Zaświadczenie o odbyciu zawodowej praktyki studenckiej


Чтобы посмотреть этот PDF файл с форматированием и разметкой, скачайте его и откройте на своем компьютере.





Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji









www.sgtir.edu.pl


02
-
787
Warszawa
,
ul.
Stokł
osy
3











tel.

22 45 72
370

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji

Załącznik nr 6

do
Regulaminu zawodowych praktyk studenckich

Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie


………………….., dnia ………………. r.



Zaświadczenie

o odbyciu
studenckich praktyk zawodowych




Niniejszym zaświadcza się, że Pan/Pani

………………………….………………………
……,
student/
-
ka kierunku …………………………………………………… na poziomie studiów
……………………………………………... stopnia prowadzonego w formie studiów
stacjonarnych/niestacjonarnych*
na Wydziale ………………….………………………………………

Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji

z siedzibą w Warszawie (nr albumu ………….……….)


w okresie od ................................... r. do ..................................... r.
w Zakładzie Pracy:
………………………………………………………………………... odbył/
-
a studenckie praktyki
zawodowe
w wymiarze ....
......................... godzin.

Samodzielnie przeprowadził/
-
a:

………………………………………………………………………………………………..…………
……………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………….………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………
…………………………………………………..……
…………………………………………………
……………………………………………….……………………………………………………………
…………………………..………………………………………………………………………………
………………..…………………………………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………

Ponadto brał/
-
a udział w następujących działaniach:

…………………………………………………………………………
……………………..…………
……………………………………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………….………………………………
…………………………………………………………..………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………….………………………………………...…………………
…………………………..………………………………………………
………….……………………
………………..…………………………………………………………………...

Proponowana ocena końcowa
:
…………………………………………………………………...






Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji









www.sgtir.edu.pl


02
-
787
Warszawa
,
ul.
Stokł
osy
3











tel.

22 45 72
370

Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji


Cechy, które zakładowy opiekun praktyk uważa za:

1.

mocne strony studenta/
-
tki:

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………

2.

uważa za słabe strony studenta/
-
tki:

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………..…………………………………………………
……………………………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………..………………………………………………






……………………………………

data i podpis zakładowego

opiekuna praktyk


…………………………………………

data i podpis studenta




………….........................................

pieczęć i podpis osoby reprezentującej Zakład Pracy









*niepotrzebne skreślić





Приложенные файлы

  • pdf 18137649
    Размер файла: 203 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий