Tauardy_1187_ba_1171_asy


“Эфедрин гидрохлориды” препараты сапасын анықтауға берілді. МФ
“Эфедрин гидрохлориді” дәрілік препаратындағы басты алкалоид эфедринді анықтау үшін жоғары эффектілі сұйық хромотографиялық сезімталдылығы немен сипатталады ... E)+нанометрмен
”Рингер ” инфузиялық ерітіндісіндегі кальций мен магнийді сандық анықтау үшін қандай
«Кальций хлориды» препаратындағы кальций хлоридін анықтау үшін екі анықтау әдістерін комплексонометрия мен аргентометрияны қолдануға бола ма ...A) +болмайды, препарат біреу
«Кальций хлориді» препараты (СаСL2* 6Н2О) ауада өзінің құрамын өзгертеді/ылғалды жұтады
«Кофеин бензоат натрий» препаратында екі сандық анықтауды қолдануға болама ...A) + ия, «Кофеин бензоат натрий» пурин негіздерінің қос тұзы болғандықтан онда екі зат бар
«Натрий бромид» дәрілік заттыңда үш ион барий, кальций, бромат қоспасын бір реактивпен анықтайды/күкірт қышқылымен
«Рингер» ерітіндісіндегі хлоридтер қосындысын титрлеуге қолданылатын титрантты көрсетіңіз ... C)+күміс нитраты ерітіндісі
1 грамм зерттелетің дәрілік заттың құрамындағы бос қышқылдарды бейтараптайтын калий гидроксидінің миллиграмм мөлшері нені көрсетеді ...С) +қышқыл саны
1,2-дифенил-4-бутилпирролизидиндион-3,5 формуласы сәйкес келетін дәрілік затты ата /бутадион
100-200нм аймағында жұтуына негізделген әдісті көрсетіңіз /вакуумдағы спектрофотометрия
25% аммиак ерітіндісімен метилсалицилатка әсер еткенде қандай қосылыс пайда болады/салициламид
2-изопропил-5-метилфенол ароматы қосылысы қатарын табыңыз ...B) +тимол
30% натрий гидроксиді ерітіндісімен салициламидтің қандай тобын ашады /амид
360-400 см бөлігінің диапазонындағы ИҚ спектр қанша облысқа бөлінеді ...A) +ІІІ
425
5% - ті спиртті иод ерітіндісін дайындау кезінде қосылатын зат/калий иодиді
5% натрий сульфацил ерітіндісінің анықтағанда рН мәні 8,5-9,5. Қандай көрсеткішті айтамыз ... B) +сілтілігі
5% тиамин хлоридының сулы ерітіндісін анықтағанда рН мәні 2,5-3,5. Қандай көрсеткішті айтамыз ... D) +қышқылдығы
5-нитрофуран туындылары үшін топтық реагент болып /натрий гидроксид ерітіндісі
5-нитрофуран туындыларын дифференцирлеу үшін қолданылатын реагент /калий гидроксидінің ДМФА -дағы спиртті ерітіңдісі
Tотығу-тотықсыздану қасиетіне негізделген изоаллоксазин туындыларының препараттарының сандық анықтау әдісі/цериметрия
Абсолютті градуирлеу әдісінде анықталатын шама/шыңдардың ауданы
Абсорбциялық индикаторлардың көмегімен эквивалентті нұктені анықтайтын тура аргентометриялық анықтауды көрсетіңіз ... В)+Фаянс әдісі
Адреналин ерітіндісін сақтау кезінде жүретін химиялық құбылыс …E) +рацемизация
Адсорбционды индикаторлар қолданылатын сандық мөлшерді анықтайтын әдістер /аргентометрия
Азобояу түзу реакциясын бермейтін дәрілік заттарды туындылары/бензой қышқылы
Азот қостотығының түсі ... D)+қызыл қоңыр
Ақтық дәрежесінің МФ кіргізгенін ескерсек қандай дәрілік қалыптарға қолданылады ... D)+ ұнтақтарға
Алдын-ала дәрілік препаратқа калий нитраты мен натрий карбонаты қосылыстарын пайдаланып, минерализациялау реакциясын жүргізеді/бепаск
Альдегид препараттарының негіздігін анықтау үшін қандай реакция қолданылады ...A) +күміс тотықсыздану реакциясы
Альдегид тобы бойынша сандык анықтауды жүргізу әдісі/иодометриялық
Альдегидтерде алкил радикалдарының ұзаруы оның активтілігі мен улылығына қалай әсер етеді ...A) +жоғарылатады
Альдегидтерді сандық анықтау негізінде қандай реакция жатыр ...B)+альдегидтердің иодпен тотығу тотықсыздану реакциясы
Альдегидтердің қоспасын қандай реактивтер көмегімен анықтайды ...A) +Несслер
Альдегидтердің улылығын қалай төмендетуге болады ...E)+гидрат қалыпының түзілуі арқылы
Альдегидті топтарға тән реакциялар/күміс айна
Аминқышқылдарын синтездеудің бастапқы шикізаты ...C)+галогеналмасушы карбон қышқылдары
аммоний
Анальгин мен гексаметилентетраминнің гидролитикалық ыдырату реакциясының ортақ өнімі/формальдегид
Анальгинге иодометриялык, титрлеу әдісін жүргізу үшін қолданылатын реакция/тотығу-тотықсыздану
Анальгиннің қышқылды ортада 1% натрий нитритпен әрекеттесуінің реакция типін көрсет /тотығу
Анальгиннің сандық мөлшерін йодометрия әдісімен анықтайды) Оның негізінде қандай реақция жатыр /S+4 тен S+6 дейін тотығу
Анық гигроскопиялық қасиеті бар дәрілік заттарды (кальций хлориді, калий хлориді, димедрол) сақтау керек .../+герметикалық қымталған парафин пробкасы бар шыны ыдыстарда
анықтау әдісі/ыдырау
Ароматты қосылыстар қатарынан екі атомды фенолды көрсетіңіз .../ +резорцин
Ароматты қосылыстар қатарынан м-диоксибензолды көрсетіңіз .../+резорцин
Ароматты қосылыстардың қайсысында иісі жоқ:/ +фенолфталеин
Аскорбин қышқылы ерітіндісін түрақтандыру үшін қосылатын зат /натрий метабисульфиті
Аскорбин қышқылының инъекциялық ерітіндісіне қандай заттар қосылады .../+ натрий гидрокарбонаты мен натрий сульфиты
Аскорбин қышқылының инъекциялық ерітіндісіне натрий гидрокарбонаты мен натрий сульфиты қосылады. Неліктен ... / +солюбилизатор мен антиоксидант ретінде
Аскорбин қышқылының инъекциялық ерітіндісіне натрий гидрокарбонаты мен натрий сульфиты қосылады. Қосылған заттардың әсерін қалай жоюға болады .../ +спирт қосу арқылы
Ауадағы көмір қышқыл газымен әрекеттесетін препараттарға жатады /сілтілі металл мен әлсіз органикалық қышқылдар тұздары
Ацетилдеу әдісімен анықталатын препарат/ментол
Ацетилдеу әдісінің жүргізу шарттары/сусыз орта
Ацетилсалицил қышқылы, фенилсалицилат, новокаин, валидол үшін жалпы реакция /гидроксам реакциясы
Ацетилсалицил қышқылындағы спецификалық қоспа /салицил қышқылы
әдіс қолданылады … /+комплексонометрия
Әлсіз аммиак иісі бар пурин туындысына жататын дәрілік затты көрсет /эуфиллин
Әлсіз сары түсті майлы өзіне тән иісі бар дәрілік затты ата/никотин қышқылының диэтиламиді
Бақылаудың таңдамалы түріне жатады /дәрілік заттар мен медициналық техниканы басқаратын мемлекеттік басқармасының нұсқауымен барлық сериялы шығарылатын дәрілік заттарды таңдамалы тексеру
Барбиталды сусыз титрлеуде қолданылатын еріткіш/диметилформамид
Барбиталдың қышқылдық-негіздік титрлеуі, көрсетілген ортада жүргізіледі/сусыз
Барбитур қышқылының туындыларының циклды уреиттер екенін дәлелдейтін реакция ..../+кристалл сілтімен балқыту
Барбитураттар тобының дәрілік заттарының негіздігін анықтауға мына реакция жатады ..../ +натрий гидроксидімен
Барбитураттардың динатрий тұзының түзілуі мына рН мәнінде жүреді .../ +13,0
Барбитураттардың натрий тұзыныың түзілуі мына рН мәнінде жүреді .../+10,0
Баяу еритін заттарды ерітуге қанша уақыт кетеді .../+10 мин астам
Бейтараптау әдісі бойынша натрий бензоатымен натрий салицилатын титрлеу қандай заттың қатысында болады/эфир
Бензилпенициллин калий тұзындағы пенициллиндердің сандық мөлшерінің суммасы ФБ- тың қай әдісімен жүргізіледі /йодометрия
Бензилпенициллиннің ыдырау өнімдерін тотықтыру үшін йодтың молекулалық масса эквиваленті жүмсалады /8
Бензодиазепин туындыларының құрылымында бар / +азометин тобы
Бензодиазепин туындыларының қүрамындағы галогендерді ашу үшін ұсынылатын сынама/Бейльштейн
Бензодиазепин туындыларының функционалды тобына жалпы реакциялар ұсынылады/гидролизден кейінгі біріншілік ароматикалық аминотоп
Бензой және салицил қышқылының бейтараптау әдісімен сандық анықтағанда еріткіш ретінде не қолданылады /+спирт
Бензой қышқылымен салыстырғанда салицил қышқылы хлороформда қалай ериді /+қиын
Бензой қышқылын неден синтездейді/+ толуолдан
Бензой қышқылын темір ІІІ хлоридімен идентификациялағанда препаратты ерітеді /0.1 н натрий гидроксид ерітіндісінде
Бензой, салицил қышқылдары сілтімен әрекеттесіп қандай қосылыс түзеді ../ +ароматты қышқылдар тұздары
Бензопиран туындыларының құрылымында бар/+спиртті гидроксил
бойынша тазалығын анықтау үшін қандай көрсеткіш берілген /+ қышқылдығы
Бос радикалдарды анықтауға қолданылатын әдіс /ЭПР
Бром суымен фенотиазиннің физиологиялық белсенді бөлігін дәлелдейтін реакция/тиазин және бензолдың екі сақинасы
Бром суын қосқанда тұнба тұзеді /салицил қышқылы
Бромизовал және бромкамфораны сандық анықтау әдісі негізделген/ +сілтілі дегалогендену
Бромизовалды неден алады/ +изовалериан қышқылының ангидридінен
Бромкамфораны сандық анықтау әдісі негізделген / +сілтілі дегалогендену
Бір атомды спирттердің улылығы неге тәуелді /+көміртегі атомы санына
Бір атомды фенолдар темір хлоридімен қандай түс береді / +көк немесе күлгін
Бір таблеткадағы дәрілік заттың мөлшерін есептейтін формуланы көрсет /X г/табл= V*K*T*Qорт /m
Біріншілік аминдердің альдегидтердің конденсациялау процессінде түзіледі / +азометиндер
Біріншілік ароматты амин туындыларының препараттарының сандық мөлшерін анықтағанда оның нәтижесін жоғарлату үшін реакция ортасы қандай болуы керек /қышқылды
Біріншілік ароматты аминдерге боялған Шифф негіздерінің түзілуі реакциясы негізінде қандай сынамалар жатады/ +Лигнин сынамасы
Валидолға үсынылатын фармакопеялық сандық анықтау әдісі/ацидиметрия
Валидолды сандық анықтау негізінде қолданылатын реакция/сілтілік ортадағы гидролиз
Валидолдың ыдырау өнімдерін анықтайтын әдіс/ацидиметрия
Валидолдың ыдырау үрдісінде калий гидроксидінің артық мөлшерін титрлеу арқылы анықтайды/хлорсутек қышқылымен
Ванилиннің әлсіз иісі бар дәрілік затты ата /фтивазид
Вант-Гофф ережесі қолданылады, шешу үшін/+дәрілік заттардың сақтау мерзімін анықтау үшін
Викасолды цериметриялық әдіспен анықтағанда эквивалентті нүктені қалай анықтайды / +о-фенантролин индикаторы көмегімен
Витамин Е негізділігін дәлелдеуге негізделген реакция/тотықсыздандырғыш
Газ және сұйық фазалардың арасында заттың таралуына негізделген әдісті көрсетіңіз / +газ сұйық хроматография
Галогентуындылардың есірткі әсерін төмендететін қатарды көрсетіңіз / хлор, бром, иод
Гексаметилентетрамин мен ацетилсалицил қышқылынің қатысуында өзара әрекеттесіп түсті қосылыс береді /концентрлі күкірт қышқылы
Гексаметилентетраминге ұсынылатын фармакопеялық сандық
Гемодездің сапалығын анықтайтын физикалық көрсеткіш/тұтқырлығы
Гидробионттар деп/теңіз ағзалары...
Гидроксиламин гидрохлоридының кетотуындыларымен әрекеттесүі нәтижесінде бөлінген тұз қышқылының эквивалентті мөлшерін бейтараптауға негізделген әдіс қалай аталады/оксимды әдіс
Гидролизді тудыратын негізгі фактор болып табылады /ылғалдылық
Глицерин эфирде және майларда ериме/ерімейді
Глутакон альдегидінің туындыларының түзілу реакциясы мына туындыларға тән /пиридин
Глюкоза ерітіндісі 40% - 100,0
Глюкозаны көп атомды спирт және альдегид ретінде сипаттайтын реагент болып табылады /сілтілік ортадағы мыс сульфаты
Глюкозаның сандық анықтауы мына әдіспен жүргізіледі /рефрактометриялық
ГСХ-ның артықшылығы/жоғарғы сезімталдығы
Дәрілік заттарда газохроматографиялық әдісінде қолданылатын детектор/жалынды-ионизациялық
Дәрілік заттардың газометриялық талдау объектілерін көрсетіңіз/оттегі, циклопропан
Дәрілік заттардың газометриялық талдауын қандай приборда жүргізеді /Гемпель приборы
Дәрілік заттардың ерігіштігінің түрлілігін ескере отырып дәрілік қоспалардың құрамдас бөліктерін бөлу келесі әдіспен жүреді /егер қоспада суда жақсы еритін немесе онда мүлдем ерімейтін заттар болса, оны сумен өңдеп сосын фильтрлейді
Дәрілік заттардың қандай тобында сілтімен әрекеттескенде гидантоин қалдығының таутомерлі өзгерісі болады /фурадонин
Дәрілік заттардың молекулалық массасын анықтауға әдістерін айтыңыз /криоскопиялық
Дәрілік заттардың сапасын оның сақталу мерзіміне қарап бағалауға болама?/ жоқ, сапа берілген норматив бойынша сақталу мерзімін қанағаттандыру мен анықталады
Дәрілік заттардың сілтілігін қандай әдіспен анықтайды /талданатын ерітіндінің индикаторының түсінің өзгеруін көзбен көріп
Дәрілік заттардың сілтілігін қандай әдіспен анықтайды /талданатын заттың индикаторының түсінің өзгерісін көзбен қарап
Дәрілік заттардың тазалығына сынау жүргізгенде және қоспалардың жіберілетін шегінде не ең маңызды болып табылады /ортаны тексеру
Дәрілік затттардың сандық талдауын жүргізгенде сусыз затқа есептеу жүргізгенде мемлекеттік фармакопея қосымша операция жасауды ұсынады /затты кептіру
Дәрілік заттың химиялық қасиеті анықталады /заттың басқа химиялық реагенттермен реакцияға тұсу қабылеттілігінен
Дәрілік қалыптарды тұрақтандыруға қандай физикалық әдістер қолданылады /жарық түсірмейтін полимер қаптамаларды колдану
Дәрілік препаратқа пербром туындыларының түзілу реакциясы ұсынылады/пропазин
Дәрілік препараттардағы калайының қоспасын қандай жолмен анықтайды /Буго-Тиле
Дәрілік препараттардағы кұшәннің қоспасын қандай әдіспен анықтайды /Зангер-Блек
Дәріхана жағдайында дайындалған концентраттардың сақталу мерзімі / 10-12 күн
Диазоттауды қандай ортада жұргізеді /қышқыл
Диэтил пероксидын алуда ең қопарылыс беретін пероксидті көрсет /этилиден пероксиды
Диэтил эфирін алуға арналған аппаратты көрсетіңіз /эфиризатор
Диэтил эфирін максимум шығымымен алу үшін ең оптималды режим /130-140 0C
Дротаверин гидрохлоридіне тазалыққа сынау жасағанда қосымша ... болуына немесе болмауына көңіл аудару керек /алкалоидтар
Егер формальдегид ерітіндісіне тұрақтандырғыш қоспаса, түзілуі мүмкін /параформ
Ең күшті тотықсыздандырғыш болып табылады/анальгин
Ерітіндідегі дәрілік заттардың тұрақтылығын анықтау үшін қолданылады /Роджерс әдісі
Ерітіндідегі кордиаминмен глюкозаның мөлшерін сандық анықтау ұшін
Ерітіндінің концентрациясын он есе және кювета қалыңдығын он есе кішірейткенде жарық толқын ұзындығын өзгертпегенде ерітіндінің оптикалық тығыздығы /10 есе үлкейеді
Ерітіндінің түсін қалай байқайды ... В) +жарықты шашырататын ашық фонда
Есірткі әсерін төмендететін қатарын көрсетіңіз /біріншілік, екіншілік, үшіншілік спирттер
Жарық әсерінен қорғайтын азот тоғымен бітелген ампулаларда сақтайды /ретинол ацетатын
Жарық призмаларын қолданылатын Аббе рефрактометрінің айрықша ерекшелігін анықтау үшін қолданылады /ақ жарықты
Жарылыс тудыратын ең қауыпты қоспалар/этилиден пероксиды
Жәй эфирлердегі альдегид қоспасын қандай реакциялармен анықтайды / +Несслер реактивімен
Жәй эфирлерді алуда суды бөліп алатын затты көрсетіңіз /концентрлі H2SO4
жеткенін қалай анықтайды /ЭҚК өзгерісі
Жұқа сорбент қабатында заттарды бөліп алу хроматографияның қай түріне жатқызады /адсорбционды
Жылдамдатылған ескірту әдісі негізінде реакция жылдамдығы тәуелді / температураға
Жылдамдатылған ескірту әдісін қолданып дәрілік заттардың сақтау мерзімін анықтау үшін қолданылады / Вант-Гофф заңы
Жылдамдатылған ескірту әдісін қолданып дәрілік заттардың сақтау мерзімін анықтау үшін қолданылады / Аррениус теңдеуі
Жіберілмейтін қоспалардың жоқтығына талдау жүргізгенде қандай ерітіндімен салыстырады /негізгі реактивсіз препарат ерітіндісімен
ЖЭСХ-да (ионалмасу) колданылатын адсорбент/карбоксильді топтармен адсорбент
ЖЭСХ-да катиондарды және аниондарды бөлу үшін сүйықтық хроматографиядағы қолданылатын түрі/ион алмасушы
ЖЭСХ-да компоненттің қүрамын сандық анықтау үшінқолданылатын әдіс/ішкі стандарт
ЖЭСХ-да сапалық сипаттама болып табылатын шама /шығу уақыты
Заводішілік дәрілік заттар сапасын бақылауға кіреді /қабылдау өткізу кезіндегі бақылау
Изониазидтің мыс (ІІ) катионымен әрекетескенде жүретін реакциялар /комплекс түзу
Изоникотин қышқылының препараттарында Фелинг реактивімен анықталатын топ/гидразин тобы
ИҚ спектороскопия УК спектроскопиядан айырмашылығы /электромагнитті спектр аймағы
ИҚ спектроскопияда үлгілерді талдауға дайындау үшін қолданады /калий бромид
Инъекцияға арналған аскорбин қышқылы ерітіндісін дайындау кезінде тұрақтылығын жоғарлату үшін қосылады/натрий гидрокарбонаты және натрий сульфиті
Инъекцияға арналған аскорбин қышқылын тұрақтандырады /натрий гидрокарбонат пен натрий метабисульфит
Инъекцияға арналған гексаметилентетрамин ерітіндісіндегі параформ мен аммиак қоспасын анықтауға болады/Несслер реактиві
Инъекцияға арналған глюкоза ерітіндісінде глюкозаның мөлшерін келесі формула бойынша есептейді:/Х = (n-n0 ) / F.100
Инъекцияға арналған глюкоза ерітіндісі сапасын бақылау үшін қандай әдіс қолданылады /рефрактометриялық
Инъекцияға арналған глюкоза ерітіндісінде глюкозаның сандық қүрамы мына әдіспен анықталады/рефрактометрия
Инъекцияға арналған натрий тиосульфат ерітіндісін тұрақтандырады …
Инъекциялық ерітінділерге провизор аналитик жүргізетін талдау түрлерін ата /ерітіндінің көлемін өлшеу
Инъекциялық ерітінділердің түсін анықтайды / зерттелетін ерітіндінің түсін эталонды ерітіндінің түсімен салыстыру
Иодометриялық әдіспен анальгинді анықтайтын тәсіл/сульфонат тобы бойынша
Йодометриялық әдіспен изониазидті анықтау үшін қолданылатын реакция/тотығу-тотықсыздану
Иодоформ сынамасын беретін дәрілік препарат/этил спирті
Ионалмасу хроматографиясының сәйкестенуі арқылы жүргізетін әдіс/нейтралдау
Иохимбан туындыларына жататын препарат/резерпин
Калий хлоридті аргентометриялық әдіспен анықтағанда эквивалентті нүктені қалай анықтайды/калий хроматы индикаторы көмегімен
Калий ацетатының сусыз титрлеу қалай жүргізіледі /мұзды сірке қышқылы ортасында
Калий бромид және натрий бромид препараттарындағы йодид қоспасын анықтайды /темір хлоридімен
Калий бромиді 3,0
Калий иодидінің тұндыру титрлеуі негізінде қандай реакция жатыр /галогенидтерді тұндыру реакциясы
Калий хлоридін қандай реакциялармен анықтайды/тасшарап қышқылымен
Кальций тұзын қандай титриметриялық әдіспен анықтайды /комплексонометрия
Кальций хлориді 4,0
Кальций хлоридін сақтау кезінде мүмкін болатын өзгерістерге байланысты, дәріхана жағдайында дайындалатын дәрілік калып/50%- к концентраттарды қолданады
Карбамид қышқылының күрделі эфирлері қалай аталады ...C)+уретандар
Каротиноидтарды фотометрлік анықтауда қандай стандарт үлгілері қолданылады /калий бихроматы
Катионитті пайдалану арқылы анықталатын дәрілік препарат/натрий цитраты
Кетотопты айқындауға қолданылатын реактив/гидроксиламин
Кодеин мен морфин гидрохлоридтері үшін жалпы реагент болып табылады, мынадан басқасы /пикрин қышқылы
Коллоидты бөлшектерді бөлуге негізделген әдісті көрсетіңіз /электрофорез
Колориметриялық әдіс негізделеді/талданатын және эталонды ерітіндінің түсінің қарқындылығын көзбен салыстыру
Колориметриялық әдіспен рН-ты анықтағанда қандай ерітінді қолданылады /буфер ерітінділер
Колориметрлік әдіспен зерттелетін ерітіндінің рН анықтау үшін қолданылатын қосымша ерітінділер/ буфер
Комплексонометриялық титрлеуде қолданылатын индикаторды көрсет /арнайы қышқылды хром қара
Концентірлі күкірт қышқылы қатысында қандай ерітіндінің әсерінен салицил қышқылы қызыл түске боялған қосылыс береді /формальдегид ерітіндісі
Коплексонометриялық титрлеу әдісінде эквиваленті нүктедегі ерітіндінің түсі байланысты/бос индикатордың түзілуіне
Кортизон ацетатының мысалында кетотопқа үсынылатын реакдия/фенилгидразинмен
Кофеин ерітіндісінің қандай көрсеткішін анықтағанда тимолфталеин индикаторын қосқанда көк түс бермеуі керек /қышқылдығы
Кофеинді анықтауға арналған реактив/иод ерітіндісі
Кофеиннің молекуласындағы пикрин қышқылымен беретін реакциясы/үшіншілік азот атомына
Кофеиннің танинмен реакциясы/тұндыру
Көміртегі диоксидін қалай анықтайды /әк суынан өткізеді
Көміртегі мен сутегіні сандық анықтауда қолданылады /СО2 және Н2О жағу жолымен
Кұрделі эфирлердің алудың ең көп таралған әдісінің бірі / этерификация
Күміс нитратымен концентрлі азот қышқылында еритін тұнба береді /кодеин фосфат
Къельдаль әдісі қандай элементті анықтауға негізделген /азот
Къельдаль әдісін қандай дәрілік препараттарға қолдануға болады /глутамин қышқылы
Қабылдау өткізу кезіндегі бақылауға жатады /нормативті құжаттардың талаптарына сай талдаудың жүргізілуі
Қай барбитур қышқылының дәрілік заттар туындыларында бос сілтінің қоспасын анықтайды /барбитал натрий
Қай дәрілік заттар арбитражды бақылаудан өтеді /жабдықтаушы мен тұтынушы арасында дәрілік заттың сапасы жөнініңде қайшылықтар туындағанда
Қай дәрілік заттың химиялық құрамында хинолин және хинуклидин гетероциклдері бар /хинин гидрохлорид
Қалқанша безі гормонын алу көзі / жануар шикізаты
Қандай дәрілік қалыптардың сапасын анықтауда жалпы көлемі анықталады / сұйық дәрілік формалар
Қандай дәрілік препараттарды төменгі температура әсерінен сақтау керек /формальдегид ерітіндісі
Қандай қосымша фармакопеялық емес әдістермен инъекциялық ерітіндідегі глюкозаның сандық мөлшерін анықтауға болады/иодометрия
Қандай қышқылды декарбоксилдеу арқылы салицил қышқылын алуға болады/фталь қышқылы
қандай препараттардың сапасын рефрактометрлік әдіспен анықтайды / глюкоза
Қандай препараттың сапасын анықтауда қышқылдықты анықтайды / морфин гидрохлориді
Қандай препараттың сапасын бақылауда қышқылдығы анықталады / мырыш сульфаты
Қандай сапа көрсеткішін анықтағанда магний сульфат ерітіндісіне үш тамшы фенолфталеин ерітіндісін тамызғанда түзілген қызғылт түс 2 мл 0,01 н хлорсутек қышқылы ерітіндісін қосқанда жоғалады /сілтілігін
Қандай сапа көрсеткішін анықтағанда новокаин ерітіндісіне бір тамшы метил қызыл қосқанда қызғылт тұс пайда болады, оған 0,15 мл 0,05 н натрий гидроксиды ерітіндісін қосқанда сары тұске айналады /қышқылдығын
Қандай сапа көрсеткішін анықтағанда хлоралгидрат ерітіндісіне бір тамшы метилсары қосқанда ерітінді сары тұске боялады /қышқылдығын
Қандай сапалық көрсеткішін анықтағанда магний сульфаты препаратына үш тамшы фенолфталеин қосқанда түзілген қызғылыт түс 2 мл 0,01 н хлорсутек қышқылы ерітіндісін қосқанда жоғалады /сілтілігін
Қандай сапалық көрсеткішін анықтағанда новокаин ерітіндісіне бір тамшы метил қызыл түс беріп, новокаин ерітіндісіне 0,15 мл 0,05 н. натрий гидроксиді қосқанда ол сары түске айналады /қышқылдығын
Қандай суды тартатын заттың қатысында салицил қышқылының этерификациясы жүреді/концентрлі күкірт қышқылы
Қандай топ препараттарын циклді уреидтер ретінде қарастыруға болады / барбитур қышқылының туындылары
Қандай физикалық факторлар дәрілердің тұрақтылығына көп әсерін тигізеді / температура, жарық ылғалдылық
Қанша уақытқа дейін дәрілік заттардың молшері 10 пайыздан төмендемеуі керек /3-4 жыл
Қаныққан көмірсутектердің препараттарындағы сульфидтер қоспасын анықтау үшін қандай реакция қолданылады /қорғасын ацетатымен реакциясы
Қатты галогенкөмірсутек туындыларын көрсетіңіз /иодоформ
Қоспадағы фенол қоспаларын қандай титриметриялық әдіспен анықтауға болады /броматометрия
Қосындыдағы хлоридтерді қандай талдау әдісімен анықтайды /аргентометрия
ҚР ДСМ-нің бақылау жүйесіне кіреді, мынадан басқасы /мемлекеттік санэпиднадзор комитеті
ҚР МФ 2 томында тазартылған судың құрамында сәйкес эталонды ерітінді көмегімен төмендегі ионды анықтайды ...
Құрамында альдегид тобы бар антибиотик аминогликозидті ата /стрептомицин сульфат
Құрамында кофеин-бензоат натрий бар дәрілік қалыптарды сандық анықтау кезінде титрді есептеу үшін қолданылатын формула/Т= Мэ * Сэ * 100 /1000* 60;
Құрылысында фенолды гидроксил тобы бар дәрілік препараттарды сандық мөлшерін анықтағанда қолданылатын әдіс /броматомерия
Қүрамында спиртті гидроксил тобы бар ментол препараттарының сандық анықтау әдісі/алкалиметрия
Қышқылда да сілтіде де еритін дәрілік зат /мырыш оксиді
Қышқылды ортада альдегидтерді біріншілік аминмен әрекеттестіргенде не түзіледі /Шифф негізі
Қышқылдық қасиетіне негізделген рибофлавиннің ауыр металл түздарымен әсерлесу реакциясының түрі/комплекс түзу
Қышқылдылық пен сілтіліктің өзгерісі препарат сапасына әсер етеді. Қандай ерітінділер дәрілік заттың қышқылдылығы мен сілтілігін анықтауға қолданылады /индикатор ерітінділері
Қышқылдылық пен сілтіліктің өзгерісі препарат сапасына әсер етеді. Дәрілік заттардың сілтілігін қалай анықтайды/талданатын ерітіндінің индикаторының түсінің өзгеруін көзбен көріп
Левомицетин стеарат пен еритін левомицетин сукцинаттың левомицетиннен ажырату реакцияларын көрсет/гидроксамат түзу реакциясы
Левомицетиннің нитроқосылысын тотықсыздандырғанда тұзіледі / аминдер
Либерман реакциясы бойынша жүретін фенолдардың соңғы өнімін көрсетіңіз /индофенол
Либерман реакциясы қандай ортада жұреді? /қышқыл
Магний сульфаттын комплексонометриялық титрлеу кезінде эквиваленттік нүктесін анықтайды/бос индикатордың бояуы бойынша
Магний сульфатын комплексонометриялық титрлеуде дәрілік затпен комплексон арасындағы қатынасты көрсетіңіз /1:1
Майдағы сумен қатты парафинді вазелинмен опалесценция түзілуімен қандай температурада салқындатқанда анықтайды / 0 0 С дейін
Майды сабындау жолымен глицеринді алуды кім ұсынды /Шееле
Марки реактивінің құрамын көрсетіңіз /концентрлі күкірт қышқылы, формальдегид
Медициналық тәжірибелерде атропин сульфаттың қандай изомерлері қолданылады?/тропинді эфир d,l – тропанды сульфат қышқылы
Ментолды концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде пайда болады /орто жағдайға спирті гидроксилдің кондесациясы
Мепротанның сандық мөлшерін қандай әдіспен анықтайды /Къелдаль әдісімен
Молекуласында фенолды гидроксил тобы бар дәрілік заттарды дұрыс сақтамағанда жүретін химиялық үрдіс/тотығу
Монохроматты емес жарықтың сіңірлуіне негізделген әдісті көрсетіңіз / фотоколориметрия ...
Монохроматты емес сәуленің жүтылуы жүреді/фотоколориметрияда
Монохроматты сәуленің жұтылуы жүреді /спектрофотометрияда
Мор әдісі бойынша аргентометриялық әдіспен анықталмайды/натрий иодиді
Мор әдісімен галогенидтерді анықтағандағы реакция ортасы қандай /бейтарап
Морфин мен кодеинге арнайы топтық реакция болып ... айналуы болып табылады /апоморфин
Морфиннің кодеиннен айырмашылық реакциясы/темір (III) хлоридімен
Морфиннің метил эфирі болып табылады /кодеин
МФ X басылымы бойынша ретинол ацетатына сандық анықтау үшін қолданылатын әдіс/спектрофотометрия
МФ X басылымы бойынша сульфаниламид препараттарына үсынылатын сандық анықтау әдісі/нитритометрия
МФ X басылымы бойынша фурацилин препаратының сандық анықтау әдісі/иодометрия
МФ X бойынша "кодеин" препаратын стандарттауда қышқылдық-негіздік титрлеуді жүргізеді/сулы-спиртті ортада
МФ X бойынша анальгинді сандық анықтау әдісі/иодометрия
МФ X бойынша гексаметилентетраминді сандық анықтау негізінде қолданылатын реакция/қышқылдық гидролиз
МФ X бойынша дибазолды сандық анықтау әдісі /сусыз титрлеу
МФ X бойынша папаверин гидрохлоридін титрлеудегі жүргізілетін орта/сусыз сірке қышқылы
МФ X бойынша пиридоксин гидрохлоридінің сандық анықтау әдісі/сусыз титрлеу
МФ X бойынша рутинді талдауда физико –химиялық әдіс колданылады/спектрофотометрия
МФ X бойынша эуфиллинді анықтауға арналған реактив/мыс сульфаты
МФ X талабы бойынша пурин алкалоидтарының препаратының негізділігін сынауға арналған жалпы реакция/мурексид сынамасы
МФ X талабы бойынша резерпиннің сандық анықтау әдісі/сусыз титрлеу
МФ XI бойынша таблеткалардың ыдырау уақыты, егерде МФ Х жеке бабында көрсетулер болмаса/15 минут тан көп емес
МФ бойынша гексаметилентетраминде аммоний және параформ қоспасы анықталады /Несслер реактивімен
МФ бойынша сутегінің асқын тотығын тұрақтандыру үшін стабилизатор ретінде /натрий бензоат
МФ бойынша фенобарбиталдың сандық мөлшерін анықтауда сусыз ортада қышқылды сілтілік титрлеуде реакцияға мына қосылысты енгізеді/диметилформамид
МФ бойынша ыдырау әдісімен анықталатын препарат/фенилсалицилат
МФ құрғақ дәрілік қалыптардың сапасын бақылау үшін қандай жаңа көрсеткіш енгізді /ақтық дәрежесі
МФ тазартылған судағы нитриттер мен нитраттарды анықтайды /концентрлі күкірт қышқылды ортасында дифениламин ерітіндісімен реакциясы
МФ Х бойынша хинин гидрохлоридке сандық талдау … жүргізіледі /гравиметриялық әдіспен
МФ Х басылымы бойынша таблеткадағы дәрілік заттарға сандық талдау жүргізгенде талдауға алынады /он ұнтақталған таблеткалардың массасы
МФ Х басылымы бойынша таблетканың орташа салмағын ... өлшеп анықтайды /0.001г дәлділікпен 10 таблетка
МФ Х бойынша атропин сульфатының қышқылдығын қалай анықтайды / индикатор ерітінділерінің көмегімен
МФ Х бойынша бензой және салицил қышқылдарын сандық анықтауда қандай әдістер қолданылады /бейтараптау
МФ Х бойынша бензой және салицил қышқылдарын сандық анықтауда қандай әдістер қолданылады/бейтараптау
МФ Х бойынша қандай дәрілік қалыпты дайындағанда қышқылдығы анықталады / көз тамшысы
МФ Х стрихнин нитратында сандық талдауда қандай фармакопеялық әдіс ұсынады / сусыз титрлеу әдісі
МФ ХI бойынша поливитамин препараттарындағы никотинамидты сандық анықтау үшін қандай әдіс қолданылады /полиметин бояуының түзілу реакциясын қолдануымен бірге фотоколориметрия
МФ ХI бойынша ұнтақтағы глюкозаға сандық анықтау жүргізілмейді, ал инъекциялық ерітіндісін анықтайды /рефрактометриямен
МФ ХІ “ pH анықтау “ бабы берілген. Қандай препараттың сапасын бағалауда рН анықтау
МФ ХІ “pH анықтау “ бабы берілген. рН анықтауға қандай прибор қолданылады /потенциометр
МФ ХІ басылымы бойынша таблетканың орташа салмағын ... өлшеп анықтайды /0.001г дәлділікпен 20 таблетка
МФ ХІ дәрілік препараттардың сапасын бақылау үшін физикалық көрсеткіштерді ұсынады. Қандай дәрілік қалыптардың сапасын бақылау үшін рН анықталады /инъекциялық дәрілік қалыптар
Мыс гидроксидімен кешенді қосылыс түзетін дәрілік препарат/глицерин
Наркозға арналған эфирде қандай қоспа болмау керек /су
Натрий бензоаты үшін бейтараптау әдісінде титрантты көрсетіңіз/хлорсутек қышқылы ерітіндісі
натрий гидрокарбонат
Натрий гидрокарбонат ерітіндісін натрий карбонат ерітіндісінен ажырату үшін қолданылады/фенолфталеин индикатормен
Натрий гидрокарбонатын сандық талдауда өлшемін қандай дәлдікпен алу керек /0,001 дейін
Натрий карбонатты қышқылды сілтілі титрлеу кезінде титрант ретінде қолданылады /хлорсутек қышқылы
Натрий тиосульфат, натрий нитрит және натрий гидрокарбонатты бір реагентпен дифференцирлейді./хлорсутек қышқылы
Натрий тиосульфатта хлор ионды анықтау үшін алдын ала мына реакцияны жүргізу қажет /азот қышқылымен
Натрий хлоридін аргентометриялық әдіспен анықтағанда эквивалентті нүктені қалай анықтайды /калий хроматы индикаторы көмегімен
Натрий цитратын сандық анықтау үшін ионалмастырғыш сорбенттермен жүмыс әдістемесі келесі операциядан түрады/ионитті дайындау
Негіздігін анықтау үшін салициламидке қандай қосылыс әсер етеді /темір хлориді
Неліктен кейбір дәрілік пепараттарда “кептірілген массасы азаяды” деген /бұл препараттардың гидраттар болып табылады
Неодикумариннің сандық анықтау әдісі қышқылдық қасиетіне негізделген/енольдық гидроксил топтың
Неодикумариннің сандық анықтау әдісі/алкалиметрия
Никотин қышқылының инъекциялық ерітіндісіне тұрақтандырғыш ретінде қосылатын зат/натрий гидрокарбонаты
нитритометрия әдісі
Нитритометриялық әдіспен титрлеуді 0-10°С дейін салқындықта жүргізеді/диазоний түзының ыдырауын болдырмау үшін
Нитроглицерин, анестезин, валидолға ортақ функционалды топ /күрделі эфирлі топ
Новокаиндегі спецификалық қоспа /пара-аминобензой қышқылы
Новокаинды фотоколориметриялық әдіспен анықтағанда ерітіндінің
Новокаиннің инъекциялық ерітінділерінің сапасын бағалау кезінде, оның түрақсыздығына байланысты жүргізілетін сынаулар/ерітіндінің мөлдірлігі мен түстілігіне
Новокаиннің инъекциялық ерітіндісіне қосылатын түрақтандырғыш зат/хлорсутек қышқылы
Новокаиннің тұрақсыздығын ескере отырып, оның сапасын бақылауда қолданылады /түсі мен лайлылығы
Оксафенамид спиртте қалай ериді/жеңіл ериді
Оксиазоқосылыстарды түзу реакциясы қандай ортада жүреді /сілтілі
Оптикалық әдістерге жатады /поляриметрия
оптикалық тығыздығының оның толқын ұзындығына тәуелділігін қандай
Органикалық дәрілік заттардағы қандай функционалды топтар дұрыс сақтамағанда тотығуға ұшырайды/альдегид тобы
Органикалық қосылыстардағы азотты анықтаудың фармакопеялық әдісін көрсетіңіз /Къельдаль әдісі
Орцинмен реакция береді /стрептомицин сульфат
Оттегі әсерінен фенол мен резорцин қандай түс береді /қызғылт
Отынды құрғақ өңдеуден түзіледі /отын көмір
Папаверин гидрохлоридін қышқылды-негізді титрлеукезінде косылатын реагент/сынап (II) ацетаты
Папаверин гидрохлоридін сусыз титрлеуде сынап (ІІ) ацетаты реагентінің қолдану себебі/галогенсутектік қышқылды байланыстыру үшін
Парацетамолды нитритометриялық анықтауда эквивалент нұктесін анықтау үшін
Парентеральды қолданылатын дәрілік қалыптардың сапасын бақылауда тазалық дәрежесіне маңызды көрсеткіштердің бірі /ерітіндінің рН
Пенициллиндер қосындысын иодометриялық әдісті қолданудағы анықтау шарттары/сілтілі гидролиз,кері иодометрия
Пикнометрмен хлороформның тығыздығын қандай дәлдікпен анықтауға болады / 0,002
Пикрин қышқылын тұндырудан түзілген гексаметилентетрамин тұнбасының түсі қандай / сары
Пиразин циклының лабильді топшасының өзгеруі есебінен рибофлавиннің негізділігі анықталады/тотығу
Пиразолдарды гидразинді немен конденсациялап алады /дикарбонил қосылыстарымен
Пиридин туындыларына жалпы реакциялар /ыдырау реакциясы
Пиридин туындыларына тән реакциялар /глутакон альдегиді туындылары түзілуі
Пиридоксин гидрохлоридіндегі фенолды гидроксил тобын диазоний түзымен жүретін әрекеттесу реакциясы бойынша анықтайды/азобояуы
Пирогенділікке талдау жүргізілмейді /Феноксиметилпенициллинге
Пирролды фураннан және ... алуға болады/аммиак
Пирролдың макроциклды туындыларына жататын препарат/цианокобаламин
Платифиллин гидротартраты ерітіндісін экстракциялық фотометрлік әдісінің мәні неде /органикалық еріткіштермен боялған өнімдерді бөліп алу
Платифиллин гидротартратын тазалыққа сынағанда ... қоспаның болмауын анықтайды /сенецифиллин
Платифиллин гидротартратының негізділігін дәлелдеу реакциялары гидроксиламин гидрохлориді және темір(ІІІ) хлориді реактивтерін қолданылады/күрделік эфирлік топты
Потенциометриялык талдауда қандай көрсеткіш анықталады / ЭҚК өзгерісі
Потенциометриялық титрлеуде мыс сульфатын титрлеуде соңғы нұктеге
Преднизолон мен прегниннің камфора құрлысындағы ортақтық /кетотоп
Препарат молекуласында қандай функционалды топтың бар болуы Кеьльдаль әдісін қолдануға мүмкіндік береді /амидті
Препараттарды титрлеу Фольгард әдісі бойынша көрсетілген ортада жүргізіледі/әлсіз сілтілі ортада
Препараттардың сапасын анықтауда физикалық әдістер қолданылады. Оптикалық айналу бұрышын қандай прибормен анықтайды /поляриметр
Препараттың негізділігін қандай әдістермен анықтайды /сұйық индикаторлар көмегімен титриметрлік
Препараттың сапасы физикалық тұтқырлығы бойынша анықталады. Колориметриялық әдіс негізделген / көзбен зерттелетін ерітінді мен эталонды ерітіндінің түсін салыструға
Препараттың сапасы физикалық тұтқырлығы бойынша анықталатын фотометриялық әдіс негізделген / спектрдің көріну облысында монохроматты емес жарықтың жұтылуына
Препараттың сілтілігін анықтау үшін титрленген ерітіндінің мөлшерін өлшейді/ хлор сутек қышқылы
Промедол әсер етуі бойынша морфин гидрохлоридының синтетикалық аналогы болып табылады. Осы дұрыс па /ия, промедол әсер етуі бойынша морфин гидрохлоридының синтетикалық аналогы болып табылады
Протарголдың сандық анықтау әдісі/роданометрия
Резерпин тотығу реакциясына түседі/ванилиннің хлорсутек қышқылындағы ерітіндісімен
Резорцин мен норсульфазолға жалпы реакция /азобояу алу реакциясы
Резорцин темір хлоридімен қандай түс береді /көк
Резорцинді броматометриялық әдіспен анықтауға негізделген реакция/орынбасу
Резорцинді броматометриялық әдіспен титрлеу кезінде бромның артық мөлшерін анықтайды/иодометриялық әдіспен
резорциннің броматометриялық титрлеу кезінде молярлы эвиваленті массы тең 1 /6 М.м резорцин
Рефрактометриялық анықтауды орындаудың шартты міндеті болып
Рибофлавинге сай келетін химиялық атауды көрсет /6,7-диметил-9-(D-1-рибитил)-изоаллоксазин
Рутинде кверцетин қоспасы анықталады/спектрофотометриялық әдіспен
Рутинді кверцетиннен ажыратуға болады /Фелинг реактивімен
Рутиннің кристаллды ұнтағының түсі /жасыл-сары
Сақтау барысында жарылғыш заттар түзілетін дәрілік заттарды көрсет /диэтил эфирі
Сақтау барысында оңай тотығатын дәрілік заттарға жатады/фенол
Сақтау мерзімін анықтау дәрілік заттардың көлемінде ... сериясына жасалынуы керек/дәрілік заттың үш сериясына
сақтауға болады / 3-14 күн
Салицил қышқылын алу үшін фенолды карбоксилдеу реакциясы қалай аталады /Кольбе-Шмидт
Салицил қышқылын фенолмен әрекеттестіргенде не түзіледі /фенилсалицилат
Салицил қышқылының кристаллдарын органикалық қышқылдар тұзымен қыздырғанда не болады /ыдырау
Салицил қышқылының күрделі эфирлерінің азоты бар қосылыстармен әрекеттесу реакциясы қалай аталады/аминолиз
Салицил қышқылының сірке қышқылымен әрекеттестіргенде не түзіледі/ацетилсалицил қышқылы
Салицил қышқылының формальдегид ерітіндісімен реакциясында қосылыс қандай түс береді /қызыл
Салициламид қыздырғанда қалай әсер етеді/ұшады
Салициламид препараты темір хлоридымен әрекеттескенде қандай түс береді /қызыл-күлгін
Салициламидты сынау үшін қандай ерітінді алады /спиртті
Салициламидті 30% натрий гидроксиді ерітіндісімен қайнатқанда не түзіледі /аммиак
Салицилаттардың темір хлоридімен реакциясы қандай түс береді /көк-күлгін
Салқын суда тимол қандай болады /батады
Сальварсан препараттары үшін иод дефектісі құбылысы немен анықталады /новарсенолды титрлеуде 8 иод эквиваленті шығындалады
Сандық анықтау үшін ионалмастырушы сорбенттермен жүмыс әдістемесі келесі операциялардан түрады/ионитті дайындау - хроматографиялау - ионит регенерациясы
Сандық элемент талдауының қандай әдісі элементоорганикалық қосылыстардағы галогендерді, күкіртті, фосфорды анықтауға қолданылады /оттегінде жағу әдісі
Синэстрол дәрілік препаратын сақтау шарттары/жарықтан қорғалған, салқын жерде
Синэстрол мен анальгинге ортақ реакцияны көрсет /ауринбояу
Синэстролды темір хлоридымен әрекеттестіргенде қандай түс береді /жасыл
Сиымдылығы 50 мл тең ыдыстағы инъекциялық ерітіндінің көлемін анықтағанда калибрленген шприц қолданылады. Ерітіндінің көлемі /номинальді көлемінен көп болуы керек
Совкаиннің негізділігін анықтау үшін МФ Х сынаудың жалпы әдісін ұсынады /аминдер
Спирттерді карбомоилхлоридымен әрекеттесуден қандай қосылыс түзіледі /уретандар
Стерилдемей асептикалық дайындалаған көз тамшыларын қанша уақыт
Сулы ерітінділері жарықта жасыл түсті бар, жасыл сары түсті ерітінді болып табылатын дәрілік затты көрсет /рибофлавин
Сульфаниламид тобындағы дәрілік заттар келесі көрсеткіш бойынша стандартталмайды /меншікті айналу бұрышы
Сульфаниламидтерді бір-бірінен ажырату үшін келесі реакция қолданылады /мыс сульфатымен
Сульфацил натрий көз тамшыларын сақтау барысында күн сәулесі мен ауадағы оттегінің әсерінен байқалады /ерітіндінің сарғаюы
Сутегі пероксидін перманганатометриялық әдіспен титрлеу арқылы жүргізілетін орта/күкірт қышқылы
Сутегінің асқын тотығы, натрий нитрит, темір ІІ сульфат, тотықсызданған темірдің сандық мөлшерін анықтаудың жалпы әдістері /перманганатометрия
Сұйықтықтың түсін анықтауға арналған эталон ерітіндінің құрамын көрсетіңіз /калий дихроматы, кобальт хлориді, мыс сульфаты
Сыну көрсеткіші бұл ауадағы жарықтың таралу жылдамдығының қатынасы /ерітіндінің сыну жарығының таралу жылдамдығына
Сілтілік гидролизде аммиак түзіледі /стрептомицин сульфат
Сілтінің әсерімен уретандар қандай қосылыстар түзе ыдырайды /R-OH NH3 Na2CO3
Таблеткаларды, драже, гранула, линименттерді, жағылмаларды, пилюляларды, капсулаларды анықтауында бір ғана дәрілік заты болсада оларды алдын ала арылтады /негіздерден
Таза фенолды сусыз титрлеу қалай жүргізіледі /диметилформамид ортада
Тазартылған суда жіберілген хлоридтердің шектік концентрациясын ескере отырып хлоридтердің мөлшері артпау керек /этанолды ерітіндідегі мөлшерінен
Тазартылған суда хлорид иондарды анықтағанда қоса қандай иондар анықталады /бромид ион
Тазартылған судағы тотықсыздандырғыштар қоспасын анықтайды /күкірт қышқылының ортасында калий перманганат ертіндісінің түсінің сақталуымен
талап етіледі/инъекцияға қолданылатын кальций хлориды ерітіндісі
Талданатын дәрілік заттың сұйық және кристалл фазасы арасындағы тепе-теңдік күйін дәл тіркеуге негізделген әдіс қалай аталады / хроматография
Талданатын дәрілік заттың сүйық және кристалл фазасы арасындағы тепе тендік күйін дәл тіркеуге негізделген әдіс қалай аталады /термографты талдау
Тәжірибелік сақтау температурасы сақталудың орташа температурасынан аспау керек / 10 градус С
Тез ескіру әдісімен дәрілік заттың сақтау мерзімін анықтағанда әсер ететін факторлар /температура
Темір хлориды ерітіндісімен реакция жүргізер алдында бензой қышқылын неде ерітеді /натрий гидроксиді ерітіндісінде
Темір хлоридімен алдын ала гидролизсіз әрекеттеспейді /фенацетин
Темір хлоридімен натрий бензоаты реакцияласқанда қандай түс береді / қызғылт сары
Теоброминдегі кофеин қоспасын анықтайтын әдіс /гравиметрия
Теоброминмен күміс нитратының негізінде жүретін реакция /комплекс түзу
Теоброминнің күміс нитратымен жүруіне негізделген топ реакциясы/иминотопқа
Теофиллинмен кобальт хлоридінің негізінде жүретін реакция/комплекс түзу
Теофиллинің кобальт хлоридімен жүруіне негізделген топ реакциясы/иминотопқа
Терпенге жататын дәрілік зат /бромкамфора
Техникалық орындалу жүмыстарына байланысты хроматография әдістерінің бөлінуі/капиллярлы
Тимол концентірлі қүкірт қышқылымен қандай түс береді (мүзды сірке және азот қышқылы қатысында) /қоңыр қызыл
Тимол темір қосылыстармен түсті реакция бере ме?B)+кеңістікте қиыншылықпен бермейді
Тимол титрлеудің қандай әдісімен анықталады /тура броматометриялық титрлеу әдісі
Тимолды неден синтездейді /м-крезол
типін көрсет /тұз түзу
Токоферол ацетаттын цериметрия әдісі арқылы анықтайды, жүретін реакция түрі/тотығу-тотықсыздану
Тотықсыздану қасиеті фоль қышқылының фармакопеялық сандық анықтау әдісінің негізінде жатыр/полярография
Трео және эритростереоизомерия молекула құрылысында бар болуына байланысты /екі хиралды көршілес көміртегі атомына
Тұтынушылық бақылау жүргізіледі /бақылау аналитикалық лабораториясымен, техниканың сапасын бақылау орталықтарымен
Тұтынушылық бақылау жүргізіледі /фармацевтикалық қызметпен айналысатын жеке немесе заңды тұлғаның талабы бойынша
УК спектрофотометрия әдісі қай препаратты талдауда қолданылмайды /стрептомицин сульфат
УК спектрофотометрияның фотоколориметрия әдісінен айырмашылығы/қолданылатын оптикалық спектр аумағы
Улы қоспалардың алдын алу үшін фторотанға қосылатын тұрақтандырғыш /тимол
Улы қоспалардың алдын алу үшін хлороформға қосылатын тұрақтандырғыш /сусыз этанол
Улылықты төмендететін химиялық қосылыстар қатарын көрсетіңіз / метанол, глицерин, манит
Уретандарды алудың жалпы әдісін табыңыз /спирттерді карбомоилхлоридымен әрекеттесу реакциясы
Фармакопеялық талдау кейбір затттардың сапасын бақылауда сілтілікті анықтауды ұсынады. Қандай препараттардың сапасын бақылауда сілтілікті анықтайды /натрий бромиды
Фармацевтика талдауында потенциометрияны қандай мақсатпен / рН мәнін анықтау үщін
Фармацевтикалық талдауда потенциометрия қандай мақсатта қолданылады
Фармацевтикалық талдауда фотометрлік әдіс кеңінен қолданылады.
Фармацевтикалық талдауда фотометрлік әдіс кеңінен қолданылады. Монохроматты жарықтың сіңірлуне негізделген әдісті көрсетіңіз /спектрофотометрия
Фармацевтикалық талдауда фотометрлік әдіс кеңінен қолданылады. Электрон спектрі мен жұтылу облысына (200-400 нм) негізделген әдісті көрсетіңіз /УК - спектроскопия
Феназепамды гидролитикалық ыдырату реакциясынан кейін беретін бояулар/азобояу
Фенилсалицилатты сандык анықтау негізінде қолданылатын реакция/сілтілік гидролиз реакциясы
Фенилсалицилаттың ыдырау өнімдерін анықтайтын әдіс/ацидиметрия
Фенобарбиталды комплекс түзу реакциясы арқылы саралайды/мыс сульфатымен
Фенобарбиталды сусыз титрлеу қалай жүргізіледі /диметилформамид ортада
Фенол ерітіндісіне бром суымен әсер еткенде не болады /ақ тұнба түзіледі
Фенол мен резорцин суда қалай ериді/жақсы
Фенол, резорцинді сандық анықтау қандай әдіспен жүреді /қайтымды броматометриялдық әдіс
Фенолдар диазоний тұздарымен не түзеді / оксиазоқосылыстар
Фенолдар мен нитроқосылыстарды конденсациялауға негізделген реакция қалай аталады /Либерман реакциясы
Фенолдарды алудың бастапқы өнімі /бензол
Фенолды алу көзін көрсетіңіз /таскөмір шайыры
Фенолды алуда таскөмір фракциясының қандай фракцияны қолданады /170-210 0 С қайнаған
Фенолды сілтімен әрекеттестіргенде қандай қосылыс түзіледі / феноляттар
Фенолқышқылдарының күрделі эфирлері мен амидтерін талдауы қандай реакцияға негізделген/гидролиз
Фенолфталейнді синтездеуде фенолды конденсациялайды /фталь қышқылы
Фенотиазин туындыларының препараттарын бір-бірінен ажырату негізінде жататын реакция/бром суымен
Фенотиазиннің пербромтуындыларының түзілу реакциясының нәтижесінде өнімдер түзіледі/тотығу
Фенотиазиннің физиологиялық белсенді гетероцикл тобына арнайы реакция ұсынылады /тотығу
Фишер реактивінің құрамын көрсетіңіз/күкірт диоксиді ерітіндісі, иод, метанолдағы пиридин
Фолъ қышкылына фармакопеялық сандық анықтау әдісі ұсынылады /полярография
Фоль қышқылының калий перманганатымен әрекеттесуі кезінде реакция жүреді /тотығу
Фоль қышқылының ыдырауы нәтижесінде флуоресценция беретін қосылыс түзіледі /п-аминобензоилглутамин қышқылы
Фольгард әдісінде қандай индикатор қолданылады /темір аммоний ашудасы
Фольгард әдісінде қолданылатын индикатор/темір аммоний ашудасы
Формальдегид ерітіндісін дүрыс сақтамағанда байқалатын үрдіс/полимеризация
Формальдегид ерітіндісіне метанолды қосу себебі, байқалатын үрдістің болмауына негізделген/полимеризация
Формальдегид ерітіндісінің тұрақтылығын сақтауда, метанолды қандай процесстің алдын алу үшін қосады/ полимеризация
Формальдегидті полимерленуден қорғау үшін не қосады /1% метил спирті
Формальдегидтің 36,5-37,5 % сулы ерітіндісі қалай аталады /формалин
Фотоколориметриялық әдіс негізделеді/спектрдің ультракүлгін аймағында жарықтың монохроматты емес сәулелерінің жүтылуына
Фракциялық айдау алдында диэтил эфиріне пероксидтерден тазарту үшін не қосады /темір сульфаты (II)
Фреде реактивінің құрамын көрсетіңіз /концентрлі күкірт қышқылы, молибден қышқылы
Фталазолдың сандық мөлшерін анықтаудың ең дәл әдісі/диметилформамид ортасында сусыз титрлеу
Фурадонинді сусыз титрлеуде диметилформамидті қолданү себебі/препараттың қышқылдық қасиетін күшейту үшін
Фурадониннің сусыз титрлеу қалай жүргізіледі /диметилформамид ортада
Фурацилин мен фурадониннен фуразолидонды мына реакция бойынша ажыратады/диметилформамид ерітіндісімен және калий гидроксидінің
Фурацилинді аныктау үшін кері иодометрия әдісінде колданылатын реакция/тотығу-тотықсыздану
Фурацилиннің сандық мөлшерін йодометрия әдісімен анықтау мына … қабілетіне негізделген/тотығу
Химиялық конфигурация сипаты бойынша молекулалар ерекшеленеді /тропан
Химиялық құрлымдарды тұрақтандырудың физика- химиялық әдістерін атаңыз /ИҚ және УК спектроскопия және ЯМР, ЭПР, рентген сәулелерін дифракциялауға негізделген әдістер
Химиялық құрылмында фенолды гидроксил тобы бар дәрілік препарат/морфин
Химиялық өндірісте салицил қышқылын қандай қосылысты карбоксилдеу арқылы алады /фенолдан
Химиялық структурасы бойынша фенилсалицилат және метилсалицилат ацетилсалицил қышқылымен қандай топ бойынша ажыратылады /орынбаспаған фенолдық гидроксил
Химиялық тұрақтандыру әдісіне қандай мақсатпен комплекстүзушілері қолданылады / металл иондарын байланыстырушы
Хинин гидрохлоридін кристалдау кезіндегі кристалдардың размері мен формасы тәуелді/еріткіштің табиғатына
Хинин мен хинолинді анықтаудың жалпы топтық реакциясы /таллейохин сынамасы
Хлор сутек қышқылын натрий гидроксиді ерітіндісімен потенциометриялык титрлеу кезінде қандай тәуелділік анықталады / потенциал өзгерісінің титрант көлемі өзгерісіне тәуелділігі
Хлоралгидратты натрий гидроксиді мен әрекеттестіру реакциясынан не түзіледі /хлороформ
Хлороформның еркін бром қабаты қандай түске боялады /сары қоңыр
Цериметриялық әдіспен анықталатын препараттар/викасол
Цинке реакциясы мына туындыларға тән /пиридин
Цистеин натрий нитропруссидімен қандай түс береді /қызыл күлгін
Ыдырау әдісінде қолданылатын реакция/гидролиз
Электромагнитті сәулелерді жұту көрсеткішін өлшеуге негізделген әдісті көрсет/УК спектрофотометрия
Электромагнитті сіңіруге негізделген әдістің негізгі сүйенетін заңы /Бугер-Ламберт-Бер заңы
Электронды спектрмен жұту облысын (200-400) қолдануға негізделген әдісті көрсетіңіз /УК спектроскопия
Этаминал-натрий препаратының сандық анықтау әдісі/нейтралдау
Этил спиртіндегі метил спиртін қалай анықтайды /фосфор қышқылы қатысында калий перманганаты ерітіндісі мен тотықтыру
Этил спиртіне тән реакция немесе сынама/иодоформ сынамасы
Эуфиллинде этилендиаминді сандық анықтауға үсынылатын әдістер/ацидиметрия
ЯМР спектроскопия кезінде масса, атом ядросы зарядынан басқа тағы сипаттамасы бар /қозғалыс мөлшері моменті

Приложенные файлы

  • docx 18160613
    Размер файла: 73 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий