Dvēseļu putenis. 3. daļa.

I
Vagonu rite
·i klaudz monotoni jautr
· steig
·, un, ar tiem sasaukdam
·s, gar sien
·m
·ad tad ies
·k
·vakst
·damas staig
·t nagl
·s pak
·rt
·s m
·su
·autenes.
Aiz slikti sal
·p
·to logu stikliem zib nopluku
·i igau
·u ciemati, skrien apsnigu
·i ezeri, ar kalniem m
·damies, atpaka
· jo
·o eg
·u sili. Pa lo
·u izsistaj
·m vagond
·
·u
·
·irb
·m lien ledains v
·j
·, un cauri r
·
·u caurumiem virpu
·o iek
·
· decembra sniegu p
·rslas, lokomot
·ves gr
·sto d
·mu
·altis n
·k vi
·
·m l
·dzi. Bet sirdis atkal gai
·as mums, no t
·m aizb
·dzis ne
·
·l
·gais, n
·v
·t un drag
·t k
·rais izmisums, ar k
·du m
·s pirms viena gada atst
·j
·m Vidzemes laukus; sej
·s vairs nava
·irgu, tikai da
·am jauna r
·ta, un acis visiem atkal ies
·ku
·as smaid
·t, citam no smaidiem netiek va
·
· l
·pas.
Sarkanmatainais dundadznieks salicis kop
· liel
·s, l
·dz pat nagiem spalv
·m apaugu
·
·s
·
·audz
·jrokas, k
· tais
·damies skait
·t sen neskait
·tu l
·g
·anu, un saka, galvu
·
·podams:
«Puikas, m
·s braucam uz Latviju!»

·os pa
·us v
·rdus vi
·
· jau teicis da
·u labu reizi, bet mums neapn
·k vi
·os klaus
·ties, jo galvas visiem pilnas m
·
·u domu par dzimteni.
Sa
·
·podam
·s l
·dzi vagon
·
·p
·m, t
·s aug
·
· n
·k no atmi
·atvariem un aizmirst liek, ka ap mums sals un sniegi, un
·autenes.
Cits gara ac
·m skata sen vairs neskat
·tas sejas jaunek
·i dom
·s noliecas p
·r m
·tes rok
·m, gados vec
·kie v
·ri savilku
·i plaukstas, k
· tais
·damies gl
·st
·t savu b
·rnu galvi
·as.
Citi redz za
·as b
·rzu birztalas, vasaras v
·ja savi
·
·otus rudzu laukus, kam p
·ri k
·p
·damas staig
· ziedu d
·makas. Un l
·pas, smaid
·damas sird
·m l
·dzi, atk
·rto:
«J
·, Konr
·d, j
·.»
Nelam
·jas pat Mi
·elsons, kas reti kad nav piktu pr
·tu. Vi
·
· tikai sp
·auj pa savam paradumam un atsaka:
«J
·,
·ekatausi. Tie
·i bez p
·rs
·
·an
·s prom uz R
·gu, jo fri
·i k
·to m
·j
·s, karo
·anai gals.»
Smaids atv
·d
·jis vaig
· ar
· Salam, kur
· tagad m
·su rotas komandieris. V
·l grumbain
·ka palikusi vi
·a ciet
· seja, pel
·k
·ks k
·uvis palso
·su pel
·kums. Sala gan nerun
·, bet visi mana, ka ar
· vi
·a domas skrien uz m
·ju pusi a
·
·k par vilciena steigu un ac
·m tas jau saskata savas P
·pes mazm
·ji
·as s
·nu jumtu, Bab
·tes ezera za
·ganos niedru laukus un p
·
·u barus p
·ri tiem.
«P
·c pusnakts laikam b
·sim jau Valk
·,» vi
·
· beidzot nosaka un piec
·lies aiziet uz vi
·u vagongalu, bet kust
·b
·s un gait
· Salam tas pats vecais pa
·apzin
·ga instruktora mier
·gums.
L
·ni tumst vakars. Melni top aiz logiem sili, kuriem cauri d
·rd
·dams vilciens m
·s rauj uz rietu pusi, pret
· noejo
·ai saulei un vakarbl
·zmas asinssarkanajam mirdzumam.
Viens otrs str
·lnieks, gausi kr
·m
·jies pa mantu maisu, ies
·k gremot. Tam t
·da
· seko citi, un
·ur tur redz uz solu galiem lipin
·tus sve
·u galus, kuru liesmi
·as kustas l
·dzi vagona
·
·pojieniem un vakari
·ot
·ju milz
·gaj
·m
·n
·m.
Pa
·du
·ie tais
·s uz gul
·
·anu. Konr
·ds jau uzr
·pies uz sava aug
·as plaukta, kas p
·ri man; vi
·
· skat
·s lej
· puspiemiegt
·m un jautr
·m ac
·m, un visu kreiso vaigu tam
·
·
·rso balta r
·tas sv
·tra, ies
·kdam
·s pie acs un nobeigdam
·s pie l
·pu kakti
·a.
T
· ir kin
·al
· r
·ta, un Konr
·ds vi
·u guva Donas step
·s, mums ejot iek
·
· sta
·ic
· ar kauju un dundadzniekam k
·d
· s
·t
· gr
·bjot skaistu kazacieti ciet.
No vagona priek
·gala atlido ermo
·ikas
·
·g
·ta Marse
·j
·zas melodija, un Konr
·ds m
·
·ina dungot tai l
·dzi, bet Mi
·elsons no kaimi
·sola r
·da d
·ri un teic:
«Beidz
·aud
·t, Konr
·d, cit
·di g
·z
·
·u, jei bogu, Dieva v
·rds! Vai tu, dullais, ar esi k
·dreiz dzird
·jis, ka ka
·is sar
·kotu k
·zas decembra m
·nes
·?»
Konr
·dam d
·res divreiz liel
·kas, bet vi
·
· apklust, laikam juzdamies mazliet apvainots. Tak Mi
·elsona r
·jiens nava nepeln
·ts, jo dundadznieka balss pavisam neder dzied
·
·anai izn
·k t
·di k
· run
·a auri.
Vi
·
· lai
· nic
·gu sp
·
·vienu uz Mi
·elsona sola pusi, tad ies
·k r
·
·in
·t ar pirkstiem un beidzot nosaka:
«Ja tikpat fiksi brauksim ar
· r
·t un par
·t, tad aizpar
·t jau varam b
·t Kurzem
·.»
«J
·, Konr
·d,» es atbildu un redzu, ka draugam l
·pas savilku
·
·s smaid
·, acis pavisam piev
·rtas, bet n
·sis dreb, k
· nojau
·ot Dundagas me
·u
·alku.
Tad Konr
·da galva ir pazudusi un p
·c maza br
·ti
·a no aug
·plaukta dzird n
·kam spar
·gu kr
·k
·anu.
Man pa
·am ar
· ies
·k v
·rties cieti acu plaksti
·i, bet dv
·sel
· bl
·zmo liels gai
·ums un jautra sirds. Tad vagona
·
·pas ir atsauku
·as miegu, un, vi
·
· iegrimdams, es redzu savas Zemgales klajumu un kvie
·u lauku, kam sl
·d p
·ri padebe
·a mesta viegla
·na.
Kad pamostos, ir tum
·s, bet gausi jau rit rite
·i un tad st
·jas pavisam.
«Hei, puikas, laikam Valka kl
·t!» l
·ksmi iesaucas Konr
·ds, dr
·zdams no plaukta lej
· l
·
·a l
·cien
·, bet Mi
·elsons r
·kdams saslienas k
·j
·s un aizjo
· paka
· tam.
Iet
·r
· citi; pa va
·
· paliku
·
·m durv
·m n
·k iek
·
· r
·nais agr
· ziemas r
·ta gaiss, kas aizdzen miegu, un eju apskat
·ties ar
· es.
Vilciens nav apst
·jies pie stacijas, bet kalnu vid
·, kas nokais
·ti retiem melnu eg
·u puduriem. Salti mirdz zvaigznes, b
·ldzeltens m
·ness sirpis, un r
·tu pus
· jau var man
·t ausmas s
·rtumu.
Gar e
·elona vagonu rindu pulci
·os sast
·ju
·i str
·lnieki, cits
·ineli uzmetis plecos, un visi sprie
·, k
·lab ma
·
·nists aptur
·jis savu ma
·
·nu.
«B
·s fri
·i priek
·
·,» pr
·to k
·ds, un cits jau zin st
·st
·t, ka esot sapost
·tas sliedes, lai m
·s tik
·igli nevar
·tu braukt.
«Pasakas, z
·ni, pasakas!» piepe
·i ierun
·jas Salas balss, n
·kdama no vilciena priek
·gal
·. «Ma
·
·nai gad
·jies t
·ds neliels mis
·jums, un t
·li
· brauksim t
·l
·k. Fri
·u te nava,» vi
·
· saka, iedams mums tuv
·k un tais
·damies k
·pt vagon
·. «Fri
·i jau vakar padz
·ti no Valkas p
·c mazas
·au
·an
·s ar tiem puik
·m, kas brauc pirmaj
· e
·elon
·. Valk
· tagad m
·s
·jie, l
·dz turienei v
·l
·etri kilometri.»
«Vai rat
·! Vairs tik
·etri kilometri! Tad jau
·ite vajaga b
·t latvie
·u zemei!» dzird priec
·gi satrauktas balsis, bet Konr
·dam kaut kas ieg
·rdzu
·ojas kakl
· un vi
·
· aizgriezies s
·k ska
·i
·
·aukt degunu.
«Ei, dundadzniek, kas tad tev?» k
·ds prasa, bet Konr
·ds slauka ar plaukstu degunu un vaigus.
«Nekas man piemetu
·
·s trakas iesnas,» vi
·
·
·dz
·gi nor
·c un
·igli ielec vagon
·.
«Zili br
·numi! Jau ceturto ziemu esam kop
·, bet nebiju ne reizes man
·jis, ka tas Jeruz
·lemes dedzin
·t
·js k
·dreiz pu
·
·otos ar iesn
·m,» Mi
·elsons nosaka, bet balss tam mazliet piesmakusi un ac
·s mana aizdom
·gi valgu mirdzumu.
Ass lokomot
·ves svilpiens vagonu buferi klaudz
·dami sasitas, un m
·s kl
·pam iek
·
·, cenzdamies palikt vagona priek
·i
·
· vai v
·l lab
·k uz k
·pn
·m. Citi ir sast
·ju
·i koridora durv
·s v
·rs pie v
·ra , bet
·oreiz nedzird l
·d
·
·anos, nedz jokus, nerais
·s brav
·r
·gi ska
·as valodas.
Vilcienam ripojot, m
·s cen
·amies b
·t p
·c iesp
·jas klusi un ausis l
·ko tvert sen nedzird
·to Latvijas me
·u
·alko
·u. Un acis gatavas tic
·t, ka te virs sniegainajiem laukiem sav
·d
·ki margo zvaigznes, un cit
·d
·ks pavisam
·
·ietas m
·su n
·s
·m pa
·u zemes gaiss.
Ar gaismu esam Valk
·. Vilcienam piebraucot, redzams stacijas priek
·
· st
·jis
·au
·u bars; s
·k atvi
·
·ot Internacion
·les ska
·as, no vagoniem dzird urr
·saucienus, bet uz stacijas
·kas pl
·vo sarkans karogs, un, vi
·u raustot r
·ta v
·jam, te sace
·as, te plok karoga plandas, un ugunsgr
·ka liesm
·m l
·dz
·gas flagas redz ar
· uz da
·u citu kaimi
·
·ku jumtiem; ar
·su kauju vakar te ien
·cis pirmais str
·lnieku pulks.
M
·s gribam
·tr
·k noman
·t atkal zem sav
·m k
·j
·m latvju zemi un pasteidzamies
·r
· k
·pt, lai ietu l
·kot pils
·tu, kuras ielu bru
·i pirms viena gada beidza dimdin
·t m
·su z
·baki.
M
·s tr
·si Mi
·elsons, Konr
·ds un es aiz
·
·
·cam
·igli prom gar stacijm
·jas galu; t
· priek
·
· jau k
·ds ies
·cis teikt runu, un paka
· lido asi un nikni kliegti v
·rdi: «Biedri... pasaules revol
·cijas ... atmaks
·t... izn
·cin
·t ... noslauc
·t no zemes virsas...»
Pils
·tas iel
·s v
·l
·ur tur redz v
·cu atst
·tus uzrakstus, un Konr
·ds, apst
·jies pie nama, virs kura durv
·m salas
·ms, ka te bijusi komandant
·ra, nic
·gi nosp
·aujas un nosaka:
«Skat' nu! Tik fiksi aiz
·
·
·ku
·i proj
·m, ka pat savu viz
·tkarti
·u aizmirsu
·i pa
·emt l
·dzi! Vai zin
·t, m
·l
·
·i, man
·itas jaunais kar
· liekas pavisam cita padar
·
·ana nek
· t
· nebeidzam
· kau
·an
·s pa va
·ku zemi ar
·
·diem t
·diem krievi
·iem! Kauties ar fri
·iem, kauties pa
·u zemes d
·
· t
· glu
·i cita, daudz fein
·ka, lieta! Sensenais latvju puiku amats, t
· teikt.»
«Ar v
·cieti mums kar
· l
·dz n
·vei!» Mi
·elsons nikni nosaka. «Man ar
· pat
·k, ka esam reiz atkal tiku
·i uz sav
·m vecaj
·m slied
·m! Ko vi
·ugad pie Slokas aizs
·k
·m, tas
·ogad j
·pabeidz.»
«J
· gan,» Konr
·ds liel
·gi saka, iedams t
·l
·k. «Tik ilgi kar
· ar v
·cie
·iem, kam
·r tie cilv
·ki tak reizi n
·k pie pr
·ta un pa
·i redz, ka m
·su zem
· nava palik
·ana
·
·diem un t
·diem bli
·u
·d
·jiem.»
R
·ts ir salts un bez v
·ja, un no skurste
·iem taisni gais
· k
·pj zili balti d
·mu stabi.
·ur tur klaudz durvis,
·
·kst v
·rti
·i, bet iel
·s mana tikai retus g
·j
·jus, un tiem pa
·iem ir bikli gausa gaita k
· cilv
·kiem, kas tikko nok
·uvu
·i jaunas, v
·l nezin
·mas varas var
·.
Mums pret
·, steigdam
·s ap m
·jas st
·ri, n
·k jauna, lakat
· tinusies meitene grozi
·u rok
· un ieskrien Konr
·dam tie
·i
·etn
·s.
«Jaunkundz, uz
·ito jauko saskrie
·anos l
·dzu mutes,» vi
·
· saka, sku
·i sagr
·bis un m
·
·in
·dams noliekties pie vi
·as seji
·as. Tak
·is nodoms negrib dundadzniekam l
·g
· veikties, jo meitene kliedz izmisusi, raudam
·s prom, cik sp
·ka, un vi
·as
·
·m
·tis sniedzas Konr
·dam tikko l
·dz jostas vietai.
«Laid sku
·i va
·
·!» Mi
·elsons
·gni nosaka. «Atradies sir
·u lauz
·js, gorilla gatavais! Vai nezini, ka da
·am meitietim no sab
·
·an
·s vien gad
·s b
·rns? Pa
·am b
·s j
·prec!» vi
·
· br
·dina, ar z
·bakpurnu iesperdams Konr
·da atstieptajai s
·dvietai.
Dundadznieks satr
·kstas no sp
·riena vai prec
·
·an
·s briesm
·m , un vi
·a palaist
· raudo
·
· meitene k
· stirna metas p
·ri ielai, aizmirsusi savu c
·noties nokritu
·o grozi
·u.
Es vi
·u pace
·u un steidzos paka
·, bet sku
·im v
·l
·igl
·kas paliek k
·jas un apjucis es eju atpaka
·.
«Noliec to grozi
·u tepat uz trotu
·ra,» Mi
·elsons dod man padomu, «gan jau vi
·a to mantu atrad
·s.»
M
·s ejam atkal un tad p
·k
·
·i apst
·jamies visi reiz
·, jo pret
· virz
·s pulci
·
· cilv
·ku.
Tie iet pa pa
·u ielas vidu un gandr
·z visi
·
·rbti laucinieku pel
·kaj
·s dr
·n
·s, tik k
·diem diviem pils
·tnieku katli
·i un m
·te
·i. G
·j
·ju ir savi desmit, cits pusm
·
·a gados, cits jau vecs v
·rs. Galvas tiem nok
·rtas un so
·os man
·ms sav
·ds gurdenums, it k
· pret pa
·u gribu cil
·tos vi
·u k
·jas. Pulci
·am ies
·nis, pa trotu
·ru un nopaka
·us iet v
·ri
·das sv
·rkos, sarkanzvaig
·
·ot
·s j
·ren
·c
·s, un rok
·s tiem
·au
·anai gatavas
·autenes.
«Kas tie t
·di?» Mi
·elsons prasa
·ekistam, kas, gar
·m so
·odams, to gandr
·z aizskar ar savu atstiepto elkoni un nev
·r
·gi atsaka p
·r plecu:
«Pats redzi nodev
·ji.»
K
· p
·d
·jais iet pamazs vec
·tis plik
· ait
·das ka
·oci
·
· un bez cepures. Sirmie mati vi
·am pavisam sajuku
·i nokar
·jas uz pieres, un, tos ar plaukstu saglauzdams, vi
·
· pace
· galvu, paskat
·s uz mums izbied
·t
·m un vaic
·jo
·
·m b
·rna ac
·m. Un vec
· v
·ra skatiens ir t
·da izmisuma un nevar
·bas pilns, ka m
·s visi tr
·s aizgrie
·am galvas s
·nis, s
·kdami skat
·ties uz to pusi, no kurienes atn
·cis
·is g
·jiens.
Tikai p
·c tam, kad ielas bru
·is nedimd vairs no aizg
·j
·ju so
·iem, m
·s grie
·am galvas atpaka
·, saskat
·mies, un Konr
·ds, klusi iesvilpies, v
·l klus
·k saka:
«T
·das t
·s lietas! Un es dom
·ju, ka
·it
· ies tikai Krievij
·!»
Konr
·da seja it k
· palikusi b
·l
·ka, un ap l
·p
·m tam vairs nav naivi l
·ksm
· smaida, ar k
·du vagon
· tas atk
·rtoja neapnicis:
«Puikas, m
·s braucam uz Latviju!»
Mi
·elsons nesaka ne v
·rda, un piepe
·i m
·s j
·tam, ka nevienam no mums visiem negribas kl
·
·
·t pa Valkas iel
·m.
Mums ir t
·, it k
· b
·tu g
·ju
·i ko mekl
·t, bet p
·k
·
·i sapratu
·i, ka mekl
·jamo
·eit neatrast. M
·s pa
·i nezin
·m tam v
·rdu, bet sirdis m
·mi saka, ka nezin
·mais bijis liels un gai
·s bez gala.
Ejot gar bazn
·cas d
·rzu, no kailo koku zariem
·
·rkdams pace
·as gais
· v
·rnu bars, aizlaizdamies p
·ri skurste
·u d
·mu stabiem un, k
· mums izliekas, tie
·i uz to pusi, kurp aizg
·ja
·aute
·u ielenkts pulci
·
· cilv
·ku zemu nok
·rt
·m galv
·m.
Ziemas r
·ta gaiss liekas k
·uvis salt
·ks, un sav
·d
·ks saltums s
·cis sald
·t mums sirdis, dv
·sel
·s b
·l kaut kas gai
·s un jauks.
Pie stacijas Konr
·ds pace
· galvu un dom
·gi teic:
«Nodev
·ji? P
·c spiega neviens t
·
·sti neizskat
·j
·s.» Mi
·elsons apst
·jas un saka ska
·i, ar traku niknumu:
«Kas sapinies ar v
·cie
·iem, tas nodev
·js, vai saproti, tu, cirka
·irafe! Un visus nodev
·jus, visus v
·cie
·us un vi
·u draugus tik pie sienas, lai zemei reiz tiek t
·r
·ks gaiss!»
Konr
·ds nosp
·aujas, pagroza galvu, bet neatbild, un klus
·dami m
·s sak
·pjam vagon
·. Un sirds man atkal palikusi smaga un neiziet no pr
·ta plik
· ait
·das ka
·oci
·
·
·
·rbies vec
·tis, kam bija izbied
·tas, vaic
·jo
·as un izmisuma pilnas acis.

II
Atkal klab vagonrite
·i, bet m
·s braucam gaus
· un uzman
·g
· gait
·, jo m
·su ce
·i
·odien iet uz Valmiera.
Uz vilciena platformas, kas brauc t
·li
· aiz lokomot
·ves, ir uzcelts lielgabals, bet gar vagonu sien
·m no iek
·puses saliktas viet
·m bru
·upl
·ksnes, viet
·m sasalu
·u smil
·u maisi
·i, un da
·os logos gl
·n
·dami iezogas lo
·met
·ju stobri.
Tik gausi
·oreiz kustas vilciens, ka l
·dz Gaujas tiltam tiekam tikai ap pusdienu, kaut gan ies
·k
·m braukt t
·li
· r
·ta ausm
·.

·auten
·m rok
·s m
·s izejam no vagoniem un p
·rlav
·mies upei p
·ri, pa pusei tic
·dami baum
·m, ka v
·ci vi
·
· Gaujas mal
· dom
·jot tur
·ties.
«Piespie
·, puikas, piespie
·,» r
·c Mi
·elsons, «lai fri
·i dr
·z
·k las
·s rat
·!» Bet tuk
·s ir otrs upes krasts, un t
·tad v
·cie
·i laikam sagaida m
·s pie pa
·as Valmieras, un m
·s dodamies turpu.
«Piespie
·!» tagad Konr
·ds savuk
·rt uzmudina Mi
·elsonu, jo dzi
·i ce
·a sniegi un, pa to brienot,
·iekurkalnietim s
·ku
·as smag
·k elst Aizdonas step
·s caur
·aut
·s kr
·tis.
M
·s atp
·
·amies, t
·pat atkritu
·i ce
·mal
·, ce
·amies atkal, ejam, un zilganviolet
·s koku
·nas jau ies
·k mesties tum
·
·kas.
Valmiera vairs nav t
·lu; pien
·kusi v
·sts, ka v
·ci taisoties v
·l tur
·ties un mums tie j
·izsit ar joni, lai br
·vs uz R
·gu veras va
·
· ce
·
·.
Sala m
·s vada, Mi
·elsons ar Konr
·du iet blakus, un atkal sprindz
·guma pilnas k
·uvu
·as mums sirdis k
· vi
·
·s sen
·s dien
·s, kad m
·su vec
· rota g
·ja p
·ri pieliju
·iem Slokas purviem, traukdam
·s sav
· pirmaj
· kauti
·
·.
Aiz pried
·m, kuras liekas n
·kam pret
·, sniega baltums
·
·iet sapl
·stam kop
· ar tumsu, bet pa labi var redz
·t mirdzam retas namu ugunti
·as, un vingr
·kas uzreiz mums paliek k
·jas, bet bises, kuras l
·dz.
·im nestas pak
·rtas, m
·s tagad
·emam ab
·s rok
·s.
Tad pa kreisi, kur stiepjas me
·s, kas vakarkr
·sl
· liekas glu
·i melns, ieklabas lo
·met
·js, un tam ir sen vairs nedzird
·t
·s v
·cu kaujma
·
·nas nikni gaus
· balss.
M
·s grie
·amies reiz
· uz to pusi, kur sadzirdama klab
·
·ana, un tad pielieku
·ies ies
·kam skriet pret
· me
·am, skriedami liel
· puslok
·.
M
·s skrienam,
·aujam v
·l, un tagad jau tik tuvu ies
·ku
·as br
·zmot lo
·met
·ju lodes, ka n
·kas snieg
· nogulties.
Sird
·s mums iegail
·jies zv
·risks niknums pret neredzamo ienaidnieku, kas negrib laist m
·s m
·j
·s, un, zobus griezdami, m
·s l
·kojam saskat
·t me
·
· vietu, no kurienes
·auj lo
·met
·js.
«Pie velna!» Pa kreisi kr
·sl
· br
·c Mi
·elsons, sliedamies k
·j
·s. «Ko ar tiem spokiem tik daudz m
·
·oties puikas, uz urr
·!»
S
·k slieties k
·j
·s citi jau pus
·
·de iet atkal piln
· augum
· , un t
·da
·, t
·da
· m
·s s
·ksim pret
· me
·am skriet ar c
·
·as klaigu.
Tad sitiens, karsts un sp
·j
·, pa kr
·t
·m, un es vairs nezinu, kas ir ar mani, es gu
·u aug
·p
·dus, p
·r mani zv
·
·o retas vakara zvaigznes, un sniegs apk
·rt metas melns.

III
Tak mani nejaud
·ja glu
·i nobeigt v
·cu lo
·met
·ja trijas lodes. Nek
· nesp
·ja dar
·t ar
· Krievijas bads ar pusm
·rci
·u maizes dien
· un
·
·
·vi zupas ievainotam kareivim un es braucu atkal uz dzimteni.
Braucu jau otru reizi. Pirmo, braucot no Pleskavas, bij decembris un dzi
·i sniegi, stingrs sals, bet apk
·rt smaid
·ja man vecu kaujas draugu sejas un pa
·am bij priec
·ga un gai
·a sirds.
Tagad jau marta m
·nesis iet uz galu, virs up
·m iezilgani metas ledus tilti un vilciens d
·rd uz R
·gu gar Daugavu. Bet es esmu vairs viens un sirds top gr
·ta, pa logu skatoties uz to debesu pusi, kur Kurzeme.
Es s
·du, piespiedies ar seju kl
·t kreis
·s vagonpuses r
·tij, un acis man nebeidz l
·koties, jo aiz Daugavas starp me
·u puduriem gan
·ad tad pav
·d pat
·l
·ku silu sv
·tras, bet neredz it nevienas nesagrautas m
·jas, tik m
·ju kr
·
·
·atas.
Tai pus
·, aiz Birzgales vir
·u laukiem un dr
·gnajiem Iecavas me
·iem, ir ari manas t
·va m
·jas ja no t
·m visp
·r kaut kas palicis.
Brauc
·ju glu
·i maz: L
·v
·nos gan iek
·pa m
·todams un p
·zdams k
·ds krievs ar pakulu maisu p
·r pleciem, l
·pstu padus
·, izg
·ja caur vagonam, laikam kur aps
·d
·s, bet
·aj
· vagongal
· es esmu viens.
P
·avi
·
·s atkal noklaudz durvis, un, vilcienam s
·kot no jauna kust
·ties, es dzirdu tai nodal
·jum
·, kas man aiz muguras, s
·kamies sarunu, kas norisin
·s latviski. Ac
·m v
·rojot kreiso Daugavas krastu, kur vien tas saskat
·ms, ausis pa
·as no sevis ies
·k uztvert pa v
·rdam, jo tr
·s m
·ne
·i pag
·ju
·i no t
· laika, kad p
·d
·jo reizi dzird
·ju savas tautas valodu.
«Ak tad at
·
·ma gan?» vaic
· vec
·gi r
·ma balss, un otra, jaun
·ka un strauj
·ka, steidzas tai atbild
·t;
«At
·
·ma, Ausu
·u t
·v, at
·
·ma! Atn
·k v
·ri ar plint
·m un saka: tu esi budzis un asinss
·c
·js un t
·p
·c neraudi ne par zirgiem, ne kl
·ti tas viss ir darba tautai nolaup
·ts! Saki v
·l paldies savam Dievam, ka m
·s tevi t
·da
· nes
·t
·m uz P
·avi
·
·m pie tribun
·la! Nu jau vairs nezinu, ko pavasar
· arkl
· j
·gt, ko s
·t un ar ko sav
·jos izmitin
·t l
·dz vasarai. Sa
·
·mos un tagad braucu uz R
·gu pie turienes kungiem mekl
·t taisn
·bu.»
«Vij, par kungu tagad vairs neviena nedr
·kst saukt,» vec
·g
· balss piemetina, «par to jau stingri str
·p
·jot. Tagad par biedriem vien visi j
·god
·.»
«K
· tad! Ar
· t
·ds zellis, kas par zirgu zag
·anu bijis cietum
· vai bijis Sib
·rij
·. Tagad jau esot t
·: kas ilg
·k s
·d
·jis, tam liel
·ks gods. T
·ds
·tri tiekot pa
·os liel
·kos amatos.»
Vec
· balss kaut ko klusi atteica, bet jaun
· neaprima:
«Ausu
·u t
·v, saki tu pats kas es par asinss
·c
·ju? T
·vs nomira ar kr
·
·u kaiti, bij samoc
·jies, celmus lauzdams; man pa
·am tr
·kuma vaina no smaga darba, bet
·ie tikai dzied savu: asinss
·c
·js, liek
·dis, dz
·vo no citu sviedriem! Kas manus sviedrus skaita, kas manas stundas r
·
·ina?! Ak, Ausu
·u t
·v, gan da
·u labu reizi t
· sirds aptekas, ka viens no diviem: vai nu ej uz riju pak
·rties, vai gr
·bi k
·du sitamo un skrien sil
· par me
·abr
·li. Dz
·vo
·ana
·it
· vairs nav.»
Vilciens patlaban dr
·z
·s p
·ri k
·dam tiltam un valodas uz br
·ti
·u vairs nebija sadzirdamas.
«Vai j
·su pus
· neko nedzird par ang
·iem?» jaunais ievaic
·j
·s. «M
·s gan dikti gaid
·m; kad atn
·ks anglis, iztais
·s k
·rt
·bu.»
«M
·s gan vair
·k gaid
·m zviedrus,» vecais gausi atteica. «Run
·, ka uz pavasari b
·
·ot kl
·t zviedru
·
·ni
·
· ar savu karasp
·ku. Bet laikam tikai t
·das valodas.»
Br
·ti
·u bij klusums. Tad vecais nop
·t
·s un ies
·ka:
«Es t
· vien dom
·ju, d
·ls, ka m
·s nedar
·j
·m labi, netur
·damies stingr
·k pie t
·s pa
·as Ulma
·a vald
·bas! Kad atn
·ca no R
·gas zi
·a, ka latvie
·iem nu esot pa
·iem sava valsts, man apbira asaras. Sak, re, kur esam uzk
·pu
·i ar visu lielo kara postu! Bet, kad vajadz
·ja s
·kt pal
·dz
·t pa
·u tautas vald
·bai, tad vienam bija t
·da atrun
·
·an
·s, otram atkal t
·da: ja jau vald
·ba reiz esot iecelta, lai vald
·ba g
·d
·jot, tas jau vi
·as amats, ko tad
·ie? T
· run
·ja saimnieki, bet pui
·iem vienam galv
· kom
·nas, otram zemes un zirgu dal
·
·ana. Un t
· m
·s tagad esam paliku
·i par k
·ju pameslu vis
·diem pasaules staigu
·iem un izbiju
·iem cietumniekiem, un tiem pa
·iem jau reiz aizb
·gu
·iem krievi
·iem. Es tev saku, d
·ls, vajadz
·ja mums pa
·iem toreiz ar visu sirdi un sp
·ku pie
·erties tai pa
·ai valsts lietai! Tad tagad vis nevajadz
·tu dom
·t par k
·r
·anos vai me
·
· skrie
·anu, nevajadz
·tu vaid
·t un gaid
·t, ka citi n
·ks m
·s gl
·bt! Kas n
·ks, tas ar
· grib
·s palikt par kungu!»
Jaunais t
·li
· neatbild
·ja, tad nok
·s
·j
·s un teica:
«Tiesa gan ir, Ausu
·u t
·v, bet nu t
· gudr
·ba mums n
·k par v
·lu. Pa
·i m
·s sarkano var
·, Ulma
·a vald
·ba t
·lu, un, ja ne ang
·i, ne zviedri m
·s nen
·ks gl
·bt, tad varb
·t pagl
·bs tie pa
·i vecie v
·cu kungi?»
Vecais vilcin
·j
·s ar atbildi, un es iekaisis un savi
·
·ots piec
·los k
·j
·s, lai ietu patriekties ar
·iem cilv
·kiem, kuru sarun
·s biju sadzird
·jis man glu
·i jaunas lietas.
Abi run
·t
·ji apklusa, mani ieraugot. Un, iedams vi
·iem kl
·t, es paman
·ju to ac
·s t
·das bailes, ka apmulsis apst
·jos.
Vecajam tr
·c
·ja rokas, kuras tas bija salicis uz savas v
·zdi
·as, un, vilcienam pieturot, vi
·
· c
·l
·s k
·j
·s.
«Ardievu, d
·ls!» vi
·
· teica jaunajam, bet ar
· tas tais
·j
·s uz ie
·anu un c
·la nost no
·
·a savu maisi
·u.
«Vai, d
·ls, tu tak grib
·ji uz R
·gu?» vecais br
·n
·j
·s. «
·ite v
·l tikai Rembate.»
Jaunais tam pameta ar ac
·m, vec
·tis apklusa, un abi izsteidz
·s pa durv
·m.
Es v
·l arvien st
·v
·ju celi
·a vid
·, l
·g
· nesaprazdams, un tad man asinis sak
·pa galv
·.
Vi
·i bija no manis aizb
·gu
·i k
· no m
·ra slimnieka! Un laikam tikai t
·p
·c, ka biju str
·lnieks, biju karav
·rs.
Es sa
·
·audzu d
·res, atcer
·damies pag
·ju
·os laikus, kad veci un jauni dr
·zm
·j
·s ap mums un meitenes mums sprauda pie kr
·t
·m, cepur
·m un siksn
·m ziedus, mauca
·aute
·u stobru galos vai
·agus.
Ak, j
·! Lielinieku av
·zes jau ar
· kaut ko rakst
·ja par balto vald
·bu un skubin
·ja m
·s
·tr
·k to ietrenkt j
·r
·, jo baltie esot sasaist
·ju
·ies ar imperi
·listiem un v
·cie
·iem.
Te kaut kas nav glu
·i t
·, k
· mums st
·sta un raksta, kaut kas b
·s paties
·b
· cit
·di!
Es ats
·
·os uz sola, galva man ies
·k degt un j
·sasauc visi gribassp
·ki, lai var
·tu s
·kt apsv
·rt p
·c k
·rtas visu dzird
·to.
Jaunais run
·ja par tagad
·j
·s vald
·bas spaidiem: tie esot t
·di, ka zemnieka cilv
·kam vi
·u d
·
· j
·b
·g me
·
· vai j
·karas. Bet turpat atkal pats bija gatavs gaid
·t atgrie
·amies v
·cie
·us!
To iedom
·joties vien, asinis man iesita deni
·os naida vilni un atmi
·
· nost
·j
·s vecie kauju draugi.
«Ar v
·cieti mums kar
· l
·dz n
·vei!» k
· atsaukdamies mana naida vilnim, teic. Konr
·ds, gais
· paceldams savu milz
·go d
·ri, bet Mi
·elsons, pilns traka niknuma, at
·irdzis lodes izsistos priek
·zobus un kliedz:
«Kas ar fri
·iem pa draugam, to pie sienas!»
Es spie
·u galvu rok
·s: ac
·s man ies
·kusi
·irb
·t sarkana migla, un no vi
·as izn
·k t
·vs virsser
·ants, pie lab
·s rokas vezdams br
·li Edgaru, kam vairs nav sejas, tik tuk
·i acu dobumi, bet kreisaj
· rok
· t
·vs tur paceltu
·auteni, r
·da to draud
·dams, un bises laid
· tam iegriezti daudzi robi.
Aiz t
·va ies
·k iznirt m
·tes t
·ls, un kr
·t
·s vi
·ai kv
·lo tr
·si v
·cie
·u lo
·u izurbti caurumi.
M
·s esam paliku
·i par k
·ju pameslu vis
·diem pasaules staigu
·iem un tiem pa
·iem jau reiz aizb
·gu
·iem krievi
·iem, run
· man aus
·s k
·da r
·ma balss un l
·ni aizkl
·st proj
·m asinsnaida migla.
J
· gan t
· tak run
·ja tas vecais saimnieks, kur
· sabij
·s no mana str
·lnieku
·ine
·a un pusb
·gdams izk
·pa Rembat
·.
Lai visi velni! Es tagad gribu zin
·t taisn
·bu! Gribu zin
·t, kas
·sti notiek
·ai zem
·, par kuru krita t
·vs un br
·lis un es pa divi l
·gi esmu l
·jis ar
· savas asinis.
Paties
·bu! Dieva d
·
· kas man pateiks visu taisn
·bu?

IV
Vakar
· esmu R
·g
·. Vi
·a visa tinusies b
·lpel
·k
· migl
·, kur
· gaist nedz
·vo un dz
·vo lietu kont
·ras, un ret
·s laternu ugunis izliekas k
· nespodri dzeltenas lodes, kas nejaud
· vairs t
·l
·k gaismu viest. Un desmit so
·u att
·lum
· te nevar saredz
·t, vai virz
·s cilv
·ks vai vi
·
·o marta miglas stabs.
Viens t
·ds iet man nopaka
·us jau no stacijas.
N
·, tas ir cilv
·ks es dzirdu t
· nedro
·os so
·us , un nu s
·k run
·t klusa un neskan
·ga, it k
· nomirusi balss:
«Biedri str
·lniek, vai jums neb
·tu gabali
·
· maizes? L
·dzu, l
·dzu no aizvakara nav bijis mut
· ne kripati
·as ...»
Man nav, ko dot, un klus
·dams es pa
·trinu so
·us, bet izmisuma pilna nop
·ta mani pan
·k, iet l
·dzi.
Uz n
·kam
· ielas st
·ra gaida jau divi l
·dz
·ji, un, gar
·m ejot, viens ar roku aizskar manu piedurkni:
«Biedri, kaut vienu pa
·u garozi
·u m
·j
·s gaida mazi b
·rni...»
«Man nav nek
·,» es izgr
·
·u caur zobiem, ar izmisuma niknumu jau otru reizi p
·rmekl
·dams sava
·ine
·a kabatas, un miglas pel
·kum
· izdziest gurda balss:
«Visi saka to pa
·u ...»
Uz liel
· bulv
·ra, kur vasar
·
·alc kupli lapotu liepu rindas, ir pagai
·
·ks, jo nupat uzlec m
·ness, ies
·kdams gaismot miglas l
·
·us ar savu b
·lo mirdzumu.
Atkal k
·ds l
·ko iet man blakus.
Pabail
·gi, viegli so
·i un samtaina, mazliet drebo
·a sievietes balss s
·k vilin
·t:
«Biedri, n
·ciet l
·dzi... tikai drusku maizes... man tikai septi
·padsmit...»
Es apgrie
·os, ies
·ku iet uz pret
·jo pusi un p
·c br
·ti
·a manu, ka nodun zem k
·j
·m kan
·la tilts, aiz kura ies
·k celties Vecr
·gas namu tum
·ie korpusi, likdamies peldam gais
·, jo tos no zemes no
·
·
·ris marta nakts miglas loks.
Ak, j
·! Tur, jumta istabi
·
·, tak dz
·voja tr
·s jautras meitenes! Vienu es m
·l
·ju vairs neatceros v
·rda, tik zinu, ka vi
·ai bija tum
·i mati un
·ir
·u s
·rtas l
·pas. Otru m
·l
·ja Vilnis, mans T
·re
·purv
· paliku
·ais draugs, un tre
·
·...
Man piepe
·i s
·k izlikties, ka viss te b
·s t
·pat, k
· bijis. Un tad jau esmu pie vi
·u nama kl
·t un ies
·ku k
·pt aug
·
· pa
·
·ksto
·aj
·m trep
·m. Kaut kur skan m
·zika un ska
·as balsis, un kabatlaterni
·a par
·da man ce
·u, jo tur ir glu
·i tum
·s.
Pusce
·
· dzirdu, ka apak
·st
·v
· paveras k
·das durvis, ska
·
·ka paliek m
·zika, un mazliet piesmakusi sievietes balss sauc:
«Ei, kas tur k
·pj? Ko jums vajag?»
Es neatbildu. Pie velna k
·da gan kuram da
·a, kurp es gribu iet?
Bet piesmakus
· sieviete lej
· neatlai
·as:
«Vai kurli esat, vai? Tur aug
·
· tuk
·i visi dz
·vok
·i! Vi
·
· nedzird vai ar
· izliekas, ka nedzird!
Biedri Kalni
·, l
·dzu, eita paskatieties, kas tas t
·ds par tipu! Man paliek bail!»
Ja aug
·
· viss ir tuk
·s, tad man tie
·
·m nav, ko mekl
·t
·ai nam
·, un es l
·ni k
·pju atpaka
·.
Lej
· ir apklususi m
·zika un dzird ar satrauktiem altiem jaucamies iesilu
·us baritonus:
«O
·a, bet varb
·t tas ir paps?» «Biedrene Ella, l
·dzu, padodiet manu naganu!» «Ak, ble
·is: paps tak ir aug
·
·, sen jau gu
·!» «Velns sazin, ko tas t
·vi
·
· te mekl
·?» «Nu, to vi
·am t
·li
· nopras
·sim!»
Lej
· mani apst
·j iesilu
·i v
·rie
·i k
·ds tur rok
· revolveri un izsp
·ru
·as, va
·
· raut
·m bl
·z
·m sku
·es, viena bez brun
·iem, tikai biks
·t
·s. Tad k
·da roka ce
· l
·dzpa
·emto lampu man pie sejas un aizsmakusi balss p
·rsteigta iesaucas:
«Ah, tas jau Vanagkungs!»
Iekliedzas ar
· otra sievietes balss, un bezbrun
·ot
· sku
·e paz
·d, bet abas p
·r
·j
·s paliek laipnas un aicina mani iek
·
·.
P
·c maza br
·ti
·a es jau s
·du pie pudel
·m nokrauta galda liel
· un grezn
· telp
·, kurai agr
·k laikam biju
·i citi iem
·tnieki. To it k
· r
·da lepn
·s m
·beles, zelt
·tie spogu
·i, kaut vi
·u stiklos redzami zvaig
·
·oti, lo
·u sisti pl
·sumi. Uz fl
·
·e
·a klavier
·m, kur
·up
· sasviesti
·das sv
·rki un kareivju
·ineli, ir pa
·
· virs
· uzmesti melni sievietes sv
·rki ar sarkanu iekant
·jumu.
V
·rie
·u pavisam pieci: divi
·ekistu tipa, divi kaut k
·das citas aizmugures profesijas komunisti, un piektais esmu es. Meitenes tikai divas tre
·
· elso, iesl
·gusies blakusistab
·, kaut gan viens no tiem
·etriem galanti pied
·v
·ja aiznest vi
·as kleitu, un man n
·k atmi
·
·, ka
·in
· pa
·
· m
·j
· jumta dz
·vokl
· reiz mita tr
·s maigas sku
·es, kuru istabi
·ai bij v
·rdos netveramais un neizteicamais, bet saldi mulsino
·ais un kairais plauksto
·u meite
·u istabas arom
·ts.
«Ah, biedri Vanag!»
·alo. Ella, satais
·dam
·s mani pacien
·t. «L
·dzu, varb
·t v
·ni
·u? Pui
·i atnesu
·i no pa
·a Romas pagraba. Ziniet, es nesaprotu, ko t
· O
·a t
· uztraucas, ka j
·s vi
·u paman
·j
·t bez kleitas. Nu tai sievietei kauns vecajam l
·gavainim ac
·s r
·d
·ties. Ziniet, O
·a mums palikusi par lielu dejot
·ju! Pa galdi
·iem vien vair
·k dejo, t
·pat
·ovakar, un, lai neapg
·ztu pudeles, novilka kleitu. L
·dzu, varb
·t
·
·i
·
·a maiz
·ti? Ar zakusku mums gan t
· pa
·vaki, bet ko lai dara? Kara laiki!»
Es atsakos no v
·na, bet piesol
·to maiz
·ti sa
·emu, jo visu dienu neesmu
·dis.
«Ah, biedri Vanag!» Ella v
·tero t
·l
·k. «M
·s par jums tik bie
·i dom
·j
·m! Kad R
·g
· ien
·ca fri
·i, m
·s vai ik dienas skr
·j
·m uz Juglas pusi klaus
·ties, vai nedzird atkal
·aujam, dom
·j
·m, ka m
·su puikas n
·ks atpaka
·. Nu, atn
·c
·t ar, bet mazuliet par v
·lu!»
«K
·p
·c tad?» es prasu, nolikdams maiz
·ti un tais
·damies celties k
·j
·s.
«Ah, lieta ta
·u vienk
·r
·a, tur nav ko apvainoties, Vanagkungs! Viena otra, sav
·jo gaid
·dama p
·rn
·kam, ies
·kusi laist for
·i tas ir viss,» Ella
·si iesmejas, un nevar saprast, vai vi
·as bals
· p
·rsvar
· izsmiekls vai skumjas.
Ellai ir b
·ldzeltena seja, pieri apjozis aizdom
·gu izsitumu loks, bet ac
·s vi
·ai tas pats jautrais v
·l
·gums, un vi
·as kaimi
·
·, blonds jauneklis ar sav
·di mirdzo
·
·m ac
·m, pasniedzies ievelk to sev kl
·p
·.

·o
·a s
·d galda otr
· pus
·, sm
·
·
· papirosu, p
·to
·i skat
·s man
·, un pa vecam tai lepni sakniebtas sarkan
·s l
·pas, bet seji
·a nop
·der
·ta glu
·i balta, un redzok
·os tai tas pats nemier
·gais sp
·dums k
· Ellas kavalierim gai
·matim un garajam ar bakr
·taino seju, kur
· s
·d
·o
·ai ieblakus.
Uz galda st
·ra uzmeties ar mandol
·nu rok
·s meln
·gsn
·js s
·rtvaidzis un ies
·k raust
·t st
·gas, dungo t
·m l
·dzi:
Vsjo,
·em
·er
·atsja jih trony

·elo rabo
·ei ruki!
Sami nabjom my patrony,
K ru
·jam prila
·im
·tiki!
«Dzeriet, biedri!» skubina mani ceturtais ielauztu degunu un pavisam maz
·m, vaigos iegrimu
·
·m ac
·m. «Labs v
·ni
·
·, burgundietis! Pats Stu
·ka
·ito marku labi ciena. Dani
·evskis gan vair
·k veco
·ampanieti, bet vecais P
·teris
·ito v
·nu tura lab
·ku par visiem citiem,» vi
·
· piemetina, laikam grib
·dams padi
·oties ar augstiem pazi
·
·m un vi
·u gar
·as paz
·
·anu.
«Paldies,» es atsaku, atb
·d
·dams nost gl
·zi. «
·odien nemaz negribas dzert. Biju visu dienu ce
·
·, j
·tos noguris un labpr
·t nosnaustos, bet nav, kur iet.»
Dz
·rot
·ji gatavi sav
· augstsird
·b
· mani guldin
·t blakusistab
·, bet tur jau iesl
·gusies O
·a, nelai
· nevienu iek
·
·, un Ella rod lab
·ku izeju.
«Laid
·sim Vanagkungu p
·rgul
·t aug
·
· pie papa,» vi
·a teic, paceldam
·s no kavaliera ce
·iem. «Ziniet, Vanagkungs, m
·su paps t
·ds sav
·dnieks! Kad pui
·i norekviz
·ja priek
· mums
·ito pa
·a m
·jas saimnieka dz
·vokli, papu neparko nevar
·ja pierun
·t n
·kt dz
·vot lej
·. Ar
·
·st
·urp nen
·k,
·d tikai to, ko m
·s uznesam aug
·
·. Joc
·gi, vai ne?»
M
·s uzk
·p
·m jumta dz
·vokl
·t
·, un Ella, mani novietojusi senaj
· meite
·u istabi
·
·, aizsteidz
·s atpaka
·.
Es esmu noguris, bet
·is gurums ir jau tik liels, ka p
·rg
·jis p
·ri parast
·s miegain
·bas robe
·ai, un es nevaru uzreiz iemigt.
Kad beidzot acis satais
·s krist cieti, instinkts steidz mani modin
·t, sac
·dams, ka
·ai istabi
·
· es neesmu viens.
Tie
·
·m, istaba pilna palsas m
·nesn
·cas, un vi
·as atmirdzum
· redzama pa pav
·rtaj
·m durv
·m iek
·rusies izsp
·rusi, sirma galva.
«Ko jums te vajaga?» es iesaucos, tr
·kdamies s
·dus un pirm
· acumirkl
· neatcer
·damies, kur atrodos.
«To pa
·u es nupat grib
·ju nopras
·t jums,» galva pikti atsaka. «Lai gan tagad uzn
·ku
·i tie trakie laiki, tak katrs cilv
·ks gan v
·l dr
·kst
·s zin
·t, kas gu
· pa nakti vi
·a dz
·vokl
·.»
Galvas v
·rdos ir sava nenoliedzama lo
·ika, un tad es atceros, ka Ella bija st
·st
·jusi par savu t
·vu.
«J
·s laikam b
·siet J. kungs?» es apvaic
·jos.
«J
·, tas es esmu,» vecais apstiprin
·ja.
«Redziet, man
·oti j
·atvainojas par m
·jas miera un k
·rt
·bas trauc
·
·anu, bet
·oreiz t
· izn
·ca. Ar j
·su meitu jaunkundz
·m biju paz
·stams v
·l liel
· kara laik
· un
·ovakar, no jauna p
·rradies R
·g
·, atn
·cu l
·gt naktsm
·jas. Jaunkundzes to labpr
·t at
·
·va, un es v
·lreiz izl
·dzos j
·su piedo
·anu.»
Vecais ien
·ca istab
· un aps
·d
·s uz kaimi
·u gultas malas.
«Ak tad j
·s neesat vis no manu meitu tagad
·jiem pazi
·
·m?» vi
·
· nopras
·ja.
«Fui, n
·,» man paspruka.
«Nu, t
· pavisam cita lieta,» vecais noteica, palikdams laipn
·ks. «Komunists ar
· neesat?»
«N
·.»
«T
· jau dom
·ju. P
·c tiem zv
·ra kalpiem tu neizskaties.»
«Kas par zv
·ra kalpiem?»
«Nu, k
· tu nesaproti?! Tagad antikrista laiks, un zv
·rs tikai viens no t
· Kristus m
·rka
·a daudzajiem v
·rdiem. Kas lasa B
·beli un v
·ro
·itos vaidu laikus, tam viss ir skaidrs: tas komunisms tak ir antikrista m
·c
·ba, iz
·
·mots eva
·
·
·lijs tic
·
·ana v
·deram, netic
·
·ana garam. Vai tagad saprati?»
«Gandr
·z.»
«Nu, redzi nu! Vajaga tikai skaidras sirds un v
·r
·gu acu. Tad gai
·i saredzams, ka
·is ir t
· zv
·ra atn
·k
·anas laiks.»
«Vai vi
·
· b
·s gar
·?» es piekl
·j
·bas labad ievaic
·jos, plaukst
· sl
·pdams
·
·vas.
«N
·.
·
· ir antikrista pirm
· atn
·k
·ana, kuras laiks b
·s tikai pieci m
·ne
·i. Bet ar
·
·ai laika spr
·d
· cilv
·kiem j
·cie
· lielas mokas.»
Miegs izgaisa, ien
·kot galv
· domai, ka no pustrak
· ve
·a varb
·t var
·s izzin
·t t
·das lietas, par kur
·m baid
·sies vai nev
·l
·sies run
·t veselie.
«Vai r
·dziniekiem t
·s mokas ir
·oti lielas?» es vaic
·ju.
«K
· nu ne, d
·ls, k
· nu ne! T
· pirm
· moc
·ba ir ar badu. Nav maiz
·tes, un ar
· pirkt vai p
·rdot nav br
·v. Un t
· cilv
·ki kr
·t uz iel
·m no bada, neviens tagad nekaunas ubagot. Mirst veci, apmirst b
·rni, un tuk
·as izmiru
·as visas nabagm
·jas. Badu necie
· tikai antikrista kalpi un tie, kas ar vi
·iem turas pa draugam k
· manas palaidnieces.»
Vecais nok
·s
·j
·s, tad ies
·ka no jauna:
«T
· otra moc
·ba ir ar miesas no
·au
·anu. Katru nakti tagadi
· R
·g
· slakt
· cilv
·kus: citus Bru
·as m
·j
·, kur t
· galven
· slepkavo
·anas vieta, citus pie Centr
·lcietuma,
·aipus
·denstor
·iem, un citus ap
·auj Bi
·ernieku iel
·. Ap pusdienas laiku arest
· vakar
· jau beigts un pagalam. Neviens pats cilv
·ks, r
·t
· uzmozdamies, nevar gal
·gi dro
·i teikt, ka dz
·vs sagaid
·s otru r
·tu. Un kas vain
·gs pie t
· antikrista kalpu trako
·anas? J
·s, str
·lnieki!»
Dzirdot
·o ve
·a st
·st
·juma nosl
·gumu, man san
·ca dusmas.
«Str
·lnieka amats nav
·ekista amats,» es vald
·damies atteicu. «M
·s n
·c
·m atpaka
·, lai pabeigtu pirms
·etri gadi s
·kto karu ar v
·cie
·iem, kas iebruku
·i m
·su zem
·. Pa
·iem gadiem es esmu redz
·jis l
·stam bezgala daudz asi
·u, bet ne pie man
·m, ne manu draugu rok
·m v
·l nav pielipu
·as latvie
·u asinis.»
Vecais palika pie sava:
«V
·cie
·i pa
·i g
·ja proj
·m, bet j
·s, ar karu ien
·kdami, aizdzin
·t no R
·gas pa
·u latvie
·u vald
·bu. Un t
· bada moc
·ba un tie
·ekistu asinsdarbi tagad kr
·t uz j
·su galv
·m. Var jau b
·t, ka tos mier
·gu cilv
·ku bend
·
·anas darbus nestr
·d
· str
·lnieki, bet
·
·di t
·di citi. Tak ar
· tas ir slepkava, kur
·
·auj slepkavniekam slepkavot, aizst
·v vi
·u vai ce
· to god
·. Un kas gan cits iec
·la tagad
·jos R
·gas valdniekus vi
·u god
·, ja ne j
·s, str
·lnieki?»
Man sirds bij smaga, bet l
·pas m
·
·in
·ja pretoties:
«T
· vald
·ba, kuru m
·s padzin
·m no R
·gas, tak bija v
·cie
·u draugu vald
·ba.»
Vecais noskait
·s.
«Ja nezini, tad nerun
·!» vi
·
· pieceldamies skarbi noteica. «Bet ko es tik daudz ar tevi te
·emos? Pats varb
·t neesi lab
·ks par tiem, kas pl
·t
· ar man
·m vaza
·
·
·m tur apak
·
·,» vecis nor
·ca aiziedams.
Miegs man vairs nen
·ca, un, kaudamies ar gr
·t
·m dom
·m, es sagaid
·ju r
·tu.

V
Komandant
·r
· pateica, kur atrodoties man
·js pulks, un, p
·ris stacijas nobraucis vilcien
· uz to pusi, es ies
·ku so
·ot pa pussalu
·u purva ce
·u, kam apk
·rt bija s
·kas pried
·tes un b
·rzu puduri.
V
·lu vakar
· samekl
·ju rotu poz
·cij
·s, un k
·ds sve
·s str
·lnieks par
·d
·ja Salas m
·tni. «Ite pat jau miusu rotnijs dzeivoj,» vi
·
· noteica.
Sala ir apmeties vec
· blind
·
·
· un s
·d pie galdi
·a, kas patais
·ts no makaronu kastes d
·l
·
·iem. Uz galda deg patum
·a svec
·te, un, Salam ce
·oties man pret
·, tam l
·dzi ce
·as milzu
·na.
«Tas labi, Vanag,» vi
·
· saka, sniegdams roku, «ka esi atn
·cis. Veco puiku paliek arvien maz
·k;
·t
·bi to viet
· s
·ta
·
·dus t
·dus sala
·
·as. Kauns teikt, bet tagad pulk
· vair
·k
·anga
·u un krievu k
· latvie
·u. Pat ho
·as ar
·. Kas tas vairs par str
·lnieku pulku? Tikai blam
·
·a m
·su vecajam v
·rdam, vair
·k it nekasi»
Sala ir gandr
·z noskaities, t
· run
·dams, un izskat
· palicis daudz vec
·ks. Svec
·tes gaism
· vi
·a grumbain
· seja vairs neizskat
·s pel
·ka, bet b
·li iezilgana k
· snieg
· gul
·ju
·am mironim.
Es apprasos par karo
·anu, bet Sala
·dz
·gi atmet ar roku.
«K
·da nu tagad t
· karo
·ana, t
· karojam,» vi
·
· negrib
·dams atsaka. «Nu jau k
·du ned
·
·u st
·vam
·epat uz vietas, bet pirms m
·ne
·a v
·l bij
·m dzi
·i iek
·
· Kurzem
·, Tagad tepat aiz muguras R
·ga, bet Jelgav
· v
·cie
·i,»
Man kaut kas ie
·aujas pr
·t
·.
«Kas rotai st
·v pret
·? Fri
·i vai baltie latvie
·i?» es ievaic
·jos.
Sala gausi parausta plecus.
«Nezinu. L
·dz vi
·u poz
·cij
·m labs gabali
·
·, un puikas paliku
·i slinki. Neviens vairs negrib iet izl
·kos un apskat
·ties, kas tie par v
·riem.»
Vi
·
· tais
·s mani pacien
·t ar t
·ju, turpat gan atvainodamies, ka neesot cukura. Es atbildu, ka gribu iet l
·kot vecos draugus, vai tie v
·l dz
·vi, un Salam mazliet noskaidrojas vaigs.
«Ak Mi
·elsonu ar Konr
·du? Dz
·vi gan. Mi
·elsons mums t
· k
· feldf
·be
·a viet
·: ar
·anga
·iem bez sabr
·k
·anas jau nevar, pats zini; man t
·da pal
·n
·ka daba, bet Mi
·elsonam nikna balss.»
Tad Sala past
·sta, ap kuru poz
·cijas vietu man draugi j
·mekl
·, un es izeju no blind
·
·as pustumsas m
·nesn
·c
·.
J
·iet pa labi, tad aiz nolauzt
· b
·rza mazliet pa kreisi, pret prie
·u puduri atkal pa labi, un tad piepe
·i kaut kur pavisam tuvu k
·ds ies
·k briesm
·gi l
·d
·ties, un, padzirdot
·o balsi, man smaid
· velkas l
·pas, silt
·ka top sirds:
«Velna
·angalis! Tev laikam tas galv
·, kas citiem, pr
·t
·g
·kiem, v
·der
·? Kur
· k
·rt
·gs str
·lnieks tur dub
·os savu
·auteni? Kaut tevi nomu
·
·tu fri
·i! Kaut tu dab
·tu «pulksteni»! Kaut tevi...»
«Mi
·elson, ne
·rdies!» es saucu m
·nesn
·cas b
·lum
·, un l
·d
·
·ana apraujas pusv
·rd
·.
«Vai rat
·! M
·l
·
·i, t
·ri k
· Art
·ra balss!» k
·ds nobr
·n
·s aiz sagruvu
·a traversa, un tur redz saslienamies pret melnzilaj
·m marta nakts debes
·m milz
·gi garu augumu.
«Vai ta' nu cita!» es atsaucos, un acumirkli v
·l
·k Konr
·ds t
· sagr
·bj mani sav
·s
·etn
·s, ka kauli krak
·.
«
·omi
·, m
·
·o!» Konr
·ds s
·k
·
·auk
·ties, mani palaidis ve
·
· un tad tais
·damies apkampt no jauna. «Kas to b
·tu dom
·jis, ka m
·s vairs tiksimies!»
«Sveiks, Art
·r!» saka Mi
·elsons, mums pien
·kdams, un m
·nesn
·cas atsp
·dum
· redz tam sej
· jautru sm
·nu. «Tas jauki, ka vecie puikas s
·k salas
·ties kop
·,» vi
·
· teic. «B
·s varb
·t jautr
·ki. Te jau ir t
·da su
·u b
·
·ana, ka da
·dien esmu gatavs g
·zt pats sev pa dibenu ar rokas gran
·tu!»
Draugi
·em mani katrs pie savas rokas un aizved mitekl
·, kas ir pa pusei zemes iedobums sagruvu
·a tran
·eju gr
·vja mal
·, pa pusei eg
·u zaru b
·da, kas uzcelta virs t
·, un b
·das vid
· d
·mo mazs ugunskurs, kas sakurts dzi
·
·kaj
· bedres viet
·.
«L
·k, te m
·s v
·
·
·jamies jau ned
·
·u,» Mi
·elsons paskaidro, «jau no t
· laika, kad fri
·i attrenca m
·s
·aipus Lielupes. Var
·j
·m gan l
·kot sal
·p
·t k
·du liel
· kara blind
·
·u k
· Salam , bet Konr
·ds ietiep
·s, ka
·it
·, pa pusei virs zemes, b
·
·ot t
·r
·ka dz
·vo
·ana.»
«J
· gan,» Konr
·ds atsaucas, r
·kodamies pa savu mantu maisu, «zem zemes dz
·vojot, jau utis nedod mieru.»
«It k
· to kukai
·u virs zemes neb
·tu!» nor
·c Mi
·elsons, bet Konr
·ds
·auj savam maisam nokrist zem
· un noba
·
·jies prasa
·iekurkalnietim;
«Vai tev nav kas ko
·ams? Art
·rs b
·s izsalcis, bet man ne garozi
·as.»
Mi
·elsons pakasa aiz auss, tad
·em priek
·
· savu maisi
·u. No t
· vi
·
· izce
· sauju nev
·r
·tu kartupe
·u un nosaka:
«Tas ir viss. Maizi dab
·sim labi ja r
·t.»
Es s
·ku apgalvot, ka nemaz neesmu izsalcis, bet draugi paliek pie sava.
«C
·ku b
·
·ana,» Mi
·elsons sird
·s, «nu pien
·ku
·i t
·di laiki, ka vecam str
·lniekam nav pat, ar ko draugu pacien
·t! B
·s j
·iet pa cit
·m b
·d
·m paskat
·ties, vai k
·dam
·angalim vai krievu suselniekam nav paglab
·jies kas knied
·jams.»
Konr
·ds iesvelpjas.
«Tie gan glab
·s kost
·jamu mantu!» vi
·
· nic
·gi nosaka. «Tie jau noties
· pat ziepes, kur nu v
·l maiz
·ti vai cukuru!»
Es atkal s
·ku tiepties, ka man nemaz negribas
·st, bet Mi
·elsons jau gatavs skaisties:
«Ko tu lauzies? Vai gan m
·s nezin
·m, ka R
·g
· tagad nekas
·dams nav dab
·jams? Kas n
·k
·urpu no R
·gas, vispirms prasa
·st un tikai tad padod labdienu. Un tu gribi b
·t par vi
·iem lab
·ks?!»
Es apklustu, bet draugi gudro, ko dar
·t, un Konr
·ds pat ir s
·cis
·
·
·kt no lielas dom
·
·anas. Tad vi
·a
·
·
·k
·ana apraujas, tas piece
·as k
·j
·s un priec
·gs saka:
«Jedritvaikoci
·, m
·l
·
·i! Tepat aiz me
·a st
·ra tak ir t
· maz
· m
·ji
·a, kur m
·su rotas puikas p
·rmai
·us iet meit
·s!»
Mi
·elsons
·dz
·gi nosp
·aujas.
«Dulnais, vai tad tu gribi Art
·ru pacien
·t ar t
·du mantu?! No m
·lest
·bas jau nevar pa
·st.»
Konr
·ds neatlai
·as:
«Pats esi dulns! Es jau nerun
·ju par Greiz
·s Karl
·nes meit
·m, bet vi
·as k
·ti
·u.»
«Kas tad tai k
·ti
·
· t
·ds b
·tu atrodams?» Mi
·elsons atr
·c. «Ne piena, ne sviesta tai m
·j
· nevar dab
·t, bet maizi un ga
·u vi
·
·m sanes poz
·ciju br
·tg
·ni.»
«Es aizvakar g
·ju gar k
·tsmalu...» Konr
·ds satais
·s st
·st
·t, bet Mi
·elsons to p
·rtrauc:
«G
·ji, iedams meit
·s? Nu, Konr
·d, piel
·ko, ka neiziet greizi! Tad neb
·si vairs str
·lnieks, bet pa
·arnieks. Tur jau...»
«Te nu bija!» Konr
·ds j
·tas apvainots. «Es grib
·ju run
·t par c
·k
·m,
·is te s
·k malt par meitie
·iem!»
«Kur tu te c
·ku
·emsi?» nobr
·n
·s Mi
·elsons. «K
·to kau
· divas stundas viss
·e t
· iztuk
·ots, ka nav ne kliba siv
·na.»
«Vai tas siv
·ns klibs vai ne, to nezinu,» Konr
·ds str
·das. «Bet aizvakar tai k
·ti
·
· bija dzirdama c
·cie
·a balss.»
«Tu melo!» Mi
·elsons pietr
·kstas k
·j
·s.
«Ko man melot? Kad aiziesim, dzird
·si pats,» Konr
·ds nic
·gi noteic, ar
· celdamies, un draugi tik ilgi neatlai
·as, kam
·r eju tiem sirojum
· l
·dzi.
Nakts ir gai
·a, debesis zvaig
·
·u pilnas, no m
·nesn
·cas atviz lauku sniegi, un skan
·damas l
·st zem k
·j
·m pl
·n
·s ledus g
·les, kuru ir atkal kl
·tas dien
· atkusu
·
·s
·dens paltis.
Izejot cauri prie
·u sili
·am, top saskat
·ms mazm
·ji
·as jumts, no kura stiepjas p
·ri sniegu laukam gara
·na, un aiz istabas saman
·ms kaut kas melns un bez skurste
·a t
·tad kl
·ti
·a vai k
·ts. Bet istabi
·as logos neredz uguns, tik m
·nesn
·cas atsp
·dumu,
Net
·lu no m
·ji
·as m
·s apst
·jamies apspriesties.
«Ciemi
·u t
·m b
·b
·m
·onakt nava,»
·ukst Mi
·elsons, «un tas ir labi: cit
·di var
·tu v
·l izn
·kt kau
·an
·s.»
«Ko, vai tev bail?» Konr
·ds no
·irg
·jas. «Pirmo reizi dzirdu, ka Mi
·elsons gatavs vair
·ties no fekti
·a.»
«Dumj
· esi, dumj
· paliksi!» Mi
·elsons no
·
·
·c
·s. «Tak saproti, ka m
·s tad netiktu ar c
·ku proj
·m, ja t
· s
·k kviekt un br
·tg
·ni no istabi
·as jo
· tam c
·cietim pal
·g
·.»
Konr
·ds s
·k stom
·ties.
«Kvieks tagad ar,» vi
·
· nosaka. «Un tie tr
·s meitie
·i prot ne vien lam
·ties, bet ar
· kauties.»
Mi
·elsons br
·ti
·u padom
·, tad teic:
«B
·s labi, puikas! J
·s abi eita iek
·
· it k
· ciemoties un l
·kojiet amiz
·ties ar lielu l
·rumu, lai t
·s pasaules br
·tes nedzird, ja vi
·u siv
·nam ar
· paspruktu k
·ds br
·ciens.»
«T
·tad tu viens pats uz
·emies to siv
·nu?» Konr
·ds noprasa, bet Mi
·elsons vairs neatbild, laizdamies proj
·m uz k
·ts pusi.
Konr
·ds pakas
·s, tad gor
·damies iet uz istabi
·as durvju pusi, un es so
·oju vi
·am l
·dzi.
Dundadznieks pieklauv
·, tad stipr
·k, bet atbildes v
·l nav; no k
·ti
·as puses jau dzird br
·k
·
·
·jienu, tad klusu l
·stu, un Konr
·ds pa
·ukst man:
«Ehe! Tas t
·vi
·
· dab
·s krietni sv
·st: vi
·u k
·ti
·ai durvis ar piekaramo atsl
·gu!»
Tad dundadznieks s
·k klauv
·t ab
·m d
·r
·m; p
·c br
·ti
·a dzird aiz durv
·m
·
·
·co
·us so
·us un miegaina un
·gna vaic
· sievietes balss:
«Kas tur dauz
·s?»
«Ciemi
·i, jaunkundz, ciemi
·i!» Konr
·ds atsaucas, cenzdamies run
·t maig
· bals
·. «Atn
·c
·m patriekties un pakav
·t jums laiku.»
Un dro
·
·bas d
·
· piemelo:
«Jaunkundz, mums
·
·abis ar
· ir un desas!»
«T
·li
·!» jau laipn
·ki atsaucas neredzam
· vaic
·t
·ja. Un tad istabas log
· ies
·k dreb
·t ugunti
·as atmirdzums.
Vaic
·t
·ja n
·k atpaka
·, ver durvis, pati iesmiedam
·s paz
·d, un m
·s ieejam istab
·.
Uz galdi
·a, kas likts pie loga, deg svece; pa labi redzama kr
·sns, pie vi
·as s
·niem gulta, kur
· patlaban pace
·as sapinkojusies un pasirma sievietes galva.
«Slaisti gatavie!» vecene r
·jas. «Bland
·s pa nakt
·m apk
·rt, nedod miera god
·giem cilv
·kiem!»
«Tiesa, tiesa, tanti
·,» Konr
·ds m
·l
·gi mierina, man piegr
·zdams pie s
·niem. «Bet vai tad zald
·tam ir dien
· va
·a iet ciemoties? Un vi
·am t
·pat ir cilv
·ka, ne jau su
·a sirds.»
Kakt
·, kas kr
·snij iepretim, redzamas v
·l divas ar galvga
·iem kop
· sab
·d
·tas gultas. Vi
·u gul
·t
·jas ir uzvilku
·as se
·us p
·ri galv
·m, un de
·u apak
·
· dzird klusu
·i
·in
·
·anu.
«Lai nu, lai, mamm!» no vienas segas gala iz
·aujas tum
·a jaunas sievietes galva. «Vai tad vi
·am nav taisn
·ba?»
No smiekliem nol
·gojas ar
· abas gultas segas, bet vecene sird
·gi nosp
·aujas, aizgriezdam
·s uz kr
·sns pusi.
«Ak pasaul
·ti» t
· nop
·
·as.
Konr
·ds neiet uz jauno gultu pusi taisni, bet met nelielu l
·kumu, un, ejot gar galdu, t
· piedurkne it k
· nejau
·i skar sveci paliek tum
·s.
«Vai! Man bail!» no kakta atskan apvald
·ti smiekli, un otra m
·sa piebalso:
«Man ar
·!»
«Nu, tad jau j
·iet sad
·
·ot,» Konr
·ds atsaucas un, t
·pat pa tumsu samekl
·jis manu roku, velk uz kaktu, b
·da pa kreisi, paz
·d pats. Un tad pa labi nobrik
·
· gultas mala no dundadznieka smaguma, bet sievietes balss t
·li
· ies
·k l
·ksmi spiegt, jaukdam
·s ar Konr
·da r
·k
·anu.
Es sataustu sev blakus otru gultu, nedro
·i aps
·
·os, un gul
·t
·ja teic ar vieglu p
·rmetumu:
«Kur j
·s tik bail
·gs? J
·su biedrs daudz izveic
·g
·ks kavalieris!»
Es atceros, ka Mi
·elsons pie k
·ti
·as gaida, sird
·damies, lai m
·s pa istabi
·u ce
·am traci, un sagr
·b
·ju gul
·t
·jas siltos plecus.
«Vai-i, nekutiniet!» vi
·a iezviedzas, v
·l
·gi pavirz
·dam
·s uz sienas pusi, bet l
·rums kaimi
·u gult
·, kur
· ies
·dies Konr
·ds, nu paliek
·sti ska
·
· un
·r
· padzird spalgu brik
·
·
·jienu.
«Vai rimsieties, bezkau
·as!» vecene s
·k r
·ties. «Taisa traci k
· pie J
·rikas!»
No abu jauno sievie
·u spieg
·anas un Konr
·da varenajiem smiekliem s
·k skan
·t lodzi
·u r
·tis, uz kr
·sns kladzina sabied
·t
·s vistas, un es pa ausu galam manu pagalm
·
·
·li stieptu kviecienu.
«Ho, ho, ho!» r
·c Konr
·ds. «Hi, hi, hi!» spiedz abas jaun
·s sievietes, un Konr
·ds dro
·
·bas labad s
·k ar z
·baku dimdin
·t gr
·du.
Es l
·koju smieties l
·dzi, ar d
·ri dauzu gultas pagalvi, un tad piepe
·i
·r
· atskan spalgs svilpiens.
Smie
·an
·s apst
·jas, un vecene r
·kdama saka:
«Gatav
· Sodoma! Nupat laikam n
·k jauns palaidnieku bars. Ja izn
·ks kau
·an
·s, tad taupiet meitenes un logus.»
«Nekas, tanti
·!» Konr
·ds priec
·gi atsaucas, celdamies k
·j
·s, «M
·s izkausimies turpat pagalm
·. Hei,
·omi
·, uz ugunsl
·niju!»
P
·d
·jais teikums dom
·ts man, un m
·s abi l
·d
·dami skrienam uz durvju pusi:
«Gan m
·s tiem ze
·
·iem par
·d
·sim velnu!»
Izklupis
·r
·, Konr
·ds iesvelpjas; atbildes svilpiens atskan no me
·a puses, un, cie
·
·ki turp skatoties, var redz
·t ejam sal
·ku
·u augumu, kas kaut ko nes p
·r plecu, un liel
·
·na, kura l
·gojas vi
·am l
·dzi pa sniega lauku, nes kaut ko l
·dz
·gu zilonim,
«Brangs pusc
·cis,» Konr
·ds priec
·gi nosaka, un m
·s s
·kam spert gar
·kus so
·us, steigdamies aizg
·j
·jam paka
·.
Mi
·elsons slauka me
·a mal
· sviedrus, un tam pie k
·j
·m papr
·vs siv
·ns, kam no smeceres s
·cas asinis.
«S
·kum
· grib
·ju dab
·t
·r
· ar labu,»
·iekurkalnietis elsdams paskaidro. «Kad s
·ka kviekt, g
·zu ar laidi.»
Tagad c
·ku met plec
· Konr
·ds, un sili
·a otr
· mal
· m
·s apst
·jamies.
«Visu to mantu nevar uzreiz nest b
·d
·,» dundadznieks paskaidro. «
·anga
·iem uz t
·d
·m liet
·m varen smalks deguns, un krievi
·
· ar
· neies l
·kot, vai gav
·nis vai ne. Pa
·emsim l
·dz k
·dus m
·kstumus un to citu paglab
·sim tepat zem vec
·s malkas gr
·das, lai lapsas neaizvelk.»
P
·c pusstundas m
·s visi tr
·s s
·
·am skuju b
·d
· un uz pavarda uguns mutu
·odami v
·r
·s divi katli
·i, uzmaukti
·
·
·rskokam p
·ri un laizdami mums n
·s
·s vilino
·u ga
·as zupas smaku, no kuras m
·s
·ad un tad rijam siekalas.
Tad virums jau ir tikt
·l gatavs, ka var to
·st, un Konr
·ds s
·k celt nost no uguns abus katli
·us, bet Mi
·elsons ir samekl
·jis karotes.
M
·s s
·kam nesteigdamies
·st, un taukainas mums paliek rokas, mutes.
«Varen jauka manta t
· c
·kas miesa!» Konr
·ds nopriec
·jas, uz br
·ti
·u mit
·jies gremot, un t
·li
· atkal dzird vi
·a gar
·
·go
·apstin
·
·anu.
«B
·tu nu bijis v
·l k
·ds maizes kanc
·tis!»
·urd Mi
·elsons un, nolaiz
·jis pirkstus, sniedzas p
·c jauna ga
·as gabala.
«Negr
·ko, iztiec ar tupe
·iem un saki paldies Dievam, ka tev tik gudrs draugs k
· es!» Konr
·ds to nor
·j, un dundadznieka
·ok
·u kust
·b
·s un roku slinkum
·, ar k
·du t
·s ce
· c
·kas stilbu pie taukain
·s mutes, ir saman
·ms l
·dz kaklam pie
·du
·a cilv
·ka gurdenums.
Mi
·elsons neatbild, laikam
·oreiz atz
·dams dundadznieka p
·r
·kumu; un, skat
·damies p
·ri zilganaj
·m d
·mu str
·kli
·
·m, kas pace
·as no ugunskura ogl
·m, es redzu parasti
·irdz
·gi niknaj
·s
·iekurkalnie
·a ac
·s r
·mi miegainu sp
·dumu, un tam sp
·d ar
· vaigi, zods.
«Vair
·k gan nelien,» vi
·
·
·
·v
·damies atz
·stas.
M
·s ar Konr
·du sausi palok
·m galvas, jo miegains slinkums ne
·auj parun
·t, tais
·damies sl
·gt cieti acis t
·pat, k
· vi
·
· jau mutes aizsl
·dzis. Tad m
·s s
·kam satais
·ties uz gu
·u, nolikdamies ap ugunskuru puslok
·.
Nakts steidzas pret
· r
·tam, gaiss k
·uvis auksts, un ir tik labi tad sajust ap muguru un s
·niem d
·mu siltumu.


VI
«Su
·u b
·
·ana, velna m
·sli un vair
·k it nek
·! Es tev saku, Art
·r, m
·s visi esam dimb
·,» Mi
·elsons atk
·rto.
«Un
·r
· netiekam,» piebalso dundadznieks.
«Bet k
· tad viss t
· izn
·cis?» es saku, pa pusei vaic
·dams draugiem, pa pusei sev. «Nevaru un nevaru saprast.»
«Redzi es neprotu tik skaisti run
·t k
· m
·ti
·u baj
·ri,» Mi
·elsons ies
·k, bet Konr
·ds atkal iemet starp
·:
«J
·, tas gan tiesa: tev iek
·
· ir, bet
·r
· katrreiz nen
·k.»
«Nemaisies, ja tev nav, ko teikt!» Mi
·elsons atc
·rt, un Konr
·ds mierino
·i nosaka:
«Ka ne ne. Puc
· viens!»
«Redzi, Art
·r, toreiz, kad m
·s pan
·d
·mies ar pa
·u virsniekiem un aizg
·j
·m uz Krieviju, mums galv
·s bija sap
·stas vis
·das lapi
·u un m
·ti
·u gudr
·bas par internacion
·l
·m, varm
·k
·m uz tro
·a, bur
·ujiem, pi
·u
·turmi un pasaules revol
·cij
·m. Bet sird
·s, Art
·r, sird
·s mums bija atrieb
·an
·s naids! Ja m
·su zemei j
·iet p
·d
·j
· post
·, j
·paliek zem v
·cie
·a, lai tad put visa krievu zeme, lai sadedzina vi
·u tas komunistu daudzin
·tais pasaules ugunsgr
·ks! Lai sadeg liesm
·s viss tas vecais, k
· vainas d
·
· latvie
·u puikas velti krita T
·re
·purv
·, lai j
·k un sabr
·k, sakr
·t pl
·n
·s visa vec
· pasaule, ja m
·su tautai, m
·su zemei j
·izput!»
«T
· bija! J
·nudien, tu run
· k
· pats komis
·rs,» Konr
·ds nopriec
·jas, bet Mi
·elsons tam r
·da d
·ri, pav
·l
·dams klus
·t, un man ir smaga sirds.
«To toreiz
·jo naidu, kas mums dega sird
·s, m
·ti
·u v
·ri m
·c
·ja mums iegalvot par da
·u no pasaules revol
·cijas uguns, un bija ar
· m
·su starp
· daudz t
·du, kas tam tic
·ja. Un k
· gan nenotic
·t, ja sirdis juta niknu naidu uz visu pasauli, bet tad pien
·ca pie mums cilv
·ki, kas uzsita uz pleca un sac
·ja: biedri, sm
·r
· beigts, un velns lai parauj bur
·ujus un citus baltos, kas mums pam
·
·in
·s st
·ties ce
·
·!»
«T
· bija,» Konr
·ds atkal apstiprina, bet Mi
·elsons run
· t
·l
·k:
«Komunistiem un citiem
·das jaku v
·riem grib
·j
·s tikt Krievij
· pie varas. Mums atkal grib
·j
·s
·aut pilnu va
·u savam naidam grib
·j
·s no vi
·a va
·
· tikt.»
«K
·
·iper
·gai meitenei no kron
·
·a,» Konr
·ds atkal ie
·aujas vid
·, bet Mi
·elsons, nek
· vairs cita nedzird
·dams k
· tikai pa
·a v
·rdus, turpina filozof
·t, un seja vi
·am palikusi b
·la, ac
·s kv
·l fan
·tiska guns:
«Un t
· mums izn
·ca ar tiem t
·vi
·iem pa ce
·am! Kur vien m
·s, latvju puikas, griez
·mies, tur viss
·
·
·da un juka, bet nakt
·s p
·c kaujas, da
·ureiz gul
·dami turpat uz lauka starp pa
·u no
·autiem, redz
·j
·m sap
·os savas zemes malu. Art
·r, cik rei
·u tu pats netiki redz
·jis nakt
·s savu dzimteni?»
Es sakniebju l
·pas, rokas man
·
·audzas d
·r
·s un kakl
· sak
·pis ciets kamols, kuru es velti cen
·os lejup r
·t.
«T
· bija,» Konr
·ds klusi atk
·rto, bet Mi
·elsons run
· t
·l
·k, un vi
·am nikni nodreb n
·sis:
«M
·s prat
·m tikai slaidi kauties, bet ar pr
·tu sv
·rt neprat
·m! Un, kad m
·ti
·u v
·ri bija simts reizes teiku
·i, ka taisn
·ba vald
·s tik tad, ja visu varu dos padom
·m, m
·s simts pirmo reizi s
·k
·m jau no tiesas tic
·t, ka t
·s padomes ir galu gal
· viena feina lieta. S
·k
·m tic
·t, ja k
·dreiz izdotos v
·cie
·us izdz
·t no Latvijas mums pa
·iem gan vairs nebija nek
·das liel
·s tic
·bas: m
·s pa
·i, latvju puikas, to nebij
·m sp
·ju
·i izdar
·t, un krievi tak bija un palika nelgas , ka padomes der
·tu ar
· atjaunotai, no v
·cu varas br
·vai Latvijai.»
Gais
· dzird niknu motora d
·k
·anu t
· n
·k no dienvidiem , un m
·s ar Konr
·du, mekl
·dami v
·l neredzamo lidma
·
·nu, staip
·m kaklus, bet Mi
·elsons v
·l nav beidzis izkrat
·t, kas vi
·am uz sirds:
«Tad uzn
·ca fri
·iem b
·das fran
·u front
·, un m
·s dab
·j
·m zin
·t, ka ar
· vi
·u zald
·ti run
·jot par mieru bez aneksij
·m un kontrib
·cij
·m. Puik
·m jau s
·ka zib
·t acis. Un tad atn
·ca v
·sts, ka Latvij
· v
·cie
·iem esot paliku
·i glu
·i mazi sp
·ki un tiem pa
·iem maz kas vairs no vec
· fri
·u s
·kstuma.
Nu puikas bij k
· sp
·rnos, pat miegs vairs negrib
·ja n
·kt. Un, mums po
·oties ce
·
·, m
·ti
·u v
·ri pos
·s l
·dzi.»
«J
·s dzeniet rat
· v
·cie
·us un tos latvie
·u nodev
·jus, kas turas ar fri
·iem kop
·, bet m
·s aiz j
·su
·auten
·m uzcelsim jaunu, laim
·g
·ku, Latviju,» Konr
·ds saka, un Mi
·elsons paloka galvu, smagi elpodams.
«J
·,
·ekatausi! T
· teica,» vi
·
· dve
·. «Un tagad, kad mu
·iki un citi god
·g
·ki
·audis s
·k no mums vair
·ties v
·l vair
·k k
· no nesmuk
·s slim
·bas, tikai tagad viens otrs m
·su puika s
·k saprast, ko m
·s esam nodar
·ju
·i savai zemei, kuru dom
·j
·m atpest
·t no v
·cie
·iem.»
«J
·.» es stom
·damies saku, «ar
· Latvij
· pilso
·u kar
·. Un mums tak lik
·s, ka t
·das lietas var notikt tikai Krievij
·, pa kuru karoj
·m un kuru nicin
·j
·m un n
·d
·m.»
«M
·l
·
·i,» Konr
·ds ieminas, «bet k
·p
·c tad tai Latvijas balto vald
·bai vajadz
·ja saukt fri
·us pal
·g
·? Ja fri
·u neb
·tu, puikas varb
·t
·igl
·k n
·ktu pie pr
·ta, ap
·ertos, ka labs nav. Bet
·it
· ...»
Mi
·elsons dundadzniek
· neklaus
·s. Vi
·
· st
·v sasl
·jies, abas d
·res pac
·lis pret debes
·m, k
· draud
·dams v
·cu aeropl
·nam, kur
· patlaban aizd
·c p
·ri uz R
·gas pusi, un gandr
·z kliedz:
«Divus gadus m
·s k
·v
·mies par savu zemi, latvie
·u zemi! K
·v
·mies, kam
·r s
·ka pagurt rokas un sirds. K
·p
·c tad nen
·ca neviens gudr
·ks par mums un tad nepateica: puikas, latvie
·u zeme lai ir latvie
·u valsts!»
«Nebr
·c,» Konr
·ds vi
·u mierina. «Tev tak ar
· bez visas br
·k
·anas ir taisn
·ba. Toreiz visi m
·su domnieki un citi gudrinieki zin
·ja muld
·t tikai vienu: gaidiet, ko teiks Krievijas u
·re
·ilka. Dos k
·du zemsti
·irg
·ziem vai autonomiju samojediem, varb
·t, ka neaizmirs
·s ar
· latvie
·us.»
Mi
·elsonam t
· dusmu uzliesmojums
·
·iet saplacis. Vi
·
· st
·v, nod
·ris galvu, v
·l d
·res v
·st
·dams, tad pagrie
·as apk
·rt un aizskrien prom gar poz
·cijas malu.
«
·it
· vi
·
· tagad bie
·i,» Konr
·ds mani mierina.
Es s
·du uz tran
·ejas malas, p
·r galvu aiziet balti agr
·na pavasara padebe
·u pulki un sirds tik gr
·ta k
· v
·l it nekad.
Tad Konr
·ds ies
·k st
·st
·t briesmu lietas. Vi
·
· dievojas, ka Daugavmalas tirg
· jau p
·rdodot cilv
·ku ga
·as kotletes.
«Kad es tev saku!» vi
·
· apgalvo. «Nabagm
·j
·s no bada apmiru
·ie ubagi savesti Mat
·sa kapos, kur sakrauti t
·pat vien z
·rdos, jo z
·rku nebijis un pav
·l
·ts rakt pa vair
·kiem desmitiem kop
·. Kapu rac
·ji gaid
·ju
·i, kam
·r sakr
·jas. Te k
·d
· r
·t
·, iedami gar miro
·u z
·rdu,
·ie pamana, ka vienam l
·
·im tr
·kst
·
· un citam atkal t
·.»
Es nosp
·aujos, uzbr
·cu Konr
·dam, lai nemelo tik rieb
·gas tenkas, un dundadznieks apraujas, paliek kluss, bet pa
·am galv
· man ir iezagu
·
·s
·aubas, vai galu gal
· lielais, naivais zvejnieks neb
·s run
·jis taisn
·bu.
Atkal vi
·
· kaut ko ies
·cis st
·st
·t, bet es uztveru tikai vidus pavedienu:
«... Un t
·
·is atn
·k R
·g
· no Krievijas kariem, satiekas ar veco br
·ti, un sku
·is lai
· va
·
· asaru sl
·
·as. S
·kum
· dom
·jis, ka tas no satik
·an
·s priekiem, bet tad jau mana ka meit
·ns br
·c un br
·c. Nu sapratis, kas ir par lietu, gr
·bis aiz r
·kles un stingri nopras
·jis: t
·da un t
·da, atz
·sties cik pui
·u tev ir bijis p
·c manas aizie
·anas?
·
· v
·k
·: k
·di divdesmit, bet, j
·nudien, tas viss tik bada d
·
·, m
·l
·ju tikai vien
·gi tevi!
·is t
·li
·
·er fiskaru un sku
·im b
·res, bet pats no t
· laika br
·
·iem paliek dulns. Glu
·i k
·
·odien.»
«J
· par ko tad tu
·sti run
·?» es izbr
·n
·jies iejaut
·jos.
«Par ko ta' citu k
· par Mi
·elsonu,» Konr
·ds sap
·cis atsaka, bet man ieple
·as acis.
«K
· tad!» Konr
·ds turpina, jau aizmirsis manu nev
·r
·bu vi
·a st
·sta s
·kumam. «Kad v
·l vi
·ureiz karoj
·m ar fri
·iem pie R
·gas, neviens i neman
·ja, ka tam trakajam kauslim R
·g
· sava m
·lest
·ba.»

VII
Atkal m
·s gu
·am sav
· skuju b
·d
·, kaut
·r
· k
·st sniegi un dzidri zilas zv
·
·o apr
·
·a debesis. Mi
·elsons ir atg
·zies eg
·u zaru cis
·s, skat
·s b
·das jumt
·, kur var viet
·m man
·t saules zaigu, un lai
· sp
·
·vienu p
·c sp
·
·viena. «Beidz jel!» es nenocie
·os, un Konr
·ds, kas nos
·dies pie ejas saul
· pasild
·ties, grie
· galvu atpaka
· un at
·irdz zobus:
«Vi
·
· jau t
· tren
·jas no b
·das cel
·anas. Grib reiz t
· tr
·p
·t, lai sp
·
·viens izskrietu skuju
·
·irbai cauri. Tad vi
·am uzreiz paliktu viegl
·ka sirds.»
Mi
·elsons l
·ni pagrie
· seju uz run
·t
·ja pusi.
«Ja tu v
·l muld
·si, tad sp
·au
·u nevis skuj
·s, bet tav
· pakaus
·!» vi
·
· atc
·rt ar aukstu niknumu.
«Puikas,» es saku vilcin
·damies, «jums tak te apriebies l
·dz kaklam un t
·pat padomes, vai ne?»
«Pats zini, ka j
·,»
·dz
·gi atteic Konr
·ds, bet Mi
·elsons met sp
·aud
·
·anos mier
· un piece
·as s
·dus.
«Tas nebij viss,» vi
·
· saka, skat
·damies man
· as
·m ac
·m. «
·auj va
·
· to, kas tev uz sirds un m
·les!»
«Vajadz
·tu pam
·
·in
·t tikt p
·ri frontei,» man paspr
·k p
·r l
·p
·m, un es gaidu, ko draugi teiks.
Br
·ti
·u klusums.
«Ble
·is!» Mi
·elsons strupi teic, laizdamies atkal gar
·
·aukus. «K
· tu tiksi, ja fri
·i priek
·
·? Ja t
·li
· neno
·aus, tad izdar
·s to v
·l
·k vari b
·t dro
·s.»
«N
·, Art
·r, t
· lieta neiet,» ar
· Konr
·ds nopurina galvu. «Ar frici str
·lniekiem b
·s naids l
·dz n
·vei. M
·s neesam paradu
·i vi
·us
·
·lot, un ar
· tevi vi
·i ne
·
·los. T
·s domas tu lab
·k izmet no galvas.»
«Bet tur aiz frontes tak m
·su pa
·u zemes vald
·ba,» es neatlai
·os. «Vis
· front
· tak nest
·v v
·cie
·i. Kaut kur vajag b
·t ar
· latvie
·iem.»
Mi
·elsons atkal uz
·aujas s
·dus.
«J
·, cilv
·ks, k
· tu pa gabalu paz
·si, vai tas fricis vai latvietis? Vi
·iem tur visiem v
·cie
·u
·ine
·i. Un, kad b
·si pieg
·jis tik tuvu, ka var
·si no
·
·mja paz
·t, ar ko dar
·
·ana, tad, bra
·i
·, b
·s jau par v
·lu.»
«Bet, puikas » es st
·v
·jos pret
·, «vai tad j
·s dro
·i zin
·t, ka mums pret
· st
·v v
·cie
·i? Sala man teica, ka neviens vairs negribot iet, izl
·kos.»
«N
·, negribam,» Mi
·elsons atc
·rt, «Kam vajaga, lai iet l
·kot pats! Diezgan esmu sav
· laik
· izbland
·jies pa T
·re
·purviem.»
Konr
·ds m
·
·ina dungot nesaprotamu meldiju, un vi
·am ir vilt
·gi jautri piemiegtas acis.
«Un tu, Konr
·d?» es ievaic
·jos.
Dundadznieks t
·li
· neatbild. Vi
·
· ies
·k r
·koties ap savu degunu, paknubina to un tad saka:
«Nemaz neb
·tu slikti aiz
·
·
·kt tur pazikt
·t, kas st
·v mums pret
·. Tak jau piekl
·j
·bas d
·
· vajadz
·tu iepaz
·ties ar kaimi
·iem. Kas zin, varb
·t tur pret
· ar
· st
·v latvju puikas?! Var
·s patriekties, uzsp
·l
·t uz «ac
·ti».»
«Un parun
·t, vai neb
·s lab
·ki, ja m
·s ar baru ejam p
·ri vi
·u pus
·,» es saku, v
·rodams Mi
·elsona seju, bet tan
· nekustas ne vaibsts.
«Ja gribat, skrieniet kaut vai
·onakt,» vi
·
· nor
·c, izlikdamies vienaldz
·gs. «Es tai sp
·l
·t
· nepiedalos.»
Sala par m
·su nodomu ir priec
·gs, un v
·lu vakar
·, kad no pusatkusu
·
·m t
·rc
·m ies
·k celties balta pavasara migla, m
·s s
·kam iet uz pretinieka pusi rok
·s mums
·au
·anai gatavas bises, kabat
·s metam
·s gran
·tas.
M
·ness b
·s tikai ap pusnakti, visapk
·rt balo migla, un cilv
·ks paz
·d no ac
·m jau p
·ris desmit so
·u t
·lum
·, kaut gan t
· so
·us
·ur tur nodod pe
·
·u ledus, ar stikla ska
·u iel
·zdams, kad vi
·am uzsper virs
· k
·ju.
«Vajadz
·s
·emt vair
·k pa kreisi,» teic Konr
·ds, un, pa
·audamies, ka vi
·
· pirms p
·ris ned
·
·
·m g
·jis te cauri, no Kurzemes puses atn
·kdams ar visu pulku, es paklausu.
Prie
·u puduri beidzas, nav vairs k
·rklu kr
·mu, un m
·su priek
·
· ies
·k plesties miglas apsegti arumi. Kaut kur tuvum
· vajaga m
·j
·m b
·t, un mums v
·l uzman
·g
·ka top gaita.
Tad m
·s abi st
·jamies reiz
·, jo, n
·kdama no miglas l
·
·iem, mums aus
·s ied
·cas paz
·stamas dziesmas meldija.
Konr
·dam dreb n
·sis un l
·pas, savilku
·
·s plat
· smaid
·, s
·k dai
·ot:
«Pa Daugavu laivinieks
·r
·s
It v
·lu vakar
· ...
Art
·r, velns lai parauj! Tie tak ir latvju puikas,» vi
·
· priec
·gs nosaka, gatavs l
·k
·os g
·zties uz priek
·u, un ar
· man gai
·
·ka palikusi sirds.
M
·s klaus
·mies, vai dzirde neuztvers jel vienu pa
·u v
·rdu: melodijai vien nevar tic
·t, un viss var b
·t, ka neredzamam dzied
·t
·jam zin
·ms tikai Heines dziesmas ori
·in
·ls un glu
·i sve
·i visi t
·s lokaliz
·jumi cit
·s valod
·s. Tad m
·s atkal s
·kam virz
·ties t
·l
·k, gan
·ad tad apst
·damies un paklaus
·damies, bet dziesma vilina un velk m
·s tuv
·k, un Konr
·ds pasp
·jis jau desmit reizes nodievoties, ka dzied
·t
·js ir latvietis.
«J
·nudien, m
·su pa
·u zemes puika!» vi
·
· iekaisis apgalvo.
«Varb
·t ar
· no Dundagas?» es jokodamies atsaku, un tad m
·s abi reiz
· jau
·am priek
·
· so
·us, kaut kur skan
·dams l
·st ledus dzird klusi sasaucamies da
·as balsis un dzied
·
·ana p
·k
·
·i apraujas.
«Iesim kl
·t!» Konr
·ds mudina.
M
·s l
·ni ejam t
·l
·k biez
·ka v
·l r
·d
·s palikusi migla, ar atkusu
·o aramzemi aplipu
·i z
·baki, un tad piepe
·i d
·maku l
·
·us mums priek
·
· p
·rc
·rt asi
·
·rkts sauciens:
«Halt! Wer da?»
M
·s zibe
·
·tri plokam arumos, un ir jau laiks, jo patlaban iz
·aujas gai
·a ra
·ete t
·s atsp
·dum
· nu top saredzami tum
·i zemniekm
·ju jumti. Tad tums
· no
·alc
·
·viens, otrs, tre
·s, no m
·ju puses, kas, ra
·etei nodziestot, atkal iegrimusi migl
·, atskan lo
·met
·ja saus
· spraksto
·a.
M
·s gu
·am arumu dub
·os visu laiku, kam
·r klab n
·ves ma
·
·na, jo vi
·as
·aut
·s lodes liekas br
·
·amies tie
·i p
·ri m
·su mugur
·m.
Atkal iz
·aujas ra
·ete un, nokritusi
·oreiz mums tuv
·k. deg arumos, ap sevi sij
·dama dzirkste
·gaismas lietu, un, vi
·ai dziestot, beidz
·aut lo
·met
·js.
Ar dub
·iem nolipu
·i, cer
·b
·s satriekti, m
·s ejam atpaka
·, bet, tiekot tai viet
·, kur Konr
·ds sac
·ja, ka vajagot iet vair
·k pa kreisi, es apst
·jos un st
·jas ar
· dundadznieks.
«Konr
·d,» es saku mazliet aizkusis, «tu b
·si p
·rskat
·jies! Varb
·t, ka vajadz
·ja iet pa labi?»
«Man tagad ar t
· izliekas,» vi
·
·
·gni no
·urd, tad paliek priec
·g
·ks, un m
·s no jauna sagrie
·amies uz frontes pusi.
Atkal m
·s ejam miglas paisum
· caur kr
·m
·jiem un gar
·m paretu koku augumiem. Un tad ap mums viss ies
·k l
·ni mesties gai
·
·ks.
«M
·ness,» Konr
·ds vienaldz
·gi atsaka, un tad instinkts mums atkal pav
·l
·igli tupties zem
·, jo k
·ds n
·k tie
·i pretim.
M
·s notupjamies uz ce
·a es turu bisi gatavu
·au
·anai, bet Konr
·ds sav
·jo ir nolicis zem
· un iz
·em no kabatas metamo gran
·tu.
«
·iekura» skambas var
·ert vair
·kus, bet tava lode tikai vienu,» vi
·
· no
·ukst, un es nepretojos, jo Konr
·ds slikti
·auj, bet toties lieliski prot laist gran
·tu.
N
·c
·ju so
·i dodas tuv
·k, un tad virs miglas jau top saskat
·mi kasku apa
·umi.
«Nep
·rsteidzies,» gribu v
·l ie
·ukst
·t dundadzniekam aus
·, bet pa
·a auss tver pusaprautus v
·rdus:
«Weiter , . . links . . . die Sache muss klappen ...»
Man paspr
·k nop
·ta, Konr
·dam nikns
·
·
·ciens, un gais
· no
·
·
·c vi
·a sviest
· gran
·ta.
Dobj
· gr
·viens, migl
· mums priek
·
· paj
·k uguns
·alts, k
·ds ievaidas un viss atkal top klusu, tik pa kreisi, kur nesen bij
·m, t
·lum
· atkal uzskrien gais
· ra
·ete.
M
·s skrienam turp, kur
·
·v
·s uguns stabs, un Konr
·ds, pirmais ticis kl
·tu, noliecas p
·r diviem gran
·tas saplos
·tiem v
·cu kareivjiem. Vienam izjauktas kr
·tis, otram galvas nav, bet karalauka pudeles abiem v
·l veselas pie s
·niem, un Konr
·ds steidzas vi
·as vispirms p
·rbaud
·t.
«Rums!» vi
·
· priec
·gs nosaka, apost
·jis vienu, tad
·er a
·i otru, un m
·s steidzamies pazust migl
·, jo tie
·i uz spr
·dziena pusi tagad dzird atn
·kam no v
·cu puses daudzu k
·ju
·
·akstus patru
·a patlaban brien k
·dai t
·rcei p
·ri.
M
·s tiekam sav
·s poz
·cij
·s
·si p
·c pusnakts, bet dz
·ro
·ana nen
·k pr
·t
·, b
·d
·gas mums sirdis, saguru
·as k
·jas, un klus
·dami liekamies sav
·s cis
·s, kaut gan Mi
·elsons pamodies m
·
·ina izvaic
·t, k
· labi g
·jis.

VIII
R
·ts ir tik gai
·s, ka gai
·
·kas uzreiz top sejas, verot va
·
· acis un samanot pa b
·das durvju starpu debesu zilumu.
Konr
·ds pietr
·kstas s
·dus, plati no
·
·v
·jas, ar kreiso roku ies
·k skr
·p
·t muguru, bet lab
· tam aptausta mantu maisu, un Mi
·elsonam acis ple
·as platas, kad dundadznieks velk
·r
· ruma pudeli un v
·ro to pret gaismu, no labsaj
·tas
·urd
·dams.
«S
·tani, ne draugi,» Mi
·elsons pirm
· acumirkl
· nezin vairs, vai br
·n
·ties vai skaisties, «atnesu
·i t
·du mantu un man par to ne v
·rda!»
«Bij bail, ka, mums gu
·ot, tu nespr
·c pirmais pie tas manti
·as,» Konr
·ds liel
·gi atsaka. «Kas tad no vi
·as vairs b
·tu palicis?»
Tad dundadznieks jau attais
·jis ruma trauku va
·
·, ce
· to pie mutes, bet Mi
·elsonam k
·ri nodreb n
·sis, saj
·tot gais
· sen neostu aromu,
«T
·ri k
· saliju
·
· su
·a smaka,» vi
·
· ier
·cas, palikdams mazliet m
·l
·g
·ks. «Rums, nudien rums,» Mi
·elsons nobeidz savu konstat
·jumu, un dundadznieks tam pasniedz pudeli, pats ar plaukstu sev noslauc
·dams l
·pas:
«
·e, dzer un nesaki, ka nedeva!»
Kad abas pudeles ir tuk
·as, Mi
·elsons atceras, ka Sala licis
·odien salabot vecos ierakumus, l
·dz kuriem ir uz aizmugures pusi savi
·etri kilometri,
«B
·s atkal j
·
·
·
·c t
·l
·k,» Konr
·ds pr
·to. «Ja jau s
·k l
·p
·t gr
·vjus, tad vienm
·r un dr
·z vien izn
·k t
·ds nesmukums.»
«Tu tik daudz nerun
·,» Mi
·elsons vi
·u sar
·j, «bet ej un sav
·c k
·dus divus du
·us
·anga
·u! Kur
· v
·l no vecajiem puik
·m, lai sild
·s tepat saul
·t
·, bet
·
·di t
·di, kuri run
· «sorok p
·ci», lai nepu
·
·ojas un mekl
· rok
· l
·pstas! Pats ar
· n
·ksi l
·dzi.»
«J
·, k
·da velna d
·
· tad ar
· es?» Konr
·ds
·dz
·gi apvaic
·jas.
«T
·d
·
·, ka man vienam tur b
·s gar
· laiks,» Mi
·elsons paskaidro. «Un, run
·jot ar priek
·niec
·bu, nemini velnu.»
Draugi aiziet, un es, palicis viens pats m
·su b
·d
·, sataisos gul
·t diendusu, jo rums sadzinis gurdenumu kaulos un s
·k n
·kt miegs.
Tikko esmu piev
·ris acis; pie ieejas ierun
·jas pabail
·ga balss:
«Vonog, rotnijs sauc da sevis.»
Salam ir sagurusi seja, v
·l vair
·k no
·
·uku
·as
·sas, un, licis aps
·sties, vi
·
· br
·ti
·u klus
·, skat
·damies man gar
·m sien
·.
«Redzi, Art
·r,» vi
·
· beidzot ierun
·jas, kad klusums blind
·
·
· jau k
·uvis pagalam smags, «tagad vairs nav tie laiki, kad str
·lnieks var
·ja dro
·i run
·t ar str
·lnieku, nepaskat
·jies apk
·rt, vai k
·ds tre
·ais dzird vai ne.»
Es nesaprotu, par ko
·sti Sala run
·, bet negribu to p
·rtraukt ar vaic
·jienu, un vi
·
· gausi turpina:
«Tagad ir citi laiki, un, ja kuram kas ir galv
· un uz sirds, tad t
·das lietas j
·glab
· pie sevis. Cit
·di var iziet slikti.
·e, izlasi,» vi
·
· nosaka, beidzot pagriezdamies tie
·i pret mani, un es redzu, ka Sala k
·uvis pavisam vecs.
Vi
·
· sniedz man telefonogrammu, kur
· rakst
·ts, ka
·t
·bs liek mani apcietin
·t un izs
·t
·t, kur pien
·kas, par citu sarkanarmie
·u k
·d
·
·anu p
·riet revolucion
·r
·s darba tautas ienaidnieku pus
·.
«J
·, es tak esmu run
·jis tikai ar Konr
·du un Mi
·elsonu,» man paspr
·k pirm
· apjukum
·, un Sala p
·rmezdams pa
·
·po galvu.
«V
·l k
·ds b
·s dzird
·jis,» vi
·
· novelk. «Mums rot
· savi se
·i komunisti. Un tiem uz
·
·d
·m liet
·m varen fikss deguns. Kaut vai tam pa
·am V
·tolam,» vi
·
· nobeidz, un es ies
·ku atcer
·ties, ka todien, kad m
·s tr
·si run
·j
·m par izl
·kos ie
·anu, b
·das eju uz mirkli aizsedza gar
·maizejo
·
· rotas komis
·ra mazliet pal
·kais, druknais st
·vs.
«Nu b
·s slikti,» Sala paskaidro, un apstiprin
·dams es paloku galvu:
«Laikam gan.»
Atkal klusums, un Sala dom
·gi plucina savas iesirm
·s
·sas.
«Redzi,» vi
·
· gausi ies
·k pa savam paradumam, «ja jau k
·da lieta reiz nodom
·ta, tad vajag vi
·u izvest gal
· ...» Vi
·
· apst
·jas, paskat
·s man
· vaic
·jo
·
·m ac
·m, bet es paraustu plecus.
«Te visur st
·v pretim v
·cie
·i...»
Salam ir apjukusi seja.
«Bet, Art
·r, tu pats tak saproti, ka cit
·di.. .»
«Saprotu gan. Bet v
·cu lodes nav par sav
·jo lod
·m lab
·kas,» es izgr
·
·u caur zobiem, un klusums blind
·
·
· top tik smags, ka var jaust pa
·a asi
·u straujo jo
·o
·anu deni
·os.
«Sala,» es aizg
·damies ies
·ku. «Tu esi bijis mums, jaunajiem, tikpat k
· t
·va viet
·, izg
·jis kop
· visas kaujas
·e un tur, pats redzi, kas tagad ap mums notiek, vai tad tev pa
·am nav k
·dreiz n
·ku
·as pr
·t
· p
·rb
·g
·anas domas, ja vien tik zin
·tu, ka vi
·
· pus
· latvie
·i, ne v
·ci?»
Sala l
·ni pagrie
· uz manu pusi savu sirmot ies
·ku
·o galvu.
«Redzi, ar mani ir drusku cit
·di,» vi
·
· saka vilcin
·damies. «P
·pe v
·l
·aipus frontes, un zemnieka cilv
·ks jau vair
·k turas tai pus
·, kur vi
·a zeme. Un tad v
·l redzi, Art
·r: m
·su vecaj
· pulk
· es biju tikai feldf
·belis, bet
·e rotnieks, kaut ar
· sarkanais. Bet tur, otr
· pus
·, virsnieku ir vair
·k, k
· vajadz
·gs. Saproti pats, ka ...» Sala nepabeidzis atmet ar roku.
Es saprotu, un man liekas, ka tie
·i
·aj
· acumirkl
· b
·tu ieraudz
·jis m
·su vid
· raktu gr
·vi, kura v
·l nesen nebija.
Atkal klusums, bezgala gausi,
·
·iet, s
·cis vilkties laiks.
«Nu, Art
·r,» Sala beidzot noprasa, izskat
·damies v
·l vair
·k saguris, «ko tagad dar
·sim?»
Es neatbildu, un Sala nop
·
·as.
«To arest
·
·anas lietu es var
·tu v
·l p
·ris stundas novilcin
·t,» Vi
·
· ieminas no jauna. «Bet, ja tu ar
· tad v
·l b
·si
·eit, tad man t
·
·t
·ba pav
·le j
·izpilda.»
«Pie v
·cie
·iem b
·gt negribu un nevaru balto latvie
·u te nava,» es atsaku un sadzirdu pats sav
· bals
· aizsmakumu, «tad jau laikam b
·s j
·iet tas otrs ce
·
·.»
«J
·, Art
·r, tad j
·iet tas otrs ce
·
·,» vi
·
· teic, cie
·i pakrata roku un saka jau ofici
·li v
·si:
«Sav
·c savas lietas un p
·c pusstundas esi
·e! Es izr
·ko
·u sargus.»
Aizg
·jis b
·d
·, es meh
·niski maucu plec
· mantu maisu, bet kav
·jos iet lauka, jo man ir t
·, it k
· b
·tu kas piemirsies.
Ak, j
· es tak neesmu atvad
·jies no Mi
·elsona un Konr
·da. Bet l
·dz tai vietai, kur vi
·i patlaban, ko iet, veseli
·etri kilometri, man par maz laika, un atvad
·
·an
·s viet
· es nogl
·stu t
·s skuju cisu vietas, kur nakt
·s gu
· dundadznieka sarkanmatain
· galva un sp
·t
·gais Mi
·elsona pakausis.
Tad es izeju no b
·das un man blakus nost
·jas divi v
·ri ar padus
·s iemiegt
·m
·auten
·m.

IX

·t
·ba v
·ri sol
·j
·s mani no
·aut uz vietas. Bet tad k
·dam uzc
·t
·gam komunistam bija ien
·cis pr
·t
·, ka esmu sazv
·rnieku organiz
·cijas loceklis. Un tagad mani ties
·s R
·g
· pats kara tribun
·ls.
Izmekl
·
·anas tiesnesis t
· amatu gan laikam sauc mazliet cit
·di ir pajauns v
·rs laipnu seju, bet sp
·d
·g
·m koka
·nista ac
·m un otru reizi jau man atk
·rto:
«Biedri, esiet jel pr
·t
·gi. Ja izdosiet citus, j
·s ap
·
·los, Ja ne, tad no
·aus. Un ne vien no
·aus, bet pirms
·au
·anas t
· apstr
·d
·s, ka l
·gsit n
·vi, ce
·os mezdamies.»
Un, pasmaid
·dams, it k
· st
·st
·tu ko jautri divdom
·gu, vi
·
· piemiedz aci, piemetina pusbals
·:
«Mums t
·di anatomijas speci
·listi, ka zin bez k
·
·d
·
·an
·s, kur visvair
·k s
·p. Piem
·ram, ko j
·s dom
·jat par k
·ju un roku nagu nomauk
·anu, protams, p
·c iepriek
·
·jas m
·rc
·
·anas v
·ro
·
·
·den
·? Tai vajaga b
·t traki s
·p
·gai b
·
·anai, vai ne?»
Es atk
·rtoju, ka front
· nezinu neviena domubiedra, bet tiesnesis pav
·psno:
«Nu, pie
·emsim! Viss jau var b
·t, ka t
·das lietas piemirst
·s. Bet l
·dz r
·tam l
·kojiet gan atcer
·ties katr
· zi
·
·, ja dr
·kstu l
·gt! Ja ne, tad dodu savu godav
·rdu jums r
·tvakar vairs neb
·s, ar ko kas
·ties. Un utainaj
· kamer
· vairs nav joki, ja nav nagu. Protams, tikai l
·dz tam laikam, kad cilv
·ks v
·l nav novests t
·d
· viet
·, kur ie
·auj lodi pakaus
·. Vai ne? Hi, hi, hi!»
Vi
·
· smej, piemiedzis acis, tad zvana, pav
·l sargiem mani aizvest atpaka
·. Un atkal esmu viens, tuk
·a mana sirds un galva, un, dzel
·u stie
·u aizrestots, zilgmo kameras log
· pavasar
·gais debesjums.
Pakac
·jies ar rok
·m, aiz
·eros aiz loga ni
·as apak
·malas, uz
·su br
·di redzu namus, ielu, uz vi
·as retus g
·j
·jus, k
·ds kareivis
·inel
· apst
·jas, skat
·s
·urpu, bet tad man atspr
·k va
·
· rokas, es kr
·tu atpaka
· un divu pirkstu nagi man asin
·s.
Tie s
·p, r
·t s
·p
·s daudz, v
·l daudz vair
·k un tad kaut kur pie Mat
·skapiem man n
·ks no lodes gals.
Ak, kauj
· mirt nav gr
·ti, kad pa
·am
·autene tev rok
·s un asinis sit deni
·os un kr
·t
·s l
·ksmi traku vilni! Un paties
·b
· jau vairs nava nek
· t
·da, kas liktu man tur
·ties pie dz
·v
·bas ar ab
·m rok
·m.
Bet mirt no bendes lodes, mirt sasietam no lodes, kuru varb
·t
·aus izbijusi ielasmeita, pie velna, to gan n
·!
Es ies
·ku skraid
·t, pa kameru galva man deg un domas traucas jucekl
·g
· steig
·, un acis lec no durv
·m pie loga, no lodzi
·a atkal pie durv
·m, jo abas t
·s ir vietas, pa kur
·m iesp
·jams no
·ejienes
·r
· tikt.
Logu sedz biezs stie
·u
·ogs tam netikt cauri, atliek vien
·gi durvis. Kad sargs ienes
·s
·dienu notriekt vi
·u ar d
·ri zem
·, noraut no s
·niem atsl
·gas un naganu, skriet koridor
·, l
·kot tikt l
·dz durv
·m.
Tak koridor
· sargi,
·r
· uz ielas pie durv
·m ar
· ar vi
·iem varb
·t tiktu gal
· , net
·lu no durv
·m sardzes telpas un v
·l nav izgaisis man slimnieka v
·jums, d
·rc
·
·
· nekad neesmu bijis stiprs, un sargi ir drukni v
·ri ar v
·r
·a kakliem.
Tad man ies
·k aukaini jo
·ot sirds, gandr
·z vai st
·jas dva
·a es atceros nupat uz ielas paman
·to kareivi, kur
· apst
·j
·s, pat paskat
·j
·s
·urpu laikam redz
·ja.
Vai rat
·, tas tak bija Mi
·elsons! Nu, k
· tad pazina ar
·, pat c
·la roku sveicienam!
N
·, v
·l viss nava pazaud
·ts, ja
·r
· vecie draugi, un k
·da joda d
·
· gan Mi
·elsons b
·tu skr
·jis
·urp uz R
·gu, ja ne t
·d
·
·, lai m
·
·in
·tu mani izpest
·t?!
Ar k
·diem se
·iem vai asto
·iem veciem karav
·riem tas paveicams ja vi
·i uzsp
·auj briesm
·m un pirmie paman
·s ieg
·zt sardzes telpas logos p
·ris gran
·tas.
Mi
·elsons nebaid
·s ne velna es to redz
·ju i
·ejienes purvos, ir krievi
·u step
·s , uz visu gatavs puika ir mans vecais un m
·
·am piktais draugs!
J
·, bet kur tad vi
·
· lai
·em pal
·gus?! Vecie, jau Slokas purvus izbridu
·ie str
·lnieki, cik to v
·l dz
·vu, palika m
·su vecaj
· pulk
·, kad atn
·c
·m
·urpu un Salam l
·dz. Dundadznieks? Ak, tam ir d
·res k
· kal
·ja veseris, bet liela b
·rna pr
·ts ar vi
·u vien Mi
·elsons neiek
·
·s pie manis, netiks te it nekur.
Tak sav
·dais, no ba
·
·m un no paslepenu cer
·bu prieka austais nemiers mani neatst
·j. Es esmu k
· drudz
·, nevaru norimt, un bezgal
·gi gausi velkas laiks min
·tes liekas stundas.
Ja puikas kaut ko dom
· dar
·t manis lab
·, tas j
·dara v
·l
·onakt r
·t b
·s par v
·lu ... izmoc
·ts es netik
·u tiem l
·dzi... no bendes lodes negrib
·s man mirt.
Atkal es uzraujos l
·dz lodzi
·rest
·m, ar elko
·iem iespie
·os ni
·as sien
·s, l
·koju notur
·ties, piep
·l
·jis visus roku musku
·us, un m
·
·inu nov
·rot ielu skatos, vai kaut kur neredz draugus.
N
·, neredz it nekur t
·lu vairs nav vakars, iel
· mana retu g
·j
·ju, un v
·j
·, kas nesen s
·cis celties, dzen pa bru
·i putek
·u stabus,
·
·kst izk
·rtnes, un nograb no v
·ja br
·zieniem viens un otrs sk
·rda jumts.
V
·ja auri top stipr
·ki, jau k
·
·dami par skarbu auku, un
·r
· gaudo, svelpj,
·
·
·c un d
·rd. Un v
·trai l
·dzi jo
·o un raust
·s
·aub
·s, cer
·b
·s un gaid
·s mana sirds.
Kaut vi
·i n
·ktu
·onakt! Kaut sadab
·tu v
·l tikai trijus vai
·etrus t
·dus pa
·us v
·rus k
· tie pa
·i! R
·t b
·s par v
·lu ar r
·tausmu atn
·ks priek
· manis mokas, un t
·m paka
· l
·ni k
· odze atl
·d
·s manas nomir
·anas laiks.
Jau tum
·s pavisam tik uz r
·ta pusi uzl
·ks m
·ness , un nava zvaig
·
·u, auro gaisi, jumti d
·rd. Un tik liela jau palikusi aukas vara, ka dzird no kaimi
·u nama birstam
·ad un tad lej
· notrauktus k
·rni
·us.
Durv
·s skrap
·
· atsl
·ga, n
·k sargs un atnes
·de
·ainu zupu, pagroz
·s, apk
·rt apskat
·damies un k
· nojauzdams manas nemierpiln
·s, nezin
·m
·s gaidas, tad aiziet viss atkal top kluss. Tik spuldze sarkani un v
·ji gail pie griestiem kameras kaktos no t
·s liekas
·irbam melnsarkanas
·nas.
Atkal es uzraujos l
·dz logam, kar
·jos ni
·
· pusstundu, l
·dz notirpst un atlai
·as va
·
· roku musku
·i.
N
·. Neredz it nek
·. Laikam gan nen
·ks. Diviem tas nav veicams.
Bet varb
·t tom
·r ... tom
·r ...
Es ko
·u zobus,
·
·audzu d
·res, grib
·dams vald
·t savu satraukumu, palikt v
·si mier
·gs, bet tas nav gribassp
·kam paveicams. Un atkal nemier
·g
· steig
· nes mani no viena kamerkakta otr
· k
·jas, aukaini sitas sirds. Un sastindzin
·tas l
·dz gal
·j
·bai visas manas ma
·as, no gribas gro
·iem
·r
· izskr
·jis pr
·ts.
Tad
·
·l
·gais Dievs! tur kaut kas iegrab
·j
·s aiz sienas es to dzird
·ju, par sp
·ti jumtu d
·rdo
·ai un pavasara v
·tras gaudo
·anai!
Atkal es esmu sl
·paj
· loga ni
·
· bet tum
·s viss
·r
·, nek
· nevar saredz
·t. R
·b pa
·a tiesas nama jumti, un aizdom
·go grab
·
·anu nedzird vairs.
Tad atkal vai tur k
·ds tie
·
·m ner
·pjas aug
·up? Bij t
·, it k
· nobirtu z
·bakotu k
·ju traukti apmetuma ka
·
·i.
N
·, n
·, tur
·r
· ir k
·ds nupat auss tv
·ra cauri v
·ja bals
·m
·alco
·u klusu troksni, ar k
·du sl
·d gar grumbu
·ainu m
·ri kareivjm
·telis!
Man aizraujas elpa, rokas k
· krampjos
·
·audz loga ni
·as malas, jo sav
·d
·
·alk
·ana tur
·r
· tagad dzirdama pavisam tuvu, un tad
Tad aiz loga redz par
·d
·mies tums
· b
·lu seju, smaid
· vai naida grimas
· at
·irgtus zobus, loga restes sagr
·bj divas milzu d
·res, un t
·das vis
· zem
· ir tikai vienam tikai vienam.
Dundadznieks, tur
·damies stie
·os, spie
· seju tik cie
·i pie stikla, ka vi
·a deguns paliek kr
·ta balts. Tad viegls piesitiens no
·rpuses ar p
·du garu pirkstu un izspr
·gst viena r
·ts; es
·igli tveru stikla gabalus, lai vi
·i nenobirtu skan
·dami lej
·. Un pa loga caurumu spie
·as iek
·
· Konr
·da seja platu smaidu.
«M
·l
·t, pagaidi drusci
·,» vi
·
· saka, kustin
·dams loga restes, un dzel
·u stie
·i dreb un ce
·as
·r
· j
·k m
·ra mala, ka
·
·i birst.
Ar k
·j
·m Konr
·ds cie
·i laikam nost
·jies uz sienas zimzes cit
·di tas kristu lej
· , restes jau ir
·r
·, paz
·d nakts melnum
·, bet es ar traku skubu lau
·u
·r
· loga stiklus, nesu to skambas lej
·, sakrauju uz gr
·das, lecu atkal aug
·
· un atpaka
·. Un nemaz nemanu, ka pirksti jau melnsarkani un plaukstas asi
·o.
Tad ce
·
· uz
·ru man jau ir va
·
·, bet Konr
·ds kaut ko dara v
·l un tad pa logcaurumu b
·da iek
·
· divk
·rt saliekt
·s restes, pie kur
·m piestiprin
·ts virves gals.
«N
·c
·urp,» vi
·
· mani skubina, «un l
·ko sagriezt t
·s dzelzis krustiski kad ie
·ersies ar galiem sien
·, tad brangi tur
·s, b
·s laba lej
· lai
·an
·s.»
Es daru, k
· dundadznieks m
·c
·ja, un tie
·
·m restes, kuras l
·dz
·im tur
·ju
·as mani cieti, tagad teicami kalpo manas gl
·b
·anas nol
·kam.
Konr
·ds pirmais no
·
·
·c pa virvi lej
·, es lai
·os t
·li
· paka
· tam, un
·trais skr
·jiens man apdedzina plaukstas, bet s
·pes s
·ku man
·t tikai tad, kad saj
·tu zem k
·j
·m zemi.
Konr
·ds k
· b
·rnu mani p
·rce
· p
·ri treli
·s
·tai m
·s liecamies ap nama st
·ri, un tad no sienas atdal
·s, n
·k pretim patum
·s st
·vs ar bisi rok
·s.
«Dar
·ts?» Mi
·elsons, klusi iesmiedamies, noprasa, bet es j
·tu, ka man gr
·
·ojas ce
·i, s
·p rokas, palieku uz k
·j
·m v
·j
·.
Draugi man st
·jas s
·nos,
·em zem rok
·m, un, s
·kot proj
·m iet, dundadznieks prasa Mi
·elsonam:
«Vai sargs itin neko neman
·ja?»
«Man
·ja gan,» ier
·cas
·iekurkalnie
·a balss manim pie galvas,
«Nu un?»
«Nu un!» Mi
·elsons atm
·d
·s. «Palika tur aiz vi
·a st
·ra, un t
· t
·vi
·a bise tagad ir mana!» vi
·
· nor
·c, pakrat
·dams rok
· durk
·oto
·auteni. «Art
·ram ce
·
· labi noder
·s, patronas ar
·.»
M
·s izejam uz paplat
·kas ielas, ko gaismo dzeltens, nespodrs lukturis, bet visur tum
·s, tikai m
·s tr
·s un gais
· v
·ja auri. Un locek
·os man briesm
·gs gurums, bet toties l
·ksma sirds.
Atkal ap ielas st
·ri, un k
· no zemes izaug pret
· patru
·a, gandr
·z ieskriedama mums kr
·t
·s.
«Biedri, uz kurieni?» patru
·vedis mums prasa, mazliet atk
·pdamies atpaka
·, lai var
·tu br
·vi r
·koties ar
·auteni.
«Vedam baltgvardistu,» Mi
·elsons attopas, bet patru
·ve
·a bisei durklis ce
·as pret
· un vi
·am l
·dzi v
·l divi citi.
«Biedri, j
·su dokumentus!»
«
·e!» Konrada milz
·g
· d
·re no
·
·
·c gais
·, k
· veseris
·er patru
·ve
·a j
·ren
·cu un, v
·ram sa
·imstot uz bru
·a, otrs patru
·nieks jau kritis zem
·, Mi
·elsona durk
·a triekts.
Tre
·ais sargs atlec s
·nis, l
·ko raut aizsl
·gu, bet Mi
·elsons ar lielu l
·cienu tam kl
·tu un ar
· tre
·ais patru
·nieks
·imst n
·v
·, durk
·a durts.
Mi
·elsons norauj tuv
·kam kritu
·ajam vi
·a patronsomas, pa
·er v
·l vienu bisi, skarbi teic:
«Un tagad pa fiksam prom!»
M
·s ejam liel
· steig
·, tiekam
·r
· no pils
·tas un apst
·jamies atvilkt elpu maz
· prie
·u sil
·.
Es esmu piekusis bez gala, bet priec
·ga un gai
·a man izliekas
·
· pavasara nakts, kas pilna skrejo
·u putek
·u, v
·ja auru un prie
·u
·
·
·k
·anas.
No noguruma nokaras man rokas, un ar
· draugi ir paliku
·i sav
·di klusi. Pat Konr
·ds, kur
· l
·ko ar kabatlakati
·u apsiet manas sagriezt
·s plaukstas.
«Bet tagad iesim,» es saku, pieceldamies k
·j
·s. «L
·dz gaismai vajadz
·tu tikt labi t
·lu prom no R
·gas.»
«Nu, tad dz
·vo vesels, Art
·r!» dobj
· bals
· teic Mi
·elsons, sniegdams man roku.
«K
·?! Vai tad tu nen
·ksi l
·dzi?!» es p
·rsteigts prasu un j
·tu, ka kaut kas smags tais
·s nom
·kt manas sirds gai
·umu.
«Uz kurieni?» Mi
·elsons strupi atprasa.
«Uz Zieme
·vidzemi tur nav v
·cie
·u, latvie
·i un igau
·i vien karot par Latvijas valsti!» es aizg
·damies saku balss man dreb.
«Es n
·!» v
·l nikn
·ka n
·k atbilde.
«K
·p
·c tad?! Vi
·udien pats sac
·ji: k
·p
·c gan toreiz nerad
·s neviens gudrais, kas teiktu kauties paguru
·iem str
·lniekiem: puikas, latvie
·u zeme lai ir latvie
·u valsts! Tad puik
·m b
·tu jauns karo
·anas spars, vai ne, tu tak t
· teici?»
Mi
·elsons st
·v, rokas
·
·audzis d
·r
·s. R
·ta pus
· nu ir k
·pis virs me
·a galiem m
·nessirpis, un tagad Mi
·elsona seja
·
·ietas miro
·pel
·ka.
«Teicu gan,» vi
·
· dobji atr
·c. «Bet priek
· mums viss tas n
·k par v
·lu. Un p
·d
·jais es negribu b
·t.»
«K
· t
·?» es br
·nos. «Kas par «v
·lu», un kas par «p
·d
·jiem»?»
«Ja neesmu bijis pie t
·s lietas kl
·t no pa
·a gala, tad negribu b
·t p
·d
·jais,» Mi
·elsons atk
·rto ar aiz
·
·augtu kaklu. «Nevaru, nesp
·ju, negribu,» vi
·
· atk
·rto, v
·l sp
·t
·g
·ki sasliedamies, un ac
·s, kur
·s salijusi m
·nesn
·ca, vi
·am gail izmisu
·a niknuma guns,.
«Mi
·elson,» es saku, kod
·dams l
·pas, kakl
· man sak
·pj kaut kas karsts, «par savu zemi nekad nav par v
·lu kar
· iet.»
«To es jau tiku dar
·jis pirms tr
·si gadi,» vi
·
· dve
·.
«Tad saksim tagad karot par pa
·u tautas valsti,» es saku izmisis. «Pats tak v
·l nesen teici, ka tas esot gandr
·z viens un tas pats.»
«N
·, priek
· mums jau par v
·lu,» vi
·
· atk
·rto s
·co
·
· bals
·, kur
· dzird asi
·ainas asaras.
«Mi
·elson, tu aiziesi boj
·, kad sarkanajiem vajadz
·s b
·gt prom no Latvijas,» es m
·
·inu p
·d
·jo reizi, un acis man ir paliku
·as miklas.
«Nu, aizie
·u! Nu, kas par to!» vi
·
· atc
·rt, un es redzu, ka te nekas nav izdar
·ms.
M
·s apkampjamies, kaut kas tam ieg
·rdzu
·ojas kakl
·, un,
·igli laidis mani va
·
·, Mi
·elsons metas kl
·tu Konr
·dam:
«Ardievu,
·ekatausi!»
«Ardievu,
·omi
·!» elso dundadznieks, apsk
·vis Mi
·elsonu sav
·m milz
·gaj
·m rok
·m, un tad m
·s esam vairs tik divi, un r
·tu pus
· sarkans bl
·zmo saules l
·kts.
Konr
·ds
·auj raud
·m va
·u, un mana sirds t
· s
·p, k
· v
·l. nekad s
·p
·jusi no t
·m dien
·m, kad N
·ves sal
· krita t
·vs un T
·re
·purva sniegos Edgars.
Tad es sa
·emos, apliekos Mi
·elsona nomest
·s patronsomas, uzkaru plec
· vienu
·auteni, dodu Konr
·dam otru un saku tam:
«Iesim.»
«Uz kurieni tad, m
·l
·t?» Konr
·ds
·
·auc degunu.
«Uz zieme
·iem mekl
·t Valmieras pulku.»
«Tas jau esot atk
·pies, sakauts,» Konr
·ds izslauka acis.
«Tad iesim pagaid
·m pie za
·ajiem, kaut vai pie pa
·a velna tik prom no
·ejienes,» es saku, un dundadznieks kar plec
·
·auteni un
·
·auk
·damies iet l
·dzi.

X
Tum
·za
·a eg
·u sila vid
· celtas
·etras skuju b
·das un vi
·
·m apk
·rt me
·a aizcirtums.
Krust
·m
·
·
·rs
·m sag
·zti lieli koki nekap
·tiem zariem, lai, sl
·pjoties aiz eg
·u stumbriem, me
·abr
·
·i sp
·tu tur
·ties tik ilgi, kam
·r sarkanajiem apniks pa
·u s
·ktais uzbrukums.
Patlaban tas v
·l nemaz nava s
·cies, un Kal
·js t
· sauc me
·abr
·
·i savu vadoni saka, ka t
·d
· viet
· nel
·d
·
·ot vi
·us mekl
·t ne pats velns.
Varb
·t tam taisn
·ba: priek
· kam gan velns lai l
·stu eg
·u sil
·, ja turpat net
·lu ir neizbrienams Velna purvs? Bet sarkanie gan it k
· taisoties to dar
·t, vismaz m
·su izl
·ki t
· st
·sta, un viens zin
·ja pat tik daudz, ka m
·su aizcirtumu
·turm
·
·anu varot gaid
·t jaunned
·
·, kad atj
·
·ot no P
·avi
·
·m
·urpu vesels sarkano eskadrons.
Patlaban nekas aizdom
·gs nav m
·su sil
· man
·ts, tikai nakt
·s gan var dzird
·t vis
·s me
·a mal
·s, k
· trok
·
·o med
·i un buldur
· rube
·i, kaut ar
· vi
·u k
·zo
·an
·s laiks jau tepat gar
·m.
Konr
·ds saka, tas esot aiz jaun
· kalend
·ra vainas: to ievedot, sajuku
·as daudziem cilv
·kiem galvas, da
·s agr
·k l
·ga z
·ns tad palicis par komunistu, un ar
· rube
·i un med
·i vairs l
·g
· nezinot, kad rubin
·t, kad ne.
Un padies Dievam sliktam vienm
·r n
·k l
·dzi k
·ds labums: un mums
·ad tad pagad
·s katl
· me
·a putnu ga
·a, jo Maldups, vecais kaktumednieks, prot r
·ta ausm
· br
·num labi piel
·kt med
·a gailim, kad tas aizdzied
·jies uz zara, un no Maldupa bises te kr
·t ar
· viens un otrs rubenis.
Aizcirtuma b
·d
·s m
·s redz visus kop
· tikai dienas stund
·s, jo ar
· mums ir vai pavisam sagroz
·jies laika iedal
·jums dienas viet
· iest
·jusies tumsa un gaismas stundas atmijusi nakts.
Nakts mums ir sirojumu laiks, no r
·tausmas l
·dz saules rietam ilgst atp
·tas stundas, un tikai ap nakts vidu mums n
·k pusdienu laiks.
Pusdienu gatavot
·ja un nes
·ja ir Kal
·ja sieva. Vi
·a n
·k pie mums katru nakti, vienalga, vai l
·st vai ne un cik melna ar
· neb
·tu pusnakts stunda.
Par nesamo tai cie
·i nosiets
·densspainis vi
·as m
·ji
·a tikai da
·us kilometrus t
·lu, un
·diens, vie
·
·ai atn
·kot uz aizcirtumu, parasti v
·l ir t
·ri silts.
Tak produkti mums vi
·ai j
·sag
·d
· pa
·iem, nomed
·jot
·ad un tad pa rubenim, pa mednim. K
·dreiz gad
·s aizskriet stobram priek
·
· ar
· za
·im, bet ar to vien nepietiek, un t
·p
·c m
·su iztuk
·ots jau tre
·
· pagasta komitejas pagrabs un neb
·s p
·d
·jais.
J
·, p
·rtika mums j
·sag
·d
· pa
·iem, jo Kal
·js nekad nava bijis tur
·gs v
·rs un citiem no
·ejienes visai t
·lu m
·jas, da
·am pat kilometru
·etrdesmit.

* * *
K
·d
· vakar
·, s
·
·ot skuju b
·d
· un klausoties, k
· koku galus loka agr
·n
· pavasara v
·j
·, Kal
·js man izst
·st
·ja savu d
·ku st
·stu un k
· vi
·
· palicis par za
·o partiz
·ni.
Tepat net
·lu kaimi
·u pagast
· tam esot desmit p
·ravietas zemes, istabi
·a un k
·ts, un istabi
·as otr
· gal
· sm
·de.
Kal
·anas netr
·cis var
·jis glu
·i labi dz
·vot. Bijis 1 zirdzi
·
·, i pusotras govs, p
·rs aitu. Zirgu Kal
·jam no
·
·mu
·i v
·cu zald
·ti. Tiem aizv
·coties, ar
· Kal
·js ies
·kum
· j
·smojis ar daudziem citiem, ka nu gan s
·ksies pavisam cita, jauka, dz
·ve. Gandr
·z vai ticis iek
·
· pagasta komitej
·, bet da
·i komunisti uz
·o tur
·ju
·i piktu pr
·tu Kal
·ja as
·s m
·les d
·
· un ies
·ku
·i uzskat
·t par darba tautas paslepenu ienaidnieku.
Un laikam tie
·i t
·p
·c vi
·u dr
·z p
·c Sve
·u dienas aps
·du
·i lielinieku mili
·i.
Tie aizvedu
·i govi sieva raud
·jusi, bet Kal
·js noskaities un teicis: kas t
· darot vi
·am, darba v
·ram, iztuk
·odams k
·ti, tas esot t
·rais sukinsins:
To dzird
·ju
·i mili
·i, no vi
·iem izzin
·jis komitejas priek
·nieks un Kal
·jam par mutes palai
·anu dr
·z at
·emta p
·c govs v
·l otra gada tele.
Tad pien
·kusi aitu k
·rta. Sieva raud
·jusi, bet Kal
·js smagi p
·tis un s
·cis cil
·t veseri, kaut ar
· nebijis kal
·anas laiks.
P
·c aiti
·
·m norekviz
·ti kartupe
·i, un tad mili
·i iegriezu
·ies atkal Kal
·ja m
·ji
·
· un aizvedu
·i pusc
·ci, noteikdami, ka vair
·k gan nebrauk
·ot
·urpu.
Kal
·jam vairs nek
· neesot, un tagad vi
·
· redzot, ko noz
·m
· darba tautas dusmu m
·rs.
Tak ar
· Kal
·ja m
·rs bijis pilns. Vi
·
· izvilcis no salmu kaudzes tan
· noglab
·tu krievu laika karab
·nu un aizg
·jis me
·
·, sievai teikdams, ka
·im t
· k
· t
· vairs neesot m
·j
·s palik
·ana.
T
·ds apm
·ram bija Kal
·ja dz
·vesst
·sts pirms vi
·a palik
·anas par me
·abr
·li, un tagad ies
·cies otrs.
Pa silu dz
·vojot, dr
·z piesitu
·ies Kal
·jam v
·l citi me
·a gaitu g
·j
·ji. Cits n
·cis, gl
·bdamies no lielinieku sludin
·t
·s kar
· iesauk
·anas, un citam tribun
·ls licis b
·gt sil
·. Vai katram me
·abr
·lim kar
·jusies plec
· bise, un citam atkal bijis kabat
· t
·ds maz
·ks
·aujamais.
T
· radies p
·ris desmit v
·ru lielais za
·o karasp
·ks. Tak vi
·a karav
·riem paliku
·as arvien tuk
·
·kas no m
·j
·m l
·dzpa
·emt
·s maizes kules, cibas k
·uvu
·as jau pavisam vieglas, bet sav
· s
·t
· tikai retais dr
·kst
·jis bez liel
·m raiz
·m r
·d
·ties, lai pa
·ertu uz
·tru roku k
·du j
·ra cisku un atkal ietu atpaka
· uz eglienu. Un me
·abr
·
·u dz
·vei tais
·jies bez visas karo
·anas, t
·pat vien no bada pien
·kt gals.
Tak vi
·u vad
·t
·jam ie
·
·vusies vienk
·r
·a, bet sav
· vienk
·r
·
·b
·
·eni
·la doma, un tas teicis saviem za
·ajiem:
«Komiteju v
·ri saka, ka mantas sakr
·
·ana esot noziegums pret darba tautu un mant
·gajiem notiekot p
·c taisn
·bas, ja vi
·iem at
·em visu vai ar
· lielo da
·u no t
· visa, kas vi
·u sakr
·ts vai, pa jaunai modei sakot, salaup
·ts. Man t
·p
·c liekas, ka neb
·s nek
·ds lielais gr
·ks, ja ar
· m
·s, kam it nek
· vairs nava, l
·kosim
·emt savu da
·u no t
·s mantas, ko sav
·ku
·i jaunie valdnieki.»
T
· norun
·ts un tuv
·kajai pagastkomitejai nakti pienaglots pie durv
·m raksts, ka za
·
· armija to uzaicina 24 stundu laik
· nog
·d
·t uz Garo silu vienu pudu sviesta, otru pudu biezpiena, tikpat daudz c
·kga
·as un desmit kuku
·us maizes. Viss noliekams zem vec
· bi
·u ozola, un raksta beig
·s pazi
·ots, ka priek
·likuma neizpild
·
·anas gad
·jum
· za
·
· armija pret sarkanajiem varasv
·riem patur
·s sev br
·vas rokas un r
·kosies p
·c kara laika likumiem.
Tak varasv
·ri nemaz nedom
·ju
·i
·o r
·kojumu pild
·t. kaut gan uz komitejas namu todien neaizg
·jis viens un otrs, aizbildin
·damies ar p
·k
·
·u saslim
·anu vai cit
·m likst
·m; un n
·kamaj
· vakar
·, kad za
·ie ielenku
·i pagastm
·ju, vi
·
· atradu
·ies iek
·
· tikai dro
·
·kie un sird
·g
·kie komunisti, kas patlaban gudroju
·i, kur
· bur
·ujs b
·
·ot iedro
·in
·jies tiem piedraud
·t tik bezkaun
·g
· mod
· un k
·ds tam par to b
·tu lemjams gals.
Tad piepe
·i aiz nama logiem ies
·ku
·i r
·b
·t
·
·vieni, skan
·dami sabiru
·i iek
·
· logu stikli un varasv
·ri k
· p
·c norunas it visi saklupu
·i s
·
·u telpas aizkr
·sn
· sakraudamies
·up
·; mazliet aizkav
·jies tikai klibais Ka
·oci
·
·, aiz savas slim
·s k
·jas vainas piesteigdamies kl
·tu aizkr
·snei par citiem v
·l
·k un t
·p
·c iesprukdams aiz kr
·sns m
·ra tikai ar miesas priek
·galu.
T
· cita klib
· skrodera un komitejas sekret
·ra miesa palikusi
·rpus
·, un, sajuzdams to apdraud
·tu, Ka
·oci
·
· liel
·s bail
·s tirin
·jis k
·jas, piln
· kakl
· kliegdams, ka kar
· nupat tam esot kl
·t pie mugurgala.
Tad Kal
·js g
·jis iek
·
·, vi
·am l
·dzi v
·l viens otrs me
·a v
·rs, un, sekret
·ru izvelkot aiz k
·j
·m
·r
·, tam pav
·l
·ts uz vietas g
·d
·t komitejas mantu noliktavas atsl
·gas.
T
·s t
·li
· atradu
·
·s; za
·ie pa
·
·mu
·i no
·dam
·, cik var
·ju
·i aiznest, un, proj
·m ejot, noteiku
·i, lai varasv
·ri paliek aizkr
·sn
· l
·dz saules l
·ktam cit
·di tos turpat
·er
·ot n
·ves sods. Un cit
· reiz
· lai pildot
·igl
·k visu, ko liek za
·
· armija.
Tak, noman
·dama, ka
·r
· viss ir klusu un sals jau paliek nepanesams tas l
·dis kl
·tu aizkr
·snei pa iz
·autajiem logiem , komiteja izl
·dusi no pasl
·ptuves lauka jau ap pusnakti. Un t
·li
· s
·kta
·rk
·rt
·ja s
·de, kur
· nolemts, ka kapit
·listu trako
·ana j
·apspie
· ar teroru un pieci tur
·g
·ki pagasta saimnieki j
·
·em cieti un j
·s
·ta uz Gulbeni, kur revolucion
·rais tribun
·ls lemj darba tautas ienaidniekiem taisnu, kaut gan bargu tiesu.
T
· ar
· izdar
·ts, tak divi, briesmas man
·dami, paguvu
·i ieb
·gt sil
· un t
· par diviem v
·riem k
·uvis atkal liel
·ks za
·o karasp
·ks.
Tie tr
·s jau otr
· r
·t
· sa
·emti no milicijas cieti, un v
·l p
·c tre
·
· r
·ta Gulben
· tiem bijis gatavs n
·ves spriedums, kas izpild
·ts ceturt
· dien
· pils park
·, kad nebijis v
·l l
·g
· s
·cies saules l
·kts.
M
·s gu
·am skuju b
·d
·, eg
·u galus gaismo gai
·a apr
·
·saule un Kal
·js v
·l nav beidzis savu garo nost
·stu par sav
·m me
·a dz
·ves d
·k
·m, komiteju v
·ru tramd
·
·anu un uz Gulbeni aizvesto apcietin
·to likteni.
«Da
·us no tiem m
·s esam pasp
·ju
·i atbr
·vot v
·l ce
·
· uz tribun
·lu,» saka Kal
·js, savas varen
·s rokas palicis zem galvas un skat
·damies b
·das aug
·
·, kur cauri eg
·u zaru asumiem lien iek
·
· saules zaigs. «Divus l
·koj
·m gl
·bt v
·l aizvakar. Viens bija jaun
·ks, gandr
·z v
·l z
·ns; otrs vec
·gs v
·rs, kam palikusi m
·j
·s sieva un b
·rnu bars. Kad atbru
·oj
·m mili
·us un teic
·m arest
·tiem k
·tot me
·
·, jaunais aizstiep
·s p
·r gr
·vi proj
·m eglain
· k
· stirna, bet vecais palika ragav
·s.
Onkul, vai tu no priekiem stulbs esi palicis, vai? es vi
·am uzbr
·cu, bet vi
·
· tik pakrat
·ja galvu.
Paldies, d
·li, vi
·
· saka. Lai Dievs jums st
·v kl
·t un pal
·dz, bet man j
·brauc uz Gulbeni.
Tevi tur no
·aus, es ies
·ku jau skaisties. Neviens, kas aizvests turpu, v
·l nav dz
·vs atgriezies atpaka
·. Pat miro
·us tur nelai
·
·r
· aprok turpat, kur nu kur
· nobend
·ts.
Var jau b
·t, vecais nop
·t
·s, ar cimdu izslauc
·dams acis. Bet, ja es tagad b
·gu, mili
·i aizved
·s manu saimnieci. Tak jau b
·rniem viegl
·k izaugt bez t
·va nek
· bez m
·tes. Badu jau nemirs zem
·te pabaros.
Es nosp
·
·vos un g
·ju ar z
·niem proj
·m, bet atbru
·otie mili
·i no jauna traus
·s ragavas.»
«Vai neko neesi par vi
·u dzird
·jis?» es ievaic
·jos, uz mirkli piev
·rdams acis, jo b
·d
· iekl
·du
·ais pavasara saules stars piepe
·i lik
·s ne
·
·l
·gi gai
·s.
«N
·,» Kal
·js atteica. «Bet dro
·i vien tam neb
·s g
·jis lab
·ki par citiem. Kas aizvests Gulben
·, t
· m
·jinieki var vi
·u s
·kt apraud
·t pie laika. St
·sta, ka tur dr
·z b
·
·ot viss pils parks pierakts pilns,»
Atkal m
·s klus
·jam; es dom
·ju pie sevis, k
· gan viss tas beigsies, un piepe
·i dzirdu sev blakus kr
·k
·anu.
Kal
·js ir iemidzis, un vi
·a sej
· tagad izdzisu
·as visas
·irgu
·
·
·pas vi
·
· izskat
·s vec
·ks un mazliet skumj
·.
Es piece
·os, izeju no b
·das un staip
·damies skatos dzidri zilaj
·s pavasara debes
·s.
Me
·s piepl
·dis ar sve
·u smar
·u, saldenr
·gti jau dva
·o piebriedu
·ie b
·rzu pumpuri, caur koku galotn
·m saule lej lejup savu staru zeltu, un nometnes vid
·, viss gaismas apmirdz
·ts, ir ats
·dies uz liel
· akme
·a Maldups, vec
·gais kaktumednieks, ar bisi starp caurumainajiem ce
·galiem un rube
·u gaili pie v
·z
·s ieautaj
·m k
·j
·m.
Tam blakus Konr
·ds notupies pie beigt
· putna un v
·ro vi
·u, sarkano galvu
·
·podams.
«Skat' nu,» vi
·
· saka, pacil
·dams rubeni, «un sak' nu v
·l, ka m
·lest
·ba nav pavisam traka lieta! Neb
·tu tas putni
·
· tik daudz dom
·jis par savas sugas meitie
·iem, b
·tu v
·l laik
· paman
·jis, ka taisies tam at
·emt dz
·v
·bu, un tagadi
· v
·l skrubin
·tu k
·dam b
·rzam pumpurus.»
Maldups nosp
·aujas, r
·kodamies ap savu p
·p
·ti.
«K
· tad, bra
·i
·. No meitie
·iem jau izce
·as viss
·aunums. Putni
·
· dab
· no skrot
·m galu v
·rie
·a cilv
·kam t
· pati trak
· m
·lest
·ba sag
·d
· laul
·bas sakas.»
«Vai «pulksteni»,» Konr
·ds saslienas, putnu nometis, un gor
·damies aiziet uz b
·du nosnausties.
Nesen v
·l b
·rzu stumbru baltumam ar ac
·m bija iesp
·jams izsekot tepat l
·dz pa
·ai virsotnei, jo zarus sedza tikai r
·sganbr
·ni pumpuri un nebij it nevienas lapas.
Bez lap
·m bija ar
· liek
·u bl
·gznas, alk
·
·u puduri, un tikai k
·rklu kr
·mi lik
·s zeltaini, apk
·ru
·ies dzelten
·m ziedu b
·rkst
·m. Zied
·ja ar
· lazdas, un, ejot gar sila malu, muguras un pleci da
·k
·rt k
·uva gai
·i no ziedu putek
·iem.
Tad p
·k
·
·i k
·d
· miglot
· un visai silt
· nakt
·, kur
· smidzin
·ja pas
·ks lietus, bija atrais
·jies pirmais lapu za
·ums.
Tik gai
·s, ka lik
·s bl
·zmojam, un vakarstund
·s me
·a kr
·sla netapa tik a
·i melna ieza
·gana un maiga, pirmo lapu mestas bl
·zmas pilna lik
·s nakts.
Pirmais lapu za
·ums ir maigs un v
·rs bez gala, un no vi
·a n
·k viegla noreibuma arom
·ts, kas samulsina sirdi, jautr
·ks no t
· metas pr
·ts.
«Edz, pui
·i, ar
· b
·rzi tur m
·su kanti!» smaida Kanna, mazais, platais s
·rtvaidzis, kas atkl
·dis uz
·ejieni no piebaldz
·nu puses, bet augum
· nav padevies p
·c turienie
·u izskata vien
·gi p
·c vi
·a smiekliem, zirdziskajiem v
·dersmiekliem var noman
·t, ka tas ir daudzin
·t
·s ezeru un veikalnieku zemes d
·ls.
«K
· t
·?» ieple
· muti garkaklainais Dimants, kam Lejasciema pus
· divi simti p
·ravietu zemes, bet nava diez cik ma
·as un visai k
·trs pr
·ts.
«Nu redzi: m
·s esam za
·ie, un tagad viss me
·s metas za
·
·.»
«K
· tad,» apstiprina Antons, skat
·damies padebe
·u pulkos, kas mums peld p
·r galv
·m, izlikdamies pilni sen neredz
·ta spo
·uma.
«Visa Vidzeme dr
·z paliks za
·a tad sarkanajiem pien
·ks gals.»
«Igau
·iem nupat ejot za
·i,» piemetina Lazda, kam St
·merienes pus
· m
·jas, un no turienes mums nepien
·k ne v
·sts. Tak Lazda apgalvo, ka klus
·s nakt
·s, kad nav lietus, ne v
·ja, vi
·
· dzirdot t
·lu dimd
·
·anu zieme
·pus
·, un gatavs apzv
·r
·t, ka tur lau
·oties uz m
·su pusi igau
·i un vi
·iem l
·dzi Valmieras pulks.
Ar Lazdu vienm
·r str
·das Maldups, kam dzimtene ir Ogresgals: tam savuk
·rt liekas, ka dzird kaujas dun
·
·anu t
·lu dienvidos, kur Daugava, un iekaisis tas l
·ko p
·rliecin
·t Lazdu, ka igau
·i st
·v, kur agr
· pavasar
· st
·v
·ju
·i, bet toties b
·s dr
·z kl
·tu Balo
·a bataljoni, n
·kdami no Kurzemes.
«Stulbs esi palicis, pa me
·u dz
·vodams,» teic Lazda,
·gni nosp
·audamies, «ka nevari vairs iz
·
·irt, kur zieme
·i, kur dienvidi.»
Vi
·i gatavi str
·d
·ties l
·dz vakaram, katrs l
·ko p
·rliecin
·t pretinieku un citus, jo tad pa
·am stipr
·ka paliek tic
·ba, ka dr
·z no sarkanajiem paliks br
·vas vi
·a m
·jas, un, par to dom
·jot, sirds metas viegla, mundr
·ks paliek pr
·ts.

XI
Pa bl
·gznu biezokni, kas aizpild
·jis veco liek
·u, k
·ds liel
· steig
· n
·k uz m
·su pusi. Br
·k
· zari, mana smagu elpo
·anu un piepe
·i no kr
·miem iznirst gai
·a galva, vi
·ai paka
· br
·num plati pieci, un no vi
·iem vien tagad var izt
·l
·m jau paz
·t Kal
·ja augumu.
Tak seja tam p
·rv
·rtusies, pel
·ks k
·uvis vaigu s
·rtums, lupas zilganbaltas.
Vi
·
· n
·k kl
·t, smagi nokr
·t s
·n
·s un skat
·s ac
·s, mums ar izmisu
·u skatu, k
· pal
·dz
·bas mekl
·dams.
«Kas tev vainas?», «Kas ir?», «Vai gad
·jies kas slikts?» m
·s pras
·m, zin
·dami, ka tas g
·jis apciemot savu saimnieci.
Vi
·
· neatbild, tad galva ies
·k liekties lejup, bise kr
·t no rok
·m, bet pirksti velkas d
·r
·s t
·s vi
·am milz
·gi lielas un izskat
·s k
· no musku
·iem un kauliem darin
·ti kal
·jveseri.
«M
·ju atradu tuk
·u kaimi
·i st
·sta, esot apcietin
·ta, aizvedu
·i uz Gulbeni.»
Vi
·
· t
·tad st
·sta par savu sievu zemu noliekusies tam galva, un l
·dz ar vadoni ar
· m
·s topam klusi, un, pieminot Gulbeni, aukst
·ks liekas k
·uvis me
·a gaiss.
Es skatos Kal
·j
· galva vi
·am gandr
·z jau skar ce
·us, nevar
·gi saguru
·i pleci, un liekas, vi
·u pavisam salauz
·jis b
·du svars.
M
·s nesak
·m ne v
·rda visiem paliku
·as dr
·mas sejas, un visi m
·s
·ai mirkl
· atceramies mazi
·o, bet mut
·go un dro
·o Kal
·jsievu, kas gatavoja mums un nesa pusdienas, steigdam
·s
·urpu cauri silam, vienalga, vai lietus vai bija v
·traina un tum
·a nakts.
V
·l liel
·ks liekas k
·uvis nastas smagums, kas spie
· Kal
·ja plecus un tagad liek tiem nodreb
·t.
Vi
·
· c
·n
·s pats ar sevi un savas nelaimes smagumu, kas nospiedis to gandr
·z pie zemes, c
·n
·s klus
·dams no kr
·t
·m nen
·k tam neviena ska
·a, tikai
·ad tad noraust
·s, notr
·c platais v
·r
·a pakausis.
Tad pamaz
·m tas ies
·k slieties taisns atkal br
·num plati metas nupat v
·l saguru
·ie kal
·jpleci, mugura liecas taisna, un beidzot saslienas viss augums: d
·res v
·st
·dams, st
·v m
·su priek
·
· vadonis, plati pl
·tis k
·jas, skat
·s m
·s
·jos caur pieri, acis tam pavisam
·auras, piepl
·du
·as asin
·m, un niknu guni, un no vi
·a visa str
·vo satrakota v
·r
·a sp
·ks. V
·l arvienu tur
·dams mazliet uz priek
·u liektu galvu, vi
·
· metas sav
· b
·d
· un mirkli v
·l
·k jau ir no t
·s
·r
· bisi rok
·, mauzeri aiz jostas, un no pusm
·te
·a kabat
·m redz r
·gojamies
·r
· gran
·tu rokturus.
M
·s, nenogaid
·ju
·i komandu, skrienam p
·c
·auten
·m.
«Uz pagastm
·ju!» smagi izdve
· Kal
·js, mezdamies pirmais prom no nometnes un cauri eg
·u aizcirtumam, un pusteci
·us m
·s bar
· steidzamies vi
·am l
·dzi.
L
·dz pagastnamam, kur
· mitin
·s izpildkomiteja, ir savi desmit kilometri, bet m
·s tos bij
·m nog
·ju
·i gandr
·z stundas laik
·.
Pie pagastm
·jas zieme
·s
·niem pl
·t
·s d
·rzs, kop
· saiedams ar mui
·as parku, un parkam gandr
·z turpat blakus stiep
·s eg
·u sils.
M
·s iek
·uv
·m no me
·a park
·, neman
·dami neviena pa
·a, un liekas, ar
· m
·su atn
·k
·anu nebij redz
·jusi neviena acs.
D
·rza koki nebij nek
·di lielie,
·beles bija v
·l pusplaukum
·, bet gai
·i za
·u lapu pilni bija visi skr
·vera j
·
·og
·ji, ap kuriem d
·ca bites, no vi
·u san
·
·anas lik
·s d
·cam gaiss.
Caur d
·rzu metamies m
·s visi reiz
· piev
·rtaj
· m
·jas log
· par
·d
·j
·s k
·da seja, tad zibe
·
·tri zuda, un logs aizkrita cieti liel
· steig
·, k
· v
·ja rauts.
«M
·jai apk
·rt, kl
·t pie logiem un durv
·m un
·aujiet, ja k
·ds
·r
· m
·ki» Kal
·js ier
·c
·s.
V
·ri pajuka ap
·ku, saplakdami pie sien
·m un visiem
·etriem st
·riem, un tad no jauna ied
·rd
·j
·s Kal
·ja balss:
«Vanag ar Konr
·du man paka
·, j
·s citi palieciet visi, kur katrs likts!»

·auten
·m rok
·s m
·s ar Konr
·du g
·j
·m Kal
·jam kl
·tu, un es redz
·ju, ka tas pakar bisi plec
· un
·em rok
· mauzeri.
Nama durvis vi
·
· atgr
·da ar k
·ju, g
·ja iek
·
·, r
·va n
·kamo durvju rokturi.
Tas palika Kal
·jam rok
·, bet durvis neatv
·r
·s t
·s bija aizsl
·gtas cieti.
«Veriet va
·
· cit
·di j
·s visus paraus velns!»
Klusums. Iek
·
· bija dzirdami
·uksti, bet neviens nen
·ca uz durvju pusi, nem
·
·in
·ja t
·s atsl
·gt va
·
·.
Kal
·js s
·ka k
·pties atpaka
·, ar muguru m
·s abus izb
·d
·ja
·r
· m
·s atspr
·g
·m, t
·s gr
·sti, l
·dz pagastnama trep
·m. Un tad es redz
·ju, k
· Kal
·js izvelk no pusm
·te
·a kabatas metamo gran
·tu.
Vi
·
· pac
·la roku, atv
·z
·j
·s, pats t
·li
· aizplakdams aiz
·ra durvju st
·ra, un dzird
·j
·m, ka pret durvju d
·
·iem, smagi nob
·k
·
·
·dams, atsit
·s kaut kas ciets.
Mirkli v
·l bija klusums. Tad nodun
·ja dobj
· gr
·viens un viss priek
·nams piejuka pilns ar baltu guni.
M
·s ieskr
·j
·m priek
·nam
·. Iek
·as durvju vairs nebij, tikai s
·niskie vi
·u d
·
·i v
·l puskritu
·i tur
·j
·s stenderu v
·rstu
·os, un, k
·pdami p
·ri durvju drup
·m, sag
·j
·m cilv
·ku tuk
·
·, liel
· istab
·.
Uz gr
·das gul
·ja b
·got apg
·zti kr
·sli, un pie logu sienas st
·v
·ja gar
·, pap
·riem nokais
·ts galds. Tam
·
·
·rs
·m p
·ri pludoja melna tintes up
·te, bija apg
·zies ar
· tintes trauks, un vi
·a melnums jau kr
·j
·s uz gr
·das pie galda k
·j
·m.
Pa kreisi bija redzamas otras durvis, un l
·dz ar m
·su so
·u iedimd
·
·anos aiz vi
·
·m noklaudz
·ja vair
·ki
·
·vieni, bet sien
· aiz mums pajuka lo
·u sistas ka
·
·u drumslas, viet
·m k
·uva man
·ms
·ie
·e
·m
·ls, tum
·i sarkans k
· v
·r
·a ga
·a.
M
·s atskat
·j
·mies, tad nokrit
·m ar kr
·t
·m uz gr
·das. Kal
·js laida durv
·s otru rokas gran
·tu, es vi
·ai t
·li
· paka
· tre
·o, un tad m
·s pieplak
·m pie gr
·das kl
·t ar
· ar sej
·m.
Spr
·dziens bija dullino
·i ska
·
·. S
·
·u telpai izbira visas logu r
·tis, un, spr
·dziengaisa sviests, apkrita komitejas galds. No griestiem grab
·dami bira ka
·
·i, un sien
·s tagad k
·uva v
·l vair
·k
·s viet
·s saskat
·mi
·ie
·e
·i.
Durvju viet
· r
·goj
·s
·etrst
·rains caurums, un m
·s iz
·
·v
·m p
·rs reizes uz t
· pusi, t
·pat zem
· gul
·dami.
Tad ce
·amies k
·j
·s un g
·j
·m iek
·
·. Kal
·jam bija rok
· mauzeris, bet mums ar Konr
·du
·au
·anai paceltas bises,
Pie salauz
·to durvju lab
·s stenderes gul
·ja milicis
·auteni rok
·, bet bez galvas, un gr
·das d
·
·os ap t
· galvas vietu pl
·t
·s liels sarkanums.
Pie izdauz
·t
· loga ar
· pa labi bija aug
·p
·dus nokritis b
·rdains un nebru
·ojies v
·rs s
·niski atsviest
·m rok
·m. Sej
· un uz kr
·t
·m tam bija asinis.
K
· lik
·s, vi
·u bija g
·zu
·as no d
·rza puses
·autas m
·s
·jo lodes, b
·rdainim grasoties izl
·kt pa logu.
Pie dibensienas pieplacis, st
·v
·ja pulci
·
· cilv
·ku gais
· sacelt
·m rok
·m, un sejas visiem bija ka
·
·a baltum
·. Uz gr
·das gul
·ja nosviestas
·etras bises, da
·as patrontvertnes un nagana revolveris.
M
·s saskait
·j
·m pavisam septi
·us piecus v
·rus un divas sievietes. Vienai no t
·m bij nedab
·gi kupli brun
·i, un, man ar roku p
·k
·
·i raujot sievieti s
·nis, k
·uva redzams sestais, ce
·os meties v
·rs, kam klab
·ja no bail
·m zobi un, drebot ar
· l
·p
·m,
·
·idr
· kazb
·rdi
·a l
·k
·ja t
·m l
·dzi.
Vienam no v
·riem bija kupla, iesarkana b
·rda, t
·di pa
·i mati un
·auni bail
·gs acu skats.
Kal
·js to sagr
·ba aiz pleca un pier
·va sev cie
·i kl
·t,
Ceturtais g
·steknis, jauns, ar
· sarkanmatains z
·ns, sp
·ji sakust
·j
·s, k
· tais
·damies mesties sarkanb
·rdim talk
·, bet apst
·j
·s turpat, kur bijis, jo tam pret
· c
·l
·s Konr
·da bises stobrs.
«St
·vi r
·ms, smurgul,» vi
·
· noteica, «cit
·di man t
·li
· spr
·gs!»
«Kur tu liki manu sievu?» Kal
·js beidzot izgr
·da, smagi elpodams, un, metot
·tru skatu uz t
· pusi, es redz
·ju, ka jaut
·t
·jam sac
·lu
·
·s gai
·
·s
·sas, zem vi
·
·m
·irgti va
·
· zobi un acis asinssarkanas.
«Es . . . m
·s ...» sarkanb
·rdis l
·koja izdab
·t p
·r l
·p
·m.
«Gulben
· es jau zinu,» Kal
·js atteica t
· viet
· tikko sadzirdami un ar aizsmaku
·u kaklu.
Tad es dzird
·ju griez
·gi
·
·irksto
·u ska
·u un sarkanb
·rdis, Kal
·ja rokas rauts, uzskr
·ja gais
·, ar galvu gandr
·z sniegdams griestus, tad iebr
·kdamies nokrita uz gr
·das, s
·ka
·
·ukst
·t un sar
·v
·s kamol
·:
«Nesit mani nost. .. Kal
·j, m
·
·ais,
·
·l
·gais!»
«Turi muti!» vadonis ier
·c
·s, noliekdamies p
·r vi
·u, un, pac
·lis no jauna k
·j
·s, pier
·va to cie
·i kl
·t pie savas sejas, lab
· roka piegr
·da pie maz
· v
·ra kr
·t
·m mauzeri.
«Es tevi nenosit
·
·u, ja t
·li
· s
·t
·si komitejas v
·rd
· uz Gulbeni zi
·u, ka notikusi p
·rskat
·
·an
·s un mana sieva j
·atlai
· va
·
·,» Kal
·js noteica.
Sarkanb
·rdis pam
·ja ar galvu, acis laizdams lejup uz to pusi, kur pie vi
·a kr
·t
·m bija piespiests mauzerstobra gals.
«Pagaidi tas v
·l nav viss! To rakstu lai ved prom uz Gulbeni tavs d
·ls. Vi
·
· pats lai atved manu sievu
·urpu tu pats paliksi
·
·l
·m un visi citi amatbr
·
·i ar!»
Sarkanb
·rdis pam
·ja atkal, un Kal
·js to palaida va
·
·, iegr
·zdams p
·r
·jo g
·stek
·u pulci
·
·, kur sarkanb
·rdi ap
·
·ra rok
·m un pal
·dz
·ja st
·v
·t k
·j
·s sarkanmatainais z
·ns: vecais, k
· lik
·s, bija kr
·tot izme
·
·
·jis k
·ju un nevar
·ja nost
·ties, nedz iet.
M
·s sadzin
·m g
·stek
·us lielaj
· istab
·, aps
·d
·mies uz kr
·sliem,
·autenes patur
·dami rok
·s, un no d
·rza paaicin
·tie me
·abr
·
·i sav
·ca komitejas v
·ru iero
·us.
Kad bija uzcelts g
·ztais galds, samekl
·ta blankete un izpildkomitejas, z
·mogs, sarkanb
·rdis parakst
·ja Kal
·ja nodikt
·to rakstu Gulbenes tribun
·lam, un vi
·a d
·ls divu m
·s
·jo pavad
·b
· g
·ja zirgu j
·gt.
Kad tas bij gatavs, Kal
·js teica jaunajam milicim:
«Nedom
· tais
·t jokus un uzlaist mums uz kakla Gulbenes komunistus! Bez manas vecenes m
·s t
· k
· t
· proj
·m neiesim, un, ja uz mums no
·ra puses n
·ks jel viens
·
·viens, es tavu t
·vu pak
·r
·u ar pa
·a rok
·m tur pie t
· klo
·a,» Kal
·js pam
·ja ar roku uz podi
·kr
·sns d
·mu vada aizgrie
·amo, kas atrad
·s no zemes liela v
·ra augum
·.
Sarkanmatainais z
·ns saknieba l
·pas, uzmezdams mums
·auni biklu skatu, bet neteica ne v
·rda.
P
·c p
·ris mirk
·iem pagalm
· jau ier
·b
·j
·s rati un pa logu bija redzams, k
· aizjo
·o uz liel
· ce
·a pusi l
·k
·os dz
·ts zirgs.
Apcietin
·tos amatv
·rus Kal
·js pav
·l
·ja sadz
·t atpaka
· dibenistab
·, un iek
·
· par sargiem palika Antons ar Kannu.
Sarkanb
·rdaino izpildkomitejas priek
·nieku vi
·
· negrib
·ja izlaist no ac
·m, kaut gan v
·relis vaid
·ja bez mit
·
·an
·s, glaud
·dams sagr
·sto k
·ju, un ac
·mredzot nesp
·ja b
·gt.
«
·is t
·vi
·
· mums j
·uzmana v
·l modr
·ki k
· uguns,» Kal
·js noteica, «ja vi
·
· tiek va
·
·, tas t
·li
· steigsies dot gulbenie
·iem zi
·u un tad mums sabruks uz kakla vesels karasp
·ks.
«Nieki,» es atbild
·ju, noman
·dams, ka Kal
·jam r
·p vair
·k par visu sievas liktenis, bet vi
·
· to vair
·s piemin
·t. «K
· tad
·is to izdar
·s? M
·s, iedami caur d
·rzu, saraust
·j
·m telefona vadus.»
«Gan izdar
·s, ja tikai paspruks va
·
·! Ja nevar
·s pa dr
·ti pazi
·ot, tad uzklups zirgam mugur
· un puc
·s prom ar zi
·u, ka me
·abr
·
·i paliku
·i pagastnam
· ciemoties.»
«Kur tad es varu b
·gt?» g
·steknis raudul
·gi ierun
·j
·s, uz br
·ti
·u beidzis raud
·t un slimo k
·ju berzt. «Un pie tavas sievas aizve
·anas es ar neesmu vain
·gs: no Gulbenes bij ats
·t
·ta pav
·le
·emt vi
·u ciet m
·s nevar
·j
·m neklaus
·t, kad pav
·l revolucion
·rais tribun
·ls.»
Kal
·js paskat
·j
·s komitejas priek
·niek
· ar smagu, p
·t
·jo
·u skatu.
«Vai nu bija t
·ds raksts, vai nebija, t
· nava mana dar
·
·ana. Bet toties man ir ar tavu roku rakst
·ts sol
·jums, ka pagastkomiteja atst
·s manu sievu mier
· un par to man j
·liek mier
· komitejas v
·ri.»
G
·steknis b
·d
·gi savieba seju un tikai nopl
·t
·ja rokas.
«Vai nu m
·s t
· grib
·j
·m!» vi
·
· nop
·zdamies teica. «Bet gan jau viss b
·s labi. L
·dz vakaram mans d
·ls b
·s ar tavu saimnieci atpaka
·.»
«Tu dom
·?» Kal
·js a
·i ievaic
·j
·s, un skats tam atkal bija k
·uvis p
·t
·jo
·i ass.
«Par to es galvoju,» g
·steknis sac
·ja, jau juzdamies dro
·
·ks, un lik
·s pavisam piemirsis k
·jas s
·p
·
·anu. «Gulbenie
·i tic mums uz v
·rda. Kad m
·s ko rakst
·m, tad tas ir dro
·s!»
«T
·tad tu galvo, ka mana sieva v
·l pievakar
· b
·s te kl
·t?» Kal
·js jaut
·ja, mazliet noliekdamies uz priek
·u un gl
·n
·dams.
«Kad es tev saku!» sarkanb
·rdainais liel
·gi noteica, jau juzdamies pavisam dro
·s. «Tava saimniece var
·s atkal bez b
·du dz
·vot m
·j
·s, un m
·s, tie v
·rie
·i, satiksim k
· br
·
·i.»
Kal
·js atg
·z
·s kr
·sl
· atpaka
·, un ac
·s vi
·am pazib
·ja izsmejo
·a guns.
«M
·j
·s gan mana sieva vairs nepaliks,» vi
·
· pasm
·n
·dams iemin
·j
·s, «un t
·tad satikt, k
· l
·dz
·im m
·s satiku
·i, vairs nav noz
·mes.»
Komitejas priek
·nieks k
·uva nemier
·gs un p
·k
·
·i atkal atcer
·j
·s sas
·pu
·o k
·ju.
Vi
·
· savieb
·s, noliec
·s uz priek
·u seju tam vairs nevar
·ja saredz
·t un ab
·m plaukst
·m aptv
·ra loc
·tavu.
«Vai, k
· s
·p!» vi
·
· ievaid
·j
·s. «K
·p
·c tad vairs satikt nav noz
·mes?»
Kal
·js atkal iesm
·j
·s, un k
· pats no sevis vi
·am s
·ka rok
· staig
·t mauzeris.
«Redzi, es nev
·l
·tos piedz
·vot, ka tavi ze
·
·i manu sievu stiepj pa otram l
·gam uz Gulbeni.»
«Bet es tak nupat teicu, ka ...»
«Nupat tu atzinies, ka esi melojis, par tribun
·la rakstu run
·dams,» Kal
·js r
·m
· bals
· atbild
·ja, un mauzeris tam sakust
·j
·s rok
·.
«Kas par niekiem, es . . .»
«Ja vain
·gs b
·tu tribun
·la raksts, tad tu tik mier
·gi te nes
·d
·tu,» Kal
·js atteica, un ne vairs izsmiekla, bet draudu pilna tagad palika vi
·a balss. «Tas arests ir tava pa
·a gudr
·ba.»
«Vai, mana k
·ja!» komitejas priek
·nieks vaiman
·ja, liekdamies v
·l zem
·k. «Kal
·j, tevim t
·kas jokot... vai, k
· s
·p ...»
Tad vaiman
·t
·js uz
·
·v
·s k
· zibens k
·j
·s, met
·s uz loga pusi, bet, g
·steknim jau g
·
·oties ar galvu un ar plecu loga caurum
·, Kal
·jam rok
· pastiep
·s mauzeris.
Noklaudz
·ja
·
·viens, komitejas priek
·niekam roka atspruka va
·
· no loga r
·mjiem, vi
·
· pats s
·ka gr
·
·oties un tad g
·z
·s atpaka
· pal
·c
·s un nod
·rd
·ja pakau
·a skartais galds.
«Diezin vai tas bija labi dar
·ts?» es iemin
·jos, iedom
·damies Kal
·ja sievu, p
·c kuras bija aizbraucis sarkanmatainais z
·ns.
Kal
·js nolaida gar s
·niem mauzeri un dr
·mi paskat
·j
·s man
·.
«Ko es tur var
·ju dar
·t?» k
· taisnodamies vi
·
· atteica. «Tik p
·k
·
·i met
·s b
·gt, ka rok
·m vairs nevar
·ja pan
·kt. Un, ja m
·s
·autu vi
·am aizman
·ties proj
·m, tad mums visiem tepat b
·tu gals.»
Kal
·js aizsm
·
·
·ja, ats
·dies uz galda st
·ra, un nenov
·rsa vairs acu no loga, pa kuru starp d
·rza kokiem var
·ja saredz
·t Gulbenes lielce
·a baltumu.
Laiks vilk
·s bezgal
·gi gari.
Konr
·ds, ar
·auteni starp ce
·u galiem s
·d
·dams, bija s
·cis klan
·damies snaust. Tad vi
·
· piepe
·i v
·l t
·pat pussnaud
· aplaiz
·ja l
·pas, deguns tam paost
·ja gaisu un beidzot atdar
·j
·s pasarkanas siv
·na acis, kur
·s var
·ja redz
·t zibam bad
·gu mirdzumu.
«M
·l
·
·i,» vi
·
· teica, nor
·dams siekalas, «tavu m
·l
·gu smaku! Te kaut kur tuvum
· cep c
·kas miesu.»
Tie
·
·m ar
· man tagad ies
·ka izlikties, ka kaut kur net
·lu
·urkst pann
·, tauki un pa logiem vai durv
·m pl
·st iek
·
· muti kairino
·ais ga
·as arom
·ts.
Konr
·ds nenociet
·s un g
·ja apskat
·ties, bet neatgriez
·s atpaka
·.
Tad g
·ju l
·kot ar
· es, jo kop
· pusnakts m
·s nebij
·m
·du
·i.
Man ieejot virtuv
·, t
· bija cilv
·ku un d
·mu pilna. Vi
·
· bija sag
·ju
·i gandr
·z visi m
·s
·jie: Lazda r
·koj
·s pie pl
·ts, tur
·dams rok
· lielu pannu, bet citiem bija pirkstos ceptas ga
·as
·
·
·les, taukiem noziestas mutes un ac
·s t
·kami laim
·gs pa
·du
·u
·au
·u gurdenums.
Konr
·ds bij nos
·dies pie virtuves galda ieblakus lielam, pusaizs
·ktam maizes kukulim un ar lielu izceptas ga
·as
·
·
·li rok
·, bet mute tam gremoja t
·d
· steig
·, vaigi bija tik pilni, ka l
·pas nejaud
·ja parun
·t.
Ar ac
·m smaid
·dams, vi
·
· pasniedza man nazi, es nogriezu lielu riecienu, un Lazda, t
·pat neteikdams ne v
·rda, uzmeta ar dak
·i
·u uz manas maizes svilino
·i karstu ga
·as
·
·
·li, uz kuras v
·l l
·k
·ja verdo
·u tauku dzirkstis.
Maldups ar Lazdu, p
·t
·dami komitejas m
·jas kaktus, bija uzg
·ju
·i pagrabu, to atlauzu
·i va
·
·, un l
·dz ar cit
·m lab
·m mant
·m vi
·iem bija kritis rok
·s tikko aizs
·kts pusc
·cis.
Maldups to t
·li
· metis uz pleca, steigdamies pa trep
·m aug
·
·, bet Lazda laidies pusc
·cim un Maldupam teci
·us pa priek
·u, lai kurtu pl
·t
· uguni un samekl
·tu cepamo r
·ku.
M
·s
·dam nesteigdamies, kozdami nost lielus ga
·as kumosus; viens un otrs agr
·k atn
·ku
·ais ir beidzot ticis jau tik t
·lu, ka mutei kl
·tu celta roka sl
·gst atpaka
· ar visu ga
·as
·
·
·li, bet acis k
·
·st pavisam
·auras un ar
· liecina, ka visam, t
·pat
·
·anai, ir savs m
·rs, kam gr
·ti aizk
·
·t gar
·m.
M
·s esam t
· pie
·du
·ies, ka gandr
·z nesp
·jam vairs kust
·ties. Slinkums pat pastiept roku p
·c
·dessstopa, da
·iem v
·l nav noslauc
·tas mutes, citiem acis tais
·s v
·rties cieti, un visus p
·r
·
·musi slinkas laimes saj
·ta.
K
·
·dens virs
· m
·cas miegs, jo nakti visi bij
·m sirot, nostaig
·j
·m kilometrus tr
·sdesmit, bet dienas stundas parasti ir m
·su gul
·
·anas laiks.
Vienu otru redz
·
·v
·jamies; Lazda metis cep
·anai mieru, un ga
·as smar
·as, d
·mu un pl
·ts siltuma pilns piepl
·dis virtuves telpas gaiss.
«T
· neiet!» Maldups staip
·damies nosaka, puslicis mutei priek
·
· savu plato, taukiem aplipu
·o plaukstu. «Citiem ar
· gribas
·st. Kas pierijies, lai las
·s proj
·m un iet main
·t sargus! Te nav nek
·da gul
·
·ana.»
M
·s ce
·amies un ejam, un es pa
·emu priek
· Kal
·ja l
·dzi lielu maizes kanci, kam virs
· liktas divas
·
·
·les vepra liesuma.
Kal
·js s
·d, k
· s
·d
·jis, uz komitejas galda st
·ra, skat
·s loga caurum
·, aiz k
·ra redzama caur koku lapotajiem zariem lielce
·a lenta, un turpat sienmal
·, zem galda pakritis, gu
· sarkanb
·rdainais komitejas priek
·nieks, jau stindzis kluss, un agr
·k pasarkanais pakausis tam tagad k
·uvis zilganmelns, jo kr
·tot zem vi
·a gad
·jies neiz
·uvu
·ais tintes nolijums.
«Kal
·j, atnesu tev
·st.»
«Man negribas,» vi
·
· strupi nosaka, neskat
·damies atpaka
·, un ac
·m nebeidz sekot Gulbenes ce
·a sv
·trai, ko nesp
·j aizsegt d
·rza koki ar savu nesen salapoju
·o za
·umu
Es ats
·
·os vecaj
· viet
· net
·lu no priek
·as durv
·m, tinu tabakkaulu cigareti, un atkal bezgal
·gi gausi velkas laiks.

·r
· nemana ne maz
·k
· v
·ja. D
·rz
· nekustas neviens
·be
·zars, un vien
·g
· v
·l sadzirdam
· ska
·a ir bi
·u sane
·ana
·rk
·
·u kr
·m
·jos un j
·
·ogul
·ju ceros.
Tad beidzot gar
·kas jau pastiepu
·
·s
·be
·
·nas, gais
· mana vakarstundas n
·k
·anu, un piepe
·i Kal
·js ir nol
·cis no galda un n
·k man kl
·t.
«Iesim,» vi
·
· saka, k
·rdams plec
· bisi, un m
·s izejam uz nama trepju k
·p
·m, kur sas
·du
·i citi, s
·kdami k
·rtis sist.
«Konr
·ds paliek man
· viet
·,» vadonis saka sp
·lma
·iem, «un neaizejiet bez zi
·as proj
·m.»
Tad m
·s izejam cauri d
·rzam un zem m
·su z
·bakzol
·m ies
·k
·irkst
·t lielce
·a grants.
M
·s esam nog
·ju
·i p
·ris kilometrus, kad kreis
· ce
·a pus
· s
·k plesties egliena, bet pa labi sasl
·jies gai
·i za
·
· salapojis b
·rzu me
·s.
M
·s ats
·
·amies me
·a mal
·, kur m
·s p
·ri galv
·m aizsedz jaunu alk
·
·u audze, un kaut kur s
·r
·gi un
·
·li zvana v
·lodze.
«B
·s lietus,» Kal
·js ieminas, un roka vi
·am meh
·niski ies
·k darboties ap karab
·na aizsl
·gu.
J
·, tie
·
·m p
·ri eglienai var redz
·t k
·pjam tum
·us padebe
·us, un, par sp
·ti vakarstundai, gaiss liekas tikpat silts k
· dien
·.
K
· nesdams p
·rkonlietus tuvo
·an
·s zi
·u, pa lielce
·virsu aizvirpu
·o putek
·viesul
·tis, tam paka
· otrs, un piepe
·i no debesmalas, kuru aizsegusi egliena, dzird atr
·cam t
·lu p
·rkona d
·rdu.
Kal
·js nemier
·g
·m ac
·m v
·ro debesi. Tad atkal vi
·a skati kav
·jas pie ce
·a lentas, kura aizliecas aiz b
·rzu me
·a st
·ra.
Tad m
·s abi reiz
· esam piec
·lu
·ies k
·j
·s.
Dzirdi ratu r
·b
·
·anu k
·ds brauc uz m
·su pusi , un m
·s lienam cauri alk
·
·u puduriem l
·dz pa
·ai ce
·malai, bet ar
· tur ir saaugu
·i varen biezi kr
·mi un m
·s nevar
·s man
·t nev
·r
·g
·ka brauc
·ja acs.
R
·b
·
·ana n
·k tuv
·k, dzird iesprauslojamies zirgu, un tad no me
·a st
·ra izlien b
·ra galva un tai p
·ri sl
·jies ratu loks.
«Tie pa
·i jau ir,» Kal
·js aizsmacis saka, un vien
· l
·cien
· m
·s esam p
·ri gr
·vim, nost
·jamies uz ce
·a, un tepat jau kl
·t rati, kurus velk put
·s notrenktais zirgs.
Gro
·us tur sarkanmatainais milicis, kam vaigus, degunu un ugunss
·rt
·s uzacis nobaltoju
·i pel
·kbalti lielce
·a putek
·i.
Tam blakus s
·d sagurusi, sag
·
· ietinusies sieva, galvas lakati
·
· tai uzvilkts dzi
·i virs ac
·m.
Kal
·js skrien pie ratiem milicis, m
·s redz
·dams, ir aptur
·jis zirgu , un tad es dzirdu izmisu
·u
·
·ukst
·
·anu.

·
·ukst
·t
·ja ir Kal
·jiene, tai l
·k
· zods un l
·pas, kuras cen
·as kaut ko sac
·t, bet saprotams nav neviens v
·rds.
Kal
·js izce
· sievu no ratiem, tad sa
·em to k
· mazu b
·rnu uz lab
·s rokas un ar kreiso s
·k mierin
·dams gl
·st
·t vi
·as galvu,
«Nu jau viss labi... neraudi, nu jau ir labi,» vi
·
· atk
·rto mazliet drebo
·
· bals
·, un tad vi
·a kreis
· piepe
·i mit
·jusies glaud
·t un, vi
·as b
·d
·ts, atsl
·d raudo
·ajai sievietei uz pleciem putek
·kl
·tais lakati
·
·, atsegdams pieri, kurai p
·ri stiepjas zilgans
·rta, uzt
·kusi
·
·
·pa.
T
·das pa
·as kr
·sas plankums b
·rna d
·res lielum
· redzams zem lab
·s acs.
Kal
·js nolai
· sievu zem
·, sagr
·bj ab
·m rok
·m t
·s plecus un vaic
· ar aiz
·
·augtu kaklu balss tam skan tagad dobji un seja piepe
·i k
·uvusi pel
·kbalta:
«Tevi sita?»
«J
·-a-a,» vaiman
· drebo
·
·s sievietes l
·pas, un v
·l dobj
·ki,
·oreiz jau ar mazliet g
·rdzu
·ojo
·u ska
·u vaic
· Kal
·ja balss:
«Kas?»
«Mi-mili
·i. . , kad negrib
·ju ... proj
·m no m
·su m
·jas,» vi
·a, mazliet apvald
·jusies, m
·
·ina st
·st
·t, un tad atkal tr
·c
·damas l
·k
· vi
·as l
·pas, raust
·s visa seja un v
·rdu viet
· pl
·st asaras,
Kal
·js ir palaidis va
·
· sievas plecus un st
·v, galvu nod
·ris, bet mas
·vais v
·r
·a kakls tam tagad metas s
·rts. Un s
·rta palikusi ar
· vi
·am seja, galvai p
·c mirk
·a atkal ce
·oties uz aug
·u, plaksti
·i tam puspiev
·rti un caur skropst
·m tikko jau
·ama zv
·ro acu guns.
Tad vi
·a acis ies
·k plesties plat
·kas, piepl
·du
·as asin
·m, un
·auni gailo
·ais skats apst
·jas pie jaun
· mili
·a sejas, kas k
·uvusi v
·l balt
·ka par lielce
·a putek
·iem:
«
·is ar
·?»
«J
· ...»
Kal
·jam acis v
·l vair
·k piepl
·st asin
·m, neatraudam
·s no sarkanmatain
· mili
·a, kam tagad ies
·ku
·as dreb
·t rokas.
«K
·p lauk
·,» Kal
·js izdve
· pus
·ukst
·dams, un kaut kas ies
·cis tam kakl
· no jauna g
·rdzu
·ot.
Z
·ns klus
·dams paklausa; gr
·
·odamies vi
·
· izk
·
·ojas no ratiem, tais
·s mesties p
·ri gr
·vim, bet vi
·u aptur g
·rdzu
·ojo
·s r
·ciens:
«St
·t!»
K
· cilpu rautas apst
·jas un nodreb z
·na k
·jas, pak
·audam
·s stipr
·kai gribai, kaut instinkts mudina to laisties skrie
·us.
Kal
·js nesteigdamies no
·em no pleca karab
·nu. Tad noklaudz
·
·viens, izbied
·tais zirgs l
·ko slieties st
·vus, un
·
·vienam atsaucas egliena un b
·rzu birze.
Es savaldu zirgu, Kal
·js ce
· sievu ratos, k
·pj iek
·
· pats,
·em rok
·s gro
·us un nosaka:
«Ej uz pagastnamu un saki m
·s
·jiem, lai piev
·c, kas ir v
·cams, un iet prom uz silu.»
Tad vi
·
· uzc
·rt zirgam ar gro
·u galu zirgs
·
·
·kdams salecas un metas uz priek
·u, Kal
·j rokas griezts, l
·k
·os nogrie
·as no lielce
·a un pa me
·a p
·avu ce
·u; un tad vairs mana tikai ratu grabo
·u, rite
·iem sitoties pret eg
·u sakn
·m, un beidzot beidzas ar
· grab
·
·anas troksnis, viss atkal metas kluss.
Kaut kur no jauna dzird v
·lodzes zvan
·
·anu. M
·ko
·kalni virs eglienas jau paliku
·i pel
·kmelni, un nodun jauns p
·rkona gr
·viens,
·oreiz ne visai t
·ls.
S
·k celties lietus v
·j
·, pa ce
·u aizvirpu
·o putek
·u un sausu lapu stabi; me
·s s
·cis
·
·
·kt, jau nokr
·t viena lietus l
·se, tad otra un tre
·
·, un, sa
·imis ce
·a mala, ar lodes sadrag
·tu galvu gu
· sarkanmatainais milicis.
Es karu. bisi plecos ar stobrgalu uz leju un, uzc
·lis m
·te
·a apkakli, s
·ku steidz
·gi iet uz pagastnama pusi.
S
·k zibe
·ot. V
·ja br
·zieni loka koku galus, un tad ir s
·cis g
·zt lietus, pavasar
·gs un spirdzino
·i v
·ss.

XII
Kal
·jiene neatgriez
·s sav
· me
·a malas m
·ji
·
·, bet v
·r
·ja un cepa turpat v
·ra b
·das priek
·
·, kad satumsa vakars.
Kop
· d
·ku dienas nebij lietus; laiks bija silts un saulains un retumis saman
·ms k
·ds padebesis, k
· balta buru laiva l
·ni sl
·d
·dams gar debesvelves zilumu.
Tak p
·ri m
·su galv
·m s
·ka vilkties kop
· cit
·ds negaiss. T
· tuvo
·anos m
·s nojaut
·m visi ret
·k g
·j
·m sirot, vair
·k tur
·j
·mies kop
·, un nometnei visapk
·rt stiep
·s sargposte
·u loks.
«To joku vi
·i mums gan nepiedos,» teica Maldups, s
·n
·s gul
·dams un it k
· ozdams sve
·u smar
·as pilno me
·a gaisu. Un vi
·a izrun
·tie v
·rdi visiem bija gul
·ju
·i uz m
·les un uz sirds.
Kal
·js klus
·ja, klusi bij
·m ar
· m
·s. Viens otrs bija s
·cis v
·rot eg
·u galotnes, it k
· no aug
·as jau zagtos kl
·t v
·l neredzamas briesmas; un citam skats bij v
·rsts uz bl
·gznu liek
·as pusi: tai cauri stiep
·s gr
·ti brienams staign
·js, bet toties otr
· mal
· s
·k
·s vecu prie
·u sils, kas aizstiep
·s l
·dz pa
·ai Gulbenes lielce
·a malai un bija ne vien ejams, bet ar
· caurj
·jams.
Saule bij p
·ri pusdienai, v
·jaina padevusies diena, un p
·ri
·alco
·ajiem eg
·u galiem g
·ja m
·ko
·u bari, sl
·d
·dami steidz
·g
·k k
· vakar, Un smagi
·
·
·ca prie
·u sils.
«Velns b
·tu par
·vis to v
·ju,» Maldups atkal ierun
·j
·s, «t
· p
·
·, k
· tais
·damies nop
·st vecu par
·du! T
·d
· dien
· gr
·ti kaut ko saman
·t ar aus
·m un acis labi j
·tur va
·
·.»
Vi
·
· run
· par m
·su sargiem, no jauna skat
·s prom uz sila pusi, un ar
· man top nemier
·g
·ks pr
·ts.
Tai pus
· sargu viet
·s nolikti Kanna un Resnais, pavisam neresns un s
·ci
·
· z
·ns, tepat v
·l pusaudzis. Un Kannam ir t
· nelaime, ka, st
·vot posten
·, tam gandr
·z vienm
·r uzn
·k miegs.
Kal
·js, visu laiku gul
·jis aug
·p
·dus, gausi slienas s
·dus, s
·k klaus
·ties m
·su valod
·s un koku
·
·
·k
·an
· un tad met man ar galvu:
«Ej, Vanag, apskaties, k
· vi
·iem kl
·jas!»
Es piece
·os, karu plecos bisi, un Konr
·ds,
·gni nosp
·
·vies, ar
· lec k
·j
·s, bez teik
·anas n
·k l
·dzi.
Caur liek
·u izejot, v
·l sp
·c
·g
·ka liekas prie
·u
·
·
·k
·ana. Nobiru
·i zari. l
·st zem k
·j
·m, no aug
·as b
·k
·
·
·dami ve
·as
·iekuri, un, v
·ja loc
·ts,
·
·pojas un
·alko retais vecu prie
·u sils.
Sargus m
·s atrodam, kur likti, kuplos kadi
·kr
·mos, un Kanna kr
·c v
·l stipr
·k par v
·tru, bet pusaudzis ir noba
·
·jies un pavisam b
·ls.
«Man liekas, tur, uz ce
·a pusi, kaut kas klab jau labu laiku,» vi
·
· klusi teic, un Konr
·ds sper gulo
·ajam piebaldz
·nam ar z
·bakpurnu mugurgal
·:
«Vai celsies, kr
·c
·js t
·ds! Atradis
·sto laiku gul
·t!»
Kanna
·
·
·kdams uz
·aujas s
·dus, skat
·s apk
·rt miegain
·m un pikt
·m ac
·m un at
·urd, no
·
·v
·damies un kas
·dams aiz auss:
«Pats nezinu, k
· biju aizsnaudies! Nek
· jau t
·da nava, tad jau es gan man
·tu, miegs b
·tu prom k
· za
·is.»
«Turi lab
·k muti!» Konr
·ds no
·
·
·cas, viss saliekdamies uz priek
·u, un instinkt
·vi ar
· m
·s citi aizturam uz mirkli elpu un cen
·amies neb
·t augst
·ki par kadi
·kr
·mu augumiem.
Smagi
·
·
·c priedes,
·
·kst
·dami lok
·s v
·jam l
·dzi vecie stumbri, un nek
· nevar saprast satrauktajai dzirdei visu ko nes pret
· v
·ja balss.
«Kaut kas tur atkal ieklab
·j
·s,» pusbals
· teic Resnais
M
·s klaus
·damies izple
·am pat mutes, un tad man Konr
·ds smagi uzliek uz pleca roku, jo ce
·a pus
· nupat zviedza zirgs, tam otrs atsauc
·s un jau dzird tre
·
· zvieg
·anu, un Kanna, kam ir varen asas acis, liek plaukstu uz ac
·m un ilgi skat
·s prom uz to sila pusi, kur stiepjas lielais pasta ce
·
·.
«Saskait
·ju divdesmit j
·tniekus,» vi
·
· nop
·zdamies saka, «bet laikam gan b
·s vair
·k: no
·ejienes jau mana tikai tos, kuri saj
·ju
·i pret
· prie
·u atstarp
·m.»
Konr
·ds paskat
·s man
·, un m
·s abi reiz
· metam acis pa kreisi, kur silam cauri, iedama uz ce
·a pusi, aizstiepjas pasekla, bet diezgan plata leja, visa piekais
·ta kadi
·aud
·u puduriem.
Sapratu
·ies bez v
·rdu, m
·s
·emam bises padus
·s, no
·
·
·cam pa b
·lza
·gano nog
·zes s
·nu lej
· un, sl
·pdamies aiz paeg
·u kr
·miem, s
·kam zagties tuv
·k j
·tniekiem, kurus ir saskat
·ju
·as uz Gulbenes ce
·a br
·num as
·s piebaldz
·na acis.
Glu
·i kl
·t ce
·am m
·s gan netiekam, jo leja beidzas savus simts metrus no t
·. Bet tie
·i
·eit, t
·s gal
·, saaugu
·i br
·num biezi paeg
·u un p
·l
·d
·u ceri, un, vi
·u vid
· st
·vot, m
·s varam dro
·i slieties vis
· augum
·.
Sils te palicis v
·l ret
·ks, priedes milz
·gi lielas, un vi
·as
·
·ir vienu no otras vair
·k so
·u plati atstatumi, kuriem cauri k
· uz delnas redzams Gulbenes ce
·
·.
Uz vi
·a ir saj
·jis vesels eskadrons, maz
·kais, savi septi
·desmit v
·ru karab
·niem plecos, un visiem ir sarkanloku cepures. Tak ies
·kum
· r
·d
·s, ka zirgu vair
·k nek
· j
·tnieku: tie gandr
·z visi nok
·pu
·i zem
· un bezr
·p
·gi ats
·du
·ies ce
·mal
·s. Uz lielce
·a un st
·vus k
·j
·s redz tikai da
·us, un tiem ir pilnas rokas zirgu pavad
·m.
M
·s dzirdam ska
·i jautras valodas, k
·ds ies
·k smieties kladzino
·i brav
·r
·giem smiekliem, otrs izl
·das pa krievu modei, un nekas neliecina, ka tie atj
·ju
·i g
·st
·t me
·abr
·
·us sil
·, kur ar
· vienam otram g
·st
·t
·jam
·odien v
·l var pien
·kt gals.
Ko vi
·i gaida v
·l, k
·p
·c tie nej
·j no lielce
·a un iek
·
· sil
·, nevar saprast. Uz atp
·tu no frontes ejot, nem
·dz me
·
· j
·t, visas frontes no m
·su me
·iem visai t
·lu, un k
·p
·c k
·dam zirgam mugur
· ir man
·ms Kolta lo
·met
·js. «Ak, b
·tu nu mums tagad jel uz p
·ris min
·t
·m t
· ma
·
·na!» r
·c Konr
·ds.
M
·s st
·vam, sabridu
·i paeg
·os, un, kaklus staip
·dami, v
·rojam un gaid
·m, kad atkal sak
·ps zirgos sarkano eskadrons.
«Laikam gaida k
·das zi
·as,» Konr
·ds ie
·urdas no jauna. «Varb
·t izs
·t
·ju
·i jau izl
·kus.» Un m
·s nevi
·us grie
·am galvas s
·niski, atskat
·damies atpaka
·, bet nekur nekas aizdom
·gs nav man
·ms. Tikai br
·k
·
·
·dami ve
·as lejup
·iekuri un prie
·u galus loka pavasara v
·j
·, p
·zdams
·urp no ce
·a puses.
Tad piepe
·i dzird k
·du ska
·i iesaucamies laikam komanda , un j
·tnieki s
·k slieties k
·j
·s,
·alo v
·l arvien, ar
· k
·pdami zirgos.
Tie dal
·s trijos pulci
·os. Abi gal
·jie s
·k so
·os j
·t pa labi un pa kreisi, tre
·ais paliek v
·l uz lielce
·a, bet zirgiem galvas tagad sagrieztas uz m
·su pusi, un t
·m p
·ri man
·mi sarkanie cepurloki, viens otrs rok
· tur
·ts karab
·ns.
«Laikam l
·kos ap
·emt m
·su midzeni no s
·niem?» Konr
·ds vaic
·jo
·i ieminas un paskat
·s man sej
·.
«Laikam gan,» es atsaku, ac
·m pavad
·dams j
·tnieku pulci
·u, kas aizj
·jis pa labi un patlaban tais
·s griezt zirgus sil
·.
M
·s teci
·us un sal
·ku
·i s
·kam steigties prom pa kadi
·leju. J
·tnieki dr
·z gaist no m
·su ac
·m, un tad m
·s skrienam jau, cik jaudas, un sav
· steig
· gandr
·z aizsteidzamies gar
·m paeg
·u kr
·mam, kur
· s
·d m
·s
·jo sargpostenis.
«Vai, n
·k!» Kanna iesaucas,
·audamies k
·j
·s. M
·s pam
·jam ar galv
·m, un tagad mums aiz muguras jau l
·k
·o divi b
·lais pusaudzis skrien piebaldz
·nam l
·dzi.
M
·s iedr
·
·amies bl
·gznu liek
·
· t
·d
· steig
·, ka Resnais, grib
·dams tikt mums ieblakus vai gar
·m, piemirst liek
·as d
·kstis, stieg un kl
·p; un, z
·nam atkal tiekot k
·j
·s, tam melnas k
·uvu
·as no d
·
·
·m rokas, notrieptas kr
·tis un sej
· vairs redz tikai plati plesto acu baltumus.
«Ko skrien k
· negudrs nost no tekas!» vi
·am uz
·
·
·c piebaldz
·ns, bet tagad m
·s jau esam liek
·ai cauri, dr
·
·am iek
·
· nometn
·, kur, pamanot m
·su skr
·jienu, visiem satrauktas sejas un rok
·s
·autenes.
«Nu? Kas ir?» Kal
·js prasa, un es aizelsies tam st
·stu, ka sarkano eskadrons m
·s tiecas ap
·emt no abiem s
·niem un no sila puses.
Kal
·js ir v
·rs bez bai
·u. Tak, redzot tuvojamies kauju, vi
·am uz mirkli pazib sej
· nezin
·
·anas apmulsums, ko t
·li
· atkal aizsedz dusmas.
Vi
·
· sagr
·bj mani aiz pleca, parauj s
·nis, klusi prasa, smagi dva
·odams:
«Tu ilg
·k biji kar
·, saki kas man j
·dara?»
Es metu
·iglu skatu prom uz liek
·as pusi, tad lieku ac
·m p
·rskriet eg
·u aizcirtumu un atbildu v
·l klus
·ki:
«Liek
·ai p
·ri tie tik dr
·z netiks visiem m
·s
·jiem j
·turas pie aizcirtuma. Bl
·gznu pus
· lai st
·v un v
·ro Kanna vi
·am as
·kas k
· citiem acis.»
«Labi! Un, l
·dzko man
·sim tos j
·jam aizcirtumam kl
·tu, t
·li
· j
·
·auj zalve, vai ne?»
«J
·
·us tie jau neuzbruks, ies t
·pat k
·j
·m, aiz kokiem sl
·pdamies,» es atsaku, bet Kal
·jam acis jau paliku
·as pavisam sarkanas un zem saspurot
·m
·s
·m zobu
·irgums r
·d
·s nikni balts.
«J
·
·us vai k
·j
·m tas vienalga! Tagad m
·s vi
·iem par
·d
·sim, k
· za
·ie prot
·aut!»
Eg
·u me
·a dzi
·umos jau mana tikko nojau
·amu k
·adu, dzird l
·stam sausus zarus zem daudz
·m k
·j
·m, zaru br
·k
·
·
·
·ana n
·k tuv
·k, un m
·s, gul
·dami aiz g
·zto eg
·u stumbriem un tur
·dami rok
·s bises, ce
·am galvas, lai ac
·m man
·tu, cik tuvu kl
·t pien
·cis ienaidnieks.
Jau mana
·iglus za
·pel
·kus augumus, kas virz
·s
·urpu, sl
·pdamies aiz egl
·m, un piepe
·i gar deni
·iem man aizspindz lode, un no
·
·viena atbalss atdz
·vojas sils.
«Ne
·aut, kam
·r nav pien
·ku
·i tuv
·k!» pusbals
· teic Kal
·js, bet pats svie
· karab
·nu kl
·t pie vaiga,
·auj un t
·li
· p
·c tam mana uzbruc
·ju pus
· s
·pju iekliedzienu, s
·k l
·d
·ties d
·rdo
·a un brav
·rpilna balss:
«Nol
·p
·tie baltgvardisti! M
·s j
·s pak
·rsim tepat pie eg
·u zariem t
·dus dra
·
·us nemaz nav v
·rts vest prom uz ,..»
Bise Kal
·jam skrien atkal kl
·tu vaigam, un p
·c otra vi
·as
·
·viena, k
· ar cirvi pu
·u cirsta, p
·rtr
·kst lielman
·g
· balss. Bet t
·li
· vi
·as viet
· liekas ieklaudzamies me
·
· pussimts neredzamu
·aute
·u. No zalves atbalss nol
·gojas mums virs galv
·m eg
·u zari, bet aizcirtuma kokos
·ur tur mana sausu klakst
·
·anu, viet
·m jau notrauktas redz saus
·s aizcirtuma skujas. Lazda, man blakus gul
·dams, piepe
·i k
·uvis b
·lu seju un sauc, vi
·am esot laikam caur
·autas kr
·tis.
«Viens maz
·k,» nor
·c Konr
·ds, paskat
·jies atpaka
·, un atkal kl
·p aiz egles stumbra. M
·s
·aujam reizi p
·c reizes, bet m
·su
·
·vienbl
·k
·
·i tagad vairs gandr
·z nava sadzirdami: klaudz, d
·rd un skan no uzbruc
·ju
·auten
·m it visas me
·a malas, un piepe
·i aiz muguras, k
· r
·d
·s, otr
· liek
·as mal
·, s
·k str
·d
·t lo
·met
·js.
«Velna b
·
·ana,» iekliedz man aus
· Konr
·ds, «nupat laikam b
·sim brenn
·!» Un, paskat
·jies uz otra pusi, kur
·auj Kal
·js, es redzu, ka ar
· vi
·
· veras
·urpu, cie
·i sakniebis l
·pas, un pusaudzim Resnajam, kas gu
· aiz vi
·a, l
·k
· zods.
«Ble
·is vi
·i tikai grib m
·s iebaid
·t,
·auj p
·ri galv
·m; ar lo
·metu tak nevar
·aut, ja sav
·jie ir otr
· pus
· un tik tuvu,» es cen
·os sevi p
·rliecin
·t, bet visiem metas b
·las sejas, da
·i nev
·ro vairs me
·a pusi, ieplaku
·i s
·n
·s un blenzdami atpaka
· uz prie
·u, silu, kur tark
· lo
·met
·js.
Kal
·js nolai
· karab
·nu un metas mums kl
·t apjucis. Vi
·
· smagi dva
·o, un, ac
·m kl
·stot pa s
·n
·m prom uz b
·du pusi, kur gu
·, pasl
·pusies aiz resna celma, vi
·a saimniece, tam sametas pavisam s
·r
·gs vaigs.
Konr
·ds atkal ce
· galvu, v
·ro sakaltu
·
·s aizcirtuma eg
·u skujas un tad paskat
·s nenolaisto koku galos, kurus
·
·po un loka sausais pavasara v
·j
·.
Tad vi
·
· pagrie
·as pret mums, b
·
· kabat
· roku un sm
·n
·dams izvelk s
·rkoci
·u kast
·ti.
«V
·j
· p
·
· no sila puses!» vi
·
· sauc, cenzdamies p
·rkliegt uzbruc
·ju
·aud
·
·anas troksni, kas pie
·emas niknum
·. «Laid
·sim vi
·iem pret
· uguni!»
Kal
·jam no jauna ies
·k gail
·t acis; vi
·
· pasmaida un m
·j ar galvu, atsaukdamies Konr
·dam:
«Tu kurini no vi
·a st
·ra, es tepat, un Vanags lai jo
· prom pa kreisi!»
Es lecu k
·j
·s, puspieliecies s
·ku skriet uz aizcirtuma kreiso galu, kas nobeidzas pie bl
·gznu liek
·as; koku stumbros klukst
·damas sitas lodes, un, vi
·u notraukts, lejup kr
·t p
·c zara zars.
Tad es jau esmu aizcirtuma vi
·
· gal
·, rauju lauk
· s
·rkoci
·us, ploku kl
·t pie br
·nsarkan
·m skujam un vi
·as ies
·k laiz
·t s
·rkoci
·u guns.
Paskatos atpaka
·, kur s
·n
·s sakritu
·i mani biedri, Konr
·ds, ce
·os nometies, cen
·as uzp
·st liel
·ku pa
·a kurto guni, bet aizcirtuma vid
· pret
· Kal
·jam jau sprakst un gaudo liesmu m
·les un, v
·ja rauti, skrien uz uzbruc
·ju pusi baltu d
·mu mutu
·i.
Es noliecos pie savas uguns, p
·
·u to, cik sp
·ka, un jau s
·k ska
·
·k spr
·g
·t liesmu r
·t
·s sakaltu
·
·s skujas, uz me
·a pusi loc
·dam
·s dodas d
·mu
·alts.
Aug
·tri lielas liesmu m
·les, jautri spr
·g
·damas, lec pa zaru galiem, un t
·s uz
·er, rauj un dzen t
·l
·k sausais pavasara v
·j
· maz
· s
·rkoci
·u gunti
·a jau p
·rv
·r
·as par liesmu auku.
No vi
·as svelmes dz
·ts, es velkos atpaka
· uz liek
·as pusi un, berz
·dams no d
·miem asarain
·s acis, manu, ka uguns m
·les s
·k jau lo
·
·
·t pa me
·a egl
·m, tum
·ais koku za
·ums
·tri paz
·d d
·mu padebe
·os, d
·mi aizsedz visu, bet pa kreisi, aizcirtuma vid
·, kur k
·ris guni Kal
·js, liesmas sniedzas jau l
·dz me
·a galiem un arvienu t
·l
·k iek
·
· eglien
· un pret
· uzbruc
·jiem lau
·as gaudodams un kr
·kdams me
·a ugunsgr
·ks.
V
·l t
·l
·k, kur ir skr
·jis Konr
·ds, ar
· mana pie
·emamies liesmu trako
·anu, un aizcirtums jau viss deg sprakst
·dams, uz me
·a pusi g
·
·as dzeltensarkana uguns j
·ra,
Ap mums viss pilns ugunstveices, un, vi
·as dz
·ti, m
·s k
·pjamies t
·l
·k, tuvojamies bl
·gznu liek
·ai, kuras otr
· pus
· tagad beidzis klab
·t lielinieku lo
·met
·js.
Resnim ir lodes aizskarts rokas dilbs, Maldupam viegli asi
·o vaigs, un Konr
·ds, Antonam piepal
·dzot, aiznes liek
·as mal
· Lazdu, kam s
·ni smagi sa
·auti un nejaud
· vairs paiet k
·jas.
Vairs nedzird pretinieka pus
·
·
·vienklaudzienus. Kr
·kdama lec prom uz vi
·u pusi, g
·
·as virs
· vi
·u
·
·d
·m m
·su laist
· uguns, un tepat l
·dz zemei aizviju
·ies d
·mu l
·
·i, nekas vairs nav
·ai me
·
· l
·g
· redzams, un m
·s man
·m visi, ka b
·sim gl
·bti.
No k
·rklu ceriem, kuros ar
· sa
·
·ru
·ies d
·mu loki, izlien pret
· Kanna, br
·din
·dams krata gais
· celto roku un saka:
A«Pa labi neejiet tur visu laiku
·
·va vi
·u ma
·
·na!»
Kal
·js, kam pie lab
·s rokas pie
·
·rusies nobied
·t
· sieva, tur kreis
· karab
·nu, ar to pam
·j pa kreisi, un m
·s pielieku
·ies ejam turpu, sl
·pdamies aiz bl
·gznu puduriem.
Pa labi noman
·mas prie
·u sila egles, pa kreisi tiecas ap
·emt visu eg
·u me
·u gaudojo
·
· liesmu auka, un m
·s ejam arvien t
·l
·k no vi
·as prom, zagdamies starp liek
·as kr
·miem. Pretinieks nekur vairs nav man
·ms, un mums jau s
·k smaid
·t sejas.
Jau mums aiz muguras un ies
·nis ir palikusi liesmu j
·ra, ret
·ki un iezilgani paliek d
·mu l
·
·i, bet ret
·ki ir paliku
·i ar
· bl
·gzn
·ju un k
·rklu ceri,
·s
·ka plok liek
·as z
·le, un, tai beidzoties, priek
·
· saskat
·mas baltu b
·rzu audzes,
Tikt iek
·
· b
·rzain
·, tikt prom no prie
·u me
·a tuvuma un t
·li
·, t
·li
· neb
·s redzams sils pa kreisi.
Tad kaut kas iebrik
·
·as mums visai tuvu instinkt
·vi plokam m
·s pie zemes, un turpat, no da
·u desmit so
·u att
·luma
·auta, noklaudz sausa zalve, un virs m
·su galv
·m p
·auj un kap
· koku zarus lo
·u
·alts.
M
·s steig
·
·aujam pret
· vienu zalvi, otru, tre
·u. Tagad vi
·iem vajaga b
·t ar
· noplaku
·iem zem
·, un m
·s uzreiz lecam k
·j
·s, skrienam, cik tik jaud
· k
·jas, jau ap mums s
·k zib
·t baltie b
·rzu stumbri; un Konr
·ds, l
·k
·odams man priek
·
·, l
·d
·damies pasitas s
·nis, zve
· ar laidi tuv
·kajam b
·rza stumbram un, no t
· atdal
·jies, sa
·imst zem
· za
·ganpel
·ks
·ermenis.
Pa kreisi t
·li
· nobl
·k
· Maldupa divstobrene, pa labi iz
·auj Kal
·js, tam paka
· es, k
·ds m
·su priek
·
· g
·
·as atkal, jau dzird br
·k
·am zarus, kurus m
·da aizb
·go
·as k
·jas, un ce
·
· mums atkal br
·vs.
M
·s ejam klus
·dami, tiekam me
·a ce
·am p
·ri; otr
· pus
· redz up
·ti, ap kuru ple
·as p
·avas, un p
·avu otr
· mal
· atkal ce
·as melnza
·
· eg
·u sils.
Ce
·mal
· gaus
·ka mums paliek gaita. Atkal sasprindzin
·s nervi, acis paliek p
·t
·jo
·i asas, lai v
·rotu, vai nava man
·ms kas aizdom
·gs.
N
·, neredz neko t
·du: tuk
·s ir ce
·
·, neviena nava me
·a p
·av
·s, un tikai, pat
·lu aiz mums, kur paliek aizcirtums, dzird gaudojo
·u kr
·k
·anu.
M
·s s
·kam doties proj
·m uz upes pusi, lai tiktu iek
·
· otras malas sil
·, kad Kal
·js atkal apst
·jas, sauc mani kl
·t un saka, pa kreisi r
·d
·dams:
«Ej te gar me
·malu un l
·ko izp
·t
·t, ko dara sarkanie. M
·s citi b
·sim vi
·
· sil
·, un p
·avmalas tuvum
· paliks tevi gaid
·t Konr
·ds nenomaldies tikai pats.»
Es spie
·u bisi padus
· un s
·ku iet, tur
·damies gar ce
·malu.
Ce
·
· ies
·k liekties me
·
·. Pa labi paliek p
·avas, un, atskat
·damies uz t
·m, es redzu m
·s
·jos, kas, brizdami pa z
·li cits aiz cita, jau pien
·ku
·i kl
·t pie up
·tes, citi lec tai p
·ri, kal
·jiene brien v
·ram paka
·.
Tad vi
·i jau ir tepat kl
·t pie otras malas sila, saiet me
·
·, un es cen
·os iel
·got ar ac
·m vietu, kur
· pazudu
·i biedru augumi.
Up
·tes krasti ce
·as arvienu augst
·ki, un tagad vi
·a jau
·alko dzi
·i lej
·. Me
·s vi
·
· kr
·t pa st
·vu krauju, un turpat pie man
·m k
·j
·m no lejas ce
·as v
·ja neaizskartas p
·l
·d
·u un alk
·
·u galotnes.
Ar b
·rziem atkal ies
·ku
·as jaukties vecas, s
·nu b
·rd
·m apaugu
·as egles, pa kreisi atkal mana t
·lu kr
·k
·anu, un n
·s
·s iesitas no jauna degumsmaka.
Es grie
·os vi
·ai iepretim un eju dzi
·
·k me
·
·. Z
·baki s
·k iegrimt s
·nu za
·ganum
·, retumis zem k
·j
·m sal
·st pasauss zars; un tagad ir jau nojau
·amas gais
· pazilganas, retas d
·makas, kas atkl
·du
·as ugunij pa priek
·u, l
·dzi nesdamas smac
·jo
·u s
·rumu.
V
·j
· loka me
·a galus, un t
· auriem cauri ma
·a spr
·g
·
·anu; d
·makas s
·k sabiez
·t un metas baltas, viet
·m jau aizsegdamas skuju za
·umu.
Tad, pasperot v
·l t
·l
·k da
·us desmit so
·us, top jau saskat
·mas iesarkanas liesmu m
·les, pretim sitas dullino
·i karsta tveice un svelmains ir palicis me
·a gaiss, pilns vi
·
·ojo
·u, baltu d
·mu mutu
·u. Tiem cauri lido dzirkste
·kl
·pji, aiz
·erdami v
·l uguns neaizskart
·s eg
·u skujas, un pla
·
·ks arvien ple
·as me
·a ugunsgr
·ks.
Es eju prom uz upes pusi, bet, liekas, esmu pazaud
·jis
·sto virzienu.
Dr
·z vajadz
·ja jau b
·t kraujai, bet v
·l un v
·l arvienu nevar dzird
·t
·dens
·alk
·anu. S
·nains un tum
·s ap mani ple
·as vecu eg
·u me
·s, un cauri vi
·u galiem nevar nojaust, kur
· pus
· saule, tikko mana debesu zilumu.
Apmulsis skatos apk
·rt uguns trako
·anas atbalsi var just pa kreisi t
·tad pa labi j
·b
·t up
·tei, bet vi
·as nav un nav.
Ce
·u man krusto me
·inieku ce
·
·, viss nobiris skuj
·m. Aiz t
· caur eg
·u stumbru atstarp
·m man
·ms izcirtums, un, tiekot vi
·a mal
·, atkal redzamas top debesis, pa kur
·m a
·i jo
·o m
·ko
·kalni, un eg
·u galus purina un loka pavasara v
·j
·.
Apdrupu
·u celmu starp
· melno sakaltu
·u zaru gr
·das,
·ur tur ir paliku
·i proj
·m neaizvesti un tr
·d
·t ies
·ku
·i ba
·
·i, un es svilpodams lecu vi
·iem p
·ri.
Tepat jau esmu otr
· izcirtuma mal
·, kad piepe
·i pa kreisi noklaudz
·
·viens un turpat pie k
·j
·m p
·rl
·st lodes drag
·ts egles zars.
«St
·t!»
Es aizkritu aiz tuv
·k
· celma, bise man no pleca nost, kl
·t pie vaiga un lab
· acs p
·r t
·m
·kli jau v
·ro me
·malu; no kuras
·auts un saukts.
Atkal tur klaudz
·
·vienatbalss aizkl
·st me
·
· , un es manu eg
·u stumbru starp
· trijus za
·ganiepel
·kus st
·vus. Ceturtais aizst
·jies aiz resna b
·rza, bet blakus stumbra baltumam ir man
·ma sarkana cepurloka mala, uz kuras pusi t
·li
· liecas manas bises gals.
Es
·auju, ilgi, net
·m
·dams, un zibe
·
·tri paz
·d cepurloka sarkanums, dzird ievaidamies; un t
·li
· atkal nor
·b
·
·vieni un man pret vaigu atsitas celma mizas gabals, pretinieka lodes rauts.
Tepat pa labi, so
·us divdesmit, ne t
·l
·k, ce
·as tum
·za
·ganas egles. Me
·s man m
·j un vilina ar savu pagl
·bjo
·o
·nu, un tagad es gu
·u zem
· ar bisi pie vaiga, netieku t
·l
·k; p
·c br
·ti
·a jau g
·st
·t
·ji aizsprostos man ce
·u.
Es
·auju v
·lreiz, t
·m
·dams uz aizcirtuma malas koku pusi, kur pazudu
·i man
·m ac
·m pretinieku augumi, bet acs v
·r
·as atkal ies
·nis, skats proj
·m kl
·st uz vilino
·o eg
·u pusi. Dusmas
·
·audz man kaklu, zobi ko
·as l
·p
·s,
Pie velna vi
·us visus! Ko es tiem dar
·jis, ka vi
·i mani neliek mier
·? Da
·s starp tiem varb
·t izkarojies tan
·s pa
·
·s kauj
·s, vi
·
·jo un manu k
·ju izbrists T
·re
·purvs!
Starp me
·malu, ko dr
·z var aizsniegt vaj
·t
·ji, steigdamies no viena eg
·u stumbra pie otra, un mani saskat
·ms tikai rets akmens, net
·sts ba
·
·is, un tad es p
·k
·
·i
·aujos k
·j
·s, vien
· pastiepien
· esmu nojo
·ojis tepat desmit metrus, kl
·pu aiz jauna celma, un ir pats p
·d
·jais laiks.
Turpat pie maniem s
·niem nopute
·o lo
·u traukta zeme; pretinieki ir iz
·
·vu
·i gandr
·z reiz
· un tiecas aizsteigties man priek
·
· starp kokiem jau zib vi
·u augumi.
Es sako
·u zobus, gr
·
·u bis
· jaunu patrontvertni un
·auju vienu un otru reizi.
Viens g
·
·as l
·cien
·, otrs aizstreipu
·o atmuguriski, un sird
· man s
·k k
·s
·t
·auni
·irdz
·gs prieks, bet acis cen
·as urbties cauri me
·a malas kr
·sl
·bai, lai man
·tu, kur palicis tre
·ais pretinieks.
N
·, laikam b
·s jau aizb
·dzis! Tas nekur nava man
·ms, un es atkal uzlecu k
·j
·s, skrienu pie jauna celma, esmu ticis gandr
·z kl
·tu me
·malai jau mana eg
·u
·nu.
Es k
·
·stu jau pavisam dro
·s, ce
·os k
·j
·s, eju iek
·
· eglien
·, un atkal man smags un sp
·c
·gs trieciens aizskar kreiso plecu un
·autene gandr
·z izkr
·t no rok
·m.
Velns lai parauj! Roka man p
·k
·
·i palikusi sl
·bana un reiz
· smaga. Es aizk
·le
·oju aiz eg
·u stumbra, l
·koju ar labo taust
·t triecienvietu, un man pirksti sametas mikli, plecs k
·uvis smags bez gala, un gar vi
·u pl
·st asinis un slapina man piedurkni.
Tad atlai
·os uz tr
·d
·ju
·a celma, lieku
·auteni starp ce
·galiem un m
·
·inu ar lab
·s rokas pirkstiem uzman
·gi taust
·t plecu, kas karsts un piepampis.
Musku
·i
·
·ietas pamiru
·i, bet kauls ir vesels; plecu pakustinot, kaut smeldz, tak tom
·r kustas vi
·a m
·tis, un asinis s
·k maz
·k tec
·t, beidzot nepl
·st vairs.
Es piece
·os un eju, ar labo vilkdams l
·dzi
·auteni, br
·
·iem atbalst
·damies uz t
·s k
· v
·zdas. Neparko es negribu vi
·u pamest, kaut gan apzinos, ka ar vienu pa
·u roku nava iesp
·jams
·aut.
Me
·s atkal metas ret
·ks. Caur eg
·u atstarp
·m redz klajumu, un, izejot t
· mal
·, man
·mas pakalnainas gan
·bas ar kadi
·puduriem, neliel
·m eglien
·m un ret
·m birz
·m, un vi
·
·m otr
· pus
· atkal stiepjas sils.
Pa labi aiz b
·rzu birzes var dzird
·t aitu bl
·
·anu, dzird jaunu sku
·a balsi dziedam: «Aiz up
·tes es izaugu,» un, pa
·am nemanot, es esmu ies
·cis iet turp.
V
·l mani
·
·ir no birzes desmit so
·u, kad piepe
·i instinkts liek atskat
·ties atpaka
·.
No me
·a st
·ra, aiz kura saman
·ms m
·ju ce
·
·, nupat j
·j
·r
· pulci
·
· j
·tnieku.
Tagad vi
·i aptur zirgus, s
·k skat
·ties uz manu pusi, zirgu galvas grie
·as
·urpu; j
·tnieki lai
· rik
·os un tad l
·k
·os, zeme ies
·k dimd
·t.
Vien
· stiepien
· esmu birzei cauri, un tad jau veras noras mala, kur
· sag
·lu
·as gremo govis; vi
·u gan
·t
·jai aptr
·kst dziesma, mani ieraugot, bet aiz p
·avas vilina un
·alkdams sauc pie sevis eg
·u me
·s.
Aizk
·
·t turp vairs nav laika tepat jau aiz birzes mana vaj
·t
·ju klaigas, pakavu dipo
·u un zirgu sprauslo
·anu , ja m
·
·in
·tu aizjo
·ot l
·dz me
·am mani pan
·ks vi
·u karab
·nu lodes.
Velns un elle, kaut v
·l mana kreis
· b
·tu vesela!
Tad var
·tu klupt uz ce
·a vai zem
·
·etras patronas v
·l bis
· un savs desmits kabat
·, vaj
·t
·ju tik pieci, un bise gulo
·am
·auj vienm
·r dro
·
·ki k
· j
·tniekam, kas seglos.
Ar izmisuma sp
·ku es l
·koju pacelt kreiso roku t
· bezsp
·c
·gi atkr
·t atpaka
·.
T
·li
·, t
·li
· no birzes malas iznirs vaj
·t
·ju zirgi.
Es lai
·u apk
·rt acis k
· mekl
·dams, pa kreisi redzu jaunu eg
·u puduri, metos vi
·
· iek
·
·, un tikai p
·c tam, kad mani pasl
·pu
·as vi
·u biez
·s skujas, es atceros, ka kabat
· man v
·l palikusi metam
· gran
·ta.
Pr
·ts paliek mier
·g
·ks. Es tagad zinu, ka dz
·vu mani nesa
·ems, es uzskrie
·u gais
·, bet pirms tam sa
·ims v
·l k
·ds cits.
Es velku
·r
· gran
·tu, nolieku to blakus, labaj
· rok
· turu bisi, r
·d
·t
·ja pirksta aptverts spr
·ds.

·aut, l
·dzko vi
·i piej
·s kl
·t eg
·u pudurim, kaut gan ar vienu pa
·u roku gr
·ti n
·ksies pacelt
·auteni, v
·l gr
·t
·ki b
·s t
·m
·t.
Jau nodimd nora, mana sasauk
·anos:
«Kur, ell
·, vi
·
· b
·s iel
·dis?» «Birz
· jau nepalika, aizloba uz me
·u!» «N
·, tik t
·lu jau tas nevar
·ja tikt!» «Pras
·s ganu sku
·im vi
·
· tak te skr
·ja gar
·m!»
Es aizturu elpu, cie
·
·ki ievilkdamies jauno eg
·u zaros.
J
·tnieki savalda zirgus, un tad viens brav
·r
·gi ska
·i sauc:
«He, jaunkundz
·t, m
·s g
·st
·m vienu band
·tu vai neman
·j
·t, kur tas palika?»
«Teic taisn
·bu, cit
·di ies pl
·ni!» piemetina otra, parupja un pikta, balss, bet tre
·
· nepaciet
·gi saka:
«Nestomies un saki dr
·z vai neesi neviena redz
·jusi skrienam prom no birzes uz sila pusi?»
Es sako
·u zobus t
·li
·, t
·li
· tas nol
·d
·tais sku
·is pateiks vi
·iem visu.
«Redz
·ju gan!» jautri atsaucas ganu meitene, un, izmisumam
·
·audzot kr
·tis, pr
·ts man k
·uvis v
·si mier
·gs, aug
·up ce
·as manas bises gals.
Papriek
· tam melnmatim, ko redz pa labi, meln
· kume
·
·! Tad l
·kot paraut aizsl
·gu,
·aut v
·l reizi tam, kas pirmais griez
·s
·urpu karab
·nu, un tad . ..
J
·, tad... n
·, tre
·o reizi laikam nepasp
·
·u iz
·aut. B
·s j
·met zem
· bise, j
·
·er rokas gran
·ta!
«Redz
·ju gan!» meitene k
·
·ircin
·dam
·s atk
·rto, bet melnmatainais j
·tnieks paliek nepaciet
·gs un pikts:
«Ja redz
·ji, tad saki, kur vi
·
· palika, un nevilcinies te nav za
·umballe!»
«Vi
·
· aizskr
·ja pa p
·avu prom uz me
·u,» atbild sku
·a balss, skan
·dama mier
·gi un gandr
·z jautri, un tom
·r vi
·
· var saman
·t tikko nojau
·amu dreb
·
·anu.
«Var
·ji teikt
·igl
·k!» nor
·c tas ar rupjo balsi, un visi pieci aizbr
·
· p
·ri p
·avai prom uz me
·malu.
Sirds man sitas bezgala ska
·i, bet, briesm
·m atlai
·oties, visu p
·r
·em sav
·ds nesp
·ks un bise nosl
·d lej
·, jo ies
·kusi dreb
·t mana lab
·, kur
· es tur
·ju
·au
·anai celto
·auteni.
Es gribu jau l
·st
·r
·, esmu jau s
·cis r
·pties, rok
·m
·
·iru jauno eg
·u zarus, lai pal
·kotos, kurp aizj
·ju
·i sarkanie, kad piepe
·i dzird atkal tuvu sprauslojam un kr
·cam zirgus un zem to k
·j
·m atkal ies
·kusi
·alkot p
·avas z
·le.
Es raujos atpaka
·, no jauna sagr
·bju savu bisi, un tad net
·l no noras turpat p
·av
· ierun
·jas pikta balss:
«Klau, sku
·i, vai tu nedzen jokus? Tik
·tri vi
·
· tak nevar
·ja aizk
·
·t sil
·!»
«Abet stiep
·s k
· za
·is,» atbild meitene, un br
·num melodiska tagad man liekas vi
·as balss. «K
·p
·c nej
·j
·t iek
·
· sil
·? T
·lu jau vi
·
· nevar
·ja tikt,» t
· pusr
·dam
·s nosaka.
«Atradusies padomdev
·ja!» atr
·c j
·tnieks. «Kam tad gribas tie
·i n
·v
· skriet?»
Vi
·i jau tais
·s dz
·t zirgus prom gar birzi, kad viens no tiem pietur savu rumaku un, seglos griezies, saka:
«Ja kaut ko mani, skrieni mud
·gi ar zi
·u prom uz pagastnamu m
·s b
·sim tur.»
«Labi,» meitene atteic, un tad jau vi
·i palaidu
·i zirgus rik
·os un gal
·gi paz
·d aiz b
·rzu birzes.
Es esmu gl
·bts man kr
·tis elpo dzi
·i un laimes pilna sirds.
Tavu br
·ni
·
·
·gu meiteni! Man vi
·a j
·redz, j
·teic paldies, j
·zin, k
· to sauc!
Es ce
·os k
·j
·s, eju
·r
· no eg
·u pudura, atbalst
·jies uz bises, atkal redzu sagulu
·
·s govis, aitu pulci
·u, bet ganes nav nekur.
Apmulsis es skatos apk
·rt, un tad no birzes st
·ra atskan melodiska balss.
«G
·ju pal
·koties, vai tie jau no tiesas aizj
·ju
·i,» saka meitene, n
·kdama pret
·, «bet neredz
·ju vairs neviena. T
·tad proj
·m gan.»
Vi
·ai ir gadu
·etrpadsmit, ne vair
·k, apa
·a, v
·l b
·rni
·
·
·ga seja, acis pel
·kzilas, p
·to
·as un dro
·as, pasarkanas l
·pas, br
·ni vaigi, mazliet uzrauts degunti
·
·.
Ap galvu vi
·ai apsiets lakati
·
·, kas k
·dreiz bijis glu
·i balts. Mugur
· raiba, sal
·p
·ta bl
·z
·te, un brunc
·tim, kam priek
·u aizsedz
·si
·
· priek
·auti
·
·, b
·s pavair
·k gadu, jo tas jau k
·uvis sku
·
·nam tik
·ss, ka tikko apsedz ce
·galus. «Vai! Tev jau visa roka asin
·s!» t
· p
·k
·
·i iesaucas, apst
·dam
·s un sa
·emdama rokas.
«J
·,» es atbildu, cenzdamies pasmaid
·t, bet smaids man laikam izn
·k s
·j
·, jo plecs patlaban ies
·k stipri s
·p
·t.
«Laikam me
·
· bija kauja? Pirm
·t dzird
·ju, ka
·
·va,» vi
·a p
·ta t
·l
·k, bet acis tai ir iepletu
·
·s platas un vaidzi
·i metas b
·li, par sp
·ti ganes gaitu dotam br
·numam, «Laikam tu ar
· biji tur?» vi
·a piemetina, ac
·m kav
·dam
·s pie manas piedurknes, kas palikusi tum
·sarkana, un tad n
·k atkal soli tuv
·k.
«Ko nu dar
·sim?» t
· l
·dzciet
·gi noprasa. Bailes, kuras rad
·s, redzot asinis, gaist no vi
·as sejas, un balss skan melodiski maigi k
· sila balod
·
·a d
·dojiens. «Vajadz
·s apmazg
·t un l
·kot p
·rsiet,» es vilcin
·damies nosaku. «Vai te kaut kur nav pat
·rs
·dens?»
«Ir gan!» t
· atsaucas un tad paliek glu
·i dro
·a. «Tepat no birzes tek
·r
· avoti
·
·. Es skrienu pie t
· piecas se
·as reizes dien
·, jo
·dens vi
·am varen gards,» meitene ies
·k
·alot, tek uz b
·rzu pusi, un es eju vi
·ai l
·dzi.
Zem b
·rzu zaru gai
·
· za
·uma un izsp
·ru
·a lazdu kr
·ma pludo avots burbu
·odams no zemes sitas aug
·up vi
·a
·dens, mezdams mazus, lokl
·dz
·gus viln
·
·us, un ir tik skaidrs k
· b
·rnu acis.
«
·is pats jau ir,» gane st
·sta, apst
·jusies
·dens mal
·. «Es gan dzeru t
·pat no saujas. Ja ieman
·s, iet glu
·i labi, reti k
·da pil
·te aiztek aiz krekla,» vi
·a iesmejas.
Es nolai
·os zem
· blakus avotam plecs deg, rok
· sit trak
· steig
· asins veser
·
·i un tikai tagad manu, ka man pavisam sausa palikusi mute, apkaltu
·as l
·pas un sl
·pju izdedzin
·ts kakls.
Es l
·koju noliekties pie velgas, avota v
·sma vilin
·dama iesitas jau sej
·, bet grozoties diezin k
· aizmetas sa
·aut
· kreis
· roka un man j
·sako
· zobi, lai nepaspruktu s
·pju vaids.
«Pagaidi, es tev pal
·dz
·
·u!» sku
·is iesaucas.
T
· pietur
·dama liek roku man ap kaklu, es atkal liecos lejup, un
·oreiz man izdodas piesmelt labo plaukstu. Bet, vi
·ai ce
·oties pie mutes, elkonis spr
·k no zemes va
·
· es instinkt
·vi gribu kaut kur pie
·erties, lai neapg
·ztos, un
·dens izl
·st caur pirkstiem.
«Vai, k
·ds tu neveikls!» meitene nosmejas, bet t
·li
· paliek noba
·
·jusies un nopietna, laikam redz
·dama, ka s
·p
·s man saviebu
·
·s l
·pas.
«Pagaidi! Paliec t
·pat vien pusgu
·us es tevi padzird
·
·u,» vi
·a saka, tad palai
· va
·
· manu kaklu, nometas ce
·os blakus avoti
·am, paliekdam
·s pasme
· ar roku, un
·oreiz
·dens nel
·st gar
·m: vi
·
· apslapina man smaganas un l
·pas un liekas br
·ni
·
·
·gi v
·ss.
Meitenei ir pavisam maza sauja; dz
·ris neesmu kop
· r
·ta, un man liekas, ka sl
·pes aps
·ks tikai p
·c tam, kad birzes avoti
·
· b
·s ar ganes sauju izsmelts l
·dz dibenam.
Meitene sme
· un sme
·, no
·dens v
·suma t
·s roci
·a jau palikusi glu
·i salta, lokoties pietv
·kusi seji
·a, un es tai saku: gana, kaut labpr
·t dzertu v
·l.
«Es ar
· dom
·ju, ka mutei tagad pietiks,» vi
·a pr
·to,
·
·podama galvu, kurai atrisis va
·
· lakati
·
·. «Un tagad b
·tu laiks s
·kt mazg
·t vainu. Bet k
· lai tieku vi
·ai kl
·t?»
Es samekl
·ju kabatnazi, meitene p
·rgrie
· sakaltu
·o piedurkni no elko
·a tepat l
·dz apkaklei, un acis vi
·ai atkal ple
·as platas, vaidzi
·i b
·l.
«Vai, k
· sapampusi! Un pavisam divas br
·ces: viena plecam priek
·pus
·, otra vair
·k pret muguru. Laikam tev ie
·autas divas lodes?» vi
·a l
·ko
·alot t
·l
·k, kaut mazliet tai dreb l
·pas.
«N
·, viena pati,» es atbildu, «tikai izskr
·jusi plecam cauri.»
«Ak t
·,» un vi
·as roka atkal sniedzas p
·c
·dens, un, tam skarot manu apkaltu
·o plecu, no labsaj
·tas acis gandr
·z veras cieti.
«Vai tas ir lab
·ki vai slikt
·ki?» sku
·is atkal ievaic
·jas, noliekdamies atkal, un, lai sp
·tu t
·l
·k sniegties, t
· iet manim apk
·rt, nomezdam
·s ce
·os man pie galvas, liecas, pietur
·dam
·s pie mana fren
·a apkakles ar savu labo, un turpat pie sejas pazib man t
·s baltais celis, ko nav sk
·ris saules staru burtais br
·nganums.
Es apgrie
·os uz mutes, aizveru acis, un meitene nebeidz slapin
·t man plecu.
Viegli noreibusi galva, bet s
·pju gandr
·z nej
·t vairs, un kaut kur d
·do sila balod
·ts jeb t
· ir ganu sku
·es balss?
«Nu jau pavisam t
·rs,» vi
·a ied
·dojas man pie vaiga.
Es veru va
·
· acis, skatos aug
·up, un tie
·i p
·r mani ir noliekusies piesarkusi un nor
·p
·jusies meitenes seja.
«B
·tu nu, ko apsiet... pag, pag, priek
· kam tad man ir
·itais?» un vi
·a jau ir ie
·
·rusies ab
·m rok
·m priek
·aut
·.
«Nepl
·s nu,» es vi
·u apturu, «saimniece b
·rsies, un ja pa
·as, pa
·ai v
·l
·k paliks
·
·l.»
«Tas ir mans, kas saimniecei par b
·du!» vi
·a atc
·rt, nopurina galvu lakati
·
· tai jau pavisam atrisis va
·
·, nosl
·d
·jis avoti
·a mal
·, un ap seju sku
·im paj
·k tum
·u matu cirtas.
Tad vi
·a apsien man plecu k
· nu m
·c
·dama un tais
·s manai rokai atkal kl
·t,
·oreiz ar kabatnazi.
«Ko tu dar
·si?» es prasu, redz
·dams, ka meit
·ns l
·ko dab
·t nost manu sagraiz
·to piedurkni.
«Izmazg
·
·u un pie
·
·
·u atkal,» vi
·a smejas. «Ar t
·diem sv
·rkiem tu tak nekur nevar
·tu r
·d
·ties!»
Es
·auju vi
·ai va
·u, roka vairs nes
·p, kaut v
·l arvienu r
·d
·s smaga,
Es lai
·os z
·l
· s
·dus, sarg
·damies pakustin
·t kreiso, un skatos, k
· meitene, pie avoti
·a malas noliekusies, mazg
· asin
·m apkaltu
·o piedurkni.
N
·, tie
·
·m, par
·etrpadsmit vi
·ai vair
·k nava: viss augums tai v
·l pusaudz
·gi st
·rains, rokas br
·nganas l
·dz elko
·iem k
· z
·nam, un vi
·a visa izskat
·s k
· sku
·a dr
·n
·s t
·rpies z
·ns.
«V
·l
·k pati nevar
·si dzert,» es ieminos, lai b
·tu kaut kas sac
·ts, bet vi
·a pasmejas un nopurina galvu, paskat
·s uz mani, no loc
·
·an
·s visa piesarkusi, un uz l
·p
·m tai pav
·d jautrs smaids.
«
·dens tak aiztek proj
·m, skaties pats: viss avoti
·
· jau metas glu
·i skaidrs, un tava piedurkne jau ar
· t
·ra,» t
· nosaka, tad izgrie
· savu mazg
·jamo pussausu un uzmet saules apsp
·d
·tam lazdas zaram, lai kalst.
«T
·, tas nu padar
·ts!» t
· piemetina,
·densmalas z
·l
· slauc
·dama rokas. «Bet tagad pasaki no kurienes tu esi un k
· tevi sauc?»
Es minu savu v
·rdu un saku tai, ka gribu tikt pie baltajiem, par kuriem meitenam nav j
·gas. Bet, l
·dzko es pieminu Kurzemi, tai t
·li
· iedzirkstas acis un br
·nais vaidzi
·
· uz mirkli liekas k
·uvis gai
·s. «
No Kurzemes?! Vai die', tad jau m
·s abi esam no vienas puses!» vi
·a nopriec
·jas, atkal sa
·emdama rokas, un seji
·a tai staro. «Es esmu no Lielauces, bet tu?»
Es minu manas dzimtenes novadu, un meitene man pievirz
·s tuv
·k, liek mazo, br
·no roku man uz ce
·gala un vid
·ina bez st
·jas, un acis vi
·ai mirdz bez gala, run
·jot par Kurzemi.
Vi
·a aizb
·gusi prom no turienes, tur
·dam
·s l
·dzi t
·vam, kas dz
·vojis k
· va
·inieks; m
·te mazai mirusi, un Martai t
· sauc manu jauno pazi
·u vajadz
·jis l
·p
·t t
·va kreklus, gatavot vi
·am un pa
·ai
·st.
«Tu nedom
·, ka man g
·ja viegli,» vi
·a nosaka. «S
·kum
· bija pavisam traki! Es v
·l tikko pl
·ts augstum
·, katls smags k
· akmens, un, vi
·u noce
·ot no uguns, dikti bija j
·uzman
·s, ka nenoplauc
· k
·jas. Cik rei
·u ar vienu roku turu pav
·rn
·cu, ar otru valdu raudas bet liel
·s meitas smejas, ka bandiniekam putra vienm
·r pagadoties p
·r
·k s
·
·a: v
·r
·t
·jai katl
· birstot asaras!»
T
·vs Vidzem
· tai nomiris, vi
·a s
·kusi iet ganos un tagad esot jau pie otra saimnieka.
«Nedom
·, ka es
·aujos ap
·maukties,» t
· uzmet l
·pu, cenzdam
·s b
·t nopietna, bet t
·li
· atkal paspr
·k jautrs smaids. «Tagad saimniekiem paliku
·as mazas saimes; cik uzprasa, tik j
·dod, cit
·di nekust. Un, t
· k
· man v
·l skolas gadi, tad es derot nol
·gstu, ka saimniekam pa ziemu mani j
·lai
· skol
· par vasaras gan
·jumu.»
Atkal t
·
·er citu valodas pavedienu, aizkl
·zdama uz Kurzemi; un m
·s run
·jamies k
· gadiem netiku
·ies draugi, un sku
·
·nam, atceroties m
·su zemes malu, kv
·l acis un no l
·p
·m negrib
·
·irties smaids.
Ak, Kurzem
· esot pavisam cita vasara, saulei cits siltums, un ar
· ievas s
·kot pie mums agr
·k zied
·t nek
· te, Vidzem
·!
«V
·l
·opavasar es b
·tu aizg
·jusi atpaka
· uz m
·su zemi,» t
· nop
·
·as, «bet mani jau tur neviens negaida: nav man ne radu, ne m
·ju.»
Es sakniebju l
·pas kaut kas man aizsmeldz
·jas sird
· , bet meitene liecas kl
·t pie manas sejas un pusbr
·nodam
·s nosaka:
«Ko tu uzreiz tik b
·d
·gs? Tev tak ir radi, m
·jas! Saimnieku k
·rtas
·aud
·m nav visu m
·
·u j
·mald
·s pa pasauli k
· man.»
Es gribu teikt, ka ar
· man nek
· vairs nava, bet sirds liek l
·p
·m klus
·t.
«Kas tev kai
·?» meitenes balss ied
·dojas pie mana vaiga, maza, nosmul
·ta roci
·a skar gl
·st
·dama ma
·u nesa
·auto plecu, un svaiga, s
·rta mute tepat kl
·tu man
·jai, ac
·s man l
·dzciet
·gi un reiz
· zi
·k
·r
·gi raug
·s pel
·kzilu acu p
·rs.
Es aplieku tai roku ap viduci, velku sev kl
·t mazo b
·rub
·rnu, kam nav dzimtenes, ne radu t
·pat k
· man.
M
·s abi klus
·dami s
·dam avoti
·a mal
·, un acis mums kav
·jas pie m
·ko
·bariem, kas v
·ja dz
·ti un mirdzo
·i balti iet a
·
· steig
· p
·ri b
·rzu galiem uz dienvidiem.
«Aizp
·rn... n
·, tas bija pirms trim gadiem,» meitene ierun
·jas no jauna, «kad str
·lnieki v
·l karoja ar v
·cie
·iem pie Daugavas, es, iedama no skolas prom uz m
·su saimnieka s
·tu, apst
·jos da
·u labu reizi ce
·
·, kad dienvidu pus
· var
·ja t
·lum
· dzird
·t, k
·
·auj lielgabali, St
·v
·ju un klaus
·jos, un nemaz neman
·ju, ka bija tepat nosalu
·as k
·jas. T
· vien lik
·s, ka nupat, nupat m
·s
·jie aizdz
·s v
·cie
·us, un priec
·ga pavisam tad palika sirds, bet nakt
· nen
·ca man miegs l
·dz pirmiem gai
·iem vai ar
· r
·d
·j
·s k
·ds dikti jauks sapnis. Vai savas desmit reizes nosap
·oju, ka m
·s ar t
·vu ejam uz Kurzemi. Zied
·beles, zied ievas, saule tik gai
·i silda; es turos pie
·
·rusies t
·tim pie rokas, tikko tieku t
· so
·iem l
·dzi, un vi
·
· nemaz nav miris: smejas un jokojas ar mani glu
·i k
· dz
·vs.»
Atkal man kaut kas aizsmeldz kr
·t
·s, es j
·tu meitenes matus uz vaiga un cie
·
·k skauju nesa
·auto roku ap st
·raino un s
·ko pusaudzes ganes augumu. Un man tagad liekas, ka blakus s
·d maz
·, ar difter
·tu sen mirus
· m
·sa, un j
·tu cauri sal
·p
·tai bl
·z
·tei, kas uztic
·gi piek
·
·vusies kl
·tu manam frencim, k
· sitas jauna un to pa
·u dzimtenes b
·du pielijusi sirds,
«Vai! J
·paskat
·s, ko dara lopi
·i!» meitene p
·k
·
·i iesaucas, celdama galvu. «T
·s aitas, palaidnes, vienm
·r aizzogas kaut kur proj
·m. Pagaidi tepat, es t
·li
· n
·k
·u,» vi
·a v
·l piemetina, jau piec
·lusies k
·j
·s, un aizskrien prom.
Es palieku viens vientul
·ba ap
·em mani, b
·rzi
·alc virs galvas, un avoti
·
· ik p
·c burbul
·
·a paj
·k maza vi
·
·a loks.
Aiz birzes kaut kur ies
·ku
·as klaig
·t v
·rnas. Dzird t
·las govju m
·vas, saule sl
·d uz vakarpusi, jau metas v
·s
·ks, krietni garas pastiepu
·
·s
·nas, bet sirds man gr
·ta un v
·las, kaut maz
· gane n
·ktu atpaka
·.
Tak vi
·a nen
·k; birz
· savilkusies pr
·va kr
·sla, un avoti
·
· jau metas tum
·s.
B
·s aizdzinusi m
·j
·s savus gan
·mos man ien
·k pr
·t
·. Varb
·t, vienai paliekot, tai samet
·s no manis bail. Varb
·t vi
·ai un gov
·m paka
· atn
·cis k
·ds m
·jinieks.
Tad atkal
·oreiz krietni pat
·lu s
·k skan
·t «Aiz up
·tes es izaugu». Dziesma n
·k tuv
·k, lunkana un melodiska, un man atkal top jautr
·ks pr
·ts.
«Govis bija sag
·ju
·as rudzos,» vi
·a aizelsusies paskaidro.
Seji
·a tai visa skrienot notv
·kusi, un tad meitene s
·d atkal manim blakus, palikusi klusa, un maz
·s, br
·n
·s rokas apv
·tas tai cie
·i apk
·rt ce
·galiem.
Vi
·a piece
·as, iet kl
·t pie lazdu kr
·ma, apskata manu piedurkni, teic, ka t
· tagad esot glu
·i sausa, un izvelk no bl
·z
·tes atloka adatu.
Tad vi
·ai, diezin kur l
·dz tam sl
·pies, rok
· jau redzams diega pavediens un meitenes pirksti saudz
·gi un veikli ies
·k r
·koties ap manu plecu.
«Tagad
·
·sim kl
·t,» t
· noteic, tais
·dama svar
·gu seju, bet apj
·k, kad es pasaku, ka br
·ci vajadz
·s v
·l k
·du reizi p
·rsiet.
Meitene k
·
·st dom
·ga un pa paradumam sa
·em rokas.
«Uz m
·su m
·j
·m es tevi nevaru vest,» vi
·a beidzot saka. «Kalps J
·nis aizst
·v komunistus un var
·tu tevi nodot. Var
·tu gan iel
·st rij
· un man
·ties prom pa r
·ta agrumu, bet mums dikti modr
·gs un nikns suns.»
«Es palik
·u tepat birz
·,» es atsaku un tikai tagad atceros, ka mans m
·telis palika me
·a aizcirtum
·.
«N
·, te b
·s par daudz dr
·gns un v
·ss,» t
· pretojas un sakniebj l
·pas. «Lab
·k jau eglien
·, kur pirm
·t biji iemucis. Bet ar
· tur b
·s auksts ar kailu plecu naktis v
·l pav
·sas.»
Piepe
·i vi
·a lec k
·j
·s un br
·n
·dam
·s sasit rokas,
«Vai, k
·da man aizm
·r
·
·ga palikusi galva!» t
· iesaucas, un vaidzi
·
· atkal metas jautrs. «Man tak tepat ganos l
·dzi saimnieces dotais lupatde
·
·tis: no r
·ta lik
·s, ka b
·s lietus, un
·
·mu l
·dzi. Sag
·as man v
·l nav,» k
· atvainodam
·s t
· nobeidz, steidzas prom un p
·c br
·ti
·a ir kl
·t ar raibu de
·
·ti, kas agr
·k lietots ratu maisa p
·rseg
·anai.
«Tas nekas, ka vi
·
· t
·ds sal
·p
·ts,» t
· mierina, «bet silda glu
·i labi. Eglien
· tev ar vi
·u neb
·s salti. Tikai neej
·r
· no birzes pirms krietnas tumsas: ka nepamana m
·su m
·ju pui
·i tiem no ar
·anas j
·n
·k tepat gar
·m.
Tev tak neb
·s pa nakti vienam bail?» vi
·a v
·l apvaic
·jas, un es papurinu galvu, mierin
·dams savu mazo draudzeni.
«Man gan,» t
· atteic, pirkstiem burz
·dama priek
·autu, kam tagad palikusi tikai viena mala. «M
·s ar Minnu gu
·am kl
·ti
·
·, un tur jumt
· pa nakt
·m t
· sav
·di grabin
·s.»
«Tie jau zvirbu
·i,» es ieminos.
«N
·, p
·c putna nemaz neizklaus
·s.»
«Nu, tad sesks. Bet saki pie jums pui
·i ar
· n
·k?»
«Ko nu mels!» vi
·a atc
·rt, palikdama pikta, bet dr
·z atkal smaida, un dusmas tai, var redz
·t,
·tri n
·k un iet. «M
·s tos nemaz nelaistu iek
·
·! Minnai br
·tg
·ns kar
· sarkanie to aizsauca jau atku
·
·a laik
· , un es v
·l esmu maza.»
«Nu, nu, tik maza jau tu neesi vis,» pusjokodamies saku, un skats man p
·rsl
·d p
·ri vi
·as st
·rainajam pusaudz
·tes
augumam.
«Ak, nerun
· nu niekus!» vi
·a atkal tais
·s skaisties, kaut j
·tas mazliet glaimota.
«R
·t es dz
·
·u govis
·urp no pa
·a r
·ta,» t
· tais
·s iet. Tad svie
·as apk
·rt matu cirtas nopl
·vo ap galvu, un acis paliku
·as ba
·
·gi platas, bet l
·pas teic;
«Vai Dievi
·! Pavisam b
·tu piemirsusi! Tev tak gribas
·st diezin kad esi s
·d
·jis pie b
·odas!»
Es cen
·os vi
·ai iegalvot, ka man patlaban nava
·stgribas, ka
·or
·t v
·l esmu
·dis, bet sku
·is neatlai
·as:
«Ko nu st
·sti, tev tikai kauns atz
·ties! L
·ko
·u pa to vakara melnumu attec
·t
·urpu ar k
·du maizes riku. Tikai nezinu, k
· b
·s ar pavalgu: m
·s vakari
·
·s vienm
·r
·dam
putru.»
Man ie
·aujas uz mirkli pr
·t
·, ka k
·du naktsbr
·di es neb
·tu tad viens. Tad atkal atceros, ka sku
·im bail no tumsas, un noraidu vi
·as uzupur
·
·anos:
«Maize vakari
·u tiesai man ir v
·l pa
·am. Un pavalgs ar
· l
·dzi,» es izvelku no kabatas pussabiru
·us, kop
· liktus divus riecienus, starp kuriem s
·rto ceptas ga
·as
·
·
·le.
«Nu labi,» meitene piek
·pjas, redz
·dama, ka
·ovakar es nenomir
·u bad
·. «Bet tagad man j
·iet. Dzirdi, k
· Minna
·vina!»
Tie
·
·m, cauri birzes kr
·sl
·bai un b
·rzu lapotajiem zariem no t
·luma ir atlidojis sievietes balss sauciens, bezgal
·gi gari stiepts:
«Marta-a, dzen m
·-
·-
·-j
·s, uhu-
·-
·!»
Meitene aiziet, bet pirms pazu
·anas kr
·slainaj
· birzes za
·um
· v
·l atskat
·s, pasmaida kautri jautru smaidu, un tad to pa
·em b
·rzu lapu siena.
Sen rimis v
·j
· un dienu nomain
·jis kluss un reiz
· skan
·gs vakars. Kaut kur dzird slinkas su
·a rejas, mana t
·lu ratu r
·b
·
·anu, un aiz birzes zvana ganu sku
·a balss;
«Zieda
·a, Raiba
·a, Katre, Slaune, si, m
·j
·s, si, m
·j
·s!»
Aiz
·d neredzam
·s govis, arvien t
·l
·k mana ejam aitu bl
·jas, un birz
· palicis pavisam tum
·s.
Jau j
·t vakara dzestrumu, zem lazdu ceriem un p
·l
·d
·puduriem s
·k, viegli k
·p
·dami, lo
·
·
·t miglas l
·
·i, un kaut kur p
·avas pus
· ies
·kusi
·irkst
·t griezes balss, vienmu
·
·gi stiepta un pilna nezin
·mu
·
·labu.
Augst
·ki s
·k celties miglas d
·makas. Debes
·s caur b
·rzu galu starpu mana retas zvaigznes, un griezei s
·cis atsaukties un cirpst
·t l
·dzi zemes v
·z
·tis.
Es piece
·os un eju
·r
·, ap
·
·mis ap pleciem sku
·a doto lupatde
·
·ti, jo mani ies
·ku
·as krat
·t drebu
·tr
·sas.
Vakars top miglains, nakts r
·d
·s b
·t v
·sa, un manim laikam s
·kas drudzis, jo atkal s
·rkst, deg un reiz
· salst caur
·autais plecs.
P
·ava visa piepl
·du
·i baltas miglas pilna, nora izliekas k
· sala, un tuv
·k pien
·cis un gais
·
·
·ietas peldam aiz p
·avas saaugu
·ais melnais eg
·u me
·s.
Pa labi pat
·lu redz m
·ju. Augstu gais
· sasl
·ju
·ies ap to koki, un p
·ri tum
·iem lapu m
·ko
·iem un jumtu melnumam patlaban mana gais
· pace
·amies akas k
·rti, var dzird
·t, ka
·
·kst vinda,
·alo sievu balsis un atkal slinki ierejas suns.
Es eju iek
·
· eglien
·, kur pa
·as gar
·k
·s virsotnes man nesniedzas l
·dz kaklam, un piepe
·i turpat zem k
·j
·m, sp
·rniem kuldams skuju asumus un tagad gaisu, aug
·up
·aujas melns un paliels putns,
·tri gaisdams miglas baltum
·.
Vi
·as d
·makas v
·l nav aizsniegu
·as noru, un gaiss starp jauno eg
·u galiem liekas saglab
·jis da
·u dienas siltuma.
Es izmekl
·ju paplat
·ku vietu, nolieku sev blakus
·auteni un rokas gran
·tu un gribu laisties mieg
·, bet ausis mana katru ska
·u un acis neveras ciet.
Pa kreisi mana ce
·amies aiz birzes kv
·lu sarkanumu, un s
·kum
· man liekas, tas ir me
·a ugunsgr
·ka atsp
·dums.
Vi
·
· aug arvien liel
·ks, ap
·em visus b
·rzu galus, un gai
·
·ks paliek p
·avas vietu ie
·
·mu
·ais miglas lauks, caur kuru ce
·as aug
·up, liekas peldam
·urpu melna izroboto eg
·u galu sv
·tra.
Tad ar
· nora p
·rl
·st visa ar iedzeltenu spo
·umu un p
·ri birzes b
·rzu galotn
·m top redzams m
·nessirpis, kura kv
·lais mirdzums
·tri metas zeltain
·ks.
V
·l augst
·k ce
·as migla sila gali vi
·
· pazudu
·i visi, sen vairs neredz m
·jas, birzi ap
·
·mu
·as baltas d
·makas; un miglas l
·
·u pilni ar
· gaisi debes
·s vairs nava saskat
·mas zvaigznes, pienbalts k
·uvis bezgal
·bas zilums, un k
· caur
·
·idru autu atmirdz dzeltenb
·lais m
·ness.
Viss k
·uvis viegls un spoc
·gs, va
·
· atrais
·ts no zemes,
·
·ietas, aizsl
·d proj
·m, un uz mirkli r
·d
·s, ka t
·li
· aizpeld
·s bezgal
·b
· visa pasaule.
Atkal ies
·k mani krat
·t drebu
·tr
·sas. Es ieraujos sku
·a seg
· l
·dz ar galvu, un acis mirkli neredz vairs nek
·, Un tad man ies
·k aptr
·kt elpas, bet tr
·sas nen
·k vairs.
Es s
·du saliecies, nek
· vairs nav ap mani, tikai jaunu eg
·u tum
·ais za
·ums, kas nakt
· palicis pavisam melns, un gais
· gausi aizpeld m
·ness sirpis, aizpeld b
·rzu birzes gali, nav vairs it nek
·.
Tik nespodrs, viegli dzeltens miglas baltums, kur
· pazudusi zeme, izgaisu
·i koki un tiem p
·ri nolieku
·
·s debesis.
Tad piepe
·i es neesmu vairs viens. No aizsaules vai miglas l
·
·iem n
·kdams, ir nemanot man blakus s
·dies t
·vs.

·autene vi
·am ieslieta starp ce
·galiem, nespodri mirdz zelt
·tie virsser
·anta uz
·uvumi, acis miru
·as, bet seja skumja, visa izsv
·trota bezgal
·ga noguruma
·
·
·p
·m, un k
·dreiz
·jais nikno
·su melnums k
·uvis miglas balts, bet bl
·z
· sirdij iepretim ir man
·ms kaut, kas tum
·s. Pamaz
·m tas metas gai
·
·ks, ies
·k mirdz
·t, top par sarkanumu un man atkal aizsmeldzas kr
·tis, nodreb manas asins balss.
K
·ds l
·ni n
·k uz m
·su pusi, nedzirdami viegla tam ir gaita n
·c
·js liekas aizpeldam pa miglas virsu, neaizskardams eg
·u galus, sen jau no dz
·vajiem un dz
·ves
·
·irts.
Aukstas miglas m
·le skar manu lodes ieplos
·to plecu, gl
·sto
·a un maigi salta, s
·pes rimstas, kaut kas ies
·k smac
·t kaklu.
Tagad m
·s eglien
· neesam vairs divi, bet tr
·s un man un t
·vam blakus aps
·dusies m
·tes
·na lakati
·u galv
·, s
·ru smaidu pilnu seju , un kr
·t
·s tai uz bl
·z
·tes kv
·l tr
·s v
·cu lo
·u urbti un tum
·sarkani caurumi.

XIII
Es atveru acis birz
· zvana r
·ta putns, migla ir atvilkusies p
·avas vid
·, un p
·ri sila galiem liesmodama k
·pj saule, celdam
·s aug
·up no ausmas ro
·ainuma cauraustajiem m
·ko
·iem,
Drudzis mit
·jies, plecs gan v
·l smags arvienu, bet dedzino
·o s
·pju vairs nava, un, m
·
·inot pakustin
·t roku, es j
·tu, ka man, kaut gan v
·l neveikli un pabail
·gi, atkal klausa pirksti un elko
·a un pleca m
·tis.
Lupatu de
·
·tis viss mikls no r
·ta rasas, valgi liekas jauno eg
·u zari, bet v
·sa spirgtuma pilns toties gaiss, un neredzamajam birzes zvani
·im no me
·a puses skan pretim citu r
·ta putnu zvan
·
·ana.
Es nometu no pleciem segu, aps
·
·os uz t
·s, un lab
·s rokas plauksta sl
·d pa valg
·s z
·les virsu, pati paliek mikla; tad es cen
·os k
· var
·dams ar r
·ta rasu atsvaidzin
·t seju, pieskaros vainotam plecam, cikt
·l to nesedz ganes pirkstu sietais aps
·jums.
V
·l man
·ms uzpampums, j
·t siltu tveici, bet t
· nav svelmaina, un
·das karstums, vi
·u dzesinot ar v
·so rasas velgu, top maz
·k saj
·tams.
N
·, tie
·
·m man ir laim
·jies: ja lode skrietu tikai p
·ris centimetrus zem
·k, mazliet pa labi, t
· saplos
·tu pleca loc
·tavu, drag
·ts b
·tu kauls, bet
·oreiz es tik
·u ar ieplos
·tiem musku
·iem cauri, kas galu gal
· tikai skramba.
Man v
·l reizi gribas p
·rliecin
·ties, ka atkal klausa ievainot
·s kreis
·s pirksti, lok
·s elkonis, un, pac
·lis ar labo savu bisi, es l
·ni lieku vi
·as stobra smagumam uzgulties uz kreis
·s plaukstas.
T
· mazliet padodas un tad ir apst
·jusies sav
· lejupsl
·d
·jum
·, kaut stipri s
·p
·g
·ks top lodes ieskramb
·tais plecs.
Es l
·koju likt
·auteni pie vaiga stipr
·ki jau ies
·k s
·p
·t br
·ce, bet galvenais ir tas, ka varu atkal cil
·t bisi, un prieka vilnis iesitas man sird
·, jauk
·ks liekas saules l
·kts.
Tagad es zinu, ka tik
·u sveik
· proj
·m, aizk
·
·
·u pie baltajiem
·autene man pa
·am sava, kabat
· v
·l sauja patronu un tad ...
Pa labi jau var man
·t m
·ju kont
·ras, dzird sasaucamies sievu balsis, un oln
·c
· top redzams govju bars, kas maudams iet uz birzes pusi. Aiz ragainaj
·m lopu pier
·m saskat
·ms balts lakati
·
·, un baru dzen un r
·ko paz
·stam
· d
·dojo
·
· balss.
Es gribu steigties Martai pretim, bet tad aiz vi
·as redzu v
·rieti, kas j
·j uz apsakota zirga, gar t
· s
·niem slinki kuldams k
·jas, un ar
· virz
·s
·urp.
Govis negrib
·damas san
·k noras klajum
·, un Martai ir ko r
·t un skriet, lai attur
·tu savus gan
·mos no m
·
·in
·jumiem doties p
·av
· un birzij gar
·m, kur, j
·dom
·, ir vair
·k z
·les, un to apstiprina ar
· j
·j
·ja balss:
«Sku
·i, trenc lopus t
·l
·k! Te tak vi
·iem nav, ko
·st!»
«Kas tev par da
·u? S
·c dr
·z
·k art, vai neredzi, ka saule liel
· gabal
·!» meitene atc
·rt, no skraid
·
·anas pietv
·kusi un nicino
·i uzmezdama l
·pu.
«Nu pagaidi tik, past
·st
·
·u saimniecei!» kalpapuisis r
·jas, dusm
·gi paskat
·damies uz ganes pusi, un es tagad redzu, ka tam palsas
·sas, bakur
·taina,
·gna seja un miegains acu skats.
«Ak s
·dz
·si?! Ej s
·dzi! Varb
·t saimniece tev iedos kr
·juma maizi! S
·dzi vien: es izst
·st
·
·u visu kaimi
·m
·ju
·aud
·m, ka tu neesi nek
·ds komunists, bet slepen
·b
· turi bur
·uju kanti un nododi tiem str
·dniekus,» meitene sparojas, vicu k
· zobenu atv
·zusi p
·r s
·ko pusaudzes plecu. Acis tai met zibe
·us, starp l
·p
·m atmirdz
·jis zobu baltums, un es esmu gatavs gavil
·t un smieties reiz
·, jo mana draudzene
·ai br
·d
· izskat
·s k
· saniknota zebiekste.
«Velns ar' lauk
·, kur tam kurzemnieku sku
·im gad
·jusies t
·da mute!» kalps nosp
·aujas un iesit savam b
·rim s
·nos baso k
·ju pap
·
·us.
Zirgs ar visu j
·j
·ju paz
·d aiz birzes st
·ra, un es beidzot varu n
·kt
·r
· no eglienas.
Mani ieraugot, meitene notv
·kst v
·l vair
·k, uz mirkli it k
· nokaunas, bet tad iesmejas, dro
·i veras ac
·s, un seji
·
·, ko nesen visu kl
·jis piktums, tagad atv
·d maigs un v
·l
·gs smaids.
«Redz
·ji, k
· vi
·
· aizlaid
·s? Diegs gatavais, pats slinks bez gala, pa sapulc
·m vien nobland
·s, pat saimnieks tagad nedr
·kst vi
·am neko teikt, un tagad uzreiz atradies man lielais r
·j
·js!» Marta vid
·ina un smaida ar ac
·m un l
·pu kakti
·iem, un tad m
·s aps
·
·amies abi turpat blakus jauno eg
·u audzei, meitene izvelk no priek
·auti
·a kabatas maizes kanc
·ti, sniedz man un saka:
«
·d nu! To
·or
·t pa
·
·mu priek
· tevis.»
Es gribu pretoties, bet acis vi
·ai paliek l
·dzo
·as, l
·pas velkas jau kop
· uz raud
·
·anu un es
·emu meitenes nesto maizi, saku paldies un s
·ku
·st.
«Redzi nu,» t
· saka, v
·rodama mani jau atkal priec
·g
·k, «t
·ds staka pavalgs nav nemaz slikta lieta.»
Taisn
·bu sakot, vi
·as nest
· ka
·epmaize man negrib iet pie sirds, bet, nev
·l
·damies Martu apvainot, es sa
·emos un noties
·ju visu, nesaviebdams seju, un saku, ka labs bija gan.
Tad vi
·a s
·k apvaic
·ties, k
· kl
·joties manam plecam un vai nakt
· tom
·r nebijis bail.
M
·s ejam pie birzes avoti
·a, atm
·rc
·jam va
·
· vainas apkaltumu, un Marta p
·rsien ievainojumu no jauna, jo vi
·a pa
·
·musi no m
·jas l
·dzi t
·ru linu lupati
·u.
«Vai tagad var
·s pie
·
·t kl
·t to piedurkni?» vi
·a apvaic
·jas, es saku «j
·» un p
·c br
·ti
·a manam frencim atkal ir divas piedurknes k
· agr
·k.
«Un tagad man j
·iet,» es saku, sa
·
·mis sku
·a roku, un sirdij paliek kaut k
·
·
·l,
Marta sakniebj l
·pas, ac
·s vi
·ai nodziest priec
·gais, starojo
·ais gai
·ums, un t
· s
·k skat
·ties z
·l
·.
«Tu tak nekur nevar
·si aiziet,» vi
·a beidzot teic, v
·l arvienu neceldama aug
·up acis, «vakar biji tik v
·j
·.»
«Bet
·odien j
·tos stiprs,» es atsaku, nelaizdams va
·
· meitenes plaukstu un ac
·m gl
·st
·dams t
·s sadr
·mu
·o seji
·u, kurai vairs nav t
·lu raudas, un kuslo pusaudzes st
·vu, kur
· vel nekur nav man
·ms sievi
·
·
·bas apa
·ums.
Tad skats man apst
·jas pie m
·su abu rok
·m, kuras sa
·
·ru
·
·s turas kop
·.
T
·s maz
·, br
·n
·
·epi
·a pavisam pazudusi man
· plaukst
·, un acis man piepe
·i kav
·jas pie gredzena, kas ap
·
·audzis manu pirkstu.
Tas ir mas
·vs zelta gredzens ar mirdzo
·u briljanta galvu,. ko ap
·
·mis tura cieti s
·ku rub
·nu loks.
·o gredzenu es ieguvu no Mi
·elsona k
·r
·u sp
·l
·, bet ar
· Mi
·elsons to dro
·i vien nebij pircis.
Varb
·t
·im gredzenam ir k
·dreiz lipu
·as kl
·t asinis. Varb
·t pat vair
·kas reizes. Bet m
·su laikos asinis ir l
·ta manta, ko var nomazg
·t daudz
·tr
·ki un viegl
·ki par taukainajiem
·aute
·e
·
·as plankumiem. Kad es to ieguvu, gredzens izskat
·j
·s tikpat mirdzo
·s un meta ap sevi tikpat gai
·u bl
·zmojumu k
· patlaban.
Vi
·
· visu laiku st
·v
·ja man k
· uzliets, bet tagad, nezinu, k
·p
·c, ir piepe
·i s
·cis
·
·augt pirkstu.
N
·, tie
·
·m gredzens palicis man par mazu! Laikam b
·s resn
·ks k
·uvis pirksts. Ja nu vi
·
· s
·k
·
·augt v
·l cie
·
·k, tad gredzenu nemaz vairs nevar
·s nomaukt.
T
·p
·c, tie
·i t
·p
·c es gribu vi
·u nomaukt jau laikus un, palaidis va
·
· meitenes roku, velku nost no pirksta sasod
·to zelta st
·pi
·u.
Tad piepe
·i es to esmu ies
·cis pielaikot Martas pirksti
·iem, bet visi tie ir tik s
·ci
·i un kusli, ka gredzens negrib vi
·os tur
·ties.
S
·ku tepat vai skaisties, m
·
·inu v
·l, bet velti.
Es esmu, k
· liekas, pat pietv
·cis no piep
·l
·
·an
·s un varb
·t ar
· no piktuma, ka sasod
·tais gredzens negrib meitenei tur
·ties nevien
· no tiem pirkstiem, kuros cilv
·ki m
·dz n
·s
·t gredzenus.
Tad es l
·koju uzvilkt r
·d
·t
·ja pirkstam, atcer
·damies, ka krievu artil
·risti un ari sib
·rie
·i m
·dza vair
·k tajos valk
·t str
·lnieku liet
·s alum
·nija st
·pi
·as.
Martas r
·d
·t
·jpirkst
· gredzens turas. Tie
·
·m, no t
· vi
·
· nenokrit
·s zem
· un man piepe
·i ir p
·rg
·jis vaigu tv
·kums un piktums nezin uz ko.
Marta ir nob
·lusi un skat
·s pla
·i ieplest
·m, sav
·d
·m ac
·m gan man
·, gan gredzen
·. L
·pas puspav
·rsu
·
·s, elpa k
·uvusi a
·a, un vaidzi
·i tikai pamaz
·m top atkal s
·rti.
Tad vi
·a metas man kl
·t, rok
·m apvijas ap kaklu un turas vi
·
· ar visu
·ermeni k
·ji
·as tai tagad vairs neskar zemi. Svaig
· b
·rna mute pieplok pie man
·j
·s, sk
·psta v
·l un v
·l, un gavi
·pilna balss aizg
·dam
·s un dreb
·dama saka:
«Vai die', cik jauki! Tagad ar
· man savs puisis! T
·pat k
· Minnai un vi
·s
·tas Lien
·tei!»
Pie velna! Kas tam sku
·
·nam ien
·cis pr
·t
·! N
·, tie
·
·m, ja es pats b
·tu p
·ris reizes vec
·ks, nupat var
·tu noskait
·t pustrakajam ganu sku
·im pabargu mor
·les spredi
·i.
Ak, man jau pa
·am tikai divdesmit un l
·pas neatveras r
·jienam, bet velkas smaid
·, un es j
·tu, ka esmu mazliet apmulsis.
Nudien, tas meit
·ns mani p
·rprot! Tas ir tik joc
·gi man vajadz
·tu vi
·ai t
·li
· tagad teikt, ka gredzens tai nav dots k
· l
·gavai, bet...
Bet? J
·, k
·p
·c tad es vi
·ai uzmaucu to pirkst
·?
Nu... nu, vienk
·r
·i t
·p
·c, ka gredzens man pa
·am bij palicis par mazu, ka vi
·a pati labs un vis
·di krietns b
·rns, g
·d
·ga draudzene un jau pirms m
·su sadraudz
·
·an
·s izgl
·ba man dz
·v
·bu.
Es atbr
·voju savu kaklu, sac
·dams, ka, sku
·im vi
·
· kar
·joties, man aizs
·p
·jis ievainotais plecs.
Marta t
·li
· apraujas, atlai
· va
·
· rokas. Gavil
·jo
·ais ska
·ums z
·d, acis top l
·dzciet
·gi
·
·las, bet ap l
·p
·m kav
·jas un gaida apjucis, kaun
·gs smaids.
Man neatveras paties
·bas sac
·
·anai mute es tak nevaru
·im jaukajam, kaut mazliet au
·
·gajam b
·rnam dar
·t p
·ri vi
·a t
·pat nesaprastu mani, justos satriekta un apvainota. Man t
·da
· j
·iet, un atvadoties jau v
·l tikai labu, vair
·s s
·pin
·t.
Lai lab
·k paliek nepateikts! M
·s diezin vai vairs tiksimies, bet vakar
·is ganu meit
·ns no dzimtenes puses bij mans gl
·b
·js,
·odien ir vien
·gais draugs.
«Dz
·vo vesela man tagad j
·iet,» es saku, grie
·os apk
·rt, eju eglien
·, kur palikusi mana bise, b
·
·u bik
·kabat
· savu rokas gran
·tu un karu plec
·
·auteni.
Marta st
·v turpat eg
·u audzes mal
·, sarkst un b
·l, nev
·r
· no manis acu, un pirmo reizi es redzu, ka t
·s ir dzelmainas un lielas un sku
·a l
·p
·m radies s
·rt
·ks kv
·ls.
«Uz tik
·anos! Paldies par pagl
·b
·anu, vainas kop
·anu un de
·
·ti,» es saku, grib
·dams pajokot, bet joks man izn
·k neveikls, pa
·am liekas parupj
·, un. k
· atvainodamies es sa
·emu rok
·s sku
·a br
·nganos pirksti
·us.
«Gan jau tiksimies,» man v
·rdi kav
·damies n
·k p
·r l
·p
·m, bet acis v
·ro s
·r
·go un
·aj
· mirkl
· tie
·
·m dai
·o meitenes seji
·u.
«J
·,» es atk
·rtoju, lai b
·tu v
·l kas teikts, un tad piepe
·i mana vesel
· lab
· apskauj sku
·
·na plecu, velk tuv
·k s
·ci
·o augumu.
Es noliecos nosk
·pst
·t tai matus un pieri, un piepe
·i mums atkal satiku
·
·s l
·pas, kaut gan no manas puses tas ir tikai pav
·ss br
·
·a sk
·psts, un kaklu
·oreiz man apkampusi tikai viena pati roka kautr
·gi bikls ir tagad vi
·as piesk
·riens.
Tad es atlai
·u vi
·as plecus, rokas tai nokr
·t gar s
·niem. Es eju prom un p
·ri p
·avas za
·umam uz sila pusi, un sird
· kaut kas smeldz, bet nedro
·i un klusi cit
·di man
·odien b
·tu glu
·i jautrs pr
·ts.
Tik jautrs, ka piepe
·i man iegribas svilpot. Es to ar
· daru un brav
·r
·gi ska
·i. Un, tikai ticis l
·dz p
·avas vidum, nomanu, ka manam svilpojienam ir «Aiz up
·tes» meldija.
K
·ds neredzams man aizskar plecu, liek atskat
·ties atpaka
·.
Marta st
·v tai pa
·
· viet
·, skat
·s man paka
·, un abas rokas vi
·ai saliktas uz sirds.
Es pam
·ju ar labo vi
·a pavicina abas rokas, bet atstatums jau ir par lielu, lai es var
·tu labi saskat
·t t
·s seji
·u, kaut vi
·a liekas
·oti b
·la.
Atkal man
·alc ap z
·bakstulmiem rasas piln
· p
·avas z
·le, pinas puplak
·i un pazem
·g
·s ziepen
·tes; un tad es esmu s
·cis iet mazliet pret kalnu, jo z
·le top zem
·ka, tepat jau kl
·t ir me
·s, un k
·jas man patlaban min vi
·a eg
·u mesto
·nu.
V
·lreiz man galva liecas atpaka
· un sku
·
·ns st
·v, k
· st
·v
·jis, skat
·s uz me
·a pusi. Un tad es ap
·eros, ka nesvilpoju vairs, un sird
· atkal viegla smeldze.
Un mani apst
·j vecas, gandr
·z melnas egles. Me
·s pilns spirgti v
·sas kr
·slas un r
·ta rasas valguma, un pa labi sil
· skumji klaig
· v
·lodze.
B
·s lietus man neapzin
·gi ien
·k pr
·t
· vecais tic
·jums, un tad kaut kur pavisam t
·lu ir s
·cis d
·dot me
·a balod
·tis.
Bezgala maigi, reiz
· s
·ri skan neredzam
· putna d
·do
·ana, kl
·zdama man pret
· starp eg
·u augumiem, kas nos
·noju
·i un pilni tum
·u
·nu; un es eju uz vi
·u sila malu, kur tikko dzirdams d
·do sila balod
·tis.
Arvienu augst
·kas, pasirm
·m s
·nu b
·rd
·m noaugu
·as egles un bl
·gznu d
·kstis, kur
·s v
·l nav pabeigu
·i zied
·t pure
·i. Un tad es dzirdu t
·lu priek
·
· auro
·anu, no kuras s
·kum
· netieku gudrs, vai t
· ir cilv
·ka vai brie
·t
·vi
·a balss.
Auro
·ana n
·k tuv
·k, sadzirdami vecas dziesmas v
·rdi:
«Jauns es biju, traks es biju,
Jauns ap
·
·mu l
·gavi
·u
Redz, ko nu dara jaun
·bas laiki,
Redz, ko man dara jaun
·bas laiks!»
Lai rat
·! T
· ir m
·su vec
·s rotas dziesma, un tik nejauka balss bija vien
·gi Konr
·dam! Sirds metas l
·ksma; no atmi
·as aizpeld nob
·lus
· seji
·a un visas viegl
·s s
·ras, un es lau
·os caur zariem biezokn
· un p
·ri dumbr
·jiem uz priek
·u, kur dzird dziesmu un mana sila malu, kas izbeidzas pie lielas p
·avas.
Konr
·ds ir ats
·dies t
·s vid
· uz milzu akme
·a. Uzmetis k
·kumu un pats pa pusei kails, vi
·
· patlaban revid
· sava krekla v
·les, viss saules apsp
·d
·ts un ruk
·
·dams no labsaj
·tas; un nevi
·us man ien
·k pr
·t
· sendienu pasaka par velnu, kas glu
·i t
·pat m
·l
·jis saul
· goz
·ties.
Es iesvelpjos dziesma apraujas, krekls kr
·t z
·l
·, un Konr
·ds, zibe
·
·tri noliecies, saslienas taisns ar bisi rok
·, tad paskat
·s v
·r
·g
·k, paz
·st mani un lielos l
·k
·os atjo
· pa p
·avu.
Izr
·d
·s, ka vi
·
· mani nogaid
·jis visu dienu un nakti tan
· me
·mal
·, kur norun
·ts. Tad g
·jis mekl
·t, izmald
·jies pa izdegumu, aizl
·dis l
·dz m
·su nometnei, bet nesastapts it neviena.
«Ne sarkano, ne za
·o,» vi
·
· saka, pa
·
·podams savu izsp
·ru
·o, skuju pilno galvu, jo vakar, skrienot cauri silam, dundadznieks pazaud
·jis cepuri,
«Un tevis ar
· nav! Palika pavisam tr
·v
·ga d
·
·a, j
·nudie'. Ne ar ko bu
·oties, ne kauties!»

XIV
Veselu ned
·
·u m
·s tad bland
·j
·mies pa gan
·b
·m un siliem, iedami pret zieme
·iem. Ja nepagad
·j
·s zem k
·j
·m vairs nevienas tekas, tad g
·j
·m t
·pat p
·ri t
·rumiem un g
·r
·u p
·av
·m, kuras bija piekais
·tas nos
·b
·ju
·iem siena
·
·
·
·iem un pel
·kza
·iem k
·rklu puduriem.
Gad
·j
·s gai
·i prie
·u me
·i, kur pa stumbriem l
·k
·ja un ska
·i kala dze
·i,
·
·akstin
·damas r
·j
·s v
·veres. Un vienu otru reizi n
·c
·s izbrist staignus purvus, kur galvas mulsin
·ja vaivar
·ju dvinga, uz ci
·iem ritin
·j
·s br
·ngani
·
·sku gredzeni un turpat no z
·baku zo
·u apak
·as ar lielu bulduri un smagi air
·dami sp
·rniem sac
·l
·s gais
· rube
·i,
Naktis m
·s p
·rgul
·j
·m eg
·u puduros vai siena
·
·
·
·os, un k
·dreiz par naktsgu
·as vietu mums k
·uva sil
· palikusi malkas gr
·da. Kad par daudz grib
·j
·s
·st, m
·s g
·j
·m iek
·
· lauku s
·t
·s, vair
·damies no pusdienu un brokastlaika, kad v
·rie
·i m
·dz m
·j
·s b
·t. Vien
· m
·s sagaid
·ja veca m
·mi
·a ar piena kr
·zi vien
·, maizes klaipu otr
· rok
·, izvaic
·dama, no kuras n
·kam puses, kurpu ejam, un beig
·s apraud
·j
·s, st
·st
·dama, ka ziem
· uz C
·s
·m lielinieku aizvests un bez zi
·as pazudis t
·s d
·ls. Otr
· s
·t
· m
·s izzin
·j
·m, ka R
·ga kritusi, bet sarkanie v
·l gribot tur
·ties pie In
·ukalna, un visu p
·c tam nakti vair
·j
·s no mums miegs. V
·l un v
·l m
·s plak
·m pie zemes, cenzdamies izprast, kur
· debesmal
· tuv
·k dun lielgabali, un no vi
·u dirn
·
·anas noman
·t, uz kuru pusi ejot dr
·z
·k pien
·ks m
·su me
·a gait
·m gals.
Naktis bija bez zvaig
·
·u zaiga, tum
·i m
·ko
·ainas un ar klusu r
·sas bl
·zmu. T
·lu ducin
·
·anu tad var
·ja man
·t gan dienvidos, gan zieme
·r
·tos, bet nebij izprotams, vai t
· bij lielgabalu atbalss vai tikko jau
·ams p
·rkond
·rds.
Da
·
· s
·t
·
·audis laipni v
·r
·s mums sej
·s. Citur bija
·auni skati, bet cie
·i sl
·gtas mutes, kuras sasl
·dz
·s v
·l cie
·
·k, kad m
·
·in
·j
·m izvaic
·t, cik t
·lu baltie un kur tagad turas sarkanie. Un k
·d
·s m
·j
·s, ieejot mums istab
·, pie sienas steidz
·s gados pajauns v
·rs, jo, sienas vadz
· k
·rta, kar
·j
·s tur kaujas
·autene. Es biju
·igl
·ks, c
·lu savu bisi, bet Konr
·ds izvilka rokas gran
·tu, un milicis b
·l
·dams palika st
·vot istabas vid
· ar gais
· celt
·m rok
·m. Un bisi vi
·a viet
· no vad
·a no
·
·mu tad es, lai
·emtu
·r
· aizsl
·gu un ietu atpaka
· uz silu, kur todien g
·j
·m, neapst
·damies l
·dz vakaram.
Tad atkal n
·ca apm
·kusies un silta nakts, bet
·oreiz bez r
·sas gun
·m, kaut gan pievakar
· bija sadzirdama zieme
·pus
· r
·ko
·a, kas glu
·i neaprima ar
· p
·c saulrieta.
Kaut kur tuvum
· jau bija iedegusies kauja, un m
·s steidz
·mies uz vi
·as pusi, iedami pa me
·u p
·ri pusnaktij. Un, jo t
·l
·k g
·j
·m, jo ska
·
·k sadzirdama k
·uva kaujas
·au
·ana.
P
·c mana v
·rojuma, Gauja vairs nevar
·ja b
·t t
·lu, un pievakar
· pa kreisi bij man
·ms lepni saslieta bazn
·cas tor
·a siluets. Sprie
·ot p
·c smai
·a izskata, tam vajadz
·ja b
·t C
·su bazn
·cas tornim, un to pa
·u mums teica kankarainos t
·va sv
·rkos
·
·rbies ganu z
·ns.
Kaut kur pavisam tuvu priek
·
· dzird
·ja tums
·
·alcam upi, un arvien biez
·ks k
·uva eg
·u sils, pilns m
·ko
·nakts melnuma. Mums strauji sita sirdis, traukdam
·s uz priek
·u, bet gurdenas pavisam bija abiem paliku
·as k
·jas, iedamas bez apst
·jas tepat no agras p
·cpusdienas l
·dz pusnaktij.
Es atlai
·os uz celma, smagi dva
·odams.
Konr
·ds st
·v blakus un slauka nosv
·du
·o seju gandr
·z l
·dz ac
·m vi
·am nok
·ru
·
·s ugunssarkano matu
·
·ipsnas.
«Trakoti silts laiks,» vi
·
· saka un it k
· atvainodamies piebilst: «Bez cepures un v
·l t
·d
· suto
·
· varen
·tri aug mati.»
«Tavu matu d
·
· mums v
·l var izn
·kt nepatik
·anas,» man nezin k
·p
·c uzn
·k
·z
·
·an
·s k
·re.
«K
· t
·?» Konr
·ds br
·nodamies ieple
· muti. «Kad baltie redz
·s tavu sarkano cekulu, diezin vai tad tic
·s, ka esam za
·ie,» es turpinu, bet Konr
·ds tr
·kstas ne pa jokam.
«Velns ar'
·r
·!» vi
·
· s
·k s
·kst
·ties. «Zin
·jis iet k
·d
· s
·t
· un pal
·gt dzirkles! Tad man t
·s kr
·pes b
·tu viens divi nost.»
Man paliek kauns un j
·m
·
·ina p
·rliecin
·t, ka esmu tikai grib
·jis Konr
·du pabaid
·t. Vi
·
· nor
·cas no prieka, un tad m
·s abi s
·kam klaus
·ties, ka tuvum
· un kaut kur dzi
·i lej
·
·alko neredzama upe, un aiz t
·s dienvidos un ar
· zieme
·pus
· v
·l mana retu
·au
·anu, kas beidzot aprimsies pavisam.
Visapk
·rt melna, mazliet miglota, bet silta tumsa, sve
·u smar
·a. Retumis dzird ie
·m
·kstamies v
·la putna sp
·rnus, un skaidr
·k sadzirdama, varen
·ka palikusi neredzam
·s upes
·alk
·ana.
M
·s s
·
·am, bises mums starp ce
·iem, bet galvas paliek smagas, plaksti
·i bez gribas zi
·as aizkr
·t ciet n
·k v
·l
·
·an
·s nosl
·d
·t no celma un uz mirkli atlaisties s
·n
·s. Un p
·d
·jais, ko dzirdam, iegrimdami mieg
·, ir bez apst
·jas
·alco
·
·s upes balss.
M
·s to dzirdam ar
· pamodu
·ies, kad nakts tumsas vairs nav un zilas, gai
·as debesis ir saskat
·mas cauri eg
·u galiem, kurus nu
·
·po agra r
·ta v
·j
·.
M
·s ce
·amies un ejam caur me
·u pa kreisi, kur starp koku st
·viem redzams lielce
·
·, no grants un smilt
·m pel
·kbalts.
Vi
·
· mal
· liels, nos
·nojis akmens, un no t
· pel
·kza
·
·s muguras var man
·t aizaugu
·u leju, no kuras liecas aug
·up ce
·
·. Un ska
·
·ki v
·l
·
·
·c upe, dzird airu
·
·akstus, jautru sasauk
·anos, un tad no lejas ies
·k so
·ot, dodamies pret krauju un uz m
·su pusi, sav
·ds karasp
·ks.
Tam priek
·
· so
·o jauns pavisam v
·rs, p
·c pirm
· skata sprie
·ot, virsnieks, jo galv
· vi
·am sarkanbalti kokardota cepure, bet toties neredz zvaigzn
·
·u, bez pagon
·m t
· izbal
·ju
·
·s bl
·zes pleci. Un tom
·r s
·nos tam pie jostas redzams revolveris, bet sej
· gai
·as vado
·acis, kur
·m tas p
·ta silu, v
·l gan neman
·dams m
·s.
Mums nava nervu satraukuma, sirdis sit mier
·gi un reiz
· stipri, bet acis uzman
·gi v
·ro visu, un, k
·pin
·dami tabakkaulu cigaretes, m
·s gu
·am gr
·vmal
·, zem galvas paliku
·i rokas, ar
·auteni pie s
·niem, un acis mums neatlai
·as nostu no sve
·
· n
·c
·ja un karot
·ju bara, kas aiz vi
·a un n
·k arvienu tuv
·k. Un tad mums atkal piepe
·i ir piesitu
·
·s
·aubas, vai sve
·ais
·urpun
·c
·js tie
·am oficieris.
M
·s tagad redzam, ka tam ne vien nava virsnieka zvaigzn
·
·u un uzple
·u, bet nav ar
· z
·baku.
J
·, tie
·
·m: k
·jas tam pavisam basas, bikses atloc
·tas tepat l
·dz ce
·galiem un dub
·iem aplipu
·as ne vien p
·das, bet no
·
·akst
·ju
·i ar
· lieli viss liecina par t
·lu g
·jumu.
«Velna b
·
·ana!»
·urd Konr
·ds, kas
·dams aiz auss. «Pirmo reizi redzu t
·dus br
·numus: p
·c ie
·anas un cita t
· k
· b
·tu labdzimt
·ba, bet p
·c pek
·m nepavisam ne.»
Tie
·
·m par sp
·ti visam k
·ju basumam, n
·c
·jam vingra gaita, un gaus
·ka t
· nepaliek ar
· p
·c tam, kad acis mana m
·s, un uzg
·lusies uz revolvera spala sve
·
· plauksta.
Vi
·
· n
·k mums tie
·i kl
·t,
·is bask
·jainais virsnieks, cieti un asi cirzdams ce
·a grant
· k
·jas, un ar
· vi
·a l
·dzn
·c
·ju vienai da
·ai nav apavu, bet citiem pastalas un citiem v
·zes.
Toties vienam otram jau roku celta bise, un m
·s aizmetam savas cigaretes prom, gausi ce
·amies k
·j
·s.
«Kas j
·s t
·di? Ko
·e dar
·t?» noskan pav
·l
·t pieradusi balss, m
·s abus a
·i p
·ta t
·raudainas acis, un instinkt
·vi es lieku roku pie cepures, bet Konr
·ds ir izstiepies nej
·dz
·gi gar
·.
«Sarkan
·s armijas dezertieri! Bij
·m pie za
·ajiem, tagad ejam mekl
·t baltos,» es zi
·oju par abiem un j
·tu, ka man ar tauj
·t
·ju sakrustojas acu skati.
Vi
·
· neko vair
·k nevaic
·, bet klus
·, v
·l arvienu p
·ta m
·s, nenolaizdams skatu no m
·su sej
·m, un es skatos cie
·i ac
·s, sav
· zemapzi
·
· sajuzdams, ka
·aj
· br
·d
· iz
·
·iras m
·su liktenis no m
·su acu izteiksmes tagad atkar
·jas, vai tiem, kurus m
·s g
·j
·m mekl
·t un jau esam sastapu
·i, b
·sim draugi vai naidnieki.
Neizturami asas nu paliek tauj
·t
·ja acis. Tad piepe
·i to skaudrais skarbums it k
· sal
·st, z
·l
·s pazib jautri p
·rgalv
·ga guns, bet l
·pas saka:
«
·autenes plecos, st
·ties rind
· un l
·dzi so
·os mar
·!» M
·s meh
·niski klaus
·m, apk
·rt at
·alc jautri ska
·as balsis, smaida v
·jnop
·stas un saules no
·rd
·tas, vecas un jaunas sejas, un smaidu ar
· es, bet Konr
·dam spr
·k va
·
· priek
· zviedziens, no kura satr
·kstas vi
·
· pats. M
·s ejam a
·i, un me
·s paliek ret
·ks. Caur koku atstarp
·m jau mana klaju pie me
·a malas s
·kas plata p
·ava. Aiz vi
·as m
·ju puduris, un vi
·am otr
· pus
· labi pat
·lu saredzams lielce
·
·, pa kuru virz
·s gara ratu karav
·na un vezumnieku rindai blakus rik
·o da
·i j
·tnieki.
M
·s apst
·jamies,
·aujam, un izt
·l
·m var man
·t, ka brauc
·ji s
·k dedz
·g
·k triekt zirgus un tad lai
· l
·k
·os j
·tnieki. Tak krist nekr
·t neviens l
·dz lielce
·am b
·s savi pusotra kilometra.
Leitnants liek p
·rtraukt uguni, pats
·em no jauni
·a kareivja
·auteni, nolai
·as uz ce
·a, ilgi t
·m
· un
·auj, bet j
·tnieki visi v
·l seglos, tik vair
·k pieplaku
·i zirgu kakliem, un vezumnieku rokas kr
·t un ce
·as, ar p
·tag
·m un varb
·t ar
· gro
·u galiem kap
·jot zirgu muguras. Un tad b
·g
·us jau pasl
·pusi gai
·i za
·a b
·rzu birze.
Leitnants piece
·as, atdod kareivim bisi,
·gni teic:
«Nekav
·sim te velti laiku!
·odien ap dienvidu mums j
·b
·t C
·s
·s.»
M
·s ejam atkal, pa
·i k
·d
· grav
· nok
·
·stam zem ret
·m lielinieku lod
·m, izn
·k maza ap
·aud
·
·an
·s ar tiem pie k
·da ce
·u krustojuma, kam m
·s tiekam apk
·rt ar l
·kumu.
Ce
·
· s
·cis iet pret kalnu, b
·rzu birzes paliek lej
·, pa kreisi dzi
·i nogrimst eg
·u sils, un tad no kalna gala saman
·ms mas
·vs tornis, mana daudzus namu jumtus, balto logiem izraibotas sienas, un m
·s visi st
·jamies, dzi
·i velkam elpu, jo t
·s ir C
·sis un t
·tad
·
·sdienas g
·jumam t
·li
· b
·s gals.
No m
·su kalna augstumiem var labi redz
·t lejas un ce
·u sv
·tras, kuru apjozta gu
· pils
·ta, un debesis tai zilo p
·ri, mier
·gas un dzidri zilas, un lejup klusi l
·
·
· p
·cpusdienas saules zeltainais atmirdzums.
Pa ielu galiem, kuriem piesl
·gu
·
·s dienvidu un dienvidr
·tu ce
·u jostas, vird
·r
· bezgal
·gas vezumnieku rindas, redz aizejo
·us k
·jnieku pulci
·us, kam k
·jas ce
·as
·igl
·ki. k
· parasts, un visur mana k
·pam caursp
·d
·gus putek
·stabus.
M
·s
·aujam net
·m
·dami, tad lai
·amies no kalna lej
·, ejam iek
·
· pils
·t
·.
Uz tirgus laukuma m
·s dzirdam steig
· triektu ratu r
·b
·
·anu, mana apjuku
·as, bai
·u pilnas klaigas, pa kreisi atkal ies
·k nek
·rt
·gi
·aut, tad viss top
·tri kluss. Laukums, uz t
· mums izejot, ir pier
·dzis pilns rite
·kultiem putek
·iem, bet tuk
·s, un tikai ielas vi
·
· gal
· redz v
·l svaid
·mies un m
·kam vezumus un v
·riem pies
·du
·us ratus, dzird pakavklabo
·u, kas aizjo
·o arvien t
·l
·k.
Tad viena m
·su da
·a iet l
·kot cietumu, kur lielinieki tur
·ju
·i savus arest
·tos, un ar
· tas ir k
·uvis tuk
·s un kluss.
Cietumu apjo
· augsta, dzelo
·dr
·t
·m vai
·agota s
·ta, bet v
·rti atst
·ti l
·dz k
·jai va
·
·, nekur nava redzams neviens sargs.
M
·s ejam iek
·
·, redzam: ar
· cietumdurvis atrautas st
·v va
·
·, da
·ai logu nava stiklu, tikai resnu stie
·u pinumi, un tad m
·s visi reiz
· man
·m kreis
· pagalmst
·r
· raktu lielu bedri, l
·ni ejam turpu. Virsser
·ants, pats pirmais ticis bedrei kl
·tu, klus
·dams
·em nost cepuri. Un pamaz
·m atsedzas ari citiem galvas, un mazajam Asmenim, kam tikai se
·padsmit vasaras, piepe
·i uzn
·k raudas.
Bedre
·
·iet rakta tikai nesen: sarkandzeltenais m
·ls v
·l glu
·i svaigs. Un viet
·m bedres malas ir ar tum
·u sarkanumu, par daudz sarkanu, lai kr
·sa var
·tu celties no m
·la, kur
· teitan r
·d
·s mitrs un glums. No m
·la un t
· plankumiem n
·k smaga, n
·sis un kaklu mulsino
·a smaka, slinki ce
·as aug
·up iztrauc
·ti melnu mu
·u spieti. Un kaut kur tuvu, laikam Vintergrav
·, bais
·gi un reiz
·
·
·li, apst
·damies un tad ies
·kdams no jauna, izmisis gaudo suns.
M
·s esam apst
·ju
·i bedri, vair
·damies uzm
·t tum
·sarkaniem plankumiem, kas viet
·m
·
·iet gandr
·z melni, saule jau vairs nav augstu virs Gaujas krastu siliem, un siltais pavasara dienas laiks
·
·iet piepe
·i k
·uvis v
·ss.
Tagad var saskat
·t jau bedres dibenu un tos, kas vi
·
· samesti,
Tepat, tie
·i mums iepretim, ir krust
·m sakritu
·i, varb
·t ar
· t
·pat sasviesti, veseli pieci augumi, bet seja redzama tikai vienam, un ar
· tam palikusi tikai viena acs. Otras viet
· tam redzams melniesarkans caurums, mute
·irgta mok
·s un ar stieni vai ar bises laidi drag
·ts
·oklis, asin
·m noskr
·jusi kupl
· b
·rda, kas nesen v
·l, liekas, bijusi sirma, un sarkanmelna r
·d
·s ar
· auss.
Zem vec
· v
·ra st
·va, ko sedz pa
·austas dr
·nas, ir saman
·mas dzelo
·dr
·t
·m kop
· sietas rokas, un turpat rok
·m blakus redz pastalotu k
·ju, saskat
·mas tum
·u, kuplu matu cekuls, viss lipis asin
·m. Un savrup mazliet no l
·
·u kaudzes nokritusi veca lauku sieva lakati
·
· tai apsedz seju, k
· l
·g
·anai uz kr
·t
·m kop
· liktas rokas, zem t
·m iepel
·ka kat
·nbl
·z
·te, un uz t
·s asinis, ap kur
·m slinki s
·c un ri
·
·o mu
·as.
K
·ds neredzams, kam kaulaini un cieti pirksti, ir aiz
·
·audzis man kaklu, gaiss paliekas uz mirkli auksts, aus
·s ne
·
·l
·gi zvana, bet tad es sa
·emos, v
·r
·u nost skatu un st
·vu atkal, zobus sakodis, un acis, aug
·up celtas, skata Gaujas me
·u sv
·tru, p
·r kuru deg p
·cpusdienas saules zaigs.
Tak nezin
·ma vara atkal vilina un m
·mi sauc, liek v
·rties bedr
· tepat, tepat zem k
·j
·m, ne jau uz vi
·as vidus pusi , un velti m
·
·inu es pretoties.
Tie
·i zem man
·m k
·j
·m, tepat apak
·
·, kur nupat k
·le
·odams nodun
·ja papr
·vs m
·la piks, ir kritis un tad sagriezies uz s
·niem jauns pavisam z
·ns. Seju tas sl
·pis k
· gl
·bdamies zem rok
·m, rokas tam cie
·i sasietas ar dr
·t
·m, vi
·u dzelo
·i dzi
·i iespiedu
·ies roku musku
·os, bet sv
·rki kr
·tot atsegu
·ies va
·
· un
·auj redz
·t kreklu, kas varb
·t nesen bijis balts, bet tagad gandr
·z visu vi
·u kl
·j asins sarkanums.
K
·ds turpat blakus man gr
·
· caur zobiem l
·stu Asmenis nomet zem
·
·auteni, pats aps
·dies tai blakus, seju kl
·jis rok
·m, un elsojot tam raust
·s
·aurie z
·na pleci, galva raust
·s pleciem l
·dzi.
Tad m
·s k
·pjamies no bedres nost, visi piepe
·i k
·uvu
·i tik sav
·di un klusi, un vairs nevaram ac
·s cits citam skat
·ties.
M
·s ejam vilcin
·damies kl
·t cietums
·tai redzam v
·l pie vi
·as durv
·m nokritu
·us trijus augumus.
Tie
·i tiem mugur
·s
·autas lodes, vienam ar smagu sitamo sadrag
·ts pakausis. Un ar
· vi
·iem sasietas dzelo
·dr
·t
·m rokas, lai nel
·kotu ar
· kail
·m rok
·m pretoties.
Ne pretoties, tik l
·gties, vaiman
·t, lai
·
·lo, kaut gan l
·dz
·jam it labi zin
·ms, ka
·
·last
·bas nav un neb
·s t
·li
· tepat aiz pakau
·a ie
·vakst
·sies durklis, klaudz
·s
·
·viens vai svelps gais
· zv
·lienam v
·zts bises resgalis.
Ar
· te mums s
·c visapk
·rt mu
·u m
·ko
·i. Smagi un l
·ni pac
·lu
·ies gais
·, lido tie ap vaigiem, d
·inkst acu priek
·
·, un mu
·u lidojuma gaita reibusi un smaga, mulsino
·
· asins dvinga pielipusi kl
·t pie vi
·u sp
·rniem, un vienmu
·
·gaj
· san
·
·an
· man
·ms kaut kas baiss, pret
·gs un reiz
·
·auns.
Virsser
·ants pasp
·jis jau ieskat
·ties cietumnam
· un tagad n
·k atpaka
·. Un aiz vi
·a n
·k gr
·
·odamies cilv
·ks pel
·kb
·lu rausto
·os seju, vi
·am bez apst
·jas klab zobi un ce
·u gali dreb.
Durv
·s vi
·
· apst
·jas, tad mana vispirms m
·su
·autenes, izmisis sa
·er rok
·s galvu, tais
·s b
·gt, bet k
·jas atsak
·s tam klaus
·t, mute iepletusies
·ausm
·s un izmisusi br
·c.
«Vai rimsies, mu
·
·is t
·ds,» r
·jas virsser
·ants, to sagr
·bis aiz pleca, «m
·s tak neesam sarkanie, bet baltie!»
Cietumniekam vaids apraujas uz l
·p
·m, rokas kr
·t gar s
·niem, k
·j
·m sa
·imst ce
·i, un vi
·
·, nokritis pie trepju k
·p
·m, klus
·, v
·rodams m
·s ar sav
·du un trulu skatienu.
«No bail
·m vai no prieka palicis bez j
·gas,» Konr
·ds sap
·cis nosaka, un tad m
·s dab
·jam zin
·t, ka virsser
·ants sve
·o uzg
·jis k
·das kameras aizdurv
·, kur tas ac
·mredzot ier
·vies un palicis sarkano nepaman
·ts, kad tie s
·ku
·i kameras iem
·tniekus
·r
· dz
·t.
K
·das telpas kakt
· v
·l gu
·ot divi ac
·mredzot turpat
·auti miro
·i, un viss jau varot b
·t, ka vi
·u esot v
·l vair
·k, k
· atvainodamies virsser
·ants zi
·o pien
·ku
·am leitnantam, bet ar
· tam negribas spert k
·ju n
·ves nam
·, un no m
·s
·jiem nekustas uz to pusi it neviens.
L
·ni n
·k kr
·sla. Cietum
·kas logi metas glu
·i tum
·i, un p
·ri m
·la pagalmam lien gl
·no
·as un garas
·nas, aizstiepdam
·s uz bedres pusi. Gaujas me
·i izt
·l
·m liekas pavisam melni, un debesis virs vi
·iem deg tum
·sarkan
·s rieta ugun
·s.
N
·k dzestrs un gurdens vakars, dr
·gns top gaiss. Un tad caur kr
·slas paisumu un vakarbl
·zmas asi
·aino mirdzumu s
·k lejup l
·
·
·t b
·ldzeltens, bl
·vs spo
·ums un virs birzes, kas ir pa kreisi, k
·pj aug
·up m
·ness.
M
·s salas
·mies kop
·, ejam, cie
·i rind
·s saspiedu
·ies, proj
·m no
·
·s miro
·s
·tas un ejot vair
·mies mest skatu atpaka
·. Cietuma nams
·
·iet gl
·no
·s, biedu pilns, blen
· nopaka
·us mums ar sav
·m
·etrst
·rain
·m, tum
·
·m logu ac
·m, un da
·
·s no t
·m nikni zv
·ro vakarbl
·zmas kv
·le, tum
·sarkana k
· sarec
·ju
·as asinis.
K
· n
·ves mok
·s sastingusi, va
·
·
·irgta milzu mute paliek aiz mums v
·l neaizb
·rt
· miro
·bedre nedzirdami t
· br
·c. Apk
·rt viss kluss, bez v
·ja n
·cis gurdens vakars, bet vaidi, kuru pilns mums licies cietuma pagalms, tagad atdz
·vojas, n
·k paka
·, un vi
·us uztver asinsbalss. Un, vi
·us manot, a
·
·ki mums kustas k
·jas, m
·s ejam v
·rs pie v
·ra, neatskat
·mies atpaka
·.
Tik saj
·tot zem k
·j
·m ielu bru
·i, viegl
·k s
·k elpot kr
·tis, gaiss te vairs neizliekas asins r
·gu pilns.
Dobji dun m
·su so
·i
·au
·u tuk
·
·s iel
·s, un d
·rzos, no kuriem n
·k za
·uma dva
·a un pu
·u smar
·a, ka iezilgani violeti kalni ce
· gais
· savas ziedu v
·les ceri
·i.
Beidzot esam pie nama, kur b
·s mums
·onakt gu
·asvieta, un, ejot vi
·
· iek
·
·, ar mums un m
·su bis
·m l
·dzi ir ien
·kusi ziedu dva
·a, ceri
·u arom
·ts.
M
·s slienam kaktos savas
·autenes, pa
·i atlai
·amies uz gr
·das, un gandr
·z t
·li
· miegs s
·k aizv
·rt saguru
·
·s acis.
Viss aizpeld za
·ganmeln
· tums
·. Kaut kur ir ies
·kusi dziedat lakst
·gala, vi
·ai atsaucas otra, un kaisl
·gi un reiz
· s
·ri gl
·sta iemiego
·o dzirdi m
·las un pavasara putna balss. Tak ar
· t
· top klus
·ka, it k
· peld proj
·m.
Un tad... es nezinu, vai esmu v
·l pusnomod
· vai dzirdu sapn
·, bet aus
·s man s
·k skan
·t me
·a balod
·
·a balss.
T
·, liekas, n
·k no liela att
·luma p
·ri ziedu grav
·m, lakst
·galu lej
·m un m
·ju jumtiem, kuri v
·l atceras ap vi
·iem nesen
·alkoju
·
·s baltro
·ain
·s
·be
·u ziedu kupenas.
Bezgala maigs un reiz
· s
·r
·gs n
·k pie manis, steigdamies
·urp caur nakti un caur telpu, sila balod
·
·a d
·dojums.
Vilina, aicina un gl
·sta reiz
·, un mana dv
·sele ir palikusi priec
·ga un viegla, un nebiju
·as gaismas pielijusi sirds.

XV
Laiks meties silts un maigs bez gala. Un l
·dz ar ceri
·ziedu plauku
·
·ietas atn
·cis ne kokiem vien un pu
·
·m, bet ar
·
·au
·u sird
·m bl
·zmains pavasaris visai zemei ataususi jauna diena p
·c asi
·ainas biedu nakts.
Ziedsmar
·as pilni visi gaisi, violeti, ro
·aini, dzelteni un balti sametu
·ies C
·su d
·rzi, un lakst
·galas vi
·os s
·k jau pog
·t dr
·z p
·c launaglaika, nemaz negaid
·ju
·as vakarbl
·zmu, un no vi
·u dziesm
·m atskan visa nakts, l
·dz kam
·r paka
· ausmai atn
·k saules l
·kts,
Tad s
·k un nebeidz l
·dz pat novakaram svilpot melnie strazdi. Bet, izejot no pils
·ti
·as pakl
·
·
·t pa lauku, m
·s sa
·em jautras c
·rul
·
·u balsis, telefonu dr
·t
·s sas
·du
·
·s, skat
·s za
·
·s v
·rnas, dzeguze s
·k zvan
·t Gaujas krasta sil
· un no birzes atskan v
·lodz
·tes balss.
V
·l nava nos
·b
·jis b
·rzu lapu za
·ums, noput
·ju
·as nav jasm
·nlapas, kur
·s saman
·mi paza
·gani ziedu pumpuri, un zeltainiem vanagzir
·u ziediem nokais
·tas visas leju kraujas, p
·pen
·tes klan
·s, v
·smas sa
·
·potas, apreibu
·as d
·c un
·aud
·s zemes bites, un no dz
·ves prieka, z
·
·u svaig
·s dva
·as un ziedu maiguma
·
·iet noreibis pat gaiss.
K
· lielas
·be
·ziedu kupenas gu
· m
·ko
·i virs Gaujas krastu siliem, un, z
·l
· gu
·ot mums un at
·aujot, lai timoti
·a v
·l
·tes v
·r
·gi gl
·sta baso k
·ju p
·das, tik rada
·be
·d
·rziem ziedu laik
· un tik tuvi izliekas
·ie m
·ko
·kalni, ka liekas, v
·sma, n
·kdama no vi
·u puses, nes sev l
·dz svaigumelpu, ziedu aroma n
·k vi
·ai l
·dzi, un uzreiz mums pat liekas at
·alkusi aus
·s t
·la bi
·u s
·k
·ana.
N
·, tie
·
·m kaut kas d
·c un san,
·
·iet, lai
·as arvien tuv
·k, it k
· laistos, mekl
·dams sev jaunas m
·jas, ce
·ot s
·cis bi
·u spiets.
D
·k
·ana top arvien dobj
·ka, vairs nesan gaisi, kaut kas sp
·c
·gi un nikni r
·c un tad virs upes krastu prie
·u galiem top redzams mirdzo
·s milzu sp
·rs.
Vi
·
· lai
·as tie
·i
·urpu, lido visai zemu, un tagad ar
· jaunkareivjiem redzams, ka tas nav vis sp
·rs, bet aeropl
·ns.
Vi
·
· br
·
·as zemu p
·ri pel
·kza
·am rudzu laukam zied
·t nes
·ku
·
·s v
·rpas noliecas no motorv
·ja , un tad es manu sp
·rna gal
· tum
·u krustu, instinkt
·vi esmu tv
·ris bisi, svie
·u to pie pleca, grasos
·aut.
«Vai traks!» sagr
·bj manu roku mazais Ozols, kas atn
·cis mums ar Konr
·du l
·dzi pagul
·t saul
·t
· un z
·l
·. «T
· tak v
·cu lidma
·
·na!»
Es
·auju stobram sl
·d
·t zem
·, lieku ieroci sev atkal blakus z
·l
· un pats nesaprotu, k
·p
·c
·sti grib
·ju
·aut.
Varb
·t aiz veca paraduma un tie
·i t
·p
·c, ka lidma
·
·nas sp
·rnam bija v
·cu krusts.
«B
·s jauna pl
·k
·an
·s ar fri
·iem, goda v
·rds,» Konr
·ds nosaka, beidzis ko
·
·
·t sk
·beni.
Aeropl
·ns jau pazudis no m
·su ac
·m, aizd
·kdams p
·ri pils
·ti
·as jumtiem, un nava dzirdama pat motorr
·k
·ana.
Un tom
·r kaut kas
·auns un draudo
·s ir palicis gais
·, un es instinkt
·vi taustu skatiem rudzu lauku, kuru nupat bija liecis zemu vi
·am p
·ri au
·ojo
·ais motorv
·j
·.
Mums negribas vairs slinki zviln
·t za
·
· z
·l
·, nedom
·t nenieka un tikai ziedu smar
·u, silto gaisa svaigumu un sauli just. K
·ds sav
·ds, pagaid
·m tik zemapzi
·
· jau
·ams nemiers liek mums celties k
·j
·s, bises piecos k
·rt un iet uz pils
·ti
·as pusi.
M
·s ejam nesteigdamies, visur apk
·rt zied un saldi dva
·o d
·rzi, t
·ksm
·gs slinkums atkal tais
·s ap
·emt musku
·us un pr
·tu, bet nemiera un tum
·u ba
·u pilnas sirdis, kad
·aur
· iela beidzot beidzas, ies
·k plesties mazais tirgus laukumi
·a klajs.
Tad p
·k
·
·i reiz
· stingst mums so
·i, acis ieple
·as un paliek ne
·
·l
·gi asas un reiz
· bises noskrien nost no pleca, iekr
·t plaukst
·s, noklaudz aizsl
·gi,
·igli atrauti va
·
·, t
·li
· cieti aiz
·auti.
Laukum
· saj
·jis bars v
·cu j
·tnieku.
·irb acu priek
·
· pel
·kzilie sen vairs neredz
·tie mundieri, sprauslo bezastainie, lielie zirgi, un katram j
·tniekam ir rok
· vai pa rokai karab
·ns.
Redz ar
· da
·us zirgus tepat blakus viesn
·cai, kur m
·su pulka
·t
·bs. Tak vi
·iem nava j
·tnieku tos tur aiz iemauktiem jauns un paslaiks kareivis
·si cirpt
·m
·s
·m, pab
·lu un lepnu seju. Da
·i v
·ri nesteigdamies iet gar namu rind
·m, kaut ko p
·ta, l
·ko smaid
·t meiten
·m un siev
·m, kuras v
·ro v
·cus bikl
·m ac
·m, un pamaz
·m pild
·s trotu
·rs ar pusaud
·iem un v
·riem,
J
·tnieki iet vi
·iem kl
·tu, satais
·ju
·i v
·l laipn
·kas un draudz
·g
·kas sejas, un k
·ds puslauz
·t
· latvju m
·l
· teic:
«M
·s esam latv
·
· draugs, nekad ienaidniek tai n
·! M
·s n
·kam padz
·t bo
·
·eviks, dot zemei k
·rt
·b, g
·d
·t, lai ir mi
·r.»
V
·rds «miers» tam padodas ar plato «
·» un izn
·k «m
·ris», un nevi
·us man pr
·t
·
·aujas diezin kur k
·dreiz sadzird
·ti m
·ra laiku nost
·sti, kad dz
·vu cilv
·ku gandr
·z vairs nav bijis, tikai miro
·i un pa
·au
·u tuk
·o zemi kl
·dis m
·ra spoks.
Cik sav
·di: t
·s pa
·as domas ien
·ku
·as galv
· ar
· Konr
·dam, kam ies
·ku
·as nikni gail
·t pasarkan
·s acis, bet mute
·urd:
«Ir jau rikt
·gi... atn
·ku
·i k
· m
·ris, bez izpl
·k
·an
·s nu gan nelas
·sies prom ...»
Tad miera apzv
·r
·t
·jam Dievs zin no kurienes ir gad
·jusies rok
·s apdruk
·tu lapu paka. Vi
·
· s
·k t
·s dal
·t
·aud
·m: cits ne
·em, cits
·em, bet visi klus
·, un Konr
·ds piepe
·i s
·k virz
·ties uz priek
·u, lau
·as baram cauri un bisi rok
·s es eju draugam l
·dzi.
J
·tnieks m
·s mana, mazliet apraujas; tad atkal vi
·am atplaukst sej
· salds k
· medus maize smaids un roka zilpel
·k
· piedurkn
· mums sniedzas pretim.
«Kas tas par atejpap
·ru?» Konr
·ds noprasa, mazliet saliecies uz priek
·u, un lab
· roka tam jau sa
·
·musi bisi pa v
·zienam k
· v
·li,
«No latv
·
· vald
·b manifest, ka m
·s iet pret bo
·
·eviks, bet ir latv
·
· draugs.»
«K
·das tad vald
·bas?» Konr
·ds prasa atkal, v
·l vair
·k saliekdamies uz priek
·u, un vi
·a seja jau ir j
·tniekam tik tuvu, ka v
·cietis k
·pjas soli atpaka
·, kod
·dams l
·pas. «No latv
·
· vald
·b pastor N
·dra, minister prezi...»
Vi
·
· nepag
·st l
·dz galam izrun
·t, valoda tam p
·rtr
·kst pusv
·rd
·, bet Konr
·da lab
·, atst
·dama kreisai
·auteni, ir p
·k
·
·i
·
·vusies uz priek
·u, rauj no run
·t
·ja rok
·m
·r
· paku, burza to, met zem
·, virs
· sper ar baso, aizvakar tik nomazg
·to p
·du, un tad Konr
·ds st
·v sasl
·jies un
·r
·ji mier
·gs, bet lab
· vi
·am atkal kl
·t pie
·autenes.
«Fric
·t, paz
·di, kam
·r v
·l laiks!» vi
·
· saka caur zobiem, un uzsaukumu dal
·t
·jam l
·ni ce
·as pretim manas
·autenes stobrs.
«Mums tik viena Ulma
·a vald
·ba, kuru j
·s grib
·j
·t nog
·zt, un m
·c
·t
·js Niedra nav ne ministrs, ne prezidents,» iejaucas mazais Ozols, kas ilgi kalpo balto karasp
·k
· un izpeln
·jies Politi
·a palamu,
J
·tniekam pietv
·ku
·i vaigi, sakniebu
·
·s l
·pas, un vi
·
· instinkt
·vi gr
·bj p
·c karab
·na, bet pusce
·
· atkr
·t vi
·am roka tie
·i iepretim pacelts bises stobrs.
Vi
·
· atskat
·s, k
· pal
·dz
·bu mekl
·dams, uz biedriem, kuri paliku
·i s
·dot seglos, bet sejas ar
· tiem ir p
·k
·
·i paliku
·as nosl
·gtas un dr
·mas, kaut tuv
·k vi
·i nej
·j, nepace
·as neviens karab
·ns.
Skat
·t
·ju bar
· s
·k spr
·g
·t pusaprautas valodas, dzird klusus smieklus, un m
·s ar Konr
·du man
·m, ka te neviens nav v
·cu draugs.
Tad piepe
·i k
·ds j
·tnieks, nejau
·i griezis galvu atpaka
·, s
·k v
·rties balt
· divu st
·vu nam
·, kas celts otr
· pus
· laukumam. Vi
·
·
·igli liecas kl
·t pie sava kaimi
·a, tas ar
· svie
·as apk
·rt seglos. Tagad jau skat
·s turpu visi,
·audis zi
·k
·r
·gi ies
·k staip
·t kaklus, un m
·s ar
· skat
·mies un redzam: nama otr
· st
·va log
· saskat
·ms
·urpu v
·rsts lo
·met
·ja stobrs,
Tas l
·ni staig
·, liecas lejup ja tagad vi
·
· s
·ks
·aut, t
· lodes slauc
·s v
·cu zirgu muguras, mezdamas pel
·kiezilganos j
·tniekus no segliem,

·au
·u bars
·tri izkl
·st, un sal
·ku
·i st
·vi z
·d pa labi un pa kreisi, bet vienam otram j
·tniekam top tram
·gs acu skats.
Tad k
· p
·c komandas tie gandr
·z reiz
· visi t
·pat seglos pagrie
·as pa labi, jo ar
· tur tagad man
·ms log
· st
·d
·ts lo
·met
·js.
«He, nu fri
·i b
·s dimb
·,» Konr
·ds priec
·jas, «m
·s
·jie puikas negu
· vis! Ja abas ma
·
·nas s
·ks reiz
· slauc
·t tirgus laukumu, tad te pajuks tik miro
·i un s
·di!»
K
· nojauzdami briesmas, s
·k slaist
·t ausis da
·i tram
·g
·ki zirgi. J
·tnieki ar p
·l
·m tos valda, zag
·us met viens otram satrauktu un vaic
·jo
·u skatu, un tad k
·ds strupi kaut ko nosaka, lec nost no zirga, pamet kaimi
·am pavadu, iet cauri iepriek
·
·jo rind
·m uz viesn
·cas pusi. Kareivji, kas gad
·s tam ce
·
·, atk
·pjas s
·nis, sasit pap
·
·us un t
·tad g
·j
·js laikam ir v
·cu oficieris.
Vi
·
· paz
·d nama durv
·s, atkal viss top kluss, tik kaut kur mana meln
· strazda svilpo
·anu un
·ad tad no
·
·ind pakavs, nokr
·cas, nosprauslojas zirgs.
J
·tnieki paliku
·i pavisam nervozi. To acis nemier
·gi v
·ro namu logus,
·tri sl
·d gar
·m lo
·metiem, lai dr
·z vien atgrieztos pie tiem no jauna, tad paveras uz viesn
·cdurvju pusi, kur
·s pazudis to leitnants, un ar
· mums s
·k likties, ka par daudz gausi velkas laiks.
M
·s tr
·s Konr
·ds, Ozols un es esam atvirz
·ju
·ies mazliet ies
·
·us; nams tepat nobeidzas ar mas
·vu st
·ri, un, aiz t
· aizraujoties, iesp
·jams pagl
·bties no lo
·met
·ju lod
·m un paroc
·gi pa
·iem
·aut.
T
·li
· ies va
·
· lo
·metstobri sastingu
·i gaid
·s, v
·ciem pa
·emti rok
·s karab
·ni.
Tad p
·k
·
·i atspr
·gst va
·
· viesn
·cnama durvis,
·r
· pusteci
·us steidz da
·i v
·cu virsnieki pa priek
·u citiem slaiks un pasauss, maz
·m, tum
·
·m
·si
·
·m un nikn
·m ac
·m, pl
·so
·putna seju , paskarbi un ska
·i ko sauc, visi metas seglos. Atkal asi no
·
·rkst komandas sauciens j
·tnieki grie
· apk
·rt zirgus, pieplakdami vi
·u kakliem, uzreiz ies
·k l
·k
·ot, au
·os aizdr
·
· proj
·m no
·alc namu sienas, nodun akme
·bru
·is, nodimd
·dams zem zirgu pakavoto k
·ju trak
·s steigas takts.
M
·s ejam atpaka
·, logos r
·d
·s satrauktas un zi
·k
·r
·gas sejas, paz
·d lo
·metstobri, un piepe
·i viss laukums piepl
·st pilns, visi visiem ko vaic
· asi savilktas sejas, dr
·mas acis.
«Ko vi
·i te mekl
·?!» «Teic
·s,
·ie ar
· esot latvie
·u vald
·bas karasp
·ks.» «Kas par niekiem, tie tak v
·ci, katram b
·rnam skaidrs, ka vi
·i...» «St
·st
·ja, ka ejot pret lieliniekiem.» «Tie jau proj
·m.» «Nu, varb
·t apmald
·ju
·ies.» «N
·, n
·! Tur kaut kas sl
·pjas.» . «J
·, j
·, kaut kas nu b
·s.» «Bet tad aizlaida gan slaidi, nodreb
·ja vien!» «Nu, nesmejieties vi
·i n
·ks atpaka
·!»
«Klau vai atkal ner
·b
·ja zeme?» «N
· . .. tom
·r kaut kur
·
·va... uzmaniet, skrieniet pal
·koties, vai vi
·i no tiesas nej
·j atpaka
·!»
«No R
·gas puses v
·ci n
·kot
·urp k
· debess.» «Nieki!» «N
· n
·, k
·ds nupat atbraucis no In
·ukalna puses, st
·st
·ja, ka steidzoties
·urpu pa visiem ce
·iem!»
«Bet tad jau... tad tak vi
·i vairs neies proj
·m... tad ...» «Tad visam gals.»
«Pie velna! Ko tie mekl
· m
·su zem
·?» «Mums tagad pa
·iem sava valsts.»
«Pie iero
·iem!» «V
·ri, z
·ni! Vi
·i n
·k izn
·cin
·t m
·su valsti!» «Pa
·emt m
·su zemi tie grib, lai latvietis atkal b
·tu v
·cie
·a apak
·nieks!»
«Ku
·, nerun
·jiet nevar vis v
·l zin
·t...»
«Turieties, v
·ri un z
·ni! Turieties, lai pa
·iem paliek sava valsts!»
«Maz patronu, maz flin
·u, nav lielgabalu, mazi mums te sp
·ki...»
«Sauciet br
·vpr
·t
·gos!» «Zvejojiet no Gaujas atvariem lauk
· bises, kuras te sameta krievi, vi
·gad aizb
·gdami!» «
·emiet med
·bu flintes, n
·ciet kaut ar izkapt
·m vai mietiem cit
·di sam
·s m
·s un m
·su zemi v
·cu karasp
·ks!»
«N
·ciet visi! Sauciet, lai n
·k atkal kop
· latvju tautas sp
·ks!»

XVI
Otr
· dien
· mums ar Konr
·du izn
·ca
·
·ir
·an
·s no jaunajiem draugiem, ar kuriem kop
· iemar
·
·j
·m C
·s
·s.
«Form
·
·ot jaunu rotu,» m
·s paaicin
·jis pie sevis, t
· st
·st
·ja leitnants, kur
· tagad vairs nestaig
·ja bas
·m k
·j
·m, jo pils
·ti
·
· bija ticis pie
·
·orz
·bakiem. Tai jaunajai rotai esot uz vietas vajadz
·gi kadra karav
·ri un tie nu b
·
·ot m
·s.
Rotnieks m
·s v
·ro v
·psnodams, un es saj
·tu, ka vi
·am nava
·
·l m
·s proj
·m laist.
Galu gal
· tas nav nek
·ds br
·nums: m
·s tak esam ienaidnieka armijas dezertieri, un p
·rb
·dz
·ja v
·rdam nekad nav bijusi laba slava.
Leitnants v
·l pasaka, kur rodams m
·su jaunais rotas komandieris, atvad
·damies sniedz roku, un tad m
·s ar Konr
·du ejam pa
·emt savas
·autenes.
«Lai rat
·, Art
·r, nu b
·s feini!» dundadznieks priec
·jas, nopurin
·dams savu gunssarkano cekulu, no kura
·
·iet zv
·rojam gaiss ap Konr
·da galvu, jo mans draugs v
·l arvienu staig
· bez cepures. «Jel reiz ar
· es tik
·u priek
·niec
·bas god
·! L
·dz
·im citiem par apak
·nieku vien skaidri p
·c nerra.»
M
·s sa
·em drukns un padz
·vojis virsnieks un ilgi p
·ta dr
·mu skatu.
«N. rotas komandieris apsol
·j
·s dot vecus miera laika zald
·tus, kas prastu apm
·c
·t citus,» vi
·
· beidzot teic pus
·gns. «Bet j
·s abi v
·l esat paza
·i z
·ni. Diezin vai pat k
·dreiz biju
·i t
·
·sti krietni ugun
·?»
Konr
·ds saj
·tas apvainots:
«J
·su labdzimt
·ba, savas simts reizes! Lielaj
· kar
· dab
·j
·m abi pa tr
·s krusti un Art
·rs piedev
·m ser
·anta uzple
·us.»
«Nu labi,» rotnieks p
·rtraukdams ce
· roku, bet no Konr
·da run
·
·anas tam seja tom
·r paliek laipn
·ka. «Pie
·emsim, ka viss glu
·i t
· bija. Bet vai m
·c
·siet uz
·tru roku ar
· citus patais
·t par kareivjiem?»
«J
·su labdzimt
·ba, padodiet tikai
·urpu!» Konr
·ds liel
·gi nosaka. «Vecaj
· pulk
· m
·s m
·ne
·a laik
· iztais
·j
·m no liel
·k
· jefi
·a t
·du karav
·ru, ka i v
·ciem, i krieviem bija bail!»
Jaun
·s rotas komandieris pasmaida, tad l
·ni pa
·
·po galvu.
«M
·ne
·a laik
·?! N
·, tik daudz laika mums nu gan neizn
·ks.»
«Tad sarausim t
·s apm
·c
·bas fiks
·k,» Konr
·ds dedz
·gi teic, kaut pats es to zinu ne reizes nav m
·
·in
·jis komand
·t. «Labdzimt
·ba, s
·ksim t
·li
·, jau
·odien!»
Dundadznieks iekaisis staipa kaklu, l
·kodams p
·ri pusistabai ieskat
·ties pagalm
· un tur saskat
·t apm
·c
·mos jaunkareivjus.
«
·odien laikam v
·l nevar
·s,» rotnieks teic, pieceldamies un iedams mums gar
·m uz
·ra durvju pusi. «V
·l jau rot
· nav vair
·k cilv
·ku k
· tikai m
·s tr
·s.»
Pie durv
·m vi
·
· apst
·jas, paskat
·s atpaka
·, redz m
·su apjuku
·
·s sejas un mier
·gi saka:
«Un tagad iesim mekl
·t astotai rotai kareivjus.»
M
·s vi
·am sekojam pa mazu gabali
·u, nek
· vairs nesaprazdami. Tad rotnieks iegrie
·as k
·d
· papr
·v
· nam
·, m
·s ejam l
·dzi, un vestibil
· Konr
·ds man iegr
·
· s
·nos:
«Nu tik b
·s joki, Art
·r! Laikam dab
·sim sku
·us munster
·t.»
«Kas par sku
·iem?» es at
·ukstu, jo tepat p
·ris metru priek
·
· rotnieka drukn
· mugura.
«Nu,
·
· tak guvernantu fabrika, k
· teikt, meite
·u
·imn
·zija. Vismaz t
·ds uzraksts bija virs durv
·m, pats las
·ju,» Konr
·ds klusi st
·sta, vilt
·gi piemiegdams acis.
Tie
·
·m te izskat
·s p
·c skolas. Koridor
· sienmal
· redz saliktus klases solus, bet vi
·
· gal
· mana kop
· saslietas sienu t
·feles.
Rotnieks apst
·jies koridora vid
· un s
·cis run
·ties ar k
·du civil
·. Tuv
·k pieg
·ju
·i, m
·s saskat
·m, ka sve
·ajam. ir kupli, gai
·br
·ni dzejnieka mati un og
·umelnas dienvidnieka uzacis.
Sarun
·damies vi
·
· iet kl
·tu liel
·m klases durv
·m, sve
·ais t
·s paver va
·
·, ielaizdams rotnieku, tad m
·s, un ien
·k ar
· pats.
Klase ir pilna skolnieku t
·rpos
·
·rbtu jaunek
·u un pusaud
·u. Patlaban tie sac
·lu
·ies no soliem k
·j
·s un p
·ta m
·s zi
·k
·r
·m ac
·m.
Sve
·ais, kam dzejniekmati, laikam ir z
·nu skolot
·js, jo pie t
· neapst
·jas vi
·u p
·t
·jo
·ie skati. Tie visi sl
·d tam gar
·m, pakav
·jas pie virsnieka z
·motn
·m, mazliet pie m
·su sej
·m un beidzot apst
·jas pie plecos k
·rt
·m kaujas
·auten
·m.
Apst
·jas un vairs negrib atlaisties no aizsl
·giem un stobriem, v
·ro laides ar
· tad, kad sve
·ais, kam samtaini m
·ksta balss, ies
·cis run
·t, saukdams jaunek
·us un pusaud
·us par saviem m
·
·iem z
·niem. Un pateicis, ka
·odien ar C
·su skolniekiem gribot run
·t k
· ar v
·riem no kaujas lauka n
·cis pa
·u tautas virsnieks.
Rotnieks nesteigdamies k
·pj klases katedr
·. M
·s ar Konr
·du meh
·niski nost
·jamies vi
·ai abos s
·nos, bet sve
·ais ir aps
·dies pirm
·s rindas sol
· blakus melnmatainam un b
·lam z
·nam, kam dr
·mas acis un labi ja
·etrpadsmit vasaras.
Jaunais komandieris nav nek
·ds veiklais m
·ti
·run
·t
·js. Vi
·am nav patosa, nav teatr
·lu
·estu. Ab
·m rok
·m tas aptv
·ris katedras galdu, pats saliecies mazliet uz priek
·u, k
· juzdams plecos neredzamu smagumu.
Smagi un vienk
·r
·i tam n
·k p
·r l
·p
·m v
·rdi, kas reiz
· pilni asi
·u un guns.
Vi
·
· run
· par dzimteni un pien
·kumu un ka
·is jaunais kar
· b
·
·ot latvie
·iem sv
·tais kar
·. Par ienaidnieku, pret kuru pa gadsimtiem kr
·jies m
·su tautai asi
·ains naids, un par Latvijas valsti, kas tagad j
·izkaro ar sirmgalvju un b
·rnu rok
·m, jo t
·ksto
·i latvie
·u jaunek
·u un v
·ru paliku
·i nesenajos str
·lniekkauju laukos un citi t
·ksto
·i v
·l nava pabeigu
·i maldu vai sve
·niec
·bas ce
·us iet.
Dzirdot, ka jaunais rotnieks piemin m
·su l
·dzstaig
·t
·s kara gaitas, Konr
·da dva
·o
·ana top apvald
·t
·m els
·m l
·dz
·ga un dundadznieks ska
·i
·
·auc degunu, bet man no jauna uzpeld atcer
· purvos un sniegos krauti miro
·z
·rdi, ap kuriem vaiman
·dams grie
·as janv
·ra putenis.
K
· vair
·damies no t
·, es pace
·u galvu un redzu, ka skolnieku ac
·s iededzies sav
·ds bl
·zmojums.
Tas mirdz un deg, un zv
·ro, un z
·nu skati lec no m
·su
·auten
·m pie run
·t
·ja l
·p
·m un skries no vi
·
·m atkal pie kaujas bis
·m atpaka
·. Un vienam otram uz sola galda liktas rokas jau ir savilku
·
·s d
·r
·s, citam n
·sis dreb, un visi klaus
·s aiztur
·tu elpu.
Rotnieks st
·sta, ka Latvijai tagad esot no svara ikviens karav
·rs, jo reiz
· j
·c
·n
·s vesel
·s div
·s front
·s, lai nesen va
·a t
·tais latvju karogs neb
·tu. atka
· j
·satin cieti,
«
·odien j
·s v
·l esat z
·ni! Varb
·t jau r
·t b
·siet varo
·i! Celieties kaujai par savu tautu un vi
·as valsti!»

XVII
Pirms pusstundas m
·s bij
·m astotaj
· rot
· tikai tr
·s. Tagad jau k
·di
·etrdesmit, un ir zi
·as, ka no Valmieras skol
·m n
·kot
·urpu divtik v
·l.
Par mitekli mums ier
·d
·ta v
·cu pro
·imn
·zija, un no klas
·m n
·ku
·ie br
·vpr
·t
·gie prasa, kad ar
· vi
·iem do
·ot kaujas bises un patronas.
Tak pagaid
·m nava nek
·, ko dot, dab
·ti tikai gultas maisi, un nemier
·g
·kos m
·s mierin
·m, ka varb
·t
·ovakar, dro
·i vien r
·tu, bet, v
·l
·kais, jau par
·t iero
·u b
·s gana.
«Ang
·i jau savedu
·i R
·vel
· bez skaita, un cik ta' l
·dz turienei t
·lu? Atraus ar bru
·uvilcieniem, ka nod
·rd
·s vien!» t
· Konr
·ds apgalvo, un z
·ni
·udz ap to k
· mu
·as, nevar
·dami vien beigt vi
·a d
·ku st
·stos klaus
·ties.
To starp
· ir viens otrs jauneklis, ko apliecina d
·gt s
·ku
·
·s
·
·as; citi pusb
·rni v
·l. Tak ir vieni, ir otri grib nomest savas re
·listu bl
·zes,
·tr
·k palikt izskata zi
·
· no skolniekiem par kareivjiem.
Bet pulkam neesot kr
·jum
· it nek
·du t
·rpu pa
·aust
·s, bie
·i sal
·p
·t
·s dr
·n
·s iet veseli vadi, jo kara bl
·ze, kara frencis labi ja visiem leitnantiem un instruktoriem, bet starp kareivjiem tikai tre
·am ceturtam.
Jaunajiem m
·su rotas br
·vpr
·t
·giem nava pat kokar
·u.
Tak pievakar
· vienam otram jau atrodas
·is karav
·ra t
·rpa pirmais atrib
·ts, ko pasp
·ju
·as patais
·t m
·sas vai pa
·a rokas no vecas krievu laiku kokardes, to apvelkot ar baltsarkanu lent
·ti. Citi dara tiem paka
·, un l
·dz ar kr
·slas iest
·
·anos jau kokardoti gandr
·z visi, ar baltsarkan
·m, plat
·m lent
·m apjoztas daudziem kreis
·s piedurknes.
«Puikas,» Konr
·ds sm
·n
·dams saka, «p
·c zald
·tiem j
·s v
·l gan neizskat
·ties, tak p
·c mili
·iem gan! Kad krievi
·i aizp
·rn bij tais
·ju
·i Jur
·us savam
·eizaram, v
·rus ar
·t
· siet
·m rok
·m redz
·ja uz visiem ielu st
·riem.»
K
·ds mut
·g
·ks no z
·nu bara atsaucas, ka «milicis» neesot sliktais v
·rds, jo da
·
·s zem
·s t
· saucot tautas karasp
·ku, bet Konr
·ds nerimstas. Un ies
·k st
·st
·t revol
·cijas laiku st
·stu par milici, kur
· b
·dzis no iereibu
·a dauzo
·as ar visu savu bisi, pa vecam cara laiku paradumam saukdams gordovoju.
«Es jau par jums, z
·ni
·i, neko nesaku,» dundadznieks vilt
·gi miedz acis. «Ne jau katrs, kam ap roku sieta
·
·da vai t
·da lenta, ir t
·li
· diegav
·rs. Bet var gan gad
·ties, ka viens otrs skolas jaunskungs, padzird
·s kaucam lielgabala gran
·tu, s
·k memmi saukt, lai g
·d
· t
·ru ve
·u,»
Puikas kl
·p virs
· Konr
·dam, draud
·dami to m
·c
·t, un dundadznieks r
·kdams turas pret
·, z
·nus vair
·dams sav
·m milz
·gaj
·m rok
·m.
Plos
·
·an
·s piepe
·i beidzas n
·k rotas komandieris.
P
·c savas ugun
·g
·s klas
· teikt
·s runas tas atkal palicis par flegmatisku un jau labi padz
·voju
·u virsnieku, un kr
·sl
· drukn
·ki v
·l izskat
·s t
· pleci.
Kas v
·las, tam vi
·
· at
·auj l
·dz tumsai m
·j
·s iet, piekodin
·dams pa
·emt l
·dzi visu, kas karav
·ram var noder
·t.
Skolnieki n
·k un iet. Un jau tums
· sarodas atpaka
·, tak apkr
·vu
·ies seg
·m, spilveniem un palagiem, un ce
·a som
·m.
Vienam un otram atn
·kusi l
·dzi m
·te, v
·l cer
·dama atrun
·t no karav
·ra gait
·m. Kad nel
·dz r
·
·an
·s, vi
·as s
·k slauc
·t asaras, un da
·am dien
· jautram r
·jamam tagad pa
·am vairs nava t
·lu raudas.
«Puis
·
·i m
·
·ie, kam n
·v
· skriedami? V
·cie
·i kungi biju
·i un b
·s!» gau
·as paveca, nabadz
·gi
·
·rbta sieva, un z
·nam, kas vi
·ai pie s
·niem, sp
·ts pilnas paliek l
·pas.
«Lai paliek, m
·t!» vi
·
· gr
·
· caur zobiem. «Tu nek
· nesaproti.»
M
·te satais
·s b
·rties, bet Konr
·ds iekr
·t vi
·ai valod
·.
«Lai pakaro, tanti
·, lai pakaro!» vi
·
· brav
·r
·gi iesaucas, pien
·kdams abiem kl
·tu. «Ne jau tas t
·li
· mironis, kas k
·uvis karav
·rs. Gan redz
·siet, ka puiki
·
· vesels p
·rn
·ks m
·j
·s, no
·autenes ne
·anas gar
·ks paaudzies! Varb
·t i vedeklu jums p
·rved
·s ar to pa
·u reiz
·ti.»
Kaktos, kur skolnieki un kr
·sla, at
·alc smiekli. Par tanti
·u saukt
·s d
·ls notv
·kst glu
·i sarkans, bet Konr
·ds p
·k
·
·i maina toni, paliek ofici
·ls:
«Un .., tad ... visp
·r tik v
·l
· stund
· d
·m
·m nav kazarm
·s nek
·da palik
·ana! Cien
·t
· kundze, man
·oti
·
·l, bet esmu spiests jums to aizr
·d
·t un br
·din
·t...»
Jauna smieklu
·alko
·a telpas kaktos, bet uzrun
·t
·
·em nopietni Konr
·da br
·zienu un sabijusies aiziet.
Citam skolniekam t
·vs pal
·dz
·jis atnest mantas nasti
·u.
T
·vi t
·d
·s reiz
·s ir klus
·ki. Tie ne l
·dzas, ne r
·jas. Tak atvadoties vienam otram nodreb rokas, seja s
·nis j
·pagrie
·, lai sve
·i nesaredz
·tu, ka pavad
·t
·jam skropstas k
·uvu
·as miklas.
«Ir gan jums te gai
·s! Tik gai
·s, ka acis tais
·s s
·p
·t. Nu, tad ardievu, d
·ls, un karo labi d
·
·
·gi!»
Aizejot m
·t
·m, t
·viem, vi
·u m
·
·os atkal ierauj sev
· ska
·ais draugu pulks. Un tikai v
·lu nakt
· norimst jauno br
·vpr
·t
·go
·alo
·ana, ar gul
·t
·jiem nokl
·jas uz gr
·das liktie gu
·as maisi.
Dziest spuldzes, m
·tnes logos ies
·k viz
·t paza
·gana m
·nesn
·ca.
Jaunie karot
·ji gu
· cietu miegu, un, manot b
·lojam to sejas
·ai lakst
·galu nakts kr
·sl
·b
·, man s
·r
·gi un reiz
· maigi top ap sirdi.
Mana jaun
·ba, pirmo kauju draugi san
·k man dom
·s atpaka
·.
Mana jaun
·ba? Ak, br
·
·iem man ir t
·, it k
· aiz muguras jau b
·tu nevis tik divi vien, bet daudzi, daudzi gadu desmiti.
Ar saules l
·ktu atkal atdz
·vojas kakti un visas malas. Un tad ir kl
·t pusdienas laiks, gais
· s
·k vi
·
·ot or
·estra m
·zikas ska
·as, un z
·ni kliegdami br
·k
·r
·, padzirdu
·i, ka valmierie
·i n
·k.
Ar karogu, ko pa
·uvu
·as vi
·u skolot
·jas; un viens no skolot
·ju pulka ar
· g
·jis l
·dzi, no ce
·a putek
·iem t
·pat palicis baltpel
·ks un kop
· ar saviem audz
·k
·iem v
·las k
·
·t karav
·rs.
P
·ri par simtu galvu liels nu paliek m
·su rotas kareivju skaits, un rotnieks steidz tos dal
·t vados.
Tad vi
·
· ilgi p
·ta un v
·ro, kas b
·tu der
·gs virsser
·anta amatam.
S
·kum
· komandiera acis pakav
·jas pie dundadznieka milz
·g
· auguma. Tad vi
·as a
·i p
·rsl
·d manim p
·ri, v
·ro valmierie
·u skolot
·ju, un rotnieks pazi
·o, ka rotas virsser
·ants mums b
·
·ot Luksti
·
·.
M
·s ar Konr
·du dab
·nam katrs pa vadam, un tre
·o pa
·em k
·ds pavecs, no sept
·t
·s rotas
·urp atcelts instruktors.
Pats p
·d
·jais laiks mums sa
·emt iero
·us, jo jaunais kar
· ar v
·cie
·iem var s
·kties kuru katru br
·di.
Ir pat t
·das zi
·as, ka vi
·
· jau s
·cies, ka pie Amatas tilta igau
·i jau
·odien k
·vu
·ies ar v
·ciem.
Tas var b
·t tiesa, jo uz vi
·u pusi bija dzirdama reta artil
·rijas uguns.
Zi
·a izr
·d
·s pareiza, jo ar vakara kr
·slu stacij
· iebrauc dun
·dami no Amatas puses divi igau
·u bru
·otie vilcieni.
To lielgabalu mutes atsp
·d noejo
·
· saul
·, un mirkli izliekas, it k
·
·ais stobru r
·kl
·s v
·l kv
·lo no tiem nesen
·aut
·s uguns atsp
·dums.
Igau
·i r
·d
·s mazrun
·gi,
·gni, jo vi
·iem pie Amatas tilta
·odien k
·ds kritis, v
·l k
·ds ievainots. Un sveik
· paliku
·ie bie
·i sp
·auj, teic «saksa kurrat».
Gar pel
·kza
·gano vagonblind
·
·u rindu l
·ni iet kalsens oficieris pagaru p
·pi zobos un liek no vi
·as
·auties sird
·giem d
·mu mutu
·iem, kas grie
·as ap t
· kaulainajiem vaigiem zilganos gredzenos.
Gausi at
·
·mis manu sveicienu, vi
·
· apst
·jas, skat
·s mazliet iekaisu
·
·m ac
·m un noteic, k
·pdams vagon
·:
«Zavtra pu
·em pi
· paronov.»
«Ko t
· igau
·u labdzimt
·ba teica?» Konr
·ds ievaic
·jas, nek
· nesapratis, jo bru
·ot
· vilciena virsnieks ir run
·jis ar stipru akcentu.
«Aicin
·ja r
·t
·
·aid
·t baronus,» es saku, un dundadzniekam ac
·s pazib pasarkans atmirdzums.
Varb
·t no vakarbl
·zmas. Varb
·t no naida guns.
«Feina lieta!» Konr
·ds nopriec
·jas. «Vai zini, man tie kurratas s
·k patikt, K
· tev?»
Es vilcinos ar atbildi.
«K
· to lai saka? Kauties jau laikam prot un glu
·i slaidi.»
«Vai cit
·di
·ie b
·tu izm
·zu
·i m
·su sarkanos puikas un krievi
·us viens divi no savas zemes?» Konr
·ds noteic, un vi
·a bals
· mana nesl
·ptu respektu.
M
·s ejam atpaka
· uz rotu, un ir pats
·stais laiks, jo tre
·ais vads tikko atnesis priek
· sevis un priek
· abiem citiem nupat izdot
·s
·autenes.
T
·s bez siksn
·m, uzdurk
·otas un sae
·
·otas, un vi
·as sa
·
·mu
·ie z
·ni steidzas ar pap
·ru un dad
·u lap
·m t
·s daudzmaz noslauc
·t, lai p
·r
·k lieli nemestos dr
·b
·s e
·
·as plankumi.
Visos m
·tnes kaktos tagad
·vakst aizsl
·gi un gais
· tik spar
·gi staig
· durk
·u smailes, nupat bru
·otiem vingrinoties t
·m
·
·an
·, ka Konr
·ds beidzot atrod par vajadz
·gu iejaukties ar visu savu vada komandiera autorit
·ti, uz ko vi
·
· varen lepns.
«T
· vien, z
·ni, ka neizbad
·t cits citam zikt
·jam
·s ieriktes!» vi
·
· pam
·ca.
Durk
·u gali
·igli p
·raujas lejup, bet p
·c neilga laika atkal ies
·k staig
·t kaimi
·u seju tie
·
· tuvum
·.
«Dievs sodi, nolik
·u visus zem
·autenes! Gan tad redz
·siet velnu!» dundadznieks nikni ier
·cas. «Ja jau t
· nagi niez, ka nekur rimties, tad b
·ziet
·tiku galus vismaz logos, ne citu br
·
·u
·
·aucamos!»

·is piedraud
·jums l
·dz, un skolnieki v
·r
· durk
·u asumus pret gr
·du, nemit
·damies
·vakstin
·t aizsl
·gus.
«Lai m
·c
·s, lai labi iel
·go, no kura bises gala n
·k lode lauk
·!» dundadznieks nopriec
·jas, atkal ieticis lab
· om
· un s
·kdams cigareti t
·t.
«K
· tu dom
·, Konr
·d: k
·
·iem mazajiem veiksies kauti
·
·?» es prasu, tikai tagad paman
·dams, ka m
·tn
· gandr
·z nemaz nedzird parast
·s jautri ska
·
·s z
·nu valodas. Un skats man mald
·damies apst
·jas pie maza, gai
·cirtaina z
·na, kur
· no
·emas ap savu bises aizsl
·gu tik c
·t
·gi, ka pat iekodis zobos apak
·l
·pu.
«Ar
·iem c
·l
·
·iem, vai?» Konr
·ds no
·
·v
·damies atprasa. «Viens no diviem: vai glu
·i feini b
·s, vai izn
·ks ziepes. Bet ko tu prasi? Kad b
·s fekti
·
·, tad redz
·s. Vai es k
·ds pare
·is?»
N
·k gul
·
·anas laiks, bet no rotnieka atn
·kusi zi
·a: neiz
·
·rbties, un t
·tad laikam j
·gaida trauksme, kaut gan pa visu rotu mums tikai p
·ris desmit patronas.
T
·s do
·ot, kad b
·s vajadz
·gs: cit
·di tie puikas v
·l iz
·
·z
·
·ot k
·dam pa
·u cilv
·kam acis t
· esot it k
· teicis rotas komandieris.
M
·s atkr
·tam cis
·s ar visiem z
·bakiem un sv
·rkiem, bet vienam otram v
·l ilgi nen
·k miegs.
Tas tikko sl
·dzis cieti manus plaksti
·us, kad p
·k
·
·i visus ce
· k
·j
·s jaun
· virsser
·anta griez
·g
· balss:
«Aug
·
·! Celties! Kas grib iet ar igau
·u bru
·otajiem vilcieniem izl
·kos?»
Nakts apm
·kusies, patum
·a,
·r
· laikam l
·
·
·, un dzi
·aj
· telpas kr
·sl
·b
· dzird miegainas, satrauktas pusbalsis, salmu
·auksto
·u, z
·baku klaudzo
·u. Tad no Konr
·da vada puses nod
·rd t
· komandiera r
·ciens, piemin
·dams velnu un aizr
·d
·dams, ka te tak esot C
·sis, nevis J
·rika.
Kad iedegas uguns un Konr
·ds paz
·st kliedz
·ju, vi
·
· mazliet satr
·kstas un, sajuzdamies vain
·gs, iet virsser
·antam pal
·g
·.
«Nu, kas ir, puikas? Kur
· no jums vislab
·ki zina, kur te me
·i, m
·jas, gravas?» dundadznieks mudina.
Pieteicas
·etri Dzirkals, V
·gants, Fromholds, Roze un, pa
·
·mu
·i savas bises, paz
·d nakts melnum
·.
Atkal dziest uguns, un smags k
·
·dens m
·s ap
·em pusnakts miegs.
Tad no jauna ce
· rotu aug
·
· virsser
·anta as
· balss.
V
·ci n
·kot uz C
·s
·m, un m
·su rotai t
·li
· b
·s j
·iet ugun
·.

XVIII
M
·s izrindojam savus puis
·nus turpat pro
·imn
·zijas priek
·
· uz ielas un gaid
·m patronas, kuru v
·l nav un nava.
Nakts v
·l ir patum
·a, debesis pilnas iepel
·kas, slapjas miglas un dienvidpus
· pat
·lu
·ad un tad
·
·vienspraksts.
Beidzot n
·k mun
·cija, un m
·s varam s
·kt vi
·u izdal
·t.
Z
·ni to sa
·em klus
·dami. Ar r
·ta ausmas n
·k
·anu jau k
·uvis gai
·
·ks. Pel
·kas liekas debesis, namu sienas un br
·vpr
·t
·go sejas. Un tagad jau var redz
·t vi
·u rokas, kuras ar satrauktu skubu steidzas piel
·d
·t savas
·autenes.
«Pag, pui
·i!» puspikta noskan ausmas pel
·kum
· Konr
·da balss. «Kur tu man gr
·d
·si to patronu?!»
Turp veras citi, skatos ar
· es.
Pas
·ks un pab
·ls z
·ns apjucis knubin
·s ap bises stobra galu, cenzdamies vi
·
· ieb
·d
·t patronu.
«Es dom
·ju... t
·pat k
· t
·va skroten
·cai no priek
·gala ...» vi
·
· stom
·s un izskat
·s tik nelaim
·gs, ka dundadzniekam
·oreiz nen
·k p
·r l
·p
·m neviens biez
·ks v
·rds.
«Tad b
·tu papras
·jis, ja nezini!» vi
·
· nor
·cas, iz
·em pagalam sajuku
·am z
·nam no rok
·m
·auteni, to piel
·d
· un atdod atpaka
·, pamat
·gi uzsizdams uz pleca:
«Jefi
· m
·
·o . . .»
Tad m
·s nol
·dzin
·mies sav
·s rind
·s z
·ni ir sab
·ru
·i savas patronas kaklos pak
·rt
·s kul
·s , un atn
·k rotas komandieris.
Vi
·
·
·si paskaidro, kas ir str
·lnieku
·
·de, k
· to izveidot, un s
·k vest rotu prom pa kluso ieli
·u uz leju. Un tad m
·s atkal apst
·jamies cit
· ielmal
· zem rasas piln
·m liep
·m, un tie, kas prot mest rokas gran
·tas, var t
·s
·eit sa
·emt.
Pils
·ta paliek mums aiz muguras, ce
·
· s
·k celties pret kalnu. Debesis metas gai
·as, un dienvidpus
· atkal mana paretu
·au
·anu.
Rotnieks liek izvirz
·ties
·
·d
·, ved m
·s gabali
·u t
·l
·k un pav
·l
·boli
·a lauka mal
· apmesties.
Lauks rasas piebiris. Kaut kur dzird s
·ri vienmu
·
·go griezes grie
·anu, un nekas ner
·da, ka varb
·t
·epat vajadz
·s vest niknu kauju.
Rotnieks sauc vadu ser
·antus pie sevis, izl
·das par j
·tniekiem, kam j
·g
·d
· zi
·as un kuru, protams, nava, un teic:
«Izl
·ko
·ana j
·izdara pa
·iem. Un vi
·u vad
·s vada komandieris.»
Abi ar Konr
·du m
·s reiz
· pan
·kam uz priek
·u, un rotnieks paskat
·jies nosaka:
«J
·s, Konr
·d, priek
· t
·da g
·jiena b
·siet mazliet par garu, v
·cie
·i var
·s man
·t jau izt
·l
·m. Lai lab
·k pam
·
·ina Vanags!»
Konr
·ds apjucis atk
·pjas, bet komandieris man par
·da, kurp j
·iet.
Cik esot zin
·ms, tad v
·cie
·i gaid
·mi no
·rai
·u puses.
«L
·kojiet dr
·z
·k tikt atpaka
·, bet, protams, ar kaut k
·d
·m zi
·
·m. M
·s b
·sim
·epat,» rotnieks saka v
·l; un, pasaucis no sava vada divus plec
·g
·kus z
·nus, es ies
·ku tos vest uz priek
·u.
S
·kum
· pa ce
·u, tad v
·l
·k pa t
· malu gr
·vjiem, jo lielce
·
· iet pa kalnu un ce
·a g
·j
·js t
·lu saskat
·ms ar
·
·
· d
·makain
· r
·ta paisum
·.
Katru mirkli var ies
·kt l
·
·
·t. Z
·le no rases vien jau k
·uvusi tik slapja, ka m
·su k
·jas notrauc veselas
·dens
·altis un abi z
·ni nobridusies l
·dz ce
·iem.
Priek
·
· dzird atkal da
·us paslinkus
·
·vienus. Tie s
·k pamaz
·m sprakst
·t ar
· r
·tu pus
·, bet redzams nav nekas. Tik lauki, lej
·s palsi miglas l
·
·i, pakaln
· k
·das
·kas un
·ur tur koku puduri.
M
·s izk
·pjam no ce
·a gr
·vjiem, s
·kam iet ar mazu l
·kumu pa lauku. Un tad visi tr
·s reiz
· un
·tri pieplokam pie zemes.
Uz ce
·a, kur
· net
·lu atkal liecas lejup, redz nekust
·gu st
·vu, un puikas ies
·ku
·i a
·i dva
·ot, viens
·ukst, vai dr
·kstot
·aut.
Tak st
·v
·t
·ja augums
·
·iet par tum
·u priek
· v
·cu t
·rpa, un, labi v
·roju
·i, paman
·m, ka nav ar
· kaskas, bet padus
· iemiegtas bises durklis
·
·iet v
·rsts uz to pusi, no kuras gaid
·ms ienaidnieks.
M
·s ejam kl
·t, un v
·rs ar
·auteni izr
·d
·s sept
·t
·s kaimi
·rotas izl
·ks.
Vi
·
· past
·sta, ka ar
· neesot v
·l man
·jis neviena v
·cie
·a, kaut gan te st
·vot un klausoties jau labu pusstundu.
Run
·t
·j
·m mugur
· ir pa
·austi, ar.
·auru siksni
·u jozti sv
·rki, gai
·
·sain
· sej
· atv
·d jautrs smaids, it k
· sargs te gaid
·tu nevis ienaidniekus, bet ciemi
·us:
«Kur, rat
·, vi
·i b
·s gan paliku
·i, ka neredz abet it nemaz? Zinu un manu, ka lien tuv
·k, bet nevar neviena velna ...»
Balss run
·t
·jam apraujas pusv
·rd
·. Vi
·
· iestenas, acis tam k
· izbr
·n
· ple
·as platas, lab
· roka pie
·er pie kr
·t
·m, kreis
·
·auj nokrist rasotaj
· z
·l
·
·autenei un pats izl
·ks nog
·
·as vi
·ai l
·dzi,
Es noliecos pie vi
·a un redzu, ka tam taisni sird
· ieskr
·jusi lode, gan laikam n
·kdama no liela att
·luma un t
·pat vien bez m
·r
·a
·auta.
Atkal zem m
·su k
·j
·m ies
·k
·alkot slapj
· z
·le. Pa kreisi paliek sastindzis rudzu lauks, un
·au
·anu tagad jau
· tuv
·k viet
·m s
·k iedegties jau pastipr
·ka guns.
Priek
·
· ies
·kas reti ceri, t
·l
·k redz eg
·u augumus. Un tad m
·s instinkt
·vi apst
·jamies un klaus
·mies, aiztur
·dami elpu, jo visiem trijiem izlik
·s, it k
· k
·ds pret
· n
·ktu no t
·s puses, kur v
·cie
·i.
Tie
·
·m, kaut kur net
·lu z
·le joproj
·m
·alc, kaut gan m
·s pa
·i tagad st
·vam uz vietas.
Tad m
·s
·igli nokr
·tam zem
·, jo tagad stiebru
·v
·kst
·
·anu mana v
·l tuv
·k un starp kr
·mu virsotn
·m bij nupat saskat
·mi divu ejot mazuliet
·
·pojo
·os kasku apa
·umi. Tie jau pavisam tuvu, un mums s
·k l
·ni celties bises no durk
·a gala piesk
·riena sa
·
·pojas turpat priek
·
·, nobirdin
·dams rasu, k
·rklu cera zars.
V
·l
·iglu skatu p
·ri z
·nu sej
·m! Liel
·kais, zobus sakodis, skat
·s uz
·urpn
·c
·ju pusi, mazajam mazuliet dreb
·autene, plati plestas acis.
Es sa
·
·audzu bisi, tais
·damies l
·kt k
·j
·s.
«St
·t! Halt!»
Viens n
·c
·js, pavisam v
·l jauni
·
· z
·ns, st
·v gais
· celt
·m rok
·m, nob
·lu
·u seju. Otrs, z
·l
· sa
·imis, raust
·s un kr
·c: asins urdzi
·a tam pl
·st no mutes, otra no kr
·t
·m pl
·st, un mitrais z
·les za
·ums ap to top tum
·sarkans.
Nenolaizdams g
·steknim pret
· pacelto durkli, es lieku liel
·kajam z
·nam pa
·emt v
·cu
·autenes un taisos vest patru
·u atpaka
·.
Mazais st
·v, ab
·m rok
·m piespiedis sev kl
·t pie kr
·t
·m ieroci, un
·ausmu piln
·m ac
·m skat
·s miron
·. Puis
·nam
·odz
·s ce
·gali, tr
·c pel
·kzil
·s l
·pas.
«Kur
· no jums abiem?...»
Liel
·kais z
·ns neatbild. Vi
·
· patlaban slienas taisns, un plecos tam sak
·rtas divas
·autenes, rok
· v
·l pa
·a ierocis. Bet maz
·kajam skatos tas pats baisa pilnais mirdzums, klusi un stost
·damies saka vi
·
·:
«Laikam . . . tas biju . . . es.»

·au
·ana dienvidos un r
·tos augtin aug, un gais
· tagad bie
·
·k mana lo
·u s
·r
·go spindz
·
·anu.
Es pam
·ju g
·steknim ar durkli prom uz C
·su pusi. Vi
·
· t
·li
· paklausa, s
·k naski iet un m
·s tam paka
·.
Skumjo sano
·u tagad jau
· bez st
·jas. Tad tepat net
·lu, aiz egliena pa kreisi, s
·k str
·d
·t v
·cu lo
·met
·js; daudzas bises tam atsaucas pa labi, un m
·s, aizsniegu
·i lielce
·u, s
·kam atkal pa vi
·a malas gr
·vi iet.
Sprakst visa debesmala, kas aiz mums. Un ar
· priek
·
·, kur gaida m
·su rota, dzird spalgus
·
·vienus.
Instinkta skubin
·ts, es metu
·tru skatu pa labi un redzu aiz birzes malas, l
·dz kurai k
·di
·etri simti so
·u, steidz
·gi n
·kam da
·us pel
·kzilus st
·vus.
Tos paman
·jis ar
· g
·steknis: l
·n
·ka vi
·am metas gaita, galva grie
·as turpu, acis a
·i sl
·d p
·ri laukam. Vi
·
· apst
·jas, bet durk
·a smaile aizskar t
· muguru, r
·d
·t
·jpirksts man likts ap spr
·du, un sag
·st
·tais ierauj galvu piecos, atkal s
·k iet.
Tad vi
·
· zibe
·
·tri c
·rtas pa labi, grib l
·kt p
·ri gr
·vmalai; un tikpat
·tri
·aujas vi
·am paka
· abu man
·jo roku triekts durklis, pirksta rauts bises spr
·ds es saj
·tu sej
· ie
·
·akst
·mies kaut ko karstu.
G
·steknis nevar
·gi at
·
·
·k atpaka
· durklis tam ieskr
·jis starp l
·psti
·
·m l
·dz pa
·am stobra galam , un laikam tie
·i t
·p
·c
·
·viena bl
·k
·
·is nemaz neizklaus
·j
·s ska
·
·.
Es rauju
·r
· ieroci mironis ieve
·as gr
·vja diben
·, puspaz
·d vi
·a z
·l
·. Un, l
·ku
·i tam p
·ri, m
·s s
·kam pieliekdamies skriet.
Aizelsu
·ies m
·s p
·rau
·ojam p
·ri sl
·pmalainam kalnam, k
·le
·ojam no t
· lej
· un uzdr
·
·amies tie
·i virs
· rotniekam, kur
· patlaban ved kaln
· savu
·
·di.
«Daudz?» «J
·! No
·rai
·iem un ar
· no kreis
·s!» «J
·s ievainots?» «N
·.» «J
·, bet k
· tad...»
Rotnieka acis p
·t
·damas p
·rsl
·d p
·ri manai sejai, kr
·t
·m un rok
·m, un, sekodams t
· skatienam, es pamanu, ka esmu no
·
·akst
·jis asin
·m sarkans man durklis un asi
·ains pat bises stobra grauds.
Es a
·i zi
·oju, k
· g
·jis, un tad rotnieks liek
·igli proj
·m skriet pie vada, jo mums jau ab
·s pus
·s sprakst kaujas guns.
M
·s ejam aug
·
·. P
·ri galv
·m svilpo v
·cu lodes, un cits t
·m klan
·s, cits jau gatavs stom
·ties. Un redz daudz b
·lu seju; glu
·i gai
·s ir tagad, kaut nava saules, tikai apm
·ku
·
·s un slapjas debesis.
«Aug
·
·, puikas! Un neklan
·ties lod
·m!» net
·lu noskan rotas komandiera balss, un Konr
·ds iebr
·cas t
·l
·k pa kreisi, kur vi
·a vads:
«Kura lode spindz, t
· jau sen gar
·m, puikas! Neklanieties tak, ja rotnieks reiz jums saka! Te nav nek
·di danco
·anas kursi!»
Sal
·ku
·i un mazi, melni st
·vi s
·k
·igl
·k virz
·ties aug
·up gar kalna s
·niem.
Ss-
·iu-u-u-ss-sss-s-
·iu-
·i
·
·! spindz un san gais
· p
·ri mums. Un tad jau tepat kl
·ti kalna mugura; m
·s s
·kam skrie
·us skriet, vien
· stiepien
· tiekam aug
·
·, redzam
·
·
·rsotu klaju. Pa labi k
·ds ievaidas: «Vai, m
·mi
·, m
·
·
·!» g
·
·as tur zem
· pas
·ks z
·ns, v
·deru sa
·erdams ab
·m rok
·m, un lej
· aizripo re
·listu melndzelten
· cepure.
Apjuku
·as un b
·las sejas, m
·
·
·
·an
·s uz vietas, da
·i s
·k spiesties cits pie cita pulci
·os.
«Nogulties! Zibe
·i un elle, gulstieties ta
·u!» kliedz rotnieks, kliedzam m
·s; un z
·ni metas zem
·, v
·r
· klajam pret
· bises pa kreisi jau iet va
·
· pirmais
·
·viena spraksts. Tam atsaucas otra un tre
·
· bise, ies
·kas vis
·
·
·d
· jucekl
·ga
·au
·ana.
No kalna muguras labi p
·rskat
·ms uzbrukuma lauks. Vi
·
·
·ur tur var man
·t pazilganus st
·vus, kas virz
·s tuv
·k, l
·kodami te
·igli skriet, te plakt aiz kr
·ma vai gr
·vmal
·, un v
·l citi m
·
·ina
·urpu l
·st pa k
·rklu ceru pilnaj
·m lej
·m.
Steidz
·gi str
·d
· skolas z
·niem dot
·s bises, man blakusgul
·t
·ji nikni iecirtu
·i zobus apak
·l
·p
·s, un no sej
·m jau gaisis nesenais nob
·lums.
Viss lielum lielais vi
·u
·auto lo
·u vairums gan aiziet m
·ko
·os vai prom uz zilganajiem vi
·as debesmalas siliem, v
·l citas
·rda zemi turpat
·
· kalna nok
·j
·. Tak k
·da vi
·u da
·a tom
·r kap
· ar
· lauku, kas priek
·
· mums, jo uzbruc
·ju virz
·
·an
·s it k
· st
·jas, un no to puses ies
·kusi sprakst
·t pret m
·su kalnu
·auta reta guns.
Nojau
·ot uzbrukum
· iest
·ju
·os pauzi, turot vi
·u pa pusei jau par atsistu, mier
·gi paliek jauno br
·vpr
·t
·go nervi. Rokas un acis nu jau l
·ko not
·m
·t, pirksti uz laimi vien vairs nevelk spr
·du. Un viens un otrs, b
·zdams
·auten
· jaunu patronu tvertni, lai
· apk
·rt acis, v
·ro, l
·ko a
·r draugiem sasaukties.
«Kur tik mana k
·du pakustamies, tur puc
· virs
·, puikas!» no kreis
·s puses atskan dundadznieka kliegta pam
·c
·ba. «Vicojiet baroniem, kas grib no j
·su t
·viem pras
·t vec
·s rentes!»
Tai kaln
· m
·s notur
·j
·mies labu laiku. Ar
· tad, kad s
·ka pl
·st v
·cu
·rapne
·i un atgaudoja k
·das vi
·u gran
·tas, kuras padzirdot pirmo reizi gandr
·z visiem z
·niem pie zemes pieplaka sejas un bises.
Tak dr
·z vien vi
·as atkal c
·l
·s aug
·
·, no jauna p
·t
·damas kaujas lauku, kas bija priek
·
· mums.
Tad izg
·ja caur
·
·di t
·da v
·sts, ka v
·ci m
·s apejot no kreis
·s puses, kur sept
·tajai rotai kl
·joties bezgala gr
·ti.
Tie
·
·m, tai mal
· var
·ja jau k
·du stundu man
·t niknu
·au
·anu, tad klaigas.
·au
·ana tagad v
·l
·s t
·l
·k uz zieme
·iem un gar
·m mums. Un kalna priek
·
· atkal sakust
·j
·s tur sag
·lu
·ie v
·cu str
·lnieki.
M
·s s
·k
·m
·aut vi
·iem virs
· tik niknu uguni, ka stobri sakarsa, un piespied
·m tos, kas jau bija sac
·lu
·ies k
·j
·s, atkal nogulties. Bet kreis
· pus
· aizvien t
·l
·k mums gar
·m aizvirz
·j
·s kaujas
·au
·ana. Un sirdis jau pagura, pr
·ts k
·uva nemier
·gs.
Tad m
·su rotai vajadz
·ja atk
·pties, bet p
·c neilga laici
·a m
·s tur
·j
·mies atkal.
Tur
·j
·mies izmisu
·i, un bises no jauna karsa, mums
·oreiz
·aujot no C
·su kaps
·tas va
·
·iem, pret kuru vecajiem akme
·iem klakst
·damas atsit
·s v
·cu lodes, traucot zvirgzdus un s
·nu pikas.
Divas reizes v
·cie
·i bija pavisam tuvu va
·
·iem, jau divas reizes tos atdzina m
·su bises un Konr
·da sviest
·s gran
·tas.
Vi
·
· bija t
·s aplas
·jis no visiem rotas karav
·riem un tagad parad
·ja savu m
·kslu, jo vecaj
· pulk
· skait
·j
·s pats varen
·kais grenadieris.
«Turieties, knau
·i, dritvaikoci
·!» vi
·
· mudin
·ja savus mazos, p
·rkliegdams visu
·au
·anu un v
·z
·damies jaunam sviedienam. «Aizst
·viet savu pils
·tu! Jums tak te visiem skola, daudziem m
·tes un varb
·t k
·dam br
·te ar!»
Jau s
·ka pietr
·kt patronu, un l
·dz ar to b
·du atn
·ca
·auna v
·sts.
V
·ci no kreis
·s puses ejot jau iek
·
· pils
·t
·, no kuras m
·s
·jie aizg
·ju
·i proj
·m!
Noguru
·i un satriekti m
·s tad g
·j
·m pa l
·kumain
·m un panikas piln
·m pils
·ti
·as iel
·m, un arvien maz
·ks k
·uva m
·su skaits.
Daudziem C
·s
·s bija m
·jas, citiem radi, un da
·us vi
·u m
·tes raud
·damas r
·va lauk
· no rind
·m, ne
·
·va iet l
·dzi:
«Trakie puikas, d
·li
·i m
·
·ie! No n
·ves
·odien izgl
·bu
·ies, vai gribat n
·vei atkal r
·kl
· skriet?! Ja jau
·im karam nav lielo zald
·tu, vai tad vi
·u ar skolas b
·rniem izkarot?»
M
·s citi aizg
·j
·m pa Gaujas malas siliem. Un gura k
·jas, zemu k
·rtas bija galvas, sird
·s bezgala izmisums.
Kurp ejam, k
·ds b
·s visam gals? T
·lu tak nebija vairs m
·su zemes mala.
Tikai Konr
·ds vien nepagura. Un dro
·in
·ja citus, sac
·dams:
«Galvas aug
·
·, puikas! Gan tiksim ne vien C
·s
·s atpaka
·, bet ari R
·g
· un Kurzem
· iek
·
·, goda v
·rds! Ja labi sa
·emsimies, b
·sim tur ar vienu pa
·u stiepienu, vienu l
·cienu! Pa
·i zin
·t palaid
·i, ka pirms l
·ciena j
·ieskrienas. To pa
·u tagad dar
·m m
·s!»

XIX

Lod
· m
·s
·jais pulks no jauna salas
·j
·s kop
·. Bij t
·ds k
· pamiers, bet ar
· jau t
·das valodas, ka dr
·z s
·k
·oties jaunas kaujas.
T
·s gaidot, sirds man sila, Konr
·dam k
·uva l
·ksms pr
·ts.
«Kas nu par pamieru vai mieru!» vi
·
· teica, paceldams savas milz
·g
·s rokas. «Miers b
·s tikai tad, kad m
·su zem
· vairs neb
·s neviena v
·cie
·a! Ar
·ito sugu j
·karo l
·dz galam!» Un, klausoties Konr
·da v
·rdos, daudziem atkal ies
·ka smaid
·t l
·pas.
Arvienu liel
·ks auga m
·su pulks. Un puiku rot
·, k
· m
·s
·jo sauca citu rotu v
·ri, atgriez
·s, p
·rn
·kdami fronti, ar
· tie, kas p
·c kaujas bija paliku
·i C
·s
·s, vec
·ku nelaisti.
Tie tagad n
·ca atkal, st
·j
·s sav
·s viet
·s, un m
·s sadev
·m vi
·iem jaunas
·autenes.
Pat m
·su miro
·i tad it k
· nev
·l
·j
·s vi
·
· frontes pus
· dus
·t. Un k
·d
· dien
· pie mums ierad
·s m
·ms citas saules ce
·inieks.
Tikko bija beigu
·
·s m
·c
·bas, z
·ni jautri un ska
·i. Un tad piepe
·i k
·uva zin
·ms, ka nupat atvests no C
·s
·m Edgars Krievi
·
·, skolnieku rotas pirmais kritu
·ais.
Apklusa smiekli, smaidi izgaisa no ac
·m un l
·p
·m. Un z
·ni klus
·dami sast
·ja ap ratiem.
Tiem blakus st
·v
·ja jauna, b
·la meitene. Iekaisu
·aj
·s ac
·s tai nebij vairs asaru, bet
·ad un tad, k
· valdot elsas, nodreb
·ja l
·pas. Un k
·ds zin
·ja pa
·ukst
·t, t
· esot kritu
·
· rotas biedra m
·sa, kas braukusi v
·cu frontei cauri turp un atpaka
·, lai vi
·as mazo br
·li glab
·tu un segtu dzimtenes kapu smilts.
Ratos gu
· neliels, tum
·u segu apkl
·ts augums, un kritu
·ajam uz kr
·t
·m uzlikts ce
·
· pl
·kts violetu ceri
·u ziedu zars.
«T
·s bija Edgara m
·
·
·k
·s pu
·es,»
·ukst meitene, k
· atbild
·dama v
·rdos neteiktam, m
·mam vaic
·jumam.
Z
·ni saskat
·s, l
·ni k
·pjas atpaka
·, tad paz
·d. Bet p
·c neilga laika atn
·k viens p
·c otra, l
·dzi nesdami ziedo
·u ceri
·zaru kl
·pjus, kas lauzti, kur vien gad
·ju
·ies vi
·u mekl
·t
·jiem ce
·
·. Un zem smar
·
·gu ceri
·ziedu segas paz
·d miro
·de
·is, virs t
· pace
·as violetu ziedu kalns.
Ar katru jaunu dienu mums rodas liel
·ka tic
·ba uzvarai.
Divtik stipr
·ks p
·c v
·ru skaita jau k
·uvis m
·su pulks, un lielgabali
·in
· front
· tagad ir ar
· mums.
Igau
·i n
·k un n
·k. V
·ri k
· l
·
·i pasaules kara kauj
·s neiz
·
·iestais vi
·u s
·kst
·s tautas sp
·ks.
Pilni auksti nikna naida pret v
·cie
·iem.
Ak, j
·
·
· naida izpaudumu es vi
·dien redz
·ju Lod
·, kur stacij
· pie augsta staba igau
·i bija pak
·ru
·i divus g
·st
· sa
·emtus jaunus baronus.
Cilpu aiz
·
·augtie kakli tiem bija izstiepusies neticami gari.
«Saksa kurrat!» igau
·i
·irdz
·gi sm
·j
·s, skat
·damies, k
· pak
·rto
·erme
·us z
·mne
·a stab
· s
·k l
·ni
·
·pot r
·ta v
·j
·. Un da
·i, kas mazliet prata latviski, mums teica;
«Re, re, ka paron jaunkunks tanco! Viss saksa no paronu sukas vajak pi aukst kokim k
·rt!»
Man atkal ien
·k pr
·t
· frontes p
·rb
·dz
·ju nost
·sti par C
·su m
·c
·t
·jmui
·
· sag
·st
·to m
·su pulka vadu, kas ap
·auts viss l
·dz p
·d
·jam.
Tad T
·re
·purv
· v
·cu apdurtie ievainotie kurzemnieki devi
·i simti piekt
· gada le
·endas.
Aci pret aci!
·alca man blakus k
·ds neredzams. Jeb varb
·t t
· nupat run
·ja man
· pamodusies vec
· asinsnaida balss?

XX
Jau r
·tausm
· s
·kusies sengaid
·t
· kauja. M
·s
·j
· rota gad
·jusies rezerv
·, un to nu b
·da
·ur un tur.
Dimd lielgabali, lo
·met
·ju klabo
·ai nav gala, un ir t
·das zi
·as, ka v
·ci atkal p
·rr
·vu
·i fronti.
Tie
·
·m, t
· laikam b
·s, jo kaujas troksnis zieme
·vakaros tagad aizve
·as pa da
·ai prom uz zieme
·r
·tu pusi, kur v
·cu nebija v
·l.
M
·s vad
·
·ur un tur pa Raunas ce
·u. S
·ta uz Prieku
·u pusi, bet priek
·
· v
·ci, nikna guns un j
·atk
·pjas.
Atkal m
·s s
·kam kl
·st uz austrumiem, un tad, nesa
·
·mis vairs nek
·das zi
·as, rotnieks pats nolemj uz savu galvu r
·koties.
Vi
·
· ved m
·s iek
·
· pirm
·s ce
·
· gad
·ju
·
·s m
·j
·s; liek atp
·sties un saka, ka vajadz
·
·ot
·epat tur
·ties, ja n
·ktu virs
· v
·cie
·i, jo m
·jas ir pie pa
·a Jaunraunas ce
·a.
Rotas katl
· mums v
·r
·s putra. To gaid
·dami, da
·i s
·k s
·tas vid
· uz tec
·la uzasin
·t savas l
·pstas, lai yiegl
·k b
·tu ierakties, un m
·ju saimnieks pal
·dz
·dams grie
· tec
·lu. Saimniece dala maizi, pienu; citi m
·s
·jie turpat d
·rz
· noliekas zem
·bel
·m diendus
·, jo esam g
·ju
·i gandr
·z no pa
·a r
·ta.
Rotnieks nemier
·gs un sprauslodams staig
· pa s
·tvidu; vi
·
· iet d
·rz
·,
·r
· no t
·, iziet uz lielce
·a, skat
·s uz Jaunraunas pusi, un Konr
·ds teic, ka komandieris o
·ot gais
· v
·cu smaku.
T
· laikam ar
· ir, jo, tikko pav
·rs s
·cis putru izdal
·t, n
·k pav
·le liet katli
·u saturu atpaka
· katl
·,
·ert bises,
·
·d
· skriet.
Z
·ni
·urd
·dami paklausa, un m
·su rotu uz
·em lielais m
·ju d
·rzs, kas, s
·kdamies pie istabas, aizsniedzas l
·dz pat ce
·am. Un, gu
·ot d
·rza s
·tas mal
·, m
·s varam glu
·i labi redz
·t pakalnu, kam p
·ri lielce
·
· aiziet uz Jaunraunu, bet m
·su
·
·di,
·
·iet, b
·s te gr
·ti paman
·t pat no da
·u desmit so
·u tuvuma.
Gar lielce
·u tie
·i nog
·lies Konr
·ds ar saviem z
·niem, pa vidu es, bet ser
·ants ar tre
·o vadu vair
·k uz lauka pusi, pakalnam mazliet tuv
·k.
Tie
·
·m rotnieku nav v
·lusi vi
·a nojauta. M
·s tikko esam ie
·
·mu
·i savas vietas, kad uz pakalna, l
·dz kuram tepat puskilometrs, par
·d
·s da
·i velosip
·disti, tad j
·tnieki, aiz vi
·iem automobilis. Un var man
·t, ka aiz t
· n
·k v
·l k
·di, kas j
·
·us vai k
·j
·m.
Rotnieks piekodina pielaist v
·cus p
·c iesp
·jas tuv
·k, lai z
·ni var
·tu dro
·i
·aut. Un Konr
·ds, lielce
·mal
· gul
·dams, atk
·rto pusbals
·.
«Ne
·aut bez laika, puikas! Re, k
·di tiem s
·taniem smuki zirdzi
·i! Zirgi mums dikti vajadz
·gi, l
·kosim dab
·t ar visiem segliem: uzd
·vin
·sim rotniekam, lai vi
·am, pavec
·kam cilv
·kam, nav j
·bizo k
·j
·m! Ne
·aujiet, palaid
·i, par agru, ka neaizb
·g tie ar vellap
·d
·m; ek, labi noder
·s mums pa vakariem meit
·s braukt! Ne
·aujiet, kad jums saka! Nudie', tas automobilis mums ieskries taisni rok
·s! Ne
·aut bez laika, ne
·aut...»
J
·tnieku un velosip
·distu pulci
·
· tuvodamies aug liel
·ks. Var just, ka tie nemana briesmas, un pl
·s
·gi jautri gail z
·niem acis, turot
·au
·anai gatavas
·autenes.
«Ja vi
·us pielaid
·sim net
·l l
·dz m
·j
·m,» klusi teic rotnieks, man aiz muguras uz ce
·gala nometies, «tad noguld
·sim tepat visus.»
«Dro
·i!» es, at
·ukstu, laikus t
·m
·dams pat
·l
·kajam j
·tniekam, jo zinu, ka iepriek
·
·jos g
·z
·s citi, un z
·ni man pa labi un pa kreisi ir k
· savilktas atsperes.
Blauk
·! tre
·
· vad
· iet va
·
·
·
·viens, tam paka
· da
·i citi, un var redz
·t, ka j
·tnieki svie
· apk
·rt zirgus, ka apgrie
·as automobilis, velosip
·disti s
·k jo
·ot atpaka
·.
«Velns lai parauj!» izl
·das rotnieks;
·
·d
· ies
·kas jucekl
·ga guns, un var man
·t, ka k
·ds j
·tnieks nok
·le
·o no zirga, tam paka
· otrs, tre
·s.
B
·g
·i paz
·d aiz pakalna, un m
·s
·gni un piev
·lu
·ies ce
·amies k
·jas. Tre
·
· vada z
·ni skrien p
·ri laukam uz to lielce
·a vietu, kur krita j
·tnieki, redz skraid
·m da
·us izbied
·tus zirgus, bet Konr
·du sagr
·bis nevald
·ms izmisuma niknums.
«S
·tani gatavie!» vi
·
· kliedz, pusraud
·dams un skriedams uz tre
·
· vada pusi, un draud ar triecienam atv
·ztu
·auteni. «Apsist j
·s visus k
· zosl
·nus, lai velti neiz
·
·za valsts maizi! Izjauca m
·su rotai tik feinu numuru, ka t
·ri j
·raud! Kur nu mums zirdzi
·i, kur vellap
·das, kur automobilis?!»
Tre
·
· vada puikas pusnobiju
·ies m
·
·ina taisnoties, ka pirmais
·
·viens sprucis va
·
· t
·ri nejau
·i un
·ie citi tad vicoju
·i paka
·, lai vismaz k
·dus nog
·ztu.
Tak Konr
·ds nevar un nevar norimties:
«Ja tas t
·vi
·
· palaistu k
·du citu bl
·k
·
·i bazn
·c
· vai kau
· randi
·
·, es neko daudz neteiktu. Cilv
·kam var vis
·di gad
·ties. Bet
·aut t
·d
· reiz
· bez laika par to zald
·tam nav liel
·ka gr
·ka!»
Tre
·
· vada z
·ni n
·k atpaka
·, vezdami p
·ris tur sa
·ertus zirgus, divi stumj l
·dzi velosip
·dus, bet trijiem k
·rtas plecos v
·cie
·u
·autenes.
«Vai tas ir viss?»
·gni vaic
· rotnieks virsser
·antam, kas g
·jis trofeju atnes
·jiem l
·dzi,
«Tie
·i t
·, virsleitnanta kungs!» skolot
·js salut
·.
«Izsaku j
·su komand
·tam vadam stingru r
·jienu! Trofeju var
·ja b
·t, maz
·kais, piecas reizes vair
·k,» skarbi teic rotnieks, aizgriezdamies proj
·m, tad padom
· un pav
·l mums atk
·pties no m
·j
·m da
·us simts so
·us nost, lauk
· nogulties.
«Nudien, puikas, es saku: tam m
·su rotniekam laikam b
·s degun
· k
·ds kara barometrs,» noteic Konr
·ds, kad virs d
·rza un Gruzdu m
·j
·m ies
·k gais
· spr
·gt v
·cu
·auti
·rapne
·i.
Rotnieks m
·s sapulcina kop
·, ved uz r
·tu pusi, un debesis aiz mums pa kreisi pilnas
·rapne
·u m
·kon
·
·u. Un t
· ir z
·me, ka tur ar niknu kauju arvienu t
·l
·k lau
·as v
·cie
·i.
Tad m
·s esam pie Bai
·kalna, un par tran
·eju mums paliek lielce
·a gr
·vis.
Dienvidos un zieme
·u pus
· visur nikna guns. Un tik ar kr
·slas atn
·k
·anu r
·m
·ka metas
·au
·ana.
Debesis vakarpus
· visas deg saules riet
· un t
·lu ugunsgr
·ku ugun
·s.
Vairs dzird tik retus
·
·vienus. Jau mana zvaigznes, aug
·up lien gar debess malu m
·ness, un p
·av
·, kur palsa migla k
·p, s
·kusi
·irkst
·t grieze.
No otras ce
·a puses tai atsaucas zemes v
·z
·tis. Un neapjau
·amas skan abu tumsas zvan
·t
·ju bals
·s b
·das.
Liekas, ka ar t
·m izvaid savas s
·pes m
·su zemes kr
·ts.

XXI
V
·l vakarpus
· nav glu
·i gaisis p
·d
·jais rieta uguns atsp
·dums, kad jau s
·k atsarkt r
·ti.
Austrumu bl
·zma l
·ni metas gai
·
·ka par vakarbl
·zmu, un, it k
· atsaukdamies r
·ta atn
·k
·anai, pret zieme
·r
·tiem nodun haubices d
·rds.
K
· pamodu
·ies nikni su
·i tur ierejas lielgabali, un l
·dz ar vi
·u ier
·k
·anos mums ies
·k sird
·s kv
·lot jauna cer
·bu un gaidu guns.
«B
·s laikam igau
·iem n
·ku
·i pal
·gsp
·ki,» teic Konr
·ds, gai
·
·kas tam paliku
·as acis, kur
·s vakarvakar
· bija b
·du pel
·kums.
«T
· d
·rd
·
·ana ir uz Lodes pusi!» atsaucas P
·vuli
·
·. Un tad n
·k t
·da v
·sts, ka igau
·i un m
·su pulka puse notur
·ju
·ies vakar pie Lodes un tagad s
·ku
·i brukt v
·ciem s
·nos.
«Tad jau viss v
·l var beigties glu
·i labi,»
·
·v
·damies teic Greizis, un ar katru jaunu lielgabala dimd
·
·anu liel
·kas metas m
·su cer
·bas.
Gai
·as jau debesis, jautri za
·ganas atkal paliku
·as birzes, p
·avas. Un l
·dz ar sauli atgrie
·as mums pa
·
·v
·ba, atdzimst c
·
·as prieks.
Slinki vests v
·cu
·
·des uzbrukums, ko viegli atsit m
·su uguns. Un tad k
·ds z
·ns, uzr
·pies veca lielce
·a b
·rza gal
·, teic redzam
·oseju un ka uz Raunas pusi esot saskat
·mi braucam t
·di sav
·di, za
·pel
·ki rati.
«T
·s laikam gan b
·s bru
·ma
·
·nas,» saka rotnieks, un atkal trauksm
·gi metas skati.
Dienvidos gran
·tuguns un lo
·met
·ju v
·r
·
·an
·s. Zieme
·os atkal mana pat
·lus
·rapne
·u m
·kon
·
·us, un tad no b
·rza aug
·as at
·alc jautra balss:
«Tie vezumi m
·k atpaka
·! Pie st
·ra vienam nupat pajuka uguns un d
·mi... re, re,
·
·iebjas uz s
·niem, laikam krit
·s gr
·v
·... vai, n
·! Brauc gan t
·l
·k, bet jau pavisam
·
·
·bs!»
«Igau
·i velna v
·ri!» Konr
·ds nopriec
·jas, un z
·niem atplaukst sirdis un acis, kaut maz gul
·ta, vakar visu dienu iets.
Ar katru stundu
·s
·kas saraujas
·nas, pavisam karsts top laiks. Un
·rapne
·u pl
·sieni zieme
·pus
· liekas atvirz
·mies
·urpu, liel
·ks aug vi
·u skaits.
K
·ds atkal b
·rz
· uzr
·pies un ska
·i v
·sta:
·is redzot steig
· svaid
·mies uz Veselauskas pusi k
·dus vezumus.
«Igau
·i b
·s aizk
·uvu
·i v
·ciem s
·nos,» rotnieks pr
·to. Un Konr
·ds atk
·rto,
·is vienm
·r esot sac
·jis, ka igau
·i velna puikas.
Tad pa lielce
·u atj
·j au
·os m
·su bataljona komandieris.
Vi
·
· mies
·s neliels v
·rs, j
·j baltu zirgu, un brav
·r
·gi jautri noskan p
·r m
·su galv
·m vi
·a balss:
«Hei, astot
·, nupat iet za
·i! V
·ci b
·g atpaka
· pa visiem ce
·iem!»
Un, norimstoties daudzbals
·gai prieka
·alkai, Veidemanis piemetina v
·l:
«Vajag tos patramd
·t, lai
·igl
·k las
·s proj
·m! Kur
· no j
·su rotas n
·ks man l
·dzi baid
·t v
·cie
·us vi
·u aizmugur
·?»
Piecpadsmit
·autenes iet paka
· bataljona komandiera zirgam un man
·j
· starp t
·m.
M
·s ejam cauri birztal
·m un lej
·m, ienaidnieka neman
·ti, un nok
·
·stam uz kalna, no kura labi p
·rskat
·ms puskilometru t
·lais Liepas mui
·as ce
·
·, iepretim kalnam nolaizdamies lej
·.
Nep
·rredzami gar
· rind
· pa ce
·u d
·rd
·dami steidzas uz dienvidpusi v
·cu vezumi. Redz lauka virtuves, mun
·cijas ratus, un pat k
·ds lielgabala stobrs ir saskat
·ms starp tiem,
Tuv
·k pietikt ir gr
·ti: l
·dz ce
·am viss redzams klaji, t
·l
·k ejot, m
·s paman
·s bez laika, un tepat ies
·k klaudz
·t m
·su
·autenes.
Brauc
·ju straum
· ce
·as panisks apjukums, vezumnieki s
·k kap
·t zirgus, rati j
·k un g
·
·as, un steig
· str
·d
· z
·nu bises l
·
·
· p
·r v
·cu braukto ce
·u m
·su lo
·u guns.
Da
·i c
·rt pu
·u stre
·
·es, kl
·p zirgiem mugur
· un, pieplaku
·i vi
·
·m, au
·o proj
·m uz Jaunraunu. Citi grie
· apk
·rt vezumus, l
·ko l
·k
·ot atpaka
·, un v
·l citi aizb
·g pa lauku, citi kr
·t ce
·a mal
·, nepiece
·as vairs.
Min
·tes desmit, piecpadsmit ilgst viss
·is tracis. Tad v
·ci atj
·dzas, laikam noprot no m
·su uguns, ka liels nav
·aud
·t
·ju skaits. Un jau, p
·rs v
·ru celts no ratiem, saskat
·ms ce
·a mal
· lo
·met
·js t
· lo
·u
·alts s
·k taust
·dam
·s kap
·t m
·su kalna s
·nas.
«B
·tu nu mums
·e t
·ds pat daikti
·
· pie rokas!» teic
·
·lu piln
· bals
· bataljona komandieris, vald
·dams zirgu, kur
· nemier
·gi m
·
·
·jas un slaista ausis.
Tad kaut kur net
·lu ier
·cas lielgabals un k
·dus simts so
·us no m
·su
·
·des pl
·st
·rapnelis.
Otrs seko tam pa kreisi, tre
·ais jau tuv
·k. Un tuv
·k taust
·s v
·cu lo
·met
·ju lo
·u
·alts.

·gni grie
· Veidemanis apk
·rt savu zirgu. M
·s ejam atpaka
· un paka
· n
·k
·rapne
·guns.
T
· pan
·k m
·s k
·dam jau kontuz
·jis kr
·tis eksplozijas gaiss, un k
·dam citam asi
·o roka.
M
·s aizsniedzam rudzu lauku, un tikai tad v
·cu
·rapne
·i beidz m
·s vaj
·t. Un komandieris aizau
·o pa p
·avu, mums teicis atgriezties pie rotas.
Aiz rudzu lauka mana jumtus, c
·lu
·os p
·ri
·be
·u za
·umam, un m
·s ejam turpu.
K
· izmirusi liekas mums
·
· s
·ta, neviena dz
·va cilv
·ka, kaut gan paslinki k
·p skurstenis nu ir pusdienas laiks un, pakl
·t
· iemucis, bais
·gi
·
·li gaudo suns.
Ieejot istab
·, m
·s sa
·em pasirms vec
·tis, un acis vi
·am metas asarainas, kad past
·st
·m, ka kara laime
·odien m
·su pus
·.
«Tad jau paldies
·
·l
·gam Dievam,» vi
·
· nosaka un saliek rokas.
No pagraba lien
·r
· citi m
·jinieki, tur sab
·gu
·i, ies
·koties tepat aiz kalna kaujas ugunij. Un istab
· palicis tikai saimnieks.
Saimniece aizsteidzas p
·c maizes, meitas atnes pienu, bet pirms
·
·anas m
·s m
·
·in
·m apsiet ievainot
· roku, jo tas palicis glu
·i b
·ls.
T
· plaukst
· iestr
·gusi
·ugunskramba, un ar pirkstiem, pat kabatnazim piepal
·dzot, m
·s nevaram to izvilkt lauk
·,
Tad vecais klus
·dams atnes man knaibles un, z
·nam sako
·ot zobus, es izrauju no vainas
·
·aut
·aino skambu, br
·ce s
·k t
·r
·dam
·s asi
·ot, un var to p
·rsiet.
Kontuz
·tais moc
·s ar smagu nelabumu. Un, t
·l
·k ejot, vi
·
· mums j
·pietur; m
·s gausi virz
·mies uz priek
·u un aizk
·
·stam pie savas rotas tik vakar
·, kad pasarkanas atkal metas rietu pus
· debesis.
«V
·ci pie Skanga
·mui
·as un pie Lodes
·odien sakauti,» priec
·gi st
·sta l
·dzi neg
·ju
·ie draugi, un vakarbl
·zmas atsp
·dums vi
·iem mirdz ac
·s, sejas liekas asi
·ainas.
«Abet ta' dab
·ja ka dab
·ja pa purnu!» Konr
·ds nopriec
·jas.

XXII
Tad s
·k
·s v
·cu vaj
·
·anas g
·jiens un C
·s
·s sagaid
·ja m
·s ar jasm
·nziediem, meitenes lika z
·niem galv
·s rudzupu
·u vai
·agus.
Pa
·
· pils
·t
· mums nebija lemtas naktsm
·jas, un bataljons apmet
·s m
·c
·t
·ja mui
·
·.
Tur s
·kot sevi labi apskat
·t, m
·s tikai tagad man
·j
·m, ka esam skrand
·s. Un kukai
·i bij aps
·du
·i visus, jo toreiz, aizejot ar kauju proj
·m, katram palika tik tas krekls, kas vi
·
· kaujas dien
· bija mugur
·.
M
·s atlai
·amies s
·dus un zvilus mui
·as pagalm
· un sak
·m p
·t
·t ve
·as v
·les.
«Kas nu
·it
·s par kukai
·iem! Tikai tas v
·rdi
·
·, vair
·k gan nek
·,» no vi
·a pagalmgala atskan Konr
·da balss. «Vot, N
·ves sal
· tur nu gan bij pavisam cita kalibra zv
·ri
·i! J
·nudien, ticat vai ne, puikas, man pa
·am reiz aiznesa kreklu.»
«Ej nu, nemelo!» iesm
·nas virsser
·ants.
«Kad es jums saku! Biju aizskr
·jis Daugav
· peld
·ties. Izk
·pju krast
·, skatos: kur ta' mans krekls? Krekla nav, Prasu, ek
·e, Vanagam: Art
·r, vai neesi man
·jis? K
· ta' nu neman
·ju,
·is atsaka, man
·ju gan: nupat aizr
·p
·s pa malas radz
·m proj
·m, aizp
·kst
·ja vien. Lob tikai paka
·, cit
·di v
·l ie
·
·pos fri
·u gr
·vjos!»
«Kapr
·
·a kungs, k
· tad j
·su krekls var
·ja p
·kst
·t?» nedro
·i
·aub
·s pas
·ka balss.
«Nu, k
· tu nesaproti?!» Konr
·ds noskai
·as. «Nudie', tavs papi
·
· velti tik iz
·
·za naudu, tevi, t
·du pavieglu, skolodams! Ta' ne jau pats krekls p
·kst
·ja vai r
·p
·s proj
·m, bet vi
·
· savairoju
·ies kukai
·i,» dundadznieks paskaidro, un liel
·kie z
·ni sprauslodami tirina k
·jas.
K
·ds mana vada kareivis pras
·s uz pils
·tu un es no gara laika eju vi
·am l
·dzi.
M
·s izstaig
·jam C
·sis, kuru
·audis tagad s
·dzas, ka igau
·i nerespekt
·jot sve
·u mantu; un tad mans l
·dzg
·j
·js aicina iegriezties k
·d
· m
·j
·, kur mitinoties vi
·am paz
·stams kurpnieks br
·lis tam esot m
·c
·t
·js. Vecais v
·rs, z
·nu ieraudz
·jis, velk ar plaukstu sev p
·r seju, raudul
·gi saka:
«Ak, d
·ls Oskar, lai paldies Dievi
·am, ka esi vesels, dz
·vs! Ak, laiki, laiki!»
Vecais ir
·oti kust
·gs v
·ri
·
·. Vi
·
· raud, smejas, st
·sta un p
·ta reiz
·, cenzdamies no m
·su sej
·m to nolas
·t, ko nesp
·j pietieko
·i
·igli sac
·t Oskara l
·pas.
«Ak, j
·! Ak, laiki,
·itie laiki! Vi
·udien pat, kad te v
·l nebija v
·cie
·i, atbrauc tas Niedras karu ministrs, ierodas ar
·
·ite. K
· Goli
·ts, sas
·jies siksnu siksn
·m, lai gan tikai daktera cilv
·ks, nek
·ds oficieris. Par jums run
·jot, bija varen pikts: latvie
·u ganu puikas, t
· vien teic, grib karot ar priek
·z
·m
·gu armiju!»
Oskars koda l
·pas, bet vecais nerimstas:
«Ar karasp
·ku, kas pirmais pasaul
·! Teic vai t
· nav
·p
·s
·ga lieta? Hi, hi, hi!»
«
·p
·s
·ga vai ne, par to var
·s spriest v
·l
·k. Ar
· pats Vankina kungs,» Oskars saka. «Bet vakar tam daktera karasp
·kam bij
·oti
·iglas k
·jas. M
·s g
·d
·sim, lai t
·s tiem paliktu tikpat
·iglas l
·dz R
·gai.» Un vecis smej drebel
·gi s
·kus smieklus, berz
· rokas:
«Rikt
·gi, nu glu
·i rikt
·gi! Ak tu, Oskar, atn
·ci p
·c sav
·m mant
·m? T
·li
·, d
·ls, es t
·li
·.»

XXIII
L
·dz Juglai m
·s aizg
·j
·m t
·d
· steig
·, ka daudziem j
·las k
·uva k
·jas par daudz smagi bij C
·s
·s izdal
·tie tanku z
·baki.
Tak jautras bija visiem sirdis, mundri pr
·ti, un Konr
·ds teica man:
«Ja
·it
· ies vienm
·r, tad m
·s dr
·z b
·sim savai zemei cauri!»
«Kur nu cauri!» ieminas virsser
·ants. «Vispirms l
·kosim iek
·
·t R
·g
·.»
Tas nav tik viegli izdar
·ms, k
· ies
·kum
· lik
·s, jo v
·ci, nost
·ju
·ies Juglas poz
·cij
·s, sparojas v
·l tur
·ties un igau
·iem, kas m
·
·ina uzbrukt ar joni, kritu
·o ir tik daudz, ka Ropa
·os ar tiem piekrauti pilni bag
·
·as
·
·
·
·i. Tos ved
·s Valkas kapos apglab
·t.
Tais
·s ies
·kties kaut kas l
·dz
·gs poz
·ciju karam, gausi velkas laiks. Un naktis pav
·sas, bie
·i l
·
·
·, un slikti kl
·jas tiem, kas aizg
·ju
·i kar
· bez m
·te
·iem.
Man izdev
·s sev dab
·t pajaunu
·ineli, bet z
·ni savos skolnieku sv
·rkos nu drebin
·s, kad uzn
·k lietus. Un Konr
·ds, gl
·bdams sava vada v
·r
·g
·kos puikas, k
· per
·t
·ja vista tos
·em vakaros zem sava milz
·g
· m
·te
·a.
«N
·ciet nu, knau
·i, atkal kop
·!» vi
·
· aicina. «Ko lai citu ar jums, palaidniekiem, dara? Priek
·niec
·bai jau j
·b
·d
· par visu.»
Tak visiem nav vietas zem dundadznieka
·ine
·a, un citi m
·
·ina pa dienu izrakt m
·su uzkalni
·
· alas: irdena vi
·a smilts, nakti v
·l k
·du laiku glab
·dama dien
· ieg
·to saules siltumu, un galvenais ir un paliek sausa,
Z
·ni
·ais smil
·u al
·s ierokas k
·
·p
·i, atst
·dami lauk
· tik galvas, jo cit
·di var gad
·ties, ka j
·nosmok.
Viens gandr
·z t
· nobeidz
·s v
·l vakar: rokot alu, to bija apb
·rusi smilts un draugi tik aiz k
·j
·m izdab
·ja
·r
·.
M
·su kalni
·am tuv
· aizmugur
· krogs, aiz t
· igau
·u baterija, un vi
·as stobri regul
·ri s
·ta Juglas otr
· krast
· sas
·du
·iem v
·ciem savas gran
·tas.
V
·cu artil
·risti nepaliek par
·d
·. Un t
·p
·c pagad
·s, ka igau
·iem dom
·tie
·
·vi
·i jauc m
·su pakalnu, sa
·rd
·dami z
·nu rakt
·s alas.
Rotnieks liek nostiprin
·ties, un m
·s jau s
·kam padzi
·in
·t no liel
· kara
·eit atst
·tos, pa pusei aizgruvu
·os ierakumus. Tak
·im darbam nav tic
·bas: visi m
·s ceram, ka r
·t, par
·t, v
·l
·kais, tak aizpar
·t m
·s iemar
·
·sim R
·g
·, kuru m
·s
·jie puikas k
·ri v
·ro no prie
·u augstumiem. Ir pat da
·i starp mums, kas v
·l nekad nav biju
·i
·ai pils
·t
·, kuras skurste
·u un tor
·u pulks aiz
·
·mis visu debess malu.

·
· tic
·ba m
·s nepievi
·, jo pien
·k v
·sts, ka nosl
·gts pamiers, v
·ci aizv
·cas proj
·m ar labu un m
·s dr
·z var
·sim R
·g
· iek
·
· iet.
Igau
·i ne t
· tas esot pamierl
·gum
· norun
·ts , un kaimi
·i artil
·risti bie
·
·k saka «kurrat», m
·s s
·kdami v
·rot skaud
·g
·m ac
·m.
Oskars teic, ka tas esot labi: R
·gu vis nevar
·
·ot t
· izlaup
·t k
· nesen C
·sis, lauku Vidzemi.

XXIV

Pag
·ju
·
· nakt
· m
·s atkal gul
·j
·m zem jumta, Strazdu mui
·
·, kur tagad las
·s kop
· m
·su pulks. G
·jienam iek
·
· R
·g
·, kuru nupat atst
·jis ienaidnieks.
Juglas ezers aiz mums met savu s
·ko vizmu. Zib gais
· sp
·ru sp
·rni, augstu peld klij
·ni, un balt
·m spilvu p
·k
·m nokais
·tas zemo krastu p
·avas. T
·ksma klusuma pilns ir sils un lauks, kam tepat net
·lu un ezerspraugai p
·ri izrakti v
·l stiepjas landv
·ristu ierakumi. Zib saul
· dzelo
·dr
·tis, un mikla v
·l, pilna apak
·zemes dva
·as ir v
·cu c
·
·as gr
·vju smilts.
Tad komanda. M
·s ce
·am plecos bises, grie
·amies pa labi un Strazdu mui
·as ce
·
· s
·k put
·t zem pastalaut
·m, bas
·m, z
·bakot
·m k
·j
·m.

·is ce
·
· ir
·ss, un tad m
·s jau esam uz
·osejas, s
·k dimd
·t vi
·as bru
·is. Dzird m
·su lielgabalu ratu smago brauk
·anu, un pulkam priek
·gal
· uz kauj
· g
·ta zirga j
·j j
·tnieks karognesis, kam p
·r galvu un vezdams m
·s sev l
·dzi pland karogs sarkanbalts.
No ezerpuses p
·ri p
·av
·m atn
·k silta v
·sma un j
·tnieks mazu br
·di pagaist sarkanbaltsarkan
·s, karogdr
·bes pland
·s. Un liekas, ka pats no sevis, nevienas rokas necelts, netur
·ts, pats no sevis iet karogs, kas ir k
· asinis un zv
·rojo
·as gunis
·
·ietas viss.
Nesteigdamies, pal
·n
· mar
·a gait
· m
·s ejam prom uz R
·gu. Redz apk
·rt tum
·za
·ganus prie
·u silus, jau
· skuju aromu, j
·t n
·s
·s sve
·u smar
·u, un augstu gais
· spalgi skan skatiem netveram
· vanadzi
·a balss.
Jau
·osejmal
·s s
·k
·ur tur pav
·d
·t m
·ju jumti. Ar me
·iem jaukdam
·s, te atkal ple
·as p
·avas, smar
·o nesen nop
·auts siens.
Viet
·m jau no
·osejas var man
·t R
·gas tor
·us augst
·k ce
·as mums galvas, vird sird
·s kaut kas lepns un reiz
· maigi silts.
K
· durk
·a asums
·aujas aug
·up gar
· P
·tertor
·a gals, viss tum
·i za
·gans nos
·b
·jis no liela vecuma. M
·
·
· M
·ra ce
· tam pa labi savu kupolu, kam virs
·
·
·iet likta uzpirkstene. Redz lepno
·ertr
·di, un pazem
·gi bikls, tikko saman
·ms, st
·v vecais J
·kabs, kura tornis k
· kauj
·s sadilu
·a
·
·
·pa asmenis.
S
·k sp
·l
·t or
·estris, un vingr
·kas mums uzreiz paliek k
·jas, cie
·
·k
·
·audz laides kreiso roku plaukstas, un, prie
·u siliem k
·pjoties pa labi un kreisi, mums acu priek
·
· ies
·k
·alkt
·au
·u me
·s.
Tam gala nav, nedz malas. Visur redz augumu un galvu j
·ru: cilv
·kiem nokais
·ti m
·ju jumti, logi pilni tiem, un bango visur
·au
·u oke
·ns. Viss za
·i balts, tad viet
·m violets un pasarkans no ziediem, pret
· nesto pu
·u vij
·m, M
·s mar
·
·jam cilv
·ku j
·rai cauri. Pagausi mums priek
·
·
·
·iras vi
·as vi
·
·i, skrien pret
· gavi
·v
·j
·.
Vi
·
· nes l
·dz sarkanus un baltus ziedus, maig
·s hiacintes, bikl
·s narcises un met uz galv
·m mums, durk
·u galiem za
·us vai
·agus.
M
·s ejam cauri gaid
·t
·ju pl
·diem, gar
·m smaidu piln
·m sej
·m, redzam gavil
·jo
·as mutes, kas kaut ko sauc un atk
·rto, un saka v
·l un v
·l. Tak m
·s nedzirdam it nevienas atsevi
·
·as ska
·as k
· j
·ra
·alko tagad gaid
·t
·ju oke
·ns.
Ar aus
·m m
·s neko nedzirdam vairs, ar skatiem un ar sirdi man
·m: visa latvju R
·ga izn
·kusi mums pretim, tiekdam
·s sveikt un pa
·as ac
·m redz
·t, ka tie
·
·m drag
·ta un lauzta v
·cu vara un galvaspils
·t
· n
·k atkal iek
·
· pa
·u tautas karasp
·ks.
Jau aizmirsu
·i atkal m
·s, ka daudziem m
·s
·jiem ir neapautas k
·jas.
Redz ugunss
·rtas tulpes pogcaurumos, ar baltu jasm
·nziedu zaru izrot
·ts da
·am bises stobrs, citos redz l
·gojamies s
·rtas ac
·lijas. Un plecus, kuros daudziem ir lo
·u vai sausu me
·a zaru plos
·jumi, kaklus, kurus nesen joza noskrandotas apkakles, tagad ir apviju
·i neaizmirstu
·u vai
·agi.
Za
·
·, milz
·gs ozollapu loks likts ap galvu un ap pleciem karognesim, un viss j
·tnieka platais st
·vs gandr
·z izgaisis varo
·koka lapu za
·um
·.
No logiem pu
·es met, met sk
·pstus meitenes. Un m
·su rindas jau k
·uvu
·as l
·dz
·gas za
·raibiem pu
·u vi
·
·iem, kas viens aiz otra iet.
Triumfa g
·jien
· m
·s izmar
·
·jam cauri pils
·tai pa bulv
·ri, gar Vecr
·gu un pasta namu , pa kreisi tagad paliek V
·rma
·parks. Un tad m
·s, no sumin
·jumiem un pu
·
·m noreibu
·us, uz
·em liels un kazarm
·m l
·dz
·gs nams.

·is slavas, ziedu noreibums liekas tik liels, ka v
·l otr
· dien
· es manu gurdenumu kaulos, galva palikusi smaga, mazliet s
·p.
Varb
·t b
·s galu gal
· piesities t
·fs: tais viet
·s, kur
·m g
·j
·m cauri, da
·
· s
·t
· bij t
·fa slimnieki.
M
·su rotai j
·s
·ta Daugavmal
· godasardze, jo vald
·ba
·odien atgrie
·as galvaspils
·t
·.
Rotnieks ir licis izlas
·t no vadiem t
·dus z
·nus, kas neb
·tu nopl
·su
·i. Tak t
·du maz, m
·s
·emam ar
· apl
·p
·ju
·os, un beidzot sardzes vads ir gatavs, m
·s to vedam proj
·m. Daugavmal
·
·alc un bango
·au
·u pl
·di. Atkal redz. pu
·es, ro
·u ziedus, un vi
·
·odams dod ce
·u cilv
·ksils.
Pie muitas d
·rzam tuv
·s uzejas, kur piest
·s prezidenta ku
·is, m
·s sagaida kust
·gs un l
·kdegunains virsnieks sudraba
·evroniem uz piedurkn
·m un norindo m
·su vadu uzejas lab
· pus
·. Otr
·, tie
·i gar muitas d
·rza s
·tu, nost
·jies balodie
·u vads.

·alc Daugava, t
·s vi
·
·us patlaban l
·ni
·
·e
· ku
·is, nesdams masta gal
· latvju zemes karogu, un
·alc no krasta vi
·am pret
· tautas gaviles.
Tad virsnieks komand
· m
·s sastingstam, c
·lu
·i apsveikumam
·autenes, un pagrie
·am galvas pa kreisi, kur no ku
·a patlaban n
·k krast
· pel
·k
·s dr
·n
·s
·
·rbies v
·rs kailu galvu un sarkanbalt
·m roz
·m rok
·s.
Vi
·
· smaida, laizdams skatus p
·r mums; vi
·am ir jau iesirmi deni
·i, jautras acis un br
·num plati pleci.
Vi
·
· iet caur tautas
·
·irto ce
·u,
·aud
·m gavil
·jot. Un tad m
·s neredzam nek
· vairs tikai kailu galvu j
·ru, kas bangodama aizpl
·st, aiziedama paka
· cilv
·kam ar platajiem zemniekpleciem un agri sirmot ies
·ku
·iem deni
·iem.

XXV
Aiz t
·fa slimnieku barakas logiem deg augusta vakara saules s
·rtdzeltenais atsp
·dums.

·
·iet aizdegusies no t
· visi sk
·rdotie saskat
·mo m
·ju jumti, un namu sienas ir k
· pel
·kbalti murgu r
·gi, kas, niknu gl
·
·u pilni, st
·vi un bargi veras savu stikla acu ugun
·m.

·odien es pirmo reizi m
·
·in
·ju p
·riet p
·ri istabai, ar rok
·m pietur
·damies pie gultu galvga
·iem.
Veic
·s pusl
·dz labi, kaut reiba galva, aus
·s d
·ca smagi zvani un mulsa sirds.
Tak atpaka
· es atk
·uvu, tik piepal
·dzot sanit
·ram: biju palicis bez elpas, kr
·tis pl
·sa pu
·u aukainstraujas elpas jo
·i, un ce
·u gali bija atkal k
·uvu
·i tik nevar
·gi, ka bez atbalsta man b
·tu j
·sa
·imst.
Es atkr
·tu uz gultas malas, viss nosv
·dis un palicis pavisam bez sp
·ka, un t
·du mani atrod garais dundadznieks.
Vi
·
· atnesis man algu, kas kr
·jusies pa manas slimo
·anas laiku, un tagad es esmu ar p
·ris simts rub
·iem k
·uvis bag
·ts v
·rs.
Vi
·
· s
·d uz manas gultas malas, st
·sta par rotu, piemin paz
·stamus v
·rdus, kuru n
·s
·t
·ju sejas viena p
·c otras n
·k man atmi
·
·.
Klausoties atsl
·bst piep
·l
·to art
·riju l
·k
·jo
·ie pulsi un gaus
·ka top dva
·a, kaut gan parun
·t v
·l gr
·ti pakr
·t
· sast
·jis un neatlai
·as sav
·ds, pasmags vilnis, plau
·
·s liekas man salijis svelmains tvaiks.
Tad Konr
·dam vairs nav, ko st
·st
·t, un tas apklusis skat
·s man sej
· smaido
·
·m un pasarkan
·m siv
·na ac
·m, un ap l
·p
·m tam ievilku
·
·s asas rievas, kuru agr
·k nebij tur.
Tad vi
·
· ierun
·jas no jauna, un es j
·tu, ka s
·k v
·rot un klaus
·ties ar
· citi, kas apk
·rt gu
·.
Vi
·
· st
·sta, ka kar
· neesot v
·l gal
·, v
·ci netaisoties aizv
·kties proj
·m no Jelgavas un Kurzemes, k
· tas pamiernorun
·s ir sol
·ts, un ka visai dr
·zi, v
·l
·kais, ruden
·, s
·k
·oties jaunas c
·
·as nikn
·kais un s
·v
·kais no visiem c
·ni
·
·, kur
· iz
·
·irsies, vai notur
·ties m
·su valstij vai atkal pa
·ems m
·su zemi ienaidnieks.
Vi
·
· run
· nesteigdamies, monotoni, k
· st
·stot pa
·am sen jau zin
·mu un tikai v
·l m
·su nenojaustu lietu, bet
·ad un tad dreb dundadznieka n
·sis un acis vairs nesmaida, n
·sis iepl
·tu
·
·s paplatas.
Es j
·tu, ka s
·k aizdedzin
·t kaut ko ar
· man
· vi
·a acu uguns. Pa kreisi, kur gu
· di
·kareivis Cimdi
·
·, var nojaust gult
· pussl
·ju
·os baltu st
·vu; pa labi smag
·k tagad dva
·o zemgalietis Kal
·js, kam net
·lu no Bauskas m
·jas un vi
·
·s palikusi sieva ar b
·rni
·u zem sirds.
«Ar v
·cieti mums kar
· l
·dz n
·vei,» Konr
·ds nobeidz savu garo st
·st
·jumu. «Tik tad b
·s miers, kad p
·d
·jais no tiem b
·s nolaists no k
·jas, ar durkli piedurts v
·l pie zemes, lai nesaslienas atkal st
·vus k
· nupat.»
Konr
·dam apklustot, cietas tam paliku
·as l
·pas, tak, paveroties man
·, vi
·
·s l
·ni izb
·l naida niknums.
«Gandr
·z vai b
·tu piemirsis,» vi
·
· pieceldamies saka, b
·
· roku fren
·a kabat
· un,
·r
· vilcis saburz
·tu aploksni, noliek to man uz kr
·t
·m. «Bet tagad man j
·iet.»
Vi
·
· sniedz man savu milz
·go zvejniekd
·la roku, kur
· pavisam paz
·d mani izdilu
·ie pirksti, un, atkal pasmaid
·jis, m
·j v
·lreiz ar galvu, iet uz durvju pusi, paz
·d vi
·
·s, un tikai p
·c tam es iedom
·jos v
·stuli, kas gu
· tagad man uz sirds.
V
·l tikai Konr
·ds palicis no maniem draugiem par Mi
·elsonu nav ne zi
·as. Diezin kur izkl
·du
·i radi, un nevi
·us man nodreb pirksti, pl
·
·ot va
·
· aploksni, varb
·t no v
·juma tas, varb
·t ar t
·p
·c, ka man nedod miera p
·k
·
·i pamodusies, steigas pilna zi
·k
·re.
«M
·
·o Art
·r ...» Velns lai... tak liekas, iraid rakst
·jusi sievietes roka,.. varb
·t Mirdza? N
·, rokraksts nava vi
·as, Mirdza tak ir
·imn
·ziste vismaz toreiz bija , bet
·os burtus veidojusi tur
·t spalvu mazradusi roka, un k
·
·du ir vai biezs:
«M
·
·o Art
·r, vispirms tevi apsveicu ar
·
·m rindi
·
·m, s
·tu dikti daudz m
·
·u labdienu, bet l
·g
· nezinu, kur tu dieni un vai esi vesels, Kad
·
·
·r
·mies, tu teicies iet mekl
·t balto valmierie
·u, pulku, bet rakst
·ju uz to pulku trijas reizes un nedab
·ju atbildi. Tak Minna pateica, ka ap to laiku esot g
·jis no igau
·u puses uz R
·gu k
·ds cits balto latvie
·u pulks, kuru saucot par C
·su pulku, un tad nu es, d
·rzu rav
·dama, sadom
·ju, ka tev vajaga b
·t taj
· C
·su pulk
·. Bet kalpa Andrejs vakar s
·ka st
·st
·t, ka tas pulks esot dikti k
·vies pie C
·s
·m un pie R
·gas un daudzi no t
· pulka zald
·tiem esot sa
·auti vai pavisam kritu
·i. Es aizskr
·ju no vakari
·u galda raud
·dama kauns bij pink
·
·
·t istab
· un l
·dz v
·lai naktij d
·kdama nos
·d
·ju kl
·ts priek
·
· pie vec
· Kran
·a, tas ar
· s
·ka kaukt man l
·dzi, un saimnieks izn
·ca uz lieve
·a un r
·j
·s, lai rimstoties abi, un teica, ka es esot mu
·
·e un velti kaucinot sevi un suni, jo man tak neesot kar
· ne t
·va, ne br
·
·a, un t
·p
·c nevajagot d
·kt.
Tad nu es g
·ju uz kl
·ti
·u Minna bija aizg
·jusi pie savas m
·tes ciemoties un biju glu
·i viena, un atkal pulka raud
·ju, l
·dz biju aizmigusi un redz
·ju tevi sapn
·. Tev bija plecos pak
·rta kara plinte t
·pat k
· toreiz, tu sm
·jies, un pamostoties man nen
·ca vairs raudas, man lik
·s, ka tu tom
·r esi dz
·vs.
M
·
·o br
·l
·t, visi saka, ka tagad dr
·z b
·
·ot karo
·anai miers, un es traki gaidu tevi, negribas Vidzem
· vairs dz
·vot, gribas tikt atpaka
· m
·su pus
·, un es katru dienu gaidu, ka tu n
·ksi man paka
· un m
·s abi iesim proj
·m uz Kurzemi.
Tavu gredzenu es varu valk
·t tikai ganos un pa nakt
·m, cit
·di bailes, ka saimnieks vai policija neat
·em. Minnai gan esmu r
·d
·jusi, vi
·a saka, ka t
·dus agr
·k valk
·ju
·i tikai lieli kungi un diezin vai tu neesot k
·ds razbainieks. Es paliku uz Minnu pikta, nerun
·ju visu vakaru, bet tad teicu, ka man viss vienalga, vai tu esi razbainieks vai cits kas, bet tu esi mans puisis un vi
·a nedr
·kst par tevi sliktu run
·t.
Tad m
·s sal
·g
·m mieru, Minna iel
·dza mani sav
·s k
·z
·s vi
·ai t
·s b
·s par divi ned
·
·i , un es vi
·u atkal nosol
·jos l
·gt sav
·s k
·z
·s.
M
·
·ais br
·l
·t, atlaid man kaut to vismaz
·ko gr
·mati
·u, lai es zin
·tu, ka tu esi dz
·vs un vesels un neesi mani aizmirsis.
Ar daudz
·m bu
·
·m un sirdsm
·
·
·m lab
·m dien
·m z
·m
·jos
augstcien
·b
· tava Marta.»
Tavu joc
·gu v
·stuli!
Vi
·a gu
· izlas
·ta man uz kr
·t
·m un, vai no v
·stules vai ar k
· cita n
·kdams, ir sapl
·dis silts vilnis, apst
·jies virs sirds.
Taisn
·bu sakot, man tagad vajadz
·tu smieties, bet es smaidu, un tad uzreiz ir k
·uvis ac
·m par daudz gai
·s
·is vakarsaules mirdzums, kas liek barakas logiem degt un liesmot sarkanzeltain
·s ugun
·s.
No vi
·a vairoties, es ce
·u roku; plauksta sl
·d p
·ri sejai, apst
·jas virs piev
·rtaj
·m skropst
·m, un, neredz
·dams vairs saules zaigu, neskat
·dams it nek
·, kas ir ap mani, es mirkli manu tikai s
·rtu,
·irb
·
·anas pilnu tumsu, kur
· grie
·as k
· dej
· zelta gredzeni.
Tad vi
·i aizpeld s
·nis, veras va
·
· it k
· dzelme un no t
·s n
·k
·
·podamies aug
·up saul
· nobr
·n
·jis sku
·a vaidzi
·
·, pel
·kas un dro
·as acis, s
·rtas l
·pas, mazliet uzrauts degunti
·
· un kusli pusaudz
·tes pleci, uz kuriem atrisis dzeltenpel
·ks lakati
·
·.
Aiz ganu meitenes ce
·as kuplu, viet
·m jau dzelt
·t ies
·ku
·u b
·rzu birzs, un cauri vi
·u lapu
·alkai es manu n
·kam
·urp maigu sila balod
·
·a d
·do
·anu, kuru dzirdot kr
·t
·s mana saldu s
·pi; silt
·ks paliek neredzamais vilnis, kas ir n
·cis l
·dzi v
·stulei un apst
·jies virs sirds.
Ak, j
·, t
· tak nav me
·a balod
·
·a balss smaid
· puspav
·ru
·
·s l
·pas kaut ko saka; vai nupat ne
·alca man aus
·s vai ar
· sird
· mazas mutes teikti v
·rdi: gaidu, kad tu n
·ksi atpaka
·?

·
·kst durvis, mana smagos
·rsta so
·us; es velku nost no ac
·m plaukstu, veru vi
·as va
·
·; vakarbl
·zma ir k
·uvusi pavisam sarkana, bet neliekas vairs sadedzin
·m logus, jo zem griestiem jau iedegu
·
·s balt
·s spuld
·u ugunis.
Tagad es jau varu bez aizel
·an
·s p
·riet p
·ri istabai un vakar biju izg
·jis slimn
·cas pagalm
· redz
·ju atkal z
·li, smiltis, p
·ris iedzeltenu lapu, kuras bija pasteidzies jau nomest kaut kur net
·lu audzis b
·rzs.
Gaiss bija silts, bet vi
·a dva
·
· jau bija noman
·mas dr
·zas rudens atn
·k
·anas s
·ras, par sp
·ti dzidrajam debesu zilumam.
Feld
·eris
·odien man teica, ka es var
·tu dab
·t p
·ris ned
·
·as ilgu atva
·in
·jumu, ja vien man b
·tu, kurp braukt. Ja ne, tad mani tur
·
·ot t
·s divas trijas ned
·
·as tepat.
N
·, man tak nava vairs neviena rada, Zemgal
· v
·l v
·ci, un, ja ar
· b
·tu veselas v
·l t
·va m
·jas, t
· k
· t
· es nevar
·tu turp braukt.
Es saku feld
·erim, ka palik
·u tepat, l
·dz var
·
·u iet atpaka
· uz pulku.
Vi
·
· r
·mi m
·j ar galvu, it k
· bie
·i t
·du atbildi jau b
·tu gaid
·jis, un aiziet, proj
·m griezis savu mongo
·seju, platplec
·gs, pasirms un mazliet l
·ks.
Es eju atkal pagalm
·, bet
·odien vairs diezin k
·p
·c net
·k v
·rot debess zilumu, un es grie
·os atpaka
·.
Mani ir sagr
·bis k
·ds sav
·ds nemiers un neatst
·jas ar
· p
·c tam, kad atn
·cis jau vakars; tad logos l
·ni izb
·lusi vi
·a bl
·zmas s
·rt
· zaiga un vakaram pa p
·d
·m steidzas paka
· nakts.
Jau aizmigu
·i citi gul
·t
·ji, bet man v
·l arvienu nava miera, diezin kur ir
·onakt palicis mans miegs?
Pusnogriezta patum
·i gail virs durv
·m spuldze: visapk
·rt pasarkana kr
·sla, un es veru cieti acu plaksti
·us.
Tad vi
·i p
·k
·
·i atskrien va
·
·, es tr
·kstos gult
· s
·dus aus
·s zvana sp
·ji traukti asins zvani,
·tri sitas sirds.
Nupat, nupat tak k
·ds mani te sauca v
·rd
·, maigi d
·dojo
·a balss teica: kad tu n
·ksi atpaka
·?
Pie velna, t
·fa karsonis b
·s mazliet saboj
·jis manus nervus glu
·i veseliem tak nava tas j
·dzird, ko te, starp barakas d
·
·u sien
·m, nevar sadzird
·t.
Bet varb
·t ne, tie
·
·m, es tak var
·ju pie
·emt atva
·in
·juma sol
·jumu, kaut kur aizbraukt. Vidzeme nav maza, man v
·l da
·i simti naudas vai tad pava
·
·ties mazliet vasar
· uz laukiem dr
·kst tikai ier
·dnis vai gr
·matur
·is students, ne karav
·rs?
N
·, tas nebija pr
·t
·gi dar
·ts r
·t pat j
·parun
· ar feld
·eri, lai saka
·rstam, ka esmu apdom
·jies, ka man k
·d
· Vidzemes lauku mal
· ir paz
·stami, kas mani uz
·ems m
·
·u pr
·tu, un ka es gribu turpu tikt.
J
·run
· no pa
·a r
·ta. Cit
·di slimn
·cas kancelejas v
·ri ierakst
·s mani palic
·ju list
· tad to lietu nevar
·s vairs gl
·bt.
Mani p
·k
·
·i sagr
·bj ba
·as, vai tik jau
·odien nava izdar
·ts. Un uztraucies no t
·m es esmu jau tik
·oti, ka man
·tr
·ka paliek dva
·a un viegli nodreb izdilu
·ie roku musku
·i.
N
·, ar
· tad v
·l viss ir gl
·bjams. Feld
·eris par to g
·d
·s, un, ja ne, es aizie
·u pie
·rsta vi
·
· gan
·gns un parupj
·, bet cit
·di godav
·rs.
Es nomierinos, liekos atkal cis
·s un tagad jau dr
·z manu, ka man gurdeni un smagi metas acu plaksti
·i.
Jau grimdams mieg
·, es nojau
·u ap sevi diez no kurienes
·urp atkl
·du
·us b
·rzu birz
·m kl
·tus kalnus, melnus eg
·u silus, atz
·lu
·u p
·avu, za
·umu, kam cauri stiepjas nobriedu
·u rudzu lauku str
·pas, un tam visam p
·ri ple
·as saules apmirdz
·tas debesis, dzidras un v
·si zilas k
· ezer
·de
·i, kad vi
·iem p
·ri neiet v
·smas elpa.
Tad visas kont
·ras top neskaidras, j
·k kop
· lapu za
·ganums ar druvu r
·mo zeltu, meln
·ki it k
· metas eg
·u sili un kaut kur pavisam tuvu d
·do me
·a balod
·tis.

XXVI
Vagonu rite
·i d
·rd, klaudz un kland
·s, jo
·ojot cauri eg
·u siliem un b
·rzu birz
·m nokais
·tiem pakalniem, kur retumis jau mana v
·dam ruden
·gu lapu zeltu. Un slie
·u mestos l
·kumos gar vagonlogu
·aujas gar
·m otrs no skrejienv
·ja atp
·sts d
·mu padebe
·u vilciens un aizjo
·o bez ska
·as atpaka
·, bez mi
·as z
·d.
Logs nolaists lej
·, es pie vi
·a s
·du, un ac
·m gar
·m jo
·o eg
·u augumi un telefonu stabi, sit sej
· v
·j
·, ko sac
·lusi vilcienskrejas steiga.
Es s
·ku v
·rot t
·rumus un p
·avas vilciens patlaban izdr
·zies no me
·a , t
·lum
· redzami, jo
·o pret
· atkal pakalni, no t
·les un no me
·iem zili, un, skatot siena
·
·
·
·us, rudzu laukus, kuriem p
·ri staig
· pasarkani p
·aujma
·
·nu sp
·rni, man atplaukst sirds un acs, bet dv
·sel
· es manu iesitamies s
·r
·gu un klusu
·alku, kas liekas n
·kusi no citas pasaules.
Te kupli nobriedu
·u rudzu lauki, dzelt
·t jau ar
· ies
·ku
·i mie
·u t
·rumi, b
·lstumbrainu b
·rzu birzes un lazdu ceriem jozti pakalni, gar kuriem r
·mi staig
· govju pulci
·i, ar eg
·u str
·p
·m atkal mijas p
·avas, pakalnu ie
·
·augts, piekl
·dis pie pa
·a dzelzce
·dambja s
·ku pried
·
·u un vaivar
·ju purvs.
Tur vi
·
·, man ar maniem m
·
·iem pazudu
·
·, zemes mal
· l
·dz pa
·am apv
·rsnim iet kvie
·u lauku izplat
·jums, viss l
·dzens vien un gluds, un debesis tam ple
·as p
·ri divk
·rt zilas, silt
·ks liekas saules gl
·sts.
«Vidzem
· apnicis man dz
·vot, gaidu, kad tu atn
·ksi man paka
·, kad iesim prom uz Kurzemi.»
Ak, j
·, kaut kur tepat tuvu mani sauc pie sevis maza, briesm
·s dro
·a, bet tagad gaidu tr
·su pilna sirds, kas ies
·kusi sisties vi
·
· kvie
·u t
·rumu un svelmain
·kas saules zem
·, kur palika ar vecu liepu loku joztas m
·jas, pilnas bi
·u san
·
·anas, pilnas r
·mu d
·ju d
·du, ar ceri
·kr
·mu pie loga, un pa logu bij redzamas v
·cu lo
·u urbt
·s v
·g
·
·durvis; net
·lu ir kapi, un zem veca ozola, kas, tr
·dus sarg
·dams, plati pl
·tis savas rievain
·s un lapu piln
·s rokas, gaida p
·rn
·kam d
·lu pussabrucis un nez
·l
·m un noru smilg
·m audzis manas m
·tes kaps.
Es p
·rvelku ar plaukstu p
·ri sejai, veros atkal log
·, un patlaban br
·
· tam gar
·m, aiznes manas skumjas spirgta vilcienv
·ja
·alts.
S
·k r
·m
·k klaudz
·t vagonrite
·i, un, p
·rgriezdama vi
·u d
·rdo
·u un r
·no rudens novakara gaisu, kauc lokomot
·ves griez
·g
· un spalg
· balss.
Tad vilciens ies
·k st
·ties, redz stacij
·ku, un nosaukums, kas ir uz vi
·as durv
·m, r
·da, ka tepat b
·s manam braucienam nu gals.
Es zinu tikai pagastu un m
·jas, cik t
·lu t
·s no stacijas to manim st
·sta pasausais un vecais stacijsargs.
Ko iet ir kilometri septi
·i vai asto
·i, un manim j
·pasteidzas, ja v
·los v
·l l
·dz tumsai turpu tikt.
Pa
·aurs starp kalniem vijas lielce
·
·; ce
·mal
· redz nopluku
·as m
·jas; p
·l
·d
·i, kas pace
·as aiz s
·tas, piesarku
·u ogu pilni, un oln
·cu te apst
·ju
·ie o
·i jau metas r
·sgani mirdz
·ur tur vi
·u lap
·s v
·s
· rudens sarkanuma ugunsgr
·ks.
Tad me
·a ce
·
·, kam mal
·s sast
·ju
·
·s tum
·as egles; n
·k no t
·m mikluma un sve
·u elpa, un kaut kur neredzams ka
· dzenis, atsaucas pa labi dzilna; purv
·, kas pa kreisi, noskan
·
·v
·tsauciens, pabail
·gs un skumji
·
·ls. Jau pasarkana palikusi p
·ri me
·a galiem rietummala, vairs neredz saules, ce
·u ap
·
·mu
·as smagas eg
·u
·nas, meln
·ks v
·l, klus
·ks metas vecais sils.
Beidzot es esmu vi
·am cauri, redzu pakalnus, kas nokais
·ti b
·rzu birztal
·m un eg
·u cekuliem, un mijas te ar pakalniem un me
·u laukiem noaugu
·u kalnu s
·niem pa
·auras un zemas leju p
·avas; saule nogaisusi jau aiz vakarmalas kalniem dr
·z b
·s manam g
·jumam gals.
J
·, tie
·
·m vai tur t
· nav vi
·a b
·rzu birze, kur mani pagl
·ba no g
·st
·t
·jiem mut
·g
· un maz
· gane? Un tur pa kreisi vai tur neaizstiepjas toreiz rasot
· un lekn
· p
·ava, kurai p
·ri tagad mana ejam krietni atz
·lu
·us v
·lu starpu cekulus?
Es laikam esmu piekusis, man saguru
·i
·
·ietas ce
·i, kr
·t
·s a
·i sitas sirds, un, ats
·
·oties noras mal
· atvilkt elpu, es, smagi dva
·odams un slauc
·dams ar piedurkni no pieres sviedrus, veros turpu, kur man
·mi aiz birzes malas pace
·amies t
·lu m
·ju jumti, melni likdamies pret sarkanaj
·m vakarbl
·zmas gun
·m, un starp vi
·iem gausi tagad slienas aug
·up akas vindas gals.
Tad piece
·os un eju t
·l
·k; p
·av
· ies
·k k
·p
·t v
·sa migla, oln
·cas mal
· mana nupat sasl
·ju
·os rudzu status, jo otrs lauka gals v
·l nava p
·auts.
S
·k nikni riet man pret
· skr
·jis r
·sgans s
·tas suns, tad paliek r
·m
·ks, kad es vi
·u saucu Kran
·a v
·rd
·, un slinki velkas s
·nis, gausi r
·kdams un pa pusei netic
·dams, pusdraudz
·gi jau s
·cis v
·din
·t mieru pinkain
·s astes gals,
Uz lieve
·a, kam ab
·s pus
·s ce
·as kupli jasm
·nkr
·mi, ir vakari
·u galds, un saime s
·d ap vi
·u lok
·, bet Martas nav starp tiem.
Vai tie
·
·m es nu b
·tu iemald
·jies kaut kur citur?
«Dievs sv
·t
·,» saku, «vai
·
·s ir N. m
·jas?»
«T
·s pa
·as gan,» gausi atbild no galda gala pavecs v
·rs, kas ar nazi rok
· patlaban r
·kojas ap maizes kukuli. «K
·da tad kara ciemi
·am b
·s vajadz
·ba? Ja m
·su putra neb
·tu par prastu, tad, l
·dzu, s
·dieties tik kl
·t. Minna, ej atnes ciemi
·am
·
·
·vi un karoti.»
Par Minnu saukt
· ir plec
·ga un tum
·mataina meita platu, nob
·d
·ju
·os seju, un tencin
·jis aps
·
·os es galda st
·ri iepretim saimniekam, kam palaipns, bet p
·t
·jo
·s un taujpilns acu skats.
«Nek
·da liel
· vajadz
·ba jau nu nebij,» es atsaku, redz
·dams, ka vi
·
· gaida atbildi. «Esmu kurzemnieks, biju slims, dab
·ju mazu atva
·in
·jumu un, nevar
·dams aizk
·
·t sav
·s m
·j
·s, sadom
·ju iet apskat
·t Vidzemi. Tad ce
·
· padzird
·ju, ka j
·su s
·t
· dz
·vojot mazs meit
·ns, kas te atkl
·dis no m
·su puses, un iegriezos apvaic
·ties, k
· tai kl
·jas.»
«Kas nu par mazu meitenu!» atsaucas pazema un r
·ma balss no galda otra gala, kur p
·r savu
·
·
·vi ir noliecies vest
· meties pajauns puisis. «Esot iek
·uvusi jau pavasar
· br
·tes k
·rt
·. Ja Dievs dos un puisis nepiem
·n
·s, neizjuks vis k
·zas k
· Minni
·ai,» vi
·
· nosaka, smaid
·dams paplatu un
·irgu pilnu smaidu; pusm
·
·a sieviete, kas blakus tam, ie
·i
·in
·s, un Minnai, kura patlaban n
·k atpaka
· ar manim nestu karoti un
·
·
·vi, ir cie
·i kniebtas l
·pas un b
·ls pavisam, pirm
·t nebiju
·iem sarkanumiem izraibin
·ts vaigs,
«Kas nu par br
·ti!» saimnieks r
·mi atsaka, uzmezdams run
·t
·jam mazliet
·gnu skatu. «Tev, P
·ter, par daudz asa m
·le. Visiem sienies kl
·t.»
«Bet, saimniek, Martai no tiesas esot br
·tg
·ns:
·opavasar gad
·jies ganos pie p
·avas birzes. Gredzens lai esot no vi
·a,» puisis tiepjas, es s
·ku
·st, un saimnieks, aizsm
·
·
·jis p
·pi, patlaban s
·k uz citu pusi v
·rst valodas.
Vi
·
· grib zin
·t, kas jauns esot dzirdams par kariem: es tak n
·kot taisni no R
·gas un laikam neesot tur glu
·i nieka v
·rs.
T
· run
·dams, vi
·
· p
·t
·jo
·i v
·ro manas virsser
·anta z
·motnes, k
· liekas, l
·g
· neizprazdams, kas es esmu virsnieks vai instruktors.
Kad past
·stu, ka v
·ci netais
·s ar labu aiziet no Kurzemes un karo
·anu ar tiem vajadz
·s s
·kt no gala, saimniekam paliek v
·l dr
·m
·ks vaigs un vi
·
· nop
·zdamies saka:
«Diezin vai sp
·sim notur
·ties? Ar komunistiem ar
· v
·l nav miers: pag
·ni, n
·k p
·ri frontei, tad Gulbenes me
·iem cauri un bland
·s apk
·rt veseliem bariem. V
·l vi
·dien izlaup
·ju
·i vi
·
· pagasta gal
· k
·das m
·jas un no
·
·vu
·i saimnieka d
·lu, kur
·, t
·pat k
· j
·s, atbraucis no pulka ciemoties.»
Es vi
·u sadro
·inu, saku, ka tik traki jau neb
·s un t
·dai reizei man ir l
·dzi lielais v
·cu mauzeris, ar kuru var
·aut labu versti t
·lu. un patronu ar vesels simts.
Saimnieks mazuliet nomierin
·s, tad atkal ies
·k gausties, ka diezin vai
·is vairs sp
·
·ot miera laikus piedz
·vot.
«Varb
·t j
·s, tie jaunie, j
·s gan. Bet man jau ies
·k pagurt ne vien rokas un k
·jas, ari sirds,» vi
·
· nop
·zdamies saka, s
·kdams r
·koties ap nodzisu
·o p
·p
·ti.
Mums atkal pietr
·kst valodas. Es beidzu
·st, kalps gor
·damies piece
·as un aiziet p
·ri pagalmam uz v
·g
·
·a pusi. Pusm
·
·a sieviete pal
·dz Minnai nokopt traukus, un pie galda m
·s paliekam divi vien.
Es patlaban gribu apvaic
·ties, kur palikusi Marta, kad vecais noklepojies gausi ieminas:
«Ciemi
·
· laikam grib
·s naktsm
·jas? R
·mes mums ir gana, var teikt, tikai par maz to cilv
·ku. Tagad pavisam gr
·ti sadab
·t pilnu saimi: cits kar
·, cits aizskr
·jis l
·dzi komunistiem. Man
·etru zirgu zeme, bet puisis tikai viens un pa
·am jau se
·desmit piektais. Pavisam gr
·ti
·ogad ar tiem lauka darbiem. Sitamies vai nost.»
«Nu, tad jau labi, saimniek,» es ieminos, kaut kas man ien
·ca pr
·t
· br
·nums, k
· par to nepadom
·ju t
·l
·t? «Man, taisn
·bu sakot, labi patiktu te palikt k
·das p
·ris ned
·
·as, l
·dz vajadz
·s iet atpaka
· uz pulku. Kas jums n
·ksies, to samaks
·
·u un pal
·dz
·
·u ar
· darbos, kur vien b
·s vajadz
·gs.»
«Vai Dievi
·, ko nu par maksu run
·t,» vi
·
· paliek priec
·g
·ks, «ko nu par maksu, ja j
·s sol
·ties pie darbiem pal
·dz
·t! Tad jau man dr
·z
·k b
·tu jums j
·maks
·. Bet ko lai tagad zina maks
·t un k
·d
·
·sti naud
·? Kas zina, kura galu gal
· paliks t
· rikt
·g
·?»
«Nu, tad uzskat
·sim to lietu par nok
·rtotu,» es nosaku, «un
·
·iroties nekr
·m
·simies ar naudu. Bet pal
·dz
·t es ies
·k
·u jums r
·t no pa
·a r
·ta. Cik sp
·
·u, protams: nesen tik beidzu slimot un sp
·ka v
·l nav daudz.»
«Ar p
·aujma
·
·nu proti r
·koties?» vi
·
· mazliet nor
·p
·jies prasa, jau p
·riedams uz «tu», un seja vi
·am noskaidrojas no jauna, kad es saku «j
·».
«Nu, tad jau ir pavisam labi! Man no t
·m ma
·
·n
·m maz j
·gas, un kalpa P
·terim uz vi
·
·m ar
· nemaz nenesas pr
·ts. Vair
·k uz meit
·m un zvejo
·anu. T
·ri kauns sac
·t: ma
·
·na mums gan ir, bet, ejot p
·aut, uz vi
·as j
·k
·pj ganu meitenei.»
«Ak Marta jums t
· ma
·
·niste,» es ieminos, un atmi
·
· man atkal pav
·d kuslie pusaudz
·tes pleci, no saules br
·na palikus
· sku
·es seja un dro
·s un reiz
· jautrs skats. «Vai tad vi
·a ar
· ko j
·dz no p
·aujma
·
·nas?»
«J
·dz vai nej
·dz, bet d
·
·a jau ir lielu liel
·.
·odien brauca apk
·rt laukam visu dienu. G
·ja glu
·i labi, tik pie novakara nez kas samis
·j
·s. Apraud
·j
·s man tas lielais p
·
·v
·js, bet tad sad
·
·oj
·s un aizbrauca pie kal
·ja ar visu ma
·
·nu. Laikam b
·s kas liel
·ks l
·zis: nu jau stundas
·etras, l
·dz sm
·dei labi ja krietna verste, bet v
·l arvienu nemana m
·jup braucam. Tam ver
·im klaudz
·
·ana lielu liel
· dzird
·tu pa gabalu.»
Vi
·
· it k
· aus
·damies pace
· galvu,
·em p
·pi
·r
· no mutes un gausi piece
·as.
«Nupat laikam brauc,» vi
·
· nosaka, iedams no lieve
·a lej
·. «N
·c nu... pag k
· tad tevi
·sti sauc?» saimnieks apst
·jas uz k
·pn
·m.
«Art
·rs Vanags.»
«Nu, tad iesim, Art
·r, sa
·emsim to manu lielo str
·dnieci,» vi
·
· nokrek
·
·in
·s, sm
·n
·dams ar l
·pu kakti
·iem, un smaidu ar
· es, iedams vecajam v
·ram l
·dzi pagalm
·.
Jau nolaidusies krietna kr
·sla, jo vakars ir bez m
·nesn
·cas zaigas un visai v
·ls. P
·r jumtu galiem klusi aiz
·v
·kst nosebojies v
·rnu bars, no laidarpuses mana n
·kam slinku
·d
·
·anu, kaut kur pat
·lu ierejas un t
·li
· apklust suns. Un sadr
·mis, pilns v
·tuma un v
·su dva
·u un reiz
· s
·r
·gs liekas rudens ies
·kuma laiks.
Cauri t
· klusumam dzird tuv
·k n
·kam
·ugunratu klandas, kaut kur pavisam tuvu nosprauslojas zirgs, kaut kas grab,
·
·ind un d
·rd, un tad aiz rijas st
·ra iznirst divas b
·ras galvas, aiz kur
·m gais
· sasl
·ju
·ies zobaini un gai
·i koka sp
·rni tie dreb un
·odz
·s, it k
· tiekdamies tikt va
·
·, ies
·k griezties klabo
·os un jautros v
·dienos.
Es steidzos laikus atcelt s
·tas v
·rtus, pats atk
·pdamies kl
·ts priek
·i
·as
·n
· un s
·kdams ar ac
·m mekl
·t zirgu vad
·t
·jas augumu, ko aizsegusi ma
·
·nsp
·rni, b
·ru galvas un vi
·u melnkr
·pjainie kakli tik cie
·i, ka, tik tai izbraucot ar lielu grab
·
·anu cauri v
·rtiem, top man
·ms lakati
·
·, pa paradumam atrisis uz pleciem, un kr
·sl
· br
·n
·ks nek
· toreiz liekas Martas vaigs.
T
· mani neredz, vada zirgus un to vilkto ma
·
·nu uz pagalmvidu, tur aptur ar pussmaku
·u uzsaucienu strupi un mazliet dobji noskan k
·dreiz d
·dojo
·
· sku
·es
balss,
«Vai saprav
·ja gan?» ierun
·jas saimnieks, un meitens, aptinis gro
·us ap ma
·
·ns
·dekli, teci
·us metas b
·riem kl
·t pie galvas, s
·k vi
·us zem
· j
·gt.
«J
·.
·
·m
·s visu pievakari, nupat v
·l tik beidza bij samait
·jies izkapts virz
·t
·js,» steidz
·gi un paskarbi atteic meitene, un sve
·
·ka v
·l nek
· pirm
·t, ar gr
·tu aizsmakumu
·
·ietas vi
·as balss.
«Pag, laid nu mani,» saimnieks saka, iedams zirgiem kl
·tu, «es noj
·g
·u un aizved
·
·u pats. Bet tu, meit, ej uz kl
·tspriek
·i
·u apsveikt ciemi
·u.»
Sku
·is c
·rtas apk
·rt, es l
·ni eju vi
·ai pret
·, un, visam kr
·slas paisumam par sp
·ti, var redz
·t, ka tai vaidzi
·
· k
·uvis tum
·sarkans.
«Labvakar,» saku es, cenzdamies smaid
·t, «vai paz
·sti v
·l?»
Seji
·a vi
·ai sarkst un b
·l, acis iepletu
·
·s br
·num platas, bet l
·pas dreb un veras, neizlaizdamas ne ska
·as, un saprast nevar, kas t
·m patlaban ir vistuv
·k raudas vai gavi
·u pilns smaids.
Augum
· t
· pastiepusies gar
·ka, mazliet jau apa
·
·ki tiekas pleci, ko sedz t
· pati pavasara bl
·z
·te, segdama v
·l kaut ko, kas vi
·reiz zem t
·s nebija jau
·ams, un rokas, nobr
·n
·ju
·
·s un tiev
·s rokas k
· apjuku
·am jaunkareivim nolaistas gar s
·niem, pirksti burza brunc
·ti un dreb.
«Labvakar,» ierun
·jos es pa otram l
·gam, pieiedams v
·l tuv
·k, «vai tad vairs tie
·
·m nepaz
·sti? Nu, atceries to pavasara dienu tur pie p
·avas birzes un ...»
Vi
·a v
·l nekustas arvienu, bet acis tai pilnas br
·ni
·
·
·ga mirdzuma un reiz
· valgas, un l
·dz ar gai
·umu, kas l
·st no acu zaigas p
·ri sku
·es sejai, ir l
·ni atplaucis, uz l
·p
·m vi
·ai smaids.
T
· pamet galvu atpaka
· uz p
·aujma
·
·nas pusi: saimnieks ir beidzis atj
·gt zirgus, iet ar tiem prom uz sta
·
·a pusi, un nav v
·l vi
·
· aizk
·uvis l
·dz laidarv
·rtiem, kad kl
·t pie mana vaiga jau ir pieplakusi maza, starojo
·a seja, siltas roci
·as ir apviju
·as kaklu un mute, kas skar manas l
·pas, ir k
· uguns kv
·ls.
«M
·
·o br
·l
·t. . . vai die', cik tas ir jauki... es t
· gaid
·ju ... gan tic
·ju, gan netic
·ju ... ka tu n
·ksi atpaka
·...»
Maz
· un karst
· mute
·ukst, sk
·psta, run
· atkal, plok no jauna man
·m l
·p
·m kl
·t, apdedzina man vaigus, pieri, acis; un, pa
·am nemanot un l
·g
· nenojau
·ot, k
· tas
·sti bija, man rokas apsk
·vu
·as tur cie
·i skautu s
·ku augumu, kas k
·j
·m neaizskar vairs s
·tasvidus mauru, ir jau pusjaunava un b
·rns pa pusei v
·l.
Tad vi
·as rokas atlai
·as no mana kakla dzird skrapstam smagu atsl
·gu, s
·k va
·
· atkal v
·rties laidarv
·rti, un l
·ni n
·k mums kl
·tu vecais saimnieks, pussal
·cis un sirms, un sl
·ptu smaidu pilni tam l
·pu kakti
·i.
«Tu, Art
·r, b
·si saguris no ce
·a,» vi
·
· ies
·k, s
·kdams r
·koties ap sak
·m, «un gul
·t istab
· b
·s kara gados piemirsies.»
«Gandr
·z t
· b
·tu,» es atsaku.
«P
·teris ier
·kojies v
·g
·z
·, meitas gu
· tepat kl
·t
·. Es dom
·ju, tu var
·tu gul
·t uz kl
·tsaug
·as. M
·s piedzin
·m to tepat l
·dz
·
·orei ar lukstu sienu, un tas tik brangs, ka der
·tu par cis
·m vai pa
·am
·eizaram.»
«Ko tad b
·d
·t!» es pasmaidu, jo vecais smaida v
·l arvienu, tik Martai ira apjucis un tv
·cis, un reiz
· laim
·gs vaigs. «Esmu pa kara gadiem gul
·jis i kupen
·, i skuju b
·d
·, bet jauk
·ka par vis
·m tom
·r ir un paliek siena gulta.»
«Nu re! Un es v
·l dom
·ju, ka j
·s, tie kurzemnieki, dz
·vojat pa vieniem p
·
·iem,» saimnieks m
·
·o v
·l un tad saka, pret sku
·i pagriezies:
«Marti
·, aiztec uz istabu p
·c spilvena un segas
·em m
·tes raibo un pa
·er l
·dzi ar
· k
·du palagu, lai karav
·ram tie gru
·i nelien zem krekla.»
Meitene aizsteidzas uz lieve
·pusi, un saimnieks noskat
·s tai paka
·, tad ies
·k r
·koties ap p
·p
·ti,
«Tikai to es tev gan saku,» vi
·
· it k
· atcer
·jies pace
· galvu, un seju iesarkan
·ku tam tagad dara p
·pes uguns atsp
·dums, «ar
·pi
·k
·m un ar sm
·
·i tur pa aug
·u nav nek
·da kr
·m
·
·an
·s. Ja nevari bez tiem pa nakti iztikt, tad lab
·k guli istab
·.»
Es teicu tam, ka neesmu jau nek
·ds lielais p
·pmanis, un saimnieks paliek mier
·g
·ks. Tad ieklepojas, paliek nopietns vaig
· un pastrupi man nosaka:
«Tas nu b
·tu par to p
·p
·
·anu. Un man nepatiktu ar
·, ja tu man ar to sku
·i izdar
·tu kaut ko t
·du, kas cilv
·kam ar goda pr
·tu nekl
·jas.»
Karsts kaut kas man saskrien sej
·. Vai tie
·
·m vecais kaut ko b
·tu man
·jis?
«N
·, saimniek. Tik
·auni tev par mani nevajaga dom
·t. Un Marta jau v
·l glu
·i b
·rns.»
«Un dikti labs un krietns pie tam b
·rns,» vi
·
· piemetina, klepus uzn
·k tam no jauna; un tad no jauna noklaudz durvis, dimd lieve
·gr
·da, p
·ri pagalmam no istabas jo
·
·urpu sku
·es augums, kam galvas viet
· mana kaut ko palielu un baltu; aizelsusies, atkal piesarkusi visa, raibu segu vien
· rok
·, palagu un spilvenu otr
· Marta skrien kl
·tu mums, pusapjukusi smejas un teic:
«N
·c, br
·l
·t, cit
·di pats tu nezin
·si v
·l, k
· aug
·
· tikt!» «Ej nu, d
·ls, atp
·sties,» saimnieks man laipni saka, «r
·t pal
·kosim laikus piecelties un nog
·zt paliku
·o lauka gabalu.» Es nov
·lu tam labu nakti vi
·
· gausi aizso
·o un aizsteidzos tad paka
· meitenei, kas gaida jau pie laidarv
·rtiem un smiedam
·s man iesvie
· kr
·t
·s spilvenu:
«
·e, panes pats, lai man tiek br
·va viena roka!»
T
· vajadz
·ga tai, lai puspav
·rtu laidarv
·rtus, aizsviestu no jauna vi
·us ciet un t
·li
· p
·c tam samekl
·tu manu roku, no kuras nelai
·as vairs va
·
· s
·kie sku
·a pirksti
·i.
Tie sastr
·d
·ti mana tulznu v
·les , tak maigi v
·l un pilni str
·vojo
·as uguns, un it k
· karst
·ka top vi
·u skav
·s mana roka, mazliet k
· samulst sirds.
«Es tevi ved
·
·u pie rokas, lai tu neapmaldies, nesamini k
·du tel
·ti,» t
· smaida, vilkdama mani cauri laidaram, kas piepl
·dis pilns br
·n
·m un raib
·m govju mugur
·m. L
·ni uz m
·su pusi grie
·as ragotas un baltz
·motas galvas, lopu mutes nebeidz slinki gremot.
Tad m
·s esam pie p
·nes durv
·m, ejam iek
·
· un m
·s uzreiz ap
·em akla tumsa, un piev
·tis pilns siena smar
·as te ir gaiss.
Mirkli m
·s st
·vam roku rok
· un, it k
· klaus
·damies s
·k
·s,
·abo
·
·s un
·alco
·aj
·s ska
·
·s, kuras n
·k no tums
· neredzamiem siena rindu augstumiem, aizturam reiz
· elpu un dzirdam, k
· mums abiem satraukti un ska
·i zvana asinis.
«Uz kl
·tsaug
·as tak var
·ja vis
·igl
·k tikt caur pa
·u kl
·ti,» es nosaku, pats nezin
·dams, k
·p
·c, un bals
· manu l
·dz
·im neapjausta piesmakuma ska
·u.
«T
· tik v
·l tr
·ka! Kl
·t
· gu
·am m
·s ar Minnu, un puisie
·iem caur turieni nav nek
·da staig
·
·ana!» t
· atc
·rt, mirkli palikdama pikta, un bals
· vi
·ai atkal dzird pirm
·t
·jo aizsmakumu. Bet t
·li
· ar
· izgaist meiten
·gi me
·on
·gais niknums, saplok dusmas, jautrs no jauna metas pr
·ts;
«Ar p
·aujma
·
·nu apk
·rt laukam braucot un dzenot zirgus, man
·odien gad
·j
·s veselas tr
·s nelaimes: ap pa
·u pusdienu pagaisa
·emme, ap launaglaiku piesmaka no klaig
·
·anas balss, un t
·li
· p
·c tam samait
·j
·s pati ma
·
·na. Bet tagad k
·p man paka
· te nebiju
·am nemaz nav tik viegli aug
·
· tikt.»
Vi
·a velk mani kaut kur s
·nis; tad mums zem k
·j
·m ies
·k
·aukst
·t siens, m
·s ejam pa to, k
·pjam, grimdami tepat l
·dz ce
·galiem, un tad ar galvu un ar plecu esmu atsities es jumt
· caur vi
·a
·
·irb
·m mana n
·kam v
·ju gaismu un
·ra gaisa v
·sumu.
Tad atkal
·ab
·t s
·k un grimt zem manis siena l
·
·i, un tepat blakus noskan tums
· neredzam
·s Martas balss:
«Tepat b
·s labi: no jumta puses nevelk, un k
·ju galam pret
· mana galu l
·ku var
·si labi redz
·t, k
· gaisma sv
·st.»
V
·d tums
· palagbaltums, m
·ksti nopland sega, v
·dien
· viegli aizskardama vaigu, un meitene
·em
·r
· man no rok
·m spilvenu.
«T
·, nu tu vari gul
·t,» vi
·a nosaka, sk
·psts atkal dedzina man l
·pas, un tad es uzreiz esmu palicis zem jumta viens nakts melnuma un. siena smar
·u, siena
·aukst
·
·anas vid
· un sird
· aizsmeldz kaut kas v
·ri
·
·ls.
«Pagaidi mazliet, t
·li
· neaizmiedz,» atskan kaut kur pat
·lu un jau no lejas, «es n
·k
·u patriekties!»


XXVII
Atjozis jostu l
·dz ar smago mauzeri, es nolieku to cis
·m blakus, cepuri un frenci ar turpat un auju nostu k
·jas, kur
·m satv
·kumu aizdzen proj
·m maigais siena stiebru piesk
·riens un gaisa v
·sums, spirdzino
·i r
·ns.
No laidarpuses mana n
·kam gremojo
·as, slinkas ska
·as, pa miegam iebl
·jas un apklust kaut kur j
·rs,
·d klabo
·i un ska
·i tuvum
· kur pavecs zirgs, kam va
·
·g
·ki paliku
·i zobi, un pa
·obel
· ie
·
·pstas no pirm
· miega uztraukts putns.
Lej
·, kur laikam kl
·ts, dzird
·ukst
·
·anu, tad paklusus smieklus, noklaudz cieti cirstas durvis, kaut ko nor
·c
·gna balss, br
·k
· gulta, t
· k
· nokrak
· k
·pes, un tad var sien
· man
·t
·abo
·u, kas n
·k man tuv
·k, jau pavisam tuvu no
·ukst satraukta un reiz
· vilino
·i jautra balss:
«Ja neesi v
·l aizmidzis, tad sa
·em vie
·
·u.»
«N
·,» tepat blakus at
·ukst drebo
·a un samulsusi laikam manis pa
·a balss; es virzos s
·nis; Marta s
·d man blakus sien
·; j
·tu vi
·as
·tro elpo
·anu, manu s
·ku elkoni, kas skar man plecu, un ap mums s
·ri kaisli dva
·o siena smar
·as, z
·
·u v
·tuma un tumsas pilna ira nakts un p
·k
·
·i, liekas, palikusi dzestra man sakodu
·ies zobi, cen
·oties vald
·t tr
·sas, kuru pieliju
·i visi locek
·i.
Tad maza, silta roka s
·k man gl
·st
·t plecu, p
·ri sejai, kura kaist un kv
·l, sl
·d tr
·co
·i un v
·ri pirksti
·i un balss, kas tagad atguvusi seno sila balod
·
·a d
·dojuma ska
·u, skan tumsas melnum
· gaidpilna, l
·dzo
·a un reiz
·
·
·la:
«M
·
·o br
·l
·t, kad m
·s iesim uz m
·su pusi atpaka
·?»
No l
·dzo
·
·s un
·
·lu piln
·s dreb
·
·anas, kuras pielijusi tums
· neredzam
·s vie
·
·as balss, plok man
· sabangotie asins vi
·
·i, atlai
·as kaisles samulsuma tirpas, s
·k r
·m
·k zvan
·t vi
·as zvani, sen neizjusta asins radniec
·bas maiguma top pilna sirds. Un reiz
· p
·rmetumu pilna: ir labi, ka visapk
·rt melna tumsa un neviens neredz, ka man pa
·am tagad no sevis kauns.
K
· maza m
·sa, kas pie liel
· br
·
·a ciemos n
·kusi, t
· uztic
·gi s
·d man blakus, paij
· un gl
·sta manus matus es j
·tu, ka to cirt
·s sitas vi
·as elpa, un nekas nesamulsina vairs mani ir viegla sirds, mazliet gan s
·ra, un v
·ss un skaidrs atkal pr
·ts.
Es saku tai, ka kar
· v
·l nava gal
·, v
·l b
·s niknas kaujas, pirms m
·s abi var
·sim un sp
·sim m
·j
·s iet. Un, run
·jot par m
·su Zemgali, no jauna atceroties vi
·as druvu
·alku, lekn
·s l
·
·u p
·avas un m
·ko
·u un putnu baru skrejas p
·ri t
·m, m
·s paliekam v
·l vair
·k rada, jo vieni un tie pa
·i ir sak
·pu
·i galv
·s atceres vi
·
·i, un, klaus
·damies vi
·u
·alk
·an
·, m
·s steidzamies k
· skr
·jiensteig
· aizk
·
·t viens otram priek
·
·, nes p
·ri dzimt
·s malas klajumam m
·s atmi
·u un s
·ri maigu ilgu vilnis, gaist ap mums b
·rzu birz
·m, eg
·u siliem apaugu
·ie Vidzemes pakalni, pla
·s, nep
·rredzams, viss kvie
·u laukos mirdz
·dams un pilns ar noliju
·u saules zelta zaigu, caur tumsu skat
·ms nu ir m
·su dzimtenes l
·dzenums, un m
·ko
·us un zilas me
·u sv
·tras tur mana tikai pa
·
· debesmal
·, kur satiekas ar za
·o zemi zilais debesjums.
«Vai tu v
·l atminies, cik silta m
·su pus
· bija saule?» «J
· gan! Dienvid
· tur pat
·boli
·a galvi
·as t
· sakarsa ...» «Ka no t
·m sila k
·ju p
·das, un p
·av
·s ...» «Skatoties, k
· virs t
·m
·aud
·s tauri
·i un zilganmelni sp
·ri...» «Var
·ja man
·t, ka no tveices virmo un dreb gaiss.»
«Un, kad pie mums n
·ca p
·rkons, no gr
·vieniem dun
·ja un
·alca visas pamales ...» «Un, p
·c tiem s
·kot lietum l
·t, izlik
·s, it k
· debesis b
·tu aizsegtas ar tum
·u m
·ko
·sag
·u...» «Un lietus str
·klas, skatoties pret debesmalu, izlik
·s k
· pel
·kbaltas, lejup nok
·ru
·
·s milzu sag
·as b
·rkstis, kas, viegli nolieku
·
·s, l
·ni sl
·d gar apv
·rsni, iedamas Lietus m
·tei un t
·s sag
·ai l
·dzi...»
Ir p
·rpl
·du
·i p
·ri mal
·m m
·su atmi
·u atvari. No jauna k
·
·st par s
·ri aiz
·alco
·
·m straum
·m gurd
·s atcerupes, kas snaudu
·as mums sird
·s un tagad sapl
·st kop
·, rado m
·s un vieno, s
·k
·
·pot vienotus un aiznes l
·dzi.
«Un toreiz vi
·vasar, kad m
·su zem
· n
·ca iek
·
· v
·cie
·i un kurzemnieki c
·l
·s p
·ri Daugavai...» «Ak, nekad pirms tam nebij augu
·i tik kupli kvie
·u lauki, un rudzi bij tik gari, ka tiem v
·rpu galus nesp
·ja ar roku aizsniegt, pac
·lies uz pirkstgaliem, pats gar
·kais v
·rs.»
«Kad str
·lnieki ar v
·ciem karoja pie Daugavas, ar
· te da
·dien var
·ja man
·t lielgabalu dimdu.» «Es biju N
·ves sal
· tur krita mans t
·tis un T
·re
·purv
·, kur palika t
· vec
·kais d
·ls ...»
Silts vaidzi
·
· glau
·as kl
·t pie mana vaiga, roci
·as t
· apvijusi man ap kaklu, un drebo
·a un maiga d
·do man aus
· maz
·s ganes balss:
«Nu redzi, tad es, nepaz
·dama v
·l, esmu l
·gusi par tevi Dievi
·u; t
· vien man lik
·s, k
·ds karo ar
· par mani; ik reizes, dzirdot dimd
·
·anu, n
·ca man raudas, s
·p
·ja un mulsa sirds. Es skr
·ju tad uz birzes malu vai ar
· sl
·pos k
·d
· kakti
·
· un l
·dzu Dievu, lai jums pal
·dz ... reiz mani atrada, t
· nometu
·os, t
·vs bija jau s
·cis slimot , neteica ne v
·rda, tikai nop
·t
·s un gl
·st
·ja man galvu; ar
· vi
·am, kaut gan nebij tur ne p
·das zemes, nes
·s prom uz m
·su pusi sirds un pr
·ts .,.»
Karsts kaut kas, slapj
· un reiz
· svelmains dedzina man vaigu raud maz
· b
·gle, kurai ar
· nav ne dzimtenes, ne radu, nedz m
·ju, elso, plakusi man kl
·tu; kr
·tis un kaklu vi
·ai smac
· b
·das, un s
·r
·ga un gr
·ta ar
· man top sirds.
Visapk
·rt melna tumsa, retumis kaut kur caur
·inde
·starpu mana debess pel
·kumu, un ve
·u bals
·m rada tagad liekas siena klus
·
·ab
·
·ana,
·
·iet, sa
·ukstas visapk
·rt ap mums neredzamu
·nu balsis, un dv
·sel
· mums abiem nolaidies ve
·u laiks.
Es s
·ku savu mazo draugu mierin
·t,
·emu to rok
·s. S
·ci
·a un v
·ra vi
·a iek
·aujas man kl
·p
· cauri t
·s bl
·z
·tei un savam kreklam es dzirdu, k
· turpat pie manas sitas otra tikpat vientu
·a un b
·ra sirds.
Es st
·stu tai par sava t
·va m
·j
·m, priecinu vi
·u n
·kamdienu ainav
·m un j
·tu, ka t
· nost
·j raud
·t, klaus
·s v
·r
·g
·k, un, manot dzi
·u tic
·bu it visam, ko es st
·stu, s
·k ar
· pa
·am atplaukt dv
·sele, jautr
·ks paliek pr
·ts:
«V
·l
·itais kar
· mums j
·izkaro ar v
·cie
·iem l
·dz galam. Tad b
·s reiz miers, b
·s b
·g
·iem va
·a posties m
·j
·s, ies proj
·m sav
·s s
·t
·s karo
·anu pabeigu
·ie karav
·ri; kam tagad s
·tas nav, t
·s cels sev kungu laukos jaunu, un ar
· manai meitenei, man pa
·am pien
·ks m
·jupce
·
·.
Es ved
·
·u to prom uz m
·su m
·j
·m; ap vi
·
·m apst
·ju
·as apk
·rt vecas liepas, vasar
· t
·s pilnas bi
·u d
·k
·anas un lapu
·
·
·u, un p
·ri pagalmam tur
·v
·kst gandr
·z bez st
·jas d
·ju sp
·rni, d
·do balo
·i tur balti, ro
·aini un pel
·kzili , un, dzirdot tavu balsi, kas sila balod
·
·a d
·do
·anai rada, no tavas rokas
·d
·s m
·su m
·ju d
·jas katra b
·s tev draugs.
Pie istabas, pie pa
·a loga aug tur ceri
·kr
·ms, ko mana m
·te p
·c vi
·as k
·z
·m p
·rvedusi turpu, iest
·d
·dama k
· sava t
·va s
·tas piemi
·u. Vi
·
· jau pirms kara bija saaudzis tik kupls, ka pavasar
· vajadz
·ja atv
·rt tikai logu un violet
·s ziedu v
·les pa
·as l
·da istab
·.»
Meitene klaus
·s aiztur
·tu elpu; t
·s svaig
·s l
·pas gl
·sta manu vaigu, un man uz mirkli liekas, ka to sk
·ris m
·tes ceri
·kr
·ma ziedu gl
·sts.
«M
·s pl
·ksim vi
·a ziedus, v
·sim no tiem vai
·agu un iesim p
·ri t
·rumam uz ozolbirzi, kuru apjozusi akme
·s
·ta, jo aiz vi
·as ier
·koti kapi, un tur ir ar
· manas m
·tes kaps. M
·s rot
·sim t
·s kapu vi
·as pa
·as ceri
·kr
·ma ziediem, un es teik
·u tai: m
·t, t
·vs un Edgars, un es, tavs pastar
·tis, m
·s tr
·s g
·j
·m kar
·, jo tr
·s tev kr
·t
·s
·autas v
·cu lodes nedeva mums miera un smagi bija m
·su sap
·i, ik naktis tr
·kstoties no miega, ik naktis m
·s redz
·j
·m tevi, redz
·j
·m, k
· kv
·lo un no jauna aizdedzina mums sird
·s s
·pju dedzi tavas asinis. T
·vs, tevi atriebdams, palika par n
·ves str
·lnieku. Nakt
·s tas m
·dza las
·t l
·dzi
·emto B
·beli to pa
·u, kur
· ierakst
·ts ar vi
·a roku, kur
·s dien
·s t
· d
·li n
·ku
·i pasaul
·. Dienas stund
·s tas g
·ja med
·t ienaidniekus, un, redzot, ka tie mira, tam acis dega
·aun
· priek
·; sirma jau bij vi
·am pavisam palikusi galva, s
·rojoties p
·c tevis un p
·c m
·su s
·tas laukiem, un pr
·ts mazuliet samait
·jies no naida guns. T
· bija sadedzin
·jusi tam galvu, bet sird
· ar
· vi
·am tagad
·auta v
·cu lode un, kritis N
·ves sal
·, salai iepretim apg
·lies tagad t
·vs zem balta b
·rzu krusta.
Edgara ar
· vairs nava vi
·
· mira T
·re
·purv
· puten
· un sal
·, kad se
·padsmit t
·ksto
·i str
·lnieku g
·ja n
·vei pret
·, cer
·dami Kurzemes v
·rtus v
·rt. Es nedab
·ju vi
·u vairs redz
·t: tavu vec
·ko d
·lu jau bija pa
·
·mis br
·
·u kaps. Tik da
·as pap
·rlapas, kur
·m vi
·
· bij uztic
·jis savas sirds domas, v
·l tagad kv
·lo man virs sirds. Es vi
·as atnesu uz m
·j
·m l
·dzi un tagad ieru
·inu tava kapa smilt
·s k
· sveicienu no t
·, kas bija tavs pirmdzimtais. Vi
·as gan ir saburz
·tas bez gala un izskat
·s tum
·br
·nas, bet ne
·em man to Jaun
·, jo t
·s ir Edgara sirds asinis.
Reiz m
·su bija
·etri tagad palicis tikai es viens. Es izkaroju karu karus, un te nu es esmu, m
·t. Es atradu sve
·
· mal
· m
·su puses meiteni, kam ar
· nav vairs pasaul
· neviena, un atvedu to sevim l
·dzi. Sv
·t
·, ak, m
·t, m
·s abus, jo man vairs tagad nav nek
· cita k
· tr
·s kapi un
·
· meitene.»
Es apklustu, seja man liecas lejup, mekl
·dama meitenes seji
·u, bet l
·pas skar tikai matus vaidzi
·
· tai ir sl
·pies uz mana krekla, k
· v
·rojot, cik strauji sitas nu man sirds, un, klaus
·dam
·s asins jo
·os, dzird
·dama, ko man l
·pas teic, t
· aizmigusi cieti, saldi gu
·.
K
· b
·rns, ko vakarstund
·, pasak
· tam klausoties, ir ne jau
·ot, nedz manot piev
·r
·jis miegs.
T
· r
·mi elpo pirm
· mieg
·, gu
·, man
·s rok
·s iesl
·gusi, meitene, kam nav ne dzimtenes, nedz m
·ju, nava m
·tes un galvi
·u nekad vairs nenoglaud
·s t
·va rokas gl
·sts.
Tak roci
·as v
·l mieg
· tur cie
·i ap
·emtu man kaklu, meitenes matu cirtas reiz
· kairina un gl
·sta manas l
·pas, un pl
·st no vi
·iem sej
· reibino
·a smar
·a saldi s
·k atkal mulsin
·t man asinis un galvu
·is matu arom
·ts.
Bez gala maigs un reiz
· mazliet s
·r
·gs, rada pazem
·gi biklam ievu ziedu r
·gtumam un ar
· ceri
·ziedu aij
·jo
·am laimes tvanam rada un saldas kaisles pilnam reibumam, ko dva
·o uzzied
·jis jasm
·nkr
·ms.
Ar rok
·m apskautu es turu vi
·as mazo augumu, kas uztic
·gi piek
·
·vies man kl
·tu, jau pazaud
·jis nesen
·jo pusaudz
·tes st
·rain
·bas neveiklumu, un, j
·tot sev tik tuvu vi
·u visu, asin
·s ies
·k atkal zvan
·t saldi kaisles zvani un saldi gurst man sirds.
Man l
·pas paliku
·as atkal kv
·lainas, s
·k mulst un kaist un apmulsu
·as gl
·sta vi
·as matus, samekl
· pieri, sk
·psta to, tad uzacis, tad acu skropstas, un, mieg
· it k
· atsaukdamies manai asins kv
·lei, ar vieglu nop
·tu t
·s vaidzi
·
· ce
·as aug
·up, maz
· mute veras pret
· manai k
· pumpurs, kam laiks n
·cis zied
· plaukt.
Es pieploku pie l
·p
·m, kas pilnas asinssiltuma un ir tik maigas k
· Lieldienr
·ta p
·pols un k
· pats pavasaris.

·
·iet, viss ap mums ir izgaisis, viss zudis, nava vairs neviena cita, tik divi vien m
·s esam uz visas zemes, ir st
·jies laika g
·jums, beigu
·i p
·rmai
·us atsarkt austrumi un satumst rieti, un nedzirdu es vairs neviena, tikai pa
·a asins zvanus, un vi
·iem l
·dzi sitas, man kl
·tu piespiedusies, sl
·pusies aiz mazu, pusplauku
·u kr
·
·u apa
·umiem, maza un uztic
·ga sirds.
Tad viegli nodreb man ap kaklu v
·t
·s rokas, skar manu vaigu maigs bez gala skropstu dreb
·jums, ar klusu nop
·tu no manas mutes rais
·s va
·
· vi
·as l
·pas un miegaina un reiz
· jautra balss, kas sila balod
·
·a d
·do
·anai rada, ieskanas un teic:
«M
·
·o br
·l
·t, laikam biju aizmigusi... s
·k salt rokas ... vairs nevar b
·t t
·lu r
·ts.»
K
· atsaukdamies vi
·as balsij, kur
· man
·ma dr
·za r
·ta atn
·k
·ana, kaut kur net
·lu ies
·k dzied
·t gailis, slinki
·v
·kst tums
· vi
·a sp
·rni, un cauri jumtam, kura
·
·irb
·s noman
·ms pel
·ks gai
·ums, var dzird
·t, k
· s
·k jund
·t r
·ta ausmu kaimi
·s
·tu gai
·i un, klusi bubin
·dams, atsaucas tiem otr
· laidarpus
· zirgs.
Es atraisu no sava kakla sku
·es rokas, kuras drebin
·jis r
·ta ausmas v
·sums, ietinu vi
·u seg
·, guldinu sev blakus, un meiteni no jauna p
·r
·em dzelmains miegs.
R
·tausmas gai
·ums, ko lai
· iek
·
· jumta plaisas un tr
·sst
·rain
·
·
·ores acs, metas arvienu gai
·
·ks, un r
·tpus
·, kas
·
·ores acij pretim, var jau jaust bl
·zmas sarkanumu, bet man v
·l nav gurdi paliku
·i plaksti, d
·c deni
·os un sird
· maigi saldi zvani un b
·g no manis miegs.
Ir nemanot jau ies
·kusi ap mums izgaist tumsa, var nojaust siena kalnu kont
·ras un vi
·u starp
· leju, kur
· balto m
·su spilvens un tam kl
·tu placis no saules br
·ns un mieg
· mazliet tv
·cis sku
·es vaigs.
Ap vi
·u pajuku
·as tai tum
·u matu cirtas, skar viena, viegli gredzenota, vi
·ai l
·pu kakti
·u, un maz
·, s
·rt
· mute ir k
· nupat plaucis rozes zieds.
Zem otra vaidzi
·a t
· palikusi br
·no d
·r
·ti, kas pussavilkta, bet br
·v
·s rokas pirksti
·i ir ie
·
·ru
·ies mana krekla krok
·s, tur vi
·as cieti, k
· baidoties no jauna pazaud
·t, no jauna palikt vienai
·ai kalnu zem
·, kurai sve
·s m
·su l
·dzenuma v
·ju skr
·jiens un pat dienas vidus stund
·s r
·ns un pav
·ss, nevis saules tveices pilns un svelmains liekas gaiss.
Atkal dzied gailis, gai
·
·k v
·l iedegu
·ies tagad r
·ti, un gaisa v
·sums ar
· man liek beidzot atcer
·ties, ka es esmu tikai krekl
· un ka mani
·onakt v
·l nava atveldz
·jis miegs.
Es l
·ni
·emu segas st
·ri, velku to sev p
·ri, cenzdamies to izdar
·t p
·c iesp
·jas neman
·mi, un tagad beidzot ar
· mani s
·k sild
·t sega, atkal silda maz
·s vie
·
·as siltums, un, j
·tot vi
·as roci
·u, kas mieg
· no jauna apvijusi manu kaklu, vairs nej
·tu es sav
·s dz
·sl
·s asinstrauksmes zvanus, top smag
·kas un gurd
·kas man acis un j
·tu, ka ar
· mani tais
·s ap
·emt snaudiens.

XXVIII
Ir pag
·jis jau r
·ta c
·liens, viss p
·aujma
·
·nas skarba trok
·
·a pilns. Ar vi
·as sp
·rnu v
·diem aizv
·jota p
·cpusdiena, un lauks, kam apk
·rt g
·ja manis dz
·tie zirgi, izkaptij g
·
·ot b
·ldzeltenus stiebru v
·lus, viss tagad ir nokais
·ts statu bariem. K
· rotu kolonnas, kas izrindotas par
·dei, st
·v statu piram
·du bari biezos
·etrst
·ros, un
·ilbino
·i balts virs v
·rpotajiem vi
·u cekuliem nu zv
·
·o launaglaika saules zaigs.
V
·l
·n
· p
·cpusdiena ir pavisam bez m
·ko
·iem un pilna dzidra gai
·uma, un
·n
·s visur man
·ms rudens ies
·kuma v
·sums.
«T
·, tas darbi
·
· nu b
·tu gal
·,» teic saimnieks, kad m
·s esam nobeigu
·i rudzu p
·auju, un, laizdams acis p
·ri t
·rumam, kur
· tagad k
·uvis caurskat
·ms, vi
·
· no
·em cepuri un l
·g
·anai saliek uz br
·di rokas, pussal
·cis un sirms, un mati tam viz saul
· gandr
·z tikpat balti k
· zirnek
·st
·gu pavediens.
Es grie
·u zirgus liel
· lazdu kr
·ma pav
·n
·, un turpat blakus z
·l
· Marta jau steidz sak
·rtot mums launaggaldu. Saimnieka m
·sa Made atnesusi svaigas pani
·as un sviestu, kas kop
· ar t
·m n
·cis pasaul
·, un mana meitene patlaban pa
·
·musi sav
· zi
·
· maizes kukuli.
·igli un vingri kustas vi
·as maz
·s, br
·n
·s rokas, griezdamas riecienu p
·c rieciena. Pa paradumam va
·
· atrisu
·ais galvas lakati
·
· tai vairs neapsedz tum
·
·s matu cirtas, un acis vi
·ai pilnas starojo
·a mirdzuma, ar jautru smaidu nolijusi visa saul
· nodegusi un k
·
·us steig
· sienot notv
·ku
·i seji
·a.
Tad vi
·a uzlec k
·j
·s, skrien man kl
·tu, grib pal
·dz
·t atj
·gt zirgus, un, reiz
·
·eroties pie nosv
·du
·
· vec
· b
·ra sak
·m, satiekas mums rokas, s
·ki pirksti
·i p
·t
·dami gl
·sta manu plaukstu un uz mirkli tai seji
·
· izdziest smaids.
«Vai, tev tulznu pilna roka laikam dikti s
·p?»
«N
·,» es atsaku, l
·kodams melot, jo rokas man pavisam atradu
·as no darba un p
·ris viet
·s mana plaukst
·s asu s
·rst
·
·anu. «Lai pierod vien par
·t vai aizpar
·t jau ies pavisam labi! Kad kari b
·s reiz gal
·, n
·ks pa
·am savas zemes darba laiks.»
Tai smaid
· atkal atmirdz acis un gai
·
·ka no vi
·u bl
·zmojuma sametas man pa
·am seja,
«M
·
·ais,» vi
·ai paveras v
·rdu gl
·stam l
·pas, pirksti
·i v
·ri aizskar manu kailo elkoni un
·igli raujas t
·li
· atpaka
·, jo patlaban n
·k kl
·tu lazdas kr
·mam ar
· citi p
·
·v
·ji, kas pabeigu
·i sasliet statos p
·d
·jos rudzu k
·
·us.
M
·s nogulstamies z
·l
· ap koka spain
·ti un nesteigdamies s
·kam
·st.
«Pie L
·v
·niem, kaut kur aiz Aiviekstes, jau atkal ejot va
·
· niknas kaujas ar sarkaniem,» kalpa P
·teris pirmais ies
·k risin
·t valodas pavedienu, un, nepaskat
·damies pat pa kreisi, kur man blakus z
·l
· nometusies Marta, es saj
·tu ar elkoni, kas turpat kl
·t pie sku
·es pleca, ka p
·k
·
·i nodreb vi
·as augumi
·
·.
Saimniekam atkal satumst seja, vaic
·jot P
·terim:
«Ak tad ar sarkaniem gan? Dievi
·
· vien zin, k
· viss tas beigsies, kad pien
·ks kariem beidzot gals.»
«Ar sarkanajiem, k
· tad cit
·di!» teic P
·teris, kas pabeidzis jau
·st un tagad noslauka ar plaukstu l
·pas. «Vi
·s
·tas J
·nis esot atlaidis jau zi
·u, ka gu
·ot slimn
·c
· ar ievainotu k
·ju: dab
·jis vi
·
· lodi, karodams pie pa
·as Daugavas.»
«Vai die'!» Made iesaucas, s
·kdama sakopt traukus. «Pats lab
·kais m
·su pagasta dancot
·js un varb
·t paliks v
·l bez k
·jas! Tie kara dakteri jau esot uz grie
·anu vien.»
«Tik traki nemaz negrie
·,» es iebilstu. «Tad jau man pa
·am tagad neb
·tu vairs m
·les.»
Atkal man blakus nodreb sku
·es plecs, maza plauksta, citiem nemanot, skar elkoni, un v
·rs un
·
·li bail
·gs
·oreiz liekas vi
·as pirkstu gl
·sts.
«Ak tad tu ar
· esi bijis ievainots?» ieminas saimnieks, kas s
·cis darboties ap savu p
·pi.
«
·etras reizes. Papriek
· mut
·, tad vaig
·, tad kr
·t
·s un tad plec
·,» es atsaku, un, atceroties biju
·o, man atkal it k
· s
·rst
·t ies
·kusi m
·le un tikko sadzijis
·
·iet vaiga pu
·ums, kaut gan tas jau pirms diviem gadiem cirsts. Bet viss var b
·t, tas tikai t
·p
·c, ka vi
·u tagad v
·ro visu acis, un Martas skatiens, kav
·damies man pie vaiga, ir k
·uvis
·
·labains un mazliet valgs.
«Redz, P
·ter,» saka Minna, ko
·
·
·dama timoti
·a stiebru, «cits puisis tavos gados jau izkarojis karu karus, bijis daudz
·s kauj
·s, bet tu diezin vai v
·l pavisam zini, no kura gala bise spr
·gst.»
Marta spurdz, Made plati smejas, un saimniekam dreb l
·pu kakti
·i, bet P
·terim ir apjucis un nelaim
·gs pagalam vaigs.
«Vai tad es vain
·gs?» puisis l
·ko taisnoties. «Krop
·us jau kar
· neviens ne
·em. Ar plat
·m k
·ju p
·d
·m cilv
·ks jau nav nek
·ds karot
·js: ne citiem l
·dzi uz priek
·u skriet, ja karo
·ana labi veicas, ne pab
·gt, ja s
·k slikti iet. Posts vien no manis b
·tu, nek
·da labuma.»
Vi
·
· ir pat mazliet pietv
·cis, pazag
·us skat
·s man
·, it k
· gaid
·dams, lai saku «j
·», un tad piepe
·i atceras, ka esot aizmirsis pie rudzu stata vi
·
· lauka gal
· savu kabatas nazi, un gor
·damies aiziet turp.
«Str
·dnieks nav slikts,» saimnieks nosaka, noskat
·damies puisim paka
·, «un komunists ar
· nav.»
«Kas tas par puisi, kas neder zald
·tos?!» Minna strupi nosaka, v
·l ko
·
·
·dama savu timoti
·a stiebru, a
·i paveras tad man
·, un vaigu gali nezin k
·p
·c tai notv
·ku
·i sarkani.
«Kas neder zald
·tos, tas neder ari meit
·m,» saka mut
·g
· un pavec
·g
· Made, un
·oreiz ar
· manim paspr
·k sm
·ns.
Saimniekam t
·das lietas nepat
·k. Vi
·
· asi nok
·s
·jas, ce
·as k
·j
·s, un t
· ir z
·me, ka palaunad
·a atp
·tai nu gals.

XXIX
N
·k atkal pav
·ss rudens ies
·kuma vakars; ir sak
·pu
·i lietus m
·ko
·i, vairs neredz saules, un pirmais lapu zelta dzeltenums nu izliekas p
·c s
·ra atsp
·duma, kas n
·k no citas pasaules.
«Nu gan ir rudens kl
·t,» teic saimnieks, pagriezies pret pagalma pusi, r
·pju pilnu seju, «tas dra
·
·a lietus izm
·rc
·s t
· vasar
·ju, ka nevar
·s ne l
·g
· p
·aut, ne kult.»
«Toties mums rudzi jau zem jumta,» atteic P
·teris, un tas ir tiesa: divas dienas no vietas vezums pie vezuma ir l
·gojis pa oln
·cu uz rijas pusi; izsista ar
· visa s
·jai vajadz
·g
· s
·kla, un kult m
·s var
·tu s
·kt kaut vai r
·t.
Saimnieks tam neatbild, bet sird
·gi s
·c p
·pi, v
·l arvienu skat
·damies
·r
·, kaut lietus urdzi
·as un vakartumsa padar
·ju
·as jau gandr
·z nejau
·amas
·ku kont
·ras.
«Iesim gul
·t, b
·rni,» vi
·
· nop
·zdamies saka un aiziet prom uz savu galu, nesdams l
·dzi gadu nastu un r
·pju smagumu. Tad sievietes nokopj galdu, un P
·teris jau ar
· aizg
·jis uz savu v
·g
·zi. Made pa
·
·
·i mazg
· traukus, Marta ir aizskr
·jusi barot suni, un Minna, nost
·jusies galda gal
·, nod
·rusi galvu, pirkstiem plucina savu priek
·autu.
Es izklaid
·gi lai
·u skatu p
·ri vi
·as plec
·gajam augumam un s
·ku atkal v
·rties log
·, aiz kura manu jautru smilkst
·
·anu un su
·a
·
·des
·vadzo
·u.
«Minn, tev laikam nemaz nen
·k miegs?» es saku, lai kaut kas b
·tu sac
·ts un beigtos
·is neveikl
·bas klusums, ar kuru patlaban pielijusi istaba.
«N
·,» meita
·si atc
·rt, a
·i atgriezdam
·s atpaka
·, grib kaut ko sac
·t, sarkst un nob
·l visa, skat
·s man
· sav
·di satumsu
·
·m ac
·m, tad
·si iesmejas, iet prom uz durvju pusi un tik cie
·i man gar
·m, ka uz mirkli es ar seju un ar kr
·t
·m jau
·u vi
·as drukn
· st
·va siltumu.
Durv
·s t
· pagrie
·as, no jauna v
·ro mani satumsu
·u skatu, smej v
·l nic
·gi un reiz
· kaisli un teic:
«Jums abiem tur pa k
·tsaug
·u laikam gan nemaz vairs nen
·k tas miegs? Es br
·nos tik par vienu: kas gan m
·su pui
·iem par j
·gu no
·emties ar pusaugu
·u sku
·
·nu?»
Tas ir izaicin
·jums, sviests tie
·i sej
·, un man vi
·
· j
·pie
·em.
«Tas laikam noz
·m
·, ka no
·emties ar tevi b
·tu vair
·k j
·gas?» es atsaku, cenzdamies teikt p
·c sp
·jas mier
·g
·k, un smaidu pat, kaut kaklu smac
· dusmas.
Mans atsitiens ir
·
·ris: Minnas seja paliek tum
·i sarkana, tad b
·l un sarkst no jauna, bet l
·pas dreb, nesp
·damas ne v
·rda parun
·t, un ac
·s tai iedegusies nikna guns.
T
· r
·st
·s, mekl
·dama p
·c iesp
·jas as
·ku atbildi, bet, neradusi vi
·u, metas prom, cirzdama durvis ciet ar t
·du sparu, ka notr
·c
·densstops uz galda, s
·ri no
·d logs.
Es piece
·os un eju prom uz sta
·
·a pusi. Sej
· man sitas aukstas
·dens piles,
·
·
·c pieliju
·ie o
·i, un no dzeltenaj
·m k
·av
·m v
·l tums
· bl
·vo zeltains atsp
·dums.
Tonakt pie manis nen
·ca vairs mana maz
· vie
·
·a. Bij melna tumsa, jumt
· sit
·s lietus l
·ses, un gaiss bij dr
·gnas miglas pilns.

XXX
Ir dzi
·a nakts, pil jumts, un pagalm
· dzird koku zaros v
·ja
·
·
·ku. Un nemier
·ga, gurda atkal k
·uvusi man sirds.
Es s
·ku atcer
·ties nesen
·j
·s dienas, v
·so zvaig
·
·u zaigu, kura sij
·dam
·s lija cauri jumta spraug
·m, kad m
·s abus tepat sl
·pa siena kalni, m
·su rok
·m
·aujoties apvald
·t
·m skav
·m. Un mikl
·, miglas piedva
·ot
· melnum
· man
·
·poties s
·k acu priek
·
· Martas augums, vi
·as smaido
·
· un br
·ni s
·rt
· seja, l
·pas asinssarkanas un kv
·las k
· pusplaucis rozes zieds.
Ak, mana maz
· draudzene ir ar
· palikusi pu
·
·m rada un plaukst un veras, tv
·kst un reibst! Un ne jau vienreiz vien man biju
·i j
·tur mo
·i visi gribas sp
·ki, lai nenotiktu tas, kas da
·br
·d vilina mani, bet ko negrib at
·aut mana apzi
·a un vilcin
·t grib pr
·ts.
Ar katru man
·s rok
·s pavad
·tu nakti ir k
·uvis kv
·lain
·ks un kairino
·
·ks vi
·as maz
·s mutes s
·rtums, dzelmain
·kas tapu
·as un reiz
· zeltain
·kas acis. Un, dienas stund
·s ac
·m gl
·stot vi
·as augumi
·u, man neiziet no mi
·as pumpurs, kam atv
·rties un plaukt ar necer
·ti strauju steigu liek versmes pilnais, versmi dva
·ojo
·ais saules vaigs.
Kad pavasar
· toreiz tik
·mies, t
· bija st
·raina un draiska pusaudz
·te. No jauna vi
·u redzot, saldi samulsa man sirds, nojau
·ot lielo p
·rv
·r
·anos, un tagad ...
Tagad vi
·a top dai
·
·ka ar katru jaunu dienu, kaut gan tai v
·l tikai se
·padsmit vasaras.
Vai tie
·
·m mani nupat nesauca vi
·as balss?
Ir v
·sa tumsa,
·alo lietus, un
·r
· kokus
·
·
·kdams loka rudens v
·j
·.
«M
·
·o br
·l
·t,» ied
·dojas tepat tums
·
·
·ls un reiz
· maigs bezgala
·uksts tik kluss, ka v
·l arvienu nevaru es apjaust, vai mani s
·kusi vilt dzirde vai nakts un vientul
·ba tie
·
·m atvedusi atkal
·urp manu mazo ciemi
·u.
Tad silta elpa iesitas man sej
·, galvu apvij s
·ci
·as un kailas rokas un manam vaigam glau
·as kl
·tu vaidzi
·
·, kas k
·uvis slapj
· no asar
·m.
T
· atn
·kusi s
·dz
·t savas b
·das, no dusm
·m un apvainojuma dreb visa un elsodama steidzas st
·st
·t, k
·d
·
· s
·p vi
·as maz
· sirds.
Ak, vain
·gs ir pie visa briedu
·
·s un drukn
·s lauku mei
·as asins kv
·ls, k
· versme tagad gatava v
·rsties pret mani! Minnai nedod miera ganu meitenes nakts gaitas; fant
·zija, kurai mikli rieb
·gi k
· siksp
·rnim sp
·rni, liek tai negul
·t un pa
·aut iegrib
·m un dom
·m pilnu va
·u, un iegribas ir Minni
·ai k
· treknas teles.
Minna ir sol
·jusies s
·dz
·t saimniekam, ja mana maz
· ar
· turpm
·k n
·ks pa nakt
·m ciemoties, un vecais p
·rminderis m
·s to jau
·am abi neprat
·s gan t
·d
·s liet
·s joku, netic
·s, ka esmu tur
·jis tam doto v
·rdu un v
·l nava noticis kas
·auns.
Abiem mums n
·ksies aiziet prom no Sil
·r
·m.
Man ce
·
· uz pulku p
·c piec
·m dien
·m jau zem k
·j
·m bet kur gan paliks b
·g
·u meitene, kam nav neviena rada un es tai vien
·gais draugs?
Ak, v
·rti, kas uz Kurzemi, v
·l nava atv
·rusies va
·
· m
·c manu dzimto zemi atkal tas pats vecais v
·cu lietuv
·ns!
Turp m
·s var
·sim iet tikai p
·c tam, kad b
·s izieti jauni kauju lauki, no jauna justs, k
· dva
·o gran
·tauka un k
· novaid gaisi, kad ies
·k atkaukt
·rapne
·i.
Un t
·p
·c es tai saku, ka vi
·a nedr
·kst turpm
·k n
·kt pie manis. Just viens otra tuvumu m
·s dr
·kstam vairs tik dienas stund
·s, un tagad pat, tai j
·iet atpaka
·, pirms uzmod
·sies Minna patlaban to gan laikam tura savos valgos miegs, jo cauri griestu sij
·m, cauri siena kalniem mana aug
·up n
·kam kr
·k
·anu.
Meitenes l
·pas saka «j
·», bet roci
·as t
· neatlai
· no manis, no jauna paspruku
·as vi
·ai raudas, asaru pilna sirds.
Es atk
·rtoju v
·lreiz, ka tai j
·iet, un vilcin
·dam
·s t
· klausa, tad metas atpaka
·, un ass k
· liesmu sk
·riens vi
·as sk
·psts man apdedzina l
·pas ir pilna asins kv
·les maz
· mute , deni
·i man top valgi no noraud
·tu acu piesk
·riena, un tad es esmu atkal viens.

XXXI
M
·s tagad satiekamies tikai gaismas stund
·s. Un s
·rt
·ki tad liekas r
·ti, ieraugot, k
· mulst un deg no prieka meitenes s
·k
· seji
·a, un no t
·s acu klus
· bl
·zmojuma gai
·
·ks top rudens novakars.

·ss rokas gl
·sts sk
·riens, ko nedr
·kst redz
·t p
·to
·ie un sekojo
·ie citu skati. Un tad mums atkal j
·apliekas vienaldz
·bas maskas, kaut gan r
·t agri man j
·dodas ce
·
·.
Tas nokais
·ts viss dzeltenaj
·m k
·avu lap
·m un,
·
·iet, pat tums
· klusi bl
·zmo viss.
Ar aizejo
·o putnu klaig
·m mums abiem n
·cis
·
·ir
·an
·s laiks. Meitene visu dienu ir divtik klusa, un, skatot vi
·as nob
·lu
·o seju, ar
· man paliek smaga sirds.

Tad paiet p
·d
·j
· nakts pilna tumsas un domu gr
·tuma un gandr
·z vai bez miega. Un, acis va
·
· verot, caur
·
·ores tr
·sst
·raino aci saskat
·ms asins sarkans saules l
·kts.
Es ce
·os,
·
·rbjos, jo
·u kl
·tu veco mauzeri, un liekas, ka ar vi
·a maksts piesk
·rienu atst
·jas no manis ruden
·go lauku r
·mums, atkal es k
·
·stu karav
·rs.
M
·jinieki visi v
·l man labas gaitas, vec
· Made apraudas, un saimnieka balss ir pat mazliet piesmakusi, kad tas saka, roku krat
·dams:
«Lai Dievs T
·vs tevi sarg
· kar
·, Art
·r! Man tu biji k
· pa
·a d
·ls.»
Vi
·
· liek P
·terim saj
·gt zirgu, bet es palai
·u apk
·rt acis maz
· nekur nav redzama un, it k
· paklaus
·dams sve
·ai gribai, sakos aiziet k
·j
·m.
Stacija nav visai t
·lu m
·jiniekiem darbu atlicies v
·l daudz.
«Diez kur ta' paliku
·i m
·su meitie
·i?» k
· br
·nodamies saka P
·teris. «Minna pasl
·pusies istab
·, un sku
·is ar
· diez kur kl
·dis. Un es v
·l dom
·ju, ka tev pie vi
·
·m ab
·m liela piekri
·ana.»
«Redzi, ka nav,» es smejos, kaut gan pa
·am gr
·ta sirds
Es grie
·os apk
·rt, eju prom pa k
·avu gatvi, un lapas, kas gu
· man zem k
·j
·m, ir k
· pats saules zelts.
Zeltaina visa atmirdz birze. Pavasar
· t
· bija skan
·ga un dzidri za
·a, un, ejot vi
·ai gar
·m, l
·ni rais
·dam
·s, birst man uz cepures un pleciem lapas, kam r
·sas dzeltenums,
Pie birzes st
·ra k
·ds elsodams n
·k pretim, plok kl
·t pie mana pleca noraud
·jies vaidzi
·
·, un ar
· man ir p
·k
·
·i sa
·
·audzis kaklu kaut kas
·
·ls.
Es mierin
·dams s
·ku gl
·st
·t vi
·as galvi
·u, mute v
·l mekl
· jokainus un reiz
· dro
·ino
·us v
·rdus, un nezin k
· tad paspr
·k man p
·r l
·p
·m, ka t
·d
·s reiz
·s, k
·da
·
·, nekl
·jas raud
·t karav
·ra l
·gavai.
Tik p
·c tam, kad
·is teikums izrun
·ts, es ap
·eros, cik pat
·tiski ban
·li bija vi
·a v
·rdi, un gatavs esmu kod
·t l
·pas.
Tak manu v
·rdu pliekanumu maz
·s zelta sirds ir
·
·musi par t
·ru zeltu. Meitene mitas raud
·t, nedreb els
·s vairs, un, veroties no jauna vi
·as seji
·
·, ko t
· pac
·lusi, es redzu gan, ka ir ar asar
·m v
·l pilnas skropstas, mazliet raust
·s l
·pas, bet ac
·s mana t
·raudainu mirdzumu.
«Tas tiesa,» vi
·a klusi saka, vald
·dam
·s ar t
·du sa
·em
·an
·s stingrumu, ka d
·r
·t
·s savilku
·ies vi
·as s
·kie pirksti. «Man . .. nekl
·jas raud
·t... tu . .. es tevi... gaid
·
·u ... tu nekrit
·si, n
·ksi atkal. . . nedr
·ksti mirt.. .»
Tagad t
· klus
·, acu nenolaizdama no manis, un, valdot elsas, kuras katru br
·di var sprukt atkal va
·
·, tai cie
·i sakosti zobi, mazliet pat uzpampu
·i liekas
·ok
·u musku
·i tad vi
·i noraust
·s no jauna, k
· s
·pju br
·cien
· uz mirkli sa
·
·ob
·s tai mute, tikai uz mirkli ac
·s izmisums veic t
·raudaino gribas atmirdzumu. Tad atkal vi
·a valda sevi, l
·ko pat smaid
·t, kl
·tu iet un l
·ni, gandr
·z
·ukst
·dama, saka, lejup nolaidusi skatus:
«Nosk
·psti... mani, Art
·r, un ... ej.»
Meh
·niski es klausu, noliecos pie vi
·as, apskaudams
·auros piecus, un puspav
·rt
·s l
·pas, kuras gl
·st
·dama aizskar mana mute, ir k
· uguns kv
·ls. Bet acis, pel
·k
·s un dro
·
·s acis, kur
·s nupat v
·l m
·las izmisums un cieta griba veda niknu karu, tai sl
·gtas cieti mazliet noraustas vi
·u plaksti
·i, gar
·s skropstas notr
·c k
· ievainota putna sp
·rni.
Es lai
·u va
·
· vi
·as plecus; rokas t
· tura nolaistas gar s
·niem, d
·r
·s
·
·augtas, k
· baid
·dam
·s vi
·
·m ap
·emt mani, k
· zin
·dama, ka tad nesp
·s va
·
· laist.
Es st
·vu nekust
·damies, ar ac
·m p
·d
·jo reizi v
·l gl
·stu vi
·as matus,
·auro pieri, tum
·
·s, tagad gandr
·z kop
·. sag
·ju
·
·s uzacis, mazo un
·ir
·sarkano muti, kas tagad kv
·l k
· asi
·aina br
·ce, kaklu, pusplauku
·
·s kr
·tis, visu augumu un pusaudz
·tes rokas, kuras t
· tagad savilkusi d
·r
·s.
«Paliec sveika!» es no
·ukstu ar pussmaku
·u kaklu.
Tad a
·i c
·rtos apk
·rt, s
·ku iet, pats neman
·dams ce
·a, kas zem k
·j
·m. Un b
·rzu audzes, kas ap mani, ir k
· zeltdzeltenas ugunis.
Tad k
·da vara liek pagriezt galvu atpaka
· acis mana pat
·las jau birzes mal
· nokritu
·u mazu augumu. Un liekas pat, ka divas s
·kas rokas sa
·
·ru
·as nobiru
·
·s lap
·s spiesto galvu, ausis
·
·iet jau
·am t
·lu elso
·anu.
Bet viss var b
·t tie tikai dzirdes ma
·as m
·ni. Varb
·t k
·da putna balss, kas, pilna b
·du, s
·rojas p
·c aizg
·ju
·
·s vasaras.
Es s
·ku iet no jauna, bet man ir gurdas k
·jas, it k
· izbridis jau b
·tu ce
·a dub
·u l
·
·us, it k
· liptu t
·m kl
·tu smaga izmisuma svars.

XXXII
Es netieku vairs sav
· pulk
· atpaka
·: ies
·kta form
·t jauna div
·zija un vec
·kaj
·m vi
·as m
·s
·m j
·pal
·dz sag
·d
·t jaun
·kajai kadri.
Un t
· man izn
·k
·
·ir
·an
·s no skolniekrotas z
·niem, Konr
·ds man
·s tikt l
·dzi.
«Kur tu, tur es,» vi
·
·
·
·auk
·damies nosaka. «Ja ar
· mums negad
·s reiz
· staig
·jami meitu ce
·i, tad lai iet kop
· vismaz kara ce
·
·! Reiz
· to s
·k
·m, varb
·t reiz
· ar
· beigsim.»
Par mitekli mums ier
·d
·tas kazarmas, kur
·s reiz mitin
·jies miera gados k
·ds krievu pulks.
Tas sen jau g
·jis proj
·m, p
·c t
· te m
·joju
·i daudzi citi. Tak v
·l p
·c gadiem man
·ma pastipr
· un mazliet sk
·b
· sviedru un rudzu maizes smaka, ko atst
·jis k
· savu mantojumu vi
·
·, neb
·t
·b
· aizg
·ju
·ais krievu k
·jnieku pulks.

·
· mantojuma pies
·ku
·
·s
·
·iet visas sienas, kuras tagad sedz un sarg
· m
·s no paskarbajiem septembra v
·jiem.
Bet pagalm
·, ap net
·rdzeltenaj
·m
·k
·m un ar
· s
·tas vi
·pus
· it visur dzelto iepel
·ka, irdena un maz
·kajai v
·ja dva
·ai padev
·ga smilts.
Lai veiktu lauka apm
·c
·bas, mums j
·iet gabali
·u nost no kazarm
·m, kur smil
·u paugurus jau l
·ko viet
·m apsegt retas z
·les ceri. Bet ar
· virs tiem, v
·jam p
·
·ot, s
·k ri
·
·ot palsos lokos griezti putek
·i.
Gr
·ti ierind
· te iet p
·ri smil
·u laukumam. Tak toties ierak
·an
·s labi sokas, ir viegli celt uz
·tru roku paraugtran
·ejas, lai jaunie dr
·z
·k nojaustu, ko vecie no tiem v
·las.
M
·s' jaun
·s rotas sast
·vs pagad
·jies visai raibs: ir R
·gas skolnieki, kam gr
·ti izso
·ot pa smil
·u irdenumu citiem l
·dzi, ir daudzin
·tie, frontinieku n
·stie viend
·li, k
·dreiz par karam neder
·giem teiktie baltbi
·etnieki un tikai viens otrs r
·d
·ts kareivis.
Tik raibu baru, k
·ds mums pagad
·jies
·is, ir gr
·ti sakaus
·t laukm
·c
·b
·s par vienu masu, un ar
· savstarp
·j
· sadz
·ve mums tiecas v
·l un v
·l iet da
·
·dus, savrupvilktus ce
·us. Un, kam
·r novakaros vien
· m
·tnes gal
· str
·dnieki st
·sta anekdotus, no v
·cu g
·sta p
·rn
·ku
·ie sp
·l
· k
·rtis, jau gabali
·u t
·l
·k k
·ds baptists ir s
·cis skait
·t l
·g
·anu; tam turpat blakus izbijis sarkanarmietis dungo krievu vecmod
·go romanci par noind
·ju
·os
·
·k
·u Marusju, ko nesp
·ju
·i izgl
·bt tr
·s dakteri, bet otr
· telpas gal
· las
·s kop
· veci j
·rnieki; un skolas z
·niem, kuri nupat k
·uvu
·i par karav
·riem, ir va
·
· plestas mutes, acis bl
·zmainas un aizraut
·bas pilnas, un, klausoties par Malajme
·o
·iem un n
·
·eriem, un j
·ras
·
·sk
·m, l
·dz v
·lai naktij puik
·m nen
·k pr
·t
· miegs.
Pa juku laikiem, g
·st
· pavad
·tiem gadiem zudusi discipl
·na ar
· veciem kareivjiem.
«Posts vien ar t
·diem t
·vai
·iem!» r
·c kapr
·
·i, starp kuriem da
·am labam paput
·ju
·i pa
·am no galvas reglamenti. Un, nomoc
·ju
·ies ar saviem
·aud
·m, no kuriem da
·am v
·l z
·na gadi, cits jau pavecs v
·rs, m
·s s
·kam likt uz karu, kas n
·k arvien tuv
·k, visas cer
·bas.
Jau pati pirm
· kauja pirmais rotas g
·jiens c
·
·
· pier
·d
·s, kam no m
·s
·jiem karav
·ra gars.
Ko nesp
·j l
·dz
·t m
·c
·blaukums, veiks tran
·ejgr
·vji, un cie
·i kop
· sl
·gta kaujas br
·
·u saime paliks m
·su rota, kad p
·ri tai b
·s g
·jis
·rapne
·uragans.
Un t
·p
·c m
·s uz
·o to skat
·mies caur pirkstiem un gaid
·m lietas, kuras neizb
·gami n
·ks.
V
·l nekas tie
·i t
·ds gan nava noman
·ms, v
·l v
·cie
·i un krievi pusl
·dz r
·mi turas Zemgal
·. Tak arvien aizdom
·g
·ka top vi
·u ros
·ba, un
·audis, kas brauc
·urp no Jelgavas, zina st
·st
·t, ka no Pr
·sijas puses n
·kot p
·c e
·elona e
·elons.
Tie st
·sta ar', ka tagad k
·uvu
·i par krieviem daudzi v
·cu kareivji, ka vieni un ar
· otri turoties kop
·, soloties dr
·zi n
·kt uz R
·gu, tad proj
·m uz Krieviju celt atkal caru un tad ..
Ak, kas var patur
·t mi
·
· visas t
·s daudz
·s tenkas, kas tagad n
·k no Kurzemes!
Tak kaut kas ir starp t
·m, no k
· mums sarkst un dusm
·s nob
·l sejas, rokas v
·sta d
·res un a
·
·ka top elpa, paspr
·k va
·
· l
·sts.
M
·s dzirdam nost
·stus par izlaup
·t
·m m
·j
·m, slimiem sirmgalvjiem, kas dz
·ti
·
·
·t
·s un ce
·
· miru
·i, un sieviet
·m, kas sistas
·aute
·resga
·iem.
Par tuk
·
·m latvju s
·t
·m, kur
·s nava vairs neviena iem
·tnieka; tie aizb
·gu
·i purv
·jos vai silos, gl
·bdamies no sve
·nieku nest
· posta. Un dzird par no
·autiem, kam lemta lodes n
·ve tikai t
·p
·c, ka vi
·iem pac
·lusies savas mantas vai b
·rnu sarg
·
·anai roka, licis aizmirst n
·ves bailes vi
·u izmisums.
Ak, atkal iet p
·r manu dzimto zemi
·auns un rieb
·gs posts, kas v
·l slikt
·ks par
·stu karu!
No jauna latvju zemnieks k
·uvis sve
·iem vergs un klau
·inieks.
M
·s, Zemgal
· un Kurs
· dzimu
·ie, ar mok
·m varam vald
·ties. Un, dzirdot katru jaunu b
·du zi
·u, kas n
·k no dienvidpuses, ar
· vidzemniekiem satumst sejas.
«Reiz b
·s j
·dod tiem ciemi
·iem no jauna
·
·m
·!» r
·c R
·ti
·
·, vec
·gs j
·rmalnieks, un dobelietim Kalni
·am, kam br
·lis vi
·dien v
·cu marodieru no
·auts, v
·l iekaisu
·as acis, nikni kniebtas l
·pas, sm
·ns prom aizb
·dzis no citk
·rt jautr
· z
·na sejas.
Nakt
·s es redzu sap
·os savu t
·va s
·tu, uz kuru atkal aizst
·jies man ce
·
· tas pats ienaidnieks.
Neviena gan tur nava, kas sagaid
·tu mani. Tik vecas, tagad jau bez lap
·m liepas un z
·na dienu atmi
·as.
Tak citam paliku
·i m
·su pus
· radi, citam no sve
·uma skrand
·s p
·rn
·kusi m
·te k
· draugam Konr
·dam , un citam ar spie
·i rok
· sirms un l
·ks atgriezies nesen m
·j
·s t
·vs.
V
·l citus gaida mazas m
·sas, citus l
·gavas.
Tiem visiem nakt
·s nedod mieru smagi, baisi sap
·i.
Dzird nop
·tas vai vaidus visos m
·tnes st
·ros, cits zobus grie
·, un cits lec ier
·kdamies k
·j
·s, c
·lis gais
· d
·res, tikai p
·c tam atver acis un skat
·s apk
·rt me
·on
·gi nikni, nop
·
·as, gr
·
·
·gnu l
·stu un gausi gulstas cis
·s atpaka
·.
Par reglamentiem cie
·
·ki m
·s ka
· kop
· par c
·
·u draugu saimi
·ie baisie nak
·u murgi,
·aun
·s v
·stis, kas dien
· n
·k no Zemgales.
Ar asinsnaida dva
·u ir s
·cis pies
·kties dr
·gnais rudens gaiss. Jau
· vecie, kauju laukus staig
·ju
·ie atkal tuvojamies kara elpu. Un lunkan
·kas paliku
·as vecajiem k
·jas, met z
·nu ac
·s t
·raudainu atmirdzumu liel
· tautas naida vilns.
«Pie Juglas m
·s v
·l var
·j
·m tos
·
·lot, ar labu izlaid
·m no R
·gas! Tagad v
·cu vilks tais
·s latvietim atkal pie r
·kles!»
«Ar krievu l
·ci abi tie sametu
·ies draugos! No jauna posta m
·su zemi n
·ks
·emt atkal R
·gu nost!»
«Ja tas Bermonts tie
·
·m t
· grib skriet karot ar sarkaniem, lai puc
· prom uz savu m
·tu
·ku caur Daugavpili! Lai nem
·
·
·jas tepat R
·gas piev
·rt
·! K
· tad
·is
·eogr
·fiju vai aizmirsis, ka nezin, kur vien
· laik
· met krustu,
·egojas un saka «ma
·»?»
«Puikas, kas nu vi
·
· par krievu! Atbrauc
·ji no Jelgavas to redz
·ju
·i, saka, ka izskatoties vair
·k p
·c
·
·da. Par krieviem paliku
·ie v
·cie
·u kareivji pa
·i smejoties, ka vi
·u jaun
· priek
·niec
·ba esot c
·lusies no kapelmeistariem un tamd
·
· ar
· jaunaj
· kar
· ie
·ot jautri, k
· jau ar m
·ziku.»
«Lai n
·k vien
·urpu! Gan m
·s tiem par
·d
·sim labu m
·ziku!»
«Tik viegli nepar
·d
·si vis! Cik ta' mums te zald
·tu? Tikai pusotras div
·zijas. Lielgabalu ar
· nav, ar bis
·m un lo
·met
·jiem pa
·vaki; maz
·ine
·u, daudziem nav z
·baku. Bas
·m k
·j
·m var
·ja karot vasar
·, ne tagad, kad salnas kl
·t.»
«J
·, bet ko tad?»
«Ko citu k
· kauties!» Konr
·ds, kas klaus
·damies snaudis, piepe
·i iekr
·t valod
·. «Izkaujoties pat sala laik
· paliek silti. Kauties, tikai k
· kauties! Ar v
·cieti mums kar
· l
·dz n
·vei!»
Ir nemier
·ga, gaidu pilna nakts: mums pav
·l
·ts b
·t gataviem, un m
·s nevelkam nost m
·te
·us, nedr
·kstam atjozt jostas, kuras tagad velk lejup patronsomas. Un, kaut gan visiem likts atp
·sties kas zina, cik t
·lu b
·s mums j
·iet, tak tikai pa
·us jaun
·kos un visvec
·kos kareivjus guvis sav
· var
· miegs.
Ar
· vi
·i gu
· apaut
·m k
·j
·m, apjoztos m
·te
·os.
Dreb v
·j
·s sve
·u liesmi
·as, m
·tne
·
·iet pustum
·a, un gor
·dam
·s gausi aizlok
·s gar sien
·m, atkal n
·k un iet proj
·m milzu
·nas, gandr
·z tikpat melnas k
· meln
· rudens nakts aiz kazarmlogiem.
Es s
·du uz
·ebl
·
·a, kas likts pie loga, no gara laika skaitu ret
·s zvaigznes. Debesis apm
·ku
·
·s, retumis kur zilgo nesegts debesjums, un
·onakt miegs vair
·s ar
· no manis. Kaut m
·le pa
·am v
·las klus
·t, auss tom
·r mana nomod
· v
·l paliku
·o gul
·t
·ju klus
·s valodas.
P
·c bals
·m gr
·ti vi
·us paz
·t, sejas pasl
·pusi dzi
·
· kr
·sla, jo padzelten
·s reto sve
·u ugunis met apk
·rt v
·jas gaismas lokus un
·rpus vi
·iem viss gaist pustums
·.
«Onkul
·t,»
·ukst tums
· kaut kur pa kreisi pas
·ka, zi
·k
·ra un reiz
· uztraukuma pilna balss tas laikam mazais Cinti
·
·, m
·s
·jiem kl
·t piekl
·du
·ais kara z
·ns, kam nav ne vec
·ku, nedz m
·ju. «Tu esi jau bijis kar
·; saki vai tev pirmo reizi nebij bail?»
Balss apklust, tumsa
·
·ietas pilna gaidu, un var man
·t, ka atbildi sagaida ar
· da
·u citu ausis.
Pagausi, mazliet skarbi atr
·c pussmakusi, pa
·gna un flegmatiska balss:
«Guli vien, puis
·t, atp
·tini dv
·seli un k
·jas! Varb
·t v
·l
·onakt vajadz
·s mums t
·lu iet; viss var b
·t, r
·t viens otrs no mums jau gul
·s Debest
·va m
·j
·s.»
Es tagad zinu run
·t
·js ir druknais otr
· vada di
·kareivis Lameks, liels b
·belnieks un miera gados kal
·js, ilgi bijis v
·cu g
·st
·, un Konr
·ds par to
·irg
·damies saka: no bado
·an
·s un no v
·cu sargu
·aute
·laid
·m tas baptists esot k
·uvis mazliet dumj
·.
«Tik vienu es tev saku, puis,» atkal s
·k dun
·t pustums
· apspiesta balss, un m
·tn
·, liekas, noskan veser
·
·indas. «Tik g
·st
· nepadoties! Tad dz
·vs tiksi ell
· es to zinu, pats tr
·s gadus tur sabiju.»
«
·ais jaun
·s modes karos reti kad
·em g
·st
·,» atr
·c
·irgu pilna balss no m
·tnes otras malas un, jaukdam
·s ar
·
·v
·m, piemetina: «Man pa
·am nen
·k pr
·t
· padoties, nedz ar
· k
·du v
·cieti
·emt cieti. Tik tad tu vari cer
·t atkal redz
·t sav
·jos un m
·jas, ja kauj
· nestomies un nevilcinies, atmet
·
·lumu, kas nava nekas cits k
· tikai t
·das mazliet sav
·d
·kas sugas bailes. Bet ej tik, veic un n
·v
· visus, kas tev st
·jas ce
·
·!»
«Tam vajaga b
·t liep
·jniekam Lindem, vecam gvardes str
·lniekam un kauslim, kas veselas tr
·s reizes
·eizarlaikos celts par krustiem un par varon
·bu kapr
·
·god
· un tr
·s reizes degrad
·ts.
«Ku
·, netark
·
·iet, te nava jums nek
·da tenko
·an
·s vieta,
·aujiet citiem gul
·t, ja jau pa
·iem nen
·k miegs!» no vi
·a m
·tnes gala atd
·rd virsser
·anta Aizsilnieka zemais bass, un m
·tn
· apklust valodas.
Es s
·du v
·l arvien pie loga, skatos m
·ko
·os, kas, gurdi baltodami, iet p
·ri fabrikskurste
·iem, sl
·d p
·ri m
·ju jumtiem, un retumis kur pav
·d zvaigznes zaigs, auksts, reiz
· s
·r
·gs.
Aiz kazarmgala tur ir s
·tas v
·rti mana smiltis
·irkstam, dzird pagausus un reiz
· vieglus so
·us: iet tur
·urpu turpu m
·su stundinieks, gaid
·dams mai
·u, plec
· nesdams bisi.
Tad vi
·a staig
·
·ana st
·jas, mana paska
·
·kas, skarbas balsis, k
·ds steidz
·gi iet gar s
·tu un es gaidu, taisos jau celties k
·jas.
T
·li
· tak vajag b
·t trauksmei laikam, a
·i skrienot, atnesta no div
·zijas
·t
·ba
·urp trauksmes v
·sts!
Tak neviens nen
·k. Gurdi atkal iet p
·r fabrikkorpusiem un str
·dnieknamu jumtiem padebe
·u bari, un k
· agr
·k
·irkst zem stundinieka k
·j
·m viegl
·, dien
·s b
·lpel
·k
· R
·gas smil
·u lauku smilts.
Sen apklusu
·as valodas, vairs nedeg sveces. Un dzird tik kr
·co
·as un svilpojo
·as gul
·t
·ju ska
·as; viens un otrs mieg
· sten un zobus grie
·.
Ar
· mani s
·k p
·r
·emt gurums, galva paliek smaga, un, mazliet va
·
· laidis jostu, es atspie
·os ar pleciem un ar muguru pret sienu.
Tumsa ap
·em ar
· mani, kaut kur k
·ds ies
·k mieg
· r
·kt un l
·d
·t, un tad viss ies
·cis ir peld
·t proj
·m un es jau
·u, ka ar
· man nu zogas kl
·tu miegs.

XXXIII
Nakts pag
·jusi, trauksmes v
·sts v
·l nav arvien, un kareivji jautr
· bar
· skrien p
·c
·dens n
·k r
·ta t
·jas laiks.
R
·ts skaidrs un pav
·ss, gai
·a uzl
·kusi saule, un kazarmpagalm
· s
·k rindas k
·rtoties. K
· parasts, rotas iet m
·c
·b
·s uz smil
·u laukiem; no jauna s
·kas p
·rskr
·jieni, un smiltis viegli put zem vi
·
·s nokr
·to
·iem
·erme
·iem vai
·igli skrejot celt
·m k
·j
·m, kaut z
·les stiebros visur v
·l mana rasas mirdzumu.
Tak pr
·ts mums
·odien nav pie sen parast
·m
·
·des m
·c
·b
·m.
Ar visu sirdi vi
·
·m
·aujas tikai jaun
·kie.
Vec
·kiem, kauj
·s biju
·iem pr
·ts kav
·jas kur citur. Acis tiem asi p
·ta gaisu un skati
·ad tad sl
·d p
·ri fabrikskurste
·iem un namu bariem prom uz Daugavpusi, kaut ar
· tur nekas nav saredzams, nedz man
·ms.
Tik sen parastais ielu troksnis, ratu r
·bo
·a. Un, smagi sprauslodams, gar
·denstor
·iem aiziet vilciens tam paka
· stiepjas gara vatesbaltu d
·mu aste.
Tak kaut kas sav
·ds, citos r
·tos neparasts ir jau
·ams gais
·, man
·ms virsnieku sej
·s, kas atkal, v
·l un v
·l v
·r
·as aug
·up, grib p
·t
·t dienvidus, tad sl
·d p
·r jumtu j
·ru prom uz tiltu pusi, kur mana pace
·amies P
·rdaugavas namiem nokais
·tos smil
·u kalnu augstumus.
Piepe
·i mana niknu motorr
·ko
·u. Gaiss d
·c un r
·c, un d
·k
·ana n
·k a
·i tuv
·k, n
·k no Daugavpuses. Nu jau var man
·t dienvidmal
· melnus punktus, kas
·tri p
·rv
·r
·as par melniem krustiem, d
·c un ri
·
·o lokos, tuv
·k n
·k un lai
·as zem
·k. Un tad kaut kur dun smags gr
·viens, otrs un tre
·s tam seko, s
·kas lo
·met
·ju rejas.
Kareivji, kas gu
· smilt
·s izklied
·t
·
·
·d
·, griezti uz stacijpusi, svie
·as apk
·rt, cie
·
·k
·em rok
·s bises un visu acis v
·rstas uz Tor
·kalna pusi, kur M
·rti
·tornis sp
·t
·gi sasl
·jies p
·ri namu augumiem.
«T
·s v
·cu lidma
·
·nas bumbas,» saka leitnants, un rotniekam, kas st
·v aiz vi
·a, ir sadr
·mis vaigs.
«Beigt m
·c
·bas!» vi
·
· saka auksts un mazliet
·gns. Un atkal tam virs ac
·m, kuras p
·ta v
·cu lidma
·
·nas, ir aizlikta lab
·s rokas plauksta.
Es sapulcinu vadus, kas bij izklied
·ti
·
·d
·s, un rotnieks ved m
·s kazarms
·t
· atpaka
·.
No vis
·m pus
·m pl
·st pa v
·rtiem iek
·
· m
·su pulka rotas, un, rind
·m st
·jot, virsniekiem lai
·ot vi
·as no rok
·m, s
·k d
·kt no t
·kstots bals
·m, dimd no divt
·ksto
· k
·ju du
·as kazarmkorpusi k
· milz
·gs bi
·u d
·rzs.
No
·t
·ba
·aud
·m jau ir g
·tas pirm
·s v
·stis: v
·ci br
·k virs
· m
·su pulkiem vis
· purvu front
·! No
·ekavas l
·dz j
·rai sakust
·jies, s
·cis virz
·ties uz m
·su pusi v
·cu-krievu karasp
·ks!
Jau r
·dzinieki uzs
·ku
·i kauju; vi
·iem blakus c
·n
·s pulks, kam es pie C
·s
·m un pie Juglas g
·ju l
·dzi.
Bermonts un vi
·a v
·ci esot sol
·ju
·ies b
·t v
·l
·ovakar
·aipus Daugavas t
· da
·i zina st
·st
·t. Un pusaud
·iem satrauktas, reiz
· zi
·k
·ras sejas, vi
·i
·aud
·s
·urp un turp, nerod m
·tn
·s mieru, tiem nav pr
·t
·
·diens, kaut kl
·tu pusdienlaiks.
«Vai dr
·z?» «Laikam gan t
·li
· p
·cpusdien
· ies ar
· m
·s
·jie.» «Diez uz kuru tad frontes malu?» «Nu, saturieties, puikas, r
·diet, ko kur
· v
·rts!»
Cits ir k
· sp
·rnos, cits ar uztraukuma pilnu skatu v
·ro veco, kauju laukus staig
·ju
·o sejas, cenzdamies las
·t vi
·u vaibstos k
· zemnieks laika z
·m
·s.
Vecie ir dr
·mi, cieti sl
·gt
·m sej
·m un viens un otrs iet kl
·t pie piram
·d
·m,
·em rok
·s savu bisi, no jauna m
·
·ina, vai viegli staig
· vi
·as aizsl
·gs.
T
· p
·
·v
·js, gatavodamies iet prom me
·a p
·av
·s uz siena p
·auju, v
·lreiz
·em rok
·s izkapti un v
·ro cietiem pirkstiem, vai gana ass t
·s platais asmenis, kas dr
·z
·
·
·ks z
·l
·.
Konr
·ds sa
·
·mis stobra galu sav
· milzu
·etn
· un it k
· sp
·l
·damies v
·
· atpaka
·,
·auj laidei no
·
·
·kt gais
·, un svilpojo
·s no vi
·as v
·diem skrien caur m
·tni v
·j
·.
«Tas trakais
·ers v
·l k
·dam pa galvu!» r
·c Aizsilnieks v
·psnojo
·u sm
·nu, un Skrinda saka, pa
·
·podams savu gai
·sprogaino matu cekulu:
«Lai izm
·
·ina roku, br
·l
·t! Ja es b
·tu rotnieks, at
·emtu tam sarkanmatim bisi, dotu vi
·as viet
· lab
·k ilksi vai kal
·j
·muru.» Lameks nesaka nek
·. Tam seja savilkusies bais
·ga un
·auna, un pus
·rpr
·t
·gs, niknas uguns pilns k
·uvis citk
·rt pusdzisu
·o,
·auro vi
·a acu kv
·ls. Vi
·
· cil
· savu bisi, ieslien cit
·m blakus un saka:
«Tik g
·st
· nepadodieties neviens, kas
·eitan! Par citu g
·d
·s Dievs.»
«Un m
·su bises,» atr
·c Linde.
Citi ik pusstundas skrien lauk
· klaus
·ties, vai nenojau
· jau t
·lu lo
·met
·ju klab
·
·anu, vai nen
·k virsnieki ar r
·kojumu iet prom.
N
·, nekas l
·dz
·gs lo
·met
·ju tark
·
·
·
·anai v
·l nav jau
·ams, bet toties skaidri mana lielgabalu duno
·u.
T
· dzirdama vakaros un dienvidos, un dienvidr
·tos un v
·sta, ka pret R
·gu pla
·
· lok
· virz
·s uzbruc
·ju karasp
·ks.
Pav
·les v
·l nava, kaut cauri p
·cpusdiena. Un gaidu satraukti ir visiem nervi frontes dimd
·
·ana it k
· tuv
·k n
·k.
Daudzi no m
·su pulka sardz
·s, gausi n
·k tiem mai
·a.
Inval
·di, str
·dnieki, studenti, no kuriem da
·am pirmo reizi rok
·s bise, un l
·ni las
·s kop
· Daugavpils pulks.

XXXIV
Jau satumst vakars, kad m
·s s
·kam doties ce
·
·. A
·i z
·d gar kolonnas s
·niem priek
·pils
·tas net
·ri pel
·ko namu rindas, un no kreis
·s, kur tek Daugava, n
·k pal
·ns rudensv
·j
·, nesdams l
·dzi mikli saltu dva
·u.
Tam l
·dzi
·alko t
·las kaujas ska
·as; br
·
·iem it k
· tuv
·k jau mana lielgabalu zemos elsojienus.
Tad zem k
·j
·m ies
·k dimd
·t Daugavtilts, M
·s iegrie
·amies Tor
·kalna iel
·s, ejam t
·l
·k, tad st
·jamies. Virsnieki aiziet kaut kur proj
·m sa
·emt kaujas pav
·les, un, kad tie atpaka
·, jau glu
·i tum
·s ap mums, auss nojau
· t
·lu lo
·met
·ju tark
·
·
·
·anu un p
·ri galv
·m zv
·
·o m
·ko
·aina rudens nakts.
M
·s s
·kam virz
·ties pa
·oseju uz priek
·u, bet neesam diez cik t
·lu tiku
·i, kad pretim s
·k so
·ot karav
·ru pulci
·i: citam visam apt
·ta galva, citam roka, v
·l citam sa
·auts plecs. Un v
·cu lo
·met
·ju gaus
·s balsis,
·
·iet, n
·k vi
·iem paka
· k
· nikni, no rie
·anas aizsmaku
·i su
·i.
«Kurp iedami?! Vai tad priek
·
· vairs nek
· nava?» m
·s pras
·m bet nav atbildes. Cits atmet ar roku, otram ir zemu k
·rta galva, un tre
·ais apst
·jas, neteic ne v
·rda, tad apgrie
·as un klus
·dams s
·k iet mums l
·dzi. Un tikai pamaz
·m s
·k run
·s v
·rties l
·pas.
To rotas nesp
·jot vairs tur
·ties. V
·cie
·i uzbr
·kot k
· traki, par daudz gan stipra palikusi vi
·u uguns, un
·ie s
·ku
·i atk
·pties, kad uzbruc
·ji tie
·i sej
·s sviedu
·i rokas
gran
·tas.
Pavisam tum
·a nakts. S
·k beigties
·osejmal
· zem
·s koka m
·jas. Nekas v
·l priek
·
· nava redzams, tik auss tver lo
·met
·ju klab
·
·anu un
·ur tur k
·pj gais
· ra
·etes.
·-iu-u-sss-
·iu-ss! spindz tums
· retas lodes, un uz
·osejas, kura aizstiepjas mums priek
·
·,
·ur tur s
·k l
·k
·t lo
·u
·
·iltas mazas ugunis.
«Pa labi! Iet no ce
·a nost un v
·rsties
·
·d
·!» saka virsleitnants. Vadi klus
·dami klausa: s
·k
·v
·kst
·t mums zem k
·j
·m tums
· tikko nojau
·ams lauks.

·iu-
·iuu-ss! spindz, svelpj v
·l bie
·
·k. Pa kreisi mana k
·du ievaidamies; s
·k
·igl
·k mums kust
·ties k
·jas, da
·i jau pielieku
·ies ies
·k skriet.
Pavisam nikna metas v
·cu guns. Tie, sas
·du
·i pret
·j
·s noma
·m
·j
·s,
·auj pa durv
·m un logiem. M
·s vi
·iem atbildam ar zalvju guni, un
·tri paz
·d v
·cu priek
·
· poste
·i, bet t
·l
·k iet mums gr
·ti sokas, jo m
·
· pa labi un pa kreisi no
·ejienes tagad visu klaju lo
·meti.
M
·s nogu
·amies lauks ir mikls un v
·ss. Tas smar
·o tr
·du dva
·u, kurai jaucas kl
·tu kartupe
·u smaka. Un pa labi dzird pirm
· vada v
·rus l
·damies, ka vi
·iem pagad
·jies gatavs d
·
·u purvs.
M
·s l
·kojam tikt ienaidniekam tuv
·k. M
·s labi apsedz pel
·kais nakts melnums, noma
·m
·jas un gr
·vju uzmetumi, bet lodes spindz visapk
·rt un turpat m
·su priek
·
· brik
· lo
·u kap
·ts
·ogs.
Cits skrienot g
·
·as gr
·v
·, ra
·etgunis
·ilbina mums acis, visur lodes klak
·.
N
·k zi
·a atlikt uzbrukumu, pal
·g
· mums n
·k
·ot bru
·otais vilciens.
·
·iet, vi
·a atn
·k
·anu gaida ar
· v
·ci:
·ur un tur iepretim skrien gais
· b
·ldzeltenas ra
·etsv
·tras, paliek par ugun
·giem ziediem, un dzirkstis birst no vi
·iem lejup k
· kaus
·ts zelts.
«B
·tu nu braucis fiks
·k,» r
·c tums
· neredzam
· Konr
·da balss, «
·it
· v
·l, dub
·os gu
·ot, atsald
·s k
·ds v
·deru vai k
·jas!» Dundadznieks v
·l nav beidzis sird
·ties par m
·su bru
·uvilcienu, kad ies
·nis, kur stiepjas dzelzce
·sliedes, mana jau klusu zemes dreb
·
·anu, smagu duno
·u, kas virz
·s tuv
·k, un aizmugur
· top jau
·ama starp zemiem m
·ji
·jumtiem tum
·a, gara masa, sliedes klaudz un dun.
Vilciens brauc t
·l
·k cauri m
·su
·
·d
·m, un vi
·a ratu dimd
·
·ana rauj m
·s k
·j
·s, uzbrukumam ce
·as vads p
·c vada; v
·ci ar
· mana tuvojamies triecienkauju, lo
·met
·ji tiem steig
· str
·d
·, bl
·zmo ra
·etugunis.
It k
· m
·s b
·tu r
·vis l
·dzi bru
·uvilciens, kam ies
·ku
·i tagad
·aut visi lo
·met
·ji, m
·s skrienam t
·l
·k, sl
·pdamies aiz m
·ju sien
·m, bedr
·s, jo, maz
·k likdamies gar k
·jiniekiem zinis, tagad ienaidnieks uzs
·cis ar bru
·uvilcienu uguns kauju.
Viss
·v
·k v
·ci turas
·osejsarga m
·j
·. No
·
·vienugun
·m tai zibe
·o visi logi, no tuv
·m grantsbedr
·m tiecas n
·v
·t vi
·u lodes.
Spalgs, ass un uzbudino
·s bl
·k
·
·is, it k
· k
·ds cirstu ar milzu p
·tagu pa noliju
·u jumtu. Tad spr
·dzientroksnis t
·li
· p
·c tam pie sarga b
·das, un atkal jau gais
·
·m
·kst un vaid.
«Tas m
·su bru
·uvilciena mazais lielgabals,» saka virsser
·ants, net
·l no manis iedams, un seju tam uz mirkli dar
·jusi b
·ldzeltenu un saskat
·mu gran
·tguns.
Patlaban m
·s lienam ap m
·ra m
·ju klaudz vi
·as st
·ris,
·
·iet, svie
· mums sej
·s
·ie
·e
·skambas, apmetuma drumslas. Un tad m
·s skrejam t
·l
·k, sl
·pdamies aiz jaunas m
·ji
·as, un nu jau dzird lo
·metu klabam pavisam tuvu.
Nakts tumsa metas gai
·
·ka kaut kur tepat net
·lu laikam aizdedzies no bru
·uvilciena gran
·t
·m k
·ds
·
·
·nis. Ska
·i spr
·g
·damas, gai
·
·s liesm
·s deg vi
·a jumta lubas un saskat
·m
·ks paliek c
·
·as lauks.
No tumsas nirst
·r
· m
·ju kont
·ras un koku kail
·s zaru rokas, un iesarkan
· atsp
·dum
·, ko liesmas met p
·ri laukam, var priek
·
· man
·t kaskotus un sve
·us karav
·rus, kas b
·g atpaka
·.
K
· sp
·rnotas mums paliek k
·jas, vecie ies
·k skriet kara z
·niem l
·dzi, un kaujas klaiga at
·alc p
·ri jumtiem.
Man l
·dzi steidzas pirmais vads un da
·i otr
· v
·ri m
·s metamies gar d
·
·u s
·tu, lai tiktu
·igl
·k kl
·tu
·osejai; un piepe
·i mums ce
·
· iznirst no zemes iepel
·ki st
·vi, un pl
·vojo
·
· uguns atsp
·dum
· neredz
·ti lieli
·
·iet vi
·u kasku kupoli.
Tik
·tra un tik negaid
·ta ir
·
· saskr
·jiena tik
·an
·s, ka mirkli mulstam m
·s un vi
·i, un tad Linde pirmais g
·
·as man gar
·m, skrien aiz t
· v
·l tr
·s vai
·etri, dzird kaut ko
·
·indam, smagi iestenas k
·ds, kr
·t, skan
·dams pret durkli nupat laikam atsitas durklis.
Tad mana vairs tik skr
·jiendu
·u,
·
·vienu, tepat aiz s
·tas
·autu, un, dobji dun
·dama, net
·lu spr
·gst rokas mesta gran
·ta.
Dzird skr
·jiendu
·u ar
· aizmugur
· pal
·g
· steidzas otrs vads , bet v
·cu vairs nava, tie jau aizmuku
·i proj
·m, un tikai s
·tmal
·, starp salnas kostiem kartupe
·u stubl
·jiem uz mutes kritis, gu
· v
·cie
·u kareivis, laikam Lindes durk
·a durts.
Es norauju gran
·tas, ar kur
·m nok
·rta tam visa josta, pulcinu kop
· vadu un eju ar to t
·l
·k, uz vi
·u pusi, kur
· pazudis ienaidnieks un pazudu
·i ar
· m
·su steidz
·g
·kie, Lindes rauti.
Vairs nav te m
·ji
·u, vairs nezib ra
·etes un melna atkal
·
·ietas zeme, tum
·iem m
·ko
·iem kl
·jies debesjums; nek
· vairs l
·g
· nevar redz
·t acu priek
·
·, un tad m
·s viens p
·c otra kr
·tam, kl
·pam ce
·
· gad
·jies gr
·vis, labi dzi
·i rakts.
«Pal
·n
·m, m
·l
·
·i, cit
·di nolauz
·siet kaklus!» turpat blakus noteic Konr
·da balss. «Te vecie krievu laiku rakumi.»
Tad priek
·
·, kur var nojaust prie
·u pudurus, s
·k atkal zibsn
·t
·
·viengunti
·as, no jauna s
·cis klab
·t v
·cu lo
·mets, pa kreisi atsaucas tam cits.
M
·s atbildam ar retu uguni. Tad atn
·k pav
·le mest zemes virs
· kr
·
·sargam, kas jau pasp
·jis apaugt ar z
·li; spie
·amies kl
·tu pusgruvu
·iem traversiem un, ac
·m ieurbdamies tums
·, mekl
·jam, kur te beidzas debesis un s
·kas zeme, jo visas kont
·ras jauc meln
· rudens nakts.
N
·k rotas komandiera jauna pav
·le mest veltai
·aud
·
·anai mieru , un apklusis ir, nevirz
·s vairs t
·l
·k ar
· bru
·uvilciens.
Mums pav
·l
·ts
·
·irot p
·c rot
·m
·audis, kuri skr
·jien
· un tums
· nokl
·du
·i nost no sav
·jiem, un izr
·d
·s, ka ar
· starp mums t
·di.
«Ko? Vai tad te nav C
·su pulka ceturt
·?» tums
· nobr
·n
·s jauna z
·na balss, un r
·kdama t
· paz
·d tumsas melnum
·.
Nemitas, it k
· stipr
·ka top v
·cu lo
·met
·ju
·aud
·
·ana, un pa kreisi, kur mana aizstiepjamies purva klaju un spr
·g
· visa debesmala, vi
·as spr
·g
·
·ana it k
· tuv
·k n
·k.
Tie
·
·m, t
· virz
·s tuv
·k, v
·ci laikam grib ap
·emt no s
·niem, un ar
· tie
·i pretim s
·k nikn
·k
·aut.
T
·tad pretuzbrukums. Bet klus
· bru
·uvilciens, k
·ds zina mums st
·st
·t: tam neesot vairs mun
·cijas. Un ar
· mums jau tepat tuk
·as patronsomas par daudz ir ticis steig
·
·auts.

XXXV
V
·cu guns pavad
·ta, aiziet nakts. Purvs dva
·o aukstu miglu, klaji k
·p no vi
·as, un pel
·ks ataust rudens dienas r
·ts.
Ar saules l
·ktu ve
·as t
·l
·k m
·su pretuzbrukums.
S
·k str
·d
·t v
·cu lielgabali: gaiss vaid un dun, birst
·rapne
·krusa, m
·nspr
·dzieni
·rda zemi, un, vi
·ai smagi iestenoties, j
·k ap mums d
·mu stabi, melnas d
·
·as, un pel
·kdzeltena l
·st atpaka
· no gaisa vi
·
· sviest
· reto k
·pu smilts.
Sen paliku
·i aiz mums ierakumi, kuros pavad
·ta nakts. Visapk
·rt ple
·as staigni purvi, melno
·denspe
·
·es, un kaujas lauks viet
·m noaudzis s
·kiem prie
·u kr
·miem.
Tikt
·r
· no
·
·m d
·kst
·m, kur vis
· augum
· iet ne
·auj v
·cu lo
·met
·ji, bet nogulties liedz aukstais purva
·dens; tikt kl
·tu k
·p
·m, kuras zib dzeltenpel
·kas aiz purva
·dens l
·
·iem, vec
·m gran
·tbedr
·m, kas pieliju
·as izskat
·s k
· mazi ezeri!
Tak no
·o k
·pu augstumiem uz mums l
·st n
·v
·jo
·a uguns, spie
· saplakt d
·
·
·s, purva r
·v
·, ne
·auj t
·l
·k iet.
Jau tagad v
·cu
·autas lodes n
·k mums s
·nos, un nava zin
·ms, vai neap
·em m
·s jau no lab
·s un kreis
·s. .
Bez apst
·jas r
·c v
·cu lielgabalu mutes, to gran
·tas ar d
·
·u lauku, un m
·s v
·l neesam no vi
·a izk
·uvu
·i
·r
·.
Ar d
·
·
·m no
·
·iestas mums rokas, aplipu
·as
·aute
·laides, no
·epu
·i pleci, vaigs viss vienam un otram k
·uvis melns k
· kv
·pi, un Konr
·ds man iet l
·dzi, viss noziedies k
· purva velns.
Uz
·tru roku m
·s l
·kojam ierakties ar rok
·m un ar
· ar durk
·iem pl
·
·am m
·ksto zemi; tak dr
·z zem vi
·as ies
·k guldz
·t r
·vains
·dens viss kaujas lauka purvs ir pies
·cies ar aukstu velgu.
«Te jau nav j
·gas rakties zem
·,» nosird
·s Konr
·ds, rausdams ar plaukstu sev no sejas d
·
·as. «Mocies, k
· gribi, Izn
·ks nevis tran
·eja, bet d
·
·u vanna! Gatavie
·emeri, lai velns tos ...»
Vi
·
· apklust pusv
·rd
·, jo gaiss mums iestenas tie
·i virs galv
·m.
Dzird m
·nas smago elso
·anu, un no
·k
·, novaid purvs, visapk
·rt sviezdams melnu dub
·u
·altis, un Linde l
·d
·damies satver d
·
·
·m novaz
·to kreiso plecu, kas metas sarkans, par sp
·ti visam pielipu
·
·s zemes melnumam.
Konr
·ds tam metas kl
·tu, kaut k
· apsien m
·nas skrambas pl
·sto br
·ci, un gr
·
·odamies, b
·ls un reiz
· niknu seju pa purvu aiziet proj
·m Linde, kas sol
·jies bij nesaudz
·t neviena un viens pats bija krietna posma v
·rts.
Aizmugur
· mums beidzot nod
·rd bru
·vilciena lielgabali, tak divk
·rt nask
·ki s
·k str
·d
·t v
·cu baterijas,
·audamas tagad p
·ri m
·su izkais
·t
·m rot
·m. Un v
·cu gran
·tgaudo
·an
· apklust m
·su bru
·vilciena balss.
Jau diena iet uz vakarpusi m
·s v
·l purv
·. Gran
·tas un m
·nas drag
· m
·s, at
·
·
·kdamas pa labi un pa kreisi, priek
·
· mums lo
·meti.
T
·pat vien d
·
·
·s s
·d
·dami, cits gu
·us un cits v
·l uz ce
·a nometies, m
·s gaid
·m vakaru.
Tas atn
·k l
·dz ar kl
·tu nest
·m vakari
·
·m, un p
·c zupas, kura gan braucot palikusi auksta, s
·k dal
·t ra
·etes un rokas gran
·tas, jo
·tri lai
·as lejup tum
·a kr
·sla un tuvc
·
·ai
·
·iet izdev
·ga oktobra nakts.
M
·s sadal
·m vi
·as ar lielu skubu, dodami t
·s tikai vec
·kajiem kareivjiem, kas biju
·i jau kauj
·s, un ar
· jaunajiem, ja tiem ir krietni garas rokas. Tak visvair
·k to ir Konr
·dam.
«Ar «
·iekuru» pavisam cita str
·d
·
·ana,» vi
·
· priec
·gi saka. «Cit
·di man te j
·paliek bez
·eptes. Uz durk
·iem neejam, bet
·au
·ana man nepaveicas.»
Salts, reiz
· draudu pasl
·ptas uguns pilns
·
·iet gran
·t
·aulu sk
·riens m
·su plaukst
·m. Un pilni auksta naida, n
·v
·t k
·ra niknuma m
·s sl
·pjam vi
·as m
·te
·u kabat
·s un gaid
·m tumsu.
Vi
·as apsegts un pasarg
·ts no v
·cu lo
·met
·ju vad
·t
·ju as
·m ac
·m, s
·ks pl
·st uz v
·cu k
·pu pusi m
·su rotu uzbrukums.

·ur tur mums v
·ci l
·ko aizk
·
·t priek
·
· lav
·s kl
·t, sl
·pdam
·s aiz prie
·u ceriem, vi
·u patru
·as.
Jau dzi
·a kr
·sla, ies
·k satumst nakts.
Dr
·z m
·s s
·ksim pazag
·us l
·st uz priek
·u bisi vien
·, gran
·tu otr
· rok
·, zagsimies tuv
·k kl
·tu pazemajiem k
·pu loka augstumiem, lai tad tos ie
·emtu ar joni.
Tie nava vairs t
·lu. Da
·us simts so
·us, ne vair
·k.
Ja sokas labi strauji m
·s b
·sim viens divi tur!
«Atiet! Atk
·pties! Kreisaj
· sp
·rn
· m
·s dzi
·i ap
·em v
·ci pa kreisi m
·s
·jie iet atpaka
·.»
L
·ni atvelkas mums pirksti no gran
·t
·m, sa
·
·audzas d
·r
·s, sirdis jau
· nelaimi.
M
·s l
·ni s
·kam atk
·pties caur gran
·tbedr
·m piekais
·to purvu. Un smagas b
·das, tr
·du dva
·a iet mums l
·dzi, bet gran
·tuguns atsp
·dum
·, v
·cu ra
·etgaism
· purva r
·va izskat
·s k
· melnsarkanas asinis.
Pa labi un pa kreisi v
·l mana kaujas duno
·u. T
· liekas savelkamies ap mums lok
·. Kl
·st v
·stis da
·
·das, un k
·ds r
·dzinieks, nezin
·dams vairs, kur palikusi vi
·a rota, tom
·r zina st
·st
·t, ka div
·s viet
·s esot pu
·u rauta m
·su fronte, v
·cu bru
·ma
·
·nas aizk
·uvu
·as mums aizmugur
· un uz tiltiem tagad esot jau nogriezts ce
·
·.
Vi
·
· v
·l ko vair
·k st
·st
·tu, tak Aizsilnieks tam skarbi uzbr
·c klus
·t, Konr
·ds
·
·
·kdams atv
·
· laidi un st
·st
·t
·js bez v
·rda paz
·d vakartums
·.
Aiz mums un s
·nos mana jucekl
·gu
·au
·anu. P
·r galv
·m aizdr
·
·as uz R
·gas pusi v
·cu aeropl
·ni, un vi
·iem l
·dzi l
·ko aizk
·
·t gran
·tas, kas n
·k no mugurpuses p
·ri m
·su galv
·m.
Pa ce
·u trak
· steig
· br
·
· pret
· j
·tnieks, ar p
·l
·m valda zirgu un aizsmaku
·
· bals
· prasa, kur esot m
·su bataljona komandieris.
«Nakt
· vi
·
· krita,» m
·s bar
· atbildam, bet j
·tnieks nepaciet
·gi un
·gni m
·j:
«Ne j
·su kur ir C
·su pulka bataljona komandieris?»
Ak, j
·, vi
·
· netauj
· p
·c m
·su kaptei
·a, un tad m
·s dzirdam atkal:
«Noticis p
·rpratums! Visiem iet atpaka
· uz saviem ierakumiem! Nav nekas nopietns velti sac
·lusies jezga , un katrai rotai j
·atgrie
·as vi
·as viet
·!»
Tum
·a un auksta jau nolaidusies nakts, un debesis ir bez jel vienas zvaigzn
·tes.
Tik pel
·kmelni m
·ko
·i un mikli salta migla, un divk
·rt liekas meln
·ks
·dens palt
·m piepl
·du
·ais d
·
·u purvs.
M
·s s
·kam griezties atpaka
·, pa
·i vairs nezin
·dami, kur
·sti bija m
·su ierakumi. Un, vi
·us mekl
·jot, m
·s kl
·pam d
·kst
·s, no jauna apl
·p d
·
·
·m rokas mums un ce
·u gali, un virzienu var man
·t tik p
·c v
·cu lo
·met
·ju balss.
Tad beidzot m
·s esam turpat, kur p
·cpusdien
· bij
·m. Blen
· baisi ap mums prie
·u kr
·mi, k
·p migla jau, un k
·p
·s, kas ir pret
·, tark
·
· lo
·met
·ja balss.
Ar atgrie
·an
·s pav
·li no mums gan g
·jis proj
·m izmisums, bet viet
· st
·jies gurums, jo
·
· jau otra negul
·ta nakts.
M
·s k
·kodami snau
·am. Ausis gan v
·l va
·
·, tak acis daudziem l
·p cieti, svinsmagi
·
·ietas paliku
·i plaksti
·i, un miegainas liekas k
·uvu
·as pat rokas gran
·tas, kas gl
·n, mums sl
·ptas kabatkrok
·s.
«Atk
·pties! Atpaka
· uz R
·gu! Visa fronte k
·pjas atpaka
·! Te vairs nevar ilg
·k tur
·ties!»
M
·s atkal sagr
·bj izmisuma niknums.
«Lai velns un visa elle!» Konr
·ds izlam
·jas. «Nu gan ir sav
·r
·tas lielas ziepes, vair
·k it nekas!»
Tie
·
·m, kaut kas
·ovakar pazaud
·jis galvu!
Tie
·i patlaban v
·ci tak ir mums pretim pavisam r
·mi un tie
·i tagad mums j
·iet atpaka
·!
M
·s, v
·st
·dami d
·res, izejam pa otram l
·gam no
·
· purva. Pa tre
·am l
·gam varb
·t n
·ksies atkal vi
·
· v
·l
·onakt l
·st?
Mums s
·nos mana baisu klusumu.
Par kaujas troksni
·aun
·ks izliekas
·is klusums, un melna ap mums nolaidusies nakts.
M
·s ejam klus
·dami m
·c plecus gurums, smagas k
·jas, un sird
·s deg mums s
·pju smeldze, m
·c dv
·seles mums b
·du nakts.
Sarkanmelnas virs galv
·m debesis. Melni dub
·i urdz mums zem k
·j
·m. Un migla, tumsa visapk
·rt.

·
·iet, m
·s ejam pa milzu kapu. Viss miris, it nek
· vairs nava, un, p
·ri latvju tautas zemei pacelts, sl
·d lejup vi
·as z
·rka v
·ks

XXXVI
Ap mums s
·k melnot priek
·pils
·tu nami, kaut kur pa labi dzird jucekl
·gu
·au
·anu. Un tad arvien bie
·
·k s
·k pagad
·ties ce
·
· nokl
·du
·u karot
·ju grupas, un katrs st
·sta savu, bet nevar no
·iem saraust
·tiem v
·st
·jumiem izprast, cik t
·lu tie
·
·m k
·uvis ienaidnieks.
Cits apgalvo, ka v
·cie
·i jau tiku
·i l
·dz tiltiem. Cits gatavs apzv
·r
·t, ka tie jau p
·ri, R
·g
· iek
·
·, un mums gal
·gi nogriezts ce
·
·. Un citi, vec
·kie un biju
·ie jau kauj
·s, klusucie
·, labpr
·t i negrib run
·t un beidzot nosaka, ka laikam nemaz neesot tik traki bijis.
K
·ds pusv
·cietis tikai sav
·r
·jis putru. K
·ds vi
·am tic
·jis un par pusvelti izc
·lusies visa
·it
·
·
·ura, kur
· pats velns nevarot saprast, kur palikusi t
· vai cita rota un k
·ds b
·s visam gals.
R
·kdami, kurn
·dami, sird
·s sl
·pu
·i izmisu
·u niknumu, m
·s ejam; pel
·kmelni p
·r mums padebe
·i, mazliet lietaina, tum
·a rudens nakts.
Gaiss metas v
·l mikl
·ks, auss mana
·dens
·alk
·anu. Un tad m
·s esam Daugavmal
·, ejam kl
·tu tiltiem, kuru sarg
·
·anai nost
·ju
·ies glu
·i jaunu kareivju pulci
·i. Un tilts s
·k dimd
·t zem k
·j
·m, glu
·i melna lej
· pludo Daugava un sirdi man s
·k nom
·kt vecas s
·pes.
Pirms divi gadiem es jau tiku g
·jis g
·jumu, kas tagad
·jam
·oti rada.
N
·k nopaka
·us m
·su rind
·m tas pats senais ienaidnieks.
K
· pielijusi vel
·na, kas smaga bezgala un dva
·o tr
·du smaku, jau gatava p
·r m
·su zemi atkal satumst v
·cu nakts.
Tilts beidz dun
·t, nagl
·m kalt
·s m
·su z
·bakzoles atkal guni
·
·i
·, ejot pa ielas bru
·i. Un tad pa labi, pa kreisi mana bulv
·rliepu kailumu.
Vai tie
·
·m j
·atst
·j b
·s R
·ga j
·min necik sen ar triumfu
·urp ietais Juglas tilts?
Neviens neko nezina, klus
· rotas komandieris, un tad p
·k
·
·i ir apst
·ju
·
·s rindas, kas mums priek
·
·, un mazliet gai
·
·ka top sirds.
J
·, tie
·
·m, m
·su g
·jiens t
·l
·k nevirz
·s.
M
·s liecamies pa kreisi, iek
·
· Stabu iel
·, un tad pagausi, k
·
·
·v
·damies veras milzu nama v
·rti, uz
·em m
·su rindas.
M
·s liekamies uz gr
·das, va
·
· nejozdami it nek
·, un k
·j
·s visiem paliek z
·baki, pie kuriem pielipu
·as Aizdaugavas purvu d
·
·as. Un telpas tums
·b
· s
·k
·tri pild
·ties ar r
·vas smaku, sviedru dva
·u, un smagu miglu garo m
·su noliju
·ie, dub
·iem trieptie m
·te
·i.
Viens otrs t
·li
· ies
·k kr
·kt, cits dr
·mi klus
·, valodpavedienu negrib risin
·t neviens.
Caur logiem n
·k no ielas puses gurda daudzu so
·u dimdo
·a, aizklab steig
· triekta zirga l
·k
·i, un, smagi d
·rd
·dami, aizbrauc gar
·m vezumi.
T
·tad lieta v
·l tom
·r nava glu
·i skaidra,
·
·iet, evaku
·cija ir piln
· sp
·k
·, un ko mums nes
·s r
·ts?

XXXVII
Pats nejauzdams, es esmu piemidzis. Un tr
·kstos k
·j
·s, kad man s
·cis aptr
·kt elpas.
Liekas,
·
·audz manu kaklu drukns un nikns v
·cu karav
·rs, man s
·ku
·i jau sp
·ki gaist, es izmisis v
·l gr
·bju kabat
· p
·c na
·a, tad dzirdu balsis, durvju klaudzo
·u un lecu k
·j
·s m
·tn
· jau k
·uvis mazliet gai
·s.
Iek
·
· ien
·cis m
·su rotnieks. Es eju tam kl
·t un dzirdu zi
·u, ka v
·ci atk
·uvu
·i gan l
·dz Daugavai, bet p
·ri tai v
·l vi
·i nav tiku
·i un ka turp t
·li
· steigsies m
·su pulks.
J
·, dzird
·t var jau t
·lu
·aute
·sprakst
·
·anu, jo v
·din
·mais lodzi
·
· kaut kur ir va
·
·, un, it k
· modin
·dama m
·s, at
·alc p
·ri jumtiem lo
·met
·ja balss.
Aizsilnieks sace
· k
·j
·s rotu, kapr
·
·i, ser
·anti v
·c kop
· savus vadus. Un atkal mums zem k
·j
·m lido dzirkstis, ko
·
·i
· no ielu bru
·a smagie z
·baki.
Jo tuv
·k ejam Daugavai, jo ska
·
·ka top
·
·vienspr
·g
·
·ana. Aizk
·
·stot l
·dz p
·d
·jai vecpils
·tas namu rindai, dzird visur apk
·rt klukstam lodes,
·
·ind logu stikli, dzird lo
·u urbt
·s izk
·rtnes, grab
·dami birst lejup sienu apmetumu ka
·
·i.
K
·ds l
·d
·damies satver elkoni, kaut kur tam blakus mana ievaidamies, un m
·s
·igli saejam namu durv
·s.
·
·kst, klaudz zem k
·j
·m k
·pes, skrienot arvien augst
·k, un
·igl
·kie jau pieplaku
·i kl
·t pie logiem da
·os nav vairs stiklu, citiem tie tagad ies
·k birt uz ielas , un m
·su
·aute
·stobri caur r
·
·u tuk
·umiem lien pret
· Tor
·kalna krastam,
Visa t
· mala v
·l tinusies tum
·
· kr
·sl
·. Virs
·de
·iem j
·t k
·pam palsu miglu, un pretinieks nekur nav redzams, kaut ielas akme
·os klak
· lodes, no vi
·u
·alt
·m d
·rd un grab sk
·rda jumts tie
·i virs m
·su galv
·m.
Lameks ar Cinti
·u plaku
·i katrs pie sava loga, un mazais
·auj ar traku skubu.
Es lieku vi
·am rimties, jo nav tak j
·gas velti
·
·iest mun
·ciju.
Vi
·
· c
·rtas apk
·rt, gatavs l
·d
·ties, redz mani, sakniebj l
·pas, un r
·ta ausmas pel
·kum
· redzams, cik b
·la palikusi kara z
·nam seja.
Es grie
·os proj
·m, k
·pju lej
·. Ar
· apak
·st
·v
· apst
·ju
·i visus logus m
·su rotas kareivji, bet visiem nava pie tiem vietas, un m
·s ar Konr
·du un v
·l da
·iem izejam
·r
·, st
·jamies uz ielas. Un diez kur rauti dzel
·u stie
·i s
·k bru
·i jaukt. Pats Aizsilnieks starp tiem, kas tagad liel
· steig
· cen
·as izlauzt bru
·a akme
·us.
Zem vi
·iem a
·i r
·d
·s padzeltena smilts, un stie
·u viet
· ies
·k str
·d
·t l
·pstas, un spindz, klak
· ap mums v
·cu lodes, un pretmal
· uz nama k
·pn
·m s
·d rok
· sa
·auts kareivis.
Sev blakus licis bisi un marles gabalu satur
·dams zobiem, vi
·
· r
·kdams piemin v
·cie
·us un velnu un l
·ko apsiet ievainoto rokas dilbu, kas sarkans viss no asin
·m.
L
·ni aust b
·lpel
·ka diena. K
·p upes migla, p
·ri Daugavai n
·k lo
·met
·ju klaudzo
·a,
·alc no t
·s visa vecpils
·ta. Un cauri riko
·etu kauk
·anai var man
·t ierejamies m
·su lo
·metu pie dzel
·u tilta, jo ska
·
·ki par v
·cu ma
·
·nu un strauj
·k tark
· vi
·a skarb
· balss.
Tad izt
·l
·m dzird smagu
·k
·
·jienu, s
·k elsot gaiss un pa to tuv
·k n
·k k
·ds neredzams un
·
·
·kdams. Nodun iela, tr
·c blakus nams, un tam no skurste
·a, ko
·
·ris gran
·tgr
·viens, j
·k
·ie
·e
·i, birst logos paliku
·ie stikli, un zeme dreb ap mums.
No nama, kas l
·dz
·im izlik
·s izmiris, skrien
·r
· veca sieviete ar mazu, miegainu v
·l meiteni pie rokas b
·rnam pie kr
·t
·m piespiests pl
·
·a l
·c
·tis, ve
·ai uz rokas mesta sega. Abas t
·s steig
·us metas p
·ri ielai, bet jau atkal s
·k g
·rdzu
·ot un
·vot gaisi.
«Tanti
·,
·
·
·c nu fiks
·k prom!» Konr
·ds mudina, un vi
·a uzsauciens liek vecen
·tei
·igl
·k skriet t
· paz
·d l
·dz ar meiteni aiz
·
·
·rsielas st
·ra.
Pa labi Daugavmal
·, kur mana tirgus b
·das, j
·k ugunsstabs, p
·c t
· d
·mi un akme
·i, un d
·
·gali skrien pa gaisu, birst lok
· atpaka
· ap vietu, kur nupat
·
·v
·s aug
·up liesmu
·alts.
«Tie velni laikam atvedu
·i savas baterijas tepat Ark
·dij
·!» sauc Skrinda un nosp
·audamies mekl
· jaunu patrontvertni.
Nikn
·k mums ies
·k str
·d
·t bises. M
·r
·is to lod
·m P
·rdaugavas namu logi, kur veselie v
·l vi
·u stikli nu atmirdz nikni iedzelten
·s l
·kta ugun
·s.
Ar lielu skubu stangas steidzas br
·vot ierakumiem vietu, no l
·pst
·m smiltis j
·k, un bru
·akme
·i
·tri kraujas valn
·, pret kuru jau ir atsitu
·
·s p
·ris lodes.
«
·emiet vi
·u tiltgalu zem uguns, tikl
·dz tur ko mana,» saka rotas komandieris, nemanot pien
·cis mums kl
·tu.
Un piemetina v
·l, ka nupat atdr
·zu
·i mums talk
· igau
·u bru
·otie vilcieni, laikam s
·k
·ot t
·da
·
·aut.
Tie
·
·m stacijas pus
· no
·k
· lielgabals, tad otrs, un gran
·tgaudojiens, t
·m aizkaucot uz Tor
·kalna pusi, skan aus
·s, izlikdamies rada tramvajgaudo
·anai r
·ta agrum
·.
Rotnieks aiziet pa kreisi skat
·ties, ko dara tre
·ais vads. Es eju atkal nama aug
·
· pret
· n
·k dundadznieks, kas pasp
·jis jau izo
·
·
·t m
·ju no apak
·as l
·dz jumtam, un saka, ka t
· liekoties glu
·i tuk
·a, tikai pagrab
· s
·tnieks ar sievu, pasl
·pu
·ies starp petrolejas muc
·m, un m
·jas saimnieks, p
·c to st
·st
·juma, esot tirgot
·js
·
·ds.
Tas b
·s tiesa, jo apak
·st
·v
·, kur ir iemetu
·ies bis
·m rok
·s pieci m
·su rotas kareivji, redz izm
·t
·tas kantorgr
·matas, fakt
·ru
·
·k
·
·us, un latgalietis And
·
·ns pasp
·jis jau barik
·d
·t savu logu ar br
·nu, biezu gr
·matu, kurai uz v
·ka v
·l saskat
·ms uzraksts: «Hauptbuch».
P
·r gr
·matu tak liek p
·ri savu
·auteni,
·auj,
·igli atrauj va
·
· aizsl
·gu, gr
·
· vi
·u atkal cieti un piepe
·i t
· savdab
·gais vairogs g
·
·as ies
·nis, And
·
·nam br
·n
· ple
·as mute, bet gr
·matai, kas nokritusi zem
·, ir vien
· v
·k
· redzams riko
·eta lodes izsists robs.
«Ka j
· valns!» And
·
·ns nobr
·n
·s, l
·kodams likt gr
·matu logam atkal priek
·
·. «A es d
·moju, ka jei c
·
·i stipra!»
Vi
·
·
·em no kakta, kur apg
·zies kantorgalds, veselu kl
·pi gr
·matu, taisa no vi
·
·m log
· jaunu aizsargvalni, tad iz
·
·auc degunu, ce
· barik
·dei atkal p
·ri bises galu.
Aug
·st
·v
·, kur
·auj Lameks un vi
·am blakus Cinti
·
·, kara z
·ns, jau piekais
·ta patron
·aul
·m visa gr
·da, bet Cinti
·
· gatavs dievoties, ka
·ie gan ne
·aujot par velti un tie
·i m
·j
·, kas aiz Daugavas no dzelzs tilta pa labi, esot ievilkts v
·cu lo
·mets, man
·ti ar
· da
·i bru
·cepuru dibeni.
«Es nupat vienai ie
·
·vu, laikam
·
·ra.» Un atkal vaid un smagi elsot ies
·k loga priek
·
· gaiss no gran
·t
·
·
·kas.
Var just, ka vi
·a krit
·s jau pavisam tuvu, un tad
·
·iet kop
· sag
·
·amies visa m
·ja, dreb gr
·da,
·odz
·s sijas. Ap mani grab
·damas paj
·k
·ie
·e
·drupas, karsts sitiens plec
· liek man streipu
·ot, un
·etrr
·pus es nokritu, gaisa vi
·
·a sviests, uz gr
·das, kas balta k
·
·st no griestu apmetuma putek
·iem.
Telpa visa piepl
·dusi balt
·m d
·mak
·m, un, vi
·u l
·
·iem atsl
·bstot, var redz
·t k
· caur palsu miglu tai viet
· Daugavu, kur nupat v
·l bija zilza
·gana tapetsiena.
Divreiz plat
·ks nu k
·uvis logs: tam blakus pa kreisi iegruvusi da
·a sienas, un Lameks apmulsis s
·d logam otr
· pus
·, asi
·o tam kreis
· auss un vaigs.
Cinti
·
·, kas nupat st
·v
·ja, nometies uz ce
·a, atkritis atpaka
· un plati metis rokas, bet sejas tam pavisam nav tik sarkanzila maska, kas asinspe
·
·
· peld.
Maz
· kreis
· plauksta z
·nam sa
·
·augta d
·r
·,
·tri metas b
·li pel
·ka, bet lab
· v
·l tiecas satur
·t bisi, ar kuru kop
· tas pakritis.
Telp
· pl
·st iek
·
· dzestrais rudens r
·ta gaiss. Jau izkl
·du
·i putek
·l
·
·i. No Daugavas mana n
·kam vi
·
·u
·alo
·anu,
·dens dva
·as spirgtumu. Deg saules staros dzeltenzeltaini aiz upes veselie namu logi, un asi un skarbi klaudz vi
·
· mal
· v
·cu lo
·meti, pat
·lu
·k
·o lielgabali, un, asinspe
·
·
· kritis, pa pusei ka
·
·iem,
·ie
·e
·drumsl
·m apbiris, gu
· visas rotas lutin
·tais kara z
·ns.
Lameks gr
·
· niknu l
·stu, s
·nis aizgriezies,
·
·auc ilgi degunu un, atpaka
· pagriezies, liek plato kal
·jdelnu sev pie asi
·ain
·s sejas,
·gni noteikdams:
«S
·tani, velna kalpi gatavie! Nek
· vairs l
·g
· nevar redz
·t b
·s iz
·
·z
·ju
·i v
·l acis!»
Tak acis vi
·am abas veselas, tik pilnas valga mirdz
·juma, un, izslauc
·jis t
·s ar roku, kurai redz pielipu
·u v
·l Aizdaugavas purvu d
·
·u melnumu, vi
·
· piemirst asi
·aino vaigu, smagi noliecies pie loga, kas tagad k
·uvis divreiz plats s
·k
·aut no jauna.
Es k
·pju atkal lej
·, un ielas gal
·, kur v
·l nesen g
·ja akme
·bru
·is, tiekdamies uz Daugavmalu, jau radusies tran
·eja.
No smilt
·m vi
·a mikla v
·l un iedzeltena visa, un priek
·
· tai ir par kr
·
·sargu akme
·valnis, aiz vi
·a gr
·v
· sak
·upu
·i pieci st
·vi, un valnim p
·ri pagrieztas uz Daugavas pusi piecas
·autenes.
T
·s klaudz
·alc mundras
·aud
·
·anas atbalss vecpils
·tas iel
·s. Uz tilta pusi mana m
·su lo
·met
·ju spraksto
·u, un gais
· pl
·st
·rapnelis d
·rd jumti, it k
· k
·ds virs
· b
·rtu dzelzs zir
·us.
Tik debesis ir r
·mi zilas, tek Daugava ar vieglu vi
·
·u zaigu un mier
·gi mirdz visam p
·ri rudens saules vaigs.

XXXVIII
«Man gribas
·st,» Konr
·ds saka.
Tie
·i to pa
·u grib
·ju teikt ar
· es.

·
· ir jau otra diena, kam
·r neesam
·du
·i. Mut
· j
·t siekalas, ko kakls nesp
·j nor
·t, un pakr
·t
· tuk
·ums, kas, piece
·oties st
·vus, mazliet s
·p.
Ar citu piekri
·anu un virsleitnanta zi
·u m
·s abi ejam pasirot pa pils
·tu, l
·kot ko dab
·t
·st sev un tiem citiem, kuri palika Daugavmalas namos zem gran
·tguns.
Iel
·s nav dz
·v
·bas, neredz neviena, bet gais
· svelpj, vaid, kr
·c un gaudo, r
·b un san. Aug
·st
·vu sien
·s klakst atsizdam
·s lodes; d
·rd jumtu sk
·rds, ko kap
·
·rapne
·krusa. Kaut kas net
·l g
·
·as,
·alkdams br
·k un ielas vi
·
· gal
· aug uz bru
·a
·ie
·e
·u un ka
·
·u l
·
·
·as kaudze.
Akli blen
· nami tuk
·iem logu caurumiem, un stiklu drupas skan
·damas l
·st zem k
·j
·m. Un tur tai m
·jai vairs nava pat loga starpsienas, ko izg
·zusi no Tor
·kalna tie
·i
·urpu
·auta v
·cu gran
·ta, nog
·zdama uz
·ie
·e
·drumsl
·m apbiru
·
· bru
·a ar
· skatlog
· izst
·d
·tos audumu ritumus.
«B
·tu nu lab
·k maiz
·te!» Konr
·ds
·dz
·gi teic gar
·mejot un pasper ritumu ar z
·bakpurnu s
·nis. «
·it
· manta tagad der tikai tik daudz k
· pastiept nupat rakt
· tran
·ej
· zem k
·j
·m, lai puik
·m nepiemestos iesnas.»
M
·s izstaig
·jam visas ielas l
·dz pat Bir
·as namam, tak nekas
·dams nava saskat
·ms.
Ja b
·s ar' bijis, tad to laikam piekopu
·as citas rokas, jo kaimi
·pulka kareivim, kas n
·k mums pret
·, ar
·okol
·di nosmul
·ta mute, kustas pieb
·ztie vaigi un aizdom
·gi kuplos kabatas.
M
·s pras
·m, kur
·is
·
·mis.
Vi
·
· neatbild, nobola acis, m
·j ar roku prom uz to pusi, no kurienes m
·s atn
·ku
·i, un paz
·d, iesteigdamies iek
·
· s
·nieli
·as caurum
·.
«Te gan laikam nekas negad
·sies,» dundadznieks nosp
·aujas. «Aiziesim vi
·pus bulv
·riem. Varb
·t, ka tur kas atrodams. Vai ta' nu R
·g
· vairs bodu neb
·s, vai?»
Tiekot pie Pulvertor
·a, var saskat
·t, k
· vi
·pus Bastejkalna pl
·st
·rapne
·i.
«Fri
·i puc
· pa
·t
·ba m
·ju,» saku es, «iesim vair
·k pa labi.» Un mums zem k
·j
·m kan
·ltilts, tad pa kreisi jau paliku
·as kail
·s bulv
·rliepas.

·rapne
·u m
·kon
·
·i ar
· virs stacijas. K
·ds kareivis, kas n
·k pret
·, ar
· st
·sta, ka
·or
·t atdr
·zu
·ies R
·g
· igau
·u bru
·otie vilcieni mums pal
·g
·, un Konr
·ds paliek priec
·g
·ks.
«Tad jau ies feini!» vi
·
· nor
·cas. «Igau
·i velna puikas, Art
·r, pats redz
·ji, k
·ds tiem pie C
·s
·m bija nags!»
Es neatbildu, v
·rodams augstskolas nama fas
·di, kuram m
·s ejam gar
·m.
Ar
· te nava da
·u logu, ar drag
·t
·s apsviedes drumsl
·m nobiris platais trotu
·rs, un siena izskat
·s k
·
·des iz
·
·mota seja.
Pa s
·nu ieli
·u ejam uz V
·rma
·d
·rza pusi, un aiz st
·ra mums gad
·s ce
·
· paveca sievi
·a ar tuk
·u kurv
·ti uz rokas.
«D
·li
·i, m
·
·ie, kas tik nu b
·s?» t
· ie
·
·ukstas, m
·s ieraudz
·jusi un apst
·dam
·s. «Nekur vairs nava maiz
·tes, nek
· cita! Skrienu, no pa
·a r
·ta. Un P
·rdaugav
· esot ien
·ku
·i v
·cie
·i!» T
· raud un run
·, v
·rodama m
·s pabail
·g
·m un asarain
·m ac
·m.
«B
·s labi, ve
·i
·,» Konr
·ds mierina. «Ar maiz
·ti gan
·vaki m
·s pa
·i ejam to mekl
·t, gribas kost.»
Tak velti visi m
·su mekl
·jumi. Kur izdodas tikt bod
· iek
·
·, tur dzirdama atbilde, ka it nek
· vairs neesot viss vakar,
·or
·t izp
·rdots. Un citur aizbult
·tas p
·rtikas veikali
·u durvis.
«Velns b
·tu vi
·us par
·vis! Kas ta'
·odien par
·ab
·m!» Konr
·ds s
·k l
·d
·ties, dauz
·dams da
·as ar d
·ri, un v
·l citas durvis tas
·gni sper ar k
·ju. «Ej, j
·s tur iek
·
·, taisiet va
·
· savu m
·rka
·b
·du!»
Citur mums atver vilcin
·damies, pasaka atkal, ka nek
· neesot. Un t
·li
· gl
·n
·dami noprasa, vai esot cara nauda.
N
·, t
·das naudas mums gan nav.
Durvis d
·rd
·damas kr
·t cieti t
·l
·k ejam m
·s.
«Jods sazin, kur tiem
·
·diem tik m
·
·
· uzreiz palicis krievu cars?» Konr
·ds br
·nojas izsalcis un nikns. Un t
·das pa
·as bada b
·das redz ac
·s ar
· citiem pa pils
·tas iel
·m kl
·
·
·jo
·iem kareivjiem.

·bolu vezums, ar kuru iebraucis vecs zemnieks, tirgo
·ana vi
·am labi sokas.
«Latvju zald
·tiem par velti,» vi
·
· r
·mi teic, kad apvaic
·jamies par cenu. Un ar
·boliem dr
·z pieb
·ztas m
·te
·u, fren
·u, bik
·u kabatas.
«Nu, tad ardievu, onkul, paldies par
·boliem!» m
·s sak
·m, tais
·damies proj
·m iet.
«Ardievu, d
·li, karojiet labi d
·
·
·gi par to m
·su valsti!»
·bolu dev
·js atsaucas, nepaceldams acu un kr
·m
·damies pa vezumu.
«J
·pamekl
· v
·l sm
·
·is,» pr
·to dundadznieks, «no
·boliem vien mums un ar
· vada puik
·m paliks slikta d
·
·a.»
Tak no sm
·
·a samekl
·
·anas nekas neizn
·k: labpr
·t neveras ar
· tabakveikalu durvis; un vaic
·jienam, vai esot cara nauda, seko otrs, gl
·
·pilns un, liekas, ar
· pilns pussl
·ptu
·irgu: cik t
·lu esot atk
·uvu
·i v
·cie
·i?
Konr
·ds l
·das un sp
·auj, grib g
·zt ar laidi, bet es to saturu aiz rokas, saku, ka laiks mums iet uz Daugavmalu atpaka
·.
Tak m
·s ejam turpu ar l
·kumu, skat
·damies, vai tad tie
·
·m nekur nav dab
·jams kas
·dams ar
· par m
·su naudu, un no pretimn
·c
·ju sej
·m jau pa gabali
·u var tagad saskat
·t, kas vi
·
·m uz sirds.
Latvie
·i nervozi, ar izmisuma mirdz
·jumu ac
·s, un ik pie katra gran
·tspr
·dziena vi
·iem sakniebjas l
·pas.

·
·di v
·l kust
·g
·ki k
· vienm
·r, un deguni tiem, liekas, o
·
·
· gaisu. Un krievu
·aud
·m sej
·s, ac
·s atsp
·d
·jis prieka pilns miers.
Klaus
·damies gran
·tu gaudojienos un lo
·met
·ju troksn
·, kas atn
·k no Daugavas, krievi met krustus, saka: «Spasi, gospo
·i,
·u
·i tvoj
·!» Un var man
·t, ka vi
·i aizl
·dz par saviem P
·rdaugav
· kop
· ar v
·cie
·iem jau san
·ku
·iem tautas br
·
·iem, gaida to lielo acumirkli, kad R
·gas iel
·s atkal zaigos krievu virsnieku zelt
·tie uzple
·i.
V
·ci k
·pj cien
·gi un c
·li k
· vienm
·r. Tikai v
·l augst
·k tiem uzceltas galvas, mugur
·s no pr
·
·u leitnantiem nokop
·ts st
·vums un t
·da pa
·apzi
·a skatos, ka Konr
·ds nenocie
·as, nosp
·aujas un teic:
«Esmu gatavs vai sader
·t,
·ie tipi dom
·, ka Dievs vispirms rad
·jis v
·cieti un pasauli tikai p
·c tam.»
Elizabetes un Skolas ielas st
·r
· n
·k pret
· m
·su kareivis, vezdams sag
·st
·tu v
·cieti, un vien
· acumirkl
· vi
·u apst
·j
·au
·u pulci
·
· redz d
·res, naid
· gail
·jo
·as acis.
«To suni vajag pak
·rt tepat liep
·s, nevis t
·l
·k vest!»
«Sist nost priek
· t
· c
·kas m
·su zemes gaiss ir par t
·ru!»
Kareivis apjucis tur rok
·s
·auteni, un g
·steknim, kas pajauns, augum
· neliels v
·rs, ir sarkana bezna
·ene, no
·
·uku
·as bikses un izbiju
·
·s acis.
«Was suchen sie in unserem Lande?» citi, aukstasin
·g
·ki, l
·ko izpra
·
·
·t. Un rausta plecus, atkal v
·sta d
·res, dzirdot atbildi, ka R
·gas
·turm
·t
·ji ejot pret lieliniekiem, gribot pal
·dz
·t kaimi
·iem krieviem atkal tikt pie
·eizara.
«
·
· m
·su zeme, bijusi un b
·s!»
«Atradu
·ies pasaules gl
·b
·ji! Pie velna vi
·us visus, krievus un v
·cie
·us!» «Turieties, debesu vai elles v
·rd
·, latvju z
·ni, turieties! Ja tagad vi
·us neatsit
·s pagalam m
·su tauta, v
·ciem paliks vi
·as zeme, pagalam latvju valsts.»
«Visiem tagadi
· j
·iet kareivjiem pal
·g
·; j
·iet uz Daugavmalu visiem, kas sp
·j pacelt
·auteni.»
«Tad iesim ar! Es zinu, kur var br
·vpr
·t
·gi pieteikties!»
«Kareivji c
·n
·s jau divas dienas st
·sta, ka neesot visu
·o laiku
·du
·i.»
«Viss jau var b
·t, kar
· tas bie
·i gad
·s.»
«Tak ne jau t
·d
· kar
·, kas tepat pils
·t
·! R
·gai vajaga tos pabarot, kuri, par vi
·u st
·v
·dami, rok Daugavmal
· tran
·ejas!»

XXXIX
Visu dienu p
·r m
·su rot
·m, kuras Daugavmal
·, l
·st gran
·tas un trako
·rapne
·guns. Un
·au
·ana nebeidzas ar
· nakt
·, no r
·ta ies
·k daudz sp
·c
·g
·k Tor
·kalna mal
· klaudz
·t
·autenes m
·s jau
·am, ka tur pien
·ku
·i jauni sp
·ki.
Vai vi
·i nem
·
·in
·s n
·kam
· nakt
· p
·ri tikt? Var b
·t v
·l
·odien l
·kos
·turm
·t tiltus?
Izgriezts dzelzs tilta gals, bet spraugai, kas te radusies, var p
·rmest p
·ri d
·
·us, p
·rnesamus tiltus, ja vi
·u uguns satricin
·s
·aj
· pus
· m
·su karasp
·ku.
Un t
·d
·
·...
Tie
·i t
·d
·
· m
·s rokamies zem
· ar traku skubu. Ielu galos, kas beidzas net
·l no upes, ir bru
·akme
·u barik
·des saceltas. Un jauna tran
·eja s
·k stiepties gar Daugavu.
N
·, dienas laik
· tie
·i pa tiltiem vi
·i gan nep
·rk
·
·s.
Bet kaut kur citur, cit
· viet
·? Aug
·pus vai lejpus R
·gas tiltiem pie Doles salas, pa Daugavas lejtekas sal
·m? Naktis tagad tum
·as bez gala.
Melni
·de
·i, melna zeme melnas debesis.
N
·k salts,
·aute
·sprakstu pilns vakars, un m
·s gaid
·m nakti ar sasprindzin
·tu redzi un dzirdi.
Ar ac
·m m
·s cen
·amies caurskat
·t rude
·nakts melnumu, v
·rot Daugavas tiltus. Un ausis cauri pa
·u un v
·cu
·aud
·
·anai l
·ko v
·rot, kas notiekas pa labi un pa kreisi.
Vai tur k
·d
· ar sal
·m piekais
·t
· viet
· nel
·kos
·onakt celties p
·ri m
·su zemes, m
·su tautas ienaidnieks?
Smagi
·alc Daugava, pret krasta akme
·iem un tiltu balstiem sitas vi
·as vi
·
·u
·
·aksti. Un m
·s
·ad un tad s
·k vilt dzirde.
Mums liekas, ka tur lej
· airi
·
·akst, nevis skalojas
·dens, kuru savi
·
·ojusi vi
·a pa
·a straume un oktobra nakts v
·j
·.
Tas rausta izmisu
·
·s vecpils
·tas veikalu izk
·rtnes, gaudo ap skurste
·iem un drupu kaudz
·m, r
·bina jumtus, kuru sk
·rdi d
·rd. Vaiman
·jo
·u tumsas balsu pilna ir tagad m
·su tie
·
· aizmugure, un m
·s ar ilgo
·anos gaid
·m ritu, t
· ausmu sveikdami k
· m
·
·u ciemi
·u.
Vi
·
· uzaust salts un pel
·ks, pilns drebino
·a dr
·gnuma, kas n
·k no Daugavas, un tiem, kas iel
·s raktos c
·
·as gr
·vjos vai pie iz
·autiem logiem iemigu
·i, t
· nosalu
·as k
·jas, ka j
·s
·k l
·k
·t, j
·m
·
·ina
·igli kust
·ties, lai asin
·s atgrieztos vi
·u siltums.
Tak l
·g
· nevar l
·k
·t atsegtos rakumos, kas v
·l nepilnu metru dzi
·i; no Daugavas otras malas gl
·n, skat
·s
·urpu vecu, kauj
·s nor
·d
·tu karav
·ru acis, nedreb tiem rok
·s
·autenes.
Atkal m
·s
·aud
·mies ar vi
·iem visu priek
·pusdienu. Tad puse
·auj, puse iet pusdienot, jo tepat Vecr
·g
· un aiz t
·s kan
·la nu ier
·kotas vietas, kur var jau dab
·t pa
·st Daugavmalas poz
·ciju karav
·rs.
M
·s apkalpo
·aklas, g
·d
·gas rokas, ar v
·riem smaidiem sa
·em r
·dzinieku sievas, meitenes, kas san
·ku
·as armijai pal
·dz
·t. Un, redzot vi
·u lielo dedz
·bu, redzot bl
·zmojumu, kas vis
·m ac
·s, m
·s nej
·tamies vairs aizmirsti vai lieki.
P
·c gadiem es nu atkal j
·tos labi, manu, k
· saska
·
· ar manu sirdi sitas visas tautas sirds.
Pievakar
· m
·s
·j
· pulka rotas atst
·ja savus rakumus un pussagraut
·s Daugavmalas m
·jas citiem.
M
·s s
·ta prom uz Stopi
·iem, un ir t
·das zi
·as, ka v
·cie
·i tur
·onakt m
·
·in
·
·ot p
·riet Daugavu.
«Skriesim turp, dosim pa purnu!» Konr
·ds nosaka, celdams plec
·
·auteni, un, durk
·u rind
·m rakst
· l
·gojoties, pa ielu iet aiz vada vads.
Uz st
·ra, kur m
·s apst
·jamies citas rotas pagaid
·t, pieskrien mums kl
·tu skolniece pusaudze. Nosarkusi t
·
·igli iespie
· Konr
·dam mazu kast
·ti sauj
· un uz vaic
·jienu bikli saka, burz
·dama savu melno
·imn
·zistes priek
·autu:
«T
· mana kr
·jkas
·te sudrabs vien. J
·s iesiet p
·ri Daugavai vaj
·t v
·cus ... un tad... es dom
·ju... man lik
·s ... ka vi
·
· pus
· jums t
· nauda ...»
«Var
·tu labi noder
·t, vai ne!» Konr
·ds iekr
·t
·imn
·zistei valod
·, vi
·u pa
·u v
·rodams jautr
·m ac
·m.
«J
·...» meitene apj
·k v
·l vair
·k, pakniks
· un paz
·d
·au
·u burzm
·, kas radusies ap mums.
Stopi
·os m
·s gaid
·m v
·cu uzbrukumu divas dienas, bet velta, k
· r
·d
·s, bijusi vi
·u n
·k
·anas v
·sts.
«Laikam
·iem tom
·r bailes,» daudzi nosaka, un da
·i s
·k jau pr
·tot:
«K
· b
·tu, ja m
·s pa
·i l
·kotu tikt atpaka
· Daugavas kreis
· krast
·? Tak nebij jau todien nemaz tik traki! Ja k
·ds paliel
·ks v
·rs tad nev
·r
·tu ziepes, tagad m
·s b
·tu vismaz Tor
·kaln
·, ne
·eit.»
Da
·i no ziepju v
·r
·t
·jiem esot jau atcelti, to viet
·s likti jauni. Un ir v
·l ar
· t
·das v
·stis, ka b
·
·ot armijai jauns virspav
·lnieks.
Kas
·sti, nezin v
·l. Tak da
·i min dienvidnieku pulkvedi Balodi.
Otr
· Stopi
·os nodz
·vot
· dien
· m
·s ejam atpaka
· uz R
·gu. Un, novietoju
·ies Vjazmas kazarm
·s, kas m
·su pulka piedzim
·anas vieta, m
·s dzirdam, ka, tie
·i pa tiltiem ejot, s
·k
·oties P
·rdaugavas atbr
·vo
·anas g
·jiens.
Neatvair
·ma vara velk mani proj
·m, skubina iet v
·rot Daugavmalu, no kuras sadzirdama nemit
·ga
·au
·ana. Un, ce
·oties man k
·j
·s, izejot pa m
·tnes durt
·m, Konr
·ds bez v
·rda n
·k man l
·dzi.
Bez st
·jas pa
·
·m div
·m dien
·m ir biru
·as p
·r vecpils
·tas namiem, vi
·as iel
·m bermontie
·u gran
·tas. V
·l bie
·
·ki redz gran
·tu
·rd
·tas sienas, uz bru
·a sabiru
·as
·rapne
·lo
·u trauktu k
·rni
·u l
·
·
·as, un reti vairs k
·dai m
·jai veseli logi.
To stikli, s
·ri skan
·dami, l
·st zem k
·j
·m, un izk
·rtn
·s, kuras v
·l vec
·s viet
·s, redz lo
·u sistus caurumus.
M
·s aizejam pie dzelzs tilta galiem, kur bru
·a viet
· atv
·ries b
·ldzeltenais smil
·u pel
·kums un nesen rakt
· c
·
·as gr
·v
· sas
·dusi sve
·a rota.
Nekas nav redzams Tor
·kalna pus
·. Tik
·ur tur iedrag
·ti m
·ju jumti, un ar
· tur no daudz
·m namu sien
·m r
·gojas
·urp melni, m
·s
·jo lo
·u izdrag
·ti logu caurumi. Tak no tiem gl
·n
·urp neredzamas bises, lo
·metu stobri gl
·n
·
·i
·
·ad un tad no bru
·akme
·iem l
·k
·jo
·as, s
·kas ugunis
·urp
·autas lodes, no vi
·u atsitieniem
·ad tad s
·ri ieskanas tilta gals. Un jau drag
·tos Daugavmalas namus, kas pa labi, izretim atkal drag
· no P
·rdaugavas
·urpu
·autas gran
·tas.
«Velns zin, kur nost
·d
·tas vi
·u baterijas!» r
·c pavecs siguldie
·u ser
·ants, nos
·dies pie sava vada lo
·met
·ja un vi
·u malu nikniem skatiem v
·rodams.
«B
·s Ark
·dij
·, kur tad citur?» Konr
·ds
·
·v
·jas.
«Nek
·, puis!» atsaucas bakur
·tains kapr
·lis, kam apsiets rokas dilbs ar asi
·ainu marli. «
·or
·t m
·su z
·ni bij uzk
·pu
·i P
·tertorn
· vi
·u malu apskat
·t, lai redz
·tu, kas tur labs redzams, un tad padotu m
·su vai igau
·u lielgabaliem zi
·u. Staip
·ju
·i kaklus uz vis
·m pus
·m, bet nek
· neman
·ju
·i. Tik paman
·ti pa
·i, no Tor
·kalna nikni
·auts. Redz nu, pats tornis
·
·
·b
·ks palicis no fri
·u gran
·t
·m.»
Tie
·
·m, no tran
·ejas var saskat
·t, ka P
·tertor
·a smailais asums mazliet uz s
·niem noliecies un
·ur tur tam ieplos
·ts nos
·b
·ju
·ais jumta sk
·rds.
«Igau
·u bru
·vilciena
·audis ar
· bija ar mums kop
· uzk
·pu
·i turp,» atsaucas jauni
·
· kareivis b
·lu seju un as
·m ac
·m. «Tie ar
· teica: nekas neesot redzams, vajadz
·
·ot
·iem proj
·m braukt.»
«Lai brauc kau
· rat
·!» ser
·ants nikni teic, sp
·audams p
·r plecu, un noliecas pie sava lo
·meta. «Tie jau pa
·i vairs l
·g
· nezinot, ko par savu pal
·dz
·bu pras
·t! Prasot vai pusi Vidzemes!»
«N
·, pusi jau nu ne, bet no Valkas un R
·jienas l
·dz Stren
·iem!» kapr
·lis iejaucas. «Un pav
·lniec
·bu p
·r m
·su pulkiem, t
·pat
·o to v
·l.»
«Lai brauc tad atpaka
· un rat
·!» ser
·ants k
·
·st divk
·rt nikns. «Gan izkarosim vieni pa
·i! Kad tik m
·s kaut k
· tiktu vi
·
· krast
· atpaka
·! Nu kaut vai tik daudz, ka vienam bataljonam izplesties, ar abiem pleciem atbalst
·ties Tor
·kalna puses namos. Lai tad velns paliek par stenderi, ja m
·s
·ausimies m
·s atdz
·t atpaka
·! Un citi bataljoni tad var
·tu lobt mums pa p
·d
·m paka
· un p
·ri.»
Atkal ap mums klakst lodes,
·
·ildamas no bru
·akme
·iem uguns l
·ses. Un tad klust valodas, virsnieks steidz pa tran
·eju un saviem saka, ka t
·li
· n
·k
·ot poz
·ciju l
·kot ministru prezidents.
Siguldie
·i noliecas p
·r kr
·
·segu pie sav
·m bis
·m. M
·s ar Konr
·du apgrie
·amies apk
·rt un redzam pa K
·r
·a ielu
·urpu n
·kam pulci
·u cilv
·ku.
Trijiem virsnieku t
·rpi, tre
·ajam pel
·ki paza
·ganais kareivja m
·telis un br
·num plati pleci.
Vi
·i n
·k kl
·t, nost
·jas aiz tran
·ejas malas, p
·ta Tor
·kalna krastu, un es redzu, ka kareivja m
·tel
· t
·rptajam v
·ram sirm
·ki paliku
·i deni
·i. Kop
· saulain
·s un gai
·
·s j
·lijdienas, kad vi
·
· g
·ja caur m
·su durk
·otaj
·m rind
·m baltsarkan
·m roz
·m rok
·s, smaido
·s un nesaliekts.
Tak saliekti ar
· v
·l tagad nav t
· pleci. Ac
·s, ap kur
·m grumbu
·
·
·pas, redz dr
·mu spo
·umu, skatiem ejot gar vi
·u Daugavmalu, no kuras uz mums l
·
·
· pareta
·aute
·u uguns.
T
· paliek nikn
·ka. Bie
·
·k skan v
·cu lo
·u skartie tiltu sprai
·
·i, un viens no virsniekiem, kam pulkve
·leitnanta z
·motnes un melnas
·sas, kaut ko teic pusbals
·, laizdams ap sevi r
·pju pilnu skatu.
Kareivja m
·tel
· t
·rptais laikam nav dzird
·jis, ko vi
·am teica meln
·sainais pulkvedis.
Vi
·
· st
·v, k
· st
·v
·jis, tran
·ejas mal
·, ac
·m p
·t
·dams Daugavu un Tor
·kalna krastu. Un t
·raudainais mirdzums vi
·a ac
·s k
·uvis bl
·zmot
·ks, ap l
·p
·m ievilku
·
·s cietas rievas un rokas sa
·
·augu
·
·s d
·r
·s, k
· draud
·damas tiem, kas P
·rdaugavas pus
·, vi
·u
·aut
·m lod
·m un liktenim.
Tad vi
·
· apgrie
·as, gausi aiziet proj
·m, virsnieki tam l
·dzi, un pavisam nikna jau palikusi v
·cu guns.
Gaiss svelpj un s
·c, un skan. Atkal mana gran
·tu gaudo
·anu un Daugavmalas bru
·
· veras jaunas bedres no vi
·u spr
·dzieniem.
Citi dun vecpils
·t
·, virs stacijas un prefekt
·ras pl
·st
·rapnelis p
·c
·rapne
·a.
Kad mazliet aprimst v
·cu uguns, m
·s ejam atpaka
·. Un Gr
·cinieku iel
· no pretimn
·c
·jiem dzirdam t
·du zi
·u, ka te nesen ievainots prezidents.
Smagi vai viegli to st
·st
·t
·ji nezin skaidri pasac
·t.
Jauni
·rapne
·u
·m
·ksti, jaunu gran
·tu gaudo
·ana tuv
·k n
·k. J
·k jumti, d
·rd
·damas birst no s
·niem lej
·
·ie
·e
·u kaudzes, saceldamas tum
·pel
·kus putek
·us.

XL

·onakt pirms r
·ta ausmas stundas m
·s iesim
·emt ar joni tiltus.
Siguldie
·i to m
·
·in
·ju
·i dar
·t jau
·or
·t, bet vi
·iem neesot laim
·jies. Koka tilta otr
· gal
· uzd
·ru
·ies uz v
·cie
·u aizliktiem dzelo
·dr
·
·u
·
·iem, no Tor
·kalna namiem nikni
·auts.
Da
·us ievainotos nov
·ca tikai dien
·; v
·l pirms kr
·slas, skatoties no vecpils
·tas m
·ju aug
·as, uz tilta plank
·m var
·ja saskat
·t melnus traipus.
Laikam asinis.
Ar tumsas iest
·
·anos izl
·ki aizg
·ja l
·kot jauno dzelzce
·a tiltu, vai var
·sim tikt nakt
· vi
·am p
·ri un igau
·u bru
·otais dro
·i paka
· braukt.
Koka tiltu m
·
·in
·s reiz
· ar mums
·turm
·t pirmais bataljons.
No m
·su tre
·
· izlas
·ta triecienrota, simts vecu kareivju, un se
·i virsnieki ies rotai l
·dzi, divu vad
·ts b
·s ikviens vads.
M
·s gaid
·m savu nosac
·to laiku, un pavecs, bermontie
·u gran
·tu pussagrauts K
·r
·a ielas nams m
·s apsedz no tiltu puses un ar
· no P
·rdaugavas
·urp tums
·
·aut
·m ret
·m lod
·m. Un melns, velnu atvaram l
·dz
·gs
·
·ietas m
·su rotu sl
·pu
·ais ielas ieliekums. Konr
·ds ir atkal bijis vecpils
·t
· pasirot. Vi
·dien vi
·
· sadab
·ja labu konjaku, ar kuru tad sild
·j
·s viss vads.
·oreiz tas atnes sav
·s m
·te
·a kabat
·s gan tikai
·okol
·di, bet pirms ne
·anas pats t
· sakopies, ka tagad s
·k jau p
·st un vaid
·t,
·im t
· k
· paliekot nelabi.
Melnas mums debesis virs galvas, bezgala tum
·a nakts, un tikai retumis paveras aug
·
· padebe
·u logs, top man
·ma uz mirkli dzeltenb
·l
· m
·ness zaiga tad visu atkal aizsedz oktobra nakts melno m
·ko
·baru g
·jiens.
Bezgala gara velkas gaidu nakts, un m
·s ar Konr
·du aizejam l
·dz trotu
·ram, cenzdamies saskat
·t dzelzs tiltus, kas tikko nojau
·ami nakts melnum
· un izliekas k
· divi milz
·gi, viens otram blakus gulo
·i un kuprus uzmetu
·i ka
·i.
«Abet to v
·deru man nupat
·
·audz p
·c traka,» Konr
·ds
·egojas. «Velns lai man lika pie
·tap
·ties ar t
·du dra
·
·i! B
·s j
·uzsm
·
·
·, lai p
·riet tas nelabums.»
Virs dzelzce
·dambja, kas priek
·
· mums, melni pel
·ki padebe
·i. Aiz Daugavas
·ad tad k
·pj gais
· bermontie
·u sargu laistas ra
·etes.
Par baltiem liesmu rasas font
·niem top vi
·as visas, un pirms tam neredzam
· upes dzelm
· tad atmirdz, dreb, sairst un nodziest vi
·u atsp
·dums.
V
·l meln
·ka tad r
·d
·s visa vi
·a debesmala. Acs nesp
·j iz
·
·irt vairs, kur nu tur beidzas
·de
·i, kur s
·kas krasts un vi
·a nami, un visur p
·ri nolieku
·
·s m
·ko
·u piln
·s ve
·u laika nakts debesis.
No tuv
·s, tums
· neredzam
·s Daugavas atn
·k auksts dr
·gnums, nesdams l
·dzi saltu
·dens dva
·u, un var dzird
·t, k
· straumes l
·
·i
·alc un skalojas ap tiltu balstiem.
«Pusnaktij vajadz
·tu jau b
·t cauri,» Konr
·ds no
·
·v
·damies saka pusbals
·, jo ska
·i sarun
·ties mums te aizliegts, un ar
· papiross, kas kv
·lo, pasl
·pts dundadznieka milz
·gaj
· sauj
·, bez priek
·niec
·bas zi
·as aizdedzies.
M
·s ejam atpaka
·, klaus
·damies apst
·jamies pie nama st
·ra. Konr
·ds te nosvie
· savu sm
·
·i, tas gail uz trotu
·ra un t
·da
· m
·r
· blakus mums klakst
·dama atsitas lode, aiz upes noklaudz
·
·viena spraksts.
«S
·tani gatavie!» iebr
·cas dundadznieks. «
·
·l laikam, ka te cilv
·ks uzvelk d
·mu? Nu, lai tikai tas
·aud
·t
·js man gad
·s nagos, kad tiksim p
·ri Daugavai! Apgriez
·
·u tam ...»
Nikns uzr
·ciens no ielas ieliekuma puses, kur m
·s
·jie, un Konr
·ds pabeidz r
·kt, bet sien
· tam blakus no jauna pazib lodes atsitiena
·
·ilta ugunti
·a.
M
·s ejam pie citiem atpaka
·, un rotnieks v
·l nav beidzis r
·t Konr
·du, kad jau mana no tilta puses n
·kam k
·dus so
·us.
Tie izl
·ki, kuriem viens ievainots, bet citas labas v
·stis.
Jaunais tilts vesels l
·dz pat P
·rdaugavas krastam. Pa to varot glu
·i labi tikt p
·ri, ja tikai drusku uzman
·s un neiegr
·
· starp tilta plank
·m k
·ju.
«K
·da velna d
·
· ta' m
·s neejam pa veco?» nobr
·n
·s Konr
·ds. «Tur jau par k
·ju lau
·anu neb
·tu ko b
·d
·t.»
Skrinda tam atg
·dina, ka vecais tilts tak izgriezts
·ai pus
·, un Konr
·ds nomierin
·s.
«Vienalga,» vi
·
· nor
·c. «Tilts paliek tilts, ka tikai p
·ri!»
M
·s ce
·amies k
·j
·s, lai ietu kl
·tu tiltam, un citam no
·vakst durklis, cits ejot gandr
·z kl
·p un klusu l
·das, jo k
·ja vi
·am aizmetusies no m
·ra nobiru
·os
·ie
·e
·os.
Ja labi veiksies, m
·s
·jiem pa p
·d
·m g
·z
·sies p
·ri tiltam citi, un tad ...
No trieciena, ko tagad sit
·s v
·ciem m
·su pulks, tad nogr
·
·osies Aizdaugav
· visa bermontie
·u fronte b
·gs, m
·su vaj
·ts, latvju zemes ienaidnieks proj
·m pa visiem purvu ce
·iem!
«Nu, puikas, godam turieties, lai mana v
·cie
·i, kas daugavpilie
·iem par nagu!» Konr
·ds uzmudina, un tad m
·s jau ejam p
·ri pirm
· nob
·ruma mugurai.
V
·l a
·
·k s
·ku
·i iet padebe
·i; salts dzestrums n
·k no upes, un, sizdama pret krastiem, tilta balstiem svina smagus, nakts melnum
· tikai p
·c vi
·u skalo
·an
·s nojau
·amus vi
·
·us, lej
· tek Daugava.
Zem jaun
· tilta dambja vi
·a caurbrauktuv
· visi salas
·s kop
·, bet atkal ar
·
·eit vajaga ilgi gaid
·t, jo igau
·u bru
·otais vilciens, kur
· mums sekos ar saviem lo
·metiem un lielgabaliem, v
·l neesot gatavs braukt.
Laiks iet uz r
·ta pusi, mazliet gai
·
·ki jau paliku
·i m
·ko
·i, un bie
·
·ki jau cauri debesu logiem jau
· zvaig
·
·u zaigu,
·ad tad nol
·st lej
· uz bru
·akme
·iem m
·nessgaismas palsais atmirdzums.
Smagi
·
·
·c tepat Daugava. Un, skatoties aug
·up, tepat mums priek
·
· noman
·ms milz
·gais tilta st
·vs. Cauri t
· melno sprai
·
·u audiem redz aizejo
·us m
·ko
·barus, aizpeld m
·ness, t
·li
· atkal palikdams neredzams.
Arvienu gai
·
·ks paliek nesen v
·l glu
·i tum
·ais nakts pel
·kums. Un tad skan klusa komanda, m
·s sakustamies, rindas ies
·k virz
·ties
·r
· un prom uz dambja k
·p
·u pusi. Un, uzejot uz uzb
·ruma, m
·s sa
·em dzestrs rudens v
·j
·, kura nesen v
·l nebija. Un, it k
· ausmas pel
·kumam piepal
·dzot, vi
·
· a
·i atrod m
·su m
·te
·u un ce
·galu pl
·sumus, vienam otram liek noklabin
·t zobus, tad sastrindzin
·t visus musku
·us, lai
·dai taptu silti.
Div
·s rind
·s, katra gar savu tilta malu, m
·s s
·kam p
·ri iet, v
·rs steigdamies aiz v
·ra.
Ska
·
·k
·alc lej
· pel
·kmelni vi
·
·i, un, atsizdamies tilta sprai
·
·os, ies
·cis aurot v
·j
·. Un slie
·u dun
·
·anu tagad var man
·t jau aiz muguras, t
· liekas n
·kam tuv
·k.
Pa labi koka tiltam p
·ri laikam jau
·iglu gaitu dodas m
·su pulka pirm
· trieciena kolonna: tur mana
·
·vienu, tad otru, un tad piepe
·i iedegas tur Tor
·kalna krast
· skarba
·aute
·uguns.
M
·s s
·kam v
·l
·tr
·k iet, priek
·
· mums nekas v
·l nav man
·ms, un tikai pa kreisi aug
·pus
·, iepretim kaut kur «Kuz
·ecovam», ieklabas,
·tri atkal apklust lo
·met
·ja balss.
Tad piepe
·i pa labi mums un priek
·
·, turpat jau, kur nobeidzas koka tilts, ir gais
· uzskr
·jusi iesarkana ra
·ete, tai paka
· za
·a.
Aug, dreb
·damas uzplaukst r
·ta pel
·kum
· tur viena otrai blakus divas milzu pu
·es,
·
·pojas, lejup atkal liecas un izj
·k, sairdamas sarkanos un za
·os uguns font
·nos.
«Nu, a
·
·k, puikas, a
·
·k! Pirm
· kolonna jau savam tiltam p
·ri,» skubin
·m cits citu, dom
·dami, ka t
· kolonnu norun
·t
· sign
·lguns, kas v
·sta tilta p
·rie
·anu, zi
·o, ka ce
·
· uz Tor
·kalnu jau ies
·cis v
·rties va
·
·.
«Skrie
·us uz priek
·u!» noskan pustums
· tuvu virsleitnanta balss, bet aizmugur
· stipr
·k s
·ku
·as dun
·t sliedes n
·k, smagi elsodams, mums paka
· igau
·u bru
·vilciens.
K
·ds ies
·k «urr
·» kliegt. Tver t
·li
· citas balsis pirm
·s celtu kaujas klaigu, un trak
· steig
· ies
·k skriet mums k
·jas aizmirsies viss saltums un upes dva
·as drebino
·ais dr
·gnums , nes t
·l
·k, rauj bez apst
·jas m
·s tiltam p
·ri musku
·os un kakl
· k
·pis pakarsts vilns.
Jau kl
·tu otrs tilta gals spindz pret
· mums
·autas lodes, un
·
·li ieskanas no vi
·u atsitieniem tilta sprai
·
·i, m
·s skrienam, cik jaudas, un Konr
·ds, blakus jozdams, jau
·
·mis atv
·zt
· rok
· rokas gran
·tu. Tak nava vairs, kam sviest: b
·g prom no tilta gala pielieku
·ies tum
·i st
·vi, k
·ds apmet k
·leni, v
·l skrejot
·autas lodes
·erts.
Ar joni steigdamies, es pakl
·pu p
·r zem
· nokritu
·a bermontie
·a augumu, ar plaukstu juzdams smilt
·s miklu ko un siltu, dundadznieks aug
·
· rauj, laikam dom
·dams, ka es no lodes pakritis.
N
·k puikas paka
· mums k
· brie
·i, dzird ska
·u sasauk
·anos, kaujas klaiga v
·l nav pabeigusi
·alkt pa labi un pa kreisi jau klaudz jautri
·aute
·bl
·k
·
·i. Un tilta gals ir m
·su v
·cu p
·d
·jie kareivji no uzb
·ruma nok
·le
·o lej
·, Konr
·ds savu gran
·tu aizlai
· paka
· tiem.
K
· v
·ja rauti aizdr
·
· prom pa labi un b
·go
·ajiem st
·viem paka
· desmit
·s m
·su rotas trieciennieki. M
·s jo
·am vair
·k pa kreisi, un, dr
·
·oties ar lielu skubu, viens otrs uz galvas, rok
·m brauc lej
· no dambja auss tver no gr
·vja puses smagu plunk
·
·jienu, k
·ds sauc: «Vai, bra
·i
·, kur ta' tu?» Un ie
·alcas uz mirkli, t
·da
· apklust smieklu ska
·ums sprauslodams un r
·kdams k
·ds nu ar
·dens
·
·akstiem
·r
· lien, l
·dz nesdams d
·
·u smaku, ausmas pel
·kum
· purin
·damies k
· no d
·
·a
·r
· l
·dis suns.
Mums j
·tur pirm
· p
·rbrauktuve! Desmit
·s rotas v
·ri aizloba t
·l
·k gar dambi, kur priek
·
· jau dzird
·
·viensprakstus, vienpadsmitais vads iepaka
· mums palicis.
Da
·i m
·s
·jie puikas, kurus aizr
·vu
·i pirm
· steig
· sev l
·dzi br
·
·i L
·j
·ji, pasp
·ju
·i pap
·t
·t vi
·
· gr
·vja mal
· k
·das m
·jas, n
·k atpaka
· un teic, ka v
·cu tur vairs neesot. To v
·rdabr
·lis, m
·su rotas tre
·ais L
·j
·js J
·nis v
·rd
· tam, pats tas kluss, kauj
· jautrs z
·ns , un tagad saka:
«Aiz gr
·vja br
·va visa Daugavmala, k
·to kaut vai l
·dz pa
·ai
·ekavai!»
«Ir gan tai kungu slakai fiksas k
·jas!» Konr
·ds tam atsaucas. Un nav v
·l beidzis, kad no
·osejas puse, kur aiz gr
·vja lieca t
·s l
·kums, s
·k
·urpu skriet lo
·met
·ja g
·ztas uguns
·altis: pute
·o no t
·m dambja smilts, un mums aiz muguras dzelzs tilta sprai
·
·i ieskanas no lo
·u triecieniem.
Kareivji rokas dambja mal
·, citi aiz t
·, un bises tiem sviestas pie vaiga, bet neredz v
·l, kam
·aut.
V
·cu lo
·met
·js nesteigdamies slauka dambja virsu, tad savu n
·ves slotu palai
· zem
·k, un kareivis Indriksons, kam Ventas pus
· dzimtene, gr
·
· s
·pju l
·stu, saka,
·im caur
·auts plecs.
«T
·li
· b
·s labi, puikas!» sauc no dambja aug
·as m
·su rotas garais virsleitnants, kam Mi
·elsons v
·rd
· t
·pat k
· zudu
·ajam manu pirmo kauju draugam. «Desmit
·s vadam vajaga jau b
·t pie otras caurbrauktuves tie
·aud
·s fri
·u lo
·metniekiem s
·nos! Turieties, z
·ni, t
·li
· steigsies
·urp un mums talk
· citi uz Tor
·kalnu pulkam va
·
· ce
·
·!»
Vi
·
· pace
· gais
· ra
·etpistoli tas sign
·ls, ar kuru ir norun
·ts dot igau
·u vilcienam zi
·u, ka m
·s p
·ri un tas var paka
· braukt.
Ie
·
·
·kdam
·s iz
·aujas gais
· uguns sv
·tra: plaukst ugunspu
·e, gaismodama dambja virsu, tuvo m
·ju sienas, gr
·vju
·dens melnumu un m
·su vada karav
·ru st
·vus, un otra izaug t
·li
· blakus tai.
Spoc
·gs un miro
·balts mums liekas vi
·u atmirdzum
· viss apk
·rt. Tad melnpel
·ka atkal paliek p
·c ugunspu
·u nodzi
·anas rudens r
·ta tumsa, un ska
·
·k nek
· pirm
·t, jau steidz
·g
·k nu s
·cis klab
·t v
·cu lo
·met
·js.
Gais
· spalgs
·rapne
·
·m
·ksts un tilta gal
·, kam p
·ri mana baltu d
·mu m
·kul
·ti, viss
·d un zum, un skan.
Pirmajam
·rapnelim paka
· nu atkauc otrs,
·er t
·l
·k nikn
·ki v
·l ieskanas tilta dzelzs me
·
·
·nes. Tre
·ais
·er vi
·pusgr
·vja m
·jas jumtu un lubas klaudz un d
·rd, it k
· t
·s b
·tu reiz
· s
·ku
·as kult sprigulv
·les.
«Lai puc
· vien!» sauc Konr
·ds, dambja mal
· gul
·dams un berz
·dams no ac
·m v
·cu lo
·met
·ja lo
·u
·
·iest
·s smiltis. «Tas jau tikai pa tiltu!»
«Pirmai kolonnai, kas n
·k pa koka tiltu, vajaga dr
·z b
·t kl
·t. Tad fri
·us, kas pa labi, sa
·emsim k
· maigl
·s!» sauc Skrinda, un aiz jaunas gaudo
·anas gais
· nav vairs sadzirdama vi
·a balss.
Ceturtais
·rapnelis iedr
·
·as Daugav
·, piektais
·er gr
·vi un lec no vi
·a aug
·up augstas
·dens
·
·akatas.
«Kur, rat
·, paliek pirm
· bataljona trieciennieki?» puspikt
· bals
· vaic
· Maldups, dr
·mais m
·lpilietis, un Konr
·ds uzsauc tam, at
·irdzis zobus:
«He, bra
·i
·, ne tik fiksi! Tan
· pus
· tak Gr
·vju iela! To fri
·i aizst
·v
·s k
· traki: kam gan grib
·sies palikt bez launaga?!»
Tie
·
·m,
·au
·ana tai pus
·
·
·ietas v
·l at
·alcam tikai koka tilta gal
·.
Ak, n
·, no vi
·a tilta puses tuv
·k nen
·k
·au
·ana! L
·st uz mums krustuguns no pals
· ausmas gaisa un no tuv
·j
·m m
·j
·m, tuv
·k vairs nen
·k bru
·otais vilciens. Un diezin vai var
·s
·urp atsteigties rezerves vadi, jo tiltu tagad kap
· nikna
·rapne
·uguns.
Tai tagad ies
·k lo
·met
·ji atsaukties no apk
·rt
·jiem m
·ra namiem, no dambja vi
·as puses un no m
·su kreis
·s, un v
·l arvienu nava no pirm
·s kolonnas ne v
·sts.
Tagad atn
·k
·auna zi
·a: pirm
· bataljona rotas nav tiku
·as pa koka tiltu p
·ri, aizbrauku
·as uz R
·gu atpaka
· t
·m sekojo
·
·s bru
·uma
·
·nas, atpaka
· atpl
·du
·i k
·jnieku vadi. Un sign
·lra
·etes, ko m
·s dom
·j
·m esam vi
·u laistas par z
·mi, ka ieg
·ts koka tilta gals, tad b
·s
·
·vu
·i v
·ci, saceldami trauksmi, lai s
·k p
·r tiltiem l
·t
·rapne
·guns!
Ar lo
·metuguni s
·k vi
·i tagad slauc
·t m
·su tiltgalu no lab
·s dambja puses m
·j
·m, no
·osejpuses m
·
· nesteigdam
·s vi
·u uguns slota, un nebeidz drag
·t, dambja virsu
·rapne
·lodes; tilts, tilta gals viss ir zem n
·v
·jo
·as guns.
M
·s m
·
·in
·m zem vi
·as ierakties, met katrs, kas dambja mal
·, sev priek
·
· smil
·u valni, pa m
·ju logiem tad
·aut steigdams, bet Indriksona jau nava vairs, Dreija sa
·imis n
·v
·, nokritis gu
· gr
·vja mal
·, un apl
·jusi vi
·u visu ar d
·
·
·m un ar g
·ot
·m
·rapne
·a sviest
·
·dens
·alts.
P
·r dambja malu bises galu ce
· un galvu vi
·am paka
· Ernests L
·j
·js kr
·t atmuguriski tad lej
·, br
·lis Atis uz
·er to, spie
· galvu vi
·a kr
·t
·m kl
·tu, lai
· br
·lim zem
· sl
·gt, tad gr
·
· caur zobiem asaraini niknu l
·stu un, meties pats uz ce
·a, ies
·k
·aut ar traku steigu logos.
No tiem versmo v
·cu uguns un bise izkr
·t tam no rokas, vi
·
· m
·
·ina v
·l celties k
·j
·s, tad atkal ce
·os sl
·gst, r
·pjas pie apklusu
·
· br
·
·a, liek roku it k
· sarg
·dams ap vi
·u, pats ar
· paliek kluss.
Aust gaisma jau, jau gai
·as paliku
·as debesis, jau
· Lucavsalas pus
· saules l
·kta pirmo mirdz
·jumu. Bet vair
·k pal
·gu mums nava n
·cis kl
·tu, gu
· dambja krauj
· m
·su vads, kuram sisti jau lieli robi, atpaka
· aizg
·jis bru
·u vilciens un trako p
·r mums
·rapne
·guns.
M
·s izmisu
·i
·aujam pret
·.
Skrindam jau izsista no pleca bise; Aps
·tis lai
· sav
·jo no rok
·m, g
·zties s
·k, tad lejup ve
·as vi
·a
·ermenis, kr
·t p
·ri kan
·lmalai, un
·dens sasitas p
·r vi
·u dzi
·
·, e
·
·ains un k
· tinte melns.
S
·k dambim p
·ri br
·zmot rokas gran
·tas un viena n
·k p
·c otras.
N
·k v
·ci tuv
·k mums gar uzb
·ruma malu, aiz vi
·as sl
·pdamies, un tre
·ais L
·j
·js, kuru Durb
· velti gaid
·s t
·va m
·jas, ar sadrag
·t
·m kr
·t
·m sa
·imst smilt
·s, tum
·sarkana zem vi
·a metas grants.
Par tiem, kuri atskr
·ja l
·dzi un karot aizg
·ja uz otru dambja malu, nav zi
·as mums; s
·k ap
·emt v
·cu guns m
·s jau no trij
·m pus
·m, l
·st no gaisa, bet ceturtaj
· pus
· d
·rd un
·alc no lo
·u lietus tilts.
Ar
·rapne
·m
·zienu sa
·
·aid
·ta galva kreilim K
·rkli
·am to paz
·t var p
·c raib
·s
·das somas , uz mutes kritis tas, ar vienu roku turas dambja malas smilt
·s, tur kreis
· sastingu
·os pirkstos rokas gran
·tu.
Aiz vi
·a n
·v
·
·ima Zemrovskis; gu
· sav
·s asin
·s tam blakus Vidi
·
·, liep
·jnieks, kam sadrag
·tas kr
·tis, baltpel
·ka seja un gran
·tskambas norauts plecs.
Jau liela diena, m
·ko
·ainas debesis no vi
·
·m lejup dva
·o n
·ve. L
·gojas un dreb visapk
·rt zeme, un dambis sten un tr
·c,
·odz
·s,
·
·iet rada ievainota milzu zv
·ra mugurai, kas tiecas slieties st
·vus, l
·k
·ot proj
·m.
Visapk
·rt ap mums lido smil
·u
·altis, o
·i j
·k un grants, un gul
·
·iem nostu sistas skambas. Un
·dens gr
·v
· mutu
·o un v
·r
·s, un, nikni l
·k
·damas, tur metas
·rapne
·lod
·m pret
·
·dens
·
·akatas.
Skrien tre
·ais zi
·nesis jau prom uz tilta pusi, s
·t
·ts tikt p
·ri, aiznest zi
·u, ka mums sp
·ki ir gal
· un ka ilg
·k m
·s nejaud
·jam tur
·ties.
Par n
·ves ce
·u ir palicis tilts, ko drag
· gran
·tauka, un atpaka
· tie nen
·k vairs, kas uz vi
·a l
·koju
·i tikt, nen
·k neviens.
Iet n
·ves gaitu Skabards, lunkans, jauns un vingrs, z
·d tilta v
·rtos, kas aiz mums k
· zilganmelna mute, un v
·l nav atk
·p
·an
·s v
·sts.
Mums nav vairs jaudas, ierakumu mal
·m p
·ri nevar pacelt vairs galvu: skrien ac
·s grants un o
·i, lido pier
·s lo
·u triekti akme
·i, un asi
·o da
·am jau lodes neskarts vaigs.
K
· stundas garas liekas min
·tes. Nav j
·gas mums par laiku, liekas, ka m
·s jau m
·
·
·bu te gu
·am, un v
·r
·s, kr
·c un elso p
·r mums m
·ko
·kl
·tais debesjums.
Gr
·vi
·
·, kam elkon
· drag
·ta roka, grib r
·pties atpaka
·, no ierakuma
·r
· lienot,
·er to lo
·u
·alts, un kareivis Pu
·e, celdams v
·zienam p
·r galvu rokas gran
·tu, kl
·p atpaka
·, mute tam veras, visa niknum
· un s
·p
·s vilkta, bet run
·t nesp
·j vairs, kr
·t s
·niski tas smilt
·s. Un, gr
·bdams som
· es p
·c jaunas tvertnes, pamanu, ka t
· tuk
·a, un viens un otrs no dz
·vajiem jau sauc ar izmisuma ska
·u bals
·, ka bises aizsl
·gs nestr
·d
· tam vairs.
Es rauju va
·
· Pu
·es patronsomu tur v
·l ir divas tvertnes , gribu l
·d
·t bisi: samait
·jusies t
·, ar smilt
·m piebirusi vi
·a, un p
·r l
·p
·m spr
·k man l
·sts.
Ziedi
·
· izmisis krata gais
· tagad nekam neder
·go
·auteni, no dusm
·m sa
·
·ob
·ta vi
·am seja; tad to saviebj n
·ves mokas, rokas lai
· va
·
· bisi, l
·ni sl
·gst vi
·
· s
·dus, skats tam
·tri stingst.
Nav gala gaisu kr
·k
·anai, trakot v
·l nebeidz gran
·tauka, un m
·j
·s, kas aiz gr
·vja, logos, pagalmos tur visur mana zibam v
·cu kaskas, n
·k
·aute
·u un lo
·met
·ju
·auta guns.
Mums nav vairs rokas gran
·tu Konr
·ds izmetis savas visas , tr
·kst patronu, un apklust m
·su bises, un, it k
·
·irg
·damies, man
·dami m
·su tagad
·jo nesp
·ku, n
·k v
·ci arvien tuv
·k gr
·vja malai.
Da
·i jau vis
· augum
· un lai
· mums gran
·tu p
·c gran
·tas, nesteigdamies un plati v
·zdami pirms sviediena p
·r plecu.
S
·k st
·ties dambim kl
·t
· lielgabalu guns, tagad t
· visa drag
· tiltus, un tuv
·ku mums virz
·s n
·ve aiz muguras ir n
·ves tilts.
Priek
·
·, kur
·osejl
·kums, mana kliedzienus m
·s cie
·i v
·r
·am turpu skatus, paman
·m v
·cu bru
·ma
·
·nu, kura tuv
·k brauc; s
·j vi
·as lo
·met
·jl
·kas n
·vi, pl
·st vi
·ai paka
· kaskoti un za
·pel
·ki st
·vi, br
·nza
·gani v
·l man
·mi uz uzb
·ruma kraujas un tagadi
·, m
·s nojau
·am un zin
·m, tur mirst desmit
·s rotas vads.
T
·li
· b
·s m
·su k
·rta da
·i v
·cie
·i jau glu
·i kl
·tu tiltam n
·k gandr
·z mugur
· mums mestas gran
·tas.
Tad aizelsies un b
·ls, ar asi
·ainu roku beidzot kl
·t ir Skabards zem n
·ves guns tas ticis divas reizes p
·ri tiltam un tagad ar mums kop
· l
·kos tre
·oreiz.
Kas dz
·vs v
·l, metas prom gar uzb
·ruma malu. Konr
·ds sal
·cis l
·dzi, rokgran
·ta man aizskar gandr
·z galvu es kl
·pu smilt
·s, vi
·
·s ieplakdams ar visu augumu. Spr
·dziena sviest
· grants man apber muguru un plecus, un, gar
·m skriedams, k
·ds gr
·
· smagu vaidu, aizstreipu
·o s
·nis; proj
·m man metoties ar jaunu joni, turpat zem k
·j
·m virpu
·ot s
·k lo
·met
·ja
·
·iesta smil
·u
·alts.
Tad beidzot esam m
·s uz tilta, kas dun un
·alc, un sten,
·
·ie
· lo
·u atsitieni ap mums mazus zibe
·us, bet tuv
·k jau n
·k vecpils
·tas nami.
Mazs visai palicis nu m
·su triecienvads. Ap tiem, ko vedis leitnants Par
·ickis, ir apst
·ju
·i vienpadsmit v
·ri, bet velti staig
· ap mums da
·i no desmit
·s ba
·
·g
·m, r
·pju piln
·m ac
·m.
Nemier
·gs nebeidz pra
·
·
·t pavecs ser
·ants, iesirmas jau vi
·am
·sas, noraiz
·jies skats un sieta plauksta tai aps
·jumu nokr
·sojis asins sarkanums.
«M
·s
·jos veda leitnants Jirgensons,» vi
·
· teic, «kop
· ar Fihtenbergu; j
·s tak skr
·j
·t visi kop
·, pui
·i, vai tad neviens tie
·
·m nezina, kur palicis m
·su rotas vads?»
Nav atbildes mums atcer
· n
·k c
·
·as biedru sauji
·a bez patron
·m un rokgran
·t
·m, v
·ci vi
·as met bez st
·jas un pute
·o no lod
·m dambja malas smilts.
Klus
·dami m
·s atlai
·amies zem
·.
Vienaldz
·ga tagad
·
·iet lo
·u spindz
·
·ana, smags gurums kaulos, pusstingas mums rokas, k
·jas un sird
·s nevar
·bas izmisums.
Ciet atkal aizkritu
·i P
·rdaugavas v
·rti velts bijis m
·su triecienrotas spars.
Vecais desmit
·s rotas ser
·ants neatlai
·as v
·l. Un tad tam Konr
·ds
·dz
·gi un m
·mi m
·j ar roku prom uz Tor
·kalna pusi. Un, zemu k
·ris galvu, gurdu gaitu no mums beidzot iet nostu vecais instruktors.
S
·k rimties v
·cu lielgabalu uguns, ret
·k tark
· vi
·u lo
·meti.
Un tad ...
Tad m
·s ies
·kam klaus
·ties pavisam jaunu, t
·lu dimd
·jumu ska
·
·s, no kur
·m ies
·cis nu dun
·t j
·ras pus
· gaiss.

·
·iet, k
·ds milzis kal
·js tur tagad ka
· savu mil
·u laktu ar veseri, kam labas m
·jas smagums.
Tad piepe
·i ir atskr
·jusi mums v
·sts, kas at
·irgt pav
·l visu sird
·m,
Ang
·u karaku
·i tur sa
·
·vu
·i vecos Daugavgr
·vas cietok
·
·a fortus! Daugavai jau c
·lies p
·ri, notur
·jies vi
·as otr
· krast
· R
·zeknes pulks!

XLI
R
·ta ausm
· m
·s ejam r
·zeknie
·us nomain
·t. Tak dzi
·as ir uz M
·lgr
·vjpusi smiltis gausi sokas mums turpu ce
·
·.
Visiem
·odien ir jautras sirdis, gai
·i staro acis, un cits m
·
·ina vecu kara dziesmu vilkt:
«Asi
·ainais r
·ts jau ausa br
·
·i, esiet varo
·i,..»
Z
·
·
·tavstr
·dnieki m
·s sa
·em sveik
·m; to meitenes un sievas, nost
·ju
·
·s ielu mal
·s, v
·l
·gi smaida, m
·j rok
·m, v
·l labu kara veiksmi vi
·pus Daugavas:
«Tagad tik trenciet tos v
·cu su
·us atpaka
·!»
«B
·s dar
·ts, mei
·as!» Konr
·ds atsaucas. «Ja g
·z
·sim, Bermonts aizies k
· velns pa daksti
·iem! Tik pa
·as protiet godu, manieties m
·s labi m
·
·i sa
·emt, kad n
·ksim atpaka
·! »
«B
·s dar
·ts, garais!» nospurdz sku
·es, smej ar
· sievas, un atkal vi
·
·o gais
· no jauna vilkta senas kara dziesmas meldija.
«Re
·e, puikas,» teic Konr
·ds, pirmaj
· rind
· so
·odams, «ar manu norunu j
·s tagad var
·siet no Bolder
·jas
·
·
·kt
·urp meit
·s!»
M
·s ce
·amies p
·r Daugavu pa labi mana ang
·u kreiseru pel
·kos st
·vus, un ku
·
·
·iem, kas aizved m
·su pulku, redz
·ur tur s
·nos bermontie
·u lo
·u sistas skambas.
P
·rc
·l
·ji ce
·
· st
·sta par r
·zeknie
·u uzbrukumu p
·ri upei un k
· ar ang
·u ku
·u lielgabaliem
·im pulkam br
·vots turpu ce
·
·.
«
·
·va k
· traki,» teic pavecs ku
·inieks. «Sevi
·
·i v
·l p
·c tam, kad
·ie no cietok
·
·a pam
·
·in
·ja pret
·
·aut un vienam ku
·im
·
·ra. Tad ang
·i s
·ka g
·zt virs
· pat atsevi
·
·iem v
·cu zald
·tiem, ko vien tik paman
·ja vi
·
· krast
·.»
«K
· nu
·ie ne
·aus!» Konr
·ds nosaka. «Vai tad nu visi ang
·u z
·ni tai liel
· kar
· dab
·ja ar v
·ciem izkauties? T
·d
·
· jau vienam otram
·epat grib
·j
·s pam
·
·in
·t roku.»
Otr
· mal
· m
·s ap
·em zemas m
·jas, k
·pu lauki;
·ur tur mana varenas gran
·tbedres, v
·l nenov
·ktus bermontie
·u kritu
·os.
Tie gu
· te zilganpel
·k
·m sej
·m, pa
·i za
·ganpel
·ki, un zem tiem asins ledus g
·les.
No da
·iem mana tikai retas miesu skrandas tos notriecis, drag
·jis, sa
·
·aid
·jis ang
·u ku
·u lielgabalu uguns uragans.
Pievakar
·, kad jau s
·k mesties patum
·s, m
·s nost
·jamies r
·zeknie
·u iekarotos k
·pu augstumos.
Nakts salta, v
·jaina, ar retu zvaig
·
·u zaigu. V
·j
· dzen pa gaisu smil
·u saujas, svie
· t
·s ac
·s mums. Var dzird
·t, k
· pa kreisi
·alc Daugava, k
· j
·ra kr
·c uz Daugavgr
·vas pusi.
Konr
·ds, kam laba dzirde, apgalvo, ka
·is sadzirdot vi
·
·u
·
·akstus ar
·dzan pa labi, kur Lielupe.
Mums salst, un k
· ledus ir k
·pu smiltis, ledains paliek uz r
·ta pusi v
·j
·. Bet tikai retumis no v
·cu puses atspindz k
·da lode bez kaujas atn
·k pel
·ks r
·ts.
Daudziem sejas
·ai v
·ju nakt
· nosalu
·as zilas. M
·te
·u citiem nav, un v
·l citiem lien lauk
· no z
·bakpurniem pazilgani k
·ju pirksti.
Tak uzvaras nojauta visiem sird
·s. M
·s tagad man
·m, ticam, zin
·m, ko sp
·jam, ka atpaka
· no R
·gas v
·rtiem ies ienaidnieks.
Tad prom uz dienvidiem, uz manas zemes malu.
Un tad ...
M
·s gaid
·m nakti atkal iekarot
·s m
·j
·s.
Cits br
·ci sien, cits atlaidies uz gr
·das vis
· augum
·, no skrejas p
·tin
·dams k
·jas, un citam gremodami kustas
·ok
·i, pirkstos redzams maizes rieciengals.
Es eju
·r
· gu
· turpat pie sienas malas kritis v
·cu kareivis, kam galv
· vairs nav kaskas. Sp
·t
·gi saslietas tam pasarkan
·s
·sas, vaigs zilganpel
·ks, v
·l n
·v
· nikns, bet kr
·t
·s, kakl
· redzamas tam lo
·u r
·tas.
Uz purva pusi un pret zieme
·austrumiem klab lo
·met
·ji liel
· steig
·, un debes
·s virs Tor
·kalna redzams ugunsbl
·zmas atsp
·dums.
Toties pavisam klusa dienvidmala es ilgi veros turp. Gu
· aiz t
·s, purvu, me
·u segta, mana dzimtene. Un sav
·ds vilnis, karsts un reiz
· maigs, man sapl
·st sird
·, atceroties t
·va m
·jas. Aus
·s, diezin no kurienes atn
·cis, ieskanas balo
·a d
·dojiens.
T
·s laikam m
·su s
·tas d
·jas.
Varb
·t ar' k
·da cita balo
·a d
·do
·anai l
·dz
·ga balss.


XLII
Auksts glu
·i meties v
·lais rudenslaiks. Ik dienas var sagaid
·t pirmo sniegu. P
·
· ledains v
·j
·, zeme sen sasalusi cieta k
· klons, bet sirdis gai
·
·kas mums top arvienu un dv
·sel
·s
·
·iet n
·cis pavasaris.
Arvienu t
·l
·ki dzen ienaidniekus m
·su pulki.
Ar niknu kauju top atkarotas p
·c m
·j
·m m
·jas. Jau paliku
·i aiz mums daudzi k
·pu augstumi, no kuriem br
·zmoja pret
· lo
·met
·ju uguns, elsodamas kr
·ca m
·nas.
Arvienu dzi
·
·ki m
·s lauz
·mies k
·
·
·lis iek
·
· bermontie
·u front
· jau krieviem gaisis c
·
·as spars, arvienu liel
·ks mirdz
·t s
·k mums sird
·s uzvargai
·ums, bet v
·ci turas v
·l k
· traki.
V
·l negrib laist no sav
·m
·etn
·m
·r
· P
·rdaugavu pl
·s
·gais un dro
·ais v
·cu vilks.
Dzi
·i to vadzis v
·l turas pie Daugavmalas. C
·
·as d
·
· t
·s jau trako da
·as dienas, un r
·tu v
·rs
·sies pret v
·cu aizst
·v
·t
·m ieli
·
·m un m
·j
·m iz
·
·iro
·ais uzbrukums.
Mums, gu
·ot sekl
· tran
·ej
·, kas bija rakta Anni
·mui
·as slapj
·s p
·av
·s, sala rokas un k
·jas.
No j
·ras puses p
·ta ledains v
·j
·, atn
·kdams l
·dz ar ang
·u ku
·u lielgabalu
·aut
·m gran
·t
·m, kas g
·rdzu
·oja prom pa kreisi no mums, br
·zdam
·s uz Daugavas tiltu pusi, un, klausoties
·ais agrai tramvajgaudo
·anai pusl
·dz
·g
·s ska
·
·s, mums sila sirdis, mirk
·iem nelik
·s tik dzestrs gaiss.
Sniega v
·l nava, kaut sen sasalusi zeme, meln
· led
· p
·rv
·rtu
·
·s d
·
·as, un pa kreisi, kur paaugst
·kas vietas, kr
·tot v
·cu m
·n
·m, slink
·ki nek
· agr
·k ce
·as aug
·up zemes stabi neput vairs, bet smag
·s pik
·s j
·k tur dr
·gn
·, pussalus
· smilts.
Salta ir nakts, debesis nokais
·tas asarainu zvaig
·
·u bariem, nava m
·ness, aukstu tr
·du elpu dva
·o p
·avas; pa labi net
·lu ieklabas v
·cu lo
·met
·js, m
·s
·jais tam t
·li
· atsaucas, un g
·rdzu
·o
·anu pa kreisi atkal mana gais
· debesis tur ies
·ku
·as elsot, kaut kas smags satais
·s lejup
·
·
·kt.
«B
·s ang
·u gran
·ta,» teic Skrinda, aug
·up celdams galvu, un, no aukstuma vai t
·pat no gara laika gl
·bdamies, vi
·
· labu stundu jau sit kop
· z
·baku pap
·
·us.
«N
·, fri
·u m
·na,»
·
·v
·damies atteic di
·kareivis Asmenis. Un, apstiprin
·dama vi
·a v
·rdus, pa kreisi net
·lu sl
·d lejup ugun
·ga sv
·tra, nodun smagam vaidam l
·dz
·gs spr
·dziens, augstu iz
·aujas uguns un zemes stabs, un kaimi
·rotas ierakumu gal
· mana niknu l
·d
·
·anos.
«Kaimi
·iem iet gr
·ti,» Konr
·ds nosaka, s
·kdams taust
·ties pa m
·te
·a kabatu un mekl
·t sm
·
·i, «pa vi
·u rotu vien tik
·auj.»
«Ku
·, garais, nek
·rdini Dievu!» no lab
·s puses atr
·c
·gna balss. «Tev laikam gribas, lai puc
· pa m
·s
·jo?»
Tur r
·jas Lameks, m
·su rotas b
·belnieks, kam m
·jas Ventspils, pus
·, pusm
·
·a jau gados v
·rs.
Konr
·ds, kam zobos cigarete, uzrauj s
·rkoci
·u atsp
·duma gaismots, vi
·a sej
· pav
·d smaids.
«H
·, sak', veci, saki vai tas tiesa: pie jums tur, Ventspil
·, ar zveju no
·emoties visi; kas t
·ds slink
·ks ar galvu, skrienot j
·r
· mencas
·ert; kas neesot glu
·i jefi
·
·, metoties uz p
·tarnieku
·epti un katru dienu
·dot baltu maizi, tepat pa zemes virsu
·erdams dv
·seles?»
«Konr
·d, b
·sties gr
·ka!» Lameks atkal tais
·s r
·ties; priek
·
· mums s
·k klab
·t v
·cu lo
·mets; st
·jas valodas un plecos raujas galvas; glu
·i tuvu mums l
·k
· un paj
·k lo
·u artas d
·
·as, un tad g
·rdzu
·ot, elsot ies
·k gaiss.
Vi
·
· elso arvien tuv
·k,
·
·iet, p
·r mums lejup liecas tum
·a, neredzama mil
·a mute jau just var vi
·as karsto dva
·u , un m
·s plokam kl
·t sasalu
·ai zemei.
T
· smagi nosten, nodun m
·nas gr
·viens, aiz m
·su mugur
·m no p
·avas pel
·kuma p
·k
·
·i izaug melnu d
·
·u font
·ns, un, cieti b
·k
·
·
·damas, kr
·t mums apk
·rt melnas zemes pikas.
«Redzi nu!» Lameks grib atkal r
·ties, vi
·a bals
· mana slikti sl
·ptu triumfu, bet gais
· mana jaunu g
·rdzu
·o
·anu, un m
·na tagad spr
·gst so
·us divdesmit pa labi, tie
·i pie m
·su rakumiem, kur nu dzird kliedzienu, tad piktu l
·stu, un sanit
·rs, p
·c br
·ti
·a no vi
·as puses skriedams, uz Skrindas vaic
·jienu atbild vienam esot iedrag
·tas kr
·tis, otram p
·rlauzts plecs.
M
·s p
·r
·em niknums, sala stindz
·gumu it k
· nenomana vairs, un viens un otrs
·er
·auteni, ac
·m ieurbjas nakts melnum
· un
·auj reizes tr
·s
·etras uz to pusi, kur tums
· tikko saskat
·mas v
·cu pus
· melno t
·lu namu kont
·ras.
M
·nas vairs nen
·k. Retumis dzird kaimi
·u rot
·s front
· lo
·met
·ju klabo
·u un
·aute
·sprakstus.
Klusa un auksta p
·r mums nolaidusies novembra nakts. Ar asarainu zvaig
·
·u zaigu un bez m
·ness, un kaut kas melns un draudpilns gl
·n no r
·tu puses.
Tums
· ir gr
·ti pateikt, vai tur nojau
·ami augstie Zasulauka nami vai horizonta mal
· sag
·lu
·i m
·ko
·i.
No lab
·s puses, a
·i steigdamies, n
·k
·urpu k
·ds gar ierakumu malu un piest
·j manam vadam iepretim.
«Ser
·ant Vanag!» tums
· paklusi sauc rotas komandiera balss.
Es atsaucos, lecu
·r
· no gr
·vja, j
·tu skrienam kr
·t
·s karstu trauksmes vilni tas mani v
·l nav v
·lis, nevi
· tagad ar'.
«Ar ausmu s
·ksies mums uzbrukums,» teic rotnieks, smagi elpodams no steigas. «Virziens uz R
·gas tiltiem. J
·uzbr
·k par katru cenu un bez st
·jas... iz
·
·iro
·
· kauja... velns lai parauj, r
·tvakar R
·gai j
·b
·t br
·vai!»
Vi
·
· st
·sta v
·l, ka ielu c
·
·
·s, kuras varot l
·dz pat naktij ilgt, daudz atkar
·
·oties no mazo komandieru iniciat
·vas. Noda
·
·m un vadiem varot gad
·ties, ka j
·c
·n
·s pa
·iem uz savu roku.
«Ja p
·rtr
·kst sakari pa labi vai pa kreisi tikai uz priek
·u, virzien
· uz tiltiem, tikai neatk
·pties atpaka
·!»
«Klausos, virsleitnanta kungs,» es atbildu, un rotnieks aiziet proj
·m vi
·a bru
·ucepure br
·ti
·u v
·l saskat
·ma zvaig
·
·u zaig
·, tumsas pel
·kum
· z
·d tad viss.
Kareivji aizmirsu
·i gaisa v
·sumu un ka ledainas mums ir zem z
·bakiem un ce
·u galiem d
·
·as visus sac
·lu
·as k
·j
·s uzbrukuma gaidas, liel
·s kaujas v
·sts.
«Nu fri
·iem kl
·sies dumji,» P
·rups blakus teic, un tums
· saredzams t
·
·irgto zobu baltums. «Ja labi piespie
·, tad vi
·i b
·s mais
· neizmuks neviens.»
«J
·, taup
·
·ana
·oreiz neb
·s,» Lazda r
·c, t
· bals
· manu niknu piesmakumu, un tums
· dr
·mi teic kapr
·lis Aivars, kam C
·su kauj
· gran
·tas saplos
·ts vaigs:
«G
·stek
·u ar
· neb
·s, vismaz manai noda
·ai.»
L
·ni aust r
·ts, b
·l zvaigznes, tumsu main
· pab
·ls zilganums, un balta sarma apkl
·jusi p
·avas virsu skan
·dami l
·st sasalu
·ie z
·les stiebri, kad vi
·iem sper virs
· k
·ju.
R
·gas pus
· s
·k plesties paviegls sarkanums, s
·rt
·kas metas vi
·
· mal
· debesis, pils
·ta liekas degam, nirst no debesjuma
·r
· bazn
·ctor
·i, fabrikskurste
·i un namu jumti, asi
·ains visam p
·ri l
·
·
· l
·kta atsp
·dums.
«B
·s gr
·ta diena novakar
· daudzi redz
·s vi
·iem atveramies debesu Ci
·nas v
·rtus,» teic Lameks svin
·gi un ska
·i, l
·g
·anai ap savas bises stobru k
·
·vis kop
· rokas, un Konr
·ds atsaucas ska
·
·ki v
·l un jautri:
«Lai Ci
·na, kur Ci
·na, bet R
·gai
·ovakar ir j
·b
·t br
·vai jedritvaikoci
·, puikas, j
· vai n
·?»
«J
·, j
·!» pussmejo
·as, pusnopietnas atsaucas citu balsis, un l
·kta s
·rtums s
·rto sejas, deg ac
·s debesu guns atsp
·dums.
Aizmugur
· s
·k d
·rd
·t m
·su baterija. No j
·ras atsaucas tai ang
·u lielgabali, lo
·met
·ji jau sprakst pa labi, ce
·as k
·jas m
·su bataljona rotas.
M
·s ies
·kam skriet p
·ri p
·avai. Sasalu
·ais d
·
·u kl
·js v
·l kl
·ts ar r
·ta sarmu, smagi dun zem k
·j
·m. Atpaka
· skrien v
·toli un kr
·mi tuv
·ki top m
·ju puduri, un no tiem ies
·k uz mums
·
·
·
·t nikna guns.
Cits pakl
·p skr
·jien
· un r
·kdams ce
·as atkal k
·j
·s. Cits k
·leniski kr
·t uz galvas, plati izple
· rokas. Tak vairs skat
·ties, nedz v
·rot nava va
·as tuv
·k m
·s rauj pie sevis noma
·nieku nami.
Spindz, klaudz un san ap mums visapk
·rt, un tad s
·k gaudot pirmie
·rapne
·i.
Tie pl
·st virs koku galiem, namu jumtiem ies
·k bozties balti m
·kon
·
·i, m
·
· lo
·u slotas sirmo p
·avas virsu, un liekas, it k
· vi
·u kultu ac
·m neskat
·mi krusas graudi. Jau glu
·i tuvu pirmais nami
·
·,
·au
·ana no logiem un no durv
·m st
·jas, un,
·igli sviezdamies ap st
·ri, m
·s ieskrienam gandr
·z vai kr
·t
·s
·etriem v
·cu kareivjiem, kas
·r
· b
·g no m
·jas.
Divi
·imst turpat pie durv
·m, m
·su zalves g
·zti, tre
·ais v
·
· rokas gran
·tu, bet streipu
·o un g
·
·as no durk
·a cirtiena, ko Konr
·ds triecis vi
·am s
·nos. M
·s plokam zem
·, nodun spr
·dziens bermontie
·a bru
·ucepure klaudz
·d
·ma atsitas pret sienu, bet vi
·as valk
·t
·jam, kas gu
· pakritis, vairs nav galvas, lab
·s rokas ar
· nav.
Ceturtais l
·kumodams aizb
·g prom pa salu
·iem arumiem, m
·s velti
·aujam paka
· tam. Vi
·
· z
·d aiz v
·tolstumbriem, ieskrien m
·ju pudur
·, no kura s
·k vird
·t v
·l stipr
·ka mums pretim guns.
Tik nikna, ka m
·s nejaud
·jam vi
·ai tie
·i pretim skriet, bet liecamies pa kreisi, r
·pjamies pa seklu gr
·vi, sl
·pdamies aiz vi
·u d
·
·u va
·
·a, lodes spindz, un paj
·k meln
·s d
·
·u pikas.
M
·s tiekam m
·jpudurim s
·nos, gr
·vja gal
· salas
·s kop
· man
·js vads, un, platmugurim Asmenim ar pat
·auteni s
·kot
·aud
·t
·ku aizmuguri, ret
·ka paliek v
·cu
·au
·ana.
Tie atvelkas aiz dzelzce
·dambja. Sarga b
·d
·, l
·dz kurai simts so
·u vair
·k, ko skriet, jau ievilkts vi
·u lo
·mets, no lo
·u spindz
·
·anas gaiss
·alc un san.
M
·s netiekam vairs t
·l
·k: lodes svie
· mums ac
·s d
·
·as, l
·g
· pacelt nevar galvu, un, s
·ri skan
·dami, virs galv
·m pl
·st
·rapne
·i.
L
·
·us pa gr
·vi t
·l
·k pat
·l
·k vi
·
· liekas pieejam pie dzelzce
·dambja , un m
·s lienam, ce
·galiem un plaukst
·m m
·c
·dami pussalu
·
·s gr
·vja malu d
·
·as, ledus l
·st un salts k
· t
·rauds r
·vas
·dens slapina mums k
·jas.
Tuv
·k n
·k dambis, gr
·vis pie vi
·a s
·niem beidzas. Un uzb
·ruma sargi mana briesmas, v
·r
· pret gr
·vi n
·v
·jo
·u uguni m
·s nevaram no vi
·a
·r
· l
·st.
Tepat pavisam tuvu klab v
·cu lo
·mets, m
·zdams gr
·vja malu, m
·s mirkstam r
·v
·, nevaram no vi
·a
·r
· l
·st.
Lazda liecies diedz atpaka
·, lai nestu zi
·u, z
·d pats, nen
·k vairs. Un mums salst
·den
· un r
·v
· k
·jas, virs galv
·m svilina joproj
·m gaisu lo
·u
·alts.
Tad pat
·lu v
·l m
·su pus
· no
·k
·as haubices balss:
·
·
·kdama steidz
·urpu gran
·ta pa gaisu, spr
·gst,
·rd
·dama dambja virsu, un l
·ksm
·ka man paliek sirds.
Otrs gran
·tas spr
·dziens cie
·i blak
·m sarga b
·dai, tre
·s t
·li
· paka
· tam: nami
·am vairs tikai puse jumta, durvis spr
·gst va
·
·, sal
·ku
·i st
·vi
·r
· m
·k.
Ceturt
· gran
·ta skar atkal dambi. M
·s metamies uz vi
·a pusi, aizelsu
·ies pieplokam kl
·t smil
·ainajiem s
·niem, un, skatu pametot pa kreisi, var redz
·t, ka jau pl
·st dambim p
·ri kaimi
·rotas vilnis,
M
·s atkal lecam k
·j
·s, k
·ds ar
· no mums s
·cis griez
·gi un ska
·i kliegt.
M
·s r
·cam vi
·am l
·dzi, k
·le
·ojam zem
· uzb
·ruma otr
· pus
· pute
·o un j
·k ap mums v
·cu lo
·u jaukt
·s smiltis, zvirgzdi, grants.
«Aug
·
·, skrie
·us uz priek
·u, virzienu uz balto m
·ju!» man paspr
·k r
·ciens, pa
·am liekas sve
·as r
·kles kliegts.
Vads puspieliecies au
·o t
·l
·k. Nami pretim skrien. Rokgran
·tu du
·a, un tad m
·s esam iek
·
· iel
·,
·tri sadal
·mies div
·s rind
·s Aivars iet ar sav
·jiem pa kreisi, es pa labi; pl
·st un birst no logiem stikli, gais
· sakrustojas m
·su
·aut
·s zalves viena, otra, tre
·
· , un m
·s s
·kam no jauna t
·l
·k skriet.
Kaut kur net
·lu smagi d
·rdieni tepat tuvum
· vajaga b
·t v
·cu baterijai, un m
·s steidzamies uz vi
·as pusi; Aivars, au
·odams pa priek
·u, gr
·
·ojas uz ielas st
·ra, izlai
·
·auteni no rok
·m, g
·
·as vis
· augum
·.
Ta-ta-ta! pavisam tuvu klab
·t ies
·k v
·cu lo
·mets.
M
·s spr
·gstam atpaka
·; Konr
·ds m
·s pan
·k, nesdams Aivara bisi, kliedz aus
· man:
«Kapr
·lis beigts!»
«Lazdam vest otru noda
·u!» saucu, tad atj
·dzos, ka vi
·
· tak neatgriez
·s:
«Konr
·d, ar otru noda
·u prom ap st
·ri, l
·ko s
·nos tikt!»
Vi
·
· at
·irdz nikn
· sm
·n
· zobus, metas proj
·m, pieci kareivji paka
· tam.
P
·c p
·ris mirk
·iem aizelsu
·ies atpaka
· un v
·sta:
«T
·l
·k ce
·u ar
· no vi
·as puses ap
·auda v
·cu lo
·met
·js.»
«S
·tani, vi
·iem laikam te ir nolikts vesels lo
·met
·ju vads!» Konr
·ds sird
·s un tie
·
·m, klabo
·a k
·uvusi tik stipra, ka t
·du troksni nevar
·tu sacelt viena pa
·a lo
·met
·ja balss.
Pa labi nevar tur gu
· Aivars , pa otru pusi ar
· uguns aizkrustots mums t
·l
·k ce
·
·.
Diena jau iet uz vakara pusi, kaujas d
·rdo
·a visapk
·rt, un, paskat
·jies rokas pulksten
·, es redzu, ka tas p
·ri trijiem.
T
·tad m
·s gr
·v
· b
·sim gul
·ju
·i stundas tr
·s.
M
·s nezin
·m, k
·
·sti
·eitan stiepjas ielas, ar P
·rdaugavas priek
·pils
·tu no mums nav l
·g
· paz
·stams neviens.
Jau metas vakars. C
·
·as dimd
·
·anu auss jau
· vis
·s mal
·s, skrien gais
· sign
·lra
·etes, bet mums vairs nava jausmas, cik t
·lu aizk
·uvu
·as m
·su rotas, kur tagad kaimi
·pulki, un uz desmit no agr
·kajiem septi
·padsmit v
·riem sarucis mans vads.
Ta-ta-ta! ierejas, atkal apklust v
·cu lo
·mets,
·audams tepat tuvu, un
·irgu pilna liekas vi
·a slinki skarb
· balss.
Konr
·ds man pien
·k kl
·t, teic pie auss:
«Art
·r, ja m
·s l
·kotu caur s
·tu?»
Tie
·
·m, tas var
·ja man pa
·am ien
·kt pr
·t
·!
Pa kreisi ce
·as augsta d
·
·u siena, un vi
·
· br
·k
·
·
·dami izl
·st p
·ris d
·
·i, kuros ir ietriecies Konr
·da bises resgalis.
Es b
·
·u galvu iek
·
· pagalm
· tas liekas izmiris, neviena neredz un, atpaka
· pagriezies, saku Skrindam:
«Tu paliec man
· viet
· Konr
·ds n
·ks man l
·dzi.»
Ar dundadznieku abi kop
· m
·s
·maucam iek
·
· pagalm
·.
Tam otr
· mal
· divu st
·vu nams lo
·meta klabo
·u dzird nu v
·l tuv
·k.
Skrienam uz m
·jas pusi, ejam iek
·
·. Konr
·ds sper ar k
·ju va
·
· pagrabdurvis, es spie
·u kabatlampi
·u un saliekusies s
·d uz k
·pn
·m veca sievi
·a ar b
·rnu rok
·.
M
·s ieraudz
·jusi, t
· tais
·s kliegt; es pusbals
· lai saucu klus
·t, un vi
·ai priec
·g
·kas paliek acis, dzirdot latvju m
·li, asaraini drebo
·a ir balss:
«Zald
·ti m
·
·ie, t
·das briesmas!»
«B
·s labi, tanti
·!» Konr
·ds jautri atsaucas, un m
·s ieskrienam pirm
· st
·va telp
·s, veramies pa logu t
·l
·k skatu aizsedz d
·
·u
·ogs.
«K
·psim nu aug
·
·,» Konr
·ds teic. Un, k
·p
·m s
·kot,
·
·kst
·t, pirksti cie
·
·ki
·
·audz
·auteni.
Ir labi, ka turpat gandr
·z vai blakus s
·k atkal klaudz
·t lo
·met
·js.
M
·s aus
·damies l
·ni veram durvis.
Tuk
·s ar
· aug
·as st
·vs, bet istaba
·
·iet piem
·t
·ta da
·da
·
·d
·m mant
·m un nejau
·i atmirdz
·ju
·
· ra
·etgaism
· m
·s redzam gr
·das vid
·
·up
· liktas rokas gran
·tas.
«T
·ri k
· b
·tu priek
· mums noliku
·i,»
·irdz
·gi
·ukst man aus
· Konr
·ds, un, zobus sakodis, es s
·ku rais
·t va
·
· savas bises siksnu.
«Priek
· kam?»
·ukst atkal Konr
·ds. Es, sakodis zobus, cie
·u klusu liel
· steig
· r
·kojas man pirksti, sienot kop
· gran
·tu p
·c gran
·tas.
Vi
·
· saprot, s
·k man pal
·dz
·t, un tad m
·s ejam kl
·tu logam, zagdamies uz pirkstgaliem.
Gran
·tas spr
·dziens kaut kur pat
·lu, ra
·etes uzliesmojums visai tuvu. Un tad m
·s, skat
·damies lej
·, redzam ielu krustojumu, kura vid
·, v
·rsti katrs pret savu ielas galu, nost
·d
·ti divi v
·cu lo
·meti.
Ap vi
·iem sast
·ju
·i da
·i v
·cu kareivji. Tie skat
·s proj
·m; ielas
·eit pavisam
·auras, m
·s esam tie
·
· lo
·met
·ju aizmugur
·, l
·dz vi
·iem so
·u piecpadsmit, ne vair
·k.
Viens, kaut ko paman
·jis, noliecas pie savas ma
·
·nas. T
· ies
·k str
·d
·t, Konr
·ds l
·ko atraut logu, bet r
·viens vi
·am pagad
·s tik sp
·j
·, ka skan
·damas izbirst r
·tis.
Klabo
·a st
·jas, lej
· st
·v
·t
·ji veras
·urpu ir pats p
·d
·jais laiks.
Es izliecos pa logu, rauju vid
·jai gran
·tai nost kapseli un svie
·u gran
·tu sai
·
·i lejup l
·k
· lok
·.
Vi
·
· labi kr
·t pa
·
· pulci
·a vid
· , da
·i v
·l l
·ko sisties s
·nis.
Tad aug
·up
·aujas milz
·gs liesmu stabs, smags gr
·viens birdina v
·l logos paliku
·os stiklus un tuk
·o r
·mi triec man sej
· karsta eksplozijas v
·ja
·alts.
«B
·s dar
·ts!» Konr
·ds jautri nosaka, b
·zdams pa logu
·r
· galvu, un es at
·emu dzi
·i elpu.
Krustce
·a bru
·a vid
· grauta liela bedre, ap vi
·u tum
·i st
·vi, k
·ds v
·l kustas, atskan vaidi.
M
·s nosteidzamies lej
·, cauri s
·tai prom pie sava vada, un
·aj
· mirkl
· ies
·k klab
·t Asme
·a pat
·autene.
Es skatos prom uz vi
·u ielas galu, kurp sagriezts pat
·autenes stobrs, kr
·sl
· redzu pieliku
·us st
·vus, kuri
·urpu skrien, tad kr
·t uz bru
·a citi
·aut s
·k, citi nepakustas vairs.
«Skriesim prom pa labi,» es saku sav
·jiem.
Skrinda pam
·j un pirmais liekas proj
·m.
«Gaidiet aiz st
·ra!» saucu paka
· tam; Asmenis beidz iz
·aut lentu, jaunu iek
·
· liek, un tad m
·s pal
·dzam ar Akmeni tam skrie
·us aizraut proj
·m smago ieroci.
M
·s skrienam gar
·m eksplozijas vietai v
·l liel
·ka
·
·iet bedre , v
·cu kareivji gu
·, sakritu
·i vi
·ai apk
·rt, un Skrinda pasp
·jis jau saskait
·t pavisam asto
·us.
Lo
·met
·ji ir sadrag
·ti, un Konr
·ds r
·c es var
·jis siet sain
· p
·ris gran
·tas maz
·k.
«Glu
·i labi mums der
·tu t
·s ma
·
·nas,» vi
·
· saka.
Gran
·tkauciens gais
·, spalgs un sp
·j
·, un namam, no kura es sviedu rokas gran
·tas lej
·, vairs nav skurste
·a, no jumta
·aujas liesmu stabs.
M
·s steidzam proj
·m, atkal gran
·tgaudojiens t
· kr
·t mums net
·lu aiz muguras , es pasp
·ju v
·l laikus plakt pie bru
·a muguru, pakausi man apsvilina karsta v
·ja
·alts.
Atkal m
·s piece
·amies k
·j
·s vairs ne visi, Asmenim ir sa
·
·aid
·ta galva, sadrag
·tas kr
·tis gran
·ta vi
·am spr
·gusi tie
·i blakus , drag
·ta ar
· pat
·autene.
«Ek, t
· tagad der
·tu t
·s v
·cu ma
·
·nas!» r
·c atkal Konr
·ds
·gns es uzbr
·cu tam klus
·t.
M
·s ejam, pa
·i nezin
·dami, kas t
· par ielu. Un pavisam tuvu it k
· dzird jau
·aute
·
·
·vienus, «urr
·» un rokgran
·tu eksploziju dobju duno
·u.
Tad c
·
·as troksnis liekas vi
·
·veid
·gi pl
·stam atpaka
·, arvienu t
·l
·k cit
· debesmal
· ies
·kas no jauna, v
·cu lo
·met
·ju balsis atkal tuv
·k skan.

·
·s balsis,
·
·iet, m
·s ap
·
·mu
·as sl
·gt
· lok
·, un m
·s neapj
·dzam vairs, kurp iet. Div
·s debesmal
·s ugunsgr
·ki, liesmu m
·les saredzamas tre
·
·. Gais
· tumsa vai ik min
·tes nomain
·s ar ra
·e
·atmirdzumu, lo
·met
·ji sasaucas ar lielgabaliem. Sajuku
·i liekas visi trok
·
·i, gaismas un tumsas c
·
·u viet
· palicis ir gai
·s.
Vi
·
· paliek jau tik gai
·s, ka izskat
·s pavisam sarkans.
«Vairs nevar t
·lu b
·t l
·dz Daugavai,» k
·ds ierun
·jas, v
·rodams bl
·zmas un tumsas piln
·s debesis. Un tie
·
·m kaut kur t
·lum
· starp salto zvaig
·
·u puduriem redz iesniedzamies bezgal
·bas telp
· asu
·
·
·pasmeni un tornis t
·ds ir tikai P
·terbazn
·cai.
M
·s ies
·kam iet turpu. Tor
·a asums z
·d, bet cauri kaujas klaudzo
·ai, ko atkal mana tuv
·k n
·kam, v
·j
·, pret
· skriedams, atnes ledus aukstu dva
·u.
J
·, tie
·
·m, m
·s n
·kam lej
· no
·genskalna augstumiem. Jau var saskat
·t P
·terparka klaju, aiz t
· deg k
·da milzu
·ka, un citas, kas vi
·ai pa labi, patlaban drag
· lielgabalu gran
·tas.
Iela liecas uz leju, vi
·as st
·r
·
·etru st
·vu m
·ja, un vi
·as m
·ris, kas v
·rsts pret Daugavas pusi, no liesmas atsp
·duma liekas sarkans viss.
Tad asi iz
·
·rkts sauciens. K
· p
·auti m
·s kr
·tam atpaka
· aiz kaimi
·nama st
·ra, un t
·li
· no t
· bl
·k
·
· da
·i
·
·vieni.
Nesarun
·ju
·ies pat, m
·s bez v
·rdu metamies
·
·v
·jnamam kl
·t tik
·igli, ka, atkal s
·kot klakst
·t lod
·m, m
·s jau pasl
·pu
·i m
·ra v
·rti.
«Tie s
·tani ir sak
·pu
·i aug
·st
·v
·,» teic Skrinda, «redz, apak
·
·jam st
·vam aizkrauti visi logi.»
Tie
·
·m, skatoties no v
·rtu velves iek
·puses, ir redzams, ka tuv
·jam s
·tas logam aizkrauts priek
·
· kaut kas l
·dz
·gs m
·slu kastei, otr
· redzams ir tas pats.
«Varb
·t tiksim iek
·
· pa durv
·m,» Konr
·ds
·
·
·c, tais
·damies skriet
·r
· uz ielas.
Es sagr
·bju vi
·u aiz pleca:
«Traks esi, vai? Ja kr
·va cieti logus, tad durvis jau nu va
·
· neatst
·s!»
Vi
·
· mazliet nomierin
·s, pakar plec
·
·auteni, tad metas prom uz pagalmpusi, ielec loga ni
·
· un g
·
· stiklos ar laidi stikli skan un birst.

·au
·ana no aug
·as top nikn
·ka. Konr
·ds pa tam ir izdauz
·jis visu logu, izlauzis t
· r
·mjus pat. Tad vi
·
· saslienas log
· taisns, triecas ar kr
·t
·m un ar d
·r
·m iek
·a loga barik
·d
· t
· d
·rd
·dama g
·
·as apk
·rt iek
·
· ce
·
· mums br
·vs!
Konr
·ds pats log
· pazudis. M
·s g
·
·amies tam paka
·, un es redzu kabatas laternas gaism
·, ka dundadznieks nikni rausta durvju rokturi.
«Aizsl
·gu
·i no koridora puses!» vi
·
· nor
·cas.
«Puikas, paiet mazliet s
·nus,» vi
·
· saka, no
·emdams no jostas v
·cu gran
·tu.
M
·s ievelkamies kaktos, Konr
·ds pats aiziet aiz g
·zta skapja un tad lai
· vi
·am p
·ri un durv
·s gran
·tu.
T
· spr
·gst ar dullino
·u troksni. Ka
·
·i birst no griestiem un no sien
·m, bet durvju viet
· tagad redzams izlauzts liels caurums, izskat
·s k
· s
·p
·s sa
·
·ob
·ta milzu mute, kas tagad aprij m
·s.
Koridor
· pavisam tum
·s. M
·s taust
·m k
·pju margas, s
·kam aug
·up k
·pt. Un esam tiku
·i tepat l
·dz tre
·am st
·vam, kad aug
·
· piepe
·i kur pazib, divi tr
·s
·
·vieni bl
·k
· reiz
·, kaut kas mums no
·
·
·c gar
·m un lej
·, apak
·st
·v
·, trepju telp
·s spr
·gst m
·su galv
·m not
·m
·ta gran
·ta.
M
·s
·aujam atkal reiz
·, t
·m
·dami tan
· viet
·, kur nupat v
·l pazib
·ja
·
·vienugunis. K
·ds novaidas, kr
·t, ies
·k velties lej
·, un,
·
·vu
·i v
·l reizi aug
·up, s
·kam pa trep
·m skriet.
Aug
·
· klaudz durvis,
·
·rco
·
· bals
· k
·ds sauc. Un tad mums instinkts liek atrauties s
·nis, atvilkties aiz k
·pju le
·
·a un t
·li
· ies
·k trepju telpu skalot lo
·met
·ja
·autu lo
·u
·alts.
M
·s atvelkamies l
·dz pat tre
·
· st
·va dz
·vok
·durv
·m. Vi
·as ciet, iek
·
· liekas tuk
·s, un lo
·met
·ja tark
·
·
·
·anas atbalss
·alc pa visu namu.
Ir bieza tumsa, lodes klak
·
·
·damas
·rda m
·ri, un dr
·z p
·c ka
·
·u bir
·anas un baltumiem, kas rodas sien
·, var man
·t, cik t
·lu sniedzas lo
·met
·ja s
·t
·s n
·ves loks.
Konr
·ds s
·k uzman
·gi virz
·ties tam tuv
·k, v
·ro aug
·u, kaut ko r
·c, un tad man p
·k
·
·i liekas, ka tas ir
·
·mis rok
· rokas gran
·tu,
J
·, tie
·
·m, var jaust platu v
·zienu, kaut kas klaudz, atsizdamies laikam aug
·as durv
·s, un t
·li
· nodun spr
·dziens.
T
· atsp
·dum
· liekas man, ka aug
·
· redzu ieg
·
·amies durvis, cilv
·kaugumu, kas nog
·
·as p
·r kaut ko met
·liski tum
·u, un manim gandr
·z blakus pazib dundadznieka vaigs, zv
·rodams nikn
· priek
·.
Tad atkal tumsa aug
·
· jauni
·
·vieni, kas
·auti lejup.
«Puikas, mekl
·jiet uguni!» teic Konr
·ds. «Izkv
·pin
·sim vi
·us k
· lapsenes!»
Ar bises laides triecienu vi
·
· l
·ko ielauzt durvis. T
·s nestipr
·kas nek
· lej
·,
·tri padodas, un tad m
·s abi ejam iek
·
·, steidzamies mekl
·t virtuvi.
Mums laim
·jas pie pl
·ts nolikta pilna petrolejas pudele. Es
·emu cieti to, Konr
·ds no gu
·amistabas velk
·r
· p
·li, liek pie durv
·m, steidzas atpaka
·, un es tam r
·du uguni.
«Vajaga v
·l kaut ko,» vi
·
· r
·c, palicis br
·num kust
·gs, un tagad tam
·alc paka
·, vilkts pa gr
·du, gultas salmu maiss.
M
·s aizvelkam
·
·s mantas l
·dz ap
·audes lokam, svie
·am aug
·up uz k
·p
·m, un tad es lai
·u pa roku galam trepju malas sien
· petrolejas pudeli.
T
· pl
·st un skan, kaut kas s
·k
·ab
·t salmos, un tad m
·s atvelkamies s
·nis un petrolejas pudelei aizlido nopaka
· gran
·ta.
T
·s spr
·dziena gr
·viens nobirdina uz m
·su galv
·m apmetuma drumslas, bet eksplozijas liesmu font
·ns nesaplok.
Vi
·
· ple
·as plat
·ks, aug
·up skrien, n
·k lejup, k
·pjtelpas s
·k piepild
·ties kod
·gi smac
·jo
·iem d
·miem. Tie smac
· kaklus, spie
·as ac
·s berz
·jam vi
·as bez st
·jas.
«Pacietieties vien, puikas,» saka Konr
·ds, «d
·mi jau ir t
·da lieta, kas m
·l aug
·up k
·pt. Gan tie tur aug
·
· dr
·z vien skries uz jumta.»
V
·ci ir mit
·ju
·ies
·aut.
«Varb
·t vi
·i pam
·
·in
·s gl
·bties b
·ni
·os,» es saku, un m
·s ar Konr
·du aizvirz
·mies l
·dz k
·pju le
·
·im un, ar vienu roku l
·kodami no d
·miem pagl
·bt acis, ar otru atv
·z
·jam katrs pa gran
·tai.
J
·, tie
·
·m cauri puspiev
·rtiem, asarainiem plaksti
·iem var man
·t uguns atsp
·dum
· aug
·
· par
·d
·mies streipu
·ojo
·us un l
·kus st
·vus.
Gl
·bdamies no d
·miem un no liesm
·m, vi
·i l
·ko mekl
·t jumta durvis, tiecas aug
·up t
·r
· gais
· tikt.
M
·s svie
·am reiz
· reiz
· spr
·gst divas gran
·tas.
K
·ds kr
·t, k
·ds vaid, k
·ds tre
·ais g
·
·as iek
·
· liesm
·s, k
·le
·odams lejup, sl
·p
· guni. Liesmu gandr
·z vairs nava, v
·l kod
·g
·ki paliek d
·mu mutu
·i.
C
·
·ai m
·jas d
·
·,
·
·iet, ir beigas. Un ar
·
·r
· pamaz
·m ir st
·jies kaujas troksnis, nesen v
·l tik ska
·
·.
M
·s steidzam iek
·
· dz
·vokl
·, mekl
·jam rok
· spai
·us. grie
·am va
·
·
·dens kr
·nus. Un pamaz
·m beidz gruzd
·t trep
·s g
·ztie salmi, vairs spilvendr
·nas nekv
·l, d
·mi ies
·k
·r
· pl
·st pa visiem va
·
· v
·rtiem logiem.

·r
· jau k
·uvis gandr
·z gai
·s uz Kuz
·ecova fabrikpusi jau man
·ms saules l
·kts.
Es atvelku elpu un taisos aug
·
· k
·pt, lai apskat
·tos, un Konr
·ds n
·k man l
·dzi.
M
·s k
·pjam p
·ri v
·cu l
·
·iem. Viens no tiem apdedzis un n
·k no vi
·a apsvilu
·as ga
·as smaka , otram glu
·i melns no kv
·piem vaigs.
Aug
·
· starp durvju d
·
·u l
·
·
·
·m un kritis p
·r sadrag
·to lo
·met
·ju gu
· drukns kareivis, galv
· v
·l bru
·ucepure, un miru
·aj
·s ac
·s tam sastingusi naida sp
·ts.
Istab
· gr
·da piesvaid
·ta tuk
·
·m, patron
·m un lo
·b
·r
·ju lent
·m un loga tuvum
· gu
· v
·l viens, kuram asi
·ainas kr
·tis.
«Vai tie jau b
·tu visi?» Konr
·ds pa
·
·po galvu, un m
·s ejam b
·ni
·os.
Tie pilni v
·l ar d
·mu kod
·gumu, bet jumt
· l
·ka va
·
·, un cauri tai deg ro
·us
·rt
·s r
·ta debesis.
Es b
·
·u aug
·
· galvu tepat skurstenis , tad ie
·eros ar rok
·m, ats
·
·os uz l
·kas malas v
·rot saules l
·ktu, un t
·li
· kaut kas noklaudz glu
·i tuvu man gar
·m lode spindz.
Zibe
·
·tri man rok
· gran
·ta: kapseli nostu tai, v
·ziens p
·r plecu un, paman
·jis jumta
·
·orei uzklupu
·u za
·pel
·ku st
·vu, es metu tam.
D
·rd spr
·dziens, novaid jumts neviena te vairs nava, gai
·i zv
·
·o saule, zeltaini s
·rts ir ap mani viss.
T
·lt
·lu v
·l kaut kur dzird
·aujam. Tad ar
· vi
·a st
·jas. Un gaiss un zeme tagad pilni br
·ni
·
·
·ga klusuma.
Zelt
·ti r
·d
·s vecpils
·tas tor
·i, mirdz tiltu loki, zeltaini s
·rta r
·d
·s Daugava, un k
·ds bataljons patlaban iet p
·ri tai durk
·u asme
·i gais
·
·
·pojas k
· t
·kstots zelta bezdel
·gas.
Tad kaut kas nodun gais
·, sv
·tsvin
·gs un c
·li l
·ns, un pirmajam dun
·jienam atsaukties s
·k citi. Gaiss dimd un skan. Un tikai tad es apjau
·u, ka tie ir gavi
·zvani!
Viss zvanu ska
·
·m p
·rpl
·dis
·
·iet P
·tertornis, Doms tam atsaucas. Skand vecais, pazem
·gais J
·kabs, no Esplan
·des puses vi
·
·o
·urpu katedr
·les zvanu pulka l
·ksm
·
·
·indo
·a.
Zelta s
·rta gaisma, un zvanu ska
·u pilni gaisi, un viegla man bez gala sirds. Un spo
·ums, liels bez m
·ra, l
·st man dv
·sel
· un valgs no zvaniem vai no r
·ta saules k
·uvis acu skats.
XLIII
M
·s st
·vam Kalnciem
· Lielupi jau sakalu
·i ledus tilti, bet krastos nemana v
·l sniegu; v
·j
· no j
·rpuses virpu
·o p
·r k
·p
·m un p
·r p
·avu klaju skarbs, gaudojo
·s un asi v
·ss.
It visa kl
·ta veciem tran
·ejrakumiem un apskramb
·t
·m milzu pried
·m, tepat ce
·as Gar
· k
·pa. Pret zieme
·r
·tiem kr
·sl
· jau
·ams Lo
·met
·ju kalns.
Visapk
·rt kluss, gu
· rota dzi
·
· mieg
·; par div
·zijas rezervi patlaban k
·uvis m
·su bataljons.
Man miera nav, sirds palikusi s
·r
·ga un atkal smaga.
Jau
· atmi
·atvaros t
· seno dienu
·alku, un v
·l un v
·l mani skati tiecas prom uz prie
·u k
·pu pusi, kur pirms gadiem trim viss d
·rd
·ja no gran
·t
·
·
·k
·m, gaiss bij kaujas klaigu pilns.
No
·ejienes var redz
·t vietas, kur tad ar joni g
·ja m
·su vecais pulks,
Pats vecais Kalni
·
· tam ar izl
·kiem pa priek
·u gran
·tu vien
·, k
·ju otr
· rok
·, mazliet gan st
·vu k
·ju, bet strauj
· bez gala, vingrs un sirms.
Un tur, aiz k
·pu ail
·m, gran
·tapkap
·t
·m pried
·m, tur, sala sakalts, ple
·as Mazais T
·re
·purvs, kur, l
·
·u v
·los
·auti, gu
·ot palika vai visi mani pirmie kauju draugi,
·
·dei sa
·imstot aiz
·
·des, un sarkans viss no asinss
·rt
·m ledus pu
·
·m tad bija sniegu kl
·tais purva klajs.
T
·l
·k tur, vi
·pus Lo
·met
·ju kalna dienvidkraujas.
Tur krita Edgars vi
·a as'n
·m apskr
·jusi vi
·a aprakst
·ta v
·stu
·lapa, gan burz
·ta un palikusi sarkanbr
·na, v
·l kv
·l aizvienu man uz sirds.
P
·
· j
·ras v
·j
· no k
·pu kalnu puses. S
·k nirt no atceres un rind
·s atn
·k
·urpu m
·
·
·s
·nas p
·ri k
·pu augstumiem.
Man tikai vienam redzams, sev l
·dzi nesdams kapa v
·sumu un tr
·du dva
·u, ar ac
·m nep
·rskat
·ms atn
·k
·nu pulks.
Ak, pirmie kauju br
·
·i, kas j
·s pirmie g
·j
·t b
·g
·u tautai t
·vu zemes v
·rtus v
·rt!
Gan daudziem tika k
·p
·s raktos kapos dusa, tak daudzus citus glab
· d
·
·u l
·
·i; vasar
·s ap j
·su kauliem aug un liecas spilvu p
·kas, purva smilgas, citiem gr
·slis aug cauri tuk
·iem acu iedobumiem; zied violeti vir
·i purva klajos, kur citk
·rt bija asi
·ains un l
·
·u v
·liem kais
·ts sniegs.
Sirds smaga top bez gala n
·k tuv
·k
·nu pulki, traukdamies uz manas dzimt
·s puses malu. Un liekas man, es esmu miris jau, esmu viens no tiem, kam nolemts purv
· dus
·t, un, lauzdamies uz dienvidpusi,
·
·iet, aizraus mani l
·dzi
·nu karapulks.
«B
·tu v
·l dz
·vi, kop
· ar mums tie latvju puikas, kuri tad purv
· palika, sen b
·tu jau no v
·ciem t
·ras visas m
·su zemes malas!» k
·ds ierun
·jas man aiz pleca, un, neapgriezdamies apk
·rt, es zinu tas ir Konr
·ds, no pirm
·m kauju gait
·m vien
·gais v
·l paliku
·ais draugs.
Es paloku galvu l
·pas man nepaveras atbild
·t. Un ilgi v
·l m
·s veramies
·ais purvu l
·
·os, kur g
·ja v
·ciem pret
· pirmais latvju tautas karasp
·ks.
S
·k nemierpilni sakust
·ties smaga noguruma mieg
· m
·su rotas kareivji. Cits galvu ce
·, gr
·
·, acis neatv
·rdams, cauri zobiem niknu komandu; da
·s roku gais
· ce
· un d
·r
·
·
·augtu. Un atkal liekas man, ka tran
·ejas, kas dz
·vajiem te der par atp
·tvietu, ir nekas cits k
· atv
·ru
·ies kapi: mostas vi
·os gul
·t
·ji, un jaunas karot
·ju rindas no kapiem
·r
· n
·k!
«Ko toreiz nebij lemts mums izdar
·t,
·ie jaunie pulki tagad pabeigs!» saka Konr
·ds, man roku uzlicis uz pleca, un abi m
·s ilgi skat
·mies v
·l uz purvu klajumiem un aplauz
·tu prie
·u k
·p
·m.
M
·s vienot
·ji, vid
· tiku
·i starp miru
·iem un dz
·viem. Un jau
·am bez v
·rdu, st
·v
·dami starp div
·m pasaul
·m, ka viena asinsbalss ir tiem un citiem, toreiz kritu
·iem un tagad
·jiem dz
·viem.

·
·ir vi
·us tikai purvu d
·
·as, satikties ne
·auj k
·p
·s rakto kapu smilts.
XLIV
Pievakar
·, jau metoties tumsai, mums n
·ca virs
· bermontie
·i, un bataljona komandieris bija pav
·l
·jis, ka p
·c atakas atsi
·anas mums pa
·iem j
·iet uzbrukum
·.
Da
·u uzbruc
·ju m
·s nog
·z
·m zem
·, citi muka atpaka
·, un vi
·u atk
·p
·an
·s
·oreiz bija
·sta, jo ienaidnieka aizmugur
· vair
·k
·s viet
·s redz
·ja atsarkstam debes
·s ugunsgr
·ku bl
·zmu.
«Nu, z
·ni, k
·tosim labi mud
·gi uz priek
·u, cit
·di vi
·i mums izdedzin
·s visu zemi!» teica rotnieks, k
·rtodams m
·s t
·l
·kam g
·jienam.
M
·s bij
·m nog
·ju
·i apm
·ram pusotra kilometra, kad priek
·
· piepe
·i atskan
·ja
·
·vieni, zibsn
·jo
·
·s ugunti
·
·s s
·ka mirdz
·t visa me
·a mala, un m
·s, steig
· raudami no pleciem
·autenes, met
·mies uz priek
·u.
Bija tumsa, bermontie
·u ie
·emtais me
·s lik
·s v
·l tum
·
·ks, un t
·lu dega debes
·s ugunsgr
·ku bl
·zmas atsp
·dums.
Krita viens un otrs, tums
· neredzams, bet smago
·erme
·a kritiena troksni auss tv
·ra ar
· skrejo
·u z
·baku klaudzo
·
· uz sasalu
·
·s zemes un lo
·metu
·
·vienu tark
·
·
·
·an
·.
No me
·malas atskan
·ja «urr
·» saucienu br
·zma, ienaidnieks n
·ca mums pret
·, bet m
·s to sam
·
·
·tu dzin
·m atpaka
· me
·
·, nokais
·dami sasalu
·o p
·avu l
·
·iem.
Tad es piepe
·i dab
·ju briesm
·gu triecienu pa kreiso k
·ju lejpus ce
·a, skr
·jien
· apsviedos uz galvas un jutu, ka gu
·u zem
·, kas lik
·s briesm
·gi auksta, ka c
·
·as troksnis ir aizvirpu
·ojis me
·
· un man no k
·jas pl
·st kaut kas lip
·gs un silts.
M
·
·in
·ju celties s
·dus, bet ievainot
· k
·ja bija palikusi l
·dz pa
·am gurnam st
·va un smaga k
· svins. Asins pe
·
·e ap vi
·u
·tri pl
·t
·s plat
·ka, s
·kdama slapin
·t ar
· labo k
·ju, un es jutu, ka p
·c stundas vai div
·m man pien
·ks aiz noasi
·o
·anas gals.
Sakodis zobus, es dzinu proj
·m nesama
·u un l
·koju koncentr
·t visus pr
·tus, lai iz
·
·irtos, kas dar
·ms.
Saukt sanit
·rus nebija noz
·mes visi tie bija aizskr
·ju
·i rotai l
·dzi.
«J
·l
·ko aptur
·t asins nopl
·
·ana,» es sev teicu, un tad man rokas jau instinkt
·vi bija s
·ku
·as atrais
·t
·autenes siksnu.
To cie
·i aptinu ap k
·ju aug
·pus br
·ces, bet asinis v
·l tom
·r pl
·da, kaut ar
· ne tik strauji k
· pirms apsie
·anas. Tad es atcer
·jos k
·dreiz b
·rn
·b
· redz
·to malkas vezuma sasie
·anas skatu, samekl
·ju durk
·a maksti, aizb
·zu vi
·u aiz siksnas un griezu reizes divas ar visu sp
·ku, maksti nevilkdams atpaka
·.
Asins tec
·
·ana apst
·j
·s, k
·ja lejpus celim
·tri notirpa, un es gandr
·z vairs neman
·ju s
·pju.
Toties
·ermeni s
·ka krat
·t tr
·sas un reiz
· n
·ca t
· k
· miegs, tais
·damies v
·rt cieti acu plaksti
·us.

·auties miegam noz
·m
·tu nosal
·anas n
·vi; ar visiem sp
·kiem es centos tur
·ties tam pret
·, un tad man piepe
·i bija acis k
·uvu
·as atkal platas un es gr
·bu p
·c
·autenes, jo dzirde bija uztv
·rusi tumsas melnum
· vieglus, zagl
·gus so
·us.
«Bermontie
·u izl
·ki!» man ie
·
·v
·s pr
·t
·, un, atbalst
·jies uz
·autenes, es l
·koju sagriezties uz to pusi, no kuras bija atlidojusi
·aub
·g
· dipo
·a.
N
·c
·js laikam bija viens; vi
·
· n
·ca uzman
·gi un l
·ni, mirkli apst
·damies un tad zagdamies t
·l
·k.
Es biju ap
·
·mies
·aut, l
·dzko nakts melnum
· var
·s pret ugunsgr
·ka bl
·zmas sv
·tru man
·t bermontie
·a augumu.
Es skat
·jos, viss dreb
·dams no aukstuma un ar
· no uztraukuma. Uz mirkli pat piemirsu sa
·auto k
·ju, cie
·i ap
·
·mies non
·v
·t.
Tagad man vajadz
·ja man
·t n
·c
·ju katr
· zi
·
·, jo es gul
·ju pusgu
·us, ar elko
·iem atbalst
·jies uz sasalu
·
·s zemes, un pret bl
·zmas atsp
·dumu var
·ja saredz
·t retas purva prie
·u galotnes.
N
·c
·js nav redzams, un tom
·r es dzirdu t
· so
·us, manu vi
·a tuvumu. Tad da
·us spr
·
·us virs zemes iegailas divas sarkanas ugunti
·as un aus
·s man piepe
·i iesitas gari stiepta, kauco
·a ska
·a.
Vilks! man zibe
·
·tri iz
·aujas caur smadzen
·m, tirpas iet p
·ri mugurai, un es nem
·r
·
·dams
·auju uz to pusi, kur nupat v
·l kv
·loja pl
·s
·g
·s acu ugunis.

·
·viena troksnis tagad
·
·iet briesm
·gi ska
·
·, atbalss ilgi
·alc me
·
·, bet
·autene man uzbudin
·jum
· izkritusi no rok
·m. Es dreb
·dams to samekl
·ju tums
·, spie
·u sev kl
·t; man tr
·c l
·pas un no ac
·m proj
·m aizb
·dzis miegs.
«Vilki nem
·dz klejot pa vienam,» es saku pats sev, «vi
·i staig
· baros, un, ja tu nev
·lies, lai tevi saplosa dz
·vu, tad paliec nomod
·.»
K
·du laici
·u es turos, bet tad manu, ka galva atkal liecas uz kr
·t
·m un bezgala smagi s
·k palikt plaksti
·i.
Izmisis es turos pret
· miega varai, bet domas jau s
·k sajaukties cita ar citu, atmi
·
· dr
·zm
·jas pag
·tnes ainas. Un tad vi
·as visas uz mirkli aiz
·no p
·ckaujas skats l
·g
·ana, ko skait
·ja m
·s
·j
·s rotas kareivji, dzird
·dami atbr
·vot
·s R
·gas zvanus un savus kritu
·os biedrus pieminot.
Es redzu itin gai
·i vi
·u sejas, kaut apk
·rt melna nakts, tuvum
· nav neviena dz
·va, tikai vilki, un n
·ves miegu gu
· m
·s
·jo un bermontie
·u kritu
·ie.
Tad man kaut kas iedrebas kr
·t
·s, es salieku l
·g
·anai rokas un s
·ku skait
·t tr
·co
·
·m l
·p
·m:
«Dodi mieru m
·su br
·
·iem, kas krita
·odien un vakar, un visiem, kas atdevu
·i dz
·v
·bas par m
·su tautas dzimteni!»
«Dodi mieru m
·su br
·
·iem, kas atdevu
·i dz
·v
·bu par dzimteni!» tums
·, kas ap mani, atk
·rto klusas balsis, tik klusas, ka uz mirkli liekas tas tikai v
·j
·, kas
·abina sen sakaltu
·
·s lap
·s.
Asaras man apmiglo acis, un, celdams aug
·up galvu, lai v
·lreiz ieskat
·tos nupat redz
·t
·s biedru sej
·s, es manu, ka arvienu gai
·
·kas top debesis.
No tumsas, kas l
·ni k
·pjas atpaka
·, k
·pj
·r
· tum
·i koku st
·vi, un viss sasalu
·ais purva p
·avas klajs ir p
·rlijis ar sav
·du, m
·nesn
·cas sudrabam l
·dz
·gu spo
·umu.

·is spo
·ums top arvienu mirdzo
·
·ks, un tad es s
·ku apskat
·ties un redzu ap sevi m
·s
·jo kritu
·os.
So
·us piecus no manis gu
·, plati izpletis rokas, k
· skr
·jien
· uz mutes nokritis, Skrinda es to paz
·stu p
·c melnajiem matiem un lodes sakrop
·ot
·s auss.
Pa labi no vi
·a gu
· di
·kareivis Asmenis, pagriezis pret debes
·m seju, un sav
·dais, klajam p
·rliju
·ais spo
·ums ir jau tik gai
·s, ka es varu saredz
·t iesirm
·s Asme
·a
·sas, kas, niknas un saspurotas, ar
· v
·rstas pret debes
·m.
Savrup no vi
·iem kritis klusais latgalietis Jaudzems. Vi
·
· noliecis galvu uz s
·niem, acu neredz, bet cepure tam noripojusi no galvas, atsegdama matu linbaltumu. Vi
·
· bija skaists z
·ns, bet kluss un kautrs. Visa rota zin
·ja, ka tas
·oti m
·l savu m
·ti un ir vien
·gais vi
·as aukl
·jums.
Gai
·ums, kas l
·st no aug
·as, kaut gan nav nekur redzams r
·tainais m
·ness vaigs, k
·
·st arvienu mirdzo
·
·ks, un Jaudzema linbalt
· galva tagad liekas visa pielijusi ar m
·nesn
·cas sudrabu.
«M
·su br
·
·iem, kas atdeva dz
·v
·bu par dzimteni!» es dzirdu paklusu, daudz
·m nop
·t
·m l
·dz
·gu
·alku, un acis man ieple
·as br
·n
·, veroties uz me
·a pusi, no kura patlaban s
·cis nirt
·r
· kaut kas pel
·kbalts.
Tur n
·k liels
·au
·u pulks kail
·m galv
·m un pel
·k
·s, pa
·aust
·s dr
·n
·s, bet tik viegli un klusi, ka nedzird so
·u du
·u un n
·c
·ju k
·jas
·
·iet sl
·dam pa zemes virsu.
Tur n
·k padz
·voju
·i v
·ri nodrisk
·tos darba sv
·rkos, cits pastal
·m, cits v
·z
·m k
·j
·s, pusm
·
·a sievas un jaunas meitenes, ietinu
·
·s sakt
·m saspraust
·s sag
·
·s. Mazi, baltgalvaini b
·rni tek m
·t
·m l
·dzi un nedzirdami dipina sala sakaltu
·o zemi bas
·m, saspr
·g
·ju
·
·m k
·ji
·
·m.
N
·c
·ju ir bez skaita. Vi
·i n
·k kl
·tu miru
·ajiem kareivjiem, tur
·dami rok
·s baltus ziedus, kas viz gai
·
·k par m
·nessgaismu, un kaisa tos kritu
·ajiem uz galvas, aprakdami vi
·us zem ziedu kupen
·m. Un atkal es manu sav
·du
·alku, kas liekas k
· v
·smas
·ab
·
·ana sausu lapu birum
·:
«M
·su br
·
·iem, kas atdeva dz
·v
·bu par dzimteni!»
Jau pazudu
·i mirdzo
·i balto ziedu kaudz
·s kritu
·o augumi, bet n
·c
·ju pulkam v
·l nav gala un no me
·a tumsas nirst
·r
· jauni, un visiem ir bezgala klusa gaita, visi tie rok
·s nes ziedus, balti sudrabotus un mirdzo
·us. Un tur ir jaunek
·i cauncepur
·m galv
·s un meitenes sv
·tku dr
·n
·s, ar vizu
·u vai
·agiem.
Un tad es manu kluso n
·c
·ju
·alko
·
· kaut ko l
·dz
·gu tikko saman
·mam so
·u ritmam un no me
·a s
·k
·r
· n
·kt jaunek
·i ar zobenot
·m saul
·m pie kr
·t
·m un sp
·t
·g
·m galv
·m; un es redzu draugus, kas mira T
·re
·purv
·, un v
·rus, kuru dz
·v
·bas sadega Lo
·met
·ju kalna ugun
·s. Un citiem l
·dzi n
·k purvu tr
·du dva
·a, un smagi birst no citu k
·j
·m sasalusi kapu smilts.
Ar
· vi
·i nes rok
·s mirdzo
·us ziedus, met sniegbalt
·s kaudz
·s, kas viz virs kritu
·iem, un n
·c
·ju
·alko
·a nes pa gaisu baltas ziedlapi
·as, kur
·m nobirusi visa zeme. Un tad man uz kr
·t
·m virs sirds nolai
·as zaigojo
·a, sniegbalta roze un viz un margo, visa dreb
·dama un tik v
·ra, it k
· t
· b
·tu augusi m
·nesn
·cas d
·rz
· vai pl
·kta aizsaules klajumos.
Es gribu
·emt vi
·u pirkstos, spiest pie sejas, bet rokas atsak
·s klaus
·t un balt
· br
·numpu
·e paliek virs sirds. Un tad man s
·k likties, ka no vi
·as l
·st kr
·t
·s sav
·ds, s
·r
·gs gai
·ums; mana dv
·sele top mirdzo
·i balta, un asaras man rit p
·r vaigiem, un es j
·tu, ka pats s
·ku mirdz
·t l
·dzi
·im ziedam un gai
·s ap mani k
·uvis viss.
Asaras miglo ac
·s, n
·c
·ju g
·jiens paz
·d k
· migl
·, bet cauri mikliem plaksti
·iem es j
·tu virs kr
·t
·m un visapk
·rt maigu baltumu. Man vairs nav auksti, nekas nes
·p vairs. Un liekas, es mirstu, jo bezgala viegla man sirds.
Tad es dzirdu so
·u dimd
·
·anu, kas n
·k tuv
·k, veru va
·
· acis, redzu divus tum
·us st
·vus, kas noliecas zem
·,
·em mani aiz pleciem un k
·j
·m, ce
· uz kaut k
· gluda un nes proj
·m.
Un k
·da balss man saka: tevi uzg
·ju
·i sanit
·ri, un tev nevajadz
·s mirt.

·
·podamies es peldu proj
·m t
·lu aug
·
· zv
·
·o kaut kas sudrabots. Un, pla
·
·k atverot acis, es redzu retas zvaigznes, bet uz sanit
·ru galv
·m un pleciem ir nolaidu
·
·s br
·numpu
·u ziedlapi
·as.
Es tveru sev pie kr
·t
·m, bet rozes mirdzuma tur vairs nava, kaut gan visapk
·rt ap nes
·jiem un mani noman
·ms kaut kas maigs un balts.
«Balt
· ...» es ie
·
·ukstos, grib
·dams tauj
·t sanit
·riem, kur tie liku
·i manu br
·numpu
·i.
Vi
·i piekrizdami loka galvas un abi reiz
· atsaka:
«J
·, visa zeme balta.
·onakt uzsniga pirmais sniegs.»
XLV
Ilgi tad vajadz
·ja nogul
·t slimn
·c
·. Visu ziemu un ar
· pirm
·s pavasara ned
·
·as.
Bij iekaisusi sadrag
·t
·s k
·jas ce
·gala loc
·tava, negrib
·ja beigt strutot spr
·gstlodes sa
·
·aid
·tais stilba kauls un no t
· n
·ca
·r
· viena skramba p
·c otras.
Pa divi l
·gi lika manu kreiso
·ips
·, bet abas reizes vajadz
·ja vi
·u lauzt
·r
· pirms nodom
·t
· laika: strauji sac
·l
·s temperat
·ra un es ies
·ku dienas vid
· redz
·t un run
·t citiem nejau
·amas lietas, ar k
·d
·m izn
·k dar
·
·ana tikai karso
·a murgos. Un skaidr
·kos mirk
·os dzird
·ju, ka citi blakusgul
·t
·ji s
·dzas sanit
·riem un m
·s
·m par puvuma smaku, kas n
·kot no manas gultas puses, pareiz
·ki sakot, no manas k
·jas.
Tad
·rsti midzin
·ja un graiz
·ja mani tre
·oreiz. Un noteica, ka tagad vajagot pam
·
·in
·t stiept manu k
·ju gar
·ku ar p
·ri gultas galam nok
·rtu smagumu, jo cit
·di mana sa
·aut
· kreis
·, palik
·ot par daudz
·sa..
T
· esot jauna metode varb
·t nu der
·
·ot varb
·t, ka ne. Slikt
·k no t
·s jau nepalik
·ot.
Tak ar
· vi
·a laikam nav man l
·dz
·jusi, un, s
·kot pirmo reizi staig
·t, es j
·tu ac
·s saskr
·ju
·u valgumu un zobi man j
·ieko
· l
·p
·s, lai apvald
·tu elsojienam l
·dz
·gu nop
·tu.
T
·tad man visu m
·
·u b
·s j
·klibo un, izstaig
·jis karu karus, es
·ai p
·d
·j
· esmu k
·uvis kroplis, inval
·ds.
Feld
·eris Ro
·leja l
·ko mani mierin
·t.
«Vai tad gan b
·tu lab
·ki, ja vajadz
·tu l
·kt ar kru
·i padus
· un tikai vienu pa
·u, labo, k
·ju?» vi
·
· nosaka puspikti. «Tagad var
·si staig
·t ar spie
·i un, ja kurpnieks patais
·s kreisai apavu ar spr
·di augst
·ku pap
·di un tikpat biezu zoli, tad var
·si bez v
·zdas skriet un kaut vai dancot.»
Vecais Ro
·leja l
·ga v
·rs, tikai m
·l paliel
·ties un l
·ko to dar
·t ar
· tagad.

·rsts esot jau tais
·jies pavisam nogriezt manu slimo k
·ji
·u, teikdams, ka
·im esot apnicis ar mani vienu pa
·u tik daudz pi
·
·
·ties.
«Un tad es vi
·am teicu,» feld
·eris svar
·gi nosaka. «Dakterkungs, tam ser
·antam v
·l tikai divdesmit otrs gads! Vi
·
· jau pirms tam
·etras reizes ievainots,
·etrus gadus sabijis kar
·. Ar t
·diem mums gan j
·apietas saudz
·g
·k. Paciet
·simies v
·l mazliet, jo krop
·u mums jau t
· ir gana.»
Es gan
·aubos, vai Ro
·leja tie
·
·m b
·s t
· teicis m
·su vec
·kajam
·rstam, kur
·
·gns, v
·rdos paskops, nem
·l p
·
·p
·t. Bet saku tom
·r paldies feld
·erim, jo zinu: vi
·
· v
·l
· man labu. Tam pa
·am vasar
· tepat miris vien
·gais d
·ls, kas aizg
·jis Kalpakam l
·dzi, tad, n
·kot atpaka
· uz R
·gu, pie Pi
·
·iem smagi ievainots.
XLVI
M
·su pal
·tas logi d
·rza pus
·, un no savas gultas es varu saskat
·t, ka l
·dz ar saules atgrie
·anos piebriedu
·i kasta
·kokiem pumpuri, no r
·sganiem jau palikdami
paza
·i.
Pa va
·
· v
·rto loga pusi pl
·st iek
·
· vi
·u za
·
·s dva
·as maigums, var sadzird
·t, k
· svilpo melnais strazds.
Nupat es izlas
·ju Konr
·da atrakst
·to v
·stuli pulks tagad st
·v Latgales front
·. Un, lasot liel
· zvejniekd
·la rokas vilkt
·s, st
·raini neveikl
·s rindas, man aizmirstas uz br
·di pa
·a kroplums, v
·rais pavasara za
·ums, kas aiz loga, un atmi
·
· uzpeld sarkanmataina galva, lodes sakrop
·ota auss, raibumaina seja, kurai vaig
· kin
·ala r
·tas
·
·
·pa un pasarkan
·s siv
·na ac
·s vilt
·gi jautra guns.
Konr
·ds raksta, ka karo
·anai jau esot tikpat k
· beigas.
·ie tagad vair
·k no
·emoties ar
·
·diem t
·diem niekiem: pal
·dzot
·angalie
·iern izdar
·t un dzert
·ur
·aku, ejot meit
·s vai t
·pat sarkano sardzes patramd
·t.
«Vi
·ned
·
· bij
·m vien
· nakt
· k
·di desmit atkal aizg
·ju
·i uz lielinieku pusi pasirot. Poste
·us noc
·l
·m bez viena
·
·viena. Tad g
·j
·m ar visiem vi
·u ciem
· iek
·
·, un sag
·st
·tie par
·d
·ja, ka krievu m
·c
·t
·ja m
·j
· st
·vot vi
·u pusrota.
Pal
·r
·j
·m pa logiem iek
·
·, redzam, ka va
·ku bars, aps
·dis gara galdu, sp
·l
· k
·rtis, bet bises
·iem saslietas kakt
· k
· airi.
Nu, tie citi m
·s
·jie paliek
·rpus
·, m
·s divi klusi
·
·m veram durvis, un es jau taisos spert k
· savu trumpi tai k
·r
·u gald
· l
·dzi pa
·emtu «
·iekuru». Tad atceros, ka ratnieks teica g
·d
·t g
·stek
·us, b
·
·u gran
·tu
·e
·
· un pa
·emu bisi uz rokas, bet
·ie v
·l nemana nek
·.
Tas otrs nost
·jas pie va
·ku
·auten
·m, es eju galdam tuv
·k,
·auju griestos un uzbr
·cu:
«Jedritvaikoci
·, sukinsini! Ruki verh!»

·ie paliek m
·mi un b
·li, laikam da
·am ir ar t
·m biks
·m bija slikt
·ki gad
·jies. Tak visi paklausa, visi ce
· gais
·
·epas, un es lai
·u va
·
· svilpienu, lai
·r
· paliku
·ie zin, ka j
·skrien iek
·
·.
Vi
·i pa
·
·ma va
·ku
·autenes, saskait
·j
·m ar
· va
·kas, un vienu bij tikpat, cik otru, divdesmit se
·i gabali.»
Es nolai
·u v
·stuli sev uz kr
·t
·m. Silts vilnis man sak
·pis sird
·, smaida l
·pas.
J
·, tie
·
·m, dundadznieks laikam
·oreiz neb
·s melojis, jo vi
·
· nemelo veciem draugiem. T
·ds numurs var
·ja b
·t gan Konr
·da darbs.
«Ar sku
·iem te mums pagaid
·m iet
·trami. Man pa
·am trijas br
·tes, katra savas tic
·bas: pirm
· katole, otra krieviete, t
· tre
·
· staroverka. Visas plijas, lai precot, t
· staroviete pat grib
·ja ar varu piedab
·t, lai es
·o nozogot, kad b
·
·ot viena pati palikusi pirt
·: tas pie vi
·iem tikpat k
· m
·su pus
· brauk
·ana pie m
·c
·t
·ja r
·d
·ties.
Es teicu tai, ka zald
·tam nav br
·v nek
· zagt, kur nu v
·l sku
·us; nu, tad ie
·ot pa manai modei prec
·ties. Tad s
·ku izmeloties, ka Latvijas vald
·ba aizliegusi saviem zald
·tiem ar t
·diem radoties, kas met krustus ar tiem pa
·iem diviem pirkstiem, ar kuriem
·
·auc degunu.
·
· man kr
·
·
· un v
·k
·: ak tu, t
·ds un
·it
·ds! Kas tad tev atv
·l
·ja pie manis gul
·t? To dar
·ja pats pulkvedis, es s
·ku p
·st, pie n
·ves soda vi
·
· mums pav
·l
·ja ar viet
·jiem satikt tik labi, cik vien var, un t
· es, priek
·niec
·bu klaus
·dams, pa
·
·vos apak
· tava de
·a! Vai tad tie
·
·m tu, Tekla, b
·tu grib
·jusi, lai mani kara tiesa noties
· uz n
·vi par nepaklaus
·bu? Tad
·ai sirds ar
· palika m
·ksta, tik br
·ca gan, ka t
·vs
·o nosit
·
·ot, dab
·jis zin
·t, kas vi
·ai gad
·jies.
Un tad grib
·ju v
·l Tev aizrakst
·t, ka visi m
·su puikas gaida zemes dal
·
·anu, kas s
·k
·oties t
·li
· p
·c kara beig
·m. Citi st
·sta, ka katram no mums tik
·ot divi zirgi, viena govs un piecdesmit p
·rvietas. Un, t
· k
· no ku
·iem esmu pa
·iem kara gadiem atradis, laivas man nav, lai var
·tu braukt j
·r
· zvejot, tad dom
·ju p
·c aizie
·anas no
·ejienes un m
·su pus
· apklaus
·ties, kur Kurzem
· t
· vislab
·k
· mui
·a, un pras
·t savas piecdesmit p
·rvietas. Jo man, Tu pats zini, ka tr
·s Jura krusti, un pulka komandieris teica, ka par slaidu kau
·anos ar v
·cie
·iem un krieviem man tik
·ot tas jaunais latvie
·u krusts.»
XLVII
«Vai jums p
·c atva
·in
·
·anas b
·s, kur palikt?»
·odien man pavaic
·ja vec
·kais
·rsts. Un, skat
·damies caur savu bri
·
·u stikliem mazliet s
·nis, mierin
·dams noteica, ka ie
·anai man esot jau pagatavots paroc
·gs kreis
·s k
·jas apavs un es tagad b
·
·ot valsts pension
·rs.
Es saku tam, ka Zemgal
· mani gaida t
·va m
·jas; kaut t
·va nav, m
·tes ar
· nava vairs, bet es ceru, ka s
·ta st
·v v
·l vecaj
· viet
·.
Vi
·
· prasa v
·l, kur
· t
·s pagast
·, un, dzird
·jis vi
·a v
·rdu, saka, ka tie
·i tan
· mal
· neesot bijis kauju ne
·ai kar
·, ne citos, kuri karoti pirms vi
·a.
«Tad jau b
·s laikam veselas,» es atsaku, un atkalredz
·
·an
·s prieka gaid
·s man savelkas smaid
· l
·pas.
«Tad jau ir labi! Jaunned
·
· s
·t
·
·u j
·s prom uz komisiju, un tad var
·siet laisties m
·j
·s.»
Vi
·
· aiziet, klus
· mani kaimi
·i, un
·r
· mana meln
· strazda svilpo
·anu, pa logu iek
·
· pl
·st kasta
·ziedu smar
·as pilnais slimn
·cas d
·rza gaiss.
Jautras un mirdzo
·i baltas, ar vieglu, tikko noman
·mu ro
·ainumu tur kasta
·koku zaros bl
·zmo ziedu egl
·tes. Un liekas, it k
· koku lap
·s b
·tu palicis v
·l pirm
· pavasara r
·ta bl
·zmas atsp
·dums.
Viegli mulsina galvu za
·o lapu v
·rais, v
·l nenoput
·ju
·ais maigums un kasta
·ziedu kaislais arom
·ts. Un kr
·t
·s mana saldu s
·pju smeldzi, ko atnesis sev l
·dzi visa zied
·
·anas laiks. '
P
·ri ziedo
·o koku galiem aizpeld baltu padebe
·u kalni; pils
·tas troksnis te maz jau
·ams un pavasari v
·sta strazdu svilpo
·ana, kasta
·za
·ums, ziedu arom
·ts.
«Jums, Vanag, atn
·kusi vie
·
·a,» man aiz muguras v
·l
·gi jautri teic vec
· Ro
·lejas balss.
Es grie
·os apk
·rt, un tik a
·i s
·k man sisties sirds, ka j
·pie
·eras ar roku pie loga palodzes.
Br
·ngana, smaidos starodama, veras
·urpu, pie durv
·m nost
·jusies, mana meitene. Mazs dr
·bju sain
·tis tai
·emts uz rokas, pel
·ks, pa
·austs un noput
·jis m
·tel
·tis plecos un galvas lakati
·
·, pa vecam paradumam risis va
·
·,
·oreiz nav pel
·ks, laikam pirkts tik nesen un t
·p
·c v
·l glu
·i balts.
«Marta! Kur tu te radies?» saka man tepat blakus k
·da pa pusei aiz
·
·augta un tom
·r laikam mana pa
·a balss.
Ak, j
·! Vi
·a tak rakst
·ja, teic
·s braukt
·urpu, kad b
·
·ot pavasaris, es vesels palicis un var
·
·ot iet m
·j
·s.
Tad, klusi dreb
·damas, satiekas mums abiem rokas, un, atpaka
· uz gultas pusi ejot, manot, ka man
·s
·ka tagad palikusi viena k
·ja, meitenei valg
·ks paliek acu starojums.
Tikai uz mazu mirkli nodreb tai asinss
·rt
·s l
·pas, tad vi
·as atkal velkas jautr
·, dro
·ino
·
· smaid
·, maz
· mute teic, ar savu silto dva
·u gl
·st
·dama manu izdilu
·o roku:
«M
·
·o br
·l
·t, paldies Dievam, ka esi palicis dz
·vs! Kurzeme no v
·cie
·iem t
·ra tagad var
·sim m
·j
·s iet!»
J
· gan t
· mums bij norun
·ts. Un atmi
·
· n
·k Vidzemes rudens pirm
· ies
·kuma naktis, m
·s abus toreiz ap
·
·mu
·ais s
·r
·gais siena v
·tums, kad cie
·i blakus manai aukainos jo
·os sit
·s maz
·s ganes sirds.
Es
·emu rok
·s vi
·as plaukstas s
·k no t
·m pl
·st un str
·vot man
· sav
·ds, mulsino
·s asins siltums , aps
·dinu ciemi
·u uz gultas malas; kaimi
·i aizgriezu
·ies, skat
·s prom, tie vienk
·r
·i, bet gai
·i z
·ni, un, sve
·u skatu netrauc
·ti, skat
·mies m
·s viens otr
·, kautri smaid
·m, un sarkans ir bez gala Martas l
·pu kv
·ls.
T
· izaugusi liel
·ka, bl
·zmo un silti staro meiten
·gi liel
·s acis. Pl
·st no t
·m, ap
·em, gl
·sta mani maigs un saulains gai
·ums.
«Vai tev vairs nes
·p, br
·l
·t?» tauj
· maz
·, asinss
·rt
· mute, pusv
·rta smaid
·; mazi, sastr
·d
·ti pirksti v
·ri gl
·sta manu izdilu
·o delnu, un kasta
·koku ziedu arom
·ta pilna liekas k
·uvusi m
·su pal
·ta.
«Vairs ne,» es atsaku. M
·s v
·l arvienu j
·tam mazu apjukumu, bet
·tri gaist vi
·
·, saldi zvana m
·su asins
·
·des un neizdziest uz l
·p
·m smaids.
«Jaunned
·
· m
·s var
·sim iet m
·j
·s,» klusi saku es, ar plecu juzdams vi
·as
·erme
·siltumu. Un lakati
·
· pavisam atrisis jau va
·
·, sl
·d br
·ncirtaina galva man uz pleca, un n
·k no vi
·as skatiem atkal s
·k k
· sen
·k samulsin
·t sirdi man un pr
·tu meitenes matu arom
·ts.
Tas rada salden r
·gtam ievu ziedu dva
·ojumam, ar
· violetam ceri
·ziedu maigumam, kas v
·l nav rais
·ts, un rada reibino
·i saldam j
·sm
·ntvanam, ko jau
·ot rodas kaislas s
·ras, kv
·l
·kas top l
·pas un samulst ies
·k sirds.
M
·s s
·
·am roku rok
·, klus
· l
·pas, un apst
·jies
·
·iet laiks.
K
·ds iek
·s
·jas tuvu: Martas galvi
·a z
·d man no pleca, es ce
·u acis gultas k
·jgal
· st
·v vecais feld
·eris Ro
·leja, smaidpilns un mazliet l
·ks un sirms.
«Es dom
·ju ... z
·ni ar
· dom
·, ka tu ... ka tava ... nu, teiksim, pazi
·a var
·tu pa to laiku, kam
·r tu pats va
·
· tiec, piepal
·dz
·t slimn
·cas virtuv
·, lai cits k
·ds sievi
·
·is tur dab
· da
·as dienas pava
·oties ir jau tagad laici
·
· patlaban bez gala jauks.»
Vi
·
· apklust, skat
·s smaid
·dams, un tagad redzu es: ir kaimi
·gult
·s gul
·t
·jiem jautras sazv
·rnieku sejas, pat
·dz
·gajam aug
·zemniekam Sudaram smaids bl
·zmot ies
·cis p
·r visu
·saino un meln
·gsn
·jo seju, un feld
·erim aiz pleca saskat
·ms ir viltus pilns un sm
·n
·gs r
·zeknie
·a Dringas vaigs.
Marta piesarkusi, un pats es j
·tu sird
· pace
·amies maigu vilni.
N
·, tie
·
·m, kas to b
·tu dom
·jis, ka vi
·iem tas n
·ks pr
·t
·; cik
·tri, pui
·iem
·eroties pie lietas, nu nok
·rtojies viss!
«Puikas, j
·s esat velna z
·ni,» es nosaku, lai b
·tu kaut. kas sac
·ts, un redzu, ka v
·l smaid
·g
·kas paliek vi
·iem acis: mani neveiklie un smagie paties
·bas v
·rdi, no sirds n
·kdami, g
·ju
·i pie sirds.
«Ko nu tur,» r
·c Sudars, slauc
·dams ar plaukstu
·sas, «m
·s tikai t
·pat dom
·j
·m, sak, kur tas meitens pagaid
·m lai paliek.»
«Ka nepiev
·c k
·ds cits!» grib jokot B
·rzkalns, bet tam apklust pav
·l citu skati, un vecais Ro
·leja saka Martai, galanti pa
·emdams vi
·as aizsaini:
«L
·gtu, jaunkundz, n
·ciet tik man l
·dzi! Es ier
·d
·
·u, kur jums palikt, darbs b
·s viegls, un ilgi m
·s j
·s abus netur
·sim tikai piecas se
·as dienas.»
XLVIII
Pustuk
·s vagons. Redz tik sve
·as kurzemnieku sejas, no kur
·m v
·l nav glu
·i gaisis b
·g
·u gaitu ap
·tiskais dr
·mums. Un p
·t
·dams mums nelien kl
·tu neviens urbjo
·u un uzb
·z
·gu acu skats.
M
·s st
·vam kl
·t pie loga. Tas va
·
·, pludo iek
·
· v
·j
·, purina Martas matus, un vi
·i pl
·vodami gl
·sta manim deni
·us un pieri saviem tum
·ajiem un mulsino
·i kaisla arom
·ta pilniem cirtu gredzeniem.
Vilciens sakustas, r
·viens ir visai sp
·j
· un Marta atkr
·t man pret kr
·t
·m, smiedam
·s galvu aug
·up liec, starodama visa, un es tai lieku roku apk
·rt pleciem; vilciens jau s
·cis ripot, rite
·i kland
·s, klaudz.
Atpaka
· aiztek stacijjumti, padzi
·
· lej
· veras laukums, pav
·d K
·r
·a ielas iedrag
·to namu rinda. Jau mana pl
·stam pret
· Daugavu, mirdzo
·i zilu, un tad k
·
·etrst
·raina, zilganmelna milzu mute s
·k v
·rties dzelzu tilta gals.
Tepat m
·s vi
·
· oktobrr
·t
· skr
·j
·m p
·ri s
·k ap
·emt mani atmi
·vilnis, un, no t
· vair
·damies, es v
·l cie
·
·k velku sevim kl
·tu meiteni, lejup liecu galvu, veru cieti acis, gribu aizmirst matu smar
·as noreibum
· to, kas iraid bijis, bet rite
·klaudz
·
·anu nedzirdu es vairs.
Jau
· ausis simtu z
·bakotu k
·ju skr
·jiendu
·u es esmu s
·cis jo
·ot atmi
·au
·ojumam l
·dzi , tark
· otr
· tilta gal
· v
·cu lo
·mets, un ausmas gaidu pel
·kum
· j
·k un
·
·ind visapk
·rt ienaidnieku
·autu lo
·u ugunti
·as, met tilta sprai
·
·i baltus zibe
·us.
Es nopurinu galvu, veru acis: pl
·v vi
·
·s Martas matu cirtas, un
·alko v
·ja dva
·a, v
·s
·ks virs upes zili mirdzojo
·iem vi
·
·u bariem k
·uvis gaiss, bet k
· no gran
·taukas ap mums viss vaid v
·l, klaudz un d
·rd.
Marta liec roku atpaka
·, vij vi
·u man ap kaklu, un es v
·l dzi
·
·k liecu seju, l
·kodams b
·gt prom no atmi
·
·m un pasl
·pties no sevis pa
·a
·ajos tum
·ajos matu gredzenos.
T
·li
· m
·s b
·sim tiltam p
·ri jau dambis n
·k, pa kreisi noman
·ms liels, melns un g
·otpilns gr
·vis, ko toreiz jauca
·rapne
·uragans. Un nodun, it k
· novaid zem mums caurbrauktuve, pie kuras toreiz c
·n
·j
·s ar v
·ciem un ar n
·vi bez mun
·cijas paliku
·ais desmit
·s rotas vads.
Tad vaig
· iesitas man Ark
·dijas za
·o lapu dva
·a, k
· sl
·c
·jrokas atlai
·as no manis atmi
·as, viss biju
·ais grimst atkal zemapzi
·as dzelm
· uz m
·j
·m, m
·jup tagad iet man ce
·
·!
XLIX
Gar
·oseju, pa kuru m
·s ar br
·li toreiz m
·jup veda vecais leitis, aizlok
·s v
·cu tais
·ts dzelzce
·
· un mums t
·lu nen
·ksies k
·j
·m iet.
K
· agr
·k klaj
·, bet izmiris viss, tuk
·s bez gala gar vagonlogu tagad jo
·o mums pretim Zemgales t
·rumu izplat
·jums. Un, redzot dzimt
·s zemes lielo postu, k
·ds neredzams ar kaulainiem un aukstiem pirkstiem
·
·audz man kaklu, ies
·pas sirds un skum
·gs paliek pr
·ts.
Kur agr
·k snauda o
·u un k
·avu segtas,
·be
·d
·rzu zedi
·s
·tu joztas m
·jas, redz tagad tikai kr
·
·
·atas un aplauz
·tus koku stumbrus, zaru kaltumu, ar kuru c
·n
·s sav
· va
·
· salapojis za
·ums, un da
·iem ceri
·u un s
·rm
·k
·u lenktiem pagalmiem, kur it nek
· vairs nava, skrien cauri b
·d
·gs skats un pasilts maija v
·j
·, ne
·erdamies nekur, bez aptures un st
·jas.
Kur citgad ap
·o laiku za
·i saz
·lu
·i kvie
·u lauki aizstiep
·s l
·dz pa
·ai debess malai, satikdamies ar dienvidiem, austrumiem un r
·tiem, redz tikai dad
·u audzes v
·ra augum
·, kupli saza
·oju
·as noru smilgas, nomana pla
·i augo
·as jaunu ap
·u un kuslu b
·rzu birztalas.
Tad vilciens pietur, atst
·j m
·s dzelzce
·a uzb
·ruma mal
·, un, vagonratu klaudz
·
·anai aizd
·rdot uz lei
·u zemes malu, m
·s esam paliku
·i vieni apk
·rt lielas kaps
·tas klusums, gandr
·z vai skan
·gs, mazliet baiss.
Tepat tak vajadz
·ja b
·t pa kreisi m
·su pagastm
·jai, tur pat
·l
·k pa labi c
·l
·s bazn
·cas un skolas nams.
Nav vairs nek
·, tik bl
·
·os g
·zti nokv
·pu
·i m
·ri, un vietu paz
·t var vairs tikai t
·p
·c, ka neskarts palicis v
·l sav
· viet
· l
·kais krustce
·b
·rzs.
Nevienas dz
·v
·bas te neredz it nekur nav jau
·ama pat c
·ru
·dziesma.
·
·iet, aizb
·gu
·i no
·
· neparast
· klusuma it visi ar
·jputni nav ar
· ar
·ju, kas dz
·tu vagu dad
·iem, jaunu b
·rzu audz
·m aizaugu
·os laukos.
M
·s abi esam paliku
·i klusi. Marta vairs nelai
· va
·
· manu roku, acis vi
·ai iepletu
·
·s bai
·pilnas un vaic
·jo
·i platas, un tad ap mums s
·k
·alkot dad
·u stiebri, kuslas smilgas ar vi
·
·m noaudzis ir ce
·
·, pa kuru aizejot mums vajaga dr
·z nok
·
·t m
·j
·s.
Ir pusdienlaiks. Bez gala spilgts nu versmo saules gai
·ums, dzied sien
·z
·
·i ce
·a z
·l
·, kura saaugusi vec
·s, ratu spiest
·s m
·la grumb
·s, un pazem
·gais aitu d
·boli
·
· aug pa
·
· ce
·a vid
·; bites san un slinki grie
·as, kur sab
·rta reiz bija zvirgzdu grants.
Te ce
·a mal
· vajadz
·ja m
·j
·m b
·t. Bet atkal redz tik
·ie
·e
·kaudzes un aizaudzis pavisam ar ziedo
·ajiem ceri
·kr
·miem viss lielais paz
·stamo m
·ju ce
·
·.
Pa kreisi t
·l
·k atkal mana
·be
·puduri, caur kura koku atstarp
·m nav saskat
·ms vairs
·ku pel
·kums. Un tad mums piepe
·i s
·ku
·as k
· dze
·i pier
· ska
·i sisties sirdis un k
·jas rimstas iet.
Tepat, kaut kur pavisam tuvu, atskan
·ja gai
·a balss, lik
·s gan n
·kdama no pazemes, jeb vai m
·s dzirde v
·la, kuru mulsina
·is kapus
·tas klusums, kluss tik
·oti, ka mums aus
·s skan?
N
·, tie
·
·m, kaut kur te v
·l m
·jo cilv
·ki nupat bij sadzirdamas su
·u rejas, no apak
·zemes izlik
·s t
·s n
·kam.
Kur gailis un kur suns, tur vajaga b
·t cilv
·kam k
· tre
·am, un m
·s bez v
·rda s
·kam a
·
·k iet uz vi
·u ce
·a malu, kur
·ir
·u koki nolaidu
·i zarus p
·ri lielce
·gr
·vim un palicis no vis
·m k
·dreiz
·j
·s s
·tas celtn
·m k
·j
·s tik vecais akas vindas koks.
Tak vec
· viet
· ar
· pagrabs, No t
·
·r
· n
·k sal
·kusi un skrand
·s
·
·rbta sieva
·densn
·
·iem p
·r plecu, un grumbu piln
·, it k
· izdzisu
·
· sej
· tai sagulis tik skum
·gs b
·du gurums, ka vaic
·jumam neveras mums l
·pas.
M
·s atkal esam gabali
·u g
·ju
·i, un gurdas, reiz
· it k
· pasteigties un gaitu gausin
·t grib k
·jas, zem kur
·m tagad ir m
·su m
·ju ce
·
·.
Izt
·l
·m jau var man
·t veco liepu augumus k
· za
·us mil
·us, un kupla salapojusi jau ar
· o
·u gatve, bet cauri lapu za
·umam vairs it k
· nejau
· m
·ju. Jeb varb
·t tas tik ac
·s sak
·pu
·ais, atkalredz
·
·an
·s miklums, no k
· neskaidr
·ks k
·uvis man skats?
Atkal man k
·ds ac
·m neredzams
·
·iet sa
·
·audzis kaklu, tr
·kst elpas, sirds vai st
·jas. Un tad es, piemirsis, ka no ie
·anas s
·p sakrop
·ot
· k
·ja, p
·k
·
·i esmu s
·cis klibodams skriet, rauju Martu aiz rokas l
·dzi un, aizelsies viss, apst
·jos pie vec
· laukakme
·a no vi
·a agr
·k bija pusl
·dz skaidri jau
·ams istabgals.
Es skatos turpu, smagi dva
·odams, it k
· redzu . . . n
·, neredzu nek
·, jo acu priek
·
· man tagad v
·d bl
·va migla. Un tad k
· mierin
·dama skar manu vaigu maza, silta roka un aus
· ied
·dojas meitenes balss:
«No
·ejienes var labi saredz
·t: istaba vesela, kaut gan r
·d
·s, ka nav logu.»
M
·s ejam turpu tie
·i p
·ri lielce
·laukam, kas dad
·iem biezi aizaudzis. Tik retumis
·ur tur v
·l mana k
·du kvie
·u stiebru, kas palicis k
· piemi
·a te v
·l no vi
·u b
·du gadu s
·jas.
Pamesto druvu veldr
·jis un k
·lis, un l
·kojis p
·c tam no jauna aps
·t rude
·v
·j
·, ar lietus padebe
·iem iedams p
·ri atst
·tam un tuk
·am lauku klajam,
Pa kreisi paliek o
·u ce
·
·, pa labi tuv
·ki n
·k vec
·s, m
·
·
·s liepas t
·s liel
·kas v
·l pa
·iem gadiem stiepu
·
·s , un tagad jau starp vi
·u stumbriem var saskat
·t nomelnoju
·u m
·jas sienu, ko tiecas aizsegt, sniegdam
·s jumta malai pret
·, v
·botnes un lupst
·jstobri, z
·le.
S
·tu ir zem
· g
·zis v
·j
· vai sniegs t
· salauzta gu
·, iegrimusi d
·bol
·, kas san
·cis ir te no lauka d
·rz
·, veikdams mauru. Un akl
·m ac
·m, tuk
·iem logu
·etrst
·riem nu raug
·s man
· m
·
·ais t
·va nams.
Bezgala smagi top man so
·i, k
·pj b
·du vilnis kakl
·, ac
·s s
·rs un silts un kr
·t
·s sirds vai st
·jas.
Ar za
·
·m s
·n
·m ir noaudzis jumts, viet
·m pat z
·
·u stiebrus uz t
· mana, un notrupu
·
·m l
·n
·m sagaida m
·s lievenis.
Durvis pusvirus; verot vi
·as va
·
·, t
·s s
·nup kr
·t ar
·
·ksto
·u un
·
·lu vaidu pilnu ska
·u un pretim sitas pel
·juma dva
·a, n
·k pret
· miklums, un tr
·du gaiss.
M
·s izejam caur istab
·m: redz tan
· viet
·, kur reiz bija t
·va galds, caur d
·
·u
·
·irb
·m aug
·up sal
·du
·as ziepe
·galvi
·as, un z
·les istab
·, kur toreiz bija celts uz soliem m
·tes
·
·irsts, sienas mal
· ir pla
·i lauzta gr
·da, ar
· te mana; n
·kam iek
·
· tum
·u za
·umu.
Un tad es veru m
·tes kambar
·
·a durvis, un log
·, ko aizsedzis pavisam jau nu ceri
·kr
·ma lapu mazliet iepel
·kais za
·ums, redz mirdzam violetu gai
·umu.
T
·s pirmo ziedu v
·l
·tes, kas pasp
·ju
·as plaukt un viegli lok
·s pusdienv
·j
·, un gr
·da kl
·ta kust
·giem un v
·riem
·nu rakstiem caur lapu starp
·m sprau
·as iek
·
· saules gai
·ums , un dzi
·i iesniedzies ar lap
·m un ar ziediem m
·tes istabi
·
· vi
·as st
·d
·tais ceri
·kr
·ms.
«Te var
·s palikt, Art
·r, te visjauk
·ki un gr
·da ar
· cieta,» man blakus klusi, pus
·uksto
·i ierun
·jas Martas balss.
Kakt
· noliku
·i mantu nasti
·as, m
·s izejam uz pirkstgaliem, k
· baid
·damies trauc
·t to, kuras te sen vairs nava. Un atkal
·
·kst zem m
·su k
·j
·m vecie lieve
·gr
·das d
·
·i, un pagalms r
·mi za
·o saul
·, viss z
·
·u smar
·as, tauri
·sp
·rnu un zemes bi
·u san
·
·anas pilns.
Tik biezi tas ir aizaudzis, ka brienam m
·s tam cauri k
· pa z
·
·u j
·ru.
Atvases salaidu
·i o
·i, satiekas ar
·be
·zariem j
·
·ogkr
·mi, bet viet
·, kur reiz bija kl
·ts, redzami tikai apdegu
·i ba
·
·i un m
·tes
·belei, kas sedza to ar savu lapu kalnu k
· za
·u karogu, vairs lapu nav tik nokaltu
·u zaru cekuls. Un zem
· g
·zti, sadauz
·ti t
·va bi
·u koki, un ar
· laidarviet
· vairs redz tikai m
·rus to ar
· aprijusi nezin
·mas rokas likta guns.
Tik gadaskaitlis «1895» v
·l redzams vec
· viet
· virs m
·ra tuk
·uma, kur reiz bija v
·g
·
·durvis, v
·cu lo
·u caur
·autas, jo pie t
·m beidza sisties manas m
·tes sirds.
Nek
·, nek
· vairs nav, bezgala tuk
·a mani sa
·em t
·va s
·ta, un smag
·k, karst
·k v
·l ir k
·pis kakl
·, smac
· mani atmi
·vilns.
Kaut kur dzird maigu d
·do
·anu jeb vai t
· bija Martas balss? N
·, gais
· nopl
·v d
·ju sp
·rni, kas maigs skar manus deni
·us, glau
·as kl
·t pie vaiga, un biklu skatu veras man
·, nolaidies uz pleca, zilpel
·ks balod
·tis.
«Vai, m
·
·ais, redzi, m
·s tak nemaz neesam te vieni!» skan blakus Martas balss, kas d
·jas d
·do
·anai rada, meitene stiepj putnam pret
· rokas, un neb
·g tas no vi
·as proj
·m, uztic
·gi
·aujas
·emties br
·niem pirksti
·iem.
«Tavu jauku putni
·u! To laikam agr
·k te bij daudz?» meitene, uztraukta un reiz
· jautra, tauj
·, un m
·jot manim liecas galva sirds gr
·ta, atbild
·t v
·l nesp
·j balss , un gurums so
·us tur, bez sp
·ka paliku
·as k
·jas.
M
·s ejam nam
· visi tr
·s, meitene, d
·ju nesdama, un es, un, m
·tes istabi
·as durvis verot, ar za
·i violetu
·alko
·u m
·s sa
·em ceri
·kr
·ms.
Es pakl
·ju uz gr
·das savu veco m
·teli tas redz
·jis ir vasaras un sniega karus un atlai
·os uz vi
·a.
Cieti veras acis, smeldz, gurst un s
·p man sirds.
Es dzirdu blakus divas balsis, kas skan viena otrai rada, un iet gar piev
·rtajiem acu plaksti
·iem man gar
·m senu dienu pulki, kad jautras dz
·v
·bas bij pilnas m
·su m
·jas, un apst
·j mani aizg
·ju
·o
·nas, atpaka
· ies
·k tec
·t laiks.
«M
·
·o br
·l
·t, neskumsti un neb
·d
·jies nu gan jau b
·s atkal labi,» s
·k d
·dot man pie vaiga gl
·sto
·a un maiga balss, kaut mana vi
·
· asarveldzi.
«Gan jau b
·s atkal labi es protu visus darbus, pats redz
·si,» mierina mani meitene, skaudama apk
·rt rokas. J
·t sirds caur bl
·z
·ti t
·s mazo kr
·
·u apa
·umus, skar seju silts un smar
·
·gs matu vilns, k
· arom
·ts ir ceri
·ziedu maigam dva
·ojumam rada. Un, mekl
·dams sev atbalstu un aizmir
·anos, es novelku sev l
·dz
·s mazo, vingro
·ermeni, l
·p
·m s
·ku mekl
·t vi
·as l
·pas.
T
·s veras sk
·pstam, pilnas asins siltuma un valgas, no man
·m vai no vi
·as asar
·m mikls k
·uvis vaigs. Un vai no matu smar
·as dva
·ot
· mulsuma, vai b
·got no b
·d
·m s
·k asin
·s man dun
·t kaisles zvani, cie
·
·k apskauj meitenes st
·vu manas rokas, salds
·r
·gi ies
·k samulst sirds.
T
· nepretojas, uztic
·gi
·aujas, pati visa kaist un kv
·l. Un pirmo sievas nop
·tu tai tver no drebo
·aj
·m l
·p
·m manas l
·pas.
Jau vakars n
·k, bet es j
·tu, ka no manis ir atst
·ju
·
·s s
·ras, kuras g
·ja l
·dzi visus
·os garos kara gadus. Un, l
·ni ap
·
·mis, tur mani sav
·s skav
·s kaisles gurums, kluss, bez domu miers.
Log
·
·alc m
·tes ceri
·kr
·ms,
·
·podamies no vakarv
·smas. Un vi
·a violet
·s ziedu v
·l
·tes,
·
·podam
·s zariem un za
·pel
·k
·m lap
·m l
·dzi, dva
·o virs galv
·m saldas mulsas pilnu noreibumu. Un maza, uzplauku
·ai ugunspu
·ei l
·dz
·ga mute, no kuras v
·l nav gaisis sk
·pstu kv
·ls, jau atkal vid
·ina un triec, mezdama jaunai dz
·vei metus, un sird
· gai
·s ir viss.
13PAGE 15


13PAGE 1418515

Приложенные файлы

  • doc 18162544
    Размер файла: 1 MB Загрузок: 0

Добавить комментарий