Litnya_ozdorovcha_praktika_vosstanovlen

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України
29 березня 2012 року № 384
Форма № Н - 3.04

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИРОБОЧА ПРОГРАМА

Літньої (оздоровчої) педагогічної практики
(шифр і назва навчальної дисципліни)

Галузь знань_______________ 0101 – Педагогічна освіта_________________
(шифр і назва напряму підготовки)

Напрям підготовки ___________6.010101 Дошкільна освіта_______________
(шифр і назва спеціальності)

факультет ________________філологічний ___________________________
(назва факультету)


м. Маріуполь – 2014 рік
Програма літньої педагогічної практики. Програма для студентів напряму підготовки 6.010101 Дошкільна освіта освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».
Укладачі: старшим викладачем кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету Домановою О.О. та к.п.н., старшим викладачем Бухало О.Л. кафедри дошкільної освіти Маріупольського державного університету


Рецензент: Брежнєва О.Г., кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри дошкільної освіти МДУ


Програма розглянута та затверджена на засіданні кафедри дошкільної освіти МДУ (протокол №____ від _____вересня 201__ р.).ВСТУП
Педагогічна практика є важливою частиною навчально-виховного процесу, в ході якої проходить безпосереднє поєднання і реалізація теоретичних знань, що отримують студенти на заняттях з їх практичною діяльністю в якості вихователя. Це дозволяє з одного боку, закріпити і поглибити знання теорії, а з іншого – набути вміння і навички необхідні для майбутньої самостійної роботи. У ході практики реалізується зв'язок між теоретичною підготовкою студентів до педагогічної діяльності і практичним формуванням досвіду її здійснення.
Навчання студентів за напрямом підготовки 6.010101 «Дошкільна освіта» побудоване таким чином, що теоретичні знання, практичні вправи, якими студенти опановують у стінах ВНЗ і робота на практиці в ДНЗ тісно пов’язані між собою. Між тим, виробнича практика як складова частина входить у навчальний план. Отже, практика вводить студента дошкільного фаху у розуміння того середовища, в якому йому доведеться працювати.
Літню педагогічну роботу з дітьми в дошкільному навчальному закладі прийнято називати оздоровчою, бо вона має свою специфіку. Для студентів важливо навчитись використовувати сприятливі для зміцнення здоров’я дітей умови літнього часу і домогтися, щоб дитина зміцнювала своє здоров’я і загартовувалася, навчилася розуміти і любити дивовижний, прекрасний світ рослин і тварин. Влітку природа надає великі можливості для розвитку пізнавальних здібностей дошкільників.
Крім того, літня педагогічна практика є необхідною складовою в системі безперервного професійного зростання студентів, ставить їх перед необхідністю творчо організовувати виховну роботу з дітьми в дошкільних навчальних закладах, свідомо використовуючи при цьому професійні знання і уміння. Для цього для студентів спеціальності «Дошкільна освіта» організовується літня педагогічна (оздоровча) практика.
Метою літньої педагогічної практики є поглиблення професійно-педагогічних знань студентів, набуття ними досвіду самостійної організації життєдіяльності дитячого колективу, створення умов для професійного становлення майбутнього вихователя та озброєння їх методикою виховної роботи з дітьми в літній період.
Опис предмета педагогічної практики
Курс: підготовка бакалаврів
Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень
Характеристика педагогічної практики

Кількість кредитів,
відповідних ECTS: 62

Модулів: 2

Змістових модулів: 3

Загальна кількість годин: 216

Тижнів: 3
Шифр та найменування галузі: 0101 «Педагогічна освіта»

Напрям підготовки: 6.010101 Дошкільна освіта

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язковий
Рік підготовки: 3
Семестр: 6

Практична робота:
3 кредити

Самостійна робота:
3 кредити


Індивідуальна робота

Вид  контролю - диференційний залік


Основні завдання літньої педагогічної практики:
Формувати у студентів систему педагогічних професійних знань, умінь та навичок, які необхідні для кваліфікованого виконання обов’язків вихователя дітей дошкільного віку.
Формувати вміння здійснювати оздоровчу та виховну роботу в групах дошкільного віку під час літнього періоду перебування дітей в дошкільному навчальному закладі.
Виробити в себе прагнення до пошуку найбільш ефективних методів навчання і виховання дітей в літній оздоровчий період.
Формувати вміння та навички роботи з батьками, діагностувати виховні можливості сім’ї, залучати до оздоровчої роботи, використовуючи різні форми.
Вміти працювати з дитячим колективом, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей.
Формування в студентів індивідуального стилю педагогічної діяльності.
Розвиток потенціалу творчої діяльності студентів у процесі взаємодії з дітьми.
У ході літньої педагогічної практики студенти оволодівають знаннями з:
охорони життя і здоров'я дітей;
нормативно-правових основ роботи вихователя ДНЗ в літній період;
методики організації дозвіллєвої, творчої діяльності дітей;
педагогічних можливостей гри;
основ планування виховної роботи у літній період;
особливостями вирішення конкретних соціально-педагогічних завдань;
та уміннями:
конструктивними (розробка творчих ігор, заходів, що носять виховний характер);
організаторськими (організація життєдіяльності дитячої групи, самоорганізація вихователя);
комунікативними (уміння обмінюватися інформацією, формувати позитивні міжособистісні відносини);
психодіагностичні (діагностика індивідуальних особливостей дитини, міжособистісних відносин, рівня розвитку колективу);
аналізувати педагогічні ситуації і знаходити оптимальні рішення;
удосконалювати ефективність своєї виховної діяльності;

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ.
Студент-практикант має право:
Отримати своєчасну методичну допомогу щодо проведення навчально-виховної роботи від керівника практики, групового керівника, працівників ДНЗ.
Користуватися необхідною навчально-методичною літературою, посібниками та обладнанням, що знаходяться у ДНЗ та ВНЗ.
Захищати свої професійно-педагогічні погляди, знахідки.
Звертатись у конфліктних ситуаціях з метою їх вирішення до керівника практики, завідуючої ДНЗ.
Студенти-практиканти зобов’язані:
Виконувати правила внутрішнього трудового режиму дошкільного навчального закладу, розпорядження завідуючого ДНЗ.
Перебувати у ДНЗ щоденно впродовж 6 годин, дотримуватися графіка змін.
Своєчасно виконувати усі види робіт, передбачені програмою практики.
Бути прикладом організованості, дисциплінованості, педагогічного такту.
Вчасно здати індивідуальну звітну документацію за результатами практики.

СТРУКТУРА ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Програма проходження практики передбачає такі етапи:
Підготовчий етап практики включає вирішення всіх організаційних питань. Він починається з настановчої конференції, на якій присутні керівники літньої педагогічної практики від університету та студенти. Загальний керівник практики знайомить з програмою і звітною документацією практиці, з наказом про розподіл студентів по базовим дошкільним навчальним закладам, з керівниками практики. На конференції уточнюються програма і терміни проведення практики, форми звітності.
Робочий етап практики включає: знайомство студента з базовою установою, в якій він проходитиме практику; складання кожним практикантом індивідуального плану роботи; практичну діяльність відповідно до цього плану; попередню розробку плану заходів з дітьми; консультації з методистами і керівниками практики. Протягом робочого етапу студент виконує завдання практики, аналізує і обговорює з керівниками отримані результати.
В ході підсумкового етапу студенти у зазначені терміни готують творчий звіт-презентацію в Power Point чи Movie Maker та оформлюють звітну документацію, а вихователь складає характеристику, яку підписує він і завідуюча дошкільним закладом. Зміст проведеної роботи відображується в щоденнику педагогічної практики та робочому зошиті.
Після перевірки документації студента-практиканта призначається підсумкова конференція. Вона може бути тематичною, педагогічно-методичною, або огранізаційно-підсумковою. На конференції викладач-керівник практики надає загальний аналіз результатів практики. На конференції надається слово всім студентам, і які успішно пройшли практику, і які мають значну кількість недоліків. Відбувається захист творчих звітів, обмін інформацією, висловлюються зауваження і побажання, виносяться завершальні оцінки.
В період літньої практики кожен студент зобов'язаний:
спільно з вихователем скласти календарний план роботи на весь період літньої педпрактики;
розробити конспекти та провести виховні та оздоровчі заходи, заняття з образотворчої діяльності та фізичного виховання, екскурсії і прогулянки, ігри: рухливі, сюжетно-рольові, музично-дидактичні;
розробити плани вечірніх розваг і провести: ляльковий або настільний театр за казкою або розповіддю, сценарій літературного або музичного свята;
скласти і провести комплекс ранкової гімнастики для своєї вікової групи, а також розробити комплекс загартовуючих заходів;
підготувати стінгазету для певної вікової групи.
ОРГАНІЗАЦІЯ ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
Змістовий модуль І. Ознайомлення з дошкільним закладом та планування організаційно-педагогічної роботи в літній період
Студенти залучаються до виконання обов’язків вихователя групи з першого дня практики. Кожний студент закріплюється за одним вихователем, що працює в дошкільній групі. Вони повинні ознайомитися з умовами роботи ДНЗ, правилами внутрішнього розпорядку, традиціями.
Практиканти активно включаються в організацію та проведення навчально-виховної роботи в групі: приймають участь у ранковому прийомі дітей, проведенні ранкової гімнастики, інших режимних моментів, організують заняття, прогулянки, ігрову та інші види самостійної діяльності дітей дошкільного віку.
Перший та другий дні студенти спостерігають роботу вихователя з дітьми, а потім самостійно працюють по 6 годин на день (1 чи 2 зміна). Проводять самостійно заходи в цій віковій групі, режимні процеси, розваги, інші заходи як в першу, так і в другу половину дня, згідно з планами вихователів конкретної групи.
До проведення роботи з дітьми слід готуватись: читати методичну літературу, отримати консультацію у вихователя, виготовляти необхідні матеріали. Студент щоденно веде робочий зошит, в якому відображує планування виховної та оздоровчої роботи з дітьми, зміст цієї роботи та її аналіз.
Змістовий модуль ІІ. Самостійне виконання обов’язків вихователя та організація різноманітних літніх (оздоровчих) заходів
З другого дня і впродовж першого та другого тижнів літньої педагогічної практики студенти спільно з вихователем планують виховну та оздоровчу роботу упродовж усього періоду літньої педагогічної практики:
Розробляють конспекти та проводять заняття з образотворчої діяльності та фізкультурного виховання, екскурсії і прогулянки, ігри: рухливі, сюжетно-рольові, музично-дидактичні.
Студенти мають організувати гурткову роботу: вишивання, виготовлення іграшок, малювання, музичний салон тощо. При проведенні практики слід пам’ятати про нетрадиційні підходи до організації дітей, продумати цікаві подорожі до лісу, поля, в «країну загадок», на «Острів Добра» тощо, проводити роботу з народознавства.
Влітку також необхідно проводити розваги з дітьми (1 раз на тиждень): літній карнавал, на Івана Купала, спортивні розваги, різні види театрів тощо. Розробити плани вечірніх розваг і провести: ляльковий або настільний театр за казкою або розповіддю, сценарій літературного або музичного свята).
Особлива увага на даному етапі приділяється керівництву самостійною діяльністю та іграми дітей. Практиканти проводять роботу з організації цих видів дитячої діяльності, за що виставляється загальна оцінка.
В процесі підготовки студентів до проведення заходів слід дотримуватись певної послідовності дій. Така робота містить кілька взаємопов’язаних етапів. Перш за все студент консультується з вихователем, методистом (завідуючим) чи керівником педагогічної практики за темою роботи, глибоко вивчає відповідні розділи програми, навчально-методичні посібники для вихователів. Далі практикант самостійно розробляє конспект заходу. В конспекті відображуються зміст, методи проведеної роботи, матеріал, який використовувався. Розроблений студентами конспект обговорюється з вихователем, методистом чи керівником практики від ВНЗ. До самостійного проведення заходу студент допускається за умов, якщо конспект затверджений методистом (завідуючим) дошкільного закладу чи методистом від університету.
Проведені залікові заходи обговорюються та аналізуються за участю вихователя, методиста чи керівника практики і студентів-практикантів. Здійснюється обговорення та аналіз заходу. В процесі аналізу важлива адекватна оцінка студентом власної роботи, його вміння самостійно аналізувати свої можливості як вихователя. Колективне обговорення заходу починається з самооцінки своїх недоліків, педагогічних вмінь. На кожному заході студента повинен бути присутній вихователь групи, груповий керівник педпрактики від університету чи завідуючий дошкільного закладу (методист). Після проведення кожного заходу проводиться його обговорення, виставляється мотивована оцінка.
Всі заходи, що проводились студентами за 2 тижні практики є заліковими, оцінюються вихователями вікової групи, керівниками дошкільного закладу чи груповим керівником педагогічної практики. Дані аналізу заходів, які проводять студенти, а також рекомендації керівників фіксуються в робочому зошиті (в графі “Аналіз роботи”).
За підсумками практики для конференції в університеті студенти готують свій випуск фотогазети (фотозвіт) та творчий звіт-презентацію в Power Point чи Movie Maker.

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-ПРАКТИКАНТІВ.
Оцінювання практики здійснюється за наступною шкалою.
За шкалою
ECTS
За національною шкалою

A
90-100
Відмінно

B
82-89
Добре

C
74-81
Добре

D
64-73
Задовільно

E
60-63
Задовільно

FX
35-59
Незадовільно, з можливістю складання іспиту та виконанням певної додаткової роботи

F
1-34
Незадовільно, з обов’язковим виконанням завдань для отримання допуску до іспиту, необхідна значна подальша робота


Групові керівники практики при оцінюванні діяльності студентів звертають увагу на:
якість окремих видів діяльності студентів;
ставлення до педагогічної професії, дітей та колег;
ставлення до педагогічної практики;
здатність до використання теоретичних знань у вирішенні конкретних навчально-виховних завдань;
рівень аналізу та самоаналізу педагогічної діяльності;
якість проведених занять та режимних моментів;
якість звітної документації.

Оцінку «відмінно» (90-100 балів «А») отримує студент-практикант який:
виконав увесь обсяг роботи, що передбачено програмою практики;
продемонстрував високу якість виконаних ним окремих видів діяльності;
продемонстрував високу якість проведення занять, режимних моментів, виховних заходів;
продемонстрував глибокі теоретичні знання та використав їх у практичній діяльності при вирішенні різних навчально-виховних завдань;
уміє проводити послідовний та (різнобічний) глибокий аналіз діяльності вихователя та самоаналіз практичної діяльності;
виявляв позитивне ставлення до вихованців та членів педагогічного колективу, стійкий інтерес до педагогічної професії та сумлінне ставлення до роботи, що виконує;
надав за результатами практики у відведений термін повну та якісно оформлену документацію у відповідності до вимог.

Оцінку «добре» (82-89 балів «В», 74-81 балів «С») отримує студент-практикант який:
повністю виконав програму практики;
продемонстрував достатню якість проведення окремих видів діяльності;
продемонстрував достатню якість занять, режимних моментів, виховних заходів, але припустив незначну кількість помилок при їх проведенні;
продемонстрував достатній рівень теоретичних знань, але не завжди міг застосувати їх у практичній діяльності;
уміє проводити аналіз діяльності педагогів і самоаналіз педагогічної діяльності, але не досить глибокий та послідовний;
продемонстрував позитивне ставлення до вихованців, членів педагогічного колективу, але недостатній рівень зацікавленості професією педагога;
надав за результатами практики у відведений термін документацію, але неповну та неякісно оформлену.

Оцінку «задовільно» (64-73 балів «D», 60-63 балів «E») отримує студент-практикант який:
не у повному обсязі виконав програму практики;
припустив значні помилки при виконанні окремих видів діяльності;
продемонстрував низьку якість проведення занять, режимних моментів, виховних заходів;
продемонстрував низький рівень теоретичних знань та відсутність уміння використовувати їх у практичній діяльності;
продемонстрував байдуже ставлення до вихованців, членів педагогічного колективу, незацікавленість у професії педагога;
не надав у відведений термін документацію про результати проходження практики.

Оцінку «незадовільно» отримує студент-практикант який:
не виконав програму практики;
продемонстрував відсутність сумлінного ставлення до роботи, що виконує;
безвідповідально ставився до своїх обов’язків (не відвідував ДНЗ, не проводив заняття, ухилявся від доручень);
виявляв не шанобливе ставлення до вихованців та членів педагогічного колективу;
не надав звітної документації;
не має можливості повторного складання.

Система нарахування рейтингових балів

Штрафні бали (за знаком "мінус") за деньПропуски занять без поважних причин*
4


Пропуски занять з поважних причин**
2


Несвоєчасне заповнення щоденнику
2


Несвоєчасна здача документації
10


*Пропущені заняття мають бути відпрацьовані протягом двох тижнів, при недотриманні цього терміну кількість штрафних балів збільшується.
**Пропущені з поважних причин заняття (причина підтверджується документально) повинні бути відпрацьовані без нарахування штрафних балів протягом двох тижнів з моменту поновлення навчання.

Оцінювання результатів практичної діяльності студентів
з літньої педагогічної практики в групах дошкільного віку
(в балах)


Модуль 1: поточний контроль


Модуль 2: контрольно-оцінювальний


ЗМ 1

ЗМ 2щоденник
робочий зошит
конспекти занять ті ігор
конспект
дозвілля
дидактичні посібники (результати гурткової роботи)
презентація (газета)
вчасність здачі звітності
захист на конференції

25
25
5
5
5
5
5
5
5
15


Загальна кількість: 100 балів


ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗВІТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ (додаток А).
Робочий зошит з літньої педагогічної практики (додаток Б).
Звіт про літню педагогічну практику (додаток В).
Конспекти проведених студентом-практикантом залікових форм життєдіяльності дітей (дозвілля) (додаток Г).
Конспекти занять з фізичного виховання та художньої (образотворчої) діяльності.
Характеристика студента практиканта, видана дошкільним закладом (додаток Д).
Група студентів-практикантів до звітної конференції готує:
Дидактичні посібники з методичним описом. Демонстраційний матеріал чи результати гурткової роботи: вишивання, виготовлення іграшок, малювання, музичний салон тощо.
Фото-презентація (газета) та творчий звіт-презентація в Power Point чи Movie Maker.

До уваги студентів!
Звітна документація надається керівникам групи не пізніше ніж через тиждень після завершення практики.
Вихователь, методист чи завідувач ДНЗ складають характеристику на студента-практиканта, де обов’язково повинні вказати оцінку за літню педагогічну практику студента, характеристика має бути завірена печаткою і підписом завідуючої ДНЗ.

Додаток А

МАРІУПОЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИСТЕТ
Кафедра дошкільної освіти


ЗВІТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
з літньої педагогічної практики

_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

Студента ___курсу філологічного факультету
спеціальності «Дошкільна освіта»


Місце проходження практики _____________________________________

Термін практики ________________________________________________

Оцінка ______________

Керівник практики ______________________________________________
Маріуполь - 2013
Додаток Б

СТРУКТУРА РОБОЧОГО ЗОШИТА З ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ
1 сторінка.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ З ЛІТНЬОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

__________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________________________________
(курсу, факультету)

Термін практики: з по 2013р.
Місце практики:
Вікова група
Завідуюча дошкільним закладом
Старший вихователь
Вихователь групи

2сторінка РЕЖИМ ДНЯ ДІТЕЙ ГРУПИ.
3 сторінка СПИСОК ДІТЕЙ.
4 сторінка РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ.
5-8 сторінка ТАБЕЛЬ ОБЛІКУ РОБОТИ (розгорнутий лист).

Дата
Зміст роботи
Бали
Підпис
Дата
Зміст роботи
Аналіз і рекомендації
Бали
Підпис9 сторінка СТРУКТУРА ЩОДЕННИКА (розгорнутий лист).
Додаток В

ЗВІТ
про проходження літньої педагогічної практики
студентки ___ курсу філологічного факультету
спеціальності «Дошкільна освіта»

________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

в період з ___________ по _______________
у ____________________________________

Схема звіту.
Загальні відомості про місце і час проходження літньої педагогічної практики.
Виконання плану практики, причини відхилень.
Стислий аналіз переглянутих виховних та оздоровчих заходів.
Стислий аналіз проведених залікових заходів.
Характеристика труднощів, які виникали під час практики, чим обумовлені.
Загальні висновки (особисті здобутки студента за час практики).
Пропозиції з удосконалення програми практики, методичного керівництва з боку працівників ДНЗ та ВНЗ.

Примітки. Звіт має бути змістовим – відтворювати увесь об’єм проведеної роботи, розкривати позитивні боки і недоліки у теоретичній і практичній підготовці студента, демонструвати об’єктивний аналіз власних досягнень в оволодінні педагогічною професією.

Додаток Д

Вимоги до оформлення конспектів залікових форм організації життєдіяльності дітей з дітьми дошкільного віку.
Форма титульної сторінки конспекту.До проведення заняття допущено
«___»________________
(дата)
Вихователь: __________________
Підпис
КОНСПЕКТ
відкритої залікової форми
організації життєдіяльності дітей у ДНЗ

з ____________________________
розділ програмиПроведеної: _______________________________________
дата
У ________________________________________________
вікова група, № дошкільного закладу


Студентом-практикантом ___ курсу
спеціальності «Дошкільна освіта»

_______________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Оцінка ____________________

Підпис вихователя ___________________________

Підпис методиста____________________________
Схема конспекту залікової форми організації
життєдіяльності дітей

Форма організації життєдіяльності дітей у дошкільному навчальному закладі: (прогулянка, ранкова гімнастика, цільова прогулянка, свято, екскурсія, розвага, театралізована гра, сюжетно-рольова гра тощо).
Тема:
Мета (програмовий зміст):
Обладнання:
Організація обстановки: указати, де проводиться робота з дітьми (в груповій кімнаті, на ігровому чи спортивному майданчику, у музичній залі, зимовому саду, Кімнаті Казки тощо), як буде розміщено демонстраційний та роздавальний матеріал, фізкультурне обладнання, атрибути до гри тощо; розташування столів, розміщення дітей за ними, інші важливі деталі обстановки.
Попередня робота з дітьми: перерахувати всі форми роботи в щоденному житті, які готують дітей до заходу.
Хід роботи:
Описується у формі послідовного викладу всіх етапів роботи з вказуванням методів та методичних прийомів, змісту завдань, повідомлень дітям тощо. Окремі позанавчальні виховні заходи, як то свята, розваги, ігри-драматизації, лялькові театри, описуються у формі сценарію.
Використана література: указати посібники, методичні розробки, хрестоматії, іншу літературу, якою користувалися під час підготовки та проведення заняття.

Підпис студента-практиканта:__________________

Додаток Д

ХАРАКТЕРИСТИКА
студента-практиканта___курсу
філологічного факультету, спеціальності «Дошкільна освіта»
(прізвище, ім'я, по батькові)
Характеристика містить відомості про час і місце проходження практики; посаду, на якій працював студент-практикант.
Слід перерахувати виконані за період практики види роботи, зазначивши тематику занять, зміст виховної роботи з дітьми, проведену в дошкільному закладі. Кожному виду роботи дається коротка якісна характеристика. У характеристиці слід також зазначити ставлення студента до своїх обов'язків практиканта, рівень його теоретичної підготовки, наявність педагогічних здібностей, умінь спілкуватися з вихованцями та колегами.
Необхідно вказати на помилки і недоліки в роботі, проаналізувати їх можливі причини, дати поради на майбутнє.
Завершується характеристика загальною оцінкою за практику.
Характеристика має бути оформлена на одному аркуші (в щоденнику), підписана завідувачкою ДНЗ (начальником управління освіти, завідувачем кафедри) та завірена печаткою відповідної установи.

Додаток Ж
СХЕМА АНАЛІЗУ РЕЖИМНИХ ПРОЦЕСІВ:
Вмивання:
Спосіб організації дітей на вмивання.
Прийоми формування у дітей елементів самостійності в процесі вмивання.
Вміння вихователя розподілити увагу серед дітей.
Тривалість процесу вмивання.
Знання дітьми послідовності дій під час вмивання.
Володіння дітьми необхідними навичками.
Годування:
Організація процесу годування (закріплення за дітьми постійних місць, сервіровка столу, послідовність проведення процесу годування).
Формування культурно-гігієнічних навичок під час годування (прийоми керівництва процесом з боку вихователя, функції помічниці вихователя, організація догодовування).
Володіння дітьми необхідними вміннями.
Характер спілкування дітей і дорослих.
Вкладання на сон:
Послідовність вкладання дітей спати.
Організація роздягання (одягання). Де і як зберігається одяг, взуття. Характер допомоги дорослого. Розподіл обов'язків між вихователем та його помічником. Прийоми формування культурно-гігієнічних навичок під час роздягання (одягання).
Методика висаджування на горшки. Як часто, в який час, тривалість процесу, кількість дітей, розподіл обов'язків між вихователем та його помічником.
Характер спілкування між дітьми і дорослими.

СХЕМА АНАЛІЗУ ПРОГУЛЯНКИ:
Місце організації прогулянки.
Наявність ігрового матеріалу, атрибутів для рухливих ігор.
Місце зберігання ігрового матеріалу. Яким чином виноситься на ділянку. Різноманітність і стан ігрового матеріалу. Розподіл іграшок між дітьми.
Змістовність прогулянки, її відповідність календарному плану.
Характер керівництва вихователем діяльності дітей під час прогулянки.
Організація спостережень з дітьми.
Рухова активність дітей на прогулянці (організація рухливих ігор, ігор з руховими іграшками).
Індивідуальна робота вихователя з дітьми.
Емоційний стан дітей під час прогулянки.
10. Пропозиції щодо поліпшення організації прогулянок на ділянці д/с.


Додаток З
ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ СЮЖЕТНО-РОЛЬОВОЇ ГРИ
(за ГЛ.Урунтаєвою)
Проведення дослідження. Проводять спостереження в природних умовах за самостійною сюжетно-рольовою грою дітей 2-7 років.
Обробка даних. Аналіз протоколів проводять за схемою:
Задум гри, постановка ігрових цілей і завдань
Як виникає задум гри (визначається ігровим середовищем, пропозицією однолітка, виникає за ініціативою самої дитини тощо).
Чи обговорює задум гри з партнерами, чи враховує їхню точку зору.
Наскільки стійкий задум гри. Чи бачить дитина перспективу гри.
Чи статичний задум або розвивається по ходу гри. Наскільки часто спостерігається імпровізація в грі.
Чи уміє сформулювати ігрову мету, ігрове завдання словесно і запропонувати його іншим дітям.
Зміст гри
Що складає основний зміст гри (дія з предметами, побутові або суспільні взаємини між людьми).
Наскільки різноманітний зміст гри. Як часто повторюються ігри з однаковим змістом. Яке співвідношення предметних, побутових ігор, ігор, що відображають суспільні відносини.
Сюжет гри
Наскільки різноманітні сюжети ігор. Вказати їх назву і кількість.
Яка стійкість сюжету гри, тобто наскільки дитина слідує одному сюжету.
Скільки подій дитина об'єднує в один сюжет.
Наскільки розгорнутий сюжет. Чи являє він собою ланцюжок подій або одночасно дитина є учасником декількох подій, включених у сюжет.
Як виявляється уміння спільно будувати і творчо розвивати сюжет гри.
Які джерела сюжетів гри (кінофільми, книги, спостереження, розповіді дорослих тощо).
Виконання ролі і взаємодія дітей у грі
Чи позначає виконувану роль словом і коли (до гри або під час гри).
Які засоби використовує для взаємодії з партнером по грі (рольова мова, наочні дії, міміка і пантоміміка).
Які відмінні особливості рольового діалогу (ступінь розгорнутості: окремі репліки, фрази, тривалість рольового діалогу, спрямованість до іграшки, реального або уявного партнера).
Чи передає і як передає характерні особливості персонажа.
Як бере участь у розподілі ролей. Хто керує розподілом ролей. Які ролі частіше виконує - головні або другорядні. Як ставиться до необхідності виконувати другорядні ролі.
Що вважає за краще дитина: грати одна або входити в ігрове об'єднання. Дати характеристику цього об'єднання: чисельність, стійкість і характер взаємин.
Чи є у дитини улюблені ролі, і скільки вона може виконувати ролей у різних іграх.
Ігрові дії і ігрові предмети
Чи використовує дитина в грі предмети-замінники і які. За яким принципом вона вибирає предмети-замінники і перетворює їх для використання в грі.
Чи дає словесне позначення предметам-замінникам, наскільки легко це робить.
Хто є ініціатором вибору предмета-замінника: сама дитина або дорослий. Чи пропонує свій варіант заміщення партнеру.
Чи використовує в грі образні іграшки і як часто. Чи є у дитини улюблені іграшки.
Характеристики ігрових дій: ступінь узагальненості, розгорнутості, різноманітності, адекватності, узгодженості своїх дій з діями партнера по грі. Яка роль слова в здійсненні ігрових дій.
Як сприймає уявну ситуацію, чи розуміє її умовність, чи грає з уявними предметами.
Ігрові правила
Чи виконують правила функцію регулятора гри. Чи усвідомлюється правило дитиною.
Як співвідносить дитина виконання правила з узятою на себе роллю.
Чи стежить за виконанням правил іншими дітьми. Як реагує на порушення правил партнерами по грі.
Як ставиться до зауважень партнера по грі з приводу виконання ним правил.
Досягнення результату гри
1. Як співвідносяться первинний задум і його реалізація в грі.
2. Чи співвідносить дитина свій задум з досягнутим результатом.
3. Якими засобами досягається реалізація задуму.
Особливості конфліктів у грі
1. З приводу чого найчастіше виникають конфлікти (розподіл ролей, виконання правил, володіння іграшкою тощо).
2. Які способи вирішення конфліктів.
Ігрове середовище
Чи готує ігрове середовище наперед або підбирає предмети по ходу гри.
Чи використовує запропоноване ігрове середовище (устаткування ігрового куточка) і як.
Роль дорослого в керівництві грою
1.Чи звертається дитина до дорослого в процесі гри і з приводу чого. Як часто звертається.
2.Чи пропонує прийняти дорослого в гру.

Додаток Л

СХЕМА АНАЛІЗУ РОЗВАГИ (ДОЗВІЛЛЯ)

Розв'язання розвиваючих і виховних завдань. Виконання, функції розважання.
Відповідність змісту та форми дозвілля віковим можливостям дітей. Цікавість розважального заходу.
Психологічний стан дітей, емоційно-естетичне відношення до дозвілля, яке має відбутися.
Прийоми активізації дитячого сприймання протягом дозвілля.
Виконавчий рівень учасників (дітей та дорослих), їх активність, культура поведінки.
Відповідність атрибутики розваги гігієнічним, педагогічним та естетичним вимогам.
Емоційний стан дітей протягом вечора розваги та після неї (мовленнєві, рухові реакції, міміка та інше).


13PAGE 15


13PAGE 14215


13PAGE 15


13PAGE 142415
Заголовок 215

Приложенные файлы

  • doc 18192461
    Размер файла: 187 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий