ETT_S_1201_ra_1179_-15_11_14


Емтихан билеттеріне арналған сұрақтар
Электр тізбегі. Негізгі ұғымдар.
Сызықты тізбектердің қасиеттері, негізгі заңдары талдау әдістері
Электр тізбектерінің элементтері және сұлбалары.
Электр тізбектердің параметрлері: тоқ, кернеу, энергия, қуат.
Электр энергия көздері негізгі заңдары
Сызықты қарапайым тұрақты ток тізбектерінің талдау әдістері.
Қуаттар тепе-тендігі
Күрделі сызықты тұрақты ток тізбектерінің талдау әдістері.
Контурлық токтар әдісі, түйіндік потенциалдар әдісі, беттерстіру әдісі.
Балама активті екіұштық әдісі.
Сиымдылық элементтен тұратын тізбек.
Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар.
Синусоидалық шамаларды бейнелеу әдістері.
Векторлық диаграммалар. Комплекстік амплитуда.
Тоқтардың векторлық, кернеулердің топографиялық диаграммалары.
Күрделі синусоидалы ток тізбектерін талдау.
Толық қуат.
Комплекстік қуат.
Сызықты синусоидалық ток тізбектері. Негізгі түсініктемелер мен анықтамалар.
Сызықты тізбегтердегі резонанстық құбылыстар.
Толық, активті және реактивті қуаттар.
Кешенді қуат туралы ұғым.
Индуктивтік элементтен тұратын ток тізбегі.
Сыйымдылық элементтен тұратын сызықты синусоидалық тоқ тізбегі.
Ток резонансы.
Кернеу резонансы.
Ом және Кирхгоф заңдары комплекстік түрде.
Біртекті желінің теңдеулері және сипаттамалары
Бейсинусоидалы э.қ.к. кернеулер, тоқтар.
Бейсинусоидалы функцияларды Фурье қатарына жіктеу. Фурье қатарын комплекстік түрі.
Бейсинусоидалы тоқтар мен кернеулердің әрекеттік және орташа мәндері. Сызықты бейсинусоидалы ток тізбектерін есептеу.
Беттестіру, теңдестіру, өз аралық принциптер.
Синусоидалық шамаларды бейнелеу әдістері.
Векторлық диаграммалар.
Операторлық беріліс функциялар
Резисторлық, индуктивтік, сиымдылық элементтерді бірізді және параллель жалғау.
Комплекстік кедергі және комплекстік өткізгіштік.
Үш фазалы электр тізбектері . Үш фазалы тізбектің симметриялы және симметриялы емес режимдерін есептеу .
Үш фазалы тізбектердегі қуаттарды өлшеу әдістері.
Үш фазалы қабылдағышты үш бұрыштар жалғау.
Үш фазалы қабылдағышты жұлдысша схемасы бойынша жалғау.
Сызықты бейсинусоидалы ток тізбектерін есептеу.
Бейсинусоидалы тоқтың активті, реактивті және толық қуаттары.
Баламалы активті екіұштық туралы теорема. Теледжен теоремасы
Бейсинусоидалы шамалардың спектрі ..
Балама түрлендіру.(; ).
Өтпелі процесстер туралы ұғымдар. Коммутация заңдары.
Өтпелі процесстерді талдау әдістері. Классикадық әдіс.
Бірінші дәрежелі тізбектердегі өтпелі процесстер
Екінші дәрежелі тізбектердегі өтпелі процесстерді есептеу.
Қуаттар тепе-тендігі
Тармақталған тізбектердегі өтпелі процесстерді есептеу.
Операторлық әдіс.
Операторлық беріліс функциялар.
Лапалас түрлендірүлерінің негізгі қасиеттері
Резисторлық әлементтен тұратын синусоидалық ток тезбегі. Интегралдаушы және дифференциалдаушы тізбектер. Өтпелі және импульстық сипаттамалар. Дюамель интегралы.
Периодты емес уақыптық функцияларын Фурье интегралы көмегін көрсету. Комплекс туріндегі Фурье қатары. Жеке импульс спектрі. Жиілік сипаттамалар..
Фурье турлендіруінің қасиеттері. Комплекстік беріліс функциясы. Фурье коэффициентеррін анықтау.
Импульс спектріндегі энергияның таралуы. .
Төртполюстіктер және электрлік сүзгілер Негізігі ұғымдар.
Төртұштықтардың негізгі теңдеулері, жалғау және орынбасар схемалары төртұштықтардың жұмыс режимдері, сипаттамалық параметрлері, берілістік функциялары.
Төртұштықтардың есептеу жолы.
Пассивті екіұштықтардың жиіліктік сипаттамалары.
Гармоникалық сигналдың әсері кезіндегі қарапайым және күрделі тізбектерді талдау. Электрлік сүзгілердің негізігі ұғымдары және түсініктемелер. Индукциясыз сүзгілер
Өзара индукция құбылысы. Байланыс коэффициенті.
«К» типті төменгі жиіліктік, жоғары жиіліктік, алқапты, бөгеуіштік және көпір сүзгілердің жұмыстары, орынбасар схемалары.
Индуктивті байланысқан шарғыларды бірізді және параллель жалғау «m» типті сүзгілер туралы ұғымдар.
Күрделі индуктивті байланысқан тізбектерді талдау әдістері.
Идеалды трансформатор туралы негізгі ұғымдар.
Параметрлері таратылған тізбектер туралы ұғымдар.
Жиіліктік сипаттамалар. Шығынсыз желі.
Параметрлері таратылған тізбектер туралы ұғымдар.
Біртекті желінің теңдеулері және сипаттамалары.
Біртектес желідегі орныққан режім. Синусоидалы қорек көзі кернеуінің әрекеті кезінде ұзын желідегі орныққан режімді қарастырамыз. Орныққан режім үшін теңдеулурді қайта жазып және комплекстік кернеулерін, токтарын, кедергілерін, өткізгіштерін енгізіп, алатынымыз:

Бұл теңдеулерден токты шығарсақ:
,
кернеуді шығарсақ:

Егер:
- таралу коэффициенті деп аталады.
Сонда:

Тұрақты коэффициенті бар екінші ретті сызықты дифференциалды теңдеудің шешімі келесі түрде жазылады:
мұндағы интегралдың комплекстік тұрақтысы, олар есептің шекаралық шарттылықтары көмегімен анықталуға тиісті.
Ток теңдеу бойынша:
- желінің толқындық кедергісі деп аталады.

- толқындық кедергісінің аргументі.
ток: .
Кернеу өлшемділігі бар комплексті және көрсеткіш түрінде келтіреміз:.
Кернеудің және токтың лездік мәндері:
.
Бұл соңғы екі теңдеудің оң жағындағы қосындылардың әрқайсысы Х координатаның бағыты өсетін немесе кемитін жағына қарай қозғалатын қума толқын ретінде және оны қозғалыс бағытындағы өшу ретінде қарастыруға болады.Толқынның фазалық жымдамдығы дегеніміз, ол толқын нүктесінің жылжығандағы жылдамдығы болады, оның фазасы тұрақты күйінде қалады. Бұл шарттылық толқынның түсуі үшін келесі түрде жазылады: Осыдан уақыт бойынша алынған туындыны нольге теңейміз:
- фазалық жылдамдығы деп аталады.
Егер толқын ұзындығы:
Яғни, периодқа тең уақыт ішінде ұзындығына тең қашықтықта толқын жүгіріп өтеді.
74.Қарапайым бейсызықты тұрақты ток тізбектерінің негізгі сипаттамалары.
75.Графикалық тәсілдермен есептеу.Күрделі бейсызықты ток тізбектерін графикалық тәсілмен есептеу.
76.Бейсызықты тізбектерді аналитикалық әдісімен есептеу.
Шынжыр схемалар.
Тізбектің баламалы түрлендіру әдісі.
Балама түрлендіру тәсілі
Тұрақты ток тізбектерін есептеу үшін мынандай тәсілдер қолданылады:
- балама түрлендіру тәсілі;
-Кирхгофтың заңдарын пайдаланып есептеу тәсілі;
- контурлық токтар тәсілі;
- түйіндік потенциалдар тәсілі;
- екі түйіндік тәсіл;
- балама генератор тәсілі.
Балама түрлендіру тәсілі тізбектің күрделі бөліктерін балама түрлен- діру арқылы қарапайым түрге келтіруді қарастырады.
Тізбекте бір ғана қорек көзі болса, онда оған қосылатын тізбектің қалған (сыртқы) бөлігін кедергілердің өзара бірізді, немесе параллель, немесе аралас (бірізді-параллель) жалғанған, кейде «үшбұрыш» немесе «жұлдызша» түрде жалғанған бөлік ретінде қарастыруға болады. Бұл жағдайда тізбекті есептеу үшін балама түрлендіру тәсілін қолдану арқылы сұлбаны қарапайым түрге келтіруге болады.
Сол сияқты, тізбекте бірізді немесе параллель жалғанған э.қ.к. – тері бар бөліктер болса, онда оларды да балама түрлендіру арқылы қарапайым, есептеуге ыңғайлы бөліктер түрінде көрсетуге болады.
Кедергілердің өзара «үшбұрыш» және «үш сәулелі жұлдызша» түрде жалғануы, оларды балама түрлендіру. Кедергілер өзара жалғанған кезде үшбұрыштың қабырғаларына орналасатын болса, онда мұндай жалғану сұлбасын «үшбұрыш» сұлбасы деп атайды (26а-сурет).
Егер кедергілердің өзара жалғануы сұлбасының түрі үш сәулелі жұл- дызшаға келетін болса, онда мұндай сұлбаны «жұлдызша» сұлба дейді (26б- сурет). 40
Кейбір жағдайларда электр тізбегін есептеуді жеңілдету мақсатында «үшбұрыш» сұлбаны оған балама (пара-пар) «жұлдызша» сұлбамен айыр- бастайды (26-сурет). Кейде, керісінше, «жұлдызша» сұлбаны оған балама «үшбұрыш» сұлбаға түрлендіру қажет болады.

а) б)
26-сурет.
Балама түрлендіру кезінде бір мезгілде мынандай шарттар орындалуы керек:
а) балама «жұлдызша» сұлбаның А,В,С түйіндеріндегі потенциалдар берілген «үшбұрыш» сұлбаның А,В,С түйіндеріндегі потенциалдарына тең болуы керек;
ә) балама «жұлдызша» сұлбаның А,В,С түйіндеріне келетін токтар «үшбұрыш» сұлбаның А,В,С түйіндеріне келетін токтарға тең болуы керек;
б) балама түрлендіру нәтижесі тізбектің басқа бөлігіне әсер етпеуі керек.
Балама түрлендіру шарттарын ескере отырып жүргізілген есептеулер нәтижесі мынадай қорытындылар жасауға мүмкіндік береді.
...Егер «үшбұрыш» сұлбаның кедергілері белгілі болса, онда оған балама «жұлдызша» сұлбаның кедергілері мына формулалар арқылы анықталады:
…Егер «жұлдызша» сұлбаның кедергілері белгілі болса, онда оған балама «үшбұрыш» сұлбаның кедергілері мына формулалар арқылы анықталу тиіс:
80.Тұрғын толқын. Таралу жылдамдығы және толқын ұзындығы.
Тұрғын толқындар
Тұрғын толқын амплитудалары және жиіліктері бірдей бір-біріне қарсы бағытталған екі синусоидалық жүгірме толқындар қосылғанда пайда болады. Толқындардың біреуі - өсінің бағытымен, екіншісі өсіне қарсы бағытталсын:
(1.13.1)
Бұларды қосып
және екенін ескеріп
(1.13.2)
тұрғын толқын теңдеуін жазамыз. – тұрғын толқын амплитудасы.
Қорытқы тербеліс амплитудалары максимум болатын нүктелерді шоқ дейді.
; (1.13.3)
болғанда тұрғын толқын амплитудасы .
Қорытқы тербеліс амплитудалары нөлге тең болатын нүктелерді түйін дейді.
; (1.13.4)
болғанда тұрғын толқын амплитудасы .
Шоқтардың координатасы (1.13.4) формуласы бойынша:
;
Екі көршілес шоқ арасы және екі көршілес түйін арасы

Екі көршілес түйін және шоқ арасы

Бұрмаланбаған желі
Үш фазалы ток, ( HYPERLINK "http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0" \o "Электртехника" Электртехника) үш фазалы жүйе — жиілігі мен амплитудасы бірдей, ал фаза жағынан периодтың 1/3 бөлігіне ығысқан гармониялық үш ток жүйесі. Үш фазалы ток жүйесін 1888 ж. М.О. Доливо-Добровольский ашқан. Үш фазалы ток энергиясы үш кейде төрт өткізгіш сым арқылы беріледі. Үш фазалы токтыңгенераторымен тұтынушыларды өзара жалғастырудың 2 тәсілі бар: үшбұрыш немесе жұлдызша тәсілмен қосу. Үш фазалы токты жұлдызша тәсілімен қосу кезіндегі жеке фазалардағы кернеу ауытқуын шектеу мақсатында тұтынушы мен генератордың бейтарап нүктелерін өзара жалғастырушы сым нөлдік сым деп аталады. Электр энергиясын алыс қашықтыққа тасымалдауға үш фазалы токты пайдалану экономикалық жағынан тиімді. Үш фазалы ток көмегімен айнымалы магнит өрісін алу сенімді әрі қарапайым асинхронды қозғалтқыштарды пайдалануға мүмкіндік береді.[1]

Приложенные файлы

  • docx 18163374
    Размер файла: 97 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий