Pytanni_da_ekzamenu_Spirina


Пытанні да экзамену "Сучасная замежная культуралогія"
1. Сучасная культурная сітуацыя ў сучаснай прасторы: крызіс гуманізма ці новы гуманізм?
2. Прадмет, аб'ект, метады сучаснай замежнай культуралогіі.
3. Асноўныя праблемы заходняй культуралогіі ў ХХ-ХХІ стст.
4. Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай замежнай культуралогіі, яе напрамкі.
5. Папярэднікі сучаснай замежнай культуралогіі: А. Шапэнгаўэр, Ф. Ніцшэ, С. К'еркегор (агульная характарыстыка).
6. А. Шапэнгаўэр, "Свет як воля і ўяўленне". Воля да жыцця - сіла, якая рухае свет.
7. "Філасофія жыцця" і культурная прабематыка ідэй Ф. Ніцшэ. Уплыў ідэй Ніцшэ на сучасную замежную культуралогію.
8. Антрапалагічныя канцэпцыі Ф. Ніцшэ: чалавек як хворая істота. Вобраз звышчалавека.
9. Дыянісійскае і апалонаўскае ў культуры.
10. С. К'еркегор як папярэднік экзістэнцыялізма. Абсурд як шлях да рэлігійнай ісціны.
11. Папярэднікі сучаснай метадалогіі: В. Віндельбанд, В. Дзільтэй. Навукі пра прыроду і навукі пра дух: розніца мэтаў і падыходаў. "Разумение" як фундаментальны падыход да культуралагічных даследванняў. Канцэпт інтэрпрэтацыі і яе роля ў сучаснай культуралогіі.
12. "Разумеючая" сацыялогія культуры М. Вэбера. Культура як каштоўнаснае паняцце.
13. Суб'ектыўнасць гуманітарнага даследвання і прынцып ідэальнага тыпа (М. Вэбер). "Пратэстанцкая этыка і дух капіталізму".
14. Псіхааналіз і культура: канцэпцыя 3. Фрэйда. Тры ўзроўні чалавечай псіхікі і іх ўплыў на культуру. Сублімацыя і культуратворчасць.
15. К.-Г. Юнг. Канцэпты "калектыўнага несвядомага" і "архетыпаў". Культура як дыялог свядомага і несвядомага. Параўненне канцэпцый 3. Фрэйда і К.-Г. Юнга.
16. Рэвізія асноўных ідэй 3. Фрэйда ў нэафрэйдызме (агульная характарыстыка). Канцэпцыя А. Адлера.
17. Нэафрэйдызм і культуралогія. Канцэпцыя К. Хорні ці Э. Фрома (на выбар).
18. "Пазітыўны псіхааналіз" А. Маслоў. Іерархія чалавечых патрэбаў. Канцэпты "пікавага перажывання" і "самаактуалізацыі".
19. Лагатэрапіія і экзістэнцыяльная псіхалогія В. Франкла. Канцэпцыя сэнса як асновы культуры і жыцця асобы. "Псіхолаг у канцэнтрацыйным лагеры".
20. Паняцце экзістэнцыялізму. Рэлігійны і атэістычны экзістэнцыялізм. "Экзістэнцыялізм - гэта гуманізм" Ж.-П. Сартра.
21. Экзістэнцыяльная камунікацыя К. Ясперса. "Восевы час". Агульначалавечая камунікацыя і філасофская вера.
22. Экзістэнцыяльная анталогія М. Хайдэгера. Адносіны чалавека да прыроды і культуры. "Man" і "Dasein". Чалавек як пастух быцця.
23. Ж.-П. Сартр: канцэпцыя свабоды і аўтарства.
24. А. Камю. Катэгорыя абсурда і асобасная пазіцыя чалавека. "Міф пра Сізіфа", "Лісты да немецкага сябра").
25. Персаналісцкая канцэпцыя X. Артэгі-і-Гасэта.
26. Дыялагічная канцэпцыя М. Бубера ("Я і Ты", "Дыялог"). Дыялог з людзьмі і з Богам у Бубера.
27. Канцэпцыя аўтэнтычных адносін паміж людзьмі і культурамі Э. Левінаса. Прынцып асіметрыі дыялагічнай прасторы. Параўнанне канцэпцый М. Бубера і Э. Левінаса.
28. Паходжанне і сутнасць чалавека (антрапалогія М. Шэлера і Э. Касірэра).
29. Школа "Культура і Асоба": асноўныя ідэі. Канцэпцыі "асноўнай" і "мадальнай" асобы.
30. Р. Бенедыкт: паняцці "этаса" і "патэрнаў" культуры. "Хрызантэма і меч" як узор даследвання at a distance.
31. Праблематыка даследванняў М. Мід ("Культура і свет дзяцінства"). Тыпалогія культур М. Мід.
32. Структурная антрапалогія К. Леві-Строса.
33. Інтэрпрэтатыўная антрапалогія К. Гірца. Сімвалы культуры і "пачуццё" інтэрпрэтатара.
34. Герменэўтыка культуры. Канцэпцыя Г. - Г. Гадамера.
35. Школа Аналаў і канцэпт ментальнасці (М. Блок, Л. Фэўр, Ж. Дзюбі, Р. Мандру і інш.). Аснаўныя напрамкі і тэмы гісторыі ментальнасцяў.
36. Парадыгмы постмадэрнісцкай філасофіі культуры. Асноўныя прынцыпы і канцэпты постмадэрнізму.
37. Смерць аўтара (М. Фуко і Р. Барт). Два тыпа аўтараў. Тэхналогіі ўлады у М. Фуко.
38. Ж. Дэрыда: свет як тэкст. Дэканструкцыя як механізм аналіза тэкста.
39. Канцэпты "сімулякра" і "рызомы" у культурфіласофіі постмадэрнізма.
40. Футуралагічная прагностыка. Ідэі алармістаў і рэвізіяністаў. Канцэпцыі Ф. Фукуямы, С. Хантынгтана і інш. (агульная характарыстыка).
41. Э. Тофлер "Футурашок". Параметры сучаснасці і змены будучай культуры.
42. Асноўныя напрамкі і тэндэнцыі сучаснай замежнай культуралогіі.
Пытанні зацверджаны на пасяджэнні кафедры 13.11.2011 г., пр. №3.
Заг. кафедры культуралогіі А.І. Смолік

Приложенные файлы

  • docx 18164674
    Размер файла: 17 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий