Болгарії, то слід зауважити, що даний ринок розвинутий слабко (табл. 3.4).
Таблиця 3.4 - Потенційні конкуренти ПАТ «Автобаза№1»на ринку вантажних перевезень автомобільним транспортом у Болгарії
Назва компанії Місто розташування Кількість персоналу,осіб Послуги Власний автопарк(кіл.вантажівок)
«мегаторія»ЕООД Свиленград 135 Перевезення цілих та групажних вантажів, тентові та рефрижераторні перевезення, небезпечних вантажів, логістичні послуги, розміщення на складах +(>100)
TIVA Com Русе 120 Вантажоперевезення, експедиція, митне оформлення +(>100)
АТН-ТРАНС ЕООД Свиленград 75 Перевезення вантажів до 110 м3, консолідовані вантажі, митні та експедиційні послуги +(>55)
TARA KOMERS LTD Смолян 50 Габаритні вантажоперевезення, ескпедитування +(>47)
Marvik Trade EOOD Русе 25 Перевезення вантажів до 120 м , експедиція логістика, митне оформлення +(>17)
Найбільшими конкурентами, виключно виходячи з величини автопарку, є «МЕГАТОРІЯ» ЕООД та TIVA Com. Однак насправді обидва підприємства мають значно нижчий ринковий потенціал та конкурентну позицію стосовно ПАТ «Автобаза№1». Крім того, вихід ПАТ «Автобаза№1» на ринок Болгарії розглядається як необхідний крок на шляху до виходу на ринок вантажоперевезень Туреччини, оскільки саме через Болгарію здійснюватиметься транзит вантажів. Використовуючи на ПАТ «Автобаза№1» нові логістичні концепції та методики, вбачається можливим здійснювати пошук клієнтів послуг вантажоперевезень за напрямком Україна-Болгарія, а вже на зворотному шляху охопити товаропотоки з Туреччини, тим більше що для цього сприяє географічне розташування основного транспортного вузла – Стамбулу. Дані потенційних конкурентів на ринку Угорщини наведено в табл. 3.5.
Таблиця 3.5 - Потенційні конкуренти ПАТ «Автобаза№1»на ринку вантажних перевезень автомобільним транспортом в Угорщині
Назва компанії Місто
розташування Кількість
персоналу, осіб. Послуги Власний
автопарк
Ildiko-Trans KFT Будапешт 50 Тентові та рефрижераторні
перевезення, експедиція + (40)
ПП Силаді Будапешт 50 Вантажоперевезення, митне
оформлення, логістика + (38)
Trans-Carrier
Trading GmbH Будапешт 40 Консолідовані вантажні
перевезення будь-яких
вантажів, митні та
експедиційні послуги, + (25)
страхування KTD-Hungary Kft Будапешт 25 Габаритні
вантажоперевезення,
ескпедитування + (19)
Як свідчать результати аналізу, найбільші міжнародні автоперевізники вантажів розташовані у Туреччині. У цій країни розвинутий ринок вантажоперевезень автомобільним транспортом, застосовуються консолідовані перевезення, багато підприємств надає послуги всіх видів перевезень вантажів, багато компаній мають великий власний рухомий склад. Додаткові послуги вантажоперевізників теж широко представлені: це і логістичні, і митні, і експедиторські послуги, розміщення вантажів на складах тощо. Менш розвинута галузь автоперевезень вантажів у Болгарії, де ринок представлений підприємствами середнього розміру, часто в наявності є власні автотранспортні засоби, але паралельно залучаються інші перевізники-партнери та приватні перевізники-фізичні особи. Центрами транспортної галузі є міста Русе та Свиленград, завдяки вдалим транспортним розв’язкам. Угорський ринок вантажних автоперевезень представлений загалом малими підприємствами та приватними перевізниками-фізичними особами, ринок розвинутий слабко, новітні технології управління логістикою та якістю послуг практично не застосовані. Транспортний склад підприємств перевізників автомобільним транспортом невеликий, багато перевізників обирають спеціалізацію на якомусь конкретному виді перевезень.
Враховуючи викладене вище, можна зробити висновок, що ПАТ «Автобаза№1» досить легко зможе знайти замовників на ринку Болгарії та Угорщини, користуючись сучасними технологіями пошуку клієнтів: директ- мейл, розсилка комерційних пропозицій по підприємствах, реклама у місцях концентрації потенційних клієнтів, оголошення у спеціальній пресі, телефонні продажі тощо. Для просування на ринку вантажних автоперевезень Туреччини таких заходів може бути замало, висока конкуренція обумовила важкість входження на ринок нових суб’єктів. Тому дієвими заходами можуть стати особисті перемовини з представниками великих імпортуючих чи експортуючи підприємств, дослідження цінової політики конкурентів та розробка більш вигідних пропозицій для замовників. У цьому випадку неможливо обійтися без використання зведених баз даних закордонних експортерів та імпортерів продукції. Широко відомим способом складання списку потенційних покупців є міжнародні виставки або презентації на торговельних ярмарках. Це джерело є особливо ефективним, оскільки такі ярмарки привертають увагу потенційних замовників послуг з перевезень.
Схематичне зображення практичного застосування запропонованої моделі є достатньо умовним та не відображає часової складової. Застосовуючи найпростіший мережевий метод організації бізнес-процесів послідовність реалізації етапів: «Розробки проекту», «Розробки плану реалізації та «Реалізації проекту» – матиме такий вигляд (рис. 3.2.).

Рисунок 3.2 - Послідовність виконання процедур у рамках реалізації напрямів ПАТ «Автобаза№1» за методикою мережевого планування
Отже, практичне застосування концептуальної моделі забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах вантажних перевезень автомобільним транспортом та розробленої в рамках неї моделі організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу є надзвичайно складним управлінським процесом, який вимагає не лише консолідації всіх наявних внутрішніх ресурсів підприємства, але й використання новітніх технологій менеджменту. Реалізація запропонованих в рамках даного дисертаційного дослідження напрямів розвитку ПАТ «Автоабаза№1» за допомогою такого складного механізму, з одного боку, вважається вдалим поєднанням сукупності складових забезпечення стратегічного маркетингу, з іншого – за прогнозами, – дозволить підприємству досягнути нового якісного стану, перетворившись на одного з лідерів вітчизняного та закордонного ринків вантажоперевезень.

Висновки до розділу 3
За результатами проведеного дослідження, можна зробити такі висновки:
1. Запропоновано теоретичне обґрунтування концептуальної моделі забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних вантажних перевезень, в рамках якої органічно поєднуються організаційна, функціональна, інструментальна, ресурсна та нормативно-правова складові.
Вони всі тісно пов’язані між собою, що забезпечує синергетичний ефект в процесі досягнення цілей маркетингової стратегії.
2. Запропоновано Імітаційну модель організаційно-економічного забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних вантажних перевезень, ефективність якої обумовлюється тим, що її впровадження на кожному конкретному підприємстві відбувається за результатами проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ, виявлення можливих ресурсів та напрямів розвитку. Вона включає в себе сорок етапів, причому не всі є послідовними, деякі є логічно-паралельними, а деякі навіть зворотними, залежно від цілей та результатів, що досягаються на кожному з них. Економічна складова даної Імітаційної моделі полягає у матеріально-технічному забезпеченні підприємства та можливих витратах на його покращення; організаційна – у необхідному кадровому та структурно- функціональному забезпеченні процесів безпосередньої розробки та реалізації маркетингової стратегії.
3. Запропоновано три напрями подальшого розвитку ПАТ Автобаза№1: визначення доцільності та виявлення можливостей розширення автопарку; створення сучасного маркетингового відділу на підприємстві; вихід на нові закордонні ринки вантажних перевезень. Всі ці напрями пропонується реалізувати в рамках глобальних маркетингових стратегій ПАТ «Автобаза№1»: стратегії лідерства за витратами (для внутрішнього ринку) та стратегії переслідування лідера (на закордонних ринках). Комплексна реалізація зазначених типів стратегії та відповідних заходів дасть змогу суттєво підвищити рівень конкурентоспроможності підприємства та виведе його на якісно новий щабель розвитку.
ВИСНОВКИ
Маркетинг — це творча управлінська діяльність, спрямована на задоволення потреб споживачів та отримання бажаного результату для підприємства на основі врахування ринкових умов функціонування суб'єктів та можливостей самого підприємства щодо розроблення нової продукції, організації виробництва, забезпечення ефективного товароруху від виробника до кінцевого споживача.
Організація маркетингового управління діяльністю підприємств – це процес забезпечення результативної діяльності підприємств на основі внутрішньої та зовнішньої взаємодії в умовах динамічного маркетингового середовища, спрямований на досягнення встановлених маркетингових цілей та забезпечення ефективності маркетингового управління.
В умовах ринкової економіки сучасні вітчизняні підприємства в організації маркетингового управління зіштовхуються з низкою проблем, серед яких проблеми кадрового, інформаційного, фінансового забезпечення, низький рівень адаптивності оргструктури, нестабільність зовнішнього оточення, психологічні бар’єри, відсутність системного інтегрованого підходу.
Система організації маркетингового управління діяльністю підприємств – це сукупність взаємопов’язаних елементів, ефективне використання яких дозволяє забезпечити пристосування діяльності підприємств до мінливого маркетингового середовища і досягати встановлених маркетингових цілей. Вона охоплює такі елементи, як організаційна структура управління підприємством, інформаційне забезпечення, кадрове забезпечення, комунікаційні зв’язки, організаційна культура, стратегічні зміни.
В даній курсовій роботі розглянуто діяльність ПАТ «Автобаза№1», а саме час заснування підприємства та основні етапи розвитку, вид діяльності, організаційна структура. Встановлено, що на підприємстві ПАТ «Автобаза№1» маркетингова служба відсутня. Це призводить до розпорошеності зусиль, направлених на маркетинг, що знижує його ефективність.
Проаналізовано фінансовий стан підприємства за такими основними показниками як ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість. Було встановлено, що ліквідність підприємства ПАТ «Автобаза№1» не досягав бажаного рівня в 2013-2014 рр., але в 2015 році показник зріс, а це в свою чергу говорить про збільшення наявності грошових коштів на 26,3 тис. грн. 
В 2015 році відбувся і ріст чистого капіталу. А це в свою чергу показує збільшення наявності грошових коштів та ріст дебіторської заборгованості. Підприємство може сплатити поточні заборгованості. Зростання чистого оборотного капіталу свідчить про спроможність підприємства сплатити свої поточні зобов’язання та розширити поточну діяльність.
Ріст коефіцієнта рентабельності реалізованої продукції може бути орієнтиром для оцінки конкурентоспроможності продукції, а зниження коефіцієнта – означати зменшення попиту на продукцію.
Таким чином, станом на початок 2015 року ПАТ «Автобаза№1» є фінансово стабільним, оскільки показник ймовірності банкрутства є більшим за нормативне значення.
Перспективним напрямом поліпшення маркетингової діяльності є створення відділу маркетингу, або хоча б посади маркетолога, оскільки обов'язковою складовою ефективного функціонування організації є системний підхід до маркетингу, оскільки саме він дає можливість комплексно проаналізувати діяльність організації.
В роботі запропоновано створення посади маркетолога на підприємстві ПАТ «Автобаза№1»". Завданням маркетолога буде :
-визначення найпривабливіших напрямків проведення рекламної компанії з врахуванням особливостей сфери діяльності, окрім цього він повинен збирати інформацію про стан ринку, про основних конкурентів, їх товари та ціни, основні тенденції на ринку, а саме попит на продукцію та на інновації. Також було запропоновано нові напрямки розширення ринку, а саме надавати свої транспортні послуги за кордон в країни Румунія, Болгарія, Туреччина. Запропоновано створити відділ кадрів, оскільки підприємство має намір розширюватись, то основним завданням цього відділу є набір працівників. Оскільки підприємство має намір розширюватись, то основним завданням цього відділу є набір працівників. ПАТ «Автобаза№1» потрібно розширювась та надавати свої послуги в інших країнах ЄС,  затвердити своє становище, то в роботі  запропоновано проведення рекламної кампанії.
Узагальнення отриманих результатів дослідження дозволяє дійти висновку та розробити рекомендації теоретичного, методичного і прикладного характеру, основні з яких зводяться до такого:
1. На основі проведеного дослідження теоретичних аспектів організації маркетинговоъ діяльності було висвітлено такі питання як : поняття маркетингу, цого функції, види,концепції.
2. В аналітичній частині було проаналізовано конкурентоспроможність, представлена існуюча організаційна структура управляння ; динаміка результатів підприємницької діяльності за 2013-2015рр.
3. Проаналізовано вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування маркетингової стратегії АТП. Визначені основні негативні і позитивні чинники, які обумовлюють можливості для розвитку автоперевізників, підвищення рівня їх конкурентоспроможності. Встановлено, що серед чинників внутрішнього середовища на процес реалізації маркетингової стратегії найбільший вплив має організаційна, технологічна та економічна складові. Це дало підстави для удосконалення організаційної структури за рахунок введення до складу керуючих систем спеціального підрозділу перспективного передбачення, який дозволяє сформувати завдання підприємству для задоволення потреб споживачів та розвитку підприємства.
4. Ужостаналено плани техніко-економічного розвитку підприємства і завчасно здійснити необхідні перетворення – вихід на нові ринки, створення маркетингового відділу..
5. Удосконалено організаційну структуру на підприємстві за рахунок введення до її складу спеціального підрозділу стратегічних передбачень, який буде вивчати тенденції зовнішнього середовища та зміни споживчих запитів на основі чого буде передбачати, прогнозувати, формувати майбутні потреби з урахуванням яких будуть визначатися стратегії розвитку АТП.
8. Запропоновано модель науково-методичного забезпечення стратегічного маркетингу на підприємствах автомобільних перевезень, ефективність якої обумовлюється тим, що її впровадження на кожному конкретному підприємстві відбувається за результатами проведеного аналізу зовнішнього та внутрішнього середовищ, виявлення можливих ресурсів та напрямків розвитку. Практичне застосування моделі науково-методичного забезпечення стратегічного маркетингу в умовах ПАТ «Автобаза№1» продемонструвало її ефективність та доцільність подальшого використання в діяльності вантажоперевізників.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Балашов В. Г. Система маркетинга на предприятии / В.Г. Балашов. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://books.tr200.ru/v.php?id=165927
2.    Гавриленко Н. И. Роль и место маркетинга и маркетингового управления в работе с хозяйствующими субъектами// Менеджмент в России и за рубежом. - №1. - 2009.  - С. 43-52.
3.    Григорчук Т.В. Маркетинг [Електронний ресурс]  / Григорчук ТарасВасильйович. - К.: Університет «Україна», 2007. - 380 с. — Режим доступу до книги: https://sites.google.com/site/marketingdistance/
4.    Горова С. Оценка методик маркетингового анализа // Проблемы теории и практики управления. - №1. - 2009.  - С. 106-116.
5.    Деркач М. Формування конкурентного середовища України в умовах світової глобалізації / М. Деркач // Вісник Антимонопольного комітету України. – 2011. – № 2. – С. 22-27.
6.    Длігач А.О. Стратегічне маркетингове управління : монографія / А.О. Длігач. - К. : Алерта, 2012. - 272 с.
7.    Дудар Т. Г. Організаційно-економічні засади формування i розвитку системи агромаркетингу // Економіка АПК. – №10. – 2006. – С. 89-97.
8.     Жук В.Д. Конкурентоспроможність. Аналіз і управління: підруч. / В.Д. Жук – К. : Знання-Прес, 2008. – 300 с.
9.     Загорна Т.О. Конкурентоздатність фірми в системі стратегічного маркетингу / Т.О. Загорна // Торгівля і ринок України. – Донецьк : Дон дует, 2009. – Вип. 11. – Т. 1. – С. 87-91.
10.      Загорная Т.О. Технология анализа рынка с помощью метода конкурентной диагностики / Т.О. Загорная // Вісник Донецького національного університету. – 2010. – Вип. 1. – С. 98-106. – (Серія «Економіка і право»).
11.      Кіндзерський Ю. Проблеми національної конкуренто-спроможності та пріоритети конкурентної політики в Україні / Ю. Кіндзерський, Г. Паламарчук // Економіка України. – 2010. – № 8. – С. 19-29.
12.      Кирцнер И. Конкуренция и предпринимательство / И. Кирцнер; [пер. с англ.]. / под ред. проф. А. Н. Романова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 239 с.
13.      Кобиляцький Л.С. Управління конкурентоспроможністю: навч. посіб. / Л.С. Кобиляцький – К. : Зовнішня торгівля, 2008. – 304 с.
14.      Лозова Г.М. Інституційні аспекти створення ефективного конкурентного середовища в Україні / Г.М. Лозова // Підприємництво, господарство і право. – 2011. – № 5. – С. 117-121.
15.      Максимюк Д.А. Методи оцінки конкурентоспроможності: підруч. / Д.А. Максимюк –– К. : Знання-Прес, 2009. – 252 с.
16.      Маринич І.А. Конкурентоспроможність фірми та її продукції як важливі показники оцінки діяльності підприємства в умовах ринкової економіки / І.А. Маринич // Науковий Вісник: Зб. наук.-техн. Праць Вип. 17.3. – Львів: НЛТУУ, 2010. – С. 183-185.
17.      Маркетинговий менеджмент: [навчальний посібник] / Котлер Ф., Келлер К.Л., Павленко А.Ф., Длігач А.О. та ін. - К.: Хімджест, 2008. - 290 c.
18.      Маркетинг: [підручник] / Старостіна А.О., Длігач А.О., Гончарова Н.П., Крикавський Є.В. та ін.; за заг. ред. Старостиної А. О. - К.: Знання, 2009. – 1070 c.
19.      Маркетинг: [підручник] / В. Руделіус, О. М. Базарян, О. А. Виноградова та ін. - К.: Навчально-методичний центр “Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні”, 2005. - 422 c.
20.      Павленко А. Ф., Войчак А. В. Актуальні проблеми розвитку маркетингу в Україні // Маркетинг: теорія і практика: Матеріали другої міжнар. наук.-практ. конф. —К.: КНЕУ, 2010. – С. 15-18
21.      Павлова В. Система реалізації конкуренто-орієнтованої стратегії підприємства: постановний аспект / Павлова В. // Регіональна економіка. – 2010. – № 3. – С. 216-219.
22.      Павлов В.І. Теоретичні основи формування та розвитку конкурентного середовища / В.І. Павлов, Л.В. Шостак // Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: Фінансова політика та інвестиції : збірник наук. праць. – Луцьк : Надстир’я, 2011. – Випуск VІІІ.– № 2. – С. 9-17. – (Серія «Підприємництво, інновації та маркетинг»).
23.      Примак Т. А. Основи маркетинга: [конспект лекцій] / Примак Т. А.. — К.: МАУП, 2007. – 25 с.
24.      Скибінський  С.В.   Обробка  матеріалів   соціологічного дослідження (табличний та графічний методи): [текст лекції]/ Скибінський  С.В.. - Львів: ЛТЕІ, 2009.-18с.
25.      Старостіна А.О., Длігач А.О., Кравченко В.А. Промисловий маркетинг: Теорія, світовий догляд, українська практика:[підручник] / Старостина А.О.. - К.: Знання, 2005. - 764 с.
26.      Циганкова Т.М. Міжнародний маркетинг: навч. посіб. / Т.М. Циганкова. – К.: КНЕУ, 2008. – 120 с.
27.      Шостак Л. Маркетинг как инструмент экспансии национального хозяйства в мировом экономическом пространстве // Экономика Украины. - №2. - 2011.  - С. 74-84.
28.      Шуляк П.Н. Ценообразованиє: Учебно-практическоє пособиє.- 3-є изд. –  М.: Издательский Дом „Дашков и К”.; 2008.-192 с.
29.      Шкардун В.Д. Интегральная оценка конкурентоспособности предприятия / В.Д. Шкардун // Маркетинг. – 2011. – № 1. – С. 40-45.
30.      Шнипко О.С. Національна конкурентоспроможність: сутність, проблеми, механізми реалізації /О.С. Шнипко – К. : Наук. думка, 2008.– 334с
Додаток А
Форма 2….форма1
Додаток Б
існуючий статуний розпис
Додаток В
Основні витрати на діяльність відділу маркетингу
-14605106045
Найменування витратКількість /За місяць, грнЗа рік, грн
показник
Фонд оплати праці (далі – ФОП), Тарифний оклад, грн. 5 16000 192 000
Нарахування на ФОП, 34 % 5 5440 65 280
Мінімальний розмір премії, 5 6400 76 800
40% Витрати на заб езпечення АРМ, разові витрати Комп’ютери та оргтехніка 5 разові витрати 37 500
для одного АРМ – 7500 грн. Телекомунікаційні засоби та 5 разові витрати 13 500
Інтернет – 2700 грн. Витрати на за безпечення діяльності відділу Канцелярські товари – 500 6000
Комунальні витрати – 450 5400
Експлуатаційні витрати – 350 4200
Інші адміністративні 5000 60 000
витрати (відрядження, круглі столи, семінари тощо) ВСЬОГО 34140 460 680
Додаток Б
Проект положення про відділ маркетингу ПАТ «Автобаза№1»
ЗАТВЕРДЖУЮ Генеральний директор
ПАТ «Автобаза№1» Гриненко В. І. «___»_________201_ г.
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відділ маркетингу (далі - "Відділ") є окремим структурним підрозділом підприємства та підпорядковується Першому заступнику Генерального директора підприємства.
Відділ створено за наказом Генерального директора № _____ від "___"_________ 201_ р.
Працівники відділу призначаються і звільняються з посади на підставі рішення Генерального директора за поданням начальника відділу.
Відділ в своїй роботі керується:
−! Конституцією України; −! Законами України;
−! Указами Президента України та постановами Кабінету Міністрів України; −! місцевими та галузевими нормативними актами; −! Статутом підприємства; −! цим Положенням.
СТРУКТУРА ВІДДІЛУ
Структуру та штат працівників відділу затверджує Генеральний директор на основі обсягів роботи.
Відділ очолюється начальником відділу маркетингу.
Відділ складається з наступних працівників:
начальник відділу;
маркетолог (2особи);
менеджер по рекламі;
менеджер зі збуту.
2.4. Обов’язки працівників підрозділу визначаються посадовими інструкціями, затвердженими у встановленому порядку.
ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ
Дослідження ринку вантажних перевезень автотранспортом та мереж збуту послуг підприємства.
Розробка маркетингової стратегії.
Підготовка довго, середньо, та короткострокових маркетингових планів.
Забезпечення виконання маркетингових планів.
Організація реклами і стимулювання збуту.
ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ
На основі визначених завдань Відділ виконує наступні функції:
Збір і аналіз комерційно-економічної інформації, створення банку даних по маркетингу послуг підприємства.
Пошук і систематизація інформації про: показники економічного розвитку галузі в світі і регіонах, напрямках державної політики, щодо автомобільних вантажоперевезень; існуючий рівень розвитку галузі; споживачах і сегментації ринку; основних характеристиках ринку для кожного його сегмента (еластичності сформованих цін, потенційної і реальної місткості ринку, його насиченості).
Збір інформації про конкурентів за наступними напрямками: обсяги маркетингу в цілому і по сегментах ринку; загальна частка на ринку; методи і поводження на ринку; цінова політика; конкурентні переваги; матеріально-технічна база; самооцінка.
Виявлення сильних і слабких сторін конкурентів по таким напрямкам: якість послуг; цінова політика; просування послуг; збутова політика; сервісне обслуговування; форми здійснення розрахунків.
Аналіз конкурентоспроможності послуг підприємства, зіставлення споживчих властивостей, ціни, витрат з аналогічними показниками конкурентів.
Проведення маркетингових досліджень, опитувань.
Виявлення основних чинників, що формують динаміку споживчого попиту на послуги підприємства, співвідношення попиту і пропозиції на аналогічні види послуг, технічних і інших споживчих якостей послуг.
Виявлення конкурентних переваг підприємства, а також його основних проблем.
4.9.Складаннязарезультатамимаркетинговихдослідженьоптимістичних, песимістичнихі середньозважених прогнозів розвитку ринку, у яких визначаються фази і тривалість життєвого циклу послуг, що реалізуються підприємством, по регіонах, а також оцінка потенційних ризиків діяльності підприємства.
Визначення маркетингової та конкурентної стратегії підприємства на основі аналізу його ринкових позицій.
Розробка пропозицій по ефективному розподілу і використанню всіх ресурсів підприємства.
Пошук нових клієнтів та стимулювання збуту, розробка програм лояльності для постійних клієнтів.
Розробка маркетингової політики на підприємстві на основі конкурентних переваг та прогнозування споживчого попиту і ринкової кон'юнктури.
Складання переліку заходів, необхідних для виконання обраної маркетингової стратегії підприємства.
Узгодження фінансування запланованих заходів з відповідними структурними одиницями підприємства.
Розробка проведення рекламних заходів в засобах масової інформації за допомогою зовнішньої, світлової, електронної, поштової реклами, реклами на транспорті, в мережі Інтернет тощо.
Оцінка ефективності впровадження маркетингових заходів.
Участь відділу в складанні перспективних і поточних планів підприємства, визначенні нових ринків збуту і нових споживачів послуг.
Підготовка пропозицій по формуванню фірмового стилю підприємства.
Розробка пропозицій по підвищенню оперативності і якості сервісного обслуговування клієнтів.
Участь в галузевих виставках, ярмарках, виставках-продажах.
Спільна участь з іншими відділами в розробці пропозицій і рекомендацій по зміні характеристик послуг з метою поліпшення їх споживчих якостей і стимулювання збуту.
Методичне регулювання та координація діяльністю інших структурних підрозділів з питань діяльності Відділу.
Здійснення в межах своєї компетенції ведення діловодства, формування і відправлення/отримання кореспонденції інформації по електронних каналах зв'язку.
Організація ведення нормативно-довідкової інформації, що відноситься до завдань Відділу.
Забезпечення в межах своєї компетенції захисту відомостей, що складають комерційну таємницю, і інших відомостей з обмеженим доступом.
Здійснення відповідно до законодавства Україні роботу по комплектуванню, зберіганню, обліку і використанню архівних документів, що утворилися в ході діяльності Відділу.
5. ПРАВА ВІДДІЛУ
Для вирішення покладених на нього завдань Відділ має наступні права:
Вимагати та отримувати в установленому порядку від структурних підрозділів підприємства інформацію (матеріали) з питань, що входять до компетенції відділу.
Давати вказівки іншим підрозділам та структурним одиницям підприємства з питань, що відносяться до компетенції Відділу і випливають з функцій, покладених на Відділ.
Представляти інтереси підприємства з питань, що відноситься до компетенції Відділу, у взаєминах з державними організаціями, юридичними та фізичними особами, організовувати та проводити перемови.
Використовувати засоби, що виділяються на фінансування Відділу, для проведення рекламних кампаній, іншої діяльності Відділу, відповідно до його завдань.
Давати роз’яснення і рекомендації з питань, що входять у компетенцію Відділу.
Вносити пропозиції з питань, що входять до компетенції Відділу, у вигляді проектів.
За рішенням Генерального директора брати участь у конференціях, нарадах, семінарах з питань маркетингу.
ВЗАЄМОДІЯ ІЗ СТРУКТУРНИМИ ВІДРОЗДІЛАМИ ПІДПРИЄМСТВА
Для виконання функцій і реалізації прав Відділ маркетингу взаємодіє: 6.1. З планово-економічним відділом з питань:
Одержання: планів виконання робіт та надання послуг на місяць, квартал, рік; змін у планах по окремих видах послуг та маршрутах, внесених на підставі маркетингових досліджень; проектів оптових і роздрібних тарифів на роботи і послуги для проведення маркетингового аналізу; погоджених кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту; результатів аналізу витрат, зроблених за місяць (квартал, рік).
Надання: узагальненої інформації про попит на виконувані роботи, послуги, у тому числі по окремих позиціях та маршрутах; результатів зведених аналізів про конкурентне середовище з питань цінової політики, обсягів обороту, конкурентоздатності, швидкості реалізації послуг; інформації про стан ринку послуг вантажоперевезень автотранспортом на місцевому та міжнародному ринках; пропозицій щодо зміни цін на окремі послуг у зв’язку зі зміною попиту; маркетинг-планів; кошторисів витрат на формування попиту і стимулювання збуту, проведення рекламних кампаній, участь у виставках, ярмарках, виставках-продажах 6.2. З бухгалтерією з питань
Одержання: бухгалтерських даних про фінансовий стан підприємства, зведень про кредиторську і дебіторську заборгованість, основні засоби; актів інвентаризації матеріально-технічних ресурсів; нормативів
на представницькі і рекламні витрати; 6.2.2. Надання: звітів про витрати на маркетингові дослідження; розрахунків витрат на рекламу та збут;
зведених даних про матеріально-технічні ресурси у постачальників. 6.3. Зі Службою міжнародних перевезень з питань:
Одержання: заявок на пошук інформації про конкурентів; запитів про кон’юнктуру ринку; інформації про кількість укладених угод; висновків з оцінки якості послуг; висновків щодо покращення якості послуг.
Надання: результатів аналізу/прогнозів щодо стану попиту на послуги автомобільних вантажоперевезень на міжнародному ринку; результатів аналізу про послуги конкурентів; пропозицій з розробки нових видів послуг; пропозицій щодо формування фірмового стилю, іміджу; документів і матеріалів для участі у виставках, ярмарках; зведених результатів досліджень про нові технологічні розробки.
6.4. З відділом транспорту і логістики з питань:
Одержання: оперативних, місячних, квартальних і річних планів-графіків транспортних перевезень; транспортних маршрутів; розрахунків транспортних витрат на доставку товарів; зведених даних про маршрути і терміни перевезень;
Надання: пропозицій зі зміни маршрутів доставок; пропозицій зі зміни графіків навантаження і розвантаження; даних про нових клієнтів.
6.5. З відділом технічного контролю та зі службою головного механіка з питань:
Одержання: зведених даних про дефекти рухомого складу та про технологічні зміни; зведених даних про заходи щодо підвищення якості перевезень;
Надання: зведених даних щодо заходів спрямованих на покращення якості послуг; інформації про невідповідність заявленої якості послуг протягом гарантійних термінів; даних про технічні недоліки, пред’явлені клієнтами при отриманні послуг; 6.6. З відділом кадрів і правового забезпечення з питань:
Отримання штатних розкладів і положень про структурні підрозділи підприємства для узгодження заходів з реалізації маркетингових планів; положень про преміювання; графіків роботи підприємства; планів підготовки і підвищення кваліфікації працівників; звітів про виконання заявок на підбор кадрів; роз’яснень діючого законодавства і порядку його застосування; аналізу змін і доповнень до законодавства.
Надання: інформації про кількісну і якісну потребу Відділу в персоналі; переліку заходів, проведення яких необхідне для підвищення кваліфікації працівників підприємства з окремих напрямків; проектів наказів, проектів розпоряджень, інструкцій, проектів договорів для візування і правової експертизи; претензій, пред’явлених підприємству контрагентами; 6.7. З відділом митного сервісу з питань:
Отримання інформації щодо змін у митному оформленні; звітів з укладання угод; даних щодо використання ресурсів з митного обслуговування.
Надання інформації про попит на послуги митного обслуговування, кон’юнктуру ринку, цінову політику конкурентів.
6.8. С сервісними центрами з питань:
Отримання інформації щодо кількості виконаних робіт та послуг, стан матеріально-технічного забезпечення сервісних центрів.
Надання інформації щодо попиту на послуги ремонтного обслуговування автотранспорту, про цінову політику конкурентів.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Всю повноту відповідальності за якість і своєчасність виконання функцій та завдань Відділу, обумовлених даним Положенням, несе начальник Відділу.
Ступінь відповідальності інших працівників встановлена у посадових інструкціях.
Всі працівники Відділу, включаючи начальника Відділу, несуть персональну відповідальність за оформлення документації та вчинення дій відповідно до чинного законодавства України
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДДІЛУ
Своєчасне і якісне виконання поставлених цілей і завдань.
Якісне виконання функціональних обов'язків.
Відповідність досягнутих результатів в процесі реалізації маркетингових стратегії прогнозним
Начальник Відділу маркетингу
___________________________________
С положення про відділ ознайомлені:
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________.
_______________________________________________

Приложенные файлы

  • docx 18194299
    Размер файла: 312 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий