perelik_pitan_Strategiya_p-va

Перелік питань на державний іспит
з дисципліни «Стратегія підприємства»

У чому переваги планового підходу до визначення стратегій? Які чинники треба враховувати при виборі системи стратегічного планування? 1
Характеристика та ознаки фаз еволюції систем планування 2
Чинники, які сприяли розвитку стратегічного планування за Дж.Стайнером у 60-80-х рр. 3
Поняття стратегічне планування, як явище та процес передбачення майбутнього 4
Охарактеризуйте ознаки та етапи стратегічного планування. 5
Основні відмінності документів стратегічного типу: планів, проектів і програм. 6
До якого типу планових документів можна віднести документи, що регулюють діяльність окремих функціональних підрозділів? Вкажіть місце бюджетів в системі стратегічного планування. 7
Чи є відмінність між поточними та організаційними планами? Як пов’язані організаційні плани з іншими організаційними документами, що регулюють діяльність підприємства? 8
Стратегічне управління та його структура. 9
Типи прогнозування. 10
Види прогнозів. 11
Методи прогнозування. 12
Охарактеризуйте ретроспективу терміну «стратегія». 13
Сутність поняття «стратегія підприємства». 14
Характеристика філософської та організаційно-управлінської концепцій стратегії. 15
Співвідношення понять стратегія, тактика, політика. 16
У чому полягає значення «лжестратегій», «блеф-стратегій»? 17
Чим є стратегія для сучасного керівника?
У чому полягає суть корпоративної стратегії підприємства?
Опишіть алгоритм формулювання корпоративної стратегії підприємства.
Охарактеризуйте зміст і спрямованість ділової стратегії підприємства.
Перелічіть основні завдання функціональної стратегії підприємства.
Перелічіть та охарактеризуйте функціональний набір стратегій підприємства.
Що слід розуміти під «операційною стратегією підприємства»?
Дайте аргументовану відповідь на запитання: «Що є первинним: кредо керівника чи його стратегічне бачення?»
Стратегічний набір та вимоги до нього.
Ієрархія стратегічного набору акціонерного товариства.
Поняття стратегічної прогалини.
Поняття «кредо» та «стратегічне бачення».
Опишіть основні завдання розробки стратегії.
Що варто розуміти під терміном «місія підприємства»? Чи є сенс поєднувати поняття «місія» і «генеральна мета»?
Яка значимість правильно сформульованої місії для успішної діяльності підприємства?
Чи можна керувати метою підприємства?
Організаційні рівні побудови стратегій.
Фактори розробки місії за Котлером.
Модель оцінки цілей за Вінокуровим.
Класифікація та вимоги до цілей.
Фази, способи та ієрархія цілей.
Форми прийняття рішень.
Що варто розуміти під «стратегічною пірамідою» підприємства? У чому полягає відмінність стратегічної піраміди вузькопрофільного і диверсифікованого підприємства?
Перерахуйте рішення, які приймаються на діловому й функціональному рівні управління стратегічною пірамідою підприємства?
Схема зовнішнього середовища фірми та її характеристика.
Поняття макрооточення та безпосереднє оточення.
Класифікація шкіл стратегій проведена Г. Мінцбергом.
З якою метою здійснюють аналіз та оцінку зовнішнього оточення підприємства.
Що таке стратегічний бізнес-центр (СБЦ)?
Що таке стратегічна зона господарювання (СЗГ)?
За якими ознаками слід здійснювати сегментацію зовнішнього оточення?
Від чого залежить кількість виділених СЗГ підприємства?
За якими груповими параметрами здійснюється оцінка привабливості СЗГ?
Поясніть поняття «стратегічна зона ресурсів».
Що означає стратегічне позиціонування підприємства.
З якою метою здійснюється оцінка зовнішнього середовища підприємства?
З яких конкурентних сил складається безпосереднє галузеве оточення підприємства за М.Портером?
Як інтерпретується зовнішнє оточення в стратегічному аналізі?
Хто виступає об’єктами зовнішнього аналізу?
Схема зовнішнього середовища фірми та її характеристика.
Поняття макрооточення та безпосереднє оточення.
Характеристика спрощеного підходу до оцінки зовнішнього середовища.
Комплексний показник привабливості сфери діяльності підприємства.
У чому полягає зміст аналізу та оцінки зовнішнього середовища фірми?
Які показники використовують для оцінки зовнішнього оточення фірми?
Опишіть методи, які використовують для оцінки зовнішнього середовища.
Опишіть внутрішнє середовище підприємства у стратегічному контексті.
Як здійснюють структурування та оцінку внутрішнього середовища підприємства в стратегічному аналізі?
Наведіть характеристику елементів структури внутрішнього середовища підприємства, виділених за процедурною та функціональною ознаками.
Опишіть стратегічний потенціал підприємства.
Опишіть які поняття є тотожними з поняттям «стратегічний аналіз і оцінка внутрішнього середовища підприємства».
Дайте характеристику структури та послідовності аналізу потенціалу (внутрішнього середовища) підприємства.
Опишіть підходи, які використовують для визначення і характеристики стратегічного потенціалу підприємства.
Опишіть об’єкти внутрішнього аналізу підприємства в стратегічному контексті.
Які завдання поставлено перед виконанням внутрішнього аналізу?
Охарактеризуйте основні аспекти (позиції) внутрішнього аналізу підприємства.
Що передбачає проведення внутрішньої діагностики підприємства?
Суть методу складання профілю середовища.
Характеристика поняття «стратегічний рівень», «виробничий потенціал».
Ресурсний підхід до оцінки виробничого потенціалу.
Цільовий підхід до оцінки виробничого потенціалу.
Структурний підхід до оцінки виробничого потенціалу.
Методика аналізу виробничого потенціалу.
Виділіть фактори внутрішнього середовища підприємства, які визначають його стратегічний потенціал.
Як оцінюється конкурентний статус підприємства?
З якою метою використовується метод SWOT-аналізу?
Які існують методи оцінки конкурентоспроможності підприємства?
Характеристика кількісної оцінки конкурентноздатності одно параметричних об’єктів.
Характеристика індексу задоволення потреб споживачів.
Опишіть методику оцінки конкурентоспроможності підприємства шляхом порівняння конкурентних позицій кількох підприємств на певному ринку.
Дайте характеристику методам оцінки конкурентноздатності продукції.
Охарактеризуйте чотири основні рівні конкурентоспроможності підприємства.
Дайте характеристику комплексному підходу до оцінювання конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу інтегральної оцінки.
Зобразіть алгоритм оцінювання конкурентоспроможності підприємства.
Як визначають конкурентоспроможності підприємства за допомогою методу попарних порівнянь з використанням шкали трансформації якісних оцінок переваги одного параметра перед іншим у кількісні оцінки.
Опишіть фактори від яких залежить вибір моделі формування (визначення) стратегічних альтернатив і конкретної стратегії розвитку підприємства.
Яка модель, на вашу думку, дає можливість порівняти витрати конкурентів, які діють на одному й тому ж ринку і виявити необхідність зміни стратегії?
Що представляють собою матричні (портфельні) методи?
Які матриці застосовують в межах портфельного аналізу фірми?
В яких випадках використовують матричні методи стратегічного аналізу?
За якими параметрами оцінюють вектори матриці BCG?
За якими показниками здійснюють оцінку бізнесу підприємства в матриці МакКінсі?
У чому полягають переваги застосування матриці МакКінсі?
За якими показниками здійснюють оцінку бізнесу в матриці DPM?
Яка матриця лежить в основі метода ADL?
Що таке збалансований корпоративний господарський портфель підприємства?
З якою метою використовують SWOT- матрицю?
Для чого використовують метод SPACE аналізу?
Які фактори, на вашу думку, безпосередньо визначають фінансову силу підприємства?
Які фактори безпосередньо визначають конкурентоспроможність та становище підприємства на ринку?
Назвіть можливі типи загальної стратегії поведінки, які можуть бути рекомендовані підприємству в межах матриці SPACE.
Від чого залежить вибір типу моделі формування (визначення) стратегічних альтернатив і конкретної стратегії розвитку підприємства?
Опишіть методи, які використовують для діагностики і стратегічного аналізу окремого бізнесу підприємства або вузькоспеціалізованого підприємства.
Опишіть методи, які використовують при діагностиці і стратегічному аналізі агрегованих та диверсифікованих фірм.
Дайте характеристику матричним (портфельним) методам діагностики середовища.
В яких випадках використовують матричні методи стратегічного аналізу?
Опишіть загальні елементи і послідовність загальних процедур портфельного аналізу підприємства.
Характеристика кривої досвіду.
Характеристика моделі життєвого циклу товару.
Характеристика моделі «продукт-ринок».
Дайте характеристику матриць BCG, МакКінсі, DPM, ADL.
Опишіть правильно збалансований корпоративний господарський портфель підприємства.
Комплексний діловий аналіз PIMS.
Дайте характеристику SWOT та SPACE – матриць формування стратегії розвитку підприємства.
Опишіть для якого типу підприємств рекомендовано застосування методу SPACE – матриць.
Опишіть для якого типу підприємств рекомендовано застосування методу SWOT – матриць.
Які фактори на вашу думку безпосередньо визначають фінансову силу підприємства?
Дайте характеристики показникам привабливості галузі та конкурентної сили підприємства.
Опишіть за якими показниками проводиться оцінка бізнесу в матриці МакКінсі.
Охарактеризуйте призначення загальних конкурентних стратегій сучасного підприємства.
У вигляді яких стратегій можуть бути представлені загальні конкурентні стратегії підприємства?
Поясніть суть матриці загальних конкурентних стратегій Майкла Портера.
Які ризики передбачає реалізація стратегії лідерства у витратах?
У чому полягає подібність і відмінність сфокусованих стратегій низьких витрат і диференціації продукції?
З виконанням яких функцій пов'язана діяльність підприємства, фірми, компанії? Коротко охарактеризуйте ці функції.
Охарактеризуйте фактори, які впливають на формування функціональних стратегій сучасного підприємства.
Як ви розумієте зміст поняття «функціональний потенціал підприємства»?
Коротко охарактеризуйте функціональні стратегії сучасного підприємства.
Опишіть суть маркетингової стратегії підприємства.
Які стратегії входять у маркетинговий «стратегічний набір» сучасного підприємства?
Яка процедура визначення маркетингового потенціалу підприємства, фірми або компанії?
Опишіть призначення і суть стратегії НДПКР.
Основні чинники, які впливають на розробку функціональної стратегії.
Маркетингова стратегія та основні етапи її формування.
Модель стратегій системи «ціна-якість» (за Ф.Котлером).
Загальна характеристика стратегії НДДКР.
Характеристика портфеля технологій (розробка фірми «Сіменc»).
Класифікація і характеристика інноваційних стратегій за К.Фріманом.
З урахуванням яких факторів має формуватися виробнича стратегія підприємства? Яка спрямованість виробничої стратегії?
Сформулюйте «візитну картку» фінансової стратегії підприємства.
Яка роль бюджетування у формуванні фінансової стратегії підприємства?
Опишіть значимість стратегії управління персоналом для підвищення ефективності функціонування підприємства.
Стратегія матеріально-технічного забезпечення: призначення, суть, спрямованість.
Опишіть основні типи і види логістичних стратегій.
Загальна характеристика функціональної стратегії.
Основні параметри (фактори), які враховують при визначенні виробничої стратегії.
Наведіть приклад взаємозв’язку ринкових і виробничих стратегій залежно від конкурентної позиції та можливостей розвитку потенціалу підприємства.
Основні принципи, на яких базується фінансова стратегія.
Які фактори впливають на вибір логістичної стратегії?
Дайте коротку характеристику існуючих алгоритмів прийняття рішень стосовно реалізації стратегії або тієї чи іншої її частини.
Характерні ознаки стратегії лідирування на основі зниження витрат(цін).
Характерні ознаки стратегії лідирування на основі диференціації.
Характерні ознаки стратегії лідирування на основі фокусування.
Які стратегічні альтернативи розвитку бізнесу Вам відомі? Дайте їх загальну оцінку (характеристику).
Які стратегії рекомендуються для слабкого бізнесу? Наведіть їх перелік, дайте характеристику і обґрунтуйте умови застосування.
Охарактеризуйте можливий спектр варіантів організаційних рішень при різних стратегіях.
Сутність концепції «організаційного розвитку» та її використання в стратегічному управлінні при побудові організаційного механізму реалізації стратегічних планів і програм.
Сутність процесу фінансово-економічного забезпечення та обгрунтування стратегічних планів і програм.
Поясніть природу суперечностей між змістом і вимогами ресурсних та продуктових стратегій і фінансових та назвіть методи їх усунення.
Охарактеризуйте різні системи мотивації, методи і послідовність формування «стратегічної поведінки».
У чому особливості стратегічної інформації? Назвіть джерела та методи отримання стратегічної інформації.
Визначте сутність та етапи стратегічного контролю. Які форми та методи застосовуються в системі стратегічного обліку та контролю?
У чому полягає відмінність між організаційним і стратегічним контролем?
Яке місце займає контролінг у системі стратегічного управління?
Які ви знаєте показники, що застосовуються в системі стратегічного обліку, контролю та аналізу?
Які існують еталонні стратегії розвитку підприємств в українських ринкових умовах?
Опишіть сучасний стан стратегічного управління в Україні.
Обґрунтуйте доцільність формування стратегії та запровадження стратегічного управління на підприємствах України.
Наведіть характеристику базових стратегій розвитку підприємств.
Опишіть види базових стратегій розвитку: концентрація зусиль на поточному бізнесі та розширення ринку та оновлення продукції.
Наведіть спільні риси та основні відмінності горизонтальної та вертикальної інтеграцій.
Наведіть спільні риси та основні відмінності концентричної та конгломератної диверсифікацій.
Опишіть перспективи розвитку стратегічного управління в Україні. ля
Рекомендована література

Березін О.В., Безпарточний М.Г. Стратегія підприємства: навчальний посібник/ О.В.Березін, М.Г.Безпарточний. – К.: Ліра-К, 2010. – 224 с.
Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Стратегічне управління підприємством. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 400 с.
Віханський О.С. Стратегічне управління: Примірник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – М.: Гардарики, 1998.
Віханський О.С., Наумов А.І. Менеджмент. – М.: ЮНІТІ, 2002. – 378 с.
Карлоф Б. Ділова стратегія: Пер. з англ../ Наук. ред.. та авт. Післямомова В.Припискова. – М.: Економіка, 1999.
Клівець П.Г. Стратегія підприємства: Навч.посіб. – К.: Академвидав, 2007. – 320 с.
Ковтун О.І. Стратегія підприємства: Навч. посібник. 2-ге вид., стереотип. – Львів: «Новий Світ – 2000», 2006, - 388 с.
Лафт Дж.К. Стратегічний менеджмент. – М., 2002. – 426 с.
Маркова В.Д., Кузнєцова С.О. Стратегічний менеджмент. – М.: ІНФРАМ, 2002. – 296 с.
Оберемчук В.Ф. Стратегія підприємства: Короткий курс лекцій. – К.: МАУП, 2000. – 128 с.
Олексіївна М.М. Планування діяльності фірми. – М.: Фінанси і статистика, 1998. – 378 с.
Портер М. Стратегія конкуренції: Пер. з англ. О.Олійника, С. Сільського. – К.: Основи, 1998.
Сумець О.М. Стратегія підприємства. Теорія, ситуації, приклади: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 320 с.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління. – К.: Вид-во КНЕУ,1999.
Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне планування – К.: Вид-во КНЕУ, 2002. – 312 с.
Фінансовий менеджмент/ За ред. Е.І.Шохіна. – М.: ІД.ФБК – Прес, 2002. – 429 с.


13PAGE 15
Заголовок 1 Заголовок 2 Заголовок 3 Заголовок 4 Заголовок 5 Заголовок 6 Заголовок 7 Заголовок 8 Заголовок 915

Приложенные файлы

  • doc 18157428
    Размер файла: 94 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий