Pytanni_da_ekzamenu


Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны і іх месца ў гістарычнай навуцы.
Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны і крыніцазнаўства.
Прадмет даследавання дапаможных гістарычных дысцыплін. Іх сувязь паміж сабой і іншымі навукамі.
Роля дапаможных гістарычных дысцыплін у гістарычных даследаваннях.
Дапаможныя гістарычныя дысцыпліны на сучасным этапе.
Класіфікацыя дапаможных гістарычных дысцыплін.
Прадмет, задачы і метад палеаграфіі.
Гісторыя развіцця палеаграфіі.
Практычнае выкарыстанне даных палеаграфіі ў гістарычных даследаваннях.
Гісторыя пісьма.
Узнікненне і развіццё пісьменнасці ў славян. Сведчанні аб існаванні дакірылічнай пісьменнасці.
Кірыліца і глаголіца: пытанні часу ўзнікнення, аўтарстве і першаснасці.
Паходжанне і гукавое значэнне літар у кірыліцы. Абазначэнне лічбаў літарамі. Надрадковыя знакі.
Помнікі пісьменнасці ўсходнеславянскіх народаў.
Устаўное пісьмо. Асаблівасці напісання літар.
Выкарыстанне бяросты і цэры, стыляў як прылад для пісьма.
Пергамент: гісторыя ўзнікнення, тэхналогія выпрацоўкі, палімпсесты.
Гусіныя пёры, алоўкі, пэндзалі і іншыя прылады для пісьма і аздаблення.
Чарніла і фарбы, выкарыстанне золата і серабра.
Упрыгожванне рукапісаў (IX – XII стст.).
Развіццё пісьменства на беларускіх землях у XIII – XV стст. Вялікакняжацкая канцылярыя і яе функцыі.
Паўустаўное пісьмо. Асаблівасці напісання літар.
Вязь як від дэкаратыўнага пісьма.
Папера: гісторыя ўзнікнення, тэхналогія вырабу, бамбіцына, філіграні.
Упрыгожванне рукапісаў (XIII – XV стст.).
Асаблівасці беларускага скорапісу ў XVI – XVIII стст.
Тайнапіс і яго разнавіднасці.
Матэрыялы і прылады пісьма (XVI – XVIII стст.).
Фармат і ўпрыгожванне рукапісаў (XVI – XVIII стст.).
Храналогія як навука. Тэарэтычныя і практычныя задачы храналогіі.
Узнікненне і развіццё храналогіі як дапаможнай гістарычнай дысцыпліны.
Выкарыстанне матэрыялаў гістарычнай храналогіі ў навуковых даследаваннях.
Час і яго вымярэнне. Паняцце года, месяца, тыдня, сутак, гадзіны.
Месяцовыя, сонечныя і месяцова-сонечныя календары.
Старажытныя каляндарныя сістэмы: старажытнаегіпецкая, вавілонская, старажытнагрэчаская, рымская, старажытнаяўрэйская.
Юліянскі, грыгарыянскі і новаюліянскі каляндар.
Мусульманскі каляндар.
Каляндар французскай рэвалюцыі.
Спробы стварэння сусветнага календара.
Назвы месяцаў і дзён тыдня. Паняцце эры.
Сістэма вымярэння часу ўсходнеславянскімі народамі. Сакавіцкі, ультрасакавіцкі, вераснёўскі і студзеньскі стылі.
Геральдыка як дапаможная гістарычная дысцыпліна. Сувязь геральдыкі з іншымі навукамі.
Асноўныя геральдычныя тэрміны. Віды гербаў.
Састаўныя часткі герба.
Шляхецкія гербы Беларусі.
Прадмет і задачы гістарычнай метралогіі. Сувязь метралогіі з іншымі навукамі.
Практычнае выкарыстанне даных метралогіі ў гістарычных даследаваннях.
Метралогія ўсходнеславянскіх народаў. Меры даўжыні, паверхні, вагі і аб’ёму сыпкіх і вадкіх рэчываў.
Нумізматыка як навука. Сувязь нумізматыкі з іншымі навукамі.
Скарбы як асноўны аб’ект нумізматычных даследаванняў.
Выкарыстанне даных нумізматыкі ў гістарычных даследаваннях.
Грашовае абарачэнне на тэрыторыі Беларусі з антычнасці да ХХ ст.
Эпіграфіка як дапаможная гістарычная дысцыпліна. Сувязь эпіграфікі з іншымі навукамі.
Выкарыстанне даных эпіграфікі ў гістарычных даследаваннях.
Помнікі эпіграфікі Беларусі Х – XIV стст.
Сфрагістыка як дапаможная гістарычная дысцыпліна.
Сфрагістычная тэрміналогія. Віды пячатак.
Гісторыя пячатак на тэрыторыі Беларусі ад старажытнасці да сучаснасці.
Прадмет і задачы гістарычнай анамастыкі. Сувязь анамастыкі з мовазнаўствам, гісторыяй, геаграфіяй, сацыялогіяй і іншымі дысцыплінамі.
Выкарыстанне даных анамастыкі ў гістарычных даследаваннях.
Тапаніміка як навука. Сувязь тапанімікі з мовазнаўствам, гісторыяй і геаграфіяй.
Тапаніміка Беларусі.
Антратапаніміка як навука.
Дахрысціянскія і хрысціянскія імёны. Княжацкія імёны. Мужчынскія і жаночыя імёны. Прозвішчы і мянушкі.

Приложенные файлы

  • docx 18158910
    Размер файла: 23 kB Загрузок: 1

Добавить комментарий