vestnik_krestyanskoy_rossii_38-39_1932_text


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.
H;8=.C+*I/6.)9*676J6.KB9CI7-:9*(
L !"!MN
OPQ?QR!S!!5Q
TP!!" !"HQUV Q ! W
.7CA?C;@AD
^YTZNUKYNJI]SbGOUZKSOf
V6./9=A:6./)K9.A;I;..==W
UKSOAKIEFDFJFIAIDEF UZKi
PKIAbfMFHOEO_IDVFfFYXKSOUKROIfjOAIQgIfDPFQFMYIZIHISSNQMYFXYKAANj
V6./9=AW
SIUKAbi
VKIEDTPNUVOfVYNXMKYEOfSbGPFMYFDFPO
eI_KEKTDWPNDHFPOTGDPFJFZbDHFPKUKYNi
JI]FAOMYFSOVKTjSIDAFEYTSKPDIEYNZSFDEOj_IYIUXYKSORNjFSMYI]ZIPDIXFDEYIAOEDTGFET
JbFE_KDEOMFMFHSOEWDFJFQFEDNEDEPOIkEFfDPFJFZbPDFPIEDVFfFDDOO
lKSOAKTSIMYOAOYOAFYIPFHQROFSSNQMFUmROQPFESFnISOQVVFAANSODEO_IDVFfPHKDEOj
V6./9=AW
DEKPOEDIJIUKZK_IfPVHQ_ISOIDFFEPIEDEPISSbGSKDEYFISOfPFDDOO
P
FYXKSOUKROFSi
SbI\FYAbjSKVFMHISOIOFYXKSOUKROQVYIDEWTSDVFfkSIYXOOjDMFDFJSFfPbHOEWDTPSKROFSKHWi
SNQYIPFHQROQjDFUZKSOIPHORIFYXKSOUFPKSSFXFVYIDEWTSDEPKMYF_SFfFMFYbFDPFJF]ZISSFfFDi
DOOSDEYIAOEDTMYFJNZOEWPYNDDVFfkAOXYKROODFUSKSOIZFHXKZITEIHWSFMFAFXKEWSKDIHISOQ
FDDOOPIXFJFYWJIUKFDPFJF]ZISOIoEKJFYWJKjSIMYIYbPSKTjSF_KDEFPbHOPKQgKTDTP\FYAbj
USK_ISOIVFEFYbGHORKjAKHFUSKVFAbID
DFPIEDVFf
ZIfDEPOEIHWSFDEWQjDVHFSSbMYINAISWnKEWj
EYIJNIEDODEIAKEO_IDVFXFFDPIgISOT]OUSOMFZDpPDEDVFXFSKDIHISOTKDMFHKXKTnOYFVOAOPFUi
eFHOEO_IDVOASKMYKPHISOIA
V6./9=A*:6./)K9.A;I;..==W
TPHTIEDTJFYWJKUKDPFJFZSNQj
SKROFSKHWSNQjMYKPFPNQOZIAFVYKEO_IDVNQFDDOQjSIOAIQgIfOSbGMNEIfjVYFAISOUPIY]Ii
SOTVFAANSODEO_IDVFfPHKDEODOHKAODKAFXFSKDIHISOTFDDOO
K_OSKTDSFTJYTXFZKj
V6./9=A:6./)K9.A;I
FDDOO?PbGFZOEPYKDnOYISSFAjMF
GKYKVEIYNDFZIY]KSOTO_ODHNDEYKSORjPOZIYIXNHTYSFPVFSRIVK]ZFXFAIDTRK
^MYFXYKAAN
V6./9=A*W
PGFZTE
EKEWOSFPFMYFDKAZNGFPSFfjMFHOEO_IDVFfHkVFSFAO_IDVFf]OUSOFDDOOOJFYWJbUK
IIFDPFJF]ZISOIr
.sOYFVKTOS\FYAKROTFFDDOOjMFHN_KIAKTOUIIMYIZIHFPr
KDDVKUbjF_IYVOOPFDMFAOSKSOTFZIfDEPOEIHWSFf]OUSOMFZDFPIEDVFfFDDOOHORjSI
OFDYIZDEPISOFDkEFf]OUSWQUSKVFAbGr
tODEIAKEO_IDVOfFJUFYUKAIDTRDFJbEOfAI]ZNSKYFZSFf]OUSOjXHKPSbAFJYKUFAjDPTi
UKSSbGDDNZWJFfFDDOOr
uJUFYMFHOEO_IDVFf]OUSOkAOXYKROfr
vFFJgISOTFZITEIHWSFDEOqYNZFPFf[YIwEWTHDVwxOeKYEOOPFDDOOOPkAOXYKROO
eFZMODOKTMHKEKFOIYIDbHVFf
r
K

XFZ
yP
AGH


IHH
7FC

m
J7CK
z
LGH

L7G
7FCM/
^
{IGFDHFPKVOO
B[Y_6
Uu||mLmCLm
L
^F`YKSROOB\Y\Y6
vL
uL}
.uv
^~sBKAZFHH6
}.vCm
v}.
tLr
v}u
^/IYAKSOO
BXIYAAKYV6
tvr.tv.vr
v}tu
^
` 
B\
AKYV
j
muvL
vLr
L
^
hXFDHKPOO
BZOSKY6

CL L"L
tL

KEPOOAKEK6
CmtL
.}uvC
vtu
^
aFHXKYOO
BTDSK6

vvuv}Lr
vL
^
oq 
rkIE
VY6

m}L

v}v
^FDEKHWSbGDEYKSKGZIfDEPOEIHWSKRISKPKAIYZFHHjPMIYIPFZISKAIDESNQPKHQEN
&'(''$#'%)
-*!+?54@045@&44@�j)*:*ej5)*!$!D+:9+$*"
4)=,*$jEIVNgOfD_IE+v~
)
N" OP2 (Q/
R) !SOPQ *R) !STT*UVW
X ! (OY2( "*' ! /*% ! " U" Z![
*%)+
%  *!(\! ( *R! ]+
R! \ #^*_
,)
P ` " *Y a!(* 2 
" Q!Vb7cFFG

 &
Wd#d_
+e2"U*2 *+"^*f a " 
-."'/0!)
P2S! ))*
WWVg+2 ! *Phf !\ *X2i
)
jk ! h*Y! jW*% 
! !lA@mnHH7L@[email protected]L;J;[email protected]p
Y! jW_*R! !
1
qr-" " a%!S " *s 
"jOHOSKKZYIDKMYIZDEKPOEIHIf
2)
RY a( "*k *%!"( tS*
V*-  
*$)
 a) !O`il! a ! ))*2!& a
YV
&#3)
ij!j!h* hW#*SV
4)
 !"*! *P "l ! (*R  uW*
\ 
P "*2a *^ + i& #*
\ 
%)
a ( vTe a *R!*
2U(P #*2 S 
5/)
TaReS !*2 !R S 
d#*R 
 )
+k ! " *-!` &*^
2 ) 
6$'377#/7899::
//( (#:/( %'/
&:
j
''$/'/$
�

?j
/;'7;'$
:/7'/$5(
&7'(4#$75=&#x-20;&#x-26;&#x-16;&#x-36;&#x-20;&#x-24;&#x-19;&#x-17;&#x-66;4-3;-3;-2;-2; -4;#-2;$-3;-3;-2; -3;-3;-3;-5;܅-;Ā;&#x-84;&#x-76;&#x-76;&#x-84;&#x-84=;ጀ

/'3?
7/'#3#$�
B6
^q [}[qz [

87B;LA*|7=ncA=A@;VL;@C;F7B[email protected]~
G;:[email protected]:7=9[email protected];y_dJ7=7~
H;$*BHD|7=AFAcGH;DAJ8;H@7BILA
BI:78;LA7:[email protected]=;H9|87FAB@A�7?C;~
=7H9G{G:7=GG?;|nF;@@7G|[email protected]*
cGL|8GoCGO@A|8;B;D*@A=GB;DB=A}G
rGEL;8H7E7;=A}*FGH7}CGL78;
F7B*}[email protected];AJ7HnC;[email protected]@7E|;8FAAyCG~
L78;F7B$*|7=ncABA&#x-138;&#x-25;;&#x-16F;&#x-127;&#x-14B;&#x-17$;&#x*-22;&#x-41;|-3;'-2; =-3;n-2;|-3;*-3;k-2;-4;Š-3;怀BHGJ7L;@C;~
F7B*@GALGGF�@G7:7CAL7J7:7=9[email protected];
C=D|[email protected]8;:7FIA7:8;?7B;~
@AD|8;BAFG=9HFB;rLGHFGHFGL|8Anc;~
HFAA^[email protected]&#x-29A;&#x-360;CG|nF;F7BL7~
oGF:IF9[email protected]=z:7G*cAHF7|8;B7G*
A=A=GB7G|8;BAFG=9HFB787LGF7J7*7:~
[email protected]@AGB8;?8n[email protected]�}G=D�_
CG|nF;F7B/@;}AH^[email protected];LAyB
|8nHH7LM;@CF;JG*JCG|7H=G;|8G=9HA&#x-34A;&#x-360;
BI:787BH7?C;=7H9;@;[email protected][email protected]G~
@AGHA=*F;AG[email protected]J7=7H7B;@AD
noGALG=ALGHF7$C;GFFAL8;CA;=9~
@IL;@FA[email protected]}[email protected]@IL|;8FADL;:~
[email protected]:7=9[email protected]
;AL7:8;?7L*@;|7cBG|;8;=A?7B;@~
@7J7|;8=;[email protected];nHA=AFHD[email protected]AH|7=~
@[email protected];DB=;HF9B=A}G|[email protected];A
@;[email protected];[email protected]@7J7AL|8;BAFG=9HFB;rH=nc;G
@G8;:7F7H|7H7:@7HFAA@GHJ7B78cAB7HFA
mGE�HF;J;*|7BACAL7Ln*@;[email protected]*|8A
|7L7{ACG8GF7B@;[email protected];@AAd^[email protected]~
HFAFn}AA*n|8;B=DF9HF8;@7ErHJ7B7~
8AF?;F7*cF7|8;BAFG=9HFB7[email protected]b;|[email protected];
A[email protected];=;=GE�G8;*8;H|7=;J;z{GG*
;|7;?;=A|[email protected]H7:IFADBb8nH~
HAA*8G;[email protected]HA=7EB=A}GmGE�HBG8;*@G
H7:A8;GFHD@A7LnnHFn|;F9B=;HF9*ALG~
@GGBHGJ7.AF=G8n;}[email protected];=H7}A;=AHF;L
:nCGF|[email protected]B7EFAB;:[email protected]*@77~
L;@[email protected]�|7?A}AE=GE�G8AL@GnHFn~
|AF;AL|nFGL|8GC|7=;J;GFHD?;HF;~
BAF9.AF=G8;AGJ7|;8FAz|[email protected]@;
HG:D|G8GCL;HH;LA[email protected]@7HF9?;
|8;[email protected]@IGLG87|8ADFAD*7F78IG
C7HA�|78?;n=AH;LA8G;=AH9|8;BA~
FG=9HFB7L[email protected]b;|[email protected];|7H7J=;[email protected]H
@;}[email protected];=H7}A;=AHF;LAG[email protected]*
|8A[email protected]�nH=7BAD�*B�[email protected]7F~
[email protected]�[email protected]�7:7A;F7=AcGHA&#x-39A;&#x-470;|;8~
FAEB@7B7G|8;BAFG=9HFB7[email protected]F8G:nGF
BI�7C;A?Fn|A;A;7G|8;BAFG=9HFB7
@GB[email protected]@[email protected]@7nHF8;@AF9FG
[email protected]|8GC|7HI=A*7F78ILAB
[email protected]@7LHcGFG7|8GCG=DzFHD|7=AFAcG~
HAG?;[email protected]@ADJG8L;@H7ECGEHFBA~
[email protected][email protected]BHD7E|8;BAFG=9~
[email protected]@7EB=;HFAHGEc;H8;[email protected]7FBGF~
[email protected]@7A@G:=;J7C;[email protected]
[email protected]H7}CGL78;F7BHF;=7?;
|[email protected]B8GLD|7C@;|787L[email protected]~
HF7BA@;}H7}A;=AHF7B@[email protected]
{GBL;8FG*B:GHGCGH[email protected]A?7FBGF~
[email protected]@I�8n7B7CAFG=GE|;8FAA*D:I=
|78;[email protected][email protected]@AGLA:GH|7L7{@7HF9zGJ7
7FBGF7BrH=nc;G|8A�7C;B=;HFA.AF~
=G8;BHD8G;}AD@;F7H7}A;=AHF7B
[email protected];:I=;HBGHFAH9/n&#x-118;&#x-29;/-4;n-4; 7CnB7||7?A~
}Az;L7EB7|87H7[email protected]7:~
[email protected]BHG7:{GE?;:;HF7BA[email protected]:I
EbPIDVOADFFJYK]ISOTAjKSFDNgIDEPNKUNi
AIIEDTjPbSICFZOSF_VKDEWHQZOZIfDEPOEIHWi
SFSIXFEFPbIFEPIEOEWDIJISKkEFEPFMYFDOP
EF]IPYIAT_IDESFYInOPnOIMFZ_OSOEWDTEFf
\FYAIMYKPHISOTjVFEFYNQNDEKSFPOESKYFZoEF
MYFDEFSKMYFDEFPFUZIY]OPKQgOIDTPZKSSFI
PYIATFEMFZK_ODPFIXFXFHFDKEOMO_SFASI
MYIZYInISDEPIjSIMYIZYInISDEPIMFEKVEO_IDVOA
DFFJYK]ISOTAjXFPFYOEWSIJNZNjKMFMFPFZNMYOi
PFZOAbGPKAOGFZT_OGDFFJYK]ISOfMFUPFHWEI
PbDVKUKEWDT
[GFZT_OAjAI]ZNMYF_OAjFESFDOEDTDFFJYKi
]ISOIFPEFYFDEIMISSFAUSK_ISOO\FYAbMYKPi
HISOTZPKHOkEFEKVeFAFIANjMYKPYODEFi
EIHWjVFXZKFSNEPIY]ZKIEj_EFP\FYAIFEYK]Ki
IEDT]OPFI\FYAOYNQgIISK_KHF`FYAKF\FYAi
HTIEj\FYANHOYNIEDNgSFDEWjDMFDFJDEPNIEIIPbi
TPHISOQOYKUPOEOQjFSK]IAF]IEDPTUKEWIIj
NYFZFPKEWjZK]INJOEWlSK_OEjFESFDOEWDTV
\FYAISINPK]OEIHWSFSIDHIZNIE
KHWnIjPbXFPFYOEIj_EFAFSKYGOTLODEFi
YO_IDVKTjMYOPb_SKTZHTFDDOO\FYAKMYKPHIi
SOT[KVFI]IUSK_ISOIMYOZKIEIPbEIYAOSN
�ODEFYO_IDVOf?deFHKEKIEIHOj_EFODEFYOTSKYFi
ZKDPTUbPKIEIXFOZIHKIEZHTSIXFVKVJbFJTi
UKEIHWSbAjSIMFZPO]SbAjVKVOZIFHFXO_IDVNQ
DEFYFSNIXFXFDNZKYDEPISSFXFDEYFOEIHWDEPKjEKV
O\FYANMFDHIZSIXFjOHOEFHWVF\FYANd
LXFPFYQEFHWVFF\FYAIKUNAIIEDTjTSI
AFXNNEPIY]ZKEWOZIFHFXO_IDVNQDPTUKSSFDEWjEKV
VKVkEFMYFEOPFYI_OHFJb\KVEKAjNZFDEFPIYISi
SbADKAFfODEFYOIfjPIZWjUSKQj_EFKJDFHQEi
SKTAFSKYGOTDIIOZIFHFXOIfMIYIYFZOHKDWP
VFSDEOENROFSSNQMFZPHOTSOIADAISbOZIf
LFPIYnISSFPIYSFFDEHO_SFDEOjDFUSKi
SOIHO_SFDEWQDPFIfDKAFRISSFDEOjDEYIAHISOI
IIVDPFJFZIZNGFPSFfjGFUTfDEPISSFfjDVFEFi
YbAOKJDFHQEOUAJbHSIDFPAIDEOAjPDIkEFMYOi
PIHFVDAISIKPEFVYKEOOjVKVOZIOPHKDEPFPKSOTj
OZIIfSKYFZFPHKDEOTjZIAFVYKEOOPIZWKPEFi
VYKEOTJbHKODEFYO_IDVFfOZIIfPHKDEPFPKSOTj
KJDFHQEOUALODEFYO_IDVFf\FYAFfMYKPHISOTjK
DAISOHODWFSOODEFYO_IDVFf]IOZIIfZIAFVYKi
EOOOODEFYO_IDVFf\FYAFfVFSDEOENROFSKHOUAK
EKVjMYOUSKIAj_EFODEFYOTN_OESKDjVKV
YKUEFANjEFSKYFZbjZIfDEPNQgOISKIIKYISIj
MIYI]OPKQEDAISNOZIfOOGPFMHFgISOfP]OUi
SOjVFEFYbIPGFZTEPODEFYOQjDEKSFPTEDTODEFi
YO_IDVOAOjSFSIMYOFJYIEKQEMFkEFANGKYKVi
EIYKSIMFZPO]SFDEOjSIFEAISOAFDEO
cF]IEJbEWjGFZT_OIDN]ZISOTDEKSNENEPIYi
]ZKEWj_EFPDkEFPIYSFZHTPYFMbjSFSIPIYSF
ZHTFDDOO FXFPFYOEW_EFHOJFMFZFJSFISK
MTESKZRKEFAXFZNYNDDVFfYIPFHQROOjDFXHKDOEIDWj
TUbVSIMFPIYSIEDT[KVSOVKVjKSKZFMYOUSKEWj
_EFFDDOTDEKHKKYISFfMYOAISISOTV]OUSO
DKAbGVYKfSOGDFROKHODEO_IDVOGOZIflKMKZK
SKFVKUKHKDWjPFMYIVOMYFYF_IDEPKAFDEFIPi
DVFXFjSIXKYKSEOYFPKSSFfDPFIfDKAFJbESFDEWQj
DPFOAMYKPFDHKPOIAFEXHNJF_KfnIfDFROKHWSF

^q [[qz [
B6
|7HFn|=z*7JC;G{G@GC;[email protected]n[email protected]|7C
LGFG=nBHGBILG=A
7FnFoGn@GJ7|7DBA=;H9@7B;D@G~
[email protected];7L;DC7HA&#x-297;&#x-29L;&#x-34;;&#x-26D;&#x-25;&#x-245;쐗I-;ɅH;&#x-24A;&#x-360;|78@7F;O
H|nJ;=AH9[email protected];cAF8I;F7B;8A~
{;L@n@AcGJ7*CG8oAH9*
@81('(,�;2
(5*42&6*18D,-4�K(?-/58:'2&(.(D-
1('(,�;@(&1(;?26)23(+2625-(@D1('(,�
;&(;@(&1(;&1-4(@B
|7F7LH8;?nnH|77ABAH9@;[email protected];GF
8;HH;?IB;F9*;n@GJ7:;:;@;ncA=;H9
A?[email protected]78I:78{B;8AF9*;C7
F7J7C7=7*cF7HF;8A7FG}|7BGHA=HD*
cF7:IA?:;BAF9HGL9z7F=A@GJ7GC7;
r|7G?CG*@;7:8;[email protected]|nFA*[email protected]8;H~
H;?;=A[email protected]/7=&#x-237;&#x-19=;&#x-210;[email protected];@GC7F
;[email protected]@n|8A�G;=?GL=DA?[email protected]
/;H7=&#x-237;&#x-19=;&#x-210;[email protected]F78J7B=GE*H|8;AB;GF
H7BGFHAE|[email protected]/;*|=&#x-29A;&#x-31E;&#x-31;&#x-545;&#x|8G?; -14; G-1;&#[email protected];;&#x-521;&#x-12;-4;’/-;&-;A-;2*-;-;Ԙ|;&#x=-11;瀀77*7F~
BGc;GFJ7HF/r7FBJ;?GF;�nB;H|AH;=A*
cF7BGH9@;7=&#x-347;&#x-29=;&#x-310;7?@;7=&#x-187;&#x-19=;&#x-210;[email protected]:;?;8
|7G�;=*;@;CG=GF7=97FGF;b;8;H;
�|7C7=7J7|GFn�;[email protected]=;/[email protected]G
:IHB7ALJ=;?;LBG8A=A*|7:7=9G:IJ;~
?GFIcAF;=A*F7JC;F;A&#x-44A;&#x-520;J=n|7HFGEA@G
J7B78A=A:I8;HHG8CA=;HD;[email protected]@
.cI]ZNSKYFZSbfVPKYEKHPcFDVPI
8GL=GBHAG|8;BAFG=A|7HFG|[email protected]@7HC;~
zF*C7;?;FG=9HFB7LcGJ7&#x-29;;&#x-26?;&#x-25;;&#x-26F;&#x-23G;&#x-26=;&#x-319;&#x-28H;&#x-24F;&#x-28B;&#x-287;&#x-29L;&#x-34;&#x-345; -11;&#xGJ7-;-;ㆀ7FD:IH=noAF
H7?C;@AGHB7G7:8;[email protected][email protected]@G|[email protected]~
[email protected]@7HFAC=D/BIHGE8;HI|8GCHF;BA~
FG=GELA87B7J7;|AF;=A?L;*|8AG&#x-18;;&#x-21|;&#x-22A;&#x-26F;&#x-23;;&#x-21=;&#x-21A;&#x-26?;&#x-15L;&#x-34;;&#x-21*;&#x-13;&#x-392;&#x|-17;-20; -21;&#xG-16;;BA&#x-18;;&#x-21|;&#x-22A;&#x-26F;&#x-23;;&#x-21=;&#x-21A;&#x-26?;&#x-15L;&#x-34;;&#x-21*;&#x-13;&#x-392;&#x|-17;-20; -21;&#xG-16;
B7HBn
FA/JAC8I:n8on;?AA*7F78I-16;÷-2;I-;✀87~
B7o;[email protected]:7=9GBA?L7:G{;GFHo;8AF9
@;BG8FG=G*[email protected]@G|=7�7nHF87A=AH9B
HF7=A}G7BGF7BAoABnFB7BHD7LH=n~
c;GBFIHDcn8;?=ncG*7xA}A;[email protected]@;~
�7CD{GJ7HDnB=;HFA|87=GF;8A;F;
=D@A�|[email protected][email protected]@A}I*C=D
@A�H7?C;zFHD8GHF78;@I*C=D@A�nHF8;~
AB;zFHD[email protected]|7G?CA*;A&#x-44A;&#x-570;
@G[email protected];GF:n8on;[email protected];|;C
r;oC7LL7H7BH7L;:;GALGzFHD
CB;[email protected][email protected]C=D|87HFI�[email protected]�*
C8nJ7GC=D[email protected];@}GB
r|G8B7E|[email protected]ynC;*AB|87cGL
C7HFn||87=GF;8A;FnHF87o;EG?;|8G~
{[email protected]$|A8nzFH7BGFHAG[email protected]*7FBGF~
[email protected]@IG8;:[email protected]*;xG8AHFI*BC8nJnz
|[email protected]*
[email protected]87H7@7CG7~
8A87B;@@nz*ALGzFC7HFn|[email protected][email protected]
HF8;@{=
[email protected]@IE7xA}A;@F*@AcGL@G
7F=Ac;z{AEHD7F7xA}A;@F;:n8on;?~
@7J7;|;C;*|8GCn|8GoC;GF/F7B;8A{GE
|7HGFAFG=GE*7HLG=AB;z{A�HD|G8GEFA
?;|8G{[email protected]@nzcG8Fn*cF7FnFL7JnF@;�7~
CAF9HDF7=97[email protected];@}I*A|7HGFAFG=9
|[email protected]B7?B8;{;GFHDBHB7z/[email protected]
c;HF98GHF78;@;*HB7HF78J7L|7HL;F8A~
B;D*;H|G}A;[email protected]H7CG8o;{AGHD/C=D
[email protected];@}GB/87H7@IG[email protected]{[email protected]*@;~
;cAB;zF/JAC8n:n8on;?AA@GC7HFn|~
@;LAC=DH7BGFH7J77:AF;FG=DDL;EHA~
LA87L;LAA[email protected];LAA?};8HA&#x-29A;&#x-310;|7J8G~
:7B
r8G?n=9F;FGH7?C;GFHDnoGcAHF77~
[email protected];[email protected]|[email protected]@AG|G8GC[email protected];@~
}GL|8GCHF;BAFG=GL/J7H|7CHFBnz{GE
@;}AA
H=A@;n=A}G;7E@A:nC9x8;@}n?
A=A@GLG}?;H;@C;=AF*F7@A[email protected]LA~
=A}[email protected]@G|7HLGGFGJ77HF;@7BAF9*A:7
H;@C;=D{AE|[email protected];C=GoAF;7EF7
BIHGE*@G|[email protected]@@7E8;HG
F87L*7JC;[email protected]@@;D?;@7c9
A=7LGF87B;D7cG8GC9|7CHFn|;GF7F~
8IFILCBG8DL77|G8;FAB;*F78Jnz{GJ7
HG=GC;LA*77=778J;;yL;J;[email protected]*
F78Jnz{A�H[email protected];@};LA$*H7:A8;GFHD
F7=|;[email protected]�=zCGE*Ho;[email protected]?;J=D~
CIB;z{�AB[email protected]L;J;[email protected];*JCGF78~
JnzF8;[email protected]7=:;H;LA*[email protected];LAAHA~
=;LA*77F78I&#x-137;÷-1;8I-;ᘀH7BGFHAEL;=9cAALG~
GF|8GCHF;[email protected]F7=97|78;HH;?;L:;~
:nG
GH=AFnFH8;[email protected]|[email protected]H7BGF~
H7J7J8;oC;@[email protected];H[email protected];7J7
@A:nF9n=AA?[email protected];A;@&#x-18A;&#[email protected];&#x-22;;&#x-16;&#x-524;੤;&#x-518;&#x-10; -4;&#[email protected];退;D*GJ7
|G8GoAB;@ADA7{n{[email protected]*F7LInBACAL*
cF77H7:[email protected]@7E8;[email protected]}IBFA�7{n{G~
@AD�@GF
/[email protected];[email protected]B;8F;=B7HBG
DB=DGFHD@;[email protected]C7;?;FG=9HFB7L|7=~
@7E[email protected][email protected];}AA:7=9GBA?L;B
m7HHAA
H6:+;J*I.A=6+6B*/(69=K
[FXZKV[YKDSFfeHFgKZOZPOSNHODWUAIOAKi
SO\IDEKSEFPjTUKZKHDIJIPFMYFD � NjKFSL
kEFE_IHFPIVDVKAISSbAHORFAjLVFYFSFPKSbf
DKAOAasFNjeFPIHOEIHW^DIYFDDOfDVOfjLSIi
N]IHOFSSIMFSOAKIEj_EFMYODHKSSFIIANSK
MFVHFSAFDVFPDVFISKDIHISOIODMbEbPKIEHOnW
ENVKUISSNQDVNVNjVFEFYFfAN_OHODWXOASKUODEb
ZFJYFXFDEKYFXFPYIAISOPFPYIATUKETSNPnIfDT
FJIZSOd?
[FXZKEFHMKZFEKgOHKAISTZF[YIAHTOSK
AKPUFHIITNPOZIHEKHOSKjTPZYNXMFSTHj_EF
FSSKPIYSTVKSO_IXFSIUSKIEjPIZWDEISb[YIAHT
OUZKPSKFEXFYK]OPKQE^HKDEWFE KYFZKjOENZK
SIZFSFDTEDTDEFSbUKXSKSSbGPVFHGFUbVYIi
DEWTS
FPFEjAbSKUKPFZIqNE�GFUTOS?LMYFHIi
EKYOKEjEFHWVF_EFPIYSNPnOfDTDAKDDFPVOeFi
PDQZNJYFDKQEDTPXHKUKMWTSbI MWTSbISKNHOi
ObfYKUXFPFYDUKPIZNQgOADEFHFPFfjMFZVYIMi
HISSbfPFYFGFANZFDEFPIYISOfjEKHFSFPSIZKHOj
EV�DPFOAIZPKIZPKGPKEKIE?KUF_KYFPKSOI
SIDVFHWVFFDHKJIHFjVFXZKNPOZIHOLOU_IXFDFi
DEFOEEFEDKAbfFJIZjVFEFYFXFEKVAN_OEIHWSFO
EgIESFZFJOPKHODW AKHISWVOfHFAEOVGHIJKjEKi
YIHVK�DFPIYnISSF_ODEFXF?DNMKLEIXFYT_If
PFZbj_IAEFDZFJYISSFfjSK�PEFYFI?LSIASF]i
VFATEFfVKYEFnVOL�MQYI?LSKPFZIDAKHQi
DISWVOAVNDF_VFAFXNYRKqKVFfFJIZ�\KJYOVK
VNGST?FEMNDVKIEVK]ZbfZISW
FPIYnISSFOUAN_ISSKTOXFHFZSKTVFAMKSOT
FEMYKPOHKDWODVKEWMFXFYFZNUKHQJbIZISWXO
VNDFVGHIJK^SIDVFHWVOGSKfZISSbGHKYWVKG
^FDEFYXKAF]SFJbHFJbVNMOEWMF�DPIYGVFA
AIY_IDVFf?RISIPDIPOZbMKY\QAIYOOjPSIASFi
XOGLPDIPOZbFPDTSFXFVF\IOSO_IXFJFHWnI
cI]ZNEIAN]IAKIENMOHPI_IYeFnIHZF]ZW
/YTUWDEKHKDFPIYnISSFSIMYFHKUSFfJFfZOPIDW
XFYFZjMYOIU]OIMFMKHOPVPKYEKH�EIGMIYDFSKi
HK?jXZIFEbDVKHOZPKVFFMIYKEOPKjPVFEFYbG
EF]ISO_IXFSISKnHOjODEFHFPNQZHT�EIGMIYi
DFSKHK?jPVFEFYFfOAjSIDAFEYTSKPDIOGMYFDWi
JbOZFVKUKEIHWDEPKj_EFOFSOMYOSKZHI]KEV
�EIGMIYDFSKHN?jPIZIJbHFVKEIXFYO_IDVOFEVKi
UKSFjVKVMYOIU]OA
^FPYIATDPFOGJHN]ZKSOfSFXFYFZNjAb
FJYKEOHOPSOAKSOISKYTZJIHbGZFAOVFPSF
DVHFSNXFYbjDEFHWPbZIHTQgOGDTSKFJgIA\FSI
�DEYFOEIHWDEPK?KJF_OIDFUHFJFfFJTDSTHO
SKAj_EFEKA]OPNE
%/:
_EF
 '
'$9:'9()
/:
j
:I/
j
:%/ :
_EF
'( 'PQQQ7$%7
(:
_EF
9#$?
/$/'%
9:
_EF
$/
9
HbnKHOAbFEFAjDVFHWVFSKYFZNNAIYHF
MYFnHFfUOAFfFEEO\KjFGFHFZIjFSIGPKEVIPFi
ZbjFSIZFDEKEVIMYOPFUSFXFEFMHOPKFEFAjVKV
MOEKHODWJI]KEWSKMYTAOVO_IYIUDEIMWjDFXSKSi
SbIDOHFfDQZKSKMFDEYFfVNMHFEOSOVFEHFPKi
SFPjVYIDEWTSIOXOJHOFEGFHFZKOXFHFZKOA
SKDAISNPIUHOSFYbGqFXZKDEKHOASIMFSTESb
JID_ODHIMSbIMFIUZKkOnHFObjVFEF
6bIFJXFSTH
AFfMFIUZjJOEVFASKJOEbIVYIDEWTSKAODDIAWTi
AO/YNZSbIZIEOMHKVKHOjKEIj_EFMFJFHWnI
PbJIXKHOVMFIUZNO]KHFJSFMYFDOHOGHIJK
^UYFDHOGOUPKXFSFPSIPbMNDVKHO
^FEVKVFPKOUSKSVKEFXFYKTDFROKHODEO_IDVFi
XFDEYFOEIHWDEPKjDIXFAFHF_SbAOYIVKAOOVOi
DIHWSbAOJIYIXKAOjDIXF�JIHbAOVK\IHWSbAO
DEISKAO?O�kHIVEYO_IDVOAODVFPFYFZVKAO?O�VFi
EHIEKAODXKYOOYFA?jPVFEFYbIjAF]IEJbEWjO
PbjZFYFXOIZYNUWTkAOXYKSEbjMFZ_KDDVHFSSb
MFPIYOEWj_OEKTMFSKnOAXKUIEKAF�SIOD_IYMKi
IAFAkSENUOKUAI?YNDDVFXFSKDIHISOT?
[e{qz^c [
!!T!R!!
EKYIfnKTI]IZSIPSKTXKUIEK
IZKVEFY
@ R 
t*$#t$"0)!4
TQ SQOQ
]ISIZIHWSKTXKUIEKYNDDVFfSKROFSKHWi
SFfAbDHO
IZKVEFY
S T 47
t$#$#0)!j
4
Q
!Q OQ
]IZSIPSKTXKUIEKYNDDVOGYKJF_OG
ZOSDEPISSKTI]IZSIPSKTYNDDVKTXKUIEK
MKqOGFFVIKSDVFAMFJIYI]WO
VNHWENgFMYFDPBCEMIH"xM
HGBxYXKOOUK;"f
IZKVEFY
X Z P=)2;
..%+$#:"+*=*"*8
.v4##)$#4*)*"$!
""$j4
*4
HQPQ
KYMKEFYNDFVKTXKUIEKOUZKPKIAKT
�PFANDDVOGaYKEWIP?
IZKVEFYY
T T &/9
.)*-8"$#:"*-;:"*
K4

NXFVKOI]IZSIPSKTXKUIEKBVKYMKEFYND
IVKT6jOUZKIEDTNDDVOAMYKPFDHKPSbA
VK\FHO_IDVOAJgIDEPFA^UKOAFMFAFgO
P/eB..vJYKEDEP6
IZKVEFYYFE
 43
t*$#,*)!#$#
"!$*))K4
T 7/%:( 
7$/:/:/'/='/7
4#$75G
.
^q [[qz [
B6
A=AACFA?;:7=9[email protected]B7F@;:=z~
[email protected]@;C|;8FAE};LAF7J7[email protected];A?
}[email protected];b8AF;7L|[email protected]|8A&#x-237;&#x-24L;&#x-34;&#x-218;&#x|7=-;Ňo;&#[email protected];&#x-22;�|-1;x-1;Z-1;倀7CAFHD
:8;F9@;HG:D:789:n}[email protected];[email protected]B=;HFA
[email protected];noGBF7F:7EBHFn|A=;m;?C;zFHD
|8A?IBI7:7�8;@Gn87o;D[email protected];LAA?
8;[email protected];8LGE}GB*|8GC=;J;GFHDH|=7@7E
[email protected]@7E}G|9z78noAF9|7=D*cF7:IH|;~
HFAn87o;E7F/8;H�A{[email protected]FHzC;noG
@GC;=G7AC7|[email protected][email protected]n:78A|7C
@;:[email protected][email protected]@7EHA=IGL@G;8~
[email protected];/7=&#x-297;&#x-24=;&#x-260;[email protected]@Fn?A;?L;w7BHGJ7
F7J7[email protected]L;=7;|7L7{9|8A?B;@;
H7BGFH;DzHFA}AD*7F78;DBHGJC;8;H|7~
=;J;GFH;LIL[email protected]H8GCHFB7L
B7?CGEHFBADO[email protected];[email protected]oGB
H|G@7L|78DCG
*35-45(?,(12',*@(4(
4*([email protected](,142:?-34*3-$)*C(4*()6(.-&
'26(:BD
cF7|8A8;[email protected];GFHD[email protected]8GB7
=z}[email protected]@7Ln|8GHFn|[email protected][email protected]|8A~
J7B78I[email protected][email protected]@GF7=97H;~
LAL|�7AFAFG=DL*@7A[email protected];L*
|7CHF8G;z{AL8;H&#x-71;&#x-697;-2;H-1;退A{[email protected]n87o;D
;/H;:7F;oA;JAF;}AzBIHFn|[email protected]
A?7=&#x-397;&#x-35=;&#x-370;7?7BJ87?AFW_=GF|[email protected]=9~
@I�8;:7FB[email protected]}[email protected];}[email protected]@I&#x-187;&#[email protected];&#x-22};&#x-22G;&#[email protected];&#x-17F;&#x-178;&#x-20;;&#x-16};&#x-22A;&#x-217;&#[email protected];&#[email protected];&#x-22I;&#x-280;=;JG8D&#x-187;&#[email protected];&#x-22};&#x-22G;&#[email protected];&#x-17F;&#x-178;&#x-20;;&#x-16};&#x-22A;&#x-217;&#[email protected];&#[email protected];&#x-22I;&#x-280;
|[email protected]oG8FB;L/@;7=&#x-237;&#x-19=;&#x-210;[email protected][email protected]~
FG|8A:;BDFHDG{G@7BIG[email protected]@*
7:[email protected]@IEB=;HF9z@;J7=7C*7J8;:[email protected]@IE
A8;[email protected]@IEC7F=;*FG|G89|7=nc;GF7F
?;:7F=AB7EB=;HFABLGHF7|[email protected];C=Go;~
{GJ7GLn�=G:;|n=z7=�[email protected];DACA=~
=AD*77F787EHF7=97:I=7@;|AH;@7B7
B8GLDHGB;|8G8;[email protected]&#x-298;&#x-31;;&#x-26H;&#[email protected];&#x-33I;&#x-380;H=7B*[email protected];GFHD
oGHF77E8;H|8;B7EH[email protected]B7
B8GLDn:78AF;oGHF7;D|8;BC;L7J=;
:I7F8IF9J=;?;BHGLFGL*F7HF;AL
@;[email protected]=GJ7LIH=AGLJ7F7BI:I=AnBG~
87B;F9BnH|G�A7==GFABA?;}AAABACGF9
B7=&#x-447;&#x-51=;&#x-520;7?;&#x-447;&#x-51=;&#x-520;cnF9=A@G@7BnzHF8;@A}n
8nHH7EAHF78AA7oGF:IF9AC=D[email protected]~
HF8;@}GB8nHHAE&#x-29A;&#x-36E;&#x-36;&#x-318;=G:*7:[email protected]787[email protected]~
@IEnoG@G|7F7L*;87B9z*|7;oGFHD@G
HF7=9noG?;L;@cABILw;*@;7-11;&#x=000;[email protected]
[email protected]ACGFoGHF7;D:789:;*B7F78nz
B=;HF9:87HA=;BHGHB7AHA=I*B|=7F9C7
[email protected]zHFA}AArIECGF=A[email protected];
A@;F7F8;?|7:[email protected]}GE1oG@G
8;?[email protected];F78oGHFB7B;=;|7:GCn*noG@G8;?
GE;?;=7H9*cF7[email protected]BHB7GE
:789:G8;?:AF7*cF7GJ7H7|87FAB=DGL7HF9
[email protected];[email protected][email protected];7F;F7=97;~
?;=7H9w;oCIE8;?[email protected]*[email protected]~
@77FHFn|AB*7FBGc;=7@7B7EL;@[email protected]@7E
:789:7E@;H;LI�@G7oAC;@@I�C=DB=;~
HFA|7?A}AD�;7E@G7oAC;@@7HF9zDBA~
=7H9A|[email protected]BIHFn|[email protected][email protected]~
HFB;HGJ7n:[email protected]F;FA7E7|DF9
[email protected]@G*L7oGF:IF9*:7=9GBA;LnC;HFHD
8;HHF8G=;LAAFG88787LH|;HFA7HF;FA
n87o;D*@7:789:;@;F7L@G:nCGF[email protected]~
[email protected];r8;J[email protected];|7DBAFHDB@G7oAC;@@7L
LGHFGABH;L7G[email protected]C=D:7=9GBA7B
B8GLD67=9GBAAB|[email protected]F7J7
noG|IF;zFHDACFA@;nHFn|A*@7AFA~
LAnHFn|;LA@AcGJ7C7HFAc9noG@G=9?D
rF7EoGHF77E:789:G*F8G:nz{GE7F
[email protected];[email protected]&#x-508;&#x-52G;&#x-42H;&#x-35F;&#x-449;&#x-39D;&#[email protected];&#x-54H;&#x-40F;&#x-39B;&#x-44;;&#x-42;&#x-245;J-1;H-1;WL-;&#[email protected];I-;ሀoG8FB*[email protected]BIECGF
|7:GCAFG=GL[email protected]@ADBF7L:IF9@GL7~
oGFrGH9B7|87HBH87;&#x-29;;&#x-320;*@7@GBH;L7L
AF7JGF7E:789:I
[;:)Z*A;(Y;�9=A;+
E-&&?-3'-,1*:F-

[email protected]*,2;-442+2G
[email protected]A?7L;@CA87B;@@I&#x-297;&#x-19L;&#x-24;;&#[email protected];&#x-22C;&#x-22A;&#x-268;&#x-207;&#x-24B;&#x-12;;&#[email protected];&#[email protected];&#x-22I;&#x-280;|;8FAE}GB*
@;|8;[email protected]@IEC=D|[email protected]n:[email protected]
;L|;@AAB7=&#x-397;&#x-29=;&#x-310;7?*B7?B8;FA=HDcG8G?@G~
H7=97[email protected]B[email protected]8;@[email protected]BJ7=7~
BnA8;HH;?;=7@;[email protected]A[email protected][email protected]
@GLn7=&#x-347;&#x-29=;&#x-370;[email protected]
/rHF8GFA=A[email protected]B7=&#x-347;&#x-24=;&#x-260;7?G/;bG8G~
7|*;B7=;b8GCHGC;FG=97=&#x-507;&#x-40=;&#x-420;7?;
|;8FAG}H@G|[email protected]@7E[email protected]@;HF7EcAB7~
HF9zF8G:7B;=*cF7:ID|7LGHFA=HDn@GJ7
@;B;8FA8G
H?26)23(D?-?*;22.C(;5(
,(;49)D4-&129C*:+2625I
@GF�=G:;*L7=7~
;*DA}|FA};|[email protected];G{G[email protected]r7BHGL
7=&#x-297;&#x-24=;&#x-260;7?G*H7HF7D{GLA?d&#x-297;&#x-24=;&#x-260;7?DEHFB*ALG~
GFHDF7=97|DF9787B
;F8GFAE[email protected]|7H=GL7GJ7|8AG?C;B
7=&#x-347;&#x-29=;&#x-310;7?BI?B;=A[email protected]BHFG|9@;|[email protected]
o;FAGnH|G=n8;?7:8;F9GG*cF7:IcA~
@AF9*;@;[email protected]H?;CA@;[email protected]=ACG8zJn
A|[email protected]=AH9:AF9cGL|7|;=7F7F7H�B;~
FA=J;[email protected]=zcA|87=7LA=[email protected]J7=7Bn
|;H[email protected]7FHLG8FA|8GCHGC;FG=97=&#x-347;&#x-29=;&#x-310;7~
?;*7F78IEH=nc;[email protected]|8AG=B|7=GBA~
CGBGJ7*@;|;C;BAG:87HA=A[email protected]AH8I~

^q [[qz [
B6
211(&4992542;,(@(44221'26*1*7(&?2+2
;6*94*9
@7@G|8G7C7=AL7HF8GLAFHD
B=;HFA*/B87HF;DB@A?7B7E;||;8;F
n|8;[email protected]*n|[email protected]7F;?IB;DBHB7GL
C7BG8AA7:8;?7B;@@IL:G?GJ7nc;HFAD
78J;@;LBIHAL@7|8G8;[email protected]ncAFI~
B;GFHB7AHA=IA|8Anc;GFHD[email protected]
|7=9?7B;F9HDJ=;[email protected]A?@�A�=G:7L
C=DHF8;@I
X2&=5-,&1;(44-9&*&1(@-D4(
2'*,-MC-9&94-?,(&1�94&1;2D4(@2/(1
.81�4*=&12:7*;2:D4*',2526/*1(6�
42:D24-.=5(11(@/([email protected](;,*,2;-4*(@B
4-'252.*(.26�K(;*?2;D2.,(7(442:&
'(,;2+2/(549&*&1(@2:',21*;2,(7*;8)
3*+3-+2;DF(6�?212,8)

&'-&(4*(;6-
&1*D-214M5�4(.6-+2&1,-48
m7HHAD|7H=G:7=9GBA7B:nCGF:7=9~
GBHGJ7@noC;F9HDBFBG8C7EAnHF7EcA~
B7EB=;HFAFnnHF7EcAB7HF9L7oGFJ;~
8;@FA87B;F9F7=97B=;HF9*7|A8;z{;DHD
@;[email protected]*FG|7H;L7LnHn{GHFBn
HB7GLnB=;HF9[email protected];D
Y41(,(&8
E2&&***?,(&�194&1;-35(&�&2;'-5-M1

BHG7|;[email protected]*cF7�|8A7C[email protected];
B=;HFA[email protected];[email protected]|[email protected]noG|87E~
[email protected]@7J7JA:[email protected]7|IF;=;HH7B7ECA~
F;Fn8I*DB=DzFHD:7=9G|=7C7L@;|n~
J;@@7J7B77:8;[email protected]A=A|7=GLAcGHAL
|8AGL7L*cGL|87CnL;@@IL;@;=A?7L
|[email protected]@I�[email protected][email protected];
X J-3*@2;
5678-9*:;89;6;(;769=6
[email protected]}8G|;8;}AE
z=9J7C;B7ECGFBAHF78Az*;
LGHD}*[email protected];[email protected];BAEHDx78L;[email protected]
=ABAC;}AGE8G|;8;}[email protected]@7J7B7|87H;*FD~
oG=7EFncGE@;BAHGJ7@;C|[email protected]@7E
B87|7Eb87AJ8;B[email protected]*.G8L;@AD|7FG~
8D=;@GF7=977:[email protected]FG88AF78AA*@G
F7=97:I=;7J8;@[email protected];B[email protected]&#x-187;&#x-24;&#x-418;&#x:-29;&#xI-43;&#x=-31;&#x;-26;&#x-41;‡-2; J-1;h-3;-2;&#[email protected];*-3;l-2;G-2;&#[email protected];-2;-4;ॻ-;p-;䜛&#x-177;&#x-247;&#x-248;&#x-25n;&#x-21o;&#x-40G;&#[email protected];&#x-28A;&#x-26D;&#x-200;*
@7A:I=;[email protected]@;C;F97:G{;@AG?;~
|=;FAF9|7:GCAFG=DL[email protected]HnLLI
|8GoCGBHGJ7?;B7HHF;@[email protected]8;?8n~
[email protected]@I�JG8L;@HALAB7EH;LA:7J;FGE~
A��|87LI[email protected]@I7:=;HFGEGB8;@~
}AA*;?;FGL|7H|G}A;[email protected]@;HF7D~
@Az@J=AA@;7|=;Fn|[email protected][email protected];=A~
C;LAHGL9DL�|7JA:AH7=C;F[email protected]�
;8LAEGF@AcGJ7[email protected]*cF7B
|I=n|7:[email protected]J78DcA8G|;8;}[email protected]@IE
C7=J.G8L;@AA:I=7|[email protected]B;[email protected]~
LAcGH7EHnLLGBd__LA==A;8C7B?7=7~
FI�L;87rH78G8G|;8;}[email protected]@;D7LAH~
HAD|[email protected]?A=;Fn}Ax8nC7_LA==A;8~
C7B*@7A[email protected];7;?;=;H9cG8G?cn8J8;@CA~
[email protected]A87B7E[email protected]8A?AH
?;CG=.G8L;@Az:7=9GC8nJA�HF8;@*F;
;JAJ;@FH7GA@AcGL@G7|8;BCIB;GL7G
|8G7:8;?7B;@AGJG8L;@H7E|87LI[email protected]~
@7HFA|7J=7FA=7F;AGHnLLI*cF7.G8~
L;@AD7cnFA=;H9@;8;z:;@87FHFB;
8;@}n?I@G:G?[email protected];@AD7:[email protected]
@GL}GBcF7FG[email protected];[email protected]@G�7FG=A|=;~
FAF9A|8GC|7cAF;=AF8;FAF9[email protected]*
F7LnoG?;@DFIG?;J8;@A}GE*@;cF7
[email protected]*@7F7=97@G@;|=;FGoA
rHGnHFn|A[email protected]@7|=;@n
;nH;*8G|;8;}[email protected]@IG|=;FGoA:I=A|7~
@[email protected]C7ddLA==A;8C7B*;|7|=;@n
[email protected];C7V@AcGLn@G|8ABG=A
.G8L;@AD@GF7=977F;?;=;H9|=;FAF9
A78G|;8;}ADL*@7A|8AJ87?A=;*cF7|G~
8GHF;@GF|=;FAF9|7c;[email protected]?;EL;L*?;~
[email protected]@ILB@J=AAALG8AG7=97
cF7?;[email protected];DHDM7?;@H;D[email protected]~
[email protected]}AD7|8GCG=A=;|7F7Ln8G|;8;}[email protected]~
@IEC7=JBHGJ7B8;?LG8GF8�GLA==A;8~
C7BL;87*HnLLG[email protected]@[email protected];cA~
[email protected]|7H8;[email protected]@AzH|[email protected];c;[email protected]
8;HHcGF;LA7F7|7HF;@[email protected]|7;
DB=DGFHD[email protected]
G=7BF7L*cF78;@}ADA@J=AD�7~
FDF|7=ncAF9H.G8L;@AA[email protected]HF7=97*
H7=97[email protected]H;LA[email protected][email protected]@@IL
F;F;L|7?;EL;L*?;[email protected]@ILB7B8G~
LD[email protected]H=ALG8A;H7J=;HAFHDFA
C7=JA;@n=A87B;F9*F7ACG8o;BI8GCA~
F78IJ7F7BInC7B=GFB78AF9HDHnLL7EB
?LA==A;8C;7LG8A;|7;AH=I;F9
@G�7cGF7:7F;?G7FF8G:7B;@ADC7=J7B
B@GE|8GCHF7DF|[email protected]BI:78I*
A@A[email protected];A?:78z{A�HD|;8FAE@H�7cGF
:8;F9@;HG:D[email protected]@7HFA?;|87BGCG~
@AGF;7E@G|7|[email protected]BJ=;?;&#x-137;&#x-14E;&#x-21;&#x-424;&#[email protected];&#xG|-2;w-1;|-1;n-1;=-1;]-1;X-1;&#[email protected];w-1;N-1;-4;ћ-;p-;ͅJ;&#x-32=;&#x-42;;&#x-37?;&#x-31;;&#x-370;;LG8A~
;@}GBLG8I
.G8L;@AD@[email protected]H7|87FAB=D=;H9
nHF;@[email protected]HBD?ALGoCn8G|;8;}ADLA
A[email protected]@ILAC7=J;LA[email protected]*@7|7~
[email protected]?;=zcA=AHG|;8;[email protected]H7J=;G~
@AG*7:D?;BAH9@G8;FAxA}A87B;F9=7
?;@H7J7C7J7B78;C7FG&#x-347;&#x-35J;&#x-267;&#x-35;&#x-418; -11;J-1;䞷&#x-138;&#x;-15;&#x-41;谕ܣ;&#x-345;-23;&#xG-21;|78*|7;LG~
8A;@G7F;oGFHD7FB?IH;@ADC7=J7B
;AL7:8;?7L*A7Hn{GHFBnB7|87HG{G
C;=G7F[email protected];[email protected]8;?8G[email protected]b7~
;cF7.G8L;@AD|=;FAF9@AcGJ7@GC7=~
[email protected];*AF7noG:7=97G[email protected]C=D
@GL}GB*�7FD:=;J7|[email protected]/8;?8G[email protected]
8G|;8;}[email protected]@7J7B7|87H;|7;G{GJG8L;@~
H7J78A?AH;@G7H=;:A=7
GL}I|IF;=AH9B?;[email protected]LA==A;8C7B
|7=ncAF98DC|7=AFAcGHA&#x-18A;&#x-310;nHFn|7
8;[email protected]|8;BAGB[email protected]�*7HB7:7oCG~
B6
^q [[qz [

RKGjPMIYINHVKGjMFZPFYFESTGcXSFPISSFPbYF
FEKIEASFXFkEK]Sbf�AKE?MFKZYIDNSbSInSOG
MYKPOEIHIfNDO/ZIEFVFXFEFJWQEMFNHOi
RKADEFf]IEFY]IDEPISSFDEWQjVKVOPvuXFi
ZNjYKUIU]KQEFEYTZbVKPKHIYOOjFGYKSTT�MFi
YTZFV?PMYKUZSOVPDIGEYNZTgOGDTqFEKAjEF
ENEMFTPHTQEDTNDOHISSbISKYTZbAOHOROO
NPFETSKVPKYEOYIPOZSFXFDFPDHN]KgIXFj
MF_EODKSFPSOVKjSFJIDMKYEOfSFXFVKUbPKIEDTj
SKVKSNSIDKSFPSOVjJbPnOfkDIYjEgKEIHWSFNMKi
VFPKHDPFOPIgO^DTDIAWTRIHNQSF_WJbHKSK
SFXKGjVKVOPvuXFZN^_IAFZKSJbHONHFi
]ISbLMFZNnVKjVYN]VKjDKGKYjGHIJ^IZWP
MYFnHNQAKIPVNjPMFYTZVIMFHOEO_IDVFfMYF\Oi
HKVEOVOjMFDKZOHOGFUTOSKP{IVN PkENAKi
IPVNMFDKZOHO�eYFVF\OTeIEYFPO_K?O�/YnQ
XFYOT OVFHKIPO_K?LFJKEF]IDEKYbIkDIYbj
K�eIEYK OVFHKIPO_K?UKJbHO�eIEY OVFHKi
IPO_?DSK_KHKJbHPIDWAKDANgISkEOAjSFEIi
MIYWPPFDEFYXISDNZFPHIEPFYISOIAMFMOPKIE
PFZF_VNO]KHNIEDTDHOYKJF_OfYNXSIEDTFEi
VYbEFjIXFDHFPKMFHSbUHFJbXFHFZSFXFOFZNYKi
_ISSFXF_IHFPIVKr�eIEY]I OVFHKIPO_?VYFIE
FDEFYF]SFODNXNJFMYOSROMOKHWSFSLDMIRj
MFZVFYAHISjFZIEjSFSINZFPHIEPFYISeF_IANd
KjF_ISWMYFDEF
L�^MYOSROMITSIMYFEOP�SOG?jSFSIHWUT
]IEKVKZNEVNDFVDNVSKjJFEOSVOOUUKVYbi
EFXFYKDMYIZIHOEIHTMFEFALJKRPAFYZN
PK]ISOTSIEm?L
eIEYN PKSFPO_NXFHKTUHFJKSIMFSTESK FS
MYOVYIMHISVUKVYbEFANYKDMYIZIHOEIHQjFSDMIR
^I_IYFASKcFGFPFfAISTFVHOVSNHSOgOf
FDEKSFPOHDTeIYIZFASFQDEFTHDEKYOVjVVFEFi
YFANTP.XFZNSKIU]KHFGFEOEWDTSJbH
EFXZKMYIZDIHWDFPIEK
L�^_IAZIHFd?LDMYFDOHT
L�KPKnOMYFZKHOAIST INMHKEOHSKHFXKj
EKVFSOj_IYEOjMYFZKHO?LDMFVFfSFMYFOUSID
FSjVKVJbMFZ_IYVOPKTj_EFPkEFASIESO_IXF
NZOPOEIHWSFXFLPDIPMFYTZVIPIgIf
F_WQMFMKHP� KROFSKHW? KZYbPKHKDWRbi
XKSVKeFMOPKHOPOSFUSKESbIJFHWnIPOVOP
RISEYIjJIUATEI]SFjVKVPDIXZKjDOZIHKAIYOVKi
SIRANSIMYOPbVKEW_NPDEPFPKEWPDQZNjPSI
DPFIfYFZOSbjDIJT]IHKSSbAXFDEIAIXFZSTFS
DHQJFMbEDEPFAXHTZIHSKZIAFSDEYKROQ�ENUIAi
RIP?jDFUSKPKTj_EFPYIATMYOYN_OHFJNSEFPgO
_IDVOfSKYFZj_EFUZIDWMFIXFUFPNVSIANVOi
SNEDTSIAISIINDHN]HOPbIOYKJFHIMSbIDHNXfj
_IAPHQJFfZYNXFfDEYKSI
ZEYQY]
+;8A*.;;Z]69=I*,69/./+*L^_`ab_0a0M
KJF_OIJIDMFYTZVO
TU+2*M694-@*1*4+(,-.27*)O5(&
&?2+23-;25-& U) 2,=5*:$O?19.,&?-9E(
;26MF*9B25*4*32,-12,2;D;8&1='-;K*:
;@-&?(D2+6-&*6;85(,/?**3@-:&?2+2
52?6-5-O5(&&?2+2O.6-&142+2XL%;
^-,�?2;*Q2&?;=I3-@-:;O5(&&(DJ*
?26-(;(D^(,&24(*5, +2,25-)2.6-&1*
.862-,(&12;-42_TSS,-.27*)D;8&6-42
/(7-�&1M4-',*4=5*1(6�48(,-.218;
W-,(6�&?=M,(&'=.6*?=D�7-&1M;'25
4-532,48([email protected]4-W=3.-&&(D

,-.27*)
bU+2*M69&2&1296-&�?,='4-95(@24
&1,-F*9+2,25&?*)[email protected][email protected]�F(;;c4(
',2'(1,2;&?(D',21(&12;-;K*)',21*;-,(
&1-b12;-,*C(:*@42+27*&6(448)*&
?6M7(4*:*32,+-4*3-F**3-21?-3;8
()-1�4-)6(.2=.2,274=M[email protected]'-4*M c(
@24&1,-F*M'255(,/-6*,-.27*(3-;25-
*@ L(1,2;&?2+2. V,94&?*:GD',(5&1-
;*1(6*?212,8)',*496*=7-&1*(;5(@24
&1,-F**
[[U+2*M69;P(;-&12'26(D',*'2'81?(
4-,95-;2:&?XL%,-&&(91�&.2,*C(,-
.27*)*@2,9?2;;2(448)&=52;.6*3'2,
12;8)@-&1(,&?*)D'd,2K2C6-'(,(&1,(6U
?- Z,2(,-.27*)*25*4D@-1,-&19/(62
,-4(48D;2&(@�

6(+?2 P*6�42*3.*1?2
@-45*,4-,95-D'252K(5K*:?126'(&
=+2;2,[email protected]**=+,[email protected]* L,*.8;K*@*'25
?,('6(4*[email protected]*126'-,-&&(94-D',*7(@
.862-,(&12;-42&;8+*(e7(62;(?
H+ f=(4-1(?&1*6�48)A-.,*?-);
',2526/(4**'91*54(:194=6-&�3-.-
&12;?-,-.27*)D3-?247*;K-9&9[S*M69
\[email protected]*4*&1,-F*9A-.,*?&2+6-&*6-&�1,(1�
/-62;-4�9;85-;-1�A-.,*742:',25=?
F*(: Z,(.2;-4*9,-.27*);83;-481(@D
712;&;93*&[email protected](4�K(4*(@'-:?-24*;8
4=/5(48',*2.,(1-1�',25=?18=?,(
&1�94Dg!!hij4(.(,=15(4(+D-1,(.=M1
;[email protected](43-',25=?1812;-,8
J-b`k',(5',*91*:J*/4(UH26/
&?2+2W,-9&[U+2'2[aU2(*M69.86*'(
,(,8;8;,-.21('2&6=7-M3-.-&12;?*,-
.27*) L,2*3;25*1(6�42&1�3-;252;;8,-
3*6-&�3-012;,(@9;_T
'6-4- HP-
,-12;DH26�&?DP1-6*4+,-5;8()-6-',-
;*1(6�&1;(44-9[email protected]*&&*9*3Q2&?;8
SU+2*M69;\,)-4+(6�&?(',2*32K6-
5(@24&1,-F*9,-.27*)

+,=37*?2;*
;254*?2; O11(&4(448(21,[email protected]*@*6*F**
*XL%21',-;*1(6�&1;(448)=7,(/5(4*:D
5(@24&1,-41,-3.*6*&1(?6-;?;-,1*,-)
[email protected]21;(1&1;(448),-.214*?2;C.8;D
Z,2*F?2:=6*F(D+5(',2/*;-M1$;(,)*l
B6
^q [[qz [

C7B7CD{GJ7|;8F;FAB;8;[email protected]BJ
;897BGF;87L?GL;BIHFn|A=8A
=AHHAE*7F78IEBHB7GL7:[email protected]C7~
=;CG@;8AH7B;=D8nz;[email protected]:789:I
[email protected];?;n87o;E
^VFHGFUKGFJi
YKUFPKHODWDOHWSbIOGFYFnFDMKTSSbI
XYNMMbVYIDEWTSjVFEFYbIPYK]ZIJSF
SKDEYFISbMYFEOPMKYEOOOIIAIYFMYOi
TEOfj
|7HB7GE[email protected]A[email protected];[email protected]DB~
=DzFHD|[email protected]�7?DGB;LA|[email protected]
@;HG=G;=GG8;[email protected]@IGB=;HFAA7L;@~
CA87B;@@IGA?}[email protected];@;n:[email protected];L~
|;@Az|;8FAE}I[email protected]@IHcAF;F9HDH
@ALA7=AcGHFB7�=G:;*@G7�:7CAL7GC=D
7:GH|[email protected]7=&#x-447;&#x-45=;&#x-470;7?;C7@7B7J7n87o;D*
n:A8;GFHDA7:L7=;cAB;GFHD[email protected]*:G?
BHDA&#x-65A;&#x-730;|[email protected]@AE7JC;oGF;@78L;
BI|[email protected]@;*@;[email protected];GFHD8;:7F;7G;
;8;:7FnB|7=G@;[email protected];zFBI�7CAF9@G
:7=GGF8GFAH7HF;B;7=&#x-447;&#x-35=;&#x-420;7?7B*7HF;[email protected]
oG8;:7F;zFB7J787C;�A=A|7C7Ln7~
JC;B=;HF9A=An|[email protected]@@IE|IF;zFHD
/@;oAL;F9@;@A�*@;[email protected];zFHD/?;:7=G~
B;@AD[email protected]*@G|[email protected]@IG|7=7LAA
7HF;@7BAL;[email protected]*;[email protected];A|87HF7
/AF;[email protected];[email protected]@7*@A;A&#x-50A;&#x-570;LG8/8;~
}[email protected];=A?;}AAA:7=9GE|[email protected]~
HFA8;:7FI7L;@CA87B;@@IGC=D|87BG~
[email protected]A8n7B7CHFB;;L|;@AGE|;8FAE}I
|87BGHFA@GB[email protected][email protected]7HF;zFHD
F7=97|;[email protected]?8AFG=DLAF7J7*cF7
�|87AH7CAFG=9HAGoG[email protected]|;8FAE~
}I*8;[email protected];HG=9H7BGFI*|8;[email protected]7=~
�7?7BAC;oGLA=A}AD*H7BG8[email protected]@77F;~
?IB;zFALBH7CGEHFBAA*HHI=;DH9@;
nJ87?IAx;FI8;H|8;BI7=&#x-507;&#x-40=;&#x-420;[email protected]H7
H=A7L8GFABILA8;:[email protected];LAA8G7~
[email protected]@G@;B=G;F9@;HG:DLGHFA7=~
[email protected]b7HFn|A=7HBIG__o;=7:7F
7L;@CA87B;@@I&#x-237;&#x-19L;&#x-24;;&#[email protected];&#x-22C;&#x-22A;&#x-218;&#x-207;&#x-24B;&#x-12;;&#[email protected];&#[email protected];&#x-22I;&#x-280;7F7L*cF7HG=9H;D;C~
[email protected];}AD[email protected];n8IB;GF[email protected]}A;F7~
87BFG8878AHFAcGHA&#x-18A;&#x-260;BIHFn|[email protected]|87~
FAB|8AG?oA�;FABAHF7B*@;HF;AB;z{A&#x-39F;&#x-28A;&#x-47B;&#x-33A;&#x-47H;&#x-30F;&#x-337;&#x-40B;&#x-33*;&#x-18;&#x-371;&#[email protected];&#x;-26;&#xH-24;-33;&#x;-32; -42; -28;&#x;-32;&#xz-55;&#x{-59; -42;
�7FD:I@;c;[email protected]BI|[email protected]@AA?;C;~
@AE
�DHOSKASINZKDEDTHOVPOZOYFi
PKEWVFSEYYIPFHQROFSSNQMYFDHFfVNP
VFHGFUKGj
?;[email protected]=8A=AHHAEHB7E
C7=;C*
EFAbJNZIAPbSN]ZISbFEi
VKUKEWDTFEPIZISOTMHKSFPFXFGFUTfDEPK
OFEDKAFfVFHHIVEOPOUKROOjOJFMYO
EIMIYInSIAFESFnISOOVYIDEWTSDEPKV
MKYEOOSOFZSFMHKSFPFIUKZKSOISK
DIHWDVFGFUTfDEPISSFA\YFSEISIFDNi
gIDEPOAFj
C;oGGH=AC;F9G{G:7=9AG
=9J7FI*cGL@GC;[email protected]C;@@IG
T[!!cQ Q5HQ !QQ
eFF\Oi
ROKHWSbAZKSSbAjSKFDSFPKSOODPIZISOf[KXK
S�UfnjEFHWVF_EFPFUPYKEOPnIXFDTOUMFIUZVO
MFVYKOSIjSK.OQHTDXjVYKOSKPbMFHSOHK
EFHWVFvMHKSKjIPIYS[KPVKULj O]i
SI^FH]DVOf[YKfLuj[YbALu.jYIZSI
^FH]DVOf[YKfL.4j{L^DIXFMF
//NJYKSFtFUOAFfO.TYFPFfMHFgKZO
[YIDEWTSIVKEIXFYO_IDVOFEVKUbPKQEDTPbMFHi
STEWNVKUKSOTPHKDEIfFESFDOEIHWSFNJFYVONYFi
]KTOVFSEYKVEKROOeFHFAVODIHWDVFGFUTfDEPISi
SbGAKnOSjUKZIY]VOMYOOGYIAFSEIDEKHO
FJb_SbATPHISOIA IGPKEKIEVFSSFfETXOjK
SKVYKOSIYKJF_IfDOHb
eIYIJYFDVKEFPKYFPSKDIHDRIHWQNDOHOEW
EIAMbNJFYVOSIZFDEOXHORIHOOSIDFZIfDEPFi
PKHOMFPbnISOQkSIYXOOVYIDEWTSLFE_KDEO
MFEFANj_EFOGFVKUKHFDWDHOnVFAAKHFjZKOOG
KDDFYEOAISESIPDIXZKDFFEPIEDEPFPKHDMYFDNVFHi
GFUSOVFP
;(Y;�9=A=/:6Z-'/-J69)D69=K.8*B=;
A;9/:*A/*\===.9=769=KA;9/:;()9CY\=d:
:68./;K]6,;-:;7*Ke
NDEKPFPHISSbGN_IE_OVKi
AOSKXHKUjSKFDSFPKSOOEIFYIEO_IDVOGYKDD_I
EDPqKVVFHGFUbJFHWnOSDEPKYKfFSFP[NJKSO
MFEYIJFPKHOPPOZNMHFGFQNYF]KTFUOAbGOXOi
JIHOTYFPbGjDSOUOEWOAVFSEYKVEKROQSKuL
.u
+;=/:6Z;+*9=KA;(Y;�9=A=;8A:6=(=
:=;./*9;+A;I:*Z;/;-Z;:A6=;ZJ;(;/-
qF
]IMYFODGFZOEOPEKPYFMFHgOSI^POZNnOi
YFVFXFFGPKEKUKJKDEFPVFfVYKTjAIDESKTPHKDEW
SIPDOHKGMYOAISOEWYIDMYIDOOOJFAJKYZOYNIE
EIHIXYKAAKAOcFDVPNDMYFDWJFfZKEWNVKUKSOTj
EKVVKVVK]ZbfZISWUKJKDEFPVOPHI_IEUKDFJFf
MFEIYQNYF]KT
qYIJFPKSOTFDSO]ISOOVFSEYKVEKROODEKHO
MFDENMKEWPcFDVPNOOU O]SI^FH]DVFXF[YKT
OYKfFSFPJbPFSDVFfFJHKDEO_ISWFDEYF
DEFOEPFMYFDOPDEcIZPIZIRVFAYKfFSIjXZI
MFMYOAIYNMYIAOYFPKSSFXFPMYFnHFAXFZNVFHi
GFUK�[YKDSbfVETJYW?jPDIFDEKHWSbI
A;(Y�;C
:=;./*9;+=(=:*Z;/Ce
F]OZKTFEPIEKSKDPFO
EYIJFPKSOTDSOUOEWVFSEYKVEKROQ
lKVKPVKUDVOf KYVFADSKJEKV]IDFFJgKIEP
cFDVPNFSK_KPnOGDTP/YNUOOOUKYJIfZ]KSI
MIYIJFTGPDZK_IUKVFSEYKVEFPKSSFXFGHIJKlK
ZPIZIDTEOZSIPVOOQHTVFSEYKVEKROTPbMFHSISK
P/YNUOOSKMHKSKjKPUKYJIfZ]KSISK.
FOPEIGAIDEKGjXZIYKJFEKOZIEJIDMIYIi
JFfSFjYIUNHWEKEbSIHN_nI
+=8-J68(699;I
-Z;:A=Y(6Z*e('Y;I-+K䑈&#x'74Y;I5;I55;&#x-78;--3;+-4;K-3;�A=.9;;+=;/.-/f
./+='.A=:8;+*9=Ke;/6:K&#x;/6:;&#xK-7;䜀6:9*8;Y;8=/J6f
./*J=8;ghi-:;7*K
IANZYISFj_EF[FAODDOT
DMFHSISOTMYOVYKOSDVFAFPSKYVFAIMYIZi
MODKHKPHKDETASKAIDEKGMFPIDEOYInOEIHWSNQ
JFYWJNDSIPIYFTESFfMFEIYIfUIYSKjYKDDAKEYOi
PKTMFEIYQZK]IvNYF]KTjVKVMFPFZMYOPHIi
_ISOTeYKPHISOT[FHGFUKVFEPIEDEPISSFDEOUK
UHFDESNQSIJYI]SFDEW IFJGFZOAFVFAKSZOYFi
PKEWSKAIDEKYKJFEbHORjUSKVFAbGDMFHIPbAO
YKJFEKAOj_EFJbFSOSITPHTHODWEKASKJHQZKi
EIHTAOjKJbHOOYNVFPFZOEIHTAOYKJFEMFNJFYi
VIGHIJK
KYTZNDkEOA
:;8;(7*'/.K/6::;:=./=B6f
.A=6+C./-(69=K:;/=+A;J*98=:;+*99CY*:f
/=I\6+=A;J.;J;()\6+
eFZFSIDISOTAOUKf
VFHGFUDFQUFP[KUKGDVFXFj/KSW]OSDVFXFj[NYZFi
AOYDVFXFOsIAKGOSDVFXFYKfFSFPUKFZSNEFHWi
VFMTEOZSIPVNOQHTJbHFNJOEFHKYEORKOu
^UJIVDEKSDVFfYIDMNJHOVIjPDHIZDEPOISIi
JYI]SFXFNGFZKPGHFMVFVFHGFUKGSZO]KSDVFXFj
[FVKSZDVFXFj[NPOSDVFXFjKAKYVKSZDVFXFO`IYi
XKSDVFXFYKfFSFPMFXOJHFJFHIIuEbDT_XIVEKi
YFPMIYIDKZF_SFXFPbDFVFVK_IDEPISSFXFIXOMIEi
DVFXFGHFMVKeFDIPSFf]IMHKSIXFJbHPbMFHi
SISEFHWVFSKEbDXVEjPAIDEF..EbDXVEOU
UKSIZFDEKEVKYKAjDEIVHKjJNAKXOOAIHN
.
^q [[qz [
B6
=7n;?;@7*cF7|8A@;[email protected]VLA=~
[email protected]:G?8;:[email protected]�A|nHFI�;HH;&#x-60;;&#x-58H;&#x-45H;&#x-45;;&#x-580;
7?;:;HF7BGCnL;F9@G|8A&#x-34G;&#x-26;&#x-292; -37;&#xn-32;&#xL-45;&#x;-32;-33; -34;&#x-27;&#[email protected];-2;’|-;Ÿ-;Ś-;ᔀ7CAFHD
7JC;_J7Az=D[email protected]b;|[email protected]*7:DBAB
B[email protected]A68;@[email protected]:n8JG7H;[email protected]|7=7~
[email protected]y|8A|7L7{A[email protected]@7EHA=IHLG~
HFA=H7}A;=CGL78;F7B*B7?J=;B=DBA&#x-188;&#x-15;;&#x-16F;&#x-127;&#x-14B;&#x-12*;&#x-87;›-4;G-4;�?-3;J-3;=-4;-3;{-3; =-4;--4;-3; -6;J-4;瀀
|8nHH7G|8;BAFG=9HFB7*A:[email protected]
|7=A}Az*|8GCDBABAL@GC7;?;@@7G7:~
[email protected]@AGB|7|nHFAFG=9HFBG[email protected];L$*
68;[email protected]A[email protected]*|8A=7H9/|7CcA~
@AF9HDHA=G*|7C;F9o;=7:nBL|G8HAE
nCA|8A?B;F9HB7A�[email protected][email protected]@A7B
B7?CG8o;@Az7FBHDA&#x-60A;&#x-680;L;HH7BI&#x-60A;&#x-680;BI~
HFn|[email protected]A?;:;HF7B7;87Cn|8GC=7~
[email protected]:I=7C;F97FBGF@;?;�B;FB=;HFA
/:;[email protected];LAA[email protected];=;LAHB7ALB7Fn~
L7LJ7Az=D
H�7CJ7=7H7B;@AD|8GC7|8GCG=A=|;~
8;=Ac@;[email protected]|8GCHF;BAFG=9HFB;F8;~
@;[email protected]8;?CG=A=;H9@;CB;[email protected]@7
|7cFA8;[email protected]�=;JG8D*;F7@;:=zC;GF~
HDHBI:787BdJ7C;@;=GBI�A|8;~
BI�|8A|7cFA@[email protected]@7L}[email protected]B
=A}G�7:GA;F7=AcGHA&#x-34A;&#x-420;|;8FAE
H=A|8ABI:78;�BmGE�HF;JBJ
A_?;=GBI�:I=7|7C;@7VdAW_*W*
F7JC;;?;|8;BI&#x-65;&#x-318;&#x?-46;&#x;-58;&#x-27;|-3;(-2;-2;-2;I-2;耀BHGJ7=A9#*A
*F7*HdJ7C;*;[email protected]A?BIG~
|[email protected]@7EF;:=AcA*[email protected][email protected]HA=
H|G8B;n8;[email protected]=7H9*;?;FGL*|7H=G[email protected]~
@7J7nH|G�;=GBI�@;BI:78;�^J7C;*
HF;=7[email protected][email protected]B|7=9?n|8;BI&#x-50=;&#x-527;&#[email protected];&#x-54D;&#x-46F;&#x-449;&#x-39H;&#x-45D;&#x-46;&#x-397; -70;&#x-39;|-3;‡-2;=-2;i-2;?-2;�n-2;-3;’|-;Έ-;%-;ț-;#I-;⠀
7}A;=CGL78;FAD*ALGB;D8G;z~
{GG[email protected]@;@;|8;[email protected]7:{GJG8~
L;@H7E|7=AFAA*=AA=;H9HB7A -18;&#x*-7;S=-;ɪ-;1-;Ҋ-;1=-;&-;&H-;ƙ-;(-;ΒH;&#x-19B;&#x-237;&#x-24A;&#x-310;7~
L;@[email protected]�|7?A}AEA7:[email protected];*[email protected]
:IF9*@;C7=J7nC7B7=9HFB7B;F9HD|;HHAB~
@7E87=9z[email protected][email protected]@7E*@7|7Hn{G~
HFBn:[email protected]7||7?A}AA
[email protected];D|;8FAD*|8AL;=GE~
A�8GB7=z}[email protected]@�IBIHFn|[email protected]�*:nCGF
7:[email protected];[email protected]?;[email protected];
;}[email protected];=H7}A;=AHFI*|7H7=9n[email protected]
|7ECnF@;|7B7CnnFG|G8G@A�|8;BAFG~
=GE.G8L;@AA*:nCnFAH|7=9?7B;@I*;
/@;[email protected][email protected]*@;7F787G|8;BA~
FG=9HFB7:nCGF7|A8;F9HD*|7;F7:nCGF
nC7:@7H=A*B[email protected];@AAJ87?D{GJ7GE
nJ;H;@ADA|7C@;|787LHB7A�:7GBI�
[email protected]*|;8FAD8GA=;H9:I*@7|8A~
LG8nF;=AA*HA=7E?;�B;FAF9B=;HF9*F7
|8AFG|G8G@GL[email protected][email protected]HA=
8;?J87LGG@[email protected]
.7H|7C;LA|[email protected]B.G8L;@AADB~
=DzFHD[email protected]@:n8JA=GE�G8*?;7F7~
8ILAHF7AFF8;CA}AD|87=7J7BG=AcAD
A8G;[email protected];DHA=;mGE�HBG8;
;|7=AFAcGH7E;&#x-137;&#x-19E;&#x-15;&#x-110;-1;-1;ကL;[email protected]C7HG
.G8L;@AAJ=;[email protected]AGxAJn8I?;@D=A
HGEc;H@7BIG|7?A}AA*7F78ILA|8GC~
7|8GCG=DGFHD@;[email protected]7=AcGHFB7&#x-187;&#x-24=;&#x-26A;&#x-26c;&#x-22G;&#x-21H;&#x-19F;&#x-23B;&#x-177;&#x-24;&#x-292;7~
C7BB|G8GCC;[email protected];DAJ8;GLB[email protected]~
@7LHcGFGAJ8;:nCGFBIAJ8;@;|8GC~
H;?;F9HGEc;H[email protected]*A:7AH&#x-65;;&#x-58?;&#x-52;;&#x-58F;&#x-549;&#x-60;&#x-366;&#xH-30;&#xG-37;-52; -43;&#x;-42;&#xH-35;&#x-34;_-1;x-1;n-1;-1;&#[email protected]; *;&#x-400;਑:;ᡱ-2;प-;!H-;ᤀ7C|;8FAA
?;BAHAF@GF7=977F8;HHF;@7BAxAJn8*
@7A7F|87L;�7BA7A:7AJ877B
[email protected]
H*?12,V=)K1-.
MFHOEO_IDVFfYIPFHQROOlSK_OEjIfDPFfDEPISb
OJFHIUSOYFDEKOUKVFSbYFDEKjUKVFSbkPFHQi
ROFSSFXFYKUPOEOTaFHbSIPORVFfYIPFHQROOOU
ODEFYOOFDDOOSIPb_IYVSInW kEFODEFYO_Ii
DVOf\KVEeNDEWDVPIYSKTODEFYOTjSFODEFYOT
IZKfaFXj_EFJbkEKDVPIYSKTODEFYOTUKETSNi
HKDWIgISKZFHXFSKSIZFH]SKUKETSNEWDTjOJF
UKkEFXFPFYOEODEFYOTjODEYO_IDVOfFMbE^FEP
kEFADF_IEKSOODHFP�ODEFYO_IDVOf?OAIIEZYNi
XFIUSK_ISOI
DEFYO_IDVOfLUZIDWUSK_OELNVKUbPKIi
AbfODEFYOIfjEIUKVFSFAIYSbf DEFYO_IDVKT
UKVFSFAIYSFDEWLkEFDFMFZ_OSISSFDEWDFUSKEIHWi
SbGOMFZDFUSKEIHWSbG\KVEFYFPZNGFPSFf]OUi
SOO\KVEFYFPAKEIYOKHWSbGZKSSFXFCSKYFZKUKi
VFSKAODEFYO_IDVFXFYKUPOEOTjSIEIYMTgOAMYFi
OUPFHWSFXFFESOGFEVHFSISOTj]IDEFVFVKYKQgOA
UKMFZFJSFIDKAFPFHWDEPF
DHOAWXDIf_KDNPIYISbPDMKDISOIFDDOO
SKFDSFPKSOOZKSSbGODEFYO_IDVFXFFMbEKSKYFi
ZFPjEFMFUPFHWEID_OEKEWkEFEFMbEFJTUKEIHWi
SbAZHTSIIPFPDIGIXFXHKPSbGODNgIDEPISi
SbGPbPFZKGHTFDDOOjVKVOZHTMYF_OG
XFDNZKYDEPjUKVFSFAIYSFYKUPOEOIIIFJgIDEPISi
SFfOXFDNZKYDEPISSFfVNHWENYb
^bUKEIAXFPFYOEIj_EF]IHKEIHWSFSFPbIOZIO
ODFFEPIEDEPISSFDkEOASFPbIUKZK_OPAIgKEWP
DEKYbI\FYAbj_EF\FYAbkEOMYOPb_SbOPEFi
]IPYIATXFZSbZHTPFMHFgISOTSFPbGOZIfjZHT
YKUYInISOTSFPbGUKZK_
DEFYO_IDVOfFMbEZKIEZPKFE_IEK 6OZIT
SKYFZFPHKDEOTN]OPKIEDTDAFSKYGO_IDVFf\FYi
AFfMYKPHISOTO.6FSK]IDFUZKDEDIJISFPbI
\FYAbPFMHFgISOTLYIDMNJHOVKSDVOI
lSK_OEjVYKUYInISOQPFMYFDKF\FYAIPFMHFi
gISOTSKZFMFZGFZOEWOUEFXFj_EFPkEFAFESFi
nISOOZKSFZHTFDDOOUKPEYKnSIXFZST
qIFYIEO_IDVOjVKUKHFDWJbj_EFAFSKYGOTDFi
PAIDEOAKDSKYFZFPHKDEOIASXHOTEFANNJIZOi
EIHWSbfMYOAIY FENE]IDHIZNIEFXFPFYOEWDTj
_EFjPFMIYPbGjIDHOMYOAIYSXHOONJIZOEIHISj
EFPI]IFS_YIUPb_KfSFFYOXOSKHISOMFEFAN
MF_EOSIMFPEFYOA EKADPFIFJYKUSFDVHKZbPKHKDW
ODEFYOTYKUPOEOTIIXFDNZKYDEPISSbG\FYA^F
PEFYbGj_EFDKAFIXHKPSFIjDNMYF_ISOIAMKYHKi
AISEKYOUAKjDMYOSTEOIA\FYANHbjXHKDTgIfj_EF
�VFYFHWRKYDEPNIEjKSINMYKPHTIE?jSXHOTjMF
NEPIY]ZISOQIIODEFYOVFPjIDEWYIDMNJHOVKDVFi
YFHIAPFXHKPIoEK\FYANHKjUPN_KgKTFJbPKi
EIHWDVFANNGNjVKVSIHIMFDEWjZKSKP]OUSOjO
PDTIIVK]NgKTDTMYFEOPFYI_OPFDEWOD_IUKIEj
IDHODHFPF�VFYFHW?UKAISOEWFMYIZIHISOIAL
�SKDHIZDEPISSbfMYIUOZISE?EKHFJbEWjMFDNi
gIDEPNjAFSKYGOTMYIFJYKUFPKHKDWPYIDMNJHOVN
OMYOEFAMKYHKAISEKYSNQjKDFGYKSOHFDWSIOUi
AISSbAEFHWVFEIYAOSFHFXOTqIYAOS]OPIEjMFi
STEOIjVFEFYFANFSDFFEPIEDEPFPKHjMFEIYTHFDPFI
MYI]SIIDFZIY]KSOI
MYKPIZHOPFUKAIETEj_EFDAbDHMFSTEOT�AFi
SKYG?j�AFSKYGOT?PSXHOOSIDFPDIANEIYTSj

^q [[qz [
B6
=DFGn{GJ7J7C;}[email protected];[email protected]7LAFGF
|;8FAAA[email protected];87Lm|[email protected]=A|7~
HF;@[email protected]/7:n:[email protected];L|;@AA
J7C;r7J=;BnnJ=;;L|;@AA|8GC=;~
J;GFHD|7HF;BAF9:789:nH|7FG8DLA|8A
n:78G&#x-18G;&#x-21;&#x-697;=G:;;?IB;GFHD*|7C;@@IL
/7LGb8;B#*|7FG8A|8An:78G
[email protected]��=G:7BBJ7Cn8;[email protected]=AH9
##[email protected]}[email protected]@G8;LA=A__LA=A*|n~
C;Lb7H=7B;L|G8GC7BA;F7EoG/7L
b8;B^#*B_J7Cn|7FG8A|8An:78~
G__[email protected]}[email protected]@G87B*B|87=7L
J7Cnd__[email protected]|nC7BbG8GBGCAFG@;
?7=7F7*|7=ncAFHDO
3-1,*+21?266(?1*
;*3-F**D.6-+25-,9=&2;(,K(4&1;2;[email protected]
$&2F*-6*&1*7(&?*@B&'[email protected])239:&1;2
;-4*9=1(,942SDT@*6, 326218),=.6(:
;onF*cF7|7FG8A:I=AA8;@9G;*
:I=A*@7[email protected]@A7JC;@GC7HFAJ;=AF;A&#x-50A;&#x-630;
HnL;HGCA�8;?LG87B*;ALGGFLGHF7
HGEc;HO7FC7_n87o;Dr7BF78I�*
�;8;FG8|7FG89:I=H7BG8[email protected]@7[email protected]
@G|7HFn|ABGGB?;87L[email protected]=7B
78LH7Fn*|FA}G*;@GJA:=7@;|7=G*@G
[email protected]*@G8;HHI|;=7H9|7C787J;L|8A
|G8GB7?;&#x-34;;&#x-260;
L271*&(@�@*66*-,52;326218),=.
6(:'21(,9423-*&1(?K*(1,*+25-?26
6(?1*;*3-F**D12�6?2;2.6-&1*/*;2142
;25&1;-*3(,42;2+2)239:&1;-
b7CHcGF
J8n:IE*C;=G7@G|[email protected]A[email protected]|8A~
[email protected][email protected]@IEmG?n=9F;FIcnC7BA{@Iw
;?;LA7[email protected]&#x-39;;&#x-37L;&#x-50A;&#x-42;&#x-424;݄;&#x-445; -39;&#x=-37;-35;&#xo-56;&#xG-32;&#[email protected]; -42; -36;A&#x-39;;&#x-37L;&#x-50A;&#x-42;&#x-424;݄;&#x-445; -39;&#x=-37;-35;&#xo-56;&#xG-32;&#[email protected]; -42; -36;@G?;L;oG9
A*FGL:7=GG*[email protected]@G?;|[email protected]9
rH;L7LCG=G*|7C;@@ILBHF7J7oGH|8;~
[email protected];?;A_J7CI*;|AF;[email protected]
[email protected]BHG=9H7G&#x-397;&#x-35G;&#x-32;&#x-192;7?DEHFB78;[email protected]=AH9
d*LA=8H7BGFHA&#x-39A;&#x-470;8n:=GErJ7Cn
|7HLGFG|8GC|7=;J;=7H9B=7oAF9BHG=9~
H7G&#x-237;&#x-19G;&#x-21;&#x-397;7?DEHFB7*LA=8;AL7:8;~
?7L*?;F8AJ7C;7==GFABA?;}AA[email protected]
BHG=9H7G&#x-347;&#x-35G;&#x-32;&#x-397;7?DEHFB7V*WLA=8H7BGF~
HA&#x-55A;&#x-570;8n:=GEH=AF7=97[email protected]*F7
8;?r7BF78I�*[email protected]7L|[email protected];
=A:I|7FG8AF7=97|8AnH=7BAA8;?nL~
@7HFA[email protected]
rCG;:8GAHFGGJ7J7C;*7=7F7B@;
HGHHAA;J87L7J=;[email protected]?;DBA=O/GF
@;C7:@7HFAC7;?IB;F9*cF7B[email protected]87HF
L;FG8A;[email protected]:=;[email protected]F8nCD{A�~
HD[email protected]ACGFFG|G89@GBAC;@@ILFGL~
|7LJ7AFH8;[email protected]HGL9LA=8?7=7~
FI�8n:|7FG89?;F8AJ7C;7==GFABA~
?;}AAH[email protected]*cF7:I|[email protected]BHz
=7o9H7BGFHA&#x-39A;&#x-470;H;@[email protected]F;}Ax8I
J7B78DF@G7/87HFG:=;[email protected]*;7
HFG|[email protected]7:@A{;@AD[email protected]G:7J;FGGF
[email protected]*;/@GBAC;@@ILAFGL|;LAACGF
|7|nFA7:@A{;@AD;?IB;zF@;?B;@~
@IG}Ax8IA@;[email protected]@A;F7J77:@A{;~
@AD/
E-.27(U?,(&1�94&?-9

�;6-&1.(&
'2C-542D&4(2.87-:42:4-&1�2:7*;2&1M
*,(+=69,42&1�M3-4*@-(1&92+,-.6(4*(@
5(,(;4*
noA;J8;:DFH8GCA:G=;[email protected]*
B|78DCG[email protected]A:G?BHD7J7|7~
8DC;.87LAGx8;?I7:7J;FGz{GECG~
[email protected]:;[email protected]C=DCn8;c7B*7c7BFA8;~
FG=9HFB77BGFH;D[email protected]7J8;:[email protected]~
@;DB=;HF9z[email protected]
L(1,V2+5-42;
;..=K=A:6./)K9./+;
*.87L;[email protected]87HF|7=AFAcGH7E[email protected];cA~
L7HFA[email protected];?;8GB7=z}[email protected]@IGJ7~
CIF;[email protected]*cF7[email protected]@;[email protected];GFnHB;~
AB;F9HDC;oGHF7=9?;8IFILAC=D8G~
[email protected]&#x-60A;&#x-790;@;[email protected]J8n||A87B;LA*
;?;J8;@[email protected][email protected]GBAAyGL|7~
[email protected]HF;F9Ab.;8BAB/7}A;=rGHF~
@AG@;FGLI7J7HnC;[email protected]@7L;|AF;~
=A?LG$GnL7=AG{G*|8;BC;*J7=7H;*
|78A};z{AGJ8DCn{GGAH|7=9?7B;@AG8G~
[email protected]HFA&#x-397;&#x-51E;&#x-52;&#x-492;&#xH-30;-28; -36;AAHA=;LA[email protected]8G;~
}AA*@7@GFAB@A�:I=7J7|;x7H;An:G~
[email protected]/[email protected]HA=I@;[email protected]
;@FA:[email protected]}7E:789:IF;F;AA@G
|7DB=DzFHD*;@A&#x-81;&#x-297;&#[email protected]; -31;&#x-37;က7cGFHDA&#x-81;&#x-297;&#[email protected]; -31;&#x-37;ကnBACGF9
F;@}nz{AL7FL;8HAHFH7E|GcAC7~
[email protected];LG|7DBDFHD[email protected]AB:nCn{GL
/[email protected]A?@AcGJ7cnC7B|7=AFA~
G*@G[email protected]G*cGLB:A7=7JAA*AL;8~
HAHFHAL
[KDDKSZYKA
[email protected]F7=97=A~
@AE8;?|7H7BGF7B;F9CG8o;F9HD|7:=AoG
[email protected]
F7oG[email protected][email protected];D8n;B
HF87AFG=9HFB7@7B7Em7HHAA1|7F7Ln
B7|87Hn@GA?oAFIG{GC7[email protected]};?;78G~
@G=IG|8GC8;HHnCAAx;@F;HFAcGHAG
HF8;�A@7JALBHG{G*|7BACAL7Ln*8A~
HnGFHD|8A�7CB=;HFA[email protected];;~
ALF7@7BILAHF78AcGHAL/H8IB7L*
[email protected]@;|7BG8�@7HF9HFA�[email protected]�
A|[email protected];[email protected]�[email protected]8nHH7E
[email protected]*J7C;LA:7=9GBA?L;|[email protected]@I�
@[email protected];BACGF9J787CA}ABA=A?;}Az[email protected]
[email protected];[email protected]|7&#x-347;&#[email protected];&#x-33c;&#x-32;;&#x-26F;&#x-23G;&#x-26=;&#x-319;&#[email protected];&#x-337;&#x-29;&#x-471;&#x|-27;-19;[email protected]J8;oC;@[email protected]@7~
|7=AFAcGHAG?;B7GB;@ADGB8;=D*HLG~
FnF?;c;FAH7}A;[email protected]?;[email protected];FG=9~
HFB;:7=I|GBA}7J7|G8A7C;A@;C7=JAG
J7CI|7J8n?DFm7HHAzB7L8;n?7E*HG~
:D=z:AB7E*Cn�[email protected]*[email protected]A|7~
=AFAcGHA8G;}[email protected]@7EB=;HFA
;HF8;@A};�/[email protected];8m7HnCG~
=D=7H9@GL;=7LGHF;7|[email protected]�FA
Bn=9J;[email protected]�A[email protected][email protected]�C=D8nHH7J7
@;}[email protected];[email protected][email protected];@ADB?J=DC7B;~

^q [[qz [
B6
2.6-&148)=7,(/5(4*:D*,-3+,[email protected]*6*'-?
+-=3=P262;(F?2:',*&1-4* L,*&126?
42;(4**'2&1,-5-62_S7(62;(? c(@24
&1,-F*99;*6-&�3-?6M7(4*(@5;=)54(;
42:3-.-&12;?*4-6(&2',[email protected](448)3-
;25-)D;83;-442:3-5(,/?2:3-,'6-18*
;12,*[email protected][email protected](4�K(4*(@)6(.'-:?- X,=3
7*?*',*&2(5*4*6*&�*3U3-21?-3-=;(6*+
4*1�&5(6�4=M'6-1='24-+,=3?(*;8
+,=3?(D-;254*?*

;52'264*1(6�[email protected]
;234-+,-/5(4**3-54*'6-;-4*9
�e e?
[email protected]BH�7?|7~
=AFAGH7BGFH7EB=;HFADBA=AH98G?n=9~
F;F7L7L|87LAHH;LGoCn/8Gx78LAHF~
HALA@;[email protected][email protected];[email protected]&#x-13A;&#x-15L;&#x-13A;&#x-15;&#x-43;&#[email protected];-1;HF-;ɨ-;ŗ-;G-;&#[email protected];ź-;ȝ-;L-;Ɋ-;!-;И?;&#[email protected];&#x-43;;&#x-37c;&#x-38A;&#x-47F;&#x-28G;&#x-37=;&#x-429;&#[email protected];&#x-43I;&#x-540;8n~
J7B;87L?GL;Ab7=AF:z87*HF8GLD{G~
J7HDH7�8;@AF9/[email protected][email protected]rHBD?AH
|87B;=7L[email protected]@GJ7HGB;*n:78An87o;D*
|7CC;[email protected]8;HFn{A�|[email protected]~
@I�?;[email protected]@AE*B;87L;FG:I=BICBA~
@nF|87GF/@7B7EHG=9H7&#x-347;&#x-35;&#x-200;[email protected]@7E
|7=AFAAF7F|87GF|8GC7HF;B=DGF
|[email protected]HB7:7Cn|87C;oAH�|87CnF7B
@GF7=977=&#x-347;&#x-24=;&#x-310;[email protected];LA*@7A[email protected]=Ac~
@A;LA7=97H7B&#x-507;&#x-45;&#x-366;&#xH-24;-40; -28;7?I[email protected]HC;B;F9
�=G:J7HnC;8HFBn[email protected]@@7*:7=9[email protected]~
HFB7Hn{GHFBnz{A�7=&#x-347;&#x-40=;&#x-420;7?7B8;H|;CGFHD*
7HF;@nFHDF7=97&#x-297;&#x-29;&#x-245;787778J;@A?7B;@@IG*
8G|AG&#x-18A;&#x-26G;&#x-21;&#x-924;[email protected]@7*7F78IGDBDFHD
[email protected];[email protected]7:7:{[email protected]@7J7HGF78;B
HG=9H7L&#x-297;&#x-24L;&#x-34;&#x-497;7?DEHFBGA:nCnFB[email protected]
[email protected][email protected]@}Az[email protected][email protected]
b8ALG8FA�?C787BI�7=&#x-397;&#x-35=;&#x-370;7?7B|7H=noAF
|7:GCGACGA7==GFABA?;}AAB7:[email protected];D
[email protected]@}AD*7F78;DBI?7BGFB@;c;=G
|7BI[email protected]}[email protected]*B|7H=GCHFBAA*|8AnHA=G~
@AA[email protected][email protected];:[email protected]|87LI[email protected]@I~
LAF7B;8;LA*[email protected];[email protected][email protected]?AF}[email protected]A
|8ABGCGFHF;:A=A?;}AA8n:=D*;F7F
|[email protected]|7H=noAF[email protected];@AGLC=D@78L
?;8|=;FIA}[email protected]|87LI[email protected]@I�|87CnF7B
b7=AFAcGH7E7|;[email protected]|87GF@G|8GC~
HF;B=DGFOB7B8GLDGJ7|[email protected]B[email protected]
nH|GGFn8G|AF9HDJ7HnC;[email protected]@;D|87~
LI[email protected]@7HF9*H7B�7?IA7=&#x-297;&#x-29=;&#x-310;7?IHF;@nF
[email protected]*;B&#x-81;&#x-371; -96;&#x-33;退[email protected]@7L*F;A|7~
=AFAcGH7L[email protected][email protected]&#x-237;&#x-29L;&#x-34;&#x-345;-19;-23;&#[email protected];-19;&#x-38;&#xG-21;&#[email protected]; -26; -20;
.7HnC;8HFB7|7|[email protected]7HF;@GFHDJG~
[email protected]@;[email protected][email protected]
[email protected]|87GF;J78Dc7B7?8;o;=A*
n;?IB;D*cF7|8AHB7:[email protected]BI&#x-65;;&#x-63?;&#x-62I;&#x-91B;&#x-65;;&#x-63D;&#x-67*;&#x-34;&#x-697; -17;÷-2;-3;’|-;Ę-;Ś-;-;֗H;넗&#x:[email protected];L-;㙻&#x-23I;&#x-220;7CGA?
7=&#x-447;&#x-35=;&#x-420;7?7B*:GJHFB7[email protected]A?@A&#x-508;&#x-52G;&#x-47H;&#x-40F;&#x-499;&#x-44D;&#[email protected];&#x-59;&#x-292; -26;&#x?-20;&#x-34;&#[email protected];Š-3;怀HF;@GF
HFA�[email protected]*AB7?B8;FAF9AL?GL=z*[email protected]~
[email protected];89*[email protected];HCG=;F9A�H7:[email protected]@A;LA
B787FAEH87FG&#x-29;&#x-171;-39;&#xG-37;@AcGHA@G[email protected]*
;|7;F7J7@G:nCGFHCG=;@7*[email protected]
8;:7F;F9@G:nCnF[email protected]@GF7|;[email protected]&#[email protected];&#x-49G;&#x-42F;&#x-39;&#x-166;|-2;�H-;&#[email protected];I-;ž;&#x-202;7~
[email protected]@IE�;7H*7F78IEBI?7BGFA|7~
=AFAcGHAG[email protected]@ADb87LF7B;87BB
F;7L7=AcGHFBG*cF7:I[email protected]:I=7
nC7B=GFB78AF9[email protected]*HGEc;HG{G@GF*
;HB7:[email protected];DF78J7B=D*nHA=A=;:IHn{G~
HFBnz{nz[email protected]=D}Az*7:GH}[email protected]=;:I
8n:=9*cF7@[email protected]@@77F8;?A=7H9:IA@;
|87A?B7CHFBG
b87Cn}AAH7B&#x}-19;ª-2;�-2;’H-;ɇ-;ћ-;⠀7?7B@GC7HF;[email protected]*cF7~
:I7HF;F9HD@;[email protected][email protected]&#x-13G;&#x-32;退[email protected]
|[email protected]A:IF9B[email protected]8GJn=A87~
B;F9}[email protected].7HnC;8HFB7L7oGF|7FG8DF9
[email protected]ABC7:;B77HF;F9HD:G?&#x-23;&#x-497;-40;&#xH-40;-33;&#x;-42;-44; -44;&#xH-35; -46;&#x-54;:G?;&#x-49;䀀=G:@I&#x-23;&#x-497;-40;&#xH-40;-33;&#x;-42;-44; -44;&#xH-35; -46;&#x-54;:G?;&#x-49;䀀
?;|;H7B*cF7BBACn[email protected][email protected]L7~
oGF7;?;F9HDJA:[email protected]C=DB=;HFA
FACB;[email protected]@AD:I=A[email protected]@IBb7=AF~
:z87*JCGBI?B;=A[email protected]AJ78DcAG
|[email protected]r8G?n=9F;FG:I=nHF;@[email protected]7L~
|87LAHH*BI=ABAEHDB7|n:=A7B;@@I&#x-297;&#x-24B;&#x-23;;&#[email protected];&#[email protected];&#x-28I;&#x-280;
noG|7HF;@[email protected]�7HB7:7CG7=&#x-137;&#x-14=;&#x-150;[email protected]
F78J7B=A*[email protected]@AD�=G:7?;J7F7B7AHG=9~
[email protected];=7J;AFCFA|7=nLG8IL7HBAcA
78GHFA=A/
L264('[email protected]
y|[email protected];b;$
q q^ e i
[q[c{[ j
J7Az=D:~
=;[email protected]7LAFGF7L|;8FAA|7=ncA=?;~
;?[email protected]|AH9L77FHG8GF;8D7LDcGEA
[email protected]&#x-50A;&#x-630;F78x78;?8;:7F7HA|7B;
H=GCnz{GJ7H7CG8o;@ADO/[email protected]@7BI~
=AFG@;F78x78;?8;:7FAF8G:7B;@@7G^
Az=D|87C7B7=9HFBAGH=A[email protected]BW@G
:nCGFC7HF;[email protected]*D:nCnn:AF@G|8A~
@AL;EFGLG887?IHn*[email protected];cG[email protected]F;oG
nJ87o;GFHLG8F9HA|7Bb87C7B7=9~
HFBAG:I=7C7HF;[email protected]dJ7*;WB_c;~
H7BnF8;HA|7BDBA=HDB[email protected]F78x7~
8;?8;:7F7*7F;?;=HD7FBHDA&#x-71A;&#x-790;7:[email protected]~
@AEABIG�;=BB;@7B7[email protected]@HG~
8GF;8z:7L;[email protected]H77:{A=*cF7Az=D
|[email protected]BGcG87L*7JC;[email protected]B7?B8;{;=HDC7~
L7E*@;@GJ7@;|;=7F87G@[email protected]�B
L;H;&#x-39;;&#x-370;*?;[email protected]=AGLn87FF8D|7EA*HBD~
?;B*|7BG?=AB@[email protected]@;|8;[email protected]
BG8HF@;WB[email protected]7FF78x78;?8;:7F7
b8ABG?=AGJ7B;nzF7[email protected]*@;&#x-34n;&#x-37*;&#x-18;&#x-318;&#[email protected];&#x;-42;7~
CD{nzHDJCGF7B=GHnAH8;?n?;HF;BA=A
@;|AH;F9|AH9L7B:7Lr|[email protected]H@AL
7:8;{;=AH9�7877*[email protected]@7C;FJA
�=G:*@7FBG8C7?;DBA=A*cF7GH=A|87C7~
B7=9HFBAG@G:nCGFC7HF;[email protected]BWA=A
@;[email protected]7:=;BI*[email protected]:nCGFn:AFWAz=D
@;8;HHBGFGH?;BD?;@@ILAJ=;?;LABIBG~
=AGJ7@;7HHGA7F|nHFA=A[email protected];�7o~
[email protected]F7E[email protected]HA|7Bn;?;F9@G
L7oGF*F;;FnC;A7:8;[email protected]GJ7BG=AH
LG7L@;J7=7BG
aza
 z[l 
q^ c` q
[email protected]@AD@;
G�[email protected]BI?B;=A@7B7GH7BG{;@AG8n~
v
PIDESOV[qz [
B6
S6:J*9=K9*:*.-/)=
J7Az=DH7HF7D=AH9BI:78IB@7BIE
JG8L;@HAEmGE&#x-18A;&#x-31E;&#x-26;&#x-266;&#xm-54;&#xG-42;-52;HF;Jb8;BAFG=9HFB7[email protected]
b;|[email protected];@;CGD=7H9*cF7@7BIGBI:78IC;~
CnFGLn|8;B7G:7=9[email protected]*:G?7F7~
87J7C;[email protected]GG=GJ;[email protected]Hn{GHFB7B;@AG
/|8;BAFG=9HFB;:;[email protected]HF;@7BA=7H9?;~
[email protected][email protected]
[email protected]7:L;@n=;@;CGoCIO
|8;BIG@G|7=ncA=A;:[email protected]cAH=;
J7=7H7B|8AH;LI�A87&#x-21A;A|7CHcGF;&#x-21A;
@;A�C7=z|8A�7CAFHDBHGJ7^A?7:~
{GJ7cAH=;V_#CG|nF;FHA&#x-39A;&#x-420;LGHF7A
=GBIG[email protected]*H7}CGL78;FI$|7~
=ncA=ABHGJ7=A9VL;@C;F7B
?dd
=[
[email protected]A?:A8;FG=GE|8A
@D=7nc;HFAGBBI:78;�HBIGVJLA=
cG=7BGy^d$?@AoG|[email protected]@7E
F;:=AcA[email protected]H8;[email protected][email protected]cAH=7J7~
=7H7B*|[email protected]@I�J=;[email protected]ALA|;8~
FADLA@;BI:78;�+TTAdT]
_JyBH7:;&#x-50;;&#x-530;$
qbDT
KgFSKHFFROKHODEbBj
FROKHZIAFVYKEbuB
[FAANSODEbu.Btj
ISEY

tuBt
/IYAKSDV KRSKYE.B.j
aKPKYFV KYFZOjMvBj
/IYA KYFZOjMKYEtuB
/FDNZeKYEBIA6B
mG?n=9F;FBI:787B[email protected]
[email protected]LG8I|8GCH;?;F9
_IMNEKEK
tv6.vBv6
u6B6
B6
B6
Bt.6
..B6
B.6
tB6
:I=7
?;8;@GGG
u.6
.6
tu6
vu6
u6
..6
7oAC;@@7HF9zDBA=HD=A987HF7LLn~
@AHF7B*|7=ncABA�F8ALGHD};F7Ln@;~
?;C@;b8nHHA&#x-50A;&#x-520;BI:78;&#x-50A;&#x-520;BHGJ7=A9
*BHG�|7C;@@I�J7=7H7B*;HGEc;H
H7:8;BA�d*[email protected]F7[email protected]~
HAFHD?;HcGF[email protected]cAH=;/@;}A*
8;?7c;87B;BA�HDBHB7A�B7oCD�|7H=G
A�HJ7B78;H|8;BAFG=9HFB7Lb;|[email protected];
=GE�G8;*A@G7F78I&#x-137;&#x-24F;&#x-127;&#x-248;&#x-20I;&#x-280;8;:7cA&#x-137;&#x-24F;&#x-127;&#x-248;&#x-20I;&#x-280;8nJ7B*
7F7GCA�7FH7}A=CGL78;FAA|7H=GGG
;|AFn=D}AA|G8GC[email protected]@7EHA=7E|8A
HLG{[email protected]_+TT|8nHH7J7|8;BAFG=9~
HFB;68;[email protected];[email protected];:{GGn�nC[email protected]
L;FG8A;[email protected]|[email protected]L;HH*BHBD?A
HCG8GF;LA|8;BAFG=9HFB;[email protected]b;|[email protected];7F
d+T[email protected]@;=7J7BAH78;{[email protected]
|7H7:AE:G?8;:[email protected]B[email protected]@;W$*
DBA=7H9F;oG[email protected];JAF;}A~
[email protected]@ILH8GCHFB7LB|7=9?n[email protected]
F7;H;GFHDC7nH|G&#x-60;;&#x-58H;&#x-51;;&#x-58G;&#x-58F;&#x-60H;&#x-51D;&#x-62;&#x-371;쌗4-;Иn;&#x-48H;&#x-40|;&#x-59G;&#x-420;7B@;}[email protected];=H7~
}A;=AHF7B*F7[email protected]?;CB;J7C;H^*
C7#*cAH=;|7C;@@I�?;@A�|8ABI~
:78;�BmGE�HF;JJ7=7H7B:I=7|8GC7|8G~
[email protected][email protected].AF=G87B}GB*[email protected];7*
;:nCF7|8A7HF;@7BA=7H9BHLIH=GC;=9~
@GEGJ787HF;*|78;[email protected]LG8GH;|8G=9~
HA&#x-50A;&#x-570;BI:787BBb8nHHAEM;@CF;JcAH=7
|7C;@@I�?;@A�J7=7H7BnBG=AcA=7H9
:HGJ7=A9@;HV*C7#*
7�8;@[email protected]H7}CGLHB7A�|7?A}AE
y*V|8ABI:78;�+TT|87FAB**
|[email protected]@I�ALAdT+Bb8nHHAA$nHA~
[email protected]7:7A�;F7=AcGHA&#x-39A;&#x-470;|;8FAE
;@F8;A6;B;8H7E@;[email protected]|;8FAA*;
F;oG|7cFA|[email protected][email protected]@AG:7=GG
LG=A&#x-23A;&#x-260;|;8FAE*;|8;BI&#x-81;&#x-213;&#x|-38;-36;&#x;-32; -33;&#xI-43;*F;A=GBI&#x-81;&#x-192;਷;&#x-292;&#x=-15;&#xG-16; -17;&#xI-17;*
F;oG@GDBA=7H9@G7oAC;@@7HF9z
rF7F[email protected]*;/@;}A*|;8FAD.n~
[email protected]:G8J;A.G8L;@H;D@;[email protected];D|;8FAD
BLGHFGH:7=GGLG=ALA|8;BILAJ8n||A
aIDIZbI[YIDEWTSDVFfFDDOO
cFSKYGOTOHOYIDMNJHOVKd6
L^MYFnHFfCSKnIfJIDIZIPbjeIEY PKSFi
PO_jDPTUbPKHOPFMYFDMFHOEO_IDVFfFYXKSOUKROO
VYIDEWTSDVFXFVHKDDKDPFMYFDFAZIAFVYKEOOeF
DNgIDEPNTPDIRIHFUKZIAFVYKEOQ FUK_IAEIi
MIYW]IMYIZFMYIZIHTEW\FYANZIAFVYKEO_IDVFXF
XFDNZKYDEPKjUK_IASKDEKOPKEWSKZIAFVYKEO_IDVFf
YIDMNJHOVId^IZWZIAFVYKEO_IDVOfYI]OADFPAIi
DEOAODAFSKYGO_IDVFf\FYAFfMYKPHISOTKUi
PIPDFPYIAISSFfSXHOOjDFPYIAISSFfaIHWXOO
SIZIAFVYKEO_IDVOfYI]OAdlSK_OEjPFMYFDF
\FYAIMYKPHISOTOAIIEPEFYFDEIMISSFIUSK_ISOI
XFjAF]IEJbEWjSISKZFDIf_KDMFZSOAKEWj
;
EIAJFHIIYInKEWDHOMYOSROMZIAFVYKEOODFi
PAIDEOADAFSKYGO_IDVFf\FYAFfMYKPHISOTjUKi
_IAEFXZKMYISIJYIXKEWODEFYO_IDVFfjMYOPb_i
SFf\FYAFfMYKPHISOTjVFEFYKTMYOPb_SF]IPFDi
MYOSOAKIEDTjVKVDOAPFHXFDNZKYDEPISSFXFIZOSi
DEPKjVKVDOAPFHjFHORIEPFYTQgOfPbDnOfOSEI
YIDRIHFXFjDEFTgOfSKZOSEIYIDKAOFEZIHWSbG
}6 K_DA�^[Y?.B6jtBu6
_KDEIfIXFjFEZIHWSbGVHKDDFPOFEZIHWSbGHO_i
SFDEIfd KVFSIRjSIHWUTUKJbPKEWj_EFPYNDDVFA
SKYFZIAFSKYGOTPDIXZKDPTUbPKHKDWDYIHOXOFUi
SbAOMIYI]OPKSOTAOjYIHOXOFUSFFDPTgKHKDW
cFHFZFfOS]ISIYNAFHVOMYODEKHWSFXHTZIH
SKeIEYK PKSFPO_KjDOZIPnIXFSIMFZPO]SF
L^bAISTDHNnKIEIdLFMYFDOHOS]ISIY
L^SOAKEIHWSFeYFZFH]KfEIm
L EKVjMFAFIANjPFMYFDF\FYAIMYKPHISOT
PZKSSFIPYIATDEKPOEDTMYI]ZIPYIAISSFDHO
]IIXFDEKPOEWjEFSKZFOAIEWPPOZNj_EFAFi
SKYGOTjSIODVHQ_KQgKTMYOSROMKZIAFVYKEOOj
OAIIEDPFOODEFYO_IDVOIMYIOANgIDEPK
L^bVFS_OHOdLDMYFDOHeIEY PKSFPO_
LKcSIGFEIHFDWJbDHbnKEWPKnODFFJYKi
]ISOTSFkEFANPFMYFDN
LZFH]ISDVKUKEWMYI]ZIPDIXFj_EFPbj
VKVTMFSOAKQjPVFSI_SFAD_IEIZFMNDVKHOPFUi
AF]SFDEWDKAFFMYIZIHISOTPZKSSFAPFMYFDIO
PbDVKUKHODWJWXUKAFSKYGOQ
LeYFDEOEIjTHO_SFIgISIPbDVKUbPKQDW
SOUKENjSOUKZYNXNQ\FYANMYOPF]NGFZTi
_OIDFFJYK]ISOTjGF_NDHbnKEWOGVYOEOVN I
MYIZYInIT_IDXPFMYOPHIVKIEAISTEIAj_EFFSF
FDPFJF]ZKIEFESIFJGFZOAFDEOSIAIZHISSFYKUYIi
nOEWZHTDIJTkEFEPFMYFD
L^bjDEKHFJbEWjSIMYIZYIMEISIRSIMFEKV
t
^q [[qz [
B6
8IGB|87=7LJ7Cn[email protected]=ACGHH7Ln8;~
:7cGLn77|G8;FABn;B;@H@;F8A7F;o*
@7C7HA�|78@G|7=ncA=A@AF8A7F;o;*
@A[email protected]@@I�[email protected]m;:[email protected]77|G8;FAB;
F7B678AH7BAL|8DL7?;DBA=O/rIL;J;FI
n@;HFG|G8J87GE*;:7F7B;8n*@;DAE
rIC;=A !& *G[email protected]=z}ADwr
F7LoG@7LG8G/[email protected][email protected]
|7LG{[email protected];o;=7:;[email protected]@G8;@7BH7J7A?
[email protected]:;HH;DoG=7?;:7=GBAEFn:G8n=G~
?7L[email protected]@G8@7BHAE|7H|;=HB7GEL;~
FG8ABHG=7;87B7*7:87B7=Ac7BH7J7
8;[email protected];W_8n:H|78H9:7E|8AG�;F9
@GLnC=DH7|[email protected]GJ7BH;@;F78Az
;FG8A@7BH7J7@;|7cFG[email protected]@GBI~
C;=A*;|G8GC;=AA�BH:G8GJ;[email protected];H~
HnGBIC;=;GE[email protected]AH:G8GJ;[email protected];D
;HH;;L7=9:I:[email protected]L;FG8A8;:[email protected]
;HHIC;B;=A[email protected]AF7FoG7FBGFO/rG8:n~
GL@7BI�[email protected]77|[email protected]F;[email protected];
A?CGB;zFHD@GF7=97@;C8;:7cALAA8G~
[email protected];LArHB7GL8;[email protected][email protected]B=;HFBnzF*
;};89AAGH=ABHB7GLB=;CIcGHFBG
cGL=A:78n7B7CHFBnzFHD*F7F7=977C~
@AL|8;BA=7LO/8;BnL7GLn@G|8G|DF~
HFBnE
A;7E[email protected]*@A;7G|[email protected]@GL7~
oGFH|;HFA7F|87A?B7=;[email protected]r
JMn:@;�CA8GF78?;B7C;/[email protected];87F~
;?;=HD*|7F8G:7B;@Az@;c;[email protected];LA=A~
}AA*C;F9|7CB7Cn7JC;@;c;[email protected]LA=A~
}AA7FC;=8;FAE*@7B8;[email protected]
|8A;?O/;:8;F9|7CB7CnAFG&#x-34;;&#x-32?;&#x-25O;&#x-18;&#x-545;&#x/-26;&#x-35;&#x;-32;&#x:-35;-36;&#x;-32;-23; -28;&#x-13; |7C;୼-;n;&#x-171;੤;&#x-139;-39;&#xG-37;*F7GG@G
C;GFy/;@CnHF87FJ7Az=D$
mGB7=z}[email protected]@;D?;[email protected]@7HF9@G@7B7HF9
m7CA=;H9[email protected];CGHDF9=GFF7Ln@;?;CB:7=9~
@7LL7?Jn[email protected]@;*7JC;*BHBD?AH[email protected]~
[email protected]@IL8G?AL|7B787F7LH7BB=;HFA7F
[email protected]@7J7[email protected]?L;B[email protected]b;*|7~
DBA=;H97|;[email protected]JA:G=A/[email protected]~
HA&#x-50A;&#x-570;?;B7GB;@AEF7:IA?:Go;F9F7E
7|;[email protected][email protected]@BICnL;=|8GC7�8;@AFG=9~
@IE=;|;@@BBG=8GB7=z}[email protected]@nz?;~
[email protected]@7HF9*B[email protected]7F787E|7=7oA=8A~
c;{GG:G??;[email protected]r=;HF9B?D=;|7CHB7z
7�8;@n[email protected]c;HF9@;[email protected]*;C8nJnz
7:DBA=;[email protected]?;[email protected];[email protected]?;[email protected];7;?;~
=AH9;8;?BHGFG*7F78IGB7HHF;@;B=A~
B;=A8;?8n[email protected]@7G:7=9GBA;LA&#x;-18;&#xL-19; -15;&#x-62;䀀7?DE~
HFB7HF8;@I[email protected]nHF;89*7:787~
FAHFIEn|G}*&#x-18n;&#x-16|;&#x-27G;&#x-16};&#x-27*;&#x-13;&#x-750;[email protected]@78G|@n{AE
[email protected]@|7CBG8J;=AH9[email protected]@AzB=;HFA
;@A�:7=9GBAA@;F8;B=AB;=A7LA~
FGFI:[email protected]�|8GH=GC7B;=;G;*;|7~
F7L.b@AL[email protected]=AH9H|8AHF8;~
HFAGLHnC9A*7F78IL:I=7|8A;?;@78n~
7B7CAF9HD@GHB7GEH7BGHF9zA@Gx;FA~
cGHAL|[email protected]8;?:A8;GLI&#x-29A;&#x-26L;&#x-29;&#x-671;&#x|712;&#x=713;&#xoG13;&#[email protected];L-;暘&#x;-15;&#x?:-1;ࢨ-; G;&#xL-19;&#xI-12;CG=*;
|87AH�[email protected]|7CHnCAL�IA/8GB7=z~
}[email protected]@7E}G=GH77:8;[email protected]

|7C[email protected]}.m;BHG?C787BIG&#x-237;&#[email protected];&#x-22G;&#x-21};&#x-27;&#x-139;&#x-2;�.m-;1;‡-;-;᜛&#x-39H;&#x-30G;&#x-37;&#x-166;&#x?C78;煫&#xI13G;&#x-23;退[email protected]~
@IGHA=IHF8;@In=A7Fc;[email protected]|8GC~
|[email protected];FG=9HFB;HF;=AH9=A9L;FG~
8IGH|[email protected]*7F78IEHB7E8AHA
HF8;�[email protected];J8;oC;=A@[email protected]:;~
8I;LA
*BLGHFGH8;?=7oABALAHD
[email protected];LA|8ABG=AbBFn|AG~
8;[email protected]@;H|;H=;:7=9GBA7B*@7[email protected];
n:A=;bb[email protected]=;|DFA=GF;
8GB7=z}[email protected]@7E?;[email protected]@7HFA?;:I=A
bDFA=GF;B7[email protected];|[email protected];GFB7~
[email protected]@IE[email protected]?LGH=nc;[email protected]F;[email protected]*
|7C7:@7[email protected]@n*|7H=G8;&#x-508;&#x-52;;&#x-420;;|DFA=GFA
BH|[email protected]=78GB7=z}[email protected]@7E?;[email protected]@7HFA
7|8A[email protected]@G8GB7=z}[email protected]@;D?;[email protected]~
@7HF97HF8AGLHB7AL:I=;@;|8;[email protected];
|87FAB/=;HH7B7J7B8;J;GEc;HoG[email protected];
@;|8;[email protected];|87FABH;LA�[email protected]
F7?;HF;BA=7GJ7|7EFA@;FnLG8n1
rF7LJ7Cn[email protected];GFHDA=A*;J7B7~
8DF[email protected]*?;BG8;GFHD|DFA=GF;
rF7LJ7Cnm7HHAD:nCGF/HcAF;F9HB7A
8;@I*F7B;8A{GEHcAF;F9rHG*F7
7HF;=HDBoABI�*:nCnF|7CB7CAF9AF7J
F;[email protected]?;FGG
;oGA|7CB7CAF9GJ7@G?;cGLrHGL
[email protected]|DFA=GF;[email protected];GFHD|[email protected]8;~
�7LG=9H7G&#x-237;&#x-29G;&#x-26;&#x-445;7?DEHFB78;[email protected]B|n&#x-237;&#x-29G;&#x-26;&#x-445;
A|8;�F8;@;J7=7C;GF
{;@7BI�|nFGE*n�7CD7F/[email protected];=9~
@7E[email protected]*:7=9GBAA@;FI;zFHD@;
H7|[email protected]@;[email protected]*7F787G@AcGLn
:7=9G@GBG8AF*7F787GnoG@G=9?D7:~
L;@nF9:@;87C7B;@@IE8DC=9J7FHG=9~
H7Ln@;[email protected]@A;7J7[email protected]@ADB
[email protected]|[email protected]HF8;@I@G[email protected]8G~
[email protected]@G|7EL;=7H9@;nC7cnbG~
8GCH7BGFH7EB=;HF9zHGEc;HHF7AF@G7F~
[email protected];D|7F8G:@7HF9
',*2.,(&1*52;(
,*(�?,(&194&1;-
C=DF7J7@G�7:7CAL7
|8GoCGBHGJ7|G8GB7H|AF;F9B=;HF9@;LG~
HF;�*nHF8;@AF9|87A?B7=*nHF;@7BAF9�7F9
;AG@A:nC9|8;B7BIG@78LICG=;F9
F7@G7�:7CAL7BH|G@7L|78DCG*C7@;~
HFn|[email protected][email protected]?ALI7=97ncAFI~
B;D@G7:�7CAL7HF9F7EH|GA*[email protected]
|[email protected]F7F|;@AcGHAE|8A?IBO/rJ=n:9
[email protected]*B7=&#x-397;&#x-29=;&#x-310;7?*B:8AJ;Cn*7=&#x-237;&#x-29=;&#x-310;[email protected]~
n*7=&#x-297;&#x-24=;&#x-260;[email protected]}Gwb7L7J;F9*7:[email protected]*
8;?[email protected]*7F78IL?;;@cAB;GFHB7z
HF;F9z7@7B7E|7=AFAGB7=&#x-397;&#x-35=;&#x-370;7?;&#x-397;&#x-35=;&#x-370;.r;~
HA=97BHAEB/b8;BCG
@7J77:G{;B;DA@AcGJ7@GC;B;D
|DFA=GF;BI?B;=;@G:IB;=7G@GJ7C7B;@AG
@;[email protected]GF7=977=&#x-297;&#x-24=;&#x-260;[email protected]/G|~
cnFHD|7nJ=;LG|cGFHDBHD[email protected];D
A[email protected]@;Dm7HHADr=;HF9*B=A}GF;
mail protected];AGJ7|8AH|G@A7B*cnGF:=A?D
B6
^q [[qz [


u
{nzHD8;H|8;BnB[email protected]BIAJ8;F9
B8GLD*7FC;=AF9[email protected]*7JC;|8ACGFHD
7FBGc;F9?;BHG|8GHFn|[email protected]|G8GC@;87~
C7L*[email protected];|8DcGFHDFG|G89?;H|[email protected]HB7A�
[email protected]�H=nJ*H=G|I�AH|[email protected]=GEGG
|8GC|AH;@AE
P491�&&(.921;(1&1;(4
42&1�D'(,(62/*1�((4-5,=+*('6(7*

;21+6-;4-9',*7*4-*[email protected]&6'2&6(54(+2
'2&1-42;6(4*92$,(;26MF*2442:3-?24
42&1*
G7?;[email protected]@7HFA|GcGFHDH7BGFH;D
B=;HF9*;7HB7GLH|;[email protected]@A;7E?;~
[email protected]@7HFA@GL7oGF:IF9*|7;nB=;HFA
@;�7CAFHDB7|=7{[email protected]|87A?B7=;A:G?~
?;[email protected]@7HFACAF;F78H7BGFHAEF;~
[email protected]G=9?DnHF;@7BAF9?;[email protected]@7HFA@;
LGHF;�*GH=A:G??;[email protected]DB=DGFHDHn{G~
HFB7L:[email protected]}7E[email protected]
B=;HFAb7;Bm7HHAA:nCGFB=;HF97L~
[email protected]*@G|8G8;FDFHDoGHF7AG|8G~
H=GC7B;@AD@;[email protected];H7:;*:nCnF
BIBI8AB;F9=zCGEA?n:7JA�oA=A{A�*
:nCnF?;HF;B=DF9C7n|;Cn8;:7F;F9*:n~
CnFJ8;:AF9*LncAF9*n:AB;F9;[email protected]@7HF9
A|8;B7B7HHF;@7BDFHDF7=97F7JC;*7JC;
:nCGFnHF8;@[email protected]H;LIE[email protected]:G??;7~
@ADA|87A?B7=;*7JC;:nCGF[email protected];
H7BGFH;DB=;HF9
Q*)-*6R*7-7(4?2
!,:*Z(699*K86:6+9K
b8ABHD7LnC7:@7LH=nc;G*A?@noCI*
A=ABHA=n7LcB;@HFB;:7=9GBAAFBG8~
CDFOB[email protected][email protected]@;7|[email protected]*LnoA
:7J;FGGF*HG=9H7G&#x-347;&#x-29G;&#x-26;&#x-445;7?DEHFB78;?BAB;GFHD
rC7;?FG=9HFB7|8AB7CDFHDF8;x;[email protected]
C;@@IG7;|AF;[email protected]&#x-34;;&#x-32|;&#x-38A;&#x-42F;&#x-33;;&#x-32=;&#x-379;&#[email protected];&#x-38I;&#x-430;[email protected]&#x-34;;&#x-32|;&#x-38A;&#x-42F;&#x-33;;&#x-32=;&#x-379;&#[email protected];&#x-38I;&#x-430;BHG=9~
H7GG16;&#x-44;倀7?DEHFB7?;;oCIEAHFGAEJ7C
|DFA=GFA*A=A?;BHGF8AJ7C;H8;?n
[email protected];zFHDF;AG[email protected][email protected]
7==GFABA?;}AA@;CG7:7J;FA=;CG8G~
[email protected]*?;|[email protected]=;[email protected]?;87L?G8~
@7L*LnoA}AE;8L;@[email protected];LA*=GFAA
[email protected]C7:87L*oG=nC7[email protected]
A[email protected]|A{GE
[email protected]BIJ=DCAF[email protected];cG
[email protected]@;x;FI@AB?DFI?;AHFG~
AGJ7CI|DFA=GFAbG8BIEA?@A&#x-23A;&#x-26;&#x-13;&#x-471; G8B;IE;&#x-46;?;&#x-391;&#[email protected]; -47;O?;
_J7C7:{GG7=AcGHFB7H7F;[email protected]~
A=7H9@;W[email protected]J7=7Bb7;FGJ78ADL
FA[email protected]8;H|;C;zFHDF;O=7;CA~
@7GHF;C7[email protected]?A=7H9@;d[email protected]J7=7Bm7~
J;FIEH7F[email protected]A=HD@;d[email protected]J7=7B*
7B}I@;d[email protected]*[email protected]@;#[email protected]
Ax8IB?DFIG@GA?/:G=7JB;8CGEH7E|G~
c;FA*;A?H7BGFH7J7H|8;[email protected];/;~
[email protected]�7?DEHFB7m*A?C;@ADJ7~
C;[email protected];8AxLGFAAA[email protected]n:G~
CAF9HD*cF7*@;�nC7E[email protected]}*FALA==A~
[email protected]J7=7BH7F;HF7A=AC7V__LA=A*?7~
=7FI�8n:=GEGH7BGFHA&#x-39A;&#x-420;*;?7=7FI&#x-39A;&#x-420;w
77==GFABA?;}AD|87C7=o;=;H9B|87~
=7LAc;HF9zB@[email protected]@GLJ7Cn;7G
7=AcGHFB7H7F;[email protected]@7?;|87~
=IEJ7C*H7BGFHAEH|8;[email protected]C;@@I&#x-39;&#x-192; -37;&#x;-26;&#[email protected];&#[email protected];&#xI-38;@G
C;GFnL;GFHD*[email protected][email protected]AFnF
:87[email protected];B7H=;Bn7=&#x-347;&#x-24=;&#x-310;[email protected]HF87AFG=9~
HFB;|[email protected]#__LA=A*?7=7FI�
8n:=GEF7@G[email protected]B�7?DEHFB7*
;A?DFAG*n:IFArLnoA}7L;8L;@G
@G|8A:;BA=7H9*@7n:I=7;=9*cF7}[email protected]~
F8;[email protected]n|8;[email protected]@;[email protected]�[email protected]~
@7J7ncGF;@GnC7HnoA=7H9|7CHcAF;F9
HF7AL7HF9[email protected]@@7E|FA}I;:Go;~
=;:IG{G[email protected];DHnLL;;7B
|G8BIEx;F
;=9Gb7C;@@ILF7J7oGH|8;B7c~
@A;BJ7Cn:I=7?;[email protected]*d[email protected]
[email protected]@[email protected];B_J7Cn*^[email protected][email protected]@*
BJ*[email protected][email protected]@F8;@A};W
H|8;[email protected];C;GF/[email protected]?;J7F7BA~
[email protected]}[email protected]*|77F78IL8;HcAFIB;=A
LnoA;?;B?DFIEn@GJ7&#x-23;;&#x-26;&#x-471;&#x?-25;&#x;-26;&#x-44;[-3;?-2;]-3;-2;I-3;Ž-3;-4;qn-;B-;&#[email protected];&#xGJ7;&#x-507;=G:@;=A?
F�A}[email protected]|8AB7CAF?;[email protected]*cF7B
[email protected]?;J7F7BAFG=A|=;FA=A?;|nC8oA
_7|*|nC|[email protected]}I8n:_7|
8n:d_7|*|nC[email protected]7|*|nC
7BH;#W7AG*|[email protected]*HF7=97
oG*H7=97|=;FA=AC7[email protected]nF@;C7
HJ7B78AF9HD*n@;H@GFC;@@I�*C7;?IB;~
�z{A*cF7[email protected];DB=;HF9@;?B;@@IG}G~
@I@G[email protected];=;LGzFHDC8nJAG*J7B78D~
{AG7|[email protected]@AA/[email protected]&#x-23F;&#x-17A;&#x-26B;&#[email protected];&#x-28I;&#x-330;}[email protected]
b7=nc;GFHDH=GCnz{GGO?;J7F7BAJ
7:7=AH9B=;HFABWV_[email protected]mGc9ACGF
F7=977:n|=;FG?;[email protected]r_J7Cn
^V_[email protected]8n:r|87=7Ld__[email protected]
8n:=GE[email protected]nHF;@7BAF98;[email protected]}nLGo~
Cn?7=7FILAH7BGFHAL8n:=GLH=AC=D
[email protected]B?DF9}[email protected]@;|87CnFI*
BIC;B;GLIG|7;8F7c;L*F7HF7AL7HF9
H7BGFH7J78n:=Dn|;=;Bd8;?;[email protected]
FG|G8G�@A7=&#x-347;&#x-29=;&#x-310;[email protected]&#x-347;&#x-29=;&#x-310;:;?;87B|7?B7=D~
zFHcAF;F9H7BGFHAE8n:=9?;#_?7~
=7FI�7|GGb8AH;L7L[email protected]|7C~
�7CG*}[email protected];H7BGFH7Ln8n:=zJ7C7B7==G~
FABA?;}AA@G:7=9G_?7=7F;�7|
@;cAF*?;F8AJ7C;A?HG=9H7J7&#x-347;&#x-29J;&#x-217;&#x-29;&#x-445;7?DE~
HFB;BI;c;=AF7=97|8A?;J7F7BG?G8~
@;*LA=8?7=7FI�8n:=?;J7F7B;
[email protected];*[email protected]@7J7[email protected]*[email protected]|=A*HBG=I*
F;:;;*&#x-29;;&#x-32*;&#x-18;&#x-371;=7|;1GACnFBHcGF?;J7F7B~
ALDH;*L;H=;*DA}*n8A|8HI89D
;[email protected]F7=97[email protected]@GC7|=;[email protected]CB;H
F8GF9zLA==8?7=7F7L*F;7BBF787E
x;FA?DFAD
HF;@7BALHDG{G@;[email protected]bDF7J7AJ7
B6
^q [[qz [

oGLHHB7GE[email protected]*cF7[email protected]8G~
[email protected]:789:I:7=I|GBA}7J7|G8A7C;
[email protected]L7oGF@;ncAF9H;LI�?;DC=I�
A?H8GCI[email protected]:7BHF78ADF7E
:789:I*B7F787ECG=7=77H;L7LHn~
{GHFB7B;@AA[email protected]=;HH;*B|I~
=n7F787E[email protected]ALG=7|7Cc;H
[email protected]HcGFIAB;C8GH/J787C;BCG~
=7LA|7[email protected][email protected]|87=GF;8H7LnGJ7
H=7z*Bc;[email protected]*@GC;GF@A[email protected]
[email protected]@;Lx;F;@;HA=AD[email protected]~
HA&#x-39A;&#x-420;L;HH@;CJ787CHAL@;[email protected]*;
@A;@;8�[email protected]|787E:I=A[email protected]@AGnH=7~
BADG:I=7A|7|IF778J;@A?7B;@@7J7
[email protected]|87FAB/J787C;*F;&#x-50;&#x-371;;8;FG8~
@I��7FD:IC=D67=J;8AAA=A[email protected]~
@7E[email protected][email protected]mnHH7G[email protected]
BHGJC;F{;[email protected]A?7=A87B;=77:GFHB7~
GEB8;oCG:@7HFA*[email protected]@[email protected]@7:787=7H9
H@[email protected]GLn8GoAL7L[email protected]F7=97*;
[email protected]*:[email protected]}AL$A@A8;?n|7H=G
HB7GE|7:GCI@;C|7LG{A7L@GCGEHFB7~
B;=7|7C[email protected]/=;HH@;=;HH8G~
[email protected]BG=7:789:n*|7Cc;HL7oGF:IF9
A:[email protected];[email protected]*BJ78;?C7:7=9GEHFG~
|[email protected]|7=AFAcGHnz*cGL=;HH7B7H7~
}A;[email protected]*|7CCG8oAB;DFALA?7=D}Az
7LB=;HFA*7F78;DBLGHFGH@G7&#x-297;&#x-19F;&#x-127;&#x-248;&#x-20;;&#x-21D;&#x-20;&#x-724; -12;&#xLG-1;HFG;&#x-16;&#x-750;&#xH-45;&#x-67;&#[email protected];G7-;:0;:7CA~
L7HF9z/|G8L;@[email protected]@7J7L;@GB8;|8GC8G~
;GFHnC9:n:7=9GBA?L;
�W,(&194&1;2
2?-3-62&�(5*4&1;(442:&*62:
*
&'2&2.42:
&+,=''*,2;-1�;2?,=+&(.906(@(418&2
',21*;6(4*9*.2,�.8
FAL[email protected]7:D?;@7
HB7ALJ7HnC;[email protected]@IL;cGHFB;LOB7=G
B=;HFA*[email protected]@7HFABHB7A�HA=;�*=;H~
H7B7EFG8|AL7HFAB[email protected]@AAHcAH~
[email protected]@7HF9zA�[email protected]@7EL7{9zr
F7L[email protected][email protected]=z:7|[email protected]H8;[email protected]|7=~
@IE@GC7BG8AD|8AGL*7;?;@@IECGHDF9
=GFF7Ln@;?;C/[email protected]m7HHAA*
|7=AFAcGH7EJ8n||A87BG*B|G8BIG?;J7~
B78ABGE7/B7H�7CD{GEHA=G*HFGL|7~
[email protected]*7F787GHGEc;H?;@AL;GFb
BH8GCG;@FA:7=I|GBA}A&#x-23A;&#x-260;78J;@A?;}AE
I*L7oGF:IF9*|7=ncALF;AL|nFGL
|8GCHF;[email protected]7BHGEJ=n:[email protected]|87A?BG~
[email protected]@7E?;FAJ7CI
,=&&?*@
[email protected]~
HFB7LB7ALD
,=&&?*)
[email protected]8;:7FG
H=A@;GB8GLDH|[email protected][email protected];@AGL
|[email protected]@;?IB;F9|�77E8A?AH;CGL7
8;FAcGHA|8;B7B7EJ7HnC;[email protected]@7HFA*
F7@G[email protected][email protected]AC8nJ7G
J(12.C(
&1;(442+2&629D?212,8:.81-?.863-*4
1(,(&2;-4;&2),-4(4**5(@2?,-1**D?-?
?,(&1�94&1;2D
B7H7:[email protected]@7HFAoG[email protected]~
HFB78nHH7G*H7HF;B=Dz{GGCBGF8GFA8nH~
H7J7@;87C;GL78;FAcGHAEHF87E
C;HF@[email protected]@7G[email protected]CBnLGJ7
J87L7?;[email protected]@IL?;J7CI:789:IF8G:7~
B;@ADLO|8;B;@;HB7E�=G:*|8;B;@;
B=;HF9BHB7GEHF8;@G7cF7J78;?C7
B;[email protected]*[email protected]?;8G|AF?;[email protected]
FA|8;B;@;@G7:7?8AL7G:nCn{GG*
24
&235-&14(2.)25*@=M5693(@6(5(6�F-D?-?
;235=)D=&12:7*;2&1�+2&=5-,&1;(442+2
&1,29D
BI=zcAFA?J7HnC;[email protected]@7EHA~
HFGLIFG|8AGLI/L;@GB8A87B;@AD*7F7~
8ILABHD;DB=;HF9*CAFnz{;DHB7zB7~
=z*@7@GcnBHFBnz{;D?;H7:7E|8;B;*
nCG8oAB;GFHDn78LA=;|8;[email protected]|IF
[email protected]|7=AFAA:7=9GBA7B
|8GCHF;B=DGFD8AE|8ALG8F;7J7L;@GB~
8A87B;@AD*AnoG|[email protected]@IE|nF9H7~
BGFH7EB=;HFABGG:789:GH[email protected]~
HFB7LL7oGF:IF9BGH9L;|[email protected]A
C=DBHD7E[email protected]J7HnC;[email protected]@7EB=;HFA
Bm7HHAA*7F78;D|7|IF;GFHDHF87AF9HB7z
H7}A;[email protected]:;?n[email protected][email protected];b7~
F7Ln@G:GH|[email protected]@;|[email protected]?CGH97F~
[email protected]|G8A7CIH7BGFH7J7/L;@[email protected]~
@7J7:7DH8nHHAL[email protected]
b7Hn=7LLA8;A?GL=A|8A=AAnCG8~
o;=AH9B^_JJ:7=9GBAAn
B=;HFA[email protected]B7HHF;@AD7:L;@n~
F7EA[email protected][email protected]J|7=7oA=A
|8GCG=H|[email protected];L/[email protected]@7J77LLn~
@A?L;*[email protected]/@7Bnz[email protected]
|7=AFAnb87G=8DC=GF|7C[email protected]
/7:7J;{;EFGH9*@7H[email protected];*7JC;|7~
HF;[email protected]@IG@|n?;C;@AD8;[email protected]
[email protected]L;HHIHF;=7|87B;=AB;F9HD*
AB=;CG=G}9�=G:;[email protected]@HF;=
CG=;F9/|7=AFAcGHAGBIB7CIB;C8GH
B=;HFA*8G[email protected];:I=;HnC9:;@|;;c;~
=AH9=A�78;[email protected]|7AHA@7BI&#x-23A;&#x-26;&#x-371;&#[email protected];-29; -28;&#xI-43;@;HFn~
|;[email protected]�|nFGEyF87}A?L*=GB;D7||7~
?A}AD$*BI=ABAGHD*B[email protected]}G[email protected]}7B*B
7xA}A;[email protected]/[email protected];[email protected][email protected]*|D~
FA=GFnAGG|=7CL;HH7Bnz7==GFA~
BA?;}AzC;[email protected];D*[email protected]@;Dx78Ln=;
/|DFA=GFA7H7:[email protected]@7&#x-23A;&#x-21;&#x-21;&#x-318;H-2;':-;&#[email protected];&#[email protected];-2;甀;8;[email protected];r=;HF9
;:In:GCA=;H9B|[email protected]@[email protected]~
HFAC7HFAc9[email protected];[email protected]|7:GCI@;C
[email protected]*&#x-398;&#x-36G;&#x-26H;&#x-24F;&#x-289;&#x-23D;&#[email protected];&#x-38H;&#x-30F;&#x-23B;&#x-287;&#x-29L;&#x-45*;&#x-18;&#x-239;7FD:IAB/[email protected];[email protected]
:7zA*J7F7BDH9@;FAHn*7HF;B=D=;HG~
:G=;?GEAC=D[email protected]?AJ?;J;|7LA
@[email protected]nC;[email protected]�=GF[email protected]?;HF;BA=;
:7=9GBA7B|87CG=;F9}G=IE8DC?AJ~
?;J7B|8;BC;*LG=A&#x-29A;&#x-260;*G{G[email protected];[email protected]
8;@9G|7HF;[email protected]@7J7H87;GEc;H@;~
HFn|;GFy;c;[email protected]noG@;HFn|A=$L7~
[email protected]:7=GG8nF7J7A?=7L;H7BGFH7E|7~
=AFAA*7:[email protected]@IE8;HFn{GE@G|7~
C;F=AB7HF9z7=&#x-397;&#x-35=;&#x-370;7?7BABHG7:{ALJ7~
=7C7L
CG=;@@IE7:?78C;GF[email protected];@AG@G~
7F78ILBIB7C;L
W,(&1�94&1;24(6�39
3-;2,2/*1�)239:&1;([email protected]*'[email protected]*D
B6
^q [[qz [

�;..==
H=.)J*+:*.9-'*:J='
r|[email protected]B8GLDBHGc;{GC7�7CDF
@;L[email protected]7F7L*cF78;[email protected];D;8LAD
[email protected];GF:7=97G:GH|77EHFB78GL=GB~
H7EBG8縖&#x-49;{-2;G-2;h-3;ကnGI[email protected];GL*;r787A~
=7B*7|A8;DH9@;8;HFn{GGH8GCA8;[email protected]~
;8LGE}GB@GC7B7=9HFB7*|IF;GFHD7;?;F9
C;[email protected]@;F;[email protected];B@;|8;[email protected]7F~
HFn|[email protected]@;7=&#x-187;&#x=-24;[email protected][email protected]r787A~
=7Bn*[email protected]@7*&#x-237;&#[email protected];&#x-22G;&#x-16c;&#[email protected];&#x-177;&#x-24*;&#x-13;&#x-445;7877[email protected]@;HF87G~
@AD8;[email protected];8LGE}GB*A[email protected]8;H|7=;J;GF7~
HF;[email protected]cAH=7Lx;F7B*cF7:I?;HF;~
BAF9F;[email protected];AGJ7|8AH|G@A7B|8A~
?;CnL;F9HD8GCAF�Ax;F7BAJ8;zF
@GL;=nz87=9A
&;25?**3$5(,(;(4&?*)
'*&(@BD
|7=nc;GLI�8;[email protected];8LGE};LAr
�FA|AH9L;�D877F8;o;GFHD|[email protected]
[email protected];*?;[email protected];@@7J7B7=&#x-297;&#x-19=;&#x-210;7?IAC7~
[email protected]@7J7C7|[email protected]HFG|[email protected]8;?78G~
@ADMGJ7HG:G|8GCHF;BAF9**;FA
|AH9L;7F8;o;zFHD@;@;[email protected]8;H~
@7;8LGE}GB*BHGLHB7AL|87=ILHBD?;@~
@I�H[email protected]b8G8;FAF9HBD?9;8LAA
H[email protected]@[email protected]*@77H=;:AF9GG
HF;8;zFHDBHDcGHAnFA|8GCB;8AFG=9~
@IE|87HL7F8B}G=D�HIH;*FnFA|8D~
L;DnF;E;|[email protected]@I&#x-50;;&#x-53;&#x-292;&#x|-27;-24;&#x=-26;&#xn-27; -27;&#xG-26;&#[email protected];&#[email protected];&#xI-33;|AHGL*FnFAHA~
HFGL;BHDA&#x-60A;&#x-680;&#x-60A;&#x-680;[email protected]&#x-60A;&#x-680;|8G|DFHFBAE
nHF;@[email protected]|G8G|AHA*B|=7F9C7ncGF;
L;FG8A;[email protected]@[email protected]7|=;cAB;F9
|AH9L;HF7cA[email protected]|7=AF78J;@7B
8;[email protected];8LAAF7B|[email protected]|[email protected]@7G7~
8GFAcGHA=GJ7HG:G|8GCHF;BAF9*;7J7
�;8;FG8;|AH9L;|8A&#x-39F;&#x-28G;&#x-328;&#x-46;;&#x-37;&#x-292;&#x|-17; -21;&#xH-14; -18;&#xL-19;&#x;-16;&#x-26;|-1;ފ-; 7CAF@;ALD8;H~
@7;8LGE};A?[email protected]*7FA�7F}7BAL;~
FG8GE*:8;F9GB*[email protected]ACGFGE7B7FHc;~
HF=ABIEH=nc;EC;GF@;L[email protected]@G
F7=97|8GC|7=;J;F9H7CG8o;@AGFA&#x-297;&#x-29;&#x-266;&#x|-17;-15;&#xG-16; -16;&#x|-22;-14;&#x=-15;&#x;-16;&#xJ-11;&#x;-16;-17; -18;&#x-29;H7-;ʌ-;G8;&#x-31o;&#x-19;;&#[email protected]; -15;&#xG-2;‚-;ŏ-;ź-;℀|A~
HGL*@7A?;[email protected]B@A�r8GC;}Az
/[email protected];[email protected]m7HHAAC7HF;B~
[email protected];|;c;|AHGL*|7H=;@@I&#x-39;;&#x-42;&#x-497;&#x|A21;&#xH12G;L1;*-;Շ|;&#x-327;&#x-24H;&#x-19=;&#x-26;;&#[email protected];&#[email protected];&#x-28I;&#x-380;8;[email protected];8~
LGE};L7FA�87C�@IA?8;[email protected]�LGHFm7H~
HAAIA?@A�|8ABGCGLF7=97BICG8o~
A*C7HF;[email protected]8;[email protected]*cF7:I|7@AL
HG:G|8GCHF;BAF97:{nz;[email protected]|G8G~
|AHA[email protected]H;8LAGE
@A[email protected]FA|[email protected]@7HB7GEx78LG
r7F@;c;=7[email protected]A?@A�yFGL|G=97F
_L;DJ$O
�eODWAFFEEPFOGYFZOEIHIfODIDEYbcKYi
\b^FMIYPbGDEYFVKGSKnIXFMODWAKDMInOA
NPIZFAOEWEIJTjSKnDbSj_EFAb]OPbOUZFi
YFPbjEFXFOEIJI]IHKIAOMFDbHKIAEIJIDPFI
SO]KfnIIMF_EISOIjDHQJFPOQMFSOUVFANMFVHFi
SNO]IHKIAEIJIPDIXFGFYFnIXFSKJIHFADPIEI?
b7H=GF7EnHF7EcAB7Ex78Ln=I*|G8G~
oABGE*[email protected]*A8GB7=z}Az*H=GCnzF
@;8G;@AD@;:[email protected]@IGx78L;[email protected]
AB7=7AFn*HBD?;@@IGH|[email protected]|7~
H7:AEA|[email protected]@I�;8F7cGb7~
@[email protected]*cF7FAo;=7:I[email protected]8;?C8;o;~
z{GCGEHFB7B;F9@;8;[email protected];8LGE}GB
�AKTZISWXOSKEIJTSIMFHN_OHOjMFEFAN
_EFEbSIFDEKPOHZFPIYISSFDEOjKJIUSIISI
ZKQE KD_IEVKYEF_IVFEIREF]IGFZOHPXFYFZj
OJFMYOFEDNEDEPOOPHKDEONKSXHOfDVFXFVFYFHT
DFGYKSOHDTIXFKPEFYOEIEjVFEFYbfRISISOZHT
RIHFDESFDEOaYOEKSDVFfOAMIYOOOZHTAOYSFXF
EI_ISOTIIPSNEYISSIf]OUSO
KjkEFDMIRO\O_IDVKTFDFJISSFDEWSXHOOj
PbYKJFEKSSKTASFXFPIVFPFfEYKZOROIfjODEFYO_Ii
DVOAOOSKROFSKHWSbAOFDFJISSFDETAOKSXHO_KS
FPbjAF]IEJbEWFVK]IEIj_EFODEFYOIf
IgIZKSK\FYAKZNKHODEO_IDVFfAFSKYGOOjAFi
SKYGOOjFXYKSO_ISSFfSKYFZSbAMYIZDEKPOEIHWi
DEPFAjPYNVKGVFEFYFXFDFDYIZFEF_ISKUKVFSFZKi
EIHWSKTPHKDEWOSIVFEFYKTZFHTVFSEYFHTSKZ
PHKDEWQODMFHSOEIHWSFf
kEFjVFSI_SFjN]ISIAFSKYGOTjSIIZOSFPHKi
DEOIjKZPFIPHKDEOIjDVK]NTrFMKDSFIZPFIPHKi
DEOIjPHIVNgIISKEFHWVF_EFMYFfZISSbfFDi
DOIfMNEWFZOSSKZRKEOHIESIfJFYWJbAFSKYGKD
SKYFZFPHKDEOIAjUKVFS_OPnOfDTSIEFHWVFXOi
JIHWQZOSKDEOOjSFODEYKnSbAOODMbEKSOTAO
ZHTSKnIfYFZOSb
ZOSKDEOIfNAIYHKPFDDOOOOZITAFSKYi
GOOjEKOZITjVFEFYNQGFEIHOFDFJISSFNVYIMOEW
ZPKMFDHIZSOGYNDDVOGRKYTjSI]IHKPnOGMFZi
_OSOEWDTSIOUJI]SFDEOMFDENMKEIHWSFXFYKUPOEOT
XFDNZKYDEPISSbG\FYAjSI]IHKPnOGDJIYI_W
EFHWVFDOAPFHOUAOEIYAOSbjKGFEIPnOGFGYKi
SOEWjPF_EFJbEFSODEKHFjSIUbJHIAFDEWDNgIi
DEPKjEIDKAFZIY]KPOI
eYFPFUXHKnKEWSIUbJHIAFDEWjDKAFZIY]KPOTj
VKVPHKDEOaFXFANDEKSFPHISSFfjPFDVYInKEWEIFi
VYKEO_IDVNQEIFYOQ FDO\K^IHFRVFXFjMFPEFYTEW
NDEKAOWPKqOGFAOYFPKj_EF�RKYIfOVSTUIf
aFXPDIJIAIDEFMFDKZOSKMYIDEFHIDPFIAjKMFi
EFANRKYWNJFIDEIDEPFAMFZFJISPDIA_IHFPIVFAj
PHKDEWQ]IMFZFJISaFXN?jLkEFUSK_OHFSI
EFHWVFOEEOSKUKZVVFSRIMROO FKSSKj FKSi
SKjkEFUSK_OHFSKDOHFPKEWYIHOXOFUSFIDFUSKi
SOIjZKPSFN]IMIYI]OPnIIOMIYIYFDnIIEKVFI
MFSOAKSOIPHKDEO^AIDEFEFXFj_EFJbEPIYZFO
DMFVFfSFOEEOMFMNEOYI\FYAjNVKUKSSFANODEFi
YOIfjMFMNEOjSKVFEFYbfPDENMOHKFDDOTMYO
HIVDKSZYIjOPIDEOUKDFJFfSKYFZODEYKSNj
MFDHIZSOIZPKAFSKYGKPDENMOHOPJFYWJNDSKi
YFZFAODEYKSFfeFJIZbOGJbHOPYIAISSbAOj
MFPHIVnOIUKDFJFfYKUPIS_KSOIAFSKYGO_IDVFf
OZIOvuXFZjVKUKHFDWJbjAFXPbPIDEODEYKSN
SKEFYSNQZFYFXNjSFOkEFXFSIDHN_OHFDW KDFi
EYNZSO_IDEPFAOYSFIDSKYFZFARKYWSIMFnIHjK
MFDEKPOHDPFIfUKZK_IfPUTEWFJYKESFPbSN]ZISi
SbINDENMVOjPFDDEKSFPOEWDKAFZIY]KPOIKAFi
ZIY]KPOIMYFEOPFMFDEKPOHFDIJTSKYFZFPHKDEOQj
VKVDOHIPYK]ZIJSFfjFEVKUKHFDWFEMYOAOYISOT
OAOYSFfkPFHQROO
IHOXOFUSFIDFUSKSOIEIGjPVFAFSF]OHFjK
EKVOGJbHFSIAKHFjN]ISIAOYOHFDWDMHISIi
SOIAjPVFEFYFAFVKUKHKDWDKAKIYVFPWjOPVFi
EFYFIFSKPHIVHKPIYNQgOGoEFJbHFMHISISOI
]OPFXFZNGKPIYbAIYEPTgIfVFDSFDEWQFJYTZFPj
\FYAO\FYANHjVFEFYbAORIYVFPWMYOVYIMHTHKDW
VAFSKYGOOjDEKSFPOHKDWMYFDEbAIIFYN]OIA
;::6.;9869\=K&#x-40;;&#x-399;&#x-438;&#x-436;&#x-389;&#x-40-;A=-;AK-;B-;̈́=;=;..==
5*,9=/;,;:.A
BeODWAFOUFDDOOP[�5?6
IZKPSFMYOFJIUZIRIHFXFYTZKAIDESFDEIf
NZKHFDWMFJbPKEWPcKXSOEFXFYDVIO\YjGKYKVi
EIYOUNQgOGDEYFOEIHWDEPFOZFJb_NYNZbO
�XYKSZOFUSFDEW?YKJFEjTSIUSKQjSFMFHN_ISSbI
PMI_KEHISOTjXHKPSbAFJYKUFAjPFJHKDEOJbEFi
PFfjOAIHVOIZIEKHOPZFDEKEF_SFfDEIMISOFJYOi
DFPbPKQEMFHF]ISOIDFDEYFOEIHWDEPFAjNDHFPOT
EYNZKO]OUSODFDHKSSbGENZKDFPDIGVFSRFP
FDDOOVYIDEWTSOYKJF_OGm
I_IXFMIYI_ODHTEWPDIAOUPIDESbIRO\YbUKi
MKDFPYNZbOKDEYFSFAO_IDVOIRO\Yb]IPbi
MNDVKIIjSKAI_ISSbIMTEOHIESOAMHKSFAjNVKUbi
PKEWSKEFUSK_ISOIjVFEFYFIVFAANSODEbMYOZKQE
DEYFOEIHWDEPNcKXSOEFXFYDVKjSFTSIAFXNSI
MYOPIDEOSIJFHWnFfPbZIY]VOOXDEKEWOFZSFXF
MFMNHTYSFXF]NYSKHKMFZUKXFHFPVFA� FPbI/Fi
YFZK?ZHTEFXFj_EFJbFMODbPKIAFIASFQPZKHWi
SIfnIAIgIJFHIIVFSVYIESFMFZ_IYVSNHFMYTAF
KSIVZFEO_IDVFIGPKDEFPDEPFjVFEFYbANSKDO]Oi
PIEOZbnIEMYIDDKPFPDIGIIPOZKGOUKAKSOi
PKIEZFPIY_OPbGHQZIfBIDEWIgIEKVOI6ENZKj
VNZKkEFOASN]SFj_EFJbMFEFAFMTEWEKVOVYOi
_KEWFJ�kSENUOKUAI?jDVFEFYbAYKJF_OIOVYIi
DEWTSIjTVFJb�YPNEDTN_KDEPFPKEWPPIHOVFf
DEYFfVI?
^FEj_EFMOnIECkEFE]NYSKH
�/FYFZcKXSOEFXFYDVSKYKHIUKMYFIVEOYFPKS
SKJIYIXNYIVOTZ]OHbGZFAFPDFDEKPHTIEVPKYi
EKH[K]ZbfZFAFJDHN]OPKIEDPFOG]OHWRFPSI
EFHWVFVYFPKEWQOVYbnIfjSFOPDFROKHWSF
VNHWENYSFJbEFPFAFESFnISOO^VPKYEKHIFJi
IZOSISSbIZIEDVOITDHODOXYNnI_SbAODEFHOi
VKAOODENHWTAOjUKHOEbIDPIEFADEFHFPbIjMYFi
DEFYSbIVHNJbjNSOPIYAKXOjJKSODJKDDIfSKAOO
MYK_I_SbI[HNJORISEYKHWSKTDEFHFPKTPVK]i
ZFA]OHFAZFAI[YFAIZFAFPDFEZIHWSbAOVNGi
STAOjJNZNEPFUZPOXSNEbZFAKVFHHIVEOPSFXF
EOMK^UKAISVNGSOUZIDWPVK]ZFf]OHFfT_Ifi
VILnVK\MHOEKjSKVFEFYFfAF]SFXFEFPOEW
MOgNOUMFHN\KJYOVKEFPjMYFOUPFZOAbGZHT
PDIXFXFYFZKRISEYKHWSbAMOgIPbAVFAJOSKEFA
ISKZF_ODEOEWVKYEFnVNjYNJOEWVFEHIEbjAbEW
ATDFjMFEYFnOEWVNYORNjMK_VKEWYNVOPYbJWIf
_InNI[FEHIEKDXKYSOYFAVHKZIEDTSKkHIVEYOi
_IDVNQDVFPFYFZVNjPDEKPHTIEDTnEIMDIHW^
ZKHWSIfnIAMHOEVONJIYNEDT[K]ZbfJNZIEUKi
PEYKVKEWjN]OSKEWOFJIZKEWPDEFHFPFfJIZISi
SbIDIAIfSbIDEFHbDVFYO_SIPbAOMTESKAOSK
DVKEIYETGjNPIS_KSSbISKNXHKGOSOROKHKAOGFi
UTfVOjMFfZNEMFZDEIVHTSSbIVFHMKVOPANUIO
ZYIPSFDEIfODEKYFXFJbEK PZFAKGOSZOPOZNKi
HFPVNGSOOD_IUSNEjMYIPYKEOPnODWPNAbPKHWi
SbIVFASKEbDJIHbAOVK\IHWSbAODEISKAOjD
EIMHbAZNnIAEKAjXZIDEFTHKMHOEKFKYAOIf
_KfSOVFPOVKDEYQHW?
[KVPOZOEIYKfjZKOEFHWVFm
SKZFFEZKEWDMYKPIZHOPFDEWVFAANSODEKAj
_EFPDINDHFPOT]OUSOSKDEYFOEIHWDEPKG�XOXKSi
EFP?EKVFPbj_EFPFUAF]SFDEW�MFMKDEWPYKf?
_YIUPb_KfSFFJHIX_ISK
^VFSRIvXFZKjMFZKSSbAMYIDDbjPcKi
XSOEFXFYDVI]OHFuEDEYFOEIHIfUKPFZKXOXKSEK
OOGDIAIfTSPKYTXjMFZKSSbAEFf
]IMYIDDbjPXFYFZIFEVYbPKIEDT^qljYKJF_Of
NSOPIYDOEIEOEIGSOVNAb FPDIkEO�JHKXK?L
SKJNAKXIPFESIMYOVYKnISSKTZIfDEPOEIHWi
SFDEWm
[EFANPYIAISOjVFXZKTMFTPOHDTPcKXSOEFi
XFYDVIjMFJFHnIPOSVFANYKDMODKSOQASFXOI
�JHKXK?ZFH]SbJbHODEKEWPMFHSIFDTUKIAb
cI]ZNEIADKAbfPOZDEYFOEIHWDEPKjFVFEFYFAr
DEFHWVFMOnIEDTjDKAFQDPFIQPSInSFDEWQMYOi
PFZOHPSIZFNAISOI
^YKfFSI
 
PFVUKHK
/9 
'3 $'37$:?
#$:97
j
9 '$
SIDAFEYTSSSKVKVNQMFXFZNVHOAKEPkEFf
_KDEOYKHKPFFJgISIFEHO_KIEDTATXVFDEWQ
ORKNPDIGOUAN_ISSbIOXFHFZSbIKOSI
ANZYISFjLPcKXSOEFXFYDVIPDIMYOPFUSFIOSK
AIDEISO_IXFVNMOEWSIHWUTaIDMYIYbPSbISJIDi
VFSI_SbIUKVNMFYVOIZOSDEPISSFf]ZHOSOO
eFPIYEIPnODWPFUHIDEKSROOBa6
VFAMKSOTFEMYKPHTIEDTP�XFYFZ?�

?
'?
$7#$':
/6$/
jMYO
POZIVFEFYbG]NEVFDEKSFPOEDTMYOFZSFfAbDHOj
_EFPSOGUOAFPKHOYKJF_OIOOGDIAWOj_EFO
kEOGJKYKVFPSIGPKEKHFZHTPDIGOMYOGFZOHFDW
PAFYFUb]OEWPMKHKEVKG
^ZHOEIHWSbGOEgIESbGMFODVKGIZbSKnI
PSOAKSOIMYOPHIVHKXYFAKZSKTEFHMKMIYIZSIi
PUYK_SbAZIYIPTSSbAUZKSOIAVKUKHFDWj_EF
kEFJKSTLIZOSDEPISSKTSKuEbDT_]OEIHIf
eFMKDEWPSIIMF_EODFPIYnISSFSIPFUAF]SF F
UKEFSIMFZKHIVNVOSNHFDWPXHKUKJFHWnNgII
UZKSOIjMYKPZKEF]ISIUKVFS_ISSFIjLEIKEYjK
YTZFAVFHFDDKHWSbGYKUAIYFPDEYFISOILROYV
[KVPOZOEIjEFSVKTZF_YIUPb_KfSFDEOMFHOi
EOVKL�IDHOSIEGHIJKjEFZNnOXFHFZUYIHOi
gKAO?
KVFSIRjMFDFPIENPDEYI_SbGjPDTVKAMKSOT
FEMYKPOHKDWPAIDESNQ�`KJYOVN[NGSQ?jMFAIi
gKQgNQDTPSOUVFAZIYIPTSFAUZKSOODXYTUi
SbAOEIASbAOFVSKAO^F]OZKSOOFEVYbEOT
$$#' ?

^F_IYIZOnHOYKUXFPFYbFSIPbSFDOAF
EYNZSFA]OEWIjjFGYFSO_IDVFAXFHFZKSOOjFOUSNi
YTQgIfjSIMFDOHWSFfYKJFEIaFHWnOSDEPFVOSNi
HFDWSKDEYFfVNjMFZZKPnODWSKUKAKS_OPFIFMOi
DKSOIXKUIEaYFnISFJbHFSKHK]ISSFIGFUTfDEPFj
YKDMYFZKSFOANgIDEPFPSKZI]ZIj_EFSKSFPFA
AIDEIZIfDEPOEIHWSFDEYFOEDTSFPKT]OUSW[EF
UKGPKEOHDDFJFf]ISNOZIEIfjEFEZFnIHZFMFHi
SFXFFE_KTSOT 
9/3:
'7:O(::%7
' #$9
j
I
j
?
$:I
j
#
IGKEWFJYKESFSIEPFUi
AF]SFDEOjEVMYOUZInSIfZFYFXFPOUSISIHWUT
DkVFSFAOEWSKFJYKESbfMYFIUZjZKOMYFDEF
SIHWUTMFHN_OEWFJYKESFOUVFSEFYbjXZIYKJFEKi
InWjHO_SbGZFVNAISEFP
lKEKVOAOYKUXFPFYKAOMYFnHFPYIATZFFEi
VYbEOTDEFHFPFf^FnHOqIAISWjXYTUWjAKDDK
ANGjVKVKTEFFDEYKTPFSW/YTUSbIZIYIPTSSbI
DEFHbSKVFUHKGSDVKAIfVOOUSIFEIDKSSbGZFi
DFVKSWnI_IAMFHN_OEWEKHFS_OVSKFJIZjEYIi
JNIEDTZFJbEWMFDNZNLHF]VNOZIYIPTSbIEKi
YIHVOjFJHNMHISSbIjDMFZFUYOEIHWSbAUKMKGFAj
MHFGFPbAbENQIZKQEHOnWMFZUKHFXZPNG
YNJHIfjOHO_IXFHOJFOUZFVNAISEFPjOHOSFDOHWi
SbGPIgIfaFHWnOSDEPFFDEKPHTIEnKMVO
ZSKVFAFOADMNESOVKAjSIDAFEYTSKZHOS
.v
^q [[qz [
B6
q ^/l 
`KJkKP
VFAb.tVYNMSbGYKHWDVOGeYFAMYIZMYOTEOf
FJYKEOHODWVJODMFHVFANjJVFANjJMYF\DFPIEN
./:6Z;+*9=6J;Z;.+;Z;7869==96.A;(,)A=Y.;/
:*Z;B=Ye*:6./;+*99CY+/;:=B9;Eg=Ej='(K
DPFJF]ZISSbIP�/FZFPgOSNFDPFJF]ZISOTYKi
HKFE[FH_KVK?uOQHTOUejFSOPSFPW
JbHOPbUPKSbjTVFJbZHTYIXODEYKROOOFVFHF
tvvOUSOGPSFPWKYIDEFPKSF`KJUKPVFAbMYIZi
NMYI]ZKQEj_EFSIXFZFPKSOTYKJF_OGSKDEFHWVF
kZ=(6I
^EIVNgIAXFZNODMFHSTIEDTDFYFVKHIEOIHOi
EIYKENYSFfOFJgIDEPISSFfYKJFEb[[F_K
YIPDVFXFjHN_nIXFBMFFJgIANMYOUSKSOQ6USKi
EFVKYNDDVFXFVYIDEWTSDEPKOASFXFDEFYFSSIXFODi
DHIZFPKEIHTMYKPFPbGjkVFSFAO_IDVOGOJbEFPbG
FDFJISSFDEIfYNDDVFXFDIHK
[F_KYFPDVOfLSKYFZSOVZFAFUXKVFDEIf
qKVOAFSJbHP.XFZNjVFXZKSKMI_KEKHMIYi
PNQYKJFENFVYIDEWTSDEPIOMIYIDIHISOOjEKVOA
]IFDEKHDTOSbSIjVFXZKYKJFEKIESKZDFDEKPi
HISOIAMYFXYKAAbZHTOUN_ISOTQXFDHKPTSDVFXF
DIHKSFDEKHDT_N]ZbAAFZSFANAKYVDOUANjVFi
EFYbfPvGXFZKGEKVMHISOHOSEIHHOXISESNQ
PIYGNnVNYNDDVFQFJgIDEPKONPHIVASF]IDEPF
IXFDPIYDESOVFPjKMYFZFH]KHDPFQNXHNJHISSNQ
YKJFENSKZMFUSKSOIADHF]SbGMYFJHIAYNDDVFXF
DIHWDVFXFJbEKIUNHWEKEFAkEFXFOUN_ISOTJbHF
VYNMSFIODDHIZFPKSOI�NDDVKTJgOSK?jOUZKSi
SFIPvvXjNZFDEFISSFIMYIAOOOSKPDIXZK
NEPIYZOPnIIUKKPEFYFAYIMNEKROQUSKEFVKOUKi
gOESOVKFJgOSSFXFNDEYFfDEPKeFFEUbPKA[Ki
N\AKSKOZYN_ISbGjL�FSB[F_KYFPDVOf6L
MIYPFDEIMISSbfOjJbEWAF]IEjMIYPbfUSKEFVj
IDHOSIPDIfFJnOYSFfD\IYbSKYFZSFQFJb_i
SFXFMYKPKjEFPFPDTVFADHN_KIFJgOSSFUIAIHWi
SFXFMYKPK?�FSJFHIIj_IAVEFHOJFjVFAMIEISi
EISPPFMYFDKGSKYFZSFXFMYKPKOSKYFZSFQMYKi
PFDFUSKSOT?�FSXFPFYOEMYKPZNOEFHWVFMYKPi
ZNOSIUKPODOAFEEISZISROf?OEZ
^vXFZNSKMI_KEKSFODDHIZFPKSOI[
[F_KYFPFVFXFMFZUKXHKPOIA� KYFZSFIeYKPF?j
FDSFPKSSFISKDKAFDEFTEIHWSFfFJYKJFEVIAKEIi
YOKHFPUIADVOGDEKEODEO_IDVOGaQYFjFGPKEOPi
nOGGFUTfDEPKJFHIIj_IAvEbDT_FJgOSPDIG
YKfFSFPFDDOO[XFZNN[JbHOXFEFPb
MFDHIZNQgOIEYOEFAKIQVKMOEKHWSFXFODDHIi
ZFPKSOTFYNDDVFfFJgOSIjSFkEKYKJFEKN]ISI
AFEHKMFTPOEWDTPMI_KEOPDHIZDEPOISKDENMOPi
nOGMFEYTDISOf
ZSFPYIAISSFDYKJFEFfSKZYNDDVFfFJgOSFf
[[F_KYFPDVOfNPHIVKHDTDFROKHWSbAOEIi
FYOTAOjONSIXFDHF]OHKDWFYOXOSKHWSKTDGIAK
ODEFYO_IDVFXFMYFRIDDKjVKVYKUPOEOIRIHINDEYIAi
HISOfORIHIDFFJYKUSFDEIfjVKVFPNQFSDGIAKEOi
_IDVOFMNJHOVFPKHPXFZNPFDFJFAF_IYVI
BFVFHFvvDEY6jKUKEIAPMIYOFZD.MF
.XXXYKUPOPKHEN]IEIFYOQPYTZIDEKEIfj
MFTPOPnOGDTPYNDDVOGkAOXYKSEDVOG]NYSKHKG
PIHOVFj_EFAF]IEPbHOEWDTSIEFHWVFPUKJKi
DEFPVNjSFOPJFHIIDIYWIUSbIPbDENMHISOTYKi
JF_OG
.OQHTPcFDVPIPMKYEOfSbGVYNXKGDEKHF
OUPIDESFj_EF
.:68=J(*8D6,;A;J.;./*+*9*\=;f
9*()9CYB*./6IS:-�==&#x:;=0;:;=+6869CJ9;,;B=.f
(699C6*:6./C
YIDEFPKSSbIJNZEFJbPGFZOHO
PVYN]VOXYNUOSDVOGFFROKH\IZIYKHODEFPjMFZi
XFEFPHTPnOIKSEOVFAANSODEO_IDVOfMIYIPFYFEP
/YNUOOOJGKUOO
;J*:;+.A;,;
^.tXIANNZKHFDWDFYXKSOUFPKEWPeYKXI� Si
DEOENEYNDDVFfDIHWDVFfVNHWENYb?PVK_IDEPI
SKN_SFODDHIZFPKEIHWDVFXFN_YI]ZISOTjMYFDNgIi
DEPFPKPnOfSIZFHQOUKEIAPHOPnOfDTPL
� SDEOENEOUN_ISOTFDDOO?BSbSIEF]INMYKUZi
SISSbf6
OnISSbfAKEIYOKHWSFfMFZZIY]VOPeYKXIj
[[F_KYFPDVOfMIYISFDOEDPFQZITEIHWSFDEW
PaIHXYKZjXZISbSIMYIJbPKIEjUKSOAKTDVYFAi
SFIAIDEFJOJHOFEIVKYTPaIHXYKZDVFfeNJHO_i
SFfaOJHOFEIVI
MYODNgIfSINEFAOAFDEWQODKAFFEPIY]ISi
SFDEWQj[[F_KYFPDVOfOPDEIDSISSbGNDHFi
POTGDPFIXFJIHXYKZDVFQDNgIDEPFPKSOTMYFZFHi
]KIEFEZKPKEWDPFODOHbODDHIZFPKEIHWDVFfYKJFi
EIPOUJYKSSbGFJHKDETG^SKDEFTgIIPYIATN
SIXFXFEFPbVOUZKSOQZPIVSOXO 6PEFSF
AOUABtvvLuvvDEY6jXZIZKIEDTFJFDSFPKSOIEFQ
SFPFXFkEKMKYKUPOEOT_IHFPI_IDEPKjSKVFEFYFI
FSFZFH]SFPDENMOEWOVFEFYFIGKYKVEIYOUNIEDT
_IYEKAODPFJFZSFQOAOYSFXFMYIFJHKZKSOTBYIi
\FYAOUAK6MNEIAPDIFJgIfRIHIDFUSKEIHWOFDEOj
LO.6�FDDOT?BEKVFXF]IFJIAK6jXZIJNZIE
ZKSKDPFZVKOUKPIYnISOIPDIGMYIZnIDEPNQgOG
VFSVYIESbGODDHIZFPKSOfKPEFYKFYNDDVFADIHI
OVYIDEWTSDVFAAOYI IUKPODOAFFEkEFQQJOHTY
SIFDEKPHTIEDPFIfAbDHOFYXKSOUFPKEW�[NYD
SKN_SFXFOUN_ISOTFDDOO?OMYOPHI_WVYKJFEI
SFPFIMFVFHISOI
[KVOUZKSOIVSOXjEKVFYXKSOUKROTVNYDFP
FDEKQEDTMFVKPMYFIVEIMFFZSFfSO_EF]SFfjSF
PDIDOHWSFfMYO_OSI MFHSFXFFEDNEDEPOTNQJOi
HTYKAKEIYOKHWSbGDYIZDEP
eYIZPOZTPSbSInSIAXFZNMFPEFYISOIXFHFZK
SKSKnIfYFZOSIj[[F_KYFPDVOfOUZKHPFUi
UPKSOIP\FYAI�FEVYbEFXFMODWAKVNPIYN?j
OAIQgIQnOYFVOfMNJHORODEO_IDVOfOSEIYID
^FUUPKSOISIFJGFZOAFJbYKDMYFDEYKSOEWPDFEi
SIEbDT_kVUIAMHTYFPPMIYIPFZISKDIAWZIDTEW
TUbVFPjSFZHTkEFXFFMTEWEKVONQJOHTYKj]Oi
PNgIQSKSOgISDVFI]KHFPKSWIJOJHOFEIVKYTj
DYIZDEPSIFJYIEKIEDTOSOFEVNZKMFAFgOMFVKi
AIDESIMYIZPOZOEDT
^DPTUODQJOHIIAMF]IHKIAQJOHTYNFDNgIi
DEPOEWDPFOAI_EbFJOUZKSOODPFOGEYNZFPO
MYOPIDEOPFDNgIDEPHISOIMYFIVEFJFYXKSOUKi
ROO�[NYDFPOUN_ISOTFDDOO?
&I 4 J
^bnHKOUMI_KEO
**.6

SQP!Q
LP(?lG
m$./;:=K;89;,;A:6./)K9=9*&
5W*:/=9CA:;+*+;IZ;:)ZC-,96/699;,;:-..A;,;A:6./)K9./+*.A;JJ-9=./=B6.A;I
8=A/*/-:;I6.)8;Y;8;/=�8*9=K;I86/9*;886:7A-+9-/:=:;..=I.A;I;(=/=B6.A;I
:*Z;/C=Z;:)ZC
ISKuV_BuKAIYRISEFPjvZOSKYFPj.vHIPKjt\Yj}uvUH6
F8G:7B;@ADLA7:8;{;F9HD
( %!  *R!`T*%! "ZU)^k Q "v 
mno pqr!
KLMNM
/
"shtu! jqtr!oj

vtjqtj
O
w
*
gxj"t
a*
qr!"xj
p
nst"jpjsy z!"

{!th! jt!RYE-?

j g|

j}j~!~j
/*
wDpt!"``
" !"tuih!"!j jtj"h!|jj~"w ujh!tj_bbSaUn__US_
0(B6
^q [[qz [

=AH9[email protected]=HDDBHG=9H7LLGC|[email protected]
|7H=G|G8GBD?A*;@;C8nJ7E[email protected]*H7:8;B
|[email protected]HA=I*@7c9znG=@;[email protected]~
[email protected]HF;@}AzA=A}[email protected][email protected]|7H7~
BGF7B;=O/rI*F7B;8A{*|87HAFGH97:7F~
|8;BGBJ787C*H;?;=[email protected][email protected]*;F7A
FnFB;H@;ECnFA|[email protected];F?;BHGLA
BGC9@GnJ=DCA9
J(4-;*�&1?,-.27*@D-2&2.(442?'-,
1*:[email protected]1-?-6D?-?-9,-4�K(.86-??242
?,[email protected]
:78;n
zo;D7=&#x-397;&#x-29=;&#x-310;[email protected]|87B7~
CDF[email protected]H;:7F;[email protected]|78DC7L*?;:7FDH9
F7=977F7L*cF7:IH7:8;F9-16;&#x-66;-1;䣱霣&#xL29*;&#x-15;Œ-1;߷-;!:I;&#x-26;&#x-92H;&#x-147;&#x-19:;&#x-148;&#x-15;;&#x-16F;&#x-179;&#x-18;&#x-166;=G:AH=zcA~
[email protected]C=DHG:DrIG?o;zFB|7=GB#c;H
nF8;*H_C7�|8G8IB;zF8;:7Fn@7H=n~
c;zo;8I*;BWc;H[email protected]7FCI�;zFA?;~
;@cAB;zF8;:7FnB#c;HBGcG8;rH7B
�7?;�oG8;:7F;zFC7^+Uc;HBGcG8;
L,(5'*&-4*9*5*,(?1*;8'2&(6�[email protected]=
A,241=&2;(,K(4424(',*34-M1&9 L271*
;&(&(6�&?*('-,1*:F8

;,(5*1(6*D&-.2
1-/4*?**21?,818(4-K*;,-+*D-[email protected]&2
@26�F8

&'62K�.-45*18*)=6*+-48
N&6*/(*(&1�*&?6M7(4*9D12569&;2(:
.(32'-&42&1*24*526/48@267-�1D?-?3-
'=+-448(D*6**11*3-.26�K*4&1;[email protected] L,*
4-&129C(@;,-/5([email protected]2142K(4**?,(
&1�94&1;-?'-,1***,-.27*@D=.2,?-=,2
/-94([email protected](442.=5(1&2,;-4-
:78D{GEHD
H@;LA[email protected]
6+;('\=;99*K�*A;99;./)
mGB7=z}[email protected]@;D?;[email protected]@7HF9DB=DGFHD
HGEc;HH;L7E[email protected]FGL7EH7BGFH7E|G~
c;FA7BGF7L;[email protected]�7LAHH;87B7~
z?;mA?C;@7W[email protected]HJ|7HF;@7B~
[email protected]*B7F787L|8GC=;J;GFHD|8;BAFG=9~
HFB;L[email protected]�A;[email protected]@I�8GH|n:=A*
78J;@;L|87n8;Fn8IA8;GBILy7:=;HF~
@IL$AH|7=7L;L|8AB=G;F9HF87J7E
[email protected]@7HFA[email protected]@I�=A}B7BHG�
H=nc;D�@;8n[email protected]|8;BF8nCD{A�HDr
|7HF;@[email protected]|[email protected]H=nc;AF;7~
BI�@;8n[email protected]zC;B�7CDFO@;[email protected]
F8;x7B8;EAH|7=7L;LAAHG=9H7BGF;LA
BHBD?AH|87B7CALILAHG=9H7&#x-397;&#x-40;&#x-200;7?;L~
|;@ADLA*@;[email protected]FBG8CI�?;C;@AEA
8;Hn=;cAB;@AG*@;8n[email protected]BI:[email protected]
|8;[email protected]AC8nJA�78J;@7B7=&#x-347;&#x-29=;&#x-260;7?7B*
|[email protected]8;H|[email protected]A�ALn{G~
HFB7L*�A[email protected]@ILAH8GCHFB;LA*[email protected]~
@7EBA�|7=9?7B;@AG?GL=GEA|[email protected]~
@AG@GC7|nHFALI�|8AGL7B7L;@C7B;@AD
87LGF7J7|7|;[email protected][email protected]C;@|8A~
;?O7:GH|GcAF9HnCnA|87n8;Fn8GBHD~
cGHnz|7L7{9Bn8G|[email protected]8GB7=z}A~
[email protected]@7E?;[email protected]@7HFAA|7H=GC7B;[email protected]|87~
B7CAF9B[email protected]n;?;@AD|;8FAA
2&1,2
/-:K(:21;(1&1;(442&1*[email protected]@=4*&12;
?;
L;=GEnz|7|IFn@;8n[email protected]?;[email protected]
rHBD?AHFAL|7HF;@[email protected]@;
HF8;@A};�H7BGFHA&#x-39A;&#x-420;J;?GF[email protected]@7@;~
c;=A|Gc;F;F9HDo;=7:I[email protected]*8;:7~
cA�AH|G}A;=AHF7B@;|[email protected]@ADLGHF~
@I�B=;HFGE@A8AHnzF;[email protected]|7=~
@7J7:GH|8;BAD@;[email protected]A@G7J8;@[email protected]~
@7J7H;L7n|8;BHFB;[email protected]&#x-23A;&#x-360;H;~
L7Cn87B7=�[email protected][email protected];=/8;[email protected];DG~
[email protected]yAz=9HAE@7LG8$H77:{;GF*;@;
:[email protected];8;L787B;[email protected]@HAE8;[email protected]$*
H7:8;BGJ7BHGJ7=A9F8A|nC;�=G:;*
:I=7@;[email protected]FBG8C7G?;C;@AGHC;F9
d^|nC7B�=G:;;|87FGHFI8;L787B;
|8GCHGC;FG=9HG=9H7BGF;n=;7B?;DBA=O
/;|AAH9B7=&#x-347;&#x-24=;&#x-310;7?*@A[email protected][email protected];@G
B7?9LnG|7L7J=;Ao;=7:;8;E|87n
878nn7Bn*7F78IEC;=F7FoGH7BGFO
/;|AAH9B7=&#x-397;&#x-29=;&#x-310;7?*BHHFG:D[email protected]
r/b8;BCG7FJ7;BJnHF;|7LG{[email protected];
o;=7:;@G7GJ7A7=;GB;@;CGEHFBAD
[email protected]8;EAH|7=7L;AoGJ787CH7J7
8;D*7F78IEC;=HG=9H7BGF;L?;C;@AG
BIDBAF9;[email protected]:7=9Gn=;}7?;oA~
[email protected]��7?DEHFBb7H=GF;7ECA8GFABI
|7@G7F78ILHG=9H7BGF;L8;[email protected];n=;7B
7;?;=7H9_|87}7:{GLncAH=n&#x-123;&#x-26;g:{;&#xG-13;&#xLn-;恬&#x-53A;&#x-57H;&#x-40=;&#x-52n;&#x-53;&#x-339;7~
?DEHFBrHGL?;[email protected]@ILB/n=;A|7~
F7L:I=AC;@IFBG8CIG?;C;@AD|7B7GL
BAC;L?;J7F7B7A7=;GBC;=GG8;HH;~
?IB;GF7F7L*cF7/8n7B7CAFG=DLFG8&#x-187;&#x-14B;&#x-177;&#x-14C;&#x-16A;&#x-21F;&#x-12G;&#x-16=;&#x-21D;&#x-20L;&#x-24;&#x-445;-28;&#xG-37;-41;;
@7BH7J7HG=9H7BGF;@AcGJ7@GHF7AFB78~
B;F9HD@7c9zBC7L=z:7J7J8;oC;@[email protected];A
7F7:8;F9:G?BHDA&#x-60A;&#x-680;8;H|AH7BH*cF7?;~
:=;J78;HHnCAFHDO=7;C9*L;H=7*DE};*
G8HF9AFC7=�[email protected]@GBIHFn|;zF
7F8IF7|87FABF-28;&#xI-12;-12;-1;'|-;ជ&#x-18F;&#x-12A;&#x-15B;&#x-12;&#x-118;-2;ᨀAA?CGB;FG=9HFB*;G|~
cnFHD|7nJ=;L
G=GJcGA8;:7cAL/[email protected]@J8b8;BC;
7F^Az=D|7LG{;GFo;=7:n8;:[email protected]}I
x;:8AA/b87L7CGoC;BF;87EmnHHG*
nC8DB}GB7Er|7LG{[email protected]L;J;[email protected];[email protected]
F87H|A8F;HF;=|87B;=AB;F9HD|7=m;:7F~
@AAF;878nHH7J7J78H7BGF;@G|8ACnL;~
=A@AcGJ7=ncG*;BIHG=AF98;:[email protected]}n
nC8DB}GBn*cF7:IGGB;8FA8n?;@DF9|7C
L;J;[email protected];|87H9:nnC8DB}GB7E@GBI~
[email protected]GGA?B;8FA8I*LA=A}GEHAE
[email protected][email protected]=O/G8;?J7B;8AB;F9
/IB;HBI[email protected]*;H7:;n*|7CFBG8~
CA=|8AHnFHFBnz|{E|8GCHF;BAFG=9[email protected]
F87H|A8F;*LAF8AGB
/[email protected];D[email protected];Az=D|G~
c;F;GFo;=7:nJ8n||I8;:7cA�J7HnC;8~
[email protected]@7E7:[email protected]x;:8AABCGHHG*7F7
B6

 

 
QHWPXNDE
.X
TP!!"
 
!"HQ


!PXQ4

LSNHOj
MFYWMKVFHGFFSOVFS
@ 1
IPFHQROFSSKTUKVFSSFDEW


XYKJHISSKTZIYIPST
/

FDDOTOVYIDEWTSDEPF
5678-9*:;89;6;(;769=6

 
K6[FSIRYIMKYKROf
J6[FS\IYISROTSFYKUFYN]ISOQ
P6^FDEF_SKTPYFMK
.
 13
/IYAKSOTSKYKDSNEWO
`IHWIEFS
  
^IDIHbF�[YIDEFDi
DOO?cFSKYGOTOHOYIDMNJHOVKd
�;..==
! "A$
eODWAKP[YKDSNQKYAOQ
%
FPIEIVKTZIfDEPOEIHWSFDEW
PFZVKDFFJgISOfKXISEDEPK�[YIDEYFDD?
hJOHIf[[F_KYFSIVFXF
KFJHTdjVI
[FYYIDMFSZISROTOUFDDOO cKXSOEFXFYDV
T )TTTTTTwTTTTTTTTwTTTTTTTT+TTT^KKKKKKKKKKKKKKKKTTTTTTT/TTTTTTKKTTTTTTTwTT
J6./;Y(6Z*U-(=
$%&'()*
@;7=&#x-187;&#x=-19;[email protected][email protected]y;
F78oGHFBnz{G|AH;=AH7BGFHAGJ;?GFI
B7B8GLD|[email protected]7L|;@AA|77=
=GFABA?;}AA$*FG|G89[email protected]/:7D~
LA@;F7LoG[email protected]b8A=7B8GLD
n:78An87o;DB7FHF7=9oC;@@IE
n87o;E|8A�7CAFHD7�8;@DF97F[email protected]*
7F78IG[email protected]@I7J78;HHL;F8AB;F9*;
HB7z[email protected];[email protected]*;B7BHG@G/7==G
[email protected]H7:[email protected]@7HF9*HC;B;GLnzJ7Hn~
C;8HFBnB|78DCG7:D?;@@7HFA|7|[email protected]~
[email protected]}[email protected];L;*[email protected]BHDcG~
HA/H;:7FA8nzF|8GC|AH;@ADB=;HFA*
BHDcGHA/[email protected];zF7F8;:7FI|77=~
[email protected]n:78Gr7FcF78;HH;?IB;GF
|;8FAG}7L;@[email protected]*8;HH;?7F7~
87J7LI@AoG|87B7CAL*7F78IEGCB;oA~
BILn:8;=HDA?7=&#x-297;&#x-29=;&#x-310;7?;*7:[email protected][email protected]
[email protected]7:D?;[email protected]8;:7FGO/:78n
n87o;D7=&#x-187;&#x-24=;&#x-260;[email protected]|87B7CDF[email protected]H;:7
F;[email protected]|78DC7L*?;:7FDH9F7=977F7L*
cF7:In:8;F9�=G:[email protected]C=DHG~
:Db8GC|AH;@ADACA8GFABI|7HG=9~
H7Ln[email protected]HGBG8@AcF7@H|[email protected];zFHD
r8G?n=9F;FG�=G:=GoAF@;|7=D�@Gn:~
8;@@IEAJA:@GFF7JC;*|8A[email protected]@G~
H|7H7:@7HFAJ7HnC;8HFB;7:GH|GcAF9n:78~
n&#x-55n;&#x-53;&#x-308;=G:;*[email protected]|8AHFn|;zFGJ7[email protected]~
CABACn;[email protected]8;H|[email protected]b87HF7
8;B:A8;zFGJ7|7A?:;LALG=zFGJ7@;
/[email protected]�[email protected]};�rHGF7H7BGFHALA
J;?GF;LA[email protected]@G[email protected];cG*;H;:7F;~
oGL*B8GCAFG=9HFB7LAJ8;:Go7L7=&#x-557;&#x-45=;&#x-520;7?~
@7J7[email protected]r8GHF[email protected]oG|8;~
[email protected];@AA
+,-.(/

012,-32,(4*(*)
(5*426*748))239:&1;
*
-;2,2;&1;2

21
491*(=,2/-942*)'269)
[email protected]
:78GFHDBHGLAGLnC7HFn|@ILAH8GCHFB;LA
HB=;HF9z*@;[email protected]@7?;[email protected];BGEGJ7B
7=&#x-237;&#x-14=;&#x-150;7?IAJ8;:AFG=9HA7:7:8;BGEGJ7A
H:A8;z{GE;[email protected]@7;*
*5(1$.2,�.-
4-?26)[email protected]A,241(B
rF7E:789:G:7=9~
GBA;L|8A&#x;L-;։|;&#x-178;&#x-15A;&#x-150;7CAFHD@G=GJ7[email protected]~
HFB7noG7CG8o;=7[email protected][email protected];[email protected]|7~
:GCnO[email protected]BIBG=7A?:7D:=Ao;EAG7L~
[email protected]HA=I[email protected]|;8FAE}IA
7LH7L7=9}I@G8AHnzF;[email protected]BIHFn~
|;F9|87FAB[email protected];L|8A&#x-508;&#x-52G;&#x-37H;&#x-35F;&#x-399;&#x-34D;&#[email protected];&#x-49H;&#x-40F;&#x-33B;&#x-39;;&#x-42;&#x-24;&#x-308;vL;f-;ʒ|;&#x-228;&#x-15A;&#x-150;7CAFHD
A=AHF;F9|;[email protected][email protected]*A=AL7=~
c;@;:=zC;F9*;[email protected]|87B7CDF
HB7z/H;L7?;{AFn/b7cFABHGHG=9HAG
|;8FAE}IB8GCAFG=A*H;:7F;[email protected]A
7F8IFIG@;AB8;JA*;7LH7L7=9}I
H|=79:;@CAFIA�n=AJ;@IH=AoGA
7HF9[email protected]*F7C=DHB7GE:G?7|;[email protected]~
HFA[email protected][email protected]L7=c;F9*;?;|nJ;@@IG*
B6
^q [[qz [

@AG7F/[email protected]@7HFA?;[email protected]A|G8G~
HL7F8[email protected]�J8;@A}*@7B7GFAF8G~
:7B;@AD:I=A[email protected]GoCn8;z
}AGED@J=AGE@;[email protected]@}AA:I=7
B7HHF;@[email protected]F7/[email protected]H7J=;HAG*
7F787GBHB7GB8GLD|8ABG=7H7?C;@Az
@F;@FI?7=A87B;@@ILA7;?;=AH9.G8~
L;@ADAF;=AD*AF7B[email protected];[email protected]HFG~
|[email protected]@;C7|8A|AH;F9@;=AcAzB�FAJ7~
HnC;8HFB;�|8;BAFG=9HFB*B8;oCG:@I�CG~
L78;FAcGH7LnCn&#x-277;&#x-14L;&#x-24n;&#x-16;&#x-445; -59;&#xn-53;n7HF;[email protected]B87|I
.[FS\IYISROTMFFXYKSO_ISOQPFFYNi
]ISOf
[email protected]:=;J7|[email protected]?;[email protected]=;H9C8n~
J;D[email protected];[email protected];D[email protected]@}AD*?;HGC;B~
;D[email protected]LGHD}GBB[email protected]A?;@AL;B~
;DHDB7|87H7L7:7J8;@[email protected]B778n~
[email protected]b7H=G[email protected]@I�LncAFG=9~
@I�|[email protected]*|G8GJ7B787BAH7BG{;@AE*
[email protected]@}AD:7=9[email protected]d|87FAB
y.G8L;@ADAm$|8A^B7?CG8o;BA�~
HDyF;=AD*[email protected]*BHF8AD*67=J;8AD*
AF;E*xJ;@AHF;@*=:;@AD$|[email protected]=;
8G?7=z}AzcG�7H=7B;}7J7[email protected];[email protected]
G=C8;[email protected];LIH=F7E8G?7=z}AA
HB7CAFHDF7Ln*cF7CG8o;BIH7J=;HA~
=AH97F;?;F9HD7FJ;?7B7EA:;FG8A7=7~
JAcGH7E[email protected][email protected]F;7GoG|7HF;~
@[email protected]:I=7|[email protected]G{GB_#J7Cn*
cF7@AH7=97@7|7LG;=7.G8L;@AAB
WJ7Cn|[email protected]J;?I$*C;=GG|7HF;~
@7BA=A@7F7=97|[email protected]}A|A;[email protected]
7J8;@AcAF9FDoG=nz;8FA==G8AzAF;@~
A*?;FGL8GA=A?;|8GFAF9B7?Cn@nz
:7L:;8CA87Bn@;[email protected]@I&#xn-4;&#[email protected];8-;&H-;$G-;&=-;1G-;&#[email protected];&#[email protected];3I-;䌀LGHFb7H=GC~
@GGF8G:7B;@AGDB=DGFHD8;[email protected]@G7|8G~
[email protected]@ILABGH9L;[email protected][email protected]*cF7:I
[email protected]L7J=7[email protected]|[email protected]B7
B8GLD[email protected]87LGF7J7*8;@}AD?;D~
BA=;*cF7[email protected];H7J=;;GFHD@;FnLG8n
=A9|8AnH=7BAAnHF;@[email protected]LGoCn~
@;[email protected][email protected]=D@;CJ8;oC;@H7E;BA~
;}AGE*|87FABcGJ7@[email protected]B7?8;o;=;
.G8L;@AD
[email protected]@}ADG{G@G?;[email protected]@;A
[email protected][email protected];B7?7:@7BAF9HB7A8;:7FI*
:IF9L7oGFF7JC;*7:HF;@7B;:nCGF:7=GG
:=;J7|[email protected]r7|8GACGL;J7JAcGHAL
[email protected][email protected];*BHGCG8o;BI*
BG=AAGAL;=IG*[email protected]@7&#x-298;&#x-25G;&#[email protected];&#[email protected];&#x-287;&#x-24;&#x-418;7FDFH78;~
FAF9FDoG=7G:8GLD[email protected]*A@GA�
[email protected];*cF7B@;HF7D{GGB8GLD*:=;J7C;8D
:7=9GBA?LnH[email protected][email protected]*[email protected]~
z{GLn@;}[email protected];=A?LnHC8nJ7E*7H=;:~
[email protected]CGL78;FAcGH7J7A=A:G8;[email protected]
�;HF8GF9GE*B87|;HF7AF:=AoG
[email protected]*cGLLA8nGF@A;A&#x-44A;&#x-520;[email protected]~
@AE*cF7GH=A:IBm7HHAAHn{GHFB7B;=7
CGL78;FAcGH7G|8;BAFG=9HFB7*?;:7FAB~
GGHD7@;}[email protected];[email protected]�[email protected];�*;@G7
LA87B7E8GB7=z}AA*F7|87:=GL;H78;~
{[email protected][email protected]:I=;:I8;?8G[email protected];
nC;H78GGA=GJcG
^FDEF_SKTPYFMK
n8}AD*@;[email protected]}*BHFn|A=;BMAJn;~
}AE7=J7GB8GLDFn8G}7G|8;BAFG=9~
HFB77F;?IB;=7H9|[email protected]MAJA;~
}AE*B[email protected];[email protected]HFG|[email protected]|7CC;B=G~
@AGLH7BGFH7J7|8;BAFG=9HFB;*7F787G*
;[email protected]*[email protected][email protected];87C~
@7Ln|;8=;[email protected]H@GH8IB;GL7EB8;o~
CG:@7HF9zA@G|G8GHF;GF|IF;F9HDH7~
?C;F9:=7J7HnC;8HFB*@GB&#x-13;&#x-697;&#xJ-21;-29;&#xH-24;&#xn-27; -22;&#x;-26;-36;&#xH-19;-28; -23;&#x*-18;&#x-77;&#[email protected];&#xG16;&#x-697; -33;7CD{A&#x-13;&#x-697;&#xJ-21;-29;&#xH-24;&#xn-27; -22;&#x;-26;-36;&#xH-19;-28; -23;&#x*-18;&#x-77;&#[email protected];&#xG16;&#x-697; -33;B
MAJn7J=;HAGn8}AA7:[email protected]cA~
HF7[email protected];@H7BILAH77:8;[email protected]n8~
}AD@noC;GFHDB[email protected];@@I�?;EL;�*A
GE:I=7C;@7|[email protected]*cF7@;?;ELI[email protected];
L7oGF8;HcAFIB;F9F7=97|8AnH=7BAA
B�[email protected]BMAJnn8G}7G|8;BAFG=9~
HFB7|IF;=7H9|7=ncAF9|[email protected]@7GLGHF7
B7BGFGMAJA;}AE*@7BF7LGE:I=7
7F;?;@7*An8}AA@AcGJ7@G7HF;B;=7H9*
;H7J=;HAF9HDb8;BC;*B&#x-55;&#x-518;&#xH-24;-40;&#xJ-26;&#x=-37;&#x;-32;&#xH-24; -42;-33; -28;&#xH-30; -36;&#x-18;&#x-57;-1;˜-2;�-1;Ƽ-;-;*;&#x-553; -39;7CDBMAJn*
n8}AD?;DBA=;*cF7@G|[email protected];GF@;HG~
:D7:D?;FG=9HFB;nc;HFB7B;F9BH7BLGHF~
@I�[email protected]@I�CGEHFBAD�MAJA|87FAB
J7HnC;8HFB;*7F787G@;8nAFLA8;7G
?;[email protected]*@[email protected]@@7*BIFG;GFA?HG~
[email protected]C7J7B78;*Hn{GHFBnz{GJ7LGoCn
n8}AGEAm
GoCnmAb7=9GE|7C|AH;@C7~
J7B787@[email protected];|;[email protected]*7F787Ln|8GCGHF~
B7B;=A|G8GJ7B78I*[email protected]AGHD@GH7=97
=GF[email protected]B77:{GHG|FAcGHA[email protected]~
HD}[email protected]@7HFA|7C7:@&#x-23;&#x-418;&#x}G-1;&#[email protected]@-;ķH;-13; -6;U|7;ះ:@;I0;IC7J7B787B*@7B
C;@@7LH=nc;G@;C7G{GALGF9BBACn*cF7
|7C|AH;@AG@GDB=DGFHD[email protected];[email protected]
7J7B78:nCGF8;FAxA}A87B;@b7=9GE
F7=97BF7LH=nc;G*GH=Am?;=zcAF
|7C7:@IEoGC7J7B78H[email protected]@7E[email protected]~
}GEb7=9A[email protected]7BGFH78n~
[email protected]oG|G8GJ7B78I|7;B|G8GC@G
|7CBAJ;zFHD*F;;[email protected]F8G:nzF*
cF7:I7B|8;BAFG=9HFB7|[email protected];=7?;~
�B;F[email protected]6GHH;8;:AA*@;cF77~
HB;@GH7J=;;GFHD
;|;8=;[email protected]&#x-23A;&#x-260;BI:78&#x-23A;&#x-260;;B[email protected]
?,(&1�94&?-9'-,1*925(,/-6-2+,[email protected]=M
'2.(5=D
|7=ncAB__CG|nF;FHA&#x-39A;&#x-420;LGHFA?
7:{GJ77=AcGHFB;^;|87=I&#x-397;&#x-35=;&#x-42A;&#x-42c;&#x-38G;&#x-32H;&#x-30F;&#x-33B;&#x-28;;&#x-37;&#x-418;&#x-26;&#x^-32;&#x-32;&#x-18;&#x-44;Ԓ74;4&#x-371;&#x|-11;‡-;=I;&#x-170;BI~
:7�8;*|87AH�7CABA�B;FL7HxG8G|8;~
[email protected]@7J7C;[email protected]*|;8FAD|87~
BG=;BHGJ7_CG|nF;F7B*FG|G89B=;HF9
[email protected];�|G8G7CAFB8nA[email protected]|;8~
FAA*|8GCHF;B=Dz{GE[email protected]|8G7:=;~
C;z{GJ7=;HH;@;[email protected]
H6 Z-1-,*42;
t
^q [[qz [
B6
XZISKGFZTEDTPKnODMODVOjSFFERNDVKUKHOj_EF
SKSIEYNZFDMFDFJSbGZKZOALSKEIJTOSKDEKi
YNGNjSFEFHWVFMF.vvXYKAFERKPbEKgOHO
PDIZFVNAISEbCMYKPVNIANPbZKHOPVYNXIjP
EFAj_EFEKVFfEFSKGFZOEDTEKAEFDEKVFXFEF
PYIAISOjSFDIAWTSINVKUKSKOJFHWnISO_IXF?
;=7:I@;@G;n8;[email protected]A@G|[email protected]
BIC;cn|7H7:AE|7BF78DzFHDABC8nJA�
|AH9L;�b8A7HF87E@noCGB[email protected];�*FA
?;CG8oABBIC;cG[email protected]7H7:[email protected]@7FD~
oG=77F8;o;F9HD@;�7:{AA:G?F7J7FD~
oG=I�nH=7BAD�[email protected]r7F;7F8;o;~
GFHDF;[email protected];[email protected]BC8nJ7L|AH9LGO
�IUZOHUKZISWXKAOeFHN_OHUK
CD
AIi
DTRKZPIEYIEOjEIttYNJHTjVFEFYbIUKEYKEOH
SKMFVNMVNZHTDIAWO^KSWVIVNMOHVFDEQAMFi
HNDNVFSSbfUK..YNJHTjcKEYISIVNMOHMFHNJFi
EOSVOUKYNJO_NHVOUK.YNJjOUIVNMOH
MFHNJFEOSVOUKYNJjKEIJIJYKEKPIHOfjPbi
DHKEWTSIAFXNj^CPOZNEFXFj_EFEbDKAUSKInW
LFSONSKDFZIEbMHFGF^GFHFZSNQMFXFZN
PbfEOSIP_IA?
H7:[email protected]@7D877F8;o;GFHD@noC;B
[email protected];�A7:{AGnH=7BAD[email protected]BH=GCn~
z{GL|AH9LG[email protected]8;[email protected];8LGE};HB7~
GLnLnonbAH9L7F7@;HF7=97D87*
cF7|8AB7onGJ7|[email protected]
�FYFXFfAN]ISIVIf_KDASIMHFGFFEEFXFj
_EFSIEZISIXSOVFMIfVOK]ISISK_EFPbi
VNMOEWMODWAKjKEIG.vYNJSIZKQE IUSKQj
FEZKZNEOHOSIEjKTN]IZFH]SKHQZTAuYNJj
YNJHTP [j.YNJUKMODWAKqbMODKHj_EF
VYKDSFKYAIfDVOIMODWAKZFH]SbPbZKPKEWJIDi
MHKESFjKDAISTJIYNEZISWXO
[FXZKMYOnHKMInVFAOUXFYFZKjEFDbSSI
NUSKHAISTeFEFAFSUKJFHIHOMYFJFHIH..ZSTj
_NEWSINAIY]ISKZFDITEWjKFSJFHIIEeFi
EFADYKUNSKUSK_OHOAISTDEYTMVFfZFEYKVEFYKj
KDbSKTPTDHOFEZKHKeFEFATZSIfPKYOHKj
MFEFAXFPFYQ �TZFAFfMFfZN?jLXFPFYTE�GHIi
JKSIZKZOA?PUTHKjZKONIGKHK^UTHKDbSK
OUTDHIfOMFSIDHKIXFSKYNVKGP AN_ISWT
]ITMIYI]OHKmEIJIMFXKZKQOUKMHK_NMFi
_IANZYNXOISIYKJFEKQEjKGHIJMFHN_KQEd
MFHN_OHKYNJZISIXjKANVOSIZKQEcOYFSj
AOHOROFSIYFADHN]OE GFJN_KQEZPK_KDKP
ZISWNVKMYODHKHMODWAFj_EFDKZOHOVKYEFni
VNO_EFFSPIYSIEDTSKUKZZK\YFSKMFHNi
_OHOMODWAFLFSPVFHGFUI^DEIMWNIGKHO
.KMYIHTjKDITEW.uAKTIgISIVFS_OHOZSIf
TMKGKHKj.ZSTMKDHKjKDIf_KDSKFXFYFZIYKi
JFEKQMF_IANASIMODWAKZFMHKESbIjNAIST
SIEZISIXOSIUK_EFMODWAKPbVNMOEWdqbGHFi
MF_Oj_EFJbSKAZKPKHODMFDFJSKjVKVZYNXOA
qNESKJKUKYIPDIZInIPF ANVKMNZLvYNJj
YNJKnVOLYNJnENVKjJYQVOSFPbILuYNJj
MFZ]KVOSFPbIL.uYjnNJKSFPKTLuYjAKi
EIYOTLuYNJAIEYjDKMFXOSFPbILtvYNJj
JIHWILuYMKYK[NMOHKEYOVKENnVOSOEFV
UK.tVFM?
687H;GFHDBJ=;?;BF7L|AH9LGAC8n~
J;D[email protected];[email protected]8;?J87L;O8;?~
:87H;@@7HF9[email protected]&#x-50A;&#x-630;HGLGE;HFI
n;?;@AD@;HBD?9[email protected]AH8;:7cGE
H8GC7E*JCGoABGFHDF7oG�|=77;B
[email protected]A?|AHGL7FG}H77:{;GF[email protected]*7cG~
[email protected]*7GJ7:8;FGO
�cOEYOfMODKHjVKVPOG]OUSOJbHF ZIi
DTEWZSIfGHIJKSIPOZKHOKQEATDKSKYKJFi
_IXFvvXYKAAI]IZSIPSFO
EF
HOEYKAFHFVK
aFHWnISO_IXFSIZKQE?
b78;[email protected];BFA�|AH9L;�;;DF7
L78;[email protected];DnHF7EcAB7HF9*B?;[email protected];D?;:7F;
A[email protected]|7L7c9C8nJC8nJnBFDoG~
=I�nH=7BAD�[email protected]F7=ncAEC7B7C
|87FABBGH9L;8;H|87HF8;@[email protected]@7J7[email protected]@AD
7/[email protected]:IFGBm7HHAA
BMSIEYNAISENAYIXSO6ZSFfOUkEOG\FYANH
JbHKJFXFNDEKSFPHISSFDEDKAFZIY]KPSFAFSKYGO
_IDVFf\FYAbMYKPHISOT
CDbHVKSKEIVDEOUKMeKPHK�SIDEWJFPHKDEWj
KgISIFEaFXKjDNgOI]IPHKDEOFEaFXKN_Oi
SISbDNEW?BOA6PZFVKUKEIHWDEPFJFXF
NDEKSFPHISSFDEOAFSKYGKJbHKSIFMYKPZKSKO
FJEFffIFMYKPZKSSFDEOXFPFYOHN]I FKSSlHKi
EFNDEjYKUTDSTTj_EFFPHKDEOjVKVFEKVFPFfj
N_OHKMeKPIHjFSKZFJSFDEOONDEKSFPHISSFDEO
IIP_IHFPI_IDVFAFJgI]OEOOjKSIFJFXFNDEKSFP
HISSFDXOEFXFOHOOSFXFAFSKYGK
eYKPFDHKPSKTIYVFPWjFEPbVnKTFEDKAFDEFi
TEIHWSFDEOjDPTUKPnKTDPFQDNZWJNDAFSKYGOIfj
DMKZISOIAMFDHIZSIfPMKHKPODMbEKSOTjSFFJIDi
DOHISSKTjDNAIHKSKMFAIDESFAFJFYIL
XXDKSVROFSOYFPKEWYKUYbPAI]ZNMYKPFDHKPOIA
ODKAFZIY]KPOIAjVFEFYbf\KVEO_IDVODFPIYnOHK
YIPFHQROT
^EFAj_EFTMbEKHDTPVYKERIOUHF]OEWDIfi
_KDjUKVHQ_KIEDTFEPIESK�GFZT_OI?PFFJYK]Ii
SOTEPIEDHIZNQgOf OZITJFXFNDEKSFPHISSFDEO
AFSKYGOOLOZIZH]IGYODEOKSDVKTjRIHOVFATUbi
_IDVKTjFE]OHKDIJTjLMYKVEOVKMFZFYPKHKII
KPEFYOEIEjZIfDEPFPKPnOfZFHXFMFOSIYROO IE
SOVKVOGFDSFPKSOfMYIZMFHKXKEWj_EFFJIDDOHISi
SbfOZIfSFKPEFYOEIEAFXJbF]OEWXHNJFVF
NPIYISj_EFYIHOXOFUSKT]OUSWSINXKDHKPFDDOOj
SFNPIYISEKV]Ij_EFAI]ZNSIfOXFDNZKYDEPISi
SFf]OUSWQDPTUWPMYI]SIADAbDHISIPFDDEKi
SFPOEDTIYVPOOUPIDESbDHFPKKMeIEYK �N_i
nIJbOASIMFUSKEWMNEOMYKPZbjSI]IHOjMFi
USKPjPFUPYKEOEWDTSKUKZ?
EKVjODEFYO_IDVKTMYOPb_SKT\FYAKMYKPHIi
SOTOD_IUHK^MYKPFDHKPSbGIYVFPWSIMFMbi
EKIEDTJFHWnINVYIMHTEWYIHOXOFUSFIFMYKPZKSOI
AFSKYGOOjKMFZKPSFLDKAFZIY]KPOT KZFV
EFAN]IMFSOAKEWj_EFXFDNZKYDEPFFDDOfDVFI
DFDEFOESIOUFZSOGMYKPFDHKPSbG KYNnISKj
SKVFSIRjOHIXKHWSKTFDSFPKZHTYNDDVFfPKYWT
ROOHIXOEOAOUAKjOJFZOSKDEOT\FYAKHWSFFEVKi
UKHKDWFEDPFIfDEKYFfUKVFSSFDEOOMIYIZKHKSKi
YFZSFfPFHIMYKPFNDEYFTEWXFDNZKYDEPISSFDEW
eFkEFANjTZNAKQj_EFAFSKYGOOSIZKSFPFUYFi
ZOEWDTPFDDOOjOXFPFYOEWFIIMYIOANgIDEPKG
SIMYOGFZOEDT
KjHQZOHQJTEDOAPFHbOkAJHIAb/FDNZKYi
DEPISSFIIZOSDEPFjPbDnOfIXFSKZHO_SbfjSKZi
VHKDDFPbfOSEIYIDEF]IEYIJNIEODOAPFHKOkAi
JHIAbjOEKVFPbIZKQEDT]OUSWQPSFPbG\FYi
AKGjPVFEFYbGMYIFJYK]KQEDTDEKYbIDOAPFHb
eYIUOZISEIDMNJHOVOIDEWEF]IDOAPFHIZOSDEPKj
RIHFXFjSFPDIEKVOXHKPSKTDOHKXFDNZKYDEPISi
SFXFIZOSDEPKSIPDOAPFHIjKPXHNJOSIDFUSKSOT
SKYFZKjPDFUSKSOOXYK]ZKSOSFADPFIfFEPIEi
DEPISSFDEOUKXFDNZKYDEPFOMIYIZXFDNZKYDEPFA
DEKIEDTjUSK_OEjYIDMNJHOVKSDVKT\FYAK F
VKVKTdKUNAIIEDTSIDFPIEDVKT FFJkEFAP
ZYNXFfYKU
a
 
B6
^q [[qz [
u
b7H=GD87J77|AH;@ADFDoG=I&#x-227;&#xJ-19;-3;इ-;|-;ɺ-;&H-;-;&#[email protected];Ȫ-;ɭ-; -;⤯&#x-39D;&#x-41o;&#x-61G;&#x-37=;&#x-42I;&#x-540;nG=7
BAE[email protected]7FG}|AGF[email protected]8;[email protected];8
LGE}nO
� FMFVK]OPIASO_IXFjAOYOAFTDFPDIAO
SIZFDEKEVKAOO
'9?
 G
C;=9G@;�7CAL|[email protected]F7E
B?;[email protected]?;:7F=AB7HFABF;A&#x-50A;&#x-630;|87HFI&#x-50A;&#x-630;A
@[email protected][email protected]{A�H=7B;�O
�IAISKGF_NNDEYFOEWPnEKEjSFSIOUPIDESF
VKVZKHWnIJNZIE IOUPIDESFOHODEYIHF_SOVFA
OHOPFUWANEIEFZI]NYSbASKDEKSROO/KPYOOH
PVFAANSIjJbHNSKDVDQnOYKJFEbMFVKi
AIDESIEIDPKEKH HWTjSF
$7'?
:7/'$:
'#
L
3#
j
:
H$9:'3::
$9/ $
?
;oG;[email protected];@noC9JAJ7=7C;B|AH9~
L;�8;[email protected];8LGE};L@GA?[email protected]*;
A?J787C;CGH9[email protected]HFA=9|AH9L;*
@7Hn{GHFB7[email protected]AF7oGr7FBICG8oA
A?[email protected]A?F;A&#x-50A;&#x-630;|AHGL*H=nc;[email protected]7;~
?;BGJ7HDH8GCA|;cA[email protected]&#x-23A;&#x-310;|A~
HGLO
�OPIAMFVKDIYIZOSVKSKMFHFPOSVIqbMOi
nInWj_EFEKAMHFGFjSFOUZIDWSKD_IEMFIDEW
DFPIYnISSFSIE KJKUKYIASFXFjSFF_ISWZFi
YFXFjKPDEFHFPbGPKYQEFZSNPFZNZKMFAOZFYb
eKMKNDEYFOHDTYKJFEKEWPDEFHFPFf^EPFIf
VFSEFYISKHKMFHN_OHPbGFZSbIOFEMNDVSbI
vYNJH[KYEF_VOZKHODYKUNUKAKfOUKOQSWj
SFUKEFEAIDTRSIUSKIAjXZIZKPKEWJNZNEPKD
EKABEISKAIDEIMYI]SIfDHN]Jb6YKJFEbSIEj
PDIGDFVYKgKQEOHOFEMYKPHTQEOUSWSIPK]i
SKT KMOnOSKAEF_SbfKZYIDjXZIPbJNZIEI
DEFTEWOAbPbnHIAEIJIZISIXjEbSKPIYSFZF
�CXFfPDIODEYKEOH?
;7B7H7CG8o;@AGF7E|;cAH=nc;E~
@I�|AHGL*BI8B;@@7EA?L78D788GH|[email protected]~
[email protected]}AA*|7=nc;GL7E8;[email protected];8LGE};LA
@A@GL7JnF@GB7?Ln{;F9*@G[email protected];F9
A@GBI?IB;F97HF87J7cnBHFB;@GC7B7=9~
HFB;BA�H8GCG|[email protected]@7*cF7cGLC;=9~
@A*FGLc;{GF7@GC7B7=9HFB7|87:AB;~
GFHD@;8nonr7BHD7LH=nc;G*B8;H~
@7E8LAA*F7�7877[email protected];GFr787A=7B*
@G@;EFAF;[email protected]@;[email protected]7|78IBGJ7
8;?J87LGA|7J87LG[email protected]=DF7J7
@[email protected];7|[email protected];*@;7F78nzA7|A8;GFHD
B=;HF9F;[email protected];
\ [email protected](6�942;
;+6/.A*K86I./+=/6()9;./)
[FHGFUSbf oe
7JC;LI|7CG�;=A;J78Hny|8Go~
CG87A}7G8JAGBHAE|7H;C$noGHBG~
F;=7
IBG�;=A@;:;?;[email protected]|=7{;C9
nFnoGF7=|A=AH9B78nJ|;=;F7=z~
CAA[email protected]@GBH7:HF7D=7:=;J7|[email protected]
r7?IH7Jn8};LA*DE};@;|8A=;B;&#x-29;;&#x-320;*
:G=IE�=G:*@;|[email protected];=A7[email protected];�*7JC;
Bm7HHAABHGJ7:I=7BC7B7=9
7|7C7ECD|8A=;B;L*@[email protected]:87~
H;zFHDBJ=;?;J7LG7|;FAcGHAGC7?I|87~
CnF7B
r7FHF;8n;*|8GCHF;BAFG=9[email protected]A?
[email protected]&#x-238;&#x-20G;&#x-16H;&#x-14F;&#[email protected];&#x-22I;&#x-280;7=&#x-297;&#x-24=;&#x-260;7?7B*BIHI|;=;@;HF7=CG~
HDF7DA}*[email protected]L;H=;*8nonLGC;*
CBGn8A}IABH
rLGHF7@78L;[email protected]:;?;[email protected]:7J;F~
HFB;*@AcGL@GH8IF;D:[email protected]*|7CcG8~
@nF;DG{GFGL;[email protected]B7HF78J7L*;AL
BHF8Gc;zFHDFA8&#x-138;&#x-157;7A|7n|;FG=DLA
b8A}[email protected];zH9}[email protected]L7H7BHAGO8
|7LAC78*^_7|7Jn8G}*W8n:n8A};
7}[email protected];L|8ABI=A*C7L;@AG&#x-18=;&#x-15A;&#x-15*;&#x-53;ˇL;&#x;-12;&#x@A-;G;&#x-471;7~
?DEAF78JnzF9|7:7GB7Ln*;E7J7LcnF9
=A@GB8GCAz=A|8DcnFLA87H7|AcG~
HAG|78}AA@;7:GC
rLGHFGH|[email protected]@ILHB7:[email protected]7=&#x-447;&#x-51=;&#x-520;7?~
@A7L*FA|[email protected]8nHHALLnoA7L*LI
�B7CALBc;[email protected];[email protected];D[email protected]~
B;@;*FnFBH|[email protected]C=DBHF8GcAC7~
87JA�J7HFGEA?HG=;*7F78IG[email protected]H|;~
HFAH7BGFHnzB=;HF9
|7F7Ln}[email protected]BF7Ec;[email protected]@AcGL@G
7F=Ac;zFHD�J}[email protected]L7H7BHA&#x-34A;&#x-420;8GHF7~
8;@7B
b78}AD7=:;HIHF7AFW8n:*;F;~
8G=;:78{;8W_b8;BC;*?;F7
FA}[email protected]@;7:GC@GH|7H7:@I7H7:[email protected]@7;JA~
FA87B;F9?;H7BGFHnzB=;HF9*@7?;F7HFG~
@I;JAFA8nzFB7BHz
nF|[email protected]H7:8;@AG[email protected]@AEGL9D~
@;[email protected]A|[email protected][email protected];H[email protected]~
HFAcGHA&#x-39A;&#x-470;HBDFI&#x-39A;&#x-470;
b8;BC;*|7CB7oCDLA@GB|[email protected]nC;c~
@IG@;C|AHAb7C|78F8GF7L8n|H7E
7:[email protected]/8G|ALAH=7B;LA|87HDF
@GBI8;o;F9HD
b7C[email protected]@ILO/MA};LB@GF8G?B7LBA~
CGB�7CBc;[email protected]B7H|8G{;GFHD*;n6n~
[email protected]@7J7nH=no=AB7|8GCn|8GoC;zF*cF7
/H|[email protected]@;|AFABc;[email protected]8;H|AB;F9
B7H|8G{[email protected]
7EH7:[email protected]|7oA=7E[email protected]@
[email protected]_7|[email protected]HF;;@c;zA8;HHno~
C;GFO
/H|nJ;=AH9cG8FA*[email protected];c;=;7:7:8;=A*
;|7F7LH;?;=A*F78JnEcGLDF78J7~
B;F9:nCn*J7=9[email protected];@;[email protected]7HF;=;H9*
B7F|7ECA|7CHcAF;E*@n|8ALG8nn[email protected]
[email protected];DA}GHF9*@n*DA�|87C;L*F;
8;?BG@;F78;?:7J;FGG9*;;D[email protected];cG
 !"
!
 
#

$


'()%*+,-./

,
01 234
 
  


 !"#$#
%
 
&'()* $"+
 
 ! " 
," )-()
#

$% !&! 
$'(! " )! *
$+, (-"! &
./

012+!*)+$#
 .
 
 &!" /%0 
  !  !& 1
34445

  !"
676"$8-9*)2 -1
# 
2 "3 4 5 
4:);) ;)*-*$!9*=#)8&#x-27$;&#x-36!;&#x-499;&#x-40;&#x-837;&#x*-67;&#x=-64;&#x-60;&#x-76;&#x#-40;&#x-76;&#x-448;&#x-64;&#x-897;5)$#
)$$?
@("255*)$!9:
0*( +
% !& ( 
$!* ,*="#=)$!
ABCDEFGHIJKLMNHO
6789:;7=慶�=55;[email protected]


IPFHQROFSSKTUKVFSSFDEW
 
XYKJHISSKTZIYIPST
 
FDDOTOVYIDEWTSDEPF
5678-9*:;89;6;(;769=6

 
K6[FSIRYIMKYKROO
J6[FS\IYISROTMFYKUFYN]ISOQ
P6^FDEF_SKTPYFMK
.
 
/IYAKSOTSKYKDMNXSO
`IHWIEFS


 
aIDIZbF�[YIDE
FDDOO?@cFSKYGOOOHOYIDMNJHOVKd
�;..==
! "#$
eODWAKP[YKDSNQKYAOQ
%
FPIEDVKTZIfDEPOEIHWSFDEW
PFZVKDFFJgISOfKXISEDEPK�[YIDEYFDD?
hJOHIf[[FAKYFPDVFXF
KFJHF]VI
[FYYIDMFSZISROOOUFDDOO cKXSOEFXFYDV
?69*@A:B
CD6(EF*+,-./*[email protected],

Приложенные файлы

 • pdf 18181502
  Размер файла: 4 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий