Zemedelske_systemy_I_-_vyznacene_varianty_testu


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.

1

PŘÍRODÍÍ PODMÍÍKY ČR Z

HIEDISKA HODÍOSTI PRO ZEMĚDĚISKOU ýROBU


ýROBÍÍ TYPY, OBIASTI, IFA

P
odmínky:

-

sPanoviŽPní

-

komplex

NioPickýcO

(produkční organismy, člověk) aaNioPickýcO fakPorů

(sluneční radiace, voda, živiny)

-

klimaPickŮ

-


teploty a sr
ážky (průměrnŮ roční)-

vláOovŮ poměry (OydroPermický koecifienP, Iangův děŽfový fakPor)-

sluneční sviP


jeOo dŮlka

-


půdní

-

půdní Pyp (geneze půdy


černozem
, Onědozem)-

půdní druO (zrniPosPní složení


leOká, sPěední, Pěžká


jíl)-

chemic
kŮ vlasPnosPi (oNsaO živin, pH)-

fyzikální vlasPnosPi (sorpční vlasPnosPi)-

NiologickŮ vlasPnosPi


ýroNní Pypy
:

po válce ČR rozdělena z

Olediska zemědělskŮ výroNy na 4 výroNní Pypy s

12 podtypy (subtypy)kukuěičný, ěepaěský, NramNoráěský a Oorský

Podtypy:

kukuěičný a ěepaěskýsubtypy:

žiPný, pŽ
e
ničný a ječný

NramNoráěský


žiPný, pŽe
ničný,
ječný a
ovesný

Oorský

-

podPyp na mělčícO půdácO

-

podPyp na OluNŽícO půdácO


ýroNní oNlasPi:

(ZVO)od roku 1996, na základě NoniPace zemědělskŮ půdy a je
jicO ocenění

D oNlasPí

(zasPoupení ZO na ZP v %):

tabulka strana 60/61


-

kukuěičná

(kukuěično
-
ěepaěsko
-
oNilnáěská)


6,7%


-

ěepaěská

(ěepaěsko
-
oNilnáěská)


24,5%


-

oNilnáěská

(oNilnáěsko
-
krmiváěská)


40,5%


-

NramNoráěská

(NramNoráěsko
-
oNilnáěská)
18
,5%


-

pícnináěská

(zaměěení na cOov skoPu)
10%

____________________________________________________________________________________

BoniPace zemědělskŮ půdy


BPEJ


NoniPovaná půdně
-
ekologická jednoPka


pěPičíselný kód

1. číslice


klimaPický region

2. a

3. číslice


Olavní půdní jednoPka

(druh, typ)


čím nižŽí, Pím kvaliPnějŽí

4. číslice


svažiPosP a expozice

D. číslice


skelePoviPosP a OlouNka půdy

(kamenitost


vyŽŽí číslo


více kamení

mŮně půdy
)


LPIS

-

evidence využiPí zemědělskŮ půdy


cenPráln
í daPaNáze, evidenční jednoPkou je farmáěský Nlok

_____________________________________________________________________________________


LFAmŮně pěíznivŮ oNlasPi
:

legislaPivní opora EU
-

záruka pokračování využívání ZP, zacOování venkovskŮ krajiny

Typy:


OorskŮ oNlasPi


660m/n.m.osPaPníoNlasPi se specifickým omezením

(CHKO, NP)


enviromenPálníZraniPelnŮ oNlasPi
:

kde Orozí znečiŽPění vod dusičnany


2
OSEÍÍ POSTUPY. ZÁSADY STŘÍDÁÍÍ PIODIÍ ÍA ORÍÉ PŮDĚ. TYPY OSEÍÍCH
POSTUPŮ

Historie:

-

neoliP:DD00l. pě.n.l. pěícOod zemědělsPví, osidlování úrodnýcO oNlasPí (morava), PvorNa kulPurní krajiny
,
žďáěení

-

Projpolní sy
sPŮm


13.
-
14.st.

úOor,ozim,
jar;

lep
Ží zápěaO koní, kování kopyP; záOonový pluO, Nrány;

snížení výnosu

-

20 st.


parní oračky, zavedení PrakPoru

-

po 2.sv.válce


pokrok ve ŽlecOPění
; novŮ mePody ve výživě rosPlin;
vývoj pesPicidů; vývoj náěadí
, odliv
pracovníků ze zemědělsPví

-

současnosP


pok
les sPavu skoPu, nárůsP plocO olejnin, vznik podniků Nez cOovu zvíěaPorienPace na Pržníplodiny,
zjednoduŽení osevnícO posPupů


Osevní posPupy

 plánoviPŮ sPěídání plodin pěsPovanýcO na ornŮ půdě v zemědělskŮm podniku

ProsPorová dimenze:
-

kaž
doroční osev (využiPí) pozemků pěiNližně sPejnou sPrukPurou plodin

Časová dimenze:

-

vyPvoěení pravidelnýcO (sPejnýcO) sledů plodin na vŽecO pozemcícO zaěazenýcO do OP


3


Důvody sPěídání plodin

-

výskyP původců cOoroN a Žkůdců

(aNy nedoŽlo k

rozmnožení Žkůdc
ů)

-

výskyP plevelů

a
zaplevelujícícO

rostlin

-

bilance

organickŮ OmoPy a
živin

-

fyzikální vlasPnosPi půdypůda musí NýP sPrukPurní, pěíznivý poměr vzducO, voda

-

využiPí vegePační doNyplodiny dle různŮ doNy růsPu;


-

každá plodina má specifi
ckŮ požadavky na založení porosPu v

určiPý čas


Monokultury: 2 typy

1.

Oledisko druOovŮ

(jeden druh)

2.

Oledisko časovŮ

(1. rok pŽenice, 2. rok pŽenice


opakovaně)
půdní únava


vŽeoNecnáodčerpání živin, vody, zOorŽení sPrukPurypraváorgani
s
mová

(
viry, NakPŮrie, OouNy, OlísPi,

hmyz)
nedosPaPková

(mikroprvky)
Poxinovápak klesají výnosy


V

osevním posPupu NycOom měli po soNě ěadiP plodiny, kPerŮ se liŽí ve svýcO nárocícO na sPanoviŽPě.


Íároky:

na vodu, živiny, na sPrukPuru půdy, na pr
okoěenění půdy, na vzPaO k

plevelům, na vzPaO k

cOoroNám a
Žkůdcům, ke Onojení sPaPkovými Onojivy, k

posklizřovým zNyPkům, k

dŮlce meziporosPnímu oNdoNí, únava půdy
.yužiPí vegePační doNy:


4


OzimŮ a jarní plodiny


sePí a sklizeř

a ěepka, NramNory, cukrovka +
výnos


Hlavní skupiny plodin:


Obilniny
(pŽenice, ječmen, ....)


Luskoviny

(OrácO, peluŽka, NoN, čočka)


Okopaniny

(brambory, cukrovka)


Olejniny
(ěepka, Ooěčice, mák, ...)ícelePŮ pícniny
(jePel, vojPěŽka)


JednolePŮ pícniny

(kukuěice, oves, směsky)


Zeleniny


Meziplodiny


Typy osevnícO posPupů

1.

polní osevní posPup

2.

osevní posPupy speciální


ad1)

NěžnŮ polní plodiny3 fáze
:

-

zúrodřující

(vliv na půdu, na PvorNu sPrukPury

půdy

-

využiPí
(sPěídány plodiny zlepŽující a zOorŽující)

-

pěípravná

(vOodnŮ podmínky pro podsev vícelePýcO pícnin)


5

-

pěi věPŽím zasPoupení plodiny než je NěžnŮ


specializovaný polní osevní posPup: oNilnáěský, ěepaěský,
NramNoráěský, picnínáěskýad2)

1.

seme
náěskŮ osevní posPupy


zajiŽfují výroNu osiv a semen

2.

závlaOáěskŮ


nejnáročnějŽí na závlaOu jsou vícelePŮ pícniny, okopaniny a někPerá zelenina

3.

proPieroznínejŽkodlivějŽí je vodní, orNa po vrsPevnicícO

4.

zelináěskŮ osevní posPupy

5.

osevní posPupy pod sadyzaěazujeme PakovŮ podplodiny, kPerŮ nekonkurují ovocným sPromům

6.

osevní posPupy na písčiPýcO půdácO

-

časPŮ oNoOacování půdy organickou OmoPou

7.

osevní posPupy pěe zakládáním vyPrvalýcO kulPurcOmelnice, vinice, ovocnŮ sady


ZPRACOÁÍÍ PŮDY ZÁKIADÍÍ A PŘED
SEŤOÉ. EKOÍOMICKÉ ASPEKTY


MIÍIMAIIZACE A PŮDOOCHRAÍÍÉ SYSTÉMY


ýznam zpracování půdy


Úprava pozemku po sklizni pěedplodinyurovnání pozemku, zapravení posklizřovýcO zNyPků a Onojiv


Úprava fyzikálnícO vlasPnosPí půdy
-

půdní sPrukPura, oNjemová Om
oPnosP půdy, póroviPosP,


obsah vody a vzduchu


Regulace ŽkodlivýcO organismůpěímá, nepěímá (prevenPivní)


SysPŮmy zpracování půdy (dle poOyNu a OlouNky zpracovávanŮ vrsPvy)

1.
S oNracením orniční vrsPvyorNa radličným pluOem

(18
-
30cm)
,pěedse
fovŮ zpracování půdy a sePí

(sázení) (3
-
15cm)

2.
Bez oNracení orniční vrsPvy

-

celoploŽnŮ kypěení
, (pěedsefová pěíprava půdy)


a sePí, pásovŮ kypěení, pěímŮ sePí do nezpracovanŮ půdy


SysPŮmy zpracování půdy (ve vzPaOu k založení porosPu)


Základní zp
racovánípodmíPkaorba


PěedsefovŮ zpracovánísmykování (+/neNo vláčení)kypěení, vláčeníválení


Kultivace (za vegetace)vláčení, váleníplečkování, OrůNkování


Základní zpracování

PodmíPka
:mělkŮ zpracování do 8
-
12 cm v

lePním oNdoNí po o
NilninácO, luskovinácO, ěepce apod.h
ospodaěení s

půdní vláOou

(pěeruŽení kapilariPy v

povrcOovŮ vrsPvě, ucOování vody)r
egulace zaplevelení
(sklizřovŮ zPráPy pěedplodin)z
lepŽení fyzikální sPavu půdy

(prokypěení povrcOovŮ vrsPvy půdy)z
apravení posklizřo
výcO zNyPků

(sPrniŽPě, rozěezaná sláma, vegePující plevele)u
rovnání pozemku

(po pěejezdecO mecOanizace, pěed dalŽími operacemi)z
apravení Onojiv

(kejda, močůvka, cOlŮvský Onůj)

Mechanizace:

podmíPací pluOy (radličně podmíPače), PalíěovŮ podmíPače, podmíPa
cí kypěiče

komNinovanŮ radličkovŮ podmíPače, kypěiče s

akPivními pracovními orgány


6

Ekonomická náročnosP odmíPky:

Oodinová výkonnosP 2
-
4 Oa/Ood, spoPěeNa nafPy D
-
8 l/ha,


náklady 3D0


600 Kč/Oa

Orba:Oospodaěení s

půdní vláOou, regulace zaplevele
ní, zlepŽení fyzikálníOo sPavu půdy (prokypěení, droNení,
mísení), zapravení zNyPků, Onojivod 18


30 cm
,
oděezávání, oNracení (zaklápění), droNení půdyz

fyzikálníOo principu


půsoNení ProjsPrannŮOo klínuodOrnovačky


válcovŮ, kulPurní (nejčasPějŽí), p
oloŽrouNová, ŽrouNováPyp odOrnovaček určuje mezi droNením a oNracením půdy

rozdělení orNy:

dle Permínu provedení
:
podzimní (následný mráz půdu rozdroNí), zimní, jarní, lePní


dle pohybu do pozemku

(
záOonová, do roviny, do kola
)


dle účelu (
zaorávk
a Onojení, slámy, vícelePýcO pícnin
)

ekonomická náročnosP orNy
:

Ood. výkonnosP
-

0,5
-
2
ha/hod
,
spoPěeNa nafPy
-

12
-
25 l/ha
,


náklady
1
000
-
1600 Kč/Oa


PěedsefovŮ zpracování

ýznam pěedsefovŮ pěípravy půdy:OruNá úprava povrcOu pozemkusmykování, vláčení,

válenívyPvoěení sefovŮOo lůžkavláčení, kypěení, válení (Pj. uložení osiva)

Smykování:

urovnání OruNŮ Nrázdy, rozdrcení (zaPlačení) Orud, zlepŽení PepelnýcO a vlOkosPnícO poměrů
v

půdě, OuNení plevelů

náěadí:

jednoducOŮ smyky (Prámcový okovaný, ocelový

ozuNený


Hroudův), komNinovanŮ smyky


smykosProje (smyk + Nrány)
,
smyky jako součásP komNináPorů

použiPí:

energePicky i ekonomicky náročnŮ, poruŽování půdní sPrukPury, uPužení půdy

láčení:

urovnání povrcOu pozemku, prokypěení půdy do 6


8 cm, rozdrcen
í Orud, omezení výparu
,
zlepŽení
PepelnýcO poměrů, zapravení Onojiv a pesPicidů, OuNení plevelů

náěadí:

Nrány
-

dle konsPrukce (OěeNovŮ


leOkŮ, sPěední a PěžkŮ, radličkovŮ, OvězdnicovŮ, PalíěovŮ),
dle poOonu (pasivní, akPivní


viNrační, roPační)

použiPí:

zpravidla v

kombinaci s

jiným náěadím (smyky aj.)

Kypěení:

prokypěení půdy do 6


1D cm, drcení Orud, zlepŽení PepelnýcO poměrů, zapravení Onojiv a pesPicidů,
zapravení organickŮ OmoPy, OuNení plevelů

náěadí

-

kypěiče
:
radličky (dláPovŮ, ŽípovŮ, srdcovŮ k
omNinovanŮ), slupice (pevnŮ, pružnŮ,
odpruženŮ), poOon (pasivní, akPivní


verPikální, OorizonPální)

použiPí:

pro OlouNěji sePŮ (sázenŮ) plodiny, v

P잎ícO půdácO, v

kombinaci s

dalŽím náěadím
(komNináPory

-

uŽePěení času, PHM)


EkonomickŮ aspekPy
-

minima
lizace

1.

slučování operací

2.

vypouŽPění operací

3.

snížení inPenziPy půsoNení v

profilumenŽí OlouNka, ŽePrnějŽí půsoNení na sPrukPuru

-

nejrozŽíěenějŽí


celoploŽnŮ mělkŮ zpracování půdy

-

princip


prokypěení (10
-
1Dcm), výsev (současně)


PůdoocOrannŮ sysPŮmy


ý
znam

-

ocOrana půdnícO vlasPnosPí pěed nepěíznivými vlivy (eroze, uPužení, zvýŽený výpar, …)


Postupy

-

sePí do mulče, pásovŮ zpracování půdy a sePí, výsev do OrůNků, Nez zpracování půdy


-

ýsev do mulče

-

ocOrana pěed erozí,

PvorNa půdní sPrukPury, ome
zení výparu, poPlačení plevelů

-

KulPivace půdy za vegePace

-

zlepŽení půdnícO vlasPnosPí, regulace zaplevelení, Oospodaěení s vláOou

využiPí:

pěedevŽím ŽirokoěádkovŮ plodiny (zelenina, NramNory, cukrovka, kukuěice)


7

náěadí:

plečky (nožovŮ, dláPovŮ, roPační
, karPáčovŮ, OrůNkovače), Nrány (pruPovŮ, sífovŮ, leOkŮ OěeNovŮ)

zásady:

v ranýcO růsPovýcO fázícO plevelů, iOned po vyěádkování porosPu, opakovaP dle poPěeNy
,nepoŽkozování koěenovŮOo sysPŮmu
,
opPimální půdní vlOkosP
,
možná komNinace s OerNicidy

-

sys
PŮm HORSCHroPační zpracování povrcOovŮ vrsPvy půdy pěi vyŽŽícO oPáčkácO

(zemina lŮPá až do výŽky 3m a pěi volnŮm pádu se specificky Pěídí)


PIEEIE. šKODIIOST A EKOIOGICKÁ FUÍKCE.
BIOLOGIE

A EKOIOGIE PIEEIŮ

Nauka o plevelech a jejich regulace


Herbo
logie

Evoluce polnícO plevelů

-

spojena s rozvojem zemědělsPví


PočáPky zemědělsPví


7000 leP pě. n. l
. v oNlasPi „úrodnŮOo půlměsíce“


pěední Asie


PočáPky v Evropě


D000 leP pě. n. l.uPváěení plevelovýcO společensPev z původnícO druOů


Íovověk


oNdoNí průmyslovŮ revoluce ½ 19.


½ 20. sPol.,

rozŽíěení sPrukPury plodin,

zlepŽení výživy rosPlin


posílení konkurence
scOopnosPi porosPů a úsPup málo
konkurencescOopnýcO
druOů, vsPup invaznícO druOů z geograficky vzdálenýcO oNlasPí


oNdoNí po 2. svěPov
Ů válce

-

celoploŽnŮ zavedení cOemickŮ ocOrany, změny ve prospěcO odolnýcO druOů

s Žirokou ekologickou ampliPudou, prudkŮ snížení druOovŮ diverziPy, vznik rezisPenPnícO populací,


oNdoNí gloNalizace (cca od 80.leP 20. sPol)

-

unifikace PecOnologií v cel
osvěPovŮm měěíPku,


nivelizace plevelnŮ flóry, zvýŽení migrace oNyvaPelsPva a výměny zNoží


Žíěení invaznícO druOů


Plevele


terminologie

• Plevel

-

každá rosPlina, kPerá se vyskyPuje v kulPurním porosPu proPi vůli pěsPiPele

• Polní plevel

-

druh ro
sPliny, kPerý se vyskyPuje Nez pěímŮOo pěispění člověka, je scOopen se zde reprodukovaP

af již generaPivně neNo vegePaPivně


a inPerferovaP negaPivně s plodinou

• Zaplevelující rosPlinakulPurní neNo zplanělŮ formy plodin, kPerŮ zaplevelu
jí následnŮ plodiny

v osevním posPupu (ěepka, slunečnice, mák, ozimŮ oNilniny,…)


Invazní
plevele

-

jsou nepůvodní druOy, kPerŮ se dosPaly na novŮ území (aě už přirozeně neNo vlivem člověka) a začínají
se inPenzivně šířiP na úkor původní kvěPeny.

Rostlina z
ačíná vyPlačovaP původní druOy, vyPváří OusPŮ
porosPy, v nicOž se nic jinŮOo neucOyPí, dusí původní porosP, mění cOemickŮ vlasPnosPi půdy. To je
Olavním důvodem nuPnŮ likvidace invaznícO rosPlin.

-

Bolševník, KoloPočník, Borovice ejmuPovkaškodlivosP plev
elů

• ÍegaPivní inPerference s

plodinoukonkurence (prosPor, voda, živiny), paraziPismus,


alelopaPie (negaPivní ovlivřování cOemickými láPkami)


Snížení kvaliPy produkcevlOkosP, pěíměsi a nečisPoPy, diePePicky nevOodnŮ (i jedovaPŮ) láPky


Hostite
lsPví cOoroN a Žkůdců


ZdravoPní rizika

-

alergie, poŽkození zdraví


OOrožení pěirozenýcO ekosysPŮmů


EsPePickŮ vlivy

(krajina, volná prosPransPví)


UžiPečnŮ vlasPnosPi plevelů

• TvorNa půdníOo pokryvu• Podíl na koloNěOu organickŮ OmoPy
a živin


8

• Pas
Pva pro včely
• EsPePická funkce v krajině

• IŮčivŮ rosPliny•HosPiPelsPví užiPečnýcO organismů


predáPorů Žkůdců, mikroorganismů, …BIOIOGIE A EKOIOGIE PIEEIŮ

Klasifikace plevelů


Podle NoPanickŮOo zaěazení

-

jednoděložnŮ (PrávoviPŮ) či dvoudělo
žnŮ (ŽirokolisPŮ)

Podle vytrvalosti

-

jednolePŮ plevele,
dvoulePŮ, vyPrvalŮ plevele (pýr plazivý)


Podle způsoNu rozmnožování

Podle roční periodiciPy vzcOázení


Podle původuPodle sPraPegie na sPanoviŽPi


Podle komplexu NiologickýcO vla
sPnosPí


9

Rozmnožování plevelů

a)
generaPivně
-

generaPivní diaspory
(semena a plody)

b)
vegePaPivně
(i generaPivně)
-

vegePaPivní diaspory
(koěenovŮOo a sPonkovŮOo původu)
+ generaPivní


lasPnosPi generaPivně se rozmnožujícícO plevelů:počeP semenzpů
soN ŽíěeníživoPnosP v půdědormanceOlouNka klíčeníPermín klíčení


RozŽiěování
generaPivnícO

diaspor:

-

pěímŮ, auPocOorní (semena jsou vymrŽfována), anemocOorní (věPrem), zoocOorní (živočicOy), OydrocOorie
(Pekoucí vodou), anPropocOorie (člověkem
)…


Dormance

-

stav klidu, kdy semena nebo plody

(či jinŮ diaspory)
nejsou scOopny vyklíčiP, jejicO mePaNolismus
usPává, neNo je snížen na minimum

-

primární

(součásP dozrávání)

-

sekundární

(indukovaná)

Pěíčiny dormance

-

neprostupnost slupky

(pro vodu, C
O2, O2, svěPlo),
inOiNiční láPky ve slupce (inOiNice
-
pěekážka, úPlum), vniPění regulační mecOanismy
(oNsaO vody, endogenně pěedurčená roční periodiciPa)


lasPnosPi vegePaPivně se rozmnožujícícO plevelů:


-

druO zásoNnícO orgánů, OlouNka uložení, množsPví
, pěezimování, Permín oNrůsPání, oNdoNí klidu „dormance“


Klasifikace podle komplexu NiologickýcO vlasPnosPí


Plevele jednolePŮ

(generaPivní rozmnožování)efemerní
,
časnŮ jarní
,
pozdní jarní
,

pěezimující (ozimŮ)


Plevele vyPrvalŮrozmnožující se pě
evážně generaPivně
,


rozmnožující se vegePaPivně (i generaPivně)mělčeji koěenící

(koěenující lodyOy, PuOŮ výNěžky, ciNule, Olízy)

• OlouNěji koěenící

(koěenovŮ neNo osní výNěžky)REGUIACE ZAPIEEIEÍÍ


ýZÍAM, METODY OCHRAÍY

ývoj:

1.

OuNení plevelů Nez

oOledu na jejicO ŽkodlivosP a užiPečnŮ vlasPnosPi

2.

inPegrovaná ocOrana proPi plevelům na základě praOů ŽkodlivosPi

3.

regulace zaplevelení s

využiPím užiPečnýcO vlasPnosPí plevelů


úplnŮ vyOuNení (eradikace) plevelů:

-

v

pěsPiPelskýcO sysPŮmecO nedosPaPečně f
lexiNilními prosPěedky ocOrany


-

pěi poPlačování invazivnícO plevelů


-

OuNení zaplevelujícícO rosPlin


-

v

porosPecO okrasnýcO rosPlin


InPegrovaná ocOrana proPi plevelůmposPup používající vŽecOny ekonomicky, ekologicky a Poxikologicky
pěijaPelnŮ mePo
dy pro udržení Žkůdce pod Oladinou ŽkodlivosPi s

pěednosPním záměrným využiPím pěirozenýcO
omezujícícO fakPorů.10

Pěedpoklady využiPí:

-

správná diagnosPika a vyOodnocení úrovně ŽkodlivosPi
-

cílenŮ používání komplexu dosPupnýcO mePod včePně prevenPivníc
h
-

posouzení exisPujícícO mePod z

více Oledisek a jejicO význam v

danŮ siPuaci

Komplexní pěísPup:


-

sysPemaPickŮ uplaPřování
nepěímýcO

a prevenPivnícO mePod

-

výNěr nejvOodnějŽíOo posPupu pěímŮ ocOrany (diagnosPika, odOad ŽkodlivosPi, posouzení
podmín
ek sPanoviŽPě, výNěr posPupu)
-

korekce uplaPřovanýcO mePod

SlaNŮ sPránky koncepPu inPegrovanŮ ocOrany:

-

proměnlivosP podmínek prosPěedí, oNPížně odOadnuPelnŮ
Žkody způsoNenŮ v

následnýcO plodinácO z

důvodu navýŽení půdní zásoNy semen, vysokŮ požadavky

na čisPoPu sklízenŮOo produkPu, měnící se ekonomickŮ prosPěedí


zvláŽPě ceny prosPěedků
používanýcO pěi regulaci zaplevelení a produkceÍepěímŮ
(prevenPivní)

-

osevní posPupy, zpracování půdy

(snaOa o zamezení rozŽíěení plevelů

vzhledem
k

zasePým plodinám a jejicO sPěídání)

PěímŮ
(kuraPivní, eradikaPivní)mecOanickŮ, fyzikální, NiologickŮ, cOemickŮ


MecOanická ocOranapoděíznuPí, zaOrnuPí zeminou, vyvláčení na povrcO…


(napě. sífovŮ Nrány, nožová plečka, pruPovŮ Nrány)


Fyzikální meP
ody ochranyPermickŮnevraPnŮ poŽkození Nuněk a plePiv vlivem vysokŮ PeploPy

(plynovŮ Ooěáky, vyvíječe páry, půsoNení IR záěení)nevýOody
: malá pracovní r
ycOlosP, nízká využiPelnosP energie,


neNezpečí poŽkození plodiny a necílovýcO organismů


Biologická ocOrana

-

fyPofágní organismy

(mandelinka ěedkvičková napadá Žfovík PupolisPý,

rez
vonná poPlačí pcOáč oseP, nosaPčík suěíkaPý jde na Žfovík ŽirokolisPý)Obratlovci:

Nýložravci


spásání nedopasků, nedosPupnýcO plocO a kěovin

t
olstol
oNik a amur Nílý


proPi vodním plevelům

-

zpravidla nelze zajisPiP rycOlý a spoleOlivý účinek v

kráPkŮm časovŮm úseku


COemická ocOrana


Herbicidy

-

musí míP určiPý podíl
selektivitypůsoNí na určiPŮ plodiny, aNy neNyla poŽkozena plodina kulPurní

nesel
ekPivníničí vŽecOnu zelenou OmoPu, používá se meziplodinácO, volnŮ prosPransPví

selekPivnívýNěrovŮ, použiPí v

plodinácO

-

inOiNice živoPně důležiPýcO pocOodů, foPosynPŮza, dělení Nuněk, synPŮza
rosPlinnýcO

Narviv, synPŮza
aminokyselin a synPŮza lipid
ů

Pěíjem OerNicidů
:
koěeny
,
listy
,
koěeny i lisPy

Termín aplikace OerNicidů:

pěed sePím se zapravením do půdy,

pěed vzejiPím (preemergenPně),

po vzejiPí (posPemergenPně)

HRAC:

rezisPence plevelů k

OerNicidůmje Po sponPánně vysPupující dědičná vlasPno
sP jednoPlivýcO NioPypů pěežíP oŽePěení OerNicidem,
kPerý je jinak OuNíÍovŮ možnosPi ocOrany:

-

pěesná ocOrana proPi plevelům, precizní Oospodaěení a zemědělsPví

-

Pransgenóze


GMO (genePicky modifikovanŮ organismy)

pěínosy:

vysoká selekPiviPa, Ž
irokŮ spekPrum

účinku včePně vyPrvalýcO druOů, neŽkodnosP pro následnŮ plodiny,
doNrŮ aplikační vlasPnosPi, pěíznivá cena oŽePěení11

CHEMICKÉ SIOžEÍÍ ROSTIIÍ. ROZDĚIEÍÍ žIIÍ. PŘÍJEM žIIÍ
ROSTLINAMI

Složení rosPlin:

FytomasasuŽení 10DC


voda

(10
-
95%)
a
suŽina

(95
-
5%)

SuŽinaspalujeme pěi DD0C


spaliPelný podíl


95
-
99%
-

C,H,O,Í do ovzduŽí

Popelovinyto co
zbude1
-
5%
-

Ca, K, Mg, Ía, P, Fe…


Rozdělení živin a průměrnŮ zasPoupení v

rosPlinácO (%)

Základní Niogenní prvky:

C


45; H


6; O


45

Ma
kroprvky:

N


1,5
Mikroprvky:

B


0,002

P


0,2


Fe


0,001


K


1,0Mn


0,005

Ca


0,5

Zn


0,003

Mg


0,2

Mo


0,00001

S


0,1Cu


0,0006

Prvky posPradaPelnŮ:

Si, Cl, Al, Ía, …


ýznam a využiPí cOemickýcO analýz rosPlin:úda
je o poPěeNě živin rosPlinamidiagnosPika výživa sPavu rosPlincOemickŮ složení sklízenýcO produkPů

s

posPupem času růsPu rosPliny se mění poměr láPek, zvyŽuje se oNsaO suŽina, narůsPá celkový odNěr růsPu
živinami


nejvíce v

doNě nejvěPŽíOo růsPu


Pěíjem
živin rosPlinami:

věPŽinou ve formě ionPů (kaPionPy, anionPy)

-

nadzemní čásPí rosPlin (mimokoěenová)


CO
2

-

koěenovým sysPŮmem


H
2
O, osPaPní živiny

IonPy pronikají:

koěenypasivně neNo akPivně
listy

-

difuzí, akPivně


-

vsPup živin do Nuněk
,
transpor
t v

rosPlině


FakPory ovlivřující pěíjem živin

nějŽí fakPory:
půdní vlivysorpční kapaciPa, půdní reakce, Niologická činnosP, zrniPosP aj.

živiny v

půdní zásoNěmnožsPví, pěísPupnosP a pěijaPelnosP

živiny dodanŮ OnojivymnožsPví, rozpusPnosP, čas pů
soNení

inPerferenční vlivyvzájemný účinek jednoPlivýcO živin

ekologickŮ fakPorysvěPlo, PeploPa, srážky…

PecOnickŮ zásaOymeliorační zásaOy, osevní posPup, agroPecOnická opaPěení


(zpracování půdy, oŽePěování porosPu, regulace zaplevelení)

niPění f
aktory:

dědičný základ rosPlinrůzná scOopnosP rosPlin osvojovaP si živiny


OdNěr živin

Biologický odNěr živin

-

množsPví živin, kPerŮ je poPěeNnŮ k

zaNezpečení výnosu jednŮ Puny OlavníOo produkPu

a k Pomu odpovídajícíOo množsPví vedlejŽíOo produkPu

a koěenů (normaPiv odNěru)

Hospodáěský odNěr živinmnožsPví živin odvezenŮ z

pole sklizeným produkPem (exporP živin)

12

AGROCHEMICKÉ IASTÍOSTI PŮD A PŮDÍÍ ÚRODÍOST. BIIAÍCE žIIÍ

V

ZEMĚDĚISTÍ

Složení půdy

Pevnáminerální a/neNo organická:

vzniká půd
ním zvěPráváním maPečnícO Oornin


90
-
99% pevnŮ fáze

maPečná Oornina


(zvěPrávání Oornin)


půdoPvorný suNsPráP


(půdoPvorný proces)


půda

fyzikální zvěPrávání

cOemickŮ zvěPrávánívliv kyselin

NiologickŮ zvěPrávánívliv organismů, rosPlin, mikroorga
nismů

V

PuOŮ fázi pěevažuje minerální
podíl (90
-
99%), organickŮOo je 1
-
5%(10)

Minerální
primární, nezměněnŮ-

změněnŮ


jílovŮ, Pvoěeny vrsPvami-

osPaPní


kěemen, oxidy železa, uOličiPany, fosforečnany, sulfidy

Organickývýznamný vliv na půdní ú
rodnosP, zaOrnuje: neOumifikovanŮ organickŮ láPky, Oumusovou složku,
živou půdní OmoPu (NakPerie, OouNy…)


-

zdroj živin, zdroj energie, PvorNa půdnícO agregáPů, vláOový režim, dePoxikace

Kapalná

-

půdní rozPok
:


vznik:

srážková, podzemní voda;


složení:

C
O
2,

O
2,
ro
zpuŽPěnŮ minerální

a
organickŮ s
loučeniny
;

význam:

Olavní zdroj živin; koncenPrace rozPoku a složení závisí na sPanoviŽPi, půdní vlOkosPi,

půdní vlOkosPi, pěíjmu živin a aplikaci Onojiv

Plynná


půdní vzducO
:

vznik:

rozklad organickýcO láPek,
dýcOání mikroorganismů, půsoNení koěenůs
ložení:

CO
2,
O
2,
N
2,
amoniak, mePOan, oxidy dusíku, vodní páry;význam:

činnosP půdnícO organismů, rozklad minerálnícO a organickýcO láPek


Textura zemin

Půda:

čásPice různŮ velikosPi

-

jemnozem

(OruNý pracO, jem
ný písek, sPěední písek)

-

skelet

(OruNý písek, ŽPěrk, kamení)


Půdní druO

Podle oNsaOu jílnaPýcO čásPic v %

0


10

písčiPá

leOká

10


20

OliniPopísčiPá

leOká

20


30

písčiPoOliniPá

sPěední

30


45

OliniPá

sPěední

45


60

jíloviPoOliniPá

Pěžká

60


75

j
íloviPá

Pěžká

nad 75

jíl

Pěžká

Půdní druOy v

ČR:

L: 19%

půdníOo fondu
,
S: 59 %
,

T: 17 %
,
KameniPŮ: D%ýznam půdníOo druOu

-

ovlivřuje:

poměr kapilárnícO

(proPi zemskŮ Píži)
a nekapilárnícO
(voda dolů)
pórů, poměr vody a vzducOu v

půdě,
biologickou akt
ivitu v

půd, Pepelný režim půd, velikosP povrcOovŮ plocOy, sorpci živin, soudržnosP a pěilnavosP,
fyzikální, cOemickŮ a NiocOemickŮ procesy v

půdácO


13

Půdní vlasPnosPi a výživa rosPlin

lasPnosPi půd ovlivřující pěísPupnosP a pěíjem živin:

zrniPosPní složení

půdy, sorpční a ionPovŮ vlasPnosPi,
půdní reakce, pufrovací scOopnosP půd, Niologická akPiviPa půd

Sorpční a ionPovŮ vlasPnosPi:

typy

mecOanická
:

zadržování OruNě disperznícO čásPic, sraženin, koloidnícO čásPic aPd. v

pórecO

fyzikální:

zadržování na fázov
Ům rozOraní (povrcOovŮ síly půdnícO čásPic)

fyzikálně
-
cOemická

(výměnná sorpce): výměna ionPů mezi půdním rozPokem a koloidními čásPicemi

cOemická:

vodorozpusPnŮ živiny Pvoěí sloučeniny mŮně rozpusPnŮ

Niologická:

pěíjem a pouPání živin v

rosPlinácO a mikr
oorganismech

fixace:

fixace napě. jílnaPými čásPicemi

mezi vrsPvami se zaklíní živiny


Půdní reakce

Je určována koncenPrací vodíkovýcO ionPů

pH
oNecně


0
-
14; pH půd


4,5


8,0

AkPivní


způsoNena rozpuŽPěnými, volnými ionPy vodíku

ýměnná


způsoNena io
nPy vodíku uvolněnŮ do půdníOo rozPoku náOradou za kaPiony solí (výluO KCl)

Vliv pH na:

sorpci rosPlinnýcO živin, rozpusPnosP sloučenin, činnosP a složení mikroorganismů v

půdě,

strukturu

půdy

Pufrovací scOopnosP půd


scOopnosP půd vyrovnávaP změny pH


určení dávky vápnění

IáPky s

pufrovací scOopnosPí (čásPice scOopnŮ ionPovŮ výměny)
-

adsorpčně nasycený Oumus, jílovŮ
minerály, uOličiPany, fosforečnany, kěemičiPany


Půdní úrodnosP

ScOopnosP půd:

poskyPovaP rosPlinám žádoucí růsP a vývoj


dosPaPek živin,
vody, vzduchu; poskytovat
podmínky pro živoP makro a mikroorganismů; vyrovnávaP změny v

půdním prosPěedí

KlimaPickŮ podmínky
:

Složení a vývin půdy


pěirozená půdní úrodnosP


AgroPecOnickŮ zásaOy


poPenciální půdní úrodnosP


BIIAÍCE žIIÍ 

ZEMĚDĚISTÍ

-

konProla úrodnosPi půdy

(kúp)


pěi konProle se sPanovují na zkouŽenýcO pozemcícO PyPo agrocOemickŮ
vlasPnosPi (po 6 lePecO): půdní reakce; oNsaO pěísPupnŮOo P, K, Ca, Mg; poPěeNa vápnění

-

z

PěcOPo informací vycOází sysPŮm výživy rosPlin

(Onojení)


živiny

z

Onojiv doplřující zejmŮna

odeNranŮ
živiny z

půdní zásoNy


žIIÍY 

PŮDĚ A ROSTIIÍÁCH

živiny v

půdě

v

krysPalickŮ měížce minerálů
,
fixovanŮ v

mezivrsPvácO minerálů
,
v

nerozpusPnýcO sloučeninácO
,
vázanŮ
v

organickŮ OmoPě a Niomase
,
v

ionPovŮ formě, v

půdn
ím rozPoku; živiny
pěijaPelnŮ

pro rostliny

uvolřování živin


moNilizace živinuvolřování živin z

nerozpusPnýcO forem neNo živiny pouPanŮ v

měížce
minerálů

mikroNiální rozklad


mineralizaceproces rozkladů, ze složiPýcO organickýcO láPek vznikají jed
noduŽŽí
sloučeniny (voda, oxid uOličiPý, živin)

pouPání živin


imobilizace, fixaceživiny jsou pouPány k

minerálům apod.


14

Rozdělení živin a průměrnŮ zasPoupení v

rosPlinácO (%)

Základní Niogenní prvky:

C


45; H


6; O


45

Makroprvky:

N


1,5
Mi
kroprvky:

B


0,002

P


0,2


Fe


0,001


K


1,0


Mn


0,005

Ca


0,5

Zn


0,003

Mg


0,2

Mo


0,00001

S


0,1


Cu


0,0006

Prvky posPradaPelnŮ:
Si, Cl, Al, Ía, …


ýZÍAM A ROZDĚIEÍÍ HÍOJI.
ORGAÍICKÁ HÍOJIA


ROZDĚIEÍÍ,
POUžITÍ

Char
akteristika hnojiv:

Hnojiva

jsou láPky, kPerŮ po pěidání do živnŮOo prosPěedí rosPlin zvyŽují výnos a kvaliPu produkce a podílejí

se na udržení půdní úrodnosPi.

ýznam organickýcO Onojiv:

zlepŽení fyzikálnícO vlasPnosPí půd, lepŽí zadržování a PransporP v
ody, lepŽí sorpce


živin a ionPová výměna, vyŽŽí pufrační scOopnosP, vyŽŽí mikroNiální činnosP, vyŽŽí využiPí živin

ýznam minerálnícO Onojiv
:

mají sPále vyŽŽí význam


proč používáme minerální Onojiva, v

koloNěOu živin máme

zPráPy


měli NycOom PyP
o živin vráPiP


právě minerálními Onojivy, doplnění živin exporPovanýcO
z

pole, vyrovnání zPráP živin, dodání živin podle poPěeNy rosPlin, udržování půdní úrodnosPi

Dělení:

Podle účinnosPi:


pěímá:

zdroj živin

nepěímá:

zlepŽují účinnosP (využiPí živin), N
akPeriální láPky, reguláPory růsPu, inOiNiPory

Podle skupensPví:

PuOá, kapalná, plynná

Podle původu:

organická, minerální (průmyslová), mísPní (lokálně použiPelná)


ORGAÍICKÁ HÍOJIA

jsou zdrojem: organickýcO láPek, živin


makroprvky, mikroprvky, mikroorg
anismů, růsPovŮ a sPimulační láPky

Rozdělení organickýcO Onojiv
:

sPájová:

Onůj, močůvka, Onojůvkavznik pěi uskladnění Onoje, kejda

osPaPní:

vedlejŽí produkPysláma, cOrásP, naf; zelenŮ Onojení, komposPy, komposPovaná cOlŮvská mrva


COlŮvská mrvasmě
s PuOýcO výkalů OospodáěskýcO zvíěaP, moče, sPeliva, zNyPků krmiva a vody


Hnůj


vzniká z

cOlŮvskŮ mrvy „zráním“ na OnojiŽPi

Zrání Onoje
:

chemicko
-
Niologický proces (kvaŽení, OniPí), pěeměna láPek (rozklad a synPŮza)

-

za studena nebo
za horka

DoNěe vyzr
álý Onůj: Pmavá, snadno rýpaPelná OmoPa, se zNyPky sPeliva, kPerŮ lze mecOanicky odděliP

ZpůsoNy uskladnění Onoje:

Oned vedle sPáje dopravníkem
,
neNo do zasPěeŽenŮ plocOy
,
neNo i mimo zemědělský
podnik (z meziskladu)


na polní OnojiŽPě:

zpevněnŮ polní Ono
jiŽPě


vrsPvení mrvy až do 3 m,

-

produkce Onoje „za sPudena“


do 40

C, po uložení mrvy dojPe ke sPlačení a vyPvoěení anaeroNnícO podmínek,
pomalejŽí rozklad, nižŽí zPráPy

-

produkce Onoje „za Oorka“


po uložení mrvy zůsPává načecOraná, inPenzivním půs
oNením aeroNnícO NakPerií
dojde k

růsPu PeploPy (DD
-
65

C) a Pím k

urycOlení rozkladu (zPráPy až 60%)

následným sPlačením pokračuje proces za sPudena, rycOlejŽí rozklad, vyŽŽí zPráPy

aplikace
:

okopaniny, kukuěice, ěepka, pŽenice, zelenina;

dávka:

20
-
50t/ha
; rozmetadlem;

Permín:

podzim, následně zaoraP


15

Močůvka:

zkvaŽená moč OospodáěskýcO zvíěaP, moč nezacOycená ve sPelivu + čásP rozpuŽPěnýcO výkalů (+
voda), má velmi málo organickýcO láPek (OI)


cca 1
-
2%, N
-
0,25%, K
-
0,44%, C
-
0,007%

Hnojení:

plodiny: okopan
iny (NramNory, ěepa), kukuěice, ěepka, pŽenice, zelenina (koŽfáloviny), Pravní porosPy,
meziplodiny, zálivka komposPů

dávka:

20
-
60 t/ha;

Permín aplikace
:
na podzim se zaorávkou slámy, na jaěe: pěiOnojení ozimů, jaěin; pěed založením porosPu jaěin;
podmínk
y aplikace:

zapravení do půdy, neaplikovaP na zmrzlou půdu a sníO

aplikace
:

na Žiroko, aplikáPory


Kejda:

směs PuOýcO výkalů a moče s

podílem PecOnologickŮ vody a zNyPků krmiva

usPájení zvíěaP Nez podesPýlky (volnŮ, roŽPovaní)

složení kejdy
:

vysoký podíl v
ody, suŽina do cca 10%, oNsaO OI cca 6
-
8%, zdroj důležiPýcO prvků makro
-

a
mikroprvky, živiny v

kejdě jsou pro rosPliny snadno pěísPupnŮ (možná okamžiPŮ aplikace), dávka kejdy je
limiPována množsPvím dusíku, nadměrná aplikace kejdy (nekvaliPní) negaPivně o
vlivřuje sPrukPuru půdy

aplikace:

plodiny: okopaniny (NramNory, ěepa), kukuěice, ěepka, oNiloviny, Pravní porosPy, meziplodiny

dávka:

20
-
60
-
80 t/ha
;

Permín aplikace:

na podzim, na jaěe: pěiOnojování ozimů, pěed založením porosPu jaěin,

podmínky aplikace:

zapravení do půdy, aplikace: na Žiroko, aplikáPory


slámazaorání nepoPěeNnŮ slámy v

zemědělskŮm podniku

aplikace:

rozmePání naěezanŮ slámy (8
-
10) cm, zapravení do půdy

vyrovnání poměru C:Í, zvýŽení oNsaOu organickýcO láPek v

půdě, zlepŽení půdní sPrukP
ury


cOrásP, naf

-

doplnění organickŮ OmoPy, navrácení živin do půdy


ZelenŮ Onojení:

pěsPování zpravidla rycOle rosPoucícO rosPlin a jejicO následnŮ zaorávání do půdy

PěsPování jako:meziplodina

(v osevním sledu mezi Olavními plodinami),


podsev

(současně s

Olavní plodinou),


podplodina

(v sadecO a vinicícO),


Olavní plodina

(zúrodřování půd, rekulPivace)


ýznam zelenŮOo Onojení:

oNoOacení půdy o snadno rozložiPelnou organickou OmoPu, omezení vyplavování živin


Niologická sorpce, pěesun živin

ze spodnícO vrsPev do ornice, zasPínění povrcOu půdy, ocOrana půdy pěed
věPrnou a vodní erozí, omezení růsPu plevelů, pěeruŽení osevníOo posPupu


Komposty:

směs organickýcO a minerálnícO láPek oživená užiPečnou půdní mikroflórou, v

níž proNíOají neNo již
proNěOly OumusoPvornŮ procesy

Základní Pypy:

sPaPkový komposP:

organický podíl:

sláma, zneOodnocenŮ krmivo; zNyPky z

posklizřovýcO úprav; ŽPěpka; dalŽí organickŮ maPeriály

minerální podíl:

skrývková zemina; ryNniční NaOno; vyOnilŮ kaly,


minerální podíl posklizřovýcO úprav

vápnění

průmyslový komposP:

organický podíl:

vyPěíděný Nioodpad; raŽelina; čisPírenský kal; odpady poPravináěskŮOo průmyslu

minerální podíl:

sedimenPy, skrývková zemina

mikroNiální suNsPráP:

kejda; čisPírenský kal

vápněn
í + živiny

speciální a suNsPráPynapě. pro zakládání rosPlin do kvěPináč
ů16

MIÍERÁIÍÍ HÍOJIA


ýZÍAM, POUžITÍ. ZPŮSOB APIIKACE HÍOJI

ýznam aplikace minerálnícO Onojiv:

mají sPále vyŽŽí význam


proč používáme minerální Onojiva,
v

koloNěOu živin máme z
PráPy


měli NycOom PyPo živin vráPiP


právě minerálními Onojivy, doplnění živin
exporPovanýcO z

pole, vyrovnání zPráP živin, dodání živin podle poPěeNy rosPlin, udržování půdní úrodnosPi


KoloNěO živinVýstupy a vstupy živinRostlina poskytuje krmivo pro

zvířata a je potravou pro člověkaSorpce = schopnost půdy vázat živiny

opakem je uvolňování, kdy nastává ztráta živin ve
formě výparu ZAPRŠÍ
-
> DALŠÍ ŽIVINY DO PŮDY, když ovšem hodně zaprší, dostávají se
v

půdě dolů a jsou pro rostlinu nedosažitelnéVýstu
p = povrchový odtokVstup = rostlinné zbytky zaorané po vegetaci, stájová a minerální hnojiva-

jednosložková Í, K, P

-

vícesložková ÍKP


-

komNinovaná

(průmyslově vyráNěná neNo upravovaná)

-

smíŽená

( mícOání jednoslaNičnýcO Onojiv)


jednosložková:

dusíkaPá

(průmyslově vyráNěná Onojiva)je zapoPěeNí nejvěPŽí čásP dusíku aplikovaP Pěsně pěed vegePací a
NěOem vegePace a používaP nižŽícO jednorázovýcO dávek. PoužiPí musí vycOázeP z

půdnícO a ekologickýcO
podmínek, agrocOemickýcO vlasPnosPí Onojiv a
nároků

pěs
PovanýcO plodin


fosforečná

(průmyslově upravenŮ minerály)superfosfáPy


Pěi použiPí Ny měly NýP respekPovány půdní
podmínky (pěedevŽím pH půdy), podmiřující volNu formy, dávky a cyklu Onojení P Onojivy

Onojení:

každoroční; zásoNní (2
-
3 roky), na podzim
, zaorávány

význam:

sPaveNní jednoPka nukleovýcO kyselin, pěenos energie (ATP, ADP), zásoNní láPky (fyPin), sloučeniny
NuněčnýcO memNrán, součásP důležiPýcO enzymů a kofakPorů, ovlivřuje PvorNu generaPivnícO orgánů (zakládání
a PvorNa kvěPů), pěíjem věPŽin
ou v

OydrogenfosforečnŮ formě


draselná
(průmyslová
úprava

draselnýcO solí)
-

na základě rozNorů půd (AZP),

volNa vOodnŮ formy Onojiv (půdní druO)

Onojení:

každoroční (do zásoNy max. na 2 roky), aplikace pěed orNou (podzim)

význam:

podporuje tvorbu a akti
viPu enzymů, ovlivřuje foPosynPŮzu (PransporP elekPronů, fosforylace), lepŽí
vyzrávání plePiv, půsoNí pěíznivě na vyNarvení kvěPů a plodů, sPimuluje růsP plePiv, snižuje skladovaPelnosP plodů
(sPárnuPí plePiv) pěi nadNyPkuA, ovlivřuje osmoPický Plak v

Nuřk
ácO, Purgor Nuněk s

Oospodaěení s

vodou (pěíjem
a výdej vody rosPlinnou)


vápenaPá

(PěžNa a mlePí vápenců)
-

Aplikace vápenaPýcO Onojiv:

na základně rozNoru půd (pH) + doplřování živin,

Onojení:

v

cyklech (3
-
6 leP), aplikace pěed orNou (podzim)

význam:

vliv na půdní fyzikální a cOemickŮ vlasPnosPi, vápník jako živina


ZPŮSOBY APIIKACE HÍOJI

-

použiPí ve správnŮm množsPví, ve správnŮ doNě, správným způsoNem,

-

respekPování vlasPnosPí: Onojiv, půdy, rosPlin, vliv fakPorů


17

Doba aplikace hnojiv
:

základy Onojen
í, sParPovací Onojení, pěiOnojení

Základní Onojení:

Onojení pěed založení porosPu, pěed orNou


rozmePání na povrcO půdy a zpravení orNou
(fosforečná, draselná, OoěečnaPá, vápenaPá Onojiva); věPŽinou pro málo poOyNlivá Onojiva (resp. jejicO prvky)

pěed seP
ím a sázením


aplikace na smykovanou půdu, zapravení pěi pěedsefovŮ pěípravě

SParPovací Onojení:

aplikace Onojiv pěi sePí a sázení pro počáPek růsPu

PěiOnojení:

Onojení NěOem vegePace, ploŽnŮ


aplikace rozmePadly neNo lePecky, do ěádků


u Žirokoěádkovýc
h
kulPur + zapravení, lisPová aplikace


dodání živin v

rozPoku, Onojivá závlaOa


aplikace rozpuŽPěnýcO Onojiv
v

závlaze aplikace odpadnícO vod;

podle fáze růsPu: regenerační


pěiOnojení, aNy rosPliny regenerovaly (po zimě); časPo se vycOází z

počPu
ros
Plin na ploŽe

produkční (kvanPiPaPivní)ve fázi, kdy rosPliny zakládají svŮ generaPivní orgány

kvaliPaPivníneovlivníme Polik množsPví výnosu, ale pěedevŽím kvaliPu

ZpůsoNy aplikace Onojiv:

rovnoměrná aplikace

(uniformní Onojení)

lokální aplikace
-

pěí
nos aplikace živin v

mísPě odNěru, pěíjem živin na počáPku růsPu rosPlin,

úspora nákladů na Onojiva

precizní zemědělsPví

-

nepěisPupuje k

honu jako v

celŮ ploŽe Oomogennímu pozemku, zoOledřuje ploŽnou a

časovou variaNiliPu sledovanýcO paramePrů, jednoPli
vŮ pracovní operace jsou usměrřovány Pak, aNy
odpovídaly podmínkám konkrŮPníOo mísPa na pozemkuEKOÍOMICKÉ ZHODÍOCEÍÍ HÍOJEÍÍ A PIÁÍY HÍOJEÍÍ

EKOÍOMICKÉ HODÍOCEÍÍ HÍOJEÍÍ:

-

yčíslení nákladů na Onojení:

1) náklady na Onojivo

a)

cena hnojiv

-

minerální O
nojiva:

cena pěímo u výroNce, cena dodavaPele, Permín odNěru,
hnojiv, smlouvy s

dodavatelem

-

organická Onojiva
:
kvaliPa Onojiv, oNsaO živin a organickýcO láPek, množsPví
Onojiv, možnosP skladování

pozn.: Onojení pouze někPerýcO plodin v

osevním posPupu,

dlouOodoNá účinnosP organickýcO Onojiv


rozpočíPání nákladů v

rámci osevníOo posPupu rovnoměrně (oNdoNně náklady na vápnění)

N) uskladnění Onojiv, manipulace

2) náklady na aplikacia) cena aplikacezemědělský podnik
, služNyb) manipulace a transpor
P Onojiv (mícOání)


-

ekonomickŮ Oodnocení Onojení
:

-

produkPiviPa Onojení

(výroNnosP živin)


-

koeficienP odNěru živin:

živiny odčerpanŮ sklizní

(kg)

x
100


dávka živin v

Onojení (kg)


-

efekPivnosP OnojenínaPurální (kg, P); OodnoPo
vŮ (Kč)

-

ekonomická efekPivnosPvzPaO mezi OruNou produkcí a vlasPními
náklady


PIÁÍY HÍOJEÍÍsPanovení druOu a dávek Onojiv na jednoPlivŮ pozemky a Permínů aplikace


Hodnoceny jsou:
zásoNa živin v

půdě, požadavky jednoPlivýcO plodin sPanoviŽPní p
odmínky, omezující opaPěení
pěívod živin z

různýcO zdrojů


18

respekPování
:
půdně
-
klimaPickýcO podmínek sPanoviŽPě, omezující podmínky vyplývající z

plaPnŮ legislaPiv,
zásady správnŮ zemědělskŮ praxe

význam:

regulace výživy rosPlin, zvýŽení účinnosPi dodávanýc
O živin, snížení zPráP živin, rozpočeP nákladů na
Onojení

vypracování plánů Onojení:


roční


Onojení Í, akPualizace P, K

na oNdoNí 3
-
5 let

používání sPaPkovýcO Onojiv, Onojení P, K

na osevní posPupu


vápněníHIAÍÍ šKODIIÉ ORGAÍISMY

P
atogen


orga
nismus způsoNující onemocnění rosPliny


Mikroorganismyviry, bakterie, houby, prvoci

MakroorganismypredáPoěi, paraziPoidi


Viry:

skupina
virů granulou

a
polyedrickŮ viry
-

způsoNují paPologickŮ změny ve PkánícO, navenek pěesPává
napadený organismus pě
ijímaP poPravu, NarevnŮ změny, laPenPní promoěení

-

Bekyně velkoOlavá, oNaleč jaNlečný, pilaPky

Bakterie:

Bacllus

thuringiensis
-

Mění propusPnosP sPěevnícO Nuněk


vyŽŽí propusPnosP pro vodu, praskání,
smrt

Biobit


housenky

Novodor


mandelinka bramborov
á

Teknar


larvy komárů

Houby:

nejvěPŽí význam

-

Olenky: původce nádoroviPosPi
NrukvoviPýcO

rosPlin (na koěenecO)

-

OouNy pravŮ: původce rakoviny NramNor, plísně

-

rzi, sněPi, padlí


strupovitost

jablek

živočiŽní Žkůdci:

HáďáPka (OlísPice):

-

koěeny rosPlin

st
einernema, hetorohabditis


infikují Omyz s

NakPŮriemi AcOromoNacPer

Členovci:


rozPoči


hmyz

-


ploŽPice


Žkodí sáním


sPejnokěídlý Omyz


molice, červci


Pěásněnky


brouci


Nlanokěídlý Omyz


NodruŽka, pilaPka


dvoukěídlý Omyz


muchnice, tiplice


moPý
li


larvy


Oousenky: můry
,
Nělásci


Patogeneze:

(latinsky pathogenesis) je nauka o mechanismech vzniku
nemoci
. ZaNývá se Pím, jak
ePiologickŮ

agens

vniká do organismu, kde se lokalizuje a co naruŽuje či způsoNuje. Sleduje vznik, průNěO
a zakončení nemoci. PocO
opení mecOanismů nemoci je důležiPŮ pěi volNě správnŮ
terapie
.METODY OCHRANY ROSTLIN

V

rámci inPegrovanŮ ocOrany rosPlin se využívá různýcO
metod ochrany rostlin
, nejlŮpe ve vzájemnŮ komN
inaci.

Cílem není úplně vyOuNiP ŽkodlivŮ organismy, ale snížiP jejicO výskyP pod
ekonomický práO ŽkodlivosPi
.

V

inPegrovanŮ ocOraně rosPlin se využívají mePody
prognózy a signalizace:
napě. Feromonový lapák, SvěPelný
lapák, MörickeOo miska.


19

Volba ochrany je

spojena s

agroPecOnickými způsoNy ocOrany (osevní posPup, sPav výživy
, volNa odrůdy a její
ranosP, odolnosP) dále s

Niologickými způsoNy ocOrany a s

výNěrem vOodnýcO insekPicidů.


Metody:


pěímŮ, nepěímŮ

ÍepěímŮ mePody

-

AgroPecOnickŮ

volNa sPanoviŽPě (dr
uO půdy a klimaPickŮ podmínky)

osevní posPupmj. kvaliPa Oumusu, sPrukPura půdy

pěíprava a zpracovaní půdy:
rozhodnout zda orat
-
neoraP (orNa naruŽuje půdu)

vyoráním dosPaneme na povrcO organismy žijící v

půdě

zaoráním organismy zvyklŮ žíP mimo půdy

zárove
ř zaoráme zNyPky ze sklizně

kulPivace půdy

OnojenínepěeOnojovaP ale zase neOnojiP málo

sePí a výsadNa
:

PermíndůležiPŮ odděliP nejnácOylnějŽí fáze výsadNy a nejŽkodlivějŽí oNdoNí

hustotanapě. u oNilovin pěíliŽ OusPý u oNilovin; zase málo OusPý


pl
evele

OlouNka výsadNyani málo ani Oodně


oŽePěování NěOem vegePace


použiPí Nran aj.

sklizeř a uskladnění


Permín

odsPranění posklizřovýcO zNyPků

-

Organizační

-

karanPŮna:souNor opaPěení, kPerŮ Ny měli vyloučiP a omeziP rozŽiěování ŽkodlivŮOo organ
ismu

pěedevŽím prevenPivníOo opaPěení

vniPění


mezi oblastmi v

rámci jednoOo sPáPu

vnějŽí


mezisPáPní, konProla dovozu a vývozu rosPlin

pěedpisy určují seznamy a způsoN konProly

-

šlecOPěnína rezistenci


PěímŮ mePody

Fyzikální

-

spočívají ve využiPí n
apě. PeploP (+ i
-
), využiPí různýcO druOů záěení, elekPrický proud,
ulPrazvukovýcO vln
,
prevenPivní pěevážně

MecOanickŮ

-

pěevážně ruční sNěr, oNecně zaNránění proPi fyzickŮmu vniknuPí čásPice

COemickŮviz níže

BiologickŮviz níže


KomNinovanŮ (NioPec
OnickŮ)

-

závislosP Omyzu a rozPočů na cOemickýcO rozPocícO

feromony
:

slouží pro komunikaci jedinců mezi seNou

zejmŮna sexuální feromony

moniPoring, pěímŮ vyOuNení, dezorienPace

juvenoidy:

svlíkání kůží, pěecOod z

jednoOo sPádia do jinŮOo

edkosteroidyedčasnŮ svlŮkání Omyzu

juvenoidy


urycOlují/zpomalují pěecOod do jinŮOo vývojovŮOo sPádia

sterilanty:

v

laNoraPoěícO, sPerilizace samiček


vypouŽPění do prosPěedí, nedocOází ke spáěení


Biologická ocOrana

Rozvoj NiologickŮ ocOrany:

rezisPence organismů v
ůči cOemickým pěípravkům

rezidua použiPýcO cOemickýcO láPek v

poPravinácO

Základem

je využiPí pěirozenýcO vzPaOů organismů ve prospěcO pěsP. rosPlin

Cílem

je zameziP zvěPŽení populace ŽkodlivŮOo organismu nad ekonomický práO ŽkodlivosPi


20

V

NiologickŮ ocOran
ě lze využíP pěímo
živŮOo Nioagens

(dlouOodoNějŽí účinek) či aplikovaP
metabolity bioagens
(kráPkodoNějŽí účinek)

Mikroorganismyviry, bakterie, houby, prvoci

MakroorganismypredáPoěi, paraziPoidi

yužiPí mikroorganismů musí splřovaP pěísnŮ normy a sle
dování v

regisPračnícO ěízeníA

MoOou NýP paPogenní i pro necílenŮ organismyA

V

NiologickŮ ocOraně se využívají napě. i dravci, OáďáPka aj.

Pěirozený ekosysPŮmpěirozenŮ regulace Nez zásaOu člověka, založenŮ na ProfickýcO vazNácO

Agrocenózy


NiologickŮ
mePody jsou cílenŮ zásaOy prosPěednicPvím člověka


COemická ocOrana

využívají se
Pesticidy
:


HerbicidyproPi plevelům

FungicidyproPi OouNám (původci OouNovŮOo onemocnění)

Zoocidy

Speciální

láPky (DesikanPy, ReguláPory růsPu, RepelenPy)

Pěípravky na oc
hranu rostlin

zákon o rosPlinolŮkaěskŮ pŮči


409/2000 sb.

regisPrování pěípravků u SRS (SPání RosPlinolŮkaěská Správa)

úěední regisPr pěípravků

seznam regisProvanýcO pěípravků na ocOranu rosPlin

Pesticid
-


účinná láPka

pěídavná

láPkarozpouŽPědla, plni
dla, sPaNilizáPory

adjuvantyzlepŽují vlasPnosPi a zvyŽují účinnosP

Aplikace

-

ruční nádoNky, zádově posPěikovače, polní posPěikovače

PrakPickŮ poznámky
:

porada s

nákupem, jak skladovaP, dávkovaP, aplikovaP, pozor na fyPoPoxiciPu a


likvidace zbytku por
ostuýPOČET ÍÁKIADŮ ÍA HÍOJEÍÍ

Pěíklad:

80kg dusíku na Oa

Močovina oNsaOuje 46% Í

Cena aplikace cca 300Kč

Cena močoviny 2Dkg /D19,
-
Kč (  x kg Onojiva sPojí x Kč)
-
výpočeP v

Nodě 2.


ýpočeP:

1) 80:(46:100) = 173,9
(Polik poPěeNuju kg močoviny na Oek
tar)


2) 1kg  x Kč
(hnojiva)

: x kg
(hnojiva)

= 519:25 = 20,76

3)173,9 . 20,76  3610,16 Kč +300
(výsledek + cena za aplikaci)

4)
výsledek . výnos plodiny


SPručnŮ opáčko
formou vypracovanýcO oPázek
+ něco navíc


InPegrovaná ocOrana rosPlin proPi Žkůdcům

-

v

současnŮ doNě velice důležiPá.

minulŮ doNě Nyly cOemickŮ prosPěedky velmi časPo
používány Nez uvážení21

-

snaOa zapojiP vŽecOny možnŮ posPupy ocOrany, co nejmŮně poŽkozovaP živoPní prosPěedí a
minimalizovaP náklady

-

zapojení co nejvěPŽíOo množsPví posPupů re
gulace Žkodlivin, vynaložení co nejmenŽíOo úsilí,
nákladů a vyPvoěení co nejlepŽícO výsledků, ocOrana půdy, spodnícO vod, živočicOů,
spoPěeNiPelů, omezení vsPupů do pole

-

v

rámci inPegrovanŮ ocOrany se využívá různýcO mePod ocOrany rosPlin nejlŮpe vzájemnŮ

kombinaci

-

cílem není úplně vyOuNiP ŽkodlivŮ organismy, ale snížiP jejicO výskyP pod
ekonomický práO
ŽkodlivosPi
.

-

v inPegrovanŮ ocOraně rosPlin se využívají mePody
prognózy a signalizace:

PrognózarůznŮ pěedpovědi

SignalizacezjiŽPění výskyPu a OláŽen
í výskyPu Žkůdců.


Ochrana rostlin
-

druOy, cOarakPerisPika, pěíklady užiPínepěímŮ mePody

o

agroPecOnickŮ

-

volNa sPanoviŽPě, osevní posPup, pěíprava a zpracování půdy, Onojení, sePí a výsadNa,
oŽePěování NěOem vegePace, sklizeř a uskladnění odsPranění poskli
zřovýcO zNyPků

o

organizační (karanPŮna)souNor opaPěení, kPerŮ Ny měly vyloučiP a omeziP rozŽiěování
ŽkodlivŮOo organismu, opaPěení prevenPivníOo opaPěení

o

ŽlecOPěnína rezistencipěímŮ mePody

o

fyzikální

-

PeploPa, vlOkosP, elekPromagnePickŮ záěení, nákla
dnŮ aparaPury, nejsou
účinnějŽí něž mecOanickŮ či cOemickŮ

o

mecOanickŮ

-

plečkování, vláčení a jinŮ zásaOy NěOem vegePace a pěi zakládání porosPů

o

cOemickŮ

-

pěi dodržení pěedepsanýcO mePod aplikace jsou OerNicidy ekologicky únosnŮ,
pracovat s

herbicidy moho
u pouze vyŽkolení odNorníci

o

NiologickŮ
-

využívání živýcO organismů (OouNy, rozPoči), sPále v začáPcícO


Precizní zemědělsPvínepěisPupuje k

honu jako k

Oomogennímu pozemkuzoOledřuje prosPorovou a časovou variaNiliPu sledovanýcO paramePrůjednoPlivŮ praco
vní operace jsou usměrřovány Pak, aNy odpovídaly podmínkám
konkrŮPníOo mísPa pozemkuvyužívá:

o

geografickŮ informační sysPŮmy

o

gloNální navigační sysPŮm

o

geostatiku

-

cyklus precizníOo zemědělsPví:

informace
-
> vyOodnocení a sPraPegie
-
� aplikace
-
> výsledky
-

informace…..


AgroekosysPŮm + popis Peorie sysPŮmusysPŮm

 skupina prvků, kPerŮ jsou propojenŮ; množina oNjekPů se vzPaOy mezi seNousysPŮmy je možnŮ PěídiP z

několika Oledisek podle
:

vazby k

okolí; vzPaOu vůči času;
složiPosPi; povaOy realizace sysPŮmu
-
fyzikální, cOemickŮ…; sysPŮmy PermodynamickŮ

22

(izolovanŮ, uzavěenŮ, oPevěenŮ); sysPŮmy OierarcOickŮ


princip naděízenosPi a
poděízenosPiagroekosysPŮm

 ekosysPŮm, kPerý je ovlivřován zemědělskou činnosPí člověka (pole
s

pěsPovanou plodinou)struktura agr
oekosysPŮmu:

o

neživŮ složky

-

Niofyzikální prosPěedí

o

živŮ složky

-

Oospodáěsky významnŮ organismy (zvíěaPa, rosPliny..); asociovanŮ
organismy (plevele


nesmí pěekročiP práO ŽkodlivosPi); člověkfunkce agroekosysPŮmu:

o

produkční
-

výroNa poPravin; výroNa krm
iv a sPeliv; produkPy surovin pro průmysl;

ekonomický pěíjem

o

mimoprodukční
-

racionální Oospodaěení s

pěírodními zdroji; PvorNa a ocOrana

kulPurní krajiny; sociální a osídlovací funkce; rekreační funkcevlasPnosPi agroekosysPŮmu

o

regulace člověkem

o

c
ílená selekce organismů

o

snížená druOová pesProsP

o

dodaPková energie

živiny


základní rozdělení, kriPŮria ěazení mezi živiny, význam pro rosPliny:

o

obsah v

rosPlinácO


UHIÍK 4D%, KYSIÍK 42%, ODÍK 7%

o

rosPlinnŮ živiny jsou prvky, kPerŮ jsou nezNyPnŮ pro růsP

a vývoj danŮOo rosPlinnŮOo
druhu

1)

makroelementyC, O, H, N, P, K, Ca, Mg, S

2)

mikroelementyFe, Mn, Zn, Cu, B, Mo

3)

prvky užiPečnŮNa, Cl, Si, Al

4)

prvky osPaPníuPramikroelemenPy, PěžkŮ kovy

-

pokud cOceme zaěadiP prvek mezi rosPlinnŮ živiny, musí splřova
P následující kriPŮria:

o

nedosPaPek prvku znemožní rosPlině dokončiP vývojový cyklus

o

prvek se pěímo účasPní fyziologickýcO procesů v

rosPlině, neNo jako reguláPor
enzymovŮOo sysPŮmu

o

projev nedosPaPku je specifický pro sledovaný prvek


ícesložková Onojiva
-

cOarakPerisPika, rozdělení, výOody, nevýOody, zásPupce

-

Onojiva oNsaOující více než jednu živinu (Í,P,K), musí NýP zapravena do půdy,

o

dvousložková

(NP, PK)

o

Pěísložková
(NPK)

o

vícesložková

(ÍPK oNoOacená o Ooěčík i mikroelemenPy)podle způsoNu výroNy

o

smíŽená

(mecOanickŮ smícOání jednosložkovýcO Onojiv)

o

sloučená
(soli se dvěma základními živinami vzniklŮ cOemickou reakcí

o

komNinovaná

(průmyslově vyroNená neNo upravovaná, na principu rozkladu
fosfáPů HÍO
3

a následnŮOo pěimícOání dalŽícO složek)výOody vícesložko
výcO Onojiv:

o

úspora nákladů na dopravu, skladování a rozmePání

o

rovnoměrnŮ rozmePání


23

o

neoNsaOují doprovodnŮ láPkynevýOody

o

podíl jednoPlivýcO živin nemusí vyOovovaP pěsPovaným plodinám

o

vOodnŮ pěedevŽím k

základnímu Onojení

o

dávka se sPanovuje podle dávky Í

o


edpokladem vysokŮ účinnosPi oNsaženýcO živin Ny mělo NýP jejicO zapravení do
půdy


Minerální Onojiva


druOy, pěíklady, význam, sPanovení dávky, Permín aplikace

ýznam aplikace

mají sPále vyŽŽí význam, v

koloNěOu živin vznikají zPráPy a proPo NycOom měli
t
yPo živin vráPiP právě minerálními Onojivy:

-

doplnění živin exporPovanýcO z

pole

-

vyrovnání zPráP. živin

-

dodání živin podle poPěeN rosPlin

-

udržování pěední úrodnosPi

DruOy a pěíklady
:

dusíkaPá Onojiva (síran a ledek amonný)
, fosforečná Onojiva (JSP, TSP),
dr
aselná Onojiva (draselná sůl), vápenaPá Onojiva (vápenec)


Aplikace dusíkaPýcO Onojiv
:

na základě poPěeN rosPlin, dávky na základě rozNorů půdy

Aplikace fosforečnýcO Onojiv:

na základě rozNorů půd (AZP), každoročně, pěed orNou (podzim)

Aplikace draselnýcO

a OoěečnaPýcO Onojiv:
na základě rozNorů půd (AZP), každoročně,

pěed orNou (podzim)

Aplikace vápenaPýcO Onojiv:

na základně rozNoru půd (pH) + doplřování živin, v

cyklech,

pěed orNou (podzim)


Organická Onojiva


význam, dělení, Oumus

-

nej
sou pěedměPem oNcOodu, velký oNjem, vysoký oNsaO vody, nízká koncenPrace živin

-

jsou zdrojem organickýcO láPek, oNsaOují i živiny v

malŮm množsPví makroprvky a
mikroprvky

ýznam aplikacezlepŽení fyzikálnícO vlasPnosPí půdlepŽí zadržování a PransporP vodylepŽí sorpce živin a ionPová výměnavyŽŽí mikroNiální činnosPvyŽŽí využiPí živin

dělí se na

o

sPájováOnůj, močůvka, Onojůvka
-

vznik pěi uskladnění Onoje, kejda

o

osPaPní
-

zaorávka vedlejŽícO produkPů


sláma, cOrasP, naf
;
zelenŮ Onojení, komposPy,

Humu
s:

exkrePy koěenů, posklizřovŮ a koěenovŮ zNyPky smíŽenŮ s Olínou


Hnůj


složení, co ovlivřuje jeOo kvaliPu, co se Onojí Onojem, Permín a způsoN aplikace

-

Složení

-

vzniká z

cOlŮvskŮ mrvy „zráním“ na OnojiŽPi


PuOŮ a PekuPŮ výkaly, zNyPky sPeliva a
krmiva

-

minimální skladovací doNa Onoje je 6 měs., doNěe vyzrálý Onůj je Pmavá, snadno rýpaPelná
OmoPa se zNyPky sPeliva, kPerŮ lze mecOanicky odděliP


24

-

zrání Onoje

-

(kvaŽení, OniPí, rozklad, synPŮza, )

-

zrání ovlivřujesložení cOlŮvskŮ mrvy, způsoN uskladnění

-

a
plikace hnojeplodiny


okopaniny (NramNory, ěepa), kukuěice, ěepka. oz., pŽenice oz.
zelenina (koŽfáloviny)dávka 20
-
D0P/Oa (záleží na plodině a na druOu půd


leOkŮ míř)Permín


podzim, podmínky aplikace


následnŮ zaoráníaplikační PecOnika


rozmet
adlapole Onojíme 1 za 3
-
5 let

ZpůsoNy uložení Onoje:

-

OnojiŽPě v

areálu
-

zPráPy 2D%

-

zpevněnŮ polní OnojiŽPě


zPráPy 30


45 %

-

nezpevněnŮ polní OnojiŽPě


zPráPy D0


60 %

Pě:

podnik


100 dojnic  100 DJ á 13 P mrvy  1300 P mrvy

a)

zPráPy 30 %  910 P Ono
je

b)

zPráPy D0 %  6D0 P Onoje

 rozdíl 260 P Onoje

Cena hnoje 200


2D0 Kč/P  rozdíl 60

000 Kč

Meziplodiny


k

čemu jsou, proč se využívají, jakŮ druOy známe, zasPoupení v OP

-

pěsPovány v

meziporosPním oNdoNí

-

omezují zPráPy živin z

půdy vyplavováním

-

omezují

ŽkodlivŮ účinky vodní eroze

-

snižují zaplevelenosP půd

-

rozdělují se do 3 skupin:

-

meziplodiny ozimŮ:

(ěepka ozimá, ěepice ozimá, žiPo ozimŮ, pŽenice ozimá)

-

sejí se koncem lŮPa, nenáročnŮ na pěedplodinu, požadují pouze včasný výsev, výnosy jsou
poměrně jis


-

na jaěe poskyPují první zelenou píci v

roce

-

meziplodiny lePní:

(po ranýcO NramNorácO, ranŮ zelenině, ěepce, oz. a jar. luskovinooNilnýcO
směskácO na zel.)

-

vysŮvány po sklizni Olavní plodiny v

lŮPě

-

sklízeny na zeleno neNo zaorávány na zelenŮ Onojen
í jeŽPě v

podzimu PŮOož roku

-

sPrniskovŮ lePní meziplodiny:
sejí se po později sklizenýcO plodinácO, zejmŮna oNilninácO

-

podsevovŮ meziplodiny:

(Právy a jePeloviny)

-

podsŮvají se na jaěe do krycí plodiny

-

sklízejí se neNo spásají, zaorávají jeŽPě na podzim P
ŮOož kalendáěníOo roku

-

krycími plodinami jsou zpravidla oNiloviny


Kejda


zaěazení, složení, co ovlivřuje kvaliPu, co Onojíme, kdy a jak aplikujeme, význam

-

paPěí do organickýcO Onojiv sPájovýcO

-

směs PuOýcO výkalů moče s

podílem vody a zNyPků krmiva (neoNs
ahuje stelivo)

-

usPájení zvíěaP Nez podesPýlky (volnŮ roŽPovŮ)

-

živiny v

kejdě jsou pro rosPliny snadno pěísPupnŮ, dávka kejdy je limiPována množsPvím
dusíku

-

nadměrná aplikace (nekvaliPní) negaPivně ovlivřuje sPrukPury půdy

-

plodiny


okopaniny, kukuěice, ě
epka, oNiloviny (pŽenice), Pravní porosPy, meziplodiny


25

-

dávka 20
-
60
-
80t/ha

-

t
ermín aplikacena podzim

( i samosPaPně i se zaorávkou)na jaěepěiOnojováni ozimů pěed založením porosPu

-

podmínky aplikace


zapravení do půdy


Pěedsefová pěíprava půdy

Pěedsefov
Ů zpracování půdy:

Umožřuje včasnŮ a kvaliPní zasePí, vyPváěí pěíznivŮ podmínky pro vzcOázení a jejicO
dalŽí růsP a vývoj

Pěíprava půdy musí splřovaP PyPo požadavky:

1.

urovnaP pole a zmenŽiP plocOu povrcOu půdy

2.

vyPvoěiP na povrcOu izolační vrsPvu k

udržení p
ůdní vláOy

3.

vyPvoěiP vOodnou půdní sPrukPuru pro rycOlŮ vyklíčení osiva a sadNy

4.

pěipraviP vOodnŮ sefovŮ lůžko (spodní vrsPva sleOlá, vrcOní kyprá)

5.

OdpleveliP půdu

Tradičně

pěekonaná pěíprava půdy pěed sePím: smykování, vláčení, válení, OluNŽí kypěení

Hnojen
í vápníkem


proč, Pypy vápenaPýcO Onojiv, jak časPo

-

používá se na kyselŮ půdy, vyrovnává OodnoP pH

-

vápněním se ovlivřují vŽecOny procesy v

půdě

-

věPŽinou se používá pro zlepŽení půdnícO vlasPnosPí

-

aplikace váp. Hnojiv: na základě rozNorů půd (pH) + doplřov
ání živ

vápnění:

o

se provádí 1 x za 3
-
D leP, pozdní lŮPo a podzim

o

má cOarakPer zásoNníOo Onojení

o

meliorační dávka je závislá na zjiŽPěnŮ výcOozí OodnoPě, druOu půdy a kulPuěe

o

vojPěŽka, cukrovka, ěepka, pŽenice, kukuěice

o

pěi nedosPaPku vápenaPýcO Onojiv se v
ápní pouze dávka meliorační a pěednosPně
pozemky s

pH nejvzdálenějŽími od OodnoP opPimálnícO

PodmíPka

-

mělkŮ zpracování po sklizni oNilovin, ěepky oz., luskovin,

-

půda má po sklizni různŮ množsPví posklizřovýcO zNyPků a je ve sleOlŮm sPavu

-

spočívá ve vy
Pvoěení izolační vrsPvy nakypěenŮ půdy

-

důležiPá je včasnosP, OlouNka, kvaliPa

Provádí se:

radličnými podmíPači, Palíěovými podmíPači, komNinovanými kypěiči, podmíPací pluOy

Úkoly:ŽePěiP půdní vláOu,odplevelovat,Plumení cOoroN a Žkůdců,zlepŽení fyz.

sPavu půdy,urycOlení mineralizace org. láPek,zapravení Onojiv


kejda, močůvka, cOlŮvský Onůj, minerální Onojiva


26


MočůvkazkvaŽená moč OospodáěskýcO zvíěaP,moč nezacOycená ve sPelivu + čásP rozpuŽPěnýcO výkalů + vodaplodiny
:

okopaniny (NramNory, ěe
pa), kukuěice, ěepka, pŽenice, zelenina (koŽfáloviny),
Pravní porosPy, meziplodiny, zálivka komposPů, dávka: 20


60 t/haPermín aplikace
:

na podzim se zaorávkou slámy, zelenŮOo Onojení, na jaěe pěiOnojení
ozimů, jaěin; pěed založením porosPu jaěinpodmínk
y aplikace
:

zapravení do půdy, neaplikovaP na zmrzlou půdu a sníO, aplikace: na
Žiroko, aplikáPory


ZelenŮ Onojení

o

pěsPování zpravidla rycOle rosPoucícO rosPlin a jejicO následnŮ zaorávání do půdy

o

pěsPování jako:

meziplodina, podsev

(současně s

Olavní plod
inou),
podplodina

(v sadech a
vinicícO),
Olavní plodina

(zúrodřování půd, rekulPivace)

o

význam:

oNoOacení půdy o snadno rozložiPelnou organickou OmoPu, omezení vyplavování
živin, pěesun živin ze spodnícO vrsPev do ornice, zasPínění povrcOu půdy, ocOrana půd
y
pěed věPrnou a vodní erozí, omezení růsPu plevelů, pěeruŽení osevníOo posPupu


Komposty

-

směs organickýcO a minerálnícO láPek oživená užiPečnou půdní mikroflórousPaPkový komposP

organický podíl: sláma, zneOodnocenŮ krmivo, zNyPky z

posklizřovýcO úprav,

ŽPěpka, dalŽí
organickŮ maPeriály

minerální podíl: skrývková zemina, ryNniční NaOno, vyOnilŮ kaly, minerální podíl posklizřovýcO
úprav

vápnění + Onojivaprůmyslový komposP

organický podíl: vyPěíděný Nioodpad, raŽelina, čisPírenský kal, odpady poPravináěsk
ŮOo průmyslu

minerální podíl: sedimenPy, skrývková zemina

mikroNiální suNsPráP: kejda, močůvka, čisPírenský kal

vápnění + živinyspeciální suNsPráPy

organický podíl: raŽelina, kůra, ŽPěpka, OraNanka

minerální podíl: zemina, písek

vápnění + živiny


Dusík

-

vs
tupy
:

Onojiva (minerální, organická), fixace Í, spady (mokrý, sucOý), zNyPky rosPlin,
mineralizace organickŮ OmoPy

-

výsPupy
:

rosPlinná produkce, živočiŽná produkce, imoNilizace Í

-

zPráPy:

do povrcOovýcO a spodnícO vod (vyplavováním, smyvem, erozí), do aPmosf
Ůry
(Pěkáním amoniaku, uvolřováním oxidů Í)

-

Dusík v

rosPlině:základní sPaveNní prvek (aminokyselin, Nílkovin, cOlorofylu, enzymů, nukleovýcO kyselin)


27sPimuluje růsP rosPlin a pěíjem dalŽícO živin („moPor růsPu“)

-

nedosPaPek dusíku:omezení růsPu a PvorNy o
rgánů (lisPy, sPŮNla, lodyOy)


snížení foPosynPŮzy a PvorNy
sPaveNnícO i funkčnícO Nílkovinsnížení pěíjmu osPaPnícO živinkraPŽí doNa vegePace, rycOlejŽí dozrávání, snížení výnosu a kvaliPysvěPlejŽí zaNarvení porosPu, žlouPnuPí až opad sParŽícO lisPů

-

na
dNyPek dusíku:OorŽí vzcOázení (zelenina, ěepa, jePeloviny)pěerůsPání porosPu, nižŽí mecOanická pevnosP plePiv


polŮOánívyŽŽí vlOkosP porosPu


mikroklima pro napadení cOoroNamivěPŽí nácOylnosP k

vymrzání (ozimy, děeviny)vyŽŽí oNsaO niPráPů v

rostlinn
Ů produkci

DusíkaPá Onojiva:

síran amonný 21 % Í
;
močovina 46 % Í
;
ledek vápenaPý 1D % Í
;

ledek amonný s

vápencem 27 % Í, ledek amonný 3D % Í,

dusičnan amonný s

močovinou


DAM 390 30 % N


Plány Onojení

-

se rozumí sPanovení druOu a dávek Onojiv na jednoPl
ivŮ pozemky a Permínů aplikace

-

na základě NilančníOo principu jsou Oodnoceny: zásoNa živin v

půdě, požadavky jednoPlivýcO
plodin, sPanoviŽPní podmínky, omezující opaPěení, živiny z

různýcO zdrojů

-

význam
:

regulace výživy rosPlin, zvýŽení účinnosPi dodávanýc
O živin, snížení zPráP živin,
rozpočeP nákladů na Onojení

-

vypracování plánů Onojení
: na osevní posPup


vápnění, na oNdoNí 3


5 let


používání
sPaPkovýcO Onojiv, Onojení P, K, roční


Onojení Í, akPualizace P, K, organická Onojiva

-

pro možnosP konProly a
pro vlasPní poPěeNu je nuPnŮ:

vŮsP pěeOlednou evidenci o
množsPví, druOu, doNě použiPí Onojiv podle jednoPlivýcO pozemků, kulPur a leP

-

ucOovávaP evidenci o výnosecO plodin na jednoPlivýcO pozemcícO


Herbicidy

= c
Oemická ocOrana proPi plevelům

UrčiPý podíl
selektivity


půsoNí pouze na určiPŮ plodiny, aNy neNyla poŽkozena plodina kulPurní

SelekPivní OerNicidyvýNěrovŮ, použiPí v

plodinácO

ÍeselekPivní OerNicidyničí vŽecOnu zelenou OmoPu, používá se na meziplodinácO, na volnýcO
prosPransPvícO

Pěíjem OerN
icidůkoěeny, lisPy neNo oNojím zároveř

Termín aplikacepěed sePím se zapravením do půdy, pěed vzejiPím, po vzejiPí

Typy
:

pevnŮ láPky: dispergovaný práŽek, dispergovaný granuláP, suspenze

kapalnŮ láPky: emulzní koncenPráP, rozPok


ýroNní oNlasPi, regi
ony v

ČR

=
klimaPickŮ regiony (nejlepŽí


míně PeplŮ a vlOkŮ)

ZVO:

kukuěičnŮ: K


J Morava,

ěepaěská: Ř
-

PolaNí, PooOěí, Haná,


28

NramNoráěská


B


KlaPovsko, PelOě., Havl. Brod,

oNilnáěská


O


Plzeřsko, Č. Budějovice,

Oorská


H


BrunPálsko, podOůě
í

ZPO  zemědělská produkční oNlasP

1. s

pěíznivými podmínkami,

2. s

mŮně pěíznivými podmínkami: IFA (od 2004(EU) nově),

3. mírně pěíznivŮ


OorskŮ, osPaPní, se specifickými omezeními, oNlasP s

enviromenPálními
omezeními


Monokultury

Z

prosPorovŮOo Oled
iskana poli chceme pouze jeden druh

Z

časovŮOo OlediskaopakovanŮ pěsPování plodiny ěadu leP na PŮmže pozemku (rýže, PaNák,
kukuěice na siláž)

výOoda monokulPurmožnosP úzkŮ specializace na menŽí počeP plodin

věčnŮ pokusy (od 1843)

-

podle doby trv
ání monokulPur jednolePýcO plodin rozdělujeme monokulPury na:kráPkodoNŮ


3 až D lePdlouOodoNŮ


více než D leP


Hnojení NramNorOnůj, kejda, močůvka + sláma, zelenŮ Onojení, Onojení P, K


na podzim pěed orNou
,
komNinovaná ÍPK


na jaěe pěi pěedsefovŮ pěípravěOnojení Í:

ovlivřuje růsP naPi


výnos Olíz, poPěeNa dusíku


v

1. polovině vegePace, základní
Onojení


pěed sázením 70


100 % dávky Í, pomalu půsoNící Í Onojiva, pěiOnojení


po vzejiPí
porostu


Hnojení
ozimýcO oNilovin

-

organická Onojiva


Něžně neOnojíme

-

Onojení P, K, pěíp. Ca, Mg


pěed pěípravou půdy, podle oNsaOu pěijaPelnýcO živin v

půdě
(AZP)

-

Onojení Ína počáPku inPenzivníOo pěíjmu


„jaro“, ovlivřuje uPváěení výnosovýcO prvků

-

pěiOnojení:

regener
ační


(počeP rosPlin, Ímin. v

půdě),
produkční

(počáPek sloupkování)


počeP zrn v

klasu,
kvaliPaPivní

(mePání)

kvalita zrna, hmotnost zrna


Únava půdy

-

vŽeoNecnáodčerpání živin, vody, zOorŽení sPrukPury  oNnova agroPecOnickŮOo prosPěedínení vázána n
a konkrŮPní plodinupůda je unavená pro pěsPování jakŮkoliv plodinyPuPo únavu lze odsPraniP: správná agroPecOnika, Onojí, ocOrana porosPů pěed cOoroNami,
Žkůdci, plevely

-

pravá


-

nelze ji odsPraniP agroPecOnikou, Onojením ani ocOranou rosPlinorgan
ismováviry, NakPerie, OouNy, OlísPi, Omyz


pěemnožení původců cOoroN a ŽkůdcůnedosPaPkovámikroprvky
-
>cOyNějící živiny a pravidelně se nedoplřují


29Poxinová

-

vznik půdní únavy:

1)

nedosPaPek někPerŮ z

OlavnícO živin

2)

nedosPaPek někPerŮOo z

mikroelemenPů

3)

zOorŽení fyzikálníOo sPavu půdy, zejmŮna půdní sPrukPury a zOuPnění půdy

4)

poruŽení NiologickŮ rovnováOy v

půdě, zvláŽPě mezi různými Pypy mikroorganismů

5)

rozŽíěení paPogennícO mikroorganismů

6)

rozŽíěení specifickýcO Žkůdců, zejmŮna OáďáPek

7)

dočasná inPoxikace
(„oPrávení“)


Hnojení ozimŮ ěepky

-

Močůvka, kejda, Onůj, P, K, pěíp. Ca, Mg (pěed pěípravou půdy)

-

N


ovlivřuje uPváěení výnosovýcO prvků

-

PěiOnojení:

1.

Regenerační

(počeP rosPlin, Í
min

v

půdě, org. Onojiva),


2.
Produkční


počáPek prodlužování, počeP
ŽeŽulí,


3.
KvaliPaPivní
-

fáze žluPýcO poupaP


kvalita semenMinimalizace zpracování půdy

Jak v

základním zpracování půdy, Pak pěed sePím a sazením, kulPivací.

Pěedpoklady:

doNrý fy. sPav půdy, Niologicky činná ornice s

živinami, min vyPrvalýcO plev
elů,
vOodný osevní posPup.

Metody:

vypouŽPění (naOrazování) někPerýcO zákroků, spojování zákroků do menŽíOo počPu,
omezení zprac. na určiPou OlouNku neNo čásP plocOy, sePí do nezprac. půdy


Osevní posPupy


kriPŮria pro zaěazení rosPlin, význam

-

základem
je AgroPecOnickŮ lOůPy,
norfologický osevní posPup:

jetel
ovina
, ozim
á oNilnina,

okopanina, jaě

(krycí plodina do kPerŮ zakládáme jePelovinu ve formě podsevu)

-

je možno PěídiP do dvou OlavnícO skupin: polní osevní posPupy, speciální osevní posPupy

1. polní

osevní posPupy:

-

oNilnáěskŮ, ěepaěskŮ, NramNoráěskŮ, pícnináěskŮ

2. speciální osevní posPupy:

semenáěskŮ,závlaOáěskŮ, proPierozní, zelináěskŮ, pod sady, OP na písčiPýcO půdácO, OP pěed
zakládáním vyPrvalýcO kulPur

Důvody sPěídání plodin v

OP

-

výskyP původ
ců cOoroN a Žkůdců

-

výskyP plevelů a zaplevelujícícO rosPlin

-

Nilance organickŮ OmoPy a živin

-

fyzikální vlasPnosPi půdy

-

využiPí vegePační doNy


Luskoviny


zlepŽující plodina (na 4.
-

8. mísPě, kde se sPěídají zlepŽující a zOorŽující
plodiny)


30

Trojpolní sysPŮ
m:

sysPŮm sPěídání jednoPlivýcO osevnícO plocO v

závislosPi na rozdělení
zemědělskýcO plocO. Ía jednŮ ploŽe se sází na jaěe, na druOŮ na podzim a PěePí se necOává
prázdný.


1. rok
-

ozim jaě úOor

2.

rok


úOoě ozim j


3.

rok


jaě úOoě ozim


Základní Onojení, pěiOnojování, fakPory Í


MiPscOerlicOův zákonProNlŮm je, že účinnosP

živin se při zvyšování dávek Onojiv snižuje

(Mit
scher
licOův zákon) a živiny, kPerŮ nejsou

rosPlinami odčerpány, mají negaPivní dopady

na živoPní
prosPředí a zejmŮna na pedosfŮru.

Mimo Po docOází po překročení opPimálnícO

OodnoP k výnosovým depresím


Základní Onojení:

1.

pěed založením porosPu,

2.

pěed orNourozmePání na povrcO, zapravení orNou (P,K,Mg,Ca),

3.

pěed sePím a sázenímaplikace na usmykova
nou půdu, zapravení pěi pěedsefovŮ úpravě
(komNinovaná Onojiva, Í),

4.

sParPovací Onojenípěi sePí a sázení pro počáPek růsPu

PěiOnojení:

1.

NěOem vegePace,

2.

ploŽnŮ (rozmePadly, lePecky),

3.

do ěádků + zapravení,

4.

IisPová aplikace


dodání živin v

roztoku,

5.

Hn
ojivá závlaOa (rozpuŽPěná On. v

závlaze),

6.

pěiOnojení Í


podle fáze růsPu (regenerační, produkční, kvaliPaPivní)AgrocOemickŮ vlasPnosP půd, půdní vlasPnosPiAgrocOemickŮ vlasPnosPi půd
:

měěiPelnŮ cOarakPerisPiky půd, kPerŮ mají pěímý neNo nepěímý
vztah

k

výživě rosPlinPěímo ovlivřují

PransporP živin z

půdníOo rozPoku do rosPlin: sorpční a ionPovŮ vlasPnosPi,
půdní reakce, oNsaO org. OmoPy, oNsaO živin, rozpusPnosP živinÍepěímo ovlivřují

fakPory půsoNící pěímo: zrniPosPní složení, vodní a vzduŽný režim
,
mineralizace
-

oNsaO živin.Půdní vlasPnosPi:

-

Fyzikální
(vlOkosP, PeploPa, Narva), MecOanickŮ (soudržnosP a pevnosP, pěilnavosP,
OuPnosP, úrodnosP),

-

COemickŮ

(půdní reakce, oNsaO živin)EkonomickŮ Oodnocení Onojení:


31

Íákupní cena Onojiva:

Minerální
:

cena pěímo u výroNce, cena u dodavaPele, Permín odNěru Onojiv, smlouvy
s

dodavatelem.

Organická
:

kvaliPa Onojiv, oNsaO živin a org. láPek, množsPví Onoje, možnosP skladování, Onojení
pouze někPerýcO plodin v

osevním posPupu (rozpočíPání rovnoměrně v

rámc
i celŮOo osevníOo
postupu)

-

náklady na dopravu, náklady uvniPě podniku

(nakládání, odvoz, aplikace, uskladnění, palivo,
údržNa sProjů…)Základní úpravy půd


význam, rozdělení

význam zpracování půdy:úprava pozemku po sklizni pěedplodiny


urovnání poze
mku, zapravení posklizřovýcO
zNyPků a Onojivúprava fyzikálnícO vlasPnosPí půdy


půdní sPrukPura, oNjemová OmoPnosP půdy,
póroviPosP, oNsaO vody a vzducOuregulac
e ŽkodlivýcO organismů


pěímá,
nepěímá

upravuje podmínky pro růsP a vývoj plodin

Rozdělení:

a
)
podmíPka
: ŽePěí půdní vláOu, zNavuje půdu plevelů, 8
-
12 cm

b)
orba
: význam droNící, kypěící, oNracecí a mísící,

c)
podrývání:

díky nákladům na nafPu se dnes již neprování, až do 40 cm

d)
proOluNování
: posPupnŮ pěiorávání půdníOo profilu

e)
OlouNkovŮ kyp
ěení
: zúrodřování PěžkýcO a zOuPnělýcO půd, vedle kypěícíOo účinku jde o
odvádění vody do OluNŽícO půdnícO vrsPev, D0
-
70 cm, nepoužívá seMikroelementy

železo, Nór, mangan, zinek, měď, molyNden, ...oNsaO v

rosPlinácO pod 0,0D %

ovlivřují:

fyziologickŮ pr
ocesy v

rosPlinácO, akPiviPu enzymů, PvorNu sPaveNnícO a zásoNnícO
láPek, výnos a kvaliPu produkce

MIKROEIEMEÍTY  PŮDĚ

obsah v

půdě a pěíjem rosPlinami ovlivřuje:

maPečná Oornina (půdoPvorný suNsPráP), zdrojem mikroelemenPů


primární minerály

půdní podmí
nky:

půdní reakce, půdní sorpce, mikroNiální činnosP, oNsaO a kvaliPa organickýcO
láPek
HisPorický vývoj zemědělsPví

1)

Neolit


žďáěení, časově omezenŮ monokulPury, dlouOŮ úOory

2)

DoNa Nronzovájarní oNiloviny, lepŽí zpracování půdy

3)

ŘíŽe Římskázahrady,

rŮva

4)

SPěedověkzavedení ProjOonnŮOo sysPŮmu

5)

Pozdní sPěedověk, novověkpluO, jePeloviny a okopaniny  zlepŽující plodiny

6)

Pol. 19. st.norfolský osevní posPup


využiPí podpůrnŮOo vlivu plodin


32

7)

19. 20. st
.


prům. Onojiva rozvoj PecOniky, anorg. pesPic
idy, ŽlecOPění odrůd, oddělení
sysPŮmů rosPlinnŮ a živočiŽnŮ výroNy

8)

20. st.PrakPory, vývoj náěadí, pesPicidy

9)


po 2. SVpokrok ve ŽlecOPění, ve vývoji náěadí a pesPicidů, odliv pracovníků ze země

10)


80. lŮPazvýraznění ekolog. a sociálnícO Oledisek, ek
ologickŮ zemědělsPví, zvýŽení
energie dodávanýcO zvnějŽku do sysPŮmu


Jak můžeme ovlivniP náklady na Onojení a aplikaci

Plány OnojenísPanovení druOu a dávek Onojiv na jednoPlivŮ pozemky a Permíny aplikace

Ía základě NilančníOo principu:

zásoNa živin v

p
ůdě, požadavky jednoPlivýcO plodin

Plány Onojeníroční, 3
-
DlePŮ, dle osevníOo posPupu

Evidence o množsPví, druOu a doNě použiPí Onojiv


Půdní úrodnosP, EH, BPEJ, AZP

-

půdní úrodnosP je scOopnosP půdy poskyPovaP pěsPovanýcO rosPlinám vOodnŮ prosPěední,
do
sPaPek živin a vody nuPnýcO k

růsPu a vývinu

-

někPerŮ půdní vlasPnosPi můžeme doNěe ovlivřovaP (Onojiva)

-

měěiPelný znak úrodnosPi je množsPví a kvaliPa vyprodukovanŮ Niomasy

BPEJ  NoniPovaná půdně ekologická jednoPka (D čísel)cílem je zOodnocení a Oospod.

ocenění vlasPnosPí zemědělskŮOo území neNo pozemku +
(klima reliŮfu)1. č.  klimaPický region2. a 3. č.  Olavní půdní jednoPka4. č.  svažiPosP a expoziceD. č.  skelePoviPosP a OlouNka půdy

EH  ekologická výroNní Oladinaprůměrný výnos zrnavyjad
ěuje vliv výroNně
-
ekologickýcO podmínek na rosPlinnou produkci

AZP  rozNor půd


aplikace Onojiv na základě


Meziplodiny

dle rozmnožování

ZpůsoN rozmnožovánígeneraPivně(poOlavně) Pak i vegePaPivně (nepoOlavně)

Diaspora


jakákoliv čásP rosPliny, kPerou

se může rozmnožovaP

egePaPivnímu rozmnožování slouží:

a)

nadzemní orgány či čásPi rosPlin

-

ŽlaOouny, kvěPní ciNulky

b)

podzemní čásPipravŮ koěenovŮ výNěžky, osní výNěžky, Olízky, podzemní ciNulky,rozŽiěování plevelů:

a)

pěímo


semena vypadnou pěímo pod r
ostlinu

b)

auPocOorně


napě. smrŽfováním cOlopní lusků, praskáním PoNolek

c)

zoocOorně


Oáčky se plody pěicOycují na Pěle zvíěaP, semena projdou zažívacím PrakPem
živočicOů a s

výkaly se Žíěí v

krajině, mravenci zaPaOují semena do mraveniŽPě,…

d)

anemocOorně


ro
zŽiěování semen, plodů, spor věPrem

e)

OydrocOorně


rozŽiěování vodou


33

f)

anPropocOorně


rozŽiěování činnosPí člověka


Co je Po Onojivo + rozdělení OnojivOnojiva jsou láPky, kPerŮ po pěidání do živnŮOo prosPěedí rosPlin zvyŽují výnos a kvaliPu
produkce a podíl
ejí se na udržení půdní úrodnosPirozdělení:

o

podle účinnosPi:

pěímá


zdroj živin; nepěímá


zlepŽují účinnosP (využiPí živin)


NakPeriální láPky

o

podle skupensPví:

pevná; kapalná; plynná

o

podle původu:

organická; minerální (průmyslová); mísPní


LFAmŮně pě
íznivŮ oNlasPipodpůrnŮ programy k

podpoěe mimoprodukčnícO funkcí zemědělsPví

o

OorskŮ oNlasPi

o

osPaPní mŮně pěíznivŮ oNlasPi

o

oNlasPi se speficickými omezeními

o

oblasti s

ekologickými omezeními

o

nezaěazenŮ oNlasPi


AgrocOemickŮ Oodnocení půdagrocOemickŮ zkouŽ
ení půd

garanPuje ÚsPěední konProlní a zkuŽeNní úsPav zemědělský
(ÚKZÚZ)

o

základní půdní vlasPnosPi


půdní reakce, oNsaO uOličiPanu, poPěeNa vápnění, oNsaO
pěísPupnýcO živin

o

mikroprvkymePody sledování

variaNiliPy agrocOemickýcO vlasPnosPí půd

o

mapování na

základě odNěru vzorků (věPŽina AP)

o

mapování pomocí senzorů (půdní vlOkosP, oNsaO cOlorofylu v

listech)

o

lePeckŮ a saPeliPní snímkování (růsPovŮ a výnosovŮ cOarakPerisPiky)


Pesticidy

-

jsou cOemickŮ láPky, kPerŮ slouží k

ocOraně porosPů rosPlin, k

ocOraně z
víěaP, produkPů
organickŮOo původu, popěípadě i člověka pěed Žkodlivými NioPickými činiPeli, Pj. pěed
cOoroNami, Žkůdci a plevely

-

používání PěcOPo Onojiv a cOemikálií se dělo časPo Nez oOledu na Žkody, kPerŮ PyPo láPky
ve vysokýcO dávkácO moOou způsoNiP

-

v

současnosPi se razí filozofie: dosaOovaP výnosy ekonomicky a ekologicky únosnŮ
v

rámci Prvale udržiPelnŮOo zemědělsPví

-

pesticidy


nerNuidy D0%, zoocidy, fundicidy 20%, speciální láPky (desikanPy,
reguláPory růsPu, repelenPy)

-

pěípravky na ocOranu rosPlin


zákon o rosPlinolŮkaěskŮ pŮči


měl Ny NýP novelizován

-

pesticidyúčinná láPka (2


5%)pěídavnŮ láPky


rozpouŽPědlo, sPaNilizáPory, plnidla


zvěPŽí oNjem


34


KulPivace půdy NěOem vegePace

-

význam spaPěujeme pěedevŽím v:

1)

úpravě sPavu půdy

2)

odplevelení porosPů

-

kulPivací se zvyŽuje propusPnosP pro vodu a vzducO, ruŽí se půdní Žkraloup, oNnovuje
izolační vrsPva, ničí jednolePŮ plevele, zeslaNují plevele vyPrvalŮ

-

plečkováníroPačními
PIEČKAMI
, jejicO kryP cOrání mladŮ rosPlinky pěed zaOrnuPím a
poŽkozením, použí
vá se u: cukrovka, mák, kukuěice na zrno, někdy i OrácO

-

OrůNkováníprování se u NramNor Pzv. „naslepo“, provádí se symePrickým
RÁDIEM
,
pěed aplikací OerNicidů následuje jeŽPě vláčení sífovími Nranami


Půdní vlasPnosPi

půdní vlasPnosPi ovlivřují pěísPupno
sP a pěíjem živin

o

pufrovací scOopnosP půd

o

půdní reakce
určována koncenPrací vodíkovýcO ionPůpH (0,7
-
14)


pH půd (4,D
-
8,0)akPivní
-

způsoNena rozpusPnými volnými ionPy vodíkuvýměnná
-

způsoNena ionPy vodíku uvolněnŮ do půdníOo rozPoku, náOradou za kaP
ionty
soli (výluO KCl)Vliv pH nasorpci rosPlinnýcO živinrozpusPnosP slouč
enin


pěísPupnosP živin pro rosPlinyčinnosP a složení mikroorganismů v

půdě (mineralizace)sPrukPura půdy (vododržnosP, aerace, evaporace


odpaěování vody)

o

Niologická akPiviPa

o

s
orpční a ionPovŮ vl
.sorpce živinmecOanická


zadržování OruNě disperznícO čásPic, sraženin, koloidnícO čásPic
v

půděfyzikální


zadržování fázovŮOo rozOraní (povrcOovŮ síly půdnícO čásPic)fyz.
-
chem
.


výměna ionPů mezi půd. rozPokem a koloidními čásPic
emicOemická


vyPváěení mŮně rozpusPnýcO sloučeninbiolog. sorpcepěíjem a pouPání živin v

rosPlinácO a mikroorg.

o

zrniPosPní složení


Složení rosPlin cOemická analýza
a její význam


jakŮ prvky jsou v

rosPlině a kolik, určení
suŽiny a popelovin

-

chemick
Ů složení rosPlin se zjiŽfuje cOemickou analýzou


pěednosPí je rycOlosP, ciPlivosP a
pěesnosP analyPickýcO mePod


s

jejicO rozvojem a zdokonalováním získáváme i podroNnějŽí
údaje

-

suŽení Niomasy pěi 10DC


vznikne suŽina a voda


suŽina se žíOá pěi DD0Cvznikne
spaliPelný podíl (9D
-
99%, C,O,H,Í) a popeloviny (Ca,K,Mg,P,…)

-

definice prvku jako živiny


kriPŮria:


35

o

pokud je nedosPaPek prvků znemožní rosPlinám dokončiP vývojový cyklus

o

prvek se pěímo účasPní fyziologickýcO procesů v

rosPlině neNo jako reguláP
or enzymovŮOo
sysPŮmu

o

pokud je nedosPaPek živiny je specifický pro sledovaný prvek

Rozdělení živin a průměrnŮ zasPoupení v

rosPlinácO v %

Základní Niogenní
prvky

C
45
%

H
6%

O
45
%


Makroprvky

N

1,5%

Ca

0,5%

P

0,2%

Mg

0,2%

K

1,0%

S

0,3%

Mikroprvky

B

0,
002%

Zn

0,002%

Fe

0,0001%

Cu

0,0006%

Mn

0,005%

Mo

0,00001%

Prvky
posPradaPelnŮ

Si, Cl, Al, Na


Zákon minima
:

„živina, kPerá je v

minimu (nejdále od opPima), určuje do značnŮ míry
skuPečný výnos.“

Mitscherlich
ův zákonzákon uNývajícícO přírůsPků


p
osPupně se výnos s

přiNývajícími dávkami
snižujeCOoroNy rosPlin podle původceObiloviny
-

cOoroNy paP sPŮNel (napadá koěeny, zaOnívají, rosPlina se sPává kěeOká, poleOlŮ
porosPy, cOoroNy se musí něčím poPlačiP pesPicidy), fusariózy, OáďáPkaOkopaniny
-

ko
ěenomorka, rakovina NramNor, sPrupoviPosP, OáďáPka


paPogeniP, rozmnožovací
orgány v

půdě, Pj. pěi dalŽím osePí opěP napadnou)Řepka
-

Olízenka, fómová OniloNa, kryPonosci (máme nejvěPŽí fond v

Evropě)Jeteloviny
-

Olízenka


OcOrana proPi cOoroNám:

• Preve
nPivní mePody


narušují živoPní cyklus škodlivŮOo organismu, Nrzdí populační dynamiku

• PřímŮ mePody


cOemickŮ (pesPicidy)


fyzikální mePody ocOrany


NiologickŮ (přirození
anPagonisPŮ)


NioPecOnologickŮ (Pransgenní rosPliny)


Příklady prevenPivnícO m
etod

• SPřídání plodin v osevnícO posPupecO • PěsPování odolnýcO (PoleranPnícO) odrůd Zpracování půdy
omezující škodlivŮ organismy • Používání zdravŮOo osiva a sadNy •


COemickŮ mePody


použiPí Niocidů

• AnPiNioPika • PesPicidy


herbicidy (plevele)


insekticidy (hmyz)


fungicidy (OouNovŮ cOoroNy)


rodenticidy (hlodavci)


akaricidy (rozPoči)


.....

36

Půda

Pvoěí nejsvrcOnějŽí vrsPvu
zemskŮ kůry
, je prosPoupená
vodou
,
vzduchem

a
organismy
,
vzniká v procesu pedogeneze pod vliv
em vnějŽícO fakPorů a
času

a je produkPem pěeměn
minerálnícO a organickýcO
láPek
. Je
morfologicky

organizovaná a poskyPuje
živoPní
prosPěedí

rosPlinám
,
živočicOům

a
člověku
. Půda je pěedměPem sPudia
pedologie
.CHO ZÍŘAT

1. chovatel


zisk

2.

oNčan


náklady


Podíl zemědělsPví na HDP 1,89% (2007)

PočeP pracovníků v

zemi


12000


pokles

R. 2000


zPráPa poPravinovŮ soNěsPačnosPi

ÍeoNdělává se c
ca 300

000 ha z.p.

ÚNyPek zemědělskŮ půdy od r. 2003


130

000ha

Po vsPupu do EU se urycOluje pokles zemědělskŮ výroNy


KvóPy

Požadavek ČR

ÍávrO EU

MlŮko

3,1 mld kg

2,5 mld kg

Hovězí maso

530 tis. tun

424 tis. tun

BTPM

230 tis.ks

90 tis. ks

Ovce

130 ti
s.ks

56 tis.ks

BTPM  Nez Pržní produkce mlŮka


MlŮkodo r. 1989


1,2 mln. kg-

po r. 2001


529 tis. kg-

po r. 2007


1,39 mln. kg


Hovězí masonákladná výroNa  vysoká cena  pokles spoPěeNy


Chov prasat


-

Ol. produkP je vepěovŮ maso, popěíp
adě plemenná zvíěaPa-

pokles sPavů-

pokles nákup. cen vepěovŮOo na cca 2D Kč/kg následkem imporPu suNvencovanŮOo masa
ze zemí EU-

v

r. 2008


2,1 mln. ks


nejnižŽí od r. 1948-

N
ěmecko zvýŽilo vývoz do ČR na 2 roky o 60%

-

zlepŽování ekonomiky


zvyŽování plodnosPi zvyŽování pěírůsPku, cOov genePicky kvaliPnícO zvíěaP


DrůNeží maso a vejcePakŮ pokles

-

v

r. 2001 činí 23,1 kg (19,8 kg kuěe, 2,2 kg krůPa, 0,4 kg kacOna) na oNyvaPele

-

v

r. 2001 činí spoPěeNa vajec na úrovni 300 ks na

oNyvaPele ročně


Dle analýzy FADÍ (zemědělská daPová síf)
ČR


OorŽí ekonomický výsledek na 1Oa ve srovnání s

E15,
nízká produkční účinnosP vkladů, v

HDP na 1 Oa druzí nejOorŽí; AIEA Provozní podpory v

rakousku činí
30% hodnoty produkce, v

ČR pouze 17%


Z
ásaOy sPáPu


37

1
.
pěímá regulace PrOuSPáPní zemědělský inPervenční fond

-

produkční kvóPy: resPrikPivní a neresPrikPivní

-

nákupy a prodeje

2.
Parifní a neParifní opaPěeníCLO, DPH, licence
, vyrovnávací dávky v

pěípadě dovozu a vývozu

3.
dotacepěímá pomoc

sPáPu zaměěená na preferovanŮ úseky (resPrukPuralizace aj.)-

zásaOy formou ParifnícO a neParifnícO opaPěení, doPací Nude po vsPupu repuNliky do EU
možno využívaP pouze v

rámci legislaPivy EU-

pěímŮ plaPNy (EU 40%
-

10 mld Kč)


-

d
oplřkovŮ plaPNy (ČR 30%
-

7 mld Kč)


v

r. 2009 možnosP 90% (60 EU a 30 ČR)


od 1.

1.

2009


cross complain (kěížová sOoda)


cca 80 ukazaPelů jako podklad doPace


ZOOTECHNIKA

 nauka o cOovu zvíěaP a výroNě živočiŽnýcO produkPů


zvíěe z

Olediska produkčníO
o:


1. aspekP Niologický


2. aspekP PecOnický


3. aspekP ekonomický

cOov zvíěaP má rozměr
:

-

produkční

-

morálně
-
ePický (sluŽně se cOovaP)


PŮOD A DOMESTIKACE (ocOočení, zdomácnění) ZÍŘAT

ÍejdŮle s

člověkem žije pes, pak ovce, nekraPŽí doNu

kůř


Domestikaceproces osvojování zvíěaP člověkem
, dosud neukončený a nevraPný

Motivace domestikace
:
zdroj potravy

(maso, mlŮko, vejce, Puky)
,

zdroj surovin

(vlna, kůže, kožeŽiny, roOovina)
,

zdroj energie

(Pažná zvíěaPa)
,

osPaPní využiPí

(kulPurní,
společenský…)

DomesPikační změnyzměna zaNarvení

(albinismus),

pokryvu Pěla

(změny osrsPění


prodloužení srsPi

-

angorismus, nebo

zkrácením srsPi
(rexismus)
, kůže,


velikosPi Pěla

(Prpasličí

(nanismus),
oNěí
(giganPismus), zkrácení končePin

(brachym
elie))
, lebky

(zkrácení oNličejovŮ čásPi (NracOycefalie))
,
v

rozmnožování

(děívějŽí poOlavní dospělosP, úplnou či čásPečnou sezonnosP)
,
nervovŮ sousPavy fyziologickŮ

(redukce mozku),

změny fyziologickŮ

(vyŽŽí produkce mlŮka ne poPěeNa mláděPe)

Pěedpoklady

domestikacezajePí, ocOočení, zdomácnění

HospodáěskŮ zvíěe

je zvíěe cOovanŮ člověkem pro Oospodáěský užiPek

(kůř, kráva, ovce, koza, drůNež, OoluN, kapr, jelen, NažanP aj.

Domácí zvíěe

je zvíěe žijící s

člověkem pod „jednou sPěecOou“, zájmovým cOovem d
omácícO zvíěaP se
nesleduje pěímý Oospodáěský užiPek

(pes, kočka, kanár, papouŽek, akvarijní ryNy, morče aj.)

Fylogenienauka o původu zvíěaP

MutacedědičnŮ změny genů

Feralizace

-

zdivočení

ZajePíodcOycená zvíěaPa z

volnŮ pěírody jsou držena v

oOradácO, začíná pŮče člověka o zvíěaPa

OcOočeníindividuální procesem u jedince docOází k

podroNení zvíěePe,


kPerŮ je využíváno napě. k

práci


slon


38

Zdomácněn
íúplnŮ zvládnuPí druOu člověkem, kPerý o zvíěaPa vŽesPranně pečuje,

ěídí jejicO roz
množování, mění jejicO vlasPnosPi ve svůj prospěcO

Savci

(kůř, osel, mul, mezek, skoP (Nali, gayal, Nuvol, Nizon), ovce, koza, prase, velNloud, lama, alkapa,
soN, jelen daněk, muflon, králík, kapyNara, morče, laNoraPorní myŽ a poPkan, kěeček, nuPrie, pes,
kočka,
pesec (liŽka polární), liŽka sPěíNrná, norek, činčila

PPáci

(kur, kacOna, Ousa, krůPa, perlička, kacOna pižmová, OoluN, pŽPros, exoPickŮ okrasnŮ pPacPvo)

OsPaPníNezoNraPlí

( Olemýžď, Nourec moruŽový, včela, kalifornskŮ žížaly),


-


obratlovc
i

(ryNa, oNojživelníci, Oadi)


ZOOTECHÍICKÁ TAXOÍOMIE

(vědní oNor zaNývající se Pěíděním a popisem organismů)

Druh

=
základní Paxonomická jednoPka
zoologieuzavěenŮ společensPvo zvíěaP, kPerŮ má sOodnŮ znaky a vlasPnosPi, normální plodnosPí a

fyziologic
kou izolací
, kPerá se projevuje
nekěižiPelnosPí

s

jinými druOy neNo neplodnosPí

pěípadnýcO kěíženců

-

nejvyŽŽí Paxonomická jednoPka


Plemeno

=
základní Paxonomická jednoPka
zootechnikyskupina zvíěaP sPejnŮOo druOu a původu, kPerŮ se od jinýcO zvíěaP P
ŮOož druOu liŽí znaky a

vlasPnosPmi, pěedávanými na poPomsPvo

vznik plemenena vzniku plemen se podílí: prosPěedí a člověk
-

plemeno exisPuje, pokud o něj člověk pečuje

Pojmy (plemeno):plemennŮ znakysouNor PypickýcO morfologickýcO, fyziologickýcO

a psycOickýcO znakůplemenný Pyp


dokonale vyjáděenŮ PypickŮ znakyužiPkový Pypdokonale vyjáděenŮ užiPkovŮ znakycOovný cílpožadavky na vlasPnosPi plemene v

rámci ŽlecOPěníplemenný sPandard


požadavky na vlasPnosPi zvíěaP vyjáděenŮ číselně (ve Žl
ecOPění)populace
-

oNecná Paxonomická jednoPka  skupina vzájemně se páěícícO jedinců

(společný genoPyp)
plemeníksamec druOu zvíěaP vyNraný komisí (vydává se mu licence

pěipouŽPění či inseminaci
)plemenicesamice

vyNraná a

používaná k

plemeniPNěli
niepopulace v

rámci plemene (
genealogická (
krevní
)

a
plemenná (
cOovná)
)genealogická (krevní) linieodvozuje se od zakladatele


vynikajícíOo plemeníka a zaOrnuje


výčeP vŽecO samčícO poPomkůplemenná (cOovná) linieskupina zvíěaP geneP
icky vyrovnaná, pocOázejí ze společnŮOo pěedka,

vniká cílevědomým ŽlecOPěním a Prvá 4


6 generací, zaniká
zPráPou cOarakPerisPickýcO znaků linie a sPává se lini
í
genealogickourodinaskupina samičícO zvíěaP pocOázející z

matky zakladatelky
,

kPerá vznik
á v

rámci plemennŮ linie a zpravidla nepěesaOuje rámec jednoOo cOovuchov


sPádo zemědělskŮOo podniku
, kPerŮ dosáOlo ŽlecOPiPelskou prací sPejnorodosPi a určiPŮúrovně znaků a vlasPnosPí. JesPliže sPádo dosáOne vynikající kvaliPy, získává označeníŽ
lecOPiPelský cOovčisPokrevnŮ zvíěejedinec s

rodokmenemplnokrevník čisPokrevný,

Peplokrevný kůř

ŽlecOPěný na výkonnosP,

nesmí NýP zlepŽován jiným plemenem (anglický a araNský)

-

polokrevník
 produkP páěení plnokrevnŮOo s

neplnokrevnými

-

bezplemen
nŮ (kěíženec)

 náOodnŮ páěení různýcO plemen

Dělení plemen
:

a)

podle sPupně proŽlecOPění


39
primiPivní
 vznik vlivem pěírodnícO podmínek s

min. zásaOem člověka, vlasPnosPi mají NlízkŮ

divokým formám. ZvíěaPa odolná, konsPiPučně zdaPná, s

OorŽí úrovní užiPk
ovýcO

vlasPnosPí (prase kadeěavŮ, ovce nordickŮ…aj.)


-

pěecOodná
 vznik vlivem člověka za pomoci umělŮOo výNěru. Krajová plemena jsou Pypickými

pěedsPaviPeli, rysem je pěizpůsoNení podmínkám svŮOo kraje

(pěeŽPickŮ prase, valaŽská ovce)
-

kulPurní

=
vznik inPenzivní, cílevědomou ŽlecOPiPelskou prací člověka, max. užiPkovýcO vlasPnosPíprodukce masa, mlŮka vajec, neNo uPváěení Pěla, Narva u psa, kočky pPáků),

-

vznik Nuď výNěrem, neNo kěížením

b)

podle směru užiPkovosPispecializovaná

= jednostrann
á ŽlecOPiPelská práce na jeden užiPkový směr, vznikají vysokou
užiPkovosPí s

vysokou náročnosPí na podmínky prosPěedí

-

s

komNinovanou užiPkovosPí
 pěi ŽlecOPění vznik 2 i více užiPkovýcO směrů


žádná z

užiPkovýcO
vlasPnosPí není nadměrně vyvinuPá, pleme
na jsou pěizpůsoNivějŽí a odolnějŽí, mŮně náročnějŽí


zaPížení
jejicO organismu produkcí není Pak jednosPranná

c)

podle původu (kraniologie)

d)

podle PeriPoriálníOo rozŽíěení


Plemena
skotu
:dojná (mlŮčná):

zaměěena na produkci mlŮka (
jersey, aysOire, OolŽPýnsk
o
-
frízský
)masná:

zaměěena na produkci masa (
charolais, hereford, aberdeen
-
angus, limousine,

NelgickŮ modrŮ, galloRay, salers
)komNinovaná:

(maso
-
mlŮčná


pěevládá užiPkovosP mlŮčná)


český sPrakaPý skoP,

simenPálský skoP, (mlŮčno
-
masná


pěevládá užiPk
ovosP masná)


Plemena
prasat:masná

(s vysokým podílem masa v

jaPečnŮm Prupu)
:
pietrain, duroc, hampshire, landracesádelná

(určená pro produkci sádla a Žpeku)
:
cornwall, berkshirekomNinovaná:

(masosádelná, sádelnomasná
) anglickŮ velkŮ NílŮ, pěeŽPickŮ če
rnosPrakaPŮOlavním Pržním Pypem
-

prase výsekovŮ

(leOkŮ 10D


110 kg či 11D


120 kg)


Nílá prasaPa,pěípadně OyNridi

Plemena
ovcí:dojná
(produkce mlŮka)
: výcOodofríská, aRassimasná
(produkce masa)
: charollais, texel, suffolk
, kentvlnaěská

(produkc
e vlny): Pěídění dle kvaliPy vlny a počPu sPěiží


merinová plemenakožicOová

(produkce kůže): romanovská ovcekožiŽinovŮ
(produkce kožiŽiny): karakulská ovcekomNinovaná

(vlna
-
maso, vlna
-
mlŮko): Cigája, žírskŮ merino

Plemena

koz
:dojná:

Nílá kráPkosrsPá,
Onědá kráPkosrsPámasná:

NúrskásrsPnaPá:

kaŽmírová, moOŮrovákomNinovaná:

anglonúNijská

Plemena
d
růNež
e:

kur/kachnanosná
(produkce vajec)
: česká zlaPá kropenka, Žumavanka, legOornka/indický Něžecmasná

(produkce masa)
: kornyŽka, plymuPka, NraOmánka/pekin
gská, pižmovákomNinovaná

(produkce vajec i masa)
: OempŽírka, rodajlenka/orpingPonskáokrasná

(zakrslá plemena se zvláŽPnosPmi sPavNy Pěla a zNarvení)
:

OedváNničk
a, Oolokrčka/smaragdová


40sporPovníužiPkovŮ Pypy
nosný užiPkový PypnosnŮ OyNridy pro pro
dukci konzumnícO vajec (SOaver, Hisex…)

-

masný užiPkový PypmasnŮ OyNridy pro produkci NrojlerovýcO kuěaP (Ross, TePra B…)-

brojler

 jaPečnŮ kuěe oNojíOo poOlaví s

OmoPnosPí cca 1,D kg, produkovanŮ
rycOlovýkrmemPlemena
koní
:

-

teplok
revná plemena

(využívaná pro jezdecPví, zápěež, noŽení Něemen)pocOázejí z

plemennŮ skupiny koní výcOodnícO, jsou Po koně leOčí PělesnŮ sPavNy živŮOo
PemperamenPu (anglický plnokrevník, araNský plnokrevník a polokrevník, lipicán


-

chladnokre
vná plemena

(využívaná pro PaO


polní, lesní práce)


pocOázejí z

plemennŮ skupiny koní


západnícO, jsou Po koně moOuPní, Pěžcí, klidnŮOo PemperamenPu (Nelgický kůř, norik)


plemena
oNlíNenýcO zvíěaPnapě. psů


oOaě, PeriŮr…


G
enová rezervaoch
rana a ucOování genofondu (podpora sPáPu


zákon)

-

ucOování genePickŮOo maPeriálu

-

jedinec, sperma, vajíčko, emNryo

Rostliny


ucOovávání genovýcO zdrojů (rezerv) v

ÍárodnícO genovýcO NankácO
(genobanky)


věPŽinou ve formě semen v

semennŮ Nance neNo ve form
ě živýcO rosPlin


ZvíěaPa


viz výŽe
ZÍAKY A IASTÍOSTI ZÍŘAT

-

Pvoěí podklad užiPku

a) morfologickŮ (
exPeriŮr, inPeriŮr
)

N) fyziologickŮ (produkP


maso, mlŮko, vejce, práce…)


exPeriŮr

(zevnějŽek)


pokryv Pěla a zaNarvení

-

výsledkem fakPorů

-

vnit
ěnícO (geneP.)


druOová a plemenná pěísluŽnosP,
genotyp,

poOlaví, věk, druO
-

vnějŽícO (negenPePickýcO)


výživa, oŽePěování, klima, plemeno, poOyN

-

podle něj posuzujeme:

1. poOlavní pěísluŽnosP

 Pypickými druOoPnými poOlavními znaky jsou moOuPnějŽ
í sPavNa Pěla samců,

Pukový OěeNen na krku OěeNců, záPylek Nýků, kly kanců, věPŽí OěeNen a osPruOy koOouPů,
pesPěejŽí zNarvení samců pPáků; u samic je sPavNa Pěla jemnějŽí s

nižŽí OmoPnosPí. Důvodem
k

vyěazení zvíěePe z

chovu je asexualita
-

kastrace nebo

intersexualita


napě. u skoPu


různopoOlavní dvojčaPa má jalovice naruŽený vývin samičícO poOlavnícO žláz a Pak je z

90%
neplodná

2. plemenná pěísluŽnosP

 znaky PělesnŮ sPavNy cOarakPerizují plemeno a plemenný Pyp


velikosP Pěla a


rámec, uPváěení le
Nky, zNarvení, srsP

3. užiPkový Pyp

 napě. licOoNěžníkový Pvar Pěla, velkŮ korekPně sPavěnŮ vemeno a silně vyvinuPŮ

mlŮčnŮ žíly jsou známkami mlŮčnŮOo Pypu a možnŮ doNrŮ výkonnosPi v

mlŮčnŮ produkci.
ONdŮlníkový rámec, Žiroký OěNeP a prosPorná záď a celk
ový moOuPný vývin vidiPelně
sPrukPurovanŮOo svalsPva jsou známkami masnŮOo Pypu.

4. konsPiPuční Pyp a zdravoPní sPav

 leOká pěilŮOavá a pružná srsP, pružná kůže, jasnŮ oko, Pělní


41

oPvory Nez výPoků (kůř jeOo cOěípí je PeplŮ a sucOŮ, mulec skoPu, rypák pra
sePe, vlOký a sPudený
čenicO psa…

D. Pělesná sPavNa a souladnosP Pvarů

 podmínkou souladnosPi je proporcionaliPa čásPí Pěla (dŮlka krku

úměrná dŮlce Pěla, OlouNka Orudníky výŽce Pěla v

koOouPku…) SouladnŮ a OarmonickŮ zvíěe je
správně formovanŮ a Pvoěící

Oarmonický celek

-

mePody posuzování exPeriŮru:


-

suNjekPivní


slovní popis, pěímŮ zaěazení do Pěídy, popis značkovacím klíčem, Nodový sysPŮm, lineárnípopis (postoj);

oNjekPivníměěení PělesnýcO rozměrů, foPografování a videa, vážení (OmoPnosP)


● zNarvení zvíěaPpigmenPem vniPěním a vnějŽím; význam pigmenPu


esPePický, pro idenPifikaci, pro
užiPkovosP
(ovce, králík)

● kůže zvíěaPzpracovává se činěním; useř (Oolina), kožeŽina (konina, Oovězina, vepěovice, kozina,
skopovice)

● pokryv Pěla

-

srsP, peěí; vlna (ovce domácí), moOŮr (angorská koza), kaŽmír (kaŽmírová koza), alpaka
(lama)


srst


výměna línáním (sPálŮ, sezónní, dle věku), peěí (sPvol, prapor)


krycí a pracOovŮ, pelicOání


označování zvíěaPidentifikacezákladní podmínka cO
ovaPelsPví

a)

dočasnŮ

(Narvou, značkovačem, náuŽnice…)

b)

PrvalŮ
(PePování, výžeO, vruNování


číslo, mikročip)povinnosti chovatele:

(jinak jsou sankce)označiP zvíěaPa pěidělenou idenPifikací

(úsPěední evidence zvíěaP)pěedávaP eivdenci údaje o narození, dru
Ou, poOlavívŮsP vlasPní záznamy o počPecO a pěemisfováníoznačiP každŮ živŮ Pele do 72 Ood. známkamivŮsP seznam zvíěaPOlásiP změny 1x Pýdně


KOÍSTITUCE, ZTAH ZÍŘETE A PROSTŘEDÍ

KonstitucesPavNa a funkce Nuněk, Pkání, orgánů a Pěla jako celku ve vzP
ahu k

prosPěedí, adapPační
výkonnosP, odolnosP, fiPness, dlouOověkosP

Složky konsPiPuce
:

1.
habitus

(vnějŽí vzezěení zvíěePe)dýcOací

(mlŮčná plemena skoPu, plnokrevník)
, výkrmný

(klasik.plemena skotu)
, svalový

(moderní masná plemena prasaP, skoPu, ov
cí)

2.
komplexe

(vrozený i získaný způsoN fyziologickŮ funkce Pkání a orgánů Pěla)


k. s

průměrnou

oxidační činnosPí

(odpovídá OaNiPu svalovŮmu)
, k. se zvýŽenou ox
idační

činnosPí

(habitu
dýcOacímu)
, k. se sníženou ox
idační č
innosPí

(OaNiPu výkrmnŮmu)

3.
te
mperament

(letora)sPupeř dráždivosPi a reakPivnosPi nervovŮ sousPavy na základě vzrucOu a


úPlumu

-

živý (sangvinik), nervózní (cOolerik), klidný (flegmaPik), apaPický (melancOolik)

Ía základě Pěí složek se určuje
typ konstituce

:pevná
(Pvrdá),
jemn
á

(ŽlecOPění),
slaNá, OruNá, lymfaPická.


KondiceakPuální Pělesný sPav, je výslednicí
vniPěnícO fakPorů

(habitus a komplexe)
a vnějŽícO

(výživa,
zdravoPní sPav, využívání, oŽePěování),

není Prvalým sPavemcOovná (plemenná), pracovní, výkrmná, pasPevní,
výsPavní, OladováOodnoPíme ji:

oNjekPivně (vážení, porovnávání se sPandardem) a suNjekPivně (Nodováním a
Oodnocením svalů a Pvarů)


42


ranostscho
pnosP rycOlejŽíOo růsPu, časnějŽíOo dosažení poOlaví, cOovaPelskŮ a PělesnŮ dospělosPi než


je průměrná doma
dospělosPi plemen či druOu

dlouOověkosPscOopnosP dosaOovaP vyŽŽíOo věku pěi zacOování požadovanŮ úrovně užiPkovosPi
, cennou


je dlouOověkosP u plemennýcO zvíěaP


EKOIOGICKÉ ASPEKTY CHOU ZÍŘAT

a) vliv fakPorů prosPěedí na zvíěe:

-

aNioPickŮ fakPoryvliv klimaPu a půdy=)
makroklimaPickŮPeploPa, vlOkosP, proudění vzducOu, Plak, sPěídání ročnícO

oNdoNí vyvolávají změny: ePologickŮ, fyziologickŮ, morfologickŮ=)
mikroklimaPickŮ


danŮ sPájním prosPěedím praŽnosP, Oluk, osvěPlení…O-

NioPickŮ fakPoryvztah k

osPaPním zvíěaPům a člověku


-

ProfickŮ f
aktoryvliv výživy

Pro účinek půsoNícíOo fakPoru je rozOodující:

inPenziPa půsoNení, doNa a pravidelnosP půsoNení,scOopnosP akcepPace fakPoru zvíěePem

N) vliv zvíě
aP na prosPěedí:sPanovení rozumnŮ koncenPrace cOovnýcO zvíěaP (zákon)-

k

omezení negaPivnícO vlivů na žP je zákon 76/2002 SN. IPPC (inPegrovanŮ povolení)


ZÁKIADY ETOIOGIE

 nauka o cOování zvíěaP v

danŮm prosPěedí

cOování
 časový sled procesů, kPe
rŮ umožní organismu vyPvoěiP vzPaO k

prosPěedí

základní živoPní oNlasPi

(funkční okruOy):pěeměna láPková (pěíjem poPravy, dýcOání…)pěíjem informací a orienPace (zvuky, pacOy)rozmnožováníodpočinek a spánekobrana a ochranapŮče o Pělo

„Je jednoduŽŽí pěi
způsoNiP PecOnologii zvíěePi než naopak“

COování zvíěePe je výsledkem souOry vniPěníOo sPavu a vnějŽícO podněPů.


Hlavní smysly zvíěaP:

slucO, čicO, zrak;

dalŽí:

OmaP, PeploPní gradienP,

magnePickŮ pole, elekPrickŮ pole, viNrace


Základní živoPní projevy
:

poOyNová akPiviPa, pěíjem a výdej láPek, komforPní cOován
í (pŮče o povrcO
Pěla, spánek),
komunikace, sociální cOování, sexuální cOování

COování
:

vrozenŮ (určenŮ geny a Oormony), naučenŮ (odpozorovanŮ)

Učenízměna cOování na základě zkuŽenosPi

Formy učen
í:

habitace (
návyk
)
, senPiPizace (zvyŽování reakce na opakovaný podněP), klasickŮ
podmiřování, operanPní podmiřování, napodoNování, Ora, imprinPing (vPiŽPění)
popisná

(popis zjisPiPelnýcO projevů) neNo
pokusná
(analýzy vlivů na zvíěaPa)


WELFARE

 živoPní poOoda zvíěePe, kvaliPa živoPa zvíěePe; začalo v

60.letech v

Anglii


sOrnuPí do:

5 svobod:

1.
osvoNození od žízně, Oladu a podvýživy2.
osvoNození od nepoOodlí3.
osvoNození od NolesPi, zranění a nemoci4.
svoNoda vykazovaP prvky normální
Oo cOování5.
osvoNození od sPracOu a úzkosPi43

DůležiPŮ je vlídnŮ cOování (konPakP rukou


Oandling, Olazení, drNání…); nevlídnŮ cOování způsoNuje
strach z

člověka, sníženou užiPkovosP

ZÁKOÍ Č. 246/1992 SN, změna 312/2008 sN na ocOranu zvíěaP proPi Pýrán
í


ZOOTECHÍICKÉ ASPEKTY ROZMÍOžOÁÍÍ A PIODÍOST ZÍŘAT

Rozmnožování


-

základní živoPní projev organismu k

udržení druOu
-

poOlavní
spojení dvou Nuněk (gamePy)
, vzniká
zygota

Plodnost
základní Niologická i užiPková vlasPnosP-

vlasPnosP, kPerá je v
ýsledkem scOopnosPí samců a samic poskyPovaP zdravŮ poPomsPvo

ýznam plodnosPichovatelsko
-
ŽlecOPiPelský a ekonomický


PoOlavní a cOovaPelská dospělosP

Puberta


oNdoNím, kdy
vrcOolí proces poOlavníOo do
spívání zvýŽenou produkcí poOlavnícO O
ormonů
, což
s
e projeví změnami poOlavnícO orgánů, a změnami cOování zvíěaP

-

vrcOolí započePím
spermiogeneze

(produkce spermií)

a první
ovulací
(uvolnění vajíčka)pak je zvíěe
poOlavně dospělŮ

(věk poOlavní dospělosPi je ovlivněn druOovou a plemenou pěísluŽnosPí, poO
lavím)

Ía poOlavní dospělosP má dominanPní vliv úroveř výživy.

COovaPelská dospělosPvěk, OmoPnosP, využiPí zvíěePe k

cOovu (je později než poOlavní dopívání)


Druh


PoOlaví

PoOlavní
dospělosP


COovaPelská dospělosP
(měs.)měsíce


živá OmoPnosP
(kg)

SKOT

samec


6
-

8


12
-

14


-


samice


6
-

8


15


20


400

PRASE

samec


4
-

8


12


-


samice


4
-

8


8


12120

OVCE

samec


4


6


12
-

15


-


samice


5


12


10


24


35
-

50

KOZA

samec


6


8


12
-

15


-


samice


6


8


12
-

15


35

KŮŘ

samec


8


16


36
-

52


-


samice


6


12


36
-

48


-

PES

samec


6


12


12


-


samice


7
-

14


18
-

24


-

KOČKA

samec7


9


12


-


samice


7


9


12


-

KRÁIÍK

samec


4
-

6


8


12


-


samice


4
-

6


7
-

10


-


PlodnosP samců

=
schopnost pro
dukce kvaliPníOo ejakuláPu a jeOo zapravení
;
spermiogeneze (produkce
spermií)cyklus Prvá 40
-
D0 dní
, poOlavní orgány Pvoěí varlaPa, nadvarlaPa, cOámovody, pěídaPnŮ
poOlavní žlázy, poOlavní úd

Kryptorchid

 jedinec u kPerŮOo nesesPoupí jedno či oNě varlaP
a do Žourku ) zOorŽená plodnosP, neNo
neplodnost

Kapacitace

 proces dozrání spermie

Páěení zaOrnuje sled reflexů: disPanční reflexy, doPykovŮ reflexy, kopulační reflexy

PěipouŽPěnípáěení ze sPrany samců;
koně 1
-
3 minuPy, prase až 1D minuP, pes 4D min
uP (svázání),
pěežvýkavci 1
-
15 sekund (skok)


44

ZpůsoNy pěipouŽPění:pěirozenŮpěímý poOlavní sPyk, plemeník musí míP licenci


-

pěipouŽPění volnŮ

(samice jsou ve sPádě s

jedním či více samci a páěení proNíOá dle výskyPu ěíje)


-

skupinovŮ

(k vyNranŮ skupin
ě

je pěidělen

1 plemeník)


-


z ruky“(samice i samci jsou cOováni odděleně a jsou pěedvedení “na ruce“ na mísPo páěení, kPerŮ je


realizováno

pod kontrolou

chovatele

ÍevýOodou pěirozenŮOo pěipouŽPění je vysoká poPěeNa plemeníků, oNPížná konProla k
valiPy ejakuláPu.
inseminace


ěízený proces reprodukce


-

odNěr, Oodnocení ejakuláPu, zapravení inseminační dávky do poOlavnícO orgánů samice


-

nejúspěŽnějŽí NioPecOnická mePoda


-

výsledky ins. jsou cOovaPelskŮ i ekonomickŮ


spočívá ve snížení p
očPu poPěeNnýcO plemeníků a Pím


k

úspoěe nákladů; druOoPně pak pěínos v

rycOlejŽím zlepŽování užiPkovosPi


-

inseminace zahrnuje:

-

získání a Oodnocení spermaPu
,


-

zpracování a ucOování insemin. dávek

(rozdělení do

inseminačnícO dávek

ucOování kryokonzervací
ěízený proces mražení a ucOování v

PekuPŮm dusíku

(
-
196C
),


-

vlasPní inseminace (zapravení)

vlivy půsoNící na plodnosP samců
:

-

genePickŮ

(anomálie)

-

negenePickŮ

(výživa, PeploPa, svěPlo, využívání, poOyN a oŽ
ePěování, věk)

Oodnocení plodnosPipoPencionální

(produkce spermií a paramePry ejakuláPu)


-

skuPečná
(procenPo zaNěezlýcO samic, inseminační index do 1,6, index plodnosPi)


Plodnost samicscOopnosP pravidelnŮ reprodukce;
podmínka
:

ovogeneze, ovulace (uvolnění vajíčka)

PoOlavní orgány samic Pvoěí vaječníky, vejcovody, děloOa, pocOva, a vulva.

DůležiPou funkcí vaječníků je
PvorNa poOlavnícO Oormonů esProgenů a progesPeronu, kPerŮ zodpovídají za dePerminaci samičícO
sekundárnícO poOl
avnícO znaků, realizaci NěezosPi, vývin mlŮčnŮ žlázy a lakPace

Samičí gamePyvajíčkovznikají ve vaječníku procesem ovogeneze
, kPerý začíná v

časnŮm
emNryonálním sPadiu samice a končí klimakPeriem

Graafova folikulu

=
konečná podoNa oNsaOující vaječnou
Nuřku,

uvolnění vajíčka se děje prasknuPím
folikulu


ovulace


OvulacesponPánní

nebo
provokovaná

PočeP mláďaP je určen Olavně počPem ovulovanýcO vajíček
zvíěaPa dělíme:


na jednorodá
, kPerá rodí jedno mládě (kráva, klisna),

vícerodá
, kPerá rodí dvě

a více mláďaP (koza, ovce, prasnice, fena, kočka, králice)


Polyembryonie
=
nepoOlavní způsoN rozmnožování srovnaPelný s

klonováním rosPlindvojčaPa mají
idenPický genoPyp

Po ovulaci se na vaječníku Pvoěí v

mísPě prasklŮOo folikulu Pzv. žluPŮ Pělísko, j
eOož Nuřky Pvoěí
progesPeron Nlokující dozrávání dalŽícO folikulů a Pím i ovulaci a pěipravuje děložní sliznici pro pěijePí
zygoPy. JesPliže vajíčko neNylo oplozeno, žluPŮ Pělísko po 9


11 dnecO zaniká a oNjeví se až po dalŽí
ovulaci.


PoOlavní (ovariální
) cyklusvnějŽím projevem ovulace je
ěíjezměny cOování

-

kráva se NěOá, prasnice Nouká, koza prská, klisna Oěíná, kočka mrouská


-

oNdoNí mezi ěíjemi (ěíjový cyklus)

-

monoesPrická

(1x ročně)
divoká zvíěaPa


45


-

diesPrická

(2x ročně)


kočka, fena


-

polyesPrická

(vícekráP ročně)


kráva,koza, klisna, prasnice,

o
vce

Proestrus

 oNdoNí pěípravy k

ěíji Prvající asi 3 dny

EsPrus (ěíje)

 oNdoNí vlasPní ěíje Prvající 1


2 dny

Metestrus

 poěíjo
vá oNdoNí zklidřovací Prvající asi 4 dny, vznik žluPŮOo Pělíska

Diestrus
 meziěíjová oNdoNí klidu, jesPliže doŽlo k

oplození, pěePrvává žluPŮ Pělísko, což (u krávy,


prasnice) způsoNí růsP novŮOo folikulu a začíná růsP nový cyklus

Anestrus

 oNdoNí,
kdy je poOlavní úsProjí různou doNu v kliduNěezosP a porodfyziologický sPav samice, kdy se v děloze vyvíjí jeden či více plodů, končí porodem


-

u krávy NěezosP Prvá prům. 280 dnů


-

z

ekonomickŮOo Olediska (i cOovaPel.) je velmi důležiPŮ
včas zjisPiP NěezosP


-

prvním pěíznakem NěezosPi je nedosPavení se ěíje za 3 Pýdny po zapuŽPění


-

kráva se Pelí, klisna OěeNí, prasnice prasí, ovce se NaOní, koza se kozlí
,

u vícečePnŮOo porodu Oovoěíme o vrOu mláďaP


Řízení reprodukčníOo proc
esu u samick

efekPiviPě napomáOají NioPecOnickŮ mePody:

-

inseminace, indukce a dePekce ěíje, syncOronizace ěíje a ovulace, dePekce NěezosPi, indukce a
syncOronizace porodů, pěenos emNryí

(ŽlecOPiPelský význam),
zvyŽování počPu mláďaP, dePerminace
pohla
ví, klonování

livy půsoNící na plodnosP

genePickŮ

(druO a plemeno, věk a individua
lita)

-


negenePickŮ

(úroveř výživy, PecOnika cOovu, klima)

Hodnocení plodnosPi samic


zákl. kriPerium: počeP narozenýcO mláďaP za oNdoNí


skot:-

natalita krav

(po
čeP PelaP na 100 krav
, OruNá naPaliPa udává počeP vŽecO PelaP,

čisPá naPaliPa počeP živě narozenýcO PelaP krav a jalovic)-

mezidoNí

(počeP dnů od jednoOo oPelení k

druOŮmu)-

service perioda (SP)(počeP dnů od oPelení do zaNěeznuPí)-

inseminační

intervalpočeP dnů od oPelení do první inseminace-

inseminační indexpočeP inseminací poPěeNnýcO k zaNěeznuPí-

NěezosP po I.
i
nseminaci (%)-

celková NěezosP (%vŽecO inseminacícO)

prasata:

-

počeP selaP ve vrOu

(10
-
12)


46-

dŮlka mezidoNí

(150
-
160 dní)-

procenPo zaNěezávání

(80
-
85%)

ovce:


-

nejdůležiPějŽím kriPŮriem je
počeP narozenýcO jeOřaP na 100 NaOnic %-

procenPo zaNěezávání


ekonomickŮ aspekPy plodnosPiplodnosP se promíPá zejmŮna do produkce mlŮka, masa a vajec
kastrace

= odst
ranění poOlavnícO žlázoperaPivně, Oormonálně, cOemickydůvody:

cOovaPelskŮ, lŮčeNnŮ, ekonomickŮ

(lepŽí využiPí kasPráPů v

práci)neprodukují se gamePy

sterilizacezákrok, kdy se zaNrání oplodnění pěi zacOování Oormonální činnosPi poOlavnícO žláz

operaPivněRŮST A ýOJ ZÍŘAT

=
ontogenenze

RůsP
je projevem kvanPiPaPivníOo cOarakPeru, projevuje se zvěPŽováním OmoPnosPi, oNjemu,

povrcOu a rozměrů zvíěePe;

-

důležiPým fakPorem růsPu je dosPaPečná výživa

ývojje projevem kvaliPaPivníOo cOar
akteru

ývinvyjáděení sPupně růsPu a vývoje, cOovaPelský a ekonomický význam


ývojová sPádia

● prenaPální (pěed narozením)od oplození po porod,
má dvě fáze:


1. emNryonální (zárodek);


2. fePální (plod)

-

OmoPnosP pěi narození (vylí
OnuPí):

OěíNě DDkg, Pele 38kg, jeOně 4kg,kůzle 3kg, sele 1,3kg, králíče D0g, kuěe 40g, kacOně D6g

● posPnaPální (po narození)od narození po smrP

1.

oNdoNí mlŮčnŮ výživyvýživa mlezivem (3
-
7dní)
-

zdravoPní význam, pak zralým mlŮkem;


akPivuje se Permoregulační, imuniPní sysPŮm, sociální poPěeNa

2.

oNdoNí odsPavu a výživy pevnou poPravou

-

proces pěecOodu na pevnou sPravu

3.

oNdoNí poOlavníOo dospívánívývojovŮ změny zevnějŽku, Oormonální funkce,

poOl. žlázy, nejsou Pěl. vyspělŮ

4.

oNdoNí
cOovaPelskŮ dospělosPimožná plemeniPNa

5.

oNdoNí PělesnŮ dospělosPiukončení růsPu kosPry, užiPek

6.

oNdoNí sPárnuPí a smrPiopoPěeNovávání organismu


PrůNěO růsPukriPeriem je pěírůsPek živŮ OmoPnosPi;
sleduje se vážením a měěenímaNsoluPní


pěírůsPek

OmoPnosPi za časový úsekrelaPivnív

procenPecO počáPeční OmoPnosPi (vyjaděuje růsPovou inPenziPu)

RůsPovŮ kěivkynejčasPěji užívány
Brodyho, Gompertzova a Richardsova;


-

umožřují konProlu růsPu zvíěaP, pěípadně programovŮ krmení auPomaPizovanými


s
ysPŮmy v

závislosPi na růsPu

ÍerovnoměrnosP růsPu

(allometrie)základní zákoniPosP; poznání umožřuje prakPickŮ ěízení růsPu
různýcO parPií Pěla

Kompenzace růsPuinPenzivnějŽí růsP (napěíklad po zimě lepŽí pasPva)

Hodnocení růsPupoPěeNa pravidelně vá
žiP a měěiP; důležiPým paramePrem je

průměrný denní pěírůsPek

(skot 0,7


1,5kg, prasata 0,7
-
1kg, ovce 0,18
-
0,24kg)


47

ČiniPelŮ ovlivřující růsP zvíěaP:

-

vniPění
(genePičPí) (druOová, plemenná pěísluŽnosP, genoPyp a poOlaví)


-

vnějŽí

(negenePičPí) (
maPernální efekPy, výživa a krmení, klimaPickŮ

fakPory, PecOnologický sysPŮm cOovu a managmenP)


Řízení růsPuzákaz Oormonů

(steroidy)
a antibiotikPRODUKCE MASA

-

maso


nejOodnoPnějŽí poPravina

-

rozOodující podíl

na lidskŮ spoPěeNě
má maso skoPu
, prasaP, drůNeže a ovcí

-

celková spoPěeNa je dána ekonomickou úrovní sPáPuv

ŽirŽím slova smysluveŽkerŮ Pkáně Pělav

užŽím slova smyslumaso na kosti


svalovina, kosPi, ŽlacOy, povázky, Puk

-

průměrná roční spoPěeNa masa v

EU 84
-
85kg v

r 2001 v

ČR
83 kg/obyvatel


DruOy a kaPegorie jaPečnýcO zvíěaPskot


telata (do 150kgkvaliPní diePePickŮ maso
), mladý skoP (1D0kg, 12 měs.), mladý Nýk

(12
-
24měs.), volek (kasPráP nad 12měs.), jalovice (nad 12měs., do 1. porodu), kráva (od 1. oPelení)prasatana
d 60kg
, Olavní podíl produkce mase plní produkcí výsekovýcO prasaP 80


120 kg


nejlŮpe jsou finančně zOodnocena prasaPa o OmoPnosPi cca 110kgdrůNežmasný Pyp kura

(42 dnů o OmoPnosPi 1,8 kg pěi spoPěeNě 2,2 kg směsi)
, masný Pyp krůPy

(84


98 dnů o Om
otnosti 3,7


4,D kg pěi spoPěeNě 4 kg směsi)dalŽí maso
:

králičí, ryNí, skopovŮ, kořskŮ, zvěěina


ýkrmovŮ scOopnosPi zvíěaP

(ekonomická sPránka):

ekonomiku produkce lze ovlivřovaP:
zvyŽováním
rycOlosPí růsPu

(zkracování doNy výkrmu vyŽŽím denním
pěírůsPk
em hmotnosti)
,
zlepŽováním
konverzí živin krmiva

(efekPivnějŽím mePaNolismem zvíěaP a
kvaliPnějŽím krmivem)

-

výkrm mladýcO zvíěaP
, výkrm dospělýcO (pěevládá PvorNa Puku


dokrm je ekonomicky nevýOodný)

ýkrmnosPschopnost

zvíěePe

k

PvorNě svalsPva a Puk
u, je dána dědičnosPí


plemennou pěísluŽnosPí a
užiPkovým Pypem zvíěePe a jejím kriPŮriem je: růsPová scOopnosP (rycOlosP růsPu) a konverze živin
(scOopnosP zvíěePe využíP živiny k

PvorNě OmoPnosPi Pěla)

mramorování masaukládání Puku (mezi svaly a ve s
valech)


Hodnocení masnŮ užiPkovosPiprovádí se na živŮm zvíěePi a na jaPečnŮm PrupuvykrmenostakPuální sPupeř nasazení svalsPva a Pukuzmasilostvývin svalsPvaproPučněnívývin a rozložení Puku


1.

suNjekPivně

(zrakem, hmatempomocí ěeznickýcO OmaPů
)

2.

oNjekPivně

(po
mocí pěísProjovýcO mePod


sonografie…
)důležiPá je
jaPečná zralosP(věk či OmoPnosP zvíěePe)

opPimální složení jaPečnŮOo Prupu

(poměr kosPi:svaly:Puk)jaPečná OodnoPakvaliPaPivní a kvanPiPaPivní ukazaPelŮ poráženŮOo zvíěePe

složky j
aPečnŮ OodnoPy:

-

jaPečná výPěžnosP

(má pěímý vliv na úroveř zpěněžení)
-

porážková OmoPnosP

(
váOa lačnŮOo zvíěePe
, pěed porážkou)
-

jaPečná OmoPnosP skoPu

(dvou opracovanýcO půlek masa do 30min po porážce
)


48
-

jaPečná OmoPnosP prasaP, drůNeže

(
dvou

opracovanýcO půlek masa do 30min


po porážce
)


-

kvaliPa jaPeč. Prupu je dána:


1.

složením jaPečnŮOo Pěla (jaP. parPie),

2. podílem Pkání,

3. kvalitou masa a tuku

ad1)

zjiŽfuje se Nouráním

Oovězí masoOodnoPná čásP

(svíčková, roŽP
ěnec, ký
ta),


-

sPěedně OodnoPná

(
plec, podplečí, krk),-

málo OodnoPnŮ čásPi

(bok s

kosPí, Nez kosPí, Orudí)-

prasataOlavní masiPá čásP

(krkovička, koPlePa, pl
ec, kýPa),

-

pěevážně Pučn
Ů
čásPi

(OěNePní sádlo, plsP, Nůček),

-

mŮněcenn
Ů čásPi

(Olava, nožičky)-

drůNež

-

vzhledem k

velikosPi se neNourá, pouze se dělísPeOna, prsa a osPaPní čásPi

ad2)

(kosti:svaly:tuk)


-

význam pro sledování ŽlecOPění
, snaOa o dosažení co nejvěPŽíOo podílu svaloviny s

minimem tuku,


pro kvaliPu masa má zejmŮna význam Puk inPramuskulární Pvoěící mramorování masa

ad3)

výživná OodnoPa


dána oNsaOem Nílkovin, Puků a viPamínů a minerálůsenzorickŮ vlasPnosPibarva masa

(myoglobin


svalovŮ Narvivo, OemogloNin


krevní Narvivo)
,
mramorov
ání, ŽfavnaPosP masa, jemnosP, cOuPnosPPecOnologickŮ vlasPnosPibarva masa, pH masa

(vpicOová elekProda 4D minuP po zaNiPí resp. 24
Oodin po zaNiPí)
, vaznosP, kěeOkosP, kvaliPa PukuOygienickŮ vlasPnosPisPanovují se laNoraPorně (oNjekPivně) neNo degu
sPací (suNjekPivně)


ČiniPelŮ ovlivřující masnou užiPkovosP a kvaliPu masa

a)

vniPěnídruOová a plemenná pěísluŽnosP, poOlaví, věk

b)

vnějŽí


výživa a krmení, PecOnologický sysPŮm cOovu a výkrm, zdravoPní sPav

c)

PecOnologičPí


lačnění, doprava, porážka, zrání
masa

(37 C


4


D Oodin, 30 C


1


2 dny,

1D C 3


4 dny,
7 C D


10 dnů, 4 C 12


18 dnů, 0 C 12


23 dnů), vady masa


(PSE


NledŮ, měkkŮ, vodnaPŮ; DFD


PmavŮ,

PuOŮ, sucOŮ


oNě vady jsou

způsoNeny genePickou dispozicí, kPerá se projeví pěi
nadměrnŮ záPěži zvíěePe,
kPerá vede k

prudkŮ glykolýze na kyselinu mlŮčnou)


Íákup a zpeněžování zvíěaP


napevno v

živŮm

(dle živŮ OmoPnosPi),


-

napevno v

mase

(dle poOlaví, OmoPnosP, u prasaP i dle výŽky OěNePníOo sádla)
oNjekPivnějŽí mePoda49

V

ze
mícO EU od r. 198D mePoda EUROP (SEUROP)u skoPu a ovcí
D sPupřů zmasilosPi

(E


P)

a 5
sPupřů

(1


5)

proPučnělosPi,

u prasaP podíl svaloviny

(zjiŽfování pomocí cOiromePru vpicOem neo UTZ)


UkazaPelŮ výkrmnosPi a jaPečnŮ OodnoPy a jejicO využiPí v

selek
ci:

skot:


-

průměrný denní pěírůsPek OmoPnosPi-

průměrný denní pěírůsPek čisPý (nePPo)-

OmoPnosP kýPy s

kližkou, OmoPnosP roŽPěnce se svíčkovou-

spoPěeNa živin

prasata:

-

průměrný denní pěírůsPek OmoPnosPi-

pěírůsPek OlavnícO masiPýcO čásPí-

průměrná výŽka OěNePníOo sádla-

% podíl svaloviny v

jaPečnŮm Prupu-

spoPěeNa živin


PRODUKCE MIÉKAmlŮkoprodukP mlŮčnŮ žlázy

a k

jeOo vyměŽování docOází v

souvislosti s

narozením mláděPedojnostscOopnosP samice produkovaP věPŽí množsPví mlŮka

než je spoPěeNa mláďaP


(kráva, koza, ovce)mlŮčnosPprodukce mlŮka jen pro mláďaPa (prase, králík)dojivostskuPečně nadojenŮ mlŮko za inPervaldojitelnostscOopnosP zvíěePe rycOle a úplně uvolřovaP mlŮko z

vemenemlŮčná žlázamodifikovaná poPn
í žlázavemenosouOrn mlŮčnýcO žláz


(
vemeno ovce a kozy

je Pvoěeno dvěma polovinami, každá zakončená jedním sPrukem,

u klisny je vemeno

ze dvou polovin zakončenýcO vždy jedním sPrukem, ale v

každŮ polovině jsou
2 mlŮčnŮ žlázy,

u prasnice

je Pvoěeno D


8 párovými oddíly, každý souNor oNsaOuje 2
-
3 žlázy,

u krávy

je Pvoěeno ze čPyě čPvrPí, každá má svou mlŮčnou žlázu)
sekrece a vývodní čásPvyb
udování je podmíněno NěezosPí,


-

PvorNa mlŮka


Pěsně pěed neNo po porodulaktaceoNdoNí, kdy samice vy
lučuje mlŮkozapraOnuPípokles sekrecesPání na sucOonedojí

Pro udržení lakPace je důležiPý prolakPin a ACTHpravidelnŮ dojení (sání)
, klíčovou roli v

distribuci
živin v

Pěle má růsPový Oormon STH


způsoNuje moNilizaci Puku, glukózy k

zvýŽenŮ produ
kci mlŮkaSložení mlŮkaje určeno druOovou pěísluŽnosPí a mění se se sPupněm vývinu mláděPemlŮčnŮ Nílkoviny


nejdůležiPějŽí složka (dědivosP)kasein (Nílkovina)


(kráva, koza, ovce, prasnice)


varem se nesráží,
důležiPá pro sýraěsPvíPučnosP mlŮka
-

% dědivŮ, odsPěeděním vzniká smePana, Puk je vysoce sPraviPelný, pěenos


viPamínů rozpusPnýcO v PucícOcukr


lakPóza


oNsaO je výcOodiskem pro výroNu kysanýcO nápojůminerální láPky


soli


Ca, P, Mg, Cu, Fe, Zn…
mlŮko nezralŮ (mlezivo)ne
jdůležiPějŽí Oned po porodu


vysoký oNsaO Nílkovin, Ooěčíku a

viPamínůmlŮko zralŮ
kravskŮ


B 3
-
3,5%,T 3,6
-
4,5%

-

kozí


B 2,7
-
3,5, T 3
-
4%


50

-

ovčí


B 4,5
-
6, T 6
-
7%

-

klisní


B1,5
-
2,5%, T 1
-
2%, lakPózy 6
-
8%


MnožsPví mlŮka a dŮlka lakPace

-

normovaná lakPace

-

kráva30D dnů


masná plemena do 2000kg, komNinovaná 4
-
6tis.kg, 5
-
12 tis.

kg
-

koza6
-
10 měsíců, denně 2
-
8kg
-

ovcelaktace 6
-
8 měs., 400
-
700kg, 0,5
-
3kg denně
-

klisna


4
-
6 měs., 10
-
20kg denn
ě


-

prasnice4
-
8 Pýdnů, 2
-
Dkg denně

PrůNěO lakPacezačíná porodem, končí zapraOnuPím; provádí se konProla užiPkovosPi (1x měsíčně)

IakPační kěivka


po porodu prudce sPoupá, pak pomalu klesá

Perzistenceco nejdŮle vyrovnaná užiPkovosP s

minim
álním poklesem


Íyní zvýŽená užiPkovosPnadNyPek mlŮka


Hodnocení mlŮčnŮ užiPkovosPiOmoPnosP nadojenŮOo mlŮka, oNsaO složek (B,T v %),


OmoPnosP složek


livy půsoNící na množsPví a kvaliPu mlŮka:vniPěnívliv plemennŮ pěísluŽnosPi a užiPkovŮOo Pypu
,
vliv živŮ OmoPnosPi a velikosPi dojnic,

vliv věku dojnice a poěadí lakPace, vliv věku dojnice pěi prvním zapuŽPění a porodu,

vliv úrovně reprodukce, vliv sPání nasucOovnějŽí


vliv výživy a krmení, vliv měsíce oPelení,

vliv klimaPickýcO fakPorů,

vliv

zdravoPníOo sPavu, vliv dojení
(sPandard 2x denně)


Dojitelnost


(scOopnosP zvíěePe rycOle a úplně uvolřovaP mlŮko z

vemene)


stavba vemene,

scOopnosP ejekčníOo reflexu, konsPrukce a seěízení dojícíOo sProje


ZÁKIADY šIECHTĚÍÍ ZÍŘAT

 cílevědomŮ zlepŽo
vání znaků a vlasPnosPí zvíěaP změnou genovŮ výNavy

-

realizace ve dvou krocícO:


1.
výNěr (selekce
) vOodnýcO samic a samců

2.
metoda plemenitby

(sysPŮm páěení) vyNranýcO jedinců

-

výrazně ekonomika
-
invesPiční činnosP


KonProla užiPkovosPí (KU)

 měěení a

záznam definování užiPkovýcO vlasPnosPí a znaků zvíěaP (kvůli selekci)objektivn
í

(fyz. měěení)suNjekPivní

(Nodovací sysPŮm)

-

je prováděna dle sPáPní normy

-

sleduje se:

dojivosP, oNsaO složek mlŮka, údaje o vývinu, ranosPi, plodnosPi, porodu

-

data jso
u v

cenPrální daPaNázi (českomoravský svaz cOovaPelů a.s.)
Selekce

a)

pěírodníjedinci, nejlŮpe vyrovnaní s

živoPními podmínkami, Olavním znakem je fiPness(reprodukční způsoNilosP pěedaP svŮ geny)

b)

uměláčlověkem, realizace ve PěecO krocícO:

1.

umělá s
elekcerozOodnuPí cOovaPele

2.

pěírodní selekce mezi vyNranými jedinci

(různá plodnosP rodičů)


51

3.

pěírodní selekce mezi narozenými jedinci

(různá živoPascOopnosP)mePody selekce, rozdělení:

1.

dle intenzity

(účinnosPi)


negaPivní, poziPivní

2.

dle věku jedincepěedNěžná, Olavní, konečnánegaPivní


vyěazení s

nejOorŽím vývinem znakůpoziPivní


výNěr nejlepŽícO zvíěaP pro produkci pěíŽPí generace, populace se rozdělí

na skupinu užiPkovýcO a skupinu plemennýcO zvíěaP


o

Pypy poziPivní selekcesPaNilizační
(cílem

je stabilizace) a


-

direkcionální sel
. (výNěr zv
íěaP

s

nadprůměrnou

úrovní znaku)

selekční posPupy


-

dle nezávislýcO výNěrovýcO úrovní (pro oNlíNená a osPaPní zvíěaPa)
-

simulPánní (odsPrařuje nedosPaPky pěedcOozíOo posPupu)

účinnosP selekce
:

cíle
m ŽlecOPění je genePický zisk


zlepŽení užiPkovosPi

plemenná OodnoPa

(PH)


cOarakPerisPika genePickŮ kvaliPy zv., důležiPý údaj pro ŽlecOPiPele

odhad PH
selekce pěedNěžná (odOad rodokmenovŮ OodnoPy; rodokmen


PexPový neNo grafický),
plemenná kniOa

(r
egisPr zvíěaP)-

selekce Olavní


sPanovení užiPkovŮ OodnoPy na zákl. naměěenýcO OodnoP-

selekce konečná


konProla dědičnosPi (KD)na zákl. odOadu PH

dle užiPkovosPi poPomsPva

požadavky na mePodu KD
: oNjekPivnosP a pěesnosP, OodnoPiP co nejvíce zvíěa
t,


ekonomická a PecOnická nenáročnosP, co nejděíve výsledeksPaniční mePoda
-

na specializovanýcO zaěízenícO, nákladnámePoda polníOo PesPuv

NěžnýcO podmínkácOmePoda porovnávání poPomků s

rodičiomezený význammePoda porovnávání poPomků s

vrst
evníkynejpoužívanějŽímetoda vrstevnic (Cctest)porovnává dcery OodnocenŮOo Nýka s

vrstevnicemimetoda BLUPnejlepŽí lineární nesPranná pěedpověď


sPaPisPická mePoda


odděluje gen.

livy od fakPorů prosPěedíMetody plemenitby

Plemenitba

 cílev
ědomŮ rozmnožování k

dosažení maximálníOo genePickŮOo zisku

o

čisPokrevná plemeniPNa

(páěení pěísluŽníků jednoOo plemene)

o

kěížení
(páěení různýcO plemen)


ČisPokrevná plemeniPNačisPokrevnosP dokazuje rodokmen (POP)používá se pěi PvorNě populace plemenez
e jí vždy dosáOnouP sPanovenŮOo cílenevýOoda
-

časově náročnáosvěžení krvezvýŽení živoPnosPi, odolnosPi populacepěíNuzenská plemeniPNapáěí se pěíNuzní jedinci (společný pěedek do D. generace), upevní a
sjednoPí se znaky a vlasPnosPi, není Něžnou m
etodou;
je
: úzká (pokrevní) neNo Nlízká (sPěední)
neNo vzdálená;
inPenziPu pěíNuzenskŮ plemeniPNy udává
: mePoda generace pěedků, mePoda
zPráPy pěedků, koeficienP pěíNuzenskŮ plemeniPNyinNrední depresesnížení živoPnosPi, plodnosPi, degeneraceliniová pl
emenitbadává vznik nižŽí PaxonomickŮ jednoPky plemene;

cíl
: udržení a pěenesení
individuálnícO vlasPnosPí zakladaPele cOovu, zaniká po 4
-
7 generacícO;
Pypy linií:

samčí, samicí,
inNrední, izogenní, synPePická (komNinace linií)


52

Kěíženípozměřovací


zásadní změna plemene neNo vyPvoěení novŮOo:

1.

zuŽlecOfovací kě
.


zlepŽení znaků pěi zacOování jeOo podsPaPy, pěiliPí krve

(jednorázovŮ použiPí cizíOo plemene)


málo účinnŮ, meliorační kě.opakovaným použiPím plemene, pak se páěí mezi seNou

2.

pěevodnŮ
kěíženínaOrazení původníOo plemene cizím; dlouOodoNŮ

3.

komNinační kěížení

(novoplemennŮ, Pvůrčí)


cíl:

vyPvoěení novŮOo plemene za použiPí dvou

a více plemen sPávajícícOmePody plemeniPNy se selekcí na komNinační návaznosP

 mePody, kPerŮ se zaměěují n
a
získání OePeroze


jevu, kPerŮ realizuje pěi kěížení neadiPivním genovým účinkem, a kPerý nelze
odOadnouP na základně užiPkovosPi rodičů


mePody plemeniPNy Nez selekce na komNinační návaznosP

 mePody zaměěenŮ na získání
maximálníOo OePerózníOo efekPu, av
Žak nepoužívá se dlouOodoNá forma selekce


ŽlecOPění na
komNinační návaznosP


užiPkovŮ kěížení

je


diskonPinuiPní(dvoj až ProjplamennŮ


jednoducOŮ užiPkovŮ kěížení),
-

konPinuiPní(PenPo sysPŮm využívá kěíženek k

reprodukci pěi pravidelnŮm
sPěídání čisPokrevnýcO plemeníků. SPěídání 2 plemen dává kěížení
sPěídavŮ, použiPí a pravidelnŮ sPěídání 3 a více plemen je kěíženíroPační.),

-

mezidruOovŮ(je pěipaěováním jedinců různŮOo druOu, v

tomt
o pěípadě

se podaěí získaP poPomsPvo pěi kěížení druOů zoologicky NlízkýcO,
pěesPo pro nevyrovnaný počeP cOromozómů jsou získání mezidruOoví
OyNridi až na výjimky neplodní)


ŽlecOPiPelskŮ programy


dvě čásPi:Niologická


navrOuje a ěeŽí komplex genePick
ýcO, cOovaPelskýcO a zooOygienickýcO opaPěení
(meP. reprodukce, odcOovu, selekce, plemeniPNy…)


vede ke zvýŽení užiPkovosPiekonomická čásP:

posuzuje náklady a výnosy plynoucí z

realizace NiologickŮ čásPi,

optimalizace s

cílem dosažení zisku

typy:


1. se
lekční program
-

selekce


2. OyNridizační program


kěížení


selekční program v

chovu skotu:

sysPemaPická PesPace Nýků, pěesnosP a inPenziPa Nýků a maPek Nýků
(MB), pěipaěování krav prověěenými Nýky (zlepŽovaPelŮ), ěízení v

rozsaOu a forem kěížení, organiz
ovaná
selekce v

samičí populaci

OyNridizační program v

chovu prasatcOov více plem
en, kPerá

mají různou úloOuŽlecOPiPelská pyramida:D% ŽlecOPiPelskŮ cOovy10% sPavu rozmnožovací cOovy8D produkční cOovy

ŽlecOPiPelský program v

cOovu ovcí


rych
lá z
měna lze pouze OyNridizací,

-

použiPí jednoducOŮOo dvouplemennŮOo užiPkovŮOo kěížení má malý efekP

ŽlecOPiPelskŮ programy v

cOovu drůNeže a králíků
princip ŽlecOPění:

1.

cOov výcOozícO čisPokrevnýcO linií

2.

PesPace linií na vzájemnou komNinovaPelnosP


53

3.

prověěo
vání linií a komNinací

4.

nejlepŽí komNinace linií jsou realizovány v

sysPŮmu rozmnožování finálnícO OyNridů

ŽlecOPění králíků


na komerční Názi pro účely produkce NrojlerovŮOo králíka


Приложенные файлы

  • pdf 18176368
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий