testi_ekzamen_DA (1)


ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(Тема 1. Системна модель управління організацією)
Що характеризує визначення: «Активна відкрита соціальна система, яка складена із взаємодіючих елементів та підсистем, що має взаємини з зовнішнім середовищем та залежить від нього»?
Підприємство як закрита система.
Підрозділ підприємства.
Система управління підприємства.
Підприємство, як відкрита система.
Технічна, технологічна, кадрова, просторова, управлінська, інформаційна, фінансова підсистеми є складовими елементами:
Підприємства.
Підрозділу підприємства.
Зовнішнього середовища.
Структури управління.
Властивість підприємства формувати цілі – це:
Властивість підприємства як цілеспрямованої системи.
Властивість підприємства як відкритої системи.
Характерна ознака кожної системи.
Властивість підприємства як відкритої цілеспрямованої системи.
Чим обумовлена унікальність та непередбачуваність поведінки підприємства як відкритої системи в конкретних умовах:
Неможливістю формального опису діяльності підприємства.
Наявністю активного елемента – людини.
Наявністю великої кількості складових елементів підприємства.
Особливістю невиробничої сфери.
Яка категорія водночас виступає внутрішньою змінною підприємства і відноситься до факторів зовнішнього середовища?
Споживачі.
Податкова система держави.
Технологія.
Конкуренти.
Нестаціонарність, непередбачливість поведінки, можливість змінювати свою структуру та обирати варіанти поведінки, властивості адаптації та цілевизначеності – це характерні особливості:
Окремої підсистеми підприємства.
Підприємства як відкритої системи.
Факторів зовнішнього середовища прямого впливу.
Факторів зовнішнього середовища непрямого впливу.
Властивість змінювати свою структуру, формувати варіанти поведінки – це:
Специфічні особливості підприємства як відкритої системи.
Ціль діяльності торговельного підприємства.
Один із основних видів діяльності підприємства торгівлі.
Одне із основних завдань суб'єкта управління підприємства.
Якими закономірностями обумовлене існування та функціонування підприємства як відкритої системи?
Цілеспрямованістю, цілісністю, інтегративністю, комунікативністю, ієрархічністю.
Конкурентною боротьбою.
Надійністю, неперервністю, інтегративністю, цілеспрямованістю.
Цілеспрямованістю, незалежністю, взаемопов'язаністю, послідовністю.
Фактори зовнішнього середовища можна поділити на:
Тільки як ті, що не мають термінового впливу.
Тільки прямої дії.
Прямої та непрямої дії.
Не мають поділу.
Які з названих факторів відносяться до факторів зовнішнього середовища прямого впливу?
Держава, споживачі, конкуренти, постачальники, політичний устрій.
Конкуренти, постачальники, держава, стан економіки.
Технології, споживачі, держава, постачальники.
Держава, споживачі, конкуренти, постачальники.
Які з названих факторів можна віднести до факторів зовнішнього середовища непрямої дії?
Стан економіки, соціокультурні, політичні, розвиток технологій.
Соціокультурні, стан економіки, держава, політичні.
Стан економіки, політичні, конкуренти, соціокультурні, НТП.
Політичні, соціокультурні, держава, конкуренти, споживачі.
Об'єктивні чинники, взаємопов'язаність, складність, динамічність, невизначеність – це загальні характеристики:
Факторів зовнішнього середовища.
Факторів зовнішнього середовища прямого впливу.
Факторів зовнішнього середовища непрямого впливу.
Внутрішнього середовища підприємства.
Яку з характеристик факторів зовнішнього середовища визначає рівень сили, з якою змінність одного фактора впливає на інші?
Невизначеність.
Складність.
Взаємопов'язаність.
Динамічність.
Яку з характеристик факторів зовнішнього середовища визначає кількість факторів зовнішнього середовища, на які система управління підприємства повинна реагувати,а також рівень варіативності кожного фактора?
Невизначеність.
Складність.
Взаємопов'язаність.
Динамічність.
Якій категорії відповідає: об'єднання власників системи управління підприємства, колективу, інвесторів, постачальників, споживачів, конкурентів, громадськості?
Фактори зовнішнього середовища непрямої дії.
Фактори зовнішнього середовища прямої дії.
Учасники діяльності підприємства.
Загальна характеристика факторів зовнішнього середовища.
Фактори зовнішнього середовища впливають на ефективність функціонування:
Підприємств тільки невиробничої сфери.
Будь-якого підприємства.
Підприємств тільки виробничої сфери.
Не мають ніякого впливу.
Визначити напрями державного регулювання діяльності підприємств торгівлі:
Державна податкова адміністрація, місцеві органи самоуправління.
Податкові та статистичні управління.
Законодавство, державні органи контролю, державні органи влади.
Законодавчі акти, державна податкова політика, статистичні управління.
Державна податкова адміністрація, санітарно-епідеміологічна служба, держпожежогляд відносяться:
До державних органів влади.
До факторів зовнішнього середовища непрямої дії.
До державних органів контролю.
До факторів внутрішнього середовища.
Визначення «самостійна ініціатива, систематична на власний ризик діяльність щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою отримання прибутку» характеризує:
Функції підприємства.
Типи управління підприємством.
Підприємницьку діяльність.
Підприємство як об'єкт управління.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(Тема 2. Еволюція підприємства)
Яка з теорій організаційного утворення обумовлює існування концепції життєвого циклу організації?
Трансакційних витрат.
Екологічна.
Раціональної випадковості.
Інституаційна.
Яким є основний лейтмотив змін стадій життєвого циклу організації?
Організація повинна мати характеристики, які є результатом пристосування до змінності зовнішнього оточення.
Організація повинна формувати стратегію прискореного зростання.
Організація повинна бути незалежною від впливу зовнішнього оточення.
Організація є неспроможною адаптуватися до змінності зовнішнього оточення.
На якому з етапів життєвого циклу організації повинні формуватися адаптаційні властивості?
Зрілості.
Прискорення росту.
Уповільнення росту.
Зародження.
За рахунок чого може бути досягнуто високого рівня адаптивності організації?
Незалежність від впливу зовнішнього середовища.
Децентралізація управління.
Безперервне вдосконалення управління.
Централізація управління.
Якою повинна бути основна мета організації відповідно до концепції життєвого циклу?
Отримання максимального прибутку.
Розвиток власних характеристик відповідно до змінності зовнішнього оточення.
Збільшення власної долі ринку.
Створення потужних «бар’єрів входу» для конкурентів.
Підвищення ступеня цілісності організаційної системи обумовлює досягнення нею:
Ефективності та складності.
Незалежності та замкненості.
Надійності та стабільності.
Відкритості та залежності від зовнішнього оточення.
Яким чином повинні формуватися характеристики підприємства відповідно до екологічної теорії організаційного створення?
Випадково.
Свідомо та регулярно.
Відсутня закономірність.
Свідомо та у разі потреби.
На які характеристики підприємства можуть впливати наступні фактори: розвиток комунікаційних властивостей систем, підвищення складності та агрегованості продукції:
Зниження цілісності виробничих систем.
Підвищення цілісності виробничих систем.
Моральне старіння виробничих систем.
Зниження складності управління виробничими системами.
Відповідно до якої з теорій організаційного утворення відбувається створення «популяції ефективних підприємств»?
Економічної.
Марксистської.
Інституаційної.
Трансакційних витрат.
Що розуміється під сукупністю організаційних процесів, процесів обертання та споживання ресурсів визначеного виду від початку створення підприємства до припинення його діяльності?
Функції менеджменту.
Принципи менеджменту.
Життєвий цикл підприємства.
Життєвий цикл продукції та технології.
Що є поясненням існування концепції життєвого циклу організації?
Існування розмаїття форм власності.
Неможливість існування підприємств на ринку тільки в одному статусі.
Існування різновидів організаційно-правових форм підприємства.
Існування різних рівнів управління.
Які виділяють основні етапи життєвого циклу підприємства:
Зародження, зрілість, занепад, старіння.
Прискорення росту, уповільнення росту, занепад, зрілість, старіння.
Зародження, прискорення росту, уповільнення росту, зрілість, занепад.
Зародження, занепад.
Етапи життєвого циклу підприємства в різні моменти часу:
Однакові, як і тривалість усього життєвого часу підприємства.
Однакові, але тривалість усього життєвого циклу різна.
Різноманітні, як і тривалість усього життєвого циклу підприємства.
Різноманітні, але тривалість усього життєвого циклу однакова.
Ціль діяльності – утримання досягнутого рівня розвитку, підвищення ефекту управління забезпечується за рахунок координації, основне завдання – стабільність діяльності – це характерні ознаки:
Етапу уповільнення росту.
Етапу прискорення росту.
Етапу зародження підприємства.
Етапу зрілості.
Головна ціль – забезпечення оновлення всіх функцій підприємства. Головне завдання – омолодження ресурсного потенціалу, організація праці спрямована на впровадження управлінських повноважень – це характерні ознаки:
Етапу зрілості.
Етапу старіння (занепаду) підприємства.
Етапу уповільнення росту.
Етапу прискорення росту підприємства.
Головна ціль діяльності – виживання на ринку, основне завдання – вихід на ринок, організація праці спрямована на максимізацію праці, криза стилю керівництва – це характерні ознаки:
Стадії зародження підприємства.
Стадії зрілості.
Стадії уповільнення росту.
Стадії занепаду.
Ціль діяльності – збалансоване зростання підприємства, децентралізація, управління, диверсифікація діяльності, наявність кризи контролю в управлінні – це характерні ознаки:
Етапу зародження.
Етапу прискорення росту.
Етапу уповільнення росту.
Етапу зрілості підприємства.
Ціль діяльності – прискорення зростання, жорстке централізоване управління підприємством, організація праці спрямована на планування прибутку, основне завдання діяльності – закріплення на ринку – це характерні ознаки:
Стадії зрілості.
Моменту створення підприємства.
Етапу прискорення росту.
Етапу уповільнення росту.
На кожному етапі свого існування підприємство має обмежене коло:
Видів діяльності відповідно до чинного законодавства.
Цілей, ознак, завдань, ресурсів.
Цілей та завдань діяльності.
Постачальників та споживачів.
Підприємство може здійснювати свою діяльність тільки:
Після державної реєстрації.
Після визначення його цілей та обрання виду діяльності.
Після ухвалення статуту підприємства членами трудового колективу.
Після ухвалення основних положень статуту власником підприємства.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (Тема 4. Управлінські моделі)
Закінчити наведений перелік складових компонентів управлінської моделі – цільові установи та рівні намагань менеджера, системоутворюючий набір методів та форм впливу, оцінка характеру зовнішнього середовища ....:
Обсяг інформації про об’єкт управління.
Репутація менеджера.
Динамічність зовнішнього оточення.
Види діяльності підприємства
Що обумовлює відмінність у різноманітності вибору системоутворюючих способів та форм впливу на компоненти організації?
Ефективність менеджменту.
Продуктивність праці.
Система цілей організації.
Різноманітність управлінських моделей.
Що є об’єднувальною основою для управлінських моделей?
Стиль управління.
Теорія виробництва.
Закономірності функціонування систем.
Функції менеджменту.
Яким чином може бути охарактеризована «Структурована на основі пріоритетів система цілей та сукупності структурованих прийомів, що суттєво визначені менеджером для досягнення цілей?»
Стилем управління.
Функцією управління.
Управлінням загалом.
Управлінською моделлю.
До якого типу мають відношення управлінські моделі – «забезпечення максимально високого прибутку», «виведення прибутку», «виведення з безприбуткового стану?»
Економічні.
Поводження.
Цільові.
Адміністративні.
До якого типу відносяться управлінські моделі «переслідування», «лідирування», «паритетності»?
Економічні.
Поводження.
Забезпечення конкурентоздатності.
Адміністративні.
До якого типу відносяться управлінські моделі – «забезпечення виживання організації», «управління за цілями», «управління за слабкими сигналами»?
Економічні.
Цільові.
Поводження.
Адміністративні.
До якого типу відносяться управлінські моделі – «ліберального адміністрування», «внутрішньоорганізаційного підприємництва», «самоврядування»?
Економічні.
Цільові.
Поводження.
Адміністративні.
Які управлінські моделі зорієнтовані на виявлення специфіки професійної поведінки окремих практикуючих менеджерів?
Цільові.
Поводження.
Адміністративні.
Економічні.
У чому проявляються аналогії між цільовими та економічними управлінськими моделями?
Вони характерні для авторитарного стилю управління.
Призначення – оптимізація результатів при обмежених ресурсах.
Призначення – виведення організації в лідери.
Призначення – виведення організації із кризового стану.
Що обумовлює комбінаційну варіативність управлінських моделей, які застосовують менеджери конкретних організацій?
Динамічність зовнішнього середовища.
Складність та невизначеність зовнішнього середовища.
Цілі, завдання, ресурси організації.
Функції, принципи, методи менеджменту.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ (Тема 6. Організація управлінської діяльності)
Що розуміється в менеджменті під діапазоном керованості?
Кiлькiсть працiвникiв, яких доцільно підпорядковувати безпосередньо менеджеру.
Обсяг управлінської iнформацiї, що передається з вищого на нижчий рівень управління.
Кiлькiсть працiвникiв, які повинні входити до складу одного пiдроздiлу.
Кiлькiсть пiдроздiлiв, що доцiльно створювати в органiзацiї.
Якими є складовi «рацiональної бюрократiї» за М.Вебером?
Розподiл працi, iєрархiя влади, системи i процедури управлiння, прiоритет посади.
Типологiя документiв, жорстка iєрархiя стосункiв, наявнiсть лiнiйної структури управлiння.
Наявнiсть лiнiйно-функцiональної структури управлiння, системи i процедури управлiння.
Розподiл працi, формалiзацiя стосункiв, автократичний стиль менеджменту, велике пiдприємство.
Що визначають лiнiйнi повноваження всерединi пiдприємства?
Узаконену владу всерединi.
Обов'язки обіймати конкретну посаду.
Право обіймати конкретну керiвну посаду.
Можливiсть заохочувати працiвникiв.
Що визначає лiнiйнi повноваження всерединi пiдприємства?
Iснуючий вертикальний розподiл працi в iєрархiї управлiння.
Розмiри пiдприємства.
Види дiяльностi пiдприємства.
Горизонтальний зв'язок мiж структурними одиницями.
Яким є оптимум кiлькостi пiдлеглих у сучасних органiзацiйних моделях?
7±2 особи.
1±5 осiб.
20±2 особи.
9±2 особи.
Чи можливе iснування iдеальної норми управлiння на пiдприємствi?
Категорично нi.
Можливо, на великих пiдприємствах.
Можливо, на виробничих пiдприємствах.
Можливо, на пiдприємствах торгiвлi.
Якими можуть бути повноваження всерединi пiдприємства?
Лiнiйними, функцiональними.
Лiнiйними, паралельними.
Прямими, непрямими.
Функцiональними, опосередкованими.
Що слiд розумiти пiд функцiональними повноваженнями на пiдприємствi?
Можливiсть впливати на працiвникiв, що пiдпорядкованi iншим лiнiйним керiвникам.
Можливiсть не виконувати певнi управлiнськi рiшення.
Можливiсть залучати додатковi ресурси.
Можливiсть додаткового заохочення.
Якими можуть бути функцiональнi повноваження на пiдприємствi?
Рекомендацiйнi, паралельнi, функцiональнi.
Прямi, непрямi.
Безпосереднi, опосередкованi, конкретнi
Рекомендацiйнi, нормативнi, розпорядчi.
Про що свiдчить «право другого пiдпису»?
Система контролю щодо врiвноваження влади.
Лiберальнiсть стилю керiвництва.
Демократичнiсть стилю керiвництва.
Вiдмова керiвництва нести вiдповiдальнiсть за управлiнськi рiшення.
На що має безпосереднiй вплив система закрiплення лiнiйних повноважень на пiдприємствi?
Рiвень централiзацiї управлiння.
Рiвень мотивацiї працiвникiв.
Умови та режим роботи пiдприємства.
Допустиму кiлькiсть пiдлеглих на одного лiнiйного керiвника.
Що обумовлюють вiдношення пiдпорядкованостi для «традицiйного» менеджменту?
Iєрархiю управлiння.
Органи управлiння пiдприємством.
Методи менеджменту.
Рiзнi стилi керiвництва.
Якого типу повноваження потребують органiзацiйного оформлення?
Формальнi: лiнiйнi та функцiональнi.
Неформальнi.
Тiльки лiнiйнi.
Тiльки функцiональнi.
Що повинно визначати рiвень заохочення посадової особи?
Обсяг вiдповiдальностi.
Обсяг повноважень та обов’язкiв.
Кiлькiсть посадових завдань.
Обсяг та змiст функцiональних обов’язкiв.
З чим пов`язаний змiст посадових завдань на пiдприємствi?
Повноваженнями, обов’язками, вiдповiдальнiстю.
Посадовими iнструкцiями.
Знанням виконавця.
Обсягами дiяльностi пiдприємства.
Яке має визначення «рiзниця iндивiдуальних зусиль людей iз результату колективного та органiзацiйного зусилля тiєї ж групи за той же промiжок часу»?
Органiзацiйний ефект.
Теорiя органiзацiї.
Теорiя людських стосункiв.
Теорiя органiзацiї.
Якi повноваження надають право директорові пiдприємства приймати на роботу працiвника?
Лiнiйнi.
Функцiональнi.
Лiнiйно-функцiональнi.
Посадовi.
Якi повноваження надають право «другого пiдпису» головному бухгалтерові на фiнансових документах?
Функцiональнi.
Лiнiйнi.
Координацiйнi.
Мотивацiйнi.
Якими можуть бути наслiдки перевищення норми управлiння?
Неоднорiднiсть завантаженостi пiдлеглих, поверхневий пiдхiд до менеджменту пiдприємства.
Оптимальний розподiл функцiй в апаратi управлiння.
Перевантаження працiвникiв.
Пiдвищення ефективностi менеджменту.
Сукупнiсть певних пiдроздiлiв та їх працiвникiв, що допомагають менеджерам здiйснювати свої повноваження i обов’язки, але не мають розпорядницьких функцiй, – це:
Адмiнiстративний апарат.
Технологiчна структура менеджменту.
Канцелярiя пiдприємства.
Рiвень управлiння.
У чому проявляється основний змiст класичної концепцiї розподiлу повноважень?
Повноваження розподiляються з верху до низу в загальному процесi управлiння.
Повноваження вiдповiдають функцiям менеджменту.
Повноваження розподiляються з низу до верху в iєрархiї менеджменту пiдприємства.
Повноваження надаються в обсязi, що може охоплювати керiвник.
Що є на пiдприємствi об’єктом закрiплення вiдповiдальностi працiвника?
Посада.
Людина.
Неформальний статус працiвника.
Посадова iнструкцiя.
Якими є повноваження адмiнiстративного апарату системи менеджменту надавати консультацiї лiнiйним керiвникам?
Функцiональними рекомендацiйними.
Неформальними.
Функцiональними паралельними.
Обов’язковими формальними.
Що розумiється пiд правом керiвникiв лiнiйних пiдроздiлiв приймати рiшення, об’єктами яких є працiвники або процеси, що пiдпорядкованi iншим керiвникам?
Функцiональнi повноваження.
Лiнiйнi повноваження.
Лiнiйнi обов’язки.
Управлiнська вiдповiдальнiсть.
Вставте пропущене словосполучення: «Процес створення iєрархiї управлiння називається – ...»
Скалярним процесом.
Мотивацiйним механiзмом.
Функцiєю менеджменту.
Принципом управлiння.
Закiнчiть визначення: «Скалярний ланцюг є характерною рисою для усiх .....»
Формальних структур управлiння.
Неформальних вiдношень.
Трудових колективiв.
Функцiй менеджменту.
Закiнчiть наведений перелiк: «Повноваження – обов’язки – .....»
Вiдповiдальнiсть.
Посада.
Мотивацiя.
Функцiя.
У чому полягає основний методологiчний принцип розробки органiзацiйної структури управлiння?
Функцiональному аналiзi.
Стратегiчному позицiюваннi.
Визначеннi органiзацiйних прiоритетiв.
Приймання на роботу працiвника.
Яке з наведених функцiональних завдань не може бути делеговане?
Приймання на роботу працiвника.
Укладення комерцiйної угоди.
Приймання вiдвiдувачiв.
Пiдготовка звiту в статуправлiння.
На якому етапi встановлюється норма спiввiдношення мiж централiзацiєю та децентралiзацiєю менеджменту?
При формуваннi органiзацiйної структури управлiння.
При визначеннi мiсiї пiдприємства.
При доборi працiвникiв.
При виборi виду дiяльностi пiдприємства.
Яке з наведених функцiональних завдань не рекомендовано до делегування?
Визначення обсягу заохочення працiвникiв.
Зустрiч з представниками держпожежнагляду.
Написання претензiйного листа.
Участь у презентацiї фiрми-партнера.
Якi внутрiшнi характеристики управлiння пiдприємством визначають особливостi функцiонального розподiлу?
Тип структури управлiння, системи i процедури управлiння, соцiокультурнi особливостi.
Цiлi, структури, завдання, технологiї.
Повноваження, обов’язки, вiдповiдальнiсть.
Вид дiяльностi, стиль управлiння.
Що визначає право певної посадової особи всерединi пiдприємства використовувати обмежений ресурсний потенцiал?
Повноваження.
Обов’язки.
Влада.
Вiдповiдальнiсть.
Що визначає фактичну впливовiсть посадової особи на пiдприємствi?
Влада.
Обов’язки.
Вiдповiдальнiсть.
Повноваження.
Вставити пропущене слово у визначення: «Посадова особа може мати повноваження, але не мати реально ......»
Влади.
Обов’язків.
Вiдповiдальності.
Бажання.
У чому полягає стратегiчнiсть службового контролю на пiдприємствi?
Службовий контроль спрямований на упередження виявлення проблем.
Службовий контроль здiйснюється на етапi стратегiчного планування.
Службовий контроль здiйснюється на вищому рiвнi менеджменту.
Службовий контроль здiйснюється на низовому рiвнi менеджменту.
Закiнчити визначення: «Заходи з органiзацiї службового контролю повиннi мати..... на пiдприємствi».
Органiзацiйне оформлення.
Подвiйний контроль.
Постiйне узгодження з вищим керiвництвом.
Перiодичний характер.
Службовий контроль повинен бути спрямований тiльки на:
Результати роботи.
Посадову особу.
Iндивiда.
Структурний пiдроздiл.
Визначити ознаки ефективного службового контролю на пiдприємствi:
Конкретнiсть, економiчнiсть, адекватнiсть.
Цiлеспрямованiсть, надiйнiсть, своєчаснiсть.
Сталiсть, оперативнiсть, комплекснiсть.
Постiйнiсть, оригiнальнiсть, досконалiсть.
Що дозволяє виявити негативнi вiдхилення та коригувати дiяльнiсть пiдприємства, а також виявляти та поширювати позитивнi i кориснi надбання в дiяльностi пiдприємства?
Органiзацiя службового контролю.
Реалiзацiя процесу планування.
Облiк результатiв дiяльностi.
Органiзацiя мотивацiйного впливу.
Якi розрiзняють основнi види службового контролю?
Попереднiй, поточний, заключний.
Попереднiй та оперативний.
Тотальний, вибiрковий.
Попереднiй та заключний.
Процес, що передує здiйсненню дiй, реалiзується розробкою i використанням правил i процедур управлiння:
Попереднiй контроль.
Процес службового контролю.
Заключний контроль.
Поточний контроль.
Що характеризує оперативнiсть службового контролю?
При iснуваннi вiдхилень необхiдно термiново вживати коригуючi заходи.
При iснуваннi вiдхилень необхiдно визначити термiн їх усунення.
При iснуваннi тiльки негативних вiдхилень необхiдно визначити термiн їх усунення.
Внесення коректив покладається на операційних менеджерів.
Повноваження щодо здiйснення службового контролю на пiдприємствi визначаються вiдповiдно до:
Конкретної посади.
Характерних рис керiвника.
Кiлькостi працiвникiв.
Виду дiяльностi пiдприємства та його розмiрiв.
Наведений перелiк – розробка стандартiв, порiвняння реальних результатiв, вжиття коригуючих заходів – характеризують основнi етапи:
Процесу службового контролю.
Процесу управлiння.
Органiзацiї працi менеджера.
Органiзацiї облiку результатiв дiяльностi пiдприємства.
Оцiнка фактичних результатiв пiсля виконання окресленого кола робiт, що дає змогу обстежувати можливi вiдхилення результатiв вiд поставлених цiлей i в разi потреби вносити корективи, – це характеристика:
Поточного контролю.
Попереднього контролю.
Заключного контролю.
Процесу службового контролю.
Стратегiчна спрямованiсть службового контролю полягає в тому, що:
Все, що впливає на ефективнiсть досягнення цiлей пiдприємства, має пiдлягати контролю.
Об’єктом контролю є тiльки стратегiчнi результати дiяльностi.
Контролю пiдлягають тiльки тi результати, що визначаються керiвником пiдприємства.
Суб’єктом контролю є тiльки стратегiчнi результати дiяльностi.
Якими є основнi адмiнiстративнi дисциплiнарнi стягнення у вiдповiдностi до дiючого трудового законодавства?
Догана, звiльнення.
Попередження, догана, сувора догана.
Догана, сувора догана, догана з попередженням.
Зауваження, звiльнення.
Чи повиннi залишатися без вiдповiдної оцiнки менеджера незначнi дисциплiнарнi порушення?
Усi порушення дисциплiни повиннi мати адекватну оцiнку.
Можуть не накладатися суворi дисциплiнарнi стягнення.
Рiвень дисциплiнарного впливу залежить вiд конкретної людини.
Рiвень дисциплiнарного впливу залежить вiд конкретної посадової особи.
Чи можуть бути делегованi повноваження керiвника накладати дисциплiнарнi стягнення?
Не можуть нiколи.
Можуть у випадкових ситуацiях.
Можуть тiльки за значнi порушення.
Не рекомендовано, але допускається на практицi.
Протягом якого терміну може бути накладене дисциплiнарне стягнення?
Впродовж 6 мiсяцiв, як воно вiдбулося.
Протягом календарного року.
Протягом 1 мiсяця.
Протягом двох рокiв.
Визначити термiн накладення дисциплiнарного стягнення:
Протягом 1 мiсяця пiсля ознайомлення керiвництва.
Протягом 6 мiсяцiв з моменту ознайомлення керiвництва.
Протягом календарного року.
Термінів не iснує.
Скiльки може бути накладено дисциплiнарних стягнень за одне порушення дисциплiни?
Тiльки одне адмiнiстративне i допускаються економiчнi санкцiї.
Необмежена кiлькiсть, на бажання керiвника.
Тiльки два: адмiнiстративне та економiчне.
Тiльки одне: економiчне.
Визначити вид iнформацiї, яким може користуватися менеджер при визначеннi рiвня дисциплiнарного стягнення?
Службова чи доповiдна, пояснювальна записки.
Анонiмне повiдомлення, пояснювальна записка.
Плiтки, доповiдна записка.
Усне пояснення, доповiдна чи службова записка.
Якi ключовi аспекти визначають у системi дисциплiнарного впливу?
Статистичний, динамiчний.
Стратегiчне спрямування, конкретнiсть.
Простота, економiчнiсть.
Статистичний, комплексний.
Визначити основнi складовi дисциплiни:
Виробнича, трудова.
Статична, динамiчна.
Управлiнська, кадрова.
Поточна, стратегiчна.
Що розумiється пiд «додержанням встановлених режиму та технологiї роботи, виконання правил технiки безпеки»:
Виробнича дисциплiна.
Трудова дисциплiна.
Статична дисциплiна.
Управлiнський контроль.
Вставити пропущене слово: «Трудова дисциплiна – це дотримання працiвниками правил внутрiшнього розпорядку, сумлiнне виконання своїх.....».
Обов’язкiв.
Прав.
Бажань.
Нахилiв.
Який дисциплiнарний аспект обумовлений iснуванням чiткої системи обмежень, в межах якої кожен працiвник виконує свої обов`язки?
Динамiчний.
Виробничий.
Комплексний.
Статичний.
Який дисциплiнарний аспект обумовлює необхiднiсть та обов’язковiсть керiвництва забезпечувати виконання iснуючих правил внутрiшнього розпорядку, ТБ, посадових обов`язкiв?
Динамiчний.
Статичний.
Управлiнський.
Виробничий.
За змiстом поняття «дисциплiна» є адекватним до:
Обмеження.
Правила.
Принципу.
Функцiї.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(Тема 8. Управління ризикозахищеністю підприємства)
Що є однією з головних причин виникнення ризику в діяльності організації?
Наявність невизначеності умов та результатів діяльності.
Непрофесіоналізм менеджерів.
Високий рівень динамічності, характерний для зовнішнього середовища.
Низький рівень дисциплінованості працівників.
Які з управлінських рішень мають ризиковий характер?
Ті, що пов’язані із укладенням комерційних угод.
Кожне управлінське рішення.???
Колегіальні.
Одноосібні.
До якої зони ризику можна віднести результат управлінського рішення, якщо розмір витрат не перевищує обсягу чистого прибутку?
Безризикової.
Допустимого ризику.
Критичного ризику.
Катастрофічного ризику.
До якої зони ризику можна віднести результат управлінського рішення, якщо розмір витрат не перевищує обсягу валового прибутку?
Безризикової.
Допустимого ризику.
Критичного ризику.
Катастрофічного ризику.
До якої зони ризику можна віднести результат управлінського рішення, якщо розмір витрат відповідає обсягу запозичених ресурсів?
Безризикової.
Допустимого ризику.
Критичного ризику.
Катастрофічного ризику.
До якої зони ризику можна віднести результат управлінського рішення, якщо розмір витрат відповідає обсягу власного та запозиченого майна?
Безризикової.
Допустимого ризику.
Авантюрного ризику.
Катастрофічного ризику.
Критерії Гурвіца, які можуть бути використані при виборі альтернативи управлінського рішення пов’язаного з ризиком, мають відношення до:
Крайнього оптимізму.
Синергії.
«Крайнього песимізму».
Диверсифікації.
В якій зоні ризику рекомендується здійснювати господарські операції відповідно до критерію оптимальності?
Тільки в безризиковій зоні.
В межах допустимого ризику та в безризиковій зоні.????
В межах допустимого ризику та критичного ризику.????
В межах критичного та катастрофічного ризику.
Метод, за допомогою якого відбувається зіставлення усіх можливих варіантів дій менеджера та стратегій конкурентів:
Статистичний.
Експертний.
Економічного аналізу.
Теорія ігор.
У чому проявляється неадекватність колективних управлінських рішень, які приймаються в умовах ризику?
Загальний рівень ризику є більшим, ніж цього вимагає ситуація.????
Загальний рівень ризику нижчий, ніж допустимий ризик, який є характерним для кожного учасника процесу.
Відсутня залежність.
Колективні управлінські рішення мають допустимий характер.
У чому проявляється конструктивність управлінського ризику?
Ризик дозволяє отримувати більший за розміром прибуток.
Ризик дозволяє мати більші за обсягом витрати обігу.
Ризик є засобом усунення системою менеджменту невизначеності розвитку подій.????
Ризик сприяє накопиченню практичного досвіду менеджерів.
Що характеризує співвідношення показників потужності підприємства, схильності до ризику системи менеджменту, фінансової стабільності, рівня рентабельності?
Фінансову стабільність.
Співвідношення власних та позикових ресурсів.
Рівень фінансової залежності.
Ризикозахищеність.
Яка типова риса ризику в менеджменті має таку характеристику: «Конкретний зміст ситуації ризику має завжди різний ступінь складності і може бути вирішеним завжди різними засобами»?
Альтернативність.
Правомірність.
Суперечливість.
Невизначеність.
У чому повинна проявлятись правомірність ризику в управлінні?
Ризик повинен відповідати значущості мети, для якої він обраний.?????
Об’єктом ризику не можуть бути фактори, що впливають на життєздатність працівників підприємства в цілому.
Ризик не повинен бути джерелом протиріччя між діяльністю підприємства та законодавчою системою країни.????
Що обумовлює комбiнацiя факторів: невизначеність зовнішнього оточення, необхiднiсть вибору альтернативи управлінського рішення та можливість оцінки iмовiрностi?
Ризикова ситуація.
Криза в управлiннi.
Ризик в менеджменті.????
Проблемна ситуація.
Якими є типові характеристики ризику в менеджменті?
Правомiрнiсть, альтернативнiсть, суперечливість.
Невизначеність, випадковість, непередбачливість.
Стохастичнiсть, об’єктивність, недопустимість.
Альтернативність, стратегiчнiсть, правомiрнiсть.
Визначити суб`єкти ризику в управлiннi:
Начальник господарчого вiддiлу, менеджер з реклами.
Керівник товарного вiддiлу, торговельний вiддiл.
Товарна секція, підприємство.
Менеджер з персоналу, комерційна угода.
Визначити об`єкти ризику в управлiннi:
Комерційна угода, підприємство.???
Менеджер з PR, менеджер персоналу.
Товарна секція універмагу, завідувач секції.
Товарна секція універсаму, комірник.????
Що є засобом усунення системою управління невизначеності засобом практичного вирішення протиріч?
Ризик.
Ризикова ситуація.
Криза.
Альтернатива.
Якими є напрямки управління ризиком?
Ухилення, нівелювання, диверсифiкацiя.????
Ухилення, страхування, прогнозування.
Диверсифiкацiя, координація, органiзацiя.
Диверсифiкацiя, органiзацiя, лiмiтування.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
(Тема 10. Управління ефективністю підприємства)
Що обумовлює об’єктивність та обов’язковість комплексного всебічного оцінювання ефективності управління підприємством?
Велика розбіжність між встановленими та отриманими результатами.???
Різноманітність ролей та функцій підприємства.
Розміри та види діяльності підприємства.
Кількість структурних підрозділів підприємства.
Закінчити наведений перелік критеріїв ефективності менеджменту організації – «дієвість, економічність, якість, інноваційність, прибутковість...»:
Якість трудового життя, оперативність.
Динамічність, стратегічність.
Якість трудового життя, продуктивність.
Продуктивність, надійність.
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як ступінь використання підприємством наявних ресурсів можливостей?
Дієвість.
Якість.
Продуктивність.
Економічність.????
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як ступінь досягнення підприємством поставлених цілей?
Дієвість.
Економічність.
Інноваційність.
Якість.
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як ступінь адаптованості процесу та структури управління, продукції до випереджаючих вимог зовнішнього середовища та потенціалу підприємства?
Дієвість.
Економічність.
Інноваційність.
Якість.
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як ступінь задоволення потреб працівників та реакція працівників на умови праці та життя?
Дієвість.
Економічність.
Інноваційність.
Якість трудового життя.
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як співвідношення між реальними та потенціальними результатами підприємства протягом визначеного відрізку часу та витратами.
Дієвість.
Продуктивність.????
Інноваційність.
Прибутковість.
Який з критеріїв ефективності менеджменту організації може бути охарактеризований як міра або сукупність вимірювань, що характеризують взаємозв’язки між фінансовими та іншими ресурсами та характером їх використання?
Прибутковість.
Продуктивність.
Інноваційність.
Якість трудового життя.
Яка з характеристик менеджменту організації розглядається як баланс між усіма факторами процесу діяльності?
Централізація.
Децентралізація.
Ефективність.????
Прибутковість.
Що передбачає процес управління продуктивністю?
Стратегічне планування, контролювання та регулювання підвищення продуктивності.
Постійне контролювання продуктивності.
Моніторинг за продуктивністю.
Стратегічне регулювання продуктивності.
Який із показників дозволяє оцінювати впливовість змінюваності в складі персоналу підприємства на продуктивність праці?
Продуктивність праці щодо вироблення (реалізації) одиниці продукції.
Продуктивність праці у порівняльних цінах на одиницю виробничого персоналу.
Коефіцієнт трудомісткості.
Продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день.
Забезпечення зростання продуктивності праці, як правило, пов’язане з:
Скороченням витрат.
Збільшенням кількості працівників.???
Понесенням певних витрат.
Системою стратегічного управління.
Що характеризує відносний приріст системи результатів підприємства у порівнянні із встановленими орієнтирами шляхом зіставлення з витратами у вартісному вираженні?
Економічна ефективність.
Продуктивність праці.
Соціальна ефективність.
Організаційна ефективність.
Розвиток соціальної структури колективу організації системи відносин між працівниками, їх матеріального забезпечення, вдосконалення організаційної культури характеризується як:
Економічна ефективність.
Продуктивність праці.
Соціальна ефективність.
Організаційна ефективність.
Що відображає якісні та кількісні характеристики організації, принципово нову якість всієї організації загалом які виникають внаслідок реалізації системних зв’язків і відношень?
Ефективність менеджменту.
Ефект менеджменту.
Продуктивність праці.
Розвиток підприємства.

Приложенные файлы

  • docx 18161149
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий