BO_PR

Міністерство освіти і науки України
Київський національний торговельно-економічний університет
Кафедра бухгалтерського обліку
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ПРАКТИКУМ І РОБОЧИЙ ЗОШИТ


.Київ 2013
Розповсюдження і тиражування без офіційного дозволу КНТЕУ заборонено

Автор: А.П. Шаповалова, канд. екон. наук, доц.Практикум і робочий зошит розглянуто і схвалено на засіданні кафедри бухгалтерського обліку 09 жовтня 2013 р., протокол № 6.


Рецензент Алексєєва А.В., канд. екон. наук, доц.


Навчально-методичне видання

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК

ПРАКТИКУМ І РОБОЧИЙ ЗОШИТ


Автор: ШАПОВАЛОВА Алла ПавлівнаРедактор
Комп’ютерна верстка

Підп. до друку ________. Формат 60х84/16. Папір письм.
Ризографія. Ум. друк. арк. ____. Ум. фарбо-відб. ____.
Обл.-вид. арк. ____. Тираж ____ пр. Зам. ____.
Центр підготовки навчально-методичних видань КНТЕУ
02156, Київ-156, вул. Кіото, 19

ВСТУП

Практикум складений відповідно до програми дисципліни «Бухгалтерський облік» і призначений для проведення практичних занять зі студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», галузі знань 6.0305 "Економіка та підприємництво", напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит", професійного спрямування 6.03050901 "Облік і аудит в підприємництві" денної форми навчання
Метою практичних занять є засвоєння студентами теоретичних знань із бухгалтерського обліку та набуття умінь і навичок ведення бухгалтерського обліку на підприємствах.
Під час практичних занять студенти:
засвоюють предмет бухгалтерського обліку, сутність та класифікацію його об’єктів, методичні прийоми та принципи обліку, загальні питання облікової політики підприємства;
набувають практичних навичок щодо складання первинних документів;
набувають практичних навичок щодо методики відображення в бухгалтерському обліку типових господарських операцій та порядку ведення облікових регістрів;
формують облікову інформацію при відображенні облікового циклу виробничого підприємства; набувають уміння узагальнення даних поточного обліку та складання бухгалтерського балансу.
Завдання практикуму за темами дисципліни передбачають:
вивчення облікової термінології;
вирішення практичних завдань.
Нумерація завдань передбачена за кожним окремим завданням практикуму.
Готуючись до практичного заняття і виконуючи завдання, студенти опрацьовують лекційний матеріал із відповідної теми, нормативну і спеціальну літературу, рекомендовану для вивчення дисципліни, визначаються з відповідями на контрольні питання після кожної теми.
Під час самопідготовки студент виконує завдання, передбачені окремим методичним виданням для самостійної роботи студентів з дисципліни, отримує консультації викладача.
Поточний контроль засвоєння матеріалу здійснюється шляхом перевірки виконання студентами практичних і самостійних завдань, проведення модульного контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі екзамену.
Тема 8. Бухгалтерський облік основних господарських процесів
Практичні заняття (10 год.)

Завдання 2
Завдання 2.1
Мета завдання: набути навички щодо відображення в бухгалтерському обліку типових операцій виробничого підприємства з придбання предметів та засобів праці, виробництва готової продукції та ії реалізації.

Що необхідно зробити:
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку ТОВ «Карина» на 01 квітня 2013 р. на підставі даних оборотно-сальдового балансу виробничого підприємства (табл. 1).
Скласти журнал реєстрації господарських операцій підприємства за квітень 2013 р. (табл. 2).
Провести записи господарських операцій підприємства за квітень на рахунках, підрахувати обороти та вивести сальдо по рахунках на 01 травня 2013 р.
4. Скласти оборотно-сальдовий баланс за квітень 2013 р.
Матеріал для виконання завдання 2.1
Таблиця 1
Оборотно-сальдовий баланс ТОВ «Карина» за березень 2013 р.
Рахунок (субрахунок)
Сальдо на
01.04.11 р.
Оборот за квітень
Сальдо на
01.05.11 р.

Код
Назва
дебет
кредит
дебет
кредит
дебет
кредит

10
Основні засоби
60000
-

131
Знос основних засобів
-
8000

201
Сировина і матеріали
35000
-

2011
Транспортно-заготівельні витрати
1750


23
Виробництво
1000
-

26
Готова продукція
10000
-

311
Поточні рахунки у національній валюті
95000
-

40
Зареєстрований капітал
-
167000

441
Прибуток нерозподілений
-
750

46
Неоплачений капітал
4000
-

631
Розрахунки з вітчизняними постаачльниками

31000
Разом
206750
206750


Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ «Карина»
за квітень 2013 р.

Зміст операції
Кореспонденція рахунків
Сума, грн.Дебет
Кредит


Облік процесу придбання

1.
Відображаються витрати з придбання об’єкту основних засобів з наступною оплатою:
Вартість об’єкту без ПДВ 10000 грн.
Крім того, ПДВ, 20% 2000 грн.
Транспортні витрати 500 грн.
Крім того, ПДВ, 20% 100 грн.
Разом 12600 грн.
Визнано активом придбаний за плату об’єкт основних засобів (суму визначити)
2.
Відображаються витрати з придбання об’єкту нематеріальних активів з наступною оплатою:
Вартість об’єкту без ПДВ 5000 грн.
ПДВ, 20% 1000 грн.
Разом 6000 грн.
Визнано активом придбаний за плату об’єкт нематеріальних активів
3.
Визнано активом отримані від постачальника матеріали з наступною оплатою:
Вартість матеріалів без ПДВ 20000 грн.
Крім того ПДВ, 20% 4000 грн.
Разом 24000 грн.
4.

Нараховані поточні зобов’язання за доставку матеріалів перевізником:
Вартість послуг без ПДВ 900 грн.
Крім того, ПДВ, 20% 180 грн.
Разом 1080 грн.
5.
Нараховані поточні зобовязання з оплати праці працівникам за розвантаження матеріалів, що надійшли 500 грн.
6.
Проведені обовязкові утримання із заробітної плати працівників (суми визначити):

- внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 3,6%

- податок на доходи фізичних осіб, 15%
7.
Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з суми витрат на оплату праці працівників за розвантаження матеріалів, 38% (суму визначити)
8.
Перераховано з поточного рахунку (суми операцій визначити):
9.
- постачальнику за придбаний об’єкт основних засобів (опер.1)

- постачальнику за придбані матеріали (опер.3)

- перевізнику за доставку матеріалів (опер.4)
Облік процесу виробництва

10.
Відпущені матеріали на виробництво продукції на суму 39000 грн.
11.

Списано транспортно-заготівельні витрати на списані на виробництво матеріали (суми визначити за даними табл. 3)
12.

Нарахована заробітна плата виробничим працівникам – 16000 грн.
13.
Проведені обовязкові утримання із заробітної плати виробничих працівників (суми визначити):

- внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 3,6%

- податок на доходи фізичних осіб, 15%
14.
Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з суми витрат на оплату праці виробничих працівників, 38% (суму визначити)
15.
Нараховано амортизацію основних засобів виробничого призначення 200 грн.
16.
Визнана активом готова продукція, яка надійшла на склад підприємства із виробництва (за обліковими цінами) 64000 грн.
17.
Відображені відхилення фактичної собівартості готової продукції від її облікової (суму визначити)
Примітка: сальдо незавершеного виробництва наприкінці звітного місяця 890 грн.
Облік процесу реалізації готової продукції. Визначення фінансового результату від реалізації готової продукції

18.
Визнано дохід від реалізації готової продукції вітчизняним покупцям з наступною оплатою:
- вартість продукції без ПДВ 110000 грн.
- крім того, ПДВ, 20% 22000 грн.
- разом 132000 грн.
19.
Нараховано податкове зобов’язання по ПДВ
20.
Відображено списання собівартості реалізованої продукції зі складу 60000 грн.
21
Нараховані поточні зобовязання перевізнику за доставку готової продукції покупцям:
- вартість транспортних послуг без ПДВ 500 грн.
- крім того, ПДВ, 20% 100 грн.
- разом 600 грн.
22.
Зараховано на поточний рахунок кошти від покупців в оплату за готову продукцію (опер. 18, суму визначити)
23.
Списаний на фінансовий результат отриманий за звітний період дохід від реалізації готової продукції – суму визначити
24.
Списані на фінансовий результат витрати за звітний період (суми визначити):
- собівартість реалізованої готової продукції
- витрати на збут
25.
Списаний фінансовий результат звітного періоду (суму визначити)

Разом

До операції 6
Таблиця 3
Розподіл транспортно-заготівельних витрат за квітень 2013 року, грн.
Показник
Матеріали (субрахунок 201)
ТЗВ
(субрахунок 2011)
Разом матеріали за первісною вартістю

Залишок на 01.04.2011 р.
Надходження за місяць
Разом
Середній відсоток ТЗВ,%


Відпуск матеріалів за місяць:
- на виробництво
- на адміністративні потреби
Разом
Залишок на 01.05.2011 р.

Т- рахунки (субрахунки) ТОВ «Карина»
10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп


Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск

152 «Придбання (виготовлення) основних засобів»


154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп1
Сп


Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск
12 «Нематеріальні активи»

201 «Сировина й матеріали»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп


Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск
2011 «ТЗВ»

23 «Виробництво»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

СпОб.

Об.


Об.

Об.


Ск26 «Готова продукція»

311 «Поточні рахунки в національній валюті»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.
361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»


40 «Зареєстрований капітал»


Дебет

Кредит


Дебет

КредитОб.

Об.


Об.

Об.

46 «Неоплачений капітал»

631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп
Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск
651 «За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»

661 «Розрахунки за заробітною платою»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп

Об.

Об.


Об.

Об.


Ск


701 «Дохід від реалізації готової продукції»

901 «Собівартість реалізованої готової продукції»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.

93 «Витрати на збут»

791 «Результат операційної діяльності»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп
Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск
441 «Прибуток нерозподілений»
Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

СпОб.

Об.


Об.

Об.


СкЗавдання 2.2
Мета завдання: набути навички щодо відображення в бухгалтерському обліку типових операцій виробничого підприємства з придбання предметів та засобів праці, виробництва і реалізації готової продукції та визначення фінансових результатів операційної діяльності.
Що необхідно зробити:
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку ТОВ «Надія» на 01 березня 2013 р. на підставі даних оборотно-сальдового балансу (табл.1).
Скласти кореспонденцію рахунків на підставі господарських операцій ТОВ «Надія» за березень 2013 р. в Журналі реєстрації господарських операцій, виконуючи при цьому всі необхідні розрахунки за змістом операцій (табл. 2).
Здійснити записи господарських операцій підприємства за березень на рахунках, підрахувати за ними обороти та визначити сальдо на 1 квітня 2013р.
Скласти оборотно-сальдовий баланс підприємства за березень 2013р. (табл.1).
Скласти баланс (звіт про фінансовий стан) на 31 березня 2013 р. за формою № 1.

Матеріал для виконання завдання 2.2
Таблиця 1
Оборотно-сальдовий баланс ТОВ «Надія» за квітень 2013 року
Рахунок (субрахунок)
Сальдо
на 01.03.2013 р.
Обороти за березень
Сальдо
на 01.04. 2013р.

Код
Найменування
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит
Дебет
Кредит

10
Основні засоби
170000
-

131
Знос основних засобів
-
12760

201
Сировина й матеріали
43000
-

2011
Транспортно-заготівельні витрати
2500
-

23
Виробництво
580
-

26
Готова продукція
48000
-

301
Каса в національній валюті
300
-

311
Поточні рахунки в національній валюті
99000
-

361
Розрахунки з вітчизняними покупцями
54000
-

40
Зареєстрований капітал
-
290000

441
Прибуток нерозподілений
-
16120

46
Неоплачений капітал
2000


631
Розрахунки з вітчизняними постачальниками
-
68500

661
Розрахунки за заробітною платою
-
17200

651
За загальнообов’яз-ковим державним соціальним страхуван-ням
-
8400

6411
Розрахунки за ПДФО
-
3000

6412
Розрахунки за ПДВ

3400

Разом
419380
41938
·0


Таблиця 2
Журнал реєстрації господарських операцій ТОВ “Надія”
за квітень 2013 р.
№ пор.
Зміст господарських операцій
Сума, грн..
Кореспонденція рахунків
Дебет
Кредит

1.
Визнано активом матеріали, які надійшли на склад підприємства від постачальника з наступною оплатою:

- вартість матеріалів без ПДВ
32000
- крім того, ПДВ
6400
Разом
384002.
Відображено транспортні витрати з придбання матеріалів:

- доставка без ПДВ
3000
- крім того, ПДВ
600
Разом
36003.
Нараховані поточні зобовязання з оплати праці робітникам за розвантаження матеріалів, що надійшли
3004.
Проведено обовязкові утримання із заробітної плати працівників (суми визначити):

- внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 3,6%

- податок на доходи фізичних осіб, 15%
5.
Нараховано внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з суми витрат на оплату праці працівників, 40% (суму визначити)
6.
Матеріали передані зі складу:
- у виробництво
52000
- на загальновиробничі потреби
3000
- на адміністративні потреби
20007.
Списуються транспортно-заготівельні витрати на списані матеріали (суми визначити за даними табл. 3)
8.
Нараховані поточні зобовязання з оплати праці

- працівникам за виготовлення продукції
10000
- управлінському персоналу цеху
4000
- адміністративному персоналу підприємства
60009.
Проведено обовязкові утримання із заробітної плати (суми визначити):

- внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 3,6%

- податок на доходи фізичних осіб, 15%
10.
Нараховані поточні зобовязання підприємства за внесками на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, 40% (суми визначити):

- з суми витрат на оплату праці виробничих працівників

- з суми витрат на оплату праці управлінського персоналу цеху

- з суми витрат на оплату праці адміністративного персоналу
11.
Відображаються витрати з придбання обладнання з наступною оплатою:

вартість обладнання без ПДВ
15000
крім того, ПДВ
3000
доставка без ПДВ
400
крім того, ПДВ
80
Визнано активом придбані за плату основні засоби (суму визначити)
12.
Зараховано на поточний рахунок у національній валюті:

- платежі покупців за раніше відвантажену продукцію
54000
- попередню оплату від покупців за готову продукцію (вартість продукції без ПДВ - 50000 грн., крім того, ПДВ – 10000 грн.)

- штраф від постачальника за недопоставку матеріалів
800
- від засновника в погашення заборгованості по внесках до статутного капіталу
200013.
Перераховано (списано) з поточного рахунку в національній валюті:

- платежі постачальникам за раніше отримані матеріали
68500
- попередню оплату постачальникам за матеріали (вартість матеріалів без ПДВ - 20000 грн., крім того ПДВ – 4000 грн.)

- до бюджету податок на доходи фізичних осіб
3000
- до бюджету податок на додатну вартість
3400
- внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
8400
- до каси на виплату заробітної плати і проведення господарських витрат
1750014.
Видано з каси:

- заробітну плату працівникам
16000
- на відрядження начальнику відділу збуту
30015.
Відображено депоновану заробітну плату (суму визначити)
16.
Віднесено на витрати нараховану амортизацію основних засобів:

- виробничого призначення
270
- загальновиробничого призначення
350
- адміністративного призначення
18017.
Визнана активом готова продукція, що надійшла на склад підприємства із виробництва (за обліковими цінами )
7400018.
Списані загальновиробничі витрати (суму визначити).
Примітка: умовно вся сума віднесена до виробничої собівартості продукції
19.
Відображені відхилення фактичної собівартості готової продукції від її облікової (суму визначити).
Примітка: сальдо незавершеного виробництва наприкінці місяця 760 грн.
20.
Визнано дохід від реалізації готової продукції вітчизняним покупцям з наступною оплатою:

вартість реалізації без ПДВ
105000
крім того ПДВ
21000
разом
126000
Нараховано податкове зобовязання з ПДВ

Відображено списання собівартості реалізованої продукції зі складу
7500021.
Визнано дохід від реалізації готової продукції вітчизняним покупцям з попередньою оплатою (опер.12):

вартість реалізації без ПДВ
20000
крім того ПДВ
4000
разом
24000
Нараховано податкове зобовязання з ПДВ

Відображено списання собівартості реалізованої продукції зі складу
1420022.
Списані матеріали на пакування готової продукції
30023.
Відображені витрати на рекламу готової продукції:

- вартість рекламних послуг без ПДВ
700
- крім того ПДВ
140
- разом
84024.
Списуються на фінансовий результат (суми визначити):

- чистий дохід від реалізації продукції

- собівартість реалізованої продукції

- адміністративні витрат

- витрати на збут
25.
Визначено і списано фінансовий результат операційної діяльності – суму визначити

Разом


До операції 7
Таблиця 3
Розподіл транспортно-заготівельних витрат за квітень 2013 року, грн.
Показник
Матеріали (субрахунок 201)
ТЗВ
(субрахунок 2011)
Разом матеріали за собівартістю

Залишок на 01.04.2013 р.
Надходження за місяць
Разом
Середній відсоток ТЗВ,%


Відпуск матеріалів за місяць:
- на виробництво
- на загальновиробничі потреби
- на адміністративні потреби
Разом
Залишок на 01.05.2013 р.

Т- рахунки (субрахунки) ТОВ «Надія»

10 «Основні засоби»

131 «Знос основних засобів»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп


Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск

15 «Капітальні інвестиції»

201 «Сировина і матеріали»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп

Об.

Об.


Об.

Об.


Ск2011 «ТЗВ»23 «Виробництво»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.

26 «Готова продукція»301»Каса в національній валюті»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.
311 «Поточні рахунки в національній валюті»

361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп
Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск

40 «Зареєстрований капітал»

441 «Прибуток нерозподілений»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп

Об.

Об.


Об.

Об.


Ск46 «Неоплачений капітал»


631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп

Об.

Об.


Об.

Об.


Ск


6411 «Розрахунки за податками/ПДФО»


6412 «Розрахунки за податками/ПДВ»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.

651 «За загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням»


661 «Розрахунки за заробітною платою»


Дебет

Кредит


Дебет

КредитОб.

Об.


Об.

Об.

701 «Дохід від реалізації готової продукції»

901«Собівартість реалізованої готової продукції»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Сп
Сп


Об.

Об.


Об.

Об.


Ск
Ск
92 «Адміністративні витрати»

93 «Витрати на збут»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

СпОб

Об.


Об.

Об.


Ск791 «Результат операційної діяльності»


Дебет

Кредит


Дебет

Кредит

Об.

Об.


Об.

Об.

Контрольні питання
Що являють собою основні засоби? Яка їх оцінка при придбанні?
Що являють собою виробничі запаси підприємства? Яка їх оцінка при придбанні?
Які варіанти обліку транспортно-заготівельних витрат? В чому їх суть?
Як класифікуються витрати на виробництво продукції?
Як ведеться облік прямих витрат на виробництво продукції?
Як ведеться облік непрямих витрат на виробництво продукції?
Як визначається фактична виробнича собівартість готової продукції?
Які витрати операційної діяльності не включаються до собівартості продукції? Як ведеться їх облік?
Як ведеться облік реалізації продукції?
Які умови визнання та оцінка доходу від реалізації продукції?
Який порядок визначення фінансових результатів від реалізації продукції?
Який порядок визначення фінансових результатів від операційної діяльності?
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

Нормативно-правові акти

Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436 – ІV– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р. №69 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Інструкція про застосування Плану рахунків фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. №561 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 р. № 1591 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pspaudit.com.ua/ua/pressroom/news/201.html
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246 – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ]
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 р. № 88 - [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada. gov.ua/laws/show/z0168-95/ed20100607
Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996 – XIV – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : [ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] laws/show/996-14
Про електронні документи та електронний документообіг: Закон України від 22.05.2003 № 851-IV– [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/851-15

Основні
Білоусько В.С. Теорія бухгалтерського обліку: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 3-тє вид., перероб. і доп. / В.С. Білоусько. – К. : Кондор, 2007. – 423с.
Стельмащук, А.М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Стельмащук, А.М. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 527 с.
Чеснакова Л.С. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Л.С. Чеснакова, А.В. Алексєєва, В.В. Масалітіна; за заг. ред. Л.С. Чеснакової. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. - 397 с.

Додаткові
Кім Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 2-ге вид., перероб.та доп. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 479с.
Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. / Н.М. Ткаченко - К.: Алерта, 2011. - 976 с.
Шаповалова А.П. Опорний конспект лекцій. – К. : КНТЕУ, 2013.

INTERNET - ресурси
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – веб-сайт газети української бухгалтерії «Бухгалтерія»
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України
[ Cкачайте файл, чтобы посмотреть ссылку ] – офіційний веб-сайт Верховної Ради України.

13PAGE 15


13PAGE 141915
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18166853
    Размер файла: 618 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий