viz_diagnostika_kaz_test_s_otv

Cаулели диагностика тасилдери
1.Аталган тасилдердин кайсысы рентгендик зерттеулердин негизгиси болып табылады?
1. томография
2. бронхография
3. рентгенокимография
4. ангиография
5. флюрография
5

2.Адам ауруларын диагностикалауга арналган иондаушы емес сауле тури:
1. рентген саулеси
2. бета- сауле
3. гамма- сауле
4. альфа- сауле
5. ультрадыбыстык сауле
5

3.Х саулесин ашкан:
1. Кюри, 1913
2. Беккерель, 1896
3. Рентген, 1895
4. Энштейн, 1901
5. Ферми, 1889
3

4.Рентгендик сауле дегенимиз не?
1. ультрадыбыстык сауле
2. гамма- саулеси
3. электромагниттик толкындар
4. усак ушкындар
5. инфракызыл саулелер
3

5.Эхокардиография дегенимиз не?
1. рентгенологиялык тасил
2. радионуклидтик тасил
3. термографиялык тасил
4. ультрадыбыстык тасил
5. магнитти резонанс тасили
4

6.Корсетилген рентгенологиялык тексеру адистеринин кайсы негизги болып табылады?
1. рентгенокимография
2. электрорентгенография
3. бронхография
4. томография
5. ангиография
2

7.Корсетилген рентгенологиялык тексеру адистеринин кайсы косымша болып табылады?
1. рентгенография
2. полиграфия
3. рентгеноскопия
4. флюрография
5. электрорентгенография
2

8.Тургындарды жалпы тексеруде зертеу адиси:
1. томография
2. рентгеноскопия
3. рентгенография
4. флюорография
5. компьютерли томография
4
9.Допплерография, бул:
1. диагностикасынын ультрадыбысты адиси
2. диагностиканын магнитти резонантты адиси
3. диагностиканын радионуклидти адиси
4. диагностиканын рентгенологиялык адиси
5. диагностиканын теплографиялык адиси
1

10.Корпускулярлы отимди ион тугызгыш саулелерге жататындар:
1. альфа-саулелери
2. гамма-саулелери
3. рентген ион тугызгыш саулеси
4. инфракызыл саулелери
5. магнитти тербелис саулелери
1

11.Негизги рентгенологиялык зерттеуге жатады:
1. бронхография
2. томография
3. флюорография
4. рентгенокимография
5. ангиография
3

12. Рентген саулесин колданып зерттеуде кайсысы арнаулы тасилге жатады:
1. рентгенокимография
2. миелография
3. электрорентгенография
4. рентгенография
5. томография
2

13.Миелографияга тусиру ушин контраст заты кайда енгизиледи:
1. кан тамырына
2. буындардын ишине
3. суйек миы каналына
4. жулын озегине
5. ирин жолына
4

14.Фистулография жасау ушин контраст затын кайда енгизеди:
1. суйек миы жолына
2. кан тамырына
3. буыннын ишине
4. жулындар каналына
5. ирин каулаган тесиктерге
5

15.Артрография жасау ушин контраст затын кайда енгизу керек:
1. жулын озегине
2. суйек миы каналына
3. буыннын ишине
4. ирин жолдарына
5. кан тамырларына
3
Окпе аурулары
16.Он жак окпенин жогаргы болигинде неше сегмент бар?
1. 1 сегмент
2. 2 сегмент
3. 3 сегмент
4. 4семент
5. 5 сегмент
3

17.Рентгенограммада он жак окпенин томенги болиминин проекциясы:
1. ушынан 4 кабыргага дейин
2. 2 кабырганын алдынгы кесиндисинен диафрагмага дейин
3. 4 кабырганын арткы кесиндисинен диафрагмага дейин
4. 6 кабырганын арткы кесиндисинен диафрагмага дейин
5. ушынан диафрагмага дейин
3

18.Тура проекциялы рентгенограммада окпе тубиринин аумагы:
1. 3 кабырга аралыгы
2. 4 кабырга аралыгы
3. 1кабырга аралыгы
4. 2 кабырга аралыгы
5. 5 кабырга аралыгы
4

19.Окпе абсцесинин ыдырау сатысындагы негизги рентгенологиялык синдром:
1. донгелек коленке
2. сакиналы коленке
3. субтотальди коленке
4. субтотальди агару
5. окпе тубинин патологиясы
2

20.Окпе аланынын бир келки емес интенсивти коленкеси, аралык мушелер сау жакка карай ыгыскан, бул белгилер кандай ауруга тан:
1. экссудативти плеврит
2. диафрагмальди жарыктар
3. окпе циррозы
4. окпе ателектазы
5. окпени оперативти алу белгиси
2

21.Окпе суретинин коринбеуи, жарыкша синдромынын пайда болуы тан:
1. бронхостеноздын 1 сатысына
2. бронхостеноздын 2 сатысына
3. бронхостеноздын 3 сатысына
4. пневмоторакс
5. окпе циррозына
4

22.Окпе болигинин циррозынын белгилери:
1. колеминин киширеюи
2. колеминин улгаюы
3. полиморфты ошактар
4. суйыктык денгейи бар сакина таризди коленкелер
5. аралык мушелердин сау жакка ыгысуы
1

23.Жедел пневмониянын кайту мерзими:
1. 3-4 апта
2. 2-3 ай
3. 4-5 ай
4. 1-2 апта
5. 2-3 апта
1

24.Кандай ауру кезинде окпенин жогаргы болиминде еки жакты шектеули диссеминация байкалады?
1. туберкулезде
2. ошакты пневмонияда
3. пневмокониозда
4. саркоидозда
5. гемосидерозда
1

25.Кандай сегмент апикальди деп аталады:
1. 1сегмент
2. 2 сегмент
3. 3 сегмент
4. 4 сегмент
5. 5 сегмент
1

26.Сол жак окпенин томенги болигинин жогаргы шекарасы:
1. арткы сызык бойынша 4 кабырга
2. арткы сызык бойынша 5 кабырга
3. арткы сызык бойынша 6 кабырга
4. арткы сызык бойынша 4кабырга
5. арткы сызык бойынша 7 кабырга
1

27.Плевра куысындагы суйыктыктын горизонтальди денгейи немен байланысты?
1. суйыктык колемимен
2. шыгару сипатымен
3. плевра куысында ауа болуымен
4. плевралык сращениямен
5. барлык жагдаймен
3

28.Пневмоторакс кезинде окпе сурети:
1. кушейген
2. азайган
3. мулдем болмайды
4. жиилеген
5. озгермеген
3

29.Сакина таризди коленкедеги суйыктыктын горизантальди денгейи кай кезде кездеседи?
1. туберкулезди каверна
2. перифериялык окпе исигинде
3. окпе абсцесинде
4. поликистоз
5. ауалы кисталарда
3

30.Бир жакты агару синдромы, агару фонында окпе сурети болмайды, агарудын медиальди шети анык, бул кандай ауру?
1. плеврит
2. окпе циррозы
3. диафрагмалык жарык
4. пневматоракс
5. жергиликти эмфизема
4

31.Туйинди силикоз кезинде диссеминациялы ошактын орналасуы:
1. окпенин томенги болиминде
2. окпенин жогаргы болиминде
3. окпенин ортангы болиминде
4. тубир маны аймагында
5. накты орны жок
1

32.Обтурациялык бронхостеноздын себептеринин бири болып табылады:
1. исиктин перибронхиальди осуи
2. исиктин эндобронхиальди осуи
3. исиктин экзобронхиальди осуи
4. бронхтын басылуы, лимфа туйиндеринин улгаюы
5. корсетилген барлык жагдай
5

33.Окпенин кай болигинде 2 сегмент болады?
1. он жак окпенин жогаргы болигинде
2. он жак окпенин ортангы болигинде
3. он жак окпенин томенги болигинде
4. сол жак окпенин жогаргы болигинде
5. сол жак окпенин томенги болигинде
2

34.Рентгенограммада сол жак окпенин томенги болигинин проекциясы:
1. 2-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин
2. 3-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин
3. 4-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин
4. 5-ши кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин
5. 6-шы кабырганын арткы жагынан диафрагмага дейин
3

35.Улкен адамдарда терен тыныс алуда калыпты жагдайдагы диафрагма экскурсиясынын амплитудасы:
1. 1-2см
2. 3-4 см
3. 6-7 см
4. 8-10 см
5. 10 см жогары
3

36.Окпе абсцесси кезинде басты рентгенологиялык синдром:
1. донгелек дак
2. ошакты дак
3. сакиналы дак
4. ушбурышты дак
5. тотальды окпенин караюы
1

37.Усак ошактын колеми:
1. 1-2 мм
2. 3-4 мм
3. 5-6 мм
4. 4-9 мм
5. 10 мм жане одан жогары
2

38.Ателектазга тан белги:
1. боликшелердин биркелки гомогенди караюы
2. боликщелердин биркелкисиз караюы
3. ушбурышты караюы
4. кабыргалык жарты овальдын караюы
5. донгелек караюы
3

39.Окпе суретинин деформациясы кай ауруга тан:
1. крупозды пневмония
2. созылмалы бронхит
3. окпе рагы
4. окпе эмфиземасы
5. жедел бронхит
2

40.Окпе тубиринин кенеюи байкалады:
1. окпе артериясы кенеюи кезинде
2. бронх исиктеринде
3. лимфа туйиндеринин улгаюында
4. пневмония кезинде
5. барлык жауаптар дурыс
5

41.Он жак окпенин орта болиминде неше сегмент бар?
1. 2 сегмент
2. 3 сегмент
3. 1 сегмент
4. 4 сегмент
5. 5 сегмент
1

42.Окпе ателектазынын рентген суретиндеги кориниси:
1. жалпы кою карайган
2. окпенин колеминин азаюы
3. окпе колеминин улгаюы
4. кокиректин коленкеси карайган жакка ыгыскан
5. барлык жауап дурыс, 3 баска
5

43.Ошакты туберкулезде ошактар окпенин кай болиминде жии кездеседи:
1. томенги болиминде
2. болимдерди тандамайды
3. окпе жазыгында биркелки шашырап жатады
4. жогаргы болиминде
5. орта болиминде
4

44.Он жак диафрагма калыпты жагдайда кай кабырга денгейинде жатады?
1. 5-6 кабырга денгейинде
2. 6-7 кабырга денгейинде
3. 3-4 кабырга денгейинде
4. 4-5 кабырга денгейинде
5. 8 кабырга денгейинде
1

45.Жогаргы жане томенги куысты тамырлар журектин кай болимине куяды:
1. журектин артурли камерасына
2. он жак журекшеге
3. он жак карыншага
4. сол жак журекшеге
5. сол жак карыншага
2

46.Окпе сурети кандай анатомиялык курылымнын коленкеси?
1. бронхтар
2. интерстициялык тиндер
3. окпе тамырлары
4. лимфа тамырлары
5. лимфа туйиндери
3

47.Окпе сурети пневмоторакс болганда калай озгереди?
1. азайган
2. мулдем коринбейди
3. озгермеген
4. коюланган
5. кобейген
2

48.Кеуде ишинде арнаулы кабы бар плеврит караюы калай коринеди?
1. ушбурышты
2. жартылай шарга уксас
3. домалак
4. жогары кисык шектеули шекарасы бар
5. сакинага уксас коленке
2

49.Он жак окпенин орта болиминде неше боликше бар:
1. 1 боликше
2. 2 боликше
3. 3 боликше
4. 4 боликше
5. 5 боликше
2

50.Ошакты туберкулезде, ошактар окпенин кай болиминде жии кездеседи:
1. окпе жазыгында биргеликти шашырыйды
2. жогаргы болимде орналасады
3. орта болиминде орналасады
4. томенги болиминде орналасады
5. болимди тандамайды
2

51.Окпе тубиринде кишкентай сакина таризди коленке, диаметры 0,5 см дейн, кандай жагдайда болады?
1. лимфа туйиндеринин катаюында
2. сол жерде орналаскан кан тамырларынын колденен кесиндиси
3. каверналы туберкулезде
4. орталык окпе раги
5. бронхтын кесиндиси
5

52.Милиардты диссеминация ошагынын колеми:
1. 15 мм аскан
2. 9 – 15 мм
3. 5 – 8 мм
4. 3 – 4 мм
5. 1 – 2 мм
5

53.Окпе сурети кандай курылымдардын кориниси:
1. бронхтар тармагы
2. лимфа тамырлары
3. лимфа туйиндери
4. окпенин ишки жалгастыратын тини
5. окпе кан тамырлары
5

54.Он жак окпенин орта болиминде неше боликше бар:
1. 1- боликше
2. 2- боликше
3. 3- боликше
4. 4- боликше
5. 5- боликше
2

55.Кокирек коленкеси кандай патологияда сау жакка ыгасады:
1. плевра куысына суйыктын жиналуы
2. ателектаз кезинде
3. окпенин цирроз кезинде
4. окпе кабынганда – пневмонияда
5. пульмоноэктомия кезинде
1

56.Окпе жазыгынын молдирлиги жогары, диафрагма томенге карай ыгыскан, кабырга аралары кенейген. Осы озгеристер кай патологияга тан?
1. окпе эмфиземасы
2. пневмосклероз
3. плеврит
4. пневмоторакс
5. пневмония
1

57.Сол жак окпенин томенги болиминин шекарасы кай кабырга денгейинде орналаскан?
1. 4 кабырганын арткы кесиминде
2. 5 кабырганын арткы кесиминде
3. 6 кабырганын алдынгы жагымен
4. 5 кабырганын алдынгы жагымен
5. 4 кабырганын алдынгы жагымен отеди
3

58.Окпе ателектазы рентген суретинде кандай белги береди:
1. жарыкша
2. диссеминация
3. карайган коленке
4. окпе суретинин патологиясы
5. окпе тубиринин озгеруи
3

59.Окпе ишинде куыстанган жана бейне кандай синдромды корсетеди:
1. жайылмалы диссеминация-шашылган ошактар
2. домалак карайган коленке
3. сакинага уксас жарыкша коленке
4. ошактарга уксас коленке
5. жарыкшалану
3

60.Еки окпе диффузды жарыкшаланып турса, ол кай аурудын синдромы:
1. пневмоторакс
2. плевра куысындагы суйктык
3. пневмония
4. окпенин циррозы
5. окпе эмфиземасы
5

61.Окпедеги бронх тармактарынын айналасында орналаскан лимфа туйиндери улгайган кезде кандай патология болуы мумкин:
1. ошакты коленке
2. жарыкша
3. окпе суретинин патологиясы
4. окпе тубиринин патологиясы
5. сакинага уксаган жарыкша коленкеси
4

62.Окпе суретинин озгеруи кандай наукаста болуы мумкин:
1. журектин какпалары озгергенде
2. окпе эмфиземасында
3. пневмосклерозда
4. циррозда
5. барлык жауап дурыс
5

63.Аралык мушелердин коленкеси кай кезде карайган жакка ыгысады:
1. крупозды пневмонияда
2. окпе ателектазында
3. плевра куысына суйык жиналганда
4. диафрагманын тесилуинде
5. инфильтративти туберкулезде
2

64.Кеуде куысындагы дене мушелеринин рентген суретине таза техникалык дурыс тусирилгенин калай аныктаймыз:
1. Аралык коленкесинин бойында барлык кеуде омырткалары коринип туру кажет
2. Аралык коленкеде тек 3-4 жогары кеуде омырткасы коринеди
3. орталык омырткалар мулдем коринбейди
4. барлык омырткалар коринип турады
5. томенги кеуде омырткалары коринип турады
2

65.Окпе суретинин кориниси:
1. окпенин ишки данекер тини
2. окпе кан тамырлары
3. бронхтар тармагы
4. лимфа тамырлары
5. лимфа туйиндери
2

66.Окпе сурети пневмторакс болганда калай озгереди:
1. азайган
2. мулдем коринбейди
3. озгермеген
4. коюланган
5. кобейген
2

67.Окпе жане бронх тармактары айналасында орналаскан лимфа туйиндери кандай белги береди?
1. окпе тубиринин патологиясы
2. сакина таризди жарыкша
3. ошакты коленке
4. жарыкшалану синдромы
5. окпе суретинин озгеруи
1

68.Окпе ишинде куыстанган бейне кандай синдромды корсетеди:
1. жайылмалы диссеминация
2. ошактарга уксас коленке
3. жарыкшалану синдромы
4. домалак карайган коленке
5. сакинага уксас озгерис
5

69.Окпе ателектазы рентген суретинде кандай белги береди:
1. карайган коленке
2. ошактарга уксас коленке
3. жарыкшалану коленкеси
4. домалак карайган коленке
5. сакинага уксас озгерис
1

70.Окпе тубиринде сакинага уксас коленкелер, диаметри 0,5 см-ге дейин. Кандай озгеристин белгиси болуы мумкин?
1. орталык рак ауруы
2. бронхтын кесиндиси
3. лимфа туйндеринин катаюы
4. кан тамырларынын колденен кесиндиси
5. каверналы туберкулез
2

71.Окпе сурети калыпты жагдайда кандай курылымнын коленкеси:
1. бронхтар
2. интерстициальды тиндер
3. окпе тамырлары
4. лимфа тамырлары
5. лимфа туйндери
3

72.Рентген суретинде окпенин бйик ушиндеги ошактар кай болимде орналаскан:
1. тилге уксас болимде
2. томенги болимде
3. жогарги болимде
4. орта болимде
5. аныктау ушин кырынан тусиру керек
3
ЕСЕПТЕР (ОКПЕ ПАТОЛОГИЯСЫ)
73.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин бир келки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караю байкалады. Кай сыркаттын белгилери болуы мумкин?
1. инфильтративти туберкулез
2. крупозды пневмония
3. ошакты пневмония
4. созылмалы бронхит
5. окпе абсцеси
2

74.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык.Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин бир келки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караюы байкалады. Патологиялык процесс окпенин кай болигинде орналаскан?
1. 6 Сегмент
2. жогаргы болигинде
3. ортангы болигинде
4. томенги
5. окпенин толык закымдануы
4

75.Наукастын температурасы 40, калтырайды, жотел, тат таризди какырык.Р-да 4-кабыргадан бастап он жак окпенин астынгы болигинин биркелки, оте тыгыз, устинги денгейи тузу караюы байкалады. Осы озгеристин морфологиялык субстраты не?
1. окпе тининин тыгыздалуы
2. окпенин гиперволемиясы
3. окпенин семуи
4. окпе тининин ауалануы
5. плевра куысына суйык жиналу
1

76.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик, температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады.Осы рентгендик сурет кандай синдромда байкалады?
1. шектеули караю синдром
2. жарыкшалану синдром
3. сакина таризди коленке синдром
4. окпе сурети патологиясы синдром
5. донгелек коленкелер синдромы
5

77.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик, температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады. Коленкелер олшеми сайекес келеди:
1. миллиарлы диссиминацияга
2. усак ошакты диссминацияга
3. орта ошакты диссминацияга
4. ири ошакты диссминацияга
5. донгелек коленкелер
5

78.Ер адам 65 жаста. Шагымдары: алсиздик,температурасы-38, кургак жотел, аздап ентигеди, 5 жыл бурын калканша бездин исигине операция болган. Окпе рентгенограммасында сол жагында 1,0х1,5 см олшемди донгелек орта тыгыздыкты сырткы бейнеси шодырлау коленкелер байкалады. Кай ауру туралы айтуга болады?
1. септикалык пневмония
2. окпенин шетки раги
3. окпенин катерсиз исиги
4. окпенин екиншилик метастаздар исиги
5. шар таризди пневмония
4

79.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады. Кандай синдромга тан?
1. 1-дарежели бронхостеноз
2. 2-дарежели бронхостеноз
3. 3-дарежели бронхостеноз
4. окпе тубиринин патологиясы
5. окпе суретинин патологиясы
3

80.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады Осы процестин негизинде кандай патологиялык субстрат жатады?
1. окпенин бурисуи
2. окпе тининин катаюы
3. окпе тининин ауалануы
4. окпе тининин инфильтрациясы
5. плевра куысында суйыктык жиналу
1

81.Ер адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, кан аралас какырык, жотеледи, алсизденген. Рентгенограммада сол жак окпенин тотальди караюы жане аралык мушелердин сол жакка ыгысуы байкалады кай ауру туралы ойлауга болады?
1. сол жак окпенин циррозы
2. сол жак окпенин ателектазы - окпенин орталык раги
3. сол жак окпенин пульмонэктомиясы
4. пневмоторакс
5. эксудативти плеврит
2

82.Айел адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, толассыз, аз какырыкты жотел,рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе тубири жогары тартылган. Сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Кай ауру туралы ойлауга болады?
1.он жак окпенин устинги болигинин ателектазы
2. метапневматикалык пневмослероз
3. окпенин орталык раги
4. окпенин усинги болигинин туберкулезди циррозы
5. он жак окпенин пневмонияс
4

83.Айел адам жасы 50-де. Шагымыдары: нтигеди, толассыз, аз какырыкты жотел, рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе тубири жогары тартылган. сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Устинги болигинин астынгы денесинин кайырылуы неге байланысты?
1. болимнин киширеюи
2. кабыну процеси
3. окпе тининин катаюы
4. бронхоспазм
5. плевралык тыгыздалу
1

84.Айел адам жасы 50-де. Шагымдары: ентигеди, толассыз, аз какырыкты жотел, рентгенограммада он жак окпенин устинги болигинде бир келки емес окпе ушынын караюы байкалады, карайган жер киширейген. Трахея онга карай ыгысып, окпе туби жогары тартылган. Сол жак окпенин жогаргы жане орталык болигинде ар турли олшемди ошактар бар. Кай синдром негизги болып табылады?
1. караю синдромы
2. жарыкшалану синдромы
3. окпе тубиринин патолологиясы
4. окпе суретинин патологиясы
5. сакина таризди коленке
1

85.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы ауырган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Осы коринис кандай синдромга тан?
1. шектеули караю синдром
2. донгелек коленке синдром
3. тотальди караю синдром
4. окпе тубиринин патологиясы
5. бронх откизгиштигинин бузылу синдромы
2

86.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы аурган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Кандай ауру болуы мумкин?
1. медиастенальди плеврит
2. сегмент ателектазы
3. сегмент инфильтрациясы
4. аралык органдар исиги
5. лимфа туйиндеринин улгаюы
1

87.30 жастагы айел. Шагымдары: температура, алсиздик, жотел, омыртка жотасынын арка тусы ауырган. Ауырганына бир апта болды. Перкуссия - окпе дыбысы анык емес, рентгенограммада сол жак окпенин астынгы болигинде сопак формалы, сырты тегис караю коринеди. Осы процесстин негизинде кандай патологиялык субстрат жатады?
1. окпенин бурисуи
2. калталы суйык
3. окпе тининин катаюы
4. окпе тининин инфильтрациясы
5. аралык мушенин исиги
1

88.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Кандай озгеристер пайда болады?
1. жаракаттан кейин пайда болган окпе кабынуы
2. окпенин тыгыздалуы, бурисуи
3. каннын жиналуы, гематоракс
4. ауанын толуы
5. сары судын жиналуы, гидроторакс
4

89.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки,тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Осы дерттин морфологиялык негизи:
1. каннын уюы
2. сары судын жиналуы
3. ауанын толуы
4. окпе тининин кабынуы
5. окпенин тыгыздалуы
3

90.Иванов А.С. кулап жаракат алган. Рентгенограммада: он жак окпеде 4, 5, 6 кабыргалары сынган, окпе аймагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери бир келки,тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Жарыкша синдромынын сырткы шети кандай мушенин коленкеси?
1. сынган кабырганын коленкеси
2. суйыктын денгейи
3. окпенин тубири
4. жаракаттанган окпенин шети
5. аралык мушелердин коленкеси
4

91.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир, аумагы улгайган, окпе аландары молдир, окпе сурети азайган, сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Кандай патологиялык процеске осы рентгенологиялык сурет сайкес?
1. жекешеленген пневмофиброз
2. диффузды пневмосклероз
3. окпенин семуи тыгыздалуы
4. окпе эмфиземасы
5. окпе кабынуы
4

92.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир аумагы улгайган, окпе аландары молдир, окпе сурети азайган сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Айнага караган кезде диафрагма кызмети калай озгереди?
1. бир жак диафрагманын козгалуынын бузылуы
2. еки жак диафрагма козгалысынын бузылуы
3. диафрагма шеттеринин шодырлауы
4. диафрагмалардын козгалысынын катаюы
5. диафрагманын белгили бир жеринин шыгуы
2

93.Ер адам коп жылдары созылмалы обструкциялы бронхитпен ауырады. Флюрограммада окпе аландары молдир аумагы улгайган окпе аландары молдир, окпе сурети азайган, сирек. Окпе тубиринин курамы аз коринеди. Диафрагма денгейи томендеген, козгалысы басендеген. Кандай негизги синдром кай патологияга тан?
1. усак ошакты синдром
2. толык караю синдромы
3. сакина таризди синдром
4. жарыкшылау синдромы
5. окпе тубири патологиясы
4

94.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 кабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Кандай дертке сайкес коленке?
1. пневмоторакс
2. кайталанган кабыргалы плеврит
3. экссудативти плеврит
4. окпе жарыкшалануы
5. окпенин астынгы болигинин кабынуы
3

95.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 скабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Орталык мушелер сау жакка ыгысуы мумкин:
1. окпе кабынуында
2. жаргакка сарысу толганда
3. диафрагма жарыгында
4. ошакты туберкулез кеселинде
5. окпенин тыгыздалуында
2

96.Рентгенограммада: бир келки кою карайган коленке он жак окпенин 3 кабырга бойынан бастап диафрагмага дейин, кисык денгейи бар. Ошакты туберкулез кеселинде ошакты коленкелердин орналасуы:
1. барлык окпе аланында
2. устинги болигинде
3. ортангы болигинде
4. томенги болигинде
5. арнаулы орны жок
2

97.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Кандай дертке уксас?
1. инфильтративти туберкулез кесели
2. ошакты окпенин кабынуы
3. окпе болигинин кабынуы
4. созылмалы бронхит
5. кабынган жердин шектелип ириндеуи
3

98.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Дерт он жак окпенин кай болигинде орналаскан?
1. устинги боликте
2. ортангы боликте
3. астынгы боликте
4. сегментте
5. окпенин тотальды караюы
3

99.Ер адам, 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотел, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелер ыгыспаган. Окпе акауынын морфологиялык субстраты кандай?
1. окпе тининин тыгыздалуы
2. аралык тиннин катаюы
3. окпенин ауага толуы
4. жаргак куысына сарысудын толуы
5. окпе тининин кабынуы
5

100.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Окпенин кандай ауруына сайкес келеди?
1. созылмалы бронхит
2. окпенин кабынуы
3. жаргак куысына су толады
4. туберкулез кесели
5. окпе кистасы
1

101.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Кандай синдромга сайкес рентгенологиялык озгеристер?
1. тотальды окпенин караюы
2. жарыкшалану синдромы
3. окпе суретинин патологиясы синдромы
4. окпе тубиринин синдромы
5. усак ошакты синдромы
3

102.Иванов И.А. 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак сары какырык. 5жыл бойы ауырган. Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, деформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер коринбейди. Осы дертке кандай морфологиялык озгеристер тан?
1. окпе тининин кабынуы
2. окпе аланындагы токырау озгеристери
3. жаргак куысындагы судын пайда болуы
4. бронх тармактарынын ишки кабыргаларынын катаюы
5. окпе тининин ауага толуы
4

103.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Кандай дертке кандай дерт туралы ойлауга болады?
1. инфильтративти туберкулез кесели
2. ошакты окпенин кабынуы
3. окпе болигинин кабынуы
4. созылмалы бронхит
5. кабынган жердин шектелип ириндеуи
3

104.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Дерт он жак окпенин кай болигинде орналаскан?
1. устинги боликте
2. ортангы боликте
3. томенги боликте
4. 6-шы сегментте
5. окпенин тотальды караюы
3

105.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды. Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Окпе акауынын морфологиялык субстраты кандай?
1. окпе тининин тыгыздалуы
2. аралык тиннин катаюы
3. окпенин ауага толуы
4. жаргак куысына сарысудын толуы
5. окпе тининин кабынуы
5

106.Иванов И.А 38 жаста. Шагымы: катты жотел, аздаган ак-сары какырык. Ауырганы 5жыл бойы Рентгенограммада: окпе сурети коюланган, молайган, сдеформациясы ангарылады. Окпе тубирлери катайган, деформацияланган. Журекте озгеристер жок. Окпенин кандай ауруына сайкес келеди?
1. созылмалы бронхит
2. окпенин кабынуы
3. жарган куысына су толады
4. туберкулез кесели
5. окпе кистасы
1

107.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Кандай синдромга сайкес рентгенологиялык озгеристер?
1. тотальды окпенин караюы
2. жарыкшалану синдромы
3. окпе суретинин патологиясы синдромы
4. окпе тубиринин патологиясы
5. усак ошакты синдромы
3

108.Ер адам 25 жаста. Шагымдары: температурасы 40, жотал, какырык шыгуы кызгылт тусти. Жедел ауырды Рентгенограммада: он жак окпенин астынгы болигинде оте биркелки, устинги шекарасы тузу карайган коленке. Аралык мушелери ыгыспаган. Осы дертке кандай морфологиялык озгерис тан?
1. окпетининин кабынуы
2. окпе аланындагы токырау озгеристери
3. жаргак куысындагы судын пайда болуы
4. бронх тармактарынын ишки кабыргаларынын катаюы
5. окпе тининин ауага толуы
4

109.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Кандай дерт туралы аитуга болады?
1. окпенин инфильтрациясы
2. он жак окпенин ателектазы
3. он жак окпенин алынып тасталуы
4. пневмоторакс
5. жаргак куысына сары су жиналуы
2

110.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Рентгенологиялык кандай сурет?
1. бронх откизгишинин бузылуынын 1 дарежеси
2. бронх откизгишинин бузылуынын 2 дарежеси
3. бронх откизгишинин бузылуынын 3 дарежеси
4. окпе тубиринин патологиясы
5. окпе суретинин патологиясы
3

111.Ер адам 50 жаста. Шагымдары: ентикпе, хал жагыдайынын нашарлауы, алсиздик. Рентгенограммада: он жак окпенин тотальди караюы, аралык мушелердин онга карай ыгысуы. Осы дерттин патологиялык субстраты не?
1. окпенин тыгыздалуы
2. аралык тиннин катаюы,кабынуы
3. окпе тининин ауага толуы
4. окпе тининин кабынуы
5. жаргак куысына судын толуы
1

112.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауру деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди. Кандай дерт туралы ой келеди?
1. ошакты туберкулез
2. ошакты окпенин кабынуы
3. кан аркылы агзага тараган окпе туберкулези
4. созылмалы бронхит
5. окпе метастаздары
3

113.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауырамын деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди.Негизги синдром (белги)?
1. ошакты коленке
2. сакина таризди коленке
3. оте усак ошакты коленке
4. окпе суретинин патологиясы
5. окпе жарыкшалану синдромы
3

114.Ер адам 20 жаста. 3 жума ауырамын деп есептейди. Жедел ауырды, жотел пайда болады, алсиздик, температурасы 37,8, табетинин жогалуы. Рентгенограммада: окпе аландарында оте усак ошакты коленкелер. Ошактар орта тыгыздыкта, бирикпейди. Окпе тубирлеринин курамы коринбейди. Осы дертке тан ошактардын колемдери:
1. 1-2мм
2. 3-4мм
3. 5-8мм.
4. 4-10мм
5. 10мм ден улкен
1

115.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы ацмакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Кандай озгеристер окпеде пайда болды?
1. жаракаттан кейин пайда болган окпе кабынуы
2. окпе тыгыздалуы, бурисуи
3. ауанын толуы
4. каннын жиналуы
5. судын жиналуы
3

116.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы ацмакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок.Осы дерттин морфологиялык негизи?
1. каннын уюы
2. сары судын жиналуы
3. ауанын толуы
4. окпе тиннин кабынуы
5. окпе тыгыздалуы
3

117.Иванов А. С кулап жаракат алган. Рентгенограмада: он жак окпеде 4-5-6 кабыргалары сынган, окпе ацмагында жарыкшалану коринеди, окпе сурети осы аймакта жогалган. Шеттери биркелки, тузу. Сол жак окпеде озгерис жок. Жарыкша синдромынын сырткы шети кандай мушенин коленкеси?
1. сынган кабырганын коленкеси
2. суйыктын денгейи
3. окпенин тубири
4. жаракаттанган окпенин шети
5. аралык мушелердин коленкеси
4
ЖУРЕК АУРУЛАРЫ
118.Астениктерде журек овалынын максимальды тузилуи:
1. 90 градус
2. 45 градус
3. 20 градус
4. 18 градус
5. 0 градус
1

119.Митральды конфигурация ушин тан:
1. окпе артериясы догасынын улгаюы
2. жогары ормелеген колканын улгаюы
3. томендеген колканын улгаюы
4. сол жак карыншанын улгаюы
5. бари дурыс
4

120.Колканын жогаргы жиеги калыпты жагдайда болады:
1. кеуде бугана осиндисинде
2. кеуде бугана осиндисинен1 см жогары
3. кеуде бугана осиндисинен2 см жогары
4. кеуде бугана осиндисинен1,5 см томен
5. жергиликти орны болмайды
3

121.Киши канайналым шен беринде кысымнын жогарылауы ушин тан:
1. журектин колкалык конфигурациясы
2. журектин митральды конфигурациясы
3. журектин донгелек конфигурациясы
4. журектин ушбурышты конфигурациясы
5. трапеция таризди конфигурация
2

122.Журектин колкалык конфигурациясы ушин тан:
1. сол жакта 1ши доганын улгаюы
2. сол жакта 2ши доганын улгаюы
3. сол жакта 4ши доганын улгаюы
4. он жакта томенги доганын улгаюы
5. журектин формасынын айкындалуы
3

123.Колка стенозы кезинде, журек контурынын пульсациясына тан:
1. кушейген, киши амплитудалы
2. кушейген
3. жок
4. кадимгидей
5. жии, жогары
1

124.Кандай журек акауы кезинде он жак журекшенин улгаюы байкалады?
1. митральды стеноз
2. колка коарктациясы
3. 3 жаппалы какпа стенозы
4. митральды жетиспеушилик
5. колка стенозы
1

125.Тура проекцияда он жак журек контурынын томенги догасы:
1. он жак карынша
2. он жак журекше
3. окпе артериясы
4. сол жак журеше
5. жогаргы куысты вена
2

126.Керли сызыгы ушин тан:
1. митральды стеноз
2. митральды жетиспеушилик
3. колка стенозы
4. колка жетиспеушилиги
5. окпе артериясы устьясынын стенозы
1

127.Он жак атриовизальды бурыштын жогары ыгысуы ушин тан:
1. окпе артериясы стенозы
2. митральды акау
3. колка атеросклерозы
4. кардиосклероз
5. колка акаулары
2

128.Митральды клапан жетиспеушилигинде улгаяды:
1. сол жак журекше мен карынша, он жак журекше
2. он жак журекше мен карынша, сол жак карынша
3. сол жак журекше мен карынша, он жак карынша
4. сол жак карынша, колка
5. он жак карынша, окпе артериясы
3

129.Журектин трапеция таризди формасы, алсиз пульсация ушин тан:
1. перикардит
2. колка акауы
3. митральды акау
4. миокардит
5. созылмалы окпелик журек
4

130.Перикардитке тан:
1. алсиз пульсация
2. киши радиус догасы мен онештин ауыткуы
3 дененин козгалысындагы журек формасынын озгеруи
4. журек талиясынын айкындалуы
5. колканын узаруы
3

131.Жогаргы жане томенги куысты веналар куяды:
1. журектин артурли камераларында
2. он жак журекшеге
3. он жак карынша
4. сол жак журекше
5. сол жак карынша
2

132.Нормостениктерде журек овалы:
1. 90 градус
2. 60 градус
3. 45 градус
4. 25 градус
5. 0 градус
3

133.Митралди конфигурацияга тан белги:
1. жогары ормелеген колканын улгаюы
2. томен ормелеген колканын улгаюы
3. он жак атриовазальди бурыштын томен ыгысуы
4. сол жак журекшенин улгаюы
5. он жак журекшенин улгаюы
4

134.Журек пен кеуденин колденен катынасы калыпты жагдайда:
1. 1:1
2. 2:1
3. 3:1
4. 4:1
5. 5:1
2

135.Окпе гемосидерозы ушин тан:
1. колка стенозы
2. митральди стеноз
3. колка жетиспеушилиги
4. митральди жетиспеушилиги
5. окпе артериясы устьясынын стенозы
2

136.Митральди стеноздын митральди жетиспеушиликтен айырмашылыгы:
1. екинши доганын солга улгаюы
2. киши канайналым шенбериндеги анык токырау озгеристери
3. ушинши доганын солга улгаюы
4. он жак атриовазальди бурыштын жогары ыгысуы
5. журек белинин тегистелуи
2

137.Кеуде клеткасынын рентгенограмасында окпе аланы озгермеген. Колка узарган жане кенейген. Сол жак карынша оте улгайган, ортангы бугана сызыгынан еки сантиметр сыртта. Рентгеноскопияда сол жак карыншанын жане колканын терен жане кушти пульсациясы байкалады. Рентгенологиялык кориниске журек конфигурациясынын кайсысы сайкес келеди:
1. митральди
2. колкалык
3. шар таризди
4. ушбурышты
5. трапеция таризди
2

138.Тура проекциядагы журектин сол жак жогаргы догасы дегенимиз:
1. колканын томенги болиги
2. колканын жогаргы болиги
3. сол жак журекшенин кулакшасы
4. он жак журекше
5. сол жак карынша
1

139.Окпе венасы кайда куяды?
1. он жак журекшеге
2. сол жак журекшеге
3. сол жак карыншага
4. он карыншага
5. куре тамырга
2

140.Калыпты жагдайдагы кардиоторакальди индекс:
1. 50%
2. 50-60 %
3. 60-70 %
4. 70-80 %
5. 100%
1

141.Иштен туа пайда болган журек акауын диагностикалау тасили:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. томография
4. ангиокардиография
5. кимография
4

142.Журектин митральди конфигурациясынын белгиси:
1. журектин белинин улгаюы
2. журектин белинин айкын коринуи
3. сол жактан 1- доганын улгаюы
4. он жактан 1- доганын улгаюы
5 .сол жактан 4- доганын улгаюы
1

143.Журектин домалак формасы кандай патологияда кездеседи?
1. митральди стеноз
2. аортальди стеноз
3. миокардит
4. перикардит
5. гипертония
4

144.Журектин аортальды формасы:
1. журектин белинин айкын коринуи
2. он жак белинин жогары котерилуи
3. сол жак 2- доганын улгаюы
4. сол жак 3- доганын улгаюы
5. он жак томенги доганын улгаюы
1

145.Улкен кан айналу шенберинде кан кысымы котерилгенде улгаяды:
1. он журекше
2. он жак карынша
3. сол жак журекше
4. сол жак карынша
5. окпе артериясы
4

146.Колка коарктациясында журектин формасы калай озгереди?
1. митральди
2. аортальди
3. трикуспидальди
4. шар таризди
5. ушбурышты
2

147.Киши кан айналу шенберинде артериальдик гипертензиялык рентген белгилери:
1. керли сызыкшалары
2. коптеген усак ошакты диссеминациялык коленкелер
3. окпе тубиринин айкын еместиги
4. окпе суретинин кушеюи, баюы, окпе тубиринин улгаюы, структурасынын жогалуы
5. периферияда кан тамырынын кенеттен узилуи, окпе тубиринин, оз структурасынын сактай отырып кенеюи
5

148.Колкалы какпакшанын жетиспеушилигинде сол жак карыншанын пульсациясы:
1. алсизденген
2. байкалмайды
3. озгермеген
4. сирескен, баяу
5. жогары,катты
5

149.Митральди какпакшанын жетиспеушилигинде улгаяды:
1. он жак журекше, он жак карынша
2. сол жак журекше, он жак карынша, колка
3. сол жак журекше, сол жак карынша, он жак карынша
4. сол карынша, он журекше
5. он карынша, он журекше, сол карынша
3

150.Журектин он жак бели кай ауруда томен жылжиды?
1. митральди стеноз
2. митральди жетиспеушилик
3. созылмалы окпели журек
4. гипертония
5. барлык жауап дурыс
4

151.Журектин сол жактагы 3-ши дога кай болимнин коленкеси:
1. окпе артериясынын тубири
2. сол жак карынша
3. сол жак журекше
4. он жак журекше
5. колка
3

152.Журектин кызметинжедел далелдейтин тасил:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. ангиография
4. томография
5. КТ (компьютерлик томография)
2

153.Киши кан айналу шенберинде токырау пайда болганда, кай болими оте улгаяды?
1. он жак журекше
2. сол жак журекше
3. он жак карынша
4. сол жак карынша
5. колка (аорта)
2

154.Алдынгы кан тузуши контур 2ши кигаш проекцияда:
1. сол жане он жак журекше
2. сол жане он жак карынша
3. сол жак журекше жане карынша
4. он жак журегкше жане карынша
5. колка,окпе артериоласы
4

155.Тура проекцияда журектин он жак жиегинде:
1. 1 дога
2. 2 дога
3. 3 дога
4. 4 дога
5. 5 дога
2

156.Сол жак журекшеге куяды:
1. жогары куыс вена
2. томенги куыс вена
3. томенги жане жогары куыс веналары
4. еки окпе веналары
5. торт окпе веналары
5

157.Журектин сол жак жогаргы догасынын коленкеси немен куралады:
1. колкамен
2. окпе артериясымен
3. сол жак карынша
4. сол жак журекше кулакшасы
5. жогары куысты вена
1

158.Уректин митральды конфигурациясына тан:
1. сол жак биринши, екинши, тортинши догалардын улгаюы
2. сол жак екинши, ушинши доганын улгаюы
3. сол жак ушинши, он жак биринши догалардын улгаюы
4. он жак биринши, екинши догалардын улгаюы
5. он жане сол жак 1-ши доганын улгаюы
2

159.Улкен кан айналым шенбериндеги кан кысымнын котерилуи кай пишинге тан:
1. журектин митральды пишини
2. журектин колкалык пишини
3. журектин калыпты пишини
4. журектин домалак пишини
5. журектин ушбурышты пишини
2

160.Журектин кай болиминин улгаюы колкалык пишинге тан:
1. колка мен сол жак карынша
2. сол жане он жак журекше
3. он жак карынша мен сол жак журекше
4. он жак журекше мен сол жак карынша
5. сол жак карынша мен окпе артериясы баганы
1

161.Перикардит кезинде журек пишини:
1. донгелек
2. митральды
3. ушбурышты
4. колкалык
5. калыпты
1

162.Кан айналу бузылысы кай кезде коринеди:
1. журектин кез келген акауларында
2. тек митральди тарылуда
3. тек митральди жетиспеушилигинде
4. тек колка стенозинде
5. тек колка жетиспеушилигинде
1

163.Журектин функциональды тексеру адиси:
1. рентгенокимография
2. коронарография
3. томография
4. вазография
5. рентгенография
1

164.Журектин сол жак шетин курайды:
1. бир дога
2. еки дога
3. уш дога
4. торт дога
5. бес дога
4

165.Журектин он жак шетинин жогары догасын кай кан тамыры курайды:
1. сол жак журекше
2. окпе артериясы баганасы
3. он жак журекше
4. он жак карынша
5. аорта
5

166.Журектин домалак конфигурациясы неге байланысты:
1. митральди стеноз
2. митральди жетиспеушилик
3. перикардит
4. миокард инфарктиси
5. гипертониялык ауру
3

167.Миокардитте журек согуы:
1. алсиреген
2. жок
3. кушейген
4. калыпты
5. жии, жогары
1

168.Киши кан айналу шенберинде веналык токыраудын кориниси:
1. окпе суретинин айкындалуы, окпе тамырларынын кенеюи
2. окпе жазыктарынын молдирлиги томендейди
3. окпе суретинин алсиреуи
4. окпе жазыктарынын молдирлигинин жогарлауы
5. окпе артерияларынын кенеттен узилуи
2

169.Жогары жане томенги куысты веналар кайда куяды:
1. журектин артурли камераларына
2. он жак журекшеге
3. он жак карыншага
4. сол жак журекшеге
5. сол жак карыншага
2

170.Он жак журектин томенги догасы немен тузилген?
1. он жак журекше
2. он жак карынша
3. сол жак журекше
4. окпе баганасымен
5. аорта
1

171.Журектин сол жак шети неше догадан турады?
1. бир догадан
2. еки догадан
3. уш догадан
4. торт догадан
5. бес догадан
4

172.Жогары кан кысымында кандай болим улгаяды:
1. окпе артериясы
2. сол жак карынша
3. сол жак журекше
4. он жак карынша
5. он жак журекше
2

173.Журектин гипертониялык ауруына тан:
1. митральды конфигурация
2. колкалык конфигурация
3. шар таризди конфигурация
4. ушбурышты конфигурация
5. калыпты конфигурация
2

174.Журектин он жак шетин курайды:
1. бир дога
2. еки дога
3. уш дога
4. торт дога
5. бес дога
2

175.Журектин сол жак екинши догасы немен куралган?
1. сол жак карынша
2. сол жак журекше кулакшасымен
3. он жак журекше
4. окпе артериясынын баганасымен
5. колкамен
4

176.Митральды стеноз кезинде улгаяды:
1. сол жак карынша, сол жак журекше
2. сол жак журекше, он жак карынша
3. он жане сол жак карыншалар
4. он жане сол жак журекшелер
5. он жак журекше, сол жак карынша
2

177.Керли сызыктары кай акауга тан:
1. аортальди стеноз
2. аортальди жетиспеушилик
3. миокардит
4. митральди стеноз
5. митральди жетиспеушилик
4

178.Аорта клапанынын жетиспеушилигинде пульсация:
1. тез, жогары
2. киши, кернеули
3. озгермеген
4. жогалады
5. алсирейди
1

179.Журек коленкесинин сол жак шетин курайды:
1. бир дога
2. еки дога
3. уш дога
4. торт дога
5. бес дога
4

180.Калыпты жагдайда журектин алдынгы тура проекциясында сол жане он жак жартысынын колденен молшеринин катынасын корсет:
1. 1:3
2. 1:2
3. 1:1
4. 1:4
5. 1:5
2

181.Журектин сол жак шетинин 2-ши догасы:
1. колка
2. окпе артериясынын конусы
3. сол жак карынша
4. он жак карынша
5. сол жак журекше кулакшасы
2

182.Миокардит кезиндеги пульсация:
1. озгермейди
2. жии, биик
3. кушейген
4. болмайды
5. алсиреген
5

183.Журек акауларынын кай туринде окпенин гемосидерозы туады:
1. окпелик артерия стенозы
2. колка коарктациясы
3. митральди стеноз
4. митральди жетиспеушилик
5. колкалык акаулар
3

184.Журектын аорталык конфигурациясы сиппаталады:
1. 1 жане 3 сол жак догаларынын улкеюи
2. 1 жане 4 сол жак догаларынын улкеюи
3. 1 жане 2 сол жак догаларынын улкеюи
4. сол жактагы барлык догаларынын улкеюи
5. он жактагы барлык догаларынын улкеюи
2

185.Сол жак атриовентрикулярлы тесиктин ауданын аныктауга болатын адис:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. бир багытта карайтын эхокардиография
4. еки багытта карайтын эхокардиография
5. термография
4

186.Гипертония ауруы ушин тан:
1. журектин аорталык конфигурациясы
2. митральди
3. ушбурышты
4. шар таризди
5. трикуспидальды
1

187.Догалардын тегистелуи  "$&68:<@BXZ^`fhnptv‚„†€љњМРШЪЬЮвдж
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·г
·
·
·
·
·
·, пульстын алсиреуи, журектин формасы трапеция таризди, наукас денесин козгалтканда озгермейди. Бул ненин белгилери?
1. туа биткен акау
2. миокардит
3. перикардит
4. митральди акау
5. аортальди акау
2

188.Журектин аортальди конфигурациясы немен сипатталады:
1. сол жак 1 жане 3 догаларынын улгаюы
2. сол жак 2 жане 3 догаларынын улгаюы
3. сол жак 1 жане 2 догаларынын улгаюы
4. сол жак 3 жане 4 догаларынын улгаюы
5. сол жак 1 жане 4 догаларынын улгаюы
5

189.Керли сызыктары мынаган тан:
1. колка стенозы
2. колка жетиспеушилиги
3. миокардит
4. митральди стеноз
5. митральди жетиспушилик
4

190.Жогаргы жане томенги куысты веналар куяды:
1. он жак журекшеге
2. он жак карыншага
3. сол жак журекшеге
4. сол жак карыншага
5. колкага
1

191.Журек коленкесинин он жак томенги догасынын контуры немен тузиледи:
1. сол жак журекше
2. сол жак карынша
3. он жак журекше
4. он жак карынша
5. окпе артериясын баганы
2

192.Журектин сол жак шетинин ушинши догасын тузейди:
1. колканын жогары болими
2. окпе артериясы
3. колканын томенги болими
4. сол жак журекше
5. он жак журекше
4

193.Журек коленкесинин он жак жогары догасын не тузейди:
1. сол жак журекше
2. окпе артериясынын баганы
3. он жак журекше
4. он жак карынша
5. колка
5

194.Журектин домалак конфигурациясы кай патологияга байланысты:
1. митральды стеноз
2. митральды жетиспушилик
3. перикардит
4. миокард инфарктиси
5. гипертония
3

195.Киши кан айналым шенбериндеги венозды токыраудын белгиси болып табылады:
1. окпе суретинин катаюы, окпе тубиринин кенеюи, токырау
2. окпе суретинин сиреуи
3. окпе молдирлигинин жогарлауы
4. окпе артерияларынын, усак артериялардын спазмы
5. окпе артерияларынын кенеттен тарылуы
1

196.Контраст енгизилген онештин киши радиус бойынша ыгысуы ненин диагностикалык белгиси болып табылады?
1. миокардит
2. перикардит
3. колканын акауы
4. митральды стеноз
5. митральды жетиспеушилик
4

197.Калыпты жагдайда он жак журек шекарасы алдынгы тузу проекцияда омыртка шетинен сыртка карай орналаскан:
1. 4 – 5 см
2. 2 – 3 см
3. 6 – 7 см
4. 8 – 10 см
5. 10 см жогары
2

198.Сол жак кигаш проекцияда журек ренгенографиясын жасаганда наукасты экранга кандай бурышта караймыз:
1. 20 – 25 град
2. 55 - 60 град
3. 30 – 35 град
4. 40 – 45 град
5. 90 град
4

199.Керли сызыктары неге тан:
1. колка стенозына
2. колка жетиспеушилигине
3. миокардитке
4. митральды стенозга
5. митральды жетиспушилигине
4
ЖУРЕК ЕСЕПТЕРИ
200.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Кай ауру туралы ойлауга болады?
1. миокардит
2. перикардит
3. митральди стеноз
4. гипертониялык ауру
5. миокард инфарктиси
2

201.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпенжурек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруда кандай пульсация аныкталады?
1. алсиз
2. аныкталмайды
3. кушти, аздаган амплитудалы
4. жии, жогары
5. калыпты
2

202.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруга тан:
1. сол жак карыншадан сол жак журекшеге каннын регургитациясы
2. киши радиус догасы бойынша онештин ауыткуы
3. дене козгалысында журек формасынын озгеруи
4. коромысло симптомы
5. журек какпашаларынын катаюы
3

203.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Кандай журек патологиясы деп ойлайсыз?
1. митральди стеноз
2. митральди жетиспеушилик
3. перикардит
4. миокардит
5. гипертониялык дерт
5

204.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Дертин турин аныктауга улкен комек корсететин:
1. клиникалык аныктамалар
2. ультра дыбысты тасил (УЗИ)
3. радионуклидти тасил (РНД)
4. жылу дидары тасили
5. ангиография тасили
2

205.Рентгенограммада журектин пишини озгерген. Колканын догасы узарган кенейген. Сол жак карыншанын колеми узарган. Он жактагы журектин бели томен карай жылжыган, буган себеп болган:
1. сол карыншанын улгаюы
2. он карыншанын улгаюы
3. окпе артериясынын кенеюи
4. колканын кенеюи
5. он жак журекшенин улгаюы
4

206.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Кай ауру туралы ойлауга болады?
1. миокардит
2. перикардит
3. митральди стеноз
4. гипертониялык ауру
5. миокард инфарктиси
2

207.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруда кандай пульсация аныкталады?
1. алсиз
2. аныкталмайды
3. кушти, аздаган амплитудалы
4. жии, жогары
5. калыпты
2

208.Рентгенологиялык тексеру кезинде журектин шар таризди формасы аныкталды, догалары жок, кок етпен журек догасынын арасындагы бурыш откир. Осы ауруга тан:
1. сол жак карыншадансол жак журекшеге каннын регургитациясы
2. киши радиус догасы бойынша онештин ауыткуы
3. дене козгалысында журек формасынын озгеруи
4. коромысло симптомы
5. журек какпашаларынын катаюы
3

209.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди: Бул аурудагы журек согысы:
1. алсиреген
2. биик, жии
3. жок
4. калыпты
5. кушейген
1

210.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди. Кандай ауру туралы ойлауга болады:
1. митральды тарылуы
2. митральды жетиспеушилик
3. гипертониялык ауру
4. миокардит
5. перикардит
4

211.Кеуде рентгенограммасында: симметриялык улгайган трапеция таризди конфигурациядагы журек: журек пишини денени козгалтканда озгермейди. Бул ауру кезинде киши кан айналым шенберинде кандай озгерис болады:
1. окпе сурети озгермеген
2. окпе суретинин алсиреуи
3. окпенин молдирлигинин артуы
4. окпе суретинин кушейуи, окпе тубиринин улгаюы
5. окпе сурети коринбейди
4

212.Кеуде рентгенограммасында: окпе жазыгы молдирлигинин томендеуи, окпе суретинин айкындалуы, кушеюи, окпе тубири улгайган, курылымсыз, Керли сызыктары бар. Журек: бели тегистелген, сол жак контурдагы 2ши, 3ши дога улгайган Кандай ауру туралы ойлауга болады?
1. митральды стеноз
2. митральды жетиспеушилик
3. колка стенозы
4. колка жетиспеушилиги
5. перикардит
1

213.Рентгенологиялык сурет кай кан айналуы бузылысынын тури болып табылады:
1. улкен кан айналу шенбериндеги токырау
2. какпалык гипертензия
3. киши кан айналым шенбериндеги веналык токырау
4. киши кан айналым шебериндеги артериялык гипертензия
5. кан айналу бузылысы байкалмайды
3

214.Корсетилген рентгенограммада усак ошакты диссеминация синдромы аныкталган. Осы рентгенологиялык сурет мынаган сайкес келеди:
1. окпенин ошакты туберкулезы
2. токыраулык пневмония
3. окпенин пневмокониозы
4. окпенин гемосидерозы
5. окпенин цистицеркозы
4

215.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Кандай ауру туралы ойлауга болады:
1. миокардит
2. перикардит
3. митральды стеноз
4. гипертониялык ауру
5. инфаркт миокарда
2

216.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Бул ауруда кандай пульсация байкалады?
1. алсиреген
2. аныкталмайды
3. кушейген
4. жии, жогары
5. калыпты
2

217.Рентгенологиялык тексеру кезинде журек шар тариздес формалы, шетинде доганын жогалуы, кокирек куысынын кыскаруы, диафрагма мен журек коленкесинин аралыгында ушкир бурыш аныкталады. Бул ауруга тан:
1. сол жак карыншадан сол жак журекшеге каннын регургитациясы
2. онешин контрасты затты енгизгенде ыгысуы
3. ,, коромысло,, симптомы
4. дененин ауыткуы кезиндеги журек формасынын озгеруи
5. клапанынын катаюы
4

218.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Кандай ауру туралы ойлауга болады?
1. гипертониялык ауру
2. колка аневризмасы
3. ЖИА
4. колка коарктациясы
5. колка атеросклерозы
4

219.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Осы диагнозды кай адиспен накты далелдеуге болады:
1. рентгенограмма
2. рентгеноскопия
3. аортография
4. электрорентгенография
5. флебография
3

220.Наукаста жогаргы денгейде гипертония жане томенги денгейде гипотония клиникасы бойынша байкалады. Рентгенологиялык коринис: кабыргалар узурациясы, окпе сурети жане окпе тубирлери озгермеген, колканын жогары болими кенейген. Осы аурудын негизги рентгенологиялык белгиси?
1. колканын оршу болиминин кенеюи
2. колканын диффузды кенеюи
3. колканын шектелген кысылуы
4. сол жак карыншанын улкеюи
5. журектин жалпы улкеюи
3

221.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2 –ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Сипатталган рентгенологиялык сурет кай ауруга сайкес келеди?
1. колка жетиспеушилиги
2. митральди жетиспеушилик
3. митральди стеноз
4. уш ашпалы клапан жетиспеушилиги
5. перикардит
3

222.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2 –ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Осы аурудагы рентгенологиялык синдром калай аталады?
1. журектин митральды формасы онын ассиметриялы улкеюи
2. журектин ушбурышты формасында жалпы улкеюи
3. журектин трапеция формасында жалпы улкеюи
4. журектин шар таризди формасында жалпы улкеюи
5. журектин аортальды формасында онын ассиметриялы улкеюи
1

223.Кеуде рентгенограммасында журек коленкесинин сол жак шетинде 2–ши жане 3-ши догаларынын узарып, улгаюы аныкталады, он жак атриовазальди бурыш жогары ыгыскан, контрастиленген онеш киши радиус догасы бойынша ыгыскан. Окпеде- венозды токыраудын белгиси Осы ауруды кай диагностикалык зерттеу толык накты аныктайды:
1. термография
2. ультрадыбысты зерттеу
3. электрорентгенография
4. томография
5. рентгеноскопия
2

224.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Бул рентгенологиялык коринис кай ауруга сайкес келеди?
1. кардиосклероз
2. миокардит
3. перикардит
4. митральди стеноз
5. митральди жетиспеушилик
5

225.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Журек формасы калай озгереди?
1. митральди
2. аорталды
3. трикуспидальды
4. ушбурышты
5. шар таризди
1

226.Рентгенограммада окпе аланында: журек-кан тамыр коленкесинин 2,3,4 сол жак догаларынын контуры узарган жане томпайган, журек бели тегистелген, контраст енгизилген онеш улкен радиус догасы бойынша ыгысканы аныкталады. Окпеде токырау озгеристери коринбейди. Бул ауруда рентгеноскопия жасалганда кандай функциональды белгилер коринеди:
1. пульсациянын болмауы
2. журектин барлык болимдеринде пульсациянын нашарлауы
3. журектин барлык болимдеринде пульсациянын катаюы
4. ,,коромысло,, симптомы (регургитация)
5. жии, томен пульсация
4

227.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Кандай ауру туралы ойлауга болады?
1. митральды стеноз
2. митральды жетиспеушилик
3. перикардит
4. окпели журек
5. гипертония ауруы
5

228.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Диагнозды аныктау ушин кандай малиметтер кажет?
1. клиникалык
2. ульрадыбыстык
3. радионуклидтик
4. термографиялык
5. ангиографиялык
1

229.Кеуде клеткасынын мушелеринин рентгенограммасында журектин сол жак шетинин 1-ши жане 4–ши догасынын узаруы жане томпаюы, журек бели айкындалган. Он жак атриовазальды бурыш томен ыгыскан. Он жак атриовазальды бурыш неге томен ыгысады?
1. сол жак карыншанын улгаюы
2. он жак карыншанын улгаюы
3. окпе артериясынын кенеюи
4. колканын кенеюи
5. колканын тарылуы
4
Асказан аурулары
230.Еш кандай зиянсыз бауырды калай зерттеуге болады
1. контрасты заттар енгизип
2. радионуклидтер енгизип
3. компьютерли томографияга тусирип
4. УЗИ
5. рентгеноскопия
4

231.Асказаннын ишки килегей кабатын калай зерттеуге болады
1. кою барий контрастпен
2. суда еритин контрастпен
3. арнаулы дайындалган бариймен
4. ешкандай контраст енгизбей караймыз
5. асказанды арнаулы микроскоппен караймыз
3

232.Бауырды жане от журетинжолдарды рентген саулесин колданып зерттеу адисине жататыны:
1. рентгенография
2. рентгенокимография
3. париетография
4. холецистохолангиография
5. ирригоскопия
4

233.Асказаннын катерли исиги саулели зерттеуде кандай белги береди
1.ниша белгиси
2 . асказаннын килегей катпарларынын бир жерге туйисуи- конвергенциясы
3. асказаннын ишки катпарларынын калындауы
4. контраст енгизгенде толмайтынорын-(дефект наполнения)
5. ауырсыну
4

234.Онештин орнынан ыгысуы кандай дерттерде кездеседи?
1. кокиректеги исиктерге
2. журектин улгаюында
3. диафрагмадан отетин онештин жанында пайда болган жарыктар
4. плевра куысында коптен жиналган суйыктык
5. барлык жауап дурыс
5

235.Адамнан тик турганкезинде асказаннын ауасы бар болими кайда турады?
1. антральди-шыга берис болиминде
2. пилорикус болиминде
3. денесинде
4. кумбезинде
5. асказан бурышында
4

236.Асказанды косымша зерттеу адиси болып табылады
1. рентгеноскопия
2. рентгенография
3. париетография
4. КТ
5. УЗИ
3

237.Калыпты жагдайдагы асказаннын улкен иириминин рентгенологиялык бейнелену контуры :
1. бирдей
2. тисти
3. деформирленген
4. анык емес
5.толу дефектили
2

238.Асказаннын диффузды тарылуы кай кезде болуы мумкин?
1. асказан полипинде
2. исиктин экзофитти осуинде
3. асказаннын скиррозды исигинде
4. созылмалы атрофиялык гастритте
5. асказаннын жара ауруында
3

239.Ниша (ойык) белгиси болып табылады:
1. жергиликти тарылу
2. жергиликти кенею
3 . жалпы тарылу
4. жалпы кенею
5. шырыш катпарларынын патологиясы
2

240.Асказанда рактын ен жии кездесетин орны:
1. киши иирим
2. улкен иирим
3. арткы кабыргасында
4.
·лдынгы кабыргасында
5. шыга берисинде
5

241.Ток ишектин кабыргаларын калай зерттеуге болады?
1. ток ишектин париетографиясы
2. ишекти барий еритиндисимен толтыру кезинде
3. пневмоперитонеум шартында ишекти тексеру
4. барий еритиндисинен кейин2 рет катарынан контраст жургизген кезде
5. ангиография кезинде
1

242.Асказан жарасы жии кай болигинде орналасады?
1. асказан денесинде
2 . асказан кире берисинде
3. шыга берис болиминде
4. алдынгы кабыргасында
5. асказаннын арткы кабыргасында
1

243.Контрассыз рентгенологиялык адис мына кезде колданылады:
1. жыныс мушелеринин перфорациясында
2. богде заттардын болуы
3. ишек отимсиздигинде
4. курсактагы конкременттерде
5. барлык жагдайларда
5

244.Аскорту жолдарынын ауруларынын саулели диагностикасындагы жана адис?
1. УДЗ
2. рентгенография
3. рентгеноскопия
4. томография
5. флюрография
1

245.Толык толган онештин ени:
1. 2см
2. 3см
3. 4см
4. 5см
5. 6см
2

246.Онештин дислокациясы кай кезде байкалады?
1. аралык мушелер исигинде
2. журек шекаралары улгайганда
3. кыска онеште
4. плевритте
5. барлык жагдайда
5

247.Асказан жарасынын рентгенологиялык белгилери болып табылады:
1. 12 ели ишектин деформациясы
2. 12 ели ишектин тага таризди формасы
3. медиальди контурында ниша
4. асказаннын узаруы
5. диафрагманын биик орналасуы
3

248.Асказаннын диффузды тарылуы кай кезде болуы мумкин?
1. асказан полипинде
2. исиктин эндофитти осуинде
3. асказаннын склерозды исигинде
4. созылмалы атрофияланган гастритте
5. асказан жара ауруында
3

249.Асказан – ишек жолынын функциональды зерттеу адиси болып табылады:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. париетография
4. электрорентгенография
5. флюрография
2

250.Асказаннын формасын зерттейтин тасил:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. париетография
4. электрорентгенография
5. флюрография
1

251.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:
1. колденен ток ишектин диффузды талуы
2. диафрагманын он жак астындагы орак таризди газ
3. толу акауынын бар болуы
4. контурда коптеген жаралар (нишалар)
5. ишекте суйыктын болуы
5

252.Асказан жарасы:
1. контурдагы шагу (ниша)
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис
5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи
1

253.Гастрит:
1. контурдагы шагу (ниша)
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис
5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи
5

254.Асказан рагы:
1. контурдагы шагу (нища)
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
3

255.Асказан полипи:
1. контурдагы шагу (нища)
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
2

256.Дивертикул:
1. контурдагы шагу (ниша)
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
4

257.Асказан – ишек жолын контрастсыз зерттеуди колданады:
1. ишек отимсиздиги
2. богде зат турып калганда
3. асказаннын тесилуи
4. конкрименттер болуында
5. барлык жагдайда
1

258.Асказан исигинин белгиси:
1. контрасты заттын отпеуи
2. толу дефектисинин козге коринуи
3. кыртыстардын узилуи
4. асказаннын диффузды тарылуы
5. барлык жауаптары д±рыс
5

259.Ишек отимсиздигинин рентгенологиялык белгиси:
1. ишек контурынын шыгынкы шектелуи
2. ишек катпарларынын озгеруи
3. деффектердин коп болуы
4. газ араласкан горизонтальды сызык
5. ишектин диффузды таралуы
4

260.Асказаннын киреберис болиги калай аталады:
1. антральды болим
2. пилорикальды болим
3. кардиальды болим
4. синус
5. кумбез
3

261.Диафрагманын он жак астында орак таризди жолактын пайда болуы байкалады:
1. диафрагма исиги
2. диафрагма астындагы абсцесс
3. агзанын тесилиу
4. ишек отимсиздиги
5. барлык жауап дурыс
3

262.Контрасты затты ауыз аркылы колданганнан кейин ток ишек кашан контрастыланады?
1. 10 –30 минут
2. 2 сагаттан кейин
3. 6 сагаттан кейин
4. 24 сагаттан кейин
5. 32 сагаттан кейин
4

263.Ишекти зерттеуде арнаулы адис болып табылады:
1. рентгеноскопия
2. флюрография
3. ирригография
4. электрорентгенография
5. томография
3

264.Адам вертикальды калыпта орналасканда асказаннын газды копиршиги кайда орналасады?
1. антральди болигинде
2. пилорикальдык болигинде
3. денесинде
4. кумбезде
5. синуста
4

265.Дислокация-бул:
1. агзанын диффузды кенеюи
2. агзанын локальды кенеюи
3. агзанын диффузды тарылуы
4. агзанын локальды тарылуы
5. агзанын калыпты орналасуынын озгеруи
5

266.Асказаннын сырткы кабаты мен кабыргаларынын калындыгын аныктау ушин колданылатын адис:
1. кимография
2. париетография
3. еки еселеп контраст жасау
4. рентгенография
5. полиграфия
2

267.Клойбер тостаганшасы кай ауруда кездеседи:
1. асказан жарасында
2. артурли этиологиялы колиттер
3. ишек отимсиздигинде
4. арнайы емес колитке
5. Крон ауруында
3

268.Асказан жара ауруына тан тикелей рентгенологиялык коринис:
1. терен сегменттелген перистальтика
2. килегей кабатынын ириленип тыгыздалуы
3. гиперсекреция
4. ниша
5. контрасты заттын жедел эвакуациясы
4

269.Гастритке тан рентгенологиялык коринис:
1. асказаннын толу дефектиси
2. кабаттар корвергенциясы
3. килегей кабаттардын жарасы
4. кушейген перистальтика
5. ири деформацияланган кабаттар
5

270.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:
1. колденен ток ишектин дифузды тарылуы
2. диафрагманын он жак астында «орак» таризди бос газ болуы
3. толу акауы болуы
4. ишекте газ жане суйыктык денгейинин бар болуы
5. контурда коптеген терен жаракаттардын болуы
4

271.Неше сагаттан кейин асказан контрасты шыгарады?
1. 2 - 5 саг
2. 4 – 5 саг
3. 1, 5 – 3 саг
4. 5 – 6 саг
5. 10 мин
3

272.Контрасты затты ауыз аркылы кабылдаганнан кейин ток ишектин толу уакыты:
1. 10-30 мин
2. 2 саг кейин
3. 6 саг кейин
4. 24 саг кейин
5. 32 саг кейин
4

273.Диафрагманын он жак кумбез «семсер» таризди жолактын болуы тан:
1. диафрагма исиктеринде
2. диафрагма асты абсцесинде
3. куысты агзанын тесилуинде
4. ишек отимсиздигинде
5. конкременттерде
3

274.Онеш ахалазиясына тан:
1. агзанын дифузды кенеюи
2. агзанын ошакты кенеюи
3. агзанын дифузды тарылуы
4. агзанын ошакты тарылуы
5. агзанын орналасуынын озгеруи
1

275.Асказаннын ойыкты жарасын сипаттайтын рентгенологиялык тура белги:
1. терен сегменттелген перистальтика
2. килегей кабатынын калындауы
3. гиперсекреция
4. «ниша» симптомы
5. эвакуациясынын жылдамдауы
4

276.Ток ишектин моторлы эвакуациялык функциясын багалауга оте колайлы рентгенологиялык адис:
1. бариймен пероральди зерттеу
2. ретроградты контрастилеу
3. жасанды гипотония жагдайында ирригоскопия жасау
4. иод еритиндиси бар препараттармен пероральди зерттеу
5. танин косу аркылы ретрогратты конрастилеу
2

277.Онештин бойында домалак формалы, мойыннын болуы ненин белгиси?
1. онештин катерли исиги
2. онештин раги
3. кардия ахолозиясы
4. онеш дивертикулы
5. онеш ойык жарасы
4

278.Сау балада ультра дыбысты зерттеу кезинде от кабы кабыргасыны калындыгы кандай?
1.аныкталмайды
2.1 мм дейин
3.2 мм дейин
4.3 мм дейин
5.4 мм дейин
2

279.Нарестелерде ишти шолып зерттеу ушин колданылады:
1. рентгеноскопия
2. рентгенография
3. ультрадыбысты адис
4. магнитти-резонансты адис
5. компьютерлик томография
2

280.Асказан – ишек жолынын функциональды зерттеу адиси болып табылады:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. париетография
4. электрорентгенография
5. флюрография
2

281.Асказаннын формасын зерттейтин тасил:
1. рентгенография
2. рентгеноскопия
3. париетография
4. электрорентгенография
5. флюрография
1

282.Ишек отимсиздигине тан рентгенологиялык белги:
1. колденен ток ишектин диффузды тарылуы
2. диафрагманын он жак астындагы орак таризди газ
3. толу акауынын бар болуы
4. контурда коптеген жаралар (нишалар)
5. ишекте суйыктын денгейи болуы
5

283.Асказан - ишек жолын контрастсыз рентгенологиялык зерттеу адисинде колданылады:
1. ишек отимсиздиги
2. арнайы емес колит
3. жедел сокыр ишек
4. ишек дивертикулезы
5. аталган жауаптардын бари дурыс
1

284.Асказаннын диффузды тарылуы байкалады:
1. асказан полипинде
2. исиктин эндофитти турде осуи
3. асказаннын скиррозды исиги
4. созылмалы атрофиялык гастрит
5. асказан жара ауруы
3

285.Асказан жарасы:
1. контурдагы ниша
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис
5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи
1

286.Гастрит:
1. контурдагы ниша
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею, шеттери тегис
5. шырышты кабаттынын рельфинин озгеруи
5

287.Асказан рагы:
1. контурдагы ниша
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
3

288.Асказан полипи:
1. контурдагы ниша
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
2

289.Дивертикул:
1. контурдагы ниша
2. анык донгелек акау, шеттери тегис
3. анык емес контурды акау, шеттери тегис емес
4. мойынды, локальди кенею
5. шырышты кабаттын рельфинин озгеруи
4

290.Асказаннын диффузды тарылуы байкалады:
1.асказан полипинде
2.эндофитти исикте
3.асказаннын скиррозды исигинде
4.созылмалы атрофиялык гастритте
5.асказан жара ауруында
3

291.Асказан – ишек жолын контрастсыз зерттеуди колданады:
1. ишек отимсиздигинде
2. богде зат турып калганда
3. асказаннын тесилуи
4. конкременттерде
5. барлык жагдайда
1

292.Асказан исигинин ерте белгиси:
1. контрасты заттын отпеуи
2. исик бар жердин перистальтикасынын жоюлуы
3. толу дефектисинин козге коринуи
4. кыртыстардын узилуи
5. асказаннын диффузды тарылуы
2

293.Ишек отимсиздигинин рентгенологиялык белгиси:
1. ишек контурынын шыгынкы шектелуи
2. ишек катпарларынын озгеруи
3. деффектердин коп болуы
4. газ араласкан горизонтальды денгей
5. ишектин диффузды тарылуы
4

294.Асказаннын диффузды кенеюи, киреберис каналынын тарылуы, контурдын тегис болмауы – байкалады:
1. жара ауруындагы стенозда
2. киреберис какпасынын полипи
3. дуоденит
4. операциядан кейинги тарылу
5. киреберис каналынын раги
5

295.Буйректин устинги полюс аралыктары тен:
1. 3 см
2. 4 см
3. 5 см
4. 6 см
5. 7 см
5

296.Буйректин томенги полюс аралыктары тен:
1. 8 см
2. 9 см
3. 10 см
4. 11 см
5. 12 см
4

297.Буйректин узындыгы:
1. 6-7 см
2. 8-9 см
3. 10-12 см
4. 13-15 см
5. 15-16см
3

298.Буйректин ени:
1. 2-3 см
2. 4-5 см
3. 6-7 см
4. 8-9 см
5. 9-10 см
3

299.Буйректин кызметин аныктайтын рентгенологиялык тасилди атаныз:
1. антеградты пиелография
2. ретроградты пиелография
3. экскреторлы урография
4. УЗИ
5. МРТ
3

300.Ретроградты пиелографиянын экскреторлы урографиядан артыкшылыгын атаныз:
1. буйрек паренхимасындагы усак деструкцияларды аныктайды
2. жылдам орындалуы
3. йодты препарат енгизгенде реакциянын болмауы
4. дайындыксыз зерттеу
5. зерттеудин колайлыгы
1

301.Буйрекктин формасын, пишинин, орналасуын аныктайтын рентгенологиялык тасилди атаныз:
1. ретропневмоперитонеум
2. экскреторлы урография
3. антеградты пиелография
4. ретроградты пиелография
5. цистография
1

302.Буйректин кандай рентгенологиялык зерттеуинде пиелоренальдык рефлюкс болуы мумкин:
1. ретроградты пиелография
2. несепагардын дистальди компрессиясымен жургизилетин венаишилик урография
3. несепагардын компрессиясыз жургизилетин венаишилик урография
4. цистография
5. уретерография
1

303.Кандай рентгенологиялык зерттеу нефроптозды аныктада колайлы болып табылады:
1. тик калыптагы экскреторлы урография
2. ретроградты пиелография
3. ретропневмоперитонеум
4. жалпы урография
5 антеградты пиелография
1

304.Жалпы урограммада буйректин кандай тас ауруын аныктауга болады:
1. коралл таризди конкрементти
2. несепагар проекциясында домалак коленкенин болуы
3. тубек тусында домалак коленкенин болуы
4. буйрек олшеминин улкеюи
5. курсак куысы проекциясында коленкелердин пайда болуы
1

305.Буйректин тас аурын аныктауда кандай рентгенологиялык зертеу колайлы болып табылады:
1. экскреторлы урография
2. ретроградты пиелография
3. жалпы (шолу) урографиясы
4. ретропневмоперитонеум
5. антеградты пиелография
1

306.Кандай рентгенологиялык зерттеу буйрек аплазиясы диагнозын коюда тиимди:
1. ретроградты пиелография
2. экскреторлы урография
3. ретропневмоперитонеум
4. буйректик ангиография
5. жалпы (шолу) урографиясы
4

307.Балалардагы зар шыгару жолдарынын кенею себеби:
1. несепагар тонусынын бузылыстары
2. кабынулык тарылу
3. таспен бителу
4. исикпен кысылып калу
5. буйрек туберкулези
1

308.Тубек исигинин рентгенологиялык белгиси болып табылады:
1. тубектин толу дефектиси
2. бокалдардын деформациясы мен жылжуы
3. буйрек олшеминин (артуы) улкеюи
4. буйрек контурынын тегис болмауы
5. буйрек олшеминин киширеюи
1

309.Буйрек рагынын ен жии кездесетин орны?
1. буйрек паренхимасы
2. буйрек капсуласы
3. тубек
4. тостаганшалар
5. несепагар
1

310.Гистеросальпингографияны жасауга карсы корсеткиш?
1. жатырдан кан кету
2. жуктилик
3. жити кабыну урдиси
4. кынап тазалыгынын И-ИИ дарежеси
5. жатыр денесинин рагы (катерли исиги)
2

311.Гистеросальпингографияны откизуде суда еригиш контрасты заттарды колданудагы негизги корсеткиштери:
1. жатыр денеси исигинин саулели емин бакылау
2. жатырдан кан кету
3. жатыр мойны исигин диагностикалау
4. улкен жастагы айел адамдардагы исикти диагностикалау
5. жатырдын кабыну процесстери
2

312.Несепагарда болады:
1. бир болим
2. еки болим
3. уш болим
4. торт болим
5. бес болим
4

313.Несепагарда болады:
1. бир физиологиялык тарылу
2. еки физиологиялык тарылу
3. уш физиологиялык тарылу
4. торт физиологиялык тарылу
5. бес физиологиялык тарылу
3

314.Куык исигинин негизги рентгенологиялык зерттеу адиси:
1. инфузионды урография
2. микционды цистография
3. жалпы цистография
4. ретропневмоперитонеум
5. ретроградты пиелография
3

315.Буйректин усак тостаганшаларынын калыпты саны:
1. 2-5
2. 6-12
3. 16-20
4. 20-25
5. 25-тен жогары
3

316.Буйрек травмасы кезиндеги рентгенологиялык зерттеу адиси:
1. ретроградты пиелография
2. ретропневмоперитонеум
3. буйрек ангиографиясы
4. томография
5. экскреторлы урография
3

317.Буйрек узындыгы мен енинин катынасы:
1. 20%
2. 30%
3. 50%
4. 70%
5. 100%
3

318.Балалардын заршыгару жуйесинин негизги рентгенологиялык зерттеу адиси:
1. жалпы урография
2. инфузионды урография
3. томография
4. ретроградты пиелография
5. антеградты пиелография
2

319.Куык несепагар рефлюксинин негизги аныктау адиси:
1. экскреторлы урография
2. калдык цистография
3. ретроградты пиелография
4. микционды цистография
5. антеградты пиелография
4

320.Буйректин болип шыгару кызметин аныктайды:
1. ретроградты пиелограммаларда
2. экскреторлы урограммаларда
3. пневмоперитонеограммаларда
4. микционды цистограммаларда
5. УЗИ-де
2

321.Узарган иирилген несепагардын кориниси:
1. буйрек дистопиясынын белгиси
2. нефроптоз белгиси
3. уролитиаз белгиси
4. исик белгиси
5. несепагар гипотонусы
2

322.Улкен адамдардын калыпты жагдайдагы буйрек узындыгы:
1. 7-10 см
2. 8-12 см
3. 9-13 см
4. 10-13 см
5. 14-16 см
4

323.Несепагардын максимальды диаметри:
1. 0,5 см
2. 1 см
3. 1,5 см
4. 2 см
5. 2,5 см
2

324.Ар-бир буйректеги улкен тостаганшалар саны:
1. 1-2
2. 2-3
3. 3-4
4. 5-6
5. 6-7
2

325.Сол жак буйректин орналасу денгейи:
1. Th10-L2
2. Th11-L2
3. Th12-L3
4. Th12-L4
5. L1-L3
2

326.Он жак буйректин арналасу денгейи:
1. Th10-L3
2. Th11-L4
3. Th12-L3
4. Th12-L4
5. L1-L3
3

327.Коралл таризди тастар тузиледи:
1. буйректе
2. несепагарда
3. куыкта
4. уретрада
5. барлык болимдерде
1

328.Буйрек гипоплазиясы жатады:
1. туа биткен акауларга
2. кабынуга
3. исектерге
4. жаракаттарга
5. буйрек дистопиясына
1

329.Буйрек емизикшесинин озгериси кай патологиянын белгиси:
1. пиелонефрит
2. туберкулез
3. исик
4. поликистоз
5. гломерулонефрит
2

330.Буйрек исиктерин аныктауга арналган рентгенологиялык жогары акпаратты адис:
1. инфузионды урография
2. нефротомография
3. ретропневмоперитонеум
4. КТ
5. цистография
4

331.Туберкулез кавернасын ажырата билу керек:
1. жай кистадан
2. тубекти кистадан
3. мультилокулярлы кистадан
4. пиелонефриттен
5. поликистоздан
1

332.Рентгенпозитивти тастарга жатады:
1. цистиндер
2. стеариндер
3. оксалаттар
4. ксантиндер
5. барлык тастар
3

333.Он жане сол жак буйрек узындыгы арасындагы айырмашылык:
1. 0,5 см
2. 1 см
3. 2 см
4. 3 см
5. 4 см
2

334.Зар шыгару жолынын туберкулези ен алдымен закымдайды:
1. куыкты
2. тубекти
3. буйрек емизекшесин
4. несепагарды
5. зар шыгару озегин
3

335.Буйрек исигинин симптомы болып табылады:
1. тостаганша ампутациясы
2. алсиз нефрографиялык фаза
3. буйрек колеминин киширеюи
4. тубек пен тостаган гипотониясы
5. несепагар гипотониясы
1

336.Буйрек аплазиясы туралы нактырак акпаратты береди:
1. жалпы (шолу) рентгенография
2. экскреторлы урография
3. пневмоперитонеум
4. УЗИ
5. цистография
4

337.Буйрек гипоплазиясын аныктауда ен накты (манызды) тасил болып табылады:
1. УЗИ
2. экскреторлы урография
3. ретроградты пиелография
4. буйрек артериографиясы
5. цистография
4

338.Нефроптоз кезинде зерттеудин негизги тасили болып табылады:
1. УЗИ вертикальды позицияда
2. экскреторлы урография
3. ретроградты пиелография
4. жалпы (шолу) рентгенография
5. буйрек ангиографиясы
1

339.Сау адамнын буйрегинин арналасу денгейи:
1. 8-10-шы кеуде омырткасы
2. 12- ши кеуде - 1-2-ши бел омырткасы
3. 1-5-ши бел омырткасы
4. 3-4- ши бел омырткасы
5. 4-5- ши бел омырткасы
2

340.Сау адамнын буйрегинин узын осынын орналасуы:
1. омырткага параллельди
2. томенге ашык бурышпен
3. жогарыга ашык бурышпен
4. сол жагы параллельди, он жагы тик бурыш жасайды
5. он жагы параллельди, сол жагы тик бурыш жасайды
2

341.Зар шыгару жалдарынын шолу рентгенограммасында куыктын коленкеси:
1. сирек аныкталады
2. унеми аныкталады
3. еш кашан аныкталмайды
4. жаксы аныкталады
5. айкын
1

342.Гидронефроз кезинде ен колайлы зерттеу болып табылады:
1. экскреторлы урография
2. буйрек ангиографиясы
3. ретроградты пиелография
4. УЗИ
5. антеградты пиелография
4

343.Жии кездесетин буйрек ауруларына кайсысы жатады:
1. гломерулонефрит
2. пиелонефрит
3. нефроптоз
4. исиктер
5. туберкулез
2

344.Осы аурулардын кайсысы буйректи жии закымдайды:
1. киста
2. рак
3. папиллома
4. саркома
5. аралас исиктер
1

345.Поликистоздын белгилери:
1. буйректин улкеюи
2. буйректин киширеюи
3. олшемдери озгермейди
4. буйректин деформациясы
5. буйректин улкеюи жане деформациясы
5

346.Буйрек туберкулезинде ен жии закымданатын курылым:
1. милы курылым
2. кыртысты курылым
3. тостаганшалар мен тубек
4. емизекшелер аймагы
5. милы курылым жане емизекшелер аймагы
5

347.Туберкулез ауруы буйрекке жане зар шыгару жолдарына таралады:
1. лимфогенди жолмен
2. гематогенди жолмен
3. инфекциянын жогаргы жолымен
4. инфекциянын томенги жолымен
5. жанасу жолымен (контакт)
2

348.Буйрек туберкулезинде алгашкы симптом болып табылады:
1. папиллит
2. инфильтрат
3. каверна
4. закымдалу аймагындагы кальцинаттар
5. инфильтраттын ыдырауы
1

349.Буйрек жане зар шыгару жолдарынын аномалияларынын сирек кездесетин турине жатады:
1. тага таризди буйрек
2. дистопия
3. буйректин (еки еселенуи) косарлануы
4. косымша (ушинши, тортинши) буйрек
5. дисплазия
3

350.Гидронефроз диагнозына куман туындаганда ен колайлы зерттеу болып табылады:
1. шолу урографиясы
2. экскреторлы урография
3. ретроградты пиелография
4. буйрек ангиографиясы
5. УЗИ
5

351.Калыпты жагдайдагы тубектин алдынгы-арткы колеми:
1. 1-1,5 см-ге жуык
2. 0,5 см-ге жуык
3. 2,5 см-ге дейин
4. калыпты жагдайда коринбейди
5. 2,5-см ден узын
1
СУЙЕКТЕР
352.Артрография жасау ушин контрасты затты кайда енгизу керек?
1. ириннин жолына
2. буыннын ишине
3. кан тамырларына
4. жулын журетин каналына
5. суйек ми каналына
2

353.Периоститтин инеге уксастыгы кандай ауруда болуы мумкин?
1. катерсиз исиктерде
2. катерли исиктерде
3. суйек кабынганда
4. суйек сыныгы жазылганда
5. созылмалы кабынуда
2

354.Остеосклерозга тан коринис кандай болады?
1. суйектин колемнин улгаюы
2. суйек кабы кабынуынын коринуи
3. суйек курамындагы дингектердин белгили бир молшерде азаюы
4. суйектердин катаюы
5 . суйекке тан ткандердин азайып, молдирленуи
4

355.Жасы улкен адамнын суйек сыныгы калай ерекшеленеди?
1. эпифиздин осу зонасынан тайганда (эпифизиолизде)
2. сыныктар шети айкаспаган, ал сыныктар сызыгы коринип турса да жане сол туста суйек деформацияланган
3. жылдам жазылады
4. сыныктар шети айкасып кетип, сыныктар сызыгы коптеп коринеди
5. сызык жас талдардын сынганына уксайды
4

356.Жалган буынга тан коринис:
1. суйек шорынын коптеп коринуи
2. суйек сыныгынын бителуи
3. суйектин муфтага уксас калындауы
4. суйек сыныгы манайында суйек миы орналаскан арыкшанын кенеюи
5. барлык жауап дурыс
2

357.Суйектин буынга караган басы мен денесинин арасындагы болимди калай атаймыз?
1. эпифиз
2. метафиз
3. диафиз
4. апофиз
5. синостоз
2

358.Остеолизистин рентгенологиялык белгиси:
1. суйек курылымы аумагынын,онын данекер тинимен байланысып толык жогалуы
2. суйек аумагынын улкеюи
3. суйек курылымынын тилинуи
4. суйек аумагынын азаюы
5. суйек курылымы аумагынын калындауы


359.Саулели диагностиканын кандай тасилимен омыртканы зерттегенде ыстык ошактар табуга болады?
1. бел омыртканы рентген суретине тусиргенде
2. компютерли томографияга
3. химиялык сауле шашатын заттарды суйекке енгизсе (сцинтиграфия)
4. МР-томографиясында
5. рентгеноскопияда
3

360.Апофиз – бул:
1. тутикше суйектин буындык соны
2. суйек денеси
3. суйек тузилуи, булшык етке бекуи
4. буын жане суйек аралык аумагы
5. суйек миы кенистиги
3

361.Инелик периостит кай ауруга тан:
1. катерсиз исик
2. катерли исик
3. остеомиелит
4. сыныктын битуи
5. барлык жазган дурыс
2

362.Рентгенологиялык суйек анкилозы ушин тан:
1. буын аралык санылаудын тарылуы
2. буын аралык санылаудын кенеюи
3. буын ишилик осиндилер
4. суйек тиндеринин жукаруы
5. буын аралык санылаудын жогалуы
5

363.Кандай суйек клеткалары суйек затын курайды?
1. остеобластар
2. остеокластар
3. остеоциттер
4. астроциттер
5. гистиоциттер
1

364.Суйек тининин тыгыздалуына акелетин синдром:
1. суйек атрофиясы
2. суйек остеопорозы
3. суйек остеосклерозы
4. остеомаляция
5. остеолизис
3

365.Остеолизис сиппатталады:
1. катты суйек болиги
2. жумсарган суйек болиги синирилген
3. суйек болиги
4. суйек балдырынын кесилген болиги
5. суйек балдырынын санынын улгайган болиги
3

366.Сыныктын тура белгиси болып табылады:
1. буын озектеринин сына таризди деформациясы
2. гематома
3. аяк-колдын деформациясы
4. сыныктардын жолактары
5. бари дурыс
4

367.Фистулография ушин контрасты затты кайда енгизеди:
1. кан тамырына
2. буын куысына
3. жулын озегине
4. жылан козге
5. енгизудин баска жолы бар
4

368.Суйектин жане буыннын косымша тексеру адиси калай аталады?
1. озара перпендикуляр жазыктыктагы рентгенография
2. томография
3. флюрография
4. фистулография
5. бириншисинен баскасынын барлыгы дурыс
2

369.Иринди артрит кезинде рентгенограммада байкалады:
1. бир буыннын закымдалуы
2. буын аралык санылау тарылган
3. буындардын деструкциясы
4. остеолизистин болуы
5. барлык жауап дурыс
5

370.Миелография адисинде контрасты затты кайда енгизеди?
1. онешке
2. жылан коз жолына
3. кан тамыр жолына
4. буын куысына
5. жулын-ми каналына
5

371.Суйек суйелинин рентгенологиялык аныктау кезени:
1. данекер ткани
2. остеоидти
3. суйекти тин
4. 1-2 кезенде аныкталынады
5. барлык кезенде аныкталынады
3

372.Суйек анкилозы сипатталады:
1. буын аралык санылаудын курт таралуы
2. буын аралык санылаудын курт кенеюи
3. буын ишилик косылу
4. суйек уштары бир буыннан екиншиге отуи
5. буын беттеринин сайкессиздиги
4

373.Кабынбалы ауруларды рентгенологиялык суретинде кабатталган периостит кай фазага тан?
1. бастапкы фаза
2. оршу фазасына
3. аякталу фазасына
4. суйектинин кабынбалы ауруларына тан емес
5. ине таризди периоститке тан
2

374.Катерли исикке тан:
1. шеттери тегистелмеген, периоститсиз, дефекттин дурыс болмауы
2. дурыс формалы анык шекараланган, переостит жок
3. шеттери тегистелмеген дурыс емес формалы акау, ине таризди немесе мандайшалы периоститтин болуы
4. исиктин дурыс курылымды болуы
5. исик бар жердеги суйектин уршык таризди кенеюи
3

375.Жалган буынга тан:
1. суйек суйелинин тузилуи
2. сынык куысынын суйек пластинкасымен туйыкталуы
3. муфта таризди суйектин калындауы
4. сынган жерде жулын каналын кенеюи
5. барлык жауап дурыс
2

376.Буын жартылай шыгу синдромы сипатталады:
1. буын санылауынын сына таризди деформациясы
2. буын беттеринин толык сайкессиздилиги
3. буын санылауынын курт тарылуы
4. буын санылауынын кенеюи
5. барлык жауаптар дурыс
1

377.Суйек-буыны жуйесин зерттеуде кандай рентгенологиялык адис жии колданылады?
1. еки перпедикуляр жазыктыкта карапайым рентгенограмма
2. томография
3. фистулография
4. рентгенография
5. радионуклидти адис
1

378.Тутикшели суйектин денеси калай аталады?
1.диафиз
2.апофиз
3.метафиз
4.эпифиз
5.синостоз
1

379.Остеопороз синдромы – бул:
1.суйектин киширеюи
2.суйек тининин (курылымынын) кобеюи
3.суйек тининин (курылымынын) азаюы
4.суйек атрофиясы
5.суйектинин осиндеринин болуы
3

380.Атрография жасаганда контрастты затты кайда енгизиледи?
1.жылан коз жолына
2.буын куысына
3.кан тамырга
4.жулын-ми каналына
5.суйек миына
2

381.Остеосклероз синдромына жатпайтын белги?
1.кыртысты кабаттын калындауы
2.суйек миы каналынын тарылуы
3.суйек миы уяшыгынын кенеюи
4.суйек балкасынын калындауы
5.суйектин катаюы
3

382.Суйек колеминин киширеюине тан:
1.остеопороз
2.суйек атрофиясы
3.остеосклероз
4.гиперостоз
5.остеонекроз
2

383.Жарыкша аймагымен шектелген суйектин секвестери кандай синдромга тан:
1. остеолизис
2. остеосклероз
3. остеонекроз
4. остеопороз
5. суйектин осиндилеринин болуы
3

384.Рентгенологиялык зерттеудеги ине таризди периостит тан:
1. катерсиз исикке
2. катерли исикке
3. остеомелитке
4. сыныктын жазылуына
5. аталгандардын барлыгы дурыс
2

385.Егде жасты адамдардагы сыныкка тан емес белгини корсет:
1. суйек кабы асты сынык
2. баяу конселидация
3. сыныктардын айтарлыктай ыгысуы
4. сынык сыныгынын коптилиги
5. коп жарыкшактану
1

386.Суйек анкилозы сипатталады:
1. буын аралык санылаудын курт тарылуы
2. буын аралык санылаудын кенеюи
3. буын ишилик озгеристер
4. суйек тиндеринин косылуы
5. буын беттеринин сайкессиздиги
4

387.Кабынбалы ауруларда рентгенологиялык суретте кабатталган периостит кай фазага тан?
1.бастапкы фаза
2.оршу фазасына
3.аякталу фазасына
4.суйектинин кабынбалы ауруларына тан емес
5.ине таризди периоститке тан
2

388.Катерли исикке тан:
1.Шеттери тегис емес, периоститсиз, дефектин болуы
2.Дурыс формалы, анык шекарасы бар курылым
3.Шеттери тегистелмеген, дурыс емес формалы акау, ине таризди немесе мандайшалы периоститтин болуы
4.исиктин дурыс курылымды болуы
5.суйектин уршык таризди кенеюи
3

389.Жалган буынга тан:
1.суйек суйелинин тузилуи
2.сынык шетинин суйек пластинкасымен туйыкталуы
3.муфта таризди суйектин калындауы
4.сынган жердин каналынын кенеюи
5.барлык жауап дурыс
2

390.Буыннын жартылай шыгу синдромы сипатталады:
1.буын санылауынын сына таризди деформациясы
2.буын беттеринин толык сайкессиздилиги
3.буын санылауынын курт тарылуы
4.буын санылауынын кенеюи
5.барлык жауаптар дурыс
1
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
391.Калканша безди диагностикалауга арналган иондаушы емес сауле тури:
1. рентген саулеси
2. КТ
3. УЗИ
4. радиоизотопты зерттеу
5. томография
3

392.Калканша безди диагностикалауга арналган негизги зерттеу тури:
1. рентген саулеси
2. КТ
3. УЗИ
4. радиоизотопты зерттеу
5. барлык аталгандар
5

393.Калканша манайы бездерин диагностикалауга арналган саулели зерттеулер тури:
1. УЗИ
2. КТ
3. МРТ
4. радиоизотопты зерттеу
5. барлык аталгандар
5

394.Буйрек усти бездерин диагностикалауга арналган саулели зерттеулер тури:
1. УЗИ
2. КТ
3. сцинтиграфия
4. ангиография
5. барлык аталгандар
5

395.Айрыкша безинин негизги саулели зерттеу тури:
1. рентгенологиялык зерттеу
2. УЗИ
3. КТ
4. радиоизотопты зерттеу
5. флюорография
3

396.Гипофиз ауруларын зерттеудеги негизги саулели тасил:
1. рентгенологиялык зерттеу
2. УЗИ
3. КТ
4. радиоизотопты зерттеу
5. флюорография
3

397.Гипофиз ауруларын зерттеудеги негизги саулели тасил:
1. рентгенологиялык зерттеу
2. УЗИ
3. МРТ
4. радиоизотопты зерттеу
5. флюорография
3

398.Буйрек усти бездерин диагностикалауга арналган негизги иондамайтын саулели зерттеу:
1. УЗИ
2. КТ
3. сцинтиграфия
4. ангиография
5. барлык аталгандар
1

399.Кеуде куысы рентгенограммасында айрыкша бездин кандай исигин коруге болады?
1. тимома
2. невринома
3. киста перикарда
4. липома
5. хондрома
1

400.Гипофиз исигин кандай рентгенологиялык тасилмен зерттеуге болады?
1. УЗИ
2. КТ
3. флюорография
4. рентгеноскопия
5. ангиография
2

~ 13 PAGE \* MERGEFORMAT 141215 ~
15

Приложенные файлы

  • doc 18184527
    Размер файла: 413 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий