500_s_1201_ra_1179


Авариялар кезінде ажыратуға арналған аппаратты қорғау жүйесін автоматиканы камтитын торап учаскесін ажыратуға арналған электр қондырғысы калай аталады д)Электр кіші станциясы ҚС
Авариялар кезінде ажыратуға арналған аппаратты, қорғау жүйесін және автоматиканы қамтитын торап учаскесін ажыратуға арналған электр қондырғысы... е)(РП) таратушы тармақ
Авариялар кезінде торап учаскелерін ажыратуға арналған қорғау электр қондырғысы, қорғаушылар мен автомат жүйелерін ажыратуға арналған қосушы аппарат е)электрлік кіші станция (ПС)
Аватариялар кезінде ажыратуға арналған аппаратты, қорғау жүйесін және автоматиканы қамтитын торап учаскесін ажырату арналған электр қондырғысы қалай аталады: е)таратушы тармақ (ТТ)
АВР қолдану мыналар үшін міндетті: е)бірінші санаттағы тұтынушылар үшін
АВР не үшін қолданылады және не үшін қызмет етеді е)резервті қосу үшін
Автомат номинальдық тоқпен қандай температура кезінде қыздырылады е)20-450С
Автоматические выключатели – бұл ... е)1000В-қа дейінгі коммутациялық және қорғаныс аппаратурасы
Автоматты ажыратқыштар – бұл е)1000В жоғары қорғау аппаратурасы
Автотрансформатордың пайдалылық коэффициенті формула арқылы анықталады е)
Ағымдағы жөндеу – бұл ... е)шағын бөлшектерді алмастыратын ұсақ ақауларды жоятын, электржабдығының тетігін реттейтін және кезекті немесе жаңа жөндеуге дейін оның қалыпты жұмысын қамтамасыз ететін жөндеу
Ажыратқыш трансформаторды мынадай кезде ажыратуға арналған е)х.х. режимінде
Ажыратқыш трансформаторды мынадай кезде ажыратуға арналған: а)х.х. режимінде
Ажыратқышпен ХХ режиміндегі трансформаторды ажыратуға болады: а)1000кВт-6кВ; 1600кВА-10кВ; 10000кВА-35кВ
Ажыратқыштағы қысқа тұйықталған тармақтардың міндеті: в) қысқа тұйықталу кезінде өздігінен ажыратылудың алдын алу үшін
Ажыратқыштар жай-күйінің негізгі көрсеткіштерінің шамасы қандай болып табылады а)ауыспалы кедергі
Ажыратқыштар мынаған арналған: е)техникалық қауіпсіздік жағдайлары бойынша көрінер үзік жасау үшін
Ажырату аппаратынан, қорғаныс және автоматика жүйесінен тұратын, авария кезінде желінің учаскесін ажыратуға арналған электр қондырғы қалай аталады е)қосалқы электр станциясы (ҚЭС)
Айырғыш – ол ... е)токсыз немесе аздаган токпен тізбекті ажыратуға және қосуға арналған коммутациялық аппарат
Айырғыш трансформаторды ажырату үшін арналған: с)х.х. режимі
Айырғышпен ХХ режиміндегі трансформаторды ажырату болады: е)1000кВт – 6кВ;1600кВА – 10кВ; 20000кВА – 35кВ
Айырғыштағы қысқатұйықталу тармақтарының мақсаты: е)КЗ кезінде өз еркімен ажыратуды болдырмау үшін
Айырғыштар мыналарға арналған: е)ТБ шарттары бойынша көрінетін үзіктер жасау
Айырғыштар не үшін арналған: е)ТБ шарттары бойынша көрінетін үзіліс жасаур
Айырғыштар торап учаскелерін айыруға арналған: е)ТБ шарттары бойынша ажырату көрінетін үзіліс жасау, жүктемеде тұрған желілер
Айырғыштарды қанша жылда 1 рет жөндейді: д)4-8 жылда
Айырғыштардың көп тараған ақаулары е)доғамен жабу, оқшаулағыштардың бұзылуы, түйіспелерді теңестіру
Айырғыштармен орындалмайтын операциялар: е) Қысқатұйықталу тогын ажырату
Акуммуляторлық батареяның оқшаулану кедергісі оны монтаждағаннан кейін мыналардан кем болмауға тиіс: е)15 кОм
АПВ желілерінің кезіндегі кернеу кернеудің қандай түріне жатады е)коммутациялыққа
Аралас расцепителі бар автоматтар немен сипатталады в)автоматты ажырату кернеуімен
Аралық тіректер – бұл мыналарға орнатылатын тіректер... с)ВЛ трассасының тікелей учаскелерінде
Артық кернеулер мынадай болады: д)ішкі және атмосферлық
Аса кернеуден қорғау үшін қолданылатындар... е)разрядтауыштар
Асакернеу дегеніміз не? а)электр жүйесінің элементтерін оқшаулауға арналған аса көп жұмыс кернеуінің амплитудасынан асып түсетін кез келген кернеу
Асихронды қозғалтқыштың тұтынылып отырған реактивтік қуатының шамасы мыналарға байланысты с)қуат коэффициентіне
Асқын кернеуден қорғану үшін мынаны қолданады... е)разрядтауыштар
Ауыспалы жедел токтың қорек көздері ретінде ... пайдаланылады е)токтың және кернеудің өлшегіш трансформаторлары
АЧР былай таратылып жазылады: а)жүктеменің автоматты жиіліктік азаюы
Ашық кен жұмыстары жағдайларында электрмен жабдықтау сенімділігі жөнінен 1-ші санатты тұтынушыларға мыналар жатады: а)терең су төкпе қондырғылары
Ашық кен жұмыстары үшін, қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес мынаны қолданады... а)оқшауланған нейтраль
Әрбір электрмен жабдықтау жүйесі қандай негізі талаптарға жауап беруі тиіс е)сенімділік, сапа, қауіпсіздік және үнемділік
Әртүрлі кернеудің таратушы құрылғыларының арасындағы байланыс.... көмегімен жүзеге асырылады е)автотрансформаторлар
Әуе электр желілерінің бұрылыстарында орнатылатын тіреу былай деп аталады: в)бұрыштық
Әуе электр желісі трассасының бұрылыстарында орнатылатын тіреу... в)бұрыштық
Белсенді және реактивті жүктеменің тәулік ішінде өзгеруі былайша тіркеледі: е)жиынтық графикпен
Белсенді кедергіні немен өлшейді е)Ом
Белсенді қуат немен өлшенді в)кВАр
БМИ негізін не құрайды? с)кабельдік май
Бөлектегіш пен қысқатұйықтағыштың мақсаты а)асакернеуден қорғау
Бөлектегіштерді, қысқатұйықтағыштарды қанша жылда 1 рет жөндейді: е)2-3 жылда
Бөлектегіштің және қысқатұйықтауыштың мақсаты: е)күшті трансформаторларды ажырату
Бөлектеуші және қысқа тұйықталу мыналарға арналған: а)көптармақты кезінде к.з. трансформаторды ажырату
Бөлектеуші және қысқа тұйықтаушы нелер үшін арналған: а)көптармақты кезінде к.з. трансформаторды ажырату
Бөлектеуіш пен қысқа тұйықтағыш мынаған арналған ... в)жасанды қысқа тұйықталуды жасау және трансформаторды ажыратуға
Бөлектеуіш пен қысқа тұйықтағыштың міндеті е)асқын кернеуден қорғау
Бөлектеуіш пен қысқа тұйықтағыштың міндеті: а)күш беруші Трансформаторыды ажырату
Бөлектеуіштердің айырғыштардан айырмашылығы е)жетегінде
Бөлектеуіштің және қысқатұйықтауыштың мақсаты: е)күшті трансформаторларды ажырату
Бөлектеуіштің мақсаты: е)желіні жіктемесіз ажырату
Бөлектеуіштің міндеті: с)кернеусіз желіні бөлу үшін
Бөлектеуішінің және қысқатұйықтауышының мақсаты: с)қуатты трансформаторларды ажырату
Бөлшектелген сақтандырғыштың маркасы: е)БС
Бұл қателік: тіректің желінің көлденең және ұзына бойына иілуі, олардың бөліктерінің қисаюы, тіректерді жаман қазу, бұрандамалар мен гайкаларды бекітудің болмауы тіректердің қай түріне сәйкес келеді е)ағаш тіректер
Бұлт пен жер арасындағы немесе бұлттар арасындағы электр разрядтары, қалай аталады... а)жай түсу
Бұрандамаларды, гайкілерді және бондаждарды тарту былайша жүргізіледі... е)жыл сайын
Бірлескен энергетикалық жүйелерді жасау мынаны арттыруға мүмкіндік береді ... е)тұтынушыларды электрмен жабдықтаудың сенімділігін
Бірфазалық конденсаторлық электрқозғалтқыштардағы жұмыс конденсаторының мақсаты а)білікке арналған сәтті көбейту
Бірінші санаттағы электр қабылдағыштарға қосылатын тұтынушылар үшін не көзделген болуға тиіс е)АВР қолданылған электрмен жабдықтаудың резервтік жүйесі
Бірінші санаттағы электр қабылдағыштарды қосатын тұтынушылар үшін кезделуге тиістілер ... болуға тиіс а)АВР қабылданған электрмен жабдықтаудың резервтік сұлбасы
Бірінші санаттағы электр қабылдаушыларды қамтитын тұтынушылар үшін көзделуге тиістілер: д)АВР қолданбастан электрмен жабдықтаудың резервтік сұлбасы
Бірінші санатты электр қабылдағыштарды қосатын тұтынушылар үшін мынадай схема көзделуі тиіс: д)АВР бар электрмен жабдықтаудың резервтік схемасы
Бірінші санатты электр қабылдағыштарды қосатын тұтынушылар үшін мынау көзделуі тиіс ... а)АВР қолданылған электрмен жабдықтаудың резервтік схемасы
Вентильді станциялық разрядтауыштың қандай таңбасы бар: с)ВСР
ВЖЭБ қандай сымдары экскаватордың қорегі үшін бәрінен жиі қолданылады е)алюминий
Виброграмма не үшін алынады е)түйілістер қозғалысының жылдамдығына берілетін уақытты айқындау үшін
ВИП типінің ажыратқышысындағы металл керамиканың мақсаты: е)түйіспелердің орнықтылығын көбейту үшін
ВМП майлы ажыратқыштағы бір фазаға қандай мөлшерде май құйылады: е)1,5л
ВМП майлы ажыратқышына бір фазасына мынанша май мөлшері құйылады: с)1,5л
ВМП-10 ажыратқышының маркасы: е)майлы аспалы ажыратқыш
ВМП-10 қосқышының маркасы: д)майлы ілмелі ажыратқыш
ВСХ оқшаулау дегеніміз не? А)разрядтың ең жоғарғы кернеу импульс қимылының уақытына тәуелділігі
Генераторды электр цехының ауысым бастығының қарауы қалай жиі жүргізлуі тиіс? А)ауысымда 1 реттен сирек емес
Ғимараттармен қиылыстарда орнатылған тіректер қалай аталады... д)анкерлік
Дабылы жоқ жиналмалы сақтандырғыш: а)ПРС
Диэлектриктің беті бойынша біртектес электрлі өрісте разрядтық кернеуді арттыру үшін не жасау қажет с)диэлектрик пен электродтың арасындағы саңылауды азайту
Диэлектрлік ысыраптардың тангенс бұрышын қандай құралмен өлшейді с)ауыспалы токтің көпірімен
ДКСТ-ның cos? неге тең? д)1
Егер ауаның ылғалдылығы қалыптыдан жоғары болса, онда разрядтық кернеу.... е)өседі
Егер майдың құрамында су болса, май қандай тазалауды қабылдайды с)пурификациялау
Екі бағыттағы әуе желілерінің қиылысқан орындарында қандай тіректер орнатылады с)қиылысқан
Ең қауіпті қысқа тұйықталу тогы: е)фаза аралық
Есепті ең жоғары жүктеменің Рмакс номиналды қуатқа Рном қатынасы мынамен айқындалады: д)сұраныс коэффициентпен
Есептік токтар к.з. таңдау үшін қызмет етеді: с)тоқтық қондырғылар
Жабдығы ғимаратта орналасқан құрылғы д)ЗРУ
Жабдығы үй-жайда орналасқан құрылғы: с)ОРУ
Жай қабылдағыштардың типі бойынша жайтартқыштар қандай түрлерге бөлінеді е)оқтаушалы және арқандық, көлденең және тіке
Жай тоғының шамасы қандай шектерде болады? Е)50-200 кА
Жай түсуді қалыптастырудың қаандай процесі күшті шырағданмен сүйемелденеді, ал жайдың тоғы бұл ретте 10-нан 200 кА-ға дейін жетеді? А)бас разряд
Жайды дамытудың бастапқы сатысы қалай аталады е)лидер
Жайтартқышты сенімді қорғау үшін қажетті жағдай не болып табылады е)оны жерлендіру
Жарық беру қондырғылары мынадай кернеуден қуат алады д)380В, 220В
Жарық беру тораптарының желілерін көбінесе мынадан жасайды: е)алюминийден
Жарықтану мынамен өлшенеді: с)люкспен
Жасанды қысқатұйықтау арқылы жүктемеде тұрған тұтынушыны ажыратуға арналған электр аппараты: е)қысқа тұйықтағыш
ЖАСЕ(РЛНД) айырғыш таңбасын таратып жазу: е)желілік айырғыш: сыртқы, екі колонкалы
Жеке өтеуді қай жерге орнатуға болады? а)минимальный cos ? бар қуатты электр қабылдағыштарда
Желдеткіш каналдардың бітелуі неге алып келеді? А)магнит сымының учаскелеріндегі температураның шамадан тыс артуына
Желдің жылдамдығы секундына 20 м-ден аспайтын аудандарда орналасқан карьерлер үшін, қалындығы 10мм және одан қалың болатын мұздақтар кезінде мынадай сымдар қолданылады: е)болат-алюминий сымдар
Желіні жоғарыдан қарау былайша жүргізіледі... е)3 жылда 1 рет
Желіні кезексіз тексеру былайша жүргізіледі...д)жоғарыда санамаланған барлық көріністер кезінде
Жер бетінен сымға дейінгі қашықтық сымның аздап салбырауы кезінде былайша болуға тиіс... д)6м
Жерге қысқа тұйықталу токтарын есептеу кезінде қандай реттілікпен алмастыру схемасы қажет: е)нөлдік
Жерге тұйықталған нейтралы бар электр қондырғылар мынакернеуде болады: е)12,36,220,380,660В, 110,220,550кВ
Жерлендіргіш құрылғылар қандай болады д)жылжымалы
Жерлендіргіштер қандай түрлерге бөлінеді е)тіке және көлденең
Жерлендіргіштердің электр жетектері қалай жұмыс істейді е)өзгеріссіз жүктеліммен ұзақ режимде
Жерлендіру кедергісін өлшеу былайша жүргізіледі... а)3 жылда 1 рет
Жерлендіру мынадай белгілермен таңбаланады с)З
Жерлендірілген нейтралды бар тораптар: е)1000В-қа дейін және 110 кВ-тан жоғары болады
Жерлі траншеяларды паралельді төсем кезінде кернеуі 10кВ дейін күшті кабельдер арасындағы аралық... е)100мм
Жиегі бар, қоршаумен толық қорғалған камера в)қоршалған камера
Жиналмалы сақтандырғыштың маркасы: е)ПР
Жиынтық секциялармен жеткізілетін, зауытта жасалған, кернеуі 1 кВ-қа дейінгі қатқыл токөткел былай деп аталады... е)шинасын
Жобалаудың бірінші кезеңінде ЭСЖ сызықтарының кіші станцияларына, цехтар бойынша негізгі жүктемелерді анықтау үшін не қолданылады: а)жүктемелердің үлесті тығыздық әдісі
Жоғарғы кернеу кезінде мына кабель қолданылады: а)АСО
Жөнге келтіру жұмыстарын ұйымдастыру үшін не нәрсе ыңғалы элемент болып табылады? Д)персоналды бөлу тақтайшасының болуы
Жөнге келтіру жұмысы дегеніміз не? Е)тексеру және сынау
Жөндеу аралық кезең – бұл ... е)жоспарлы екі жөндеу арасындағы электржабдығының жұмыс кезеңі
Жөндеу жұмыстарының көлемі немен анықталады в)жөндеу аралық кезеңдегі караулардың, өлшеулер мен сынаулардың нәтижелерімен анықталады
ЖСА айырғыштың маркасы: д)желілік сыртқы қондырғының айырғышы
Жуып тазалағыштар үшін мыстан жасалған контактілердің температурасын қолжетімді арттыру қандай болады е)ауада 400, майда 400
Жұмыс машиналары электржетегінің негізі элементтері, бұл... е)электрқозғалтқыш
Жұмыс машиналарындағы электр жетегінің негізгі элементі: е)электр қозғалтқыш
Жұмыс машиналарының электржетегінің негізгі элементі, бұл ... в)электрқозғалтқыш
Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді қамтамасыз етуге арналған тізбектердің сенімді көрінетін үзбелерін қандай аппарат жасайды с)айырғыш
Жұмыстың қауыпсіздігін қамтамасыз өткізу үшін қандай аппаратың тізбек қирауының көрнекті сенімділігін құрайды в)айырғыш
Жұмысындағы үзіліс өнімнің жаппай берімей қалуына әкелетін электрмен жабдықтардың электр қабылдағыштары келесі категорияға жатады: е)ІІ
Жүктеме және қысқа тұйықталу кезінде сөндіріп, қосуға арналған электр аппараты қалай аталады с)маймен істейтін қосқыш
Жүктеу коэффициенті деп мыналардың ара қатысын айтады... е)белсенді және реактивті қуаттардың
Жылытудың қандай шекті температурасы тақыр шиналар мен сымдарға арналған с)700С
ЖЭБ кернеудің қол жетімді кемуі е)∆U=±10%
ЖЭБ-ті жоғарыдан қарау қалай жиі жүргізілуге тиіс? Д)6 жылда 1 рет
Заземление. ші контурдың рұқсат берілген кедергісі с)4 Ом-нан аспайтын
Зақымдану әдісінің үстінде дыбысты тербелістерді тыңдауға негізделген әдістер? С)акустикалық
К.з. токтарын есептегенде көз үшін шексіз үлкен қуат мыналарды қабылдайды... е)энергетикалық жүйені
Кабельдегі зақымдану орнын анықтау үшін мынадай әдістердің ЭМКС-58-Н және Lx=40 Т формулалы құралдардың қайсы пайдаланылады е)ілгекті және индукциялы
Кабельдерді, сымдарды бекітуге арналған қабырғалардың, төбенің үстіне тығыз тартылған болат сым былайша аталады... д)Ішекпен(струна)
Кабельді тарқату былайша жүргізіледі... в)муфта мен бітемелерді монтаждауға дейін
кВ бес кернеу берілген. Олардың қайсы номинальдық пайдалану кернеу болып табылмайды? д)242
Кернау беруді сақтау кезінде қысқа тұйықталудың үлкен көлемді тоқтарын шектеу үшін нелер қолданылады: д)реакторлар
Кернеу жоғалған кезде 1 тәуліктен аспайтын мерзімге кернеусіз бола алатын тұтынушылар: а)ІІІ санатты
Кернеудін минимальдеуі мынаны туындатады: в)белсенді қуаттың жетіспеушілігін
Кернеудін ысырабы бойынша сымдардың және кабель талсымдарының қимасын таңдау үшін ... а)ең жоғары жүктеме кезіндегі сұраныс коэффициент қолданылады
Кернеудің берілуін сақтай отырып, қысқа тұйықталудың үлкен токтарын шектеу үшін мыналар қолданылады: д)автоматты қосқыштар
Кернеудің берілуін сақтау кезінде қысқа тұйықталудың үлкен токтарын шектеу үшін мыналар қолданылады: с)реакторлар
Кернеудің шамасы U=35кВ болған кезде ажыратқышпен жерге қысқа тұйықталу тогын ажыратуға болады: а)5А
Кернеуі 1000В-тан жоғары бір әуе желісіне ожауының сыйымдылығы 5 м2 дейін қанша бір ожаулы эксковаторды қосуға болады? Е)3
Кернеуі 1000В-тан жоғары: д)6,10,35,110,220,330,500,750,1150кВ
Кешенді секциялар 1 кВ дейінгі кернеумен қойған қатты сым былай аталады... д)шино сым
Компенсатор – бұл ... а)бос жүріс режиміндегі синхронды қозғалтқыш
Конструктивті орындау, ортану түрі, номиналды ток және кернеу бойынша таңдайды,сөндіретін қабілеттілік бойынша нені тексереді... а)сақтандырғыштар
Көлденең желілерді орнатқан кезде тіреулердің ара қашықтығы мына қашықтықтан аспайтын көлденең жазықтыққа проекциялау бойынша анықталады: в)60м
Көпірлік крандардың электр қозғалтқыштары қалай жұмыс істейді в)қайталама-қысқа мерзімді режимде
Көтеріңкі кернеуі бар керамикалық оқшаудың әрбір элементі қай уақыттан бері сыналады е)1 мин ішінде
КРПТ маркалы кабельдерді мынау үшін қолданады: д)бұрғылау станогын қосу үшін
КРУ қолдану ... тездетуге мүмкіндігі береді д)таратушы құрылғының монтажы
КРУ персоналға қызмет кезінде не нәрсеге тыйым салынбайды е)ажыратылған ажыратқышы бар тележканы айдауға
КРУ-дегі: бас тізбектер алшақтатылған, ал қосалқылары біріктірілген жағдайы жылжымалы элементтің қандай ережесіне сәйкес келеді д)бақылау
КРУН ауаның температуралары қандай диапазонға есептелген е)-400+350
КТП-35/6 кіші станциясының трансформаторларын аса кернеуден қорғайды д)вентильдік разрядтауыштар
КТП-35/6 қосалқы станцияның Трансформаторын астын кернеуден ... с)вентильдік разрядтауыштармен қорғайды
КТП-35/6 қосалқы станциясының Трансформаторын тоқ кернеуінің күшеюінен мыналардың көмегімен қорғайды: е)вентильдік разрядтауыштармен
Күрделі жөндеу – бұл ... с)электржабдығының негізгі бөліктері мен бөлшектерінің ақаусыздығы және жөндеу аралық кезеңдегі олардың сенімді экономикалық жұмысын қамтамасыз ету үшін қажетті жөндеу
Күш беруші тораптарда 1000В-қа дейінгі кернеу қолданылады: в)12,24,36,110,220,330,660В
Күшті жане көмекші тізбектерді оқшалаудың кедергісі мынадай болуы тиіс е)0,5МОм
Күшті кабельдердегі зақымдарды айқындаудың салыстырмалы әдістері е)ілгекті,импульсті, сыйымдылықты
Күшті кабельдердегі зақымдарды анықтаудың абсолюттік әдістері а)индукциялы, акустикалық
Күшті трансформаторға пайдалануға бергеннен кейін қандай мерзімде сложный жөндеу жасалады е)6 жылдан кейін
Күшті трансформатордың қызмет көрсету мерзімі қандай с)25 жыл
Күшті трансформатордың орам нүктелерінің барынша қыздырылған температурасы а)980С
КШВГ кабелінің маркасын таратып жазғанда қандай сөз кездеспейді е)шахталық
КШВГ маркалы кабельдің төртінші талсымы мынаған арналған ... в)заземлениеге
Кысқа тұйықталу токтарын есептеу кезінде базистік кернеу мынанша болуға тиіс е)номиналдық кернеуден 10% кем
Кіші станциялардың электржабдығын аса кернеулерден қорғаудың тиімділігі қандай шамамен сипатталады е)оқшаулану жабындыларының средний жылдық санымен
Қазіргі заманғы таратушы құрылғыларда 6-10 кВ желілерін біріктіру үшін ... қолданылады е)жиынтықты таратушы құрылғылардың шкафтары
Қай санаттағы Потребители электрической энергииды электрмен жабдықтаудан үзу адам өмірі үшін қауіпті болып саналады е)1-ші санатты
Қалыпты жұмыс үшін арналған генераторлардың, трансформаторлардың кернеуі қалай аталады е)номинальдық кернеу
Қандай (барынша қарапайым) әдіспен тұрақты тоғы бар машиналардағы корпусқа арналған якордың тұйықталуын қалай аңықтауға болады д)АИИ-70 құралымен
Қандай аппарат жұмыстарды қауіпсіз жүргізу үшін тізбектің сенімді көрінер үзігін жасайды е)айырғыш
Қандай әдіс тұракты токтың кедергісін олшеу әдісі болып табылмайды Е)ватметр әдісі
Қандай жағдайда ауыспалы кернеумен сырттай оқшаулауға сынақ жүргізіледі е)құрғақ жағдайда және жаңбыр астында
Қандай жағдайда схемалар радиалды деп аталады в)қуат беруші желінің ұзындығы бойынша тарамданым болмаса
Қандай желілер радиальды деп аталады: е)одан бірнеше тұтынушылар қоректенеді
Қандай желілерде оқшаулаудың жай-күйін бақылау қолданылады е)нейтралмен оқшауланған желілерде
Қандай жүйе кезінде шағын аумақтағы жекелеген жұмыс түрлері ғана қарқынды жарықтандырылады е)жергілікті жарық беру
Қандай кернеулер QN екі жолақты қойылады? А)35кВ
Қандай кернеулеу сыртқы кернеулерге жатады? е)найзағайлы
Қандай қондырғыларда фаза-нөл ілгегіне өлшеу жүргізіледі? А)1000 В дейін
Қандай құралды тоқтың трансформаторына қосуға болмайды? д)аз кіру кедергісі бар реле
Қандай қызу температурасын мыс шинасына жіберуге болмайды е)3000С
Қандай материалдан оқшаулағыштар жасайды е)фарфор, шыны
Қандай мәннің электр қозғалтқыш орамдарында оқшаулау кедергінің болуы мүмкін е)0,5 Мом жоғары емес
Қандай оқшаулағыштар ауадағы ЖЭБ 35кВ және одан жоғарыны пайдаланады с)аспалы тарельчаттық оқшаулағыштар
Қандай схемалар радиалды деп аталады Е) бір желіден бірнеше тұтынушылар қоректенеді
Қандай талаптар айырғыштарға жатпайды е)жүктеме токтары ажырату
Қандай температура кезінде tg□ өлшегішін жүргізу ұсынылады с)+100 - +400
Қандай температура кезінде люминесценттік лампалардың қалыпты жұмыс режимі жүзеге асырылады в)18-250С
Қарапайым және сенімді автоматиканы қолданудың мүмкіндігі әрі орындалу қарапайымдылығы мен пайдалану сенімділігі мына схемаға жатады: е)магистральді электрмен жабдықтау схемасына
Қарымталауыш – бұл ... в)бос жүріс режиміндегі синхронды қозғалтқыш
Қатты шиналарды қандай мақсатпен сырлайды д)перасоналды коррозиядан және бағыттан қорғау үшін, сәуле жіберуді көбейту үшін
Қашан және қандай жағдайларда электр машиналарына сложный жөндеу жүргізіледі д)орамдарға толық алмастыру жүргізілгенде
Қозғалтқыштың қуатын немен өлшейді в)кВ
Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сай карьерлер (ЕПБ и ПТБ) үшін сынадай нейтраль қолданылады... е)индуктивтілігі бар нейтраль
Қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес карьерлерге арналған кернеуі 35кВ-ға дейінгі электр қондырғыларда (ЕПВ и ПТЭ) мынау болуға тиіс... с)оқшауланған нейтраль
Қондырғының бір бөлігін Заземление. ші құрылғымен әдейі электрлік жалғауды: Заземления, деп атайды
Қорғаныс жүйесі мен автоматиканы ажыратуға арналған аппараттан тұратын, авария кезінде тораптық учаскесін ажыратуға электр қондырғы а)қосалқы электр станция
Қоршаған ортаның 15-200С температурасы кезінде РБ-6 реакторлары үшін оқшаулану кедергісі қандай болуға тиіс: е)кем дегенен 50МОм
Қосалқы станцияның вентильдік разрядтауышының маркасы: в)РВ
Құралдардың көрсеткіштерінің арасындағы айырмашылықты және шаманың іс жүзіндегі мәнін қалай деп атайды... е)абсолюттік қателік
Құрғақ реакторлардың орам оқшалануының кедергісіне бекіту бұрандамасының қатысты мынадай болуға тиіс... с)кем дегенде 0,5 МОм
Құрылғы, асакернеуден оқшаулауды ғана қорғауды қамтамасыз ететін қана қоймай, сонымен қатар релейлік қорғау қимылының уақытынан кем уакыт ішінде электр доғасын сөндіруді қамтамасыз етеді – бұл... а)разрядтауыш
Қыздыруға төзімді қандай класс талшықты сіңіргіш материалдардан оқшауланады: е)А
Қысқа тұйықтағыш токтарды есептеудің мақсаты... с)коммутациялық аппаратураны таңдау
Қысқа тұйықтағыштың жоғары токтарын тегістеу және токтарды шектеу үшін ... қолданады е)реакторлар
Қысқа тұйықтағыштың міндеті: е)қысқа тұйықталуға желіні қосу үшін
Қысқа тұйықталу кезінде иілмелі моменттерді тудыратын күштер пайда болады. Олар қалай аталады с)электродинамикалық
Қысқа тұйықталу кеінде иілмелі моменттерді тудындататын күштер пайда болады. Олар қалай аталады. е)электродинамикалық
Қысқа тұйықталу тоқтарын есептеу кезінде базистік шамалар ретінде мыналар алынады... е)базистік қуат пен базистік кернеу
Қысқа тұйықталу тоқтарын есептеу кезінде базистік шамалар ретінде мыналар алынады д)базистік қуат пен базистік кернеу
Қысқа тұйықталу тоқтарын шектеу әдістеріне қандай әдістер жатпайды д)габариттік аппараттар мен тоқ жетекті қималарды азайту
Қысқа тұйықталу тоқтарынан қорғау үшін автоматты ажыратқыштарда мынадай ағытқыштар қолданылады... е)электромагниттік
Қысқа тұйықталудағы аса қауіпті ток: а)фаза аралық
Қысқа тұйықталудың аса қауіпті тоғы: с)фаза аралық
Қысқа тұйықталудың есепті токтары мынаны таңдау үшін қызмет етеді а)коммутациялық аппаратураны
Қысқа тұйықталудың есепті тоқтары мыналарды таңдау үшін қызмет етеді: д)тоқ қондырғылардын
Қысқа тұйықталудың жіберілетін тоғының берілген күші мен сызықтың есептік тоғының күші бойынша таңдау мен тексеру қалай өндіріледі е)реакторлар
Қысқатұйықтағыштың мақсаты: а)желіні қысқатұйықтағышқа қосу
Қысқатұйықтағыштың токтарын есептеу кезінде базистік шама үшін қабылданатындар е)базистік қуат және базистік кернеу
Қысқатұйықтағыштың токтарын есептеу қандай бірліктерде жүргізіледі? С)салыстырмалы
Қыспақтарда номиналдық кернеумен шығарылатын мегомметрлер а)500,1000,2500В
Линияларды ажырата отырып сымның жай-күйін реттеп тексеруді былайша жүргізеді... д)6 жылда 1 рет
ЛЭП қосу-ажырату мәселесі бойынша станцаның ауысым бастығы мыналарға бағынады: е)станцияның бас инженеріне бағынады
ЛЭП-220 электр беру желісі кернеуінің өлшем бірлігі а)кВА
Магистральдық схема деп мыналар... в)бір желіден бірнеше тұтынушылар қоректенеді
Магистральді схемалар деп ... е)бір желіден бірнеше тұтынушы қуат алатын
Магнитті жүйеден өтетіндер... а)трансформатордың магнитті ағысы
Магниттік түсіргіштерді қалай орнатады е)тігінен
Майлы ажыратқыштарды реттеу (тәртібі): 1)жылдамдық сипаттамасын алып тастау 2)ажырату және қосу уақыттарын өлшеу 3)полюс тұйықталуының бірмезгілділігін тексеру 4)жетектеуді реттеу 5)доға өшіруші камералар орнату а)5-1-2-3-4
Майлы ажыратқыштардың жарылу себептері: е)330?750 кВ
Майлы дымқылдаудан және тотығудан қорғау үшін мыналар қолданылады... в)азоттық қорғау
Майлы қосқыштары сложный жөндеудің кезенділігі: а)3-4 жылда 1 рет
Майлы трансформаторлардағы негізгі оқшаулағыштар болып табылатындар: е)қатты диэлектриктермен үйлесімді май
Майлы трансформаторларында негізгі оқшаулағыш болып табылады: е)қатты диэлектрлермен май қосылуы
Майлы трансформаторыда негізгі оқшаулағыш мынау болып табылады: е)қатты диэлектриктермен араласқан май
Машина білігі біліктілігінің бұзылуы неге алып келеді? Д)айнала оттың пайда болуына
Механикалық төзімділік жағдайлары бойынша, ПУЭ-ге сәйкес 1000В-тан жоғары әуе желілерінде мынадай сымдарды қолдануға болады: е)16мм2 кем емес алюминий сымдарын
Минимальныйде келтірілген әдістердің қайсысы реактивті қуатты өтеуге жатпайды: в)асинхронды компенсатор
Минимальныйде санамаланған сипаттамалардан қайсысы асакернеулердің сипаттамасы болып табылмайды: с)интенсивтілік
Мына құрылғы қысқа тұйықталуға жақын режимде жұмыс істейді е)ток трансформаторы
Найзағайдан сақтағыш жерлендіруге не жатады с)арқандар, оқшауша жайтартқыш
Не нәрсе асакернеуден қарапайым қорғаушы құрылғысы болып табылады е)ұшқын аралықтары
Неге қысқа тұйықталу кезінде тоқ есебін ең қысқа ЖЭБ-ті таңдайды а)ең минимальныйгі қарсыласу
Негізгі электржабдықтың, құрастырылған шиналардың, коммутациялық және бастапқы аппаратуралардың жиынтық сұлбасы қалай аталады с)электр станциясы электр жалғамаларыныңбас бұлбасы
Нұсқауды жазатын орындау туралы белгі қоятын қараулардағы ескртпелерді, жерлендіруді негізу және алып тастау жөніндегі операцияларды жазатын құжат: е)жедел журнал
Объектіде жөнге келтіру жұмыстары аяқталғаннан кейін не жасалады? Е)есеп
ОГР жағдайында электр беру желілері сымдарының ең көп қимасын мыналар ретінде қабылдайды в)АС-120 А-95
ОГР-дың электр жүктемесін есептеу қандай әдіспен жүргізіледі е)сұраныс коэффициенті әдісімен
Оқшалану кедергісін өлшеу аяқталған бойда кернеуді тіркегеннен кейін жүргізіледі... е)60 сек
Оқшаулағыш кедергісінің өлшем бірлігі ... а)кОм
Оқшаулағыш маркасындағы «У» әрпі мынаны білдіреді: е)қоңыржай
Оқшаулағыштар өзінің мақсаты бойынша қандай типтерге бөлінеді? С)тіректік,асрпалы және өтпелі
Оқшаулағышты күйдіру кезінде температураны неге 350 градустан жоғары көтеруге болмайды в)оқшаулау ерігенде
Оқшауланған нейтралдары бар тораптардың кернеуі мынанша болады: а)6кВ
Оқшаулауды градирлеу мыналар үшін ... қолданылады е)қағаз-майлы оқшаулау
Оқшаулаудың электрлік ескіруінің негізгі себебі не болып табылады е)ішінара разрядтардың пайда болуы
Оларда құрастырылған аппараттары, өлшегіштер мен қорғаныс құралдары бар жабдық шкафтардан тұратын таратушы құрылғы қалай аталады с)(КРУ) жиынтықты таратушы құрылғы
Операциялардың қайсысы жөндеу алдындағы сынақтарға кіреді е)сыртқы қарау кезінде
Орамдар мен қозғалтқыш корпусының арасында оқшаулау (Ом) кедергісінің қандай мәні болуға тиіс е)0,2 Мом
Орамдардың оқшаулағысына қандай температура кезінде күйдіру жүргізіледі? Е)350оС
Орындау қарапайымдылығы мен пайдалану сенімділігі, қарапайым және сенімді автоматиканы қолдану мүмкіндігі мына схемаға жатады е)электрмен жабдықтаудың радиалды схемасы
Өзара пайда болған электр қондырғысының қалыпты жұмысты бұзушылық қалай аталады е)қысқатұйықталу
Өзекті жайтартқыщтың міндеті: в)жайдың тіке соққысынан қорғау
Өзекті құрастыру тығыздығын тексеру үшін шуптың қандай қалыңдығы (мм) пайдаланылады? Е)5
Өлшегіш трансформаторлардың бастапқы орамдарына арналған сынақ уақыты мынадай болады: с) 1 мин
Өлшеулер көрсеткендей, жайдың токтары мына шектерде өзгереді е)10-250кА
Өндіріске, трансформацияға, энергияның басқа түріндегі электр энергиясын таратуға, арналған машиналардың, аппараттардың, желілердың және қосалқы жабдықтың жиынтығы былай аталады... е)электр қондырғысы
Өндірісте қолданылатын 1000В-тан жоғары кернеу: д)6;10;20;35;110;220;330;500;750;1150кВ
Пайдалануға енгізу кезінде ВЛ жүктелімі қандай уақыт ішінде сыналады е)24 сағат
Патронды алынған ПР типті сақтандырғыштарда балқымалы қыстырғылар жасалады... е)мырыштан және қорғасыннан
Потребители электрической энергии сенімділігі жөнінен қанша санатқа бөлінеді а)6
ППР қалай таратылып жазылады е)жоспарлы-ескертпелі жөндеу
ПР-2 сақтандырғышы мынадай үй-жайларға арналған: д)қалыпты ортасы бар үй-жайларға
Принциптілікпен, бас схемамен қатар пайдалану жағдайында мынадай схемалар қолданылады... е)оңайлатылгған жедел схемалар
ПУЭ-ге сәйкес токтың экономикалық тығыздығы бойынша тексеруге мыналар жатпайды с)уақытша тораптар және қызмет мерзімі аз тораптар
ПФ-1 оқшаулағышының атауы е)өтпелі
Радиалды деп мына желілерді атайды... с)тармақтары жоқ желілерді
Радиалды деп мына схемаларды айтады... в)қуат беретін желінің ұзына бойында тармақтары жоқ схемаларды
Радиалды схемалар мына жағдайда қолданылады: а)барлық жағдайларда
Радиальдық схемалар мыналарға қолданылады в)1 және 2 санаттағы тұтынушыларға электр энергиясын беру үшін
Разряд қанша сатыда жүреді е)3
Разрядтауыш деген: д)оқшаулағышты асқын кернеуден қорғайтын аппарат
Разрядтауыш деп қандай аппаратты атайды: д)артық кернеуден қорғайтын оқшаулау
Разрядтауыштар не үшін арналған а)аса кернеуден қорғау үшін
Разрядтауыштар не үшін арналған е)асқын кернеуден қорғау үшін
Реактивті қуатты қарымталау үшін асинхронды қозғалтқыштарды қолданудың мүмкіндігі: е)қолдануға болмайды
Реактивті қуатты қарымталаудың ең тиімдісі с)ҚҚ-ны автоматты реттеу
Реактивті қуаттын ең тиімді қарымталауын не қамтамасыз етеді д)статикалық конденсаторлар
Реактивтік қуат немен өлшенеді е)кВАр
Реактивтік қуатты немен өлшейді е)кВАр
Реактивтік қуатты өтеу үшін асинхрондық қозғалтқыштарды пайдалану мүмкіндігі: в)пайдалануға болмайды
Реактордың қызметі: с)реактивті қуатты өтеу
Реактордың тогы: е)Ір=3*І3
Реакторларды электрмен жабдықтауға не үшін қолданады д)к.з. токтарын шектеу үшін
Резервтік коректі кошпелі бригаданың қосуы үшін қажетті уакытка электрмен жабдыктаудагы үзілістер тұтынушылар үшін ғана рұқсат етіледі е)2 ши санат
Резервтік қоректі көшпелі бригаданың қосуы үшін қажетті уақытқа электрмен жабдықтаудағы үзілістер тұтынушылар үшін ғана рұқсат етіледі: е)2-ші санат
Резервтік қоректі көшпелі бригаданың қосуы үшін қажетті уақытқа электрмен жабдықтаудағы үзілістер тұтынушылар үшін ғана рұқсат етіледі е)2-ші санат
Реттелген қысқа тұйықтағыштар және бөлектегіштер ... қосады және бөлектейді е)5 рет қолмен
Реттеу құрылғысы аса үлкен жүктеме кезеңінде шиналардағы 6-20кВ кернеуді мына шамадан түсірмей ұстап тұруды қамтамасыз етуге тиіс: д)105%
РЛН ажыратқышының маркасы: с)сыртқы орнатылатын желілік ажыратқыш
Ротор орамы, тұрақты ток көзі, реттеу құрылғылары және коммутация ... жүйесін құрайды е)генераторды қодыру
Ротордың қысқатұйықталған орамының жыртылуы неге алып келеді? Д)күшті тербліс, жүктемемен айналудың жиілігін азайту, статор тоғының пульсациясы
Ротордың орамы, тұрақты токтың көзі, реттеу құрылғысы мен коммутация ... мынадай жүйені құрайды е)генераторды қоздыру
РПН-сыз трансформаторларды ағымдағы жөндеу мынадай мерзімдерде орындалады: е)2 жылда 1 реттен сиретпей
РТ 80 релесі мынадай элементті қамтиды: д)электромагниттік және индукциялық
РУ кезекші персонал қарауды қалай жиі жүргізеді е)5 тәулікте бір реттен сиретпей
С2=С50 құрғақ оқшаулау С2 С50 дымлық үшін. ДС/С айырмашылығының шегі неге тең д) 0,1
Сақтандырғыш патронының жанасу тығыздығын немен тексереді? а)қуыс бұрғымен тексереді
Сақтандырғыш ПКТ маркасына ие. П әрпі мынаны білдіреді: е)сақтандырғыш
Сақтандырғыштар – бұл е)коммутациялық аппаратура
Сақтандырғыштар қандай жағдайлардан таңдалады, іске қосудың жеңіл жағдайлары кезіндегі коэффициент нелерге сәйкес келеді: е)2,5
Сақтандырғыштар мына жағдайдан таңдалып алынады, яғни, оңай іске қосылу жағдайындағы коэффициенті мынаған сәйкес келсе: е)2,5
Сақтандырғыштар тораптарды қорғау үшін арналған: е)КЗ
Сақтандырғыштар тораптарды мынадан қорғау үшін арналған: с) қысқа тұйықталудан
Секциялық ажыратқыш АВР-і мынаған мүмкіндік береді: е)трансформаторы мен желілердің резервінен бас тартуға
Синхронды машиналардың өзгертулері берілген деңгейдегі жұмыс тәртібінің кернеуін колдау үшін арналған в)кернеудің автоматты реттеуіштері
Средний жөндеу – бұл ... а)негізгі бөлшектердің немесе электржабдығының бірлігінің тозу қаупін ескертетін немесе қатардан авариялық шығуды болдырмайтын жөндеу
Станциялық вентильдік разрядтауыштың маркасы: а)РВС
Станцияның электр цехының кезекші электригінің функциясы: е)бригадаларды жұмысқа жіберуді жүргізу
Статор орамдарының орамалық тұйықталуы неге алып келеді е)магнит сымының бір бөлігінің жануы (болаттағы өрт)
Стационарлық қорғаныс жерлендіргіштері қандай материалдан жасалады е)болаттан
Сыйымдылық тоғын қарымталау, егер жерге тұйықталу тоғы мына тораптарда көп болса орнатылады:е)35кВ-10А;10кВ-20А;6кВ-30А тораптарда
Сымдар мен кабельдерді ілу үшін пайдаланылатын әуеде тартылған сым немесе болат қанат былайша аталады.... е)Арқан-
Сымдар мен кабельдердің тоқ жүргізу бөліктеріне арналған материалдар... д)мыс, алюминий, олардың қоспалары және болат
Сымдардың «пляскасын» жоюдың негізгі тәсілі е)олардың арасындағы қашықтықты көбейту
Сымның қимасы мынадай болады: е)10мм2
Сымның фазасында ыдырату мынаган арналған д)тәжге жөғалтуды минимальныйдету және жіберілетін қабілеттерді арттыру
Сыртқы жабдықтау деп мынаны атайды: е)зауыттың аумағына дейін қуат беру
Сыртқы оқшаулауға жататындар... д)әуа аралықтары
ТА және ТV жұмысының режимі қандай е)ТА және ХХ TV арналған КЗ
Тарату құрылғыларының шиналардағы және басқа конструкциялардағы қысқа тұйықталу кезінде иілгіш сәттер пайда болады, соның нәтижесінде туындайтындар: с)термикалық қимылдар
Таратушы құралғылардың шиналар мен конструкцияларда қысқа тұйықталу кезінде бүгілгіш сәттер жасалады, оның нәтижесінде туындайтындар: е)электрдинамикалық күшейткаіштер
Таратушы құрылғыларға қандай талаптар жатпайды а)кез келген токтарды сенімді ажырату және қосу
Таратушы құрылғылардың шиналарында және басқа да конструкцияларында қысқа тұйықталу кезінде туындайтын иілмелі моменттер мынаның нәтижесінде пайда болады: д)электродинамикалық әрекеттің
Тармақталған тіректер мыналарда орнатылады... а)ВЛ тармақталғал орындарда
Тарнсформатордың толық қуатын анықтау: а)s=
Тез-тезден автоматты түрде өздігінен қосуды талап ететін электр қабылдағыштар с)көтеру-көлік құрылғылары
тексереді д)салыстыру әдісімен
Температураны өлшеу үшін қандай әдіс қолданылады е)мегомметр әдісі
Термопленка шинада мына қызметті атқарады: в)шиналардың қызу температурасын бақылау
Тиісті қорғаныстың іске қосылғаны туралы дабыл беретін реле в)дабыл релесі деп аталады
ТМЗ трансформаторы маркасындағы «З» әрпі мынаны білдіреді: е)трансформатордың майына ылғалдың түсуінен қорғалғанын
ТМЗ трансформаторының таңбасынде «З» әрпі нені білдіреді: д)трансформатордың ылғал түсуден қорғау
Ток жүргізу бөліктері қысқа тұйықталу токтары орнықты болу үшін, есепті температураның шамасы... е)осы материалға рұқсат берілген температурадан минимальный болуға тиіс
Ток трансформаторрын... а) қысқа тұйықталу токтарына электродинамикалық және термиялық орнықтылығы бойынша тексереді
Ток трансформаторын кептіру кезінде оның бөлігінің температурасы мыналардан аспауға тиіс с)75-800С
Ток трансформаторының осындай қателігі: е)∆І=
Ток, кернеу, қоршаған ортаны қорғау шарты бойынша таңдайды, термикалық және динамикалық тұрақтылыққа нені таңдайды е)шиналар
Токты қосылуға және ажыратуға арналған коммутациялық аппарат, бұл... с)ажыратқыш
Тоқты қосып, ажыратуға арналған коммутациялық аппарат, бұл ... д)қосқыш
Тоқтын жоқ кезіндегі үзілісі трансформатордың зақымданған қорғану айналымы өшкенен кейін қайта іске қосылады... е)бөлектеуіш
Тоқтың өлшем бірлігі ... с)кА
Толқынның ұшы дегеніміз не е)кернеу қайта бастаған ВСХ учаскесі
Толық жөнделген айырғыш мыналарды ... жабады с)техникалық вазелинмен
Толық қарымталау жағдайы кезінде жерге тұйықталу тогы: д)
ТП күш беру трансформаторының қуаты мыналарға байланысты анықталады: с)электр беру желісінің қимасы мен ұзындығына
ТП күшті трансформатордың қуаты мыналарға қарай анықталады е)электр энергиясын тұтынушылардың қуаты және саны
ТР кіші кіші станцияның максаты Д)кернуді турлендіру
Трансформ аторды салқындату жүйелеріне күтім жасау жөніндегі жұмыстар с)оқшаулау бақылауы
Трансформатор қуатының өлшем бірлігі д)кВА
Трансформатор қуатының өлшем бірлігі д)кВА
Трансформатор майын тазалау үшін қанша тәсіл қолданылады е)2
Трансформатор майының регенерациясы деген не... е)тотыққан майды қалпына келтіру, яғни одан күйген өнімді алып тастау
Трансформатор тогының тоқтық қателігі: д)∆І=
Трансформатордың есепті қуатының (Sec) номиналды қуатына (Sном) қатынасы қалай аталады е)есептелген коэффициент
Трансформатордың жұмысын бақылау үшін мыналар көзделеді... е)бақылау-өлшеуі және қорғағыш құралғылар
Трансформатордың қуат коэффициентінің шамасын не анықтайды? Д)орамалдың саны
Трансформатордың орамдарын қыздырудың средний температурасы қандай е)850С
Трансформатордың орамдарының әдетті біріктіргіші бар: с)жұлдыз, үшбұрыш
Трансформатордың температурасын немен бақылайды д)термошырақшаммен
Трансформатордың толық есепті қуаты мынадан анықталады: е)сыйымдылық қуатынан
Трансформатордың толық есептік қуаты мыналардан айқындалады ... е)белсенді және реактивтік қуаттан
Трансформатордың толық есептік қуаты мыналардан анықталады... в)белсенді және реактивтік қуаттан
Трансформатордың толық есептік қуаты нелерден анықталады: е)сыйымдылық қуаттан
Трансформатордың трансформация коэффициентінің формуласын көрсетңіз е)n=Uном ВН/Uном ННРазрядтауыш деп аталатын аппарат: е)асакернеуден оқшаулауды қорғаушы
Трансформаторларда майдың қысқартылған анализі қандай мерзімде жүргізіледі в)U□220 кВ кезінде 3 жылда 1 рет, U□220 кВ кезінде 2 жылда 1 рет
Трансформаторлардағы ауамен үрленген май салқындатқышының белгісін көрсетіңіз д)Д
Трансформаторлардағы табиғи майлық салқындатудың белгісін көрсетіңіз д)М
Трансформаторлардың қуатын өлшеу бірлігі с)кВА
Трансформаторы қуатының өлшем бірлігі а)кВА
Трансформаторы қуатының өлшем бірлігі:е)кВА
Трансформацияның коэффициенті ... формула бойынша айқындалады е)n=U1/U2=w1/w2
Трассаның таулы учаскелерінде орнатылатын тіреу д)анкерлік
Трассаның тіке учаскелерінде орнатылатын және қалыпты жұмыс жағдайларында әуе электр желілерінің бойымен бағытталған күштерді елемейтін тіреулер қалай аталады е)анкерлік тіреу
Тұйық трансформатор орамдарының бірінен номиналды кернеуде бекітілетін тоқ қалай аталады: е)бос жүріс тогы
Тұракты токтагы қандай әдіс оқшалаудың ылгылдығын анықтау үшін қолданылады а)абсорбция
Тұрақсыз қысқа тұйықталу кезінде және қорғаныс іске қосылғанда мынау қолданылады: в)АПВ
Тұрақты емес ҚТ мен қорғау қалай іске қосылады: д)АҚҚ
Тұрақты зарядтау режиміндегі аккумуляторлық батареяның бір элементінің кернеуі е)2,15 В
Тұрақты магнит мына үлгідегі реледе кездеседі: е)РТ
Тұрақты тоққа арналған 0,1-0,2 дәлдік класының амперметр мыналарды ...
Тұтынушы қоректенуді екі жақтан алатын электр торабы е)тұйық торап
Тұтынушылардың қай санаты үшін резервтелген электр беру желілерін қолданады? Е)1 және 2-санаты үшін
Тұтынушылардың қандай санаты үшін резервтелген электр беру желісін пайдаланады а)1 және 2 санаттары үшін
Түйіспелер неден тазартылады е)тотыққан пленкадан
Түнгі уақытта РУ қарау қалайша жиі жүргізіледі с)айына 1 рет
Түпті тіреу желінің мына жерінде орнатылады: е)желінің басында және аяғында
Түсті металдарға қатысты барынша үнемді электрмен жабдықтау схемасы: е)екі тізбекті құрамалы
Түсті металдардың шығысы бойынша ең үнемді желілерге мыналар жатады: е)магистральді желілер
Тығыздықтардығы полюстердің тұйықталуы мынадай болуға тиіс ... е)бірмезгілде
Тірек оқшаулағыштың маркасы: е)ИО
Тірктегі сымдардың арасындағы қашықтық сымның аздап салбырауы кезінде мынадай болуға тиіс... с)1,2 м
Ұй-жайлар мен ғимараттардың, үй-жайлардан, көшелерден, жолдардан тыс ғимараттардың сыртқы қабылғаларына салынған электр сымын қалай атайды... с)сыртқы
Үй-жайға орналастырылған құрылғы, жабдық: е)ЗРУ (жабық таратушы құрылғылар)
Үй-жайларда техникалық қауіпсіздікті тексеру қандай мерзімде жүргізіледі е)жылына 1 рет
Үй-жайлардың және ғимараттардың ішіне төселген электр сымы қалай аталады... е)сыртқы
Үш фазалық электрқозғалтқышында оның орамдарына қарай айналмалы магниттік өріс жасалмайды? С)треугольник схемасы бойынша жалғасқан
Үшфазалық асинхронды қозғалтқыш статорының шеңберу бойынша фазсалық орамдардың сырғу бұрышы: в)1/3 тс
Үшфазалық электрқозғалтқышында статордың орамдарына қарай айналмалы магниттік өріс жасалады е) «треугольник» схемасы бойынша жалғасқан
ЦД және Ц салқындатқышы бар қондырғыларда май температурасының кіргенде және шыққандағы айырмашылығы қаншаны құрауға тиіс е)100
Шағын кернеу деп: 42В-тан аспайтын кернеуді атайды
Шаппа қосқыштың негізгі элементі д)контактілер
Шекті қолжетімді мән С80 /С20 болып табыла ма? С) 1,2
Шинаның А фазасы сырланады в)сары түске
ШОС шинасымының маркасындағы екінші әріп мынаны білдіреді: а)жарық беру
ШРМ таңбасы шина сымының «Т» әріпін таратып жазу: е)таратушы
Щеткелер тізбегіндегі түйіспенің бұзылуы неге алып келеді е)түйіспелі сақиналар мен щеткалардың арасындағы қатты ұшқындарға
ІҚ(РВ) айырғышының маркасы: е)ішкі қондырғы
Ішкі асакернеулер қандай түрлерге бөлінеді с)коммутациялдық және резонанстық
Ішкі оқшаулауда электр өрісін реттеудің қанша қағидаттары бар? В)4
Эксковаторларға қуат беретін номиналдық кернеу д)15кВ
Электр беру желілерінде кернеудің рұқсат берілген минимальныйгі түсу шегі: с)5% от Uном
Электр беру желілеріндегі сымдар арасындағы средний геометриялық ара қашықтық неге байланысты в)кернеуге
Электр жабдығының оқшалану кедергісін қандай аспаппен өлшейді д)мегомметрмен өлшейді
Электр қозғалғышты іске қоспаудың себебі не болуы мүмкін: е)жеткізетін сымдардың үзілуі
Электр қозғалтқыштары қуатының өлшем бірлігі: д)кВт
Электр қозғалтқыштарының қуатын өлшеу бірлігі: с)кВт
Электр қондырғылардың бөліктерін электр қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында заземление ді: е)қорғаныстық заземление, деп атайды
Электр станцияларындағы аккумуляторлық батареялардың жұмыс режимі? А)тұрақты зараядтау
Электр станцияларының және кіші станциялалардың негізгі жабдығы е)кВт
Электр тораптары мына белгілері бойынша бөлінеді: е)тораптың кернеуі. Токтың тегі
Электр шаруашылығының негізгі энергетикалық көрсеткіштеріне мыналар жатады е)қуат коэффициенті
Электр энергиясын қабылдайтын және тарататын электр қондырғы қалай аталады е)таратушы пункт
Электр энергиясын қабылдап, таратуға арналған электр қондырғы д)таратушы құрылғы
Электр энергиясын қабылдау және тарату үшін қызмет ететін электр қондырғысы қалай аталады: е)таратушы тармақ
Электр энергиясын қабылдауға және таратуға арналған электр қондырғы қалай аталады е)таратушы құрылғы
Электр энергиясын тарату сұлбасы: с)радиальды
Электр энергиясын тарату схемасы: д)радиалды
Электр энергиясының 70%-пайызға жуығы қозғалысқа келтіру үшін .... яғни оны механикалық энергияға айналдыру үшін пайдпланылады е)станоктар, тетіктер, көлік құралдары
Электр энергиясының шамамен 70%-ы .... қозғалысқа келтіру үшін, яғни, электр энергиясын механикалық энергияға түрлендіру үшін қолданылады е)станоктарды,тетіктерді, көлік құралдарын
Электрберіліс сызықтарында қолданылатын оқшаулағыштар е)ПФ
Электржабдығының жөндеу кезенділігін өзгертуге не нәрсеге байланысты жол беріледі с)жоғары тұрған ұйымдардың рұқсатымен
Электржабдықтарын жөндеуден өткізгеннен кейін тексеруден қанша уақыттың ішінде тексеріледі с)36 сағат
Электрлік жарық берудің есептік жүктемесі қай әдіс бойынша өндіріледі... е)сұраныс коэффициенті
Электрмагниттік релеге мынау жатады: е)РТМ-2
Электрмен жабдықталуының бұзылуы адамдардың өміріне қауіпті болатын электр қабылдағыштар қай санатқа жатады в)бірінші санатқа
Электрмен жабдықталуының бұзылуы жұмысшылардың жұмыссыз тұруымен, тетіктердің және көліктің тоқтап қалуымен байланысты электр қабылдағыштар қай тұтынушыларға жатады е)2-ші санатты
Электрмен жабдықталуының бұзылуы өнімдердің жаппай босатылмауына, жұмысшылардың тоқтауына, тетіктер мен көліктің іркілістеріне байланысты болып келетін электр қабылдағыштар с)3-санатты
Электрмен жабдықталуының бұзылуынан халық шаруашылығы елеулі зиян шегіп, өнімдер жаппай ақаулы болуы мүмкін. Мұндай электр қабылдағыштар қай санатқа жатады? е)бірінші санатқа
Электрмен жабдықталуының сенімділігі жөнінен 1-ші санатты тұтынушыларға мыналар жатады: е)асхана, әкімшілік
Электрмен жабдықтау сенімділігі бойынша тұтынушылар санатының саны қанша? А)үш санат
Электрмен жабдықтау торабының (цехтың, кәсіпорнының) есептік жүктемесін анықтау қажет. Қандай әдіспен аңықтау керек е)сұраныс коэффициенті әдісімен
Электрмен жабдықтауда қандай немесе қанша уақытқа дейін үзіліске жол берілетін электр қабылдағыштар 3-ші санатқа жатқызылады с)1 тәулікке дейін
Электрмен жабдықтауда реакторды не үшін қолданады? С) Қысқатұйықталу токтарын шектеу үшін
Электрмен жабдықтауда реакторлар не үшін қолданылады д)к.з.токтарын шектеу үшін
Электрмен жабдықтауда реакторларды не үшін қолданады д)трансформацияның коэффициентін көбейту үшін
Электрмен жабдықтаудағы ең жоғары сенімділікке мынау арқылы қол жеткізіледі: а)резервтік магистральдік желі
Электрмен жабдықтаудың өнеркәсіптік жүйелерінде қандай номиналдық кернеу қолданылмайды в)750В
Электрөлшегіш құралдарың қорегіне арналған кернеу трансформаторлары және реле үшін мыналарды таңдайды а)бастапқы ізбектің номиналдық кернеуі және дәлдік класы бойынша
Электірлік дабылды тексеруші шартына неегізделген әдістер былай аталады... с)импульсті 0,05-0,1 дәлдік класының құралдары былайша ... аталады а)бақылау
0,2 және 0,5 есептеледі... д)зертханалық
1000В жоғары кернеуі бар қуатты қондырғыларда қысқатұйықтағыштың токтары мыналарды қолданумен ... минимальныйдетеді с)индуктивтік кедергілер
1000В жоғары күшті кабельдік желілерді оқшаулаудың кедергісі мынадай болуға тиіс д)нөмірленбейді
1000В нан жоғары кернеуі бар бір әуе желісіне қосуға болатын шөмішінің сыйымдылығы 5м2 ге дейінгі бір шөмішті эксковаторлар қанша е)3 астам
1000кВА трансформаторды кептіруге қанша уақыт кетеді е)25-35 сағ.
10кВ кезінде айырқышпен жердегі бірфазалық тұйықтауды қалай ажыратуға болады: е)10А
10кВ кезінде жерге бірфазалық тұйықталуды айырғышпен ажыратуға болады: д)10А
10кВ кернеу кезінде кабель талсымдарының шекті қызу температурасы: с)+600С
2-ші санаттағы тұтынушылардың қорегін келтіру үшін қажетті ауқыт: с)кезекші персонал айқындайды
2-ші санатты тұтынушыларға пайдалану қуатын қалпына келтіру үшін қажетті уақыт: д)кезекші персоналмен айқындалады
35 кВ ТV тізбегіне сақтандырғышты не үшін қояды е) TV зақымданған кездежеліні авариядан қорғау үшін
35/10кВ қосалқы станциялардың шиналары: е)икемді және берік болады
35кВ-тық желілер асқын кернеуден қорғала ма? в)қорғауды қажет етпейді
35кВ-тық желілер ток кернеуінің күшеюінен қорғала ма? с)арқансыммен қорғайды
S≥630 КВА трансформаторларға арналған трансформаторлық майды жиі жүргізіле ме? е)үш жылда бір рет сирек емес
tg дегеніміз не е)токті белсенді құраушының реактивтікке қатынасы
TV-ны U=110кВ-ға қосу және ажырату қандай аппараттармен жүргізіледі е)айырғыштармен
U=35кВ кернеудің мәні кезінде айырғышпен жердегі тұйықталу толық қалай ажыртуға болады: е)5А
Uном 6-10кВ конденсаторларын шинасыз кіші станцияларға орнату мүмкін бе е)тек ЦРП

Приложенные файлы

  • docx 18160155
    Размер файла: 57 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий