BO_testi

1. ГОСПОДарСЬКИЙ Облік
А)це облік господарської ДІЯЛЬНОСТІ підприємства, суспільства загалом, тобто спостереження сприйняття, вимірювання та реєстрація господарських фактів, явищ господарських процесів

2. Статистичний облік:
Г) Вивчає І контролює масові соціально-економічні та суспільні процеси, явища природи

3. Бухгалтерський облік:
В) це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність суб'єкта господарювання зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень

4. Оперативний облік:
Б) використовується для поточного контролю і спостереження за окремими операціями на
певних ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними безпосередньо в процесі їх здійснення

5. Залежно від призначення облікової інформації господарський облік не поділяють на:
Б) фінансовий

6. бухгалтерський облік поділяють на:
Б) управлінський і фінансовий

7. До внутрішніх користувачів облікової інформації належать:
В) робітники

8. До внутрішніх користувачів облікової інформації не належать:
Г) покупці

9 Дозовнішніх користувачів облікової інформації не належить:
А) керівник підприємства

10. До основних ознак фінансового обліку належать наступні:
В) регламентується законодавчо

11. До основних ознак управлінського обліку належать наступні:
А) періодичність подання звітності визначається адміністрацією підприємства

12. До якісних характеристик фінансової звітності не належить:
Г) імовірність

13. Принцип автономності підприємства передбачає:
Б) відокремленість підприємства від його власників

14. Принцип безперервності діяльності підприємства передбачає:
В) підприємство має намір вести свою господарську діяльність постійно

15. Принцип періодичності передбачає:
А) розподіл діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання звітності іШ

16. Принцип нарахування передбачає:
В) результати господарських операцій визнаються, коли вони фактично відбуваються і
відносяться до того періоду, в якому вони були нараховані

17. Принцип послідовності передбачає:
Г) постійно застосування підприємством обраної облікової політики

18. Принцип обачності передбачає:
Г) запобігання заниженню зобов'язань і витрат та завищенню активів і доходів

19. Принцип провалювання змісту над формою передбачає:
Б) господарські операції повинні обліковуватися так, щоб відобразити їх економічний зміст

20. Принцип єдиного грошового вимірника передбачає:
Б) відображення всіх господарських операцій тільки у гривнях

21. На вибір способів формування облікової політики ие впливає:
Г) рівень кваліфікації бухгалтерських працівників

22. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві несе:
В) керівник

23. Відповідальність за ведення бухгалтерського обліку на підприємстві несе:
А) головний бухгалтер

24. Основним документом, що розкриває зміст облікової політики на підприємстві, є :
Г) Наказ про облікову політику

25. Як часто доцільно видавати Наказ про облікову політику підприємства:
Г) видасться один раз на початку діяльності підприємства

26. що не є причиною для зміни облікової політики підприємства:
А) зміна керівництва підприємства

підприємства
27. Скільки положень (стандартів) бухгалтерського обліку існує зараз в Україні:
В) 32

28. В бухгалтерському обліку не використовують такі вимірники:
А) аналітичні

29. Активи - це:
А) ресурси, контрольовані підприємством внаслідок минулих подій, використання яких призведе до отримання економічних вигод в майбутньому

30. Зобов'язання - це:
Б) заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і її погашення призведе до зменшення економічних вигод в майбутньому

31. Доходи - це:
А) збільшення активів чи зменшення зобов'язань, що призводить до зростання власного капіталу " підприємства

32. Витрати - це:
Г) зменшення активів чи збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства

33. Капітал підприємства можна обчислити за наступною формулою :
В) Капітап = Активи - Зобов'язання

34. За джерелами формування капітал поділяють на:
Б) власний і залучений

35. Пайовий капітал - це :
Б) сукупність коштів фізичних і юридичних осіб, добровільно розміщених в товаристві для здійснення його господарської діяльності

36. Статутний капітал - це :
А) загальна сума внесків власників (учасників) для забезпечення нормальної господарської діяльності підприємства

37. Нерозподілений прибуток - це:
Г) прибуток одержаний в результаті господарської діяльності підприємства і зменшений на суму прибутку, що використаний у звітному році, включаючи сплату податку на прибуток

38. Резервний капітал - це:
В) капітал, що використовується підприємством для погашення непередбачених боргів
підприємства і формується з Його прибутків

39. До активів підприємства належить:
А) резервний капітал ,В) дебіторська заборгованість
Б) довгострокові позики Г) страхові резерви
40. До активів підприємства не належать:
А) довгострокові фінансові інвестиції ^В) довгострокові векселі видані
Б) витрати майбутніх періодів Г) капітальні інвестиції
41. До зобов'язань підприємства належать:
В) розрахунки за авансами виданими

42. до зобов'язань підприємства не належать:
А) розрахунки з замовниками

43. До необоротних активів не належить:
В) папір для друку

44. До оборотних активів не належать:
А) ділянка землі

45. До поточних зобов'язань підприємства належать:
В) кредиторська заборгованість за операцією з фінансової оренди

46. До поточних зобов'язань підприємства не належать:
А) собівартість виготовленої продукції

47. До елементів методу бухгалтерського обліку не належить:
Б) групування

48. До елементів методу бухгалтерського обліку не належить:
Г) амортизація

49. Звітність - це:
Г) система підсумкових взаємозв'язаних і взаємозумовленнх показників, які характеризують господарську і фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів та стан зобов'язань

50. Рахунки- це:
А) спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявністю і рухом майна підприємства, V. .джерел його утворення, господарських процесів та їх результатів

51. Баланс – це:
В) спосіб узагальнення і групування інформації про активи підприємства за їх складом і розміщенням та джерелами їх утворення на певну дату

52. Подвійний запис – це:
Б) принцип тотожного відображення господарських операцій на рахунках, що зумовлює рівність оборотів за дебетом і кредитом кореспондентських рахунків

53. Документування - це: вслтапія
А) відображення господарських операцій на певних носіях інформації; письмова реєстрація здійснення господарської операції, що надає юридичної сили даним бухгалтерського обліку

54. Оцінка - це:
В) відображення об'єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому вимірнику з метою узагальнення їх в цілому по підприємству

55. Калькулювання - це:
Г) спосіб обчислення собівартості всього обсягу, а також одиниці виготовленої продукції

56. Інвентаризація - це:
Б) наявності товарно-матеріальних цінностей і грошових коштів шляхом перерахування, зважування, обміру, оцінки всіх залишків майна підприємства і зіставлення з даними бухгалтерського обліку

57. Третій розділ активу Балансу називається:
Б) витпати майбутніх періодів

58. Другий розділ активу Балансу називається
А) оборотні активи

59. Перший розділ активу Балансу називається
Г) необоротні активи

60. Перший розділ пасиву Балансу називається
Г) статутний капітал

61. Третій розділ пасиву Балансу називається
А) довгострокові зобов’язання

62. П’ятий розділ пасиву Балансу називається
Г) доходи майбутніх періодів

63. Пасив Балансу підприємства не містить такого розділу. платежів
А) витрати майбутніх періодів

64 По опеоацій, що зумовлюють зміни у Балансі, не відносять : &Я
А) Збільшенні однієї статті пасиву і одночасне збільшення іншої на однакову суму

65. До операцій першого типу, що зумовлюють зміни в Балансі, відносять:
Б) збільшення однієї статті активу і одночасне зменшення іншої на однакову суму

66. До операцій третього типу, що зумовлюють зміни в Балансі, відносять:
В) збільшення однієї статті пасиву і одночасне зменшення іншої на однакову

67. До операцій другого типу, що зумовлюють зміни в Балансі, відносять:
В) збільшення однієї статті пасиву і одночасне зменшення іншої на однакову суму

68. До операцій четвертого типу, що зумовлюють зміни в Балансі, відносять:
А) зменшення залишків на відповідних статтях активу і пасиву на однакову суму

69. Фінансова звітність підприємства не включає:
Б) Авансовий звіт

70. Яким П(С)БО визначаються вимоги до розкриття статей Звіту про фінансові результати :
Б) П(С)БО З

71. Яким П(С)БО визначаються вимоги до розкриття статей Балансу :
А)П(С)Б0 2

72. Яким П(С)БО визначаються вимоги до розкриття статей Звіту про рух грошових коштів-
В)П(С)Б0 4

73. До методів складання Звіту про рух грошових коштів належать:
В) прямий і непрямий

74. Яким П(С)БО визначаються вимоги до розкриття статей Звіту про власний капітал Г) П(С)Б0 5

75. Початкове сальдо рахунку - це:
А) залишок активів, зобов'язань чи капіталу по цьому рахунку на початок звітного періоду

76. Оборот по рахунку - це-
В) сума записів господарських операцій за дебетом або кредитом рахунку за певний період без початкового залишку

77. Кінцеве сальдо рахунку – це
Б) Залишок активів, зобов’язань чи капіталу по цьому рахунку на початок звітного періоду

78. Сальдо активних рахунків:
Б) дебетове

79. Сальдо пасивних рахунків:
А) кредитове

80. Сальдо активно-пасивних рахунків:
В) може бути як дебетове, так і кредитове

81. За кількістю кореспондуючих рахунків бухгалтерські проведення поділяються на:
А) прості і складні

82. Аналітичні рахунки - це:
Б) рахунки, що використовують для детальної характеристики об'єктів бухгалтерського обліку, в яких, крім грошового вимірника, застосовують натуральні і трудові вимірники

83. Синтетичні рахункице і
А) бухгалтерські рахунки, на яких облік господарської діяльності підприємств ведеться
узагальнено

84. Субрахунки - це:
В) рахунки, які застосовують для додаткового групування всередині синтетичного рахунку

85. Який з наведених нижче рахунків є аналітичним:????
В) розрахунки з Петренко П.А. по заробітній платі
Б) основні засоби

86. Який з наведених нижче рахунків є синтетичним:
Б) основні засоби

87.ЯкиЙ з наведених нижче рахунків є субрахунком:
Г) правильні відповіді А) та В)

88. Який з наведених нижче рахунків є аналітичним до рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами":
А),розрахунки з Сидоренко Е.П. за виданими коштами на придбання матеріалів

89. Який з наведених нижче рахунків є субрахунком до рахунку 20 "Виробничі запаси":
Г) будівельні матеріали

90. Стосовно балансу бухгалтерські рахунки подшяються на:
Б) операційні і транзитні

91. Рахунки сьомого класу плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій є:
Б) пасивними

92. Рахунки восьмого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій є:
А) активними

93. Рахунки дев'ятого класу Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов язань господарських операцій підприємств і організацій є:
А) активними

94. До тимчасових рахунків не належать:
А) рахунки зобов'язань

95. До постійних рахунків не належать:
Б) рахунки витрат

96. До контрактивннх рахунків не належить:
В) рахунок 39 "Витрати майбутніх періодів"

97. До контрпасивних рахунків належить:
Б) рахунок 45 "Вилучений капітал"

98. Документ-це:
Б) засіб фіксації певним чином на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини

99. Документування - це:
Г) сукупність прийомів та процесів створення документів в установах, на підприємствах, в
організаціях в ході здійснення ними своїх функцій

100. Документація - це:
В) сукупність документів, взаємопов'язаних між собою таким чином, що являють собою єдине ціле зі своїми специфічними рисами

101. До обов'язкових реквізитів документа не належать:
А) гриф затвердження документа В) гриф необмеженого доступу до документа
Б) гриф обмеження доступу до документа +Г) гриф погодження документа
102. Стандартизація - це:
Г) це Діяльність з метою досягнення оптимального ступеня впорядковування в конкретній галузі шляхом встановлення положень для загального та багатократного використання, для рішень існуючих проблем та можливих задач

103. Уніфікація - це:
Встановлення єдиного комплексу видів і різновидів управлінських документів для аналогічних управлінських ситуацій, єдиних форм та правил складання та оформлення документів

104. Первинні документи мають відповідати таким обов'язковим умовам:

104. Первинні документи мають відповідати таким обов'язковим умовам:
А) повийні бути складені у момент здійснення операції або безпосередньо після її завершення Б) повинні бути складені на бланках типових та спеціалізованих 'форм В) повинні містити обов'язкові реквізити
Г) правильні відповіді А), Б) та В)
105. За місцем складання бухгалтерські документи поділяються на:
Б) внутрішні та зовнішні

106. За порядком складання бухгалтерські документи поділяються на:
Г) первинні та зведені

107. За призначенням бухгалтерські документи поділяються на:
А) розпорядчі, виконавчі, бухгалтерського оформлення, комбіновані

108. Розпорядчі документи -:
В) містять розпорядження на право здійснення операцій

109. Виконавчі документи -:
Г) підтверджують факт здійснення господарської операції

110. До розпорядчих документів не належить:
А) вимога В) платіжне доручення
Б) доручення на отримання матеріальних цінностей Г) інвентарна картка обліку основних засобів

111. До виконавчих документів не належить:
Г) розпорядження

112. До комбінованих документів не належить:
А) наряд В) накладна
Б) лімітно-забірна карта Г) немає правильної відповіді

113. Кодування як етап бухгалтерської обробки документів - це:
А) проставлення на документі кореспонденції рахунків'
Б) позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві
В) визначення грошової оцінки господарської операції
Г) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною группою

114. Котирування як етап бухгалтерської обробки документів - це:
А) прдетрп/ииня їм і
·« іументі кореспонденції рахунків
Б) позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві В) визначення грошової оцінки господарської операції
Г) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною группою

115. Групування як етап бухгалтерської обробки документів - це:
А) проставлення на документі кореспонденції рахунків
Б) позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві
В) визначення грошової оцінки господарської операції
Г) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною группою

116. Таксування як етап бухгалтерської обробки документів - це:
А) проставлення на документі кореспонденції рахунків
Б) позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві
В) визначення грошової оцінки господарської операції
Г) об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною групою

117. Документообіг - це;
А) процес складання документів
Б) рух документів від місця їх оброблення до місця зберігання В) рух документів під час їх оброблення
ґ) рук документів з моменту їх складання або одержання від інших підприємств до передавання на зберігання в архів її % .

118. До форм бухгалтерського обліку не відносять:
А) меморіальио-ордерну В) механізовану
Б) журнальну Г) автоматизовану


119, Меморіально-ордерна форма ведення обліку полягає в тому, шо:
А) ИЙ підставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою господарською операцією та її суму
Б) на підставі згрупованих даних первинних документів усі господарські операції реєструють у відповідних відомостях
В) у практику ведення бухгалтерського обліку впроваджується використання електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки
Г) немає правильної відповіді

120. Спрощена форма ведення обліку полягає в тому, що:
А) на підставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою господарською операцією та її суму
Б) на підставі згрупованих даних первинних документів усі господарські операції реєструють у
відповідних відомостях
В) у практику ведення бухгалтерського обліку впроваджується використання електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки
Г) немає правильної відповіді

121. Автоматизована форма ведення обліку полягає в тому, що:
А) на підставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою господарською операцією та її суму
Б) на підставі згрупованих даних первинних документів усі господарські операції реєструють у відповідних відомостях ,
В) у практику ведення бухгалтерського обліку впроваджується використання електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки
Г) немає правильної відповіді

122. Журнальна форма ведення обліку полягає в тому, що:
А) на підставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою господарською операцією та її суму .
Б) на підставі згрупованих даних первинних документів усі господарські операції реєструють у відповідних відомостях
В) у практику ведення бухгалтерського обліку впроваджується використання електронно-обчислювальної та комп'ютерної техніки
Г) немає правильної відповіді

123. Бухгалтерські книги - це:
А) оправлені аркуші паперу спеціального графлення, в яких відображають дані про наявністьгосподарських засобів, джерела їх формування та господарські процеси за ситетичними та аналітичними рахунками
Б) окремі таблиці різного формату зі спеціальним графленням, що використовуються для ведення
як синтетичного, так і аналітичного обліку В) таблиці спеціальної форми та стандартних розмірів, виготовлені на цупкому папері і призначені
для реєстрації господарських засобів Г) облікові реєстри, побудовані за принципом шахової дошки

124. Відомості - це:
А) оправлені аркуші паперу спеціального графлення, в яких відображають дані про наявність господарських засобів, джерела їх формування та господарські процеси за ситетичними та
аналітичними рахунками
Б) окремі таблиці різного формату зі спеціальним графленням, що використовуються для ведення як синтетичного, так і аналітичного обліку
В) таблиці спеціальної форми та стандартних розмірів, виготовлені на цупкому папері і призначенідля реєстрації господарських засобів
Г) облікові реєстри, побудовані за принципом шахової дошки

125. Картки це:
А) оправлені аркуші паперу спеціального графлення, в яких відображають дані про наявність
господарських засобів, джерела їх формування та господарські процеси за ситетичними та
аналітичними рахунками Б) окремі таблиці різного формату зі спеціальним графленням, що використовуються для ведення
як синтетичного, так і аналітичного обліку
В) таблиці спеціальної форми та стандартних розмірів, виготовлені на цупкому папері і призначені для реєстрації господарських засобів
Г) облікові реєстри, побудовані за принципом шахової дошки

126. Справедлива вартість це:
А) історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) активу
Б) вартість, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
В) первізна вартість за вирахуванням зносу
Г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) після закінчення строку експлуатації необоротних активів

127. Ліквідаційна вартість-це:
А) історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) активу
Б) вартість, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
В) первізна вартість за вирахуванням зносу
Г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідаці'П після закінчення строку експлуатації необоротних активів

128. Первісна вартість- це:
А) історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) активу
Б) вартість, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті
операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами В) первізна вартість за вирахуванням зносу
· Г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) після закінчення строку експлуатації необоротних активів

129. Залишкова вартість - це:
А) історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) активу
Б) вартість, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
В) первізна вартість за вирахуванням зносу
Г) сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) після закінчення строку експлуатації необоротних активів

130. Амортизація-це:
А) систематичний розподіл справедливої вартості необоротних активів протягом терміну їх
корисного використання Б) систематичний розподіл ліквідаційної вартості необоротних активів протягом терміну їх
корисного використання
В) систематичний розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, протягом терміну їх корисного використання
Г) розподіл вартості необоротних активів, що амортизується, рівними частинами протягом
терміну їх корисного використання

131. Вартість, що амортизується, це:
А) історична (фактична) собівартість у сумі грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для придбання (створення) активу
Б) вартість, за якою може бути здійснений обмін активу або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами
В) первізна вартість за вирахуванням зносу
Г) первісна вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості

132. Нематеріальний актив - це:
А)лемонетарннй актив, який не мас матеріальної форми, може-т5ути «еятифнеоввиий-та >* утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року
Б) продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які не відповідають за своєю якістю встановленим
стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням В) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом періоду менше одного року Г) продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які відповідають за своєю якістю встановленим
стандартам або технічним умовам і можуть бути використані за своїм прямим призначенням

133. Брак у виробництві це:
А) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом періоду більше одного року Б) продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умовам і не можуть бути використані засвоїм прямим призначенням
В) немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути ідентифікований та
утримується підприємством з метою використання протягом періоду менше одного року Г) продукція, напівфабрикати, деталі, вузли, які відповідають за своєю якістю встановленим
стандартам або технічним умовам і можуть бути використані за своїм прямим призначенням

134. Каса-:
А) не виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу
Б) приміщення або місце, шо призначене для здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей
В) активи, що утримуються з метою збільшення прибутку, зростання капіталу та інших вигод Г) виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з лати балансу

135. Поточна дебіторська заборгованість -:
А) не виникає в холі нормального операційного циклу або буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу

Б) приміщення або місце, що призначене для здійснення готівкових розрахунків, а також
приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей
В) активи, що утримуються з метою збільшення прибутку, зростання капіталу та інших внгод
Г) виникає в ході "ораного операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу

136. Довгострокова дебіторська заборгованість -:
А) не виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена після дванадцяти місяців 1 дати балансу
Б) це приміщення або місце, що призначене для здійснення готівкових розрахунків, а також
приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей
В) це активи, що утримуються з метою збільшення прибутку, зростання капіталу та інших вигод
Г) виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців
з дати балансу
137. Фінансові інвестиції-:
А) не виникають в ході нормального операційного циклу або будуть погашені після дванадцяти
місяців з дати балансу Б) приміщення або місце, що призначене для здійснення готівкових розрахунків, а також
приймання, видачі та зберігання готівкових коштів, інших цінностей
В) активи, що утримуються з метою збільшення прибутку, зростання капіталу та інших вигод
Г) виникають в ході нормального операційного циклу або будуть погашені протягом дванадцяти
місяців з дати балансу

138. Пояснити зміст проведення Дт 201 Кт 631:
А) придбано товари у постачальника В) реалізовано матеріали покупцям
Б) придбано матеріали у постачальника Г) списано матеріали у виробництво

139. Пояснити зміст проведення Дт 23 КТ 20 і .
А) придбано товари у постачальника В) реалізовано матеріали покупцям
Б) придбано матеріали у постачальника Г) списано матеріали у виробництво

140. Пояснити зміст проведення Дт 28 Кт 631:
А) придбано товари у постачальника В) реалізовано матеріали покупцям
Б) придбано матеріали у постачальника Г) списано матеріали у виробництво

141. Пояснити зміст проведення Дт 23 Кт 131:
А) нараховано амортизацію виробничого устаткування
Б) списано амортизацію виробничого устаткування В) нараховано амортизацію офісного обладнання Г) списано амортизацію офісного обладнання

142. Пояснити зміст проведення Дт 131 Кт 105 :
А) нараховано амортизацію автомобіля
Б) списано амортизацію автомобіля
В) нараховано амортизацію адміністративної будівлі Г) списано амортизацію адміністративної будівлі

143.Пояснити зміст проведення Дт 631 Кт 301
А) оплачено заборгованість парад постачальниками з рахунка підприємства Б) оплачено заборгованість перед покупцями з рахунка підприємства
В) оплачено заборгованість перед постачальниками з каси підприємства
Г) оплачено заборгованість перед покупцями з каси підприємства

144. Як відобразити в обліку підприємства операцію з нарахуванні заробітної плати працівникам
основного виробництва:
А)Дт ббі КтЗО! В)Дт661 КгЗІ!
Б)Дт23 Кт66 Г)Дт23 КтЗО І

145. Як відобразити в обліку підприємства операцію з виплати заробітної плати працівникам
основного виробництва з рахунка в банку:
А)Д66 Кт30 В) Дт 66 КтЗ0
Б)Дт23 КтббІ ОДг» КтЗО!

146. Як відобразити в обліку підприємства операцію з виплати заробітної плати працівникам
основного виробництва з каси підприємства:
А)Дт6б1 КтЗО В)Дт661 КгЗІ
Б)Дт23 КтббІ ОДг23 КтЗОІ

147. До методів виправлення помилок у бухгалтерських документах не належить:
А) сторно В) коректурний
Б) узагальнюючих записів Г) додаткових записів

148, Коректурний спосіб виправлення помилок у документах полягає в тому, шо:
А) неправильний текст або цифри^акреслюються пік. шоб можна було прочитати виправлене, І над закресленим надписується правильний текст або цифри
Б) неправильний текст або цифри замальовуються так, щоб не можна було прочитати виправлене, І
над замальованим надписується правильний текст або цифри В) його використовують у випадках, коли бухгалтерське проіедання складене правильно, але в
меншій сумі, ніж фактично виконана господарська операція О його використовують у випадках, коли бухгалтерське проведення складене на суму, більшу ніж фактично аяяонана господарська операція149. Спосіб виправленняіюмилок у документах "сторно"полягає в тому, що:
А) неправильний текст або цифри закреслюються так, щоб можна було прочитати виправлене, і
над закресленим надписується правильний текст або цифри Б) неправильний текст або цифри замальовуються так, щоб не можна було прочитати виправлене, і
над замальованим надписується правильний текст або цифри В) його використовують у випадках, коли бухгалтерське проведення складене правильно, але в
меншій сумі, ніж фактично виконана господарська операція
Г) його використовують у випадках, коли бухгалтерське проведення складене на суму, більшу ніж фактично виконана господарська операція

150. Виправлення помилок у документах способом додаткових записів полягає в тому, що:
А) неправильний текст або цифри закреслюються так, щоб можна було прочитати виправлене, і
над закресленим надписується правильний текст або цифри Б) неправильний текст або цифри замальовуються так, щоб не можна було прочитати виправлене, і
над замальованим надписується правильний текст або цифри .
В) його використовують у випадках, коли бухгалтерське проведення складене правильно, але в меншій сумі, ніж фактично виконана господарська операція
Г) його використовують у випадках, коли бухгалтерське проведення складене на суму, більшу ніж фактично виконана господарська операція

151. Залежно від обсягів перевірки інвентаризація буває:
А) загальна і часткова В) загальна і вибіркова
Б) повна і часткова Г) повна і вибіркова

152. За характером проведення інвентаризація буває:
А) планова і позапланова В) повна і часткова
Б) суцільна і вибіркова Г) повна і вибіркова

153. За результатами проведеної інвентаризації складається:
Б) довідка про здійснення інвентаризації В) реєстр інвентаризації
В) опис інвентаризації Г) акт інвентаризації

154. До собівартості виготовленої продукції включається:
А) амортизація виробничого устаткування
В) витрати, пов'язані з придбанням автомобіля
Б) зарплата управлінського персоналу Г) податок на прибуток підприємства

155. До собівартості виготовленої продукції не включається:
А) вартість матеріалів В) прямі витрати на зарплату
Б) амортизація офісного обладнання Г) нарахування на зарплату працівників основного виробництва

156. Бухгалтерський облік - це
b) процес виявлення, вимірювання, реєстрації, узагальнення, передачі інформації зовнішнім і внутрішнім користувачам

157. Облікова інформація надається користувачам для:
a) прийняття обгрунтованих управлінських рішень;

158. Принцип автономності означає, що кожне підприємство трактують як юридичну особу:
b) відокремлену від її власників;

159. Принцип періодичності означає, що:
b) п-во поділяє свою діяльність на певні періоди часу з метою складання фінан. звітності;

160. Структурними елементами бухгалтерського балансу є:
d) активи, зобов'язання і капітал.

161. Актив балансу п-ва складається з таких розділів:
b) оборотні активи, необоротні активи, витрати майбутніх періодів;

162. До власного капіталу належать:
d) a,b

163.3 яких елементів складається метод бухгалтерського обліку:
d) a,b,c

164. В активному рахунку сальдо рахунку відображається:
a) в дебеті рахунка;

165. Дати визначення поняття: операційний цикл підприємства

166 Метою ведення бухгалтерського обліку є
b) Надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства
167. Що з нижче переліченого є господарською операцією:
a) нараховано заробітну плату робітникам;

168. Обачність - це застосування в бухгалтерському обліку оцінок, що запобігають:
b) заниженню оцінки зобов'язань підприємства і завищенню оцінки активів

169. За принципом нарахування:
c) доходи й витрати визнаються тоді, коли вони відбулись, незалежно від руху коштів.

170. Що відображається у лівій частині балансу п-ва:
a) майно підприємства (активи):

171. Який розділ не входить в пасив балансу:
d) витрати майбутніх періодів.

172.До виробничих запасів включають:
а)сировину і матеріали;

173 .Які з елементів належать до методу бухгалтерського обліку:
d) a,c

174. Збільшення активів в активному рахунку відображають:
a) в дебеті рахунка;

175. Дати визначення поняття: господарська операція

і76.Господарська операція - це:
a) дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів, зобов'язань і власного капіталу п-ва;

177. Дія підприємств, що оприлюднюють фінансову звітність обов'язковим є ведення
a) фінансового обліку

178 Історична собівартість - це оцінка:
c) активів за їх витратами на виробництво та придбання;

179. За принципом послідовності п-во може (повинне)
d) дотримуватись обраної облікової політики.

180. Що відображається у правій частині балансу п-ва:
d) джерела утворення активів;

181. Який розділ не входить в актив балансу:
c) доходи майбутніх періодів;

182. Які статті не належать до короткострокових зобов'язань:
c) заборгованість підзвітних осіб;

183.3 яких елементів складається метод бухгалтерського обліку:
e) документація та інвентаризація;
f) оцінка і калькуляція, баланс та фінансова звітність;
g) система рахунків та подвійний запис;
h) e, f, g

184. В пасивному рахунку сальдо рахунку відображається:
а) в дебеті рахунка;

185. Дати визначення поняття: бухгалтерський облік.

186.Управлінський облік- це:
a) система підготовки і подання інформації про діяльність п-ва для внутрішніх користувачів;

187. Оберіть з перелічених подій ту, що не підлягає відображенню в обліку:
c) укладання договору продажу продукції;

188. Принцип безперервності означає, що:
d) оцінка активів і зобов'язань п-ва побудована на принципі, що його діяльність триватиме далі.

189. За принципом єдиного грошового вимірника п-во вимірює:
b) господарські операції у грошовій формі;

190. Основне балансове рівняння обумовлює наявність:
b) активів і суми капіталу та зобов'язань;

191. Який розділ не входить в пасив балансу:
c) витрати майбутніх періодів;

192. Вартість МШП належить до:
с) виробничих запасів;

193. Які з елементів не належать до методу бухгалтерського обліку:
f) групування та узагальнення;

194. Збільшення зобов'язань в пасивному рахунку відображають:
b)в кредиті рахунка;

195. Дати визначення поняття: мета бухгалтерського обліку

196. Основною ознакою фінансового обліку є: а)звітність складається щотижня;
d) отримана і систематизована інформація передасться користувачам.

197. Яка з перелічених подій є господарською операцією:
b) частину прибутку внесено у статутний капітал;

198. Принцип повного висвітлення передбачає:
с) фін. звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки господарських операційцій;

199.Регулювання питань методології обліку та звітності підприємств в Україні здійснюється:
b) Міністерством фінансів України

200. Які вимірники застосовуються в управлінському обліку:
а) натуральні; с) трудові;
b) грошові; d) a,b,c

201. Основне балансове рівняння відображається формулою:
а) 3=ВК+А; с)ВК=А-3;
b) А+ВК+3; d) b, c

202. Яка з перелічених статей не входить в актив балансу:
b) нерозподілений прибуток;

203. Які з елементів не належать до методу бухгалтерського обліку:
a) спостереження і вимірювання;

204. Зменшення активів в активному рахунку відображають:
b)в кредиті рахунка;

205. Дати визначення поняття: активи.

206. Інформація фінансового обліку є:
b) відкритою для всіх користувачів;

207. Дія ЗУ "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні** поширюється на:
а) державні підприємства;
b) приватні підприємства; с) акціонерні товариства; d) усі названі вище.

208. За принципом превалювання сутності над формою:
а) операції обліковуються відповідно до їх сутності, а не форми

209. Перший звітний період для новоствореного підприємства може бути не більше:
b)15 місяців

210. Які вимірники застосовуються в фінансовому обліку:
a) натуральні; с) трудові;
b) грошові; d) a,b,c

211 .Який розділ не входить в пасив балансу:
b) витрати майбутніх періодів;

212. Які з названих статеЙІвідображаються в першому розділі активу:
a) основні засоби;

213.3 яких елементів складається метод бухгалтерського обліку:
j) система рахунків та подвійний запис;

214. Зменшення зобов'язань в пасивному рахунку відображають:
a) в дебеті рахунка;

215. Дати визначення поняття: зобов'язання.

216. Що є фундаментом бухгалтерії?
б) подвійний запис;

217. Бухгалтерський облік має справу з інформацією:
в) з інформацією про господарські процеси.

218. Який державний орган здійснює методологічне керівництво бухгалтерським обліком для господарюючих суб'єктів в Україні?
г) Міністерство фінансів

219. Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності
В) Міністерство фінансів України

220. Вести бухгалтерський облік на підприємстві законодавчо дозволено:
+А. Особам, які працюють на штатних посадах бухгалтера, головного бухгалтера.
Б. Особам, які працюють на посадах економіста, фінансиста.
В. Власнику або керівнику підприємства, звітність якого повинна оприлюднюватися.
+Г. Аудиторській фірмі або централізованій бухгалтерії на договірних засадах.
+Д. Спеціалісту з бухгалтерського обліку, який є зареєстрованим підприємцем, але не юридичною особою.

221. Стандарти бухгалтерського обліку це:
Б) нормативні документи, що визначають правила та процедури ведення бухгалтерського обліку та складання звітності;

222.Основні засади організації та ведення бухгалтерського обліку в Україні визначені:
а) законом;

223.В Україні обов'язковим є ведення:
В) фінансового обліку.

224.Яке поняття є найбільш широким?
А) бухгалтерський облік;

225,Відкритою для всіх користувачів є інформація:
в) фінансового обліку

226.Оберіть найбільш точно визначення предмета бухгалтерського обліку.
а) предметом бухгалтерського обліку є продукт підприємства, процео його створення, руху і використання» а також зв'язані з цим грошові, розрахункові і кредитні операції, що змінюють майно та джерела його формування.

227, До об'єктів бухгалтерського обліку відносяться:
в) джерела господарських засобів;

228,Що таке метод бухгалтерського обліку?
в) сукупність способів і прийомів, що дозволяють бухгалтерському обліку здійснювати свої функції.

229. Які з названих функції виконує бухгалтерський облік:
а)+ облікову (інформаційну);
б)+ контрольну;
в) адміністративну;
г)+ аналітичну; (якшо потрібно 2 відповіді то аналітична ні)
д) соціальну.

230.Внберіть назви основних принципів бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
б)Періодичність. в)Послідовність. г) Автономність, е)Обачність. є)Безперервність. з)Єднний грошовий вимірник. и)Нарахування та відповідність доходів і витрат. і)Історична собівартість. ї)Повне висвітлення. к)Превалювання сутності над формою.

23 КГосподарська операція це:
г) дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі.

232.Документообіг підприємства визначається:
г) наказами чи іншими нормативними документами підприємства;

233-На підприємствах України організаційна структура бухгалтерського обліку ірунтується
переважно на принципах:
а) повної централізації;
б) повної децентралізації;
в) часткової централізації.

234Баланс підприємства зберігається:
а) вічно;

235. У яких нормативних документах України визначені принципи бухгалтерського
обліку?
б) у Законі України "Про бухгалтерський-облік і фінансову звітність в Україні";

236 Яке завдання бухгалтерського обліку є головним?
в) забезпечення достовірною і своєчасною інформацією для прийняття рішень
управлінськими структурами підприємства та зовнішніми користувачами.

237. Технологічна структура облікового процесу залежить:
а) від організаційної структури підприємства;

238. Завершальнім етапом ведення бухгалтерського обліку є:
г) складання звітності

239 День бухгалтера в Україні відзначається:
г) 16 липня.

240. Ким визначаються строки зберігання бухгалтерських документів?
а) Головним архівним управлінням при Кабінеті Міністрів

241 .„Опрацьовані документи, регістри і звітність зберігаються на підприємстві:
А) Три роки. Б. П'ять років. В. Не менше трьох років. Г. Не менше п'яти років.

242. Облікові регістри бувають таких видів:
1) Однобічні. 2) Двобічні. 4)Багатографні. 6)Шахові

243. Виберіть визначення терміну "активи".
в) Ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому.

244. Для чого призначені активні рахунки?
а) для обліку господарських засобів і коштів;

245. Виберіть визначення терміну "зобов'язання".
2.)Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як очікується, приведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють у собі економічні вигоди

246. Для чого призначені пасивні рахунки?
в) для обліку джерел формування господарських засобів.

247. Які рахунки активні відносно балансу?
3) Короткострокові векселі отримані в національній валюті;
5)Інші рахунки в банках;
б)Поточні рахунки в іноземній валюті;
7) Паливо.

248. "Розгорнуте сальдо"містять рахунки:
в) Актишт-пасивні

249. Призначення активно-пасивних рахунків:
б) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення

250. Які рахунки активно-пасивні відносно балансу?
1) фінансові результати;

251. Що таке субрахунки?
а) це рахунки синтетичного обліку;

252 зробіть коди рахунків для об'єктів обліку з такими назвами:
А Бензин АІ - 92 Б.Шини 175/70 ЗК13 для легкових автомобілів.
В." Вітчизняний покупець фірма "АБВ". Г. Податок на додану вартість.

253.Розробіть коди рахунків для об'єктів обліку з такими назвами:
А.Цемент М - 400. 1§ Б. Легковий автомобіль "Славута"
В. Іноземний постачальник фірма "АВС". Г. Акцизний збір.

254. В чому полягає сутність подвійного запису?
б) одна операція відображається за дебетом одного і кредитом іншого рахунка;

255.В якому випадку кінцеве сальдо активного рахунка дорівнює 0?
в) якщо сума початкового сальдо плюс оборот за дебетом дорівнює обороту за кредитом;

256.В якому випадку кінцеве сальдо пасивного рахунка = 0?
б) якщо сума початкового сальдо та обороту за кредитом дорівнює обороту за дебетом;

257. Яке визначення господарської операції є правильним?
в) це операція, що призводить до змін структури активів чи пасивів підприємства;

258. Схематичне відображення активних рахунків:
б) Сальдо Д-т, оборот Д-т - збільшення, оборот К-т - зменшення;

259. Схематичне відображення пасивних рахунків:
в) Сальдо К-т, оборот Д-т - зменшення, оборот К-т -збільшення;

260. Що відноситься до власних джерел формування засобів?
Г) статутний капітал

261 В якому розділі балансу відображені дані про залишки на рахунках "Каса в національній валюті", "Поточний рахунок", "Інші рахунки у банку"?.
в) розділ 2 актову,

262. Який за видом баланс входить до бухгалтерської звітності підприємства?
+ а) оборотний;
+ б) сальдовий;
+ в) шаховий;
г) попередній.

263Що належить до пасиву балансу?
а) короткострокові кредити;
б) зобов'язання за отриманими та неоплаченими товарами;
г) позикові кошти;

264.Що належить до І розділу пасиву балансу?
д) власний капітал.

265.Яка назва П-го розділу пасиву балансу?
в) забезпечення наступних витрат і платежів;

266. Як визначається кінцеве сальдо по активному рахунку?
б) початкове сальдо за дебетом плюс обороти за дебетом мінус обороти за кредитом

267. Виберіть типи господарських операцій (за умовними позначеннями), що відображаються в балансі.
Ф) А + П+; в)А + А-; г)П + П-; е)А-П-;

268. В якому напрямку змінюється баланс у випадку здійснення господарської операції з погашення заборгованості постачальнику за отримані матеріали?
А) П - А- (Пасив зменшується, актив зменшується і т.д.);

269. Які зміни в балансі викликає здійснена господарська операція з внесення засновником до статутного капіталу основних засобів?
Г) П + А-

27і0) Як визначити сальдо кінцеве на пасивному рахунку?
в) початкове сальдо за кредитом плюс обороти за кредитом мінус обороти за дебетом
рахунку.

271. Як розподіляють інвентаризації за обсягом охоплення об'єктів?
а) повні і часткові

272ЛЦо необхідно зробити, якщо при інвентаризації виявлено нестачу в межах природного убутку
б) списати на витрати виробництва;

273.Що таке інвентаризація?
а) співставлення облікових даних з фактичною наявністю засобів;

274.Що означає слово конто?
б) рахунок;

275. Базова теорія бухгалтерського обліку це:
б) теорія подвійного запису;

276. Основоположне бухгалтерське рівняння це:
а) активи - капітал + зобов'язання;
б) активи = зобов'язання + капітал;
в) активи пасиви.

277.Чим відрізняється річний баланс новоствореного підприємства від давно діючого?
а) формою;
в) наявністю сальдо лише на кінець періоду.

278. Використання спрощеного плану рахунків малими підприємствами:
г) обов'язкове, якщо застосовується спрощена система оподаткування.

279. Як поділяються основні рахунки бухгалтерського обліку?
г) інвентарні, фондові, грошові і розрахункові;

280. Характеристика рахунку № 661 "Розрахунки з оплати працГ:
в) пасивний, основний, розрахунковий;

281 Призначення активно-пасивних рахунків:
б) для обліку господарських засобів і джерел їх утворення;

282. Які рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структурою відносяться до
калькуляційних?
в) виробництво;

283. Для чого використовуються інвентарні рахунки?
б) для обліку засобів підприємства;

284. Для чого використовуються збірно-розподільчі рахунки?
б) для обліку витрат, пов'язаних з виробництвом декількох видів продукції;

285 Як поділяються регулюючі рахунки?
в) додаткові і контрарні;

286 Яка ознака покладена в основу побудови журналів-ордерів?
в) кредитова;

287 3алншки по рахунках 9-го класу:
б) не відображаються у балансі;

288-Як звучить назва І класу плану рахунків бухгалтерського обліку?
б) необоротні активи;

289 Який зміст бухгалтерського запису Д-т 652 К-т 301:
г) виплачено допомогу по тимчасовій непрацездатності працівникам основного виробництва;

290. Що відображається за кредитом калькуляційних рахунків?
б) одержана продукція з виробництва;

291.В якому випадку буває залишок по калькуляційному рахунку?
б) при незавершеному циклі виробництва;

292.Які рахунки бухгалтерського обліку за призначенням і структурою відносяться до калькуляційних?
в) виробництво;

293 Чи співпадають структура та коди рахунків для господарюючих суб'єктів і бюджетних установ?
в) співпадають частково.

294.Інформація, накопичена на рахунках 8 го классу
б) не відображається у балансі;

295.Що означає стаття балансу "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" ? .
+6) суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) за поточний рік;
в) суму прибутку, яку необхідно спрямувати на виплату дивідендів акціонерам (учасникам);
+ г) суму нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) з початку діяльності підприємства.

296. При використанні основного плану рахунків та рахунків 8-го класу чи можуть бути по ним залишки на звітну дату?
б) ні

297. Виберіть обов'язкові реквізити первинних документів.
а)Назва підприємства, від імені якого складено документ.
в)Назва документа, реєстраційний номер.
г)Дата і місце складання.
е)3міст та обсяг господарської операції
ж)Одиниця виміру.

298і Виберіть зміст, що відповідає локальній помилці в регістрі:
І)Це помилка, що допущенау первинному документі на підставі якого окладається регістр.
2)Це помилка, що ланцюгово поширилаоь на кілька регістрів.
3)Це помилка, яка виявлена в одному регістрі без поширення на інші.
4)Це помилка, що допущена у касових документах»

299. Виберіть способи ручного виправлення помилок в регістрах.
1)СпооІб додаткового запису»
2)Внпкека нового первинного документа.
3)Корсктурннй.
4)Спосіб анулювання регістра.
5)Випискв нового регістра.
б)СпооІб "червоного сторно".

300. Виберіть елементи журнально-ордерної форми обліку.
1 .Первинні документи»
2Журнал обліку господарських операцій.
З .Групувальні (допоміжні) і накопичувальні відомості.
4.Обороти і відомості»
5.Головна книга»
6.Картка аналітичного обліку»
7.Журналн-ордери і ВІДОМОСТІ ДО НИХ.
3.Шахова відомість.
9.Оборотні і сальдові відомості аналітичного обліку
10, Реєстраційний журнал»
11 .Баланс Та інша фінаноова заітніоть.

301. Виберіть вміст, що відповідає транзитній помилці, що може бути допущена при складанні регістрів.
І .Це помилка, що допущена у первинному документі на підставі якого складається регістр
2.Це помилка, що ланцюгово поширилась на кілька регістрів.
З.Це помилка, яка виявлена в одному регістрі без поширення на Інші.
4 Це помилка що допущена у касових документах.

302. Виберіть елементи форми автоматизованого обліку * и*н&.
I .Збір, реєстрація і передача первинних даних для розв'язання задач.
2.Копіювання бази даних.
3.Уведення первинних даних в систему.
4.Формування записів за бухгалтерськими проведеннями.
5.Обробка даних аналітичного обліку»
6Відправлення повідомлення користувачам»
7.Формування баз даних синтетичного та аналітичного обліку»
8Формуванкя баз даних контролю та аналізу.
9.База знань.
10.Бази нормативно-довідкових даних»
11Розв'язання облікових задач.

303. Виберіть елементи меморіально-ордерної форми обліку»
І .Первинні документи.
2.Журнал обліку господарських операцій.
3.Групувальні (допоміжні) І накопичувальні відомості»
4 Оборотний баланс.
5.Головна книга.
б.Картки аналітичного обліку»
7.Меморіальні ордери.
8Шахова відомість»
9Оборотні відомості аналітичного обліку.
10. Реєстраційний журнал операцій.
11 Валене та Інша фінансова звітність

304. Бухгалтерський документ - це:
a) Письмове підтвердження факту здійснення господарської операції, що є юридичним
доказом її здійснення;

305. Бухгалтерські документи класифікують за такими ознаками:
а) За призначенням;
b) За способом відображення господарських операцій; с) За порядком складання; d) За місцем складання; е) Всі відповіді правильні.

306. Зведені документи складаються:
с) На підставі первинних документів з метою нагромадження т а систематизації однорідної облікової інформації; <

307. Записи в первинних документах ведуться розбірливо:
с) Всі відповіді правильні.

308. За обсягом змісту облікові регістри поділяють на:
d) Всі відповіді правильні.

309. Відомості - це:
b Окремі аркуші визначеного графлення, в які заноситься інформація за певний обліковий період;

310. До первинних документів ставляться вимоги:
d) Всі відповіді правильні.

311. Залежно від обсягу перевірки інвентаризація буває:
b) Повною або частковою;

312 Під час проведення інвентаризації:
a) Перевіряються і документально підтверджуються наявність, стан та оцінка активів та зобов'язань підприємства

313. Суть меморіально-ордерної форми полягає в тому, що:
d) На підставі перевірених і згрупованих за певною ознакою первинних документів складають меморіальні ордери, в яких вказують кореспонденцію рахунків за здійсненою господарською операцією на її суму.

314. Надлишок будівельних матеріалів, виявлених під час інвентаризації відображають:
c)Дт205 Кт719

315. Дати визначення поняття: Документообіг (документооборот)

316. Документація - це:
b) Спосіб суцільного та безперервного спостереження за господарськими операціями, які відбуваються на підприємстві, та їх первинного відображення;

317. За призначенням бухгалтерські документи поділяють на:
а) Розпорядчі;
b) Виконавчі;
с) Бухгалтерського оформлення;
d) Комбіновані;
є) Всі відповіді правильні.

318. Первинні документи та облікові регістри зберігаються в бухгалтерії до складання:
b) Річної звітності;

319. Первинні документи складаються:
b) В момент здійснення господарської операції або безпосередньо після її завершення;

320. За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяються на:
а) Бухгалтерські книги;
b) Картки;
c) Окремі відомості (машинограми);
d) Всі відповіді правильні.

321. Книги--це:
а) Зброшуровані аркуші визначеного графлення, в які заноситься аналітична або систематизована й узагальнена інформація за період, більший від одного місяця;

322. Якщо помилки виявлені у звітному періоді їх виправлення здійснюється такими способами:
а) Коректурним;
b) Сторно;
с) Доповнюючи (додаткових) записів;
c). Всі відповіді правильні.

323. За ступенем охоплення об'єктів перевірки інвентаризація буває:
e) Суцільною або вибірковою; '

324. Що необхідно зробити, якщо при інвентаризації виявляється, що фактичний залишок майна більше від облікового:
b) Надлишки оприбуткувати за справедливими^цінами

325. Суть журнальної форми полягає в тому, що:
c) На підставі згрупованих даних первинних документів усі господарські операції реєструють у відповідних відомостях і журналах;

326.Списання нестач, виявлених під час інвентаризації, на винну особу відображають: b) Дт375Кт719;

327. Дати визначення поняття: Інвентаризація

328. Уніфікація - це:
с) Розроблення єдиних форм документів для оформлення-однотипних господарських операцій на підприємствах і в організаціях різних форм власності;

330. За порядком складання бухгалтерські документи поділяють на:
b) Первинні та зведені;

331. Одним із етапів бухгалтерської обробки документів є кодування - це:
b) Позначення всіх показників первинного документа системою кодів, яка діє на підприємстві

332. Первинні та зведені облікові документи повинні мати такі обов'язкові реквізити:
а) Назву документа;
b) Дату і місце складання;
с) Назву підприємства, від імені якого складений документ;
d) Зміст та обсяг господарської операції;
e) Посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;
f) Особистий підпис і Інші дані, що дають можливість ідентифікувати особу, що брала участь у здійсненні господарської операції;
g) Всі відповіді правильні.

333. За видами бухгалтерських записів облікові регістри поділяються на:
e) Хронологічні;
f) Систематичні;
g) Комбіновані
h) Всі відповіді правильні.

334. Картки-це:
c) Тверді аруші спеціального графлення та розміру, шо не скріплюються між собою;

335 Коректурний спосіб виправлення помилок використовується:
b) Для перлинних документів та облікових регістрів, підсумки яких ще не перенесені в Головну книгу;

336 За частотою проведення інвентаризації поділяють на:
а) Періодичні і разові;

337, Інвентаризація активів та зобов'язань підприємства здійснюється:
а) І гри зміні матеріально відповідальних осіб;
b) Перед складанням річної звітності;
с) При виявленні фактів нестач;
d) Всі відповіді правильні,

338, Суть спрощеної форми полягає в тому, що:
а) Використовується малими підприємствами за їх вибором у двох варіантах: проста форма та форма бухгалтерського обліку з використанням реєстрів обліку майна;

339,11 остачу запасних частин, виявлених під час інвентаризації відображають: а) Дт947Кт207

340, Дати визначення поняття: Довгострокові фінансові інвестиції

341, Одноразові документ - цс:
d) Документи, призначені для відображення однієї господарської операції,

342, За способом відображення господарських операцій бухгалтерські документи поділяють на:
b) Одноразові та нагромаджуванні;

343, Одним із етапів бухгалтерсько? обробки документів є групування - це
с) Об'єднання однорідних за змістом первинних документів у групи і записи в накопичувальній або групувальній відомостях для визначення загального підсумку за кожною групою;

344 Первинні документи, що зберігаються в обліковій системі підприємства, можуть бути вилучені ;
а) За рішенням відповідних органів, прийнятим у межах їх повноважень, передбачених
законами;

345. За побудовою облікові регістри поділяються на:
а) Односторонні;
b Двосторонні;
с) Багатогранні
d Шахові;
e Всі відповіді правильні.

346. У регістрах синтетичного обліку здійснюється:
а) Систематизація облікової інформації в межах окремих синтетичних рахунків;

347. До обов'язкових реквізитів первинних документів не відносять:
d) Нема правильної відповіді.

348. Суцільна інвентаризація передбачає:
а) Перевірку наявності абсолютно всіх матеріальних цінностей у всіх матеріально-відпов. осіб;

349. Що необхідно зробити, якщо при інвентаризації виявляється, що фактичний залишок менше від блікового:
а) Нестачу віднести на витрати періоду, в якому вона була виявлена

350 Підприємствами використовуються такі форми бухгалтерського обліку:
а) Меморіально-ордерна;
b Журнальна;
с) Спрощена;
d) Всі відповіді правильні

351. Списання витрати пов'язаних з нестачами , виявленими під час інвентаризації на фінансовий результат, відображають:
d) Дт 79 Кт 947.

352. Дати визначення поняття: Основні засоби

353. Документообіг - це
а) Письмове підтвердження факту здійснення господарської операції, що є юридичним доказом
її здійснення;
b) Спосіб суцільного та безперервного спостереження за господарськими операціями, які
відбуваються на підприємстві, та їх первинного відображення;
с) Розроблення єдиних форм документів для оформлення однотипних господарських операцій на підприємствах і в організаціях різних форм власності;
dі) Документи, призначені для відображення однієї господарської операції;
e) Процес руху документів в процесі їх оперативного використання і бухгалтерського опрацювання з моменту складання або одержання від інших підприємств і організацій до переведення на зберігання в архів після запису в облікові реєстри

354. За місцем складання бухгалтерські документи поділяють на:
с) Внутрішні та зовнішні; '

355. Одним із етапів бухгалтерської обробки документів є таксування - це:
а) Визначення грошової оцінки господарської операції;

356. Первинні документи повинні бути складені:
b) Під час здійснення господарської операції або безпосередньо після її завершення

357. Облікова інформація нагромаджується в регістрах із систематизацією залежно від:
а) Призначення та характеру запису;
b) Обсягу змісту;
с) Будови;
d) Всі відповіді правильні.
358 У регістрах аналітичного обліку здійснюється:
с) Нагромадження інформації в межах аналітичних рахунків, відкритих підприємством з урахуванням потреб деталізації об'єктів обліку

359. Обов'язковими реквізитами первинних документів є:
а. Назва підприємства;
b. Номер документа;
с. Зміст операції;
d. Всі відповіді правильні.

360. Несу цільна інвентаризація передбачає:
h) Перевірку окремих груп матеріальних цінностей у всіх МВО.

370. Під час проведення інвентаризації можливі такі результати:
а) Фактичний і обліковий залишки майна збігаються;
b) Фактичний залишок більший від облікового;
с) Фактичний залишок менший від облікового;
d) Всі відповіді правильні.

371. Суть автоматизації форм полягає в тому, що:
b) Базується на використанні ЕОМ при обробці облікової інформації, отриманої з первинних документів;

372. Списання доходів пов'язаних з надлишками, виявленими під час інвентаризації на фінансовий
результат, відображають:
c) Дт719Кт79
15

Приложенные файлы

  • doc 18158636
    Размер файла: 223 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий