OZ_emtikhan_s_1201_ra_1179


«Д‰лелдермен негізделген медицина» деген т_сінік нені білдіреді? ДМ KоCамдыK денсаулыK саKтау aйымдастырушыныS т‰жірибеде Kолдану жетістіктері?
ДМ даму тарихыныS кезеSдері Kандай? ДМ дамуындаCы д_ниеж_зілік т‰жірибе Kандай?
ДМ концепциясыныS м‰ні неде?
МедициналыK аKпараттыS деректер базасы.
ДМ Интернеттегі д‰ректер базасы.
ТМД ж‰не біздіS еліміздегі д‰лелді медицина орталыKтары.
ДМ т™рт Kадамы.
Д‰лелді медицинаныS 5 кезеSі.
ДМ Kазіргі заманCы фармакотерапиядаCы ролі.
К_м‰н келтіретін жариялау дегеніміз не?
КлиникалыK сaраKтыS Kалыптасуы?
Jолданбалы сaраK, негізгі сaраK, аныKтамасы, айырмашылыCы.
Д‰лелдер иерархиясы.
Д‰лелді баCалау шкаласы.
АKпараттарды Интернеттен ж‰не деректердіS электронды базасынан іздеу. ДМ ресурстары (Интернет, шыCарылCан версиясы, CD-ROM). АKиKатKа жаKындыCы.
Кокран электронды кітапханасы.
КлиникалыK эпидемиология, аныKтамасы, даму тарихы.
КлиникалыK эпидемиология KаCидалары.
КлиникалыK сынама: аныKтамасы жіктелуі.МедициналыK клиникалыK сынама дизайны, аныKтамасы.
КлиникалыK сынама т_рлері, ‰рKайсысына жеке сипаттама.
Jорытынды т_рлері, ‰рKайсысына сипаттама.
ЕмніS тиімділік критериі.
КС ™ткізуге Kойылатын талаптар Kандай?
Топ репрезентативтілігі дегеніміз не? Jандай репрезентативтіліктіS т_рлері бар, осипаттамасы ж‰не Kолданылуы?
«СоKырлыK» ‰дісі дегеніміз не?
Плацебо дегеніміз не? Jандай маKсатта Kолданылады?
Рандомизация деген не? Рандомизирленген баKылау сынамасы (РБС) т_сінігі.
Рандомизирленген баKылау сынамасы, Kaрылысы.
РБЗ Kaрылымын к™рсетіSіз.
«Ж_йелік шолу», сапалы ж_йелі шолу т_сінігі.
Ж_йелік ж‰не ‰дебиеттік шолулар арасындаCы айырмашылыK.
Мета-анализді ж_ргізу алгоритмі.
«Мета-анализ» сипаттамасы, маKсаты, Kолданылуы.
Когортты зерттеу деген не?
Когортты зерттеу, аныKтамасы, артыKшылыCы мен кемшілігі.
ЖаCдайды зерттеу немесе зерттеуді суреттеу дегеніміз не?
ЖаCдай бакылау зерттеуі дегеніміз не?
«ЖаCдай- баKылау» зерттеуі, т_сінігі, негізгі KаCидалары.
«ЖаCдайды сипаттау» зерттеуі, KаCидалары, ™ткізу ‰дістері.
К™лденеSнен зерттеу ‰дісі, негізгі KаCидалары ж‰не ‰дістемесі.
КлиникалыK сынаманыS дизайны т_рлері (параллелді, Kиылысатын, факторлыK ж‰не кезекті).
АудиттіS аныKтамасы, маKсаты, клиникалыK аудит тапсырмалары.
АудиттіS маKсаты мен міндеттерін атаSыз.
Аудит т_рлері (ішкі, сырткы).
Аудит кезіндегі жалCан м‰ліметтерді аныKтау ‰дістері.
Зерттеу орталыCыныS аудиті.
Аудитке зерттеу орталыCын таSдау критериі.
Белгілі бір себепке байланысты аудит (For Cause Audit).
МаSыздылыK д‰режесіне байланысты аудиттегі «олжаныS» (findinings) жіктелуі.
«КлиникалыK практикалыK басшылыK» т_сінігіне аныKтама беріSіз.
КлиникалыK практикалыK басшылыKтардыS артыKшылыCы мен кемшіліктерін атаSыз.
`лттыK клиникалыK жетекшілік.
КлиникалыK жетекшілік т_рлері, Kалыптастыру кезеSдері.
Agree сaраунамасы, Kолдану маKсаты.
Agree сaраунамасыныS Kaрылымы, Kолданылуы.
`сынылымдардыS д‰лелділік деSгейін аныKтайтын факторлар.
Д‰лелділік деSгейі менградациясын аныKтау кезеSдері.
Д‰лелділік деSгейі I а дегеніміз не?
Д‰лелділік деSгейі I b дегеніміз не?
Д‰лелділік деSгейі II а дегеніміз не?
Д‰лелділік деSгейі II b дегеніміз не?
`сынылым градациясы А.
КлиникалыK жетекшілік жасау ж‰не медициналыK т‰жірибеге енгізу.
Jауіп т_сінігі, Kауіпті баCалау.
Салыстырмалы KатерліктіS т_сінігі, Kолданылуы.
М_мкіншілік Kатынастарын аныKтау ‰дісі.
ШыSдыKKа жанасу Kарым Kатынас, есептеу ‰дістері.
СезімталдыK, диагностикалыK тесттіS спецификалылыCы, тест алды м_мкіншілік т_сініктері.
Негізгі статистикалыK критерилер (Стьюдент тесті, Вилкоксон тесті, корреляция, регрессия, себептілік, м_мкіндік, скеімділік интервалы).
Потенциалды зиян индексі, т_сінігі, есептеу ‰дісі.
БолжамдіK KaндылыCы, есептеу ‰дістері.
2х2 кестесініS – латындыK шарша т_сінігі.
Преваленс, инциденс, к™рсеткіштер есебі т_сінігі.
Ж_йелі Kате туралы т_сінік.
«Кездей соK Kате» т_сінігіне аныKтама беріSіз. Кездей соK KателердіS пайда болу себептері.
15

Приложенные файлы

  • doc 18156536
    Размер файла: 44 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий