Khimia_test_ot_prepoda


1. Гомогендік жүйеге тән тұжырымдама - өзара бөліну бетімен шектелмеген, фаза саны
2. Термодинамикалық гетерогендік жүйеде фаза (Ф) саны - Ф>2
3. Экстенсифті параметрлер - масса, көлем, зат мөлшері
4. Термодинамиканың бірінші бастамасының математикалық өрнегі - Q=U+A
5. Химиялық реакцияның жылу эффектісі рекацияға қатысатын бастапқы және нәтижесінде түзілетін заттардың тәуелді ал жүру жолына тәуелсіз. Бұл тұжырымдама - гесс заңы
6. Берәлген формула бойынша 1/протон саны эквиваленттік факторды есептеп табуға болады - қышқылдардың
7. Эквиваленттік фактор Fэ=1/3 болатын қосылыстар - Na3PO4
8. Анионды комплексті қосылыстар - Na2 [Cd(CN)4]
9. Al (OH) 3+3HCl - берілген реакциядағы Al (OH) 3 эквивалентінің молярлық массасы (г/моль) тең болады - 26
10. Сұйытылған бейэлектролит ерітіндісінің бетіндегі қаныққан бу қысымының салыстырмалы төмендеуі - рауль заңы боынша есептеледі
11. Рауль заңынан туындайтын салдарға сәйкес ерітіндінің қайнау температурасының еріткіштің қайнау температурасына қарағанда салыстырмалы жоғарылауы - еріген заттың моляльдік концентрациясына тура пропорционал
12. Жасушаны гипертонды ерітіндіге батырғанда жасушаныңжиырылу құбылысы - плазмолиз
13. Қан плазмасына гипертоны ерітінділер - NaCl-нің 10%-дық ерітіндісі
14. Электролиттік диссоцациялану дәрежесі - иондарға ыдыраған молекулалар санының ерітуге арналған электролит молекулаларының жалпы санына қатынасы
15. Сутектік көрсеткіштің (рН) сандық мәнін есептейтін формула: -lgCн+
16. Әлсіз электролиттерді таңдаңыз - H2CO3, CH3COOH
17. Қышқыл биологиялық сұйықтықтарды таңдаңыз - асқазан сөлі
18. Негіздік (сілтілік) буферлі ерітінді тұрады - әлсіз негіз бен оның күшті қышқылмен әрекеттескендегі түзілген тұзынан
19. Фосфатты буферлі ерітіндінің құрамына кіретін қосылыс - Na2HPO4, NaH2HPO4
20. Аммиакты буферлі ерітіндінің құрамына кіретін қосылыс - NH4Cl, NH4OH
21. Адам ағзасында қышқылдық буферлік жүйелер - фосфатты, ақуызды, аммиакты
22. Ағзада реакция ортасының қышқылдық бағытқа қарай ығысуы - ацидоз
23. Өкпеде СОә мөлшерінің кобеюіне әкеліп соғатын, өкпенің тыныс алу функцияларының бұзылуынан туындайтын өкпе қабынуы-сияқты аурулар кезінде - респираторлық алкалоз байқалады
24. Алкалоз кезінде - ағзада реакция ортасы сілтілік бағытқа қарай ығысады
25. Егер химиялық байланыс түзілу кезінде электрондар әрекеттесуші атомдардың біреуінен екіншісіне тек жарым жартылай ғана ығысатын болса, түзілетін байланыс қалай аталады? - коваленттік полярлы
26. Сутектік байланыс құрамында сутек атомынан байланысқан кейбір элементтер бар қосылыстардың арасында ғана түзіледі. Сол элементтерді таңдаңыз - фтор, оттек
27. Донорлық-акцепторлық байланыс түзілу кезінде электрон доноры бола алатын бөлшектерді таңдаңыз - NH3
28. Құрамында донорлық-акцепторлық механизм бойынша түзілген байланыс бар қосылысты таңдаңыз - NH4Cl
29. Берілген лиганданың комплекстүзушімен түзетін байланыстарының саны - координациялық сан
30. Комплекстүзушілер - тек қана d - элементтер, электрон жұптарының донорлары
31. Комплекстүзуші мен лигандалар арасындағы байланыстың түрі - коваленттік, донорлық-акцепторлық механизм бойынша түзілген
32. Ең бейімді комплекстүзуші - Co
33. Гемоглобинде комплекстүзушінің рөлін атқаратын ионды таңданыз - Fe2+
34. K2 [Cu (CN)4] қосылысындағы комплектік ионның заряды - -2
35. Антидоттар - ауыр металадарың тұздарымен улағанда дәрілік зат есебінде қолданылады
36. Атомда барлық квант сандарының мәндері бәрдей екі электронның болуы мүмкін емес. Екі электрон ең болмаса бір квант санымен ерекшеленуі тиіс. Бұл анықтама - паули принципi
37. Иісті (угар) газындағы көміртектің тотығу дәрежесімен валенттілігі - -2,II
38. Микроэлементтерді таңдаңыз - Со
39. Са2+ иондардың биологиялық рөлі - қанның қалыпты ұюын қамтамасыз етеді, аллергияға қарсы әсер көрсету
40. Йод - микроэлемент болып табылады, көбінесе қалқанша безінде кездеседі, мөлшері жеткіліксіз болса, эндемиялық зоп ауруы туындайды
41. Әлсіретуші құралдар ретінде пайдаланылады - MgSO4*7H2O
42. Изобаралық-изотермиялық жағдайда бірлік бет ауданына келетін бос энергиясы аталады - гипстің меншікті беттік энергиясы
43. Беттік керілу шамасының өлшем бірлігін таңдаңыз - Дж/м2
44. Дюкло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутектер тізбегін бір -СН2- тобына ұзартқанда беттік активтілік - 3-3,5 есе артады
45. Катионидтерді регенерациялайды - күшті қышқылдар ерітінділерімен өндеу арқылы
46. Медицина және фармацияда иониттерді қолдану мақсаты - суды, антибиотиктерді, ақуыздарды, дәрумендерді тазарту үшін, қанның ұюын алдын алу үшін, уланғанда токсиндерді байланыстыру ушін
47. Вант-Гоффа заңының математикалық теңдеуі - CRT
48. Стандартпен салыстырғанда концентрациясы жоғары және осыған сәйкес осмос қысымы да жоғары ерітінді - гипертонды
49. Бірдей жағдайда осмос қасымдары тең ерітінділер - изотонды
50. Стандартпен салыстырғанда концентрация төмен және осыған сәйкес осмос қысымы да төмен ерітінді - гипотонды
51. Клеткадан судың шығып көлемін кішірейтіп жиырылу процесі - лизис
52. Осмос қысымының артып клетканың көрілу құбылысы - тургор
53. Қанның осмос қысымына тең 0,9% натрий хлориді ерітіндісі - изотонды
54. Түзету коэффициентін енгізу арқылы Рауль және Вант-Гофф заңдарын электролит ерітінділеріне пайдаландағы коэффициент аталады - изотонды
55. Жартылай өткізгіш мембрана арқылы еріткіштің ерітіндіге біржақты диффузиясы - осмос
56. Хирургияда іріңдеген жараны тазалау үшін натрий хлориді ерітіндісіне батырылған таңғышты қолданады. Осы мақсатқа төмендегі ертінділердің қайсын пайдалануға болады - 10%
57. Биогенді S-макроэлементтер - K, Na, Ca
58. Биогенді d-макроэлементтер - Mn, Mo, Co
59. Биогенді p-макроэлементтер - C, H, O
60. Барлық органикалық қосылыстарың құрамында болатын элемент - С
61. Клетка сыртындағы натрий ионының жалпы электрондар саны - 10
62. Клетка ішіндегі калий ионының жалпы электрондар саны - 18
63. Клетка ішіндегі калий ионын ашатын қосылыс - натрий гексанитрокобальтаты (III)
64. Сүйектің құрамына кіретін р-макроэлементтер - Р, О, F
65. Электрондық формуласы 1S^22S^22p^4 болатын биогенді р-макроэлементі - О
66. Анемияны емдеуге қолданылатын қосылыстың құрамындағы биогенді d-элемент - Fe
67. Сульфат-ионын ашатын қосылыс - барий хлориді
68. Гемоглобиндегі комплекс түзуші темір (II)-ионын анықтайтын қосылыс - калий гексацианоферраты (III)
69. Реакция жылдамдығының температураға тәуелділігін көрсететін Вант-Гофф заңының анықтамасы - температурны әрбір 10^0 C жоғарылағанда реакция жылдамдығы 2-4 есе артады
70. Негіздік буфер ерітіндісіне жатады - аммоний буфері
71. Қанның рН-ы тең - 7.4
72. pH>7 болғанда, ерітіндінің реакция ортасы - сілтілік
73. pH<7 болғанда, ерітіндінің реакция ортасы - қышқылдық
74. рН=7-ге тең болғандағы ерітіндінің реакция ортасы - нейтрал
75. Адам организміндегі қышқылдығы өте жоғары физиологиялық ерітінді - қарын сөлі рН=1.5
76. Сутектік көрсеткіштің рН математикалық тендеуі - -LgC(H^+)
77. Эквиваленттік факторлары бірдей қосылыстар қатары - CaSO’4, H’2SO’4, FeCl’2
78. Асқазан сөлінің қышқылдығын анықтауға қолданатын титрлеу әдістері - 1,3,4
79. Организмдегі сұйықтардың реакция ортасының (рН) қышқылдық жаққа артуы - ацидоз
80. Организмдегі сұйықтардың реакция ортасының (рН) негіздік жаққа артуы - алколиз
81. Қанының сутектік көрсеткіші pH=7, 36-7, 44 болғанда, реакция ортасы - элсіз сілтілік
82. Физиологиялық ерітіндіге қарағанда осмостық қысымы төмен ерітіндіде эритроциттің ісініп, содан соң жарылу құбылысы - гемолиз
83. Қысымы қанның осмос қысымынан жоғары ерітінділер - гипертонды
84. Қанға изотонды ерітінді - 0,9% NaCl
85. Энергияның бір түрден екінші түрге өзара айналу заңын зерттейтін ғылым - термодинамика
86. Тағамды қорыту кезінде белоктардан, майлардан, көмірсулардан кіші молекулық заттар (CO’2,H’20,NH’3) түзілгенде, жүйенің - энтропиячы артады
87. Энтальпияның өлшем бірлігі - КДж/моль
88. Комплекстүзуші ион мен лигандалар бірігіп құрайды - ішкі сфераны
89. [Co(NH’3)’5Br]SO’4 комплексті қосылыстағы комплекс түзуші ионның тотығу дәрежесі - +3
90. Комплексті қосылыстардағы электрон доноры - лиганда
91. Комплексті қосылыстардағы электрон акцепторы - комплекс түзуші ион
92. Ішкі комплексті қосылыс-гемоглобиндегі комплекс түзуші ион - Fe^2+
93. Витамин В’1’2 құрамына кіретін комплекс түзуші ион - Co^2+
94. Анемия ауруын емдеуге қолданатын қосылыс - FeSO’4*7H’2O
95. Қан плазмасының осмостық қасымының қажетті деңгейде болуы қай қосылыстың мөлшеріне байланысты - NaCl
96. Оттекпен (20%) қоспасы наркоз ретінде пайдаланылатын шаттандырғыш газ - N’20
97. Клектканың өткізгіштігінің өзгеруі, қан ұюының төмендеуі, рахит ауруының пайда болуы қай ионның мөлшеріне тәуелді - калций
98. Коллоидты бөлшектердіңябір-біріменябірігіп, іріяагрегаттарға айналуы - коагуляция
99. Қанды организмнің алмасу өнімдерінен тазарту әдісі - вивидиализ
100. Қан қандай дисперсті жүйеге жатады - коллоидты
101. Коллоидты дисперсті жүйелердің дисперсті фазасының бөлшектері - барлық жауаптар дұрыс
102. Ядроға электростатикалық күштің әсерінен тартылады - қарсы иондар
103. Тері ауруларын емдеуге қолданылатын күкірт золін (2H’2S+O’2яя2S+2H’2O) алатын реакция - тотығу
104. Қандағы нашар еритін кальций фосфаты қорғалған - белоктармен
105. Коагуляциялаушы ионның валенттілігі өскен сайын коагуляция табалдырығы кемиді - Шульце-Гарди ережесi
106. Дөрекі жүйелерді коллоидтық бөлшектердің мөлшеріне дейін ұсақтау әдісі - дисперстеу
107. Қан, лимфа, жасуша протоплазмасы құрамындағы белоктар - глобулярлы
108. Поликонденсация әдісімен алынатын полимердің мономерінің құрамында болады - функционалды топтар
109. Химиялық реакциялардың жылдамдығы тәуелді - барлық жауаптар дұрыс
110. Изохоралық процесте - V-const
111. Изобарлық процесте - р- const
112. Изотермиялық процесте - Т- const
113. Тірі ағза жасушаларында жүретін барлық биохимиялық процестер -изобара- изотермиялық
114. Термодинамикалық жүйедегі изобара- изотермиялық процесте өзгермейді - қысым мен температура
115. Қан сарысуындағы және асқазан сөліндегі негізгі анион - Cl^-
116. Тірі ағзаның негізін құрайтын органогендікяР-макроэлементтер - С, О, Н
117. Тірі ағзаның негізін құрайтын органогендікяР- макроэлементтер - Н Р N
118. Коагуляцияны тудыратын жағдайлар - барлық жауаптар дұрыс
119. Коллоидты ерітінділерге тән қасиеттер - барлық жауаптар дұрыс
120. Суспензияға жатады - барлық жауаптар дұрыс
121. Эмпульсияға жатады - барлық жауаптар дұрыс
122. Тағамдық заттардың құрамында болатын Fe(III) ионын анықтайтын қосылыс - K’4[Fe(CN)’6]
123. Қышқылдық буфер ерітінділеріне жатады
1) H’2 CO’3, NaHCO’3
2) NaH’2 PO’4, Na’2 HPO’4
3) NH’4 OH, NH’4 Cl
4) PtCOOH, PtCOONa - 1,2,4,5
124. Әлсіз негіздер ерітінділеріндегі гидроксид иондарының концентрациясын есептейтін формула - С‘эя (негіз)*а
125. Эквивалентінің молярлық концентрациясы молярлық концентрацияға тең тұз - NaCl
126. Эквивалентінің молярлық концентрациясы молярлық концентрациядан кіші тұз - Na’2SO’4
127. Физиологиялық 0,85-09% NaCl ерітіндісі жатады - ионды дисперсті жүйеге
128. Коллоидты дисперсті жүйеге жататын биологиялық сұйықтықтар - барлық жауаптар дұрыс
129. Коллоидты дисперсті жүйенің дисперсті фазасының мөлшері - 1де, 2де
130. Молекулалық және иондық дисперсті жүйенің дисперсті фазасының мөлшері - 1де, 2де
131. Беттік активті емес заттар - барлық жауаптар дұрыс
132. Термодинамикалық изохоралық процестің эффектісі анықталады - Q=U
133. Термодинамикалық изобаралық процестің жылу эффектісі анықталады - Q=Н
134. Термодинамикалық теңдеулерде көрстеіледі - 1де, 2де
135. Энтропия - S - барлық жауаптар дұрыс
136. Энтальпия - Н - барлық жауаптар дұрыс
137. Гиббс энергиясы - G - барлық жауаптар дұрыс
138. Адам және есімдік жатады - 1де, 2де
139. Сутектік көрсеткіш рН тәуеледі - 1де, 2де
140. рН=8 болғанда - 1де емес, 2де емес
141. рН=2 болғанда - 1де емес, 2де емес
142. Гендерсон-Гассельбах теңдеуімен есептейді - қышқылдық және сілтілік буферлердің сутектік көрсеткіштерін
143. Алкалоз - қанның қышқылдық-сілтілік тепе-теңдігінің ығысуы - 1де, 2де
144. Бренстед-Лоури теориясы бойынша қышқыл деген не? - Протонның доноры
145. Бренстед-Лоури теориясы бойынша азот атомының бөлінбеген электрон жұбына протонды қосып алатын қосылыстар қалай аталады? - Аммоний негіздері
146. Екі немесе одан да көп фазалардан тұратын, бөліну беті бар термодинамикалық жүйе - гетерогенді
147. Гетерогенді жүйе үшін - фазалар саны>1
148. Ішкі энергияға кірмейді - атом, молекула, иондардың тербелмелі және айналмалы қозғалыстарының энергиясы
149. Изобаралық-изотермиялық жағдайда жүйенің энергия қорын сипаттайтын күй функциясы - температура, қысым
150. Изобаралық-изотермиялық жағдайда химиялық реакция нәтижесінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері - реакцияның жылу эффектісі
151. Берілген анықтама “Химиялық реакцияның жылу эффектісі аралық сатыларға тәуелсіз, тек қана бастапқы және сонғы күйіне және жүйенің жағдайына тәуелі” - Гесс заңы
152. Гесс заңының математикалық өрнегі - ~DHr = H1+H2+H3+H4+H5
153. Энтропия шамасы көп болатын термодинамикалық жүйе - газдар қопасы
154. Жүйенің стационарлы күйін сипаттайтын жағдай - жүйе мен қоршаған орта арасында зат және энергиямен алмаспауы
155. Термодинамикалық жүйеде ретсіздік дәрежесін сипаттайтын термодинамикалық функция - S
156. Қарапайым жай заттардан /T=298 K және Р=101325 Па/1моль түзілу реакциясының жылу эффектісі аталады - стандартты түзілу жылуы
157. Моль - шамасының өлшем бірлігі - молялық масса
158. Эквиваленттік факторы f экв=1 болатын зат - NaNO3, NaCl
159. Эквиваленттік зат мөлшерін табуға болатын қатынас - заттың эквиваленттік молярлық массасының оның массасына
160. Қан плазмасымен салыстырғанда гипотонды болатын ерітінді - 101 M NaCl, 10%NaCl
161. Қан плазмасымен изотонды болатын ерітінді - 0,9% NaCl
162. Осмостық қысымның салдарынан жасушалардың және мүшелердің белгілі бір формасының сақталуын қамтамасыз ететін серлімділік аталады - тургор
163. Гипотонды ерітіндіде эритроциттердің қабатының ісініп, жарылуы аталады - гемолиз
164. Гипотонды ерітіндіде клеткалардың жиырылуы аталады - плазмолиз
165. Беттік керілу изотермиясы беттік керілудің (~S) тәуелділігін көрсетеді - еріген заттың концентрациясына
166. Еріткіштің беттік керілуін арттыратын (немесе өзгерпейтін) қосылыстар - бейорганикалық қышқылдар, бейорганикалық негіздер
167. Беттік активті зат (БАЗ) - С3Н7ОН, НСООН, С4Н9СООН
168. Беттік активті емес зат (БАЕЗ) - С12Н22О11
169. Беттік активтілік шамасы максималды болатын зат - С4Н9СООН
170. Беттік активтілік шамасы минималды болатын зат - С2Н5СООН
171. Беттік активті затқа сәйкес келеді - ~sБАЗ< ~sеріткіш
172. Дикло-Траубе ережесіне сәйкес көмірсутек тізбегі бір - СН2-топқа ұзарған сайын активтілік - 3-3, 5 есе артады
173. Бір зат екінші затқа сіңу процесі аталады - сорбция
174. Бір зат екінші заттың бүкіл көлеміне сіңу процесіне аталады - абсорбция
175. Хемосорбция құбылысы сипатталады - адсорбтив пен адсорбент арасында химиялық байланыс түзілумен
176. Лэнгмюр қағидасына сәйкес көлмейтін тұжырым - адсорбцияланған молекулалар езара әрекеттеседі
177. Адсорбция изотермиясы адсорбцияның /Г/ тәуелділігін көрсетеді - еріген заттың концентрациясына
178. Адсорбция кезінде полимолекулярлық адсорбтив қабаты түзілуі мүмкін. Бұл теорияны ұсынған - Лэнгмюр
179. Гидрофилді адсорбент - силикагель
180. Гидрофобты адсорбент - активтелген көмір
181. Панет-Фаянс ережесі бойынша ерітіндіден AgCl кристалдары бетіне адсорбцияланатын иондар - Ag+
182. Қатты адсорбент бетіне соның құрамына кіретін иондар ғана адсорбцияланатын, кристалдық торды жетілдіру мүмкін - бұл ереже - Панет-Фаянс ережесi
183. Адсорбциялану қабілеті жоғары ион - Al#v3+/@
184. Катиониттер - ерітіндідегі катиондармен алмасады
185. Амфотерлі иониттер - ерітіндідегі катиондармен алмасады
186. Механизмі бойынша хроматография түрлері - адсорбциялық
187. Қағаздық хроматография әдісімен темір (III) иоын анықтағанда айқындаушы ретінде қолданылатын ерітінді - K4[Fe(CN)6]
188. Бағаналық әдісімен темір (III) және мыс (II) иондарын бөлгенде, айқындаушы ретінде қолданылатын ерітінді - K4[Fe(CN)6]
189. Көмірсутек қалдығы CH’2=CH-аталады - винил
190. Аниониттер - ерітіндідегі аниондармен алмасады
191. Өнеркәсіпте оттекті қай заттан алады - Ауадан
192. Азоттың ең жоғарғы валенттілігі көрсетілген оксид - N’20’5
193. Оттек жай зат түрінде кездеседі - атмосферада
194. Тұз қышқылының формуласы - HCl
195. Бейметалдық қасиеті өте анық байқалатыны - N
196. Мына металдардың қайсысы сумен әрекеттеспейді - Ni
197. Қай затпен хлор әрекеттеспейді? - CuO
198. Қай метал сілтілекке жатады - Na
199. Бром Br2 молекуласындағы химиялық байланыс түрі - ковалентті полюссіз
200. Темір атомының ядросындағы протондар саны - 26
201. Қосылыстар арасынан қышқылды қөрсетіңіз - HNO’3
202. Cу әрекеттеседі - активті металдармен
203. Алюминийдің валенттігі нешеге тең? - 3
204. Теріс иондарды қалай атайды? - Аниондар
205. Термодинамиканың қанша бастамасы бар? - 2
206. Комплексті қосылыстар қандай болады - катиондық, аниондық, нейтрал
207. Гидрокарбонатты буферлік ерітіндісі құрамына кіретін қосылыс - Na’2CO’3, NaHCO’3
208. Фосфатты буферлік ерітіндісі құрамына кіретін қосылыс - Na’2HPO’4, NaH’2PO’4
209. Аммиақты буферлі ерітіндісі құрамына кіретін қосылыс - NH’4Cl, NH’4OH
210. 25^0 C-де бейтарап орта және таза су үшін - pH<7
211. 25^0 C-де сілтілік ерітінділер үшін - pH>7
212. Сұйытылған сулы ерітінділер үшін рН және рОН қосындысы - 14
213. Гидроксильдік көрсеткіш - рОН есептеледі - -lgC#v/[email protected]^-
214. Бейтарап ерітінді - pH=7
215. Комплесті қосылыстарға тән изомерлер - сольватты, иондық, координациялық, геометриялық
216. Тамаша еріткіш, ол белсенді түрде ағзаның барлық тіршілік және физиологиялық процестеріне қатысады - су
217. Еріген заттың жаңа мөлшерін әлі де еріте алатын ерітінді - қанықпаған ерітінді
218. Еріген зат әрі ерәмейтін ерітінді - қанықпаған ерітінді
219. Ерітіндіде еріген заттың мөлшері қаныққан ерітіндідегіден артық болады - аса қаныққан ерітінді
220. Изотонды ерітінділер - осмостық қысымдары бірдей ерітінділер
221. Гипертонды ерітінділер - қан плазмасымен салыстырғанда қысымы жоғары ерітінділер
222. Гипертонды ерітінділер - қан плазмасымен салыстырғанда қысымы төмен ерітінділер
223. Физиологиялық ерітінділер - 0,9%-дық натрий хлориді ерітіндісі (0,15 моль/л) қан плазмасымен изотонды
224. Массалық үлес өрнектеледі - %
225. Эквиваленттің молярлық концентрациясы - еріген заттың эквиваленттің зат мөлшерін ерітіндінің көлеміне бөлгенге тең, еріген зат массасының ерітінді массасына қатынасы, еріген зат мөлшерінің ерітіндінің көлеміне қатынасы
226. Молярлық концентрация - еріген зат мөлшерінің ерітіндінің көлеміне қатынасы
227. Иіс газының тотығу дәрежесі мен валенттілігін қөрсетіңіз (СО) - +2, II
228. Cудың адам ағзасындағы мөлшері - үлкен адамдарда 60%-ға жуық
229. Адам үшін улы қосылыс - қорғасын
230. Организмнің клеткасын құруға қажетті элементтер - биогенді элементтер
231. Молярлық концентрациясын өлшем бірлігі - моль/л
232. рН орта дегеніміз не - сутегі иондарының концентрациясының теріс иондық логарифмі
233. Азот молекуласындағы химиялық байланыстың түрі - ковадентті полюссіз
234. Көрсетілген буферлік жүйелердің қайсысы қанда кездеседі - фосфорлық
235. Ракцияның жылу эффектісі - бұл жылудың мөлшері - реакция нәтижесінде бөлінетін
236. Ағзадағы d-элементтердің негізі биологиялық функциясы - биохимиялық процетердің реттегіштері
237. Атом барлық Квант сандарының мәнері бірдей екі электронның болуы мүмкін емес. Екі электрон ең болмаса, бір квант санымен ерекшеленуі тиіс. Бұл анықтама - Паули принципі
238. Элементтер изотоптарында бірдей болады - протондар саны
239. Дәрілік препараттың жарамдылық мерзімін “жеделдетілген түрде” анықтау әдісі негізделген - Вант-Гофф ережесіне
240. Адам ағзасындағы сілтілік буферлік жүйе - аммиакты
241. Қанға қызыл түс беретін - гемоглобиндегі II валентті темір атомы бар гендер
242. Диссоциациялану кезінде анион күйінде тек қана гидроксид иондарын түзетін заттар - сілтілер
243. Марганец элементі - d-элементке жатады
244. Бөлме температурасында су әрекеттеседі - күкіртпен
245. КВr химиялық байланыстың түрі - иондық
246. NaBr химиялық байланыстың түрі - иондық
247. Ингибитордың қатысуы - химиялық реакцияның жылдамдығын азайтады
248. Іш айдайтын ерітінді түрінде қолданнылады - натрий сульфаты
249. Макроэлементтер - бұл ағзадағы мөлшері 10#v-2/@%-дан артық болатын элементтер
250. Мына байланыс қалай аталады -S-S - дисульфиттік
251. Адсорбация деген не - бір заттың басқа затқа шоғырлануы
252. Ca #v2+/@-ионының биологиялық рөлі - қанның қалыпты ұюын қамтамассыз етеді
253. Седативті әсерге ие затты көрсетіңіз - NaBr
254. Қай элемент атомының сыртқы электрондық қабатынды төрт жұпсыз электрон бар - кремнийде
255. Ковалентті полюсті байланыс қай қосылысқа тән - NH’3
256. Қышқылдық оксид - СО’2
257. Коллоидты ерітіндіні қысыммен тазалауды қалай атайды - ультрафильтрация
258. Периодтық жүйенің 7-ге тең горизонтальді жолдары аталады - периодтар
259. Ең бейімді комплекстүзуші - Со
260. Гемоглобинде комплекстүзушінің рөлін атқаратын ионды таңдаңыз - Fe^3
261. Анионды комплексті қосылыстар - [Pt(NO2)5]KBr
262. Комплексті қосылыстың (NH4) 2[PtCl4(OH)2] аталуы - аммонидің дигидроксотетрахлороплатинаты (IV)
263. Аквакомплексті таңдаңыз - NA2[Cd(OH)4]
264. Барлық элементтері органогендер болып табылатын элементтер қатарын таңдаңыз - C,H,O,N,S,P
265. Микроэлементтерді таңдаңыз - Со
266. Тынышталдыратын әсері бар заттарды таңдаңыз - KBr
267. Ерітіндінің коллигативтік қасиеттеріне жатады - ерітіндінің қарту температурасының жоғарылауы
268. рОН=13 болғандағы реакция ортасы - сілтілік
269. Негіздік (сілтілік) буферлі ерітінді тұралы - әлсіз негіз бен оның күшті қышқылмен әрекеттескендегі Түзілген тұзынан
270. Ағзада реакция ортасының қышқылдық бағытқа қарай ығысуы - ацидоз
271. Алколоз - ағзада реакция ортасы сілтілік бағытқа қарай ығысыды
272. Бренстед Лоури теориясы бойынша азот атомының бөлінбеген электрон жұбына протондар қосыш алатын қосылыстар қалай аталады - аммоний негізі
273. Анестезин және навокоин мына заттардың туындылары - пара-аменобензол
274. Гидрофилді адсорбент - силикагель
275. Гидрофобты адсорбент - активтелген көмір
276. Амфотерлі иониттер - ерітіндегі катиондар алмасады
277. Хромотография ұғымын енгізген ғалым - цвет
278. Бренстед-Лоури теориясы бойынша азот атомның бөлінген электрон жұбына протонды қосып алатын қосылыстар қалай аталады - аммоний негізі
279. Коллоидтық ертіндіні қысыммен тазалауды атайды - ультрафильтрация
280. Биологиялық ортамен дәрілік препараттардың қышқылдық негіздік қасиеттерін сипатау үшін қолданады - сутектік көрсеткіш
281. Калций фосфатының эквиваленттік молярлық массасы тең - 310, 1/6
282. Адам организмінде калии 0,42% ол қандай биогенді элемент - s-макроэлемент
283. Егерде С(Н+)=10-3 моль/л орта қандай - қышқылдық
284. Полимердің молекулалық массасын анықтау үшін тұтқырлығын қандай прибормен анықтайды - визкозиметр
285. Колоидты ертінділердің тұнбаға түсуі қалай аталады - седимитация
286. Негізі буферға жатады - аммиакты
287. Адам организміндегі ең қышқыл физиологиялық сұйықтық - асқазан сөлі
288. Химиялық реакцияның жылу эффектісі анықталады - колариметрмен
289. Марганец қай витаминді синтездеуге қатысады - С
290. Электролиттердің электр өткізгіштігін өлшеу қалай аталады - кондуктометрия
291. Химиялық реакцияның жылу эфектісі ненің көмегімен анықталады - калариметрмен
292. Хлорофил ионның комплекс түзуші ионы қандай - магни ионы
293. Еріген және балқыған күйінде электр тогын өткізетін заттар қалай аталады - электролиттер
294. Табиғи суды қалай тазалайды - катионит анионит қондырғысымен
295. Зат мөлшерінің көлемге қатынасы - молярлық концентрация
296. Молярлық концентрацияның өлшем бірлігі - моль/л
297. Ортамен энергиямен де массаменде алмайспайтын жүйе. Ол - әлем
298. Адам қандай термодинамикаға жатады - гетерогенді, ашық
299. Биогенді микроэлементтер - мырыш, мыс, марганец
300. Қанның осмос қысымы Қанның осмос қысымы 37С 7,7 атм. Осындай осмостық қысымы бар ерітінділер қалай аталады - изотонды
301. Организм өте көп сұйықтық жоғалтқанда организмге не жіберу кажет? - физиологиялық ерітінді
302. Бүйрек ауырған кезде зәрдің қышқылдығы төмендейді? рН=6. Онда ОН ионның концентрациясы неге тең болады? - 10^-8
303. PH 5-6,5 болған жағдайда орта қандай болады? - әлсіз қышқылдық
304. Гипертониялық ерітінділерде клеткалардың жойылуы? - плазмолиз
305. Қандай газбен әрекеттемкен кезде гомоглобин оттегімен реакция қабілетін жоғалтады? - СО
306. В 12 витаминінің құрамына кіреді - кобальт ионы
307. Электр тоғын нашар өткізеді - тері
308. Судың беттік кернеуін азайтады - изонил спирті, этил спирті
309. Энтропия өлшенеді - Дж/моль*К
310. Хирургияда ірінді жараларды емдеу үшін дәкеден жасалған гипертонды таңғыштар қолданылады? Ол NaCl қанша проценттік ерітіндісіне батырылған? - 10%
311. Адам организімінде қандай процесстер жүреді? - изобаралық-изотермиялық
312. Ортопедиялық стоматологияда жабыстыру фиксация үшін қандай цементтер қолданылады? - мырыш фосфаты, мырыш селикаты
313. Қант плазмасының негізгі ионы? - хлор ионы
314. Тіс протездерін жасау үшін қандай металдардың балқымалары қолданылады? - барлығы дұрыс
315. Темір ионларының жетіспеушілігінен туындайды? - барлығы дұрыс
316. Теріс иондар қалай аталады? - аниондар

Приложенные файлы

  • docx 18113191
    Размер файла: 43 kB Загрузок: 0

Добавить комментарий